Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đầu tư kinh doanh nhà Bình Định

MỤC LỤC Lời mở đầu 5 PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG XÍ NGHIỆP I – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 1.1 - Quá trình hình thành phát triển của Xí nghiệp Đầu tư - kinh doanh nhà Bình Định 6 1.2 – Qúa trình hình thành và phát triển của xí nghiệp đầu tư kinh doanh nhà bình định 6 1.3 - Ý nghĩa công tác xây lắp 7 2 - Tổ chức sản xuất kinh doanh 7 2.1- - Quy trình công nghệ 7 3 - Tổ chức quản lý 8 3.1 - Tổ chức quản lý sản xuất 8 3.2 – Hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 8 4.1 - Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp chế độ kế toán chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 9 4.2 – Chứng từ kế toán sử dụng tại xí nghiệp 9 4.3 – Hệ thống tài khoản xí nghiệp đang áp dụng 10 4.4 – Sơ đồ trình tự ghi sổ 11 4.5 – Trình tự ghi chép 12 5 Sơ đồ bộ máy kế toán tại xí nghiệp 12 5.1 – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp 12 PHẦN II : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI DOANH NGHIỆP 14 I – Nhiệm vụ của kế toán 14 1.1 – nhận diện chi phí sản xuất 14 1.2 – phân loại chi phí sản xuất tại doanh nghiệp 14 1.3 – Gía thành sản phẩm 14 1.4 – Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14 1.5 – Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14 2 – Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành tại đơn vị 15 2.1 – Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 15 2.2 – Đối tượng tính giá thành 15 2.3 – Quy trình kế toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp 16 II – Hoạch toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp 17 2.1 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17 2.1 – Chi phí nhân công trực tiếp 20 2.3 – Chi phí sử dụng máy thi công 23 2.4 - chi phí sản xuất chung 26 2.5 – tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 29 2.6 – Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 30 PHẦN IV :NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH I – Đánh giá nhận xét công tác kế toán trong xí nghiệp 32 II – Một số ý kiến đề xuất 33 KẾT LUẬN 34 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một doanh nnghiệp muốn tồn tại đứng vữngvà phát triển được đòi doanh nghiệp hướng đi đúng đắn, sản xuất kinh doanh hiệu quả tạo nhiều thuận lợi, cho lợi nhuận góp phần vào vấn đề công tác kế toán ở doanh nghiệp là trất quan trọng, nó là nòng cốt cho chiến lược sản xuất sản phẩm, giúp cho nhà quản lý nắm bắt thông tin tại doanh nghiệp kịp thời và nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh. Trong loại hình doanh nghiệp sản xuất, công việt tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một công việt hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó phản ánh tình sản xuất kinh doah của doanh nghiệp Giá thành còn là mục tiêu cho sự cạnh tranh giữa các công ty, doanh nghiệp xí nghiệp, với nhau một cách khốc liệt khách quan hơn, từ đó tạo nên một thị trường hấp dẫn về giá cả cho người tiêu dùng Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh . Cho nên muốn hạ giá thành sản phẩm ngoài các biện pháp tiết kiệm chi phí, tăng năng xuất lao động thì kế toán cầnphải biết sử dụng tốt những thông tin và loại bỏ những khoản chi phí nào không cần thiết trong quá trình sản xuất . Vì thế trong điều kiện kinh tế thị trường, việt nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng cách hạ giá thành sản phẩm là một công việt cần thiết đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Nhận thức được tầm quan trọng của việc hoạch toán kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của xí nghiệp cộng với khát khao muốn tìm hiểu học hỏi để mở mang kiến thức nên tôi ề tài :” kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại xí nghiệp đầu tư kinh doanh nhà Bình Định để viết báo cáo thực tập của mình Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 phần chính : - Phần I : Giới thiệu khái quát tình hình chung xí nghiệp - Phần II : Một số vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp - Phần III: Nhận xét kiến nghị

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 1355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đầu tư kinh doanh nhà Bình Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI CAÛM ÔN Hoaøn thaønh chuyeân ñeà thöïc taäp naøy,tröôùc heát toâi xin chaân thaønh caûm göûi lôøi caûm ôn ñeán quyù thaày coâ khoa keá toaùn : Tröôøng cao ñaúng taøi chính – Haûi quan ñaõ trang bò cho toâi nhöõng kieán thöùc caàn thieát vaø boå ích ñeå toâi coù theå tieáp caän thöïc teá . ñaët bieät laø thaày Leâ Hoàng Nam cuøng anh Hieåu keá toaùn tröôûng ñaõ höôùng daãn vaø giuùp ñôõ toâi vieát chuyeân ñeà thöïc taäp naøy . baûn thaân toâi maët duø ñaõ coù nhieàu coá gaéng nhöng do thôøi gian coù haïn vôùi trình ñoä kieán thöùc thöùc coøn haïn heïp, kinh nghieäm thöïc teá veà coâng taùc keá toaùn môùi chæ böôùc ñaàu laøm quen cho neân baùo caùo naøy coøn nhieàu thieáu soùt khoâng theå traùnh khoûi. Vaäy traát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp quyù baùu töø quyù thaày coâ vaø coâng ty ñeå baûn thaân ruùt ra nhöõng kinh nghieäm cuõng coá theâm kieán thöùc cuõng nhö coâng taùc sau naøy . Cuoái cuøng toâi xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ , ban laõnh ñaïo xí nghieäp ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi hoaøn thaønh chuyeân ñeà thöïc taäp cuûa mình kòp thôøi haïn. NHAÄN XEÙT CUÛA XÍ NGIEÄP NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÛNG VIEÂN MUÏC LUÏC Lôøi môû ñaàu 5 PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT TÌNH HÌNH CHUNG XÍ NGHIEÄP I – ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH CHUNG 1.1 - Quaù trình hình thaønh phaùt trieån cuûa Xí nghieäp Ñaàu tö - kinh doanh nhaø Bình Ñònh 6 1.2 – Quùa trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa xí nghieäp ñaàu tö kinh doanh nhaø bình ñònh 6 1.3 - YÙ nghóa coâng taùc xaây laép 7 2 - Toå chöùc saûn xuaát kinh doanh 7 2.1- - Quy trình coâng ngheä 7 3 - Toå chöùc quaûn lyù 8 3.1 - Toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát 8 3.2 – Hình thöùc vaø cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù 8 4.1 - Toå chöùc keá toaùn taïi doanh nghieäp cheá ñoä keá toaùn chính saùch keá toaùn aùp duïng taïi doanh nghieäp 9 4.2 – Chöùng töø keá toaùn söû duïng taïi xí nghieäp 9 4.3 – Heä thoáng taøi khoaûn xí nghieäp ñang aùp duïng 10 4.4 – Sô ñoà trình töï ghi soå 11 4.5 – Trình töï ghi cheùp 12 5 Sô ñoà boä maùy keá toaùn taïi xí nghieäp 12 5.1 – Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi doanh nghieäp 12 PHAÀN II : MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN CHI PHÍ TÍNH GIAÙ THAØNH TAÏI DOANH NGHIEÄP 14 I – Nhieäm vuï cuûa keá toaùn 14 1.1 – nhaän dieän chi phí saûn xuaát 14 1.2 – phaân loaïi chi phí saûn xuaát taïi doanh nghieäp 14 1.3 – Gía thaønh saûn phaåm 14 1.4 – Moái quan heä giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm 14 1.5 – Nhieäm vuï cuûa keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm 14 2 – Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh taïi ñôn vò 15 2.1 – Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát 15 2.2 – Ñoái töôïng tính giaù thaønh 15 2.3 – Quy trình keá toaùn chi phí saûn xuaát taïi xí nghieäp 16 II – Hoaïch toaùn chi phí saûn xuaát taïi doanh nghieäp 17 2.1 – Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 17 2.1 – Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 20 2.3 – Chi phí söû duïng maùy thi coâng 23 2.4 - chi phí saûn xuaát chung 26 2.5 – taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh 29 2.6 – Ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø kyø tính giaù thaønh 30 PHAÀN IV :NHAÄN XEÙT ÑEÀ XUAÁT VEÀ COÂNG TAÙC HOAÏCH TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH I – Ñaùnh giaù nhaän xeùt coâng taùc keá toaùn trong xí nghieäp 32 II – Moät soá yù kieán ñeà xuaát 33 KEÁT LUAÄN 34 v LÔØI MÔÛ ÑAÀU Trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay, moät doanh nnghieäp muoán toàn taïi ñöùng vöõngvaø phaùt trieån ñöôïc ñoøi doanh nghieäp höôùng ñi ñuùng ñaén, saûn xuaát kinh doanh hieäu quaû taïo nhieàu thuaän lôïi, cho lôïi nhuaän goùp phaàn vaøo vaán ñeà coâng taùc keá toaùn ôû doanh nghieäp laø traát quan troïng, noù laø noøng coát cho chieán löôïc saûn xuaát saûn phaåm, giuùp cho nhaø quaûn lyù naém baét thoâng tin taïi doanh nghieäp kòp thôøi vaø nhanh choùng ñöa ra nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén trong saûn xuaát kinh doanh. Trong loaïi hình doanh nghieäp saûn xuaát, coâng vieät taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm laø moät coâng vieät heát söùc quan troïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vì noù phaûn aùnh tình saûn xuaát kinh doah cuûa doanh nghieäp Giaù thaønh coøn laø muïc tieâu cho söï caïnh tranh giöõa caùc coâng ty, doanh nghieäp xí nghieäp, vôùi nhau moät caùch khoác lieät khaùch quan hôn, töø ñoù taïo neân moät thò tröôøng haáp daãn veà giaù caû cho ngöôøi tieâu duøng Giaù thaønh saûn phaåm laø chæ tieâu toång hôïp phaûn aùnh toaøn boä chaát löôïng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh . Cho neân muoán haï giaù thaønh saûn phaåm ngoaøi caùc bieän phaùp tieát kieäm chi phí, taêng naêng xuaát lao ñoäng thì keá toaùn caànphaûi bieát söû duïng toát nhöõng thoâng tin vaø loaïi boû nhöõng khoaûn chi phí naøo khoâng caàn thieát trong quaù trình saûn xuaát . Vì theá trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng, vieät naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh baèng caùch haï giaù thaønh saûn phaåm laø moät coâng vieät caàn thieát ñaûm baûo söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc hoaïch toaùn keá toaùn veà chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa xí nghieäp coäng vôùi khaùt khao muoán tìm hieåu hoïc hoûi ñeå môû mang kieán thöùc neân toâi eà taøi :” keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm” taïi xí nghieäp ñaàu tö kinh doanh nhaø Bình Ñònh ñeå vieát baùo caùo thöïc taäp cuûa mình Noäi dung baùo caùo thöïc taäp goàm 3 phaàn chính : Phaàn I : Giôùi thieäu khaùi quaùt tình hình chung xí nghieäp Phaàn II : Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn chi phí saûn xuaát – tính giaù thaønh saûn phaåm taïi xí nghieäp Phaàn III: Nhaän xeùt kieán nghò PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT TÌNH HÌNH CHUNG XÍ NGHIEÄP I – ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH CHUNG 1.1 Quaù trình hình thaønh phaùt trieån cuûa Xí nghieäp Ñaàu tö - kinh doanh nhaø Bình Ñònh: Xí nghieäp Ñaàu tö - kinh doanh nhaø Bình Ñònh laø ñôn vò tröïc thuoäc Cty Xaây döïng – Phaùt trieån ñoâ thò Bình Ñònh, ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 15/QÑ-UB ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2002. Xí nghieäp laø Doanh nghieäp Nhaø nöôùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñöôïc môû taøi khoaûn taïi caùc Ngaân haøng thöông maïi, ñöôïc söû duïng con daáu rieâng ñeå hoaït ñoäng theo qui ñònh hieän haønh cuûa phaùp luaät vaø ñieàu leä cuûa Xí nghieäp. Truï sôû chính cuûa Xí nghieäp ñaët taïi: 161 Traàn Cao Vaân, TP Quy Nhôn, tænh Bình Ñònh 1.2 – Chöùc naêng,vaø nhieäm vuïï: Xí nghieäp Ñaàu tö - kinh doanh nhaø Bình Ñònh laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Cty Xaây döïng – phaùt trieån ñoâ thò Bình Ñònh, coù chöùc naêng vaø nhieäm vuï sau: + Quaûn lyù nhaø thuoäc sôõ höõu Nhaø nöôùc. + Ñaàu tö, kinh doanh nhaø baèng nguoàn voán Nhaø nöôùc, voán vay, voán huy ñoäng khaùc theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. + Xaây döïng caùc coâng trình coâng nghieäp, daân duïng, coâng trình coâng coäng… Xaây döïng, kinh doanh keát caáu haï taàng theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Töø khi thaønh laäp Xí nghieäp gaëp raát nhieàu khoù khaên, cô sôû vaät chaát ngheøo naøn, ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân vôùi tay ngheà chöa cao, coâng trình thi coâng ít. Xí nghieäp gaëp raát nhieàu khoù khaên trong vieäc quaûn lyù vaø taïo vieäc Laøm cho ngöôøi lao ñoäng , nhöng vôùi tinh thaàn lao ñoäng nhaïy beùn naém baét kòp thôøi ñöôøng loái cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc xí nghieäp ñaõ töï tieàm kieám kyù keát thi coâng caùc coâng trình vaø ñaõ daàn khaéc phuïc ñöôïc nhöõng yeáu keùm trong coâng taùc quaûn lyù,taêng theâm thu nhaäp cho caùn boä coâng nhaân vieân Ñeå ñöùng vöõng trong cô cheá thò tröôøng, vaán ñeà chaát löôïng ñöôïc xaùt Ñònh laø yeáu toá haøng ñaàu trong söï nghieäp phaùt trieån vaø toàn taïi cuûa xí nghieäp . Xuaát phaùt töø yeâu caàu thöïc teá ñoäi xaây döïng ra ñôøì , töï tìm kieám caùc coâng trình ñem laïi lôïi nhuaän cho xí nghieäp Caùc coâng trình do xí nghieäp thi coâng ñeàu ñaûm baûo ñuùng chaát löôïng, tieán ñoä vaø myõ quan coâng trình . do ñoù xí nghieäp luoân hoaøn thaønh vöôït möùc keá hoaïch saûn xuaát, baûo toàn ñöôïc voán do nhaø nöôùc giao, thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï thueá vôùi nhaø nöôùc 1.3 - YÙ nghóa coâng taùc xaây laép: Trong quaù trình phaùt trieån ñi leân cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi, con ngöôøi luoân phaûi gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát, töø hình thöùc saûn xuaát giaûn ñôn, ñeán neàn coâng nghieäp hieâïn ñaïi. Quaù trình phaùt trieån neàn kinh teá theá giôùi ngaøy caøng gaén lieàn vôùi ngaønh dòch vuï, vaø du lòch thì xaây döïng cô baûn caøng trôû neân quan troïng hôn. Maët khaùc ñeå thu huùt voán ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi ñoøi hoûi phaûi coù moät heä thoáng cô sôû haï taàng hoaøn chænh, vi vaäy phaûi coù söï quan taâm ñuùng möùc veà xaây döïng. 2 - Toå chöùc saûn xuaát kinh doanh: - Quy trình coâng ngheä Ñaëc ñieåm quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm cuûa xí nghieäp ñaàu tö kinh doanh nhaø chuû yeáu laø thi coâng xaây môùi, naâng caáp vaø caûi taïo hoaøn thieän vaø trang trí noäi thaát …… caùc coâng trình daân duïng vaø coâng ngheä, haï taàng kyû thuaät, coâng trình coâng coäng ….Ñoù laø saûn phaåm xaây laép coù quy moâ vöøa vaø lôùn ,manh tính chaát ñôn chieác, thôøi gian saûn xuaát keùo daøi ,chuûng loaïi yeáu toá ñaàu vaøo ña daïng ñoøi hoûi coù nguoàn voán ñaàu tö lôùn Ñeå ñaûm baûo söû duïng hieäu quaû voán ñaàu tö cuûa xí nghieäp phaûi döïa vaøo töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình maø coâng ty giao khoaùn ñeå thi coâng Trong quaù trình thi coâng xí nghieäp tieán haønh taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn suaát saûn phaåm xaây laép theo töøng thôøi kyø vaø so saùnh vôùi giaù truùng thaàu cuûa coâng ty giao laø cô sôû ñeå nghieäm thu, xaùt ñònh giaù quyeát toaùn ñeå ñoái chieáu thanh toaùn, thanh lyù hôïp ñoàng giao khoaùn vôùi noäi boä Coâng ty Quùa trình saûn xuaát cuûa xí nghieäp laø quaù trình thi coâng, söû duïng caùc yeáu toá : vaät lieäu, nhaân coâng ,maùy thi coâng vaø caùc yeáu toá chi phí Khaùc ñeå taïo neân caùc haïng muïc coâng trình. Coù theå toùm taéc quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm cuûa xí nghieäp nhö sau : Caên cöù vaøo caùc döï toaùn ñöôïc duyeät, hoà sô thuyeát keá, baûn veõ coâng ngheä, quy phaïm ñònh möùc kinh teá kyû thuaät töøng coâng trình do coâng ty giao khoaùn noäi boä cho xí nghieäp Xí nghieäp ñang söû duïng caùc yeáu toá chi phí nhö: ñeåû taïo neân caùc haïng muïc coâng trình - Vaät tö , nhaân coâng - Chi phí saûn xuaát chung ñeå toå chöùc tieán haønh thi coâng xaây laép Cuoái cuøng taïo ra saûn phaåm xaây laép - Coâng trình vaø caùc haïng muïc coâng trình hoaønh thaønh baøn giao vaø ñöa vaøo söû duïng 3 – Toå chöùc quaûn lyù 3.1 - Toå chöùc boä maùy quaûn lyù saûn xuaát: Do ñaëc thuø cuûa ngaønh ngheà kinh doanh, ñòa baøn hoaït ñoäng roäng. Ñeå ñaûm baûo ñöôïc hieäu quaû kinh teá, vaø coâng taùc quaûn lyù ñöôïc chaët cheõ, kòp thôøi, nhanh choùng, chính xaùc Xí nghieäp ñaõ toå chöùc moät boä maùy quaûn lyù coù tính khoa hoïc, naêng ñoäng. 3.2 – Hình thöùc vaø cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù - Giaùm ñoác :Ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp, vaây döïng chieán löôïc phaùt trieån daøi haïn, ban haønh caùc ñònh nöùc kyû thuaät noäi boä. C où traùch nhieäm vôùi caùc cô quan coù thaåm quyeàn veà moïi hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp - Phoù giaùm ñoác : Tham möu vaø giuùp vieäc cho giaùm ñoác, thay maët giaùm ñoác ñieàu haønh toaøn boä caùc hoaït ñoäng cuûa Xí nghieäp khi giaùm ñoác ñi vaéng. -Caùc phoøng ban: coù nhieäm vuï giuùp giaùm ñoác thöïc hieän caùc vieäc coùù lieân ñeán quaûn lyù toå chöùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban do giaùm ñoác Xí nghieäp qui ñònh theo yeâu caàu kinh doanh cuûa Xí nghieäp Boä quaûn lyù nhaø: hoaït ñoäng ñoäc laäp, giuùp giaùm ñoác thöïc hieän vieäc quaûn lyù vaø thu tieàn thueâ nhaø thuoäc SHNN. - Ñoäi thi coâng coâng trình: tröïc tieáp thi coâng taïi coâng tröôøng. Sô ñoà toå chuùc boä maùy cuûa Xí nghieäp : GIAÙM ÑOÁC PHOÙ GIAÙM ÑOÁC ÑOÄI THI COÂNG XAÂY LAÉP BOÄ PHAÄN QUAÛN LYÙ – KINH DOANH NHAØ CAÙC PHOØNG BAN CHÖÙC NAÊNG Quan heä chæ ñaïo. 4.1– Toå chöùc keá toaùn taïi doanh nghieäp ñoä cheá ñoä keá toaùn, chính saùch keá toaùn aùp duïng taïi Xí nghieäp: Ñeå quaûn lyù toát coâng taùc keá toaùn, theo doõi chaët cheõ vaø toång hôïp ñöôïc tình taøi chính cuûa xí ngheäp , hieän nay Xí nghieäp ñang aùp duïng hình thöùc keá toaùn taäp trung 4.2 - Chöùng töø keá toaùn söû duïng taïi Xí nghieäp: - Chöùng töø ghi soå. - Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå. - Soå caùi caùc taøi khoaûn. Soå theû keá toaùn chi tieát 4.3 -Heä thoáng taøi khoaûn thöïc teá Xí nghieäp ñang aùp duïng: TK 111 Tieàn maët taïi quyõ TK 112 Tieàn göûi ngaân haøng TK 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng TK 133 Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaåu tröø Tk 136 phaûi thu noäi boä TK 138 Phaûi thu khaùc TK 141 Taïm öùng TK 1422 chôø keát chuyeån TK 152 Nguyeân v aät lieäu TK 154 Chí saûn xuaát kinh doû dang Tk 211 Taøi saûn coá ñònh höõu hình TK 242 Chi phí traû truôùc daøi haïn TK 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn TK 334 phaûi traû coâng nhaân vieân TK 336 phaûi traû noäi boä TK 338 phaûi traû phaûi noäp khaùc TK 421 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái TK 431 Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi TK 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vu TK 515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chínhï TK 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp TK 622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp TK 623 Chi phí söû duïng maùy thi coâng TK 627 Chi phí saûn suaát chung TK 635 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính TK 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp TK 642 Xaùt ñònh keát quaû kimh doanh 4.4 - Toå chöùc soå keá toaùn Ñeå quaûn lyù toát coâng taùc keá toaùn, theo doõi chaët cheõ vaø toång hôïp ñöôïc tình hình taøi chính cuûa Xí nghieäp, hieän nay Xí nghieäp ñang aùp duïng hình thöùc chöùng töø ghi soå. 4.4 - Sô ñoà trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc chöùng töø ghi soå CHÖÙNG TÖØ GOÁC BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHÖÙNG TÖØ GOÁC SOÅ QUÓ TIEÀNMAËT SOÅ THEÛ KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHI TIEÁT CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ SOÅ ÑAÊNG KYÙ CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ SOÅ CAÙI CAÙC TAØI KHOAÛN BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH TAØI KHOAÛN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH * Ghi chuù: : Ghi haøng ngaøy : Ñoái chieáu : Ghi cuoái thaùng 4.5 – Trình töï ghi cheùp Haøng ngaøy caên cöù vaøo chöùng töø keá toaùn laäp baûng toång hôïp chöùng töø ghi soå hay baûng keâ phaân loaïi chöùng töø. Töø ñoù laäp chöùng töø ghi soå sau ñoù vaøo soå ñaêng kyù chöùng töø. Cuoái thaùng tieán haønh vaøo soå caùi caùc taøi khoaûn, ñoàng thôøi caên cöù vaøo chöùng töø goác vaøo soå chi tieát caùc taøi khoaûn. Sau khi kieåm tra tính khôùp ñuùng soá lieäu cuûa baûng caân ñoái soá phaùt sinh vaø baûng toång hôïp chi tieát ñöôïc laøm caên cöù ñeå laäp baùo caùo taøi chính. 5- Toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi Xí nghieäp: 5.1 – Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi doanh nghieäp: Hieän nay Xí nghieäp ñang aùp duïng hình thöùc keá toaùn taäp trung Sô ñoà: KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG KEÁ TOAÙN NH TSCÑ KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG KT CAÙC DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ THUÛ QUÓ KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP 5.2 - Cô caáu boä maùy keá toaùn: - Keá toaùn tröôûng: Coù chöùc naêng toå chöùc, chæ ñaïo thöïc hieän toaøn boä coâng taùc keá toaùn, thoáng keâ, cung caáp thoâng tin keá toaùn, tham möu cho giaùm ñoác Xí nghieäp trong vieäc xaây döïng keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh. Keá toaùn tieàn löông: tính toaùn caùc khoaûn tieàn löông phaûi traû cho caùn boä coâng nhaân vieân, phaân boå löông vaø caùc khoaûn trích theo löông - Keá toaùn Ngaân haøng, TSCÑ: thöôøng xuyeân theo doõi tình hình giao dòch vôùi ngaân haøng, tình hình thu chi caùc khoaûn vay daøi haïn, trung haïn vaø ngaén haïn vôùi ngaân haøng vaø keá hoaïch traû nôï vay cho töøng khoaûn vay cuï theå. Theo doõi tình hình taêng giaûm, khaáu hao TSCÑ theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc. - Keá toaùn caùc döï aùn ñaáu tö: theo doõi, kieåm tra veà khoái löôïng xaây laép, döïa treân caùc phieáu giaù coâng trình. - Keá toaùn toång hôïp: toång hôïp soá lieäu, laäp baùo caùo taøi chính. Tham möu phoái hôïp vôùi keá toaùn tröôûng trong coâng taùc hoaïch toaùn vaø quaûn lyù, höôùng daãn nhaân vieân trong phoøng veà nghieäp vuï. - Thuû quó: coù traùch nhieäm theo doõi tình hình thu chi haøng ngaøy, thöïc hieän vieäc thanh toaùn, phaùt löông, phuï caáp… vaø baùo caùo tình hình thu chi haøng thaùng. PHAÀN II MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI DOANH NGHIEÄP I – Nhieäm vuï cuûa keá toaùn – nhaän dieän chi phí saûn xuaát Chi phí saûn xuaát laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä lao ñoäng vaät hoaù phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát. Chi phí saûn xuaát trong ñôn vò xaây laép bao goàm: chi phí saûn xuaát xaây laép vaø chi phí saûn xuaát ngoaøi xaây laép. 1.2 – Phaân loaïi chi phí saûn xuaát taïi xí nghieäp Do chi phí saûn xuaát kinh doanh coù nhieàu loaïi neân Xí nghieäp tieán haønh phaân loaïi chi phí nhaèm taïo thuaän lôïi cho coâng taùc quaûn lyù vaø haïch toaùn. Chi phí ñöôïc phaân theo caùc khoaûn muïc. - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp. - Chi phí söû duïng maùy thi coâng. - Chi phí saûn xuaát chung 1.3 – Gía thaønh saûn phaåm : Giaù thaønh saûn phaåm laø toaøn boä chi phí phaùt sinh baèng tieàn ñeå hoaøn thaønh khoái löôïng saûn phaåm xaây laép theo qui ñònh. Saûn phaåm xaây laép coù theå laø töøng giai ñoaïn, töøng coâng vieäc maø coù thieát keá vaø tính döï toaùn rieâng, coù theå laø haïng muïc coâng trình hay coâng trình hoaøn thaønh toaøn boä 1.4 - Moái quan heä giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm: Chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau: thöïc chaát giaù thaønh saûn phaåm chính laø chi phí saûn xuaát tính cho saûn phaåm, dòch vuï do doanh thu xaây laép do doanh nghieäp tieán haønh saûn xuaát ñaõ hoaøn thaønh. 1.5 – Nhieäm vuï cuûa keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm Keá toaùn chi phí saûn suaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm coù nhöõng nhieäm vuï chuû yeáu sau : Phaûn aùnh chính xaùt vaø kòp thôøi moïi chi phí phaùt sinh theo ñuùng khoaûn muïc ñöôïc quy ñònh. Vaän duïng caùc phöông phaùp phaân boå chi phí vaø tính giaù thaønh phuø hôïp vôùi ñaët ñieåm quaûn lyù vaø quy trình coâng ngfheä cuûa doanh nghieäp ñeå chính xaùt vaø kòp thôøi giaù thaønh saûn xuaát saûn xuaát saûn phaåm. Cung caáp caùc taøi lieäu caàn thieátcho vieät laäp döï toaùn vaø phaân tích hoaït ñoäng kinh teá phöông dieän giaù thaønh. Khai thaùc khaû naêng tìm taøng, söû duïng coù hieäu quaû chi phí ñeå haï giaù thaønh saûn phaåm vaø naâng cao lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp. 2 – Ñoái töôïng taâïp hôïp chi phí saûn suaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh taïi ñôn vò 2.1 – Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát Trong doanh nghieäp xaây laép ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát laø caùc coâng trìmh vaø caùc haïng muïc coâng trình. 2.2 - Ñoái töôïng tính giaù thaønh: Trong ñôn vò xaây laép ñoái töôïng tính giaù thaønh coù theå laø caùc haïng muïc coâng trình, coâng trình, giai ñoaïn coâng vieäc, khoái löôïng xaây laép coù tính döï toaùn rieâng ñaõ hoaøn thaønh. Khoái löôïng naøy cuõng ñöôïc qui ñònh thanh toaùn thì ñoù laø ñoái töôïng tính giaù thaønh. 3 - Quy trình keá toaùn chi phí saûn xuaát, tính giaù thaønh saûn phaåm taïi doanh nghieäp KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG KEÁ TOAÙN NH TSCÑ KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG KT CAÙC DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ THUÛ QUÓ KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP Bottom of Form II-hoaïch toaùn chi phí saûn xuaát 2.1. Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp bao goàm toaøn boä giaù trò nguyeân lieäu, vaät lieäu xuaát duøng thöïc tieáp cho vieäc cheá taïo saûn phaåm. Caên cöù vaøo caùc hoaù ñôn GTGT, phieáu xuaát kho, phieáu nhaäp kho keá toaùn laäp Baûng keâ xuaát nguyeân vaät lieäu. BAÛNG KEÂ XUAÁT VAÄT TÖ (QUYÙ I/2004) TT CHÖÙNG TÖØ DIEÃN GIAÛI TOÅNG TIEÂN TK152 GHI NÔÏ TK 152 Soá Ngaøy 1 04/01 - Xuaát xi maêng PC 88.845.200 88.845.200 - Xuaát caùt vaøng 3.796.600 3.796.600 2 - Theùp caùc loaïi 145.533.700 145.533.700 3 - Goã caùc loaïi 7.198.000 7.198.000 4 - Goã cheøn khi laép khaáu kieän 5.127.000 5.127.000 Coâïng: 251.500.500 251.500.500 BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHI TIEÀN MAËT (Quyù I naêm 2004) TT CHÖÙNG TÖØ DIEÃN GIAÛI TOÅNGTIEÀN TK 111 GHI NÔÏ TK 621 Soá Ngaøy 1 2/3 - - Mua daây thöøng 476.600 476.600 - Ñinh 688.200 688.200 - Que haøn 2.503.000 2.503.000 - Daây caùp 4.898.700 4.898.700 - Cuûi 4.991.300 4.991.300 Coäng: 13.557.800 13.557.800 BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ PHAÛI TRAÛ Quyù I naêm 2004 TT CHÖÙNG TÖØ DIEÃN GIAÛI TOÅNG TIEÀN TK 331 GHI NÔÏ TK 621 Soá Ngaøy 01 Ñaù daêm caùc loaïi 15.950.500 15.950.500 02 Gaïch theû 2.814.400 2.814.400 03 Taám nhöïa PVC 8.495.500 8.495.500 04 Sôn saét 2.399.300 2.399.300 05 Toân uùp noùc 2.888.768 2.888.768 06 Ñaát ñeøn 2.720.000 2.720.000 07 Oxy 830.700 830.700 Toång coäng: 36.099.100 36.099.100 Keá toaùn ghi soå: Nôï TK 621 : 301.157.400 Coù TK 152 : 251.500.500 Coù TK 111 : 13.557.800 Coù TK 331 : 36.099.100 SÔ ÑOÀ TAØI KHOAÛN TK 111 TK 621 TK 154 13.557.000 TK152 251.500.500 301.157.400 TK 331 36.099.100 Caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác keá toaùn ghi vaøo soå chöùng töø ghi soå CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Quyù I naêm 2004 STT Trích yeáu TK nôï TK coù Soá tieàn 01 Xuaât vaät tö cho coâng trình 621 152 251.500.500 02 Chi tieàn mua vaät tö cho coâng trình 621 111 13.557.800 03 Soá tieàn mua vaät tö phaûi traû cho 621 331 36.099.100 ngöôøi baùn Toång coäng: 301.157.400 Ngöôøi laäp phieáu Keá toaùn tröôûng (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) Caên cöù vaøo chöùng töø ghi soå tieán haønh vaøo soå caùi: SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN 621 Quyù I naêm 2004 Ngaøy thaùng CTGS DIEÃN GIAÛI SH TK ñoái öùng Soá tieàn SH NT Nôï Coù - Xuaát vaät lieäu cho coâng trình 152 251.500.500 Cuïm coâng nghieäp Goø Mít - Chi tieàn maët mua vaät tö coâng trình 111 13.557.800 - Soá tieàn mua vaät tö coâng trình phaûi traû ngöôøi baùn 331 36.099.100 Ngöôøi giöõ soå Phuï traùch keá toaùn SOÅ CHI TIEÁT TK 621 Quyù I naêm 2004 Ñôn vò tính: Ñoàng Ngaøy thaùng CTGS DIEÃN GIAÛI SHTK Ñ.ÖÙNG PHAÙT SINH SH NT Nôï Coù Xuaát vaät lieäu 152 251.500.500 Chi tieàn maët mua vaät tö coâng trình 111 13.557.800 Tieàn mua vaät lieäu chöa thanh toaùn 331 36.099.100 Keát chuyeån chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø chi phí SXKD dôû dang 154 301.157.400 Toång coäng 301.157.400 301.157.400 Ngöôøi giöõ soå Phuï traùch keá toaùn 2.2. Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng bao goàm caùc khoaûn tieàn coâng, tieàn löông, caùc khoaûn phuï caáp coù tính chaát löông. Chöùng töø söû duïng: caên cöù vaøo baûng chaám coâng, baûng thanh toaùn löông BAÛNG TOÅNG HÔÏP LÖÔNG Quyù I naêm 2004 TT CTGS DIEÃN GIAÛI TOÅNG TIEÂN TK 334 GHI NÔÏ TK 622 SH NT Traû löông cho coâng nhaân baäc 2,7/7 9.977.000 9.977.000 Traû löông cho coâng nhaân baäc 3/7 13.247.000 13.247.000 Traû löông cho coâng nhaân baäc 3.5/7 19.503.000 19.503.000 Traû löông cho coâng nhaân baäc 4/7 5.542.000 5.542.000 Traû löông cho coâng nhaân baäc 3.7/7 1.129.000 1.129.000 COÄNG 49.389.000 49.389.000 Keá toaùn ghi soå: Nôï 622 : 49.389.000 Coù 334 : 49.389.000 SÔ ÑOÀ ÑÒNH KHOAÛN TK 334 TK 622 TK 154 49.398.000 49.389.000 Caên cöù caùc chöùng töø goác tieán haønh vaøo chöùng töø ghi soå: CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Quyù I naêm 2004 STT Trích yeáu TK nôï TK coù Soá tieàn 01 Traû tieàn löông cho coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp 622 334 49.398.000 Toång coäng 301.157.400 Ngöôøi laäp phieáu Keá toaùn tröôûng (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) Caên cöù chöùng töø ghi soå, keá toaùn vaøo soå caùi: SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN 622 Quyù I naêm 2004 Ngaøy thaùng CTGS DIEÃN GIAÛI SH TK Ñ. ÖÙNG SOÁ TIEÀN SH NT Nôï Coù Chi traû tieàn löông cho coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp 334 49.398.000 Ngöôøi giöõ soå Phuï traùch keá toaùn SOÅ CHI TIEÁT 622 Quyù I naêm 2004 Ngaøy thaùng CTGS DIEÃN GIAÛI SH TK Ñoái öùng PHAÙT SINH SH NT Nôï Coù Toång soá tieàn phaûi traû cho coâng nhaân 334 49.398.000 Keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí SXKD dôû dang 154 49.398.000 Coäng 49.398.000 49.398.000 Ngöôøi giöõ soå Phuï traùch keá toaùn 2.3. Chi phí söû duïng maùy thi coâng: Chi phí suû duïng maùy thi coâng bao goàm caùc toaøn boä chi phí maùy tröïc tieáp cho thi coâng coâng trình bao goàm nguyeân vaät lieäu, nhaân coâng, chi phí maùy. BAÛNG TOÅNG HÔÏP XUAÁT NHIEÂN LIEÄU Quyù I naêm 2004 TT CTGS DIEÃN GIAÛI TOÅNG TIEÂN TK 152 GHI NÔÏ TK 623 SH NT 5/1 Xuaát nhieân lieäu söû duïng 14.320.000 14.320.000 COÄNG: 14.320.000 14.320.000 BAÛNG TOÅNG HÔÏP TIEÀN LÖÔNG TRAÛ COÂNG NHAÂN SÖÛ DUÏNG MAÙY Quyù I naêm 2004 TT CTGS DIEÃN GIAÛI TOÅNG TIEÂN TK 334 GHI NÔÏ TK 623 SH NT Traû löông cho coâng nhaân laùi xe phuïc vuï coâng trình 13.300.000 13.300.000 Tieàn löông cho thôï söûa xe phuïc vuï coâng trình 9.325.000 9.325.000 Tieàn löông cho coâng nhaân laùi xe 3.456.000 3.456.000 Coäng: 26.081.000 26.081.000 BAÛNG TOÅNG HÔÏP PHAÛI TRAÛ CHO MAÙY THUEÂ NGOAØi Quyù I naêm 2004 TT CTGS DIEÃN GIAÛI TOÅNG TIEÂN TK 152 GHI NÔÏ TK 623 SH NT Chi phí phaûi traû cho xe chôû NVL thueâ ngoaøi 7.819.000 7.819.000 Chi phí phaûi traû cho maùy caåu thueâ ngoaøi 3.936.000 3.936.000 Chi phí phaûi traû cho maùy thueâ ngoaøi khaùc 6.400.000 6.400.000 Coäng: 18.155.000 18.155.000 Ñònh khoaûn: Nôï TK623 : 80.529.000 Coù TK 152 : 14.320.000 Coù TK 331 : 18.155.000 Coù TK 334 : 26.081.000 Coù TK 111 : 21.973.000 SÔ ÑOÀ HAÏCH TOAÙN TK111 TK 623 TK 154 21.973.000 TK 152 14.320.000 TK 331 80.529.000 18.155.0000 TK 334 26.081.000 Caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác keá toaùn tieán haønh vaøo chöùng töø ghi soå: CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Quyù I naêm 2004 Stt Trích yeáu TK nôï TK coù Soá tieàn 01 Xuaât nhieân lieäu duøng cho maùy thi coâng 623 152 14.320.000 02 Chi tieàn maët cho vieäc söû duïng maùy thi coâng 623 111 21.973.000 03 Thanh toaùn löông cho coâng nhaân söû duïng maùy 623 334 26.081.000 04 Chi phí phaûi traû cho vieäc thueâ maùy 623 331 18.155.00 Toång coäng: 80.529.000 Caên cöù vaøo chöùng töø ghi soå keá toaùn vaøo soå caùi: SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN 623 Quyù I naêm 2004 Ngaøy thaùng CTGS DIEÃN GIAÛI SH TK ñoái öùng SOÁ TIEÀN SH NT Nôï Coù Xuaát nhieân lieäu cho vieäc söû duïng maùy thi coâng coâng trình Cuïm coâng nghieäp Goø Mít 152 14.320.000 Chi tieàn maët cho vieäc söû duïng maùy 111 21.973.000 Thanh toaùn löông cho coâng nhaân söû duïng maùy 334 26.081.000 Chi phí phaûi traû cho vieäc thueâ maùy söû duïng cho coâng trình 331 18.155.000 Ngöôøi giöõ soå Phuï traùch keá toaùn SOÅ CHI TIEÁT TK 623 Quyù I naêm 2004 Ñôn vò tính: Ñoàng Ngaøy thaùng CTGS DIEÃN GIAÛI SH TK Ñoái öùng Phaùt sinh SH NT Nôï Coù Xuaát vaät lieäu cho maùy 152 14.320.000 Chi tieàn maët mua nhieân lieäu 111 21.973.000 Tieàn thanh toaùn cho coâng nhaân söû duïng maùy 334 26.081.000 Soá tieàn phaûi traû cho coâng nhaân thueâ maùy 331 18.155.000 Keát chuyeån chi phí söû duïng maùy sang TK SXKD dôû dang 154 80.529.000 Coäng: 80.529.000 80.529.000 ngöôøi giöõ soå Phuï traùch keá toaùn 2.4. Chi phí saûn xuaát chung: Chi phí saûn xuaát chung bao goàm chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï duïng cho caùc boä phaän saûn xuaát. Caên cöù vaøo caùc chöùng töø ghi soå ñeå taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung. CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Quyù I naêm 2004 STT Trích yeáu TK nôï TK coù Soá tieàn Taäp hôïp caùc chi phí saûn xuaát chung thöïc teá phaùt sinh 627 627 627 627 627 627 627 153 111 141 214 311 334 338 3.240.000 2.410.000 5.270.000 32.915.000 11.700.000 17.500.000 3.325.000 30Toång coäng 76.360.0 00 Ngöôøi laäp phieáu Keá toaùn tröôûng (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) Ñònh khoaûn: Nôï 627 : 76.360.000ñ Coù TK 153 : 3.240.000 Coù TK 141 : 5.270.000 Coù TK 214 : 32.915.000 Coù TK 311 : 11.700.000 Coù TK 334 : 17.500.000 Coù TK 338 : 3.325.000 TK111 TK 627 TK 154 2.410.000 TK 153 3.240.000 TK 141 76.360.000 5.270.000 TK 331 11.700.000 TK 334 17.500.000 TK 338 3.325.000 Caên cöù vaøo chöùng töø ghi soå keá toaùn vaøo soå caùi: SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN 627 Quyù I naêm 2004 Ngaøy thaùng CTGS DIEÃN GIAÛI SH TK Ñoái öùng Soá tieàn SH NT Nôï Coù Xuaát coâng cuï duïng cuï phuïc vuï cho coâng trình Cuïm coâng nghieäp Goø Mít 153 3.240.000 Chi tieàn maët cho coâng trình 111 2.410.000 Thanh toaùn löông cho caùn boä quaûn lyù coâng trình 334 17.500.000 Khaáu hao TSCÑ trích cho quyù I naêm 2000 214 32.915.000 Ngöôøi giöõ soå Phuï traùch keá toaùn SOÅ CHI TIEÁT TK 627 Quyù I naêm 2004 Ñôn vò tính: Ñoàng Ngaøy thaùng CTGS DIEÃN GIAÛI SH TK Ñoái öùng Phaùt sinh SH NT Nôï Coù Xuaát coâng cuï duïng cuï phuïc vuï cho coâng trình Cuïm coâng nghieäp Goø Mít 153 3.240.000 Chi tieàn maët cho coâng trình 111 2.410.000 Thanh toaùn tieàn cho caùn boä quaûn lyù coâng trình 334 17.500.000 Chi phí phaûi traû cho ngöôøi baùn vaät lieäu 331 11.700.000 Khaáu hao taøi saûn coá ñònh 214 32.915.000 Coäng 76.360.000 2.5 - Taäp hôïp chi phí saûn xuaát tính giaù thaønh Cuïm coâng nghieäp Goø Mít: Taäp hôïp chi phí vaøo taøi khoaûn 154. Ñònh khoaûn: Nôï 154 : 507.444.000 Coù TK 621 : 301.157.000 Coù TK 622 : 49.398.000 Coù TK 623 : 80.529.000 Coù TK 627 : 76.360.000 TK 621 TK 154 TK 632 301.157.000 TK 622 49.398.000 TK 623 507.444.000 80.529.000 TK 627 76.360.000 Sau khi taäp hôïp chi phí saûn xuaát cuûa Quyù I naêm 2002 tieán haønh vaøo soå chöùng töø ghi soå: CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Quyù 1 naêm 2004 Ñôn vò tính : Ñoàng STT DIEÃN GIAÛI TK nôï TK coù Soá tieàn Keát chuyeån chi phí NVLTT 154 621 301.157.000 Keát chuyeån chi phí NCTT 154 622 49.398.000 Keát chuyeån chi phí söû duïng maùy 154 623 80.529.000 Keát chuyeån chi phí saûn suaát chung 154 627 76.360000 Toång coäng: 507.440.000 - . Ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø kyø tính giaù thaønh taïi Xí nghieäp Ñaàu tö kinh doanh nhaø Bình Ñònh: - Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí laø coâng trình, ñoái töôïng tính giaù thaønh cuõng laø coâng trình. Phöông phaùp tính: Theo phöông phaùp tröïc tieáp. Toång giaù thaønh thöïc teá cuûa nhoùm haïng muïc coâng trình = Chi phí saûn xuaát dôû dang ñaàu kyø + Chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø _ Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái kyø BAÛNG TÍNH GIAÙ THAØNH Teân coâng trình: Cuïm coâng nghieäp Goø Mít (Ñôn vò tính: Ñoàng) Khoaûn muïc chi phí D ñkyø C p/s D ckyø Z tteá sp h/thaønh CP NVLTT CP NCTT CP SD maùy thi coâng CP SX chung - 301.157.000 49.398.000 80.529.000 76.360.000 - 301.157.000 49.398.000 80.529.000 76.360.000 COÄNG 0 507.440.000 0 507.440.000 PHAÀN THÖÙ IV MOÄT SOÁ NHAÄN XEÙT VAØ ÑEÀ XUAÁT VEÀ COÂNG TAÙC HAÏCH TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH XAÂY LAÉP CUÛA XÍ NGHIEÄP ÑAÀU TÖ KINH DOANH NHAØ BÌNH ÑÒNH. I. Ñaùnh giaù nhaän xeùt coâng taùc keá toaùn trong Xí nghieäp: Qua thôøi gian thöïc taäp taïi Xí nghieäp Ñaàu tö - kinh doanh nhaø Bình Ñònh em xin pheùp coù moät soá nhaän xeùt sau: 1. Veà cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn: Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa Xí nghieäp theo kieåu taäp trung quan heä chæ ñaïo tröïc tuyeán, Phoøng taøi vuï cuûa Xí nghieäp bao goàm 5 thaønh vieân, moãi keá toaùn thöïc hieän ñuùng chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa mình ñöôïc keá toaùn tröôûng giao cho coâng vieäc xöû lyù nhanh choùng khoâng choàng cheùo. Tuy nhieân, coøn coù moät soá haïn cheá trong vieäc thu thaäp chöùng töø chi tieát ñeán ghi soå, xöû lyù thoâng tin, laäp baùo caùo coøn phöùc taïp, quaù trình haïch toaùn gaëp khoù khaên trong vieäc tính giaù thaønh. 2 - Veà caùch thöùc vaø trình töï ghi soå: Xí nghieäp choïn hình thöùc ghi soå keá toaùn theo phöông phaùp chöùng töø ghi soå coù öu ñieåm ghi cheùp ñôn giaûn, keát caáu soå deã ghi, deã ñoái chieáu soá lieäu. Tuy nhieân, vieäc söû duïng phöông phaùp naøy cuõng coù nhieàu nhöôïc ñieåm: ghi cheùp truøng laäp, toán nhieàu thôøi gian, chöa söû duïng toaøn boä coâng vieäc keá toaùn baèng maùy, söû duïng nhieàu soå saùch laøm cho quaù trình thoâng tin, kieåm tra soá lieäu toán nhieàu thôøi gian. 3 - Veà phöông phaùp taäp hôïp chi phí: Xí nghieäp söû duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Vôùi phöông phaùp naøy soá lieäu ñöôïc phaûn aùnh moät caùch lieân tuïc. Tuy nhieân, phöông phaùp naøy khoâng phaûn aûnh ñöôïc soá lieäu kòp thôøi do coâng trình thi coâng vôùi thôøi gian daøi, soá lieäu lôùn. Do ñoù, caùc ñôn vò tröïc thuoäc gôûi leân khoâng kòp. II. Moät soá yù kieán ñeà xuaát: Qua quaù trình thöïc taäp taïi Xí nghieäp Ñaàu tö - kinh doanh nhaø Bình Ñònh em xin ñoùng goùp moät soá yù kieán sau: + Taêng cöôøng nhaân vieân keá toaùn cho caùc ñôn vò tröïc thuoäc, ñeå töï tính toaùn vaø toång hôïp soá lieäu. Cuoái naêm chæ tieán haønh baùo caùo soá lieäu ñaõ xöû lyù, boû qua giai ñoaïn baùo caùo soå. + Taêng cöôøng theâm moät soá maùy vi tính taïi ñoäi xaây döïng tröïc thuoäc Xí nghieäp, mua caùc phaàn meàm keá toaùn môùi giuùp cho quaù trình tính toaùn cuûa Xí nghieäp ñöôïc thuaän lôïi vaø coù hieäu quaû hôn. + Môû roäng quy moâ ñaàu tö vaø ñaáu thaàu caùc döï aùn ra caùc tænh khaùc. KEÁT LUAÄN Muoán toàn taïi vaø phaùt trieån ñoøi hoûi doanh nghieäp bieát toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát moät caùch hôïp lyù, traùnh laõng phí thôøi gian, nhaân coâng vaø nguyeân lieäu, saûn phaåm laøm ra phaûi coù thò tröôøng tieâu thuï, ñaåy maïnh hoaït ñoäng maketting. Muoán laøm ñöôïc ñieàu naøy ñoøi hoûi ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân phaûi laøm vieäc heát mình vaø Xí nghieäp phaûi coù cheá ñoä ñaõi ngoä cho ngöôøi lao ñoäng. Trong thôøi gian thöïc taäp taïi Xí nghieäp, em ñaõ bieát theâm nhieàu ñieàu boå ích veà thöïc tieãn: ñoù laø quaù trình hình thaønh phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc ñi ñoâi vôùi söï phaùt trieån cuûa cô sôû haï taàng laø ñieàu taát yeáu. Chính vì theá Xí nghieäp ra ñôøi ñaõ ñaùp öùng ñöôïc phaàn naøo nhu caàu cuûa xaõ hoäi. Em xin chaân thaønh caûm ôn Xí nghieäp Ñaàu tö – kinh doanh nhaø Bình Ñònh, Phoøng taøi vuï ñaõ taïo ñieàu kieän cho em hoaøn thaønh ñôït thöïc taäp Quy nhôn : Ngaøy 28 thaùng 7 naêm 2006 Hoïc sinh thöïc taäp Phaïm Thò Thuyø Duyeân Top of Form

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đầu tư kinh doanh nhà Bình Định.doc
Luận văn liên quan