Đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố Cần Thơ

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG .1 1.1: Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường . .1 1.1.1: Kinh tế thị trường và những qui luật kinh tế cơ bản. . 1 1.1.1.1: Khái niệm nền kinh tế thị trường .1 1.1.1.2: Những qui luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường. .2 2 1.1.2: Định nghĩa Ngân hàng thương mại 3 1.1.3: Các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại .3 1.1.3.1: Nghiệp vụ tạo vốn - nghiệp vụ nợ 3 1.1.3.2: Nghiệp vụ sử dụng vốn - nghiệp vụ cĩ 5 1.1.3.3: Nghiệp vụ trung gian, nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng .7 7 1.2: Hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực trong lĩnh vực ngân hàng 8 8 1.2.1: Cơ hội đối với ngân hàng Việt Nam trong xu thế hơi nhập .8 1.2.2: Những thách thức đối với Ngân hàng thương mại Việt nam trong xu thế hội nhập 10 1.2.2.1: Dư nợ cho vay và tổng tài sản cĩ tăng nhanh trong khi vốn tự cĩ tăng chậm 10 1.2.2.2: Chi phí đầu tư cho phát triển và hiện đại hố các dịch vụ ngân hàng tăng nhanh khơng tương ứng với hiệu quả đem lại .11 1.2.2.3: Rủi ro các khoản cho vay trung dài hạn đối với doanh nghiệp nhà nước 12 1.2.2.4: Thách thức về trình độ cán bộ trước yêu cầu hội nhập 13 1.2.2.5: Khả năng sinh lời Ngân hàng thương mại Việt Nam thấp .13 1.2.2.6: Yêu cầu về trình độ máy mĩc thiết bị ở trình độ cao hơn 14 1.2.2.7: Tính liên kết giữa các ngân hàng thương mại trong nước tạo thành sức mạnh cạnh tranh cịn nhiều bất cập 15 1.2.2.8: Những khách hàng lớn bị Ngân hàng nước ngồi lơi cuốn 15 1.2.3: Đánh giá sức cạnh tranh của Ngân hàng thương mại .16 .18 21 .21 .21 23 .23 .24 36 41 NG 47 Việt Nam trong xu thế hơi nhập . 1.2.3.1: Các yếu tố nội tại của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 16 1.2.3.2: Các yếu tố về con người .17 1.2.3.3: Nhu cầu của khách hàng .17 1.2.3.4: Lĩnh vực cĩ liên quan và phụ trợ .17 1.2.4.: Các nguyên tắc – yêu cầu của hội nhập .18 1.2.4.1 . Nguyên tắc hội nhập 18 1.2.5.2. Các yêu cầu về hội nhập quốc tế . CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2.1. Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2002 - 2004 2.1.1: Thuận lợi và khĩ khăn trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2002-2004 2.1.2: Tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2002 - 2004 22 2.2. Thực trạng hoạt động của ngân hàng trong thời gian qua 2.2.1. Những thành tựu và hiện trạng hoạt động của ngân hàng Việt Nam sau hơn 15 năm đổi mới (1988-2004) . 2.2.1.1. Những thành tựu nổi bật của ngân hàng sau hơn 15 năm qua 23 2.2.1.2. Những tồn tại và bất cập chủ yếu 2.2.2: Thực trạng hoạt động của ngân hàng trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ giai đoạn 2002-2004 .30 2.2.2.1: Về huy động vốn .30 2.2 2.2: Hoạt động cấp tín dụng ngân hàng 34 2.2.2.3: Thực trạng về hoạt động dịch vụ ngân hàng 2 2.2.4: Hiệu quả hoạt động của NHTM trên địa bàn Thành phố Cần Thơ . CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘ CỦA NHTM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ .47 55 64 PHẦN KẾT LUẬN 71 - N ại - W i - - UB ân - A ng - F i - - I g - BIDV: Ng Phát Triển - GDP: c dân. -HSBC: Ngân Thượng Hải 3.1: Chủ trương định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ . 3.2: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong xu thế hội nhập 48 3.2.1: Giải quyết các khoản nợ khĩ địi. .49 3.2.2: Nâng mức vốn điều lệ. .52 3.2.3: Các qui định về an tồn và tiêu chuẩn an tồn .54 3.2.4: Việc kiểm tốn và kiểm sốt nội bộ . 3.2.5: Đa dạng hố sản phẩm dịc vụ , phát triển cơng nghệ ngân hàng .55 3.2.6.Nâng cao chất lương đào tạo đội ngũ cán bộ. . 3.3: Các kiến nghị đối với cơ quan nhà nước để nâng cao hiêu quả hoạt động của ngân hàng trong xu thế hội nhập 67 3.3.1: Kiến nghị đối với chính phủ .67 3.3.2: Kiến nghị đối với chính quyền địa phương .69 3.3.3: Kiến nghị đối với ngân hàng thương mại 69 CÁC CHỮ VIẾT TẮT HTM: Ngân hàng thương m - IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế TO: Tổ chức thương mại thế giớ - NHNN: Ngân hàng Nhà Nước TNHH: Trách nhiệm hữu hạn ND: Uỷ Ban Nhân D - L/C: Thư tín dụng TM: Máy rút tiền tự độ - HCM: Hồ Chí Minh DI: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồ VCB: Ngân hàng Ngoại Thương CB: Ngân hàng Cơng Thươn - ACB: Ngân hàng Á Châu ân hàng Đầu Tư và - NH: Ngân hàng Tổng sản phẩm quố - QĐ: Quyết định hàng Hồng Kơng và Lời MỞ ĐẦU øng khác cũng G MẠI û hoạt động t ø hết sức cần thiết và mang tính thực tiễn cao Mục đích nghiên cứu của đề tài là tập trung vào các nội dung: 1. Tính thiết thực của đề tài Trong tiến trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, các họat động của ngân hàng thương mại không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia, mà hoạt động thương mại đã được mở rộng trên phạm vi tất cả các nước trên thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu và một yêu cầu khách quan đối với bất kỳ một quốc gia nào trong quá trình phát triển . Xu hướng này ngày càng hình thành rõ nét đặc biệt là nền kinh tế thị trường đang trở thành một sân chơi chung cho tất cả các nước, thị trường tài chính đang mở rộng phạm vi họat động gần như không biên giới vừa tạo điều kiện tăng cường hợp tác vừa làm sâu sắc và gay gắt thêm trong quá trình cạnh tranh. Trong lĩnh vực ngân hàng có thể hiểu hội nhập quốc tế là việc mở cửa về hoạt động của nền kinh tế đó với cộng đồng tài chính quốc tế: quan hệï tiền tệ tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân ha như là việc dở bỏ những cản trở ngăn cách khu vực này với thế giới. Hội nhập sẽ mang lại cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhiều cơ hội để phát triển nhưng đồøng thời có vô vàng những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ gặp phải trong quá trình hội nhập. Để tồn tại và phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam không ngừng học hỏi tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình toàn cầu hóa. Xuất phát từ yêu cầu trên tôi chọn đề tài: “ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ” . Qua đó cho thấy để tồn tại và phát triển, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài các Ngân hàng thương mại phải không ngừng nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tìm mọi biệp pháp nâng cao hiệu qua rong giai đoạn hiệân nay la 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu một cách có khoa học những lý luận cơ bản về cung cầu, cạnh tranh, ngân hàng thương mại, nghiệp vụ của Ngân hàng trong cơ chế thị trường, tầm quan trọng và sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Qua thành tựu và hiện trạng hoạt động của Ngân hàng Việt Nan, đồng thời phân tích thực trạng hoạt động của Ngân hàng thương mại Cần Thơ giai đoạn 2002-2004, xác định được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc huy động vốn, cho vay và hoạt động dịch vụ của Ngân hàng. Tìm ra các biện pháp nhằêm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố Cần Thơ và đề xuất những kiến nghị trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. 3. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện nghiên cứu có sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê kết hợp với phương pháp so sánh để phân tích và làm rõ những vấn đề cơ bản của luân văn. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luậân văn là hiện trạng hoạt động của Ngân hàng thương mại Việt Nam so với Ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, tình hình kinh tế xã hội Thành phố Cần Thơ, thực trạng hoạt động của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ và tìm ra giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: Luận văn đã nêu lên được thực trạng hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trên địa bàn Cần Thơ, qua phân tích đưa ra những nhận xét về những tồn tại và khó khăn trong hoạt động của Ngân hàng. Bên cạnh đó luận văn đã nêu lên được vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng trong xu thế hội nhập với những giải pháp và kiến nghị cụ thể phù hợp với tình hình thực tế . Với nguyện vọng luận văn sẽ góp một phần nào đó trong việc cũng cố phát triển, nâng cao hiệu quả họat động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Trang 6 Thành Phố Cần Thơ trong xu thế hội nhập. Mong rằng các giải pháp trình bày trong luận văn sẽ được áp dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn nhiều hạn chế, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và những người quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng để giúp tôi hoàn thiện trong công tác nghiên cứu sau này. Xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô Khoa Sau Đại Học, Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp và Kinh Doanh Tiền Tệ Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là PGS.TS Trần Hoàng Ngân người đã bỏ nhiều công sức hướng dẫn giúp tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng kính chào!

pdf79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
àu môùi xin giaûm nôï nhôø ñoù coù theå giuùp giaûm chi ngaân saùch trong xöû lyù caùc khoaûn cho vay khoâng sinh lôøi. Ñoàng thôøi cuõng giuùp caùc doanh nghieäp quoác doanh ruùt ra ñöôïc baøi hoïc töø giaûi quyeát nôï khoù ñoøi. 3.2.2. Naâng möùc voán ñieàu leä : Hieän nay ñoái vôùi heä thoáng Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam moät trong nhöõng vaán ñeà baát caäp noåi leân laø vaán ñeà Voán ñieàu leä. Maëc duø caùc Ngaân haøng Thöông maïi khoâng phaûi duøng voán ñieàu leä ñeå cho vay, song vôùi tö caùc laø moät trung gian taøi chính thì ñeàu quan troïng laø caùc Ngaân haøng Thöông maïi phaûi coù tieàm löïc taøi chính. Voán ñieàu leä cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi laø taát caû nhöõng gì ñeå buø ñaép ruûi ro, laø ñieàu kieän ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng, laø böôùc ñeäm quan troïng cho caùc hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, laø vaán ñeà taïo uy tín cuûa Ngaân haøng Thöông maïi vaø taïo loøng tin cuûa coâng chuùng vaøo hoaït ñoäng ngaân haøng. Tuy nhieân voán ñieàu leä cuûa Ngaân haøng Thöông maïi Vieät Nam laø quaù nhoû beù, ngay keå caû ñoái vôùi caùc Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø Nöôùc, Ngaân haøng Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân Vieät Nam coù voán töï coù lôùn nhaát cuõng chæ laø 6.100 tyû ñoàng coøn caùc Ngaân haøng Thöông maïi nhaø nöôùc khaùc chæ coù khoaûng 3.200 ñeán 3.800 tyû ñoàng. Caùc Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn coù toång soá voán khoaûng 5.025,00004 tyû ñoàng. Ñaây laø moät chæ tieâu quan troïng ñeå ñaùnh giaù an toaøn ngaân haøng. Theo thoâng leä quoác teá, tyû troïng voán töï coù toái thieåu laø 8% so vôùi toång taøi saûn coù. Voán töï coù cuûa Ngaân haøng Thöông maïi ñöôïc boå sung vaø cuõng coù theå suy giaûm, song chuû yeáu vaãn laø Voán ñieàu leä. Voán töï coù thaáp laøm giaûm khaû naêng môû roäng tín duïng cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi vaø laøm taêng ruûi ro tín duïng. Chöa keå phaàn lôùn caùc Ngaân haøng Thöông maïi hoaït ñoäng bieät laäp, thieáu söï hôïp taùc ñeå thöïc hieän caùc döï aùn ñoàng taøi trôï coäng Trang 58 vôùi söï vaéng boùng cuûa thò tröôøng tieàn teä lieân ngaân haøng naêng ñoäng ñaõ laøm cho hieäu quaû söû duïng voán treân toaøn heä thoáng raáùt thaáp. - Veà giaûi phaùp tình theá tröôùc maét caàn xem xeùt laïi chính saùch taøi khoùa öu tieân caáp voán boå sung cho Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø nöôùc trong chi ñaàu tö phaùt trieån. Khoâng neân ñeå voán töï coù cuûa Ngaân haøng Thöông maïi nhaø nöôùc chæ baèng voán cuûa moät trong nhöõng xí nghieäp coâng nghieäp loaïi vöøa cuûa ngaønh kinh teá quoác daân. Caàn xem xeùt vaø ñieàu chænh laïi trong cô caáu chi tieâu cuûa ngaân saùch nhaø nöôùc laø coù theå ñaùp öùng ñöôïc moät phaàn khoù khaên tröôùc maét ñoái vôùi vieäc taêng voán ñieàu leä cho Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø nöôùc. - Coù theå tieán haønh phaùt haønh Traùi Phieáu Chính Phuû ñeå taùi caáp voán cho Ngaân haøng Thöông maïi nhaø nöôùc thoâng qua huy ñoäng nguoàn noäi löïc trong coâng chuùng. Tuy nhieân, phaûi tính ñeán loaïi Traùi Phieáu coù laõi vaø ñöôïc boài hoaøn khi ñeán haïn. Coù nhö vaäy thì môùi thöïc söï taêng cöôøng naêng löïc taøi chính cho heä thoáng Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø nöôùc. - Vieäc taêng cöôøng naêng löïc taøi chính cho Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø Nöôùc cuõng töùc laø goùp phaàn taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh cho coäng ñoàng caùc doanh nghieäp cuûa neàn kinh teá trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø toaøn caàu. Thieát nghó, nöôùc ta caàn coù moät ñeán hai Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø nöôùc coù möùc voán ñieàu leä töông ñoái lôùn ngang taàm khu vöïc. (Phaûi coù voán töï coù töông ñöông vaøi tyû USD ). -Coù theå saùp nhaäp moät soá Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø Nöôùc thaønh moät vaøi Ngaân haøng Thöông maïi lôùn. - Hoaëc coù theå treân cô sôû saùp nhaäp, saép xeáp laïi caùc Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø Nöôùc, trong ñoù soá voán cuûa nhaø nöôùc ñuû söùc chi phoái nhöõng Ngaân haøng Thöông maïi môùi naøy. Qua ñaây coù theå huy ñoäng nguoàn löïc trong coâng chuùng vaøo quyõ ñaïo cuûa thò tröôøng taøi chính. Trang 59 - Thoâng qua hình thöùc ngaân haøng sôû höõu coâng ty, thöïc hieän cheá ñoä tham döï ñoái vôùi haøng loaït taäp ñoaøn saûn xuaát kinh doanh, bieán Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø Nöôùc thaønh nhöõng taäp ñoaøn maïnh veà voán, coâng ngheä, veà naêng löïc ñieàu haønh ñuû söùc laøm “ buø lo ã”cho phaùt trieån kinh teá theo yeâu caàu hoäi nhaäp. Vôùi nhöõng tö duy mang tính ñònh höôùng treân, tin raèng heä thoáng Ngaân haøng seõ thoaùt khoûi tình traïng khoù khaên trong moät thôøi gian khoâng xa. Taát nhieân, cuøng vôùi noù phaûi coù haøng loaït giaûi phaùp ñoàng boä vaø khoâng theå giaûi quyeát ngay töùc khaéc trong moät sôùm, moät chieàu. 3.2.3: Caùc qui ñònh veà an toaøn vaø tieâu chuaån an toaøn: Hieän nay chæ tieâu ñaùnh giaù an toaøn trong hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Thöông maïi Vieät Nam raát thaáp so vôùi tieâu chuaån an toaøn cuûa heä thoáng Ngaân haøng Thöông maïi Quoác teá. Ngay caû qui ñònh veà an toaøn trong hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Thöông maïi cuûa ta coøn thieáu nhieàu vaø coù nhieàu khi choàng cheùo khoâng theå aùp duïng ñöôïc. - Giôùi haïn cho vay : toång dö nôï cho vay cuûa ngaân haøng ñoái vôùi moät khaùch haøng khoâng quaù 15% voán töï coù cuûa ngaân haøng - Giôùi haïn veà baûo laõnh, thöïc hieän nghieäp vuï L/C traû chaäm cuûa ngaân haøng cho moät khaùch haøng khoâng ñöôïc vöôït quaù 15% voán töï coù cuûa ngaân haøng - Döï tröõ baét buoäc laø soá tieàn ngaân haøng phaûi duy trì thöôøng xuyeân treân taøi khoaûn tieàn gôûi Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa chính saùch tieàn teä quoác gia. Hieän nay tæ leä naøy laø 5% treân toång soá dö: tieàn gôûi baèng VND Khoâng kyø haïn, Coù kyø haïn döôùi 12 thaùng vaø soá dö phaùt haønh giaáy tôø coù giaù coù kyø haïn döôùi 12 thaùng. - Tæ leä khaû naêng chi traû : Keát thuùc ngaøy laøm vieäc, ngaân haøng phaûi duy trì cho ngaøy laøm vieäc tieáp theo tæ leä toái thieåu baèng 1 giöõa taøi saûn coù coù theå thanh toaùn ngay so vôùi caùc loaïi taøi saûn nôï phaûi thanh toaùn ngay. Trang 60 Hieän nay chuùng ta vaãn chöa coù qui ñònh roõ raøng vaø hôïp lyù traùch nhieäm cuûa ngaân haøng trong vieäc ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn. Trong khi luaät nhieàu nöôùc qui ñònh cuï theå vaø gaén vieäc ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn vôùi tyû leä taøi saûn coù sinh lôøi vaø tyû leä taøi saûn nôï ñaûm baûo an toaøn cuûa ngaân haøng. 3.2.4: Vieäc Kieåm toaùn vaø Kieåm soaùt noäi boä: Ñeán nay caùc Ngaân haøng Thöông maïi khoâng thöïc hieän vieäc kieåm toaùn hoaït ñoäng cuûa mình, treân thöïc teá ñaõ xuaát hieän nhieàu vuï tham nhuõng cuûa caùn boä ñieàu haønh maø töø laâu khoâng phaùt hieän ra. Taát caû caùc Ngaân haøng Thöông maïi caàn nghieâm tuùc thöïc hieän vieäc kieåm toaùn, thöïc hieän song song ba hình thöùc kieåm toaùn: Kieåm toaùn noäi boä, Kieåm toaùn ñoäc laäp vaø Kieåm toaùn nhaø nöôùc. Thoâng qua kieåm toaùn, taïo quan heä toát giöõa caùc khaùch haøng vaø caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi, phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá vaø taïo söï an toaøn cuûa heä thoáng Ngaân haøng Thöông maïi. Ñeå naâng cao tinh thaàn traùch nhieäm, naâng cao naêng löïc trình ñoä chuyeân moân, caùn boä heä thoáng kieåm tra noäi boä caàn ñöôïc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi coù baøi baûn, taïo nhaän thöùc, caäp nhaät cho ñoäi nguõ caùn boä chuyeân moân thöôøng xuyeân hoïc taäp naâng cao trình ñoä, reøn luyeän kyõ naêng, phaåm chaát nhaèm goùp phaàn giuùp ngaân haøng thöïc hieän ñuùng theo noäi qui , qui ñònh cuûa ngaønh, cuûa nhaø nöôùc. 3.2.5: Ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï, phaùt trieån coâng ngheä ngaân haøng: Trong nhöõng naêm qua laø nhöõng naêm Kinh teá Theá giôùi coù nhieàu bieán ñoäng, taùc ñoäng nhieàu chieàu ñeán neàn kinh teá nöôùc ta. Trong lónh vöïc dòch vuï ngaân haøng naêm 2004 ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc chuyeån bieán môùi veà vieäc phaùt trieån caùc dòch vuï Ngaân haøng. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän roõ neùt qua vieäc söû duïng caùc dòch vuï cuûa caùc caù nhaân: Dòch vuï theû, Dòch vuï kieàu hoái,… Caùc ngaân haøng ñang tích cöïc gia taêng khaùch haøng , gia taêng soá löôïng maùy ATM, trieån khai nhieàu tieän ích dòch vuï môùi: Thanh toaùn hoùa ñôn tieàn ñieän, Nöôùc, Ñieän thoaïi traû tröôùc……. Trang 61 trieån caùc dòch vuï ngaân áp daãn, vôùi phong caùch giao eån tieàn ngoaøi nöôùc, dòch vuï thu chi tieàn taïi choã, dòch vuï traû löông cho nhaân vieân, dòch v ï ngaân haøng Homebanking, ngaân haøng ñieän töû,…. Thöïc teá cho thaáy caùc Ngaân haøng ñeàu quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån dòch vuï phi tín duïng. Caùc Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø Nöôùc ñang trong tieán trình taùi cô caáu vaø moät trong nhöõng noäi dung maáu choát cuûa keá hoaïch naøy laø Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng, xaây döïng heä thoáng ngaân haøng theo moâ hình hieän ñaïi. Treân cô sôû ñoù seõ ñaåy maïnh caùc dòch vuï ngaân haøng baùn leû höôùng tôùi nhoùm khaùch haøng tieàm naêng laø ngöôøi daân Vieät Nam, caùc doanh nghieäp coù quy moâ vöøa vaø nhoûû, caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh. Trong khi ñoù caùc Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn vôùi quy moâ voán nhoû maïng löôùi chi nhaùnh haïn cheá ,ñaõ löïa choïn phaùt haøng vaø höôùng vaøo nhoùm ñoái töôïng khaùch haøng laø daân cö vaø caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh laøm theá maïnh ñeå phaùt trieån ngay töø ñaàu. Trong cuoäc ñua naøy, caùc Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn ñöôïc xem laø maïnh daïn ñi ñaàu veà öùng duïng vaø cung öùng caùc dòch vuï môùi Caùc Ngaân haøng nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam coù heä thoáng cung caáp dòch vuï coù chaát löôïng cao nhôø heä thoáng coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi vaø aùp duïng nhöõng saûn phaåm, dòch vuï cuûa ngaân haøng meï. Maëc duø phaïm vi hoaït ñoäng chöa môû roäng nhöng soá chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi nhö : Citi Bank, ANZ, HSBC,… ñaõ cho thaáy hoï ñang taäp trung phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng baùn leû. Giaûi thöôûng daønh cho ngaân haøng baùn leû toát nhaát naêm 2003 do Asean Banker löïa choïn cho ANZ Haø Noäi laø minh chöùng roõ raøng. Vôùi caùc dòch vuï cung caáp ña daïng, ha dòch chuyeân nghieäp, hieän ñaïi hoùa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñaõ vaø ñang ngaøy caøng thu huùt khaùch haøng ñoâng ñaûo söû duïng dòch vuï cuûa hoï. Hieän nay caùc ngaân haøng trong nöôùc ñang taêng cöôøng taäp trung phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng. Bôûi vì caùc khoaûn dòch vuï naøy luoân naém chaéc trong tay laø seõ thu ñöôïc, ít gaëp ruûi ro hôn so vôùi cho vay ñaàu tö tín duïng raát nhieàu. Ñoái vôùi lónh vöïc dòch vuï naøy ngaân haøng caàn phaûi ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dòch vuï: chuyeån tieàn trong nöôùc, chuy uï thu ñoåi ngoaïi teä hay dòch vu Trang 62 áp. Ñaây laø lôïi theá ñeå caïnh tranh vôùi caùc coâng VCB, UOB…… cuõng ñang môû roäng maïng löôùi ñeå phaùt trie Do ñoù, ngoaøi Vietcombank laø ngaân haøng coù theá maïnh veà dòch vuï thu ñoåi ngoaïi teä, • Ñoái vôùi dòch vuï chuyeån tieàn : - Chuyeån tieàn trong nöôùc: Thöïc teá cho thaáy caùc ngaân haøng thöông maïi chöa khai thaùc heát theá maïnh trong lónh vöïc thöïc hieän dòch vuï chuyeån tieàn trong nöôùc. Ñaây laø thò tröôøng roäng lôùn maø töø tröôùc ñeán nay ngaân haøng chöa ñi saâu, phoå bieán roäng raõi ñeán ngöôøi daân. Lónh vöïc naøy ngaøy nay vaãn coøn hình thöùc göûi tieàn theo xe, qua böu ñieän. Böu ñieän ñang phaùt huy maïnh meõ nhôø lôïi theá laø coù maïng löôùi ñeán taän phöôøng xaõ. Qua khaûo saùt sô boä cho thaáy nhu caàu chuyeån tieàn nhanh trong daân cö coù xu höôùng taêng nhanh do ñieàu kieän kinh teá phaùt trieån, thu nhaäp taêng, söï dòch chuyeån cô hoïc daân cö taêng … tuy nhieân phí chuyeån tieàn hieâïn coøn töông ñoái cao. Khi caùc ngaân haøng thöông maïi trieån khai thaønh coâng döï aùn hieän ñaïi hoùa thì chi phí cho dòch vuï naøy raát tha ty böu ñieän hieän nay. Chuyeån tieàn kieàu hoái: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, löôïng tieàn kieàu hoái chuyeån veà cho nöôùc ta gia taêng ñaùng keå. Theo ñaùnh giaù chính thöùc cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc löôïng kieàu hoái vaøo Vieät Nam naêm 2003 laø 2,7 tyû USD döï kieán naêm 2004 ñaït 3 tyû USD vaø naêm 2005 laø 3,5 tyû USD. Ñaây laø nguoàn ngoaïi teä tieàm naêng cho caùc ngaân haøng thöông maïi söû duïng ñoàng thôøi gia taêng phí dòch vuï, thu nhaäp cho ngaân haøng. Hieän nay, ngaân haøng Ñoâng AÙ ñöôïc xem laø ngaân haøng naêng ñoäng haøng ñaàu trong lónh vöïc chi traû kieàu hoái ( chieám 20-25% thò phaàn) vôùi caùc hình thöùc chi traû phong phuù ña daïng: chi traû baèng ngoaïi teä, baèng VND vaø caû baèng vaøng neáu khaùch haøng coù nhu caàu. Moät soá ngaân haøng khaùc nhö: ACB, ån dòch vuï naøy. Dòch vuï thu ñoåi ngoaïi teä: Söï khôûi saéc cuûa du lòch Vieät Nam vaø ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi ñaõ khieán cho löôïng kieàu hoái ngaøy caøng gia taêng, nhu caàu chuyeån ñoåi ngoaïi teä ra tieàn maët cuõng taêng. Trang 63 caùc ngaân haøng thöông maïi khaùc cuõng ñang tích cöïc môû roäng maïng löôùi caùc ñieåm thu ñoåi ngoaïi teä ñeå phaùt trieån dòch vuï naøy. Vôùi dòch vuï thu ñoåi ngoaïi teä, nhaän tieàn kieàu hoái giuùp ngaân haøng ngaøy caøng coù nguoàn ngoaïi teä lôùn ñeå thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu vaø thanh toaùn caùc khoaûn nôï nöôùc ngoaøi khi ñeán haïn. Beân caïnh ñoù ngaân haøng coøn thu ñöôïc khoaûn phí khaù lôùn trong vieäc thu ñoåi ngoaïi teä vaø nhaän tieàn kieàu hoái veà. Trong khoaûn dòch vuï naøy ngaân haøng taêng theâm ñöôïc thu nhaäp nhöng möùc ñoä ruûi ro thaáp. Hôn nöõa, trong vieäc thu ñoåi ngoaïi teä ngaân haøng laø nôi trung gian trong vieäc chuyeån ñoåi ngoaïi teä, lónh vöïc naøy ngaân haøng cuõng thu ñöôïc lôïi nhuaän thoâng qua höôûng cheânh leäch tyû giaù maø khoâng coù ruûi ro gì. Dòch vuï ngaân haøng ñieän töû: Ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät cuûa coâng ngheä môùi nhö : Internet, maïng ñieän thoaïi di ñoäng, web,… Beân caïnh ñoù coù nhöõng khaùch haøng luoân baän roän vôùi coâng vieäc, thieáu thôøi gian neân khoâng theå ñeán ngaân haøng giao dòch theo giôø haønh chính ñöôïc, töø ñoù giuùp heä thoáng ngaân haøng coù moät moâ hình ngaân haøng môùi: ngaân haøng ñieän töû ra ñôøi phuïc vuï cho yeâu caàu ñoù. Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä hieän nay ñaõ giuùp cho khaùch haøng trôû thaønh nhöõng thöôïng ñeá ñuùng nghóa, ngaøy nay khaùch haøng coù theå tieán haønh moïi hoaït ñoäng taøi chính cuûa mình moãi nôi moãi luùc, 24/24. Moãi ngaøy qua khaùch haøng laïi ñöôïc cung caáp dòch vuï qua nhieàu keânh lieân laïc môùi : ngaân haøng qua ñieän thoaïi phone banking, ngaân haøng taïi nhaø qua maïng Internet - Home banking, ngaân haøng qua maïng ñieän thoaïi di ñoäng – Mobile banking, ngaân haøng töï ñoäng- Kiosk banking ,… Phaùt trieån ngaân haøng ñieän töû laø xu höôùng phaùt trieån cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi treân theá giôùi hòeân nay. Nhôø söï phaùt trieån vöôït baät cuûa coâng ngheä thoâng tin, caùc hoaït ñoäng thöông maïi ñieän töû phaùt trieån nhanh choùng, laø tieàn ñeà cho caùc dòch vuï cuûa ngaân haøng ñieän töû phaùt trieån. Hieän nay ôû Vieät Nam coøn xa laï vôùi ngaân haøng Trang 64 ñieän töû vì coâng ngheä thoâng tin chöa phaùt trieån ngöôøi daân coøn chöa bieát nhieàu veà lôïi ích mang laïi cuûa ngaân haøng ñieän töû. - Caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam nhö VCB, ACB vaø ICB…… ñaõ baét ñaàu nghieân cöùu, quan taâm phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng qua maïng Interrnet, dòch vuï ngaân haøng qua mobile phone… vaø söû duïng caùc dòch vuï naøy nhö moät lôïi theá caïnh tranh. Heä thoáng ngaân haøng theá giôùi ñaõ traõi qua nhieàu thöû nghieäm vaø coù theå toång keát nhöõng thaønh coâng nhaát ñònh, khaúng ñònh xu theá taát yeáu cuûa ngaân haøng ñieän töû trong theá kyû XXI . Söï phaùt trieån naøy ñoøi hoûi caùc ngaân haøng Vieät Nam coøn ñang ñöùng ngoaøi cuoäc phaûi noå löïc nhaèm ñi tröôùc, ñoùn ñaàu, tieáp thu kinh nghieäm ñeå xaây döïng moät heä thoáng hieäu quaû vaø phuø hôïp cho chính mình. Trong xu theá hoäi nhaäp vaø töï do hoùa taøi chính cuoäc caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät hôn nhöng cuõng môû ra nhieàu cô hoäi, thaønh coâng chaéc chaén chæ ñeán vôùi nhöõng ai ñuû baûn lónh vaø töï tin naém baét thôøi cô, tieáp thu kinh nghieäm, cuõng nhö coù nhöõng böôùc ñi vöõng chaéc treân ñoâi chaân cuûa chính mình. Dòch vuï theû : Hieän nay vieäc phaùt trieån dòch vuï theû ATM ôû Vieät Nam ngöôøi daân chuû yeáu duøng ñeå ruùt tieàn töï ñoäng. Caùc maùy ruùt tieàn töï ñoäng chæ ñöôïc trang bò ôû caùc thaønh phoá lôùn vaø khu daân cö trung taâm caùc tænh lôùn, chöa ñöôïc phoå bieán ôû haàu heát moïi nôi vaø ñaây cuõng laø ñieàu baát lôïi cho khaùch haøng khi duøng theû . Nhöng baát tieän moät ñieàu laø theû ruùt tieàn töï ñoäng ATM cuûa moät ngaân haøng naøy thì chæ ñöôïc ruùt tieàn ôû taïi ngaân haøng maø mình môû theû chöù khoâng theå ruùt ôû ngaân haøng khaùc. Hieän nay vieäc söû duïng theû ATM ñaõ ñöôïc phaùt trieån theâm moät soá tính naêng cuûa theû nhaèm giuùp cho ngöôøi söû duïng coù ñöôïc nhöõng tính naêng tieän lôïi nhaát. Ví duï vieäc thanh toaùn hoùa ñôn cuûa ATM, göûi tieát kieäm baèng theû cuûa ngaân haøng Ñoâng Aù moät soá theû noäi ñòa coù theå thanh toaùn tieàn taxi cuûa ngaân haøng AÙ Chaâu hay thanh toaùn phí baûo hieåm nhö phí baûo hieåm cuûa Prudential, cuûa Vietcombank HCM … Tuy nhieân thò tröôøng theû ôû Vieät Nam coøn nhieàu baát caäp. Trang 65 - Ñeå phaùt trieån hoaït ñoäng thanh toaùn theû ñoøi hoûi caùc ngaân haøng thöông maïi phaûi coù moät coâng ngheä thanh toaùn hieän ñaïi, an toaøn vaø nhanh choùng. Ñeå coù ñöôïc ñieàu naøy, ñoøi hoûi voán ñaàu tö khaù lôùn vaø caàn coù söï ñaàu tö ñoàng boä maø khoâng phaûi ngaân haøng naøo cuõng deã daøng thöïc hieän. Chính söï ñaàu tö khoâng ñoàng boä deã daãn ñeán vieäc thanh toaùn theû khoâng ñöôïc ñaûm baûo an toaøn vaø chính xaùc. Ñaõ coù moät soá tröôøng hôïp xaûy ra ñoái vôùi moät vaøi ngaân haøng thöông maïi maø dòch vuï theû vöøa môùi ñöôïc quan taâm laø ñoâi khi moät soá khaùch haøng ñaõ ruùt moät soá tieàn maët nhaát ñònh treân taøi khoaûn baèng theû ATM nhöng treân taøi khoaûn vaãn chöa bò tröø soá tieàn ñoù (chöa bò ghi nôï soá tieàn töông öùng ñoù). Thöôøng tröôøng hôïp naøy laø do phaàn meàm xöû lyù ATM chöa ñoàng boä vôùi phaàn meàm xöû lyù taøi khoaûn taïi keá toaùn quaày daãn ñeán tình traïng neáu khaùch haøng sau khi ruùt tieàn taïi maùy ATM seõ tieáp tuïc ruùt tieàn taïi quaày giao dòch seõ aûnh höôûng khoâng toát ñeán uy tín vaø hoaït ñoäng ngaân haøng. Ñaây chæ laø moät ví duï raát nhoû maø khoâng ít laàn hoaït ñoäng ATM taïi moät soá ngaân haøng thöông maïi ñaõ dieãn ra. Ñieàu naøy ñoøi hoûi caùc ngaân haøng thöông maïi phaûi ñaàu tö ñoàng boä cho heä thoáng ATM khoâng chæ veà thieát bò maùy ATM maø coøn phaûi ñaàu tö ñoàng boä veà phaàn meàm quaûn lyù ATM ñeå ñem ñeán söï tieän duïng vaø an toaøn nhaát cho khaùch haøng khi söû duïng dòch vuï theû baèng maùy ATM. - Heä thoáng thanh toaùn theû ATM vaø heä thoáng chaáp nhaän theû tín duïng nhö Visa, Master, Amex,… cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi gaàn nhö mang tính cuïc boä. Neáu ta söû duïng moät theû Visa do Vietcombank phaùt haønh thanh toaùn tieàn taïi Singapore chaúng haïn ……thì ñöôïc nhöng neáu söû duïng taïi Vieät Nam maø maùy caø theû khoâng phaûi cuûa Vietcombank maø cuûa AÙ Chaâu thì ñoâi khi khoâng theå chaáp nhaän theû ñöôïc. Thoâng thöôøng ñieàu naøy laø do söï thieáu ñoàng boä trong caùc chöông trình quaûn lyù heä thoáng maùy caø theû. Theû ATM do ngaân haøng naøo phaùt haønh thì chæ söû duïng ñöôïc trong heä thoáng maùy ATM cuûa ngaân haøng ñoù maø thoâi vaø cuõng khoâng theå chuyeån khoaûn cho ngöôøi khaùc neáu khoâng cuøng môû moät taøi khoaûn taïi cuøng moät heä thoáng ngaân haøng. Chính söï caïnh tranh mang tính ñoäc quyeàn cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñaõ laøm laõng phí tieàn cuûa ñaàu tö cho caùc heä thoáng ngaân haøng thöông maïi taïi Trang 66 Vieät Nam. Caùc ngaân haøng thöông maïi caàn lieân keát vôùi nhau ñeå neáu heä thoáng maùy ATM cuûa Vietcombank ñaàu tö chaúng haïn thì khaùch haøng cuûa ngaân haøng khaùc nhö BIDV ngaân haøng ñaàu tö phaûi traû moät khoaûn phí naøo ñoù khi söû duïng heä thoáng ATM cuûa VCB nhöng vaãn söû duïng ñöôïc vaø ngöôïc laïi. Beân caïnh ñoù caùc phaàn meàm quaûn lyù ATM neân cho ra ngoaøi heä thoáng moät ngaân haøng thöông maïi. Thaät ra vieäc naøy ñaõ ñöôïc moät soá ngaân haøng aùp duïng nhöng chöa thaät söï phoå bieán. Thaät söï ñoái vôùi haàu heát caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam thì khoâng phaûi ngaân haøng naøo cuõng coù ñuû ñieàu kieän voán vaø coâng ngheä ñeå xaây döïng ñöôïc moät heä thoáng thanh toaùn theû hoaøn chænh. Chính vì vaäy maø vieäc lieân keát cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi nhoû vôùi nhöõng ngaân haøng ñaõ coù nhieàu kinh nghieäm trong lónh vöïc theû laø moät vieäc raát toát trong vieäc phaùt trieån heä thoáng thanh toaùn theû taïi Vieät Nam. Tröôøng hôïp naøy caû ngaân haøng nhoû vaø ngaân haøng lôùn ñeàu coù lôïi. • Vieäc phaùt haønh theû tín duïng chöa thöïc söï loâi cuoán vaø thuùc ñaåy vieäc söû duïng theû tín duïng nhö moät phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët. Haàu nhö khoâng phaûi ai cuõng ñöôïc ngaân haøng thöông maïi caáp theû tín duïng, nghóa laø ngöôøi söû duïng theû ñöôïc quyeàn xaøi tröôùc vaø sau ñoù ñeán haïn thanh toaùn môùi traû tieàn sau. Vaø treân taøi khoaûn cuûa hoï taïi thôøi ñieåm söû duïng theû khoâng nhaát thieát phaûi coù ñuû tieàn töông öùng maø hoï caàn söû duïng. Ñaây thöïc chaát laø ngaân haøng cho chuû theû vay tín chaáp. Hieån nhieân, tröôøng hôïp naøy seõ coù ruûi ro, nhöng neáu caùc ngaân haøng buoäc ngöôøi söû duïng theû phaûi coù ñuû tieàn ñaûm baûo treân taøi khoaûn thì khoù thu huùt khaùch haøng, chuû theû chaéc chaén seõ thanh toaùn baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn maø khoâng caàn söû duïng theû, nhaát laø trong boái caûnh Vieät Nam hieän nay söû duïng tieàn maët raát nhieàu. Hieän nay, möùc ñoä caïnh tranh giöõa caùc ngaønh caùc lónh vöïc ngaøy caøng khoác lieät treân cô sôû thoân tính laãn nhau töø phaïm vi moät quoác gia ñeán phaïm vi moät khu vöïc vaø toaøn caàu. Hoaït ñoäng ngaân haøng khoâng naèm ngoaøi caùc phaïm vi thoân tính laãn nhau ñoù. Do ñoù, neáu caùc ngaân haøng thöông maïi khoâng tieán haønh ña daïng hoùa caùc saûn phaåm töùc laø khoâng tieán haønh caûi toå toaøn dieän caùc maët hoaït ñoäng cuûa mình töø moâ hình toå chöùc ñeán quaûn trò ñieàu haønh, ñeán môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng thoâng qua Trang 67 vieäc taêng voán ñieàu leä, hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh trong nöôùc, ñaët vaên phoøng ñaïi dieän hoaëc môû chi nhaùnh ngaân haøng ôû nöôùc ngoaøi… thì khaû naêng caïnh tranh chaéc chaén seõ bò thu heïp vaø möùc ñoä laán aùt trong noäi ngaønh vaø ngoaïi ngaønh ngaøy moät roäng. Ngöôïc laïi, neáu caùc ngaân haøng thöông maïi coi ñaây laø söï soáng coøn thì khaû naêng caïnh tranh seõ ñöôïc môû roäng. Hieän ñaïi hoùa ngaân haøng yeâu caàu caùc ngaân haøng phaûi caûi toå theo höôùng naâng tyû troïng thu dòch vuï leân moät möùc töông öùng naøo ñoù so vôùi hoaït ñoäng tín duïng vaø ñaàu tö (thoâng leä quoác teá khoaûng 40-50%). Taêng dòch vuï ñoàng nghóa vôùi vieäc ngaân haøng môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình töø heïp sang roäng töø vieäc chæ thu huùt moät phaàn nhoû khaùch haøng chuyeân söû duïng saûn phaåm tín duïng truyeàn thoáng sang moät khoái löôïng khaùch haøng lôùn söû duïng troïn goùi caùc saûn phaåm cuûa ngaân haøng töø tín duïng ñeán dòch vuï. Moät khi khaùch haøng ñeán ngaân haøng caøng ngaøy caøng ñoâng thì “thöông hieäu” cuûa ngaân haøng baét ñaàu coù choã ñöùng. Hieän nay dòch vuï ngaân haøng mang tính tieän ích cao nhôø aùp duïng khoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi vaøo quaù trình kinh doanh ñaõ goùp phaàn môû roäng ñoái töôïng khaùch haøng cuûa ngaân haøng. Chính yeáu toá naøy ñaõ goùp phaàn naâng cao thu nhaäp cuûa ngaân haøng, ñaëc bieät laø trong moâi tröôøng kinh doanh maø haàu heát caùc saûn phaåm do ngaân haøng cung caáp ra ñeàu coù xu höôùng giaûm daàn veà thu nhaäp (do caïnh tranh, do aùp duïng coâng ngheä hieän ñaïi). Moät khi ngaân haøng keát hôïp ñöôïc caû 2 maûng kinh doanh, tín duïng vaø dòch vuï theo kieåu troïn goùi, hoaøn haûo vôùi chaát löôïng cao thì naêng löïc caïnh tranh cuõng nhö thöông hieäu cuûa ngaân haøng khoâng ngöøng ñöôïc caûi thieän. Nghóa laø ngaân haøng ñaõ hoaøn thaønh moät phaàn söù meänh ñuùng theo nghóa cuûa ngaân haøng maø luaät caùc toå chöùc tín duïng ñaõ ñeà caäp : “chuyeân nhaän tieàn gôûi vaø söû duïng tieàn gôûi ñeå caáp tín duïng, cung öùng caùc dòch vuï thanh toaùn”. Chính phaàn cung öùng dòch vuï thanh toaùn laø phaàn haøm chöùa nhöõng saùng taïo cuûa ngaân haøng ñoái vôùi quaù trình kinh doanh treân lónh vöïc tieàn teä, tín duïng ngaân haøng. ÔÛ ñoù cuoäc caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät luoân ñoøi hoûi ngaân haøng phaûi haønh ñoäng ñeå môû roäng phaïm vi caïnh tranh, hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoùa. Trang 68 Ñoåi môùi hoaït ñoäng ngaân haøng ñeå phaùt trieån dòch vuï, xaây döïng vaø cuûng coá thöông hieäu goùp phaàn môû ñöôøng cho tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá veà ngaân haøng. Roõ raøng toaøn caàu hoùa - ñang ñoøi hoûi caùc ngaân haøng tieán haønh caûi toå toaøn dieän vaø saâu roäng treân moïi maët töø con ngöôøi, toå chöùc quaûn trò ñieàu haønh ñeán ña daïng hoaù caùc saûn phaåm töø thu huùt tieàn gôûi ñeán hoaït ñoäng tín duïng, ñaàu tö ñeán cung öùng caùc saûn phaåm thanh toaùn cho caùc thöôïng ñeá cuûa ngaân haøng. Vieäc caûi toå laø nhaèm ñöa ngaân haøng böôùc leân moät taàm thích öùng vôùi tieán trình hoäi nhaäp chöù khoâng phaûi laø theo phong traøo. Trong ñoù vieäc phaùt trieån vaø naâng cao caùc saûn phaåm mang yeáu toá cung öùng caùc dòch vuï thanh toaùn döïa treân neàn taûng coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi ñoùng moät vai troø quyeát ñònh. Vì vieäc caùc ngaân haøng tieán haønh hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng laø nhaèm taïo neàn moùng cho vieäc trieån khai caùc dòch vuï cuûa moät ngaân haøng hieän ñaïi : phaùt haønh vaø thanh toaùn caùc loaïi theû noäi ñòa vaø quoác teá, heä thoáng ATM, Phone banking, Home banking, tieát kieäm ñieän töû, chuyeån tieàn nhanh, trieån khai heä thoáng baùn leû (POS)… ñaëc bieät vieäc caùc ngaân haøng tieán haønh hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng taïo ñieàu kieän môû ñöôøng cho ngaân haøng höôùng tôùi giao dòch tröïc tuyeán (online), ñænh cao cuûa caùc giao dòch mang yeáu toá kinh teá tri thöùc. Tuy nhieân caùi giaù phaûi traû cho vieäc phaùt trieån moät saûn phaåm môùi naøo ñoù cuûa ngaân haøng döïa treân neàn taûng coâng ngheä hieän ñaïi chaéc chaén laø khoâng nhoû so vôùi thu nhaäp hay möùc voán töï coù hieän nay cuûa caùc ngaân haøng, ñaëc bieät laø caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn coù möùc voán ñieàu leä döôùi 10 tyû ñoàng ñeán 70 tyû ñoàng. Ví duï : chi phí laép ñaët moät maùy ruùt tieàn töï ñoäng ATM bao goàm caû phaàn cöùng vaø phaàn meàm quaûn trò bình quaân khoaûng 20.000 – 30.000 USD / maùy töông ñöông 300 trieäu – ñeán 470 trieäu ñoàng / maùy. Ñaây laø moät con soá quaù lôùn ñoái vôùi moät ngaân haøng thöông maïi coå phaàn noâng thoân nhöng cuõng khoâng nhoû ñoái vôùi moät ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñoâ thò, khoâng ñôn giaûn ñoái vôùi moät ngaân haøng thöông maïi quoác doanh, neáu trieån khai treân dieän roäng. Nghóa laø chi phí laép ñaët vaø vaän haønh moät maùy ATM quaù lôùn, trong khi thu nhaäp töø phí do ATM mang laïi quaù nhoû. Thaäm chí neáu maùy coù söï coá vaø soá tieàn boû ra ñeå khaéc phuïc söï coá ñoâi khi coøn lôùn gaáp vaøi chuïc, Trang 69 thaäm chí vaøi traêm laàn so vôùi soá tieàn maø ngaân haøng thu veà töø phí. Nhöng ñoåi laïi töø nhöõng maát maùt voâ hình aáy noù seõ goùp phaàn laëng leõ toân vinh thöông hieäu cuûa ngaân haøng, bôûi saûn phaåm naøy laø keát tinh cuûa moät neàn kinh teá tri thöùc, cuûa moät ngaân haøng hieän ñaïi caàn phaûi coù trong giai ñoaïn hoäi nhaäp. Hoäi nhaäp ñang ñeán gaàn, caùc ngaân haøng thöông maïi caàn phaûi ñeà ra chieán löôïc daøi haïn trong vieäc taêng voán ñieàu leä leân moät möùc ñuû ñeå ñaûm baûo thöïc hieän vieäc hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng qua ñoù goùp phaàn naâng cao naêng löïc quaûn trò ñieàu haønh cuûa ngaân haøng trong moâi tröôøng hoäi nhaäp, môû roäng caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuõng nhö naâng cao vò theá thöông hieäu cuûa ngaân haøng trong tieán trình toaøn caàu hoùa. 3.2.6 : Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä : Hoaït ñoäng ngaân haøng laø moät loaïi hình hoaït ñoäng phöùc taïp lieân quan ñeán taát caû caùc ngaønh kinh teá xaõ hoäi vaø caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa ñaát nöôùc, do ñoù ñoøi hoûi caùn boä phaûi coù trình ñoä, hieåu bieát saâu, roäng veà nhieàu lónh vöïc caû veà chính trò, kinh teá, xaõ hoäi, laãn khoa hoïc kyõ thuaät, caû phaïm vi vó moâ vaø quaûn lyù vi moâ, phaûi hieåu vaø naém vöõng caùc kieán thöùc veà hoaït ñoäng ngaân haøng, veà töøng maët nghieäp vuï maø mình tröïc tieáp taùc nghieäp. Vôùi kyõ naêng vaø kinh nghieäm trong töøng lónh vöïc coâng vieäc mình ñöôïc phaân coâng theo doõi thöïc hieän. - Coù theå thaáy, ngaøy nay caùc ngaân haøng ñang tuyeån duïng vaø ñoåi môùi ñoäi nguõ caùn boä coù trình ñoä hoïc vaán cao ôû caùc tröôøng ngaân haøng. Caùn boä coù trình ñoä hoïc vaán ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc chieám töø 70 –75% coù nhieàu ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo töø nöôùc ngoaøi. Nhö vaäy caùn boä coù tri thöùc kieán thöùc chieám tyû leä raát cao trong lónh vöïc lao ñoäng. Nhöng thöïc teá thì caùc hoaït ñoäng ôû caùc ngaân haøng coøn nhieàu haïn cheá veà chaát löôïng, caùc kinh nghieäm chuyeân bieät, chuyeân saâu vaø rieâng trong hoaït ñoäng taùc nghieäp nghieäp vuï ngaân haøng laïi chöa coù, chöa ñöôïc trang bò ñaày ñuû. Ñieàu naøy cho thaáy caùc ngaân haøng coøn thieáu vaø yeáu veà caùc coâng cuï, coâng ngheä, taùc nghieäp, thieáu caùc coâng cuï, coâng ngheä quaûn lyù cuï theå cho töøng loaïi hình hoaït ñoäng nghieäp vuï, Trang 70 töøng phaàn haønh coâng vieäc vaø caùc boä phaän toå chöùc. Do vaäy, soá löôïng lao ñoäng coù kieán thöùc, tri thöùc thì nhieàu nhöng hieäu quaû vaø chaát löôïng naêng suaát lao ñoäng coøn thua xa caùc ngaân haøng lieân doanh, ngaân haøng nöôùc ngoaøi veà toå chöùc coâng vieäc. Muoán coù hoaït ñoäng theo thoâng leä cuûa moät ngaân haøng hieän ñaïi, thieát nghó caùc ngaân haøng phaûi trang bò coâng cuï, coâng ngheä theo thoâng leä vaø con ngöôøi phaûi hieåu bieát vaø vaän haønh coâng cuï-coâng ngheä ñoù. Muoán ñaït ñöôïc yeâu caàu ñoù hoaëc laø phaûi mua coâng cuï, coâng ngheä vaø ñaøo taïo caùn boä theo caùc chuaån möïc ñoù hoaëc laø töï mình xaây döïng coâng cuï, coâng ngheä töï trang bò vaø ñaøo taïo laáy caùn boä. Ñeå boài döôõng phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu caáp baùch trong thôøi gian tôùi chuùng ta caàn phaûi ñöa ra moät soá giaûi phaùp ñeå môû roäng vaø naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc taïi caùc ngaân haøng thöông maïi. * Ña daïng hoùa caùc loaïi hình ñaøo taïo ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi . + Ñaøo taïo boài döôõng taïi trung taâm ñaøo taïo - Ñaøo taïo cô baûn ñoái vôùi caùn boä môùi tyeån duïng, caùn boä môùi töø nghieäp vuï khaùc chuyeån sang. Noäi dung ñaøo taïo phaûi baøi baûn, lyù thuyeát laø chuû yeáu gaén vôùi lieân heä thöïc tieãn ôû caùc chi nhaùnh. - Ñaøo taïo naâng cao ñoái vôùi caùn boä nghieäp vuï coù trình ñoä vaø thôøi gian coâng taùc nhaát ñònh loaïi ñaøo taïo naøy chuû yeáu naâng cao kyõ naêng taùc nghieäp vaø trình ñoä xöû lyù caùc tình huoáng taùc nghieäp, noäi dung giaûng daïy cuûa giaûng vieân saùt vôùi thöïc teá, phöông phaùp giaûng daïy khaùc vôùi ñaøo taïo cô baûn, chuû yeáu laø neâu caâu hoûi gôïi môû, trao ñoåi höôùng daãn hoïc vieân thaûo luaän. - Ñaøo taïo chuyeân saâu : ñaøo taïo caùn boä coù trình ñoä chuyeân moân hieåu bieát saâu veà töøng nghieäp vuï cuï theå, vôùi ñoái töôïng khaùch haøng coù nhöõng ñaëc thuø toå chöùc saûn xuaát kinh doanh cuï theå. Trang 71 - Boài döôõng caäp nhaät kieán thöùc : haøng naêm cho caùn boä nhaân vieân boài döôõng hoaït ñoäng ngaân haøng laø lónh vöïc kinh teá raát nhaïy caûm vaø naêng ñoäng. - Taäp huaán caùc vaên baûn môùi cuûa chính phuû coù lieân quan ñeán ngaân haøng, cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc, cuûa ngaân haøng thöông maïi caàn ñöôïc taäp huaán. + Ñaøo taïo boài döôõng caùn boä taïi chi nhaùnh cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñaëc thuø vaø theá maïnh rieâng töøng chi nhaùnh saùt vôùi tình hình hoaït ñoäng kinh doanh töøng chi nhaùnh. + Ñaøo taïo taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc, hoïc vieän : nhaèm naâng cao trình ñoä môû roäng nghieäp vuï ñaùp öùng yeâu caàu coâng taùc chuyeân moân, theo tieâu chuaån quoác gia. Loaïi hình ñaøo taïo chính quy taäp trung, hoaëc taïi chöùc naâng cao trình ñoä cho caùn boä, coâng nhaân vieân coù yù nghóa quan troïng giuùp thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc taïi caùc ngaân haøng thöông maïi vaø tieâu chuaån hoùa caùn boä. + Ñaøo taïo boài döôõng nghieäp vuï taïi nöôùc ngoaøi, cöû caùn boä tham quan thöïc taäp, khaûo saùt nöôùc ngoaøi: Ñeå xaây döïng ngaân haøng hieän ñaïi, coâng ngheä cao caàn phaûi ñaàu tö, trang bò ñoäi nguõ nhaân vieân ñaùp öùng yeâu caàu hieän ñaïi hoùa ngaân haøng beân caïnh ñoù cuõng hoïc hoûi theâm ñöôïc tieáp caän caùch toå chöùc quaûn lyù, caùc nghieäp vuï, dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi maø coøn hoïc theâm phong caùch giao tieáp, vaø vaên hoùa öùng xöû trong kinh doanh cuûa hoï. * Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo taïi caùc ngaân haøng thöông maïi. + Phaân loaïi ñoái töôïng ñaøo taïo caên cöù vaøo chöùc naêng coâng taùc: caùn boä quaûn trò ñieàu haønh, caùn boä nghieân cöùu, chuyeân gia, nhaân vieân taùc nghieäp nhaèm ñaøo taïo boài döôõng nghieäp vuï ñeå hoï thöïc hieän moät caùch chuû ñoäng coù tính chuyeân nghieäp vaø tính kyû luaät cao, vöøa tuaân thuû caùc quy trình coâng ngheä ngaân haøng vöøa phaùt huy tính tích cöïc chuû ñoäng, naêng ñoäng saùng taïo trong lónh vöïc thöïc tieãn nhaèm ñaït naêng suaát chaát löôïng, hieäu quaû cao trong coâng vieäc ñöôïc giao. Trang 72 + Löïa choïn giaùo vieân vaø xaây döïng ñoäi giaûng vieân kieán thöùc : ñeå naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo boài döôõng nghieäp vuï cho caùn boä coâng nhaân vieân, khaâu löïa choïn giaûng vieân giöõ vai troø quyeát ñònh. Neáu giaûng vieân gioûi veà chuyeân moân nghieäp vuï coù khaû naêng veà sö phaïm toát thì chaát löôïng baøi giaûng seõ toát, hoïc vieân seõ hieåu ñöôïc baøi giaûng deã daøng. + Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phöông tieän giaûng daïy: muoán naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo phaûi taêng cöôøng trang thieát bò vaø phöông tieän giaûng daïy : xaây döïng caùc phoøng hoïc ñaày ñuû tieän nghi vaø phöông tieän giaûng daïy taïo khoâng khí hoïc taäp moâi tröôøng sö phaïm ñeå ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc ñaït keát quaû cao nhaát. + Caùc cô cheá ñoäng löïc khuyeán khích ngöôøi hoïc : Trong ñaøo taïo, ngöôøi hoïc laø chuû theå cuûa quùa trình ñaøo taïo , naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo thöïc chaát laø taïo ñieàu kieän toát ñeå ngöôøi hoïc taäp, söùc löïc hoïc taäp vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao nhaát trong thôøi gian hoïc taäp, tieáp thu ñöôïc nhieàu nhaát nhöõng kieán thöùc vaø hieåu bieát maø noäi dung ñaøo taïo ñaët ra cho moãi khoaù hoïc nhaèm muïc ñích naâng cao chaát löôïng coâng taùc trong töông lai. Beân caïnh ñoù xaây döïng ñöôïc chieán löôïc kinh doanh phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån theo moâ hình moät ngaân haøng hiieän ñaïi . Ñieàu naøy mang tính chaát quyeát ñònh cho vieäc xaây döïng heä thoáng caùc giaûi phaùp vaø böôùc ñi ñoái vôùi töøng ngaân haøng. Trong ñoù vieäc xaây döïng moâ hình toå chöùc vaø boá trí caùn boä seõ quyeát ñònh ñeán caùc giaûi phaùp ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Trong ñieàu kieän neàn kinh teá thò tröôøng môû cöûa hoäi nhaäp quoác teá, caùc saûn phaåm ngaân haøng töông ñoái gioáng nhau, coâng ngheä ngaân haøng vaø caùc maùy moùc thieát bò coù theå mua treân thò tröôøng. Quyeát ñònh thaønh coâng trong kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi chính laø trình ñoä, naêng löïc cuûa ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân. Vì vaäy ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc trong caùc ngaân haøng thöông maïi hieän nay coù yù nghóa quan troïng vaø laø nhaân toá quyeát ñònh söùc caïnh tranh cuûa caùc NHTM. Trang 73 3.3. CAÙC KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI CÔ QUAN NHAØ NÖÔÙC ÑEÅ NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG TRONG XU THEÁ HOÄI NHAÄP. 3.3.1 : Kieán nghò ñoái vôùi chính phuû : Xaây döïng quy cheá quaûn lyù ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc : - Hieän nay, caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc ñang söû duïng moät löôïng lôùn nguoàn voán tín duïng ngaân haøng nhöng phaàn lôùn kinh doanh khoâng hieäu quaû, chöùng töø sôû höõu taøi saûn khoâng ñaày ñuû, quy cheá hoaït ñoäng chöa ñöôïc roõ raøng . Neáu aùp duïng theo vaên baûn phaùp luaät naøy thì caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän vay voán, coøn neáu ngaân haøng chaáp nhaän cho vay thì ñoàng nghóa vôùi vieäc chaáp nhaän ruõi ro ôû möùc ñoä lôùn. Töø ñoù ñeà nghò chính phuû kieân quyeát thöïc hieän chuû tröông coå phaàn hoaù. Nhaø nöôùc chæ giöõ nhöõng doanh nghieäp trong lónh vöïc coù vai troø chuû ñaïo cuûa neàn kinh teá. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp giöõ laïi caàn boå sung theâm 50% nhu caàu voán ñeå giaûm bôùt khoaûn nôï ngaân haøng vaø laønh maïnh hoaù taøi chính doanh nghieäp. - Naâng möùc voán töï coù cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh leân möùc caùc ngaân haøng trung bình trong khu vöïc caàn ña daïng hoùa caùc hình thöùc naâng voán töï coù cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh ngoaøi hình thöùc caáp boå sung töø ngaân saùch nhaø nöôùc nhö coù theå saùp nhaäp, coå phaàn hoùa hay lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi nhaèm taïo ra ngaân haøng ñuû maïnh ñeå caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Ngoaøi ra caàn coù caùc khuyeán khích veà thueá ñoái voùi caùc ngaân haøng hoaït ñoäng coù hieäu quaû, coù möùc lôïi nhuaän cao. Tuy nhieân, vieäc naâng möùc voán phaûi döïa treân keá hoaïch toång theå vôùi vieäc cô caáu laïi caùc khoaûn vay, caûi toå caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh, caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø giaûi quyeát nôï toàn ñoïng. Ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng coå phaàn, caàn khuyeán khích caùc toå chöùc naøy lieân keát laïi vôùi nhau , tieán tôùi hoäi nhaäp thaønh caùc toå chöùc tín duïng coù quy moâ voán lôùn hôn, hoaït ñoäng oån ñònh vaø phaùt trieån trong thò tröôøng bieán ñoäng. - Taêng cöôøng khuoân khoå phaùp lyù vaø kieåm soaùt, taäp trung vaøo vieäc caûi thieän khaû naêng giaùm saùt cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc ñoái voùi caùc toå chöùc tín duïng, aùp duïng Trang 74 caùc tieâu chuaån quoác teá ñeå xaùc ñònh moät caùch roõ raøng vì söï an toaøn vaø laønh maïnh cuûa caùc nghieäp vuï ngaân haøng, caûi tieán caùc tieâu chuaån keá toaùn vaø thöïc hieän kieåm toaùn haøng naêm do coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp nöôùc ngoaøi tieán haønh, phuø hôïp vôùi tieâu chuaån quoác teá. - Caàn tieán haønh raø soaùt laïi cô sôû phaùp lyù ñeå boå sung söûa ñoåi phuø hôïp vôùi cam keát cuûa chính phuû veà hoäi nhaäp vaø môû cöûa thò tröôûng taøi chính nhö caùc ñieàu khoaûn cam keát vôùi quyõ tieàn teä quoác teá, caùc ñieàu khoaûn veà hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ, ñoàng thôøi chuaån bò caùc ñieàu kieän ñeå thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. 3.3.2: Kieán nghò ñoái vôùi chính quyeàn ñòa phöông: - Hoå trôï nhanh choùng vieäc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát vaø nhaø ôû cho nhaân daân nhaèm taïo ñieàu kieän cho ngaân haøng môû roäng hoaït ñoäng cho vay cuûa mình. - Phaûi coâng khai nhöõng vuøng coù qui hoaïch phaùt trieån kinh teá theo töøng vuøng, töøng ñòa phöông sao cho hôïp lyù, giuùp ngaân haøng naém ñöôïc thoâng tin chính xaùc ñeå cho vay ñuùng ñoái töôïng vaø traùnh ñöôïc nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. 3.3.3 : Kieán nghò ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi : - Baûn thaân caùc ngaân haøng phaûi coù chieán löôïc töï taêng voán ñieàu leä thoâng qua taêng lôïi nhuaän giaûm nôï khoù ñoøi. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy caùc ngaân haøng caàn phaûi ña daïng hoùa maïng löôùi dòch vuï raø soaùt vaø phaân loaïi nôï ñeå coù höôùng xöû lí thích hôïp. Cuï theå ñeå taêng lôïi nhuaän, töøng ngaân haøng caàn phaùt trieån caùc nghieäp vuï, dòch vuï truyeàn thoáng hieän coù ñoàng thôøi, trieån khai caùc dòch vuï hieän ñaïi, voán laø nhöõng dòch vuï mang laïi lôïi nhuaän cao. Beân caïnh ñoù caùc ngaân haøng caàn ñaåy maïnh xaây döïng, heä thoáng thoâng tin tín duïng caù nhaân cuûa ngaân haøng töøng böôùc noái maïng trong heä thoáng ngaân haøng trong nöôùc, ñaàu tö voán nhöõng thoâng tin veà caùc dòch vuï ngaân haøng taïi thôøi ñieåm khaùc nhau, xaây döïng heä thoáng quaûn lyù taøi khoaûn ngaân haøng trong caû nöôùc . Trang 75 - Caùc ngaân haøng caàn khoáng cheá nôï khoù ñoøi, haïn cheá taêng dö nôï môùi, coøn nhöõng khoaûn nôï cuõ caàn phaân loaïi theo caùc tieâu chí ñeå coù phöông phaùp xöû lyù thích hôïp, caàn nhanh choùng phoái hôïp vôùi coâng ty mua baùn nôï cuûa ngaân haøng ñeå thöïc hieän xöû lyù nôï nhanh choùng thu hoài voán ngaân haøng. - Caàn nhanh choùng thieát laäp chieán löôïc khaùch haøng theo höôùng ña daïng hoùa caùc ñoái töôïng khaùch haøng nhaèm giaûm thieåu ruõi ro cho heä thoáng ngaân haøng. Ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc caàn xem xeùt caân nhaéc kyõ vaø cho vay ñoái vôùi nhöõng döï aùn ñaït hieäu quaû thöïc söï, ñoàng thôøi môû roäng ñoái töôïng khaùch haøng ñeán caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû nhaèm giaûm thieåu ruõi ro trong cho vay. - Caùc ngaân haøng caàn chuù troïng ñeán vieäc ña daïng hoùa ñoái töôïng huy ñoäng voán ñaëc bieät laø daân ôû noâng thoân vaø thaønh thò nhaèm huy ñoäng voán toái ña trong daân. - Nghieân cöùu vaø aùp duïng nhöõng saûn phaãm môùi, trong ñoù chuù troïng vaøo vieäc xaây döïng heä thoáng thanh toaùn qua ngaân haøng, thöïc hieän toát cho vieäc mua baùn, thöông maïi ñieän töû, söû duïng sec thanh toaùn caû noäi ñòa laãn quoác teá, aùp duïng caùc hình thöùc caáp tín duïng môùi nhö mua baùn, caàm coá giaáy tôø coù giaù, taøi trôï theo döï aùn ….. tham gia tích cöïc vaøo thò tröôøng taøi chính nhaèm laøm bieán ñoåi haún veà chaát caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam hieän nay. - Tích cöïc ñaøo taïo vaø tuyeån duïng caùn boä , nhaân vieân ngaân haøng coù khaû naêng naém baét, döï ñoaùn söï bieán chuyeån cuûa thò tröôøng haøng hoaù dòch vuï, coù khaû naêng soaïn thaûo vaø thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. Treân cô sôû ñoù thieát laäp boä phaän nghieân cöùu vaø phaùt trieån thò tröôøng ôû caùc ngaân haøng thöông maïi ñuùng höôùng, phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån kinh teá vaø khai thaùc ñöôïc caùc lôïi theá cuûa ñaát nöôùc cuûa vuøng. - Hieän ñaïi hoùa heä thoáng coâng ngheä thoâng tin ñeå baét kòp vôùi nhöõng coâng ngheä cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Ñoàng thôøi caàn nhanh choùng ñöa vaøo söû duïng vaø naâng cao hieäu quaû caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi ñaûm baûo thöïc hieän thanh toaùn qua ngaân haøng ñöôïc tieán haønh thuaän lôïi an toaøn vaø nhanh choùng. Trang 76 Keát luaän chöôngIII Môû cöûa vaø hoäi nhaäp seõ taïo nhieàu cô hoäi cho caùc Ngaân haøng Thöông maïi Vieät Nam tieáp caän thò tröôøng toaøn caàu roäng lôùn, taêng khaû naêng thu huùt voán tieáp caän chuyeån giao coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi vaø nguoàn löïc tri thöùc goùp phaàn naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Tuy nhieân hoäi nhaäp seõ mang laïi cho heä thoáng Ngaân haøng Thöông maïi Vieät nam nhieàu thaùch thöùc, khoù khaên veà voán, veà coâng ngheä quaûn lyù, veà trình ñoäï chuyeân moân nghieäp vuï cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân vaø veà qui cheá qui ñònh, phaùp luaät,… . Ñoøi hoûi caùc Ngaân haøng Thöông maïi Vieät nam khoâng ngöøng noå löïc tìm moïi bieän phaùp naâng cao khaû naêng caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån theo kòp vôùi caùc ngaân haøng trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Trang 77 PHAÀN KEÁT LUAÄN Qua nghieân cöùu hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng trong xu theá hoäi nhaäp, baûn thaân nhaän thaáy Ngaân haøng Thöông maïi laø ñònh cheá taøi chính trung gian quan troïng thoâng qua nghieäp vuï chuû yeáu cuûa Ngaân haøng, nguoàn voán nhaøn roãi cuûa xaõ hoäi ñöôïc huy ñoäng laäp ra nguoàn voán tín duïng ñeå cho vay phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Beân caïnh ñoù thoâng qua hoïat ñoäng dòch vuï ngaân haøng giuùp caùc doanh nghieäp vaø caù nhaân thöïc hieän thanh toaùn trong mua baùn haøng hoùa nhanh choùng tieän lôïi, deã daøng. Ngaân haøng ñoùng vai troø quan troïng trong neàn kinh teá goùp phaàn thuùc ñaåy kinh teá khu vöïc Ñoàng Baèêng Soâng Cöûu Long taêng tröôûng vaø phaùt trieån ñoøi hoûi heä thoáng ngaân haøng phaûi phaùt trieån nhanh theo xu theá hoäi nhaäp. Noäi dung cuûa luaän vaên goàm ba chöông ñöôïc saép xeáp coù heä thoáng. Treân cô sôû lyù luaän ñeå phaân tích thöïc traïng hoïat ñoäng cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi treân ñòa baøn Thaønh Phoá Caàn Thô giai ñoïan 2002-2004, xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân haïn cheá cuûa caùc Ngaân haøng, ñoàng thôøi cuõng neâu leân ñöôïc nhöõng thaønh töïu vaø hieäu quaû ñaït ñöôïc. Töø ñoù ñeà ra caùc giaûi phaùp coù tính khaû thi goùp phaàn naâng cao hieäu quaû hoïat ñoäng cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø ñaåy maïnh vieäc phaùt trieån hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi treân ñòa baøn Thaønh Phoá Caàn Thô. Do thôøi gian nghieân cöùu vaø kinh nghieäm ñoái vôùi hoaït ñoäïng cuûa ngaân haøng coøn nhieàu haïn cheá neân luaän vaên khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong muoán ñoùng goùp moät phaàn nhoû beù cuûa mình ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi ôû Thaønh Phoá Caàn Thô. Ngaøy caøng coù nhieàu khaùch haøng ñeáùn vôùi ngaân haøng khi caùc dòch vuï cuûa ngaân haøng ngaøy caøng ña daïng, phong phuù ñaùp öùng yeâu caàu cuûa neàn kinh teá hoäi nhaäp. Baûn thaân seõ tieáp tuïc nghieân cöùu hoaït ñoäïng cuûa ngaân haøng tìm ra giaûi phaùp thích hôïp phuïc vuï cho vieäc: “ Naâng Cao Hieäu Quaû Hoaït Ñoäng Cuûa Ngaân Haøng Trong Xu Theá Hoäi Nhaäp “. Trang 78 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn (chuû bieân), TS Hoaøng Ñöùc, TS Traàn Huy Hoaøng, ThS Traàm Xuaân Höông, (2001), Tieàn Teä – Ngaân Haøng, Nhaø xuaát baûn TP HCM 2. TS.Traàn Huy Hoaøng (chuû bieân), PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn, TS Hoaøng Ñöùc, ThS. Traàm Xuaân Höông, ThS. Nguyeãn Vaên Saùu, ThS. Nguyeãn Quoác Anh, CN Nguyeãn Thanh Phong, (2003), Quaûn trò Ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. 3. TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn (chuû bieân), TS Hoaøng Ñöùc, TS Traàn Huy Hoaøng, ThS Traàm Xuaân Höông, GV Nguyeãn Quoác Anh (2000), Tín duïng ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. 4. Nguyeãn Vaên Ngoân (1996), Moät soá nghieäp vuï ngaân haøng thöông maïi, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. 5. Hoà Dieäu (2000), Tín duïng ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. 6. Vieän Nghieân Cöùu Khoa Hoïc Ngaân Haøng (2003), Nhöõng thaùch thöùc cuûa Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. 7. Baùo caùo cuûa Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Thaønh phoá Caàn Thô caùc naêm 2002,2003,2004. 8. Nghò quyeát 45-NQ/TÖ cuûa Boä Chính Trò ngaøy 17/02/2005 veà “ Xaây döïng vaø phaùt trieån Thaønh phoá Caàn Thô trong thôøi kyø coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc”. 9. Caùc Taïp chí vaø Saùch baùo khaùc : - TS Leâ Quoác Lyù, Ñaëng Ñöùc Anh (2004), “Taêng cöôøng khaû naêng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa heä thoáng Ngaân haøng Vieät nam”, Taïp chí Ngaân haøng (soá 5) trang 9-10-11. - TS. Nguyeãn Ñình Töï, (2003), “Suy nghó veà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa ngaønh Ngaân haøng Vieät Nam “, Taïp chí Ngaân haøng (soá 12) trang 1-2. - TS. Nguyeãn Ñaéc Höng, (2003), “ Moät soá thaùch thöùc cuûa Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong quaù trình caïnh tranh vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Taïp chí Ngaân haøng (soá 15) trang 19-20-21-22. - PGS.TS. Traàn Hoaøng Ngaân, Ngoâ Minh Haûi, (2004), “ Vaøi neùt veà söï phaùt trieån ngaân haøng ñieän töû treân theá giôùi”, Taïp chí Ngaân haøng (soá 3) trang 61-62-63-64- 65. - TS.Nguyeãn Ñaïi Lai (2004),“ Ngaønh Ngaân haøng Vieät Nam trong quaù trình ñoåi môùi vaø hoäi nhaäp”, Taïp chí Ngaân haøng (soá 15) trang 14-15-16-17-18. - Nguyeãn Thò Thanh Thaûo, (2004), “ Giaûi phaùp naøo cho heä thoáng Ngaân haøng thöông maïi nhaø nöôùc tröôùc theàm hoäi nhaäp”, Taïp chí Ngaân haøng (soá 10) trang 33-34-35. Trang 79 - TS. Nguyeãn Ñình Nguoäc, (2004), “ Baøn veà ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc trong caùc Ngaân haøng thöông maïi ôû nöôùc ta hieän nay”, Taïp chí Ngaân haøng (soá 8) trang 19-20-21-22. - Vuõ Quoác Saùu, (2004), “ Ngaân haøng Ñaàu Tö & Phaùt Trieån Vieät Nam phaùt trieån taøi chính tröôùc theàm hoäi nhaäp kinh teá quoác teá”, Taïp chí Ngaân haøng Ñaàu Tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam (soá 91 thaùng 12/2003, 01/2004) trang 2-3-4. - ThS. Ngoâ Minh Chaâu, ( 2003), “ Nhu caàu caáp baùch veà vieäc giaûi quyeát nôï xaáu trong quaù trình taùi cô caáu Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam” , Taïp chí thò tröôøng Taøi chính – Tieàn teä (soá 8) trang 7-8. - Nguyeãn Ñaéc Höng (2004), “ Moät naêm thaønh coâng veà chính saùch tieàn teä – Hoaït ñoäng Ngaân haøng 2004 vaø döï baùo cho 2005”, Thôøi baùo Kinh teá Vieät Nam- Kinh teá 2004-2005 trang soá 29-30-31-32-33.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBiện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố cần thơ.pdf
Luận văn liên quan