Đề tài Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Loi noi đầu Tính cấp thiết của đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu khách quan của quá trình phát triển của thế giới.Đẻ không bị gạt khỏi lề xu hướng ấy các quốc gia đều nỗ lực tập trung vào cải các kinh tế, đổi mới chính sách pháp luật sao cho phù hựp với trình độ phá triển chung cua thế giới, nắm bắt cơ hội cũng như khắc phục khó khăn thử thách, giảm thiểu được hạn chế trong tiến trình hội nhập Việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Nhất là khi chung ta đã tham gia rất nhiêu khu vực mạu dịch tự do, gia nhập WTO thì vấn đề này lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy chung ta đã mở cửa khá nhiếu ngành, nhưng đối với một sè ngành, lĩnh vực mà từ trước đến nay còn mang nặng dấu ấn của nền kinh tế bao cấp và còn quá non yếu trong kinh doannhư dịch vụ kinh doanh bảo hiểm thì việc phải cạnh tranh trong hội nhập quốc tế và tham gia sân chơi chung quả là một thách thức lớn. Tuy nhiên lĩnh vực bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêngcủa nước ta cũng đã thu được một số thành tựu đáng ghi nhận.Trước năm 93 ở nước ta chỉ tồn tại duy nhất tổng công ty bảo hiểm Việt nam(Bảo việt) vừa tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm vừa tham gia vào quản lí nhà nước.Sau năm 93 thực hiện chính sách mở cửa thị trường bảo hiểm , bảo hiểm đã có những bước phát triển mới cả về số lượng doanh nghiệp cũng như chất lượng phục vụ khách hàng.Tuy nhiên vãn còn rất non yếu.Vậy bảo hiểm Việt nam nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng phải làm gì để có thể cạnh tranh với các hang bảo hiểm lớn ,có kinh nghiệm lâu năm ,có tiềm lực tài chính vững mạnh khi chúng ta hội nhập khu vực và thế giới? Xuất phát từ những ván đề trên ,nhóm chúng tôi xinđược trình bày đề tài: “Bảo hiểm nhân thọ Việt nam_thực trạng và giải pháp”Trong bài chúng tôi sẽ đưa ra ; -Cài nhìn tổng quan về bảo hiểm – bảo hiểm nhân thọ. -thực trạng về bảo hiểm nhân thọ việt nam trong tời gian qua. -Những khó khăn va nhứng vấn đề còn tồn tại của ảo hiểm nhân thọ viẹt nam -Một số giải pháp nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng nh©n thọ Việt Nam. Theo đó Kết cấu đề tài sẽ gồm 3 phần: I) Lí luận chung về bảo hiểm nhân thọ II) Thực trạng bảo hiêm nhân thọ Việt Nam_khó khăn & thuận lợi III) Giải p¸pphats triển thi trường bảo hiểm nhân thọ Viêt Nam

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 4497 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp Lời nói ®Çu: Tính cấp thiết của đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu khách quan của quá trình phát triển của thế giới.Đẻ không bị gạt khỏi lề xu hướng ấy các quốc gia đều nỗ lực tập trung vào cải các kinh tế, đổi mới chính sách pháp luật sao cho phù hựp với trình độ phá triển chung cua thế giới, nắm bắt cơ hội cũng như khắc phục khó khăn thử thách, giảm thiểu được hạn chế trong tiến trình hội nhập Việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Nhất là khi chung ta đã tham gia rất nhiêu khu vực mạu dịch tự do, gia nhập WTO thì vấn đề này lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy chung ta đã mở cửa khá nhiếu ngành, nhưng đối với một sè ngành, lĩnh vực mà từ trước đến nay còn mang nặng dấu ấn của nền kinh tế bao cấp và còn quá non yếu trong kinh doannhư dịch vụ kinh doanh bảo hiểm thì việc phải cạnh tranh trong hội nhập quốc tế và tham gia sân chơi chung quả là một thách thức lớn. Tuy nhiên lĩnh vực bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêngcủa nước ta cũng đã thu được một số thành tựu đáng ghi nhận.Trước năm 93 ở nước ta chỉ tồn tại duy nhất tổng công ty bảo hiểm Việt nam(Bảo việt) vừa tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm vừa tham gia vào quản lí nhà nước.Sau năm 93 thực hiện chính sách mở cửa thị trường bảo hiểm , bảo hiểm đã có những bước phát triển mới cả về số lượng doanh nghiệp cũng như chất lượng phục vụ khách hàng.Tuy nhiên vãn còn rất non yếu.Vậy bảo hiểm Việt nam nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng phải làm gì để có thể cạnh tranh với các hang bảo hiểm lớn ,có kinh nghiệm lâu năm ,có tiềm lực tài chính vững mạnh khi chúng ta hội nhập khu vực và thế giới? Xuất phát từ những ván đề trên ,nhóm chúng tôi xinđược trình bày đề tài: “Bảo hiểm nhân thọ Việt nam_thực trạng và giải pháp”Trong bài chúng tôi sẽ đưa ra ; -Cài nhìn tổng quan về bảo hiểm – bảo hiểm nhân thọ. -thực trạng về bảo hiểm nhân thọ việt nam trong tời gian qua. -Những khó khăn va nhứng vấn đề còn tồn tại của ảo hiểm nhân thọ viẹt nam -Một số giải pháp nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng nh©n thọ Việt Nam. Theo đó Kết cấu đề tài sẽ gồm 3 phần: Lí luận chung về bảo hiểm nhân thọ Thực trạng bảo hiêm nhân thọ Việt Nam_khó khăn & thuận lợi Giải p¸pphats triển thi trường bảo hiểm nhân thọ Viêt Nam Quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ ph¸t triÓn,c¸c quy tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o nguån lùc ,øng dông c¸c quy tr×nh qu¶n lý theo tiªu chuÈn quèc tÕ sÏ ®­îc khuyÕn khÝch I lí luận chung về bảo hiểm _bảo hiểm nhân thọ 1 lí luận chung về bảo hiểm a)Khái niệm Trên thực tế có nhiều cách để định nghĩa về bảo hiểm, tùy thuộc vào quan niệm của từng nước, từng lĩnh vực mà các khái niệmcó thể kác nhau. Ó đây chungd tôi xin đực đưa ra 2 khái niệm: -Theo ủy ban thuật ngữ bảo hiểm của hiệp hội bảo hiểm và rủi ro Hoa kỳ:bảo hiểm là việc chuyển giao những rủi ro do các tổn thất bất ngờ và ngẫu nhiên gây r từ người được bảo hiểm sang cho người bảo hiểm khi họ cam kết bồi htường cho hnững tổn thất này;cung cấp các quyền lợi bằng tiền khi tổn thất xảy ra oặc cung cấp cá diạch vụ lien quan đén rủi ro cho người được bảo hiểm. -Ỏ Việt nam, bảo hiểm được định nghã là:bảo hiểm là một sự cam kết bồi thường của người được bảo hiểm về những thiệt hại, mất mats của đối tượng bảo hiểm do một rủi ro đã thỏa thuận gây ra, với điều kiện người được bảo hiểm đã thuê bảo iểm cho đối tượng bảo hiểmđó và nộp một khoản tiền gọi là phí bảo hiẻm. Ỏ đây có một số khái niêm; *Người được bảo hiểm:là tổ chức cá nhân có tài sản trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người hưởng thụ. *Người hưởng thụ:là tổ chức cá nhân được bên mua bảp hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người. *Phí bảo hiểm ;là khoản tiền mà bên mua bảo hểm phải đógg cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hoẹp đồng bảo hiểm. Mặc dù tồn tại nhiêu định nghĩa khác nhau vê bảo hiểm nhưng xét về bản chất thì bảo hiểm là việc phân chia tổn thất của một hoặc một số người cho những người tham gia bảo hiểm cùng chịu. Do đó , một nghiệp vụ bảo hiểm nào đó muốn tiến hành được phải có nhiều người tham gia hay nois cách khác bảo hiểm chỉ hoạt động được trên cơ sở quy luật số đông. b)Phân loại Có nhiều căn cứ.nhưng căn cứ theo mục đích của các tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm , có thể chia bảo hiểm thành 2 loại: -) bảo hiểm có mục đích kinh doanh: +) Định nghĩa +) Có 2 loại: -)bảo hiểm nhân thọ -)bảo hiểm phi nhân thọ -)bảo hiểm không có mục đích kinh doanh:vídụ bảo hiểm xã hội *)Trong phạm vi đề tài chúng tôi xin được trình bày về bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam 2)bảo hiểm nhân thọ: +)Định nghĩa: -) Theo luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam:(Điểm 12/ Điều 3/Luật KDBH) : Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. -) Theo Prudential:bảo hiểm nhân thọ là hoạt đọnggiữa một cá nhân và một công ty bảo hiểm nhân thọ để bảo hiểm cho bản than mình hoặc người thân, hoặc giữa một tổ chức với một công ty bảo hiểm nhân thọ với mục đích bảo đảm an toàn tai fchính cho người tham gia bảo hiểm. Sau hki kí hợp đồng bảo hiểm người tham gia bảo hiểm được bảo hiểm gay lập tức với số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng, nghĩa là khi xảy ra sự kiện bảo hiểm công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả đầy đủ số tiền bảo hiểm mà khách hang đã mua bất kể khách hang tham gia bao lâu, nộp phí bao nhiêu miễn là khách hàn khai trung thực, đầy đủ khi điền hồ sơ yêu cầu bảo hiẻm và đống phí bảo hiểm đầy đủ đúng hạn Lợi ích khi tham gia bảo hiểm nhân thọ là gì? Đối với cá nhân và gia đình: Tham gia bảo hiểm nhân thọ là có được sự an tâm vì khách hàng sẽ có được nguồn tài chính đảm bảo trong trường hợp không may bị tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, dẫn đến mất nguồn thu nhập. Bằng cách đó, bảo hiểm nhân thọ góp phần ổn định cuộc sống gia đình. Tham gia bảo hiểm nhân thọ để tích lũy cho những kế hoạch tương lai, như để dành tiền cho con đi học, cho con một số vốn để vào đời, hoặc có thể tiết kiệm tiền để mua xe, mua nhà, vui hưởng cuộc sống sau khi về hưu… Đối với xã hội: Bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều lợi ích to lớn: Tạo sự ổn định xã hội thông qua việc giảm thiểu tối đa sự lo lắng cho bên mua bảo hiểm; Huy động vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước; Giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời; Tạo công ăn việc làm cho xã hội +)Vai trò của bảo hiểm nhân thọ : -) Bồi thương tổn thất của con người trong một số trường hợp. Bồi thường thiệt hại là một lợi ích quan trọng đối với xã hội. Bồi thường cho phép cá nhân và hộ gia đình khôi phuc tình trạng tài chính của mình sau khi tổn thất xảy ra. Qua đó có thể duy trì được sự ổn định kinh tế do được bồi thường một phân fhoặc toàn bộ thiệt hại.Như vậy họ không cần đến sự trợ giúp cúa các quỹ phúc lợi xã hội, hay trợ cấp của chính phủ, cũng như không càn đén hỗ trợ tài chính của họ hang và bạn bè. -) Giảm bớt lo âu & sợ hãi: Một lợi ích khác của bảo hiểm là giảm bớt lo âu và sợ hãi. Điều này đúng cả trước và sau khi tổn thất xảy ra. Ví dụ, khi những người trụ cột trong gia đình sở hữu các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đủ lớn, họ sẽ ít lo lắng về mặt tài chính của những người ăn theohọ trong trường hợp họ chết sớm.Những người tham gia bảo hiểm tai nạn dài hạn sẽ không phải lo lắng nhiều đến thu nhập của mình nếu không may bị ốm nặng hay tai nạn bất ngờ xảy ra. -) Ngăn ngừa tốn thất Ngăn ngừa tổn thất là một lợi ích quan trọng khác của bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm rất tích cực tham gia vào các chương trình đề phòng và hạn chế tổn thất. Họ cũng sử dụng một lượng lớn cán bộ làm công tác ngăn ngừa tổn thất bao gồm các kĩ sư an toàn, chuyên gia trgn phòng cháy tai nạn nghề nghiệp, chăm sóc y tế….Một số hoạt động ngăn ngừa tổn thất quan trọng mà các công ty bảo hiểm nhân thọ thường tham gia gồm: *an toàn cho đường cao tốc giảm tai nạn chét người. *Ngăn ngừa hỏa hoạn *Giảm các bệnh nghề nghiệp *Phòng chống nổ nồi hơi -) Tạo lập các quỹ đầu tư. Các công ty bảo hiểm là những nhà đầu tư cung cáp nguồn vón dài hạn cho chính phủ và các ngành công nghiệp thong qua huy động quỹ từ các cổ đông và người tham gia bảo hiẻm. Đặc biệt đầu tư tài sản là một lĩnh vực mà các công ty bảo hiểm nhân thọ rất quan tâm, điều này có được nhờ tính chất king doanh của họ. Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực nhiều năm, trong thời gian này người tham gia bảo hiểm đóng những khoản phí đều đặn. Sau khi trích lập quỹ dự trữ để trả choc ác hợp đồng đáo hạn và trả cho những tổn thất, hang năm các công ty BHNT luôn có những khoản tiền nhàn rỗi rất lớn. Với các khoản tiền nhàn rỗi và vốn tự có của mình,trước kia họ thường đầu tư vào trái phiếu Chính phủ hoặc các chứng khoán có lãi suất cố định. Ngày nay, để bắt kịp tốc độ lạm phát và chi phí gia tăng, cũng như kiếm lời từ thị trường chứng khón đăng nóng hổi,các công ty bảo hiểm đã mở rộg các hình thức đầu tư, đầu tư vào cổ phiếu , đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo lãnh phat shành chứng khoán, bảo trợ cho các dự ánphát triển sản phẩm và công nghệ mới. Nhờ coa nguồn vốn của các công ty bảo hiểm, nguồn vón của xã hội được gia tăng dáng kể. Điều này giúp cho các doanh nghiệp có thể đa dạng khoản vayvà giảm chi phí vốn, qua đố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. -) Đẩy mạnh tín dụng Bảo hiểm là một công cụ hữu hiệu của các tổ chức tín dụng trong viếc hạn chế rui ro thu hồi các khoản nợ thong qua việc yêu cầu người đi vay phải tham gia bảo hiểm tìa sản thế chấp hoặc tham gia bảo hiểm nhân thọ bản than họ với giá trị hợp đồng tương đương với khoản vay. Với điều kiện người hưởng lợi là cá tổ chức cho vay. Trong trường hợp người được vay chết hoặc bị thương tật không có khả năng thanh toán nợ thì các tổ chức tín dụng vân có thể thu hồi nợ trên cơ sở bồi thường của cáccông ty bảo hiểm. +) Các nghiệp vụ của bảo hiểm nhân thọ: Có 6 loại: Bảo hiểm trọn đời :(Điểm 16/ Điều 3/Luật KDBH) là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. Bảo hiểm sinh kì :(Điểm 13/ Điều 3/Luật KDBH)là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định,theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng,nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm Bảo hiểm tử kì :(Điểm 14/ Điều 3/Luật KDBH)l à nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định theo đó doanh nghiệp bảo hiểm bảo hiểm chết đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm Bảo hiểm hỗn hợp :(Điểm 15/ Điều 3/Luật KDBH) là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp Bảo hiểm sinh kì và Bảo hiểm tử kì Bảo hiểm trả tiền định kì :(Điểm 17/ Điều 3/Luật KDBH) là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định,sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đòng bảo hiểm Các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ khác +) Một số chú ý khi làm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Nội dung hợp đồng:hợp đồng bảo hiêm nhân thọ phải có những nội dung sau đây: -Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm , bên mua bảo hiểm ,người được bỏ hiểm hoặc người thụ hưởng. -Đối tượng bảo hiểm -Số tiền bảo hiểm , phạm vii bảo hiểm điều kiện bảo hiểm điều khoản bảo hiểm. -Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm -Thời hạn bảo hiểm -Mức phí bảo hiểm ,phương thức đóng phí bảo hiểm -Thới hạn, phương thức tră tiền bảo hiểm hoặc bồi thường -Các quy định giải quyết tranh chấp -Ngày tháng năm kí kết hợp đồng Ngòai những nội dung trên hợp đông BHNT có thể có những điều khoản khác theo thỏa thuận của hai bên. Đóng phí bảo hiểm nhân thọ -Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều làn theo thời hạn ,phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm -Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiẻm đã đã đóng một hợc một số lần phí bảo hiểm nhueng khôngthể đóng được các khoản phí tiếp theo thì sau thời hnạ 60 ngày kể từ ngỳ gia hạ đóng phí doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua không có quền đòi lại koản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã dống phí bảo hiêm dươid 2 năm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hểm từ 2 năm trở lên mà doanh ngghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thứ hiện hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lạicủa hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác -Các bên thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiẹn trong thời hạn 2 năm , kể từ ngày bị đình chỉ và ben mua bảo hiểm đã đóng số tiền còn thiếu. +) Các quy định khi bồi thường thiệt hại Căn cứ trả tiền Theo điều 33 luật kinh doanh bảo hiểm quy định: Trong bảo hiểm tai nạn con người ,doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiề cho ngươig thu hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm , căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thỏa thuận khác giưa xhai bên. Trong bảo hiểm sức khỏe con người, doanh ngiệp bảo hiểm phải trả tiền cho người được bảo hiểm trng phạm vi số tiền bảo hiểm,căn cứ vào chi phí khám bệnh ,chứa bệnh phục hồi sức khỏe cuă ngườ được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra và thỏa thuận trong hợp đồng . Căn cứ xác định thương tật toàn bộ hoặc vĩnh viễn Thương tật toàn bộ hoặc vĩnh viễn là khi người đựoc bảo hiểm bị mất hoặc bị liệt hoàn toàn và không thẻ phục hồi được chức năng của: Hai tay Hoặc hai chân Hoặc một tay và một chân Hoặc hai mắt Hoặc một tay và một mắt Hoặc một chân và một mắt Trong đó tay được tính từ cổ tay trở lên, chân được tính từ mắt cá chân trở lên .Mất hoàn toàn hoặc không thể phục hồi được chức năng của mắt được hiểu là mất mắt hoặc mù hoàn toàn 1 số trường hợp không được bồi thường 1-Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau đây: ^Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm , kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiênhoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực. ^người được bảo hiêm chết hoặc bị thương tsạt vĩnh viễn do lỗi ccó ý của bên mua bảo hiểm hoặc lõi ccó ý của người thụ hưởng ^người được bảo hiểm chết do bi thi hành án tử hình 2-Trong trường hợp một hoặc một sốngười thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người dựoc bảo hiểm , doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền baỏt hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuậ trong hợp đồng 3- Trong trường hợp quy định tại khoản một ở tren doah ngiệp bảo hiỉem phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại củahợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ các chi phí hợp lí có lien quan .Nếu bên mua bảo hiểm chết thì tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. II) Thùc tr¹ng b¶o hiªm nh©n thä ViÖt Nam_C¬ héi vµ th¸ch thøc Thùc tr¹ng: a) Sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam nãi chung & b¶o hiÓm nh©n thä nãi riªng: Nh÷ng n¨m 30: Cã nh÷ng ®¹i lý b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ nh©n thä cña Ph¸p Tr­íc n¨m 1975: Sù ra ®êi cña c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam _ B¶o ViÖt 15/01/1965: C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam ( gäi t¾t lµ B¶o ViÖt) chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. Ban ®µu B¶o ViÖt chØ tiÕn hµnh c¸c ngiÖp vô vÒ hµng h¶i: b¶o hiÓm hµng h¶i xuÊt nhËp khÈu, b¶o hiÓm tµu viÔn viÔn d­¬ng… Sau n¨m 1975 B¶o ViÖt ®· më rủi roéng ph¹m vi ho¹t ®éng vµo miÒn Nam vµ ®ång lo¹t ¸p dông ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trªn quy m« toµn quèc, B¶o ViÖt trë thµnh c«ng ty b¶o hiÓm lín nhÊt ViÖt Nam vµ thèng lÜnh toµn bé thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam . Th¸ng 12 - 1993: Víi sù ra ®êi cña NghÞ ®Þnh 100/ CP ngµy 18/12/1993 quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ViÖt Nam. ThÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn lín , ®· b¾t ®µu më cöa cho cac doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi N¨m 1995: Thµnh lËp 5 c«ng ty b¶o hiÓm cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu tiªn cña ë ViÖt Nam. N¨m 1999: C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®­îc phÐp thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, møc ®é cao nhÊt vÒ hiÖn tiÕp cËn thÞ tr­êng theo ph­¬ng thøc hiÖn diÖn th­¬ng m¹i. Sau gia nhËp WTO: VÒ tæng thÓ , t­¬ng ®­¬ng víi c¸c cam kÕt trong hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng ViÖt – Mü vµ ®­îc coi lµ t­¬ng ®èi chÆt chÏ. Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ B¶o ViÖt nh©n thä: An Sinh Giáo Dục Cho yêu thương đón hiền tài  Chương trình bảo hiểm đảm bảo tương lai tươi sáng cho con em. Cùng Bảo Việt Nhân Thọ đầu tư cho tương lai học vấn vững chắc và sự nghiệp tươi sáng của con em; qua đó thể hiển sự chăm lo của cha me, giáo dục ý thức tiết kiệm và tự lập cho con em? An Sinh Lập Nghiệp Yêu con, yêu trọn cuộc đời! Chương trình gia tăng số tiền bảo hiểm và được trả tiền định kỳ. An Sinh Thành Tài Yêu con, yêu trọn cuộc đời!  Chương trình bảo hiểm có đặc biệt có thời gian đóng phí nhanh An Khang Thịnh Vượng Tích lũy hôm nay cho cuộc sóng tương lai Chương trình bảo hiểm và tiết kiệm cho những dự định lớn trong tương lai. Một công cụ thiết thực và hết sức kinh tế để tiết kiệm số tiền nhỏ đều đặn hàng kỳ cho những kế hoạch và dự đinh lớn trong tương lai? An Gia Thịnh Vượng Vì sự thịnh vượng cho mọi gia đình Chương trình bảo hiểm có số tiền bảo hiểm và tiết kiệm tăng dần. Tích lũy cùng Bảo Việt Nhân Thọ hôm nay chính là vì một ngày mai thịnh vượng. Quý khách hàng sẽ thấy kết quả đầu tư của mình sinh lợi ngày một nhiều hơn theo năm tháng An Gia Tài Lộc Chia thời gian nhân lợi tức Vững bền tài chính, phát lộc an gia Chương trình bảo hiểm gia tăng số tiền bảo hiểm và được trả tiền định kỳ. Quý khách sẽ được hưởng thành quả đầu tư của mình ngay từ những năm đầu tiên và được nhận số tiền bảo hiểm lớn để trang trải cho bản thân và gia đình theo định kì 3 năm. An Hưởng Hưu Trí Vì tuổi già an nhàn hạnh phúc Chương trình bảo hiểm hưu trí tự nguyện bảo vệ tuổi già Sự đảm bảo tốt nhất khì về già với những ai đang băn khoăn, lo lắng về lương hưu, sức khỏe và thanh nhàn khi tuổi già cho bản thân, người trong gia đình, và tất cả mọi người trong độ tuổi lao động . Sản phẩm mới Bảo Việt Nhân Thọ triển khai cung cấp thêm 02 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới dành cho trẻ em Từ ngày 01/08/2005, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ chính thức triển khai trên toàn quốc 02 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới dành cho trẻ em. Bảo Việt Nhân Thọ chuẩn bị triển khai 02 sản phẩm mới: An Sinh Lập Nghiệp và An Sinh Thành Tài Sản phẩm trọng tâm: Sản phẩm An sinh lập nghiệp và An sinh thành tài là hai sản phẩm mới thuộc nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp dành cho trẻ em, là loại hình sản phẩm đang chiếm vai trò quan trọng, được đông đảo thị trường chấp nhận. Sản phẩm bổ trợ “Yên tâm hiện tại, Phúc lộc dài lâu” Đây là những sản phẩm bảo hiểm giúp cho khách hàng mở rộng thêm quyền lợi bảo hiểm với mức phí phải chăng. Tất cả sản phẩm thuộc nhóm này đều thuộc loại không tham gia chia lãi (không có bảo tức tích lũy – không có giá trị hoàn lại). Khách hàng chỉ có thể tham gia các sản phẩm thuộc nhóm này nếu đã tham gia một sản phẩm chính của Bảo Việt Nhân Thọ. Nhóm này gồm 7 sản phẩm bổ trợ hoặc kèm theo:  Bảo hiểm tử kì  Bảo hiểm sinh kì thuần túy  Bảo hiểm chi phí phẫu thuật  Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn  Bảo hiểm chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn  Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm  Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm đặc biệt Khung ph¸p lý vÒ b¶o hiÓm : ( Bao gåm luËt kinh doanh b¶o hiÓm vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh: c¸c nghÞ ®Þnh , th«ng t­ …) - LuËt kinh doanh b¶o hiÓm ( cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/04/2001) quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm bao gåm c¸c lo¹i h×nh: Doanh ngiÖp b¶o hiÓm nhµ n­íc C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm . Doanh nghiÖp b¶o hiÓm liªn doanh Doanh nghiÖp b¶o hiÓm 100% vèn n­íc ngoµi Tæ chøc b¶o hiÓm t­¬ng hç - Chi nh¸nh tæ chøc b¶o hiÓm n­íc ngoµi kh«ng ®­îc phÐp thµnh lËp mµ buéc c¸c nhµ ®Çu t­ ph¶i ®µu t­ trùc tiÕp vµo ViÖt Nam hoÆc chØ thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä : +) VÒ thi phÇn: C¸c doanh nghiep b¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam C¸c doanh nghiep b¶o hiÓm nh©n thä cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi +) VÒ doanh thu phÝ b¶o hiÓm : §øng ®Çu: Prudential : 1692,74 tØ ®ång B¶o ViÖt nh©n thä : 1536,412 tØ ®ång ….. +) VÒ lùc l­îng lao ®éng:-) Lao ®éng cã thu nhËp æn ®Þnh trong thi tr­êng b¶o hiÓm ngµy cang t¨ng lªn -) Tèc ®é t¨ng cña c¸c ®¹i lý b¶o hiÓm t­¬ng ®èi nhanh, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y va khi ViÖt Nam gia nhËp WTO. d) §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä ë ViÖt Nam +) §iÓm m¹nh: -) Nãi chung -) Doanh nghiÖp b¶o hiÓm nhµ n­íc -) C«ng ty b¶o hiÓm cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi -) C«ng ty cæ phÇn +) H¹n chÕ: C¸c c«ng ty trong n­íc thiÕu c¶ kinh ngiÖm qu¶n lý, kü thuËt chuyªn nghµnh lÉn kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin C¸c c«ng ty trong n­íc ch­a cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh HiÖn t­îng c¹nh tranh dùa trªn quan hÖ, gi¶m phÝ cßn phæ biÕn Yªu tè m«i tr­êng bªn ngoµi Nguån nh©n lùc ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖc thu thËp, dù tr÷ va xö lÝ sè liÖu thèng kª +) Nh÷ng ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n B¶o hiÓm ®ãng gãp vao t¨ng tr­ëng kinh tÕ: -) §ãng gãp vao GDP -) §Çu t­ trë l¹i nÒn kinh tÕ B¶o hiÓm ®ãng gãp æn ®Þnh kinh tÕ x· héi B¶o hiÓm t¹o c«ng ¨n viÖc lµm : Lao ®éng trong ngµnh b¶o hiÓm C¬ héi & th¸ch thøc a)TÝnh tÊt yÕu ph¶I héi nhËp :toµn cÇu ho¸ ngµy nay ®ang trë thµnh xu thÕ tÊt yÕu ,l«i cuèn c¸c quèc gia vµo vßng xo¸y cña nã.toÇn cÇu ho¸ v©É ®ang tiÕp tôc qu¸ tr×nh cña nã vµ ch­a ®Þnh h×nh.TiÕp cËn víi toµn cÇu ho¸ mét c¸ch thùc tiÔn lµ xem xÐt c¸c ®Þnh chÕ cña toµn cÇu ho¸ thÓ hiÖn trong c¸c hiÖp ®Þnh cña WTO vÒ më cöa thÞ tr­êng.C¸c n­íc tham gia vµo WTO ph¶i më cöa thÞ tr­êng n­íc m×nh cho c¸c n­íc thµnh viªn c¶ vÒ th­¬ng m¹i hµng ho¸ ,th­¬ng m¹i dÞch vô vµ ®Çu t­. MÆt khac,ngµy nay ,víi sù phæ biÕn cña c¸c øng dông khoa häc c«ng nghÖ,®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin ,,c¸c n­íc cã thÓ t¨ng c­êng héi nhËp vµ liªn kÕt víi nhau ,x©y dùng m¹ng l­íi bu«n b¸n dÞch vô cña m×nh trªn toµn thÕ giíi. Cuèi cung ,do ®Æc tr­ng cña ngµnh b¶o hiÓm lµ :cung cÇu c¸c s¶n phÈm lu«n biÕn ®éng ,gi¸ c¶ s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè,c¹nh tranh vµ liªn kÕt diÔn ra liªn tôc,thÞ phÇn c¸c n­íc liªn tôc thay ®æi,muèn më réng thÞ tr­¬ngf ,c¸c n­íc cÇn liªn kÕt víi nhau,t×m kiÕm thÞ tr­êng míi ë n­íc ngoµi,n©ng cao chÊt l­¬ng s¶n phÈm vµ lÊn s©n sang c¸c lÜnh vùc kinh doanh tµi chÝnh kh¸c,c¸c quèc gia cÇn héi nhËp quèc tÕ. b)1sè cam kÕt cña ViÖt Nam ,c¸c hiÖp ®Þnh song ph­¬ng va ®a ph­¬ng: VÒ dÞch vô,theo ph©n lo¹i cña WTO dÞch vô gåm 11 ngµnh vµ 155 ph©n ngµnh kh¸c nhau,hiÖn ®ang chiÕm tû träng ngµy cµng cao rong GDP toµn cÇu vµ bao qu¸t c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi ,phôc vô s¶n xuÊt tiªu dïng.§Ó më cöa thÞ tr­êng ,mçi n­íc ph¶i chÊp nhËn cho c¸c n­íc thµnh viªn cung øng dÞch vô cho ph¸p nh©n vµ thÓ nh©n n­íc m×nh theo c¸c ph­¬ng thøc:_cung øng qua biªn giíi _tiªu dïng ngoµi l·nh thæ _hiÖn diÖn th­¬ng m¹i _hiÖn diÖn thÓ nh©n Theo ph©n lo¹i cña WTO,b¶o hiÓm lµ mét trong 3 ph©n ngµnh lín cña dÞch vô tµi chÝnh.Më cöa thÞ tr­êng b¶o hiÓm còng ph¶i tu©n theo 4 ph­¬ng thøc trªn. Nguyªn t¾c khi më cöa : _kh«ng ph©n biÖt ®èi xö(MFN vµ NT) _thùc hiÖn minh b¹ch c«ng khai trong c¬chÕ chÝnh s¸ch ®Ó mäi th­¬ng nh©n ,mäi ng­êi cã quyÒn vµ c¬ héi tiÕp cËn th«ng tin nh­ nhau ,t¹o ra ®iÒu kiÖn b×nh ®¼ng trong kinh doanh .§©y lµ tiÒn ®Ò chèng tham nhòng _thùc hiÖn b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ:t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh.NghÜa vô b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®­îc quyÕt ®Þnh trong HiÖp ®Þnh c¸c vÊn ®Ò së h÷u trÝ tuÖ liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i(TRIPS) _tu©n thñ c¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp cñAWTO vµ sù ph¸n xö cña c¬ quan tµi ph¸n quèc tÕ do tæ chøc nµy thiÕt lËp *Bèi c¶nh kinh tÕ- x· héi tr­íc héi nhËp C¸c nÒn kinh tÕ kinh tÕ ngµy cµng g¾n bã, tuú thuéc lÉn nhau t¹o ®éng lùc t¨ng tr­ëng kinh tÕ. C¸c thÓ chÕ ®a ph­¬ng thÕ giíi vµ khu vùc cã vai trß ngµy cµng t¨ng. Toµn cÇu ho¸ ®ang lµ mét trong nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn hiÖn ®¹i vµ lµ xu thÕ ph¸t triÓn chñ yÕu cña quan hÖ quèc tÕ hiÖn nay. Tr­íc nh÷ng biÕn ®æi to lín vÒ khoa häc c«ng nghÖ hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ, ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch theo h­íng më cöa, gi¶m vµ tiÕn tíi dì bá hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan lµm cho viÖc trao ®æi hµng ho¸ lu©n chuyÓn vèn, lao ®éng ngµy mét th«ng tho¸ng dÉn ®Õn sù ra ®êi cña HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i (GATT) vµ h×nh thµnh WTO tõ 01/01/1995. WTO lµ mét tæ chøc quy m« toµn cÇu ,lµ nÒn t¶ng ph¸p lý cho quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ph¸t triÓn ,lµ diÔn ®µn th­êng trùc ®µm ph¸n tth­¬ng m¹i vµ lµ thÓ chÕ j¶i quyÕt tranh chÊp th­¬ng m¹i quèc tÕ (uû ban quèc gia vÒ hîp t¸c kinh tÕ) b¶n chÊt cña viÖc h×nh thµnh c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc lµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ thÞ truêng víi sù hîp t¸c quèc tÕ ,nh÷ng hµng rµo c¶n trë giao l­u th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ ®Çu t­ quèc tÕ ngµy cµng gi¶m.§¹i héi §¶ng lÇn VII ®· chñ tr­¬ng ®a ph­¬ng ho¸ ,®a d¹ng ho¸ quan hÖ ®èi ngo¹i *HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt _mü: C¸c quy ®Þnh vÒ ph¬ng thøc cung øng : -Ph­¬ng thøc cung øng qua biªn giíi : C¸c thµnh viªn sÏ cho phÐp c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh kh«ng c­ tró t¹i n­íc m×n dduwowcj cung cÊp víi t­ c¸ch nhµ cung cÊp chÝnh hoÆc qua mét trung gian víi t­ c¸ch lµ trung gian trªn c¬ së ®·i ngé quoãc gia nh÷ng dÞch vô liªn quam ®Õn hµng ho¸ qu¸ c¶n quèc tÕ vËn t¶i biÓn, vËn t¶i hµng kh«ng, dÞch vô t¸i b¶o hiÓm. -tiªu dïng ngaßi l·nh thæ: kh«ng h¹n chÕ -HiÖn diÖn th­«ng m¹i: cho phÐp mua l¹i c¸c c«ng ty b¶o hiÓm hiÖn cã hoÆc thµnh lËp c¸c c«ng ty míi , khong ®­îc ¸p ®Æt c¸c quy ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc c¶n trë viÖc thµnh lËp hoÆc më réng hiÖn diÖn th­¬ng m¹i cña nhµ cung cÊp b¶o hiÓm cña thµnh viªn kh¸c. -HIÖn diÖn thÓ nh©n: Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh, c¸c n­íc thµnh viªn c¸c n­íc thµnh còng cho phÐp nhµ cung cÊp b¶o hiÓm cña n­íc thµnh viªn nhËp c¶nh t¹m thêi c¸c nh©n viªn phôc vô cho viÖc cung cÊp b¶p hiÓm bao gåm nh©n viªn qu¶n lý cao cÊp, chuyªn gia. ®­îc ký tõ 13/7/2000,cã hiÖu lùc tõ 10/12/2001,cã bao gåm c¸c ®Iªï kho¶n sau: _ giíi h¹n tiÕp cËn thÞ tr­êng 3 n¨m sau khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc,Mü ®­îc thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp liªn doanh víi ViÖt Nam vÒ lÜnh vùc b¶o hiÓm,vèn gãp kh«ng qu¸ 50% trong tæng vèn ph¸p ®Þnh 5 n¨m sau khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc ,Mü ®­îc phÐp thµn lËp c«ng ty 100% vèn cña Mü t¹i ViÖt Nam _giíi h¹n vÒ ®èi xö quèc gia kh«ng han chÕ víi dÞch vô cung cÊp qua biªn giíi ,sö sông ë n­íc ngoµi.Kh«ng h¹n chÕ víi hiÖn diÖn th­¬ng m¹i trõ b¶o hiÓm b¾t buéc . theo nguyªn t¾c tèi huÖ quèc,chung ta se ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh nay ®ãi víi c¸c quãc gia ®· ký víi chóng ta hiÖp ®Þnh song ph­¬ng vÒ vÊn ®Ò b¶o hiÓm *Cam kÕt trong khu«n khæ ASEAN:huû bá vÒ c¬ b¶n h¹n chÕ vÒ tiÕp cËn thÞ tr­¬ng vµ t¨ng c­êng chiÒu s©u vµ ph¹m vi tù do ho¸ trong lÜnh v­c b¶o hiÓm *APEC:Môc tiªu cña APEC lµ tù do ho¸ th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ vµo n¨m 2010 ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn .LÜnh vùc b¶o hiÓm lµ mét trong nh÷ng lÜnh v­c ®­îc ­u tiªn hîp t¸c trong khu«n khæ APEC.Hµng n¨m,c¸c quèc gia thµnh viªn ,trong ®ã cã ViÖt Nam ®· x©y dùng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng trong lÜnh vùc b¶o hiÓm ,trong ®ã tËp trung vµo viÖc xo¸ bá rµo c¶n th­¬ng m¹i,b·i bá dÇn c¸c h¹n chÕ vÒ tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ ®èi xö quèc qia,n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c thÞ tr­êng b¶o hiÓm trong n­íc ®ª chuÈn bÞ cho tù do ho¸ c¹nh tranh. *HiÖp héi c¸c c¬ quan qu¶n lý b¶o hiÓm thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c vµ chuÈn mùc trong lÜnh vùc kinh doang b¶o hiÓm,thóc ®¶y thÞ tr­êng ,®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý,chuyÓn giao c«ng nghÖ ,kinh nghiÖm qu¶n lý,kinh doanh b¶o hiÓm. C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam khi tham gia tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi trong lÜnh vùc b¶o hiÓm ,vÒ tæng thÓ t­¬ng ®­¬ng víi c¸c cam kÕt trong HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü vµ ®­îc coi lµ t­¬ng ®èi chÆt chÏ ,thÊp h¬n nhiÒu so víi møc cam kÕt cña c¸c n­íc míi tham gia WTO gÇn ®©y,chñ yÕu vÒ: _cam kÕt cung cÊp dÞch vô qua biªn giíi _cam kÕt hiÖn diÖn th­¬ng m¹i vµ ®Iòu kiÖn kinh doanh b¾t buéc c) C¬ héi cña chóng ta khi gia nhËpWTO :cã thÓ kinh doanh an toµn vµ hiÖu qu¶ h¬n , nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thêi gian qua t¨ng trëng víi tèc ®é cao ,æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ víi ®Þnh h­èng ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn t¹o c¬ héi ®Çu t­ vµ më réng kinh doanh cho c¸c ngµnh , lÜnh vùc , t¹o c¬ héi cho doanh nghiÖp vµ thÞ tr­êng bo¶ hiÓm ph¸t triÓn, thóc ®¶y t¨ng tr­ëng kinh tÕ ,më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho hµng ho¸ vµ dÞch vô ,gãp phÇn c­êng thu hót vèn ®µu t­ n­íc ngoµI,n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh ngiÖp ,c¶I thiÖn ®êi sèng kinh tÕ x· héi.Nãi riªng vÒ ngµnh b¶o hiÓm chung ta cung cã nh÷ng c¬ héi riªng: *Thêi c¬ tiÕp cËn dÔ dµng h¬n c¸c nguån lùc cña nÒn kinh tÕ: -tiÕp cËn vÒ vèn:më cöa thÞ tr­êng tµI chÝnh quèc gia cho phÐp thu hót mét l­äng lín nguån vèn ®Çu t­ quèc tÕ..Sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng vèn vµ chøng kho¸n sÏ më ra nh÷ng h­íng ph¸t triÓn cho ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm vèn ®­¬c g¾n liÒn víi viÖc hinh thµnh c¸c quü tµi chÝnhcã kh¶ n¨ng ®Çu t­.C¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng vµ tham gia theo h­íng chuyªn m«n ho¸. _tiÕp cËn vµ chuyÓn giao mét l­îng lín c«ng nghÖ kü thuËt vµ kü n¨ng qu¶n lý,sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ th«ng tin ,t¹o c¬ héi thuËn lîi cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ¸p dông réng r·i vµo lÜnh vùc b¶o hiÓm ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô vµ hiÑu qñ kinh doanh>Nhu cÇu kh¸ch hµng ®­îc ®a d¹nh ho¸ vµ t¨ng lªn sÏ lµm n¶y sinh c¸c h×nh thøc dich vô b¶o hiÓm. Quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ ph¸t triÓn,c¸c quy tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o nguån lùc ,øng dông c¸c quy tr×nh qu¶n lý theo tiªu chuÈn quèc tÕ sÏ ®­îc khuyÕn khÝch. -®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô:nhu cÇu khacks hµng ®­îc ®a d¹ng ho¸ vµ t¨ng lªn sÏ lµm n¶y sinh c¸c h×nh thøc dÞch vô b¶o hiÓm.Nhu cÇu b¶o hiÓm sÏ ngayf cµng cao:do thu nhËp ng­êi d©n t¨ng lªn ,møc sèng cao h¬n ,nhu cÇu ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ ,tr×nh ®é d©n trÝ vµ nhËn thøc cña ®¹i ®a sè c¸c tÇng líp d©n c­ ngµy cµng cao. *thêi c¬ ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu ng©n s¸ch nhµ n­íc *liªn doanh liªn kÕt,më réng thÞ tr­ßng ngoµI n­íc *T¹o nªn m«I tr­¬ng c¹nh tranh ,thóc ®¶y sù vËn ®éng ,®æi míi vµ ph¸t triÓn: _hÖ thèng ph¸p lý ®­îc ®Iòu chØnh l¹iphï hîp ,t¹o khung ph¸p lý c«ng khai ,minh b¹ch,tiÕn dÇn ®Õn quy t¾c chuÈn mùc vÒ b¶o hiÓm quèc tÕ _c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi ®æi c¬ cÊu qu¶n lý,më réng thÞ phÇn,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm,æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn,®¸p øng yªu cÇu c¹nh tranh ,®µp øng nhiÒu h¬n nhu cÇu cña c¸c tÇng líp trong x· héi _c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµI nøoc trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh sÏ ®¶y m¹nh vËn ®éng tuyªn truyÒn,n©ng cao hiÓu biÕt cña ng­êi d©n vÒ b¶o hiÓm,t¨ng sè ng­êi tham gia b¶o hiÓm d)Th¸ch thøc khi chóng ta gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi *Chóng ta sÏ ph¶I chia sÎ thÞ phÇn víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. Khi mµ thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ®Çy høa hÑn,c¸c nhµ ®Çu t­ nøoc ngoµI sÏ kh«ng bá lì c¬ héi tham gia vµo thÞ truêng n­íc ta,ph©n chia l¹i thÞ phÇn . *doanh nghiÖp trong n­íc kh«ng cßn ®­îc nhµ n­íc b¶o hé,kh«ng cã sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi. *VÊn ®Ò ch¶y m¸u chÊt x¸m:doanh nghiÖp n­íc ngoai víi møc l­¬ng hÊp dÉn h¬n nhiÒu so víi doanh nghiÖp trong n­¬c sÏ l«i kÐo ®­îc nh÷ng nh©n tµi trrong linh vùc chuyªn m«n vvÒ phÝa m×nh. *¸p lùc c¹nh tranh: tµI chÝnh m¹nh bÒ dµy kinh nghiÖm,doanh nghiÖp n­íc ngoµI cã kh¸ nhiÒu ­u thÕ so víi chóng ta.­u thÕ c¹nh tranh trong cung cÊp dÞch vô cã thÓ nghiªng vÒ c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn,®Çu t­ vµo qu¶ng b¸ giíi thiÖu s¶n phÈm,nang cÊp ch¸t l­îng .Søc Ðp tõ s¶n phÈm thay thÕnh­ dÞch vô ng©n hµng,chøng kho¸n,®a d¹ng hÊp dÉn h¬n nhiÒu so víi s¶n phÈm b¶o hiÓm t­¬ng tù III. Giải pháp cho bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong thời kì mở cửa kinh tế. Đứng trước những cơ hội và thách thức mà thời kì mới đem lại cho thị trường Việt Nam nói chung và thị trường bảo hiểm nói riêng, chúng ta cần phải có những giải pháp đúng đắn và kịp thời cho ngành bảo hiểm Việt Nam nhằm tận dụng tối đa những ưu thế và hạn chế tối đa các khó khăn, nhờ đó có thể phát triển thị trường bảo hiểm nhanh chóng và bền vững. Có nhiều cách để giải quyết các vấn đề cho thị trường bảo hiểm nhưng có thể gói gọn trong hai loại giải pháp là giải pháp vĩ mô và giải pháp vi mô. Hai loại giải pháp này đều có những vị trí vô cùng quan trọng trong việc phát triển thị trường, nhưng muốn chúng hoạt động với hiệu quả cao nhất thì phải có sự kết hợp hài hòa, không quá coi trọng hay bỏ qua loại giải pháp nào. * Giải pháp vĩ mô: Là loại giải pháp được đặt ra trên bình diện vĩ mô, bao quát toàn bộ thị trường trong nước và được thực hiện nhờ các chính sách của nhà nước. Mục tiêu đề ra là tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành BHVN và năng lực quản lí của nhà nước. + Hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp trong nước nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời tạo ra một thị trường bảo hiểm cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp + Quy định các công ti bảo hiểm nước ngoài hoạt động kinh doanh ở VN phải phù hợp với quy mô, yêu cầu phát triển của thị trường, lộ trình hội nhập và các cam kết quốc tế. + Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, các vấn đề nổi cộm trong hoạt động bảo hiểm, nâng cao uy tín của ngành bảo hiểm trong nước. Hiện nay ngành bảo hiểm trong nước đang gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng như việc hạ giá bảo hiểm thấp đến mức không thể tái bảo hiểm được, hiện tượng kinh doanh lừa đảo.. Nếu chúng ta xử lí được tốt các vấn đề này, uy tín của ngành bảo hiểm sẽ tăng lên, khiến cho các nhà đâu tư cũng như những người hưởng dịch vụ an tâm tham gia hoạt động trên thị trường bảo hiểm, góp phần lớn cho việc mở rộng thị trường và thu hút đầu tư. * Giải pháp vi mô: Là các giải pháp đề ra trong phạm vi doanh nghiệp với mục đích chính là củng cố, xây dựng hệ thống các doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và có tính cạnh tranh. + Xây dựng một doanh nghiệp nhà nước chuyên về lĩnh vực bảo hiểm với số vốn lớn, thị phần lớn, dịch vụ đa dạng, công nghệ hiện đại, lao động lành nghề để đóng vai trò đầu tàu trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đầu tư phát triển cho Tập đoàn tài chính bảo hiểm Bảo Việt thành một tập đoàn đủ mạnh để nắm vững thị phần trong nước. Tập đoàn này sẽ giữ vai trò định hướng phát triển cho toàn bộ ngành bảo hiểm Việt Nam, đồng thời có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các tập đoàn bảo hiểm khổng lồ trên thế giới. + Xây dựng một doanh nghiệp cổ phần đủ mạnh để sáp nhập các công ti bảo hiểm chuyên ngành hoặc cho phép một số công ti, tập đoàn đang có ý định thành lập công ti bảo hiểm chuyên ngành trở thành thành viên của công ti bảo hiểm nói trên. Doanh nghiệp cổ phần này sẽ được xây dựng với số vốn lớn gần bằng Bảo Việt, qua đó hỗ trợ Bảo Việt trên thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bảo hiểm trong nước. + Cho phép thành lập một số công ti bảo hiểm ngoài quốc doanh với quy mô vừa và nhỏ để khai thác triệt để các lĩnh vực còn chưa được chú ý, đặc biệt là để nắm chắc thị phần trong nước, đủ khả năng để cạnh tranh với các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. Khi chúng ta mở cửa hội nhập, xảy ra cạnh tranh khốc liệt với các tập đoàn nước ngoài là không thể tránh khỏi, vì thế chúng ta cần có một số lượng các công ti bảo hiểm đủ lớn để tránh sự chiếm lĩnh thị phần của các tập đoàn đó. Hơn nữa, nếu khai thác tốt các lĩnh vực ít được chú ý, trong một phạm vi nào đó, giúp cho doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao, mặt khác giúp cho những người được bảo hiểm có nhiều lựa chọn hơn. + Cho phép thành lập các công ti môi giới bảo hiểm tránh tình trạng thiếu tính cạnh tranh như hiện nay. Chúng ta hiện nay mới chỉ có một số ít các công ti môi giới bảo hiểm, vì vậy tình trạng thiếu cạnh tranh đang diễn ra làm ảnh hưởng xấu đến thị trường BH trong nước. Nếu các công ti môi giới mới được thành lập thì cạnh tranh diễn ra sẽ là động lực làm doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn, thông tin trên thị trường bảo hiểm sẽ nhiều và trung thực hơn, nhờ đó cho người tiêu dùng và đầu tư có những lựa chọn đúng đắn hơn. + Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm mở rộng kinh doanh kể cả ở thị trường trong nước và trong khu vực, trên thế giới, tham gia góp vốn vào các công ti bảo hiểm đang hoạt động thành công ở nước ngoài và thành lập các công ti con ở nước ngoài. + Nâng cấp trang thiết bị, trang bị các phần mềm quản lí các thông tin về hợp đồng bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm, bồi thường, quản lí đại lí, đầu tư và các rủi ro trong đầu tư. Hiện nay chúng ta chưa có được những trang thiết bị hiện đại và đồng nhất, nên vẫn để nhiều sai sót và sự cố xảy ra. Muốn tránh những điều này, chúng ta nên có sự đầu tư mạnh vào trang thiết bị, nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của từng doanh nghiệp và qua đó phát triển toàn ngành. + Chú ý đào tạo cán bộ quản lí điều hành, cán bộ chuyên môn và đại lí bảo hiểm. Nhân lực là vấn đề quan trọng nhất trong việc phát triển thị trường BH, vì vậy cần phải có những sự đầu tư thỏa đáng vào con người. Hiện nay trình độ của người quản lí và cán bộ chuyên môn nước ta còn thấp, dẫn đến thiếu khả năng hoạt động hiệu quả và cạnh tranh cho doanh nghiệp. Nếu chúng ta phát triển toàn diện các mặt của nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng thì sẽ là thuận lợi rất lớn cho việc phát triển thị trường BH và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như cho toàn ngành. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có chiến lược đầu tư lớn và lâu dài vào việc đào tạo cán bộ chuyên ngành bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng và số lượng phục vụ. + Tăng cường khả năng thông tin, hợp tác của các doanh nghiệp bảo hiểm với nhau và với các ngân hàng thương mại. Nước ta chưa có sự liên kết thật chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với nhau và với các ngân hàng thương mại. Việc liên kết diễn ra sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như của toàn ngành BH Việt Nam với các tập đoàn đối thủ đến từ các nước trên thế giới, qua đó nắm chắc và bảo vệ thị phần trong nước. Tuy nhiên, tất cả các giải pháp đề ra đều chỉ là trên lí thuyết, muốn thực hiện trong thực tế cần có rất nhiều yếu tố khác, vì vậy cần phải có sự linh hoạt trong hoạt động của nhà nước cũng như các doanh nghiệp nhằm tạo ra một thị trường phát triển nhanh, ổn định và cạnh tranh lành mạnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp.doc
Luận văn liên quan