Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty du lịch Hương Giang chi nhánh Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. Trong nền kinh tế thị trường việc các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt là điều tất yếu. Hiện nay, du lịch được coi du lịch là ngành công nghiệp không khói đem lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động, góp phần bảo tồn và phát triển nền văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc. Nhận thức được điều này, Nghị quyết đại hội Đảng IX đã khẳng định “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ra đời hàng loạt. Sự phát triển về quy mô cũng như số lượng các doanh nghiệp du lịch nói chung và các công ty lữ hành nói riêng một mặt đã tạo ra bước ngoặt trưởng thành của ngành du lịch, mặt khác tạo nên áp lực cạnh tranh rất lớn giữa các công ty lữ hành. Chính vì vậy, để có thể tồn tại và phát triển được các công ty lữ hành luôn luôn phải tìm mọi cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ cạnh tranh khác. Nhận thức được vấn đề này, sau khi thực tập tại Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội, thấy được áp lực cạnh tranh của các công ty lữ hành trên địa bàn Hà Nội lên Chi nhánh là rất lớn. Đồng thời thấy được những lợi thế, điểm mạnh của Chi nhánh. Em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội” để góp phần giảm bớt áp lực cạnh tranh của Chi nhánh trên thị trường du lịch Hà Nội. 2. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. Phạm vi đề tài này chỉ giới hạn trong việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội so với các đối thủ cạnh tranh tại thị trường du lịch Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu đề tài: Trong đề tài này em đã sử dụng những phương pháp sau để nghiên cứu: - Phương pháp phân tích - Phương pháp thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan. 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Trong đề tài này, ngoài phần lời nói đầu và phần kết luận ra, nội dung nghiên cứu gồm ba chương được kết cấu như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về công ty lữ hành và năng lực cạnh tranh của công ty lữ hành Chương 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . Chương 3: Phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH. 1.1.1. Khách du lịch. Khách du lịch có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Theo Tổ chức Du Lịch Thế Giới(WTO) định nghĩa khách du lịch như sau: Khách du lịch là một người từ quốc gia này đi tới một quốc gia khác với một lý do nào đó có thể là kinh doanh, thăm viếng hoặc làm việc gì khác ngoại trừ hành nghề hay lãnh lương. Định nghĩa này có thể áp dụng cho cả khách trong nước. Theo cách tiếp cận này thì khách du lịch được chia làm 2 loại: du khách và khách thăm quan. - Du khách ( Tourist ) Du khách là khách du lịch, lưu trú tại một quốc gia trên 24 giờ và không ở lại qua đêm với lý do kinh doanh, thăm viếng hay làm việc gì khác. - Khách thăm quan ( Excursionst ) Khách thăm quan là khách du lịch đến viếng thăm ở một nơi nào đó dưới 24 giờ và không ở lại qua đêm với lý do kinh doanh, thăm viếng hay làm việc gì khác. Chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa về khách du lịch như sau: Khách du lịch là những người rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình đến một nơi nào đó, quay trở lại với mục đích khác nhau, loại trừ mục đích làm công và nhận thù lao nơi đến, có thời gian lưu trú ở nơi đến từ 24 giờ trở lên(hoặc có sử dụng dịch vụ lưu trú qua đêm) và không quá một khoảng thời gian quy định tuỳ từng quốc gia. Khách du lịch có thể chia làm các loại sau: 1.1.1.1. Khách du lịch quốc tế ( Internation Tourist ) Khách du lịch quốc tế là khách du lịch mà có điểm xuất phát và điểm đến thuộc phạm vi lãnh thổ của 2 quốc gia khác nhau. Khách du lịch quốc tế bao gồm 2 loại: - Khách du lịch quốc tế đi vào ( Inbound Tourist ) Khách du lịch quốc tế đi vào là khách du lịch là người nước ngoài và người của một quốc gia nào đó định cư ở nước ngoài vào quốc gia nào đó đi du lịch. - Khách du lịch quốc tế đi ra (Outbound Tourist). Khách du lịch quốc tế đi ra bao gồm những khách du lịch là công dân của một quốc gia và những người nước ngoài đang cư trú tại quốc gia đó đi ra nước ngoài du lịch. 1.1.1.2. Khách du lịch trong nước (Domestic Tourist). Khách du lịch trong nước là tất cả những người đang đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia. 1.1.1.3. Khách du lịch nội địa (Internal Tourist). Khách du lịch nội địa là những công dân của một quốc gia và những người nước ngoài đang định cư của quốc gia đó đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó. 1.1.1.4. Khách du lịch quốc gia (National Tourist). Khách du lịch quốc gia là tất cả các công dân của một quốc gia nào đó đi du lịch(kể cả đi du lịch trong nước và nước ngoài) Ngoài ra người ta còn phân khách du lịch ra thành các loại như khách du lịch công vụ, khách du lịch thương gia

doc90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty du lịch Hương Giang chi nhánh Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ay. C¸c chuyÕn du lÞch ®­îc ®Æt tr­íc t¹i c¸c c«ng ty l÷ hµnh ®Òu bÞ huû bá lµm cho c¸c c«ng ty l÷ hµnh bÞ tæn thÊt rÊt lín g©y thiÖt h¹i cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong dã C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi còng kh«ng ph¶i lµ ngo¹i lÖ. Chi nh¸nh ®· ph¶i huû bá rÊt nhiÒu ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­îc ®Æt tr­íc cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ mµ chñ yÕu lµ c¸c kh¸ch du lÞch ®Õn tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u, Mü, NhËt… Trong n¨m 2002 t×nh h×nh du lÞch trªn thÕ giíi ®· cã sù phôc håi ®¸ng kÓ. Do sù qu¶ng b¸ réng r·i vµ cã hiÖu qu¶ vÒ c¸c ®iÓm ®Õn cña ViÖt Nam lµ ®iÓm ®Õn an toµn, th©n thiÖn céng víi t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh. L­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam nhiÒu nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay. C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi còng ®­îc h­ëng lîi tõ sù ra t¨ng lªn nµy. Chi nh¸nh ®· ®ãn vµ phôc vô mét l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn Hµ Néi t­¬ng ®èi kh¸ lµm cho doanh thu vµ lîi nhuËn cña Chi nh¸nh t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ so víi n¨m tr­íc 2.2.4. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè vÜ m« cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. C¸c yÕu tè vÜ m« cã ¶nh h­ëng ®Õn C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi bao gåm rÊt nhiÒu yÕu tè. Tuy nhiªn, trong khu«n khæ bµi viÕt nµy em chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè yÕu tè cã t¸c ®«ng m¹nh nhÊt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. C¸c yÕu tè nµy bao gåm: T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ngµnh du lÞch, t×nh h×nh chÝnh trÞ luËt ph¸p, ®iÒu kiÖn vÒ v¨n ho¸ vµ tù nhiªn. 2.2.4.1. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ngµnh du lÞch. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ.KÓ tõ khi n­íc ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng hµng ho¸, thùc hiÖn më cöa héi nhËp víi nÒn kinh tÕ c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ liªn tôc t¨ng nhanh. Trong giai ®o¹n 1991-1997 tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n GDP ®¹t sÊp xû 8%. N¨m 2002 tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP cña n­íc ta ®¹t xÊp xû 7,04% chØ ®øng sau Trung Quèc. Khi nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao kÐo theo thu nhËp b×nh qu©n trªn mét ®Çu ng­êi cña n­íc t¨ng lªn. HiÖn nay thu nhËp b×nh qu©n trªn mét ®Çu ng­êi cña ViÖt Nam ®¹t trªn 400 USD. Víi møc thu nhËp nh­ vËy, ®êi sèng ng­êi d©n ®­îc t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Ngµy nay ng­êi ta kh«ng chØ nghÜ ®Õn ¨n, mÆc…mµ nhu cÇu du lÞch còng ®· xuÊt hiÖn trong rÊt nhiÒu ng­êi ViÖt Nam. §èi víi ngµnh du lÞch kÓ tõ khi ®Êt n­íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ ngµnh du lÞch còng b­íc sang mét trang míi. Ngµy cµng nhiÒu ng­êi ViÖt Nam ®i du lÞch trong n­íc vµ n­íc ngoµi, l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam còng ngµy mét t¨ng lªn. Trong n¨m 2002 ®­îc coi lµ mét n¨m ph¸t triÓn nhÊt cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. Trong khi ngµnh du lÞch cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi cßn ®ang trong cuéc khñng ho¶ng do khñng bè, chiÕn tranh, th× ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· ®ãn mét sè l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ t­¬ng ®èi lín. Trong n¨m 2002, ­íc tÝnh ViÖt Nam ®· ®ãn kho¶ng trªn 2.600.000 l­ît kh¸ch, t¨ng 11,5% so víi n¨m 2001.Trong ®ã sè kh¸ch ®i b»ng ®­êng hµng kh«ng lµ 1.514.500 l­ît kh¸ch chiÕm 58,3% tæng sè kh¸ch ®Õn, t¨ng 17%; b»ng ®­êng biÓnlµ 307.380 l­ît kh¸ch chiÕm 11,8% tæng sè kh¸ch ®Õn, t¨ng 7,9%; b»ng ®­êng bé lµ 778.120 l­ît kh¸ch chiÕm 29,7% tæng sè kh¸ch ®Õn t¨ng 3,6% so víi n¨m 2001. B¶ng 10: ThÞ tr­êng du lÞch quèc tÕ hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong n¨m 2002 . ThÞ tr­êng Tû lÖ (%) Trung Quèc 27,7 NhËt B¶n 10,5 Mü 9,7 §µi Loan 8 Ph¸p 4,2 Hµn Quèc 3,9 óc 3,6 Anh 2,6 C¸c n­íc kh¸c 29,8 (Nguån: Tæng côc Du LÞch ViÖt Nam) ThÞ tr­êng néi ®Þa t¨ng tr­ëng æn ®Þnh. Sè l­îng kh¸ch du lÞch néi ®Þa ­íc kho¶ng 13.000.000 l­ît ng­êi, ®¹t 107,4% kÕ ho¹ch n¨m, t¨ng tr­ëng 11,6% so víi n¨m 2001. Thu nhËp vÒ du lÞch ®¹t kho¶ng 23.500 tû VND t¨ng 14,6% so víi n¨m 2001. Nh­ vËy, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh du lÞch nãi riªng ®· t¹o ra rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi ®¹t kÕt qu¶ cao vµ Chi nh¸nh cÇn ph¶i tËn dông tèt c¸c c¬ héi nµy. 2.2.4.2. T×nh h×nh vÒ chÝnh trÞ-luËt ph¸p ChÕ ®é chÝnh trÞ cña n­íc ta hiÖn nay ®­îc coi lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c ®­îc thÕ giíi c«ng nhËn lµ ®iÓm ®Õn an toµn vµ th©n thiÖn. §­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ngµy cµng th«ng tho¸ng h¬n. ThÓ hiÖn nhÊt qu¸n quan ®iÓm më réng hîp t¸c, giao l­u th©n thiÖn víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi phï hîp víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ViÖt Nam tham gia x©y dùng nhiÒu mèi quan hÖ quèc tÕ: Tham gia vµo tæ chøc ASEAN, tham gia diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng (APEC), ®Æc biÖt lµ ViÖt Nam ®· b×nh th­êng quan hÖ ho¸ víi Mü. Trong lÜnh vùc du lÞch §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· quan t©m l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o s¸t sao trong viÖc ph¸t triÓn du lÞch. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng IX kh¼ng ®Þnh “ Ph¸t triÓn du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän”, Thñ t­íng ChÝnh phñ còng ®· phª duyÖt ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam n¨m 2001-2010, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch 2002-2005. Mèi quan hÖ quèc tÕ vÒ du lÞch còng ngµy cµng ®­îc më réng c¶ trong n­íc vµ khu vùc, c¶ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, ë cÊp quèc gia, ®Þa ph­¬ng vµ doanh nghiÖp. Du lÞch ViÖt Nam ®· tham gia tÝch cùc vµo tæ chøc du lÞch thÕ giíi (WTO), hiÖp héi l÷ hµnh Ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng (PATA), hiÖp héi du lÞch c¸c n­íc §«ng Nam ¸ (ASEANTA), tham gia hîp t¸c du lÞch tiÓu vïng s«ng Mª K«ng më réng (ASEM), hîp t¸c hµnh lang ®«ng t©y, hîp t¸c s«ng Mª K«ng, s«ng H»ng…ViÖt Nam còng ®· ký c¸c hiÖp ®Þnh hîp t¸c vÒ du lÞch vµ thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ vÒ du lÞch víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi.. HÖ thèng luËt ph¸p cña n­íc ta ngµy cµng kiÖn toµn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ ®ång bé h¬n víi nhiÒu bé luËt, ph¸p lÖnh, quy ®Þnh cô thÓ…Nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ n­íc t¹o ra khung hµnh lang ph¸p lý v÷ng ch¾c ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp cã quyÒn tù chñ trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh h¬n. Trong lÜnh vùc du lÞch hiÖn nay cã nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt ra ®êi nh»m phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh nh­: ph¸p lÖnh du lÞch, NghÞ ®Þnh 27-2000/N§/CP vÒ kinh doanh l÷ hµnh vµ h­íng dÉn du lÞch, NghÞ ®Þnh 47/2001/N§/CP vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n, tæ chøc thanh tra du lÞch vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng l÷ hµnh vµ thµnh tra du lÞch. Dù ¸n x©y dùng luËt du lÞch ®· ®­îc Quèc héi chÊp nhËn vµ ®­a vµo néi dung ch­¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh cña Quèc héi trong giai ®o¹n 2002-2007. 2.2.4.3. §iÒu kiÖn vÒ v¨n ho¸ vµ tù nhiªn. ViÖt Nam víi 4000 n¨m lÞch sö ®· h×nh thµnh nªn mét nÒn v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Mét nÒn v¨n ho¸ pha trén cña nhiÒu d©n téc trong céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam. Hµ Néi lµ trung chÝnh trÞ, v¨n ho¸ cña c¶ n­íc. Tõ nhiÒu thÕ kû tr­íc Hµ Néi lµ kinh ®« cña nhiÒu triÒu ®¹i Phong KiÕn. ChÝnh v× vËy, nã ®· h×nh thµnh nªn nhiÒu nÐt v¨n ho¸ khiÕn Hµ Néi trë thµnh vïng ®Êt ngµn n¨m v¨n hiÕn víi nhiÒu di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ to lín. Ngµy nay, khi nh¾c ®Õn Hµ Néi lµ ng­êi ta nãi ®Õn mét vïng ®Êt tËp trung nhiÒu danh nh©n næi tiÕng cña d©n téc, ng­êi ta sÏ nh¾c ®Õn nÕp sèng thanh lÞch cña ng­êi d©n Hµ Thµnh, nhiÒu lÔ héi ®©n gian… HiÖn nay, Hµ Néi cã gÇn 2000 di tÝch lÞch sö , trong ®ã cã kho¶ng 500 di tÝch ®· ®­îc sÕp h¹ng. NhiÒu di tÝch lÞch sö , lµng nghÒ truyÒn thèng…cã kh¶ n¨ng thu hót nhiÒu kh¸ch du lÞch ®Õn víi Hµ Néi nh­ : khu Thµnh Cæ Loa, V¨n MiÕu-Quèc Tö Gi¸m, Khu phè cæ, C¸c di tÝch g¾n liÒn víi Chñ TÞch Hå ChÝ Minh, C¸c b¶o tµng…TÊt c¶ t¹o nªn mét søc hót m¹nh mÏ cña du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc ®Õn víi Hµ Néi . Nh÷ng vïng l©n cËn Hµ Néi còng cã mét nÒn v¨n ho¸ truyÒn thèng l©u ®êi g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña d©n téc n­íc nhµ nh­ Hµ T©y, Qu¶ng Ninh, Ninh B×nh, Hoµ B×nh… Nh÷ng nÒn v¨n ho¸ nµy nã lµ tµi s¶n v« gi¸ vÒ mÆt tinh thÇn do con ng­êi t¹o ra trong qu¸ khø. Ngµy nay, th«ng qua nÐt v¨n ho¸ nµy ngµnh du lÞch cã c¬ héi thuËn lîi rÊt lín trong viÖc khai th¸c nh÷ng tµi nguyªn nµy ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ. ViÖt Nam lµ mét n­íc n»m trong khu vùc §«ng Nam Ch©u ¸. N­íc ta cã nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó híp dÉn ph©n bè réng kh¾p vµ tr¶i dµi tõ B¾c vµo Nam. RÊt nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh tù nhiªn ®· ®­îc nhµ n­íc ta vµ thÕ giíi sÕp h¹ng. T¹i Hµ Néi cã nhiÒu c¶nh quan thiªn nhiªn ®Ñp nh­ Hå Hoµn KiÕm, Hå G­¬m…xung quanh Hµ Néi còng cã rÊt nhiÒu c¶nh quan thiªn nhiªn ®Ñp cã thÓ thu hót nhiÒu kh¸ch ®Õn th¨m.Tõ Hµ Néi chóng ta cã thÓ ®i tíi Qu¶ng Ninh, n¬i cã VÞnh H¹ Long-di s¶n thiªn nhiªn cña thÕ giíi, còng tõ Hµ Néi chóng ta cã thÓ ®i kh«ng xa tíi c¸c tØnh nh­ Ninh B×nh, Hoµ B×nh, Sa Pa… Nh­ vËy, sau khi xem xÐt c¸c yÕu tè vÜ m« cã thÓ t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. Chóng ta cã thÓ thÊy c¸c yÕu tè nµy t¸c ®éng ®Õn Chi nh¸nh lµ kh¸ thuËn lîi, nã cã thÓ t¹o ra rÊt nhiÒu c¬ héi cho sù ph¸t triÓn du lÞch Hµ Néi nãi chung vµ cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi nãi riªng. Chi nh¸nh cÇn tËn dông tèi ®a nh÷ng thuËn lîi nµy vµ ph¶i biÕt vËn chóng vµo qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. Ngoµi nh÷ng thuËn lîi trªn cßn cã rÊt nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc kh¸c mµ yÕu tè nµy t¸c ®éng ®Õn C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi, ch¼ng h¹n nh­ t×nh h×nh biÕn ®éng trªn thÕ giíi nh­ chiÕn tranh, bÖnh dÞch, c¸c tµi nguyªn du lÞch t¹i Hµ Néi vµ xung quanh Hµ Néi kh«ng gÇn nhau g©y khã kh¨n cho viÖc vËn chuyÓn kh¸ch. TÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n trªn ®Òu c¶n trë ®èi viÖc kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. CÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng s¸ch ®Ó lµm gi¶m sù ¶nh h­ëng xÊu ®ã ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh cña Chi nh¸nh. 2.2.5. §¸nh gi¸ mét sè ®iÓm m¹nh, yÕu c¬ héi, th¸ch thøc cña C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. 2.2.5.1. Mét sè ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña c«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. Sau khi ph©n tÝch m«i tr­êng néi bé C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi ta thÊy ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña Chi nh¸nh nh­ sau: ¨ C¸c ®iÓm m¹nh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi : - C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi ®· ®­îc thõa h­ëng uy tÝn cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang víi bÒ dÇy truyÒn thèng trong ngµnh du lÞch ViÖt Nam. - C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi cã mét hÖ thèng ch­¬ng tr×nh du lÞch phong phó, ®a d¹ng phôc vô thÞ tr­êng môc tiªu cña m×nh. - C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ kh¸ cao. - C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi cã c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ, n¨ng ®éng phï hîp víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh. - C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi cã mét vÞ trÝ thuËn lîi trong viÖc giao dÞch víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã nhu cÇu ®i du lÞch qua Chi nh¸nh. - C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi cã mét nguån tµi chÝnh æn ®Þnh, v÷ng m¹nh. - C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi thùc hiÖn cho kh¸ch lu«n ®¶m b¶o chÊt l­îng, møc gi¸ phï hîp. ¨ C¸c ®iÓm yÕu cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi - §éi ngò c¸n bé nh©n viªn cña Chi nh¸nh cßn trÎ do ®ã thiÕu kinh nghiÖm trong viÖc qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng viÖc. - C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh ch­a cã phßng h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ c«ng t¸c h­íng dÉn viªn cho c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh. HiÖn nh÷ng c«ng viÖc nµy do bé phËn ®iÒu hµnh thùc hiÖn…. 2.2.5.2. Mét sè c¬ héi, th¸ch thøc mµ yÕu tè vÜ m« mang l¹i cho C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. Sau khi ph©n tÝch yÕu tè vÜ m« cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi ta thÊy Chi nh¸nh cã mét sè c¬ héi thuËn lîi vµ khã kh¨n nh­ sau: ¨ C¸c c¬ héi, thuËn lîi. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã sù ph¸t triÓn mét c¸ch ®¸ng kÓ, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ liªn tôc t¨ng, møc sèng cña ng­êi d©n ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng lªn, nhu cÇu ®i du lÞch cña mçi ng­êi d©n ®Æc biÖt lµ ë thµnh thÞ ®ang trë thµnh mét nhu cÇu thiÕt yÕu vµ ngµy cµng nhiÒu ng­êi ViÖt Nam ®i du lÞch. - ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c tØnh miÒn B¾c nãi riªng cã hÖ thèng c¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n vµ tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn ®a d¹ng vµ phong phó lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ ngoµi n­íc. - HÖ thèng chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt cña ViÖt Nam ngµy cµng æn ®Þnh vµ th«ng tho¸ng t¹o ra sù thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch kinh doanh vµ kh¸ch s¹n du lÞch khi ®i du lÞch. ViÖt Nam ®­îc coi lµ mét ®iÓm ®Õn an toµn th©n thiÖn cho du kh¸ch quèc tÕ. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam du lÞch ngµy cµng nhiÒu, ®Æc biÖt trong n¨m 2002 lµ n¨m “bïng næ” cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. §iÒu nµy høa hÑn nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp du lÞch trong t­¬ng lai trong ®ã cã C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. - N¨m 2003 sÏ lµ n¨m høa hÑn nhiÒu thuËn lîi cho C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi víi nhiÒu sù kiÖn quan träng cña ®Êt n­íc t¹o ra rÊt nhiÒu thuËn lîi cho ngµnh du lÞch nh­: Seageme 22- ®¹i héi thÓ thao lín nhÊt khu vùc §«ng Nam ¸ ®­îc tæ chøc ë ViÖt Nam, lÔ héi n¨m du lÞch H¹ Long… ¨ C¸c khã kh¨n th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. HiÖn t¹i vµ t­¬ng lai C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi cã mét sè khã kh¨n th¸ch thøc sau: - T×nh h×nh bÊt æn vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ trªn thÕ giíi nh­ chiÕn tranh vµ bÖnh dÞch sÏ lµm cho ngµnh du lÞch ThÕ giíi nãi chung vµ ngµnh du lÞch ViÖt Nam nãi riªng gÆp nhiÒu khã kh¨n. - C¸c thñ tôc hµnh chÝnh, thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh tuy ®· cã nhiÒu c¶i thiÖn nh­ng cßn -ch­a triÖt ®Ó g©y khã kh¨n cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam vµ kh¸ch du lÞch ViÖt Nam ®i du lÞch n­íc ngoµi. - Trong ®Þa bµn Hµ Néi, C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. §iÒu nµy t¹o ra tÝnh c¹nh tranh rÊt gay g¾t gi÷a C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - Ngµy cµng nhiÒu c«ng ty l÷ hµnh míi ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Nã t¹o ra khã kh¨n cho C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi. ¨ NhËn xÐt: Nh­ vËy, C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi ngoµi nh÷ng ®iÓm m¹nh, c¬ héi cßn cã nh÷ng ®iÓm yÕu vµ th¸ch thøc mµ Chi nh¸nh ph¶i gi¶i quyÕt vµ ®èi mÆt. C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi trong thêi gian qua ®· tÝch cùc vËn dông nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh trong viÖc chíp lÊy c¬ héi bªn ngoµi ®­a tíi. Cô thÓ, Chi nh¸nh ®· tËn dông nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vµ nh©n v¨n ë Hµ Néi vµ nh÷ng vïng l©n cËn ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Chi nh¸nh còng tËn dông tèt c¸c c¬ héi cã ®­îc do nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ luËt ph¸p cña n­íc ta ®­îc coi lµ kh¸ thuËn lîi cho ngµnh du lÞch ViÖt Nam. Trong n¨m 2002, n­íc ta ®­îc coi lµ mét n­íc an toµn th©n thiÖn vµ ®­îc rÊt nhiÒu kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi ®Õn th¨m. Còng trong n¨m nµy, C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi ®· tËn dông tèt c¬ héi nµy ®Ó t¨ng sè l­ît kh¸ch cña m×nh lªn cao h¬n so víi c¸c n¨m tr­íc, tõ ®ã mµ doanh thu vµ lîi nhuËn cña Chi nh¸nh cu·ng kh«ng ngõng t¨ng lªn. Trong n¨m 2003 lµ n¨m mµ ngµnh du lich c¶ n­íc nãi chung vµ ngµnh du lich hµ néi nãi riªng sÏ ®ãn nhËn c¬ héi rÊt lín. §ã lµ viÖc SEAGEME 22 lµ ®Çu tiªn ®­îc tæ chøc ë ViÖt Nam. Trong thêi gian n­íc ta tæ chøc SEAGEME 22 sè l­ît kh¸ch du lÞch vµo n­íc ta sÏ rÊt ®«ng vµ tÊt c¶ c¸c c«ng ty du lÞch nãi chung vµ C«ng ty Du Lich H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi nãi riªng ®Òu ph¶i tËn dông tèt c¬ héi nµy ®Ó ®Èy nhanh viÖc khai th¸c kh¸ch du lÞch nh»m môc ®Ých t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn. Ch­¬ng 3 Ph­¬ng h­íng, môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi 3.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi T×nh h×nh trong n­íc vµ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng, khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®an xen víi nh÷ng thuËn lîi, c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. Trong nh÷ng n¨m tíi, n­íc ta tiÕp tôc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch, nh»m ®­a du lÞch trë thµnh nhµnh kinh tÕ mòi nhän. Trªn c¬ së ®ã kÕt cÊu h¹ tÇng sÏ ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®­îc n©ng cao, nguån lùc con ng­êi , khoa häc c«ng nghÖ ®­îc ®Èy m¹nh, m«i tr­êng sinh th¸i ®­îc b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn,…TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn t¹o tiÒn ®Ò c¬ së v÷ng ch¾c cho ph¸t triÓn du lÞch cña ®Êt n­íc nãi chung vµ cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi nãi riªng. ChÝnh v× vËy, viÖc ph¸t huy néi lùc, tranh thñ nguån lùc bªn trong ®Ó v­ît qua khã kh¨n, th¸ch thøc, tËn dông c¬ héi vµ lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, thu hót thÞ tr­êng kh¸ch lµ mét h­íng chiÕn l­îc rÊt quan träng cña Chi nh¸nh. Trong thêi gian qua nh×n chung C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi ®· cã mét kÕt qu¶ kinh doanh kh¶ quan. Dùa trªn c¬ së ban ®Çu nh­ vËy Chi nh¸nh ®· ®Ò ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong thêi gian tíi nh­ sau: Duy tr× vµ ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua. Cã ®­îc mét kÕt qu¶ nh­ trªn chøng tá ngay tõ ®Çu C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi ®· v¹ch ra cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc Êy mét c¸ch hiÖu qu¶. Do vËy, trong thêi gian tíi Chi nh¸nh vÉn duy tr× vµ ph¸t huy chiÕn l­îc kinh doanh ®· ®Ò ra. §Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ nhiÖm vô cña Chi nh¸nh. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm nhanh h¬n, nhiÒu h¬n. Chi nh¸nh ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµo qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ thi tr­êng Inbound v× mÊy n¨m qua Chi nh¸nh thÊy r»ng ®©y lµ thÞ tr­êng l©u dµi, cã tiÒm n¨ng lín ®ång thêi ®em l¹i doanh thu t­¬ng ®èi lín cho Chi nh¸nh. N©ng cao uy tÝn vµ vÞ thÕ cña Chi nh¸nh vµ C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang trªn thi tr­êng Hµ Néi. §©y lµ chiÕn l­îc ®Ó Chi nh¸nh t¨ng thªm tÝnh c¹nh tranh vµ sù nhËn biÕt cña kh¸ch hµng ë Hµ Néi vÒ s¶n phÈm cña Chi nh¸nh, cã thÓ xem ®©y lµ mét chiÕn l­îc l©u dµi vµ cÇn thiÕt cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. Kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc, n©ng cao sè l­îng, chÊt l­îng ®éi ngò c«ng nh©n viªn. §©y lµ chiÕn l­îc bÊt kú mµ c«ng ty nµo còng cã trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh. T¨ng c­êng viÖc qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch nãi chung, ®Æc biÖt lµ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi nh»m gãp phÇn quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ò ra. Thùc hiÖn tèt nhiªm vô ®ãn tiÕp vµ phôc vô kh¸ch du lÞch trªn ®Þa bµn Hµ Néi mµ c«ng ty ®· cam kÕt. PhÊn ®Êu gi÷ v÷ng vµ n©ng cao h¬n n÷a c¸c chØ tiªu vÒ sè l­îng kh¸ch Inbound, chØ tiªu tµi chÝnh nh­ møc 2002. N©ng cao chÊt l­îng phôc vô ®Ó æn ®Þnh nguån kh¸ch ë c¸c thÞ tr­êng truuyÒn thèng cña c«ng ty, ®ång thêi më réng sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c 3.2. Môc tiªu cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi n¨m 2003 PhÊn ®Êu gi÷ v÷ng vµ n©ng cao h¬n n÷a c¸c chØ tiªu vÒ sè l­îng kh¸ch Inbound, chØ tiªu tµi chÝnh nh­ møc ®· ®¹t ®­îc cña n¨m 2002. T¹o mét b­íc ®ét ph¸ h¬n n÷a vÒ chØ tiªu kh¸ch Outbound vµ kh¸ch n«i ®Þa. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p tuyªn truyÒn thu hót kh¸ch, chuÈn bÞ tèt mäi ®iÒu kiÖn s½n sµng ®ãn tiÕp kh¸ch. N©ng cao chÊt l­îng phôc vô ®Ó æn ®Þnh nguån kh¸ch ë c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng cña Chi nh¸nh, ®ång thêi më réng tíi c¸c thÞ tr­êng kh¸c. Chi nh¸nh sÏ tËp trung mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n ®Ó hoµn thµnh tèt ch­¬ng tr×nh du lÞch ba n­íc §«ng D­¬ng vµ Th¸i Lan. TiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng kh¸nh Outbound ë phÝa B¾c. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o kÝch cÇu du lÞch néi ®Þa ®Ó ph¸t triÓn m¹nh thÞ tr­êng kh¸ch néi ®Þa, ®Ó ®¹t môc tiªu doanh thu n¨m 2003 tr­íc t×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng. 3.3. C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi . 3.3.1. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc vµ nguån nh©n lùc cña C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. 3.3.1.1. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc. HiÖn t¹i, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. §©y lµ kiÓu tæ chøc rÊt phï hîp víi quy m« nh­ Chi nh¸nh. §Ó n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ cña bé m¸y tæ chøc, Chi nh¸nh cÇn lµm mét sè c«ng viÖc sau: ¨ §èi víi bé phËn ®iÒu hµnh. §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt cña Chi nh¸nh, tæ chøc thùc hiÖn phÇn lín c«ng viÖc cña Chi nh¸nh. §Ó n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ cña bé m¸y Chi nh¸nh cÇn lµm mét sè c«ng viÖc sau: - Cã sù ph©n c«ng râ rµng nhiÖm vô c«ng viÖc cña tõng ng­êi trong bé phËn. - Sau mçi mét quÝ ng­êi phô tr¸ch bé phËn ®iÒu hµnh cÇn ph¶i tæng kÕt, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh lµm viÖc cña tõng ng­êi vµ ®Ò nghÞ gi¸m ®èc Chi nh¸nh khen th­ëng khuyÕn khÝch khi cã thµnh tÝch lµm viÖc tèt. - Khi ®µm ph¸n tho¶ thuËn víi kh¸ch, bé phËn ®iÒu hµnh ph¶i ghi nhËn, tËp hîp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch ®­îc thuËn tiÖn .C¸c th«ng tin bao gåm: + Danh s¸ch ®oµn. + Quèc tÞch tõng kh¸ch. + Thêi ®iÓm xuÊt nhËp c¶nh cña ®oµn kh¸ch. + C¸c yªu cÇu cña kh¸ch trong chuyÕn ®i nh­:H­íng dÉn, xe, c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c… + Ch­¬ng tr×nh tham quan cña kh¸ch. + H×nh thøc thanh to¸n… Sau khi thu thËp tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin nµy, bé phËn ®iÒu hµnh chuÈn bÞ hå s¬ ®Çy ®ñ vµ chuyÓn cho h­íng dÉn viªn thùc hiÖn. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh bé phËn ®iÒu hµnh cÇn cã mèi liªn l¹c th­êng xuyªn vµ kÞp thêi víi h­íng dÉn viªn vµ bé phËn markting ®Ó cã thÓ sö lý nh÷ng tr­êng hîp bÊt th­êng vµ kÞp thêi thay ®æi khi cÇn thiÕt. ¨ Bé phËn marketing. HiÖn t¹i bé phËn marketing cña C«ng ty Du LÞch H­¬ng Chi nh¸nh Hµ Néi cã sè l­îng nh©n viªn chØ cã 2 ng­êi. Trong t­¬ng lai viÖc Chi nh¸nh më réng thÞ tr­êng vµ quy m« lµ ®iÒu tÊt yÕu. §iÒu nµy ®ßi hái bé phËn marketing cÇn ph¶i ®­îc më réng vµ lµm nhiÒu c«ng viÖc h¬n. Mét sè c«ng viÖc bé phËn marketing nªn lµm lµ: - Nghiªn cøu thÞ tr­êng t×m ra nh÷ng thÞ tr­êng môc tiªu míi tiÒm n¨ng h¬n. - TÝch cùc nghiªn cøu c¸c tuyÕn ®iÓm míi, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh phï hîp ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - CÇn thiÕt kÕ c¸c tËp gÊp víi ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vµ c¸c ch­¬ng tr×nh, víi møc gi¸ chi tiÕt göi ®Õn c¸c c«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch, c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, c¸c tæ chøc nh­ ®¹i sø qu¸n c¸c n­íc ë Hµ Néi, c¸c c¬ quan doanh nghiÖp… - Bé phËn nµy cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c bé phËn kh¸c trong viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. ¨ Bé phËn h­íng dÉn. HiÖn t¹i, Chi nh¸nh ch­a cã bé phËn h­íng dÉn. Nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng viÖc h­íng dÉn hiÖn vÉn do bé phËn ®iÒu hµnh ®¶m nhiÖm. §Ó gi¶m bít søc Ðp c«ng viÖc cho bé phËn ®iÒu hµnh Chi nh¸nh nªn khÈn ch­¬ng tæ chøc mét bé phËn h­íng dÉn riªng. Bé phËn nµy nªn gåm 2 ng­êi(mét ng­êi lµm tr­ëng bé phËn). Bé phËn nµy cã c«ng viÖc phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c lùa chän h­íng dÉn viªn cho ch­¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn h­íng dÉn viªn. 3.3.1.2. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ nguån nh©n lùc. §Ó ph¸t huy søc m¹nh bªn trong cña m×nh c«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn lµm mét sè c«ng viÖc sau: - Tró träng trong vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ båi d­ìng nguån nh©n lùc. + §èi víi nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n ë bËc ®¹i häc cÇn khuyÕn khÝch ®éng viªn hä ®i häc cao häc lÊy b»ng th¹c sü. + KhuyÕn khÝch ®éng viªn tÊt c¶ c¸c nh©n viªn ®i häc ngo¹i ng÷ ngoµi giê hµnh chÝnh. §Æc biÖt lµ häc c¸c tiÕng NhËt,Hµn quèc, Trung Quèc, §øc … v× ®©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng míi ®Çy tiÒm n¨ng cña Chi nh¸nh. - Chi nh¸nh cÇn ph¶i bæ sung thªm nh©n viªn cho phßng marketing v× víi sè l­îng 2 ng­êi lµ ch­a ®ñ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cña bé phËn nµy. ViÖc tuyÓn chän nh©n viªn cho Chi nh¸nh cÇn dùa vµo mét sè tiªu chuÈn sau: + Tr×nh ®é chuyªn m«n tèt nghiÖp §¹i häc lo¹i kh¸ trë lªn. + Nãi viÕt th«ng th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷. + Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt. + Cã kh¶ n¨ng thiÕt lËp duy tr× vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ. + N¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. - Chi nh¸nh cÇn mêi c¸c gi¸o viªn giái chuyªn ngµnh du lÞch ë c¸c tr­êng ®¹i häc vÒ båi d­ìng gi¶ng dËy nh÷ng kiÕn thøc du lÞch cho nh©n viªn cña m×nh. - Chi nh¸nh cÇn t¹o ra bÇu kh«ng khÝ ®oµn kÕt hîp t¸c gi÷a c¸c nh©n viªn víi nhau ®Ó hä phèi hîp víi nhau trong c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao. Chi nh¸nh cÇn tæ chøc c¸c buæi d· ngo¹i, tæ chøc sinh nhËt cho c¸c nh©n viªn cña m×nh ®Ó hä cã thÓ hiÓu nhau h¬n. 3.3.2. C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc marketing mix cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi . ChÝnh s¸ch marketing mix cña mét doanh nghiÖp bao gåm: ChÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ chÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng. C¸c chÝnh s¸ch nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong suèt chu kú sèng cña s¶n phÈm 3.3.2.1. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi . S¶n phÈm du lÞch lµ mét yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh marketing cña c«ng ty l÷ hµnh. V× s¶n phÈm du lÞch lµ kÕt qu¶ cña sù nghiªn cøu vµ s¸ng t¹o cña c«ng ty l÷ hµnh nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch. S¶n phÈm du lÞch cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi chñ yÕu lµ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ®­îc Chi nh¸nh x©y dùng vµ tæ chøc phôc vô kh¸ch du lÞch. §Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Chi nh¸nh cÇn quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau: - Nghiªn cøu thËt kü nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý, tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch trªn tõng thÞ tr­êng môc tiªu ®Ó cã thÓ x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch phï hîp, ®¶m b¶o phôc vô kh¸ch du lÞch mét c¸ch tèt nhÊt. - CÇn cã sù kÕt hîp gi÷a hai lo¹i ch­¬ng tr×nh hiÖn nay cña Chi nh¸nh ®ã lµ ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi vµ ch­¬ng tr×nh du lÞch tù chän. Khi kÕt hîp h¹i lo¹i ch­¬ng tr×nh nµy nã sÏ t¹o nªn tÝnh phong phó vµ hÊp dÉn h¬n cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ Chi nh¸nh cung øng phôc vô kh¸ch. Ngoµi ra khi kÕt hîp hai lo¹i ch­¬ng tr×nh nµy nã sÏ t¹o ra cho ch­¬ng tr×nh du lÞch cã thêi l­îng, thêi gian dµi h¬n tõ ®ã cã thÓ lµm t¨ng doanh thu cña Chi nh¸nh. - Chi nh¸nh lu«n lu«n chñ ®éng, n©ng cao vµ qu¶n lý chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh du lÞch. Trong mçi ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ Chi nh¸nh cung øng ra thÞ tr­êng cÇn cã sù kh¸c biÖt so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó t¹o nªn tÝnh hÊp dÉn. - T¹o nªn ®ét ph¸ trong viÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch míi. Ch¼ng h¹n tËp chung x©y dùng c¸c ch­¬ng t×nh du lÞch h­íng vµo c¸c chñ ®Ò nh­: Du lÞch sinh th¸i, du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng… - CÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu vµ x©y dùng nhiÒu ch­¬ng tr×nh du lÞch h¬n n÷a cho ®èi t­îng kh¸ch du lÞch néi ®Þa, nh»m thu hót nhiÒu h¬n ®èi t­îng nµy. V× tr­íc nh÷ng biÕn ®éng trªn thÕ giíi ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn kinh doanh du lÞch quèc tÕ. Th× kh¸ch du lÞch néi ®Þa sÏ lµ “chiÕc phao” cøu cho c¸c c«ng ty l÷ hµnh. - §èi víi kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®i ra (Outbound) cÇn x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch mang chñ ®Ò mua s¾m, th¨m viÕng… - Nghiªn cøu kü chu kú sèng cña tõng s¶n phÈm cña Chi nh¸nh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p kÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm vµ cã nh÷ng t¸c ®éng marketing phï hîp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña Chi nh¸nh. 3.3.2.2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty l÷ hµnh trªn ®Þa bµn Hµ Néi nh­ hiÖn nay. Th× viÖc Chi nh¸nh sö dông chÝnh s¸ch gi¸ nh­ thÕ nµo lµ v« cïng quan träng. NÕu Chi nh¸nh cã thÓ ®­a ra møc gi¸ phï hîp, ®­îc kh¸ch du lÞch chÊp nhËn h¬n so víi møc gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh th× Chi nh¸nh sÏ chiÕm ­u thÕ h¬n trong cuéc chiÕn vÒ gi¸ c¶. §Ó n©ng cao ®­îc n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh so víi ®èi thñ c¹nh tranh Chi nh¸nh cÇn quan t©m mét sè vÊn ®Ò sau: - CÇn x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c. Chi phÝ cè ®Þnh, chi phÝ biÕn ®æi ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh chuÈn cho ch­¬ng tr×nh du lÞch. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cã thÓ theo mét trong hai c¸ch sau: C¸ch 1: X¸c ®Þnh gi¸ thµnh theo kho¶n môc chi phÝ. Ph­¬ng ph¸p nµy x¸c ®Þnh gi¸ thµnh b»ng c¸ch nhãm toµn bé chi phÝ ph¸t sinh vµo mét sè kho¶n môc chñ yÕu. Ng­êi ta cã thÓ lËp b¶ng sau: B¶ng 11: X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña mét ch­¬ng tr×nh theo kho¶n môc. Ch­¬ng tr×nh du lÞch Sè kh¸ch(N) M· sè §¬n vÞ tÝnh STT Néi dung ch­¬ng tr×nh PhÝ biÕn ®æi PhÝ cè ®Þnh 1 VËn chuyÓn * 2 Kh¸ch s¹n * 3 ¡n uèng * 4 Ph­¬ng tiÖn tham quan * 5 VÐ tham quan * 6 PhÝ h­íng dÉn * 7 Visa-hé chiÕu * 8 C¸c chi phÝ kh¸c * 9 Tæng chi phÝ C¸ch 2: X¸c ®Þnh gi¸ thµnh theo lÞch tr×nh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× c¸c chi phÝ ®­îc liÖt kª cô thÓ vµ chi tiÕt theo tõng ngµy cña lÞch tr×nh. Cã thÓ h×nh dung ph­¬ng ph¸p nµy theo b¶ng sau: B¶ng 12: X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña mét ch­¬ng tr×nh du lÞch theo lÞch tr×nh. Ch­¬ng tr×nh du lÞch Sè kh¸ch(N) M· sè §¬n vÞ tÝnh Thêi gian lÞch tr×nh Sè tt Néi dung chi phÝ PhÝ biÕn ®æi PhÝ cè ®Þnh Ngµy 1 1 VËn chuyÓn * 2 Kh¸ch s¹n * Ngµy 2 5 Kh¸ch s¹n * 6 VÐ tham quan * Ngµy 4 17 19 VËn chuyÓn * Tæng sè B A Gi¸ thµnh cho mét kh¸ch cña mét ch­¬ng tr×nh ®­îc tÝnh nh­ sau: Z = b + A/ N Gi¸ thµnh cho c¶ ®oµn kh¸ch lµ: ZC§ = N.b + A Trong ®ã: N sè thµnh viªn trong ®oµn A. Tæng chi phÝ cè ®Þnh b tæng chi phÝ biÕn ®æi cho mét kh¸ch - ThiÕt lËp duy tr× vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch. §Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c s¶n phÈm dÞch vô mµ c¸c nhµ cung cÊp cung øng cho Chi nh¸nh ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch cã chÊt l­îng ®¶m b¶o vµ møc gi¸ rÎ nhÊt. Khi ®ã Chi nh¸nh sÏ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm du lÞch cña m×nh so víi ®èi thñ c¹nh tranh. - Nghiªn cøu kü l­ìng c¸c møc gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §©y lµ yªu cÇu rÊt quan träng trong viÖc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Nã cho phÐp Chi nh¸nh cã thÓ ®­a ra nh÷ng møc gi¸ mµ võa ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh, võa ®¶m b¶o cho Chi nh¸nh c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ. - CÇn n¾m v÷ng c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ b¸n mét ch­¬ng tr×nh du lÞch. §©y lµ viÖc quan träng nã ®¶m b¶o cho Chi nh¸nh ®­a ra nh÷ng møc gi¸ phï hîp võa ®¶m b¶o lîi nhuËn, võa cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ b¸n theo c¸ch sau: G = Z + P + Cb + Ck + T = Z( 1 + ap + ab + ak + ak ) = Z( 1 + aå ) Trong ®ã: P: Lµ kho¶n lîi nhuËn dµnh cho Chi nh¸nh . Cb:Chi phÝ b¸n, chi phÝ khuyÕch tr­¬ng. Ck :Chi phÝ kh¸c. T : C¸c kho¶n thuÕ. ab, ak, aT lµ c¸c hÖ sè cña lîi nhuËn, chi phÝ b¸n, chi phÝ kh¸c vµ thuÕ. Møc phæ biÕn cña aS lµ 0.2 – 0.25. Khi x¸c ®Þnh møc gi¸ cña mét ch­¬ng tr×nh du lÞch, Chi nh¸nh cÇn quan t©m tíi mét sè vÊn ®Ò sau: + X¸c ®Þnh møc gi¸ kh¸c nhau cho c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña mét ch­¬ng tr×nh du lÞch. Th«ng th­êng møc l·i suÊt trong gi¸ b¸n qua c¸c giai ®o¹n cña chu kú sèng nh­ sau: + Giai ®o¹n nghiªn cøu: Møc l·i kho¶ng 10% trªn gi¸ thµnh. + Giai ®o¹n t¨ng tr­ëng: Møc l·i kho¶ng 20% - 25%. + Giai ®o¹n ®o¹n b·o hoµ: Møc l·i gi÷ nguyªn nh­ giai ®o¹n t¨ng tr­ëng trong qu¸ tr×nh tthùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cÇn cã c¸c ®ît khuyÕn m·i, tÆng hoa hång cho c¸c ®¹i lý b¸n…®Ó khuyÕn khÝch b¸n ®­îc hµng. + Giai ®o¸n suy tho¸i: Trong giai ®o¹n nµy møc l·i kho¶ng 5% -7%, do ®ã møc gi¸ sÏ ph¶i gi¶m ®i ®Ó tËn dông nh÷ng c¬ héi b¸n hµng cuèi cïng. + X¸c ®Þnh møc gi¸ kh¸c nhau trong nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau cña thêi vô du lÞch. Mét ®Æc ®iÓm lÊt quan träng trong kinh doanh du lÞch lµ tÝnh thêi vô. Chi nh¸nh cÇn x¸c ®Þnh møc gi¸ cao t¹i thêi ®iÓm chÝnh vô vµ møc gi¸ thÊp t¹i thêi ®iÓm cuèi vô vµ ngoµi vô. - Chi nh¸nh cÇn ¸p dông nh÷ng h×nh thøc ­u ®·i, gi¶m gi¸ trong tr­êng hîp ®oµn kh¸ch ®«ng ng­êi, tiªu dïng nhiÒu dÞch vô, thêi gian chuyÕn ®i dµi… 3.3.2.3. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph©n phèi cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi muèn b¸n ®­îc nhiÒu s¶n phÈm du lÞch cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi hîp lý. ChÝnh viÖc t¹o ra kªnh ph©n phèi hîp lý sÏ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh rÊt lín trong cuéc chiÕn víi c¸c ®èi thñ cña Chi nh¸nh. Kh¸ch hµng cã thÓ mua s¶n phÈm cña Chi nh¸nh qua c¸c kªnh ph©n phèi sau: - Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp §©y lµ kªnh ph©n phèi mµ kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña Chi nh¸nh mét c¸ch trùc tiÕp. §èi víi kªnh nµy th× cÇn quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau: + X©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i b»ng viÖc nèi m¹ng Internet, tao lËp c¸c wbsite cña Chi nh¸nh …Nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ gióp cho Chi nh¸nh giao dÞch víi kh¸ch hµng thuËn tiÖn vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. + Chi nh¸nh nh¸nh cÇn cã ®éi ngò nh©n viªn marketing cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ giái, n¾m râ nh÷ng ­u ®iÓm cña s¶n phÈm cña Chi nh¸nh vµ cã kh¶ n¨ng trµo b¸n, thuyÕt phôc kh¸ch mua hµng. + Chi nh¸nh cÇn thùc hiÖn chÕ ®é khuyÕn khÝch b»ng tû lÖ hoa hång cao h¬n cho nh÷ng nh©n viªn marketing cña m×nh b¸n ®­îc nhiÒu s¶n phÈm. - Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp. Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp tøc lµ Chi nh¸nh ph¶i b¸n s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¹i lý trung gian… §Ó b¸n hµng cã hiÖu qu¶ qua kªnh ph©n phèi nµy Chi nh¸nh cÇn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau: + Chi nh¸nh cÇn ph¶i ®Æt c¸c v¨n phßng ®¹i diªn, ®¹i lý b¸n trªn mét sè thµnh phè lín cña n­íc ta nh­ : Thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, H¹ Long… §Ó cã thÓ thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn víi Chi nh¸nh ®o du lÞch t¹i Hµ Néi vµ nh÷ng vïng l©n cËn Hµ Néi nh­ H¹ Long, Ninh B×nh… + Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é khuyÕn khÝch hoa hång khi c¸c ®¹i lý, v¨n phßng ®¹i diÖn b¸n ®­îc nhiÒu s¶n phÈm . + CÇn cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng ®Ó hä giíi thiÖu kh¸ch cho Chi nh¸nh. Muèn vËy Chi nh¸nh cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o lîi Ých cho hä b»ng viÖc ®­a kh¸ch cña Chi nh¸nh ®Õn ¨n, ë nh÷ng kh¸ch s¹n, nhµ hµng nµy. + C¸c c«ng ty göi kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ còng lµ nguån göi kh¸ch chñ yÕu cho Chi nh¸nh. V× vËy, Chi nh¸nh cÇn cã mèi quan hÖ tèt, ®¶m b¶o uy tÝn víi c¸c c«ng ty nµy. + Chi nh¸nh cã thÓ b¸n c¸c ch­¬ng tr×nh cña m×nh th«ng qua m¹ng Internet. §©y lµ c¸ch cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¶ kh¸ch hµng vµ Chi nh¸nh trong qu¸ tr×nh mua vµ b¸n. 3.3.2.4. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm muèn b¸n ®­îc nhiÒu th× ph¶i khuyÕch tr­¬ng h×nh ¶nh cña m×nh. §èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty l÷ hµnh th× cµng ph¶i quan t©m h¬n. C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi khi lµm tèt c«ng viÖc nµy nã sÏ t¹o ra cho Chi nh¸nh lîi thÕ rÊt lín ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. Muèn vËy Chi nh¸nh cÇn quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau: - Th«ng tin vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh th«ng qua c¸c trung t©m du lÞch nh­ lµ c¸c v¨n phßng du lÞch trong n­íc, c¸c v¨n phßng h­íng dÉn du lÞch ë n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc du lÞch mµ Chi nh¸nh lµ thµnh viªn nh­: PATA, ASEANTA… §©y lµ c¸ch th«ng tin t­¬ng ®èi hiÖu qu¶ vµ Ýt tèn kÐm. - Lµm cho c¸c h­íng dÉn viªn, nh©n viªn cña Chi nh¸nh ý thøc ®­îc r»ng chÝnh hä lµ nh÷ng ng­êi th«ng tin tèt nhÊt vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh. - Chi nh¸nh cÇn thiÕt kÕ c¸c tê r¬i, tËp gÊp cã ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch nh­: tuyÕn ®iÓm, thêi gian thùc hiÖn, møc gi¸… Víi h×nh thøc ®Ñp, mÉu m· hîp lý, mÇu s¾c phong phó, hÊp dÉn. Sau ®ã Chi nh¸nh sÏ göi nh÷ng tËp gÊp nµy ®Õn c¸c c«ng ty göi kh¸ch, c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp, kh¸ch s¹n… - Chi nh¸nh nªn tham gia vµo c¸c héi trî du lÞch ®Ó giíi thiÖu víi nh÷ng kh¸ch hµng vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ c¸c s¶n phÈm míi cña Chi nh¸nh. - Chi nh¸nh cã ®­a c¸c th«ng tin vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch hoÆc c¸c s¶n phÈm míi cña m×nh lªn trang Web cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ tiÕp cËn nh÷ng th«ng tin thuËn lîi h¬n. 3.3.3. C¸c gi¶i ph¸p nh»m thiÕt lËp, duy tr× vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c nhµ cung cÊp cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi gåm c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô l­u tró, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tham quan, vui ch¬i, gi¶i trÝ vµ c¸c nhµ cung cÊp kh¸c. §Ó hoµn thiÖn mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp trªn, Chi nh¸nh cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p sau: 3.3.3.1. §èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi ¨ §èi víi c¸c nhµ cung cÊp ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn «t«. §©y lµ lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn th«ng dông nhÊt mµ Chi nh¸nh hay sö dông ®Ó tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh. §èi víi lo¹i ph­¬ng tiÖn nµy, Chi nh¸nh vÉn ch­a cã kh¶ n¨ng cã ®éi xe riªng cña m×nh mµ vÉn ph¶i thuª cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô «t«. Trong thêi gian tíi, Chi nh¸nh cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®Ó hoµn thiÖn mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp nµy ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh . - TiÕp tôc lùa chän thªm mét sè nhµ cung cÊp míi ®Æc biÖt lµ c¸c h·ng vËn chuyÓn t­ nh©n, cã c¸c lo¹i xe ®Ñp hiÖn ®¹i, tiÖn nghi ®Ó ký kÕt hîp ®ång víi hä. - Chi nh¸nh lu«n lu«n ph¶i kÕt hîp víi c¸c h·ng vËn chuyÓn ®Ó cïng nhau më c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô cho ®éi ngò l¸i xe ®Ó hä hiÓu biÕt h¬n vÒ quy tr×nh phôc vô c¸c ®oµn kh¸ch du lÞch trong c¸c chuyÕn hµnh tr×nh b»ng ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn «t«. §©y lµ c«ng viÖc rÊt cÇn thiÕt bëi v× lµm tèt c«ng viÖc nµy nã sÏ lµm n©ng cao chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh. §èi víi vÊn ®Ó chi phÝ cho viÖc tæ chøc c¸c líp nh­ vËy, Chi nh¸nh cã thÓ ®øng ra chÞu tÊt v× nã ®em l¹i lîi Ých ®Çu tiªn cho Chi nh¸nh. - Chi nh¸nh cÇn chñ ®éng tæ chøc c¸c buæi giao l­u gi÷a l¸i xe vµ h­íng dÉn viªn ®Ó hä hiÓu biÕt vÒ nhau h¬n, trao ®æi kinh nghiÖm thùc tÕ nh»m phèi hîp víi nhau tèt h¬n trong viÖc phôc vô kh¸ch du lÞch vµ gi¶i quyÕt nh÷ng tr­êng hîp bÊt th­êng trong chuyÕn hµnh tr×nh du lÞch. §©y lµ c«ng viÖc rÊt cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn v× trong chuyÕn hµnh tr×nh du lÞch lu«n lu«n cã nh÷ng tr­êng hîp bÊt th­êng x¶y ra ®Æc biÖt lµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn vËn chuyÓn vµ khi ®ã h­íng dÉn viªn vµ l¸i xe cïng phèi hîp víi nhau th× hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ cao h¬n. - Chi nh¸nh cÇn cã mèi liªn hÖ víi c¸c h·ng vËn chuyÓn ®Ó cã thÓ cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt trong viÖc ®iÒu ®éng vµ lùa chän c¸c lo¹i xe còng nh­ c¸c l¸i xe phï hîp víi ch­¬ng tr×nh du lÞch cô thÓ. TÊt c¶ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt trong viÖc phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. - Trong khi ký kÕt hîp ®ång víi c¸c h·ng vËn chuyÓn cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh, yªu cÇu, c¸c ®iÒu kho¶n chÆt chÏ, tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c h·ng vËn chuyÓn «t« lîi dông nh÷ng s¬ hë trong hîp ®ång ®Ó lµm khã cho Chi nh¸nh. ¨ §èi víi c¸c h·ng hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. ThÞ tr­êng môc tiªu cña Chi nh¸nh lµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®i vµo do ®ã ph­¬ng tiÖn chÝnh ®Ó ®­a kh¸ch du lÞch tõ n¬i ë th­êng xuyªn cña hä ®Õn ViÖt Nam lµ hµng kh«ng. Do h·ng hµng kh«ng vÒ c¬ b¶n vÉn thuéc ®éc quyÒn nªn hä rÊt cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng søc Ðp víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh nãi chung vµ C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi nãi riªng. ChÝnh v× vËy, Chi nh¸nh cÇn thiÕt lËp, duy tr× vµ cïng cè mèi quan hÖ víi c¸c h·ng hµng kh«ng ngµy mét tèt h¬n ®Ó gi¶m thiÓu søc Ðp tõ phÝa h·ng hµng kh«ng trong viÖc t¨ng gi¸, h¹ thÊp chÊt l­îng phôc vô, còng nh­ trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ®­a ®ãn kh¸ch du lÞch cña Chi nh¸nh. §Ó lµm ®­îc vÊn ®Ò nµy Chi nh¸nh cÇn ph¶i cã mét sè gi¶i ph¸p sau: - TiÕp tôc duy tr× mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®¹i lý vÐ m¸y bay trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra, Chi nh¸nh cßn cã thÓ ký hîp ®ång víi c¸c h·ng hµng kh«ng d©n dông cña ViÖt Nam ®Ó ®­îc ­u tiªn vÒ gi¸, tiÒn hoa hång vµ ®Æc biÖt lµ viÖc bè trÝ s¾p xÕp c¸c chuyÕn bay cho kh¸ch du lÞch cña Chi nh¸nh. - Chi nh¸nh cÇn thèng nhÊt víi c¸c h·ng hµng kh«ng vÒ tr¸ch nhiÖm vµ th«ng tin kÞp thêi vÒ nh÷ng chuyÕn bay bÞ ho·n, huû hay chËm giê ®Ó c¸c bªn cã liªn quan kh¾c phôc sù cè mét c¸ch nhanh nhÊt. Cô thÓ trong c¸c ®iÒu kho¶n vÒ hîp ®ång gi÷a hai bªn cÇn quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm râ rµng vÒ møc tiÒn ph¹t vµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn sù cè x¶y ra lµm chËm chÔ thêi gian cho kh¸ch hµng vµ ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña c¸c bªn liªn quan. - KiÕn nghÞ víi h·ng hµng kh«ng vÒ c¸c møc gi¸ dµnh cho kh¸ch néi ®Þa vµ kh¸ch quèc tÕ, cho phÐp xe ®ãn kh¸ch ë nh÷ng n¬i gÇn h¬n, ­u tiªn cho xe du lÞch lín cña Chi nh¸nh ®Õn ®ãn ë nh÷ng n¬i thuËn tiÖn. §iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c h­íng dÉn viªn cña Chi nh¸nh ®ãn kh¸ch chÝnh s¸c vµ nhanh nhÊt. Tr¸nh t×nh tr¹ng l¹c kh¸ch g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn uy tÝn cña Chi nh¸nh. - Trong t­¬ng lai khi ®«ng kh¸ch, Chi nh¸nh cã thÓ ký víi h·ng hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®Ó thuª trän gãi c¸c chuyÕn bay nhá ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch cña Chi nh¸nh tham quan c¸c ®iÓm du lÞch trong n­íc vµ n­íc ngoµi thuËn tiÖn vµ chÊt l­îng cao h¬n. ¨ §èi víi ngµnh ®­êng s¾t. HiÖn t¹i c¸c nguån kh¸ch du lÞch quèc tÕ cña Chi nh¸nh ®Õn tõ c¸c n­íc l¸ng giÒng trong khu vùc nh­ Trung Quèc, ASEAN rÊt ®«ng. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng ®­êng s¾t ®èi víi c¸c nguån kh¸ch nµy lµ chñ yÕu. Do vËy, Chi nh¸nh cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn mèi quan hÖ víi ngµnh ®­êng s¾t ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch mét c¸ch tèt nhÊt. Cô thÓ cÇn lµm c¸c c«ng viÖc sau: - CÇn phèi hîp víi c¸c nh©n viªn ®­êng s¾t, c¸c nhµ ga ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch mét c¸ch tèt h¬n trong chuyÕn hµnh tr×nh. - CÇn cã nh÷ng quy ®Þnh vµ th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin kÞp thêi cho nhau gi÷a Chi nh¸nh vµ c¸c nhµ ga ë c¸c ®Þa ph­¬ng vÒ nh÷ng thay ®æi cña hai phÝa. §Ó Chi nh¸nh chñ ®éng trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng thay ®æi ®ã. - Chi nh¸nh cÇn ®µm ph¸n víi ngµnh ®­êng s¾t trong viÖc gi¶m gi¸ hoÆc h­ëng hoa hång khi Chi nh¸nh cã nh÷ng ®oµn kh¸ch víi sè l­îng ®«ng. §iÒu nµy sÏ ®¶m b¶o cho Chi nh¸nh cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña m×nh so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ¨ §èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸c nh­ xÝch l«, tµu thuû… Chi nh¸nh còng ph¶i cã mèi quan hÖ tèt víi hä. §Æc biÖt ph­¬ng tiÖn xÝch l«, c¸c kh¸ch du lÞch quèc tÕ khu ®i du lÞch ë Hµ Néi, hä muèn cã nh÷ng chuyÕn du lÞch trong thµnh phè b»ng xÝch l«. Chi nh¸nh cÇn ký hîp ®ång víi c¸c ®éi xe xÝch l« ®Ó khi nµo cÇn sö dông cã thÓ yªu cÇu hä phôc vô kh¸ch du lÞch mét c¸ch dÔ dµng víi chÊt l­îng phôc vô tèt, gi¸ c¶ phï hîp. 3.3.3.2. Hoµn thiÖn mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô l­u tró. Nhu cÇu l­u tró cña kh¸ch du lÞch lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n trong chuyÕn hµnh tr×nh du lÞch. §èi víi c¸c nhµ cung cÊp c¸c dÞch vô l­u tró Chi nh¸nh ph¶i lu«n lu«n ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong viÖc ®Æt phßng kh¸ch s¹n phôc vô kh¸ch chÊt l­îng cao nhÊt. Ngoµi ra, nh÷ng kho¶n hoa hång mµ Chi nh¸nh thu vÒ kh«ng ph¶i lµ nhá. ChÝnh v× vËy, Chi nh¸nh cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp nµy. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã Chi nh¸nh cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: - Chi nh¸nh cÇn thiÕt ph¶i duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô l­u tró truyÒn thèng cña Chi nh¸nh nh­: Kh¸ch s¹n Melia Sofitel Metropole… §ång thêi thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô l­u tró míi vµ quan hÖ tèt víi hä ®Ó chñ ®éng trong viÖc phôc vô kh¸ch tr¸nh t×nh tr¹ng kh¸ch du lÞch kh«ng cã chç ë trong mïa du lÞch ®«ng kh¸ch. - Cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng phôc vô cña c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng ®¶m b¶o c¸c dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch ®óng víi nhu cÇu cña kh¸ch. - Phèi hîp víi c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng ®Ó ®­a thªm mét sè dÞch vô míi vµo kh¸ch s¹n ®Ó t¨ng c­êng chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch cña Chi nh¸nh. - CÇn ký kÕt hîp ®ång víi c¸c kh¸ch s¹n vÒ viÖc gi¶m gi¸ c¸c dÞch vô, c¸c kho¶n hoa hång hay khuyÕn khÝch c¸c dÞch vô miÔn phÝ khi Chi nh¸nh ®­a nhiÒu kh¸ch ®Õn c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng. §Ó cã thÓ h¹ thµnh ch­¬ng tr×nh du lÞch, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - Trong nh÷ng mïa du lÞch ®«ng kh¸ch Chi nh¸nh cÇn tiÕn hµnh ®Æt phßng tr­íc víi mét sè l­îng hîp lý vµ ph¶i cã nh÷ng cam kÕt rµng buéc víi c¸c kh¸ch s¹n ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu phßng. - HiÖn nay víi sè l­îng kh¸ch s¹n, nhµ hµng rÊt lín Chi nh¸nh cã thÓ Ðp hä gi¶m gi¸. Tuy nhiªn, khi Ðp hä gi¶m gi¸ cÇn chó ý ®Õn møc chÊt l­îng mµ hä cung øng. §Æc biÖt lµ yªu cÇu vÖ sinh. - Th«ng th­êng c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng ®Òu tËp trung phôc vô mét sè kh¸ch hµng môc tiªu. Tuy Chi nh¸nh phôc vô c¸c ®èi t­îng kh¸ch nµy th× ph¶i ®­a hä ®Õn ë c¸c kh¸ch s¹n ®ã. §Ó ®¶m b¶o mèi quan hÖ qua l¹i. 3.3.3.3. Hoµn thiÖn mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp c¸c dÞch vô tham quan vui ch¬i gi¶i trÝ. §èi víi Chi nh¸nh th× c¸c ®iÓm tham quan, vui ch¬i gi¶i trÝ ë Hµ Néi vµ nh÷ng vïng l©n cËn nh­ Qu¶ng Ninh, Ninh B×nh, H¶i Phßng… lµ nh÷ng n¬i c¬ b¶n ®Ó x©y dùng tuyÕn ®iÓm tham quan trong c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh. §èi víi c¸c nhµ cung cÊp c¸c dÞch vô nµy Chi nh¸nh cÇn cã mét sè biÖn ph¸p sau ®Ó hoµn thiÖn mèi quan hÖ víi hä: - Ngoµi nh÷ng ®iÓm tham quan quen thuéc ë Hµ Néi vµ nh÷ng vïng l©n cËn Chi nh¸nh cÇn tÝch cùc t×m c¸c ®iÓm tham quan míi ®Ó t¹o nªn tÝnh míi l¹ cña s¶n phÈm du lÞch cña Chi nh¸nh. Lµm tèt c«ng viÖc nµy nã sÏ lµm gi¶m ®i søc Ðp cña kh¸ch du lÞch ®èi víi c¸c ®iÓm tham quan. - ThiÕt lËp mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c nhµ h¸t móa rèi n­íc, ca móa nh¹c d©n téc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong n­íc ®Æt chç vµ gi¶m gi¸ b¸n cho Chi nh¸nh khi ®­a kh¸ch du lÞch ®Õn xem. -KiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong viÖc kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm, khã kh¨n cña c¸c ®iÓm tham quan nh­: t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng, ¨n xin, c­íp dËt… Ngoµi ra, Chi nh¸nh cßn cã thÓ tham m­u cho c¸c ®iÓm tham quan trong viÖc ph¸t triÓn c¸c khu míi. - Nghiªn cøu c¸c lÔ héi, lµng nghÒ truyÒn thèng vÒ thêi gian, ý nghÜa ®Ó x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch míi ®Õn c¸c ®iÓm tham quan nµy. - Chi nh¸nh cÇn cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ hiÖn ®¹i nh­ c«ng viªn n­íc Hå T©y, c¸c ®iÓm ch¬i thÓ thao… ®Ó phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch. - CÇn t­ vÊn cho c¸c ®iÓm tham quan vÒ viÖc b¸n mét sè hµng l­u niÖm. C«ng viÖc nµy sÏ t¹o thuËn lîi cho c¶ hai phÝa ®ã lµ Chi nh¸nh vµ c¸c ®iÓm tham quan. - CÇn ký hîp ®ång víi hä ®Ó quy ®Þnh cô thÓ nh÷ng kho¶n hoa hång dµnh cho Chi nh¸nh vµ gi¶m gi¸ khi Chi nh¸nh ®­a ®«ng kh¸ch ®Õn tham quan. 3.3.3.4. Hoµn thiÖn mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c. Ngoµi nh÷ng nhµ cung cÊp dÞch vô c¬ b¶n nh­ trªn, Chi nh¸nh cßn cã c¸c nhµ cung cÊp kh¸c nh­ c¸c nhµ cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hiÓm, m«i giíi, b­u chÝnh… c¸c c¬ quan c«ng quyÒn. ¨ §èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô nh­ b¶o hiÓm, m«i giíi… CÇn thiÕt ph¶i lùa chän nh÷ng nhµ cung cÊp cã uy tÝn, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ møc gi¸ phï hîp. ¨ §èi víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng c«ng quyÒn. - TiÕp tôc duy tr× vµ quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ h¶i quan, c«ng an biªn phßng… ®Æc biÖt lµ phßng xuÊt nhËp c¶nh trong viÖc xin cÊp phÐp vµ visa cho kh¸ch du lÞch. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngµnh c«ng an trong viÖc qu¶n lý th«ng tin vÒ kh¸ch. - H­íng dÉn viªn cña Chi nh¸nh cÇn thiÕt ph¶i phèi hîp víi nh©n viªn h¶i quan, cöa khÈu, s©n bay ®Ó lµm thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh nhanh nhÊt vµ thuËn tiÖn nhÊt. - KiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan an ninh ®Ó hä cho dÑp nh÷ng tÖ n¹n x· héi ë c¸c ®iÓm tham quan. - KiÕn nghÞ víi Tæng côc Du lÞch ®Ó cã h­íng, biÖn ph¸p tÝch cùc vµ ®ång bé vÒ mèi quan hÖ gi÷a du lÞch, hµng kh«ng, ®­êng s¾t vµ c¸c c¬ quan h÷u quan trong thêi gian ®ã. KÕt luËn Nh­ vËy, ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· më ra rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c«ng ty l÷ hµnh ph¸t triÓn, ®ång thêi còng kh«ng thiÕu nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc. §iÒu ®ã buéc c«ng ty l÷ hµnh lu«n lu«n ph¶i t×m tßi c¸i míi, ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt. C¸c gi¶i ph¸p mµ em ®­a ra ë trªn lµ nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng du lÞch Hµ Néi. C¸c gi¶i ph¸p nµy cÇn ®­îc thùc hiÖn tõng b­íc vµ liªn tôc diÔn ra ®ång thêi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh. ChØ cã vËy hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p míi ®­îc kh¼ng ®Þnh. Trªn ®©y em ®· tr×nh bµy toµn bé kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh trong xuèt thêi gian hai ®ît thùc tËp t¹i C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi. RÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o! Hµ Néi Sinh viªn thùc hiÖn. Tµi liÖu tham kh¶o 1. PGS. TS NguyÔn V¨n §Ýnh vµ TH.S Ph¹m Hång Ch­¬ng, Gi¸o tr×nh QTKD l÷ hµnh, NXB Thèng Kª Hµ Néi. 2. PGS.TS NguyÔn V¨n §Ýnh,TS NguyÔn V¨n M¹nh, Gi¸o tr×nh T©m lý vµ nghÖ thuËt giao tiÕp øng sö trong du lÞch, NXB Thèng kª Hµ Néi. 3. Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam: B¸o c¸o Tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2002 vµ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô n¨m 2003 cña ngµnh Du lÞch. 4. PGS. TS NguyÔn Thµnh §é, ChiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp , NXB Gi¸o dôc Hµ Néi. 5. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2002. 6. T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam c¸c sè n¨m 2002; sè 1,2,3 n¨m 2003. 7. Tæ chøc ph¸t triÓn Liªn HiÖp Quèc, Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu T­, ViÖn ph¸t triÓn chiÕn l­îc, Tæng quan vÒ c¹nh tranh c«ng nghiÖp ViÖt Nam, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi. 8. PGS. PTS TrÇn Minh §¹o, Marketing, NXB Thèng Kª Hµ Néi. 9. TH.S. TrÇn Ngäc Nam, TrÇn Huy Khang: Gi¸o tr×nh Marketing Du lÞch - Nhµ xuÊt b¶n TP. Hå ChÝ Minh. 10. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi c¸c n¨m 2000, 2001, 2002. 11. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty DÞch vô L÷ hµnh Sai gon tourist Chi nh¸nh Hµ Néi, C«ng ty Du LÞch BÕn Thµnh Chi nh¸nh Hµ Néi, C«ng ty Vietravel Chi nh¸nh Hµ Néi n¨m 2002. Môc lôc Lêi c¶m ¬n Tr­íc hÕt cho phÐp em bµy tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c nhÊt tíi thÇy gi¸o Tr­¬ng Tö Nh©n - ng­êi ®· h­íng dÉn em lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa Du lÞch vµ Kh¸ch s¹n- §H KTQD ®· gióp ®ì em vÒ chuyªn m«n trong thêi gian thùc tËp vµ lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. Cho phÐp em ®­îc göi lêi c¶m ¬n tíi ban gi¸m ®èc, c¸c anh chÞ hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh Hµ Néi cïng tÊt c¶ c¸c b¹n bÌ ®· gióp ®ì nhiÖt t×nh trong ®ît lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Do thêi gian nghiªn cøu vµ thu thËp tµi liÖu cã h¹n nªn kho¸ luËn tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n vµ em cã thÓ rót kinh nghiÖm nhiÒu h¬n trong c¸c c«ng tr×nh khoa häc sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi 5/2003 Sinh viªn: TrÇn §¨ng Hoan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội.doc
Luận văn liên quan