Đề tài Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802

Lời mở đầu Ngày nay môi trường kinh doanh luôn biến đổi không ngừng, cộng với việc sự cạnh tranh toàn cầu và sức ép của người tiêu dùng đã buộc các doanh nghiệp phải hết sức coi trọng về vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mình. Chất lượng sản phẩm trở thành một nhân tố cơ bản quyết định sự thành bại trong cạnh tranh, quyết định sự tồn tại và lớn mạnh của doanh nghiệp. Đổi mới quản lý chất lượng và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong doanh nghiệp là việc làm hết sức cần thiết. Hệ thống quản lý chất lượng này sẽ làm thay đổi nếp nghĩ và cách làm cũ, tạo ra một phong cách, một bộ mặt mới cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng, góp phần tăng năng suất và giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, tăng uy tín của Xí nghiệp về đảm bảo chất lượng. Đây là việc làm có tính chiến lược của Xí nghiệp nó phù hợp với xu thế của đất nước và thế giới. Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 802 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 8, tôi quyết định chọn đề tài: "áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802" làm đề tài thực tập tốt nghiệp. Đề tài này ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm có 3 phần: Phần I: Giới thiệu chung về Xí nghiệp Sông Đà 802. Phần II: Thực trạng về kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2000 tại Xí nghiệp . Phần III: Một số giải pháp về kế hoạch xây dựng và áp dụng thành công hệ thống QLCL ISO 9001: 2000 tại Xí nghiệp Sông Đà 802. Trong phạm vi đề tài thực tập này, tôi tập trung nghiên cứu mảng áp dụng QLCL ISO 9001: 2000 của Xí nghiệp , đồng thời cũng nêu lên những lợi ích cụ thể của việc áp dụng hệ thống, bên cạnh đó cũng nêu lên những thuận lợi và khó khăn mà Xí nghiệp cần phải khắc phục, đặc biệt là đề tài cũng đưa ra các giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế, giúp cho Xí nghiệp thực hiện tiến hành áp dụng hệ thống thành công và duy trì hệ thống có hiệu quả. Với mong muốn góp thêm một vài ý kiến nhỏ bé của mình về quá trình áp dụng ISO 9001:2000 tại Xí nghiệp , tuy nhiên do trình độ lý luận và thời gian thực tập tại Xí nghiệp có hạn, nên vấn đề nghiên cứu của tôi không thể tránh được các thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ và góp ý của các thầy cô giáo để cho tôi có thể hoàn thiện hơn những suy nghĩ và hiểu biết thêm về những vấn đề này. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo đã giảng dạy cho tôi. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo: Ngô Thị Việt Nga đã trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này Mục lục lời mở đầu 1 Phần I: Giới thiệu chung về Xí nghiệp TNHH Nhà nước một thành viên sông Đà 8 3 1. Lịch sử hình thành và phát triển 3 2. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp 4 3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 6 Phần II: thực trạng về kế hoạch kinh doanh và áp dụng hệ thống qlcl theo Iso 9001 : 2000 tại Xí nghiệp sông đà 8 11 1. Các đặc điểm về kinh tế kỹ thuật 11 1.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 11 1.2. Đặc điểm về lao động 11 1.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu và máy móc thiết bị 14 1.3.1. Nguyên vật liệu 14 1.3.2.Công nghệ, cơ sở vật chất và trang thiết bị 15 2. Tình hình quản lý chất lượng tại Xí nghiệp 17 2.1. Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng của Xí nghiệp 17 2.1.1. Thành tựu đạt được 17 2.2.2. Một số yếu kém trong quản lý chất lượng của Xí nghiệp Sông Đà 802 21 2.3. Sự cần thiết phải áp dụng ISO 9001 tại Sông Đà 8 22 2.4. Những khó khăn khi nghiên cứu triển khai áp dụng ISO 9001 ở Xí nghiệp Sông Đà 802 24 2.4.1. Khó khăn bên trong Xí nghiệp 24 2.4.2. Khó khăn bên ngoài doanh nghiệp 25 2.5. Những thuận lợi đối với việc áp dụng ISO 9001 tại Sông Đà 8 26 2.5.1. Thuận lợi bên trong Xí nghiệp 26 2.5.2. Thuận lợi bên ngoài Xí nghiệp 26 3. Nội dung của kế hoạch nghiên cứu và xây dựng hệ thống ISO 9001 : 2000 của Xí nghiệp Sông Đà 802 27 3.1. Nội dung kế hoạch 27 3.1.1. Thành lập ban chỉ đạo 27 3.1.2. Đào tạo về quản lý chất lượng và các yêu cầu ISO 9001 : 2000 28 3.1.3. Khảo sát tình hình thực trạng của Xí nghiệp với các yêu cầu tiêu chuẩn 28 3.1.4. Thiết kế hệ thống 29 3.1.5. Phân công viết tài liệu, hướng dẫn viết văn bản. 31 3.1.6. Hướng dẫn Xí nghiệp viết tài liệu theo kế hoạch 31 3.1.7. Xem xét, hoàn thiện các văn bản 32 3.1.8. Phổ biến tài liệu 32 3.1.9. Theo dõi việc thực hiện, cải tiến hệ thống văn bản 32 3.1.10.Phổ biến ISO 9000 cho tất cả nhân viên 32 3.1.11. Đào tạo đánh giá viên nôi bộ 33 3.1.12. Lập kế hoạch, triển khai đánh giá nội bộ 33 3.1.13. Hướng dẫn khắc phục các điểm không phù hợp 34 3.1.14. Họp xem xét của lãnh đạo Xí nghiệp 35 3.1.15. Tổ chức đánh giá thử 35 3.1.16.Xem xét hướng dẫn Xí nghiệp khắc phục các lỗi sau đánh giá thử 35 3.1.17 Hướng dẫn các công việc chuẩn bị cho chứng nhận 35 3.1.18 Đánh giá chứng nhận 36 3.1.19. Hướng dẫn khắc phục lỗi sau chứng nhận (nếu có) 36 3.1.20. Kết thúc dự án 36 4.Thực trạng về vấn đề chất lượng quản lý chất lượng của Xí nghiệp 36 Phần III: Một số giải pháp về kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001-2000 tại Xí nghiệp Sông Đà 802 38 1.1. Phương hướng nâng cao sản xuất nói chung 38 1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả công tác quản lý chất lượng tại Xí nghiệp trong một số năm tới 39 2. Một số giải pháp trong việc nghiên cứu triển khai áp dụng ISO 9001:2000 tại Xí nghiệp Sông Đà 802 41 2.1. Giải pháp 1 41 2.1.1. Tiếp tục xem xét tính hợp lý của hệ thống văn bản hiện hành 41 2.1.2. Nghiên cứu và vận dụng kinh nghiệm của các doanh nghiệp, tổ chức đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 42 2.1.3. Xem xét tính hiệu lực của hệ thống qua các kỳ đánh giá chất lượng nội bộ 43 2.2. Giải pháp 2 44 2.2.1. Tổ chức các lớp học về ISO 9001:2000 cho cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp 44 2.2.2. Tăng cường hành động của lãnh đạo Xí nghiệp 46 2.2.3. Ban chỉ đạo ISO 9001:2000 cần phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá quá trình thực hiện ISO 9001:2000 48 2.3. Giải pháp 3 50 2.4. Giải pháp 4 50 2.5. Giải pháp 5 51 3. Một số kiến nghị 52 Kết luận 57 Tài liệu tham khảo 58

docx62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1503 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¶i ®­îc XÝ nghiÖp ph©n c«ng c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm tõng lÜnh vùc viÕt tõng tµi liÖu cô thÓ, ®Ó ®¶m b¶o thêi gian hoµn thµnh, s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ cña XÝ nghiÖp . C¸c chuyªn gia t­ vÊn sÏ h­íng dÉn c¸c c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm biªn so¹n c¸c tµi liÖu. 3.1.6. H­íng dÉn XÝ nghiÖp viÕt tµi liÖu theo kÕ ho¹ch Sau khi tiÕn hµnh ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ ®èi víi tõng c¸n bé cô thÓ, tæ chøc t­ vÊn vµ ban chØ ®¹o sÏ tiÕn hµnh h­íng dÉn tõng c¸n bé ®­îc ph©n c«ng biªn so¹n dù th¶o toµn bé c¸c tµi liÖu theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. Dù th¶o c¸c tµi liÖu cña XÝ nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt, yªu cÇu tiªu chuÈn theo kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp . 3.1.7. Xem xÐt, hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ViÖc xem xÐt, hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n sÏ ®­îc tæ chøc t­ vÊn cïng c¸n bé cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh xem xÐt sau khi c¸c dù th¶o tµi liÖu ®· ®­îc biªn so¹n. §©y lµ c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho c¸c tµi liÖu ®¶m b¶o ®Çy ®ñ chÝnh x¸c. Sau ®ã tæ chøc t­ vÊn, cïng c¸n bé cã thÈm quyÒn ®Ò nghÞ l·nh ®¹o XÝ nghiÖp phª duyÖt vµ ban hµnh toµn bé c¸c tµi liÖu ®· dù th¶o. 3.1.8. Phæ biÕn tµi liÖu Khi tµi liÖu ®­îc ban hµnh, tæ chøc t­ vÊn sÏ h­íng dÉn XÝ nghiÖp tæ chøc lËp kÕ ho¹ch vµ tiÕn hµnh phæ biÕn tÊt c¶ c¸c tµi liÖu cho nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®Ó mäi ng­êi n¾m râ ®­îc c¸c tµi liÖu ®· ban hµnh ®Ó ®¶m b¶o thuËn lîi vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001 : 2000. Phæ biÕn tµi liÖu cÇn ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng vµ theo tõng lÜnh vùc cô thÓ. 3.1.9. Theo dâi viÖc thùc hiÖn, c¶i tiÕn hÖ thèng v¨n b¶n Sau khi phæ biÕn tµi liÖu, nh÷ng ng­êi cã liªn quan cÇn nghiªn cøu cô thÓ ®Ó cã thÓ gãp ý, bæ sung thªm nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña mçi phßng ban cô thÓ cña XÝ nghiÖp. Tæ chøc t­ vÊn sÏ h­íng dÉn XÝ nghiÖp söa ®æi, c¶i tiÕn tµi liÖu qua nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña nh÷ng ng­êi cã liªn quan, ®ång thêi theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn, gãp ý l·nh ®¹o XÝ nghiÖp thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vµ ®óng tiÕn ®é. 3.1.10.Phæ biÕn ISO 9000 cho tÊt c¶ nh©n viªn Sau khi hÖ thèng v¨n b¶n ®­îc x©y dùng, xÐt duyÖt vµ ban hµnh, XÝ nghiÖp tiÕn hµnh tæ chøc phæ biÕn cho tÊt c¶ mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn XÝ nghiÖp , n©ng cao nhËn thøc vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000 nãi chung vµ ISO 9001 nãi riªng. §ång thêi, phèi hîp víi tæ chøc t­ vÊn ®µo t¹o c¸ch thøc tiÕn hµnh c«ng viÖc ®· x¸c ®Þnh trong v¨n b¶n hÖ thèng chÊt l­îng. Song song víi viÖc ®µo t¹o lµ tæ chøc kiÓm tra tr×nh ®é nghiÖp vô cña tõng ng­êi tiªu h­íng dÉn c«ng viÖc ®­îc giao, c¸ch thøc lµm viÖc cña mçi ng­êi. Tæ chøc thi ®ua vµ khuyÕn khÝch vËt chÊt c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh trang bÞ nhËn thøc. Phæ biÕn cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh mét lÇn cho tÊt c¶ mäi ng­êi hoÆc cã thÓ ®­îc chia thµnh mét sè b­íc cô thÓ. Thêi gian cho mçi lÇn phæ biÕn kho¶ng 0,5 ngµy. 3.1.11. §µo t¹o ®¸nh gi¸ viªn néi bé Tæ chøc t­ vÊn sÏ gióp XÝ nghiÖp tiÕn hµnh ®µo t¹o vÒ ®¸nh gi¸ viªn chÊt l­îng néi bé, ®¶m b¶o cho c¸c c¸n bé chñ chèt cña XÝ nghiÖp cã ®ñ n¨ng lùc vµ sè l­îng ®Ó tù ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l­îng theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn. ThiÕt lËp hÖ thèng ®¸nh gi¸ néi bé vµ hÖ thèng xem xÐt cña l·nh ®¹o ®èi víi hÖ thèng chÊt l­îng. Néi dung ®µo t¹o cña khãa häc lµ c¸c c¸ch ®¸nh gi¸ chÊt l­îng, sù cÇn thiÕt vµ môc ®Ých cña ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé, c¸c kü thuËt ®¸nh gi¸, c¸ch thøc t×m kiÕm ®iÓm kh«ng phï hîp vµ ph©n lo¹i chóng, c¸ch ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸… c¸c kiÕn thøc mµ tæ chøc t­ vÊn trang bÞ sÏ gióp cho nh÷ng chuyªn gia cña XÝ nghiÖp cã thÓ tù m×nh ®¸nh gi¸ ®­îc hÖ thèng chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp khi cÇn thiÕt. KÕt thóc khãa häc, c¸c häc viªn ph¶i tr¶i qua mét kú thi ®Ó cã thÓ ®­îc cÊp chøng chØ chuyªn gia ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé. Tæ chøc t­ vÊn sÏ cÊp chøng chØ chuyªn gia ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé mµ tõ lùc l­îng nµy XÝ nghiÖp cã thÓ ®éc lËp tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l­îng cña m×nh. 3.1.12. LËp kÕ ho¹ch, triÓn khai ®¸nh gi¸ néi bé Tæ chøc t­ vÊn cïng XÝ nghiÖp sÏ tiÕn hµnh ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé ®¸nh gi¸, cña tr­ëng nhãm ®¸nh gi¸, lËp kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ tr­íc khi b¾t tay vµo tiÕn hµnh ®¸nh gi¸. Trong kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ sÏ x¸c ®Þnh râ môc tiªu, ph¹m vi c¸c tµi liÖu, thêi gian, ®Þa ®iÓm, nh©n lùc vµ sù cÇn thiÕt tham gia hîp t¸c cña c¸c c¸n bé nh©n viªn tõ c¸c bé phËn. Th«ng b¸o tíi c¸c bé phËn, c¸ nh©n liªn quan tíi kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ vµ x¸c nhËn sù nhÊt trÝ cña c¸c bé phËn, c¸ nh©n nµy. Sau khi ®· lËp kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ lµ viÖc b¾t tay vµo viÖc ®¸nh gi¸. Tr­íc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, c¸c c¸n bé ®¸nh gi¸ cÇn nghiªn cøu c¸c tµi liÖu, sæ tay chÊt l­îng vµ c¸c quy tr×nh, thñ tôc chÊt l­îng ®Ó hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ hÖ thèng chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp , c¸c thñ tôc, quy tr×nh cña hÖ thèng chÊt l­îng liªn quan tíi bé phËn sÏ ®­îc ®¸nh gi¸. Xem xÐt sù phï hîp cña hÖ thèng chÊt l­îng ®· ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n theo yªu cÇu cña ISO 9001, chuÈn bÞ phiÕu ghi chÐp cho nh÷ng vÊn ®Ò, ®iÓm cÇn lµm s¸ng tá trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸. B­íc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ lµ häp khai m¹c víi sù tham gia cña nhãm ®¸nh gi¸, ®¹i diÖn cña c¸c bé phËn ®­îc ®¸nh gi¸. Tr­ëng nhãm ®¸nh gi¸ tr×nh bµy kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸, c¸c thµnh viªn cña ®oµn ®¸nh gi¸, ®¹i diÖn c¸c bé phËn ®­îc ®¸nh gi¸ vµ gi¶i thÝch c¸ch thøc tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ®­îc tiÕn hµnh c¸c tµi liÖu vµ ng­êi liªn quan. Khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, c¸c c¸n bé ®¸nh gi¸ sÏ so s¸nh hÖ thèng chÊt l­îng ®ang tån t¹i ë XÝ nghiÖp víi c¸c yªu cÇu cña ISO 9001 ®Ó thÊy sù thùc hiÖn cã ®óng ®¾n kh«ng, cã hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo. XÝ nghiÖp cÇn kÕt hîp sö dông tæng hîp c¸c kü thuËt ®¸nh gi¸ nh­ pháng vÊn, trao ®æi xem xÐt hÖ thèng tµi liÖu, quan s¸t c«ng viÖc… trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸. 3.1.13. H­íng dÉn kh¾c phôc c¸c ®iÓm kh«ng phï hîp ViÖc lËp kÕ ho¹ch, triÓn khai ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ mµ trong ®ã sÏ chØ ra ®­îc ®©u lµ nh÷ng ®iÓm phï hîp víi nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp, tæ chøc t­ vÊn tiÕn hµnh kh¾c phôc, bæ sung c¸c ®iÓm kh«ng phï hîp nµy sao cho thµnh nh÷ng ®iÓm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn. 3.1.14. Häp xem xÐt cña l·nh ®¹o XÝ nghiÖp Sau khi ®· kh¾c phôc ®­îc c¸c ®iÓm kh«ng phï hîp, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tæ chøc häp ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé chñ chèt ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng chÊt l­îng vµ xem xÐt c¸c vÊn ®Ò cÇn c¶i tiÕn, ®iÒu chØnh cña hÖ thèng. Häp xem xÐt cña ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp nªn ®­îc tæ chøc sau c¸c lÇn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé. 3.1.15. Tæ chøc ®¸nh gi¸ thö ViÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ thö lµ viÖc cÇn thiÕt tr­íc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÝnh thøc ®èi víi viÖc tiÕn hµnh x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9001 cña XÝ nghiÖp . Tæ chøc t­ vÊn chÞu tr¸ch nhiÖm mêi tæ chøc chøng nhËn tíi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thö ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é phï hîp cña hÖ thèng ®èi víi yªu cÇu tiªu chuÈn ®ång thêi gióp c¸n bé cña XÝ nghiÖp lµm quen víi ®¸nh gi¸ chÝnh thøc. 3.1.16.Xem xÐt h­íng dÉn XÝ nghiÖp kh¾c phôc c¸c lçi sau ®¸nh gi¸ thö Sau khi ®¸nh gi¸ thö kÕt thóc, c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ sÏ ®­îc kÕt luËn trong "B¸o c¸o ®¸nh gi¸ thö". B¸o c¸o nµy sÏ liÖt kª ®Çy ®ñ, chi tiÕt c¸c lçi cô thÓ phôc c¸c lçi nµy, ®Ó ®¶m b¶o khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÝnh thøc sÏ kh«ng cßn ph¸t hiÖn c¸c lçi t­¬ng tù n÷a. 3.1.17 H­íng dÉn c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho chøng nhËn ViÖc chuÈn bÞ cho ®¸nh gi¸ chøng nhËn bao gåm c¸c néi dung sau: - §¸nh gi¸ tr­íc chøng nhËn: néi dung nµy nh»m x¸c ®Þnh xem hÖ thèng cña XÝ nghiÖp ®· phï hîp víi tiªu chuÈn ch­a, cã ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶ kh«ng, x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i ®Ó kh¾c phôc. ViÖc ®¸nh gi¸ tr­íc chøng nhËn cã thÓ do XÝ nghiÖp tiÕn hµnh hoÆc do tæ chøc bªn ngoµi thùc hiÖn. - Lùa chän tæ chøc chøng nhËn: tæ chøc chøng nhËn ®©y ®¸nh gi¸ cña bªn thø ba lµ tæ chøc ®· ®­îc c«ng nhËn cho viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ vµ cÊp chøng nhËn phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9000. V× nguyªn t¾c mäi chøng chØ ISO 9000 ®Òu cã gi¸ trÞ nh­ nhau, kh«ng ph©n biÖt tæ chøc nµo tiÕn hµnh cÊp. XÝ nghiÖp cã quyÒn lùa chän bÊt kú tæ chøc nµo ®Ó ®¸nh gi¸ vµ cÊp chøng chØ. - ChuÈn bÞ vÒ mÆt tæ chøc vµ nguån lùc ®Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸. 3.1.18 §¸nh gi¸ chøng nhËn Tæ chøc chøng nhËn ®­îc XÝ nghiÖp lùa chän tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ sù phï hîp vµ sù tháa m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn. NÕu hÖ thèng XÝ nghiÖp cña XÝ nghiÖp ®· ®¸p øng hoµn toµn ®­îc yªu cÇu cña tiªu chuÈn, tæ chøc chøng nhËn sÏ tiÕn hµnh chøng nhËn chÝnh thøc hÖ thèng chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp . Sù chøng nhËn nµy lµ b»ng chøng kh¸ch quan do bªn thø ba cÊp, chøng minh r»ng XÝ nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®¸p øng c¸c dÞch vô cã chÊt l­îng cho kh¸ch hµng. 3.1.19. H­íng dÉn kh¾c phôc lçi sau chøng nhËn (nÕu cã) Tæ chøc t­ vÊn sÏ gióp XÝ nghiÖp thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp ®­îc ph¸t hiÖn ra trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, cho ®Õn khi tæ chøc chøng nhËn x¸c ®Þnh r»ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9000. Trong giai ®o¹n nµy, XÝ nghiÖp kh«ng chØ tiÕn hµnh kh¾c phôc c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i mµ cßn cÇn ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®Ó duy tr× vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn hÖ thèng chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp . 3.1.20. KÕt thóc dù ¸n Sau khi tæ chøc chøng nhËn cÊp chøng chØ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001 : 2000 cho XÝ nghiÖp th× coi nh­ kÕt thóc giai ®o¹n x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng trong XÝ nghiÖp . Tuy nhiªn, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i liªn tôc c¶i tiÕn ®Ó tiÕp tôc duy tr× vµ thùc hiÖn tèt h¬n n÷a, ph¸t huy hiÖu qu¶ h¬n n÷a cña viÖc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001 : 2000 trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp . 4.Thùc tr¹ng vÒ vÊn ®Ò chÊt l­îng qu¶n lý chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cu¶ XÝ nghiÖp , vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng mÆc dï ®· ®­îc ban l·nh ®¹o quan t©m vµ ®Çu t­ nh­ng ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé vµ thèng nhÊt. ViÖc nghiªn cøu vµ ¸p dông nh÷ng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng tiªn tiÕn trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña qu¶n lý chÊt l­îng ch­a ®­îc thùc hiÖn. XÝ nghiÖp míi chØ ¸p dông m« h×nh chÊt l­îng, theo nhãm OTK ®Ó theo dâi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ chÊt l­îng; Tuy nhiªn, viÖc ¸p dông m« h×nh nµy ch­a thùc sù hiÖu qu¶ mµ cßn mÊt nhiÒu thêi gian trong viÖc kiÓm tra theo dâi. §Ó ®¶m b¶o c«ng tr×nh ®­îc thi c«ng ®óng tiÕn ®é vµ ®óng yªu cÇu th× nhãm OTK cÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc theo dâi hµng ngµy, hµng ca lµm viÖc. ViÖc theo dâi cña m« h×nh OTK dùa trªn viÖc ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu chuÈn mµ Nhµ n­íc, Bé ngµnh quy ®Þnh nªn m« h×nh nµy ch­a thùc sù cã tÝnh linh ho¹t vµ mang tÝnh chñ ®éng trong ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp . V× vËy vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng ®ang vµ sÏ ®­îc l·nh ®¹o XÝ nghiÖp quan t©m h¬n n÷a, ®Çu t­ ®i s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ cña XÝ nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n n÷a trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. PhÊn ®Êu trong nh÷ng n¨m tíi c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, nhá cña XÝ nghiÖp thi c«ng ®Òu ®¹t ®­îc lµ nh÷ng c«ng tr×nh chÊt l­îng cao. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, l·nh ®¹o XÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh x©y dùng vµ ¸p dông m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i vµo XÝ nghiÖp nh»m n©ng cao chÊt l­îng mçi c«ng tr×nh vµ t¨ng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng trong toµn XÝ nghiÖp . L·nh ®¹o XÝ nghiÖp ®· thÊy ®­îc ý nghÜa to lín cña viÖc ¸p dông ISO 9000 vµo ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng, trong viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp ban l·nh ®¹o ®· ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÊt l­îng, x¸c ®Þnh môc tiªu vµ ph¹m vi ¸p dông ®Ó hç trî cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. Sau khi nghiªn cøu nghiªm tóc vÊn ®Ò, tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc ®· ¸p dông thµnh c«ng tiªu chuÈn ISO 9000, XÝ nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh lùa chän cho m×nh tiªu chuÈn phï hîp ®ã lµ tiªu chuÈn ISO 9001 - 2000. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc tiªu chuÈn vµ ph¹m vi ¸p dông, l·nh ®¹o XÝ nghiÖp cam kÕt thùc hiÖn viÖc ¸p dông ISO 9001 vµo ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i XÝ nghiÖp vµ tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001 : 2000. PhÇn III Mét sè gi¶i ph¸p vÒ kÕ ho¹ch x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng QLCL theo ISO 9001-2000 t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 802 1.1. Ph­¬ng h­íng n©ng cao s¶n xuÊt nãi chung Trong mét sè n¨m tíi, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp phÊn ®Êu ®¹t gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m nh­ sau: B¶ng sè 7: KÕ ho¹ch c¸c chØ tiªu chñ yÕu tõ n¨m 2007 ®Õn 2011 §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång STT C¸c chØ tiªu 2007 2008 2009 2010 2011 A Tæng gi¸ trÞ SXKD 220,92 232,03 261,25 358,32 387,72 1 Gi¸ trÞ x©y l¾p 334,4 191,1 214,4 271,5 254,9 2 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN 0 5,8 27,0 67,0 112,0 3 Gi¸ trÞ phôc vô x©y l¾p 18,9 9,0 14,8 14,8 15,8 4 Gi¸ trÞ kinh doanh VTTB-PT 6,6 6,19 5,0 5,0 5,0 5 Gi¸ trÞ nhËp khÈu thiÕt bÞ 68,74 71,5 88,5 75,1 0 B C¬ cÊu trong gi¸ trÞ XL 138,4 191,9 214,4 71,5 254,9 1 C¸c c«ng tr×nh T§, TL 49,6 125,9 191,2 244,6 197,9 2 C¸c c«ng tr×nh giao th«ng 76,97 43,6 2,4 0 0 3 C¸c c«ng tr×nh DD&CN 11,9 13,6 17,7 23,9 7,0 4 C¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu - 8,0 3,0 3,0 50,0 Ghi chó: SXKD: sxkd; XL: x©y l¾p VTTB-PT: vËt t­ thiÕt bÞ- phô tïng T§,TL: thñy ®iÖn, thñy lîi DD&CN: d©n dông vµ c«ng nghiÖp - Víi lÜnh vùc kinh doanh x©y l¾p: XÝ nghiÖp vÉn lÊy thi c«ng x©y l¾p b»ng c¬ giíi c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn, thñy lîi lµm chñ ®¹o, ®ång thêi còng lu«n chó träng tíi viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®­êng bé, c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng c¬ së ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc s½n cã cña c¸c thiÕt bÞ ®· ®Çu t­. VÒ gi¸ trÞ x©y l¾p hµng n¨m kho¶ng tõ 138 ®Õn 255 tû ®ång, chiÕm tõ 66% ®Õn 90%, b×nh qu©n lµ 80% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. - Víi lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: ®©y lµ mét lÜnh vùc míi ®èi víi XÝ nghiÖp nh»m ®¶m b¶o sù æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®ång thêi ph¸t huy thÕ m¹nh cña ngµnh nghÒ truyÒn thèng. XÝ nghiÖp phÊn ®Êu ®¹t gi¸ trÞ b×nh qu©n hµng n¨m 43,2 tû ®ång chiÕm tû lÖ 12% trong tæng gÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. - Víi lÜnh vùc nhËp khÈu thiÕt bÞ: gi¸ trÞ nhËp khÈu thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô cho ®Çu t­ hiÖn ®¹i hãa thiÕt bÞ cña XÝ nghiÖp , b×nh qu©n kho¶ng trªn 62 tû ®ång/n¨m. - Víi lÜnh vùc kinh doanh kh¸c: S¶n l­îng kinh doanh phôc vô x©y l¾p b×nh qu©n 14,7 tû ®ång/n¨m, chiÕm kho¶ng 6% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®ã chñ yÕu lµ khai th¸c c¸t ®¸, cho thuª xe m¸y vµ c¸c dÞch vô gia c«ng söa ch÷a, kinh doanh vËt t­ phô tïng. 1.2. Ph­¬ng h­íng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¹i XÝ nghiÖp trong mét sè n¨m tíi §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp trong mét sè n¨m tíi, Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ®· ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ, trong ®ã cã mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n sau: - Mét lµ, tËp trung ®æi míi hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Nguån vèn cÇn thiÕt cho viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ m¸y mãc cã thÓ lÊy tõ nguån vèn tÝch lòy cña XÝ nghiÖp hoÆc cã thÓ dïng vèn ®i vay tõ quü hç trî ®Çu t­ ph¸t triÓn, tõ nguån tÝn dông cña nhµ n­íc hay kªu gäi liªn doanh liªn kÕt. Khi nhËp khÈu m¸y mãc, c«ng nghÖ cÇn hÕt søc chó ý nhËp ®­îc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ nguån tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn, tr¸nh t×nh tr¹ng do lîi Ých tr­íc m¾t, bu«ng láng qu¶n lý ®Ó tiªu phÝ tiÒn vµo viÖc nhËp thiÕt bÞ l¹c hËu cò n¸t. - Hai lµ, ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. C¬ cÊu lao ®éng cña XÝ nghiÖp hiÖn nay ch­a thËt sù hîp lý vµ tinh gän, tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng ch­a cao ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy, XÝ nghiÖp cÇn chó träng ®µo t¹o l¹i lùc l­îng lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu, tÝnh chÊt c«ng viÖc, n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n ph¸t triÓn kü n¨ng mét c¸ch thèng nhÊt, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña mçi c¸ nh©n. §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i t­¬ng thÝch víi lùc l­îng lao ®éng ®ñ kh¶ n¨ng sö dông vµ vËn hµnh khai th¸c nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. - Ba lµ, ®æi míi nhËn thøc vÒ vai trß cña hÖ thèng qu¶n lý ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nãi riªng vµ sù tån t¹i, ph¸t triÓn l©u bÒn cña XÝ nghiÖp nãi chung, qu¶n lý chÝnh lµ nh©n tè kÕt dÝnh, phèi hîp vµ ph¸t huy t¸c dông cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, tr­íc xu thÕ c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, nh÷ng th¸ch thøc trong tiÕn tr×nh héi nhËp, XÝ nghiÖp vÉn cè g¾ng v­¬n lªn t×m cho m×nh mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn th­¬ng tr­êng. ViÖc s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao, æn ®Þnh, h¹ gi¸ thµnh, ­u thÕ trong c¹nh tranh lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp . Sau khi t×m hiÓu, nghiªn cøu hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9001:2000. Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh x©y dùng vµ ¸p dông vµo ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i XÝ nghiÖp , coi hÖ thèng lµ c«ng cô ®¾c lùc nhÊt, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña XÝ nghiÖp . §¶ng bé XÝ nghiÖp ®· qu¸n triÖt tíi tõng bé phËn, tõng ®èi t­îng trùc tiÕp s¶n xuÊt" chØ cã thÓ lµm ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt, cã tÝnh c¹nh tranh cao, khi mµ c¶ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc tæ chøc tèt. Phèi hîp ®Ó c¶i tiÕn, hoµn thiÖn lÒ lèi lµm viÖc, ph¶i lµm ®óng, lµm tèt ngay tõ ®Çu. Tháa m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ môc ®Ých cña hÖ thèng. XÝ nghiÖp ®· bè trÝ, s¾p xÕp l¹i mét sè phßng ban ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña hÖ thèng. §Çu t­ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong XÝ nghiÖp . Trong nh÷ng n¨m qua, Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ®· th­êng xuyªn chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c XÝ nghiÖp , chi nh¸nh hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao trong thêi gian tíi: + §Èy m¹nh c«ng t¸c dù b¸o chiÕn l­îc vÒ nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn cña tõng lÜnh vùc lín, ®Ó c¸c XÝ nghiÖp , chi nh¸nh cã thªm c¬ së ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch dµi h¹n cña m×nh, nh»m ph¸t triÓn ®óng h­íng, ®óng quy luËt. §ång thêi sö dông triÖt ®Ó biÖn ph¸p ®iÒu tiÕt hîp lý trong ®Çu t­, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ trµn lan g©y l·ng phÝ. + KÞp thêi th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c vÒ c¬ chÕ trong tõng thêi kú cho XÝ nghiÖp . VÊn ®Ò ®ang bøc xóc hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu vµ c«ng t¸c ®Çu t­. + Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp theo h­íng x©y dùng m¹nh ®a ngµnh nghÒ. + Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÜ m« ®Ó t¨ng thÞ phÇn cho XÝ nghiÖp trong c¸c ngµnh lÜnh vùc nh­ giao th«ng vËn t¶i, n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 2. Mét sè gi¶i ph¸p trong viÖc nghiªn cøu triÓn khai ¸p dông ISO 9001:2000 t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 802 2.1. Gi¶i ph¸p 1 TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 ViÖc hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 t¹i XÝ nghiÖp cÇn ®­îc thùc hiÖn theo ®óng ph­¬ng ch©m ®· ®Ò ra lµ: Phï hîp - khoa häc - hiÖu qu¶… 2.1.1. TiÕp tôc xem xÐt tÝnh hîp lý cña hÖ thèng v¨n b¶n hiÖn hµnh Ban chØ ®¹o ISO cïng c¸c ®¬n vÞ liªn quan cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt tÝnh hîp lý cña hÖ thèng v¨n b¶n hiÖn hµnh nh»m t×m ra nh÷ng ®iÓm ch­a phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó cã thÓ ®­a ra ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. C«ng viÖc nµy cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc. Bëi v× ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt liªn tôc thay ®æi cho nªn hÖ thèng v¨n b¶n còng cÇn cã sù thay ®æi cho t­¬ng thÝch. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó söa ®æi, bæ sung cÇn cã sù tham gia phèi hîp cña c¸c chuyªn gia phô tr¸ch hÖ thèng chÊt l­îng cïng c¸c c¸n bé chuyªn m«n phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ ®Ó ®¶m b¶o hÖ thèng v¨n b¶n ®­îc söa ®æi phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt, s¸t thùc víi quy tr×nh nghiÖp vô h¬n vµ thuËn lîi h¬n khi thùc hiÖn. 2.1.2. Nghiªn cøu vµ vËn dông kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc ®· ¸p dông thµnh c«ng tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 ViÖc ¸p dông ISO 9001: 2000 vµo ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®ang cßn rÊt míi mÎ, do ®ã XÝ nghiÖp rÊt cÇn nghiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp ®i tr­íc. Thùc tÕ ®· chøng minh: viÖc häc hái kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp rÊt cã Ých kh«ng chØ trong lÜnh vùc qu¶n lý chÊt l­îng mµ c¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt - x©y dùng cña XÝ nghiÖp . Qua kinh nghiÖm häc hái ®­îc XÝ nghiÖp cã thÓ chia sÎ nh÷ng thµnh c«ng ®Ó ¸p dông cã hiÖu qu¶ tiªu chuÈn nµy vµo qu¶n lý chÊt l­îng t¹i XÝ nghiÖp , ®ång thêi thÊy ®­îc nh÷ng h¹n chÕ vµ hä ®· dïng biÖn ph¸p g× ®Ó kh¾c phôc nh»m vËn dông linh ho¹t nh÷ng biÖn ph¸p nµy trong viÖc kh¾c phôc nh­îc ®iÓm cña XÝ nghiÖp nÕu XÝ nghiÖp m¾c ph¶i nh÷ng h¹n chÕ t­¬ng tù. Qua nghiªn cøu vµ tæng kÕt kinh nghiÖm ¸p dông t¹i mét sè Doanh nghiÖp, cã nh÷ng kinh nghiÖm sau cã thÓ gióp Ých cho XÝ nghiÖp trong viÖc x©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng cña m×nh: * Thø nhÊt, L·nh ®¹o XÝ nghiÖp lu«n chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¸t víi chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®· c«ng bè. §Æc biÖt, sù cam kÕt ch¾c ch¾n vµ lßng quyÕt t©m cña l·nh ®¹o lµ yÕu tè quan träng nhÊt thóc ®Èy sù thµnh c«ng. * Thø hai, XÝ nghiÖp biÕt tËp trung nguån lùc phï hîp víi hÖ thèng: + Duy tr× m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn phï hîp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + §¶m b¶o chÊt l­îng nguyªn liÖu, vËt t­ ®Çu vµo mét c¸ch ®Òu ®Æn th­êng xuyªn. Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, lùa chän nhµ thÇu phï mét c¸ch bµi b¶n ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - ChuÈn bÞ tèt nguån nh©n lùc b»ng viÖc tæ chøc tèt viÖc huÊn luyÖn, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, kiÕn thøc qu¶n lý cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Cã chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc mét c¸ch ®óng ®¾n, s¸ng t¹o. - Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé. * Thø ba, LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc tèt viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé theo hiÖn tr¹ng cña tæ chøc. * Thø t­, Thùc hiÖn vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c hµnh ®éng kh¾c phôc, phßng ngõa, tr¸nh sai sãt x¶y ra trong toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. * Thø n¨m, Tæ chøc häp ®iÒu hµnh hµng tuÇn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña hÖ thèng. §©y lµ c«ng viÖc rÊt quan träng mµ c¸c XÝ nghiÖp ®· duy tr× ®­îc. V× viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tån t¹i sÏ ®­îc cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt xem xÐt gi¶i quyÕt sím vµ triÖt ®Ó. §Ó duy tr× hÖ thèng, XÝ nghiÖp tiÕn hµnh gi¶i quyÕt tèt mét sè vÊn ®Ò: + Thùc hiÖn ®óng lÞch tr×nh ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t sau khi ®­îc chøng nhËn. Theo tiÕn tr×nh ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9001:2000, tæ chøc cÊp giÊy chøng nhËn sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ gi¸m s¸t 6 th¸ng mét lÇn ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i hÖ thèng, xem xÐt hÖ thèng cßn thùc sù ho¹t ®éng vµ cßn phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9001:2000 mµ XÝ nghiÖp chøng nhËn hay kh«ng. + Chñ ®éng mêi c¬ quan ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hÖ thèng theo ®óng lÞch tr×nh ®Ò ra. Muèn vËy, XÝ nghiÖp ph¶i lµm tèt c¸c kh©u chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vµ chñ ®éng mêi bªn tæ chøc chøng nhËn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hÖ thèng cña m×nh. 2.1.3. Xem xÐt tÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng qua c¸c kú ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé Th«ng qua c¸c kú ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé, tÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng sÏ ®­îc kiÓm tra, xem xÐt l¹i. Cã thÓ coi viÖc kiÓm tra nµy nh­ mét cuéc kiÓm to¸n néi bé ®èi víi hiÖu n¨ng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng trong XÝ nghiÖp . C¸c cuéc ®¸nh gi¸ néi bé ®­îc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, th­êng lµ gi÷a c¸c kú ®¸nh gi¸ b¸m s¸t cña c¬ quan chøng nhËn nh»m t×m ra nh÷ng sai sãt cña hÖ thèng nh»m kh¾c phôc kÞp thêi tr­íc ®¸nh gi¸ gi¸m s¸t ®Ó duy tr× ®­îc chøng chØ ISO 9001:2000. Ngoµi ra cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc ®¸nh gi¸ bÊt th­êng còng nh»m xem xÐt tÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng ®Ó thùc hiÖn mét sè c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt nh­: + Khi cã nhu cÇu cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ hîp ®ång vµ do bªn ®èi t¸c yªu cÇu cã cuéc ®¸nh gi¸ néi bé ®Ó hä cã ®­îc b¶n kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ (hoÆc cã thÓ hä cã ®¹i diÖn trong ®oµn ®¸nh gi¸), tõ ®ã cã thÓ t¹o ra sù tin t­ëng cña kh¸ch hµng ®èi víi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp (tuy nhiªn ®iÒu nµy cßn tïy thuéc vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸). + Khi trong XÝ nghiÖp cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ c¬ cÊu tæ chøc, nh©n lùc mµ sù thay ®æi ®ã cã ¶nh h­ëng ®Õn hÖ thèng chÊt l­îng. ViÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ néi bé lóc nµy nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña sù thay ®æi ®ã cã ®¹t yªu cÇu vµ môc ®Ých ®Ò ra hay kh«ng. + Khi ®é an toµn, tÝnh n¨ng sö dông vµ ®é tin cËy cña s¶n phÈm ®ang cã nguy c¬ hoÆc bÞ nghi ngê lµ kh«ng phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt, kh«ng ®óng theo thiÕt kÕ. ViÖc ®¸nh gi¸ lóc nµy võa ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm ®ång thêi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. C¸c cuéc ®¸nh gi¸ nªn tiÕn hµnh mét c¸ch bÊt th­êng, nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan h¬n hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng. Tuy nhiªn, vÉn cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cña quy tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé: cÇn bæ nhiÖm tr­ëng ban ®¸nh gi¸, c¸c thµnh viªn trong ®oµn ®¸nh gi¸, ph¹m vi ®¸nh gi¸, c¸c biªn b¶n cÇn thiÕt cña cuéc ®¸nh gi¸. 2.2. Gi¶i ph¸p 2 N©ng cao hiÓu biÕt vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp 2.2.1. Tæ chøc c¸c líp häc vÒ ISO 9001:2000 cho CBC trong XÝ nghiÖp ViÖc tæ chøc c¸c líp häc vÒ ISO 9001:2000 nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp khi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ång thêi nh¾c nhë, n©ng cao hiÓu biÕt vµ ý thøc tèt h¬n vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 cña XÝ nghiÖp . Néi dung cña c¸c bµi gi¶ng cho c¸c líp häc kh«ng chØ nh»m giíi thiÖu chung vÒ tiªu chuÈn ISO 9001:2000 mµ cßn nh»m giíi thiÖu ngµy cµng s©u h¬n, réng h¬n vÒ hÖ thèng v¨n b¶n ISO 9001:2000 cña XÝ nghiÖp . Bëi v× bé tiªu chuÈn ISO 9001:2000 khi ban hµnh chØ cã c¸c yªu cÇu chung, rÊt ng¾n gän, nh­ng khi ®­îc x©y dùng thµnh hÖ thèng v¨n b¶n cña XÝ nghiÖp th× ®ã thùc sù lµ mét c«ng tr×nh ®­îc tËp thÓ ban l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o ISO 9001:2000 biªn so¹n, víi rÊt nhiÒu h­íng dÉn thùc hiÖn, c¸c biÓu mÉu mµ mäi ng­êi khã cã thÓ biÕt hÕt vµ thùc hiÖn hoµn toµn ®óng. Tuy nhiªn còng tïy theo tõng lo¹i h×nh líp häc mµ cÇn bè trÝ, s¾p xÕp néi dung cho phï hîp. + §èi víi nh÷ng líp häc ng¾n ngµy (th­êng lµ mét hoÆc hai buæi lµm viÖc), ®èi t­îng ®­îc ®µo t¹o lµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hoÆc nh©n viªn mét sè phßng ban nghiÖp vô th× nªn cã néi dung ng¾n gän, xóc tÝch, dÔ hiÓu, chñ yÕu mang tÝnh tuyªn truyÒn phæ biÕn nh»m n©ng cao ý thøc cho ng­êi lao ®éng. + §èi víi nh÷ng líp häc dµi ngµy h¬n, ®èi t­îng ®µo t¹o lµ c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé, c¸c thµnh viªn trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng, c¸n bé phô tr¸ch c¸c phßng ban, c¸c x­ëng s¶n xuÊt th× néi dung ®µo t¹o s©u réng h¬n ®Ó ng­êi ®­îc ®µo t¹o hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. + Ngoµi ra nªn cã nh÷ng buæi häc mang tÝnh "chuyªn ®Ò" cho tõng bé phËn s¶n xuÊt, nghiÖp vô ®Ó cã ®iÒu kiÖn gi¶i thÝch s©u h¬n vÒ c¸c quy tr×nh trong hÖ thèng v¨n b¶n cña ISO 9001:2000 ®ang ®­îc thùc hiÖn t¹i XÝ nghiÖp . §Æc biÖt lµ c¸c quy tr×nh, h­íng dÉn, biÓu mÉu, cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®ã. Nh÷ng líp ®µo t¹o nµy nªn tæ chøc th­êng xuyªn, ®Þnh kú, ng­êi phô tr¸ch gi¶ng d¹y cã thÓ lµ c¸c c¸n bé phô tr¸ch hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp , c¸n bé phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ trong XÝ nghiÖp , còng cã thÓ lµ c¸c chuyªn gia vÒ mét lÜnh vùc nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp . KÕt thóc mçi khãa häc cÇn cã bµi kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c häc viªn, bµi kiÓm tra còng tïy theo lo¹i h×nh líp häc mµ cã néi dung kiÓm tra thÝch hîp. Cã thÓ dïng bµi kiÓm tra viÕt hoÆc tr¾c nghiÖm kÕt hîp c¶ c©u hái ®ãng vµ c©u hái më. 2.2.2. T¨ng c­êng hµnh ®éng cña l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ISO 9001:2000 coi tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng ®Çu tiªn vµ cao nhÊt thuéc vÒ l·nh ®¹o. L·nh ®¹o cÇn ý thøc ®­îc r»ng viÖc x©y dùng hÖ thèng chÊt l­îng phï hîp víi ISO 9001:2000 nãi chung vµ víi ISO 9001: 2000 nãi riªng thùc sù lµ mét cuéc c¸ch m¹ng trong nÕp qu¶n lý cña l·nh ®¹o. Qu¸ tr×nh nµy ®ßi hái sù quyÕt t©m vµ nç lùc toµn XÝ nghiÖp , tr­íc hÕt lµ sù quan t©m vµ cam kÕt cña l·nh ®¹o. Qua thùc tÕ ¸p dông vµ kinh nghiÖm cña c¸c chuyªn gia ®Òu kh¼ng ®Þnh. Sù quan t©m, quyÕt t©m vµ hiÓu biÕt cña l·nh ®¹o vÒ ISO 9001:2000 t¹i c¸c doanh nghiÖp. TÊt nhiªn ®ã míi chØ lµ yÕu tè cÇn nh­ng ch­a ®ñ, mµ cßn cÇn hµng lo¹t c¸c yÕu tè hç trî quan träng kh¸c. Nh­ vËy, trong viÖc ¸p dông m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000, hµnh ®éng cña l·nh ®¹o cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc ¸p dông m« h×nh Êy cã thµnh c«ng hay kh«ng. Qua nh÷ng ph©n tÝch ë trªn cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng thµnh c«ng cña l·nh ®¹o ch­a ®¸p øng ®­îc víi cam kÕt cña m×nh. §iÒu nµy phÇn nµo ¶nh h­ëng cña m« h×nh kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó l¹i, tøc lµ l·nh ®¹o vÉn cã quan niÖm mäi vÊn ®Ò chÊt l­îng ®Òu thuéc vÒ nh©n viªn kiÓm tra chÊt l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña hä thÊp chñ yÕu lµ do c«ng nh©n thiÕu ý thøc vÒ chÊt l­îng, thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ non kÐm tay nghÒ. Song thùc ra, ®©y lµ nh÷ng ng­êi n»m ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc nguyªn nh©n sai háng ®Ó gi¶i quyÕt tËn gèc vµ triÖt ®Ó c¸c sai háng vµ ®Ó c«ng nh©n thùc sù lµm tèt viÖc cña m×nh, c¸c nhµ qu¶n trÞ tr­íc hÕt cÇn hoµn thµnh ®­îc qu¸ tr×nh ®µo t¹o, huÊn luyÖn cho c«ng nh©n. Cô thÓ hä cÇn: - H­íng dÉn ®Çy ®ñ cho c«ng nh©n vÒ quy tr×nh sö dông thiÕt bÞ. - H­íng dÉn vµ huÊn luyÖn cho hä ý thøc tiÕn hµnh c«ng viÖc. MÆt kh¸c, hä cÇn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n¾m b¾t ®­îc kÕt qu¶ c«ng viÖc cña nh÷ng ng­êi thî trùc tiÕp s¶n xuÊt, ®ång thêi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thiÕt bÞ hoÆc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt khi ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÒu bÊt hîp lý. Thùc tÕ, nh÷ng c«ng nh©n trong XÝ nghiÖp ch­a ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­îc giao, vµ v× vËy XÝ nghiÖp thay v× t×m ®­îc ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm, t×m ng­êi ®æ lçi nh­ tr­íc ®©y nªn tËp trung vµo kiÓm tra vµ kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh. §ã lµ ®Þnh h­íng chung cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®Ó ¸p dông hiÖu qu¶ m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng t¹i XÝ nghiÖp , c«ng t¸c qu¶n trÞ nãi chung vµ l·nh ®¹o cao nhÊt nãi riªng cÇn gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò sau: + T¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm tra, ®«n ®èc, gi¸m s¸t hiÖu qu¶ viÖc chÊp hµnh c¸c quy tr×nh cña XÝ nghiÖp th«ng qua viÖc x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n phï hîp vµ x©y dùng c¸c phÐp ®o l­êng vµ ph©n tÝch d÷ liÖu ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp vµ t×m kiÕm biÖn ph¸p c¶i tiÕn liªn tôc. + L·nh ®¹o cÇn x¸c ®Þnh, ph©n bæ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n hîp lý cho c¸c vÞ trÝ chuyªn m«n. TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu ®­îc trao nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ hç trî cho viÖc ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu chÊt l­îng. Ph©n bæ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n sÏ gióp cho viÖc tham gia vµ cam kÕt cña mäi thµnh viªn trong toµn XÝ nghiÖp . Trao cho ®¹i diÖn chÊt l­îng nh÷ng thùc quyÒn nhÊt ®Þnh ®Ó cho hä qu¶n lý, ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh c¸c qu¸ tr×nh cña hÖ thèng chÊt l­îng. + L·nh ®¹o cÇn chØ ®¹o viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó hç trî cho hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. Néi dung vµ quy m« cña hÖ thèng tµi liÖu ph¶i hç trî cho nhu cÇu cña XÝ nghiÖp . Qu¶n lý hå s¬, tµi liÖu ®¶m b¶o ®óng ®­îc sö dông ®óng. TÊt c¶ nh÷ng tµi liÖu lçi thêi cÇn ®­îc lo¹i bá khái n¬i ban hµnh vµ n¬i sö dông ®Ò phßng viÖc sö dông kh«ng chñ ®Ých c¸c tµi liÖu nµy. KiÓm so¸t vµ duy tr× ®Çy ®ñ hå s¬ vÒ ho¹t ®éng chÊt l­îng nh»m chøng minh sù phï hîp cña hÖ thèng víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i XÝ nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã, c¸c hå s¬ chÊt l­îng cÇn ®­îc sö dông trong viÖc ®­a ra c¸c d÷ liÖu ®Çu vµo cho hµnh ®éng kh¾c phôc, phßng ngõa vµ c¶i tiÕn liªn tôc. + Tæ chøc l¹i mét sè kh©u trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ nhÊn m¹nh vµo chÊt l­îng, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t­ nguyªn liÖu, gi¶m chi phÝ ®Çu vµo. + Khen th­ëng nh÷ng tr­êng hîp lµm tèt, xö ph¹t nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m néi quy, quy tr×nh s¶n xuÊt. KÕt hîp chÆt chÏ tiÒn l­¬ng tiÒn th­ëng c¨n cø vµo ®¬n gi¸, ®Þnh møc phï hîp víi tõng mÆt hµng, ®¶m b¶o thu nhËp tháa ®¸ng cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm nhiÒu, lµm tèt ®Ó cã thu nhËp cao. + Kh¬i dËy mäi tiÒm n¨ng vµ søc s¸ng t¹o cña c¸ nh©n ng­êi lao ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, ho¹t ®éng x©y dùng. Quan t©m c¶i thiÖn ®êi sèng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, an toµn lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, chóng ta ®Òu cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng hµnh ®éng cña l·nh ®¹o lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng vµ hiÖu qu¶ cña toµn bé qu¸ tr×nh ¸p dông. Do ®ã, nÕu l·nh ®¹o thiÕu sù cam kÕt ch¾c ch¾n th× sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong thùc hiÖn, ng­îc l¹i l·nh ®¹o cã cam kÕt mµ kh«ng hµnh ®éng th× ®ã chØ lµ nh÷ng lêi nãi su«ng. NÕu l·nh ®¹o XÝ nghiÖp gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò trªn ch¾c ch¾n hiÖu qu¶ cña viÖc ¸p dông sÏ t¨ng ®­îc uy tÝn cña l·nh ®¹o ®èi víi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp . §iÒu nµy, sÏ t¹o ra lîi thÕ kh«ng chØ trong ho¹t ®éng chÊt l­îng mµ trong c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp . 2.2.3. Ban chØ ®¹o ISO 9001:2000 cÇn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn ISO 9001:2000 §©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt bªn c¹nh viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé. §iÒu nµy còng t­¬ng tù nh­ viÖc duy tr× kû luËt lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc kiÓm tra, chÊn chØnh qu¸ tr×nh thùc hiÖn hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý chÊt l­îng theo m« h×nh ISO 9001: 2000 mét c¸ch th­êng xuyªn sÏ duy tr× tèt h¬n ý thøc cña ng­êi lao ®éng trong viÖc chÊp hµnh ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®Ò ra trong hÖ thèng v¨n b¶n theo ISO 9001:2000 cña XÝ nghiÖp . Qu¸ tr×nh kiÓm tra kh«ng nªn xem xÐt mét c¸ch s¬ bé, chung chung mµ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ban hµnh. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, ®óng quy ®Þnh. Sau khi ban chØ ®¹o tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra, thu thËp vµ xö lý c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra th× cã thÓ ®Ò xuÊt ¸p dông mét sè biÖn ph¸p mang tÝnh chÊt t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng nh­: khuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt, khen th­ëng, th¨ng tiÕn cho nh÷ng ng­êi cã thµnh tÝch tèt trong c«ng t¸c duy tr× hÖ thèng ISO 9001:2000. ViÖc khuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt sÏ t¹o ra ®éng lùc ®Ó ng­êi lao ®éng phÊn ®Êu tèt h¬n n÷a ®Ó cã thµnh tÝch cao h¬n; ®èi víi nh÷ng ng­êi cã thµnh tÝch v­ît tréi th× biÖn ph¸p khuyÕn khÝch b»ng sù th¨ng tiÕn trong c«ng viÖc hoÆc khen th­ëng c«ng khai mét c¸ch xøng ®¸ng kh«ng nh÷ng sÏ t¹o nªn sù phÊn khëi cho b¶n th©n ng­êi ®ã mµ cßn cã t¸c dông thóc ®Èy nh÷ng ng­êi kh¸c noi theo. Ng­îc l¹i, cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m c¸c quy tr×nh, h­íng dÉn lµm ¶nh h­ëng tíi hÖ thèng ISO 9001:2000. C¸c biÖn ph¸p xö ph¹t cã thÓ khiÓn tr¸ch, kû luËt, trõ l­¬ng… Muèn vËy ph¶i thùc hiÖn thËt tèt quy tr×nh: nhËn biÕt vµ truy t×m nguån gèc s¶n phÈm, ®Ó cã thÓ truy cøu ®óng ng­êi vi ph¹m, ®óng bé phËn lµm sai. ViÖc nh¾c nhë, kû luËt cña XÝ nghiÖp ®èi víi nh÷ng ng­êi vi ph¹m c¸c quy tr×nh, h­íng dÉn, biÓu mÉu cña hÖ thèng ISO 9001: 2000 nh­: ghi sai, ghi thiÕu c¸c biÓu mÉu, hå s¬ chÊt l­îng… ViÖc khen th­ëng ®èi víi nh÷ng ng­êi cã thµnh tÝch tèt trong phong trµo qu¶n lý chÊt l­îng, trong viÖc chÊp hµnh tèt c¸c yªu cÇu cña ISO 9001:2000 còng nªn ®­îc ®­a tin trªn chuyªn môc nµy ®Ó mäi ng­êi trong XÝ nghiÖp biÕt ®­îc nguyªn nh©n, rót kinh nghiÖm ®Ó tr¸nh sai sãt vµ ph¸t huy c¸c mÆt tÝch cùc. Ngoµi ra cã thÓ duy tr× hép th­ gãp ý trªn chuyªn môc ISO 9001: 2000 ®Ó gãp phÇn ph¸t hiÖn nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh khi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña ISO 9001:2000. Tõ ®ã cã thÓ gióp Ých cho c«ng t¸c kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n, s¸t thùc víi t×nh h×nh h¬n. §ång thêi ph¸t ®éng nh÷ng cuéc thi t×m hiÓu vÒ ISO 9001:2000 nãi chung vµ hÖ thèng ISO 9001:2000 cña XÝ nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã thÓ ®Ò nghÞ mäi ng­êi ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo m« h×nh ISO 9001:2000 cña XÝ nghiÖp . C¸c ý kiÕn ®ãng gãp h÷u Ých ph¶i cã phÇn th­ëng xøng ®¸ng nh»m khuyÕn khÝch h¬n n÷a viÖc ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. 2.3. Gi¶i ph¸p 3 Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i nh»m n©ng cao tay nghÒ vµ cã tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp ViÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, ®Þnh kú. Hµng n¨m hoÆc nöa n¨m, phßng tæ chøc nh©n sù cÇn cã ch­¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp, sau khi ®¸nh gi¸ lµ ph©n lo¹i lao ®éng theo tr×nh ®é vµ tay nghÒ ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cô thÓ vµ hîp lý. 2.4. Gi¶i ph¸p 4 Tõng b­íc ®Çu t­ kü thuËt, ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n©ng cÊp hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng XÐt vÒ nguyªn t¾c ISO 9001: 2000 kh«ng ®ßi hái c¸c chi phÝ ph¸t sinh còng nh­ kh«ng cÇn sù ®Çu t­ nµo thªm cho c¬ së h¹ tÇng, nh­ng trong thùc tÕ ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng th× cÇn cã sù ®Çu t­ vÒ tµi chÝnh. X©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9001:2000 kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®æi míi hoµn toµn thiÕt bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Song xÐt vÒ l©u dµi, muèn t¹o dùng vµ duy tr× vÞ thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, XÝ nghiÖp cÇn tËp trung h¬n n÷a cho chiÕn l­îc ®Çu t­ tõng b­íc cña m×nh trong ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ. ChÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc cÊu thµnh tõ nh÷ng yÕu tè vµ nã ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng ®a d¹ng ®ßi hái cña hä vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy mét cao. Do ®ã, mét hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i míi ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng mÆt hµng ®¸p øng ®­îc xu h­íng ngµy cµng cao cña nhu cÇu kh¸ch hµng. ChÝnh v× lý do nµy, mµ bªn c¹nh viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng tiªn tiÕn theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 XÝ nghiÖp cÇn ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, söa ch÷a n©ng cÊp hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng th× míi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ XÝ nghiÖp võa ph¶i ®Çu t­ cho ch­¬ng tr×nh ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, võa ph¶i ®Çu t­ cho ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ. Trong t×nh tr¹ng vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp kh«ng ®Çy ®ñ th× ®©y lµ th¸ch thøc lín ®èi víi XÝ nghiÖp . NÕu kh«ng nghiªn cøu kü sÏ rÊt cã thÓ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. Do ®ã, XÝ nghiÖp cÇn c©n nh¾c ®Ó qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng cho XÝ nghiÖp . Song song víi ®Çu t­ ®æi míi, XÝ nghiÖp cÇn tËn dông tèi ®a c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cÊp hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng vµ uy tÝn cña m×nh. XÝ nghiÖp cÇn t¨ng c­êng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ b¹n, më réng h×nh thøc hîp t¸c kinh tÕ, t¹o viÖc lµm, t¹o nguån thu nhËp cho XÝ nghiÖp , t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp . Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng ph¸t triÓn l©u dµi cña XÝ nghiÖp vµ m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 t¹i XÝ nghiÖp th× míi ph¸t triÓn hÕt hiÖu qu¶. 2.5. Gi¶i ph¸p 5 X©y dùng nhãm chÊt l­îng Nhãm chÊt l­îng ®©y lµ mét ph­¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn mét c«ng viÖc ®¶m b¶o sù tháa m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng (bªn trong). Tõ mét nhãm nhá 3-10 ng­êi ®­îc lËp ra ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng dùa trªn tinh thÇn tù nguyÖn vµ tù qu¶n. Hä th­êng xuyªn gÆp gì ®Ó th¶o luËn trao ®æi vÒ mét chñ ®Ò c«ng viÖc cã ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ thùc hiÖn hoÆc n¬i lµm viÖc cña hä nh»m môc ®Ých hoµn thiÖn chÊt l­îng c«ng viÖc còng nh­ c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc. Nhãm chÊt l­îng ®­a ra nhiÒu lîi thÕ cho XÝ nghiÖp trong viÖc huy ®éng søc m¹nh tæng hîp tµi n¨ng trÝ tuÖ cña mäi ng­êi nh»m thùc hiÖn môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng. §ã lµ, t¹o nªn sù céng h­ëng lµm t¨ng n¨ng suÊt s¶n phÈm, c¶i tiÕn vµ n©ng cao kh«ng ngõng chÊt l­îng s¶n phÈm. Sù trao ®æi c¸c ý kiÕn vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh dùa trªn sù ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cña c¸c thµnh viªn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn v­¬n lªn trong mçi c¸ nh©n vÒ viÖc ®­a c¸c ý kiÕn vµ t¹o ra mèi quan hÖ tèt ®Ñp trong mét m«i tr­êng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong toµn XÝ nghiÖp . T¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 802 cïng víi viÖc x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng ISO 9001:2000 th× viÖc x©y dùng nhãm chÊt l­îng cã vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña XÝ nghiÖp bëi v× kh©u tæ chøc qu¶n lý, phong c¸ch vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban vµ c¸c thµnh viªn trong XÝ nghiÖp lµ rÊt tèt, hä ®ang cïng lµm viÖc trong mét m«i tr­êng n¨ng ®éng vµ cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc cña m×nh. V× vËy XÝ nghiÖp nªn x©y dùng nhãm chÊt l­îng vµ coi ®ã lµ mét nguyªn t¾c ®èi víi XÝ nghiÖp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ duy tr× chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ho¹t ®éng cña nhãm chÊt l­îng ph¶i thùc hiÖn trªn nh÷ng nÒn t¶ng sau: cã sù tham gia cña tÊt c¶ mäi ng­êi trong nhãm, cã qu¸ tr×nh ho¹t ®éng liªn tôc, sö dông c¸c c«ng cô thèng kª ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Þnh h­íng vµo c¸c ®Ò tµi liªn quan ®Õn c«ng viÖc vµ lîi Ých cña mäi thµnh viªn. 3. Mét sè kiÕn nghÞ §Ó ¸p dông thµnh c«ng tiªu chuÈn ISO 9001:2000 vµo XÝ nghiÖp S«ng §µ 802 th× ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu mµ b¶n th©n XÝ nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh cÇn cã sù hç trî tÝch cùc tõ phÝa Nhµ n­íc vµ tæ chøc t­ vÊn. Sau khi ®· nghiªn cøu nh÷ng thuËn lîi - khã kh¨n, thµnh qu¶ - h¹n chÕ vµ t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña h¹n chÕ, t«i xin ®­îc nªu ra nh÷ng kiÕn nghÞ sau nh»m lµm cho qu¸ tr×nh ¸p dông ISO 9001-2000 ®em l¹i hiÖu qu¶. - Thø nhÊt: C¸c tæ chøc t­ vÊn, chøng nhËn cÇn n©ng cao kh¶ n¨ng thùc tiÔn cho c¸c chuyªn gia t­ vÊn bëi khi tiÕn hµnh t­ vÊn t¹i XÝ nghiÖp hä tá ra ch­a am hiÓu nhiÒu vÒ chuyªn m«n cña XÝ nghiÖp . Nh÷ng c¸n bé nµy muèn chuÈn hãa ISO 9001:2000 trong khi ®iÒu kiÖn cã thÓ cho phÐp ¸p dông linh ho¹t h¬n n÷a vµo thùc tÕ. MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh tæ chøc t­ vÊn vµ chøng nhËn cßn dµi, chi phÝ lín do ®ã c¸c doanh nghiÖp nhá, tiÒm lùc tµi chÝnh h¹n hÑp khã cã kh¶ n¨ng theo ®uæi ch­¬ng tr×nh nµy. Do vËy, ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é ¸p dông bé tiªu chuÈn ISO 9001:2000 vµo ViÖt Nam, c¸c tæ chøc nµy cÇn nghiªn cøu tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ cho c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ¸p dông. - Thø hai: Nhµ n­íc nªn nhanh chãng x©y dùng chÝnh s¸ch vµ chiÕn l­îc chÊt l­îng cô thÓ phï hîp víi tõng doanh nghiÖp, tõng lÜnh vùc kinh doanh, ®Æc biÖt ®èi víi ngµnh x©y dùng trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ lµ mét xu thÕ g¾n liÒn víi xu thÕ vËn ®éng ph¸t triÓn kh¸ch quan cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. §¹i héi IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay, trong ®ã chØ râ: chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ cña hîp t¸c quèc tÕ, ®¶m b¶o ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc vµ an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng… Khi héi nhËp kinh tÕ, c¸c n­íc thµnh viªn ph¶i tu©n thñ mét hÖ thèng luËt lÖ, quy t¾c ®iÒu chØnh ë hÇu hÕt lÜnh vùc, mµ trong ®ã næi bËt lªn 3 lÜnh vùc chÝnh lµ: Tù do hãa th­¬ng m¹i, tù do hãa tµi chÝnh vµ tù do hãa ®Çu t­. C¸c n­íc thµnh viªn ®­îc h­ëng ®Çy ®ñ quyÒn lîi, ®ång thêi còng ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh,. - Ngµnh x©y dùng lµ mét trong nh÷ng ngµnh trô cét cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, v× vËy nhµ n­íc cÇn x©y dùng chiÕn l­îc c¹nh tranh vµ cã chÝnh s¸ch b¶o hé ®Ó ngµnh cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ v­¬n ra thÞ tr­êng quèc tÕ. Cô thÓ, nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch b¶o l·nh tµi chÝnh vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ. - X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh doanh nghiÖp míi ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ theo kiÓu tËp ®oµn x©y dùng. - Nhµ n­íc cÇn söa ®æi, bæ sung c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn vÒ x©y dùng hiÖn nay ®¸p øng c¸c yªu cÇu quèc tÕ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ta. - Nhµ n­íc cã thÓ nghiªn cøu vµ ®­a ra mét lé tr×nh héi nhËp riªng cho ngµnh x©y dùng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam, lµm kim chØ nam cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. Thø ba: C¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý cÊp Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng thÓ hiÖn ®­îc tr¸ch nhiÖm vÜ m« cña nhµ n­íc víi vÊn ®Ò chÊt l­îng. VÒ mÆt tæ chøc, nhµ n­íc cÇn c¶i tiÕn m¹nh mÏ h¬n n÷a ®Ó thÓ hiÖn ®­îc vai trß, tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc trong qu¶n lý chÊt l­îng vÜ m«. Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng ViÖt Nam lµ ®¹i diÖn cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c¶ vÒ kh¶ n¨ng vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan nµy ®Ó xøng ®¸ng víi tÇm qu¶n lý nhµ n­íc cña nã. Nhµ n­íc cÇn x©y dùng c¸c hÖ thèng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ c¸c doanh nghiÖp phï hîp víi ViÖt Nam. CÇn chÝnh thøc thµnh lËp héi ®ång chÊt l­îng quèc gia trùc thuéc chÝnh phñ ®Ó lµm t­ vÊn cho nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy nhiªn, ®iÒu quan träng h¬n lµ tiÕp tôc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, tr¸nh c¸c thñ tôc phiÒn hµ trong ho¹t ®éng nh»m t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc trong ®ã cã héi ®ång chÊt l­îng quèc gia. Thø t­: Nhµ n­íc cÇn ph¸t huy vµ thóc ®Èy h¬n n÷a phong trµo chÊt l­îng, n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i th­ëng chÊt l­îng. HiÖn nay, c¸c tiªu chÝ cña gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt Nam cã xu h­íng tiÕn tíi m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn (TQM) cßn trµo l­u chung cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ h­íng tíi viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001:2000. Th­êng lµ sau khi ®¹t gi¶i th­ëng chÊt l­îng, c¸c doanh nghiÖp nµy míi x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña doanh nghiÖp m×nh theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000. Nh­ vËy, cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®¹t gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt Nam kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn ISO 9001:2000. §ã lµ ®Æc tr­ng kh¸c biÖt cña ViÖt Nam trong viÖc tiÕn hµnh gi¶i th­ëng quèc gia. V× theo kinh nghiÖm mét sè n­íc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc, gi¶i th­ëng chÊt l­îng quèc gia th­êng ®­îc trao cho c¸c doanh nghiÖp cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®¹t tr×nh ®é kh¸ cao. NhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp muèn ®¹t gi¶i th­ëng quèc gia, nhÊt thiÕt ph¶i cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001:2000. H¬n n÷a, trong nh÷ng n¨m qua, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Ó ®¹t ®­îc gi¶i th­ëng chÊt l­îng quèc gia cã lÏ dÔ h¬n lµ ®­îc cÊp chøng chØ ISO 9001:2000. V× vËy, theo t«i ®Ó gi¶i th­ëng cã chÊt l­îng quèc gia trë thµnh ho¹t ®éng nßng cèt cña phong trµo chÊt l­îng n­íc ta, ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®øng ®Çu ViÖt Nam vÒ chÊt l­îng, n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn cã nh÷ng c¶i tiÕn h¬n n÷a trong viÖc tæ chøc gi¶i th­ëng chÊt l­îng hµng n¨m, ®Ó gi¶i th­ëng thùc sù cã nÒ nÕp vµ cã chÊt l­îng, ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt n¨ng lùc vµ ­u thÕ cña c¸c doanh nghiÖp ®o¹t gi¶i vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp kh¸c tÝch cùc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. Thø n¨m: §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®µo t¹o vÒ chÊt l­îng ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vµ ý thøc chÊt l­îng cho toµn x· héi. Thùc tÕ ®ang ®ßi hái viÖc ®æi míi c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ viÖc lµm nµy cÇn thùc hiÖn theo c¸c h­íng: - §Èy m¹nh tuyªn truyÒn, gi¸o dôc th«ng qua c¸c h×nh thøc kh¸c nhau, ®Æc biÖt cÇn më c¸c líp tËp huÊn, c¸c cuéc héi th¶o vÒ chÊt l­îng cho c¸c l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý nhµ n­íc. - KhuyÕn khÝch, h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c viÖn nghiªn cøu x©y dùng vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ c¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng cho sinh viªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh ®Ó t¹o ra mét thÕ hÖ c¸n bé qu¶n lý chÊt l­îng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng tr­íc mÆt vµ t­¬ng lai l©u dµi. - Nhanh chãng h×nh thµnh ®éi ngò chuyªn gia ®Çu ®µn cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ t©m huyÕt víi viÖc tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸, gi¶ng d¹y vµ t­ vÊn x©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng míi phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. - CÇn x©y dùng vµ triÓn khai mét sè dù ¸n lín vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chÊt l­îng cho c¸c doanh nghiÖp hoÆc theo khu vùc, ngµnh hoÆc nhãm ngµnh ®Ó viÖc ®µo t¹o ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, ®Æc biÖt cã sù hç trî, ­u tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Thø s¸u: Nhµ n­íc cÇn ®Èy m¹nh viÖc c¶i tiÕn hÖ thèng ph¸p luËt, t¹o m«i tr­êng b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, t¹o sù c«ng b»ng thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, trong ®ã cã lÜnh vùc qu¶n lý chÊt l­îng. Thø b¶y: Cã chÝnh s¸ch vÒ vèn, nguån tµi trî ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp x©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng míi phï hîp víi ®Æc tr­ng vµ nguån lùc cña XÝ nghiÖp . ¦u ®·i vÒ thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp míi x©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9001: 2000 trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. KÕt luËn XÝ nghiÖp S«ng §µ 802 lµ mét XÝ nghiÖp nhµ n­íc, trùc thuéc C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. XÝ nghiÖp cã nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc vµ to lín trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. §¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ ®ã lµ nhê vµo sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc cña ban l·nh ®¹o, còng nh­ toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn XÝ nghiÖp . XÝ nghiÖp còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc ®Ó n¾m b¾t, hßa nhÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc vµ thÕ giíi. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp , vÊn ®Ò chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng ®· ®­îc ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp quan t©m vµ ®Çu t­ ®óng møc nh»m ®­a XÝ nghiÖp vµo vÞ thÕ c¹nh tranh ngµy cµng cao vµ nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn ®ang ®Æt ra, ®Æc biÖt lµ XÝ nghiÖp ®· biÕt thay ®æi m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng, ¸p dông m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i, ®ã lµ hÖ thèng ISO 9001: 2000 vµo ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i XÝ nghiÖp : ®¸nh gi¸ vÒ néi dung x©y dùng kÕ ho¹ch còng nh­ tiÕn tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9001; t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña c¸c h¹n chÕ, nh÷ng khã kh¨n vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc vµ h¹n chÕ mét sè khã kh¨n nµy. Song do kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm còng nh­ kiÕn thøc thùc tÕ cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña t«i vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt. V× vËy t«i rÊt mong ®­îc sù gãp ý tõ phÝa c¸c thÇy c«. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o Ng« ThÞ ViÖt Nga vµ c¸c anh chÞ em trong c¸c phßng ban cña XÝ nghiÖp S«ng §µ 802 ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o - Sæ theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña XÝ nghiÖp - V¨n b¶n h­íng dÉn vÒ ISO 9001 : 2000 cña Bé . - C¸c lo¹i b¶ng b¸o c¸o vµ tµi liÖu, v¨n b¶n kh¸c cña XÝ nghiÖp . - Gi¸o tr×nh Qu¶n lý chÊt l­îng - GS.TS. NguyÔn §×nh Phan - Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng x· héi. - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh - GS.TS. NguyÔn Thµnh §é - TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn - Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng x· héi. - Vµ c¸c gi¸o tr×nh, tµi liÖu kh¸c cã liªn quan… Môc lôc NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxÁp dụng hệ thống QLCL ISO 9001- 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802.docx
Luận văn liên quan