Đề tài Các nghiệp vụ kế toán trong phòng kế toán doanh nghiệp tại Vietcombank Bình Dương

1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân Hàng Ngoại Thương: 1.1.1. Giới thiệu về Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam : Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam được thành lập theo Nghị định 115/CP ngày 30/12/1962, tiền thân là Cục Quản Lý Ngoại Hối của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam với tên giao dịch là Bank For Foreign Trade Of Viet Nam, viết tắt là VCB hay VIETCOMBANK và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/1963. Trong những năm 1963-1989 đây là giai đoạn nền kinh tế đất nước phát triển hết sức khó khăn do những điều kiện lịch sử vốn có của nó. Trong giai đoạn này, một trong những nhiệm vụ đặt ra cho Ngân Hàng Ngoại Thương là phải bằng mọi cách điều khiển cán cân thanh toán quốc tế, bảo đảm an toàn vốn ngoại hối của đất nước, phục vụ kháng chiến chống Mỹ và vượt qua cấm vận của nước ngoài. Kết quả nghiệp vụ kinh doanh lúc đó đã tích lũy được 35 triệu USD lãi ròng, Ngân Hàng Ngoại Thương trở thành trung tâm thanh toán quốc tế, nơi tiếp nhận, ký nhận vay viện trợ của World Bank, nguồn vốn ODA và trở thành đại lý cho Chính Phủ trong quan hệ thanh toán vay nợ viện trợ. Trong suốt thời kỳ khó khăn đó, Ngân Hàng Ngoại Thương không chỉ thực hiện chức năng trung tâm thanh toán xuất nhập khẩu và tín dụng Quốc tế mà còn được Nhà nước giao quản lý toàn bộ vốn ngoại tệ của đất nước. Từ những năm 1990 đến nay, Ngân Hàng Ngoại Thương đã đổi mới chính sách cho vay, huy động vốn và trở thành Ngân Hàng Thương Mại Quốc Doanh có nguồn vốn lớn nhất Việt Nam. Hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Ngoại Thương với tỷ trọng gần 80% đầu tư tín dụng phục vụ đối tượng Doanh nghiệp Nhà nước, góp phần cung cấp lượng vốn đáng kể phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia như bưu chính viễn thông, điện lực, than, dầu khí, hoạt động tín dụng của Vietcombank đang thực hiện Đề án tái cơ cấu với mục tiêu đa dạng hóa loại hình dịch vụ phải mở rộng diện cho vay tín dụng. Một trong những thế mạnh của Vietcombank là kinh doanh ngoại tệ. Vietcombank đã thực hiện nối mạng thanh toán toàn cầu SWIFT, và cũng đang triển khai hàng loạt các máy rút tiền tự động ATM trên toàn quốc. Sáu năm liên tiếp (1996 – 2001), Vietcombank được Ngân hàng Chase Mahattan Bank New York trao tặng danh hiệu “Ngân Hàng có chất lượng dịch vụ thanh toán SWIFT tốt nhất Việt nam” và cũng trong 5 năm liên tiếp (2000 – 2004) tạp chí Banker (Anh Quốc) đã được bình chọn là “Ngân

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1571 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các nghiệp vụ kế toán trong phòng kế toán doanh nghiệp tại Vietcombank Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
höõng Leänh thanh toaùn baèng ngoaïi teä maø seõ chuyeån traû laïi cho khaùch haøng hoaëc cho ngaân haøng göûi leänh. * VCB BD chuyeån Leänh chuyeån coù: Trong moät ngaøy coù ba phieân thanh toaùn buø tröø. Sau moãi phieân NHNT göûi leänh ñi thì sau ñoù NHNN seõ chuyeån Leänh chuyeån coù cho NHNT ñeå baùo coù cho khaùch haøng. Khi nhaän ñöôïc chöùng töø thanh toaùn cuûa khaùch haøng, keá toaùn vieân giao dòch phaûi coù traùch nhieäm kieåm soaùt tính hôïp phaùp, hôïp leä cuûa chöùng töø. Rieâng ñoái vôùi chöùng töø ñieän töû, ngaân haøng thaønh vieân phaûi in (chuyeån hoaù) chöùng töø ñieän töû ra giaáy, kyù teân, ñoùng daáu theo ñuùng quy ñònh ñeå phuïc vuï cho vieäc kieåm soaùt, baûo quaûn vaø löu tröõ. Caùc chöùng töø cuûa khaùch haøng, thöôøng laø UNC hay Giaáy baùo coù. Haïch toaùn: - Neáu laø UNC: Nôï TK 4211 : Taøi khoaûn tieàn göûi cuûa KH baèng VNÑ Coù TK 5012 : Thanh toaùn buø tröø cuûa NH thaønh vieân. - Neáu laø Giaáy baùo coù: Nôï TK 4540 : Chuyeån tieàn phaûi traû baèng VNÑ. Coù TK 5012 : Thanh toaùn buø tröø cuûa NH thaønh vieân. Sau khi nhaän caùc chöùng töø ñaõ ñöôïc haïch toaùn vaø ñaõ ñöôïc kieåm soaùt vieân duyeät, keá toaùn vieân thanh toaùn buø tröø chuyeån ñoåi taát caû caùc chöùng töø thanh toaùn (bao goàm caû nhöõng chöùng töø giaáy, chöùng töø ñieän töû) lieân quan ñeán thanh toaùn buø tröø ñieän töû sang chöùng töø ñieän töû döôùi daïng leänh thanh toaùn. Leänh thanh toaùn ñöôïc laäp rieâng cho töøng chöùng töø thanh toaùn. Chuyeån kieåm soaùt vieân duyeät laïi caùc leänh ñaõ ñöôïc laäp ñi buø tröø. Neáu hôïp lyù vaø chính xaùc thì kieåm soaùt vieân kyù chöõ kyù ñieän töû xaùc nhaän chuyeån leänh ñi ñeán Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ñeå buø tröø. Treân leänh thanh toaùn göûi ñi thanh toaùn buø tröø ñieän töû phaûi coù ñaày ñuû chöõ kyù ñieän töû cuûa nhöõng ngöôøi coù lieân quan chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc cuûa döõ lieäu treân chöùng töø (Tröôûng phoøng, kieåm soaùt vieân, keá toaùn buø tröø). Caên cöù vaøo caùc leänh thanh toaùn ñaõ ñöôïc laäp chuyeån ñi ngaân haøng chuû trì trong phieân thanh toaùn buø tröø ñieän töû, keá toaùn vieân thanh toaùn buø tröø laäp Baûng keâ caùc leänh chuyeån ñi (Phuï luïc 4) vaø kieåm tra chöùng töø ñaõ ñöôïc duyeät vôùi Baûng keâ. Chuyeån chuû taøi khoaûn duyeät Baûng keâ. Chuù yù: Khi maïng truyeàn thoâng bò ngöøng vì baát kyø lyù do gì, caùc ngaân haøng thaønh vieân bò maát lieân laïc ñöôïc giao nhaän tröïc tieáp vôùi ngaân haøng chuû trì veà caùc baêng töø, ñóa töø coù chöùa leänh thanhh toaùn, baûng keâ caùc leänh thanh toaùn chuyeån ñi ngaân haøng chuû trì vaø baûng keát quaû thanh toaùn buø tröø ñieän töû. Khi tieán haønh giao nhaän baêng töø, ñóa töø coù chöùa leänh thanh toaùn vaø baûng keâ caùc leänh thanh toaùn chuyeån ñi ngaân haøng chuû trì, caùc ngaân haøng thaønh vieân phaûi in Baûng keâ caùc leänh thanh toaùn chuyeån ñi ngaân haøng chuû trì ra giaáy noäp cho ngaân haøng chuû trì. Treân baûng keâ phaûi coù ñaày ñuû daáu, chöõ kyù cuûa nhöõng ngöôøi lieân quan chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc cuûa döõ lieäu treân baêng töø, ñóa töø (Tröôûng phoøng, kieåm soaùt vieân, keá toaùn buø tröø). * VCB BD nhaän Leänh chuyeån coù: VCB BD chæ nhaän Leänh chuyeån coù cho khaùch haøng môû taøi khoaûn taïi ngaân haøng mình, neáu Leänh thanh toaùn chuyeån cho ngaân haøng khaùc thì VCB BD seõ traû laïi cho ngaân haøng chuyeån leänh. Keá toaùn thanh toaùn buø tröø nhaän file töø Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc göûi veà, caäp nhaät döõ lieäu ñeán. Khi nhaän ñöôïc caùc leänh thanh toaùn, kieåm soaùt vieân söû duïng maät maõ cuûa mình ñeå kieåm tra, kieåm soaùt chöõ kyù ñieän töû vaø maõ khoaù baûo maät cuûa ngaân haøng chuû trì ñeå xaùc ñònh tính ñuùng ñaén, chính xaùc cuûa leänh thanh toaùn sau ñoù chuyeån cho keá toaùn vieân thanh toaùn buø tröø ñeå xöû lyù tieáp. Keá toaùn vieân thanh toaùn buø tröø in caùc leänh thanh toaùn ra giaáy (2 lieân) roài haïch toaùn baùo coù cho khaùch haøng. Chuyeån kieåm soaùt vieân duyeät baùo coù. * Vaøo cuoái phieân giao dòch, keá toaùn buø tröø laäp Baûng keát quaû thanh toaùn buø tröø (Phuï luïc 5) goàm nhöõng khoaûn phaûi thu vaø phaûi traû cuï theå vaø Ñieän xaùc nhaän keát quaû thanh toaùn buø tröø (Phuï luïc 7). Chuyeån kieåm soaùt vieân vaø chuû taøi khoaûn kyù duyeät roài taïo file vaø göûi ñeán Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc. Haïch toaùn keát quaû phieân thanh toaùn buø tröø: - Neáu phaûi thu > phaûi traû (töùc soá tieàn cheânh leäch trong thanh toaùn buø tröø laø phaûi thu) Nôï TK 1113 : TGTT ôû NHNN. (Phaûi thu - Phaûi traû) Coù TK 5012 : Thanh toaùn buø tröø cuûa NH thaønh vieân. - Neáu phaûi thu < phaûi traû (töùc soá tieàn cheânh leäch trong thanh toaùn buø tröø laø phaûi traû) Nôï TK 5012 : Thanh toaùn buø tröø cuûa NH thaønh vieân. Coù TK 1113 : TGTT ôû NHNN. (Phaûi traû - Phaûi thu) Sau 3 phieân buø tröø, thanh toaùn vieân buø tröø in Baûng toång hôïp keát quaû buø tröø trong ngaøy goàm soá tieàn phaûi thu, phaûi traû cuûa caû ba phieân vaø soá tieàn cheânh leäch cuoái cuøng trong ngaøy. 2.4.3. Thanh toaùn qua Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc: 2.4.3.1. Quy ñònh chung: Thanh toaùn qua Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc laø vieäc caùc toå chöùc tín duïng coù nhu caàu chuyeån voán vôùi nhau thoâng qua caùc Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc laøm trung gian. Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc seõ trích taøi khoaûn tieàn göûi cuûa ngaân haøng naøy chuyeån traû cho ngaân haøng khaùc theo caùc chöùng töø maø caùc ngaân haøng göûi ñeán. Muoán thanh toaùn qua Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc caùc ngaân haøng phaûi môû taøi khoaûn tieàn göûi taïi ñaây vaø ñaûm baûo soá dö treân taøi khoaûn ñeå thanh toaùn cho ngaân haøng khaùc. Khi coù nhu caàu thanh toaùn qua Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc caùc ngaân haøng phaûi laäp ñaày ñuû chöùng töø theo quy ñònh cuûa Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc. 2.4.3.2. Thanh toaùn qua Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ôû VCB BD: VCB BD thöïc hieän thanh toaùn tröïc tieáp qua Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc khi ngaân haøng beân ngöôøi nhaän tieàn ôû ñòa phöông maø ôû ñoù khoâng coù chi nhaùnh VCB, hoaëc khi caàn göûi tieàn gaáp cho ngaân haøng beân kia maø khoâng ñôïi ñeán phieân thanh toaùn buø tröø. 2.4.3.2.1. Thanh toaùn cho ngaân haøng ôû ñòa phöông khaùc khoâng coù chi nhaùnh VCB: NHNN BD NHNN khaùc VCB BD NH ÑVH ÑVT ÑVH (1) (2) (3) (4) (5) Sô ñoà thanh toaùn: (1): VCB BD nhaän ñöôïc yeâu caàu thanh toaùn cuûa khaùch haøng ôû ngaân haøng khaùc ñòa phöông khoâng coù chi nhaùnh VCB. (2): VCB BD chuyeån Leänh chuyeån coù cho Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Bình Döông ñeå chuyeån tieáp cho ÑVH. (3): Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Bình Döông chuyeån Leänh chuyeån coù cho Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ñòa phöông ñoù. (4): Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ôû ñòa phöông ñoù seõ chuyeån cho ngaân haøng ÑVH (5): Ngaân haøng ÑVH baùo coù cho ÑVH. 2.4.3.2.2. Chuyeån tieàn ngay khoâng ñôïi phieân buø tröø: Haïch toaùn: Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ Coù TK 1113 : Tieàn göûi thanh toùan ôû NHNN. 2.4.4. Caùc sai laàm trong thanh toaùn: 2.4.4.1. Sai laàm lieân haøng: * Khaùch haøng göûi UNC yeâu caàu VCB BD thanh toaùn cho khaùch haøng cuûa hoï môû taøi khoaûn ôû moät ngaân haøng khaùc heä thoáng, ngoaïi tænh maø ôû ñoù coù chi nhaùnh VCB. Luùc naøy quy trình thanh toaùn ñöôïc thöïc hieän nhö sau: VCB BD göûi Giaáy baùo coù cho VCB ôû tænh caàn chuyeån ñeán nhôø buø tröø hoaëc ghi coù vaøo taøi khoaûn cuûa ngaân haøng ñôn vò nhaän neáu coù môû taøi khoaûn phuï ôû VCB. Nhöõng sai laàm coù theå maéc phaûi do sai teân ñôn vò höôûng hoaëc sai taøi khoaûn ñôn vò höôûng laøm cho ngaân haøng ñôn vò nhaän khoâng theå ghi coù cho khaùch haøng cuûa mình. Luùc naøy VCB BD seõ nhaän ñöôïc ñieän tra soaùt lieân haøng ñeà nghò ñieàu chænh laïi teân hoaëc taøi khoaûn cuûa ñôn vò höôûng sao cho khôùp ñuùng. Trong luùc chôø ñieàu chænh, soá tieàn naøy seõ ñöôïc ghi vaøo sai laàm. Haïch toaùn: - Neáu ngaân haøng beân ñôn vò höôûng khoâng môû taøi khoaûn tieàn göûi phuï ôû Vietcombank: Nôï TK 4540 : Chuyeån tieàn ñeán chuyeån tieáp Coù TK 4599 : Sai laàm trong lieân haøng - Neáu ngaân haøng beân ñôn vò höôûng coù môû taøi khoaûn phuï ôû Vietcombank: Nôï TK 4111 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa TCTD baèng VNÑ (hoaëc 4121) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 4599 : Sai laàm trong lieân haøng Sai laàm coù theå do giao dòch vieân ghi khoâng ñuùng so vôùi UNC hoaëc do khaùch haøng ghi sai trong UNC. Khi nhaän ñöôïc ñieän ñieàu chænh giao dòch vieân seõ kieåm tra xem mình coù ghi sai ko. Neáu khoâng thì baùo cho khaùch haøng bieát ñeå ñieàu chænh gaáp. Sau khi coù ñieàu chænh töø phía khaùch haøng, VCB BD seõ chuyeån tieáp soá tieàn naøy cho ngaân haøng ñôn vò höôûng hay traû vaøo taøi khoaûn cuûa khaùch haøng tuyø theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. - Neáu chuyeån tieáp: Nôï TK 4599 : Sai laàm trong lieân haøng Coù TK 4540 : Chuyeån tieàn ñi chôø chuyeån tieáp (Hoaëc 4111 : TG thanh toaùn cuûa TCTD baèng VNÑ.) (hoaëc 4121) (hoaëc ngoaïi teä) - Neáu traû vaøo taøi khoaûn cuûa khaùch haøng: Nôï TK 4599 : Sai laàm lieân haøng Coù TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) * VCB BD tra soaùt VCB khaùc, ñeà nghò ñieàu chænh sai laàm. Luùc naøy quy trình cuõng töông töï nhö khi bò tra soaùt. 2.4.4.2. Sai laàm trong buø tröø: Khi xuaát hieän sai laàm, ngaân haøng thaønh vieân nhaän leänh seõ tra soaùt ngaân haøng thaønh vieân göûi leänh qua Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc. * VCB BD laø ngaân haøng thaønh vieân nhaän leänh: Khi khoâng theå baùo coù cho khaùch haøng cuûa mình do sai taøi khoaûn hoaëc sai teân ñôn vò höôûng thì VCB BD seõ göûi leänh tra soaùt yeâu caàu ñieàu chænh trong 7 ngaøy, neáu khoâng nhaän ñöôïc traû lôøi seõ göûi traû laïi cho ngaân haøng göûi leänh. Nôï TK 5012 : Thanh toaùn buø tröø cuûa NH thaønh vieân. Coù TK 4599 : Sai laàm trong thanh toaùn buø tröø. - Neáu nhaän ñöôïc traû lôøi: Nôï TK 4599 : Sai laàm trong thanh toaùn buø tröø. Coù TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ. - Neáu khoâng nhaän ñöôïc ñieàu chænh traû lôøi: Nôï TK 4599 : Sai laàm trong thanh toaùn buø tröø. Coù TK 5012 : Thanh toaùn buø tröø cuûa NH thaønh vieân. * VCB BD laø ngaân haøng thaønh vieân göûi leänh. Khi nhaän ñöôïc tra soaùt cuûa Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc göûi tôùi thì keá toaùn giao dòch seõ goïi ñieän baùo cho khaùch haøng ñeà nghò ñieàu chænh gaáp. 2.5. Keá toaùn nghieäp vuï tín duïng: 2.5.1. Nghieäp vuï cho vay khaùch haøng doanh nghieäp: 2.5.1.1. Khaùi nieäm: Cho vay laø moät hình thöùc caáp tín duïng, theo ñoù VCB BD giao cho khaùch haøng moät khoaûn tieàn ñeå söû duïng vaøo muïc ñích vaø thôøi haïn nhaát ñònh theo thoaõ thuaän vôùi nguyeân taéc coù hoaøn traû caû goác vaø laõi. Thôøi haïn nhaát ñònh ôû ñaây chính laø thôøi haïn cho vay. Thôøi haïn cho vay laø khoaûng thôøi gian ñöôïc tính töø khi khaùch haøng baét ñaàu nhaän voán vay cho ñeán thôøi ñieåm traû heát nôï goác vaø laõi voán vay ñaõ ñöôïc thoaõ thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng giöõa VCB BD vaø khaùch haøng. Döïa vaøo thôøi haïn, cho vay coù theå chia thaønh: - Cho vay ngaén haïn laø caùc khoaûn vay coù thôøi haïn cho vay ñeán 12 thaùng. - Cho vay trung haïn laø caùc khoaûn vay coù thôøi haïn cho vay töø treân 12 thaùng ñeán 60 thaùng. - Cho vay daøi haïn laø caùc khoaûn vay coù thôøi haïn cho vay töø treân 60 thaùng trôû leân. Trong caùc khoaûn muïc thuoäc taøi saûn Coù cuûa ngaân haøng, cho vay chieám moät tyû troïng lôùn nhaát. Chæ coù laõi thu ñöôïc töø cho vay môùi buø ñaép noåi caùc chi phí tieàn göûi, chi phí kinh doanh quaûn lyù, chi phí thueá caùc loaïi vaø caû chi phí ruûi ro ñaàu tö. Toùm laïi, nghieäp vuï tín duïng laø moät nghieäp vuï quan troïng vaø chieám tyû troïng lôùn trong toaøn boä taøi saûn Coù cuûa ngaân haøng. Ñaây laø nguoàn voán hình thaønh töø huy ñoäng trong khaùch haøng, do vaäy ngaân haøng phaûi söû duïng coù hieäu quaû, nghóa laø cho vay phaûi thu hoài ñöôïc nôï ñeå traû cho ngöôøi göûi tieàn vaø thu laõi ñeå buø ñaép chi phí. 2.5.1.2. YÙ nghóa vaø nhieäm vuï keá toaùn cho vay: 2.5.1.2.1. YÙ nghóa: Keá toaùn ngaân haøng coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi nghieäp vuï tín duïng cuûa ngaân haøng. Phaûn aùnh tình hình ñaàu tö voán vaøo caùc ngaønh kinh teá quoác daân ñoàng thôøi qua ñoù taïo ñieàu kieän cho caùc ñôn vò, toå chöùc kinh teá, caù nhaân coù ñaày ñuû voán ñeå saûn xuaát kinh doanh vaø môû roäng löu thoâng haøng hoaù. Thoâng qua soá lieäu cuûa keá toaùn cho vay coù theå bieát ñöôïc phaïm vi, phöông höôùng ñaàu tö, hieäu quaû ñaàu tö cuûa ngaân haøng vaøo caùc ngaønh kinh teá. Keá toaùn cho vay theo doõi hieäu quaû söû duïng voán vay cuûa töøng ñôn vò, qua ñoù taêng cöôøng khuyeán khích cho vay voán hay haïn cheá cho vay ñoái vôùi töøng khaùch haøng. 2.5.1.2.2. Nhieäm vuï keá toaùn cho vay: Phaûn aùnh kòp thôøi, ñaày ñuû, chính xaùc soá lieäu cho vay ñeå ñaûm baûo voán saûn xuaát kinh doanh cho caùc toå chöùc kinh teá vaø theo doõi chaët cheõ kyø haïn nôï, haïch toaùn thu nôï kòp thôøi, taïo ñieàu kieän taêng nhanh voøng vay voán cuûa tín duïng. Giaùm saùt tình hình cho vay vaø thu nôï, thoâng qua vieäc kieåm soaùt chöùng töø cho vay, thu nôï, töø ñoù phaûn aùnh vaøo soå saùch thích hôïp tình hình cho vay vaø thu nôï, giuùp laõnh ñaïo ngaân haøng coù keá hoaïch, phöông höôùng ñaàu tö tín duïng ngaøy caøng coù hieäu quaû hôn. Baûo veä taøi saûn cuûa ngaân haøng: ngaân haøng ñaàu tö moät khoái löôïng lôùn voán tín duïng vaøo caùc ngaønh kinh teá, do ñoù ñeå theo doõi chaët cheõ, keá toaùn cho vay phaûi kieåm soaùt chính xaùc caùc chöùng töø coù lieân quan ñeán cho vay, thu nôï nhaèm haïch toaùn kòp thôøi, ñuùng luùc traùnh thaát thoaùt voán cuûa ngaân haøng. 2.5.1.3. Moät soá ñieàu khoaûn thoõa thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng maø keá toaùn cho vay caàn löu yù: - Beân vay coù theå ruùt voán vay baèng VNÑ hoaëc USD, tröôøng hôïp ruùt voán vay baèng USD beân vay chæ ñöôïc söû duïng ñeå thanh toaùn caùc chi phí nhaäp khaåu nguyeân vaät lieäu, haøng hoaù ñeå phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh. - Hình thöùc ruùt voán: tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn. Thôøi haïn ruùt voán: beân vay ñöôïc ruùt voán 1 hoaëc nhieàu laàn trong thôøi haïn toái ña nhö thoaõ thuaän ñaõ kyù keå töø ngaøy hôïp ñoàng coù hieäu löïc. Quaù thôøi haïn treân maø beân vay khoâng ruùt voán hoaëc ruùt voán khoâng heát thì khoâng ñöôïc ruùt voán tieáp nöõa, tröø khi coù söï chaáp thuaän baèng vaên baûn cuûa VCB BD. Moãi laàn ruùt voán vay, beân vay laäp Giaáy nhaän nôï theo maãu quy ñònh cuûa VCB BD keøm theo taøi lieäu chöùng minh muïc ñích söû duïng voán vay. Tröôøng hôïp cho vay ñeå beân vay môû L/C thanh toaùn haøng nhaäp khaåu taïi VCB BD thì beân vay cam keát vaø chaáp thuaän moät caùch voâ ñieàu kieän ñeå VCB BD ñöôïc toaøn quyeàn ghi nôï taøi khoaûn vay cuûa beân vay ñeå thanh toaùn cho ngöôøi höôûng lôïi treân cô sôû ñieän/ thö ñoøi tieàn hôïp leä cuûa ngaân haøng phuïc vuï ngöôøi höôûng lôïi. Beân vay nhaän nôï keå töø ngaøy VCB BD thanh toaùn tieàn cho ngöôøi höôûng lôïi. Soá tieàn nhaän ñöôïc laø soá tieàn thöïc teá VCB BD thanh toaùn cho ngöôøi höôûng lôïi; thôøi haïn vay vaø laõi vay tính töø ngaøy VCB BD thanh toaùn cho ngöôøi höôûng lôïi cho ñeán khi traû heát nôï goác vaø laõi cuøng caùc chi phí coù lieân quan khaùc. - Thôøi haïn cho vay: trong hôïp ñoàng tín duïng keå töø ngaøy ruùt voán cho ñeán khi traû heát nôï tính cho töøng laàn ruùt voán ñöôïc ghi treân Giaáy nhaän nôï. Tröôøng hôïp ngaøy ñeán haïn traû nôï rôi vaøo ngaøy nghæ (thöù 7, chuû nhaät hoaëc ngaøy leã) thì ngaøy ñeán haïn cuûa kyø haïn ñoù laø ngaøy laøm vieäc keá tieáp. Tröôøng hôïp ngaøy ñeán haïn cuûa kyø haïn traû nôï laø ngaøy nghæ ñoàng thôøi cuõng laø ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng thì ngaøy ñeán haïn cuûa kyø haïn ñöôïc xaùc ñònh laø ngaøy laøm vieäc tröôùc ñoù. - Laõi suaát cho vay ñöôïc tính cho töøng laàn ruùt voán (moãi laàn ruùt voán seõ laäp 1 giaáy nhaän nôï) theo thoâng baùo laõi suaát cho vay ngaén haïn cuûa VCB BD taïi ngaøy nhaän nôï. Laõi suaát quaù haïn: Ñoái vôùi nôï goác quaù haïn, laõi suaát quaù haïn laø 150% so vôùi laõi suaát vay trong haïn. Ñoái vôùi laõi quaù haïn, laõi suaát quaù haïn laø 0% ñöôïc tính treân toång soá dö nôï laõi quaù haïn - Beân vay nhaän nôï baèng loaïi tieàn naøo thì traû nôï baèng loaïi tieàn ñoù. Beân vay coù theå traû nôï/ ruùt voán baèng loaïi tieàn khaùc khi ñöôïc VCB BD chaáp thuaän vaø theo quy ñònh cuûa VCB BD taïi thôøi ñieåm traû nôï/ ruùt voán vaø phuø hôïp Quy cheá quaûn lyù ngoaïi hoái hieän haønh. Traû laõi vay haøng thaùng, töø ngaøy 26 ñeán ngaøy cuoái thaùng. - NHNT ñöôïc quyeàn: Töï ñoäng trích taøi khoaûn tieàn göûi caùc loaïi cuûa beân vay ñeå thu nôï goác vaø laõi khi ñeán haïn, ñöôcï chaám döùt vieäc cho vay vaø thu nôï tröôùc haïn caû goác vaø laõi trong caùc tröôøng hôïp theo quy ñònh. Neáu coù thay ñoåi hình thöùc sôû höõu, saùt nhaäp, chia taùch, hôïp nhaát phaûi traû heát nôï vaø laõi tieàn vay cho beân cho vay; Neáu beân vay chöa traû heát nôï goác vaø laõi thì ñôn vò môùi phaûi nhaän toaøn boä nôï goác, nôï laõi vaø thöïc hieän caùc ñieàu cam keát cuûa beân vay ñoái vôùi VCB quy ñònh taïi hôïp ñoàng. 2.5.2. Keá toaùn cho vay ngaén haïn: Cho vay ngaén haïn bao goàm hai loaïi cho vay: Cho vay theo moùn: thöïc teá khoâng nhieàu. Cho vay theo haïn möùc tín duïng: ñaùp öùng nhu caàu voán löu ñoäng thöôøng xuyeân trong suoát quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Khaùch haøng coù theå ruùt voán nhieàu laàn trong haïn möùc ñöôïc ruùt voán. Neáu trong thôøi haïn ruùt voán cuûa Hôïp ñoàng tín duïng coù haïn möùc, khaùch haøng traû ñöôïc moät phaàn nôï vay thì haïn möùc coøn ñöôïc ruùt voán cuûa khaùch haøng seõ ñöôïc taêng leân ñuùng baèng soá tieàn khaùch haøng traû nôï. 2.5.2.1. Giaûi ngaân: Khi coù nhu caàu ruùt voán, doanh nghieäp seõ laøm thuû tuïc ruùt voán gôûi cho ngaân haøng taïi Phoøng quan heä khaùch haøng. Caên cöù vaøo hoà sô vay cuûa khaùch haøng (Giaáy nhaän nôï keøm caùc hoaù ñôn, chöùng töø coù lieân quan), caùn boä quan heä khaùch haøng kieåm tra neáu hôïp leä seõ tieán haønh laäp Thoâng baùo ñuû ñieàu kieän ruùt voán trình caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. Sau ñoù boä phaän quaûn lyù nôï tieáp nhaän vaø kieåm tra hoà sô giaûi ngaân (kieåm tra tính hôïp leä, ñaày ñuû cuûa hoà sô, haïn möùc coøn ñöôïc ruùt, ñoàng thôøi ñoái chieáu vôùi caùc thoâng tin trong Thoâng baùo taùc nghieäp ñaõ ñöôïc Phoøng quan heä khaùch haøng chuyeån sang töø tröôùc). Tröôøng hôïp moïi ñieàu kieän ñöôïc ñaùp öùng, caùn boä quaûn lyù nôï thöïc hieän môû taøi khoaûn tieàn vay (neáu chöa coù taøi khoaûn vay), ñieàn soá taøi khoaûn vay vaø kyù nhaùy leân taát caû caùc Giaáy nhaän nôï trình Tröôûng/phoù Phoøng quaûn lyù nôï kyù duyeät. Moät Giaáy nhaän nôï coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa Phoøng quaûn lyù nôï cuøng caùc chöùng töø keøm theo chuyeån sang boä phaän keá toaùn giaûi ngaân. Keá toaùn vieân nhaän chöùng töø ruùt voán ( UNC, Giaáy nhaän nôï, Thoâng baùo ñuû ñieàu kieän ruùt voán) vaø tieán haønh giaûi ngaân cho khaùch haøng. Haïch toaùn: - Nhaän nôï vay baèng tieàn maët: Nôï TK 2111 : Cho vay ngaén haïn (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ (hoaëc 2141) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 1011 : Tieàn maët taïi quyõ chính baèng VNÑ (hoaëc 1031) (hoaëc ngoaïi teä) - Nhaän nôï vay baèng chuyeån khoaûn: Nôï TK 2111 : Cho vay ngaén haïn (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ (hoaëc 2141) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 4211 : TK tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) Hoaëc: (Coù TK 5211 : Chuyeån tieàn cuøng heä thoáng.) (Coù TK 4540 : Chuyeån tieàn ñeán chuyeån tieáp.) (Coù TK 5012 : Thanh toaùn buø tröø.) Trong thöïc teá vieäc chuyeån tieàn vaøo taøi khoaûn cuûa coâng ty laø raát haïn cheá (chæ trong tröôøng hôïp cho vay buø ñaép), thöôøng doanh nghieäp seõ laäp Giaáy nhaän nôï keøm UNC thanh toaùn cho khaùch haøng cuûa coâng ty. - Neáu cuoái ngaøy ñaõ heát phieân thanh toaùn buø tröø, keá toaùn vieân haïch toaùn vaøo taøi khoaûn trung gian chôø phieân thanh toaùn buø tröø ngaøy tieáp theo. Nôï TK 2111 : Cho vay ngaén haïn (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ Coù TK 4599 : Taøi khoaûn trung gian - Ngaøy hoâm sau seõ chuyeån ñi thanh toaùn buø tröø: Nôï TK 4599 : Taøi khoaûn trung gian Coù TK 5012 : Thanh toaùn buø tröø cuûa NH thaønh vieân. 2.5.2.2. Thu laõi vay: Laõi cho vay ñöôïc tính coäng doàn haøng ngaøy vaø ñöôïc tính treân soá dö nôï thöïc teá khaùch haøng vay. Hôïp ñoàng tín duïng quy ñònh thôøi gian thu laõi baét ñaàu töø ngaøy 26 ñeán ngaøy cuoái thaùng. Moãi taøi khoaûn vay ñöôïc tính laõi theo laõi suaát thoaõ thuaän treân Giaáy nhaän nôï. Caùch tính laõi tieàn vay: Laõi = Toång (Soá dö nôï thöïc teá theo ngaøy * (laõi suaát thaùng/30)) Laõi = Toång (Soá dö nôï thöïc teá theo ngaøy * (laõi suaát naêm/360)) Haïch toaùn: Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ. (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 702 : Thu laõi cho vay baèng VNÑ. (hoaëc ngoaïi teä) 2.5.2.3. Thu nôï: Caên cöù thoaõ thuaän giöõa khaùch haøng vaø ngaân haøng trong Hôïp ñoàng tín duïng. * Khaùch haøng coù theå traû nôï tröôùc haïn baèng caùch Phoøng quan heä khaùch haøng seõ laäp Thoâng baùo thu nôï tröôùc haïn cho keá toaùn vieân trích taøi khoaûn tieàn göûi cuûa khaùch haøng traû nôï goác. Hoaëc khaùch haøng laäp UNC traû nôï. Haïch toaùn: Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 2111 : Cho vay ngaén haïn (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ (hoaëc 2141) (hoaëc ngoaïi teä) - Tröôøng hôïp taøi khoaûn vay heát soá dö thì quaûn lyù nôï tính laõi, laäp phieáu laõi chuyeån keá toaùn thu laõi taát toaùn taøi khoaûn. Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ. (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 702 : Thu laõi cho vay baèng VNÑ. * Tröôøng hôïp nôï ñeán haïn, Phoøng quaûn lyù nôï theo doõi nôï ñeán haïn vaø laäp Thoâng baùo thu nôï ñeán haïn ñöa keá toaùn haïch toaùn. Nôï ñeán haïn bao goàm caû goác vaø laõi. Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ. (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 2111 : Cho vay ngaén haïn (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ. (hoaëc 2141) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 702 : Thu laõi cho vay. * Neáu ñeán haïn maø khaùch haøng khoâng coù tieàn traû vaø cuõng khoâng yeâu caàu gia haïn nôï hoaëc khoâng ñöôïc chaáp nhaän gia haïn nôï thì caùn boä quaûn lyù nôï theo doõi vieäc chuyeån nôï quaù haïn töï ñoäng treân maùy. Nôï ñöôïc chia laøm 5 loaïi: Nôï ñuû tieâu chuaån. Nôï caàn chuù yù: nôï quaù haïn döôùi 90 ngaøy. Nôï döôùi tieâu chuaån: nôï quaù haïn töø 90 ngaøy tôùi 180 ngaøy. Nôï nghi ngôø: nôï quaù haïn töø 181 ngaøy tôùi 360 ngaøy. Nôï coù khaû naêng maát voán: nôï quaù haïn treân 360 ngaøy. Khi moùn vay ñeán haïn maø khaùch haøng khoâng traû ñöôïc nôï, cuoái ngaøy giao dòch caùn boä tín duïng seõ môû taøi khoaûn nôï quaù haïn töông öùng. Döïa vaøo soá taøi khoaûn vay trong haïn loaïi quaù haïn, heä thoáng seõ taïo soá taøi khoaûn vay quaù haïn. - Chuyeån nôï trong haïn sang nôï caàn chuù yù (quaù haïn döôùi 90 ngaøy): Nôï TK 2112 : Cho vay ngaén haïn, nôï caàn chuù yù baèng VNÑ. (hoaëc 2142) (hoaëc baèng ngoaïi teä) Coù TK 2111 : Cho vay ngaén haïn (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ. (hoaëc 2141) (hoaëc ngoaïi teä) - Chuyeån caùc nôï quaù haïn cuûa cho vay ngaén haïn tieáp theo töông töï treân vôùi caùc taøi khoaûn töông öùng döôùi ñaây: TK 2113 (hoaëc 2143): cho vay ngaén haïn, nôï döôùi tieâu chuaån (quaù haïn töø 90 ngaøy tôùi 180 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) TK 2114 (hoaëc 2144): cho vay ngaén haïn, nôï nghi ngôø (quaù haïn töø 181 ngaøy tôùi 360 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) TK 2115 (hoaëc 2145): cho vay ngaén haïn, nôï coù khaû naêng maát voán (quaù haïn treân 360 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) * Khi khaùch haøng traû nôï thì ngaân haøng seõ thu nôï goác, laõi cho vay vaø laõi phaït do quaù haïn. Nôï TK 4211 (hoaëc 4221): Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH. Coù TK thích hôïp (2112, 2113, 2118, 2142, 2143, 2148). Coù TK 702: Thu laõi cho vay. Coù TK 790: Thu laõi phaït. 2.5.3. Cho vay trung, daøi haïn: Khaùch haøng coù theå ruùt voán nhieàu laàn vaø thoaõ thuaän traû nôï laøm nhieàu kyø theo thoaõ thuaän giöõa khaùch haøng vaø ngaân haøng trong Hôïp ñoàng tín duïng. Khaùc vôùi cho vay theo haïn möùc tín duïng, sau moãi laàn traû nôï nhö vaäy thì haïn möùc coøn ñöôïc ruùt voán cuûa khaùch haøng khoâng thay ñoåi. 2.5.3.1. Giaûi ngaân: Nôï TK 2121 : Cho vay trung haïn (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ (hoaëc 2151) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK thích hôïp (4211,4221,5211,5012) Nôï TK 2131 : Cho vay daøi haïn (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ (hoaëc 2161) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK thích hôïp (4211,4221,5211,5012) 2.5.3.2. Thu laõi vay: Töông töï cho vay ngaén haïn, laõi cho vay trung daøi haïn cuõng ñöôïc tính theo ngaøy vaø ñöôïc tính treân soá tieàn thöïc teá khaùch haøng vay. Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 3941 : Thu laõi cho vay baèng VNÑ (hoaëc 3942) (hoaëc ngoaïi teä) 2.5.3.3. Thu nôï: Moãi laàn ñeán kyø haïn traû nôï theo thoaõ thuaän trong Hôïp ñoàng tín duïng thì caùn boä quaûn lyù nôï seõ laäp thoâng baùo thu nôï cho keá toaùn vieân ñeå trích taøi khoaûn cuûa coâng ty ñeå traû nôï. Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 2121 : Cho vay TH (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ (hoaëc 2151) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 702 : Thu laõi cho vay. Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 2131 : Cho vay daøi haïn (nôï ñuû tieâu chuaån) baèng VNÑ (hoaëc 2161) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 702 : Thu laõi cho vay. Chuyeån nôï quaù haïn cuûa cho vay trung daøi haïn cuõng töông töï nhö cho vay ngaén haïn. TK 2122(hoaëc 2152): cho vay trung haïn, nôï caàn chuù yù (nôï quaù haïn döôùi 90 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) TK 2123(hoaëc 2153): cho vay trung haïn, nôï döôùi tieâu chuaån (nôï quaù haïn töø 90 ngaøy tôùi 180 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) TK 2124(hoaëc 2154): cho vay trung haïn, nôï nghi ngôø (quaù haïn töø 181 ngaøy tôùi 360 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) TK 2125(hoaëc 2155): cho vay trung haïn, nôï coù khaû naêng maát voán (nôï quaù haïn treân 360 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) TK 2132(hoaëc 2162): cho vay daøi haïn, nôï caàn chuù yù (nôï quaù haïn döôùi 90 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) TK 2133(hoaëc 2163): cho vay daøi haïn, nôï döôùi tieâu chuaån (nôï quaù haïn töø 90 ngaøy tôùi 180 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) TK 2134(hoaëc 2164): cho vay daøi haïn, nôï nghi ngôø (quaù haïn töø 181 ngaøy tôùi 360 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä). TK 2135(hoaëc 2165): cho vay daøi haïn, nôï coù khaû naêng maát voán(quaù haïn treân 360 ngaøy) baèng VNÑ (hoaëc ngoaïi teä) 2.6. Caùc nghieäp vuï keá toaùn khaùc: 2.6.1. Thu tieàn maët theo tuùi nieâm phong: Coù moät soá ít doanh nghieäp noäp tieàn vaøo ngaân haøng moät löôïng tieàn maët khaù lôùn goàm nhieàu loaïi tieàn khaùc nhau. Vieäc kieåm tra tieàn ngay luùc ñoù seõ gaây khoù khaên cho caû ngaân haøng vaø khaùch haøng vì thôøi gian kieåm ñeám khaù laâu. Do ñoù ngaân haøng vaø khaùch haøng seõ coù moät vaên baûn thoaõ thuaän vôùi nhau, ngaân haøng seõ nieâm phong soá tieàn ñoù vaø kieåm tra trong voøng vaøi ngaøy sau. Vieäc thoaõ thuaän coù hai tröôøng hôïp: - Thoaõ thuaän khi naøo ngaân haøng kieåm ñeám seõ thoâng baùo cho coâng ty cöû ngöôøi ñeán cuøng tham gia kieåm ñeám. - Thoaõ thuaän coâng ty trao quyeàn cho ngaân haøng kieåm ñeám, khi kieåm ñeám xong seõ thoâng baùo veà cho coâng ty keát quaû kieåm ñeám. Khi thu tieàn nieâm phong nhö vaäy, keá toaùn vieân khoâng ñöôïc haïch toaùn thaúng vaøo tieàn maët coù trong ngaân haøng maø haïch toaùn vaøo moät taøi khoaûn khaùc (taøi khoaûn trung gian) chôø coù keát quaû kieåm ñeám môùi haïch toaùn vaøo tieàn maët taïi quyõ chính. Thu tieàn theo tuùi nieâm phong phaûi coù Bieân baûn giao nhaän tieàn maët theo tuùi nieâm phong (3 baûn) treân ñoù phaûi coù chöõ kyù cuûa khaùch haøng, thuû quyõ, Tröôûng phoøng ngaân quyõ. Trong ñoù, khaùch haøng giöõ 1 baûn, phoøng ngaân quyõ löu 1 vaø phoøng keá toaùn löu 1 baûn. Thu tieàn maët theo tuùi nieâm phong, keá toaùn vieân seõ caên cöù vaøo Giaáy noäp tieàn vaø Bieân baûn giao nhaän tieàn maët theo tuùi nieâm phong ñeå haïch toaùn. Sau khi kieåm ñeám xong, neáu thieáu tieàn ngaân haøng seõ yeâu caàu khaùch haøng boå sung, neáu thöøa tieàn ngaân haøng seõ traû laïi cho khaùch haøng. Haïch toaùn: - Khi chöa kieåm ñeám, thoâng thöôøng coù hai tröôøng hôïp noäp tieàn: + Noäp vaøo taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn cuûa coâng ty: Nôï TK 1011 : Tieàn maët thu theo tuùi nieâm phong. Coù TK 4211 : TG thanh toaùn cuûa khaùch haøng baèng VNÑ. + Noäp traû nôï vay: Nôï TK 1011 : Tieàn maët thu theo tuùi nieâm phong. Coù TK vay thích hôïp. - Khi ñaõ kieåm ñeám xong, keá toaùn vieân caên cöù vaøo Bieân baûn kieåm ñeám cuûa Phoøng ngaân quyõ ñeå haïch toaùn: Nôï TK 1011 : Tieàn maët taïi quyõ chính baèng VNÑ. Coù TK 1011 : Tieàn maët thu theo tuùi nieâm phong. 2.6.2. Thanh toaùn löông cho nhaân vieân coâng ty laø khaùch haøng cuûa ngaân haøng: 2.6.2.1.Traû löông baèng VNÑ: Neáu doanh nghieäp muoán thanh toaùn löông qua theû (chi löông theo danh saùch) thì doanh nghieäp phaûi kyù keát Hôïp ñoàng thanh toaùn löông qua theû ngaân haøng VCB BD. Haøng thaùng doanh nghieäp laäp UNC göûi VCB BD cuøng danh saùch traû löông vaø ñóa meàm löu danh saùch traû löông cuøng soá tieàn löông traû cho nhaân vieân coâng ty. Haïch toaùn: Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ. Coù TK 4599 : Trung gian thanh toaùn löông. Neáu taøi khoaûn VNÑ cuûa doanh nghieäp khoâng ñuû soá dö thì ngaân haøng seõ trích töø taøi khoaûn ngoaïi te cuûa doanh nghieäp. Nôï TK 4221 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng ngoaïi teä. Coù TK 4711 : Mua baùn ngoaïi teä kinh doanh. Nôï TK 4712 : Thanh toaùn mua baùn ngoaïi teä kinh doanh. Coù TK 4599 : Trung gian thanh toaùn löông. Töø taøi khoaûn trung gian naøy seõ chuyeån cho ngöôøi nhaän ôû ngaân haøng thích hôïp. Nôï TK 4599 : Trung gian thanh toaùn löông Coù TK thích hôïp. 2.6.2.2. Traû löông baèng ngoaïi teä: Neáu laàn ñaàu tieân coâng ty thöïc hieän chi löông cho ngöôøi nöôùc ngoaøi taïi VCB BD, coâng ty caàn cung caáp moät boä hoà sô chi löông cho ngöôøi nöôùc ngoaøi, bao goàm: Hôïp ñoàng lao ñoäng: treân hôïp ñoàng lao ñoäng phaûi neâu roõ caùc yeáu toá nhö: thôøi haïn lao ñoäng, möùc löông cô baûn, phuï caáp (neáu coù), caùc khoaûn khaáu tröø (neáu coù) vaø hình thöùc traû löông (baèng tieàn maët hay baèng chuyeån khoaûn). Passport vaø Visa (coøn thôøi haïn) cuûa ngöôøi ñöôïc traû löông (baûn chính). Baûng löông. Baûng cam keát cuûa coâng ty ñoái vôùi VCB BD veà vieäc ñaûm baûo thöïc hieän nghóa vuï noäp thueá Thu nhaäp caù nhaân (cuûa ngöôøi ñöôïc traû löông taïi VCB BD) cho Cuïc thueá vaø xaùc nhaän soá tieàn thöïc laõnh taïi VCB BD laø soá tieàn sau khi tröø thueá Thu nhaäp caù nhaân. Giaáy giôùi thieäu ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn laõnh tieàn maët löông ngöôøi nöôùc ngoaøi baèng ngoaïi teä. Treân giaáy giôùi thieäu phaûi neâu roõ CMND, ngaøy caáp, nôi caáp (chæ caàn trong tröôøng hôïp chi löông baèng tieàn maët taïi VCB BD) Chöùng töø chi löông: UNC (hình thöùc chi löông chuyeån khoaûn), hoaëc seùc (neáu chi löông baèng tieàn maët). Haøng thaùng ñeán ngaøy chi traû löông (keå töø laàn chi löông thöù 2 taïi VCB BD), coâng ty chæ caàn cung caáp cho ngaân haøng UNC (chi baèng chuyeån khoaûn) hoaëc seùc (chi baèng tieàn maët) vaø keøm theo Baûng löông. Khi Hôïp ñoàng löông, Passport, Visa cuûa ngöôøi ñöôïc traû löông ñeán haïn, neáu ngöôøi lao ñoäng ñöôïc tieáp tuïc kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi coâng ty thì coâng ty caàn boå sung cho VCB BD hôïp ñoàng lao ñoäng môùi cuõng nhö Passport vaø Visa cuûa ngöôøi ñöôïc traû löông. Töông töï cho tröôøng hôïp ngöôøi ñöôïc traû löông ñöôïc taêng löông thì coâng ty caàn phaûi boå sung cho VCB BD quyeát ñònh taêng löông cho ngöôøi lao ñoäng. Tröôøng hôïp coâng ty khoâng coù taøi khoaûn ngoaïi teä hoaëc coù taøi khoaûn ngoaïi teä nhöng ñeán kyø traû löông soá dö taøi khoaûn ngoaïi teä khoâng ñuû ñeå chi löông cho nhaân vieân thì coâng ty coù theå laäp Giaáy ñeà nghò mua ngoaïi teä theo tyû giaù baùn ngoaïi teä cuûa ngaân haøng. Haïch toaùn chi baèng chuyeån khoaûn: Nôï TK 4221 : TGTT cuûa DN baèng ngoaïi teä. Coù TK 4221 : TGTT cuûa ngöôøi ñöôïc traû löông baèng ngoaïi teä. Haïch toaùn chi baèng tieàn maët Nôï TK 4221 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa DN baèng ngoaïi teä. Coù TK 1031 : Tieàn maët taïi quyõ chính baèng ngoaïi teä. Sau khi trích chuyeån tieàn thanh toaùn löông cho nhaân vieân coâng ty xong, keá toaùn vieân trích taøi khoaûn khaùch haøng ñeå thanh toaùn phí dòch vuï vaø phí chuyeån tieàn (neáu coù) Nôï TK 4211 : Tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH baèng VNÑ (hoaëc 4221) (hoaëc ngoaïi teä) Coù TK 719 : Phí dòch vuï thanh toaùn löông cho coâng ty Coù TK 711 : Phí chuyeån tieàn (neáu coù) 2.6.3. Chuyeån vaø ruùt tieàn töø Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc: 2.6.3.1. Chuyeån tieàn ñeán Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc: VCB BD coù theå boå sung taøi khoaûn tieàn göûi cuûa mình taïi Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc döôùi hai hình thöùc: * Khi löôïng tieàn maët taïi quyõ chính cuûa VCB BD nhieàu so vôùi möùc nhu caàu thanh toaùn caàn thieát cuûa ngaân haøng thì VCB BD seõ chuyeån moät phaàn ñeán Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc. Phoøng ngaân quyõ seõ laäp Leänh ñieàu chuyeån vaø trình Ban giaùm ñoác kyù. Caên cöù vaøo Leänh ñieàu chuyeån, phoøng keá toaùn seõ tieán haønh haïch toaùn. Khi tieàn ñang chuyeån treân ñöôøng ñi: Nôï TK 1019 : Tieàn maët treân ñöôøng ñi. Coù TK 1011 : Tieàn maët taïi quyõ chính baèng VNÑ. Sau khi ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn ñem Giaáy chöùng nhaän noäp tieàn töø Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc veà thì caên cöù vaøo ñoù phoøng keá toaùn seõ taát toaùn taøi khoaûn tieàn maët treân ñöôøng ñi. Nôï TK 1113 : Tieàn göûi thanh toaùn taïi NHNN. Coù TK 1019 : Tieàn maët treân ñöôøng ñi. * Khi tieàn göûi thanh toaùn cuûa VCB BD ôû Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc khoâng ñuû cho nhu caàu thanh toaùn thì VCB BD caàn chuyeån voán leân Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ñeå ñaùp öùng nhu caàu thanh toaùn giöõa caùc ngaân haøng, VCB BD seõ yeâu caàu VCB TW ñieàu voán veà Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Bình Döông. Khi VCB TW thöïc hieän ñieàu voán cho VCB BD veà Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Bình Döông thì VCB TW seõ göûi Giaáy baùo nôï cho VCB BD. Khi Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Bình Döông ñaõ nhaän ñöôïc tieàn vaø baùo coù cho VCB BD. Nôï TK 1113 : Tieàn göûi thanh toaùn taïi NHNN. Coù TK 5212 : Lieân haøng ñeán naêm nay. 2.6.3.2. Ruùt tieàn töø Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc veà: Cuõng nhö vieäc ruùt tieàn maët taïi caùc ngaân haøng, Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Bình Döông cuõng phaùt haønh seùc ruùt tieàn maët cho VCB BD ñeå ruùt tieàn khi caàn thieát nhaèm ñieàu hoaø löôïng cung – caàu thanh toaùn giöõa VCB BD vaø khaùch haøng cuûa mình. Thuû quyõ chính seõ xem xeùt löôïng tieàn caàn thieát cho nhu caàu trong ngaøy ñeå thöïc hieän vieäc ruùt tieàn maët taïi Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc. Thuû quyõ chính seõ thoâng baùo soá tieàn caàn ruùt vôùi Phoøng keá toaùn. Keá toaùn vieân seõ kieåm tra soá tieàn coøn trong taøi khoaûn tieàn göûi taïi Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ñeå xem coù ñuû soá dö khoâng, neáu ñuû keá toaùn vieân seõ tieán haønh vieát seùc trình Keá toaùn tröôûng kyù, roài trình Giaùm Ñoác kyù, roài giao cho thuû quyõ chính ñi ruùt tieàn Nôï TK 1011 : Tieàn maët taïi quyõ chính baèng VNÑ. Coù TK 1113 : Tieàn göûi thanh toaùn taïi NHNN. CHÖÔNG 3: NHAÄN XEÙT CHUNG 3.1. Nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc vaø nhöõng böôùc ñi saép tôùi cuûa VCB BD: Tænh Bình Döông naèm trong vuøng kinh teá ñoäng löïc phía Nam, laø moät tænh coù toác ñoä phaùt trieån coâng nghieäp ñöôïc xem laø naêng ñoäng nhaát trong caû nöôùc. Bình Döông ñang caàn moät khoaûn voán lôùn ñeå ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng, caùc khu coâng nghieäp vôùi quy moâ taàm côõ vaø hieän ñaïi nhaát nöôùc. Nhieàu chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi ñaõ tìm ñeán Bình Döông ñeå ñaàu tö khai thaùc tieàm naêng to lôùn naøy. Moät trong nhöõng chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi thaønh coâng nhaát taïi Bình Döông hieän nay laø chi nhaùnh Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam. 3.1.1. Böùc phaù töø con “soá khoâng”: Chi nhaùnh Vietcombank Bình Döông ra ñôøi töø con soá khoâng “khoâng khaùch haøng, khoâng dö nôï”. Vôùi 20 con ngöôøi laø caùn boä coâng nhaân vieân, trong ñoù 70% chöa coù kinh nghieäm trong hoaït ñoäng ngaân haøng nhöng qua thôøi gian hoaït ñoäng, ngaân haøng ñaõ töøng böôùc caûi tieán, hoaït ñoäng xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng, vôùi uy tín thöông hieäu Vietcombank, chuû ñoäng “töï tìm ñeán vôùi khaùch haøng chöù khoâng chôø khaùch haøng tìm ñeán vôùi mình”. Ngaân haøng luoân chuû ñoäng, tieáp caän caùc döï aùn ñaàu tö coù tính khaû thi, ñaåy maïnh hoaït ñoäng höôùng vaøo doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi; baùm saùt chuû tröông chính saùch phaùt trieån kinh teá cuûa tænh ñeå ñònh höôùng coâng taùc tín duïng, ñaàu tö kinh doanh vaø môû roäng heä thoáng caùc ñôn vò giao dòch tröïc thuoäc, nhaèm khai thaùc tieàm naêng vaø theá maïnh cuûa ñòa phöông; ñoàng thôøi tieán haønh tö vaán cho khaùch haøng caùc döï aùn ñeå löïa choïn nguoàn voán vay, löïa choïn ñoái taùc kinh doanh vaø aùp duïng caùc bieän phaùp öu ñaõi ñaàu tö ñoái vôùi caùc khaùch haøng truyeàn thoáng, … Nhôø vaäy, dö nôï caáp tín duïng cuûa chi nhaùnh ñaõ khoâng ngöøng taêng tröôûng vaø thò phaàn ñöôïc môû roäng qua caùc naêm. Neáu nhö dö nôï tín duïng cuûa chi nhaùnh môùi chæ ñaït 14 tyû ñoàng (naêm 1999), thì naêm 2000 ñaït 91 tyû ñoàng, naêm 2004 ñaït 1.595 tyû ñoàng, taêng hôn 100 laàn so vôùi naêm 1999, vaø ñeán nay ñaït 2.655 tyû ñoàng, moät keát quaû thaønh coâng ngoaøi mong ñôïi, chöa heà phaùt sinh nôï quaù haïn, ñaây laø ñieàu maø haàu heát caùc ngaân haøng thöông maïi naøo cuõng haèng ao öôùc. Naêm 1999 toång nguoàn voán caùc ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn coù khoaûng 2.000 tyû ñoàng vaø ñeán nay chæ coù khoaûng 8.000 tyû ñoàng. Trong khi ñoù, tính ñeán heát thaùng 8/2004, Bình Döông ñaõ thu huùt hôn 2.400 doanh nghieäp trong nöôùc vôùi voán ñaàu tö hôn 10.000 tyû ñoàng vaø gaàn 820 döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi, vôùi voán ñaàu tö gaàn 4 tyû USD. Ngoaøi ra, chöa keå ñeán vieäc nhieàu doanh nghieäp ñang ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä, trang thieát bò, maùy moùc, môû roäng phaân xöôûng nhaèm taêng naêng löïc saûn xuaát ñang coù nhu caàu nguoàn voán taêng cao chöa töøng coù. Ngaân haøng luoân chuù troïng caû caùch haønh chính, ña daïng hoùa nhieàu saûn phaåm, dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng vaø luoân caûi tieán phong caùch phuïc vuï vaø laøm vieäc vôùi phöông chaâm “chæ laøm heát vieäc, chöù khoâng heát giôø” nhaèm huy ñoäng voán tieàn göûi cuûa caùc toå chöùc kinh teá, trong daân cö, ñeå taêng löôïng tieàn teä ñaùp öùng nhu caàu cho vay ñaàu tö phaùt trieån. Vôùi cung caùch laøm vieäc nhö vaäy, neân nguoàn voán cuûa chi nhaùnh ñaõ khoâng ngöøng taêng leân ñoät bieán. Tính ñeán heát thaùng 08/2004, toång nguoàn voán huy ñoäng cuûa ngaân haøng ñaït 520 tyû ñoàng, taêng gaáp 87 laàn so vôùi naêm 1999, trong khi naêm 2000 chi nhaùnh chæ ñaït 61 tyû ñoàng , naêm 2002 chæ ñaït 274 tyû ñoàng vaø ñeán naêm 2006 ñaït gaàn 1000 tyû ñoàng. 3.1.2. Höôùng ra thò tröôøng quoác teá Neáu nhö caû naêm 2000, chi nhaùnh Vietcombank Bình Döông chæ ñaït thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu laø 13 trieäu USD thì naêm 2003 ñaõ laø 181 trieäu USD, naêm 2004 ñaït 370 trieäu USD vaø naêm 2006 ñaït 550 trieäu USD Moät trong nhöõng hoaït ñoäng noåi baät laø vieäc Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam ñaõ ñöa 500 maùy ATM vaøo hoaït ñoäng treân toaøn quoác, trong ñoù ñòa baøn Bình Döông coù 36 maùy, hoaït ñoäng 24/24 giôø seõ giuùp khaùch haøng deã daøng ruùt tieàn maët, thanh toaùn, chuyeån khoaûn, chuyeån tieàn caù nhaân … vaø nhieàu dòch vuï khaùc. Ngoaøi ra, chi nhaùnh hoaït ñoäng raát hieäu quaû trong khaâu phaùt haønh theû cho khaùch haøng, ñaëc bieät laø phaùt haønh theû traû löông cho coâng nhaân. Neáu nhö naêm 2002, chi nhaùnh môùi phaùt haønh ñöôïc 628 theû ATM vaø 53 theû tín duïng, thì ñeán heát thaùng 08/2004 soá theû ATM ñaõ leân ñeán gaàn 7.000 theû vaø 164 theû tín duïng quoác teá caùc loaïi. Moät phöông chaâm quan troïng daãn ñeán thaønh coâng cuûa Vietcombank Bình Döông laø vieäc toå chöùc chaêm soùc khaùch haøng luoân ñöôïc ñaëc bieät quan taâm. Do vaäy, soá löôïng khaùch haøng ñeán quan heä giao dòch vôùi ngaân haøng ñaõ taêng ñoät bieán. Cuï theå nhö, trong naêm 2004, chi nhaùnh chæ môùi quan heä vôùi 444 khaùch haøng laø doanh nghieäp vaø 23418 caù nhaân, thì nay ñaõ naâng leân 660 ñoái taùc laø doanh nghieäp vaø hôn 63.000 khaùch haøng caù nhaân. Moät trong nhöõng khaùch haøng ñoái taùc laøm aên vôùi ngaân haøng, oâng Gary Yen, toång giaùm ñoác coâng ty TNHH giaáy luïa New Toyo cho bieát: tröôùc ñaây, coâng ty chæ quan heä vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñeå laøm aên, coøn Vietcombank Bình Döông laø ngaân haøng ñaàu tieân ñaõ laøm thay ñoåi nhöõng suy nghó cuûa coâng ty. Nhôù laïi thôøi kyø tröôùc ñaây, coâng ty ñaõ töøng coù thôøi gian khoù khaên veà maët taøi chính, cuï theå coù moät khoaûn loã khaù lôùn, khieán nhieàu ngaân haøng e ngaïi, neân ñaõ ñaåy coâng ty vaøo theá heát söùc khoù khaên. Nhöng nhôø Vietcombank Bình Döông giuùp ñôõ nghieân cöùu döï aùn vaø nhaän thaáy tieàm naêng cuûa coâng ty ñaõ maïnh daïn ñaàu tö. Nhôø ñoù, coâng ty ñaõ vöïc daäy vaø vöôn leân nhö hieän nay ... 3.1.3. Bình Döông hôn 100 doanh nghieäp phaùt löông coâng nhaân qua theû ATM. Vietcombank Bình Döông ñeán nay coù hôn 78.000 theû ATM. Rieâng soá theû ñöôïc caáp phaùt trong naêm nay taêng gaáp hôn 2 laàn so vôùi naêm ngoaùi; trong ñoù, soá coâng nhaân lao ñoäng söû duïng theû ATM chieám ñeán 90%. Ñaëc bieät, ñeán nay coù hôn 100 doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc nhö Corporation saøi goøn II coù 7.000 coâng nhaân, coâng ty thöông maïi vaø xuaát nhaäp khaåu Thaønh Leã vôùi 4.500 coâng nhaân … ÔÛû Bình Döông ñaõ thöïc hieän vieäc phaùt löông cho coâng nhaân lao ñoäng qua heä thoáng theû ATM cuûa Vietcombank vôùi soá tieàn giao dòch vaø ruùt tieàn töø ñaàu naêm ñeán nay ñaït xaáp xæ 1.000 tyû ñoàng. Ñeå khuyeán khích doanh nghieäp phaùt löông cho coâng nhaân qua heä thoáng theû ATM nhaèm goùp phaàn choáng tieàn giaû, ñaûm baûo soá tieàn an toaøn cho coâng nhaân lao ñoäng, nhaát laø choáng cöôùp giaät trong thôøi gian coâng nhaân laõnh löông, Vietcombank Bình Döông ñaõ thöïc hieän chöông trình phaùt haønh theû ATM mieãn phí cho coâng nhaân trong thôøi gian qua, rieâng ñôït thaùng 10 vöøa qua ñaõ coù hôn 20.000 theû ATM ñöôïc phaùt ra, döï kieán cuûa Vietcombank coøn khoaûng 10.000 theû ATM nöõa seõ ñöôïc phaùt mieãn phí cho coâng nhaân lao ñoäng trong dòp teát naêm nay. Nhôø keát hôïp toát vôùi doanh nghieäp vaø phaùt haønh theû ATM mieãn phí cho coâng nhaân, ñeán nay Vietcombank ñaõ laép ñaët 36 maùy ruùt tieàn töï ñoäng, chuû yeáu taïi caùc khu coâng nghieäp vaø caùc sieâu thò, goùp phaàn ñöa Vietcombank trôû thaønh nhaø cung caáp theû ATM cuõng nhö nguoàn taøi chính ñaõ giao dòch ñöùng ñaàu trong heä thoáng ngaân haøng thöông maïi vaø coå phaàn hoaït ñoäng treân ñòa baøn tænh Bình Döông. Ngaøy 12/02/2007, Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam vaø ngaân haøng Credit Suisse (Thuïy Só) ñaõ chính thöùc kyù hôïp ñoàng tö vaán coå phaàn hoùa. Theo hôïp ñoàng, trong thaùng 07/2007, Vietcombank seõ thöïc hieän IPO (phaùt haønh coå phieáu laàn ñaàu ra coâng chuùng). Thaùng 10/2007, Vietcombank löïa choïn nhaø ñaàu tö chieán löôïc vaø naêm 2008 thöïc hieän IPO quoác teá. Ñeå trieån khai hôïp ñoàng naøy, Credit Suisse seõ taäp trung ñoäi nguõ chuyeân gia haøng ñaàu hieän coù, ñaëc bieät coù söï taêng cöôøng cuûa caùc chuyeân gia tö vaán coù kinh nghieäm vöøa môùi thöïc hieän thaønh coâng caùc döï aùn tö vaán coå phaàn hoùa ngaân haøng. Caùc dòch vuï giaù trò gia taêng seõ ñöôïc Credit Suisse cung caáp cho Vietcombank laø giaûi phaùp chuyeån ñoåi traùi phieáu taêng voán, kyõ naêng quaûn trò doanh nghieäp phuø hôïp vôùi moâ hình taäp ñoaøn taøi chính, ñaøo taïo veà quaûn lyù nôï xaáu, quaûn trò ruûi ro, quaûn lyù taøi saûn. Cuõng trong buoåi leã, Vietcombank ñaõ coâng boá keát quaû xeáp haïng tín nhieäm do S&P coâng nhaän. Vietcombank ñöôïc xeáp haïng ôû möùc BB/B, trieån voïng oån ñònh vaø naêng löïc noäi taïi ôû möùc D. Xeáp haïng tín nhieäm cuûa Vietcombank töông ñöông vôùi möùc xeáp haïng tín nhieäm cuûa quoác gia. Ñaây cuõng laø möùc xeáp haïng cao nhaát cuûa S&P ñoái vôùi moät ñònh cheá taøi chính Vieät nam 3.2. Nhaän xeùt chung veà coâng taùc haïch toaùn keá toaùn taïi Vietcombank Bình Döông: 3.2.1. Thuaän lôïi: Coâng taùc haïch toaùn keá toaùn taïi Vietcombank Bình Döông cuõng nhö caùc ngaân haøng khaùc: phaûn aùnh toaøn boä nghieäp vuï phaùt sinh trong ngaân haøng. Thoâng qua caùc con soá, soá lieäu trong keá toaùn ñaõ phuïc vuï kòp thôøi cho vieäc chæ ñaïo cuûa Ban laõnh ñaïo Vietcombank Bình Döông bieát ñöôïc moät caùch chính xaùc möùc ñoä phaùt trieån cuûa ngaân haøng, nhöõng maët thuaän lôïi, coøn khoù khaên ñeå coù keá hoaïch, phöông höôùng cho nhöõng böôùc ñi saép tôùi. Keá toaùn vieân ôû Vietcombank Bình Döông laø nhöõng caùn boä treû, ít naêm kinh nghieäm nhöng vôùi söï noã löïc cuûa mình vaø tinh thaàn ñoaøn keát cuûa taäp theå trong phoøng ñaõ hoaøn thaønh toát coâng taùc cuûa mình. Phoøng keá toaùn Vietcombank Bình Döông ñöôïc trang bò maùy moùc thieát bò ñaày ñuû vaø toát nhaát nhaèm phuïc vuï cho coâng taùc giao dòch vôùi khaùch haøng vaø quaûn lyù toaøn boä tình hình hoaït ñoäng trong ngaân haøng. Vietcombank laø moät trong nhöõng heä thoáng ngaân haøng noái maïng tröïc tuyeán treân toaøn quoác. Vôùi boä maùy xuyeân suoát nhö vaäy raát thuaän lôïi cho caùc caùn boä keá toaùn hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa mình vaø tieát kieäm thôøi gian cho khaùch haøng cuûa ngaân haøng coù theå söû duïng caùc tieän ích cuûa ngaân haøng moät caùch nhanh choùng nhaát. Ví duï: + Nhôø heä thoáng noái maïng tröïc tuyeán maø Vietcombank Bình Döông coù theå kieåm tra tröïc tieáp nhöõng thoâng tin veà khaùch haøng môû taøi khoaûn ôû chi nhaùnh Vietcombank khaùc khi caàn thieát maø khoâng caàn nhôø chi nhaùnh khaùc kieåm tra, giuùp cho giao dòch ñöôïc tieán haønh thuaän lôïi vaø nhanh choùng. + Khi khaùch haøng yeâu caàu thanh toaùn seùc cuûa Vietcombank khaùc phaùt haønh thì Vietcombank Bình Döông deã daøng in ñöôïc maãu chöõ kyù vaø maãu daáu cuûa doanh nghieäp ñeå tieán haønh kieåm tra vaø thöïc hieän yeâu caàu cuûa khaùch haøng giao dòch vôùi ngaân haøng. + Vôùi hình thöùc giao dòch tröïc tieáp vôùi Teller, caùc giao dòch vieân chòu traùch nhieäm tröïc tieáp veà caùc khoaûn thu chi trong haïn möùc cuûa mình giuùp cho caùc giao dòch nhoû ñöôïc dieãn ra nhanh hôn. 3.2.2. Khoù khaên: * Nhö chuùng ta cuõng bieát, coâng ngheä trong ngaønh Ngaân haøng taïi caùc Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh hieän coøn ôû trình ñoä raát thaáp, neáu so saùnh vôùi caùc Ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñang hieän dieän trong nuôùc nhö HSBC thì nhöõng Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh chuùng ta vaãn chöa theå caïnh tranh ñöôïc veà coâng ngheä, do ñaây laø nhöõng Ngaân haøng coù chi nhaùnh roäng khaép treân toaøn caàu, do coù maïng löôùi roäng khaép neân khaû naêng lieân keát giöõa hoï raát thuaän tieän cho khaùch haøng trong thanh toaùn cuõng nhö chuyeån tieàn trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Bieåu hieän vieäc cung caáp caùc dòch vuï chuyeån tieàn vaø vaán tin taøi khoaûn treân maïng raát nhanh choùng, taïo thuaän tieän cho khaùch haøng khi khoâng caàn phaûi ra Ngaân haøng laøm thuû tuïc, ñieàu naøy cuõng laø moät trong nhöõng khoù khaên cuûa Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh trong nöôùc. Ñaát nöôùc böôùc vaøo quaù trình hoäi nhaäp, caùc nguoàn ñaàu tö nöôùc ngoaøi oà aïc keùo vaøo Bình Döông. Do ñoù, ñeå caïnh tranh trong vaán ñeà cung caáp taát caû caùc dòch vuï toát nhaát cho khaùch haøng thì coâng ngheä trong ngaønh Ngaân haøng ñang laø vaán ñeà raát ñöôïc quan taâm haøng ñaàu hieän nay. Caùc Ngaân haøng thöông maïi ñang thöïc hieän nhöõng böôùc caûi toå trong coâng ngheä ñeå taêng söùc caïnh tranh vôùi caùc Ngaân haøng 100% voán nöôùc ngoaøi seõ xuaát hieän. Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam chi nhaùnh Bình Döông cuõng vaäy, caùc caùn boä tin hoïc cuûa ngaân haøng luoân phaûi caäp nhaät caùc nguoàn coâng ngheä môùi nhaát ñeå caûi tieán heä thoáng maùy moùc, kyõ thuaät trong ngaân haøng. Heä thoáng maùy tính trong Vietcombank Bình Döông luoân ñöôïc baûo trì vaø thöôøng xuyeân ñöôïc naâng caáp ñaùp öùng kòp thôøi yeâu caàu ngaøy caøng ña daïng cuûa khaùch haøng, tieát kieäm thôøi gian vaø ñaït hieäu quaû toát nhaát. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù caàn phaûi coù söï noã löïc raát lôùn cuûa caùc caùn boä phoøng tin hoïc. Maëc duø ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc thì heä thoáng maïng cuûa Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông ñaõ raát noåi troäi nhöng khoâng vì vaäy maø caùc caùn boä tin hoïc trong phoøng lô laø trong coâng taùc ngaøy caøng hoaøn thieän hôn heä thoáng maïng cuûa ngaân haøng mình. * Dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng thoâng qua heä thoáng maïng ñaõ vaø ñang ñöôïc tieán haønh trong heä thoáng Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông. Caùc doanh nghieäp coù theå tieát kieäm thôøi gian ñeán Vietcombank nhöng vaãn coù theå yeâu caàu ngaân haøng thanh toaùn cho khaùch haøng cuûa coâng ty. Nhöng ôû Bình Döông caùc doanh nghieäp chöa söû duïng dòch vuï naøy nhieàu. Ngaân Haøng caàn coù nhöõng bieän phaùp marketing cho khaùch haøng veà caùc tieän ích coù ñöôïc khi söû duïng dòch vuï naøy ñeå khaùch haøng coù theå hieåu roõ hôn vaø tin töôûng tham gia vaøo dòch vuï naøy moät caùch yeân taâm nhaát. Dòch vuï naøy khoâng nhöõng giuùp cho khaùch haøng maø coøn giuùp cho ngaân haøng tieát kieäm ñöôïc thôøi gian giao dòch tröïc tieáp haøng ngaøy. Tuy nhieân beân caïnh ñoù ngaân haøng cuõng phaûi löôøng tröôùc ñöôïc nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra trong vieäc lieân keát maïng nhö vaäy vôùi khaùch haøng. Caùc caùn boä tin hoïc caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp kieåm soaùt heä thoáng maïng moät caùch an toaøn thì môùi thuyeát phuïc ñöôïc khaùch haøng söû duïng dòch vuï naøy cuûa ngaân haøng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác nghiệp vụ kế toán trong phòng kế toán doanh nghiệp tại vietcombank bình dương.doc
Luận văn liên quan