Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội

MỤC LỤC lời nói đầu Chương I: khái quát chung về đầu tư và kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn. I.Lý luận chung về đầu tư 1. Một số vấn đề cơ bản về đầu tư 2. Vai trò của đầu tư 2.1 đầu tư vừa tác động đến tổng cầu, vừa tác động đến tổng cung 2.2 đầu tư có tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế 2.3đầu tư có tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế 2.4 đầu tư góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 3. Nguồn vốn cho đầu tư 4. Nội dung của vốn đầu tư 5. Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư. II. Một số vấn đề cơ bản về nông nghiệp nông thôn 1. Một số vấn đề về nông nghiệp 1.1 Vai trò của nông nghiệp 1.2 Đặc điểm 2. Vai trò và đặc trưng của vùng nông thôn 2.1 đặc trưng của vùng nông thôn 2.2 Vai trò kinh tế của vùng nông thôn III. Bản chất đặc điểm vai trò của vùng nông thôn 1. Bản chất hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn 2. Vai trò của hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn 3. Những đặc điểm chủ yếu của việc xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. 4. Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ký thuật nông thôn. 4.1 Hệ thống thuỷ lợi 4.2 Hệ thống giao thông 4.3 Hệ thống điện nông thôn 4.4 Hệ thống bưu chính viễn thông 4.5 Các hệ thống khác Chương II: Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn ngoại thành Hà Nội I. Tình hình đầu tư cho nông nghiệp nông thôn II Thực trạng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn 1. đầu tư cho thuỷ lợi 2. đầu tư cho giao thông nông thôn 3. đầu tư cho điện nông thôn 4. đầu tư cho các lĩnh vực khác III. Kết quả và hiệu quả đầu tư 1. Kết quả đầu tư 1.1 thuỷ lợi 1.2. giao thông nông thôn 1.3. điện nông thôn 1.4. các lĩnh vực khác 2. Hiệu quả kinh tế xã hội đạt được 3. Những vấn đề còn tồn tại Chương III: Quan điểm, mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn trong những năm tới I. Quan điểm 2. phương hướng phát triển 3. Dự tính nguồn vốn II. Các giải pháp tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 4.1 Tạo vốn bằng thu từ đất công ích 4.2 Huy động sức dân để đóng góp 4.3 Huy động tổng lực với phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" 4.4 Dựa vào nội lực, phát huy các nguồn lực bên ngoài III.Các giải pháp đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn giai đoạn 2001-2010. 1. Đẩy mạnh công tác qui hoạch 2.Đổi mới chính sách và giải pháp vốn đầu tư 3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư 4. Khuyến khích chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ 5. Đào tạo nguồn nhân lực Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
víi n¨ng lùc thiÕt kÕ 5000m*33m ®­îc khëi c«ng tõ n¨m 1999 vµ sÏ hoµn thµnh trong n¨m 2004. 1.4 C¸c lÜnh vùc kh¸c N­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng ®ang lµ mét vÊn ®Ò rÊt ®­îc coi träng ®Çu t­, hiÖn cã 38 tr¹m cÊp n­íc s¹ch tËp trung vµ hµng ngµn giÕng khoan cung cÊp n­íc s¹ch cho kho¶ng 65% d©n sè ngo¹i thµnh. Trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y, c¸c dù ¸n n­íc s¹ch ®­îc ®Çu t­ ph¸t huy t¸c dông cung cÊp ngµy mét tèt h¬n nhu cÇu n­íc s¹ch cña nh©n d©n. KÕt qu¶ nh­ sau: BiÓu 17: Tæng hîp hiÖu qu¶ ®Çu t­ lÜnh vùc n­íc s¹ch n«ng th«n LÜnh vùc §¬n vÞ N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Sè c«ng tr×nh hoµn thµnh 7 5 8 Tæng sè d©n khu vùc n«ng th«n Ng­êi 1.155.400 1175500 1203500 1221552 Sè d©n ®­îc dïng n­íc s¹ch t¨ng thªm Ng­êi 37813 47991 54965 Sè d©n ®­îc dïng n­íc s¹ch Ng­êi 774118 811931 859922 914887 Tû lÖ sè d©n khu vùc n«ng th«n ®­îc sö dông n­íc s¹ch % 67 69.1 71.5 74.9 Nguån: Së kÕ ho¹ch & ®Çu t­ Hµ Néi HÖ thèng trô së qu¶n lý nhµ n­íc ë c¸c x· còng ®­îc quan t©m ®Çu t­ n©ng cÊp. Trong n¨m 2002,2003, ®· triÓn khai x©y dùng trô së x· ë 2 huyÖn Tõ Liªm vµ Thanh Tr× . KÕt qu¶ cô thÓ nh­ sau: BiÓu 18: Tæng hîp hiÖu qu¶ ®Çu t­ x©y dùng trô së qu¶n lý nhµ n­íc LÜnh vùc §¬n vÞ N¨m 2002 N¨m 2003 Sè c«ng tr×nh hoµn thµnh dù ¸n 3 1 Sè diÖn tÝch sµn x©y dùng míi m2 sµn 34.559 1.548 X©y dùng h¹ tÇng hoµn chØnh khu liªn c¬ quan ha 4 Nguån: Së kÕ ho¹ch & ®Çu t­ Hµ Néi Ngoµi ra, c¸c yÕu tè kÕt cÊu h¹ tÇng kh¸c còng ®· ®­îc quan t©m ®Çu t­ vµ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu. HÖ thèng chî n«ng th«n ®­îc tËp trung ®Çu t­. §Õn cuèi n¨m 2003, trªn ®Þa bµn thµnh phè cã tæng 140 chî. C¸c chî ®Çu mèi chî lo¹i I, lo¹i II ®­îc x©y dùng kiªn cè vµ b¸n kiªn cè. HÖ thèng c¸c chî ®­îc ®Çu t­ n©ng cÊp c¶i t¹o vµ x©y dùng míi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc trao ®æi hµng ho¸ vµ tiªu thô n«ng s¶n cña n«ng d©n HÖ thèng c¬ së gi¸o dôc tr¹m y tÕ ®· ®­îc t¨ng c­êng më réng. 100% sè x· cã tr­êng tiÓu häc vµ trung häc c¬ së, 16.1% sè x· cã tr­êng phæ th«ng trung häc, c¸c c¬ së nhµ trÎ mÉu gi¸o ®­îc duy tr×, më réng, 100% c¸c x· cã líp mÉu gi¸o. Trong lÜnh vùc y tÕ, ngoµi viÖc t¨ng c­êng sè l­îng l­¬ng y b¸c sÜ cho c¸c tr¹m y tÕ, viÖc më réng c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh còng ®­îc ®Æc biÖt chó ý. Thèng kª c¸c ®¬n vÞ tuyÕn huyÖn c¬ së h¹ tÇng cã 590 gi­êng bÖnh ë 4 bÖnh viÖn huyÖn, 18 phßng kh¸m ®a khoa khu vùc, 228 c¬ së y tÕ ë tuyÕn x·. Sè y sÜ b×nh qu©n mçi tr¹m y tÕ lµ 2.34 ng­êi. Cã 100% trô së uû ban x· cã ®iÖn tho¹i, 46385 hé d©n (chiÕm 17.1%) , 100% sè x· cã loa truyÒn thanh, 85% sè x· cã tr¹m b­u ®iÖn, 32.3% sè x· cã nhµ v¨n ho¸, 28.8% sè x· cã th­ viÖn…nh÷ng kÕt qu¶ nªu trªn cña ngo¹i thµnh Hµ néi ®Òu cao h¬n møc b×nh qu©n c¶ n­íc, vïng ®ång b»ng S«ng Hång vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Tû lÖ trÎ em ®Õn líp mÉu gi¸o ®¹t 70%. Tû lÖ trÎ em 6 tuæi vµo líp 1 ®¹t 100%, häc sinh tèt nghiÖp tiÓu häc ®¹t 100%. Thµnh phè ®· hoµn thµnh viÖc phæ cËp tiÓu häc cÊp II. NhiÒu x· ®¨ng kÝ x©y dùng lµng v¨n ho¸, nhiÒu gia ®×nh ®¨ng kÝ x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸. Sè x· cã nhµ v¨n ho¸ ®¹t 80%. C¸c x· ®Òu cã ®µi truyÒn thanh. ¦íc tÝnh 90% sè hé d©n ngo¹i thµnh ®­îc xem truyÒn h×nh, 30 sè lµng cã trung t©m v¨n ho¸ lµng. Cã 195/621 th«n lµng ®¨ng kÝ x©y dùng lµng v¨n ho¸ chiÕm 32.8% §êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn. Thu nhËp ng­êi d©n t¨ng (n¨m 2000, thu nhËp trung b×nh/ng­êi /th¸ng lµ 275.000(®), n¨m 2001 ®­îc 320.000®, n¨m 2002 t¨ng lªn 390.000®, n¨m 2003 lµ 420.000®. Tû lÖ hé nghÌo cßn 2.3% ( n¨m 2003) cao nhÊt lµ huyÖn Sãc S¬n 8%, kh«ng cã hé ®ãi. 2. HiÖô qu¶ kinh tÕ x· héi ®¹t ®­îc Trong thêi gian qua, d­íi sù l·nh ®¹o cña Thµnh uû, UBND Thµnh phè, ch­¬ng tr×nh ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ngo¹i thµnh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi quan träng 2.1 ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ MÆc dï ®Êt n«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua gi¶m nhanh ( mçi n¨m gi¶m kho¶ng h¬n 1000ha do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸), vµ cã hµng ngµn ha ®Êt n«ng nghiÖp bÞ ¶nh h­ëng do ph¶i chê dù ¸n kh«ng s¶n xuÊt ®­îc hoÆc bÞ s©u bä chuét ph¸ ho¹i cho n¨ng suÊt thÊp, nh­ng tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vÉn t¨ng trung b×nh mçi n¨m 2.84% N¨m 2000 2001 2002 2003 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 1289045 1334055 1391579 1430914 N¨m 2001 ®¹t 1.334.055 triÖu ®ång t¨ng 3.43% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 ®¹t 1.391.579 triÖu ®ång t¨ng 4.34% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 ®¹t 1.430.914,227 triÖu ®ång t¨ng 2.8% so víi n¨m 2002. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trªn 1 ha ®Êt n«ng nghiÖp tÝnh theo gi¸ thùc tÕ n¨m 2002 ®¹t 43.5 triÖu ®ång, n¨m 2003 ®¹t 47 triÖu ®ång ( cao nhÊt lµ huyÖn Tõ Liªm gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®¹t 67.7 triÖu /ha, thÊp nhÊt lµ huyÖn Sãc S¬n ®¹t 34 triÖu/ha KÕt qu¶ næi bËt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp VÒ trång trät: Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh rång trät ( gi¸ ccè ®Þnh) tõ 2001-2003 t¨ng trung b×nh mçi n¨m 1% , n¨m 2001 ®¹t 721.832 triÖu ®ång gi¶m 3.73% so víi n¨m 2000 do n¨m 2001 thêi tiÕt thay ®æi bÊt th­êng ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp(m­a, h¹n s©u bÖnh…), n¨m 2002 ®¹t 754.768 triÖu ®ång t¨ng 3.73% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 ®¹t 780.419 triÖu ®ång, t¨ng 3.4% so víi n¨m 2002. Nh×n tæng thÓ c¸c nhãm c©y trång cã gi¸ trÞ kinh tÕ lín ®ang cã sù chuyÓn dÞch theo h­íng tÝch cùc, phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, ngo¹i trõ nhãm c©y l©u n¨m cßn bÊp bªnh ch­a æn ®Þnh. §· ®­a vµo s¶n xuÊt thµnh c«ng mét sè gièng c©y trång vËt nu«i cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao nh­: c¸c gièng rau cao cÊp, c¸c gièng hoa míi, ¸p dông viÖc nh©n gièng mét sè loµi hoa cao cÊp b»ng c«ng nghÖ cÊy m« tÕ bµo (INVITRO). Tõ n¨m 2000 ®Õn 2003 ®· gi¶m 3000 ha ®Êt trång lóa ®Ó trång rau s¹ch, hoa, c©y ¨n qu¶, nu«i trång thuû s¶n. DiÖn tÝch c©y ¨n qu¶ t¨ng tõ 2.565 ha n¨m 2000 lªn 3.165 ha n¨m 2003, t¨ng 23%. DiÖn tÝch trång hoa t¨ng tõ 1.562ha n¨m 2000 lªn 2149.6 ha n¨m 2002, t¨ng 587.6ha t¨ng 37.6%. N¨m 2003 lµ 2656.6ha t¨ng 507 ha so víi n¨m 2002. DiÖn tÝch trång rau ®¹t 8247.2ha, trong ®ã rau an toµn ®¹t 3272 ha(gieo trång) NhiÒu vïng n«ng d©n ®· m¹nh d¹n chuyÓn ®æi diÖn tÝch trång lóa sang trång c¸c c©y kh¸c, h×nh thµnh nh÷ng vïng hµng ho¸ s¶n xuÊt tËp trung nh­ vïng hoa T©y Tùu( Tõ Liªm ), vïng trång rau s¹ch V¨n §øc, §Æng X¸, §«ng D­( Gia L©m ), V©n Néi (§«ng Anh), LÜnh Nam(Thanh Tr× ), vïng trång c©y ¨n qu¶ Phó DiÔn, Minh Khai(Tõ Liªm )… VÒ ch¨n nu«i thuû s¶n: Ngµnh ch¨n nu«i thuû s¶n cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ: ngµnh gia cÇm ph¸t triÓn nhanh, ngµnh thuû s¶n vµ bß s÷a cã nhiÒu tiÕn triÓn, c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i ph¸t triÓn theo h­íng ®a d¹ng vµ chÊt l­îng nh­: l¬n n¹c, gµ th¶ v­ên, c¸ chim tr¾ng, t«m cµng xanh ®ang ph¸t triÓn nhanh Tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh mçi n¨m ®¹t 4.86%. Gi¸ trÞ ngµnh ch¨n nu«i n¨m 2001 ®¹t 492.52 tû t¨ng 7.5% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 ®¹t 515.12 tû t¨ng 4.35% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 ®¹t 529.275 tû t¨ng 2.74% Trong ®ã ®µn bß s÷a t¨ng nhanh: n¨m 2000 ®µn bß s÷a cã 1800 con, n¨m 2001 cã 2000 con, n¨m 2002, cã 2437 con t¨ng 22.3% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 cã 2650 con t¨ng 7.8%. DiÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n n¨m 2003 ®¹t 3580ha t¨ng 5.3% so víi n¨m 2002. Mét sè ®Þa ph­¬ng ®· m¹nh d¹n chuyÓn dÞch diÖn tÝch tròng trång lóa n¨ng suÊt thÊp bÊp bªnh sang nu«i trång thuû s¶n vµ c©y ¨n qu¶. C¬ cÊu kinh tÕ trong 3 n¨m võa qua cã sù chuyÓn dÞch theo h­íng tÝch cùc: N¨m 2000 c¬ cÊu ngµnh trång trät chiÕm 60.42%, ngµnh ch¨n nu«i chiÕm 39.58%. N¨m 2003 c¬ cÊu ngµnh trång trät chiÕm 56.5%, ngµnh ch¨n nu«i chiÕm 43.5% 2.2 C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n cã sù chuyÓn dÞch tÝch cùc Gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN-TTCN-XDCB t¨ng trung b×nh mét n¨m 27% ( n¨m 2001 ®¹t 1.555,41 tû ®ång t¨ng 13% so víi n¨m 2000. N¨m 2000 ®¹t 2.092.27 tû ®ång t¨ng 34.525 so víi n¨m 2001, n¨m 2003 ­íc ®¹t 2794.9 tû t¨ng 33.58% Cïng víi c¸c khu c«ng nghiÖp lín nh­: §Òn Lõ, Mai §éng, dù ¸n phÝa nam Hµ néi, Néi Bµi, B¾c Th¨ng long ®· h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá: Tõ Liªm , Phó Thuþ, D­¬ng X¸, Kiªu Kþ, VÜnh Tuy, Nguyªn Khuª… ®· b­íc ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt thu hót mét l­îng lín lao ®éng n«ng nghiÖp C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m s¶n ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2002 Hµ néi cã 22 c¬ së chÕ biÕn quèc doanh vµ kho¶ng 7000 c¬ së chÕ biÕn n«ng l©m, thùc phÈm ®å uèng vµ chÕ biÕn gç. So víi n¨m 2000 t¨ng 902 c¬ së chÕ biÕn n«ng s¶n. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n n¨m 2003 ­íc ®¹t 1761 tû ®ång chiÕm tû träng 5.8% so víi gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè. Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n ®¹t13.12%/n¨m Ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña ngo¹i thµnh ®ang cã ®iÒu kiÖn phôc håi ph¸t triÓn tèt. HiÖn nay Hµ néi ®ang cã 83 lµng nghÒ s¶n xuÊt CN_TTCN chiÕm 10.8% so víi tæng sè lµng ë ngo¹i thµnh. Cã 44 x· cã nghÒ b»ng 37.3% tæng sè x· ngo¹i thµnh Ngäai thµnh ®· h×nh thµnh nh÷ng khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá: khu c«ng nghiÖp VÜnh Tuy, Tõ Liªm, D­¬ng X¸ ®· b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt, thu hót hµng ngµn lao ®éng d­ thõa trong n«ng nghiÖp. NhiÒu ngµnh nghÒ n«ng th«n ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh­ : may mÆc, hµng da, gi¶ da, gèm sø, ®å gç, ®an l¸t, thñ c«ng mü nghÖ… Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ngo¹i thµnh diÔn ra râ nÐt vµ chuyÓn dÞch theo h­íng tiÕn bé. Tû träng ngµnh CN_XD t¨ng tõ 51.7% n¨m 2000 lªn 60% n¨m 2003, th­¬ng m¹i dÞch vô tõ 19.1% n¨m 2000 lªn 20% n¨m 2003 vµ n«ng nghiÖp gi¶m dÇn tõ 29.2% n¨m 2000 xuèng cßn 20% n¨m 2003. Kinh tÕ n«ng th«n ®ang chuyÓn sang nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. 2.3 Quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa ®­îc cñng cè, t×nh h×nh chÝnh trÞ- trËt tù an toµn x· héi ®­îc b¶o ®¶m Ho¹t ®éng cña c¸c hîp t¸c x· sau chuyÓn ®æi dÇn ®­îc æn ®Þnh, cã nhiÒu hîp t¸c x· lµm ¨n cã l·i. Sè HTX ho¹t ®éng kh¸ chiÕm 25%. C«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi HTX ®­îc quan t©m h¬n… Kinh tÕ trang tr¹i ph¸t triÓn t¹o b­íc tiÕn quan träng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n: t¨ng c¶ vÒ qui m« lÉn vèn ®Çu t­. Thµnh phè ®ang t¹o ra nh÷ng c¬ chÕ thuËn lîi, ­u ®·i ®Ó c¸c chñ trang tr¹i yªn t©m ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. HiÖn nay toµn thµnh phè cã 277 trang tr¹i. §Õn nay ®· hoµn thµnh c¬ b¶n viÖc giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cho n«ng d©n. TËp trung s¾p xÕp ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc. §· x©y dùng kÕ ho¹ch s¾p xÕp tõ nay ®Õn 2005. Trong ®ã ­u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých vµ dÞch vô: gièng c©y trång vËt nu«i, c¸c ®¬n vÞ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Hµ néi ®ang tËp trung x©y dùng trong n¨m 2004 b¶y m« h×nh thÝ ®iÓm doanh nghiÖp cæ phÇn n«ng nghiÖp ë c¸c huyÖn. Trong ®ã cæ ®«ng lµ nh÷ng ph¸p nh©n vµ hé n«ng d©n gãp cæ phÇn b»ng quyÒn sö dông ®Êt. 3. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng nghiÖp n«ng th«n 3.1 KÕt cÊu h¹ tÇng vÉn cßn thiÕu hôt vµ l¹c hËu so víi thùc tÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña n«ng nghiÖp n«ng th«n trong thêi k× ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ KÕt cÊu h¹ tÇng ch­a ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vµ ®ßi hái cÊp thiÕt cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n«ng th«n. Kh¶ n¨ng vµ møc ®é cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô c«ng céng cßn thÊp so víi nhu cÇu thùc tÕ cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. . MÆc dï ®Ò ¸n ®iÖn ®· ®­îc triÓn khai vµ ®· ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu c¬ b¶n ®· ®Ò ra tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n cßn mét sè tån t¹i vµ khã kh¨n. Tû lÖ tæn thÊt ®iÖn n¨ng vÉn cßn cao, thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau Tªn huyÖn Tû lÖ tæn thÊt ®iÖn n¨ng(%) Tõ Liªm 20 Thanh Tr× 13 Gia L©m 23 §«ng Anh 15 Sãc S¬n 29 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò ¸n ®iÖn n«ng th«n Gi¸ b¸n ®iÖn b×nh qu©n sau ®Çu t­ <700 ®/kwh, nh­ng c¬ cÊu gi¸ b¸n ®iÖn n«ng th«n, ch­a tÝnh ®óng tÝnh ®ñ, h¹ch to¸n tû lÖ tæn thÊt ®iÖn n¨ng cao h¬n so víi thùc tÕ, c¸c chi phÝ ®iÖn chiÕu s¸ng c«ng céng( ®­êng lµng trô së uû ban, ®×nh lµng tr­êng häc…) cßn tÝnh vµo gi¸ thµnh ®Ó tÝnh vµo gi¸ b¸n ®iÖn ®Õn hé d©n dÉn ®Õn gi¸ b¸n ®iÖn ch­a gi¶m ®¸ng kÓ. §©y lµ mét trë ng¹i ®¸ng kÓ cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp v× ®iÖn chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó vËn hµnh c¸c hÖ thèng kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt kh¸c nh­ c¸c tr¹m b¬m, hÖ thèng t­íi tiªu n­íc… HÖ thèng cÊp n­íc s¹ch ®· ®­îc quan t©m song míi chØ ®¸p øng ®­îc 73.5% sè hé d©n dïng n­íc s¹ch. H¬n n÷a tû lÖ dïng n­íc s¹ch ®¹t tiªu chuÈn cßn rÊt thÊp, míi chØ chiÕm 25% sè hé. 15% sè x· ch­a cã tr¹m b­u ®iÖn, 20% sè x· ch­a cã nhµ v¨n ho¸, 71.2% sè x· ch­a cã th­ viÖn, cßn 30% trÎ em ch­a ®­îc ®Õn líp mÉu gi¸o. 3.2 NhiÒu c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ë n«ng th«n ®· x©y dùng tõ l©u, chÊt l­îng kÐm ®ßi hái ®­îc söa ch÷a hoÆc thay ®æi hoµn toµn. C¸c c«ng tr×nh t­íi ®­îc x©y dùng tõ rÊt l©u ®· l¹c hËu vµ xuèng cÊp nghiªm träng nh­ tõ 1960 vÒ tr­íc cã hÖ thèng Thôy Ph­¬ng, c¸c hÖ thèng lín võa x©y dùng thêi k× 1960-1975, c¸c tr¹m b¬m lÎ chñ yÕu tõ 1970-1980, nªn c¸c ®Çu mèi xuèng cÊp nghiªm träng, ®Æc biÖt m¸y b¬m sö dông l©u n¨m hiÖu suÊt gi¶m. Mét sè vïng nh­ vïng trung du cña huyÖn Sãc S¬n, vïng b·i ngoµi ®ª vÉn ch­a cã c«ng tr×nh t­íi.Theo thèng kª hiÖn cßn tíi 30% diÖn tÝch ®Êt ch­a ®ù¬c t­íi vµ 60% ch­a ®­îc tiªu chñ ®éng. 3.3 Cã sù kh¸c biÖt kh¸ lín vÒ qui m« vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n gi÷a c¸c vïng ë ngo¹i thµnh T¹i c¸c vïng ven ®«, n¬i mµ qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ®· diÔn ra tõ l©u, hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng nãi chung vµ kÕt cÊu h¹ tÇng nãi riªng ®· ®­îc chó träng ®Çu t­ vµ ®¹t ®­îc møc ®é t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i. Trong khi ®ã, t¹i c¸c vïng xa trung t©m h¬n nh­ ë huyÖn Sãc S¬n th× hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cò kü l¹c hËu, nhiÒu n¬i ®· xuèng cÊp nghiªm träng ®Æc biÖt ë c¸c x· vïng s©u vïng xa Thùc tr¹ng thiÕu hôt vµ l¹c hËu cña c¸c ®iÒu kiÖn h¹ tÇng trªn ®©y lµm cho chóng ch­a thÓ hiÖn vµ ph¸t huy ®Çy ®ñ tÝnh ®Þnh h­íng vµ vai trß nÒn t¶ng ®èi víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më mang kinh tÕ x· héi vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Ch­¬ng III Quan ®iÓm, môc tiªu, ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p cho ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n trong nh÷ng n¨m tíi I. Quan ®iÓm ph¸t triÓn Mét lµ: KÕt cÇu h¹ tÇng ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cho sù t¨ng tr­ëng ph¸t triÓn nhanh chãng v÷ng ch¾c s¶n xuÊt n«ng -l©m -ng­ nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ë n«ng th«n, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña chóng. §ång thêi ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ cÊu n«ng nghiÖp, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n, ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ®Èy tíi mét b­íc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n. ë ®©y môc tiªu cña ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng kh«ng nh÷ng ph¶i thÝch øng vµ phï hîp víi thùc tÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®ang diÔn ra trong n«ng th«n hiÖn nay, mµ h¬n n÷a cÇn h­íng tíi viÖc thóc ®Èy m¹nh mÏ qu¸ tr×nh lµm thay ®æi cÊu tróc, tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña nÒn s¶n xuÊt x· héi ë khu vùc nµy. Ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng võa lµ ®iÒu kiÖn hµng ®Çu, võa lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn ®ã. Hai lµ: ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng cÇn h­íng tíi sù ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn n«ng th«n míi toµn diÖn, gãp phÇn t¹o viÖc lµm, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸ cña d©n c­, thóc ®Èy n©ng cao d©n trÝ vµ ph¸t triÓn x· héi ë n«ng th«n- ®ång thêi t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn sèng nãi chung. Theo ®ã viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cÇn ®­îc xem nh­ lµ mét néi dung kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn toµn diÖn kinh tÕ x· héi n«ng th«n vµ cÇn ph¶i "®i tr­íc mét b­íc" so víi thùc tÕ vµ ®êi sèng. Ba lµ: §Æt sù ph¸t triÓn cña kÕt cÊu h¹ tÇng trong n«ng th«n n«ng nghiÖp trong tæng thÓ qu¸ tr×nh t¹o lËp vµ ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng nÒn kinh tÕ quèc d©n, trong xu thÕ quèc tÕ, ho¸ khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸, ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng, ®ång bé vµ c©n ®èi trong qu¸ tr×nh t¹o lËp, ph¸t huy t¸c dông vµ hiÖu qu¶ cña chóng. Muèn vËy tr­íc m¾t vµ trong nh÷ng n¨m tíi, cÇn sím kh¾c phôc t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi c¶ vÒ hÖ thèng cÊu tróc, ph©n bè kh«ng gian l·nh thæ còng nh­ trang bÞ kü thuËt cña c¸c c¬ së vµ c«ng tr×nh hiÖn cã. MÆt kh¸c cÇn ­u tiªn ph¸t triÓn ®ång bé, vµ hiÖn ®¹i ho¸ mét sè hÖ thèng c«ng tr×nh giao th«ng, ®iÖn th«ng tin liªn l¹c… nh»m t¹o kh¶ n¨ng vµ c¬ héi míi cho viÖc më réng, n©ng cao n¨ng lùc vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña tæng thÓ c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng. Bèn lµ: viÖc ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n hiÖn nay ph¶i ®­îc coi lµ nhiÖm vô chung chø kh«ng ph¶i lµ nhiÖm vô riªng cña khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. Do vËy cÇn tiÕp tôc qu¸n triÖt h¬n n÷a quan ®iÓm "Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm", huy ®éng mäi nguån lùc trong n­íc vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n, mäi thµnh phÇn vµ lùc l­îng kinh tÕ x· héi, c¶ ë trung ­¬ng , ®Þa ph­¬ng lÉn c¸c cÊp, ngµnh vµ c¬ së ë n«ng th«n còng nh­ ë thµnh thÞ. §ång thêi ph¶i më réng vµ t¨ng c­êng h¬n n÷a viÖc hîp t¸c vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc nµy. Song ë ®©y còng cÇn kh¼ng ®Þnh "vai trß vµ tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cña c¸c nguån lùc trong n­íc vµ tr¸ch nhiÖm hµng ®Çu cña nhµ n­íc trong viÖc ®Çu t­, tæ chøc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng nghiÖp n«ng th«n". §iÒu ®ã lµ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao vai trß vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña nhµ n­íc ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi ë khu vùc nµy, vµ mÆt kh¸c ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o tèt h¬n sù c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ. ViÖc tËp trung vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc vµo kÕt cÊu h¹ tÇng ë khu vùc thµnh thÞ còng nh­ viÖc huy ®éng gãp qu¸ søc cña d©n c­ ë n«ng th«n ®Òu cã thÓ lµm t¨ng nh÷ng bÊt b×nh ®¼ng nãi trªn. N¨m lµ: trong ®iÒu kiÖn chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay cÇn khuyÕn khÝch ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thÝch së h÷u, ®Çu t­ tæ chøc vµ khai th¸c ®èi víi kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng nghiÖp n«ng th«n. Song ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ, hµi hoµ gi÷a c¸c h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ x· héi vµ nh÷ng môc ®Ých, lîi Ých kh¸c. MÆt kh¸c cÇn cã sù phèi hîp vµ thèng nhÊt c¸c môc tiªu cña chÝnh nh÷ng hÖ thèng vµ c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, gi÷a thuû lîi vµ giao th«ng, gi÷a c«ng tr×nh b¶o vÖ ®Êt ®ai vµ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng, gi÷a phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ vµ phôc vô v¨n ho¸ x· héi, nh»m ®¹t tíi môc tiªu vµ hiÖu qu¶ chung lµ ph¸t triÓn toµn diÖn m¹nh mÏ nÒn kinh tÕ x· héi n«ng th«n. Víi nh÷ng ®Þnh h­íng môc tiªu vµ quan ®iÓm ph¸t triÓn trªn ®©y, trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, cÇn nç lùc tËp trung cho viÖc t¨ng tèc c¸c ®iÒu kiÖn kÕt cÊu h¹ tÇng trong n«ng nghiÖp n«ng th«n c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, kh¾c phôc vµ c¶i thiÖn c¨n b¨n t×nh tr¹ng l¹c hËu vµ yÕu kÐm cña chóng. 2.Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Thñ ®« mang ®¨c ®iÓm râ rÖt: tõ lµng ®Õn phè, nhiÒu lµng trë thµnh phè. V× vËy rÊt nhiÒu phè cña Hµ néi vÉn mang d¸ng dÊp ®Æc tr­ng cña lµng x·: c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm l¹c hËu, kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña Thµnh phè, Thñ ®« thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, v¨n minh vµ hiÖn ®¹i. ViÖc söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt nµy rÊt khã kh¨n. Do ®ã viÖc x©y dùng míi vµ c¶i t¹o c¬ së h¹ tÇng hiÖn cã vµ ngo¹i thµnh ph¶i cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o, qui ho¹ch tæng thÓ vµ cho tiÕt theo h­íng hiÖn ®¹i nh­ng ph¶i phï hîp víi thùc tÕ, cÇn thiÕt ph¶i ®­a ra bµn trong c¸c céng ®ång h­ëng lîi tõ c«ng tr×nh vµ ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu sau: §¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ kinh tÕ x· héi ngo¹i thµnh Hµ néi, víi vai trß lµ bé phËn cÊu thµnh cña Thñ ®« Hµ néi, mét trung t©m lín vÒ chÝnh trÞ, hµnh chÝnh quèc gia, kinh tÕ v¨n ho¸ khoa häc gi¸o dôc th­¬ng m¹i cña c¶ n­íc vµ cña vïng träng ®iÓm phÝa B¾c. §¶m b¶o cho x©y dùng n«ng th«n ngo¹i thµnh theo h­íng ®« thÞ hiÖn ®¹i ho¸, ngay tõ khi qui ho¹ch vµ tr¸nh nh÷ng khiÕm khuyÕt hiÖn t¹i ®· m¾c ph¶i. Sù ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cã t¸c ®éng c¬ b¶n ®Õn hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. NhiÖm vô ®Æt ra trong nh÷ng n¨m tíi lµ ®Çu t­ n«ng th«n theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ vµ v¨n ho¸ sinh th¸i: §Çu t­ toµn diÖn hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thuû lîi víi m¹ng l­íi tr¹m b¬m cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Thùc hiÖn nhanh chãng ch­¬ng tr×nh cøng ho¸ kªnh m­¬ng, ®¶m b¶o t­íi khoa häc kho¶ng 90% vµ tiªu chñ ®éng ®¹t 75%. C¸c vïng s¶n xuÊt rau, hoa, c©y ¨n qu¶ tËp trung ®­îc ®Çu t­ t­íi b»ng thiÕt bÞ t­íi hiÖn ®¹i. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ ®ª ®iÒu chèng lò. Ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n ®ång bé hoµn chØnh. Ph¶i t¹o ®­îc hÖ thèng giao th«ng c«ng céng nèi liÒn néi thµnh víi c¸c ®« thÞ vµ c¸c ®iÓm d©n c­ ngo¹i thµnh cho c¸c ®­êng liªn huyÖn, liªn x· liªn th«n ®Ó t¹o mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ®iÓm d©n c­, gi÷a trung t©m x·, c¸c thÞ tø vµ hÖ thèng ®« thÞ toµn thµnh phè nh»m xo¸ bá sù c¸ch biÖt gi÷a néi thµnh víi ngo¹i thµnh, t¹o ®iÖu kiÖn ph©n bæ d©n c­ thèng nhÊt trªn toµn thµnh phè. §Çu t­ hoµn thiÖn hÖ thèng l­íi ®iÖn, thùc hiÖn ph­¬ng thøc thèng nhÊt qu¶n lý l­íi ®iÖn cã hiÖu qu¶, gi¶m thÊt tho¸t ®iÖn n¨ng, gi¸ b¸n ®iÖn ­u ®·i phôc vô s¶n xuÊt. ThiÕt lËp c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi ph©n phè ®Õn tõng ®iÓm d©n c­. Tr­íc m¾t ph¶i hoµn thiÖn hÖ thèng cÊp ®iÖn ®Õn c¸c thÞ tø, c¸c trung t©m x·, c¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t céng ®ång. §Èy m¹nh viÖc øng dông c¬ giíi ho¸ vµ th«ng tin liªn l¹c trong n«ng nghiÖp n«ng th«n. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 cã kho¶ng 80% c«ng viÖc trong s¶n xuÊt ®­îc sö dông thiÕt bÞ c¬ khÝ. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt xö lý m«i tr­êng ë c¸c côm c«ng nghiÖp vµ lµng nghÒ, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý ®Õn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i dÞch vô Mét sè chØ tiªu chñ yÕu trong x©y dùng c¬ së h¹ tÇng Giao th«ng: C¸c hÖ thèng ®­êng giao th«ng lín, vÒ c¬ b¶n sÏ hoµn thµnh sím, nh­ hÖ thèng ®­êng 1,5,2,3,6, c¸c nót giao th«ng, hÖ thèng cÇu v­ît, hÖ thèng giao th«ng ®­êng vµnh ®ai 3 còng sÏ c¬ b¶n hoµn thµnh. §¶m b¶o giao th«ng vµo néi thµnh còng nh­ ®i c¸c tØnh th«ng suèt vµ ®· ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ mét b­íc. §­êng liªn huyÖn, liªn x·, ®­êng trªn hÖ thèng ®ª, ®­îc nhùa ho¸ hoÆc bª t«ng. §­êng ®Õn c¸c khu c«ng nghiÖp, khu s¶n xuÊt lín vÒ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp ®Òu ®­îc tr¶i nhùa tèi thiÓu 6m §­êng trong th«n xãm, ®Õn n¨m 2010, 50% sè n«ng th«n sÏ x©y dùng, vµo n¨m 2020 sÏ hoµn thµnh toµn bé hÖ thèng ®­êng giao th«ng n«ng th«n theo h­íng hiÖn ®¹i. §iÖn: Hoµn thiÖn hÖ thèng ®iÖn ®Õn 100% sè hé gia ®×nh, chËm nhÊt 2005 xong, ®¶m b¶o ®ñ ®iÖn cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña d©n. H­íng chung hoµn thiÖn l­íi ®iÖn theo yªu cÇu hiÖn ®¹i. Tr­íc hÕt c¸c khu c«ng nghiÖp dïng ®­êng ®iÖn t¶i ®iÖn c¸p ngÇm. CÊp vµ tho¸t n­íc: Thuû lîi c«ng tr×nh t­íi ®¶m b¶o chñ ®éng, hÖ thèng kªnh m­¬ng ®­îc kiªn cè ho¸ bª t«ng, nhùa composit…C¸c vïng trång rau hoa, qu¶, lóa tËp trung, nu«i trång thuû s¶n ®­îc ®Çu t­ thiÕt bÞ t­íi víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®¹t 50% diÖn tÝch vµo n¨m 2010 N­íc sinh ho¹t n¨m 2005, 100% d©n ngo¹i thµnh ®­îc cÊp n­íc sinh ho¹t, trong sè 50% ®­îc cÊp n­íc s¹ch tõ c¸c nhµ m¸y. Riªng huyÖn Sãc S¬n ®­îc cÊp n­íc sinh ho¹t cho c¸c vïng ë tËp trung. §Õn 2010 th× 80% d©n sè dïng n­íc s¹ch, 20% dïng n­íc giÕng khoan cã läc. §Æc biÖt vïng Tõ Liªm , Thanh Tr× , Gia L©m khÈn tr­¬ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n­íc s¹ch ®¹t 100% vµo n¨m 2010. §Õn n¨m 2010 toµn bé n­íc th¶i ë ngo¹i thµnh kÓ c¶ n­íc th¶i c«ng nghiÖp vµ n­íc th¶i cña c¸c khu d©n c­ ®Òu qua xö lý theo h×nh thøc läc 3 líp hå sinh häc theo qui ®Þnh vÒ m«i tr­êng. 3.Dù tÝnh nguån vèn cho kÕt cÊu h¹ tÇng Vèn lµ nh©n tè quan träng hµng ®Çu cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng. ChØ khi cã vèn chóng ta míi cã thÓ tiÕn hµnh x©y dùng n©ng cÊp c¶i t¹o, duy tu b¶o d­ìng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n. Theo dù tÝnh nguån vèn dµnh cho ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng cho n«ng nghiÖp vµ ngo¹i thµnh Hµ néi ®Õn 2010 ®­îc ph©n bæ nh­ sau: BiÓu19 : KÕ ho¹ch vèn ®Çu t­ XD kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng nghiÖp n«ng th«n Hµ néi giai ®o¹n 2001 - 2010. §¬n vÞ: tû ®ång stt LÜnh vùc ®Çu t­ Nguån vèn Tæng sè 3000 1 N«ng l©m nghiÖp 269 2 Thuû lîi 1252 3 §ª ®iÒu 326 4 §iÖn n«ng th«n 391 5 Giao th«ng n«ng th«n 544 6 X©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c côm s¶n xuÊt lµng nghÒ tËp trung 108 7 HÖ thèng n­íc s¹ch n«ng th«n 110 Nguån: Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n ngo¹i thµnh Nguån vèn ®Çu t­ ph©n bæ cho c¸c lÜnh vùc ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh­ sau; * Thuû lîi: - TiÕp tôc thùc hiÖn ®Ò ¸n kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng - TriÓn khai c«ng tr×nh t­íi tiÕt kiÖm n­íc bao gåm t­íi nhá giät vµ t­íi phun m­a ®Ó tiÕt kiÖm n­íc -TriÓn khai ch­¬ng tr×nh sö dông n­íc s¹ch trong thuû lîi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. -HÖ thèng tiªu n­íc: +TiÕn hµnh t¸ch n­íc th¶i d©n c­ ra khái n­íc mÆt + Hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu ®Ó x¸c ®Þnh vïng cÇn chuyÓn ®æi sang nu«i trång thuû s¶n. -§èi víi c«ng tr×nh phôc vô nu«i trång thuû s¶n: x©y dùng cèng dÉn n­íc, lµm bê vïng bê thöa, kªnh dÉn n­íc tiªu n­íc. Víi danh môc c¸c dù ¸n trªn th× dù tÝnh nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho thuû lîi ®Õn 2010 sÏ lµ 1252 tû ®ång . *§iÖn n«ng th«n Khi ®Ò ¸n ®iÖn n«ng th«n hoµn thiÖn vµo n¨m 2003 th× b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm nµy th× c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n vÒ ®iÖn n«ng th«n kh«ng do ng©n s¸ch thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm n÷a mµ sÏ giao cho ngµnh ®iÖn qu¶n lý. Dù tÝnh ®Õn n¨m 2010 th× ngµnh ®iÖn cÇn ®Çu t­ cho ®iÖn n«ng th«n mét khèi l­îng vèn lµ 391 tû ®ång * Giao th«ng - Më réng n©ng cÊp hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n - X©y dùng hÖ thèng tiªu n­íc cña ®­êng giao th«ng Dù tÝnh nguån vèn cÇn ®Çu t­ thªm ®Õn 2010 sÏ lµ 544 tû ®ång *N­íc s¹ch -X©y dùng côm c«ng tr×nh n­íc s¹ch cho c¸c x· ®Æc biÖt lµ c¸c x· vïng tròng ( B¾c Phó, T©n H­ng, §«ng Mü), c¸c vïng bÞ « nhiÔm nguån n­íc (V¨n §iÓn, Nam S¬n, Hång Kú) vµ c¸c x· kh¸c. Dù tÝnh nguån vèn cho c¸c dù ¸n n­íc s¹ch n«ng th«n sÏ lµ 110 tû ®ång. II. C¸c gi¶i ph¸p t¹o vèn ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n 1. T¹o vèn b»ng nguån thu tõ ®Êt c«ng Ých cho x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng HiÖn nay thùc hiÖn LuËt ®Êt ®ai 1993, khi giao ®Êt cho c¸c hé, ë c¸c x· ®­îc giµnh mét phÇn quÜ ®Êt cña ®Þa ph­¬ng lµm quÜ ®Êt c«ng vµ gäi lµ quÜ ®Êt c«ng Ých. ViÖc cho phÐp cã qòi ®Êt c«ng Ých còng nh»m ®¸p øng nhu cÇu chung cña x· vÒ ph¸t triÓn h¹ tÇng phôc vô kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi mang tÝnh chÊt c«ng Ých cña mçi céng ®ång lµng x·. Víi tÝnh c¸ch lµ nguån t¹o thu nhËp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ho¹t ®éng c«ng Ých cña céng ®ång lµng x·, trong thùc tiÔn ®· xuÊt hiÖn mét sè c¸ch sö dông quÜ ®Êt. Vµ mét trong sè ®ã lµ chuyÓn ®æi ®Êt thµnh c¬ së h¹ tÇng theo ph­¬ng thøc "®æi ®Êt lÊy c¬ së h¹ tÇng". §©y lµ mét ph­¬ng thøc t¹o vèn ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n míi n¶y sinh trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ë n«ng th«n. XÐt vÒ thùc chÊt, ®æi ®Êt lÊy cë së h¹ tÇng lµ mét ph­¬ng thøc t¹o nguån tµi chÝnh cho ph¸t triÓn h¹ tÇng dùa trªn quÜ ®Êt c«ng Ých. §Êt c«ng Ých lµ quÜ ®Êt 5% so víi tæng sè ®Êt n«ng nghiÖp, dµnh cho nhu cÇu c«ng Ých do x· qu¶n lý vµ sö dông theo qui ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai 1993. ë nh÷ng n¬i gÇn ®­êng quèc lé, gÇn c¸c thÞ tø, thÞ trÊn vµ thµnh phè ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn m¹nh sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, tèc ®é ®« thÞ ho¸ cao, nhu cÇu vÒ ®Êt ë t¨ng nhanh. MÆt kh¸c n¬i ®©y d©n c­ cã thu nhËp cao h¬n, n¨ng lùc chuyÓn ®æi kinh tÕ cña c¸c hé còng lín h¬n c¸c n¬i kh¸c. ë nh÷ng n¬i nµy, viÖc mua b¸n ®Êt diÔn ra kh¸ nhanh vµ t¹o nguån tµi chÝnh chñ yÕu cho ph¸t triÓn h¹ tÇng. Trong n¨m 2003, c¸c quËn huyÖn ®­îc thµnh phè giao kÕ ho¹ch lËp dù ¸n vµ tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt 13 dù ¸n, trong n¨m 2003 ®· tæ chøc ®Êu gi¸ ®­îc 5 dù ¸n - tæng sè tiÒn thu ®­îc 644 tû ®ång, cô thÓ nh­ sau: dù ¸n t¹i x· Mü §×nh, huyÖn Tõ Liªm :9762m2- tæng sè tiÒn thu ®­îc 94.611 triÖu ®ång, dù ¸n t¹i khu §Òn Lõ II:3970m2- tæng sè tiÒn thu ®­îc:68.502 triÖu ®ång, dù ¸n t¹i ph­êng Nh©n ChÝnh quËn Thanh Xu©n:13.532 m2- tæng sè tiÒn thu ®­îc 148 tû ®ång, dù ¸n t¹i phñ T©y Hå, quËn T©y Hå 13.885 m2- tæng sè tiÒn thu ®­îc 247 tû ®ång, dù ¸n t¹i x· Xu©n §Ønh, huyÖn Tõ Liªm ( khu vùc x©y dùng nhµ chung c­):15.305m2 - tæng sè tiÒn thu ®­îc 86 tû ®ång) Trong n¨m 2004, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Êu gi¸ quyÒn sö dông 50ha ®Êt, thu vÒ cho ng©n s¸ch 1.500 tû ®ång , nhiÒu ý kÕn cña c¸c quËn huyÖn kiÕn nghÞ UND Thµnh phè nªn qui ho¹ch phÇn phª duyÖt qui ho¹ch cho c¸c ®Þa h­¬ng trong tr­êng hîp ®· cã qui ho¹ch chi tiÕt, ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong viÖc lµm thñ tôc ®Çu t­ Nh÷ng v­íng m¾c trong c«ng t¸c ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ë tÊt c¶ c¸c kh©u sÏ ®­îc gi¶i quyÕt døt ®iÓm. Trong th¸ng 3, thµnh phè ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt t¹i c¸c dù ¸n :11ha x· Phï Linh ( huyÖn Sãc S¬n), 5.9ha x· Xu©n §Ønh ( huyÖn Tõ Liªm), 16 ha ph­êng DÞch Väng(quËn CÇu GiÊy). C¶ 3 dù ¸n ®Òu ®­îc tæ chøc ®Êu gi¸ d­íi h×nh thøc ®Êu gi¸ tõng khu theo dù ¸n vµ tõng l« ®Êt. UBND Thµnh phè ®· cho phÐp UBND c¸c quËn, huyÖn sö dông nguån vèn ng©n s¸ch ®ã ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cña ®Þa ph­¬ng nh­ xo¸ phßng häc cÊp 4, x©y dùng hÖ thèng kªnh m­¬ng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng cao vµ c¶i thiÖn ®êi sèng d©n c­ khu vùc. Ph­¬ng thøc "®æi ®Êt lÊy c¬ së h¹ tÇng" trong thêi gian qua cã ý nghÜa chñ yÕu sau: XÐt vÒ qui m« vµ tÇm vãc, ph­¬ng thøc nµy t¹o ra nguån tµi chÝnh gÇn nh­ lín nhÊt, mang tÝnh chÊt tËp trung v× vËy cã thÓ nhanh chãng x©y dùng ®­îc nh÷ng h¹ tÇng víi qui m« lín. XÕt vÒ tÝnh chÊt, b¸n ®Êt c«ng Ých lµ gi¶i ph¸p thÞ tr­êng: th«ng qua quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ ®Ó chuyÓn h×nh th¸i tån t¹i cña läai tµi s¶n nµy sang thµnh tµi s¶n kh¸c cÇn thiÕt cho nhu cÇu ph¸t triÓn. Tuy nhiªn ph­¬ng thøc nµy còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Víi tÝnh c¸ch lµ ph­¬ng ph¸p t¹o nguån vèn cho x©y dùng h¹ tÇng n«ng th«n, quÜ ®Êt c«ng Ých ®­îc sö dông theo c¸c h­íng kh¸c nhau: Giao t¹m thêi, ®Êu thÇu trong thêi gian ng¾n, trong ®ã b¸n ®Êt chÝnh lµ b¶n chÊt cña viÖc ®æi ®Êt lÊy c¬ së h¹ tÇng cã hiÖu qu¶ tiªu cùc trªn 2 ph­¬ng diÖn: lµm xuyªn t¹c b¶n chÊt kinh tÕ cña vÊn ®Ò quÜ ®Êt c«ng Ých trong n«ng th«n truyÒn thèng cã tõ thêi phong kiÕn vµ mÆt kh¸c do c¬ chÕ tµi chÝnh ch­a chÆt chÏ ®· g©y nªn nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc trong n«ng th«n mµ thùc tiÔn nh÷ng n¨m qua ®· chøng minh. 2. Huy ®éng søc d©n ®ãng gãp ®Ó x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng Huy ®éng søc d©n lµ ph­¬ng thøc ®Çu t­ truyÒn thèng trong x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n, ®­îc thùc hiÖn theo c¸c c¸ch chñ yÕu sau: +Qui ®Þnh nghÜa vô ®ãng gãp d­íi h×nh thøc "nghÜa vô d©n c«ng" ®èi víi lao ®éng trong ®é tuæi lao ®éng. §èi t­îng ph¶i ®ãng gãp lµ c¶ nam vµ n÷. Møc ®ãng gãp tuú theo qui ®Þnh cña mçi tØnh, nh­ng th­êng tõ 10-20 ngµy c«ng /ng­êi/n¨m. +H×nh thµnh quÜ kh«ng chia dïng vµo môc ®Ých ph¸t triÓn h¹ tÇng cña hîp t¸c x·. Trong c¬ chÕ cò, quÜ kh«ng chia nµy cã quÜ tÝch luü vµ quÜ c«ng Ých. Trong c¬ chÕ míi, quÜ kh«ng chia cña hîp t¸c x· cã quÜ tÝch luü. Thùc chÊt c¸c quÜ nµy còng lµ phÇn thu nhËp cña hîp t¸c x· do c«ng søc cña x· viªn t¹o ra. + §ãng gãp tù nguyÖn ngoµi nghÜa vô d©n c«ng qui ®Þnh, theo nhu cÇu cña tõng vô viÖc x©y dùng h¹ tÇng( tiÒn x©y dùng tr­êng cña häc sinh do tr­êng qui ®Þnh, tiÒn ®ãng gãp x©y dùng ®­êng lµng ngâ xãm do d©n th«n bµn b¹c tù nguyÖn ®ãng gãp…) Víi x· cã kinh tÕ ph¸t triÓn kh¸ hoÆc trung b×nh, thu nhËp vµ ®êi sèng d©n c­ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, n¨ng lùc cña cÊp x· kh¸, viÖc ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n cña nh÷ng x· nµy cã thÓ dùa chñ yÕu vµo viÖc ®ãng gãp cña d©n. Trong thêi gian qua, héi viªn n«ng d©n ®· ®­îc vËn ®éng ®ãng gãp 9.198 triÖu ®ång, 128.420 ngµy c«ng lao ®éng tham gia x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n, vËn ®éng n«ng d©n tham gia söa ch÷a, lµm míi 192.58 km ®­êng giao th«ng ®Õn nay ®· cã 70% ®­êng liªn th«n, liªn x· ®­îc tr¶i nhùa bª t«ng, l¸t g¹ch vËn ®éng n«ng d©n tham gia ®ãng gãp lµm míi söa ch÷a ®­îc 270 phßng häc, tr¹m x¸, gãp phÇn vµo viÖc ®¶m b¶o 100% tr­êng PTTH, 83% tr­êng TH c¬ së, 81% tr­êng tiÓu häc, 68.4% tr­êng mÉu gi¸o ®­îc x©y dùng kiªn cè, khang trang kh«ng cßn hiÖn t­îng häc ca 3, 100% sè x· cã tr¹m y tÕ, b×nh qu©n 1000 ng­êi cã 0.56 gi­êng bÖnh ®¶m b¶o phôc vô cho viÖc ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n ë n«ng th«n, vËn ®éng n«ng d©n lµm míi n©ng cÊp söa ch÷a 104 cÇu cèng vµ 45.2 kªnh m­¬ng gãp phÇn ®¶m b¶o 70% diÖn tÝch ®­îc t­íi tiªu vµ 40% diÖn tÝch ®­îc tiªu chñ ®éng, vËn ®éng n«ng d©n x©y dùng söa ch÷a lµm míi ®­îc 17 c«ng tr×nh ®iÖn gãp phÇn phñ kÝn 100% sè hé cã ®iÖn sö dông, vËn ®éng nh©n d©n ®µo hµng chôc ngµn mÐt giÕng khoan gãp phÇn ®¶m b¶o cung cÊp cho 65% n«ng d©n ®­îc dïng n­íc s¹ch. B»ng ph­¬ng ph¸p huy ®éng søc d©n ®Ó x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n sÏ cã ý nghÜa rÊt lín, thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh sau ®ay: +XÐt vÒ mÆt lÞch sö: §©y lµ ph­¬ng thøc ®· ®­îc ¸p dông rÊt phæ biÕn trong thêi k× bao cÊp, v× vËy ®©y lµ c¸ch kÕ thõa nh÷ng kinh nghiÖm qu¸ khø trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®Ó ph¸t triÓn n«ng th«n + XÐt vÒ mÆt kinh tÕ: §©y lµ mét ph¸t huy néi lùc cña n«ng d©n trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, ®Æc biÖt ®èi víi vïng cßn d­ thõa lao ®éng. + XÐt vÒ mÆt x· héi: c¸c kho¶n ®ãng gãp nh­ tr×nh bµy trªn hoÆc lµ theo luËt ®Þnh hoÆc lµ do d©n th«n bµn b¹c tù nguyÖn, v× vËy Ýt cã nguy c¬ hËu qu¶ kh«ng tèt trong n«ng th«n. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: + Huy ®éng nguån lùc cña d©n ®ãng gãp trong x©y dùng h¹ tÇng n«ng th«n lµ mét ph­¬ng thøc truyÒn thèng, huy ®éng t¹i chç vµ ®Çu t­ t¹i chç ë th«n lµng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay viÖc huy ®éng nµy mang tÝnh chÊt nhµ n­íc, tÝnh chÊt ph¸p lÖnh qui ®Þnh nghÜa vô c«ng d©n ®èi víi x· héi vµ ®­îc sö dông x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ngoµi th«n lµng, thËm chÝ ngoµi x·. Do vËy ng­êi d©n c¶m thÊy cã sù kh«ng trïng khíp gi÷a huy ®éng ®ãng gãp vµ h­ëng thô thµnh qu¶ khi c«ng tr×nh h¹ tÇng ®­îc t¹o ra lµm cho tÝnh chÊt nghÜa vô t¨ng lªn. Do tÝnh chÊt h¹n chÕ nµy mµ nhiÒu ®Þa ph­¬ng hiÖn nay kh«ng qui ®Þnh nghÜa vô hoÆc qui ®Þnh rÊt thÊp trong giíi h¹ Ýt n¨m. + Mäi kho¶n ®ãng gãp cña d©n hiÖn nay, vÒ h×nh thøc ban ®Çu ®­îc tÝnh b»ng thãc theo ®Çu sµo hay ®Çu ng­êi nh­ng cuèi cïng ®Òu qui ra tiÒn hoÆc nép b»ng tiÒn. Nh­ vËy h×nh thøc huy ®éng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch gi¸n tiÕp th«ng qua quan hÖ tiÒn tÖ. Huy ®éng ®ãng gãp cho ph¸t triÓn h¹ tÇng ®· trë nªn m©u thuÉn gay g¾t víi tr¹ng th¸i cßn kÐm ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ lµm trÇm träng thªm m©u thuÉn thiÕu tiÒn, thõa lao ®éng ë nhiÒu vïng n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay. 3. Huy ®éng tæng lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n theo ph­¬ng ch©m"Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm" §©y lµ ph­¬ng thøc ®Çu t­ thÓ hiÖn xu thÕ cña sù biÕn ®æi m¹nh cña nÒn kinh tÕ tõ tr¹ng th¸i kÐm ph¸t triÓn sang giai ®o¹n thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Së dÜ gäi lµ ph­¬ng thøc huy ®éng tæng lùc v× ph­¬ng thøc nµy thùc hiÖn ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n dùa vµo mäi nguån lùc, phï hîp víi mäi yªu cÇu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, bao gåm: Hç trî cña ng©n s¸ch, vay tÝn dông ®Çu t­, vay nî d©n vµ c¸c tæ chøc, nguån ®ãng gãp cña c¸c hîp t¸c x· vµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ, nguån tµi trî kh¸c. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m " Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm" , ph­¬ng thøc huy ®éng tæng lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n lµ mét xu h­íng ë n«ng th«n v× : + Nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n hiÖn nay ®· v­ît qua kh¶ n¨ng tù tóc tù cÊp cña nÒn kinh tÕ lµng x·. NÕu chØ b»ng nh÷ng gi¶i ph¸p truyÒn thèng lµ lµ dùa vµo ruéng c«ng lµng x·, hoÆc dùa vµo quÜ c«ng Ých, dùa vµo sù ®ãng gãp theo nghÜa vô hay tù nguyÖn … lµ kh«ng phï hîp n÷a. Nãi c¸ch kh¸c viÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p truyÒn thèng lµ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cho sù ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n hiÖn nay. + Kh«ng thÓ dùa chñ yÕu vµo nguån tµi trî bªn ngoµi cho ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n ë mäi vïng, mäi ®Þa ph­¬ng v× ®©y lµ ®Æc thï ¸p dông cho nh÷ng ®Þa ph­¬ng ®Æc thï. + Kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t ng©n s¸ch cho ®Çu t­ h¹ tÇng n«ng th«n v× mét mÆt ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng cho phÐp vµ mÆt kh¸c c¸ch lµm nµy kh«ng phï hîp vãi yªu cÇu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nh­ vËy, phu¬ng thøc huy ®éng tæng lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n lµ mét xu thÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cßn kÐm ph¸t triÓn nh­ng cÇn ®ù¬c ®Çu t­ v­ît tréi ®Ó ph¸t triÓn nhanh h¬n. Ph­¬ng thøc nµy qui tô ®­îc mäi nguån lùc tµi chÝnh b»ng c¸ch sö dông tæng hîp c¶ nh÷ng gi¶i ph¸p truyÒn thèng lÉn nh÷ng gi¶i ph¸p cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gi¶i ph¸p cña nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn víi gi¶i ph¸p cña nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn trong x· héi hiÖn ®¹i. Nhê vËy kÕt cÊu h¹ tÇng cña n«ng th«n cã thÓ ph¸t triÓn nhanh h¬n. 4. Dùa vµo n«i lùc, ph¸t huy c¸c nguån lùc bªn ngoµi §©y lµ ph­¬ng thøc ®Æc thï ®­îc ¸p dông cho nh÷ng x·, huyÖn cã ®iÒu kiÖn ®Æc thï, th­êng lµ nh÷ng ®i¹ ph­¬ng ®­îc chän lùa lµm phong trµo, lµm ®iÓm hoÆc cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt, ®­îc nhËn ®Çu t­ tõ c¸c dù ¸n n­íc ngoµi. Do nh÷ng h¹n chÕ cña khu vùc n«ng th«n nªn lo¹i vèn nµy dµnh cho 3 lo¹i c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn rÊt Ýt (®a sè lµ nguån ODA víi tÝnh chÊt hç trî ph¸t triÓn) Thêi gian qua, hai huyÖn Sãc S¬n vµ Thanh Tr× ®· nhËn ®­îc vèn ODA cña céng hoµ Ph¸p ®Çu t­ cho dù ¸n cÊp n­íc víi tæng vèn ®Çu t­ lµ 0.195 triÖu USD §©y lµ ph­¬ng thøc ®Çu t­ cã ý nghÜa to lín thóc ®Èy sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng cña nh÷ng vïng n«ng th«n cã nhiÒu khã kh¨n, xo¸ ®i sù chÖnh lÖch do nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan ®em l¹i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. §èi víi nh÷ng x·, huyÖn gÆp ®iÒu kiÖn khã kh¨n, nÕu kh«ng cã ph­¬ng thøc ®Çu t­ ®Æc biÖt th× tù b¶n th©n hä kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®­îc. III. C¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n giai ®o¹n 2001-2010. 1. §Èy m¹nh c«ng t¸c qui ho¹ch ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng Dùa vµo c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, nhµ n­íc vµ c¸c cÊp c¸c quyÒn tõ trung ­¬ng ®Õn c¬ së cÇn tiÕn hµnh ®ång bé c«ng t¸c kh¶o s¸t ®iÒu tra c¬ b¶n, ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé thùc tr¹ng vµ nhu cÇu kÕt cÊu h¹ tÇng trªn c¸c vïng n«ng th«n. ë ®©y cÇn x¸ ®Þnh ®¸nh gi¸ toµn diÖn c¶ vÒ chÊt l­îng, sè l­îng, cÊu tróc kü thuËt lÉn ph©n bè kh«ng gian l·nh thæ vµ tÝnh hÖ thèng cña c¸c yÕu tè vµ ®iÒu kiÖn kÕt cÊu h¹ tÇng. Trªn c¬ së ®ã, sÏ tiÕn hµnh qui ho¹ch x©y dùng c¸c ®Ò ¸n vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ toµn thµnh phè. §iÒu quan träng lµ cÇn cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ thèng nhÊt víi c«ng t¸c ®iÒu tra qui ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ- x· héi, ®ång thêi ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm cña viÖc t¹o lËp vµ ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng, c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng. MÆt kh¸c, trong c«ng t¸c qui ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ x· héi n«ng th«n nãi chung còng nh­ qui ho¹ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng nãi riªng, cÇn x¸c ®Þnh râ vµ cã sù kÕt hîp gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n, kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, trung h¹n vµ kÕ ho¹ch dµi h¹n cã tÝnh chiÕn l­îc . Thùc tÕ cho thÊy tõ nhiÒu n¨m qua viÖc kh¶o s¸t, ®iÒu tra, qui ho¹ch kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng nghiÖp n«ng th«n ®· ch­a ®­îc nhµ n­íc coi träng ®óng møc. §Æc biÖt lµ qui ho¹ch dµi h¹n, tæng thÓ. PhÇn lín c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá cÊp ®Þa ph­¬ng, c¬ së chØ ®­îc qui ho¹ch ë tÇm trung vµ ng¾n h¹n. Do vËy ë kh«ng Ýt ®Þa ph­¬ng, cã nh÷ng c«ng tr×nh thuû lîi hay giao th«ng ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i, thay ®æi cÊu tróc thiÕt kÕ hoÆc ph©n bè kh«ng gian l·nh thæ lµm l·ng phÝ, thiÖt h¹i ®¸ng kÓ vèn ®Çu t­, nh©n lùc thiÕt bÞ vµ thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh. Nh×n chung trong c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng, c«ng t¸c ®iÒu tra qui ho¹ch ph¶i "®i tr­íc mét b­íc" lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng ph­¬ng ¸n, dÒ ¸n ph¸t triÓn vµ x¸c ®Þnh "kÞch b¶n" ®Çu t­ hîp ý trªn mçi ®Þa ph­¬ng trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 2. §æi míi chÝnh s¸ch huy ®éng vµ hç trî vèn ®Çu t­ §©y lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p then chèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cña kÕt cÊu h¹ tÇng trong n«ng nghiÖp n«ng th«n hiÖn nay. Bëi v× nh­ võa ph©n tÝch, thùc tÕ ë phÇn trªn ®· cho thÊy, t×nh tr¹ng thiÕu hôt nghiªm träng vèn ®Çu t­ ®ang lµ trë lùc vµ th¸ch thøc rÊt lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nã. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ : nguån vèn cÇn huy ®éng tõ ®©u, lµm thÕ nµo ®Ó huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn ®Çu t­ cho kÕt cÊu h¹ tÇng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, do nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh­ cho kÕt cÊu h¹ tÇng ®Òu ®ßi hái rÊt lín vµ mét c¸ch bøc xóc nªn cÇn cã quan ®iÓm tæng hîp vµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n vÒ huy ®éng vèn ®Çu t­. Trong ®ã cÇn cã nh÷ng thÓ chÕ vµ chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó khuyÕn khÝch ®éng viªn ,kªu gäi nguån vèn, d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau cña c¸c tæ chøc ®¬n vÞ thuéc mäi thµnh phÇn vµ lùc l­îng kinh tÕ, x· héi kÓ c¶ trong n­íc, ngoµi n­íc vµ cña c¸c tæ chøc quèc tÕ: T¨ng c­êng vèn ®Çu t­ trùc tiÕp tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc cho viÖc t¹o lËp vµ ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng. §©y lµ nguån vèn quan träng nhÊt ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng h¹ tÇng. Song ë ®©y còng cÇn cã sù ph©n cÊp hîp lý gi÷a ng©n s¸ch nhµ n­íc, ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ c¬ së. Trong ®ã, vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc sÏ tËp trung ®Çu t­ cho c¸c hÖ thèng, c«ng tr×nh träng t©m, träng ®iÓm. Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng cÇn tËp trung cho c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi ë ®Þa ph­¬ng, c¬ së trong th«n, xãm, x·(nh­ thuû lîi néi ®ång, ®­êng giao th«ng liªn th«n, liªn x·,…) CÇn më réng c¸c h×nh thøc vµ hÖ thèng tÝn dông, ng©n hµng ë n«ng th«n ®Ó ®Çu t­ vèn tÝn dông cho kÕt cÊu h¹ tÇng. Mét mÆt cã thÓ më réng d­íi h×nh th­c tÝn dông, mÆt kh¸c nguån vèn trong d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi kh¸c cã thÓ ®­îc huy ®éng chu chuyÓn vµ ph©n bè thuËn lîi h¬n. Th«ng th­êng nguån vèn nµy cÇn huy ®éng vµ ®Çu t­ trung h¹n hoÆc dµi h¹n víi l·i suÊt thÊp, cã thÓ hoµn vèn theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp trong thêi gian dµi. Nhµ n­íc cÇn huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c nh­: ph¸t hµnh c«ng tr¸i, k× phiÕu, tr¸i phiÕu, xæ sè kiÕn thiÕt…®Ó ®Çu t­ cho kÕt cÊu h¹ tÇng. Theo ®ã cã thÓ ph¸t hµnh c«ng tr¸i hoÆc xæ sè trùc tiÕp theo tõng hÖ thèng hay c«ng tr×nh nhÊt ®Þnh, nhÊt lµ ®èi víi c«ng tr×nh träng ®iÓm. TiÕp tôc khuyÕn khÝch c¸c h×nh thøc huy ®éng ®ãng gãp trùc tiÕp cña d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi, tæ chøc céng ®ång… ®Ó ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng t¹i chç, trong mçi lµng, x·, Êp. Song bªn c¹nh ®ã, cÇn khuyÕn c¸o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù h×nh thµnh c¸c tæ chøc tÝn dông trong nh©n d©n, t¨ng c­êng huy ®éng vèn d­íi h×nh thøc tÝn dông ®Ó khai th¸c tèi ®a nguån vèn t¹i chç ®ång thêi ®¶m b¶o b×nh ®¼ng vÒ lîi Ých, nghÜa vô vµ c«ng b»ng x· héi trong viÖc t¹o lËp vµ sö dông kÕt cÊu h¹ tÇng. Trong thêi gian tíi, cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó khuyÕn khÝch t¨ng c­êng ®Çu t­ n­íc ngoµi cho kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n, kÓ c¶ vèn vay, viÖn trî cña chÝnh phñ còng nh­ nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ hîp t¸c ®Çu t­ cña c¸c nhµ kinh doanh. CÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn mét sè chÝnh s¸ch kinh tÕ chñ yÕu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n ngo¹i thµnh Hµ Néi theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Cô thÓ nh­ sau: +ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai: chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ®­îc cô thÓ ho¸ ë Hµ Néi tËp trung vÒ: giao vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông æn ®Þnh vµ l©u dµi ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt ë, ®Êt ao vµ v­ên liÒn kÒ khu vùc n«ng th«n, qui ®Þnh sö dông ®Êt ®Ó liªn doanh, liªn kÕt , chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i, khung gi¸ ®Êt cho ng­êi sö dông ®Êt khi nhµ n­íc thu håi ®Êt trªn ®Þa bµn, c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý ®Êt ®ai vµ xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m, qui ®Þnh ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó t¹o vèn ®Çu t­… Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn khuyÕn khÝch vµ thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ruéng ®Êt, "dån ®iÒn, ®æi thöa" h×nh thµnh vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung, ­u ®·i vÒ tiÒn sö dông ®Êt, thuª ®Êt vµ thuÕ sö dông ®Êt ®èi víi ho¹t ®éng khoa häc n«ng nghiÖp, ®¶m b¶o lîi Ých tho¶ ®¸ng cho n«ng d©n khi ®Òn bï ®Êt gi¶i phãng mÆt b»ng: thu håi ®Êt sÏ ®Òn bï b»ng tiÒn, viÖc tÝnh to¸n gi¸ ®Òn bï cÇn lÊy gi¸ trÞ thùc tÕ khi dù ¸n b¾t ®Çu t¹i khu vùc ®ã, møc hç trî chuyÓn nghÒ ph¶i c¨n cø vµo thùc tÕ lao ®éng vµ chi phÝ cÇn thiÕt khi chuyÓn nghÒ. Bæ sung nh÷ng qui ®Þnh cho phÐp t¹o vèn tõ quÜ ®Êt ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai sÏ gióp hoµn thµnh c¬ b¶n viÖc giao vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông æn ®Þnh vµ l©u dµi ®Êt n«ng nghiÖp, x¸c lËp quyÒn sö dông hîp ph¸p cho n«ng d©n, gi¶i phãng søc lao ®éng, chñ ®éng bè trÝ s¶n xuÊt, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ qu¶n lý ®Êt ®ai tèt h¬n. §ång thêi nã sÏ gióp cho viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng diÔn ra nhanh chèng thuËn lîi, t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­, ph¸t triÓn kinh tÕ thñ ®«. +Bæ sung, söa ®æi chÝnh s¸ch ®Çu t­ vµ tÝn dông cho ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n: tËp trung ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®iÖn n«ng th«n, c¬ së chän vµ nh©n gièng, vËt nu«i c©y trång, n­íc s¹ch n«ng th«n b»ng ng©n s¸ch nhµ n­íc. Kinh phÝ thu ®­îc do ®Òn bï thiÖt h¹i ®Êt c«ng Ých ®­îc dïng ®Ó hç trî x©y dùng h¹ tÇng, khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ®Çu t­ x©y dùng c¸c c¬ së s¶n xuÊt hoÆc chÕ biÕn, dÞch vô t¹i n«ng th«n, kh«ng h¹n chÕ vèn vµ ®­îc thuª lao ®éng theo nhu cÇu. VËn ®éng nh©n d©n ®ãng gãp x©y dùng quÜ kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng. Cho phÐp lËp dù ¸n t¹o vèn tõ ®Êu thÇu quyÒn sö dông ®Êt. VÒ c¬ chÕ ®Çu t­: Nhµ n­íc cÇn tËp trung ®Çu t­ cho s¶n xuÊt gièng, thuû lîi, khuyÕn n«ng. Hç trî khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá, ph¸t triÓn lµng nghÒ, khu n«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp bá vèn chÕ biÕn n«ng s¶n, x©y dùng chî. Huy ®éng d©n lµm giao th«ng vµ ®­êng ®iÖn n«ng th«n, m­¬ng cÊp 3. C¬ chÕ huy ®éng vèn gåm: ng©n s¸ch nhµ n­íc, thùc hiÖn dù ¸n t¹o vèn tõ quÜ ®Êt, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kÓ c¶ n­íc ngoµi ®Çu t­, ®ãng gãp, vay vèn ODA, WB, thµnh lËp c¸c quÜ. +ChÝnh s¸ch hç trî kh¾c phôc thiªn tai: LËp quÜ phßng chèng thiªn tai ®Ó trî cÊp, kh¾c phôc hËu qu¶, æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. MiÔn hoÆc gi¶m thuû lîi phÝ, hç trî thãc gièng vËt t­ khi óng lôt, h¹n h¸n lín x¶y ra. Thùc hiÖn chÕ ®é doanh nghiÖp c«ng Ých ®èi víi c¸c c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi… 3. Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qña vèn ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng. Tr­íc hÕt cÇn cã sù phèi hîp gi÷a c¸c cÊp c¸c ngµnh ®Ó ho¹ch ®Þnh mét "kÞch b¶n" ®Çu t­ kÕt cÊu h¹ tÇng trªn c¬ së qui ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ x· héi n«ng th«n vµ nh÷ng h­íng ­u tiªn kÕt cÊu h¹ tÇng ®· ho¹ch ®Þnh. Tõ ®ã thiÕt lËp c¸c dù ¸n ®Çu t­ cô thÓ cho mçi hÖ thèng c«ng tr×nh. MÆt kh¸c trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, cÇn sím chuyÓn ®æi h×nh thøc "giao nhËn" x©y dùng c«ng tr×nh nh­ tr­íc ®©y sang ph­¬ng thøc ®Êu thÇu, kÓ c¶ trong kh©u thiÕt kÕ, lËp dù ¸n ®Çu t­ lÉn kh©u thi c«ng x©y dùng. ViÖc kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh cung øng vµ sö dông vèn ®Çu t­ còng cÇn chuyÓn ®æi theo h­íng t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t trùc tiÕp qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña mçi dù ¸n, chñ yÕu gi¸m s¸t b»ng c¸c nghiÖp vô ng©n hµng kÕt hîp víi kiÓm so¸t tµi chÝnh-kinh tÕ. C«ng t¸c nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc nh­ mét chÕ ®é b¾t buéc 4. KhuyÕn khÝch chuyÓn giao vµ øng dông tiÕn bé kü thuËt c«ng nghÖ míi vµo x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng Nh÷ng c¶i tiÕn vÒ khoa häc kü thuËt ®­îc øng dông trong lÜnh vùc kÕt cÊu h¹ tÇng ®ãng vai trß quan träng trong thêi k× ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy, cÇn dµnh m«t khèi l­îng vèn ®Çu t­ tho¶ ®¸ng cho viÖc nghiªn cøu, øng dông khoa häc kü thuËt vµo trong n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng h¹ tÇng. CÇn ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt cña c¸c tr¹m, tr¹i ë x·, khuyÕn khÝch nghiªn cøu ®Çu t­ øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc vµo lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n, phæ cËp kiÕn thøc kü thuËt n«ng nghiÖp cho n«ng d©n, chØ ®¹o s¶n xuÊt nh»m tõng b­íc thùc hiÖn ®æi míi "bé mÆt" n«ng th«n. 5.§µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. Khi hÖ thèng h¹ tÇng dÇn ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ th× yªu cÇu ®èi víi c¸c ®èi t­îng vËn hµnh, qu¶n lý c¸c c¬ së vËt chÊt cña n«ng th«n còng ngµy cµng cao. Thùc tÕ t¹i c¸c x·, ®éi ngò nµy th­êng bÞ h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é qu¶n lý nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn tæ chøc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, qu¶n lý ®èi víi ®éi ngò ho¹t ®éng t¹i c¬ së, khuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n, tr×nh ®é vÒ lµm viÖc ë c¸c x·. ChØ nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­. KÕt luËn X©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n ngo¹i thµnh cã vai trß vµ vÞ trÝ quan träng trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n vµ hiÖn nay trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®· n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc. Nã ®ßi hái ph¶i ®­îc nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt kü cµng c¶ vÒ mÆt lý luËn còng nh­ thùc tiÔn nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ®æi míi toµn diÖn "bé mÆt" n«ng th«n theo ®­êng lèi cña §¶ng ®· ®Ò ra. §Ò tµi ®· tËp trung gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: HÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ®Çu t­, vai trß cña ho¹t ®éng ®Çu t­, kÕt qu¶, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­, nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vai trß, vÞ trÝ cña n«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ còng nh­ vai trß, ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n vµ néi dung ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt n«ng th«n. T×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t­ cho x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuË n«ng th«n, c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t­ cho tõng lÜnh vùc thuû lîi, giao th«ng, ®iÖn, n­íc s¹ch, n«ng th«n…, kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña c«ng cuéc ®Çu t­, nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng. Nh÷ng ph­¬ng h­íng, môc tiªu, quan ®iÓm cña nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n ngo¹i thµnh trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ dù tÝnh nguån cung øng vèn vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót vèn, ®Èy m¹nh ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o-TS Tõ Quang Ph­¬ng vµ c¸c c«, c¸c chó ë phßng kÕ ho¹ch n«ng nghiÖp vµ PTNT- Së kÕ ho¹ch& ®Çu t­ Hµ Néi ®· gióp em hoµn thµnh ®Ì tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Kinh tÕ ®Çu t­ PGS-TS. NguyÔn Ngäc Mai NXB Gi¸o dôc 2 .LËp vµ qu¶n lý dù ¸n TS. NguyÔn B¹ch NguyÖt NXB Thèng kª 3. Kinh tÕ ph¸t triÓn n«ng th«n TS. Vò §×nh Th¾ng- Hoµng v¨n §Þnh - NXB Thèng kª 4. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ngo¹i thµnh vµ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n- Thµnh uû Hµ Néi 5. §Ò ¸n kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng- Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi 6. B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng- Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. 7. §Ò ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp l­íi ®iÖn n«ng th«n ngo¹i thµnh Hµ Néi- Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi 8. B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn §Ò ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp l­íi ®iÖn n«ng th«n ngo¹i thµnh Hµ Néi- Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. 9. Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè Hµ Néi 1999,2000,2001,2002- Côc thèng kª Hµ Néi. 10.B¸o c¸o thùc hiÖn X©y dùng c¬ b¶n khèi n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thµnh phè Hµ Néi 2000,2001,2002,2003- Së kÕ ho¹ch & ®Çu t­ Hµ Néi `

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn ngoại thành hà Nội.DOC
Luận văn liên quan