Đề tài 150 gợi ý làm môn Kinh tế Chính trị

NỘI DUNG Đề tài 1- Vai trò của nền sản xuất xã hội qua thực tiễn Việt Nam Đề tài 2- Công cụ sản xuất yếu tố cách mạng nhất trong sự phát triển nền sản xuất qua thực tiễn kinh tế Việt Nam Đề tài 3- Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. lý luận và thực tiễn Đề tài 4- Quan hệ sở hữu là cơ sở của quan hệ sản xuất lý luận và thực tiễn Đề tài 5- Tác động của quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất đến quan hệ phân phối sản phẩm lý luận và thực tiễn Đề tài 6- Tác động của quan hệ tổ chức quản lý đến quan hệ phân phối trong kinh tế tư nhân ở nước ta Đề tài 7 - Phân phối vừa là kết quả vừa là điều kiện để sản xuất . Lí luận và thực tiễn . Đề tài 8 - Bàn về phương pháp trừu tượng hóa khoa học của môn kinh tế chính trị Mac - Lê Nin Đề tài 9 - Phát triển giáo dục đào tạo trong hội nhập quốc tế Đề tài 10 - Thực trạng các khu công nghiệp Việt Nam Đề tài 11 - Bàn về đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị Mac - Lê Nin Đề tài 12 - Mối quan hệ giữa sản xuất và kiến trúc thượng tầng , lí luận và thực tiễn Đề tài 13 - Quy luật kinh tế , lí luận và thực tế vận dụng Đề tài 14 - Sự cần thiết nghiên cứu chính trị Mac - Lê Nin Đề tài 15 - Mối quan hệ giữa tái sản xuất cá biệt và tái sản xuất xã hội qua thực tiễn kinh tế nước ta Đề tài 16 - Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu tái sản xuất xã hội đối với nước ta hiện nay Đề tài 17 - Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội ở nước ta hiện nay Đề tài 18 - Mối quan hệ giữa mặt hiện vật và mặt giá trị trong tái sản xuất xã hội ở nước ta hiện nay Đề tài 19 - Ý nghĩa kinh tế chính trị của phát triển kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Đề tài 20 - Vai trò của trao đổi và phân phôid trong việc tái sản xuất xã hội ở nước ta hiện nay . . . VÀ GẦN 130 ĐỀ TÀI GỢI Ý KHÁC NỮA VD . ĐỀ TÀI 1 VAI TRÒ CỦA NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI QUA THỰC TIỄN VIỆT NAM A . MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 1 . Về lý luận: nắm vững nội dung,bản chất của nền sản xuất xã hội để hiểu đúng vai trò của nó từ luận điểm xuất phát cho đến những tính quy định từng mặt. 2 . Về thực tiễn: phải kết hợp được một hệ thống tư liệu tương đối đáng tin cậy và có hệ thống với cách trình bày có lập luận để thể hiện vai trò của nền sản xuất xã hội ở nước ta từ năm 1991 đến nay đúng như diễn biến ở trong thực tế và không mâu thuẫn với phần lý luận. 3 . Nêu những phương hướng và giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò của nền sản xuất xã hội ở nước ta trong thời gian tới. B. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Lời nói đầu Chương 1: Những nhận thức chung về vai trò của nền sản xuất xã hội. 1.1 . Nền sản xuất xã hội là gì? - Định nghĩa. - Kết cấu. + Gồm các quá trình tái sản xuất cá biệt. + Gồm đầu vào đầu ra (trong đó có mối quan hệ với LĐ và các yếu tố sản xuất). - Chức năng tổng quát: cung cấp của cải cho tiêu dùng và đời sống. - Yêu cầu tổng quát: tiết kiệm và có hiệu quả. 1.2 . Vai trò của nền sản xuất xã hội. - Quan điểm cơ bản: sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xă hội. - Vai trò của sản xuất của cải phi vật chất. - Mối quan hệ giữa của cải vật chất và của cải phi vật chất. Chương 2 : Vai trò của nền sản xuất xã hội ở Việt Nam từ 1991 đến nay. 2.1 . Tình hình hoạt động kinh tế ở Việt Nam từ 1991 đến nay. - Hoàn cảnh và điều kiện. + Thuận lợi: về tự nhiên, về xã hội. + Khó khăn: về tự nhiên, về xã hội. - Thành tựu: nói chung, mặt chủ yếu. - Tồn tại: nói chung, mặt chủ yếu. 2. 2 . Vai trò. + Đời sống vật chất (tăng sản phẩm và thu nhập, có nhiều điều kiện để tổ chức tiêu dùng tốt hơn). + Đời sống tinh thần-văn hóa( tăng sản phẩm phi vật chất và thu nhập để mua, tăng nhu cầu và có điều kiện phát triển thêm dịch vụ phi vật chất). + Qua quan hệ kinh tế đối ngoại để phát triển quan hệ ngoại giao, xác lập được mối quan hệ tương tác tích cực giữa ngoại thương và ngoại giao. + Nâng cao được vị trí của quốc gia trên trường quốc tế. + Nâng cao niềm tin của nhân dân vào tương lai của đất nước, vào định hướng XHCN, vào Đảng và nhà nước + Phát huy dân chủ, nhất là dân chủ cơ sở. + Chăm sóc sức khỏe và phát triển giáo dục-đào tạo. + Đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đoàn kết toàn dân. Chương 3 : Phương hướng và giải pháp nâng cao vai trò của nền sản xuất xã hội ở nước ta trong thời gian tới. 3.1. Phương hướng chung. -Thông qua quá trình xây dựng và phát triển mạnh nền kinh tế thị trường định hướng XHCN để phục vụ cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. - Lấy tăng trưởng kinh tế bền vững làm cơ sở đầu tiên, kết hợp phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội , đặc biệt là phải tổ chức tốt quá trình tiêu dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân cư. - Phải giải quyết tốt mối quan hệ hai chiều: phát triển kinh tế thúc đẩy các mặt hoạt động xã hội khác, các mặt hoạt động xã hội khác lại phục vụ phát triển kinh tế. 3. 2. Giải pháp chủ yếu. - Nhóm giải pháp phát triển kinh tế. + Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. + Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. + Tổ chức tốt đời sống cho dân cư. - Nhóm giải pháp hướng thành tựu kinh tế vào cải thiện đời sống. - Nhóm giải pháp hướng thành tựu kinh tế vào thúc đẩy các loại hoạt động xã hội khác. - Giải quyết tốt mối quan hệ giữa sản xuất vật chất với sản xuất phi vật chất. Kết luận C . TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 . Giáo trình Kinh tế chính trị Mac-Lênin của: Hội đồng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia về khoa học Mac-Lênin. 2 . C. Mac: Tư bản, NXBST, HN, 1986, Q1, T1, trọng tâm là phần ba. 3 . C. Mac: Góp phần phê phán Chính trị kinh tế học, Nxb :ST,HN 1971, tr.294-295. 4 . Mã-Hồng (chủ biên): Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb:CTQG, HN, 1995. 5 . Đảng cộng sảnVN: Văn kiện Đại hội: VII, VIII, IX. 6. Vũ Tuấn Anh: Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường.Nxb KHXH 1994. 7 . Trần Văn Đắc: Vai trò của công nghệ trong việc thúc đẩy cơ cấu lại công nghiệp trong quá trình hiện đạ. Bộ khoa học công nghệï và môi trường 1994. 8. Website Bộ ngoại giao.www.mofa.gov.vn 9. Website Bộ kế hoạch đầu tư.www.vir.com.vn 10. Website Kinh tế VN .www.vneconomy.com.vn 11. Báo đầu tư.www.dautu.com.vn CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM 260 TRANG ( FILE PDF + WORD )

docx261 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 3800 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài 150 gợi ý làm môn Kinh tế Chính trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
àu tö.www.vir.com.vn 6.  Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7.  Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8.  Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn 9. Laâm Quang Huyeân: -  Kinh  teá  noâng  hoä  vaø  kinh  teá  hôïp  taùc  trong  noâng  nghieäp.  Nxb  Treû 2004. - Kinh teá hoä noâng daân VN sau ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù kinh teá trong noâng nghieäp. Nxb NN 1991. - Noâng nghieäp noâng thoân Nam boä höôùng tôùi theá kyû 21. Nxb KHXH 2002. ÑEÀ TAØI 121 KINH  TEÁ  HOÄ  NOÂNG  DAÂN,  ÑAËC  TRÖNG  VAØ  XU  HÖÔÙNG  VAÄN ÑOÄNG ÔÛ NÖÔÙC TA HIEÄN NAY A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Khaúng ñònh vai troø, vò trí cuûa kinh teá hoä noâng daân treân con ñöôøng ñi leân CNXH ñaëc bòeât trong coâng cuoäc ñoåi môùi neàn kinh teá hieän nay ôû nöôùc ta - Qua söu taàm taøi lieäu vaø xöû lyù thoâng tin gaén vôùi thöïc tieãn töø ñoù ñöa ra nhöõng vaán ñeà caàn thieát coù tính khaû thi ñeå phaùt huy vai troø cuûa kinh teá hoä noâng daân nhaèm phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu 227 Chöông 1: Lyù luaän veà kinh teá noâng nghieäp, noâng thoân vaø kinh teá noâng daân 1.1.  Khaùi nieäm vaø noäi dung cô caáu kinh teá noâng nghieäp noâng thoân vaø noâng daân 1.2.  Ñaëc tröng vaø nhöõng nhaân toá cô baûn aûnh höôûng ñeán cô caáu kinh teá noâng nghieäp noâng thoân vaø noâng daân nöôùc ta Chöông 2: Hieän traïng kinh teá noâng nghieäp noâng thoân vaø noâng daân nöôùc ta. 2.1. Hieän  traïng  saûn  xuaát  noâng  nghieäp,  coâng  nghieäp  vaø  tieåu  thuû coâng nghieäp 2.2.  Hieän traïng veà cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phuïc vuï kinh teá noâng hoä 2.3.   Nhöõng khoù khaên vaø thaùch thöùc ñoái vôùi kinh teá hoä noâng daân hieän nay Chöông 3: Xu höôùng vaän ñoäng vaø giaûi phaùp phaùt trieån 3.1.   Ñònh höôùng phaùt trieån chung 3.2.   Caùc giaûi phaùp cô baûn 3.3.   Ñeà xuaát, kieán nghò. Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ñaûng  coäng  saûn  Vieät  Nam:  Vaên  kieän  ÑHÑB  toaøn  quoác  laàn  thöù  IX 2001, Nxb Söï Thaät Haø Noäi 2002 2. Nguyeãn  Xuaân  Thaûo:“Moät  soá  ñònh  höôùng  ñaàu  tö  phaùt  trieån  noâng nghieäp noâng thoân trong thôøi gian tôùi”. Tuyeån taäp noâng nghieäp noâng thoân, noâng daân Vieät Nam. NXB Noâng nghieäp 2001 3. TS.  Nguyeãn  Thieän  Luaân:  “Quaù  trình  chuyeån  ñoåi  cô  caáu  vaø  ñònh höôùng phaùt trieån noâng nghieäp noâng thoân trong thôøi kyø CNH, HÑH. Tuyeån taäp noâng nghieäp noâng daân vaø noâng thoân Vieät Nam. Nxb Noâng Nghieäp, Haø Noäi 2001 4. Leâ Quoác Söû: “Chuyeån dòch cô caáu vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa kinh teá noâng nghieäp Vieät Nam theo höôùng CNH, HÑH töø theá kyû 20 ñeán theá kyû 21 trong thôøi ñaïi kinh teá tri thöùc”. Nxb Thoáng Keâ 2001. 5.  Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 228 6.  Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7.  Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8.  Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn 9.   Laâm Quang Huyeân: - Kinh teá noâng hoä vaø kinh teá hôïp taùc trong noâng nghieäp.Nxb Treû 2004. - Kinh teá hoä noâng daân VN sau ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù kinh teá trong noâng nghieäp.Nxb NN 1991. -  Noâng  nghieäp  noâng  thoân  Nam  boä  höôùng  tôùi  theá  kyû  21.Nxb  KHXH 2002. ÑEÀ TAØI 122 KINH TEÁ TRANG TRAÏI ÔÛ VIEÄT NAM, QUI MO CÔ CAÁU VAØ XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Heä thoáng hoaù lyù luaän veà kinh teá trang traïi - Khaúng ñònh vai troø cuûa kinh teá trang traïi trong neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN ôû nöôùc ta - Vaïch ra xu höôùng vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa kinh teá trang traïi B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1:Kinh teá trang traïi nhöõng vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieãn. 1.1. Trang traïi noâng nghieäp vaø kinh teá trang traïi 1.2. Vai troø cuûa kinh teá trang traïi 1.3. Xu höôùng phaùt trieån cuûa kinh teá trang traïi 1.4. Kinh nghieäm phaùt trieån kinh teá trang traïi Chöông 2: Thöïc traïng phaùt trieån kinh teá trang traïi. 2.1. Thöïc traïng qui moâ, soá löôïng 2.2. Thaønh töïu vaø haïn cheá cuûa kinh teá trang traïi 2.3. Thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa kinh teá trang traïi Chöông 3: Giaûi phaùp ñaåy maïnh phaùt trieån kinh teá trang traïi. 3.1. Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà phaùt trieån kinh teá trang traïi 3.2. Caùc giaûi phaùp thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá trang traïi 229 3.3. Kieán nghò cuûa taùc giaû Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1.  Kyû yeáu hoäi thaûo khoa hoïc khoái kinh teá caùc tröôøng ñaïi hoïc veà kinh teá trang traïi, 2001 do Boä GD & ÑT toå chöùc 2.  Nhöõng bieän phaùp thuùc ñaåy CNH, HÑH noâng nghieäp noâng thoân vuøng Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long; Nxb CTQG 3.  Taïp chí phaùt trieån kinh teá& Nghieân cöùu kinh teá 4.  Giaùo trình Kinh teá chính trò cuûa Boä GD & ÑT. 5.  Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6.  Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7.  Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8.  Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn 9.  Laâm Quang Huyeân: -  Kinh  teá  noâng  hoä  vaø  kinh  teá  hôïp  taùc  trong  noâng  nghieäp.  Nxb  Treû 2004. - Kinh teá hoä noâng daân VN sau ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù kinh teá trong noâng nghieäp. Nxb NN 1991. - Noâng nghieäp noâng thoân Nam boä höôùng tôùi theá kyû 21. Nxb KHXH 2002. ÑEÀ TAØI 123 THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ HAØNG HOAÙ TRONG NOÂNG NGHIEÄP VAØ NOÂNG THOÂN A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Heä thoáng lyù luaän veà kinh teá haøng hoaù, veà noâng nghieäp vaø noâng thoân - Khaúng ñònh vai troø cuûa kinh teá haøng hoaù trong noâng nghieäp vaø noâng thoân ôû nöôùc ta B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi noùi ñaàu 230 Chöông  1:  Nhöõng  vaán  ñeà  lyù  luaän  veà  kinh  teá  haøng  hoùa  trong  noâng nghieäp. 1.1.   Kinh teá noâng thoân 1.2.   Kinh teá haøng hoaù trong khu vöïc noâng thoân 1.3.   Vai troø cuûa kinh teá noâng thoân trong neàn kinh teá quoác daân 1.4.   Xu höôùng phaùt trieån cuûa kinh teá haøng hoaù khu vöïc noâng thoân Chöông 2: Thöïc traïng phaùt trieån kinh teá haøng hoùa trong noâng nghieäp vaø noâng thoân nhöõng naêm qua. 2.1.  Thaønh töïu vaø haïn cheá cuûa phaùt trieån kinh teá haøng hoaù ôû khu vöïc noâng nghieäp noâng thoân trong thôøi gian qua 2.2.   Thuaän lôïi vaø khoù khaên trong phaùt trieån kinh teá haøng hoaù ôû khu vöïc noâng nghieäp noâng thoân nöôùc ta. Chöông 3: Giaûi phaùp tieáp tuïc phaùt trieån kinh teá haøng hoùa trong noâng nghieäp, noâng thoân. 3.1 Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà phaùt trieån kinh teá haøng hoaù ôû khu vöïc noâng nghieäp noâng thoân 3.2 Caùc giaûi phaùp thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá haøng hoaù trong noâng nghieäp noâng thoân 3.3   Kieán nghò cuûa taùc giaû Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ñeà taøi NCKH caáp nhaø nöôùc KX02/09D veà coâng nghieäp hoaù noâng nghieäp noâng thoân ñoàng baèng Soâng Cöûu Long 2. Laâm Quang Huyeân: - Kinh teá noâng hoä vaø kinh teá hôïp taùc trong noâng nghieäp.Nxb Treû 2004. - Kinh teá hoä noâng daân VN sau ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù kinh teá trong noâng nghieäp.Nxb NN 1991. - Noâng nghieäp noâng thoân Nam boä höôùng tôùi theá kyû 21.Nxb KHXH 2002. 3. Taïp chí phaùt trieån kinh teá, Nghieân cöùu kinh teá. 4. Website Boä ngoaïi giao.www.mofa.gov.vn 5. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7. Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 231 8. Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn ÑEÀ TAØI 124 VAI TROØ ÑIEÀU TIEÁT VÓ MO CUÛA TAØI CHÍNH TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG ÔÛ VIEÄT NAM A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Heä thoáng hoaù lyù luaän taøi chính, chính saùch taøi chính - Khaúng ñònh vai troø cuûa taøi chính trong neàn kinh teá thò tröôøng B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi noùi ñaàu Chöông 1: Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà taøi chính. 1.1.  Taøi chính, heä thoáng taøi chính 1.2.  Chöùc naêng cuûa taøi chính 1.3.  Vai troø cuûa taøi chính vaø kinh nghieäm thöïc thi chính saùch taøi chính trong quaûn lyù kinh teá vó moâ. Chöông 2: Thöïc traïng söû duïng taøi chính vaø chính saùch taøi chính ôû nöôùc ta. 2.1.  Coâng cuï taøi chính thôøi kyø bao caáp 2.2.  Chính saùch taøi chính hieän nay 2.3.  Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà caàn tieáp tuïc caûi caùch Chöông 3: Caùc giaûi phaùp ñoåi môùi chính saùch taøi chính. 3.1.  Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà ñoåi môùi chính saùch taøi chính 3.2.  Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän chính saùch taøi chính 3.3.  Kieán nghò cuûa taùc giaû Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1.  Taïp chí phaùt trieån kinh teá, Nghieân cöùu kinh teá 2.   Boä GD & ÑT: Giaùo trình taøi chính coâng 3.  Lyù thuyeát taøi chính tieàn teä, NXB Thoáng Keâ 4.  Boä GD&ÑT: Giaùo trình Kinh teá hoïc vó moâ 232 5.  Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6.  Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7.  Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8.  Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn ÑEÀ TAØI 125 CHÍNH  SAÙCH  TAØI  CHÍNH  TRONG  QUAÙ  TRÌNH  CHUYEÅN  SANG CÔ CHEÁ THÒ TRÖÔØNG ÔÛ VIEÄT NAM A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Lyù luaän veà taøi chính vaø chính saùch taøi chính - Khaúng ñònh vai troø cuûa chính saùch taøi chính trong quaù trình chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi noùi ñaàu Chöông 1: Lyù luaän veà taøi chính vaø chính saùch taøi chính. 1.1. Taøi chính 1.2. Chính saùch taøi chính quoác gia 1.3. Vai troø cuûa chính saùch taøi chính trong neàn kinh teá thò tröôøng. Chöông 2: Thöïc traïng vaän duïng chính saùch taøi chính. 2.1.  Taøi chính thôøi kyø bao caáp 2.2.  Chính saùch taøi chính hieän nay 2.3.  Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà caàn tieáp tuïc caûi caùch Chöông 3.Caùc giaûi phaùp hoaøn thòeän chính saùch taøi chính. 3.1. Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà ñoåi môùi chính saùch taøi chính 3.2. Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän chính saùch taøi chính 3.3. Kieán nghò cuûa taùc giaû Keát luaän C.TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1.  Taïp chí phaùt trieån kinh teá, Nghieân cöùu kinh teá 233 2.  Boä GD&ÑT:Giaùo trình taøi chính coâng 3.  Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà kinh teá vaø ñoåi môùi kinh teá ôû Vieät Nam: NXB Giaùo duïc 4.  Boä GD&ÑT: Giaùo trình Kinh teá hoïc vó moâ 5.  Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6.  Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7.  Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8.  Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn ÑEÀ TAØI 126 VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG TRONG PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ XAÕ HOÄI ÔÛ VIEÄT NAM TRONG THÔØI KYØ QUAÙ ÑOÄ A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Naém vöõng lyù luaän veà tín duïng vaø hoaït ñoäng tín duïng - Khaúng ñònh vai troø cuûa tín duïng trong neàn kinh teá thò tröôøng. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi noùi ñaàu Chöông 1: Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veá tín duïng. 1.1.  Tín duïng: ñaëc ñieåm cuûa tín duïng 1.2.  Vai troø cuûa tín duïng 1.3.  Caùc hình thöùc tín duïng 1.4.  Kinh nghieäm hoaït ñoäng tín duïng Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng nhöõng naêm qua. 2.1. Tín duïng thôøi kyø bao caáp 2.2. Quan heä tín duïng hieän nay 2.3. Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà caàn tieáp tuïc caûi caùch Chöông 3: Giaûi phaùp ñoåi môùi hoaït ñoäng tín duïng. 3.1. Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà ñoåi môùi hoaït ñoäng tín duïng 3.2. Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän chính saùch tín duïng 3.3. Kieán nghò cuûa taùc giaû Keát luaän 234 C.TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1.  Taïp chí phaùt trieån kinh teá, Nghieân cöùu kinh teá 2.  Boä GD&ÑT:Giaùo trình taøi chính coâng 3.  Lyù thuyeát taøi chính tieàn teä, Nxb Thoáng Keâ 4.  Khuûng hoaûng kinh teá taøi chính ôû Chaâu AÙ 1997 – 1999: nguyeân nhaân, haäu quaû  vaø baøi hoïc vôùi Vòeât Nam 5.  Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6.  Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7.  Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8.  Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn ÑEÀ TAØI 127 VAI TROØ ÑIEÀU TIEÁT VÓ MO CUÛA NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC VIEÄT NAM TRONG THÔØI KYØ QUAÙ ÑOÄ A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng lyù luaän veà ngaân haøng vaø hoaït ñoäng ngaân haøng. 2.   Khaúng ñònh vai troø cuûa ngaân haøng trong neàn kinh teá thò tröôøng. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà ngaân haøng 1.1.  Ngaân haøng: khaùi nieäm, ñaëc ñieåm cuûa ngaân haøng 1.2.  Heä thoáng ngaân haøng. Caùc loaïi ngaân haøng. 1.3.  Kinh nghieäm hoaït ñoäng ngaân haøng Chöông 2. Thöïc traïng hoaït ñoäng ngaân haøng ôû nöôùc ta thôøi gian qua. 2.1.  Ngaân haøng thôøi kyø bao caáp 2.2.  Ngaân haøng hieän nay 2.3.  Ñaùnh giaù hoaït ñoäng ngaân haøng. Chöông 3. Giaûi phaùp ñoåi môùi hoaït ñoäng ngaân haøng thôøi gian tôùi. 3.1.  Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà ñoåi môùi heä thoáng ngaân haøng. 3.2.  Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän heä thoáng ngaân haøng thöông maïi. 235 3.3.  Kieán nghò cuûa taùc giaû Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Taïp chí phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2. Boä GD&ÑT:Giaùo trình taøi chính coâng. 3. Chính saùch tieàn teä vaø söï ñieàu tieát vó moâ cuûa ngaân haøng trung öông ôû caùc nöôùc tö baûn phaùt trieån, NXB Chính trò quoác gia . 4. Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà kinh teá vaø ñoåi môùi kinh teá ôû Vieät Nam, NXB Giaùo duïc. 5. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7. Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8. Website Ñaûng Coäng saûnVN.www.cpv.org.vn ÑEÀ TAØI 128 VAI TROØ CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TRONG PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG ÑÒNH HÖÔÙNG XHCN. A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng lyù luaän ngaân haøng, ngaân haøng thöông maïi vaø hoaït ñoäng ngaân haøng. 2.   Khaúng  ñònh  vai  troø  cuûa  ngaân  haøng  thöông  maïi  trong  neàn  kinh  teá  thò tröôøng. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Ngaân haøng vaø ngaân haøng thöông maïi 1.1. Khaùi quaùt veà heä thoáng ngaân haøng. 1.2. Ñaëc ñieåm cuûa ngaân haøng thöông maïi 1.3. Vai troø cuûa ngaân haøng thöông maïi 1.4. Caùc loaïi hình ngaân haøng thöông maïi 236 1.5. Kinh nghieäm hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi. Chöông 2.Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi ôû nöôùc ta thôøi gian qua. 2.1. Ngaân haøng thôøi kyø bao caáp. 2.2. Ngaân haøng thöông maïi ngaøy nay hieän nay. 2.3. Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà caàn tieáp tuïc caûi caùch Chöông 3. Giaûi phaùp ñoåi môùi hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi 3.1. Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà ñoåi môùi hoaït ñoäng ngaân haøng. 3.2.  Caùc  giaûi  phaùp  naâng  cao  hieäu  quaû  hoaït  ñoäng  ngaân  haøng  thöông maïi. 3.3. Kieán nghò cuûa taùc giaû. Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1.  Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2.  Boä GD&ÑT: Giaùo trình taøi chính coâng. 3.  Nhöõng thaùch thöùc cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá, Nxb BTK. 4.   Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà kinh teá vaø ñoåi môùi kinh teá ôû Vieät Nam, NXB Giaùo duïc. 5.  Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6.  Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7.  Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8.  Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn ÑEÀ TAØI 129 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM: QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng lyù luaän veà ngaân haøng vaø ngaân haøng thöông maïi. 2.   Lòch söû phaùt trieån ngaân haøng thöông maïi 3.   Khaúng  ñònh  vai  troø  cuûa  ngaân  haøng  thöông  maïi  trong  neàn  kinh  teá  thò tröôøng. 237 B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1.Nhöõng lyù luaän veà ngaân haøng thöông maïi. 1.1. Ngaân haøng thöông maïi trong heä thoáng ngaân haøng 1.2. Ñaëc ñieåm cuûa ngaân haøng thöông maïi 1.3. Caùc loaïi ngaân haøng thöông maïi 1.4. Kinh nghieäm hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. Chöông  2.Thöïc  traïng  söï  hình  thaønh  vaø  hoaït  ñoäng  cuûa  ngaân  haøng thöông maïi ôû nöôùc ta thôøi gian qua. 2.1. Thôøi kyø bao caáp. 2.2. Söï hình thaønh vaø hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi trong thôøi kyø ñoåi môùi. 2.3. Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà caàn ñaët ra. Chöông 3. Giaûi phaùp ñoåi môùi vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi. 3.1. Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà ñoåi môùi hoaït ñoäng ngaân haøng vaø ngaân haøng thöông maïi 3.2. Caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi 3.3. Kieán nghò cuûa taùc giaû Keát luaän. C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2. Giaùo trình taøi chính coâng. 3. Nhöõng thaùch thöùc cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong caïnh tranh hoäi nhaäp quoác teá, Nxb TK. 4. Leâ Vinh Danh: Tòeàn vaø hoaït ñoäng ngaân haøng. Nxb CTQG 1996. 5. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7. Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8. Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn 238 ÑEÀ TAØI 130 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VAØ THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng  lyù luaän veà ngaân haøng thöông maïi vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn. 2.   Ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn 3.   Khaúng ñònh vai troø cuûa ngaân haøng vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn  trong neàn kinh teá thò tröôøng. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1.Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà ngaân haøng thöông maïi vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn. 1.1. Ngaân haøng thöông maïi trong heä thoáng ngaân haøng 1.2. Thò tröôøng baát ñoäng saûn trong kinh doanh ngaân haøng. Chöông  2.Thöïc  traïng  hoaït  ñoäng  cuûa  thò  tröôøng  baát  ñoäng  saûn  trong ngaân haøng thöông maïi. 2.1. Ñaëc ñieåm giao dòch baát ñoäng saûn vaø kinh doanh baát ñoäng saûn cuûa ngaân haøng. 2.2.  Thaønh  töïu  hoaït  ñoäng  kinh  doanh  baát  ñoäng  saûn  cuûa  NHTM  vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra. Chöông  3.  Giaûi  phaùp  naâng  cao  hieäu  quaû  giao  dòch  baát  ñoäng  saûn  cuûa ngaân haøng thöông maïi. 3.1. Khuyeán khích NHTM kinh doanh phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn. 3.2. Caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng giao dòch baát ñoäng saûn cuûa ngaân haøng thöông maïi. 3.3. Kieán nghò cuûa taùc giaû Keát luaïân C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2. Giaùo trình  taøi chính coâng. 3. Giaùo trình Kinh teá hoïc vó moâ. 239 4. Chính saùch tieàn teä vaø söï ñieàu tieát vó moâ cuûa ngaân haøng trung öông ôû caùc nöôùc tö baûn phaùt trieån, Nxb Chính trò quoác gia 5. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7. Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8. Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn ÑEÀ TAØI 131 THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH VIEÄT NAM THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN. A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng  lyù luaän veà thò tröôøng vaø thò tröôøng taøi chính. 2.   Khaúng ñònh vai troø cuûa thò tröôøng taøi chính trong neàn kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta. 3.   Kinh nghieäm phaùt trieån thò tröôøng taøi chính. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà thò tröôøng vaø thò tröôøng taøi chính. 1.1. Thò tröôøng taøi chính 1.2. Caùc hoaït ñoäng caáu thaønh thò tröôøng taøi chính. 1.3. Vai troø cuûa thò tröôøng taøi chính Chöông 2. Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng taøi chính ôû nöôùc ta thôøi gian qua 2.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa thò tröôøng taøi chính 1991 tôùi nay. 2.2. Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà caàn ñaët ra. Chöông 3. Giaûi phaùp thuùc ñaåy phaùt trieån thò tröôøng taøi chính. 3.1. Ñònh höôùng höôùng môû roäng vaø phaùt trieån thò tröôøng taøi chính VN hoäi nhaäp theá giôùi. 3.2. Caùc giaûi phaùp môû roäng thò tröôøng taøi chính. 240 3.3.  Caùc  giaûi  phaùp  naâng  cao  hieäu  quaû  hoaït  ñoäng  cuûa  thò  tröôøng  taøi chính. 3.4. Kieán nghò cuûa taùc giaû. Keát luaän C.TAØI KIEÄU THAM KHAÛO 1. Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2. Giaùo trình taøi chính coâng. 3. Giaùo trình Kinh teá hoïc vó moâ, lyù thuyeát taøi chính. 4. Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà kinh teá vaø ñoåi môùi kinh teá ôû Vieät Nam, Nxb Giaùo duïc. 5. Nhöõng thaùch thöùc cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá, Nxb BTK. 6. Website Boä ngoaïi giao.www.mofa.gov.vn 7. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 8. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 9  Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 10. Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn ÑEÀ TAØI 132 CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ ÔÛ NÖÔÙC TA THÔØI GIAN QUA: THAØNH TÖÏU VAØ NHÖÕNG TOÀN TAÏI CAÀN KHAÉC PHUÏC A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng  lyù luaän veà tieàn teä vaø chính saùch tieàn teä. 2.   Khaúng ñònh vai troø cuûa chính saùch tieàn teä trong neàn kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta 3.   Kinh nghieäm söû duïng chính saùch tieàn teä B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1.Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà tieàn teä vaø chính saùch tieàn teä. 241 1.1. Tieàn teä 1.2. Löu thoâng tieàn teä vaø yeâu caàu cuûa qui luaät löu thoâng tieàn teä. 1.3. Chính saùch tieàn teä: vai troø vaø noäi dung. Chöông 2. Thöïc traïng vaän duïng chính saùch tieàn teä ôû nöôùc ta thôøi gian qua 2.1. Thôøi kyø bao caáp. 2.2. Thôøi kyø hieän nay 2.3. Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra. Chöông 3. Giaûi phaùp hoaøn thieän chính saùch tieàn teä 3.1. Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà löu thoâng tieàn teä. 3.2. Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän chính saùch tieàn teä 3.3. Kieán nghò cuûa taùc giaû. Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2. Leâ Vinh Danh: Tieàn vaø hoaït ñoäng ngaân haøng. Nxb CTQG 1996. 3. Lyù thuyeát tieàn teä löu thoâng tieàn teä. 4. Giaùo trình Kinh teá hoïc vó moâ:Giaùo trình ngaân haøng. 5. Chính saùch tieàn teä vaø söï ñieàu tieát vó moâ cuûa ngaân haøng trung öông ôû caùc nöôùc tö baûn phaùt trieån, Nxb Chính trò quoác gia. 6. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7. Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8. Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn ÑEÀ TAØI SOÁ133 THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN VIEÄT NAM: THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng  lyù luaän veà thò tröôøng chöùng khoaùn. 242 2.   Khaúng ñònh vai troø cuûa thò tröôøng chöùng  khoaùn  trong  neàn  kinh  teá  thò tröôøng ôû nöôùc ta. 3.   Kinh nghieäm phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông  1.Nhöõng  vaán  ñeà  lyù  luaän  veà  thò  tröôøng  vaø  thò  tröôøng  chöùng khoaùn. 1.1. Thò tröôøng,thò tröôøng chöùng khoaùn 1.2. Vai troø vaø ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn. 1.3. Kinh nghieäm quoác teá phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn. Chöông 2. Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn ôû nöôùc ta thôøi gian qua 2.1. Quaù trình hình thaønh thò tröôøng chöùng khoaùn  ôû Vieät Nam. 2.2. Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. 2.3. Vai troø, öu nhöôïc ñieåm cuûa thò tröôøng chöùng khoaùnVN. Chöông 3. Giaûi phaùp thuùc ñaåy phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn 3.1. Ñònh höôùng môû roäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùnVN 3.2. Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn 3.3. Kieán nghò cuûa taùc giaû. Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2. Giaùo trình taøi chính coâng. 3. Lyù thuyeát taøi chính tieàn teä 4. Thò tröôøng chöùng khoaùn vaän haønh nhö theá naøo, Nxb BTP. HCM 5. Giaùo trình thò tröôøng chöùng khoaùn. 6. Website Boä ngoaïi giao.www.mofa.gov.vn 7. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 8. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 9. Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 10. Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn 243 ÑEÀ TAØI 134 PHAÂN PHOÁI THEO LAO ÑOÄNG ÖU, NHÖÔÏC ÑIEÅM VAØ SÖÏ VAÄN DUÏNG ÔÛ NÖÔÙC TA A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng  lyù luaän veà phaân phoái vaø phaân phoái theo lao ñoäng. 2.   Khaúng  ñònh  phaân  phoái  theo  lao  ñoäng  laø  hình  thöùc  phaân  phoái  cô  baûn trong thôøi kyø quaù ñoä. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà phaân phoái vaø phaân phoái theo lao ñoäng. 1.1. Phaân phoái, phaân phoái theo lao ñoäng 1.2.  Vai  troø,  phaïm  vi  aùp  duïng  vaø  bieåu  hieän  cuûa  phaân  phoái  theo  lao ñoäng. Chöông 2. Thöïc traïng hình thöùc phaân phoái theo lao ñoäng ôû nöôùc ta thôøi gian qua. 2.1. Tieàn coâng, tieàn löông ôû VN nhöõng naêm qua. 2.2. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa chính saùch tieàn löông. Chöông 3. Giaûi phaùp hoaøn thieän chính saùch tieàn coâng. 3.1. Quan ñieåm cuûa ñaûng ta veà vaän duïng phaân phoái theo lao ñoäng. 3.2. Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän chính saùch phaân phoái theo lao ñoäng. 3.3. Kieán nghò thöïc tieãn veà phaân phoái theo lao ñoäng . Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2. Caùc giaùo trình veà thueá, caùc Nghò ñònh chính phuû veà tieàn löông. 3.  Vaán  ñeà  phaân  phoái  thu  nhaäp  trong  caùc  loaïi  hình  doanh  nghieäp  ôû  Vieät Nam: thöïc traïng, quan ñieåm vaø giaûi phaùp hoaøn thieän, Nxb  TK. 4. Giaûi quyeát vaán ñeà phaân hoaù giaøu, ngheøo ôû caùc nöôùc vaø Vieät Nam. 5. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 244 6. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7. Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8. Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn 9.Caùc vaên baûn phaùp luaät veà thueá thu nhaäp, NXB Chính trò quoác gia. ÑEÀ TAØI 135 MUÏC TIEÂU CUÛA PHAÂN PHOÁI THU NHAÄP TRONG THÔØI KYØ QUAÙ ÑOÄ ÔÛ VIEÄT NAM A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng  lyù luaän veà phaân phoái. 2.   Khaúng ñònh vò trí cuûa quan heä phaân phoái trong heä thoáng QHSX 3.  Laøm roõ muïc tieâu cuûa phaân phoái trong TKQÑ. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà phaân phoái vaø phaân phoái thu nhaäp. 1.1. Phaân phoái thu nhaäp: vò trí, baûn chaát cuûa phaân phoái thu nhaäp 1.2. Söï ña daïng hoaù caùc hình thöùc phaân phoái thu nhaäp 1.3. Caùc hình thöùc phaân phoái thu nhaäp ôû nöôùc ta. Chöông  2.  Thöïc  traïng  vieäc  thöïc  hieän  quan  heä  phaân  phoái  thu  nhaäp  ôû nöôùc ta thôøi gian qua. 2.1. Thôøi kyø bao caáp 2.2. Hieän nay. 2.3. Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra. Chöông 3 .Muïc tieâu cuûa phaân phoái thu nhaäp trong TKQÑ ôû nöôùc ta. 3.1. Coâng baèng trong phaân phoái 3.2. Taïo ñoäng löïc phaùt trieån 3.3. Phaùt trieån beàn vöõng Chöông 4 .Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän quan heä phaân phoái thu nhaäp 4.1. Laáy phaân phoái theo lao ñoäng vaø keát quaû kinh doanh laø cô baûn. 4.2. Thöïc hieän toát chính saùch ñieàu tieát thu nhaäp. 4.3. Môû roäng phuùc lôïi xaõ hoäi vaø xoùa ñoùi ngheøo. Keát luaän 245 C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2. Caùc giaùo trình veà thueá, caùc Nghò ñònh chính phuû veà tieàn löông. 3.  Vaán  ñeà  phaân  phoái  thu  nhaäp  trong  caùc  loaïi  hình  doanh  nghieäp  ôû  Vieät Nam: thöïc traïng, quan ñieåm vaø giaûi phaùp hoaøn thieän, Nxb  TK. 4. Giaûi quyeát vaán ñeà phaân hoaù giaøu, ngheøo ôû caùc nöôùc vaø Vieät Nam. 5. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7. Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8. Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn 9. Caùc vaên baûn phaùp luaät veà thueá thu nhaäp, NXB Chính trò quoác gia. ÑEÀ TAØI 136 MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC HÌNH THÖÙC PHAÂN PHOÁI THU NHAÄP TRONG TKQÑ: LYÙ LUAÄN VAØ THÖÏC TIEÃN A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU 1.   Naém vöõng  lyù luaän veà phaân phoái, caùc hình thöùc phaân phoái thu nhaäp 2.   Khaúng ñònh söï caàn thieát ña daïng hoaù quan heä phaân phoái. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Caùc hình thöùc phaân phoái thu nhaäp ôû nöôùc ta hieän nay 1.1. Phaân phoái theo lao ñoäng: vò trí, baûn chaát vaø bieåu hieän vaän duïng. 1.2. Phaân phoái theo voán: vò trí, baûn chaát vaø bieåu hieän vaän duïng. 1.3. Phaân phoái töø quyõ tieâu duøng coâng coäng: vò trí, baûn chaát vaø bieåu hieän vaän duïng. Chöông 2. Thöïc traïng vieäc thöïc hieän vaø moái quan heä giöõa caùc hình thöùc phaân phoái thu nhaäp ôû nöôùc ta thôøi gian qua. 2.1. Thôøi kyø bao caáp 2.2. Hieän nay. 2.3. Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra. 246 Chöông 2. Muïc tieâu cuûa phaân phoái thu nhaäp trong TKQÑ ôû nöôùc ta. 2.1. Coâng baèng trong phaân phoái 2.2. Taïo ñoäng löïc phaùt trieån Chöông 3. Giaûi phaùp hoaøn thieän quan heä phaân phoái thu nhaäp 3.1. Quan ñieåm cuûa Ñaûng ta veà phaân phoái vaø caûi caùch quan heä phaân phoái. 3.2. Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän  quan heä phaân phoái thu nhaäp 3.3. Kieán nghò cuûa taùc giaû. Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, Nghieân cöùu Kinh teá. 2. Caùc giaùo trình veà thueá, caùc Nghò ñònh chính phuû veà tieàn löông. 3.  Vaán  ñeà  phaân  phoái  thu  nhaäp  trong  caùc  loaïi  hình  doanh  nghieäp  ôû  Vieät Nam: thöïc traïng, quan ñieåm vaø giaûi phaùp hoaøn thieän, Nxb  TK. 4. Giaûi quyeát vaán ñeà phaân hoaù giaøu, ngheøo ôû caùc nöôùc vaø Vieät Nam. 5. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 6. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 7. Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8. Website Ñaûng coäng saûnVN.www.cpv.org.vn 9. Caùc vaên baûn phaùp luaät veà thueá thu nhaäp, NXB Chính trò quoác gia. ÑEÀ AÙN 137 PHAÂN PHOÁI THU NHAÄP QUOÁC DAÂN THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Laøm roõ vai troø cuûa phaân phoái thu nhaäp ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. - Neâu  caùc  giaûi  phaùp  nhaèm  thöïc  hieän  phaân  phoái  coâng  baèng,  hieäu quaû. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI 247 Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Phaân phoái vaø vai troø cuûa phaân phoái thu nhaäp quoác daân 1.1. Phaân phoái thu nhaäp quoác daân 1.2. Vò trí vaø vai troø cuûa phaân phoái 1.3. Caùc hình thöùc phaân phoái thu nhaäp Chöông 2.Thöïc traïng phaân phoái thu nhaäp ôû VN 2.1. Thöïc traïng phaân phoái thu nhaäp nhöõng naêm qua 2.2. Nhöõng taùc ñoäng tích cöïc 2.3. Nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc Chöông 3. Caùc giaûi phaùp 3.1. Caùc giaûi phaùp phaùt huy maët tích cöïc 3.2. Caùc giaûi phaùp haïn cheá tieâu cöïc 3.3. Hoaøn thieän quan heä phaân phoái Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo :w w w. vtv.vn/xoadoigiamngheo. 2. Giaùo duïc y teá , vaên hoùa vaø möùc soáng.Nieân giaùm thoáng keâ 2002. Nxb Thoáng keâ 2003. 3. Töø ñieån kinh teá chính trò . Nxb Tieán boä Mat- xcô –va & Nxb Söï thaät Haø noäi1987 4.  Caåm Haø: Vì sao cheânh leäch giaàu ngheøo gia taêng.Baùo tuoái treû ngaøy 18 /08 2003 5. Ban chính saùch & quaûn lyù Boä NN&PTNT: Giaàu ngheøo trong noâng thoân ngaøy nay. Nxb Noâng nghieäp 1993 6. Nguyeãn Sinh Cuùc: Taêng tröôûng kinh teá vaø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng. Taïp chí phaùt trieån kinh teá soá 159.1/2004 7. Ñöùc Quyeát: Moät soá chính saùch quoác gia veà vieäc laøm vaø xoùa ñoùi giaûm ngheøo. Nxb Lao ñoäng 2002 ÑEÀ AÙN 138 THU NHAÄP VAØ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO HIEÄN NAY ÔÛ VN 248 A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU Laøm roõ moái quan heä thu nhaäp vaø giaùo duïc daøo taïo trong thöïc tieãn neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. thu nhaäp vaø giaùo duïc ñaøo taïo 1.1. Taùc ñoäng cuûa  thu nhaäp ñeán giaùo duïc ñaøo taïo 1.2. Taùc ñoäng cuûa giaùo duïc ñaøo taïo vôùi phaùt trieån kinh teá vaø thu nhaäp Chöông 2. Thöïc traïng thu nhaäp vaø giaùo duïc ñaøo taïo hieän nay ôû nöôùc ta 2.1. Ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø giaùo duïc ñaøo taïo 2.2. Thu nhaäp daân cö vaø giaùo duïc ñaøo taïo 2.3. Thaønh töïu vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra Chöông 3. Caùc giaûi phaùp phaùt huy hieäu quaû moái quan heä qua laïi giöõa thu nhaäp vaø giaùo duïc ñaøo taïo 3.1. Giaûi phaùp veà kinh teá- xaõ hoäi 3.2. Giaûi phaùp veà ngaønh giaùo duïc ñaøo taïo 3.3. Giaûi phaùp veà quaûn lyù Nhaø nöôùc Keát kuaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1- Giaùo duïc y teá , vaên hoùa vaø möùc soáng:Nieân giaùm thoáng keâ 2002. Nxb Thoáng keâ 2003. 2- Caåm Haø:Vì sao cheânh leäch giaàu ngheøo gia taêng.Baùo tuoái treû ngaøy 18 /08 2003 3- Nguyeãn Sinh Cuùc: Taêng tröôûng kinh teá vaø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng.Taïp chí phaùt trieån kinh teá soá 159.1/2004 4- GS Hoaøng Tuïy:Kieán nghò veà giaùo duïc ñaøo taïo.Baùo tuoái treû soá 207ngaøy 4/9/047& soá 208  ngaøy 5/9/04 5- Lieân hieäp caùc hoäi khoa hoïc kyõ thuaät VN: Kyû yeáu hoäi thaûo”Goùp yù Baùo caùo veà tình hình giaùo duïc” cuûa chính phuû trình quoác hoäi.Toå chöùc taïi Haø Noäi ngaøy 27/09/04 6- Boä giaùo duïc ñaøo taïo:Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc ñaøo taïo trong 249 theá kyû XXI kinh nghieäm cuûa caùc quoác gia.Nxb chính trò quoác gia 2002 ÑEÀ AÙN 139 ÑAÀU TÖ TRÖÏC TIEÁP NÖÔÙC NGOAØI TAÏI TP HCM THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU Laøm  roõ  vai  troø,thöïc  traïng  cuûa  FDI  vaø  caùc  giaûi  phaùp  nhaèm  khoâng ngöøng thu huùt FDI cuûaTP HCM. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1.Toång quan veà FDI 1.1. Xuaát khaåu tö baûn cuûa Leânine vaø FDI ngaøy nay 1.2. Vai troø tích cöïc cuûa FDI 1.3. Maët traùi cuûa FDI Chöông 2. Thöïc traïng FDI ôû TP HCM nhöõng naêm qua 2.1. Thöïc traïng thu huùt voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi cuûa TP HCM 2.2. Ñoùng goùp quan troïng cuûa FDI cho TP vaø neàn kinh teá 2.3. Nhöõng maët traùi cuûa FDI ñoái vôùi TP vaø  ñaát nöôùc Chöông 3 . Phöông höôùng taêng cöôøng thu huùt FDI 3.1. Hoaøn thieän caùc chính saùch cuûa TP veà ñaàu tö nöôùc ngoaøi 3.2. Hoaøn thieän cô sôû haï taàng 3.3. Taïo moâi tröôøng ñôøi soáng vaên hoùa thuaän lôïi cho ñaàu tö nöôùc ngoaøi Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1- UBND TPHCM: Baùo caùo quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá xaõ hoâïi TP ñeán naêm 2010 .phoøng toång hôïp UBND TPHCM 2- Vieän kinh teá TPHCM: Höôùng chuyeån dòch cô caáu kinh teá TPHCM.Nxb Treû TPHCM 2002 250 3- Cuïc thoáng keâ TPHCM:  Nieân giaùm thoáng keâ 2003 4- Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi: Nxb phaùp lyù 1996 5- Chuyeån dòch cô caáu kinh teá trong ñieàu kieän hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi Nxb chính trò quoác gia 1999 6- Boä ngoïai giao:Toaøn caàu hoùa&hoäi nhaäp kinh teá cuûa VN.Nxb Chính trò quoác gia 1997 7- Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 8- Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 9- Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn ÑEÀ  AÙN 140 BAÁT BÌNH ÑAÚNG TRONG THU NHAÄP ÔÛ VIEÄT NAM THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU Laøm roõ tình traïng baát bình ñaúng trong thu nhaäp hieän nay ôû  nöôùc ta vaø neâu ra giaûi phaùp khaéc phuïc. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Toång quan veà baát bình ñaúng 1.1. Bình ñaúng vaø baát bình ñaúng 1.2. Cô sôû kinh teá cuûa baát bình ñaúng 1.3. Taùc haïi xaõ hoäi cuûa baát bình ñaúng Chöông 2.  Thöïc traïng thu nhaäp caùc taàng lôùp daân cö ôû VN hieän nay 2.1. Thu nhaäp phaân theo khu vöïc 2.2. Thu nhaäp phaân theo nhoùm giaàu ngheøo 2.3. Nhöõng vaán ñeà ñaët ra Chöông 3. Giaûi phaùp thu heïp baát bình ñaúng 3.1. Giaûi phaùp veà kinh teá 3.2. Giaûi phaùp veà phaân phoái 3.3. Giaûi phaùp veà chính saùch xaõ hoäi Keát luaän 251 C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1-  Chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo :w w w. vtv.vn/ xoadoigiam ngheo. 2-  Giaùo duïc y teá, vaên hoùa vaø möùc soáng: Nieân giaùm thoáng keâ 2002. Nxb Thoáng keâ 2003. 3- Töø ñieån kinh teá chính trò : Nxb Tieán boä Mat- xcô –va & Nxb Söï thaät Haø noäi1987 4- Caåm Haø:Vì sao cheânh leäch giaøu ngheøo gia taêng. Baùo tuoái treû ngaøy 18 /08/ 2003 5- Ban chính saùch & quaûn lyù Boä NN&PTNT: Giaøu ngheøo trong noâng thoân ngaøy nay. Nxb Noâng nghieäp 1993 6- Nguyeãn Sinh Cuùc: Taêng tröôûng kinh teá vaø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng. Taïp chí phaùt trieån kinh teá soá 159.1/2004 ÑEÀ AÙN SOÁ 141 PHAÂN PHOÁI THEO ÑÒNH HÖÔÙNG XHCN A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU Laøm roõ quan ñieåm,noäi dung vaø phöông thöùc thöùc cuûa phaân phoái theo ñònh höôùng XHCN Neâu ra caùc giaûi phaùp thöïc hieän phaân phoái theo ñònh höôùng XHCN B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Phaân phoái theo ñònh höôùng XHCN 1.1. Quan ñieåm phaân phoái XHCN 1.2. Noäi dung cuûa phaân phoái theo ñònh höôùng XHCN 1.3. Phöông thöùc phaân phoái theo ñònh höôùng XHCN Chöông 2. Phaân phoái trong thöïc tieãn nhöõng naêm qua 2.1. Phaân phoái theo lao ñoäng 2.2. Phaân phoái theo cô cheá thò tröôøng 252 2.3. Nhöõng thaønh töïu vaø haïn cheá Chöông  3.  Phöông  höôùng  thöïc  hieän  phaân  phoái  theo  ñònh  höôùng XHCN 3.1. Hoaøn thieän quan heä phaân phoái veà phaùp lyù vaø thöïc tieãn 3.2. Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá 3.3. Hoaøn thieän caùc chính saùch xaõ hoäi Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1- Ñaûng coäng saûn VN: Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi trong thôùi kyø quaù ñoä.Nxb Söï thaät 1983 2- Ñaûng coäng saûn VN: Chieán löôïc oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ñeán naêm 200. Nxb Söï thaät 1991 3-Giaùo duïc y teá, vaên hoùa vaø möùc soáng: Nieân giaùm thoáng keâ 2002. Nxb Thoáng keâ 2003. 4-Caùc luaät veà thueá; Caùc phaùp leänh veà tieàn löông, thöôûng; Baûo hieám y teá, baûo hieåm xaû hoïâi vv 5-Caåm Haø:Vì sao cheânh leäch giaàu ngheøo gia taêng. Baùo tuoái treû ngaøy 18/08/2003 6-Ban chính saùch & quaûn lyù Boä NN&PTNT: Giaøu ngheøo trong noâng thoân ngaøy nay. Nxb Noâng nghieäp 1993 7-Nguyeãn Sinh Cuùc: Taêng tröôûng kinh teá vaø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng. Taïp chí phaùt trieån kinh teá soá 159.1/2004 ÑEÀ AÙN SOÁ 142 VIEÄT NAM VAØ ASEM A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU Laøm roõ quaù trình hình thaønh, toân chæ, muïc tieâu vaø söï phaùt trieån cuûa ASEM vaø vai troø VN qua 5 kyø hoäi nghò Neâu phöông höôùng tham gia ngaøy caøng tích cöïc vaø hieäu quaû vaøo ASEM. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI 253 Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Quaù trình hình thaønh ASEM 1.1. Boái caûnh theá giôùi vaø söï hình thaønh ASEM 1.2. ASEM qua 4 kyø hoäi nghò 1.3. ASEM 5 taïi Haø Noäi Chöông 2. Vieät Nam vôùi ASEM 2.1. Chuû ñoäng tham gia vaø ñoùng goùp tích cöïc vaøo ASEM 2.2. Phaùt trieån hôïp taùc höõu nghò thuùc ñaåy hoäi nhaäp quoác teá cuûa VN 2.3. Khaúng ñònh vò trí vai troø cuûa VN qua ASEM 5 Chöông 3. Phöông höôùng môû roäng vaø taêng cöôøng hoäi nhaäp ASEM 3.1. Ña phöông hoùa ña daïng hoùa caùc quan heä ñoái ngoïai 3.2. Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa 3.3. Giöõ vöõng ñoäc laäp töï chuû vaø dònh höôùng XHCN trong hoäi nhaäp quoác teá Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1 - Caùc thoâng tin veà ASEM 5 treân caùc baùo töø : 8-9/10 /2004 2 - GS Voõ Thanh Thu:  Quan heä kinh teá quoác teá . Nxb Thoáng keâ 2003 3 - Chuyeån dòch cô caáu kinh teá trong ñieàu kieän hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi : Nxb chính trò quoác gia 1999 4 -Boä ngoïai giao: Toaøn caàu hoùa&hoäi nhaäp kinh teá cuûa VN. Nxb Chính trò quoác gia 1997 5 - Ngaân haøng theá giôùi: Baùo caùo ”Toaøn caàu hoùa,taêng tröôûng vaø ñoùi ngheøo ”Nxb Vaên hoùa thoâng tin 2003 6 - Website Boä ngoaïi giao.www.mofa.gov.vn 7 - Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 8 - Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 9 - Kinh teá VN.www.vneconomy.com.vn ÑEÀ AÙN SOÁ 143 TOAØN CAÀU HOÙA VAØ HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ CUÛA VIEÄT NAM 254 A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU Laøm roõ quaù trình toaøn caàu hoùa, cô hoäi vaø thaùch thöùc trong hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa VN. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Toaøn caàu hoùa xu theá vaän ñoäng khaùch quan 1.1-  Khaùi nieäm toaøn caàu hoùa 1.2-  Baûn chaâùt cuûa toaøn caàu hoùa 1.3-  Quaù trình toaøn caàu hoùa Chöông 2. Taùc ñoäng cuûa toaøn caàu hoùa 2.1- Taùc ñoäng veà kinh teá , ñôøi soáng 2.2- Taùc ñoäng veà khoa hoïc coâng ngheä 2.3- Taùc ñoäng veà chính trò vaên hoùa xaõ hoäi Chöông 3.  Hoäïi nhaäp kinh teá cuûa VN, thôøi cô vaø thaùch thöùc 3.1- Quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa VN 3.2- Nhöõng thôøi cô lôùn vaø thaùch thöùc 3.3- Phöông höôùng ñaåy maïnh hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûaVN Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1- GS Voõ Thanh Thu: Quan heä kinh teá quoác teá. Nxb Thoáng keâ 2003 2- Chuyeån dòch cô caáu kinh teá trong ñieàu kieän hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi: Nxb chính trò quoác gia 1999 3- Boä ngoïai giao: Toaøn caàu hoùa&hoäi nhaäp kinh teá cuûa VN. Nxb Chính trò quoác gia 1997 4- Ngaân haøng theá giôùi : Baùo caùo”Toaøn caàu hoùa,taêng tröôûng vaø ñoùi ngheøo”Nxb Vaên hoùa thoâng tin 2003 5- Website Boä ngoaïi giao.www.mofa.gov.vn 6- Website Boä keá hoaïch ñaàu  tö.www.vir.com.vn 7- Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 8- Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 255 ÑEÀ AÙN SOÁ 144 CAÙC GIAÛI PHAÙP TAÊNG CÖÔØNG THU HUÙT ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU Laøm roõ vai troø vaø thöïc traïng ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñoái vôùi neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1.   Vai troø cuûa ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñoái vôùi neàn kinh teá VN hieän nay 1.1. Thu huùt caùc nguoàn löïc töø nöôùc ngoaøi 1.2. Thuùc ñaåy coâng nghieäp hoøa hieän ñaïi hoùa 1.3. Môû roäng thò tröôøng, taêng tröôûng vaø phaùp trieån kinh teá Chöông 2.  Thöïc traïng thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa VN 2.1. Quaù trình thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi 2.2. Vai troø cuûa ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhöõng naêm qua 2.3. Thuaän lôïi ,khoù khaên vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra Chöông  3.  Caùc  giaûi  phaùp  chuû  yeáu  taêng  cöôøng  thu  huùt  ñaà  tö  nöôùc ngoaøi 3.1. Hoaøn thieän cheá ñoä phaùp lyù veà ñaàu tö nöôùc ngoaøi 3.2. Hoaøn thieän cô sôû haï taàng 3.3. Taïo moâi tröôøng ñôøi soáng vaên hoùa thuaän lôïi cho ñaàu tö nöôùc ngoaøi Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1-Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi: Nxb phaùp lyù 1996 2-Chuyeån dòch cô caáu kinh teá trong ñieàu kieän hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi: Nxb chính trò quoác gia 1999 3-Boä ngoïai giao:Toaøn caàu hoùa&hoäi nhaäp kinh teá cuûa VN. Nxb Chính trò quoác gia 1997 4-Ngaân haøng theá giôùi: Baùo caùo ”Toaøn caàu hoùa,taêng tröôûng vaø ñoùi ngheøo” Nxb Vaên hoùa thoâng tin.2003 5-Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 256 6-Website Kinh teá VN www.vneconomy.com.vn 7-Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8-Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi vôùi coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ôû VN:  Nxb khoa hoïc xaõ hoäi 2002 ÑEÀ AÙN SOÁ 145 HÔÏP TAÙC KINH TEÁ VIEÄT NAM ASEAN A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU Laøm roõ veà ASEAN vaø  thöïc traïng hoäi nhaäp ASEAN cuûa VN. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. ASEAN vaø hoäi nhaäp quoác teá cuûa VN 1.1. Toång quan veà ASEAN 1.2. Vai troø cuûa ASEAN trong hoäi nhaäp quoác teá cuûa VN Chöông 2. Quan heä VN, ASEAN vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra 2.1. Quaù trình hoäi nhaäp ASEAN cuûa VN 2.2. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc 2.3. Nhöõng vaán ñeà ñaët ra Chöông 3. Caùc giaûi phaùp ñaåy maïnh hoäi nhaäp ASEAN trong giai ñoïan hieän nay 3.1. Phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä 3.2. Naâng cao söùc caïnh tranh quoác teá cuûa VN 3.3. Tham gia coù hieäu quaû vaøo caùc hoïat ñoäng khu vöïc vaø quoác teá Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1- GS Voõ Thanh Thu:  Quan heä kinh teá quoác teá.  Nxb Thoáng keâ 2003 2- Chuyeån dòch cô caáu kinh teá trong ñieàu kieän hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi: Nxb chính trò quoác gia 1999 257 3- Boä ngoïai giao: Toaøn caàu hoùa & hoäi nhaäp kinh teá cuûa VN. Nxb Chính trò quoác gia 1997 4- Ngaân haøng theá giôùi: Baùo caùo ”Toaøn caàu hoùa,taêng tröôûng vaø ñoùi ngheøo” Nxb Vaên hoùa thoâng tin.2003 5- Website Boä ngoaïi giao.www.mofa.gov.vn 6- Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 7- Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn 8- Kinh teá VN.www.vneconomy.com. ÑEÀ AÙN SOÁ 146 XUAÁT NHAÄP KHAÅU CUÛA VIEÄT NAM THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU -Laøm roõ vai troø cuûa xuaát khaåu trong phaùt trieån kinh teá vaø hoäi nhaäp quoác teá cuûa VN -Neâu caùc giaûi phaùp phaùt trieån xuaát nhaäp khaåu hôïp lyù, hieäu quaû. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Vai troø cuûa xuaát nhaäp khaåu 1.1. Ñieàu hoøa quaù trình taùi saûn xuaát xaõ hoäi. 1.2. Phaùt huy lôïi theá so saùnh cuûa neàn kinh teá 1.3. Thuùc ñaåy coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa , môû roäng thò tröôøng Chöông 2. Thöïc traïng xuaát nhaäp khaåu nhöõng naêm qua 2.1. Thöïc traïng veà xuaát nhaäp khaåu 2.2. Nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc 2.3. Nhöõng vaán ñeà caàn quan taâm giaûi quyeát Chöông 3. Phöông höôùng ñaåy maïnh xuaát nhaäp khaåu 3.1. Ñieàu chænh chieán löôïc vaø cô caáu xuaát nhaäp khaåu 3.2. Quaûng baù thöông hieäu taêng söùc caïnh tranh 3.3. Phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä vaø môû roäng thò tröôøng Keát luaän 258 C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1-Ban vaät giaù chính phuû: Kinh teá Vieät Nam hoäi nhaäp vaø phaùt trieån . Nxb TPHCM 2001 . 2-TS Nguyeãn Vaên Chænh , TS Vuõ Quang Vieät: Kinh teá Vieät Nam ñoåi môùi  nhöõng phaân tích vaø ñaùnh giaù quan troïng. Nxb Thoáng Keâ 2002 . 3-PTS Leâ Minh Taâm , PTS Phaïm Quyeàn: Höôùng phaùt trieån thò tröôøng xuaát nhaäp khaåu Vieät Nam ñeán naêm 2010 . Nxb Thoáng Keâ 1997 . 4-Vuõ Höõu Töûu: Giaùo trình toå chöùc kinh doanh ñoái ngoïai. Tröôøng Kinh teá ñoái ngoïai TPHCM . 5-Viet Nam Bussiness .www.vnn.vn/chuyenmuc 6-Website daønh cho doanh nghieäp "" 7-Ñaàu tö Vieät Nam www.dautu.vnn.vn ÑEÀ AÙN SOÁ 147 ÑAÀU TÖ CUÛA VIEÄT NAM  RA NÖÔÙC NGOAØI THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Laøm roõ vai troø cuûa ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi vaø thöïc traïng ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi cuûa VN - Giaûi phaùt phaùt trieån ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi trong quaù trình hoäi nhaäp. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Vai troø cuûa ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi 1.1. Xuaát khaåu khoa hoïc coâng ngheä phaùt huy lôïi theá cuûa VN 1.2. Thu lôïi nhuaän thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá 1.3. Môû roäng giao löu kinh teá vaên hoùa Chöông 2. Thöïc traïng ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi cuûa VN 2.1. Quy moâ, ñòa baøn xuaát khaåu cuûa Vieät Nam. 2.2. Ngaønh, ngheà, kyõ thuaät coâng ngheä xuaát khaåu cuûa Vieät Nam. 2.3. Thaønh töïu vaø nhöõng toàn taïi Chöông 3. Caùc giaûi phaùp thuùc ñaåy ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi 259 3.1. Hoaøn thieän haønh lang phaùp lyù 3.2. Môû roäng hôïp taùc ñaàu tö Quoác teá 3.3. Nhaø nöôùc hoã trôï veà vaät chaát vaø coâng ngheä cho doanh nghieäp Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1- GS Voõ Thanh Thu: Quan heä kinh teá quoác teá.  Nxb Thoáng keâ 2003 2- Chuyeån dòch cô caáu kinh teá trong ñieàu kieän hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi : Nxb chính trò quoác gia 1999 3-Boä ngoïai giao:Toaøn caàu hoùa & hoäi nhaäp kinh teá cuûa VN.Nxb Chính trò quoác gia 1997 4-Ñaïi hoïc quoác gia TP HCM: Hoäi thaûo khoa hoïc.Toaøn caàu hoùa vaù hoäi nhaäp kinh teá cuûa VN(tr 240-241) 5-Website Boä ngoaïi giao.www.mofa.gov.vn 6-Website Boä keá hoaïch ñaàu  tö.www.vir.com.vn 7-Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 8-Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn ÑEÀ AÙN SOÁ 148 XUAÁT KHAÅU LAO ÑOÄNG CUÛA VIEÄT NAM THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Laøm roõ vai troø vaø hieän traïng xuaát khaåu lao ñoäng cuûa VN ra nöôùc ngoaøi nhöõng naêm qua. -Neâu caùc giaûi phaùp taêng cöôøng soá löôïng vaø chaát löôïng söùc lao ñoäng, vaø môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Vai troø cuûa xuaát khaåu lao ñoäng ra nöôùc ngoaøi 1.1. Giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm vaø thu nhaäp 1.2. Hoäi nhaäp quoác teá veà nhaân löïc 1.3. Giao löu vaên hoùa xaõ hoäi 260 Chöông 2. Thöïc traïng xuaát khaåu lao ñoäng nhöõng naêm qua 2.1. Xuaát khaåu lao ñoäng qua caùc naêm 2.2. Keát quaû thu ñöôïc vaø trieån voïng 2.3. Nhöõng vaán ñeà ñaët ra Chöông 3.  Caùc giaûi phaùp ñaåy maïnh xuaát khaåu lao ñoäng 3.1. Ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi lao ñoäng 3.2. Toå chöùc laïi maïng löôùi dòch vuï xuaát khaåu lao ñoäng 3.3. Baûo hieåm quyeàn lôïi vaø caùc chính saùch xaõ hoäi cho ngöôøi lao ñoäng Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1-Theá giôùi vieäc laøm.www.thegioivieclam.com 2-Xuaát vaø nhaäp khaåu khu vöïc Chaâu A Ù.www. asiaxport.com. 3-Boä ngoïai giao: Toaøn caàu hoùa&hoäi nhaäp kinh teá cuûa VN. Nxb Chính trò quoác gia 1997 4-Boä lao ñoäng thöông binh vaø xaõ hoäi:Soå tay thoáng keâ thoâng tin thò tröôøng lao  ñoäng ôû VN.Nxb chính trò quoác gia 1999 5-Website Boä ngoaïi giao.www.mofa.gov.vn 6-Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 7-Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 8-Baùo ñaàu tö.www.dautu.com.vn ÑEÀ AÙN SOÁ 149 ÑAÀU TÖ TRÖÏC TIEÄP NÖÔÙC NGOAØI CÔ HOÄI VAØ THAÙCH THÖÙC ÑOÁI VÔÙI NEÀN KINH TEÁ NÖÔÙC TA A. MUÏC ÑÍCH-YEÂU CAÀU - Laøm roõ lyù luaän vaø thöïc tieãn veø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi, nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc ôû VN nhöõng naêm qua - Neâu nhöõng giaûi phaùp naém baét thôøi cô, ñaåy luøi thaùch thöùc, tieáp nhaän ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù hieäu quaû. B. KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀ TAØI 261 Lôøi môû ñaàu Chöông 1. Vai troø cuûa ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi. 1.1. Khaùi nieäm FDI 1.2. Ñaëc tröng cuûa FDI 1.3. Vai troø cuûa FDI Chöông 2. Thöïc traïng FDI nhöõng naêm qua, thôøi cô vaø thaùc thöùc 2.1. Thöïc traïng FDI töø 1990-2004 2.2. Cô hoâïi vaø thaùch thöùc 2.3. Nhöõng vaán ñeà ñaët ra Chöông 3.  Caùc giaûi phaùp ñaåy luøi thaùch thöùc taêng cöôøng thu huùt vaø naâng cao hieäu quaû FDI 3.1. Khoâng ngöøng hoaøn thieän luaâït vaø caùc chính saùch lieân quan ñeán ñaàu FDI 3.2. Phaùt trieån cô sôû haï taàng, hoaøn thieä quaûn lyù Nhaø nöôùc 3.3. Taïo moïi ñieàu kieän cho ngöôøi nöôùc ngoaøi yeân taâm sinh soáng ñaàu tö laâu daøi Keát luaän C. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Nhaø xuaát baûn phaùp lyù: Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 2. Xuaát vaø nhaäp khaåu khu vöïc Chaâu AÙ.www. asiaxport.com. 3. Vuõ Tuaán Anh: Vai troø cuûa Nhaø nöôùc trong neàn kinh teá thò tröôøng. Nxb KHXH 1994. 4. Traàn Vaên Ñaéc: Vai troø cuûa coâng ngheä trong vieäc thuùc ñaåy cô caáu laïi coâng nghieäp trong quaù trình hieän ñaï. Boä khoa hoïc coâng ngheäï vaø moâi tröôøng 1994. 5. Website Boä ngoaïi giao.www.mofa.gov.vn 6. Website Boä keá hoaïch ñaàu tö.www.vir.com.vn 7. Website Kinh teá VN .www.vneconomy.com.vn 8. Baùo ñaàu tö www.dautu.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxchu de goi y kinh te chinh tri.docx
  • pdfchu de goi y kinh te chinh tri.pdf
Luận văn liên quan