Đánh giá tiềm năng dầu khí tầng oligocene muộn – miocene sớm lô 16 – 2 bồn trũng cửu long

Dầu khí là một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng của nhân loại. Nguồn tài nguyên này phục vụ và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi con người, và hiện đang là vấn đề nóng bỏng ở nhiều quốc gia cả về mặt kinh tế lẫn chính trị. Hiện nay Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Trong đó ngành công nghiệp dầu khí đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy việc phát hiện ra các mỏ dầu và mỏ khí có giá trị thương mại có ý nghĩa rất lớn. Bồn trầm tích Cửu Long được đánh giá là một trong những khu vực có tiềm năng về dầu khí lớn nhất Việt Nam với các mỏ hiện đang khai thác như Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, Sư Tử Đen, Ruby và nhiều phát hiện dầu khí khác đang được đánh giá về trữ lượng, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm bồn trũng. Xu hướng tìm kiếm thăm dò dầu khí hiện nay là quan tâm chú ý đến các lô ở ven rìa bồn trũng như 16 – 1, 16 – 2, 17 nhằm phát hiện ra những khu vực có tiềm năng dầu khí còn lại. Trong đó, lô 16 – 2 đã được tiến hành thu nổ địa chấn 2D, 3D và khoan thăm dò dựa theo hợp đồng kí kết giữa Conoco, KNOC và PVSC; chủ yếu tiến hành ở khu vực trung tâm của lô, khu vực phía Tây và phía Đông của lô chỉ được tiến hành thu nổ địa chấn 2D. Do kết quả kém trong các giếng khoan thăm dò và triển vọng thấp trong các cấu tạo còn lại, Conoco và cổ đông đã hoàn trả lại toàn bộ lô 16 – 2. Nhằm mục đích đánh giá lại tiềm năng dầu khí của lô 16 – 2 để kêu gọi các nhà thầu đầu tư và được sự chấp thuận Bộ môn Địa chất Dầu khí, khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, em đã thực hiện tiểu luận: “ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ TẦNG OLIGOCENE MUỘN – MIOCENE SỚM LÔ 16 – 2 BỒN TRŨNG CỬU LONG”. Phương pháp luận của đề tài: dựa trên bản đồ cấu trúc xác định được chiều dày, diện tích và thể tích của các cấu tạo triển vọng; dựa vào tài liệu địa vật lý giếng khoan của các giếng khoan thăm dò xác định được các chỉ số độ rỗng, độ bão hoà nước, tỉ số net/gross và hệ số thành hệ; từ đó bằng phương pháp thể tích kết hợp mô phỏng Monte – Carlo tính được trữ lượng dầu khí tiềm năng cho mỗi tầng trầm tích. Để thực hiện được tiểu luận này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy Thạc Sĩ Phạm Vũ Chương và sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhân viên thuộc phòng Thăm Dò, Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí – PVEP. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của quý thầy và sự giúp đỡ tận tình của mọi người để em có thể hoàn thành tiểu luận này. Do thời gian thực hiện hạn chế, nguồn tài liệu thu thập chưa đầy đủ và lý do bảo mật cùng với sự hiểu biết hạn hẹp của một sinh viên nên tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội dung lẫn hình thức. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và bạn bè. MỤC LỤC PHẦN CHUNG CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT BỒN TRŨNG CỬU LONG --------------10 I.1 – VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ---------------------------------------------------------------------- 10 I.2 – LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỊA CHẤT --------------------------------------------- 11 I.3 – ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT -------------------------------------------- 13 I.3.1 – Đặc điểm cấu trúc ------------------------------------------------------------- 13 I.3.2 – Hệ thống đứt gãy -------------------------------------------------------------- 15 I.4 – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG ------------------------------------------------------------ 15 I.4.1 – Đá móng trước Cenozoic ----------------------------------------------------- 15 I.4.2 – Các trầm tích Cenozoic ------------------------------------------------------- 17 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ BỒN TRŨNG CỬU LONG- ------------------------------------------------------------------------------------------------------22 II.1 – LỊCH SỬ TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ----------------------------------- 22 II.1.1 – Giai đoạn trước năm 1975 --------------------------------------------------- 22 II.1.2 – Giai đoạn 1975 – 1980 ------------------------------------------------------- 22 II.1.3 – Giai đoạn 1980 đến nay ----------------------------------------------------- 22 II.2 – HỆ THỐNG DẦU KHÍ ------------------------------------------------------------ 24 II.2.1 – Đá sinh ------------------------------------------------------------------------- 24 II.2.2 – Đá chứa ------------------------------------------------------------------------ 25 II.2.3 – Đá chắn ------------------------------------------------------------------------ 25 II.2.4 – Các dạng bẫy ------------------------------------------------------------------ 25 II.3 – TIỀM NĂNG DẦU KHÍ ----------------------------------------------------------- 26 CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT LÔ 16 – 2 BỒN TRŨNG CỬU LONG ------------------------------------------------------------------------------------------------------27 III.1 – VỊ TRÍ ĐỊA LÝ -------------------------------------------------------------------- 27 III.2 – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT LÔ 16 – 2 --------------------------------------------- 28 III.2.1 – Hệ thống đứt gãy ------------------------------------------------------------ 28 III.2.2 – Cấu trúc địa chất ------------------------------------------------------------- 30 III.2.2.1 – Móng trước Đệ Tam -------------------------------------------------- 30 III.2.2.2 – Trầm tích Cenozoic --------------------------------------------------- 30 III.3 – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG LÔ 16 – 2 --------------------------------------------- 31 III.3.1 – Thạch địa tầng thuộc móng trước Cenozoic ----------------------------- 31 III.3.2 – Trầm tích Cenozoic---------------------------------------------------------- 32 III.3.2.1 – Giới Cenozoic – Hệ Paleogene – Thống Oligocene – Phụ thống Oligocene thượng------------------------------------------------------------------- 32 III.3.2.2 – Giới Cenozoic – Hệ Neogene – Thống Miocene – Phụ thống Miocene hạ – Hệ tầng Bạch Hổ ------------------------------------------------- 32 III.3.2.3 – Giới Cenozoic – Hệ Neogene – Thống Miocene – Phụ thống Miocene trung – Hệ tầng Côn Sơn ---------------------------------------------- 32 III.3.2.4 – Giới Cenozoic – Hệ Neogene – Thống Miocene – Phụ thống Miocene thượng – Hệ tầng Đồng Nai------------------------------------------- 35 III.3.2.5 – Giới Cenozoic – Hệ Neogene – Thống Pliocene và Hệ Đệ Tứ – Hệ tầng Biển Đông ---------------------------------------------------------------- 35 CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ LÔ 16 – 2 BỒN TRŨNG CỬU LONG--------------------------------------------------------------------------------------38 IV.1 – LỊCH SỬ TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ---------------------------------- 38 IV.2 – HỆ THỐNG DẦU KHÍ ----------------------------------------------------------- 40 IV.2.1 – Đá sinh ------------------------------------------------------------------------ 40 IV.2.2 – Đá chứa ----------------------------------------------------------------------- 42 IV.2.3 – Đá chắn ----------------------------------------------------------------------- 43 IV.2.4 – Cấu trúc bẫy ------------------------------------------------------------------ 44 IV.2.5 – Khả năng dịch chuyển dầu khí -------------------------------------------- 44 PHẦN CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG V: CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ---------46 V.1 – CƠ SỞ TÀI LIỆU ------------------------------------------------------------------- 46 V.1.1 – Tài liệu địa chấn -------------------------------------------------------------- 46 V.1.2 – Tài liệu giếng khoan --------------------------------------------------------- 46 V.2 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------- 46 V.2.1 – Phương pháp thể tích--------------------------------------------------------- 46 V.2.2 – Phương pháp mô phỏng Monte - Carlo------------------------------------ 50 CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ TẦNG OLIGOCENE MUỘN – MIOCENE SỚM LÔ 16 – 2 BỒN TRŨNG CỬU LONG ---------------53 VI.1 – KHU VỰC TRUNG TÂM -------------------------------------------------------- 58 VI.1.1 – Cấu tạo Lang Biang ------------------------------------------------------- 59 VI.1.2 – Cấu tạo Bà Đen------------------------------------------------------------ 64 VI.1.3 – Cấu tạo Báo Vàng--------------------------------------------------------- 68 VI.1.4 – Cấu tạo Báo Gấm – Tam Đảo ------------------------------------------- 70 VI.2 – CÁC KHU VỰC KHÁC ---------------------------------------------------------- 83 VI.2.1 – Khu vực phía Đông -------------------------------------------------------- 83 VI.2.2 – Khu vực phía Tây ---------------------------------------------------------- 84 CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ -----------------------------------------87 TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------------------------------------------89 PHỤ LỤC ----------------------------------------------------------------------------------------90

pdf95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2359 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tiềm năng dầu khí tầng oligocene muộn – miocene sớm lô 16 – 2 bồn trũng cửu long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eáu trong nhöõng moâi tröôøng chuyeån tieáp töø ñoàng baèng boài tích soâng cho ñeán ñôùi ven bieån. Traàm tích goàm chuû yeáu caùt keát, seùt keát loaïi 2, seùt keát loaïi 1 vaø moät ít boät keát. Caùt keát maøu xaùm nhaït ñeán trung bình, ñoâi khi thoâ, hieám khi raát thoâ, goùc caïnh ñeán baùn troøn caïnh, baùn caàu, choïn loïc keùm ñeán trung bình, ñoä roãng trung bình 15 – 18%, chaát löôïng taàng chöùa toát. Seùt keát loaïi 2 coù maøu saéc thay ñoåi töø xaùm xanh nhaït, xaùm saùng ñeán xaùm oliu, voâ ñònh hình ñeán daïng khoái, phaân phieán, ñoä cöùng trung bình, dính, ñoâi khi kích thöôùc taêng leân ñeán boät keát vaø caùt keát haït mòn. Seùt keát loaïi 1 maøu naâu ñoû, cam, voâ ñònh hình ñeán khoái, meàm ñeán cöùng, deã hoaø tan, dính, ñoâi khi kích thöôùc taêng leân ñeán boät keát vaø caùt keát haït mòn. Nhöõng lôùp seùt naøy cuõng coù tieàm naêng sinh daàu nhöng ñoä tröôûng thaønh keùm. Ñaù sinh tuoåi Miocene khoâng coù vai troø lôùn ñoái vôùi tieàm naêng hydrocacbon cuûa loâ 16 – 2. Boät keát maøu xaùm naâu ñeán naâu vaøng ñaäm, meàm ñeán cöùng, deã hoaø tan, dính, deã phaân taùn, coù veát cuûa mica, pyrite. III.3.2.3 – Giôùi Cenozoic – Heä Neogene – Thoáng Miocene – Phuï thoáng Miocene trung Heä taàng Coân Sôn (500 – 600 m): traàm tích heä taàng Coân Sôn töông öùng vôùi taäp ñòa chaán BII, goàm chuû yeáu caùt keát, seùt keát loaïi 2, seùt keát loaïi 1, moät ít boät keát, seùt keát loaïi 3 vaø than. Caùt keát maøu xaùm traéng, xaùm nhaït ñeán trung bình, coù nhöõng ñoám ñoû, xanh ñaäm, trong suoát ñeán trong môø, kích thöôùc töø mòn ñeán thoâ, ñoâi khi raát thoâ, baùn goùc caïnh ñeán baùn troøn caïnh, baùn caàu, choïn loïc keùm ñeán trung bình, thaønh phaàn chuû yeáu laø thaïch anh, feldspar, maûnh ñaù, ít muscovite, pyrite, calcite, TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 35 ximaêng vaø matrix chuû yeáu laø seùt. Seùt keát loaïi 2 coù maøu saéc thay ñoåi töø xaùm xanh nhaït, xaùm oliu nhaït ñeán xaùm traéng, voâ ñònh hình ñeán daïng khoái, meàm ñeán hôi meàm, dính, ít hoaø tan, ñoâi khi chöùa maûnh vôõ voû soø, maûnh muscovite. Seùt keát loaïi 2 maøu naâu ñoû, naâu vaøng, naâu cam, meàm ñeán hôi meàm, dính, voâ ñònh hình ñeán daïng khoái, coù nhöõng ñoám cuûa carbonate. III.3.2.4 – Giôùi Cenozoic – Heä Neogene – Thoáng Miocene – Phuï thoáng Miocene thöôïng Heä taàng Ñoàng Nai (550 – 650 m): traàm tích heä taàng Ñoàng Nai öùng vôùi taäp ñòa chaán BIII, phuû baát chænh hôïp treân traàm tích heä taàng Coân Sôn, goàm chuû yeáu caùt keát, seùt keát loaïi 1, seùt keát loaïi 2 vaø than/ lignite. Caùt keát maøu xaùm traéng, loám ñoám naâu ñoû vaø xanh laù, gaén keát yeáu, kích thöôùc töø mòn ñeán raát mòn, goùc caïnh ñeán baùn troøn caïnh, baùn caàu ñeán baùn keùo daøi, choïn loïc trung bình, thaønh phaàn chuû yeáu laø thaïch anh, feldspar, maûnh ñaù, haït trung bình, veát mica, pyrite, ximaêng vaø matrix chuû yeáu laø seùt, ít carbonate. Seùt keát loaïi 1 maøu naâu ñoû, naâu vaøng, naâu cam, meàm, dính, voâ ñònh hình ñoâi khi daïng khoái, ít hoaø tan, phaân taùn thaønh töøng phaàn nhoû. Seùt keát loaïi 2 coù maøu saéc thay ñoåi töø xaùm xanh nhaït, xaùm oliu nhaït ñeán xaùm traéng, voâ ñònh hình ñeán daïng khoái, meàm, dính, ít hoaø tan, phaân taùn thaønh töøng phaàn nhoû, ñoâi khi chöùa maûnh vôõ voû soø. Than/ lignite coù maøu ñen, aùnh thuyû tinh, daïng khoái, keùo daøi, phaân phieán, deã vôõ. III.3.2.5 – Giôùi Cenozoic – Heä Neogene – Thoáng Pliocene vaø Heä Ñeä Töù Heä taàng Bieån Ñoâng (670 – 700m): traàm tích heä taàng Bieån Ñoâng öùng vôùi taäp ñòa chaán A, phuû baát chænh hôïp treân traàm tích heä taàng Ñoàng Nai. Traàm tích heä taàng naøy ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï phoå bieán cuûa caùc lôùp ñaù voâi naèm xen vôùi nhöõng lôùp caùt keát vaø seùt keát. Gaàn ñaùy cuûa heä taàng coù vaøi lôùp than moûng. Suoát maët caét traàm tích chöùa phong phuù hoaù ñaù, coù nôi toàn taïi caùc daûi daøy ñaëc voû soø. Moâi tröôøng traàm tích bieån noâng laø chuû yeáu. Caùt keát gaén keát raát yeáu, thöôøng thaáy trong caùc maãu muøn khoan ôû daïng nhöõng haït vuïn rôøi raïc, coù maøu xaùm naâu saùng ñeán xaùm xanh luïc, ñoâi TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 36 khi vaøng nhaït hoaëc xaùm. Haït vuïn coù kích thöôùc raát khaùc nhau, töø côõ haït raát mòn ñeán côõ haït saïn, nhöng chuû yeáu laø haït thoâ ñeán raát thoâ, haït baùn goùc caïnh ñeán baùn troøn caïnh, ñoä choïn loïc keùm ñeán trung bình. Caùc haït thaïch anh trong suoát ñeán trong môø. Caùt keát chöùa nhieàu hoaù ñaù cuûa caû sinh vaät baùm ñaùy vaø caû sinh vaät troâi noåi nhö Planispiral, Conical, Planktonic Foraminifera, caùc maûnh Mollusca, Gastropoda, Bryozoa. Ñoâi khi coù caùt keát haït raát mòn ñeán mòn, gaén keát chaéc bôûi ximaêng carbonate vaø chuyeån daàn sang ñaù voâi chöùa caùt. Seùt keát coù maøu xaùm saùng, xaùm tôùi xaùm luïc saãm, raát meàm, chaûy deûo vaø coù khaû naêng hoaø tan cao trong nöôùc (seùt keát loaïi 2). Ñaù voâi coù maøu traéng ñuïc ñeán xaùm vaøng, chaéc, deã vôõ vuïn, thöôøng chöùa caùt vaø glauconite, thuoäc loaïi wackestone vaø grainstone. Than coù theå gaëp ôû ñoä saâu döôùi 570 m, coù maøu ñen naâu ñeán ñen, meàm ñeán chaéc, caáu taïo daïng khoái, thöôøng chöùa pyrite, ñoâi khi chöùa caùt. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 37 Hình 3.3 : Coät ñòa taàng toång hôïp loâ 16 – 2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 38 CHÖÔNG IV ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA CHAÁT DAÀU KHÍ LOÂ 16 – 2 BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG IV.1 – LÒCH SÖÛ TÌM KIEÁM THAÊM DOØ DAÀU KHÍ Vaøo cuoái naêm 1988 ñaàu 1989, treân cô sôû taøi lieäu ñòa chaán 2D, VietsovPetro khoan hai gieáng thaúng ñöùng Tam Ñaûo – 1X vaø Baø Ñen – 1X. Gieáng khoan Tam Ñaûo – 1X khoan vaøo moùng keát tinh ôû ñoä saâu 3348 mMD vaø ñaït tôùi TD ôû 3427 mMD. Thöû væa 5 DST, chæ coù 1 DST cho doøng 44 BOPD ôû khoaûng 3335 – 3360 mMD trong taàng moùng phong hoaù, caùc DST coøn laïi thöû trong Miocene vaø Oligocene nhöng khoâng cho doøng hoaëc chæ cho nöôùc (74 – 202 BWPD). Gieáng khoan Baø Ñen – 1X khoan tôùi 4200 mMD chöa vaøo moùng keát tinh, gieáng naøy gaëp hôn 100 m ñaù phun traøo trong taàng Oligocene. Thöû væa 6 DST, trong ñoù DST#4 cho doøng 90 BOPD vaø 18000 CFGPD trong khoaûng 2981 – 3029 mMD, caùc DST coøn laïi khoâng cho doøng hoaëc doøng yeáu. Hai gieáng naøy sau cuøng ñöôïc ñoùng vaø huyû gieáng. Ngaøy 27 – 04 – 2000, hôïp ñoàng daàu khí cho loâ 16 – 2 ñöôïc kí keát giöõa Conoco (40%), Korea National Oil Corporation – KNOC (30%) vaø PVSC (30%) vôùi cam keát thöïc hieän 250 km2 ñòa chaán 3D vaø khoan 2 gieáng thaêm doø trong voøng 36 thaùng cuûa pha thaêm doø thöù I (Hình 4.1). Vaøo quí 2 – 2000, qua thu noå vaø xöû lyù PSTM khoaûng 740 km2 ñòa chaán 3D bao phuû phaàn lôùn phía Ñoâng cuûa loâ vaø taùi xöû lyù 1400 km taøi lieäu ñòa chaán 2D cuõ, 2 caáu taïo chính trong moùng ñöôïc löïa choïn ñeå minh giaûi vaø xaây döïng baûn ñoà laø Baùo Gaám vaø Baùo Vaøng. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 39 H ìn h 4. 1 : S ô ño à p ha ân bo á m aïn g lö ôùi tu ye án ñò a ch aán lo â 1 6 – 2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 40 Vaøo quí 4 – 2001, gieáng 16 – 2 – BG – 1X ñöôïc khoan treân caáu taïo Baùo Gaám vôùi ñoái töôïng laø moùng. Gieáng khoan gaëp moùng ôû 3334 mMD vaø khoan tôùi TD ôû 4842 mMD (khoaûng 1500 m trong moùng). Thöû 2 DST trong moùng vaø Oligocene treân nhöng khoâng coù doøng. Gieáng khoan ñöôïc ñoùng vaø huyû. Nguyeân nhaân khoâng coù daàu trong moùng theo Conoco laø do khoâng coù taàng chaén, trong khi ñoù ôû Oligocene treân laø do baãy khoâng kín do hoaït ñoäng ñöùt gaõy sau naøy. Vaøo naêm 2002, vieäc taùi xöû lyù taøi lieäu ñòa chaán 3D (PSDM) ñöôïc thöïc hieän nhaèm laøm saùng toû caáu truùc moùng cuõng nhö hình thaùi ñöùt gaõy, phaân loaïi caùc caáu taïo, ñaùnh giaù trieån voïng cuûa loâ. Treân cô sôû ñoù, cuøng vôùi vieäc saün coù giaøn khoan cho gieáng thaêm doø thöù 2, pha thaêm doø thöù nhaát ñöôïc gia haïn ñeán 30 – 04 – 2004. Vaøo quí 01 – 2004, gieáng 16 – 2 – BV – 1X ñöôïc khoan treân caáu taïo Baùo Vaøng vôùi ñoái töôïng chính laø Miocene döôùi (BI), Oligocene treân (C, D) vaø Oligocene döôùi (E). Gieáng khoan ñaït ñeán ñoä saâu 3200m MD vaøo moùng 10m. Khoâng coù bieåu hieän daàu khí trong Miocene, trong khi bieåu hieän daàu khí trong Oligocene sôùm keùm neân khoâng thöû DST. Gieáng khoan ñöôïc ñoùng vaø huyû. Do keát quaû keùm trong 2 gieáng khoan thaêm doø, cuøng vôùi trieån voïng thaáp trong nhöõng caáu taïo coøn laïi, Conoco vaø coå ñoâng quyeát ñònh hoaøn traû laïi toaøn boä loâ 16 – 2. Naêm 2006, Coâng ty Thaêm doø vaø Khai thaùc Daàu khí – PVEP ñaõ tieán haønh baùo caùo ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí vaø laäp phöông aùn phaùt trieån loâ 16 – 2. IV.1 – HEÄ THOÁNG DAÀU KHÍ IV.2.1 – Ñaù sinh Theo keát quaû phaân tích ñòa hoaù töø phaàn lôùn caùc gieáng khoan thuoäc loâ 16 – 2, TOC phaàn lôùn maãu thaáp hôn 0.5%, S1 thay ñoåi töø 0.14 – 0.24 mg/g vaø S2 thaáp (nhoû hôn 1 mg/g), phaûn xaï vitrinite thay ñoåi töø 0.76 – 0.79%. Keát quaû treân cho thaáy tieàm naêng daàu khí taïi sinh trong khu vöïc naøy raát ngheøo. Chæ coù caùc taäp seùt trong TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 41 Oligocene cuûa gieáng khoan Tam Ñaûo ñaït ñöôïc TOC 3.69 – 8.75%, S1 thay ñoåi töø 1.4 – 1.79 mg/g, S2 thay ñoåi töø 26 – 48 mg/g vaø HI lôùn hôn 550 mg/g cho thaáy taäp seùt naøy coù khaû naêng laø nguoàn sinh toát. Trong khi ñoù, keát quaû phaân tích ñòa hoaù ôû nhöõng khu vöïc laân caän cho thaáy ñaù seùt tuoåi Oligocene nguoàn goác ñaàm hoà raát giaøu vaät chaát höõu cô vaø coù tieàm naêng sinh hydrocacbon raát cao. Kerogene thuoäc loaïi I, II, ít loaïi III. Toång haøm löôïng carbon höõu cô TOC trong caùc maãu seùt tuoåi Oligocene thöôøng cao hôn 1%, phoå bieán caùc maãu cao hôn 2% vaø ñoâi khi ñaït tôùi haøng chuïc phaàn traêm. Giaù trò S1 + S2 khoaûng 2 – 30 mg/g vaø HI töø 80 – 500 mg/g. Seùt taäp D coù caùc thoâng soá ñòa hoaù cao nhaát phaûn aùnh khaû naêng sinh toát ñeán raát toát. Hôn nöõa, seùt taäp D cuõng coù chieàu daøy lôùn nhaát, coù maøu naâu saãm nhaát vaø gamma ray coù giaù trò cao. Vì vaäy, seùt taäp D coù theå ñöôïc coi laø taàng sinh chính yeáu cuûa toaøn boàn truõng Cöûu Long cuõng nhö loâ 16 – 2. Seùt taäp C vaø E cuõng laø ñaù sinh toát nhöng chieàu daøy moûng hôn nhieàu so vôùi seùt taäp D. Ngoaøi ra coøn coù moät soá lôùp seùt moûng trong traàm tích Miocene döôùi cuõng coù tieàm naêng sinh daàu nhöng ñoä tröôûng thaønh keùm. Ñaù sinh tuoåi Miocene khoâng coù vai troø lôùn ñoái vôùi tieàm naêng hydrocacbon cuûa boàn truõng Cöûu Long cuõng nhö cuûa loâ 16 – 2. Vôùi gradient nhieät ñoä dao ñoäng trong khoaûng 2.40C /100 m ñeán 3.450C /100 m, doøng ñòa nhieät ôû caùc khu vöïc nhoâ cao laø 1.5 HFU, ôû caùc söôøn laø 1.3 HFU vaø trung taâm laø 1.2 HFU. Trong caùc nghieân cöùu tröôùc ñaây, ñaù meï tröôûng thaønh ôû R0 = 0.5%, Tmax = 4350C (döôùi 2250 m), ngöôõng sinh daàu chính taïi R0 = 0.72%, Tmax = 4400C (döôùi 3200 m) vaø ngöôõng sinh khí chính taïi R0 = 1.3%, Tmax = 4600C (döôùi 4500 m). Thôøi gian sinh daàu trong khu vöïc ñöôïc cho laø vaøo khoaûng Miocene giöõa ñeán Miocene muoän. Caùc khoái nhoâ moùng granitoid nöùt neû ñöôïc hình thaønh chuû yeáu tröôùc Oligocene. Sau ñoù, trong traàm tích Oligocene vaø Miocene sôùm bao phuû qua moùng trong suoát thôøi gian naøy ñaõ taïo nhöõng yeáu toá thuaän lôïi ñeå hydrocacbon dòch chuyeån khoûi ñaù sinh vaø naïp vaøo baãy. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 42 IV.2.2 – Ñaù chöùa Trong phaïm vi loâ 16 – 2 coù 2 loaïi ñaù chöùa laø ñaù moùng nöùt neû granitoid tröôùc Ñeä Tam vaø caùc ñaù caùt keát trong caùc taàng traàm tích vuïn thoâ tuoåi Oligocene – Miocene sôùm. Ñaù moùng bao goàm granite, granodiorite, quartz monzonite vaø microgranodiorite. Noùc moùng baét gaëp ôû ñoä saâu 3024 m TVDSS (Baùo Gaám) ñeán hôn 4167 m TVDSS (Baø Ñen). Theo keát quaû töø minh giaûi ñòa chaán 3D vaø gieáng khoan BG – 1X vaø TÑ – 1X thì trong ñaù moùng toàn taïi heä thoáng khe nöùt raát daøy theo höôùng Baéc Taây Baéc – Nam Ñoâng Nam, ít Ñoâng Ñoâng Baéc – Taây Taây Nam, goùc caém töø 40 – 900, nhöng nhöõng khe nöùt naøy bò laáp ñaày moät phaàn hoaëc toaøn boä bôûi khoaùng vaät thöù sinh neân ñoä lieân thoâng cuûa khe nöùt raát keùm. Vaøi khu vöïc cuõng toàn taïi khe nöùt hang hoác, coù khaû naêng chöùa toát. Theo keát quaû phaân tích thaïch hoïc, ñoä roãng nhìn thaáy cuûa caùc ñaù naøy keùm, chæ bao goàm nhöõng vi nöùt neû (2 -10 µm) nhöng nhöõng vi nöùt neû naøy cuõng bò laáp ñaày moät phaàn hoaëc toaøn boä bôûi khoaùng vaät thöù sinh nhö calcite vaø zeolite. Do ñoù khaû naêng chöùa cuûa taàng moùng phaàn lôùn phuï thuoäc vaøo khe nöùt lôùn, khe nöùt hang hoác vôùi ñieàu kieän nhöõng khe nöùt naøy chöa hoaëc ít bò laáp ñaày bôûi nhöõng khoaùng vaät thöù sinh. Ñaù chöùa trong Oligocene sôùm goàm: taäp C baét gaëp ôû caùc ñoä saâu 2646 m TVDSS (Baùo Gaám), taäp D baét gaëp ôû ñoä saâu 2805 m TVDSS (Baùo Vaøng) ñeán 3731 m TVDSS (Baø Ñen). Toång chieàu daøy caùc taäp caùt 60 m (TÑ – 1X) ñeán 180 m (BÑ – 1X). Caùt keát thuoäc loaïi arkose, kích thöôùc haït trung bình ñeán thoâ, choïn loïc raát keùm ñeán trung bình, laéng ñoïng trong moâi tröôøng ñaàm hoà (Baø Ñen), ñoàng baèng boài tích soâng/ chaâu thoå (Baùo Gaám, Baùo Vaøng) ñeán bieån noâng (Tam Ñaûo), thaønh phaàn thaïch anh ít (29 – 37%), nhieàu seùt vaø zeolite, thuoäc giai ñoaïn bieán ñoåi muoän, ñoä roãng nhìn thaáy 0.4 – 7%, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log 13 – 17%, chaát löôïng taàng chöùa töø khaù ñeán toát. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 43 Ñaù chöùa trong Miocene sôùm (taäp BI) baét gaëp ôû ñoä saâu 1919 m TVDSS (Baùo Vaøng) ñeán 2017m TVDSS (Baø Ñen), toång chieàu daøy caùc taäp caùt töø 150m (Baùo Vaøng) ñeán 530m (Baø Ñen), caùt keát laø arkose, ít feldspathic greywacke, kích thöôùc haït mòn ñeán trung bình, choïn loïc keùm ñeán trung bình, laéng ñoïng trong moâi tröôøng ñoàng baèng chaâu thoå (Baø Ñen, Tam Ñaûo), ñoàng baèng boài tích soâng ñeán ven bieån (Baùo Gaám, Baùo Vaøng), thaønh phaàn thaïch anh nhieàu hôn so vôùi caùt keát Oligocene (40 – 60%), ít seùt vaø khoâng coù zeolite, thuoäc giai ñoaïn bieán ñoåi sôùm ñeán muoän, ñoä roãng nhìn thaáy 3 – 8%, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log 15 – 18%, chaát löôïng taàng chöùa toát. IV.2.3 – Ñaù chaén Trong boàn truõng Cöûu Long, taäp seùt Baïch Hoå (seùt chöùa Rotalia) laø moät taàng chaén khu vöïc cho caùc væa chöùa trong Miocene haï, ñaëc bieät cho caùc væa naèm ngay döôùi noù. Tuy nhieân trong phaïm vi loâ 16 – 2, beà daøy taàng naøy raát nhoû neân khaû naêng chaén cuûa taäp naøy haïn cheá. ÔÛ phaàn thaáp cuûa traàm tích Miocene haï vaø Oligocene, khaû naêng chaén cuûa caùc lôùp seùt xen keïp cuõng coù nhieàu ruûi ro vì caùc lôùp seùt moûng hôn vaø chöùa nhieàu caùt hôn. Traàm tích taäp BI coù xu höôùng ñoä haït mòn daàn veà phía treân theo kieåu bieån tieán, coøn trong Oligocene laïi coù tæ leä caùt/ seùt cao. Do vaäy khaû naêng chaén cuûa traàm tích khi phuû ngang qua ñöùt gaõy trong nhöõng khoaûng naøy seõ thaáp. Ñaù chaén cho taàng chöùa moùng nöùt neû chính laø ñaù seùt taäp E, phuû tröïc tieáp treân moùng. Traàm tích taäp E trong caáu taïo Baùo Vaøng laø taäp seùt raát daøy (hôn 100 m) neân coù khaû naêng chaén toát. Trong khi taäp E trong caáu taïo Baùo Gaám vaø Tam Ñaûo moûng (20 – 30m) vaø coøn chöùa nhieàu caùt neân khaû naêng chaén ôû ñaây cuõng haïn cheá. Nhìn chung loâ 16 – 2 naèm gaàn nguoàn cung caáp vaät lieäu, neân beà daøy caùc taäp seùt ôû phaàn phía Taây khaù moûng, nhieãm boät vaø caùt, neân khaû naêng chaén keùm. Caøng veà phía Ñoâng, chieàu daøy vaø chaát löôïng taàng chaén caøng toát hôn. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 44 IV.2.4 – Caáu truùc baãy Trong khu vöïc loâ 16 – 2 toàn taïi caùc loaïi baãy chöùa: khoái nhoâ moùng, kheùp kín boán chieàu vaø kheùp kín bôûi ñöùt gaõy, baãy ñòa taàng keà aùp vaøo moùng. Baãy khoái nhoâ moùng bao goàm caùc khoái nhoâ cao ôû caùc caáu taïo Lang Biang, Tam Ñaûo, Baùo Vaøng, Baø Ñen, C, D vaø E, vôùi taàng sinh vaø taàng chaén laø caùc taäp seùt Oligocene trong khu vöïc. Baãy kheùp kín boán chieàu vaø kheùp kín bôûi ñöùt gaõy bao goàm ôû caùc caáu taïo Lang Biang, Tam Ñaûo, Baùo Gaám, Baùo Vaøng, Baø Ñen, B, C vaø E, vôùi taàng sinh laø caùc taäp seùt Oligocene trong khu vöïc vaø taàng chaén laø caùc taäp seùt trong Oligocene vaø Miocene. Baãy ñòa taàng keà aùp vaøo moùng bao goàm ôû caùc caáu taïo Baùo Gaám, Baùo Vaøng, A, B, D, E vaø F, vôùi taàng sinh laø caùc taäp seùt Oligocene trong khu vöïc vaø taàng chaén laø caùc taäp seùt trong Oligocene vaø Miocene. IV.2.5 – Khaû naêng dòch chuyeån daàu khí Khaû naêng dòch chuyeån ngang: khu vöïc loâ 16 – 2 thuaän lôïi cho söï dòch chuyeån ngang cuûa daàu khí. Do heä thoáng ñöùt gaõy chính phaân boá theo höôùng töø Ñoâng sang Taây vaø Taây Taây Baéc – Ñoâng Ñoâng Nam, hydrocacbon hình thaønh ôû trung taâm boàn truõng coù theå dòch chuyeån ñeán khu vöïc nghieân cöùu theo höôùng naøy, khaû naêng dòch chuyeån töø phía Baéc xuoáng hay phía Nam leân coù theå bò haïn cheá do heä thoáng ñöùt gaõy naøy. Khaû naêng dòch chuyeån ñöùng: caùc ñöùt gaõy vöøa ñoùng vai troø chaén, vöøa ñoùng vai troø laø ñöôøng daãn cho dòch chuyeån daàu khí töø döôùi saâu leân. Vôùi heä thoáng ñöùt gaõy phaân boá töông ñoái daøy trong khu vöïc, chuùng coù theå laø ñöôøng daãn toát cho dòch chuyeån daàu khí töø ñaù sinh ôû döôùi saâu. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 45 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 46 CHÖÔNG V CÔ SÔÛ TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU V.1 – CÔ SÔÛ TAØI LIEÄU V.1.1 – Taøi lieäu ñòa chaán Taøi lieäu ñòa chaán 2D taùi xöû lí (Geco 1978, VSP 84) bôûi Hoaøng Long JOC naêm 2000: chaát löôïng trung bình. Ñòa chaán 3D PSTM (810 km2) naêm 2000: chaát löôïng khaù. Taøi lieäu ñòa chaán 2D taùi xöû lí 1400 km (VSP 84, Geco 1978) Golden Pacific naêm 2001: chaát löôïng trung bình. Taøi lieäu ñòa chaán 3D taùi xöû lí (3D – PSDM 670 km2) töø thaùng 4/2002 ñeán thaùng 1/2003: chaát löôïng toát. Tröôùc naêm 2000, khoaûng 5000 km taøi lieäu ñòa chaán 2D goàm: Mandrel – 1969, Mobil – 1974 (maët caét giaáy vaø soá), Geco – 1978 (PV), VSP 84, VSP 87, caùc tuyeán lieân keát Enterprise – 1994, TFC – 1996: chaát löôïng töø xaáu ñeán trung bình. V.1.2 – Taøi lieäu gieáng khoan Taøi lieäu gieáng khoan caùc gieáng Baø Ñen – 1X, Tam Ñaûo – 1X, Baùo Vaøng – 1X, Baùo Gaám – 1X. Taøi lieäu ñòa chaát gieáng khoan: baùo caùo ñòa chaát. V.2 – PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU V.2.1 – Phöông phaùp theå tích Phöông phaùp theå tích ñöôïc öùng duïng khi soá lieäu veà baûn ñoà caáu taïo vaø baûn ñoà ñaúng daøy cuûa moû hay væa ñaõ coù ñaày ñuû. Muïc tieâu cuûa phöông phaùp naøy laø ñaùnh giaù tröõ löôïng daàu khí taïi choã. Löôïng daàu khí thöông maïi ñöôïc thu hoài moät phaàn töø TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 47 löôïng daàu khí taïi choã naøy coù theå ñöôïc ñaùnh giaù baèng caùch söû duïng keát hôïp phöông phaùp loaïi suy vaø thoáng keâ. Tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng ñöôïc tính theo coâng thöùc: Trong ñoù, HIIP: tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng (trieäu thuøng) BRV: theå tích ñaù chöùa (trieäu m3) N/G: tæ soá giöõa chieàu daøy hieäu duïng treân chieàu daøy væa (%) φe: ñoä roãng hieäu duïng (%) Sw: ñoä baõo hoaø nöôùc (%) Bo: heä soá theå tích daàu (rb/STB) C : heä soá chuyeån ñoåi ñôn vò V.2.1.1 – Xaùc ñònh theå tích ñaù chöùa Theå tích ñaù chöùa ñöôïc tính theo coâng thöùc Trong ñoù, Dieän tích (trieäu m2): ñöôïc laáy theo ñöôøng kheùp kín lôùn nhaát cuûa caáu taïo Chieàu daøy væa chöùa (m): laø hieäu soá cuûa ñöôøng ñænh vaø ñöôøng ñaùy V.2.1.2 – Xaùc ñònh ñoä roãng hieäu duïng trung bình Ñoä roãng hieäu duïng ñöôïc xaùc ñònh töø söï keát hôïp cuûa 2 phöông phaùp: phöông phaùp sieâu aâm vaø phöông phaùp maät ñoä. HIIP = BRV * N/G * φe * (1 – Sw) * Bo * C BRV = Dieän tích x Chieàu daøy væa chöùa TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 48 Phöông phaùp maät ñoä Ñoä roãng theo phöông phaùp maät ñoä ñöôïc tính theo coâng thöùc: Trong ñoù, ρmat : maät ñoä ñaát ñaù khung (g/cm3) ρfluid : maät ñoä chaát löu (g/cm3) ρlog : maät ñoä töï nhieân cuûa ñaát ñaù, ñöôïc laáy töø ñöôøng log RHOB (g/cm3) ρsh : maät ñoä seùt (g/cm3) Phöông phaùp sieâu aâm Trong ñoù, ∆Tmat : khoaûng thôøi gian truyeàn soùng sieâu aâm trong ñaát ñaù khung (µs/m) ∆Tfluid : khoaûng thôøi gian truyeàn soùng sieâu aâm cuûa chaát löu chöùa trong ñaát ñaù (µs/m) ∆Tsh : khoaûng thôøi gian truyeàn soùng sieâu aâm trong seùt (µs/m) ∆Tlog : khoaûng thôøi gian truyeàn soùng sieâu aâm trong ñaát ñaù töï nhieân, giaù trò naøy ñoïc töø ñöôøng log DT (µs/m) Ñoä roãng hieäu duïng trung bình ñöôïc tính theo coâng thöùc ФD = - Vsh ρmat – ρlog ρmat – ρfluid ρmat – ρsh ρmat – ρfluid ФS = - Vsh ∆Tlog - Tmat ∆Tfluid - ∆Tmat ∆Tsh - ∆Tmat ∆Tfluid - ∆Tmat Фe = ФD + ФS 2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 49 V.2.1.3 – Xaùc ñònh ñoä baõo hoaø nöôùc væa Söû duïng coâng thöùc Archiev ñeå tính ñoä baõo hoaø nöôùc væa Vôùi a = 1, m = n = 2, ta coù coâng thöùc tính ñoä baõo hoaø nöôùc nhö sau: V.2.1.4 – Xaùc ñònh chieàu daøy hieäu duïng Tæ soá Net/Gross laø tæ soá giöõa chieàu daøy hieäu duïng cuûa væa chöùa treân toång chieàu daøy væa chöùa laáy taïi gieáng khoan. Xaùc ñònh chieàu daøy hieäu duïng nhö sau: • Töø ñöôøng cong GR xaùc ñònh GR giôùi haïn cho töøng taäp khaùc nhau töông öùng vôùi giaù trò ñoä seùt laø 50% • Töø ñöôøng cong maät ñoä, sieâu aâm, neutron xaùc ñònh giaù trò ñoä roãng cho töøng taäp vôùi giaù trò ñoä roãng giôùi haïn 12% • Sau khi tính ñoä baõo hoaø nöôùc væa, chæ laáy nhöõng væa coù ñoä baõo hoaø nöôùc væa nhoû hôn 70% • Nhöõng væa cuoái cuøng ñöôïc choïn ra laø væa chöùa, coäng chieàu daøy cuûa taát caû nhöõng væa naøy ta ñöôïc chieàu daøy hieäu duïng. Baûng tính toaùn caùc thoâng soá chieàu daøy ñöôïc trình baøy chi tieát trong phuï luïc Baûng 5.1 Swn = a * Rw RT x Фm Sw = Rw RT * Фe2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 50 V.2.2 – Phöông phaùp moâ phoûng Monte Carlo Monte – Carlo laø phöông phaùp xaùc suaát, thöïc hieän nhieàu pheùp thöû ñeå thu ñöôïc keát quaû laø moät haøm phaân boá xaùc suaát veà tröõ löôïng. Coâng thöùc cuûa pheùp toaùn nhö sau: Trong ñoù, 1 < i < N (N = 10000) F(Qi) : haøm phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng daàu taïi choã BRV(i) : haøm phaân boá xaùc suaát theå tích ñaù chöùa N/G(i) : haøm phaân boá xaùc suaát tæ soá chieàu daøy hieäu duïng vaø chieàu daøy væa chöùa Ф(i) : haøm phaân boá xaùc suaát ñoä roãng ñaù chöùa Sw(i) : haøm phaân boá xaùc suaát ñoä baõo hoaø nöôùc væa FVF(i) : haøm phaân boá xaùc suaát heä soá chuyeån ñoåi theå tích ñieàu kieän væa sang ñieàu kieän chuaån C : heä soá chuyeån ñoåi ñôn vò ño löôøng (C = 6.291) BRV(i) * N/G(i) * Ф(i) * (1 - Sw)(i)* C FVF(i) F(Qd,k) = TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 51 Chöông trình moâ phoûng Monte – Carlo goàm nhöõng böôùc sau: Nhaäp soá lieäu: söï phaân boá xaùc suaát cuûa Sw, Ф, N/G, BRV, FVF Chuyeån ñoåi soá lieäu thaønh daïng phaân boá xaùc suaát döïa vaøo moät soá daïng phaân boá chuaån (Hình 5.1) Nhaët caùc giaù trò ñoái vôùi töøng haøm phaân boá xaùc suaát moät caùch ngaãu nhieân Tính tröõ löôïng baèng pheùp nhaân: BRV(i) * N/G(i) * Ф(i) * (1 - Sw)(i)* C FVF(i) F(Qd,k) = Kieåm tra cuoäc laëp i ≤ N Ñuùng Laëp laïi N laàn Veõ haøm phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng, döïa vaøo ñoà thò ta bieát ñöôïc tröõ löôïng öùng vôùi xaùc suaát baát kì. Sai TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 52 H ìn h 5. 1 : C aùc d aïn g ch ua ån cu ûa ha øm p ha ân bo á x aùc s ua át TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 53 CHÖÔNG VI ÑAÙNH GIAÙ TIEÀM NAÊNG DAÀU KHÍ TAÀNG OLIGOCENE MUOÄN – MIOCENE SÔÙM LOÂ 16 – 2 BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG Theo taøi lieäu minh giaûi ñòa chaán vaø ñòa vaät lyù, coù theå chia loâ 16 – 2 thaønh 3 khu vöïc laø: khu vöïc trung taâm, khu vöïc phía Ñoâng vaø khu vöïc phía Taây, trong ñoù phaùt hieän ñöôïc caùc caáu taïo nhö sau: Baùo Vaøng, Baùo Gaám + Tam Ñaûo, Baø Ñen, Lang Biang, A, B, C, D, E vaø F (Hình 6.1). Vôùi caùc taøi lieäu ñòa chaán vaø ñòa vaät lyù gieáng khoan hieän coù chæ coù theå minh giaûi chi tieát cho khu vöïc trung taâm, coøn khu vöïc phía Taây vaø phía Ñoâng hieän chöa coù gieáng khoan naøo neân chæ coù tính chaát moâ taû. Taàng Oligocene muoän töông öùng vôùi 2 taäp ñòa chaán laø taäp D vaø taäp C, taàng Miocene sôùm töông öùng vôùi taäp ñòa chaán BI (Hình 6.2, 6.3, 6.4). TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 54 H ìn h 6. 1: S ô ño à p ha ân vu øng tr ie ån vo ïng lo â 1 6 – 2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 55 H ìn h 6. 2 : B aûn ñ oà ca áu tr uùc ta àng D , l oâ 16 – 2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 56 H ìn h 6. 3 : B aûn ñ oà ca áu tr uùc ta àng C , l oâ 16 – 2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 57 H ìn h 6. 4 : B aûn ñ oà ca áu tr uùc ta àng B I, lo â 1 6 – 2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 58 VI.1 – KHU VÖÏC TRUNG TAÂM Ñaây laø khu vöïc ñaõ coù soá lieäu ñòa chaán 3D vaø boán gieáng khoan thaêm doø laø Tam Ñaûo, Baø Ñen, Baùo Gaám vaø Baùo Vaøng, neân khaù roõ raøng veà maët caáu truùc, khu vöïc bao goàm caùc caáu taïo sau: caáu taïo Lang Biang, Baø Ñen, Baùo Vaøng vaø caáu taïo Baùo Gaám + Tam Ñaûo (Hình 6.5). Hình 6.5 : Sô ñoà khu vöïc trung taâm loâ 16 – 2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 59 VI.1.1 – Caáu taïo Lang Biang Naèm ôû phía Baéc khu vöïc trung taâm. caáu taïo Lang Biang chöa coù gieáng khoan thaêm doø, caùc ñoái töôïng coù trieån voïng daàu khí laø: moùng, taäp F, E, D, C vaø BI. Maët caét ñòa chaán qua caáu taïo cho thaáy caùc ñöùt gaõy keùo daøi leân tôùi BI, treân BI coù ñaù phun traøo ñoàng thôøi cuõng coù khí roø leân ñeán beà maët ñaùy bieån ôû caùnh phía Taây (Hình 6.6). Hình 6.6 : Maët caét ñòa chaán caáu taïo Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 60 VI.1.1.1 – Taäp D Caáu taïo bò giôùi haïn phía Taây Nam bôûi ñöùt gaõy phöông Taây Baéc – Ñoâng Nam. Beà maët caáu taïo cao daàn veà phía Taây Nam vaø coù dieän tích 3.41 km2, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log laø 14%, ñoä baõo hoaø nöôùc væa 37%, toång chieàu daøy 428m (Hình 6.7), caùc soá lieäu vaø keát quaû tính toaùn tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa taäp D, caáu taïo Lang Biang ñöôïc trình baøy chi tieát trong Baûng 6.1. Hình 6.7 : Baûn ñoà ñaúng saâu taàng D, caáu taïo Lang Biang Dieän tích : 3.41 km2 Tröõ löôïng : 33.48 mmbbl Dieän tích : 3.16 km2 Tröõ löôïng : 31.02 mmbbl TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 61 VI.1.1.2 – Taäp C Caáu taïo bò giôùi haïn bôûi ñöùt gaõy phöông aù vó tuyeán ôû phía Baéc vaø phía Nam, dieän tích 3.52 km2, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log laø 16%, ñoä baõo hoaø nöôùc væa 42%, toång chieàu daøy 336m (Hình 6.8), caùc soá lieäu vaø keát quaû tính toaùn tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa taäp C, caáu taïo Lang Biang ñöôïc trình baøy chi tieát trong Baûng 6.1. Hình 6.8 : Baûn ñoà ñaúng saâu taàng C, caáu taïo Lang Biang Dieän tích : 3.52 km2 Tröõ löôïng : 28.03 mmbbl Dieän tích : 3.80 km2 Tröõ löôïng : 30.24 mmbbl TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 62 VI.1.1.3 – Taäp BI Caáu taïo bò giôùi haïn phía Ñoâng Baéc vaø Taây Nam bôûi ñöùt gaõy phöông aù vó tuyeán. Beà maët caáu taïo saâu daàn veà phía Taây Baéc – Ñoâng Nam, dieän tích 4.86 km2, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log laø 30%, ñoä baõo hoaø nöôùc væa 14%, toång chieàu daøy 950m (Hình 6.9), caùc soá lieäu vaø keát quaû tính toaùn tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa taäp BI, caáu taïo Lang Biang ñöôïc trình baøy chi tieát trong Baûng 6.1. Hình 6.9 : Baûn ñoà ñaúng saâu taàng BI, caáu taïo Lang Biang Dieän tích : 4.81 km2 Tröõ löôïng : 206.25 mmbbl TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 63 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 64 VI.1.2 – Caáu taïo Baø Ñen Naèm ôû phía Ñoâng Baéc cuûa khu vöïc trung taâm. Gieáng khoan 16 – 2 – BÑ – 1X ñaõ khoan vaøo phaàn rìa cuûa caáu taïo qua caùc ñoái töôïng D vaø C, khoâng khoan vaøo moùng. Gieáng khoan 16 – 2 – BÑ – 1X thöû væa cuûa taäp C thu ñöôïc 90 BOPD vaø 18000 CBFT/D. Caùc ñoái töôïng coøn coù trieån voïng daàu khí laø: moùng, taäp D vaø taäp C. Maët caét ñòa chaán qua caáu taïo cho thaáy caùc ñöùt gaõy keùo daøi leân tôùi BI, treân BI coù ñaù phun traøo ñoàng thôøi cuõng coù khí roø leân ñeán beà maët ñaùy bieån ôû caùnh phía Taây (Hình 6.10). Hình 6.10 : Maët caét ñòa chaán caáu taïo Baø Ñen TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 65 VI.1.2.1 – Taäp D Caáu taïo giôùi haïn phía Nam laø moät ñöùt gaõy coù phöông aù vó tuyeán. Beà maët caáu taïo coù xu höôùng saâu daàn veà phía Ñoâng vaø bò phaân caét bôûi moät ñöùt gaõy phöông aù vó tuyeán. Gieáng khoan 16 – 2 – BÑ – 1X khoan vaøo phaàn rìa cuûa caáu taïo. Caáu taïo coù dieän tích 3.16 km2, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log laø 14%, ñoä baõo hoaø nöôùc væa 37%, toång chieàu daøy 428m (Hình 6.11), caùc soá lieäu vaø keát quaû tính toaùn tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa taäp D, caáu taïo Baø Ñen ñöôïc trình baøy chi tieát trong Baûng 6.2. Hình 6.11 : Baûn ñoà ñaúng saâu taàng D, caáu taïo Baø Ñen Dieän tích : 3.41 km2 Tröõ löôïng : 33.48 mmbbl Dieän tích : 3.16 km2 Tröõ löôïng : 31.02 mmbbl TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 66 VI.1.2.2 – Taäp C Caáu taïo ñöôïc giôùi haïn phía Ñoâng Baéc bôûi caùc ñöùt gaõy phöông Taây Baéc – Ñoâng Nam. Beà maët caáu taïo cao daàn veà phía Taây Nam, gieáng khoan BÑ – 1X khoan vaøo tìa Taây Baéc cuûa caáu taïo. Caáu taïo coù dieän tích 3.80 km2, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log laø 16%, ñoä baõo hoaø nöôùc væa 42%, NetPay 336m (Hình 6.12), caùc soá lieäu vaø keát quaû tính toaùn tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa taäp C, caáu taïo Baø Ñen ñöôïc trình baøy chi tieát trong Baûng 6.2. Hình 6.12 : Baûn ñoà ñaúng saâu taàng C, caáu taïo Baø Ñen Dieän tích : 3.52 km Tröõ löôïng : 28.03 mmbbl Dieän tích : 3.80 km2 Tröõ löôïng : 30.24 mmbbl TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 67 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 68 VI.1.3 – Caáu taïo Baùo Vaøng Naèm hôi leäch veà phía Taây Nam cuûa khu vöïc trung taâm. Gieáng khoan thaêm doø 16 – 2 – BV – 1X ñaõ khoan vaøo rìa phía Taây cuûa caáu taïo qua caùc ñoái töôïng: moùng, taäp D vaø taäp BI. Do bieåu hieän cuûa caùc ñoái töôïng D vaø BI laø keùm, ñoàng thôøi gieáng khoan chæ vaøo saâu trong moùng 10m neân caùc ñoái töôïng coøn coù trieån voïng laø: moùng, taäp F, taäp E vaø taäp C. Maët caét ñòa chaán qua caáu taïo cho thaáy caùc ñöùt gaõy hoaït ñoäng tôùi Miocene sôùm (BI), khí leân phaàn treân tôùi taän beà maët ñaùy bieån vaø caùc ñaù nuùi löûa taïi thôøi kì Miocene sôùm (Hình 6.13). Hình 6.13 : Maët caét ñòa chaán caáu taïo Baùo Vaøng TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 69 Taäp C Caáu taïo phaùt trieån keùo daøi theo phöông Ñoâng – Taây, phía Nam bò giôùi haïn bôûi caùc ñöùt gaõy phöông vó tuyeán, beà maët caáu taïo cao daàn veà phía Nam. Gieáng khoan 16 – 2 – BV – 1X khoâng khoan vaøo caáu taïo. Caáu taïo coù dieän tích 4.22 km2, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log laø 19%, ñoä baõo hoaø nöôùc væa 52%, toång chieàu daøy 101m (Hình 6.14), caùc soá lieäu vaø keát quaû tính toaùn tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa taäp C, caáu taïo Baùo Vaøng ñöôïc trình baøy chi tieát trong Baûng 6.3. Hình 6.14 : Baûn ñoà ñaúng saâu taàng C, caáu taïo Baùo Vaøng Dieän tích : 4.22 km2 Tröõ löôïng : 10.10 mmbbl TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 70 VI.1.4 – Caáu taïo Baùo Gaám – Tam Ñaûo Naèm ôû giöõa cuûa khu vöïc trung taâm, phía Nam caáu taïo Lang Biang, phía Baéc caáu taïo Baùo Vaøng. Caáu taïo Baùo Gaám – Tam Ñaûo bao goàm caùc ñoái töôïng: moùng, taäp F, E, D, C vaø BI. Trong ñoù gieáng khoan 16 – 2 – BG – 1X vaø 16 – 2 – TÑ – 1X ñaõ khoan vaøo caáu taïo kheùp kín qua caùc ñoái töôïng: moùng, F, taäp D vaø taäp C. Trong quaù trình khoan, taäp D vaø C coù bieåu hieän daàu khí keùm. Gieáng khoan 16 – 2 – BG – 1X thöû væa trong moùng khoâng cho doøng, coøn gieáng khoan 16 – 2 – TÑ – 1X thöû væa trong moùng cho löu löôïng 44 BOPD. Nhö vaäy, caùc ñoái töôïng coøn coù trieån voïng laø: moùng, taäp F, taäp E vaø taäp BI. Maët caét ñòa chaán qua caáu taïo cho thaáy caùc ñöùt gaõy hoaït ñoäng tôùi Miocene sôùm (BI) thaäm chí tôùi Miocene giöõa (BII), khí leân phaàn treân (Hình 6.15). Hình 6.15 : Maët caét ñòa chaán caáu taïo Baùo Gaám – Tam Ñaûo TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 71 Taïi beà maët BI, caáu taïo Baùo Gaám – Tam Ñaûo taùch thaønh 2 caáu taïo ñoäc laäp (Hình 6.16) VI.1.3.2 – Caáu taïo Baùo Gaám Caáu taïo kheùp kín 3 chieàu, phía Taây Nam ñöôïc giôùi haïn bôûi ñöùt gaõy phöông Taây Baéc – Ñoâng Nam. Caáu taïo phaùt trieån keùo daøi theo phöông Taây Taây Baéc – Ñoâng Ñoâng Nam. Gieáng khoan 16 – 2 – BG – 1X khoâng khoan vaøo caáu taïo. Caáu taïo coù dieän tích 6.43 km2, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log laø 9%, ñoä baõo hoaø nöôùc væa 99%, NetPay 749m, caùc soá lieäu vaø keát quaû tính toaùn tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa taäp BI, caáu taïo Baùo Gaám ñöôïc trình baøy chi tieát trong Baûng 6.3. VI.1.3.3 – Caáu taïo Tam Ñaûo Caáu taïo kheùp kín 4 chieàu, naèm ôû phía Ñoâng Baéc caáu taïo Baùo Gaám. Gieáng khoan 16 – 2 – TÑ – 1X khoâng khoan vaøo caáu taïo. Caáu taïo coù dieän tích 5.15 km2, ñoä roãng trung bình ño ñöôïc treân log laø 17%, ñoä baõo hoaø nöôùc væa 41%, NetPay 952m, caùc soá lieäu vaø keát quaû tính toaùn tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa taäp BI, caáu taïo Tam Ñaûo ñöôïc trình baøy chi tieát trong Baûng 6.3. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 72 Hình 6.16 : Baûn ñoà ñaúng saâu taàng BI, caáu taïo Baùo Gaám – Tam Ñaûo Chi tieát caùc bieåu ñoà bieåu dieãn haøm phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cho töøng taàng cuûa caùc caáu taïo ñöôïc trình baøy nhö trong Hình 6.17 – 6.32. Dieän tích : 6.43 km2 Tröõ löôïng : 2.12 mmbbl TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 73 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 74 Hình 6.17 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá taàng BI, caáu taïo Lang Biang Hình 6.18 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá tích luyõ taàng BI, caáu taïo Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 75 Hình 6.19 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá taàng BI, caáu taïo Lang Biang Hình 6.20 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá tích luyõ taàng BI, caáu taïo Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 76 Hình 6.21 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá taàng BI, caáu taïo Lang Biang Hình 6.22 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá tích luyõ taàng BI, caáu taïo Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 77 Hình 6.23 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá taàng BI, caáu taïo Lang Biang Hình 6.24 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá tích luyõ taàng BI, caáu taïo Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 78 Hình 6.25 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá taàng BI, caáu taïo Lang Biang Hình 6.26 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá tích luyõ taàng BI, caáu taïo Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 79 Hình 6.27 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá taàng BI, caáu taïo Lang Biang Hình 6.28 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá tích luyõ taàng BI, caáu taïo Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 80 Hình 6.29 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá taàng BI, caáu taïo Lang Biang Hình 6.30 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá tích luyõ taàng BI, caáu taïo Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 81 Hình 6.31 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá taàng BI, caáu taïo Lang Biang Hình 6.32 : Phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng theo taàn soá tích luyõ taàng BI, caáu taïo Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 82 Sau 10000 pheùp thöû, ta coù soá lieäu veà tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cho töøng caáp P öùng vôùi moãi caáu taïo ñöôïc trình baøy chi tieát trong Baûng 6.4 Lang Biang Baø Ñen Baùo Vaøng Baùo Gaám Tam Ñaûo Caáp BI C D C D C BI BI P100 161.68 21.89 26.17 24.02 23.65 7.72 1.70 133.09 P90 187.60 25.52 30.45 27.54 28.24 9.18 1.93 153.85 P80 193.70 26.33 31.46 28.41 29.13 9.49 1.99 158.70 P70 197.92 26.95 32.18 29.08 29.80 9.71 2.04 162.13 P60 201.81 27.47 32.82 29.64 30.37 9.90 2.08 165.46 P50 205.68 27.97 33.44 30.20 30.93 10.09 2.12 168.60 P40 209.67 28.47 34.05 30.75 31.50 10.28 2.16 171.71 P30 213.93 29.03 34.70 31.34 32.14 10.48 2.20 175.04 P20 218.95 29.67 35.47 32.03 32.87 10.71 2.25 178.93 P10 225.75 30.64 36.50 32.99 33.92 11.03 2.32 184.50 P0 263.61 35.08 42.30 38.07 38.98 12.75 2.66 212.32 Baûng 6.4 : T röõ löôïng daàu khí tieàm naêng cho töøng caáp P TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 83 VI.2 – CAÙC KHU VÖÏC KHAÙC VI.2.1 – Khu vöïc phía Ñoâng Ñaây laø khu vöïc chæ coù soá lieäu ñòa chaán 2D vôùi maïng löôùi 2 x 5 km. Do maïng löôùi tuyeán ñòa chaán khoâng hôïp lí neân sai soá khi lieân keát vaø veõ baûn ñoà laø raát lôùn (maát hoaëc taïo caáu taïo aûo). Tuy nhieân, treân maët caét ñòa chaán coù theå thaáy caùc ñöùt gaõy phaàn lôùn döøng hoaït ñoäng taïi ñænh Oligocene treân (taàng chaén toát nhaát cuûa khu vöïc) vaø coù daáu hieäu toàn taïi caùc caáu taïo/trieån voïng töø Oligocene ñeán Miocene sôùm. Hôn nöõa, ñaây laø khu vöïc coù theå coù beà daøy traàm tích lôùn nhaát trong loâ, gaàn nguoàn sinh (truõng Baïch Hoå) töông töï khu vöïc moû Teâ Giaùc Traéng. Vì vaäy, ñaây laø khu vöïc coù theå coù tieàm naêng daàu khí cao, neân thu noå ñòa chaán 3D taïi khu vöïc naøy (Hình 6.33, 6.34). Hình 6.33 : Phaân vuøng t rieån voïng khu vöïc phía Ñoâng loâ 16 – 2 TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 84 Hình 6.34 : Maët caét ñòa chaán khu vöïc phía Ñoâng loâ 16 – 2 VI.2.2 – Khu vöïc phía Taây Khu vöïc naøy hieän chæ coù taøi lieäu ñòa chaán 2D vôùi maïng löôùi 2 x 5 km vaø 10 x 5 km raát thöa thôùt, chöa coù gieáng khoan thaêm doø. Ñaây cuõng laø khu vöïc coù theå coù beà daøy traàm tích moûng, gaàn nguoàn cung caáp vaät lieäu, xa nguoàn sinh vaø caùc caáu taïo haàu heát laø kheùp bôûi ñöùt gaõy neân raát ruûi ro veà khaû naêng chaén vaø dòch chuyeån. Khu vöïc naøy goàm caùc caáu taïo: A, B, C1, C2, C3, D, E, E1 vaø F (Hình 6.35). TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 85 Hình 6.35 : Sô ñoà khu vöïc phía Taây loâ 16 – 2 Caáu taïo A: naèm ôû khu vöïc phía Taây cuûa loâ 16 – 2, caáu taïo kheùp kín trong taäp D vaø taäp C. Caáu taïo B: naèm ôû khu vöïc phía Taây cuûa loâ 16 – 2, phía Ñoâng caáu taïo A, phía Taây Baéc caáu taïo E. Caáu taïo kheùp kín trong taäp D, C vaø BI. Caáu taïo C1: naèm ôû phía Taây Baéc cuûa loâ 16 – 2, kheùp kín trong caùc ñoái töôïng: moùng, taäp D, taäp C vaø taäp BI. Caáu taïo C2: naèm ôû khu vöïc phía Baéc cuûa loâ, phía Nam caáu taïo C1 vaø phía Taây caáu taïo C3, kheùp kín trong caùc taàng: moùng vaø taäp D. Caáu taïo A Caáu taïo B Caáu taïo C Caáu taïo F Caáu taïo E Caáu taïo DE TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 86 Caáu taïo C3: naèm ôû khu vöïc phía Taây Baéc cuûa loâ, phía Ñoâng caáu taïo C2 vaø phía Baéc caáu taïo Baùo Gaám, kheùp kín trong taàng moùng. Caáu taïo D: naèm ôû khu vöïc phía Taây Nam cuûa loâ, kheùp kín trong moùng, taäp D vaø taäp C. Caáu taïo E: naèm ôû khu vöïc phía Ñoâng cuûa loâ 16 – 2, phía Baéc caáu taïo D vaø phía Taây Nam caáu taïo A, caùc ñoái töôïng coù trieån voïng daàu khí laø moùng, taäp D, taäp C vaø taäp BI. Caáu taïo E1: naèm ôû khu vöïc phía Taây cuûa loâ 16 – 2 vaø phía Baéc caáu taïo E, caáu taïo kheùp kín trong taàng moùng. Caáu taïo F: naèm ôû khu vöïc phía Taây loâ 16 – 2, phía Ñoâng Nam caáu taïo E, caùc ñoái töôïng coù trieån voïng daàu khí laø taäp F vaø taäp E. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 87 CHÖÔNG VII KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ VII.1 – KEÁT LUAÄN Qua caùc soá lieäu ñòa chaán vaø ñòa vaät lyù gieáng khoan cho thaáy khu vöïc coù trieån voïng daàu khí nhaát hieän nay laø khu vöïc trung taâm vôùi caùc caáu taïo trieån voïng laø Lang Biang, Baø Ñen, Baùo Vaøng, Baùo Gaám vaø Tam Ñaûo. Baèng phöông phaùp theå tích keát hôïp moâ phoûng Monte – Carlo tính ñöôïc tröõ löôïng cho töøng caáu taïo, trong ñoù: Caáu taïo Lang Biang ñöôïc xem laø coù trieån voïng daàu khí nhaát vôùi toång tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa 2 taàng Oligocene muoän – Miocene sôùm laø 267.76 x 106 bbl. Tieáp theo laø caáu taïo Tam Ñaûo vôùi tröõ löôïng daàu khí taïi choã tính ñöôïc cho taàng Miocene sôùm laø 168.91 x 106 bbl. Caáu taïo Baø Ñen cuõng ñöôïc coi laø moät caáu taïo coù trieån voïng daàu khí vôùi tröõ löôïng tieàm naêng tính cho taàng Oligocene muoän laø 61.26 x 106 bbl. Tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa taàng Oligocene muoän (taäp C) caáu taïo Baùo Vaøng laø 10.10 x 106 bbl. Cuoái cuøng laø caáu taïo Baùo Gaám vôùi tröõ löôïng daàu khí taïi choã tính cho taàng Miocene sôùm laø 2.12 x 106 bbl. Khu vöïc phía Taây vaø phía Ñoâng cuûa loâ 16 – 2 chöa coù taøi lieäu ñòa chaán ñaày ñuû vaø chöa coù gieáng khoan thaêm doø neân vieäc tính toaùn tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cho 2 khu vöïc naøy raát khoù khaên. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 88 VII.2 – KIEÁN NGHÒ Cho ñeán thôøi ñieåm hieän nay, loâ 16 – 2 chæ môùi ñöôïc tieán haønh thu noå ñòa chaán 2D (chæ coù khu vöïc trung taâm ñöôïc thu noå ñòa chaán 3D) vaø khoan thaêm doø ôû khu vöïc trung taâm treân caùc caáu taïo Baø Ñen, Baùo Vaøng, Baùo Gaám vaø Tam Ñaûo neân keát quaû minh giaûi vaø tính toaùn treân ñaây khoù traùnh khoûi sai soùt. Khu vöïc trung taâm cuûa loâ 16 – 2 ñöôïc thaêm doø khaù chi tieát vôùi 4 gieáng khoan thaêm doø, trong ñoù caáu taïo Lang Biang ñöôïc ñaùnh giaù laø moät caáu taïo coù trieån voïng daàu khí cao nhöng chöa coù gieáng khoan thaêm doø naøo. Beân caïnh ñoù, khu vöïc phía Ñoâng cuõng ñöôïc ñaùnh giaù laø coù trieån voïng daàu khí raát cao vôùi beà daøy traàm tích lôùn nhaát trong loâ, naèm gaàn nguoàn sinh laø truõng Baïch Hoå vaø coù daáu hieäu toàn taïi caùc caáu taïo trieån voïng töø Oligocene ñeán Miocene. Vì nhöõng lí do treân neân caàn tieán haønh khoan thaêm doø ôû caáu taïo Lang Biang vaø thu noå ñòa chaán 3D ôû khu vöïc phía Ñoâng ñeå coù nhöõng ñaùnh giaù chính xaùc hôn veà tieàm naêng daàu khí cuûa loâ 16 – 2. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 89 TAØI LIØØØ EÄU THAM KHAÛOÄ ÛÄ ÛÄ Û 1. ThS Nguyeãn Anh Ñöùc. Baùo caùo ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí, ñeà xuaát phöông aùn tìm kieám thaêm doø vaø phaùt trieån loâ 16 – 2. Coâng ty thaêm doø vaø khai thaùc daàu khí. TPHCM, thaùng 6 – 2006. 2. Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam. Ñòa chaát vaø t aøi nguyeân Daàu khí Vieät Nam. NXB Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät. Thaùng 1 – 2007. 3. TSKH Hoaøng Ñình Tieán. Ñòa chaát daàu khí vaø phöông phaùp tìm kie ám thaêm doø, theo doõi moû. NXB Ñaïi hoïc Quoác gia. TPHCM, thaùng 6 – 2006. 4. Nguyeãn Thò Haø Vieân. Moâi tröôøng traàm tích Miocene haï moû Gaáu Traéng boàn truõng Cöûu Long. Tieåu luaän toát nghieäp, naêm 2006. 5. TS Nguyeãn Quoác Quaân. Baøi giaûng ñòa vaät lyù gieáng khoan. Tröôøng ÑHKHTN, naêm 2006. 6. Nhoùm SV 03DKA. AÙp duïng phöông phaùp Monte – Carlo trong khai thaùc daàu khí. Khoa Ñòa chaát, Tröôøng ÑHKHTN. TPHCM, thaùng 12 – 2006. 7. Nhoùm SV 03DKA. Phöông phaùp theå tích. Khoa Ñòa chaát, Tröôøng ÑHKHTN. TPHCM, thaùng 12 – 2006. 8. PVEP. Baùo caùo ñòa chaát giaøn gieáng khoan caùc gieáng 16 – 2 – BV – 1X, 16 – 2 – BG – 1X, 16 – 2 – BD – 1X, 16 – 2 – TD – 1X. TPHCM, thaùng 6 – 2006. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 90 PHUÏ LUÏCÏ ÏÏ ÏÏ Ï Hình PL1 – PL8: haøm phaân boá xaùc suaát cho caùc thoâng soá N/G, Φ, So cuûa caùc caáu taïo. Hình PL9, PL10: bieåu ñoà phaân boá xaùc suaát tröõ löôïng daàu khí tieàm naêng cuûa caùc caáu taïo. Baûng 5.1: tính toaùn caùc thoâng soá chieàu daøy cho caùc caáu taïo. Baûng 6.1 – 6.3: thoâng soá tính tröõ löôïng daàu khí cho caùc caáu taïo. TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 91 Thoâng soá N/G Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá Φ Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá So Phaân boá daïng tam giaùc Hình PL1 : Haøm phaân boá xaùc suaát caùc thoâng soá cuûa taàng BI – Lang Biang Thoâng soá N/G Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá Φ Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá So Phaân boá daïng tam giaùc Hình PL2 : Haøm phaân boá xaùc suaát caùc thoâng soá cuûa taàng C – Lang Biang Thoâng soá N/G Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá Φ Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá So Phaân boá daïng tam giaùc Hình PL3 : Haøm phaân boá xaùc suaát caùc thoâng soá cuûa taàng D – Lang Biang TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 92 Thoâng soá N/G Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá Φ Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá So Phaân boá daïng tam giaùc Hình PL6 : Haøm phaân boá xaùc suaát caùc thoâng soá cuûa taàng C – Baùo Vaøng Thoâng soá N/G Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá Φ Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá So Phaân boá daïng tam giaùc Hình PL7 : Haøm phaân boá xaùc suaát caùc thoâng soá cuûa taàng BI – Baùo Gaám Thoâng soá N/G Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá Φ Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá So Phaân boá daïng tam giaùc Hình PL8 : Haøm phaân boá xaùc suaát caùc thoâng soá cuûa taàng BI – Tam Ñaûo TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 93 Thoâng soá N/G Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá Φ Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá So Phaân boá daïng tam giaùc Hình PL4 : Haøm phaân boá xaùc suaát caùc thoâng soá cuûa taàng C – Baø Ñen Thoâng soá N/G Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá Φ Phaân boá daïng tam giaùc Thoâng soá So Phaân boá daïng tam giaùc Hình PL5 : Haøm phaân boá xaùc suaát caùc thoâng soá cuûa taàng D – Baø Ñen TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 94 Hình PL9 : Phaân boá xaùc suaát theo tröõ löôïng daàu khí coäng doàn cuûa caùc caáu taïo Hình PL10 : Phaân boá xaùc suaát theo daïng tích tuï cuûa caùc caáu taïo TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: ThS PHAÏM VUÕ CHÖÔNG SVTH: NGUYEÃN THÒ TUÙ QUYØNH 95 Caáu taïo Taàng Noùc (m) Ñaùy (m) GrossPay (m) NetSand (m) NetReservoir (m) NetPay (m) Φ (%) Sw (%) BI 2050 3000 950 384 68.16 61.08 16 43 C 3000 3336 336 129.5 22.44 12.24 16 43 Lang Biang D 3336 3764 428 212.6 27.24 26.64 14 37 C 3000 3336 336 129.5 22.44 12.24 16 43 Baø Ñen D 3336 3764 428 212.6 27.24 26.64 14 37 Baùo Vaøng C 2803 2904 98 44.55 11.7 3.15 19 52 Baùo Gaám BI 2018 2868 850 582.3 299.4 0 9 99 Tam Ñaûo BI 1992 2944 952 736.8 575.25 96.6 19 63 Baûng 5.1 : Soá lieäu tính toaùn caùc thoâng soá chieàu daøy væa cho caùc caáu taïo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbao cao ver 1.pdf
 • pdfBVBGTD.pdf
 • pdflangbiang.pdf
 • pdfbaden.pdf
 • docbia.doc