Đề tài 10 sai lầm phổ biến nhất trong hoạt động bán hàng Bất

Một câu chuyện về những sai lầm khiến họ phải trả giá đắt. Và họ không bao giờ lặp lại những sai lầm đó lần thứ hai. Còn bạn, một “tân binh”, liệu bạn có biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của người khác, để bản thân sẽ không phải kể lại nhiều câu chuyện với phần kết đáng tiếc? Dưới đây là 10 sai lầm phổ biến nhất trong hoạt động bán hàng: Sai lầm 1: Thiếu một hình ảnh chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn mọi người lắng nghe bạn và chú ý tới những gì bạn nói về sản phẩm hay dịch vụ, bạn phải thể hiện được một hình ảnh chuyên nghiệp thực thụ - từ hình thức đến thái độ, nghĩa là bạn cần ăn mặc chỉnh tề, dáng đứng thẳng, nói năng tự tin. Mọi người sẽ mua sắm sản phẩm/dịch vụ tại công ty bạn nhờ lòng nhiệt tình và khả năng thuyết phục của bạn đối với họ hơn là kiến thức của bạn về sản phẩm. Sai lầm 2: Nói quá nhiều. Khi bạn nói nhiều, bạn cho rằng mình đang trình bày những thông tin cần thiết, trong khi khách hàng lại chỉ cảm thấy rằng bạn đang lải nhải về những gì họ không quan tâm. Vậy thì bạn hãy hỏi khách hàng về nhu cầu của họ, tức là bạn đang bán hàng; bạn đang tìm kiếm những gì khách hàng thực sự muốn có. Sau đó, bạn mới bắt đầu dẫn dắt họ tới một sản phẩm hay dịch vụ thích hợp.

pdf3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài 10 sai lầm phổ biến nhất trong hoạt động bán hàng Bất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10 sai l m ph bi n nh t trong ho tầ ổ ế ấ ạ đ ng bánộ hàng B t k “c u binh” nào trên th ng tr ng cũng đ u có th k cho b n ngheấ ể ự ươ ườ ề ể ể ạ m t câu chuy n v nh ng sai l m khi n h ph i tr giá đ t. Và h không baoộ ệ ề ữ ầ ế ọ ả ả ắ ọ gi l p l i nh ng sai l m đó l n th hai. Còn b n, m t “tân binh”, li u b n cóờ ặ ạ ữ ầ ầ ứ ạ ộ ệ ạ bi t rút kinh nghi m t nh ng sai l m c a ng i khác, đ b n thân s khôngế ệ ừ ữ ầ ủ ườ ể ả ẽ ph i k l i nhi u câu chuy n v i ph n k t đáng ti c?ả ể ạ ề ệ ớ ầ ế ế D i đây là 10 sai l m ph bi n nh t trong ho t đ ng bán hàng:ướ ầ ổ ế ấ ạ ộ Sai l m 1: Thi u m t hình nh chuyên nghi p.ầ ế ộ ả ệ N u b n mu n m i ng iế ạ ố ọ ườ l ng nghe b n và chú ý t i nh ng gì b n nói v s n ph m hay d ch v , b n ph iắ ạ ớ ữ ạ ề ả ẩ ị ụ ạ ả th hi n đ c m t hình nh chuyên nghi p th c th - t hình th c đ n thái đ ,ể ệ ượ ộ ả ệ ự ụ ừ ứ ế ộ nghĩa là b n c n ăn m c ch nh t , dáng đ ng th ng, nói năng t tin. M i ng iạ ầ ặ ỉ ề ứ ẳ ự ọ ườ s mua s m s n ph m/d ch v t i công ty b n nh lòng nhi t tình và kh năngẽ ắ ả ẩ ị ụ ạ ạ ờ ệ ả thuy t ph c c a b n đ i v i h h n là ki n th c c a b n v s n ph m.ế ụ ủ ạ ố ớ ọ ơ ế ứ ủ ạ ề ả ẩ Sai l m 2: Nói quá nhi u.ầ ề Khi b n nói nhi u, b n cho r ng mình đang trình bàyạ ề ạ ằ nh ng thông tin c n thi t, trong khi khách hàng l i ch c m th y r ng b n đangữ ầ ế ạ ỉ ả ấ ằ ạ l i nh i v nh ng gì h không quan tâm. V y thì b n hãy h i khách hàng v nhuả ả ề ữ ọ ậ ạ ỏ ề c u c a h , t c là b n đang bán hàng; b n đang tìm ki m nh ng gì khách hàngầ ủ ọ ứ ạ ạ ế ữ th c s mu n có. Sau đó, b n m i b t đ u d n d t h t i m t s n ph m hayự ự ố ạ ớ ắ ầ ẫ ắ ọ ớ ộ ả ẩ d ch v thích h p.ị ụ ợ Sai l m 3: T v ng c a b n.ầ ừ ự ủ ạ T ng t o ra hình nh trong tâm trí con ng i.ừ ữ ạ ả ườ Có m t s t ng luôn khi n cho khách hàng b đi. Ví d , b n c n tránh s d ngộ ố ừ ữ ế ỏ ụ ạ ầ ử ụ t “h p đ ng” trong bán hàng. T t c chúng ta đ u bi t r ng các h p đ ng là vănừ ợ ồ ấ ả ề ế ằ ợ ồ b n pháp lý ràng bu c và s c n đ n m t s trình t theo lu t đ nh đ ch m d tả ộ ẽ ầ ế ộ ố ự ậ ị ể ấ ứ m i quan h h p đ ng. B n có th thay b ng m t s t khác thích h p h n - hãyố ệ ợ ồ ạ ể ằ ộ ố ừ ợ ơ g i b n h p đ ng c a b n là “tho thu n ghi nh ”, “đ n đ t hàng” hay “biênọ ả ợ ồ ủ ạ ả ậ ớ ơ ặ b n”…. Hãy l u ý các t ng b n s d ng và thay th b t c t ng nào khôngả ư ừ ữ ạ ử ụ ế ấ ứ ừ ữ phù h p b ng m t t ng m i l ch thi p và tích c c h n.ợ ằ ộ ừ ữ ớ ị ệ ự ơ Sai l m 4: Không xây d ng m i quan h .ầ ự ố ệ M t m i quan h t t s t o nên sộ ố ệ ố ẽ ạ ự tin t ng. Không ai mu n giao d ch mua s m v i ng i mà h không a thích vàưở ố ị ắ ớ ườ ọ ư tin c y. Bên c nh vi c gi i thi u v s n ph m hay d ch v , b n hãy dành chútậ ạ ệ ớ ệ ề ả ẩ ị ụ ạ th i gian tìm hi u và trò chuy n thân tình v i khách hàng.ờ ể ệ ớ Sai l m 5: Thi u m t h th ng phân lo i.ầ ế ộ ệ ố ạ Có m t t l ph n trăm nh t đ nhộ ỷ ệ ầ ấ ị nh ng ng i mà b n ti p xúc s không mua s n ph m/d ch v c a b n. N u hữ ườ ạ ế ẽ ả ẩ ị ụ ủ ạ ế ọ không có nhu c u hay ti n b c đ mua s m s n ph m/d ch v c a b n, thì sầ ề ạ ể ắ ả ẩ ị ụ ủ ạ ẽ không có giao d ch mua bán nào c . Đi u quan tr ng đ i v i b n là nhanh chóngị ả ề ọ ố ớ ạ xác đ nh nh ng ng i nh th trong cu c trò chuy n. Hãy h i h ít nh t là 3 - 4ị ữ ườ ư ế ộ ệ ỏ ọ ấ câu h i và các câu tr l i s nói v i b n li u h ph i là các khách hàng ti mỏ ả ờ ẽ ớ ạ ệ ọ ả ề năng c a b n hay không.ủ ạ Sai l m 6: Không bi t khi nào ph i ng ng gi i thi u.ầ ế ả ừ ớ ệ Nhi u nhân viên bánề háng nghĩ r ng h ph i nói v i các khách hàng ti m năng t t c m i thông tin màằ ọ ả ớ ề ấ ả ọ h bi t v s n ph m/d ch v . Th m chí c sau khi khách hàng ám ch r ng s nọ ế ề ả ẩ ị ụ ậ ả ỉ ằ ả ph m này hoàn toàn thích h p v i h , nhân viên bán hàng v n ti p t c trình bày.ẩ ợ ớ ọ ẫ ế ụ Làm nh v y r t d dàng khi n khách hàng c m th y b c b i và quay đi ngay.ư ậ ấ ễ ế ả ấ ự ộ Sai l m 7: Cái tôi cá nhân.ầ Bán hàng th c ch t là m t ho t đ ng d ch v . B nự ấ ộ ạ ộ ị ụ ạ ph i đ t sang bên c nh nh ng mong mu n và nhu c u c a b n đ ph c vả ặ ạ ữ ố ầ ủ ạ ể ụ ụ nh ng mong mu n và nhu c u c a ng i khác. Hãy lo i b kh i tâm trí hìnhữ ố ầ ủ ườ ạ ỏ ỏ bóng c a đ ng ti n l i nhu n khi giao ti p v i khách hàng. N u các khách hàngủ ồ ề ợ ậ ế ớ ế ng v c b n đang mu n bán hàng vì nh ng l i ích gì đó dành cho b n, thay vìờ ự ạ ố ữ ợ ạ nh ng l i ích dành cho nhu c u c a h , h s tìm đ n m t công ty khác.ữ ợ ầ ủ ọ ọ ẽ ế ộ Sai l m 8: Không bi t ph i k t thúc nh th nào.ầ ế ả ế ư ế Trong nhi u tr ng h p,ề ườ ợ b n ch c n đ t m t câu h i tr c ti p đ k t thúc giao d ch bán hàng:ạ ỉ ầ ặ ộ ỏ ự ế ể ế ị - N u tôi có s n ph m màu đ nh theo ý c a quý v , quý v có mu n mua ngayế ả ẩ ỏ ư ủ ị ị ố bây gi hay tôi s g i t i sau?ờ ẽ ử ớ - Quý v s thanh toán b ng ti n m t, th tín d ng hay chuy n kho n?ị ẽ ằ ề ặ ẻ ụ ể ả Sai l m 9: Không chú ý t i các chi ti t.ầ ớ ế N u b n ch l t qua hay nói quá v nế ạ ỉ ướ ắ t t v s n ph m/d ch v , b i b n đã nh c l i nh ng câu đó quá nhi u l n đ nắ ề ả ẩ ị ụ ở ạ ắ ạ ữ ề ầ ế n i phát ngán, thì b n s đánh m t các giao d ch bán hàng m i. Hãy nh r ng:ỗ ạ ẽ ấ ị ớ ớ ằ M i m t l i gi i thi u v s n ph m/d ch v đ u hoàn toàn m i đ i v i kháchỗ ộ ờ ớ ệ ề ả ẩ ị ụ ề ớ ố ớ hàng c a b n. Vì v y b n c n th hi n m t thái đ nhi t tình, chu đáo và khôngủ ạ ậ ạ ầ ể ệ ộ ộ ệ nên b qua b t c thông tin nào, tr khi các khách hàng nói rõ r ng m t chi ti tỏ ấ ứ ừ ằ ộ ế nào đó s không c n thi t đ i v i h . Vi c chú ý t i các chi ti t cũng c n thẽ ầ ế ố ớ ọ ệ ớ ế ầ ể hi n trong công vi c gi y t c a b n và kh năng x lý máy tính, n u các đ nệ ệ ấ ờ ủ ạ ả ử ế ơ đ t hàng c a b n đ c x lý theo cách này. B t kỳ thông tin b b sót nào đ u cóặ ủ ạ ượ ử ấ ị ỏ ề th khi n khách hàng xem xét l i quy t đ nh mua s m c a h .ể ế ạ ế ị ắ ủ ọ Sai l m 10: Không đáp ng các mong đ i c a khách hàng.ầ ứ ợ ủ đây đòi h i sỞ ỏ ự t p trung và chú ý vào các chi ti t. N u b n hay công ty c a b n không có cácậ ế ế ạ ủ ạ chính sách, quy trình bán hàng phù h p đáp ng s mong đ i c a khách hàng, b nợ ứ ự ợ ủ ạ s th y th t khó khăn đ có thu hút m t khách hàng m i. Hãy đ u t th i gian vàẽ ấ ậ ể ộ ớ ầ ư ờ công s c vào các quy trình, th t c kinh doanh m i chu n m c h n, đ ng th iứ ủ ụ ớ ẩ ự ơ ồ ờ yêu c u t t c nhân viên đ u th c hi n đúng nh v y. Các nhân viên bán hàngầ ấ ả ề ự ệ ư ậ không nên h a b t c đi u gì ngoài chu n m c quy đ nh c a công ty. M i yêuứ ấ ứ ề ẩ ự ị ủ ọ c u c a khách hàng c n đ c đáp ng đ y đ , th m chí còn v t xa nh ngầ ủ ầ ượ ứ ầ ủ ậ ượ ữ mong đ i c a h .ợ ủ ọ Theo bwportal.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf10 sai lầm phổ biến nhất trong hoạt động bán hàng Bất.pdf
Luận văn liên quan