Dạy tập viết cho học sinh lớp 2

PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài: Đi học là một bước ngoặt lớn trong đời trẻ. Năm đầu tiên cắp sách đến trường, trẻ vô cùng bỡ ngỡ với việc chuyển hoạt động chủ đạo từ vui chơi sang học tập. Người ta thường nói: Một trong những hạnh phúc lớn nhất củe trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết. Bởi vậy vấn đề rèn luyện chữ viết cho học sinh tiểu học là vô cùng quan trọng và cấp thiết bởi chữ viết của học sinh, đặc biệt là học sinh cấp tiểu học đặt nền móng cơ bản cho toàn bộ quá trình học tập, rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như: tinh thần kỷ luật, tính cẩn thận và óc thẩm mĩ. Cố vấn Phạm Văn Đồng đã nói: “Chữ viết cũng là biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như với thầy và bạn đọc bài vở của mình. Tính đến nay, Bộ Giáo Dục đã nhiều lần ban hành những quy định về thay đổi chữ viết ở Tiểu học. Sau nhiều lần thay đổi, chúng ta lại quay về với mẫu chữ mềm mại, thanh gọn trước kia nhằm giúp học sinh viết chữ đẹp và có thẩm mĩ hơn. Tuy nhiên, sau mỗi lần thay đổi như vậy lại có những điều làm được và chưa làm được. Thực trạng chữ viết của học sinh hiện nay còn xấu và thiếu chính xác. Các em còn viết sai, viết quá chậm hay có những học sinh viết tốt, nhanh, làm tính giỏi nhưng viết quá xấu, trình bày không sạch sẽ, rõ ràng thì không trở thành một học sinh giỏi toàn diện được. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học Tiếng Việt nói riêng và các môn học khác nói chung. Là một giáo viên dạy lớp 2, tôi nhận thấy Tập viết là một trong những phân môn có tầm quan trọng đặc biệt. Việc rèn luyện kỹ năng viết chữ cho học sinh, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2 lại càng qua trọng hơn. Vậy nên tôi muốn giảng dạy môn Tập viết thật tốt để học sinh viết đẹp hơn, sạch hơn và cẩn thận hơn. Đó cũng là nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở Tiểu học nói chung và dạy học chữ viết nói riêng. Chính vì vậy thấy được tầm quan trọng của môn Tập viết, tôi đã đi sâu tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu ra những yếu tố biện pháp giúp học sinh viết chữ đẹp, mong các em trở thành những con người phát triển toàn diện, có ích cho đất nước. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành tích dạy học đã đạt được trong năm học và những năm học sau này.Với suy nghĩ đó tôi chọn đềtài“Dạy tập viết cho học sinh lớp 2”

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dạy tập viết cho học sinh lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Trang PhÇn më ®Çu 1. LÝ do chän ®Ò tµi 2. Ph¹m vi nghiªn cøu 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 4. Ph¹m vi giíi h¹n nghiªn cøu 5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n PhÇn néi dung Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn vµ biÖn ph¸p d¹y tËp viÕt líp 2 1. C¬ së lý luËn 2. BiÖn ph¸p d¹y TËp viÕt líp 2 Ch­¬ng 2: KÕt qu¶ ®iÒu tra kh¶o s¸t Bµi häc kinh nghiÖm KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ Tµi liÖu tham kh¶o 2 3 3 3 4 5 5 5 – 12 13 14 15 16 PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi: §i häc lµ mét b­íc ngoÆt lín trong ®êi trÎ. N¨m ®Çu tiªn c¾p s¸ch ®Õn tr­êng, trÎ v« cïng bì ngì víi viÖc chuyÓn ho¹t ®éng chñ ®¹o tõ vui ch¬i sang häc tËp. Ng­êi ta th­êng nãi: Mét trong nh÷ng h¹nh phóc lín nhÊt cñe trÎ lµ ®­îc ®Õn tr­êng, ®­îc häc ®äc, häc viÕt. Bëi vËy vÊn ®Ò rÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh tiÓu häc lµ v« cïng quan träng vµ cÊp thiÕt bëi ch÷ viÕt cña häc sinh, ®Æc biÖt lµ häc sinh cÊp tiÓu häc ®Æt nÒn mãng c¬ b¶n cho toµn bé qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn cho häc sinh nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt nh­: tinh thÇn kû luËt, tÝnh cÈn thËn vµ ãc thÈm mÜ. Cè vÊn Ph¹m V¨n §ång ®· nãi: “Ch÷ viÕt còng lµ biÓu hiÖn cña nÕt ng­êi. D¹y cho häc sinh viÕt ®óng, viÕt cÈn thËn, viÕt ®Ñp lµ gãp phÇn rÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh cÈn thËn, lßng tù träng ®èi víi m×nh còng nh­ víi thÇy vµ b¹n ®äc bµi vë cña m×nh. TÝnh ®Õn nay, Bé Gi¸o Dôc ®· nhiÒu lÇn ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ thay ®æi ch÷ viÕt ë TiÓu häc. Sau nhiÒu lÇn thay ®æi, chóng ta l¹i quay vÒ víi mÉu ch÷ mÒm m¹i, thanh gän tr­íc kia nh»m gióp häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp vµ cã thÈm mÜ h¬n. Tuy nhiªn, sau mçi lÇn thay ®æi nh­ vËy l¹i cã nh÷ng ®iÒu lµm ®­îc vµ ch­a lµm ®­îc. Thùc tr¹ng ch÷ viÕt cña häc sinh hiÖn nay cßn xÊu vµ thiÕu chÝnh x¸c. C¸c em cßn viÕt sai, viÕt qu¸ chËm hay cã nh÷ng häc sinh viÕt tèt, nhanh, lµm tÝnh giái nh­ng viÕt qu¸ xÊu, tr×nh bµy kh«ng s¹ch sÏ, râ rµng th× kh«ng trë thµnh mét häc sinh giái toµn diÖn ®­îc. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l­îng häc TiÕng ViÖt nãi riªng vµ c¸c m«n häc kh¸c nãi chung. Lµ mét gi¸o viªn d¹y líp 2, t«i nhËn thÊy TËp viÕt lµ mét trong nh÷ng ph©n m«n cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. ViÖc rÌn luyÖn kü n¨ng viÕt ch÷ cho häc sinh, nhÊt lµ häc sinh líp 1, líp 2 l¹i cµng qua träng h¬n. VËy nªn t«i muèn gi¶ng d¹y m«n TËp viÕt thËt tèt ®Ó häc sinh viÕt ®Ñp h¬n, s¹ch h¬n vµ cÈn thËn h¬n. §ã còng lµ nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y – häc ë TiÓu häc nãi chung vµ d¹y häc ch÷ viÕt nãi riªng. ChÝnh v× vËy thÊy ®­îc tÇm quan träng cña m«n TËp viÕt, t«i ®· ®i s©u t×m hiÓu, häc hái vµ nghiªn cøu ra nh÷ng yÕu tè biÖn ph¸p gióp häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp, mong c¸c em trë thµnh nh÷ng con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn, cã Ých cho ®Êt n­íc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch d¹y häc ®· ®¹t ®­îc trong n¨m häc vµ nh÷ng n¨m häc sau nµy.Víi suy nghÜ ®ã t«i chän ®Òtµi“D¹y tËp viÕt cho häc sinh líp 2” 2. Ph¹m vi nghiªn cøu: 2.1. Môc ®Ých nghiªn cøu: Qua ®Ò tµi nµy, t«i muèn gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y m«n TËp viÕt ®Î t×m ra ph­¬ng ph¸p gióp gi¸o viªn rÌn luyÖn cho häc sinh líp 2 viÕt ®Ñp h¬n, ®Æc biÖt viÕt ch÷ hoa tèt h¬n. 2.2. §èi t­îng nghiªn cøu: Häc sinh Líp 2B vµ häc sinh khèi 2 – Tr­êng tiÓu häc T©n Hoa-Lôc Ng¹n – B¾c Giang. 2.3. NhiÖm vô nghiªn cøu: * Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ biÖn ph¸p chØ ®¹o rÌn viÕt cho häc sinh líp 2- Tr­êng tiÓu häc T©n Hoa * Nghiªn cøu thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c båi d­ìng TËp viÕt cho häc sinh líp 2 * §Ò xuÊt tæ chøc thùc nghiÖm biÖn ph¸p d¹y TËp viÕt cho häc sinh nh»m n©ng cao chÊt l­îng ch÷ viÕt cho häc sinh líp 2 tr­êng tiÓu häc T©n Hoa. 2.4. Thêi gian nghiªn cøu: Mét n¨m: n¨m häc 2008 – 2009 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: 3.1. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn: §äc s¸ch, v¨n b¶n h­íng dÉn d¹y TËp viÕt, SGV ®Ó thu thËp th«ng tin cho mét ®Ò tµi. 3.2. Ph­¬ng ph¸p nnghiªn cøu thùc tiÔn: §iÒu tra c¬ b¶n (b»ng phiÕu ®iÒu tra) kÕt hîp víi quan s¸t, ®µm tho¹i, pháng vÊn, trß chuyÖn ®Ó nghiªn cøu thùc tr¹ng biÖn ph¸p rÌn viÕt cho häc sinh. 4. Ph¹m vÞ giíi h¹n nghiªn cøu: Trong ®Ò tµi nµy chóng t«i xin ®­îc giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu trong khu«n khæ m«n häc d¹y TËp viÕt cho häc sinh líp 2- Tr­êng tiÓu häc T©n Hoa nh»m n©ng cao chÊt l­îng ch÷ viÕt cho häc sinh. 5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n: 5.1. ThuËn lîi: Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, viÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh tiÓu häc ®­îc Bé Gi¸o Dôc, Së Gi¸o Dôc, Phßng Gi¸o Dôc, ®Æc biÖt lµ Ban gi¸m hiÖu, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c bËc phô huynh rÊt quan t©m. ChÝnh v× thÕ, môc tiªu rÌn ch÷ viÕt cho häc sinh líp 1 còng nh­ líp 2 ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Mçi gi¸o viªn ®­îc trang bÞ bé ch÷ d¹y TËp viÕt. - Gi¸o viªn ®­îc tham dù nh÷ng chuyªn ®Ò vÒ tËp viÕt vµ cuéc thi “ViÕt ch÷ ®Ñp”,”Thi vë s¹ch”… do nhµ tr­êng, tæ chuyªn m«n tæ chøc ®Ó häc hái vµ trau dåi kiÕn thøc, trau dåi kinh nghiÖm. + Hµng tuÇn häc sinh ®Òu cã thªm tiÕt häc ®Ó luyÖn viÕt thªm. + Néi dung c¸c bµi TËp viÕt râ rµng, phï hîp vµ cô thÓ. §Æc biÖt, häc sinh cßn ®­îc luyÖn thªm vÒ c¸ch viÕt ch÷ nÐt nghiªng. 5.2. Khã kh¨n: - Vë tËp viÕt cña hoc sinh cßn máng khi viÕt nªn rÊt dÔ bÞ nhße. - Tr×nh ®é häc sinh kh«ng ®ång ®Òu nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc kÌm c¸c em häc tËp, ®Æc biÖt lµ trong m«n TËp ViÕt. PhÇn néi dung Ch­¬ng 1 C¬ së lý luËn vµ biÖn ph¸p d¹y tËp viÕt líp 2 1. C¬ së lý luËn: 1.1. VÞ trÝ cña m«n TËp viÕt ë TiÓu häc (nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn1) 1.2. Kh¶ n¨ng viÕt ch÷ vµ thùc tr¹ng d¹y TËp viÕt cña gi¸o viªn TiÓu häc hiÖn nay: VÒ c¬ b¶n, gi¸o viªn TiÓu häc ®Òu viÕt ch÷ ®¹t chuÈn theo mÉu. Tuy nhiªn tû lÖ gi¸o viªn viÕt ch÷ ®Ñp ch­a cao. Cã nh÷ng gi¸o viªn cßn viÕt theo thãi quen cña m×nh. ViÖc chuÈn bÞ cho mét giê TËp viÕt cña gi¸o viªn còng nh­ viÖc cho ®iÓm vµ nhËn xÐt trong vë häc sinh còng ch­a ®­îc chu ®¸o, mµ viÖc d¹y TËp viÕt cña gi¸o viªn ë c¸c líp TiÓu häc ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo hai kh©u c¬ b¶n sau. + So¹n gi¸o ¸n TËp viÕt + Thùc hiÖn gi¸o ¸n trong giê d¹y trªn líp. - NhËn thøc cña ng­êi l·nh ®¹o vµ ng­êi d¹y vÒ vai trß m«n TËp viÕt ch­a s©u s¾c. Trong m«n TiÕng viÖt, ch­a thùc sù coi träng ph©n m«n TËp viÕt nh­ c¸c ph©n m«n TËp ®äc, LuyÖn tõ vµ c©u …v× thÕ, ch­a t¹o ®­îc sù høng thó khi d¹y vµ häc c¸c ph©n m«n nµy. ë mét sè gi¸o viªn gi¸o ¸n TËp viÕt thÓ hiÖn con s¬ sµi, ch­a h­íng dÉn häc sinh mét c¸ch c¬ b¶n vµ tØ mØ vÒ viÖc viÕt ch÷ ®óng mÉu, ch­a kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn viÖc d¹y viÕt ch÷ víi viÖc d¹y nghÜa cña tõ, ch­a h­íng dÉn häc sinh c¸ch tr×nh bµy theo tõng lo¹i v¨n b¶n (th¬, v¨n xu«i). 2. BiÖn ph¸p d¹y tËp viÕt líp 2: B­íc vµo tiÕp sóc víi ch­¬ng tr×nh líp 2, viÖc rÌn luyÖn ch÷ cho c¸c em viÕt ph¶i thËt cÈn thËn, ®óng vµ ®Ñp lµ ®iÒu mµ t«i ®· suy nghÜ rÊt nhiÒu. V× vËy t«i ®· nghiªn cøu, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p gióp häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp. Sau ®©y lµ mét sè suy nghÜ vµ viÖc mµ t«i ®· lµm. 2.1. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt: - ¸nh s¸ng phßng häc, b¶ng líp, bµn ghÕ cña häc sinh. §©y lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc viÕt ch÷ vµ søc kháe cña häc sinh. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c tr­êng TiÓu häc trong TØnh B¾c Giang, Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o Lôc Ng¹n ®Òu ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n, nhÊt lµ ®èi víi tr­êng t«i. ¸nh s¸ng theo tiªu chuÈn häc ®­êng cã b¶ng chèng lãa cã dßng kÎ râ rµng, bµn ghÕ ®óng kÝch cì tiªu chuÈn ®èi víi häc sinh tõng khèi líp. §å dïng häc tËp cña häc sinh. Tõ lo¹i bót vµ mùc thÝch hîp ®Õn c¸ch chän vë, chän b¶ng vµ phÊn viÕt còng ®­îc t«i l­u t©m ®Õn. H­íng dÉn häc sinh, phô huynh t×m mua cho c¸c em nh÷ng quyÓn vë cã ®­êng kÎ in ®Òu, râ rµng vµ khi viÕt kh«ng bÞ nhße mùc. §èi víi vë tËp viÕt cã nh·n vë. Thùc tÕ d¹y TËp viÕt hiÖn nay cho thÊy sö dông b¶ng con trong viÖc rÌn cho häc sinh, ®Æc biÖt lµ häc sinh líp 1 vÉn lµ tèi ­u nhÊt. Cã nhiÒu häc sinh ®­îc bè mÑ mua cho b¶ng cã dßng kÎ kh«ng ®Òu nhau. ChÝnh v× vËy trong buæi häp phô huynh ®Çu n¨m häc t«i ®­a ra nh÷ng quyÓn vë, bót ch×, bót mùc ®Ó phô huynh tham kh¶o. Riªng b¶ng con th× t«i thèng nhÊt toµn líp ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng b¶ng cña c¸c em c¸c « kÎ kh«ng ®Òu nhau. 2.2. Sö dông c¸c ®å dïng trùc quan khi d¹y häc TËp viÕt. 2.2.1. Nh÷ng ®å dïng d¹y TËp viÕt hiÖn nay. Trong luyÖn viÕt cho häc sinh th× ®å dïng trùc quan cã t¸c dông kh«ng nhá, nã hç trî vµ lµ ph­¬ng tiÖn gióp cho viÖc luyÖn viÕt cña häc sinh. Nh÷ng ®å dïng nµy nh»m môc ®Ých lµ gióp häc sinh kh¾c sauu nh÷ng biÓu t­îng vÒ ch÷ viÕt, cã ý thøc viÕt ®óng mÉu vµ t¹o kh«ng khÝ s«i næi, phÊn chÊn trong qu¸ tr×nh d¹y viÕt ch÷ theo h­íng “§æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc”. §å dïng trùc quan cã thÓ sö dông trong qu¸ tr×nh d¹y bµi míi, luyÖn tËp hoÆc cñng cè bµi häc. MÉu ch÷ trong khung ch÷ phãng to theo b¶ng mÉu ch÷ hiÖn hµnh treo trªn líp. B¶ng mÉu ch÷ cÇn cè ®Þnh th­êng xuyªn ®Ó gi¸o viªn cã thÓ chñ ®éng sö dông khi cÇn thiÕt kh«ng chØ trong giê TËp viÕt mµ ngay trong c¶ nh÷ng m«n häc kh¸c khi cã häc sinh viÕt ch÷ ch­a ®óng mÉu ch÷. - Bé mÉu ch÷ in theo quy ®Þnh cho gi¸o viªn. 2.2.2. §å dïng tù lµm hiÖu qu¶ trong viÖc d¹y häc TËp viÕt. §Ó viÖc d¹y TËp viÕt cã hiÖu qu¶, gi¸o viªn cã thÓ nghiªn cøu tù lµm c¸c lo¹i ®å dïng trùc quan rÊt h÷u Ých cho viÖc d¹y häc TËp viÕt nh­: ch÷ mÉu phÇn øng dông ®Ó häc sinh nh×n râ c¸ch viÕt, ®iÓm ®Æt bót tõ ®©u ®Õn ®©u ®Ó viÕt cho liÒn m¹ch vµ gióp cho thao t¸c cña gi¸o viªn ®­îc nhanh h¬n. Hay lo¹i ®å dïng tù lµm còng rÊt tiÖn lîi cho c¸c lo¹i b¶ng con cã ®Ýnh nam ch©m ë sau ®Ó viÕt trùc tiÕp lªn b¶ng cho häc sinh lªn viÕt ®Ó häc sinh ngåi d­íi dÔ dµng quan s¸t nhËn xÐt. a) §å dïng lËt tõng trang hiÖn ra tõng nÐt (dïng ®Ó ph©n tÝch ch÷ mÉu): Môc ®Ých sö dông cña ®å dïng: Gióp cho häc sinh n¾m râ cÊu t¹o, kÝch th­íc cña con ch÷. - CÊu t¹o gåm nh÷ng nÐt nµo? KÝch th­íc cao, réng bao nhiªu «? * C¸ch lµm ®å dïng: - GiÊy b×a cøng khæ A4 (1 tê). - C¸c tê nhùa trong khæ A4 (sè l­îng tïy thuéc vµo sè nÐt ch÷ trong con ch÷). - GiÊy ®Ò can mµu ®á ®Ó c¾t ch÷ tõng nÐt ch÷ råi d¸n lªn tõng tê nhùa trong. - Mét ®Õn hai g¸y xo¾n b»ng nhùa mÒm ®Ó ®ãng c¸c tê nhùa trong l¹i. - Bót d¹ ®Ó kÎ « vu«ng lªn tê b×a cøng. - C¸ch sö dông: Dïng trong phÇn gi¶ng bµi míi: ViÕt ch÷ hoa, ch÷ th­êng. - Gi¸o viªn dïng que chØ chØ vµo tõng nÐt ch÷ trªn trang nhùa cøng. - Gi¸o viªn nãi ®Õn nÐt nµo th× lËt tõng nÐt Êy minh häa cho häc sinh nh×n râ. - Gi¸o viªn giíi thiÖu xong nÐt nµo, yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i tªn nÐt ch÷ Êy vµ gi¸o viªn chèt l¹i b»ng c©u hái. “§Ó hoµn thµnh mét con ch÷ th× c¸c em cÇn viÕt mÊy nÐt vµ ®ã lµ nh÷ng nÐt nµo?”. + T¸c dông cña ®å dïng: Gióp gi¸o viªn truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho häc sinh mét c¸ch râ rµng, dÔ hiÓu, sinh ®éng, hÊp dÉn. Gióp häc sinh n¾m râ cÊu t¹o, kÝch th­íc cña con ch÷ cÇn viÕt. Gi¸o viªn còng cã thÓ dïng ®å dïng nµy h­íng dÉn häc sinh c¸ch viÕt mét con ch÷ hoµn chØnh. VÝ dô: Trong bµi TËp viÕt “Ch÷ hoa A” (líp 2), gi¸o viªn dïng que chØ vµ ®­a ra hÖ thèng c©u hái: (?) C¸c em nh×n lªn b¶ng vµ cho c« biÕt ®©y lµ ch÷ g× (ch÷ A hoa) (?) Ch÷ A hoa ®­îc cÊu t¹o bëi mÊy nÐt? ( gåm 3 nÐt) (?) Cho c« biÕt nÐt thø nhÊt cu¶ ch÷ A hoa lµ nÐt g×? (nÐt gÇn gièng nÐt mãc ng­îc (tr¸i) vµ h¬i l­în ë phÝa trªn vµ nghiªng vÒ phÝa bªn ph¶i). (?) NÐt thø hai lµ nÐt g×? (gi¸o viªn lËt trang thø ba ra vµ yªu cÇu häc sinh nªu: 3 nÐt lµ nÐt l­în ngang) Gi¸o viªn chèt l¹i b»ng c©u hái: “Ch÷ A hoa gåm mÊy nÐt ch÷ ghÐp l¹i?” b) §å dïng viÕt hoµn chØnh mét ch÷ c¸i b»ng c¸ch di chuyÓn nam ch©m (dïng ®Ó h­íng dÉn c¸c nÐt t¹o thµnh con ch÷). Môc ®Ých sö dông cña ®å dïng: Gióp häc sinh ®iÒu chØnh 1 ch÷ c¸i ®óng yªu cÇu tõ ®iÓm ®Æt bót ®Õn ®iÓm kÕt thóc. + C¸ch lµm ®å dïng : - Mét tê b×a cøng khæ A4 cã in mÉu ch÷ hoa hoÆc th­êng theo ®óng quy ®Þnh. - Hai viªn nam ch©m trßn, mét viªn cã d¸n giÊy mµu ®á ë trªn, mét viªn ®Ó nguyªn. + C¸ch sö dông ®å dïng: Gi¸o viªn dïng thao t¸c viÕt ë phÝa sau tê b×a b»ng c¸ch di chuyÓn viªn nam ch©m kh«ng cã giÊy mµu ®á. Di chuyÓn viªn nam ch©m ®óng theo quy tr×nh viÕt mét con ch÷ tõ ®iÓm ®Æt bót ®Õn ®iÓm kÕt thóc nÐt bót ®Ó viªn nam ch©m cã d¸n giÊy mµu ®á phÝa tr­í ®óng khi gi¸o viªn viÕt mét con ch÷ c¸i. VÝ dô: H­íng dÉn bµi TËp viÕt “Ch÷ A hoa” Gi¸o viªn gi¶ng: Tõ ®iÓm ®Æt bót ë ®­êng kÎ ngang thø 3, viÕt nÐt mãc ng­îc (tr¸i) tõ d­íi lªn, nghiªng vÒ bªn tr¸i vµ l­în ë phÝa trªn, dõng bót ë ®­êng kÎ 6. Tõ ®iÓm dõng bót cña nÐt 1, chuyÓn h­íng bót viÕt nÐt mãc ng­îc ph¶i, dõng bót ë ®­êng kÎ ngang 2, (võa nãi gi¸o viªn võa di chuyÓn viªn nam ch©m ë phÝa sau tê b×a). (?) §Õn ®©y c« ®· viÕt xong ch÷ A hoa ch­a? Gi¸o viªn gi¶ng tiÕp: C« lia bót lªn kho¶ng gi÷a cña th©n ch÷ (trªn ®­ên kÎ ngang thø 3 mét chót), viÕt nÐt l­în ngang mÒm m¹i chia ®«i con ch÷. T¸c dông cña ®å dïng: gióp häc sinh biÕt c¸ch viÕt liÒn nÐt tõ ®iÓm ®Æt bót ®Õn ®iÓm kÕt thóc nÐt bót mµ kh«ng nhÊc bót. Gióp häc sinh h×nh dung râ quy tr×nh viÕt hoµn chØnh mét con ch÷ mµ khong hÒ bÞ tay hay ng­êi cña gi¸o viªn trong qu¸ trïnh viÕt che khuÊt. §å dïng sinh ®éng víi sù di chuyÓn chÊm ®á trªn ch÷ mÉu rÊt thu hót sù chó ý cña häc sinh. 2.3. T­ thÕ ngåi vµ cÇm bót: §Ó gióp c¸c em viÕt ®­îc nh÷ng nÐt ch÷, ®óng mÉu, ®Ñp t«i ®· h­íng dÉn c¶ líp t­ thÕ ngåi viÕt: “Em ph¶i ngåi t­ thÕ ngay ng¾n, l­ng th¼ng, kh«ng ®­îc t× ngùc vµo c¹nh bµn, ®Çu h¬i cói, m¾t c¸ch trang giÊy kho¶ng 25-30cm”. T­ thÕ ngåi viÕt kh«ng ngay ng¾n sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ch÷ viÕt . Ngåi nghiªng vÑo sÏ kÐo theo ch÷ viÕt kh«ng th¼ng, bÞ lÖch dßng. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn cã h¹i cho søc kháe, sÏ bÞ cËn thÞ nÕu cói s¸t vë, vÑo cét sèng, gï l­ng, phæi bÞ ¶nh h­ëng…nÕu ngåi viÕt kh«ng ngay ng¾n. Tr­íc mçi giê viÕt bµi, ®Æc biÖt lµ giê häc TËp viÕt t«i th­êng yªu cÇu c¸c em nh¾c l¹i th­ thÕ ngåi viÕt víi c©u hái “Muèn viÕt ®Ñp em ph¶i ngåi thÕ nµo?”. DÇn dÇn, c¸c em sÏ cã thãi quen ngåi ®óng t­ thÕ. Mét viÖc hÕt søc quan träng gióp cho viÖc viÕt ch÷ ®Ñp lµ cÊch cÇm bót vµ c¸ch ®Æt vë trªn bµn. §iÒu nµy c¸c em ®­îc t«i h­íng dÉn kü cµng: “Khi viÕt, c¸c em cÇn cÇm bót b»ng 3 ngãn tay (ngãn trá, ngãn c¸i, ngãn gi÷a) cña bµn tay ph¶i, ®Çu ngãn trá ®Æt ë phÝa trªn, ®Çu ngãn gi÷a phÝa bªn tr¸i, phÝa bªn ph¶i cña ®Çu bót tùa vµo ®Çu ®èt ngãn tay gi÷a”. T«i còng l­u ý c¸c em cÇm bót võa ph¶i. V× nÕu cÇm bót s¸t ngßi hoÆc qu¸ xa ngßi bót th× viÖc ®iÒu khiÓn bót khi viÕt sÏ khã kh¨n, lµm cho ch÷ xÊu vµ mùc dÔ bÞ gi©y ra tay, ra vë. Cßn vë viÕt khi viÕt bµi, t«i còng lu«n hái häc sinh cÇm bót vµ c¸ch ®Æt vë. Nh÷ng yÕu tè t­ëng chõng kh«ng quan träng nh­ng thùc chÊt ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc rÌn ch÷ cho häc sinh. 2.4. RÌn kü n¨ng viÐt cho häc sinh: Trong qu¸ tr×nh d¹y TËp viÕt vµ trong c¸c h­íng dÉn häc, t«i sÏ cñng cè, nh¾c l¹i vµ kh¾c s©u cho c¸c em nhí l¹i c¸ch viÕt tõ nh÷ng ngµy ®Çu c¸c em cÇm bót ë líp 1. a) Tr­íc tiªn, gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn häc sinh nhí c¸c ®­êng kÎ trong b¶ng con vµ trong vë TËp viÕt. ViÖc nµy gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y viÕt ch÷. 1 2 3 4. B¶ng con: 1. §­êng kÎ ngang trªn 3. §­êng kÎ ngang d­íi 2. §­êng kÎ ngang gi÷a 4. §­êng kÎ ngang phÝa d­íi. Cã nh÷ng ch÷ c¸i cao h¬n mét ®¬n vÞ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®­êng kÎ ngang trªn vµ ®­êng kÎ ngang d­íi: a, o, c… Cã nh÷ng ch÷ c¸i cao 2 ®¬n vÞ r­ìi ®­îc x¸ ®Þnh b»ng ®­êng kÎ ngang trªn, ®­êng kÎ ngang gi÷a vµ ®­êng kÎ ngang d­íi: b, g, h… Vë TËp viÕt (vë in vµ vë « li) Vë TËp viÕt cña häc sinh ®· cã s½n ®­êng kÎ, gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn ®Ó c¸c em n¾m ®­îc mét sè quy ­íc vÒ c¸ch gäi. b) Gióp häc sinh cñng cè, nhí l¹i vµ n¾m ch¾c c¸c nÐt c¬ b¶n: Tõ nh÷ng nÐt c¬ b¶n nµy, c¸c ch÷ c¸i sÏ ®­îc t¹o thµnh. Víi mét sè kinh nghiÖm b¶n th©n cïng víi sù trao ®æi, häc hái ®ång nghiÖp, t«i nhËn thÊy. NÕu häc sinh viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n kh«ng ®óng, kh«ng ®Ñp th× viÖc viÕt xÊu, viÕt sai lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. V× vËy t«i sÏ cñng cè l¹i cho c¸c em c¸ch viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n, chó ý ®iÓm ®Æt bót, dõng bót. Ch¼ng h¹n víi nÐt khuyÕt xu«i(), nÐt khuyÕt ng­îc (), häc sinh kh«ng rÌn viÕt ngay tõ ®Çu th× dÔ viÕt lÖch, xÊu sÏ dÉn ®Õn nh÷ng ch÷ ®­îc t¹o bëi 2 nÐt ®ã nh­: h, k, g, y… còng kh«ng ®­îc ®Ñp vµ ®©y còng lµ 2 nÐt khã mµ häc sinh th­êng lóng tóng khi viÕt. Chó ý: nÐt khuyÕt ph¶i trßn, thon ®Òu, kh«ng to qu¸, còng kh«ng nhá qu¸ hoÆc kh«ng bÞ vu«ng ®Çu vµ ®Æc biÖt ®iÓm gÆp nhau cña hai nÐt ph¶i ë ®­êng kÎ 2 tõ d­íi lªn (víi nÐt khuyÕt xu«i), ®­êng kÎ 1 (víi nÐt khuyÕt ng­îc). Kh«ng chØ vËy, muèn häc sinh viÕt ®Ñp víi nh÷ng ch÷ khã viÕt, t«i th­êng cho c¸c em luyÖn viÕt lªn b¶ng nhiÒu, ®Õn khi nµo häc sinh viÕt t­¬ng ®èi ®ång ®Òu th× lóc ®ã míi viÕt vµo vë. Nh÷ng häc sinh nµo viÕt b¶ng xÊu, chËm, t«i th­êng xuèng tËn n¬i cÇm tay uèn n¾n c¸c em viÕt ®óng. c) Ph©n lo¹i ch÷ theo nhãm: §Ó thuËn tiÖn cho c«ng viÖc gi¶ng d¹y vµ cho häc sinh dÔ dµng h¬n trong TËp viÕt, t«i ®· ph©n lo¹i ch÷ c¸i theo c¸c nhãm sau. - Nhãm 1: gåm c¸c ch÷: U, ¦, X, Y, N, M - Nhãm 2: gåm c¸c ch÷: A, ¡, ¢. M, N - Nhãm 3: gåm c¸c ch÷: P, R, B, D, § - Nhãm 4: gåm c¸c ch÷: I, K, H, V - Nhãm 5: gåm c¸c ch÷: C, E, £, G, L , S, T - Nhãm 6: gåm c¸c ch÷: O, ¤, ¥, A, Q ViÖc chia nhãm nh­ vËy sÏ gióp häc sinh so s¸nh ®­îc c¸ch viÕt c¸c ch÷, t×m ra nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau. Tõ ®ã, häc sinh n¾m ch¾c ®­îc c¸ch viÕt vµ c¸c em sÏ viÕt ®­îc chuÈn h¬n, ®Ñp h¬n. V× vËy, t«i còng cho c¸c em luyÖn thªm c¸ch viÕt theo nhãm trong c¸c tiÕt h­íng dÉn häc. d) H­íng dÉn viÕt nèi nÐt: Khi häc sinh ®· viÕt c¸c con ch÷ ®óng mÉu, th× viÖc h­íng dÉn nèi ch÷ còng rÊt quan träng. Häc sinh biÕt c¸ch nèi ch÷ th× bµi viÕt míi râ rµng ®Òu vµ ®Ñp h¬n n÷a míi ®¶m b¶o ®­îc tèc ®é viÕt ®­îc ë nh÷ng líp trªn. T«i h­íng dÉn kü häc sinh c¸ch ®iÒu tiÕt ®iÓm dõng bót cña ch÷ ®øng tr­íc sao cho hîp lý. VÝ dô ch÷ “uª”. CÇn ®iÒu tiÕt ®iÓm b¾t ®Çu cña ch÷ ª ®i sau thÊp xuèng mét chót vµ kÐo dµi, nÐt kÕt thóc cña ch÷ c¸i ®øng tr­íc lªn cao mét chót. Ngoµi ra gi¸o viªn ph¶i l­u t©m nh¾c nhë häc sinh viÕt… ch÷ b»ng mét con ch÷ kh«ng t­ëng t­îng. ViÕt s¸t qu¸ hoÆc xa qu¸ ®Òu kh«ng ®­îc. - TÇm quan träng cña viÕt dÊu thanh: DÊu thanh kh«ng ®­îc viÕt to qu¸, bÐ qu¸ vµ ph¶i viÕt ®óng vÞ trÝ. Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m d¹y TiÕng ViÖt líp 2 t«i thÊy häc sinh th­êng m¾c t×nh tr¹ng c¸c dÊu thanh viÕt cao qu¸, ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng ch÷ viÕt. T«i th­êng nh¾c häc sinh dÊu viÕt võa ph¶i vµ gÇn ch÷ nh­ng kh«ng ®­îc dÝnh vµo ch÷. Vµ ®Æc biÖt l­u t©m ®Õn nh÷ng em hay viÕt dÊu sai vÞ trÝ th­êng gäi lªn b¶ng viÕt nhiÒu lÇn ®Ó c¸c b¹n nhËn xÐt. Víi häc sinh TiÓu häc, nhÊt lµ häc sinh ®Çu cÊp, th­êng hiÕu ®éng, thiÕu kiªn tr× nªn nhiÒu em kh«ng tù gi¸c khi viÕt bµi. C¸c em muèn viÕt thËt nhanh chãng cho hÕt bµi ®Ó ch¬i. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, t«i cã quy ®Þnh víi häc sinh . ViÕt tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña c«. Nhê vËy, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng viÕt nhanh, viÕt Èu trong qu¸ tr×nh viÕt cña häc sinh. §Æc biÖt, víi nh÷ng em viÕt ®Ñp, cã nhiÒu cè g¾ng th× t«i sÏ cho ®iÓm ®éng viªn, tuyªn d­¬ng tr­íc líp ®Ó c¸c em kh¸c nh×n vµo noi theo. Víi häc sinh, viÖc cñng cè bµi cña gi¸o viªn còng gãp phÇn rÊt quan träng ®Ó t¹o høng thó cho häc sinh. Gi¸o viªn cã tiÕn hµnh theo c¸ch sau ®Ó thu hót häc sinh ®Õn víi c¸c giê TËp viÕt tiÕp theo. + Cho häc sinh nhËn xÐt bµi viÕt cña b¹n vµ bµi viÕt cña chÝnh m×nh ®Ó c¸c em nhËn ra nh÷ng ®iÓm ®­îc vµ ch­a ®­îc ®Ó söa ch÷a. + Cho häc sinh luyÖn viÕt l¹i nh÷ng ch÷ viÕt ch­a ®¹t yªu cÇu. + Tæ chøc mét sè trß ch¬i ®Ó tr¸nh c¨ng th¼ng, mÖt mái cho häc sinh: Thi viÕt ch÷ ®Ñp, thi viÕt nhanh… + Sau khi häc sinh viÕt xong bµi, gi¸o viªn cÇn chÊm ®iÓm ngay mét sè vë, söa lçi sai cho häc sinh, tuyªn d­¬ng nh÷ng bµi viÕt tèt. Víi nh÷ng bµi viÕt ch­a ®Ñp, viÕt Èu th× ngoµi viÖc kÌm thªm ë líp, t«i cßn trùc tiÕp gÆp gì phô huynh häc sinh cña c¸c em ®ã trao ®æi vµ cïng ra h­íng gi¶i quyÕt hay thèng nhÊt c¸ch d¹y nh»m gióp häc sinh tiÕn bé h¬n. Víi viÖc nµy cïng víi sù chØ b¶o cña gi¸o viªn ë trªn líp mµ nh÷ng em viÕt xÊu, viÕt Èu ë líp t«i hiÖn nay ®· chuyÓn biÕn nhiÒu. Cã nh÷ng em ®Çu n¨m häc viÕt xÊu ch÷ viÕt chØ ®­îc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i C th× cho ®Õn cuèi n¨m ®· ®­îc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ch÷ viÕt xÕp lo¹i A. Ch­¬ng 2 KÕt qu¶ ®iÒu tra kh¶o s¸t Do n¾m ®­îc vai trß quan träng cña m«n TËp viÕt nªn nh÷ng viÖc lµm trªn ®· ®­îc t«i tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn trong c¸c giê TËp viÕt. NÕu so víi ®Çu n¨m, nhiÒu em cßn viÕt Èu, viÕt xÊu, thËm chÝ cßn lÖch dßng kÎ, sai cì ch÷ th× ch÷ viÕt cña häc sinh líp t«i t­¬ng ®èi ®Òu, bµi viÕt s¹ch ®Ñp, tèc ®é viÕt cña häc sinh ®· nhanh h¬n, tØ lÖ viÕt ®óng, viÕt ®Ñp cña häc sinh còng ®­îc n©ng lªn. Cô thÓ lµ: + NhiÒu em viÕt ch÷ ®óng chuÈn, ®Ñp, s¹ch. + Mét sè em thêi gian ®Çu cßn bÞ ®iÓm thÊp nh­ng gê ®· ®­cî ®iÓm 7-8 m«n häc nµy + Ch÷ viÕt cña c¸c em t­¬ng ®èi ®Òu, th¼ng hµng, ®óng mÉu ch÷ quy ®Þnh vµ ®¹t ®­îc tèc ®é yªu cÇu ®èi víi häc sinh líp 2 theo tõng giai ®o¹n. + Vë viÕt cña häc sinh s¹ch vµ ®Ñp, kh«ng nhµu n¸t, bµi viÕt cÈn thËn. + Líp ®¹t vë s¹ch ch÷ ®Ñp * KÕt qu¶ ch÷ viÕt cña häc sinh líp 2B n¨m häc 2008 – 2009 nh­ sau: B¶ng xÕp lo¹i vë s¹ch ch÷ viÕt ®Ñp n¨m häc 2008 – 2009 líp 2B TS häc sinh KÕt q¶u xÕp lo¹i A B C SL % SL % SL % Vë s¹ch 30 15 50,0 10 33,3 5 16,7 Ch÷ ®Ñp 30 11 36,7 13 43,3 6 20,0 BµI häc kinh nghiÖm §èi víi mçi gi¸o viªn: §ßi hái ®Çu tiªn theo t«i ®ã lµ sù tËn t©m, nhiÖt t×nh, yªu th­¬ng häc sinh. Trong mçi giî d¹y, ng­êi gi¸o viªn ph¶i t¹o ®­îc sù say mª cho b¶n th©n m×nh còng nh­ høng thó cho häc sinh. Th­êng xuyªn rÌn luyÖn ®Ó cã ch÷ viÕt mÉu chuÈn ®Ñp (v× t­ duy cña trÎ chñ yÕu lµ trùc quan sinh ®éng vµ rÊt thÝch b¾t ch­íc theo c« gi¸o). ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc mét c¸ch cÈn thËn, cã chän läc vµ s¸ng t¹o. Lu«n t¹o høng thó cho c¸c em trong c¸c giê häc b»ng nhiÒu h×nh thøc nh­: S­u tÇm tranh ¶nh, ch÷ mÉu ®Ñp ®Ó phôc vô bµi häc. Tuyªn d­¬ng khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng em cã nhiÒu cè g¾ng, cã nhiÒu tiÕn bé trong viÖc “RÌn ch÷ - Gi÷ vë”. KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 1. KÕt luËn: Trªn ®©y lµ mét sè suy nghÜ vµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ t«i ®· ¸p dông trong viÖc rÌn ch÷ cho häc sinh líp 2. T«i tin r»ng, nÕu mçi gi¸o viªn lu«n cã ý thøc rÌn luyÖn vµ tËn t©m d¹y b¶o th× ch¾c ch¾n c¸c em häc sinh sÏ cã nh÷ng bµi viÕt ®Ñp, s¹ch sÏ. Sau nµy, c¸c em trë thµnh nh÷ng con ng­êi cã tÝnh cÈn thËn, kiªn tr×, lµm viÖc cã khoa häc, xøng ®¸ng lµ chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. 2. KhuyÕn nghÞ: §Ó n©ng cao chÊt l­îng ch÷ viÕt cho häc sinh líp 2 nãi riªng vµ häc c¸c khãi líp nãi chung, t«i cã mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. - Nªn trang bÞ cho mçi gi¸o viªn bé ch÷ hoa mÉu theo kiÓu lËt tõng trang hiÖn ra tõng nÐt ch÷ ®Ó gióp häc sinh cã h×nh ¶nh cô thÓ, sinh ®éng vÒ ch÷ mÉu cÇn viÕt. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi “ViÕt ch÷ ®Ñp” cho häc sinh vµ gi¸o viªn. - Tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n ®Ó häc hái kinh nghiÖm cña c¸c ®ång nghiÖp, c¸c tr­êng cã phong trµo “Vë s¹ch – Ch÷ ®Ñp tiªu biÓu”. Trªn ®©y lµ mét vµi ý kiÕn t«i m¹nh d¹n ®­a ra. T«i rÊt mong cã sù bæ sung, gãp ý kiÕn cña Ban gi¸m hiÖu vµ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn trong khèi 2 vµ gi¸o viªn trong toµn tr­êng. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! T©n Hoa, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2009 Ng­êi viÕt §inh Thþ Mþ tµI liÖu tham kh¶o 1. D¹y vµ häc TËp viÕt ë TiÓu häc (TrÇn M¹nh C­êng – Phan Quang Th©n – NguyÔn H÷u Cao – Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc). 2. Yªu cÇu c¬ b¶n vÒ chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¸c líp 1, 2, 3 (Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o). 3. D¹y TËp viÕt ë tiÓu häc (Lª A - §ç Xu©n Th¶o – TrÞnh §øc Minh – NXB Gi¸o dôc). 4. Gi¶i ®¸p 88 c©u hái vÒ gi¶ng d¹y vÒ TiÕng ViÖt ë TÓu häc. (Lª H÷u ThØnh – TrÇn M¹nh H­ëng – NXB Gi¸o dôc). 5. S¸ch gi¸o viªn TiÕng ViÖt líp 2. 6. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng TiÕng ViÖt líp 2. 7. Ph¹m V¨n §ång “D¹y nÐt ch÷ nÕt ng­êi” B¸o TiÒn Phong sè 1760. Ra ngµy 18/1/1968).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDạy tập viết cho học sinh lớp 2.doc
Luận văn liên quan