Đánh giá hiệu quả các chương trình PR tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Mekong

Như vậy, qua việc tìm hiểu khái quát về PR và lĩnh vực du lịch lữ hành, chúng ta đã có những kiến thức chung về các khái niệm này. Việc đi sâu vào tìm hiểu hoạt động kinh doanh và PR của Meko Travel. Ta hiểu hơn việc vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn hoạt động. Để thành công trên thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay các công ty phải nổ lực hết mình để xây dựng và phát triển, tạo cho mình một nền tảng vững chắc, đặt biệt là một thương hiệu uy tín trên thị trường. Giá trị thương hiệu quyết định bởi sự nhận thức về thương hiệu trong tâm trí khách hàng mà nó được hình thành từ những chương trình PR hiệu quả.

pdf121 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/09/2014 | Lượt xem: 2127 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá hiệu quả các chương trình PR tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Mekong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ong tƣơng lai. Việc thiết các chƣơng trình PR của Meko Travel trong thời gian qua nhìn chung hợp lý, duy chỉ có trƣờng hợp chƣơng trình Gala Valentine 2011 có một số chi tiết chƣa hợp lý, nhƣ việc thiết kế các trò chơi mang tính chất “teen” trong khi đó công chúng mục tiêu hƣờng đến là các khách hàng có độ tuổi từ 20 – 30. Việc thiết kế thật sự chƣa có môt dấu ấn để tạo nên một Meko Travel rất khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác. Tuy nhiên, sau mỗi chƣơng trình diễn ra, công ty cần có những khảo sát để có nhiều hơn những thông tin phản hồi của công chúng, từ đó việc thiết kế chƣơng trình sẽ ngày càng tốt hơn nữa. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 71 4.1.9 Hiệu quả việc nhận biết thƣơng hiệu của công ty Do là một thƣơng hiệu nhỏ trong ngành, công ty chƣa đƣợc nhận biết nhiều bởi công chúng mục tiêu, thậm chí còn nhầm lẫn giữa công ty với công ty khác. Điều này ít nhiều có liên quan đến các thông điệp công ty truyền tải trong các chƣơng trình PR của công ty. Một thực tế có thể thấy, chƣơng trình chƣa có nhiều khác biệt, chƣa tạo đƣợc dấu ấn riêng biệt của một Meko Travel. 4.2 Một số giải pháp đối với hoạt động PR của Meko Travel. Thứ nhất, công ty sử dụng các điểm mạnh của mình nhằm khai thác các cơ hội để hoạt động PR hiệu quả hơn trong tƣơng lai. Nghiên cứu áp dụng các chính sách ƣu đãi của nhà nƣớc đối với ngành du lịch kết hợp với việc tham dự các buổi hội thảo chuyên đề do ngành du lịch tổ chức để học hỏi kinh nghiệm cho việc phát triển doanh nghiệp trong tƣơng lai. Thông qua đó giới thiệu hình ảnh công ty đến các doanh nghiệp trong ngành, tăng mối quan hệ hợp tác trong các các hoạt động PR của công ty. Thực hiện tốt các hoạt động PR đến khách hàng thông điệp “Meet your Expectations” bằng các hoạt động quan hệ công chúng, tuyên truyền…nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Tận dụng mối quan hệ uy tín tốt của công ty để tạo niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của công ty. Bên cạnh đó công ty không ngừng thúc đẩy thực hiện các hoạt động PR để kế hoạch đạt hiệu quả. Duy trì chất lƣợng sản phẩm dịch vụ chất lƣợng cao trong giai đoạn hiện nay, và tận dụng sức mạnh việc liên kết với các đối tác lớn nhƣ: otter Mart, Nguyễn Kim, Dìn Ký... để tăng giá trị đối với khách hàng. Đây là hình thức PR hiệu quả rất cao hiện nay. Việc thiết kế chƣơng trình phù hợp với nhóm công chúng mục tiêu mà chƣơng trình hƣớng đến, cần có nghiên cứu trƣớc khi đƣa ra chƣơng trình hoàn chỉnh, và khi có chƣơng trình cụ thể, nên khảo sát lại chƣơng trình đối với một mẫu nhỏ nhóm công chúng mục tiêu xem chƣơng trình đã thật sự hoàn hảo và phù hợp. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 72 Bên cạnh đó, việc thiết kế phải dựa trên những hiệu quả kinh doanh mà công ty muốn hƣớng đến khi thực hiện chƣơng trình PR. Lên kế hoạch chi tiết các chƣơng trình PR trong năm dựa theo mục tiêu đạt đƣợc trong năm. Theo đó, tất cả các hoạt động PR cùng hƣớng theo mục tiêu chung của công ty, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Thứ hai, công ty nắm bắt cơ hội để khắc phục những điểm yếu trong các hoạt động PR của mình. Do mới tham gia vào ngành và chƣa có kinh nghiệm nhiều nên công ty cần tuyển thêm nhân viên có kiến thức về Marketing nói chung, PR nói riêng để thực hiện các chiến lƣợc hiệu quả. Đây là đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, hứa hẹn đem lại nhiều chƣơng trình lớn và hiệu quả cho công ty. Để khắc phục các nhƣợc điểm trong các bài viết và thiết kế chƣơng trình, các nhƣợc điểm đã đƣợc thể hiện bằng mức độ hài lòng còn tƣơng đối thấp. Công ty cần tăng cƣờng thêm các lớp bồi dƣỡng kỹ năng viết bài, kỹ năng thiết kế và tổ chức sự kiện cho phòng Marketing. Hiện nay, những khóa học này có rất nhiều cho công ty có thề lựa chọn. Một số công ty chuyên đào tạo về lĩnh vực này nhƣ: BMG Education, Vietnammarcom… Tăng cƣờng thêm đội ngũ xử lý kịp thời các thông tin phản hồi của công chúng khi đƣa thông tin chƣơng trình PR. Trong nhiều trƣờng hợp, việc xử lý thông tin phản hồi kịp đóng vai trò quyết định, ảnh hƣởng đến cả chƣơng trình PR. Bên cạnh đó, việc tƣơng tác hiệu quả và nhanh chóng với công chúng sẽ càng làm cho hình ảnh của công ty ngày càng gần gũi với công chúng, luôn đáp ứng đƣợc những mong muốn của khách hàng, đúng nhƣ slogan của công ty: ”Meet your expectations”. Hiện nay có rất nhiều kênh thông tin để thông tin hình ảnh của công ty, nhƣng các kênh đƣa thông tin đƣợc lựa chọn phải dựa trên đặc điểm của chƣơng trình nhƣng phải linh động để phù hợp. Với từng chƣơng trình sẽ có những kênh thông tin riêng, đối với các đối tác truyền thông, cần có cam kết rõ ràng trong suốt Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 73 quá trình diễn ra chƣơng trình để tránh các trƣờng hợp ngoài ý muốn xảy ra ảnh hƣởng đến các chƣơng trình. Ngoài ra, hiện nay công ty cũng có rất nhiều các đối tác tuyền thông, do đó việc lựa chọn giới truyền thông để đƣa thông tin về chƣơng trình PR cần xem xét và quản lý chặt chẽ hơn nữa mặc dù trong thời gian qua công ty đã làm rất tốt. Bên cạnh đó, luôn có đội ngũ xử lý các thông tin do công chúng đƣa nhƣ cảm nhận về chƣơng trình, các topic trên các diễn đàn, facebook…Kiểm tra thông tin ở mức tối đa có thể, vì với thời đại công nghệ hiện nay, tốc độ lan truyền thông tin là rất cao. Thứ ba, công ty sử dụng những sức mạnh nội tại để giảm bớt đe dọa từ bên ngoài, vừa có đƣợc những chiến dịch PR hiệu quả, vừa tạo đƣợc lợi thế cạnh tranh so với các công ty khác. Dựa vào đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết, uy tín thƣơng hiệu, sự thống nhất trong các hoạt động để có những chƣơng trình PR lớn, vừa tạo đƣợc lợi thế cạnh tranh với các thƣơng hiệu khác trên thị trƣờng. Kế hoạch PR của Meko Travel phải đƣợc hoạch định rõ ràng dựa trên những hiệu quả nhất định theo kế hoạch kinh doanh chung của cả công ty. Các kế hoạch đƣa ra phải phù hợp với tình hình tài chính của công ty và phải đƣợc phân bổ ngân sách, nhân sự hợp lý. Trên cơ sở đó, các kế hoạch PR cần có những mốc thời gian cụ thể cho từng công việc cụ thể. Các mục tiêu của chƣơng trình PR nên đƣợc định lƣợng chi tiết càng tốt để dễ dàng đánh giá hiệu quả, từ đó sẽ có những chƣơng trình ngày càng tốt hơn trong tƣơng lai. Thứ tƣ, công ty tận dụng những điểm mạnh của mình để khắc phục những điểm yếu, phát huy tối đa những mặt mạnh của mình vào các hoạt động PR, đồng thời hạn chế đến mức tối thiểu nhất các điểm yếu của công ty. Nghiên cứu tìm hiểu chiến lƣợc PR của công ty khác để có thể phòng ngừa rủi ro và thực hiện các hoạt động các hoạt động PR của công ty tốt hơn. Công ty cân nhắc và lựa chọn chiến lƣợc PR với tiềm lực nội tại của mình. Chọn chiến lƣợc phù hợp nhất để thực hiện tốt các hoạt động PR. Đồng thời nâng cao đƣơc năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trƣờng. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 74 4.3 Một số kiến nghị đối với Meko Travel. - Công ty cần xây dựng một chƣơng trình quản lý các hoạt động PR dài hạn. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý cho phòng Marketing để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn. Các chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu dài hạn dựa trên các hoạt động PR cần phải lên kế hoạch chi tiết cho từng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Đối với các mục tiêu ngắn hạn, lên kế hoạch chi tiết: Mục đích, thời gian, địa điểm, đối tƣợng, phƣơng pháp thực hiện, các đối tác có liên quan, các kết quả cần đạt đƣợc…Đối với các mục tiêu dài hạn, lên kế hoạch về thời gian, dự trù chi phí, các đối tác cần liên lạc (nếu có)…khi thực hiện chƣơng trình. - Bồi dƣỡng để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân viên tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của công ty. Mời chuyên gia marketing, chuyên viên PR để đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và nhân viên marketing, nghiên cứu thị trƣờng. Tăng cƣờng hình thức bồi dƣỡng đào tạo cán bộ nhận thức tầm quan trọng của PR qua đó mới nhận thức đƣợc tầm quan trọng của các hoạt động này trong kinh doanh. Qua đó mới có đƣợc chiến lƣợc marketing tốt và đƣợc triển khai thực hiện đạt hiệu quả. - Thu hút nhân tài từ bên ngoài thông qua các chế độ chính sách và môi trƣờng làm việc tốt. Một kế hoạch tốt cần phải có đội ngũ nhân viên có kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm mới có thể thực hiện đạt hiệu quả. Tạo môi trƣờng làm việc năng động với các chế độ làm việc tốt vừa thu hút đƣợc nhân tài và giữ đƣợc nhân tài cho công ty nói chung, cho các hoạt động PR của công ty nói riêng. Trên đây là một số kiến nghị chung cho công ty trong thời gian tới, mang tính bao quát toàn diện cho tất cả các hoạt động PR truyền thông thƣơng hiệu cho công ty. Sau đây, tôi xin kiến nghị một số chƣơng trình PR cần thực hiện trong thời gian tới nhằm đạt hiệu quả chung của công ty. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 75 4.3.1 Tổ chức họp báo: “Meko Travel - Đồng hành phát triển cùng du lịch miền Tây”. Chƣơng trình họp báo với tên: “Meko Travel - Đồng hành phát triển cùng du lịch miền Tây” đƣợc tổ chức vào khoảng thời gian 15 – 30/04/2011, trƣớc mùa cao điểm du lịch miền Tây. Thứ nhất, nhằm tạo thiện cảm hơn đối với chính quyền địa phƣơng, công chúng ở miền Tây. Thứ hai, giới thiệu khẩu hiệu của công ty:” Meet Your Expectations”, là phƣơng châm phục vụ khách hàng của công ty. Thứ ba, chính thức thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Cái Mép, là một công ty có thƣơng hiệu và ảnh hƣởng ở miền Tây. Cuối cùng, thể hiện thiện chí hợp tác phát triển du lịch miền Tây và chính quyền địa phƣơng trong quá trình phát triển công ty và du lịch miền Tây. Về khách mời: Đây là buổi họp báo mà khách mời là báo chí, công ty nên mời các báo điện tử sau: báo điện tử Cần Thơ, báo ong An, báo Tiền Giang, báo Bến Tre. Về phần khách mời là phát thanh truyền hình: Công ty cũng nên mời các đài truyền hình Cần Thơ, ong An, Tiền Giang, Bến Tre đƣa tin về buổi họp báo của công ty trong mục điểm tin trong tỉnh và Tạp chí du lịch Tp.Hồ Chí Minh, Tạp chí du lịch Việt Nam, báo Du lịch đăng bài. Các nhà báo và đài đăng bài và phát sóng thông tin về công ty do họ có thể tiếp xúc, lắng nghe và đặt câu hỏi trực tiếp với ngƣời đại diện của công ty là Bà Tô Nguyễn Hồng Kiên, Tổng Giám đốc công ty là ngƣời trực tiếp phát biểu tại buổi hợp báo công ty. Công ty lập danh sách chi tiết đại diện các phóng viên tờ báo, tạp chí, đài trên và có kế hoạch đón tiếp cụ thể vào chƣơng trình họp báo. Đây là những cơ quan báo đài có nguồn tin cậy cao, rộng rãi và phù hợp với mục tiêu PR của công ty. Các tờ báo, tạp chí, báo điện tử và đài truyền hình đƣợc liệt kê ở trên là những đơn vị có uy tín cao, lƣợng công chúng mục tiêu rất cao, và mang tính truyền thông đại chúng rất cao, đặc biệt là đối với thị trƣờng miền Tây. Hơn nữa, kết quả khảo sát cũng cho thấy 23.33% công chúng đang quan tâm đến các hoạt động PR do chính công ty tổ chức, hơn là công ty đầu tƣ vào các hoạt động PR khác nhƣ tài trợ các chƣơng trình phim, ca nhạc, trò chơi truyền hình. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 76 Trƣớc khi tổ chức họp báo, công ty phải chuẩn bị trƣớc các thông tin sau: Thứ nhất, thông cáo báo chí. Thứ hai, bài phát biểu của đại diện công ty là Bà Tô Nguyễn Hồng Kiên. Thứ ba, thông tin hỗ trợ thêm để thuận tiện cho việc nắm bắt đƣợc thông tin, đăng bài trả lời các câu hỏi từ phía các cơ quan báo đài. Các thông tin này đƣợc chuẩn bị trong một tập tài liệu dành riêng cho báo chí. Đây là hoạt động rất nhạy cảm và rất quan trọng. Vì nó rất linh hoạt và kịp thời, bao quát hết thị trƣờng địa phƣơng, có độ tin cậy cao, những ngƣời có nhu cầu sẽ quan tâm và tìm hiểu kỹ đến công ty. Bên cạnh đó còn mang lại cho công ty cơ hội hợp tác với các công ty đối tác, sự ủng hộ và giúp đỡ rất lớn từ phía chính quyền các địa phƣơng ở thị trƣờng miền Tây. 4.3.2 Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện là các hoạt động quan trọng vì nó giúp cho các cơ quan truyền thông có cái nhìn thực tế và tiếp cận thông tin trực tiếp từ đó dễ dàng đăng tin hay làm phóng sự hơn cho công ty. Trong năm 2010, công ty đã thành công trong các sự kiện lớn nhƣ: Mừng sinh nhật otte Mart, Tài trợ khai trƣơng Trung tâm Tiệc cƣới Grand Palace…khi đã mời đƣợc các giới truyền thông đến tham dự các sự kiện trên. Năm 2011, công ty nên tổ chức các chƣơng trình vào những dịp đặc biệt nhƣ: Chƣơng trình “Riêng dành cho em” dịp 08/03; Hành trình di sản vào dịp 30/04 và 01/05; Các cuộc thi thanh lịch, chƣơng trình văn nghệ dành cho các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp…Bên cạnh đó Meko Travel nên tham gia vào các chƣơng trình lớn nhƣ Tuần lễ Văn hóa Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngày hội Du lịch Tp.Hồ Chí Minh…Các chƣơng trình này sẽ đƣợc trình bày rõ hơn ở mục 4.3.6. Đây là các cơ hội rất lớn để công ty đƣa thƣơng hiệu của mình đến với công chúng. Ngoài ra, năm 2011 sẽ là năm đầu tiên Meko Travel triển khai chƣơng trình “Hội nghị khách hàng” dành cho các khách hàng thân thiết của công ty, đối với chƣơng trình này, công ty nên cần có sự hiện diện của giới truyền thông để đƣa tin. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 77 Sự kiện này nên đƣợc tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh với sự đƣa tin của các cơ quan báo đài sau: Tạp chí du lịch, báo du lịch…Với lƣợng khách hàng hiện nay, công ty cần chọn ra 300 khách hàng thân thiết để tổ chức hội nghị khách hàng. Về phía đối tác tổ chức, công ty nên liên lạc với đối tác cũ là An Tiêm Advertising để có thể có mức giá hợp lý. Đây là hoạt động công ty phải thuê ngoài Agency vì với nguồn nhân lực hiện tại của Phòng Marketing chƣa thể thực hiện các chƣơng trình lớn và chuyên nghiệp, tránh trƣờng hợp thất bại tƣơng tự của Gala Valentine 2011. 4.3.3 Thông cáo báo chí Đây là tài liệu mà công ty viết dành riêng cho báo chí, khi làm việc một cách chính thức với báo chí. Trƣớc đây Meko Travel thật sự quan tâm đến đề này mà chỉ quan tâm tới việc phát biểu tại các chƣơng trình, tặng quà cho khách hàng… Tuy nhiên, đối với những sự kiện đƣợc quan tâm của đông đảo công chúng nhƣ: Tài trợ và hỗ trợ quà tặng, khám chữa bệnh cho ngƣời nghèo vào ngày 17/10; Tài trợ và hỗ trợ quà tặng, khám chữa bệnh cho các gia đình có công với cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào ngày 27/10 tài trợ và tham gia Ngày hội Du lịch Tp.Hồ Chí Minh, Tuần lễ Văn hóa Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu... công ty nên chuẩn bị thông cáo báo chí gửi kịp thời đến tòa soạn hoặc trực tiếp cho các tòa soạn để đƣợc đăng tin kịp thời. Để có một thông cáo báo chí chuẩn và chuyên nghiệp, Meko Travel cần bố trí riêng một chuyên viên PR phụ trách các thông cáo cáo chí khi có chƣơng trình diễn ra để đảm bảo tất cả mọi việc diễn ra và đạt kết quả nhƣ kế hoạch. 4.3.4 Bản tin của công ty Đây là hình thức PR chƣa đƣợc công ty quan tâm và thực hiện. Lựa chọn kênh thông tin này bởi vì bản tin đƣợc lƣu hành nội bộ trong công ty nhằm tạo ra một kênh thông tin chính thức từ Ban giám đốc đến nhân viên, giúp mọi ngƣời biết đến hƣớng phát triển, những hoạt động hay sự kiện sắp đến của công ty, tạo sự hiểu biết đối với các thành viên trong công ty và vận động các thành viên này tham gia. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 78 Bản tin công ty cần đƣợc thực hiện nhƣ một công cụ hỗ trợ cho hoạt động PR của Meko Travel, đƣợc dùng để truyền đạt các thông tin đến công chúng bên ngoài bao gồm: các khách hàng hiện tại và tiềm năng của công ty, các đối tác hiện tại và tiềm năng của công ty. Bản tin của Meko Travel nên thiết kế với các nội dung sau: quá trình tham gia Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các chƣơng trình tài trợ khai trƣơng Trung tâm Tiệc cƣới Grand Palace, chƣơng trình Mừng sinh nhật Lotte Mart, chiến dịch mùa cƣới “Riêng chỉ đôi ta” 2010, các giải thƣởng công ty vừa đạt đƣợc trong năm 2010… Việc thiết kế bản tin cần chú trọng màu sắc, kích thƣớc chữ, màu chữ, kiểu chữ, bố trí, cách phối màu giữa hình ảnh, chữ viết và định dạng sao cho thu hút. Quan trọng hơn hết là sự quan tâm của ngƣời đọc, do vậy bản tin không đƣợc quá dài và phát hành đúng thời gian theo kế hoạch. Để làm đƣợc tất cả các điều này, Phòng Marketing cần phân bổ các chuyên viết thiết kế riêng cho bản tin công ty. Để thống nhất Meko Travel nên treo, dán, dựng các bảng thông tin của công ty trên tất cả các địa điểm công ty có trụ sở: Văn phòng chính ở Tp.Hồ Chí Minh, chi nhánh ở Tp.Cần Thơ và ở Hoa Kỳ. Riêng đối với chi nhánh ở Hoa Kỳ, bản tin công ty cần dịch sang ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh. Tất cả các bản tin phải đƣợc bố trí ở tất cả các phòng làm việc, quầy tiếp tân, bảng thông báo, phòng họp, phòng khách…Meko Travel nên liên lạc với Tạp chí du lịch Tp.Hồ Chí Minh, báo du lịch để đƣợc đính kèm bản tin công ty. Đây là các trang tạp chí, báo điện tử có mức độ truyền thông đại chúng cao trong ngành. Mức phí cho mỗi lần đính kèm bản tin hiện nay là 3 triệu đồng cho một bản tin công ty. 4.3.5 Phim tự giới thiệu Hiện nay công ty chƣa có bất cứ đoạn phim tự giới thiệu nào khi tham gia các chƣơng trình họp báo, tài trợ, hội chợ, hội nghị khách hàng, họp mặt cuối năm…Công ty nên thực hiện phim tự giới thiệu về tính thuyết phục cao của nó đối với đối tƣợng công chúng của công ty khi mà lời nói, hay các thông tin bằng chữ Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 79 viết khó có thể diễn tả một cách trung thực và sinh động nhƣ hình ảnh và âm thanh, đặc biệt là khi các yếu tố này đƣợc kết hợp một cách nghệ thuật, tạo nên một công cụ PR hữu hiệu trong những sự kiện kể trên. Hơn nữa, kết quả khảo sát định tính cho thấy, các khách hàng này phàn nàn vì sao công ty không hề có bất cứ đoạn phim giới thiệu hay bài viết giới thiệu về công ty trên website chính thức của công ty www.mekotravel.com, điều này sẽ ảnh hƣởng đến hiệu quả các hoạt động PR rất nhiều khi công ty tổ chức các chƣơng trình lớn nhƣ vừa kể trên, hình ảnh của công ty rất có thể bị mờ nhạt so với các công ty khác hay thậm chí bị quên lãng trong các chƣơng trình. Nội dung của phim tự giới thiệu bao gồm: Giới thiệu sơ lƣợc về quá trình hình thành và phát triển của công ty; Các dịch vụ du lịch, visa, nhà hàng, khách sạn của công ty; Những thành tựu về hoạt động kinh doanh và những hoạt động nổi bật đã đƣợc thực hiện trƣớc đây. Công ty nên tập trung vào các hoạt động ấn tƣợng và thuyết phục cao đối với công chúng nhƣ: Tài trợ, hỗ trợ ngƣời nghèo, Chiến dịch mùa cƣới “Riêng chỉ đôi ta 2010”, Tài trợ khai trƣơng Trung tâm Tiệc cƣới Grand Palace, Mừng sinh nhật otte Mart… Độ dài của phim nên ở khoảng 5 phút để tạo sự tập trung nhất định cho công chúng khi theo dõi thông tin. Hiện nay, có rất nhiều Agency cung cấp dịch vụ thiết kế và thực hiện phim tự giới thiệu cho các công ty. Công ty có thể chọn Moonlight Productions, đây là một Agency rất chuyên nghiệp trong việc thiết kế và thực hiện phim tự giới thiệu với rất nhiều đối tác lớn. Meko Travel nên chọn Moonlight Productions làm đối tác trong việc thiết kế và thực hiện phim tự giới thiệu cho công ty với hợp đồng trị giá 25 triệu đồng/phim tự giới thiệu 5 phút. Đây là hợp đồng trọn gói đƣợc cung cấp bởi Moonlight Productions. 4.3.6 Các hoạt động tài trợ Cho đến nay, Meko Travel đã tạo nên một “hình ảnh doanh nghiệp đẹp” trong cộng đồng thông qua các chƣơng trình tài trợ, hỗ trợ cho ngƣời nghèo từ năm Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 80 2008 vào các dịp lễ, tết trong năm. Kêt quả khảo sát bằng bảng câu hỏi định lƣợng cho thấy, hơn 40 % ủng hộ các chƣơng trình liên quan đến cộng đồng. Do vậy, trong thời gian tới, công ty cần đầu tƣ thêm cho hoạt động này bằng việc tham gia tài trợ quà tặng cho các gia đình có công với cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hung vào Ngày Thƣơng binh iệt sĩ năm nay (27/07). Bên cạnh đó, công ty nên tham gia tài trợ tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí cho ngƣời nghèo vào ngày 17/10 (Ngày vì ngƣời nghèo), với hoạt động này, công ty có thể hợp tác với các công ty khác trong việc tổ chức để có một chƣơng trình lớn, tạo tiếng vang thƣơng hiệu lớn cho công ty. Bên cạnh đó, đối với thị trƣờng miền Tây, công ty nên tham gia tài trợ cho Chƣơng trình phát triển du lịch miền Tây do Tp.Cần Thơ là đơn vị chủ quản. Đây là một chƣơng trình rất lớn, với tiềm lực tài chính của công ty, công ty nên tham gia tài trợ cho chƣơng trình với vai trò là nhà tài trợ phụ. Chƣơng trình này nhận đƣợc sự quan tâm đặc biệt của chính quyền các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và công chúng địa phƣơng. Đối với khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, công ty nên tham gia Tài trợ Lễ hội Văn hoá và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lễ hội này còn có tên gọi khác là "Lễ hội Hoa", Lễ hội Văn hoá và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là một trong những lễ hội lớn nhất Tết Âm lịch tại Việt Nam. Với tiềm lực tài chính của công ty, công ty cũng nên tham gia với vai trò là nhà tài trợ phụ, thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị tổ chức nhà tài trợ chính và các đơn vị trài trợ phụ, tài trợ khác để lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ hội Văn hoá và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hàng năm với sự tham dự của hơn 40.000 ngƣời và đƣợc hàng triệu khán giả cả nƣớc theo dõi qua các phƣơng tiện truyền thông đại chúng, hứa hẹn đem lại hiểu quả rất cao cho công ty khi tham gia. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 81 Trên đây là các chƣơng trình tài trợ tập trung tại các khu vực có rất nhiều đối tác của công ty trong quá trình hoạt động. Các chƣơng trình thành công hứa hẹn sẽ mạng lại cơ hội hợp tác cùng rất nhiều đối tác khác. Bên cạnh đó, công ty có thể tài trợ học bổng, tài trợ cho các chƣơng trình văn nghệ, các cuộc thi thanh lịch ở các trƣờng có đào tạo về du lịch, đặc biệt là Khoa Du lịch ở các trƣờng nhƣ: Đại học Dân lập Văn ang, Đại học Dân lập Hùng Vƣơng, Đại Học Cần Thơ; Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tp.Hồ Chí Minh, Trung học Nghiệp vụ Du lịch Khách sạn Tp.Hồ Chí Minh, Trung học Du lịch Khách sạn Vũng Tàu. Thứ nhất, tạo điều kiện thu hút nhân tài cho công ty cho tƣơng lai. Thứ hai, thu hút sự quan tâm của chính quyền các địa phƣơng và các công ty đối tác trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh của Meko Travel. Thứ ba, kết quả khảo sát cho thấy, mức độ quan tâm đến các chƣơng trình có hình thức nhƣ trên rất đƣợc quan tâm bởi công chúng. Để thực hiện các chƣơng trình này, có thể công ty nên chủ động đề nghị hợp tác trƣớc theo lịch trình từng năm đối với hệ thống các trƣờng để tránh tình trạng lỡ hẹn các chƣơng trình. 4.4 Một số kiến nghị đối với giới chức trách ngành du lịch. Bộ văn hóa, thể thao và du lịch nên tổ chức và truyền thông rộng rãi thông tin liên quan đến các ngày hội ngành du lịch, các công ty trong ngành, nhƣ là một dịp để các công ty có thêm các đối tác, và có cơ hội truyền thông hình ảnh của mình đến công chúng. Do vậy để việc PR hiệu quả trong các sự kiện nhƣ thế này, công ty phải có một nét riêng nhƣ một tour đƣợc thiết kế đặc biệt để đƣợc giới thiệu trong sự kiện, từ đó khách hàng dễ đến với công ty hơn. Các sự kiện theo hình thức này nhƣ: Ngày hội Du lịch Tp.Hồ Chí Minh, Tuần lễ Văn hóa Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu…đang thu hút một lƣợng lớn công chúng tham gia nhƣ Tuần lễ Văn hóa Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ tính riêng lƣợng khách tham quan là 40.000 khách. Việc đầu tƣ tu sửa và đƣa vào sử dụng nhiều địa điểm danh lam thắng cảnh của đất nƣớc sẽ tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh cho các công ty du lịch, vừa Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 82 mang lại nguồn ngân sách đáng kể cho quốc gia. Chẳng hạn, khi Bộ công bố đƣa vào khai khác du lịch một địa điểm lịch sử mới, công ty sẽ đăng ký tổ chức sự kiện giới thiệu địa danh này, thông qua đó PR hình ảnh của công ty. Sẽ hiệu quả rất cao nếu nhƣ công ty có thể tận dụng các cơ hội này, vì các công chúng mục tiêu đa số sẽ chọn công ty là nhà thiết kế tour và cung cấp dịch vụ tốt nhất đối với địa điểm du lịch vừa đƣợc giới thiệu. Tăng cƣờng tổ chức các khoá học bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ kinh doanh cho các nhà quản trị và nhân viên của các doanh nghiệp du lịch. Đây là cách tốt nhất để đƣa ngành du lịch nƣớc nhà phát triển hơn nữa. Tổng cục Du lịch cần có sự chỉ đạo và thành lập bộ phận an ninh và bảo vệ khách du lịch khi họ đến du lịch tại địa phƣơng, đặc biệt với khách du lịch nƣớc ngoài. Đây là mối quan ngại đối với ngành du lịch nƣớc nhà và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành. KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 Trên cơ sở phân tích hoạt động PR nói riêng, hoạt động kinh doanh nói chung của Meko Travel, chúng ta đã đƣa ra đƣợc các bài học kinh nghiệm quý báu cho công ty trong quá trình hoạt động. Không dừng lại ở đó, chúng ta cũng có những giải pháp hết sức thiết thực, đáp ứng đúng tình hình hiện tại của công ty. Ngoài ra là những kiến nghị đối với các giới chức trách để cả ngành và công ty có thể phát triển hơn, cả về hoạt động PR, truyền thông thƣơng hiệu và hoạt động kinh doanh nói chung của công ty. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 83 KẾT LUẬN Nhƣ vậy, qua việc tìm hiểu khái quát về PR và lĩnh vực du lịch lữ hành, chúng ta đã có những kiến thức chung về các khái niệm này. Việc đi sâu vào tìm hiểu hoạt động kinh doanh và PR của Meko Travel. Ta hiểu hơn việc vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn hoạt động. Để thành công trên thị trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt nhƣ hiện nay các công ty phải nổ lực hết mình để xây dựng và phát triển, tạo cho mình một nền tảng vững chắc, đặt biệt là một thƣơng hiệu uy tín trên thị trƣờng. Giá trị thƣơng hiệu quyết định bởi sự nhận thức về thƣơng hiệu trong tâm trí khách hàng mà nó đƣợc hình thành từ những chƣơng trình PR hiệu quả. Hy vọng, với những giải pháp mà đề tài nêu ra, sẽ đƣợc công ty xem xét trong các quá trình hoạt động PR. Từ đó, trong những lần xây dựng và thực hiện các chƣơng trình PR sau, công ty có thể có những chƣơng trình PR hiệu quả hơn nữa. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 84 PHỤ LỤC A BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN Xin chào bạn, chúng tôi là sinh viên ngành Marketing trƣờng ĐH Kinh Tế TP.HCM. Chúng tôi đang thực hiện cuộc nghiên cứu về “Mức độ nhận biết và sử dụng dịch vụ của Meko Travel” Rất mong bạn dành chút thời gian trả lời bản câu hỏi này. Mọi thông tin bạn cung cấp để phục vụ cho việc nghiên cứu, sẽ đƣợc giữ bí mật hoàn toàn. Xin chân thành cám ơn bạn! I. THÔNG TIN ĐÁP VIÊN. Họ tên đáp viên : Giới tính : Địa chỉ : Số điên thoại : Email: Ngày phỏng vấn : II. CÂU HỎI. 1. Bạn quan tâm tới các chƣơng trình nào sau đây: (có thể chọn nhiều đáp án). Tài trợ phim Tài trợ gameshow Xây dựng trƣờng học Xoá cầu khỉ ở vùng sâu, vùng xa Cứu trợ lũ lụt Tài trợ học bổng Công ty tự tổ chức vào những dịp đặc biệt Công ty hợp tác với các công ty đối tác 2. Valentine 2011 năm nay, bạn biết đến chƣơng trình nào? (Có thể chọn nhiều đáp án). Đêm Valentine thế kỷ 1 Đêm Gala Valentine trên sông Sài Gòn 2 Lễ hội hôn mừng Valentine 3 Loved and be loved – Happy Valentine Day 4 Gala Valentine 2011 5 3. Bạn đã từng biết đến chƣơng trình Gala Valentine 2011? 1 Đã biết (Tiếp theo từ câu 4) 2 Chƣa biết (Chuyển đến câu 6) Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 85 4. Khi nói đến chƣơng trình Gala Valentine 2011, bạn nghĩ đến công ty nào dƣới đây? 1 Close Up 4 Unilever 7 P&G 2 Meko Travel 5 SaigonTourist 3 PNJ 6 Colgate 5. Bạn biết thông tin về Gala Valentine 2011 qua nguồn nào? (Có thể chọn nhiều đáp án). Mạng xã hội 1 Diễn đàn 2 Bạn bè, ngƣời thân 3 6. Bạn có tham gia các mạng xã hội hiện nay không? 1 Có (Tiếp theo từ câu 7) 2 Không (Tiếp theo từ câu 17) 7. Các mạng xã hội bạn tham gia là: (Có thể chọn nhiều đáp án). 1 Facebook 4 Cyworld 2 Twitter 5 Zingme 3 Yahoo plus 6 Blogspot 8. Qua các mạng xã hội mà bạn tham gia, bạn có biết đến chƣơng trình Gala Valentine 2011 không? 1 Có (Tiếp theo từ câu 9) 2 Không (Tiếp theo từ câu 17) 9. Tôi biết đến Gala Valentine 2011 qua: (Có thể chọn nhiều đáp án). 1 Facebook 4 Cyworld 7 hervietnam.com.vn 2 Zingme 5 Blogspot 8 Diễn đàn du lịch 3 Twitter 6 Tag.vn 10. Đối với các thông tin bạn nhận đƣợc về Gala valentine 2011, cho biết ý kiến của anh chị về các thông tin đó? 1: Hoàn toàn đồng ý. 2: Đồng ý. 3: Không ý kiến 4: Không đồng ý 5: Hoàn toàn không đồng ý. a. Các thông tin dễ hiểu 1 2 3 4 5 b. Các thông tin đồng nhất ở tất cả các kênh 1 2 3 4 5 c. Các thông tin dễ dàng tìm thấy 1 2 3 4 5 d. Các bài viết đƣợc biên soạn với màu sắc hợp lý 1 2 3 4 5 e. Các hình ảnh trong bài viết có màu sắc dễ nhìn 1 2 3 4 5 f. Các hình ảnh trong bài viết đƣợc bố trí hài hòa 1 2 3 4 5 g. Kiểu chữ vừa dễ nhìn 1 2 3 4 5 h. Font chữ dễ nhìn 1 2 3 4 5 i. Cách đặt tên các bài viết hấp dẫn 1 2 3 4 5 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 86 j. Văn phong của bài viết dễ hiểu 1 2 3 4 5 k. Cách dùng các từ trong bài viết rất hay 1 2 3 4 5 l. Số lƣợng từ hợp lý 1 2 3 4 5 m. Cách phân chia các đoạn hợp lý 1 2 3 4 5 n. Văn phong chuyên nghiệp 1 2 3 4 5 o. Màu chữ dễ nhìn 1 2 3 4 5 11. Khi bạn biết thông tin Meko Travel tổ chức Gala Valentine 2011, vui lòng cho biết ý kiến của bạn về các nhận định sau: 1: Hoàn toàn đồng ý. 2: Đồng ý. 3: Không ý kiến 4: Không đồng ý 5: Hoàn toàn không đồng ý. a.Tôi phấn khởi vì Valentine này có một nơi để đi chơi cùng ngƣời yêu 1 2 3 4 5 b. Chƣơng trình chọn nơi phù hợp là Đà ạt 1 2 3 4 5 c. Độ dài của chƣơng trình là hợp lý 1 2 3 4 5 e.Các khu nghĩ dƣỡng đƣợc lựa chọn hợp lý 1 2 3 4 5 f.Các điểm dừng chân đƣợc lựa chọn hợp lý 1 2 3 4 5 g.Lịch trình tour đƣợc phân chia hợp lý 1 2 3 4 5 h.Các game đƣợc thiết kế đúng chất Valentine 1 2 3 4 5 i.Tôi sẽ đƣợc tham quan tất cả các địa điểm khi tham gia Gala 1 2 3 4 5 j.Ý tƣởng các game trong tour mới lạ 1 2 3 4 5 k.Gala đƣợc tổ chức với quy mô lớn 1 2 3 4 5 l.Tôi thấy rằng Gala hấp dẫn thu hút nhiều ngƣời tham gia 1 2 3 4 5 m.Tôi thích Gala Valentine 2011 1 2 3 4 5 12. Bạn có tham gia Gala Valentine 2011 do Meko Travel tổ chức năm nay không? 1 Có (Tiếp theo từ câu 13) 2 Không (Tiếp theo từ câu 14) 13. Lý do nào khiến bạn tham gia Gala Valentine 2011 năm nay? (Có thể chọn nhiều đáp án). Chƣơng trình đƣợc thiết kế hấp dẫn 1 Chi phí không quá đắc 2 Địa điểm tổ chức hợp lý 3 Chƣơng trình diễn ra vào những ngày thuận tiện 4 Ngƣời yêu của bạn rảnh vào những ngày chƣơng trình diễn ra 5 Bạn rảnh vào những ngày chƣơng trình diễn ra 6 Bạn và ngƣời yêu muốn có kỷ niệm đẹp mùa Valentine năm nay 7 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 87 14. Tại sao bạn không tham gia Gala Valentine 2011 vậy? (có thể chọn nhiều đáp án) Chƣơng trình không có gì đặc biệt. 1 Đã có kế hoạch cho 14/2 từ trƣớc 2 Ngƣời yêu có việc bận vào 14/2 3 Bạn có việc bận vào ngày 14/2 4 Gia đình ngƣời yêu không cho đi xa 5 Gia đình bạn không cho đi xa 6 Tài chính khó khăn 7 Chƣơng trình diễn ra vào những ngày không thuận tiện 8 15. Ngoài Gala Valentine 2011, bạn có biết chƣơng trình nào khác của Meko Travel không? 1 Có (Tiếp theo từ câu 16) 2 Không (Tiếp theo từ câu 17) 16. Nếu có, đó là những chƣơng trình nào? 1 Riêng dành cho em 2 Sinh nhật Lotte Mart 3 Khai trƣơng Grand Palace 17. Bây giờ, khi có nhu cầu du lịch, bạn sẽ sử dụng các dịch vụ của Meko Travel? 1 Có 2 Không 18. Hiện tại, bạn sẽ liên hệ những công ty nào cho những lần đặt tour trong năm nay? 1 SaigonTourist 4 Viettravel 7 Lữ Hành Trẻ 2 Fiditour 5 Meko Travel 3 Benthanh Travel 9 Tân Thành Travel 19. Khi nhắc đến các dịch vụ: Dịch vụ du lịch, Dịch vụ visa, Đại lý vé máy bay, Dịch vụ cho thuê xe du lịch, Dịch vụ nhà hàng, khách sạn…Bạn nghĩ ngay đến công ty nào? 1 SaigonTourist 4 Viettravel 7 Lữ Hành Trẻ 2 Fiditour 5 Meko Travel 3 Benthanh Travel 9 Tân Thành Travel III. CÂU HỎI CÁ NHÂN 20. Xin vui lòng cho biết bạn thuộc nhóm tuổi nào sau đây: 1 18 -20 tuổi 4 28 – 30 tuổi 2 20 – 25 tuổi 5 30 – 35 tuổi 3 25 – 28 tuổi 6 >35 tuổi Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 88 21. Xin vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng của bạn nằm trong khoảng: 1 <1 triệu 4 Từ 5 đến 10 triệu 2 Từ 1 đến 3 triệu 5 10 - 15 triệu 3 Từ 3 đến 5 triệu 6 >15 triệu 22. Nghề nghiệp của bạn 1 Giám đốc/ Phó giám đốc 6 Chuyên viên: Bác sĩ, luật sƣ, kỹ sƣ, kiến trúc sƣ, giáo viên… 2 Trƣởng phòng/ Phó phòng 7 Chủ cửa hàng/ Tự kinh doanh 3 Nhân viên văn phòng 8 Nội trợ 4 ao động phổ thông 9 Sinh viên 5 Thất nghiệp/ Không làm việc Xin chân thành cảm ơn! Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 89 PHỤ LỤC B PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG SPSS. 1.Giới tính ................................................................................................................ 90 2.Nhóm tuổi ............................................................................................................. 90 3.Thu nhập trung bình hàng tháng ........................................................................... 90 4.Nghề nghiệp. ......................................................................................................... 91 5.Các chƣơng trình PR đƣợc quan tâm. ................................................................... 91 6.Các chƣơng trình Valentine đƣợc biết đến trong năm nay ................................... 91 7.Mức độ biết đến chƣơng trình Gala Valentine 2011 ............................................ 92 8.Mức độ nhận biết chƣơng trình thông qua các nguồn thông tin ........................... 92 9.Mức độ nhận biết chƣơng trình thông qua đơn vị tổ chức. .................................. 92 10.Mức độ tham gia mạng xã hội và mức độ nhận biết chƣơng trình qua mạng xã hội ............................................................................................................................. 93 11.Mức độ hài lòng về các yếu tố của thông tin chƣơng trình. ............................... 94 12.Mức độ hài lòng về các yếu tố của chƣơng trình................................................ 95 13.Mức độ tham gia dự kiến. ................................................................................... 95 14.Lý do tham gia Gala Valentine ........................................................................... 96 15.Lý do không tham gia Gala Valentine ................................................................ 96 16.Các chƣơng trình khác của công ty đƣợc biết đến.............................................. 97 17.Mức độ sẵn sàng sử dụng dịch vụ. ..................................................................... 97 18.Mức độ nhận biết thƣơng hiệu. ........................................................................... 98 19.Mô hình mức độ hài lòng các yếu tố của thông tin chƣơng trình ....................... 98 20.Mô hình mức độ hài lòng các yếu tố của chƣơng trình .................................... 100 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 90 1. Giới tính Giới tính Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 48 45.7 45.7 45.7 Nữ 57 54.3 54.3 100.0 Total 105 100.0 100.0 2. Nhóm tuổi Vui lòng cho biết bạn thuộc nhóm tuổi nào? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 18 - 20 tuổi 6 5.7 5.7 5.7 20 - 25 tuổi 96 91.4 91.4 97.1 25 - 28 tuổi 3 2.9 2.9 100.0 Total 105 100.0 100.0 3. Thu nhập trung bình hàng tháng Vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng của bạn? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1 - 3 triệu 26 24.8 24.8 24.8 3 - 5 triệu 49 46.7 46.7 71.4 5 - 10 triệu 17 16.2 16.2 87.6 10 - 15 triệu 13 12.4 12.4 100.0 Total 105 100.0 100.0 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 91 4. Nghề nghiệp. Nghề nghiệp của bạn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Trƣởng phòng/Phó phòng 9 8.6 8.6 8.6 Nhân viên văn phòng 43 41.0 41.0 49.5 ao động phổ thông 4 3.8 3.8 53.3 Viên chức: giáo viên, bác sĩ… 19 18.1 18.1 71.4 Sinh viên 30 28.6 28.6 100.0 Total 105 100.0 100.0 5. Các chƣơng trình PR đƣợc quan tâm. Bạn quan tâm tới chƣơng trình nào sau đây? Cases Responses Col Response % Tài trợ phim 2 12 11.4% Tài trợ Gameshow 3 23 21.9% Xây dựng trƣờng học 2 42 40.0% Xóa cầu khỉ ở vùng sây vùng xa 6 46 43.8% Cứu trợ lũ lụt 2 72 68.6% Tài trợ học bổng 7 57 54.3% Công ty tự tổ chức vào những dịp đặc biệt 5 25 23.8% Công ty hợp tác với công ty đối tác 4 14 13.3% Total 105 291 277.1% 6. Các chƣơng trình Valentine đƣợc biết đến trong năm nay Valentine 2011 năm nay, bạn biết đến chƣơng trình nào? Cases Responses Col Response % Đêm Valentine thế kỷ 74 74 70.5% Đêm Gala Valentine trên sông Sài Gòn 12 12 11.4% ễ hội hôn mừng Valentine 29 29 27.6% Love and be Loved - Happy Valentine Day 2 2 1.9% Gala Valentine 2011 56 56 53.3% Total 105 173 164.8% Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 92 7. Mức độ biết đến chƣơng trình Gala Valentine 2011 Bạn đã biết đến chƣơng trình Gala Valentine 2011 năm nay? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Đã biết 58 55.2 55.2 55.2 Chƣa biết 47 44.8 44.8 100.0 Total 105 100.0 100.0 8. Mức độ nhận biết chƣơng trình thông qua các nguồn thông tin Bạn biết thông tin về Gala Valentine 2011 qua ? Cases Responses Col Response % Mạng xã hội 9 49 92.5% Diễn đàn 4 4 7.5% Bạn bè, ngƣời thân 10 10 18.9% Total 53 63 118.9% 9. Mức độ nhận biết chƣơng trình thông qua đơn vị tổ chức. Khi nói đến chƣơng trình Gala Valentine 2011, bạn nghĩ đến công ty nào sau đây? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Close Up 20 19.0 34.5 34.5 Meko Travel 18 17.1 31.0 65.5 PNJ 11 10.5 19.0 84.5 Saigon Tourist 3 2.9 5.2 89.7 P&G 6 5.7 10.3 100.0 Total 58 55.2 100.0 Missing System 47 44.8 Total 105 100.0 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 93 10. Mức độ tham gia mạng xã hội và mức độ nhận biết chƣơng trình qua mạng xã hội Bạn có tham gia mạng xã hội không? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Có 101 96.2 96.2 96.2 Không 4 3.8 3.8 100.0 Total 105 100.0 100.0 Các mạng xã hội bạn tham gia là? Cases Responses Col Response % Facebook 93 93 92.1% Twitter 10 10 9.9% Yahoo Plus 27 27 26.7% Cyworld 6 6 5.9% Zingme 36 36 35.6% Blogspot 2 2 2.0% Total 101 174 172.3% Qua các bạn xã hội bạn tham gia, bạn có biết đến Gala Valentine 2011 không? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Có 56 53.3 96.6 96.6 Không 2 1.9 3.4 100.0 Total 58 55.2 100.0 Missing System 47 44.8 Total 105 100.0 Bạn biết đến Gala Valentine 2011 qua? Cases Responses Col Response % Facebook 54 54 100.0% Cyworld 8 8 14.8% Blogspot 8 8 14.8% Hervietnam.com.vn 2 2 3.7% Diễn đàn du lịch 8 8 14.8% Total 54 80 148.1% Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 94 11. Mức độ hài lòng về các yếu tố của thông tin chƣơng trình. Descriptive Statistics N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Các thông tin dễ hiểu 58 1.00 5.00 175.00 3.0172 .82699 Các thông tin đồng nhất 58 1.00 4.00 197.00 3.3966 .77096 Các thông tin dễ dàng tìm thấy 58 1.00 5.00 199.00 3.4310 .90053 Các bài viết đƣợc biên soạn với màu sắc hợp lý 58 1.00 5.00 194.00 3.3448 .82827 Các hình ảnh trong bài viết có màu sắc dễ nhìn 58 1.00 4.00 191.00 3.2931 .79491 Các hình ảnh trong bài viết đƣợc bố trí hài hòa 58 1.00 5.00 204.00 3.5172 .94110 Kiểu chữ dễ nhìn 58 1.00 5.00 203.00 3.5000 .90321 Font chữ dễ nhìn 58 1.00 5.00 210.00 3.6207 .76840 Cách đặt tên bài viết hấp dẫn 58 1.00 5.00 197.00 3.3966 .85716 Văn phong bài viết dễ hiểu 58 1.00 5.00 206.00 3.5517 .72963 Cách dùng từ trong bài viết rất hay 58 1.00 5.00 209.00 3.6034 .87739 Số lƣợng từ hợp lý 58 1.00 5.00 200.00 3.4483 .92095 Cách phân chia các đoạn hợp lý 58 1.00 4.00 189.00 3.2586 .78495 Văn phong chuyên nghiệp 58 1.00 5.00 201.00 3.4655 .77721 Màu chữ dễ nhìn 58 1.00 5.00 208.00 3.5862 .95577 Bài viết thu hút 58 1.00 5.00 194.00 3.3448 1.01828 Valid N (listwise) 58 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 95 12. Mức độ hài lòng về các yếu tố của chƣơng trình. Descriptive Statistics N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Tôi phấn khởi vì Valentine này có dịp đi chơi dùng ngƣời yêu 58 1.00 4.00 91.00 3.2931 .81668 Chƣơng trình chọn địa điểm phù hợp là Đà ạt 58 1.00 4.00 200.00 3.4483 .67985 Độ dài của chƣơng trình là hợp lý 58 1.00 5.00 198.00 3.4138 .89901 Các khu nghĩ dƣỡng đƣợc lựa chọn hợp lý 58 1.00 5.00 189.00 3.2586 .80699 Các điểm dừng chân của chƣơng trình đƣợc lựa chọn hợp lý 58 1.00 5.00 188.00 3.2414 .88477 ịch trình tour đƣợc phân chia hợp lý 58 1.00 5.00 193.00 3.3276 .80324 Các game đƣợc thiết kế đúng chất Valentine 58 1.00 5.00 195.00 3.3621 .85221 Tôi sẽ đƣợc tham quan nhiều địa điểm khi tham gia chƣơng trình 58 1.00 5.00 200.00 3.4483 .75329 Ý tƣởng các game trong tour mới lạ 58 1.00 5.00 197.00 3.3966 .81520 Gala Valentine 2011 đƣợc tổ chức với quy mô lớn 58 1.00 4.00 199.00 3.4310 .72818 Gala Valentine 2011 thu hút nhiều ngƣời tham gia 58 1.00 4.00 197.00 3.3966 .72402 Tôi thích Gala Valentine 2011 58 1.00 4.00 203.00 3.5000 .68184 Valid N (listwise) 58 13. Mức độ tham gia dự kiến. Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 96 Bạn có dự định tham gia Gala Valentine 2011 năm nay? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Có 16 15.2 27.6 27.6 Không 42 40.0 72.4 100.0 Total 58 5.2 100.0 Missing System 47 44.8 Total 105 100.0 14. Lý do tham gia Gala Valentine ý do khiến bạn tham gia Gala Valentine 2011? Cases Responses Col Response % Chƣơng trình đƣợc thiết kế hấp dẫn 12 12 75.0% Chi phí không quá đắc 8 8 50.0% Địa điểm tổ chức hợp lý 6 6 37.5% Chƣơng trình diễn ra vào những ngày thuận tiện 4 4 25.0% Total 16 30 187.5% 15. Lý do không tham gia Gala Valentine Tại sao bạn không tham gia chƣơng trình? Cases Responses Col Response % Chƣơng trình không có gì đặc biệt 20 20 47.6% Đã có kế hoạch cho 14/02 từ trƣớc 24 24 57.1% Ngƣời yêu có việc bận vào Valentine 6 16 38.1% Bạn có việc bận vào ngày Valentine 8 8 19.0% Bạn không đƣợc đi xa 2 2 4.8% Tài chính khó khăn 6 6 14.3% Total 42 76 181.0% Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 97 16. Các chƣơng trình khác của công ty đƣợc biết đến. Ngoài Gala Valentine 2011, bạn còn biết chƣơng trình nào khác của Meko Travel không? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Có 13 12.4 22.4 22.4 Không 45 42.9 77.6 100.0 Total 58 55.2 100.0 Missing System 47 44.8 Total 105 100.0 Nếu có, đó là những chƣơng trình nào? Cases Responses Col Response % Riêng dành cho em 12 12 92.3% Sinh nhật otte Mart 5 5 38.5% Tài trợ khai trƣơng Grand Palace 4 4 30.8% Total 13 21 161.5% 17. Mức độ sẵn sàng sử dụng dịch vụ. Bây giờ khi có nhu cầu du lịch, bạn sẽ sử dụng dịch vụ của Meko Travel không? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Có 26 24.8 24.8 24.8 Không 79 75.2 75.2 100.0 Total 105 100.0 100.0 Hiện tại, bạn sẽ liên lạc công ty nào cho lần đặt tour trong năm nay? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Saigon Tourist 60 57.1 57.1 57.1 Fiditour 8 7.6 7.6 64.8 Bến Thành Travel 2 1.9 1.9 66.7 Viettravel 19 18.1 18.1 84.8 Meko Travel 12 11.4 11.4 96.2 Tân Thành Travel 2 1.9 1.9 98.1 ữ Hành Trẻ 2 1.9 1.9 100.0 Total 105 100.0 100.0 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 98 18. Mức độ nhận biết thƣơng hiệu. Khi nhắc đến các dịch vụ: du lịch, visa, vé máy bay, cho thuê xe, nhà hàng, khách sạn. Bạn nghĩ đến công ty nào? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Saigon Tourist 58 55.2 55.2 55.2 Fiditour 12 11.4 11.4 66.7 Bến Thành Travel 8 7.6 7.6 74.3 Viettravel 15 14.3 14.3 88.6 Meko Travel 10 9.5 9.5 98.1 Tân Thành Travel 2 1.9 1.9 100.0 Total 105 100.0 100.0 19. Mô hình mức độ hài lòng các yếu tố của thông tin chƣơng trình Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .777(a) .604 .463 .74624 a Predictors: (Constant), Màu chữ dễ nhìn, Kiểu chữ dễ nhìn, Cách phân chia các đoạn hợp lý, Các hình ảnh trong bài viết có màu sắc dễ nhìn, Font chữ dễ nhìn, Các thông tin đồng nhất, Cách dùng từ trong bài viết rất hay, Các bài viết đƣợc biên soạn với màu sắc hợp lý, Các thông tin dễ dàng tìm thấy, Các hình ảnh trong bài viết đƣợc bố trí hài hòa, Văn phong chuyên nghiệp, Cách đặt tên bài viết hấp dẫn, Văn phong bài viết dễ hiểu, Các thông tin dễ hiểu, Số lƣợng từ hợp lý ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 35.715 15 2.381 4.276 .000(a) Residual 23.389 42 .557 Total 59.103 57 a Predictors: (Constant), Màu chữ dễ nhìn, Kiểu chữ dễ nhìn, Cách phân chia các đoạn hợp lý, Các hình ảnh trong bài viết có màu sắc dễ nhìn, Font chữ dễ nhìn, Các thông tin đồng nhất, Cách dùng từ trong bài viết rất hay, Các bài viết Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 99 đƣợc biên soạn với màu sắc hợp lý, Các thông tin dễ dàng tìm thấy, Các hình ảnh trong bài viết đƣợc bố trí hài hòa, Văn phong chuyên nghiệp, Cách đặt tên bài viết hấp dẫn, Văn phong bài viết dễ hiểu, Các thông tin dễ hiểu, Số lƣợng từ hợp lý. b Dependent Variable: Bài viết thu hút Coefficients(a) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.307 .644 -.477 .636 Các thông tin dễ hiểu .764 .272 .620 2.805 .008 Các thông tin đồng nhất -.041 .308 -.031 -.132 .895 Các thông tin dễ dàng tìm thấy -.561 .208 -.496 -2.701 .010 Các bài viết đƣợc biên soạn với màu sắc hợp lý .305 .199 .248 1.535 .132 Các hình ảnh trong bài viết có màu sắc dễ nhìn .109 .205 .085 .531 .598 Các hình ảnh trong bài viết đƣợc bố trí hài hòa .340 .192 .314 1.766 .085 Kiểu chữ dễ nhìn .251 .224 -.223 -1.125 .267 Font chữ dễ nhìn .447 .295 .337 1.517 .137 Cách đặt tên bài viết hấp dẫn -.288 .244 -.242 -1.178 .245 Văn phong bài viết dễ hiểu -.243 .309 -.174 -.787 .435 Cách dùng từ trong bài viết rất hay .109 .208 .094 .526 .601 Số lƣợng từ hợp lý -.602 .260 -.545 -2.320 .025 Cách phân chia các đoạn hợp lý .958 .276 .739 3.473 .001 Văn phong chuyên nghiệp .170 .233 .130 .729 .470 Màu chữ dễ nhìn -.025 .191 -.024 -.131 .896 a Dependent Variable: Bài viết thu hút Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 100 20. Mô hình mức độ hài lòng các yếu tố của chƣơng trình Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .928(a) .862 .829 .28208 a Predictors: (Constant), Gala Valentine 2011 thu hút nhiều ngƣời tham gia, Các khu nghĩ dƣỡng đƣợc lựa chọn hợp lý, Các game đƣợc thiết kế đúng chất Valentine, Độ dài của chƣơng trình là hợp lý, Tôi phấn khởi vì Valentine này có dịp đi chơi dùng ngƣời yêu, ịch trình tour đƣợc phân chia hợp lý, Ý tƣởng các game trong tour mới lạ, Tôi sẽ đƣợc tham quan nhiều địa điểm khi tham gia chƣơng trình, Chƣơng trình chọn địa điểm phù hợp là Đà ạt, Gala Valentine 2011 đƣợc tổ chức với quy mô lớn, Các điểm dừng chân của chƣơng trình đƣợc lựa chọn hợp lý ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 22.840 11 2.076 26.095 .000(a) Residual 3.660 46 .080 Total 26.500 57 a Predictors: (Constant), Gala Valentine 2011 thu hút nhiều ngƣời tham gia, Các khu nghĩ dƣỡng đƣợc lựa chọn hợp lý, Các game đƣợc thiết kế đúng chất Valentine, Độ dài của chƣơng trình là hợp lý, Tôi phấn khởi vì Valentine này có dịp đi chơi dùng ngƣời yêu, ịch trình tour đƣợc phân chia hợp lý, Ý tƣởng các game trong tour mới lạ, Tôi sẽ đƣợc tham quan nhiều địa điểm khi tham gia chƣơng trình, Chƣơng trình chọn địa điểm phù hợp là Đà ạt, Gala Valentine 2011 đƣợc tổ chức với quy mô lớn, Các điểm dừng chân của chƣơng trình đƣợc lựa chọn hợp lý b Dependent Variable: Tôi thích Gala Valentine 2011 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 101 Coefficients(a) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.045 .235 -.192 .849 Tôi phấn khởi vì Valentine này có dịp đi chơi dùng ngƣời yêu .163 .070 .196 2.329 .024 Chƣơng trình chọn địa điểm phù hợp là Đà ạt .106 .104 .106 1.019 .314 Độ dài của chƣơng trình là hợp lý -.082 .062 -.109 -1.332 .189 Các khu nghĩ dƣỡng đƣợc lựa chọn hợp lý .137 .078 .162 1.760 .085 Các điểm dừng chân của chƣơng trình đƣợc lựa chọn hợp lý -.031 .083 -.040 -.374 .710 ịch trình tour đƣợc phân chia hợp lý -.037 .071 -.044 -.525 .602 Các game đƣợc thiết kế đúng chất Valentine .081 .075 .101 1.076 .288 Tôi sẽ đƣợc tham quan nhiều địa điểm khi tham gia chƣơng trình .168 .080 .186 2.110 .040 Ý tƣởng các game trong tour mới lạ -.168 .077 -.201 -2.197 .033 Gala Valentine 2011 đƣợc tổ chức với quy mô lớn .471 .092 .503 5.104 .000 Gala Valentine 2011 thu hút nhiều ngƣời tham gia .238 .101 .252 2.361 .023 a Dependent Variable: Tôi thích Gala Valentine 2011 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Cao Quyền 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Business Edge (2007), Quan Hệ Công Chúng – Biến công chúng thành “Fan” của doanh nghiệp, Nhà xuất bản Trẻ, Tp.Hồ Chí Minh. 2. Đinh Tiên Minh, Tài liệu giảng dạy môn Quan Hệ Công Chúng. 3. Frank Jepkins (1995), Phá Vỡ Bí Ẩn PR, Nhà Xuất Bản Trẻ, Tp.Hồ Chí Minh. 4. ƣu Văn Nghiêm (2009), Quản Trị Quan Hệ Công Chúng, Nhà Xuất Bản Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_hieu_qua_pr_dl_mekong_0978.pdf
Luận văn liên quan