Đề tài Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại công ty kiểm toán Ernst and Young

Phần I. Giới thiệu về công ty cao su Đồng Nai . 3 I. Những thông tin chung 3 1. Lịch sử hình thành 3 2. Tên doanh nghiệp .3 3. Chức năng 3 4. Nhiệm vụ .4 II. Cơ cấu tổ chức của công ty 4 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính cty cao su đồng nai .4 2. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các phòng ban, nông trường xí nghiệp .6 III. Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty 8 1. Hình thức kế toán .8 2. Chế độ kế toán áp dụng .8 3. Tổ chức công tác kế toán của công ty .8 4. Công việc từng bộ phận .9 IV. Quy trình khai thác công nghệ sản phẩm .10 1. Quy trình khai thác mủ nước 10 2. Quy trình chế biến mủ 11 Phần II. lý thuyết chuyên đề về kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 13 I. Nguyên vật liệu 13 1. Khái niệm 13 2. Nhiệm vụ kế toán 13 II. Tính giá NVL .14 1.Tính giá NVL nhập vào 14 2. Tính giá NVL xuất vào 15 III. Kế toán tổng hợp tình hình xuất nhập NVL .16 1. Tài khoản sử dụng .16 2. Kế toán hạch toán NVL .17 3. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kì 20 IV. Sơ đồ tổng quát của kế toán NVL 21 1. Kiểm kê định kì 21 2. Kê khai thường xuyên .21 V. Công cụ, dụng cụ 22 1. khái niệm 22 2. Nội dung và phương pháp hạch toán 22 Phần III: Tình hình thực tế về hạch toán vật liệu tại công ty cao su đồng nai .24 I. Phân loại và tính giá vật liệu .24 1. Phân loại vật liệu .24 2. Tình hình tính giá thực tế NVL 25 II. Hạch toán chi tiết NVL 27 1. Ở phòng kế hoạch vật tư .27 2. Ở kho .27 3. Nông trường- nhà máy 28 4. Phòng tài chính kế toán 28 III. Hạch toán tổng hợp NVL 29 1. Hạch toán tổng hợp nhập NVL 30 2. Hạch toán xuất NVL .32 Phần IV. Một số nhận xét và kiến nghị 36

doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 2254 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại công ty kiểm toán Ernst and Young, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên đề tài: ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST AND YOUNG Sinh viên thực hiện: LÝ TRẦN KIM NGÂN Địa chỉ email liên lạc: kimngan140985@yahoo.com Giảng viên hướng dẫn: TS. TRẦN THỊ GIANG TÂN Với xu thế hội nhập và phát triển, các công ty kiểm toán đang hoạt động trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Họ không những phải nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng mà còn phải tìm mọi biện pháp để hạn chế rủi ro kiểm toán ở mức thấp nhất. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa chi phí và chất lượng dịch vụ cung ứng cũng đặt ra cho họ nhiều trăn trở. Nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán được xem là một trong những phương thức hữu hiệu để giải quyết mâu thuẫn đó. Bên cạnh đó, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 520 ” Quy trình phân tích” ra đời đã tạo cơ sở pháp lý cho kiểm toán viên Việt Nam mạnh dạn áp dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán của mình. Trong quá trình thực tập tại công ty kiểm toán Ernst & Young, người viết nhận thấy thủ tục phân tích được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong quy trình kiểm toán từ giai đoạn lập kế hoạch, giai đoạn thực hiện và giai đoạn hoàn thành kiểm toán. Do đó người viết chọn đề tài này với mong muốn có một hiểu biết sâu sắc hơn về việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính. Bài viết gồm 2 phần: Phần 1: Giới thiệu chung về công ty Ernst & Young Phần 2: Tìm hiểu về việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam NỘI DUNG LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU Phần I: GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST AND YOUNG I/ Lịch sử hình thành và phát triển 1/ Giới thiệu chung về công ty 2/ Quá trình hình thành và phát triển II/ Cơ cấu tổ chức III/ Nguyên tắc, mục tiêu và phương hướng hoạt động của Ernst And Young 1/ Nguyên tắc hoạt động 2/ Mục tiêu và phương hướng hoạt động IV/ Dịch vụ do Ernst And Young cung cấp 1/ Dịch vụ kiểm toán 2/ Các dịch vụ về thuế 3/ Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Phần II: THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST AND YOUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN I/ Thủ tục phân tích 1/ Khái niệm 2/ Vai trò của thủ tục phân tích 3/ Các nhân tố ảnh hưởng đến thủ tục phân tích II/ Áp dụng thủ tục phân tích trong các giai đoạn của quy trình kiểm toán 1/ Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 1.1/ Mục đích 1.2/ Các phương pháp tiến hành 2/ Giai đoạn thực hiện kiểm toán 2.1/ Mục đích 2.2/ Phương pháp tiến hành 3/ Giai đoạn hoàn thành kiểm toán 3.1/ Mục đích 3.2/ Phương pháp tiến hành III/ Các phương pháp phân tích 1/ Phân tích tính hợp lý ( phân tích dự báo) a) Khái niệm b) Phương pháp thực hiện c) Ưu nhược điểm 2/ Phân tích xu hướng a) Khái niệm b) Phương pháp thực hiện c) Ưu nhược điểm 3/ Phân tích tỷ suất a) Khái niệm b) Phương pháp thực hiện Chương II: THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST AND YOUNG I/ Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 1/ Các phương pháp phân tích áp dụng trong giai đoạn lập kế hoạch 2/ Minh hoạ bằng hồ sơ kiểm toán 2.1/ Một số thông tin về khách hàng 2.2/ Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán II/ Giai đoạn thực hiện kiểm toán 1/ Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao 1.1/ Quy trình phân tích theo hướng dẫn trong chương trình kiểm toán chung của công ty 1.2/ Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán 1.2.1/ Một số thông tin về khách hàng 1.2.2/ Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán 2/ Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán 2.1/ Quy trình phân tích theo hướng dẫn trong quy trình kiểm toán chung của công ty 2.2/ Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán 3/ Kiểm toán doanh thu 3.1/ Quy trình phân tích theo hướng dẫn trong chương trình kiểm toán chung của công ty 3.2/ Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán 4/ Kiểm toán nợ phải thu 4.1/ Quy trình phân tích theo hướng dẫn trong chương trình kiểm toán chung của công ty 4.2/ Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán 5/ Kiểm toán chi phí 5.1/ Quy trình phân tích theo hướng dẫn trong chương trình kiểm toán chung của công ty 5.2/ Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán III/ Giai đoạn hoàn thành kiểm toán 1/ Quy trình phân tích theo hướng dẫn trong chương trình kiểm toán chung của công ty 2/ Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán Chương III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ I/ Nhận xét về việc sử dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán 1/ Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 1.1/ Ưu điểm 1.2/ Nhược điểm 2/ Giai đoạn thực hiện kiểm toán 2.1/ Phân tích tính hợp lý 2.2/ Phân tích tỷ suất 2.3/ Phân tích xu hướng 3/ Giai đoạn hoàn thành kiểm toán 3.1/ Ưu điểm 3.2/ Nhược điểm II/ Nhận xét về việc áp dụng thủ tục phân tích trong thực tế 1/ Một số ý kiến về việc áp dụng thủ tục phân tích trong thực tế 2/ Nguyên nhân của các tồn tại trên III/ Một số kiến nghị nhằm nâng cao việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Ernst And Young 1/ Một số giải pháp nhằm nâng cao việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán Ernst And Young 2/ Một số thủ tục phân tích đề nghị áp dụng trong quá trình kiểm toán 2.1/ Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và giai đoạn hoàn thành kiểm toán 2.2/ Giai đoạn thực hiện kiểm toán 2.2.1/ Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao 2.2.2/ Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán 2.2.3/ Kiểm toán doanh thu 2.2.4/ Kiểm toán nợ phải thu 2.2.5/ Kiểm toán chi phí KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docC118_ly_tran_kim_ngan_kt10k29.doc
  • docdetainguyenvatlieu.doc
Luận văn liên quan