Đề tài Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Sacombank

LỜI NÓI ĐẦU 1. Đặt vấn đề. Trong 2 thập kỉ cuối cùng của thế kỉ 20, có nhiều sự kiện tài chính tiền tệ trên thế giới đã gây ảnh hưởng to lớn tới nền kinh tế thế giới. Không chỉ là vụ đổ bể hệ thống ngân hàng tiết kiệm và cho vay tại Hoa Kì vào những năm 80, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ A Châu năm 1997, sự yếu kémcủa hệ htống ngân hàng thương mại tại cường quốc tài chính thế giới Nhật Bản từ thập niên 90 trở lại đây đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế thế giới, xóa bỏ thành quả đạt được trong nhiều năm. Riêng trong hoạt động ngân hàng, sự sụp đổ của một số ngân hàng đã gây tác động về mặt tâm lí, vật chất tới nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội khiến lòng tin cuả công chúng vào hệ thống tài chính và ngân hàng ngày càng giảm sút. Điển hình là sự sụp đổ của Continental Illinois Bank, Inprudent Bank (Hoa Kì), Johnson Mathey Banker (Anh Quốc) năm 1984. Gần đây ngày 23/2/1995, ngân hàng Baring, một trong những nhân h àng lâu đời nhất trên thế giới (đã tồn tại 232 năm) đã sụp đổ. Tại nước ta các vụ đổ bể tín dụng, bể hụi trong thời gian qua thực sự là nỗi kinh hoàng cho nhiều gia đình ở khắp mọi miền đất nước. Tuy chưa có một ngân hàng nào phá sản, nhưng những tổn thất lên đến hàng ngàn tỉ đồng mà các ngân hàng gây ra trong các vụ án kinh tế đã thực sự gây sửng sốt cho công luận. Vậy điều gì đã dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng cũng như cả một hệ thống ngân hàng thương mại: nguyên nhân gì khiến cho cả một hệ thống ngân hàng lớn như tại Nhật Bản lại hoạt động trì trệ và chịu những tổn thất to lớn. Có phải môi trường kinh doanh của ngân hàng trong nền kinh tế hiện đại có quá nhiều rủi ro mà ngân hàng không thể lường trước được? Điều đó đã giúp em nghiên cứu và viết đề tài: “Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Sacombank”. 2. Mục tiêu của đề tài. Phân tích nợ quá hạn và tìm ra nguyên nhân dẫn tới nợ quá hạn. Từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Sacombank. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng của đề tài là hoạt động tín dụng trong kinh doanh ngân hàng. - Phạm vi nghiên cứu là tập trung trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Sacombank. 4. Phương pháp nghiêu cứu. - Phương pháp phân tích số liệu, so sánh, thống kê trên cơ sở số liệu của ngân hàng Sacombank. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tế, kết hợp thực tiễn để đưa ra các phương hướng giải quyết. 5. Kết cấu nội dung của đề tài. Đề tài bao gồm 3 phần, trong đó: Chương 1: Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Sacombank. Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Sacombank. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Sacombank. Do những hạn chế về kiến thức chuyên môn, thông tin và thời gian, chắc chắn đề tài còn nhiều hạn chế. Rất mong nhận được sự phê bình, chỉ bảo của Thầy, Cô và của Ban lãnh đạo ngân hàng.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Sacombank, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 3 GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ GOÙP PHAÀN NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG 3.1. Moät soá giaûi phaùp, kieán nghò ñoái vôùi Chính phuû vaø NHNN Vieät Nam. 3.1.1. Tăng cường chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC). 3.1.2. Ñoåi môùi vaø hoøan thieän heä thoáng luaät phaùp. 3.1.3. Toå chöùc laïi Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc. 3.1.4. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà hoaït ñoäng tín duïng taïi caùc NHTM. 3.1.5. Xaây döïng heä thoáng phaân tích, xeáp loaïi doanh nghieäp thoáng nhaát toaøn ngaønh. 3.1.6. Hoaøn thieän quy cheá phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng xöû lyù ruûi ro. 3.1.7. Taêng cöôøng vaø khoâng ngöøng laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính, ñoàng thôøi thöôøng xuyeân kieåm tra giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp. 3.1.8. Moät soá giaûi phaùp, kieán nghò khaùc. 3.2 . Moät soá giaûi phaùp, kieán nghò ñoái vôùi Ngaân haøng Sacombank. 3.2.1. Taêng cöôøng vaø phaùt trieån maïnh caùc hoaït ñoäng dòch vuï ngaân haøng. 3.2.2. Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. 3.2.3. Baûo hieåm tín duïng. 3.2.4. Laäp döï phoøng ruûi ro. 3.2.5. Phaân taùn ruûi ro. 3.2.6. Xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng ñuùng ñaén, hieäu quaû. 3.2.7. Ñaàu tö heä thoáng hieän ñaïi hoùa ngaân haøng. 3.2.8. Taêng cöôøng cho vay trung vaø daøi haïn. 3.2.9. Naâng cao chaát löôïng quaûn lyù, quaûn trò kinh doanh ngaân haøng. 3.2.10. Ngaân haøng neân taêng cöôøng thu thaäp thoâng tin ñeå naâng cao chaát löôïng thaåm ñònh cho vay. 3.2.11. Toå chöùc boä phaän chuyeân traùch ñònh giaù taøi saûn baûo ñaûm, ñaêng kí giao dòch ñaûm baûo, phaùt maõi taøi saûn baûo ñaûm. 3.2.12. Ngaân haøng caàn sôùm toå chöùc nghieân cöùu, phaân loaïi caùc chi nhaùnh theo nhoùm. 3.2.13. Caàn thieát toå chöùc nghieân cöùu phaân loaïi caùn boä cho vay theo caùc caáp ñoä khaùc nhau. 3.2.14. Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng thaåm ñònh döï aùn, haïn cheá ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng. 3.1. Moät soá giaûi phaùp, kieán nghò ñoái vôùi Chính phuû vaø NHNN Vieät Nam. 3.1.1. Tăng cường chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC). Trung tâm thông tin tín dụng là tổ chức do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam thành lập, là đầu mối thu thập và cung cấp các thông tin cho các tổ chức thành viên, khách hàng đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam với các mục đích: Giúp các tổ chức tín dụng có thêm thông tin cần thiết để làm cơ sở cho việc đầu tư tín dụng có hiệu quả, ngăn ngừa, hạn chế và phân tán rủi ro tín dụng. Giúp NHNN nắm được chất lượng tín dụng ở các ngân hàng để có đối sách kịp thời, giúp cho các doanh nghiệp có thêm thông tin cần thiết để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên Trung tâm thông tin tín dụng cũng có hạn chế như chưa phân tích được những thông tin mà nó được cung cấp cho người có nhu cầu ở dạng tổng hợp, chưa kịp thời còn có nhiều thiếu sót. Do đó, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng, NHNN cần có quy định: NHNN Vieät Nam ban haønh quy cheá baét buoäc caùc TCTD vaø doanh nghieäp coù quan heä tín duïng, cung caáp thoâng tin tín duïng cho Trung taâm thoâng tin tín duïng ngaønh ngaân haøng, quy ñònh cheá taøi khi caùc TCTD cung caáp thoâng tin tín duïng khoâng ñaày ñuû, kòp thôøi, chính xaùc. Ngöôïc laïi Trung taâm thoâng tin tín duïng quy ñònh chuaån hoùa toaøn boä thoâng tin ñaàu vaøo ( keå caû thoâng tin trong quaù khöù cuûa khaùch haøng vay) ñeå caùc NHTM ñieàu chænh chöông trình phaàn meàm theo höôùng thu thaäp thoâng tin hoaøn toaøn töï ñoäng cung caáp cho trung taâm . Trung taâm neân trieån khai kyõ thuaät nhaèm hoã trôï caùc TCTD trong vieäc tra cöùu tröïc tieáp thoâng tin tín duïng khaùch haøng treân trang Web CIC moät caùch nhanh choùng, hieäu quaû ñeå caùc NHTM thu thaäp thoâng tin kòp thôøi phuïc vuï coâng taùc thaåm ñònh. Xaây döïng möùc phí khai thaùc thoâng tin treân quan ñieåm laø khoâng nhaèm muïc ñích kinh doanh thoâng tin maø laø hoaït ñoäng coâng ích. Trung taâm thoâng tin tín duïng taêng cöôøng chöùc naêng kieåm tra tính chính xaùc, ñaày ñuû do Hoäi sôû caùc NHTM cung caáp thoâng tin tín duïng cho CIC vôùi dö nôï cuûa töøng NHTM do Thanh tra NHTM cung caáp. Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc caàn naâng cao cô sôû vaät chaát thích ñaùng ñeå hoaït ñoäng cuûa Trung taâm thoâng tin tín duïng ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Taêng cöôøng ñoäi nguõ chuyeân vieân chuyeân traùch töø Trung Öông ñeán ñòa phöông, ñaëc bieät sôùm ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân vieân saên tin, chuyeân gia phaân tích. 3.1.2. Ñoåi môùi vaø hoøan thieän heä thoáng luaät phaùp. - Vieäc ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät phaûi ñoàng boä nhaèm naâng cao hieäu löïc quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc TCTD. - Vaên baûn Luaät vaø vaên baûn döôùi Luaät coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng phaûi ñöôïc ban haønh moät caùch ñoàng boä, ñaày ñuû, höôùng daãn cuï theå ñeå Luaät thöïc söï ñi vaøo thöïc tieãn hoaït ñoäng ngaân haøng. Caùc Vuï, Cuïc cuûa Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam caàn trao ñoåi thoáng nhaát tröôùc khi trình Thoáng ñoác ban haønh caùc quyeát ñònh trieån khai quy cheá, quy ñònh traùnh tình traïng trieån khai khoâng ñoàng boä vaø phaûi ñieàu chænh boå sung trong moät thôøi gian ngaén. 3.1.3. Toå chöùc laïi Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc. Nguyeân nhaân cuûa vieäc xöû lí nôï khoâng thaønh coâng ôû caùc NHTM laø do caùc con nôï, phaàn lôùn laø caùc Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc khoâng coù ñoäng cô vaø noå löïc ñeå traû nôï. Do ñoù, caàn phaûi xöû lyù taän goác caên beänh naøy laø phaûi löïa choïn moâ hình phuø hôïp, aùp duïng caùc nguyeân lyù quaûn trò coâng ty hieän ñaïi. Giaûi phaùp hôïp lí nhaát laø ñaåy maïnh coå phaàn hoùa caùc Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc, nhaø nöôùc chæ neân giöõ laïi nhöõng doanh nghieäp coù vai troø troïng yeáu, coù nhöõng lôïi theá cuûa ñoäc quyeàn töï nhieân nhö daàu khí, ñieän, than, böu chính vieãn thoâng,… maïnh daïn taùi cô caáu laïi DNNN, chaáp nhaän ñeå cho caùc DNNN thueâ giaùm ñoác ñieàu haønh vaø traû coâng lao ñoäng theo keát quaû kinh doanh thöïc cuûa doanh nghieäp. Maët khaùc, Chính phuû neân nhanh choùng caáp buø nôï khoâng coù khaû naêng thu hoài ñöôïc cuûa caùc DNNN nhaèm laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính cuûa caùc NHTM. 3.1.4. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà hoaït ñoäng tín duïng taïi caùc NHTM. - Thanh tra ngaân haøng laø cô quan coù vai troø quan troïng trong vieäc hoã trôï coâng taùc quaûn lí, kieåm tra, giaùm saùt caùc ngaân haøng thöông maïi cuûa Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc. Tuy nhieân, trong thôøi gian qua hoïat ñoäng cuûa boä maùy thanh tra ngaân haøng chöa baûo ñaûm veà chaát löôïng. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân laø caùn boä thanh tra ngaân haøng khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi ñaõ traûi qua kinh nghieäm trong kinh doanh ngaân haøng thöông maïi. Haàu heát caùn boä thanh tra ñeàu laø caùn boä NHNN, chöa laøm kinh doanh thöông maïi bao giôø. Do vaäy, chaát löôïng thanh tra khoâng theå baûo ñaûm cho vieäc ñaït muïc tieâu laø ñaùnh giaù ñöôïc chaát löôïng tín duïng cuûa caùc ngaân haøng vaø bieän phaùp ñeå xöû lí caùc vaán ñeà ñoù. Thanh tra ngaân haøng naâng cao chaát löôïng thanh tra baèng caùch naém baét kòp thôøi caùc nghieäp vuï kinh doanh, dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi, aùp duïng coâng ngheä môùi nhaèm giaùm saùt lieân tuïc caùc NHTM döôùi hai hình thöùc thanh tra taïi choã vaø giaùm saùt töø xa. - NHNN nghieân cöùu vaø xaây döïng moät heä thoáng caùc chæ soá mang tính chuaån möïc ñeå thoáng nhaát ñaùnh giaù, so saùnh chaát löôïng tín duïng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. Heä thoáng chæ soá vaø giôùi haïn coù tính caûnh baùo tröôùc nguy cô ruûi ro cao. Ñònh kì haøng naêm NHNN thu thaäp thoâng tin, tính toùan vaø thoâng baùo caùc chæ soá trung bình cuûa toaøn ngaønh veà chaát löôïng tín duïng ñeå caùc TCTD tham khaûo so saùnh. 3.1.5. Xaây döïng heä thoáng phaân tích, xeáp loaïi doanh nghieäp thoáng nhaát toaøn ngaønh: Trong toaøn ngaønh caàn thoáng nhaát caùc tieâu chí ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi khaùch haøng (bao nhieâu haïng ), ñieàu naøy giuùp NHTM coù theå tham khaûo keát quaû xeáp loaïi moät doanh nghieäp cuï theå cuûa caùc TCTD khaùc. Maët khaùc Trung taâm thoâng tin tín duïng khi thu thaäp thoâng tin ñaùnh giaù tín duïng cuûa doanh nghieäp töø caùc TCTD ñöôïc xaây döïng treân cuøng moät chuaån seõ thuaän lôïi trong toång hôïp keát quaû vaø cung caáp thoâng tin cho caùc TCTD khaùc tham khaûo. 3.1.6. Hoaøn thieän quy cheá phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng xöû lyù ruûi ro: Trieån khai quy cheá phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng xöû lyù ruûi ro theo quyeát ñònh 493 phuø hôïp yeâu caàu quaûn trò ruûi ro tín duïng, moät maët ñaùnh giaù ñuùng chaát löôïng tín duïng cuûa töøng TCTD, maët khaùc xaùc ñònh kòp thôøi ruûi ro tieàm aån vaø haïn cheá thaáp nhaát thieät haïi. 3.1.7. Taêng cöôøng vaø khoâng ngöøng laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính, ñoàng thôøi thöôøng xuyeân kieåm tra giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp. - Phaûi taêng voán cho caùc DNNN ñeå thu heïp daàn khoaûng caùch giöõa nguoàn voán ñi vay vaø voán töï coù cuûa doanh nghieäp. - Caàn qui ñònh roõ chæ cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn caáp giaáy pheùp thaønh laäp, giaáp pheùp ñaêng kí kinh doanh. Cô quan caáp giaáp pheùp phaûi chòu hoøan toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà tö caùch phaùp nhaân cuõng nhö naêng löïc vaø trình ñoä cuûa doanh nghieäp ñoù. Giaáp pheùp kinh doanh vaø qui moâ hoaït ñoäng phaûi phuø hôïp vôùi voán sôû höõu vaø trình ñoä quaûn lí. Thu hoài coù thôøi haïn hoaëc vónh vieãn giaáy pheùp kinh doanh, quyeát ñònh thaønh laäp ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp vi phaïm sau : buoân laäu, laøm haøng giaû… - Caàn caûi tieán coâng taùc kieåm toùan, giaùm saùt caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp vì thöïc teá ôû nöôùc ta coâng taùc kieåm toaùn vaãn chöa ñöôïc tieán haønh chaët cheõ. Nhaân vieân kieåm toaùn chæ thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình song hoaøn toøan khoâng coù traùch nhieäm gì veà maët phaùp lí ñoái vôùi vieäc kieåm tra. Beân caïnh ñoù caùc kieåm toaùn vieân vaãn chöa hieåu nhieàu veà hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Do vaäy, nhaø nöôùc caàn ñöa ngay coâng taùc kieåm toùan baét buoäc vaøo cheá ñoä quaûn lí ñoái vôùi doanh nghieäp thay cho chöùc naêng kieåm toaùn vieân cuûa nhaø nöôùc nhaèm traùnh nhöõng nguyeân nhaân sai phaïm trong coâng taùc keá toaùn, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng quan taâm, thoaûi maùi hôn trong vieäc cho vay. 3.1.8. Moät soá giaûi phaùp, kieán nghò khaùc. - Chính phuû caàn phoå bieán kòp thôøi tình hình vaø xu höôùng phaùt trieån kinh teá cuûa töøng ngaønh trong töøng thôøi kì cho caùc NHTM ñeå hoï coù nhöõng caên cöù, thoâng tin caäp nhaät lieân quan ñeán vieäc thaåm ñònh vaø ra quyeát ñònh cho vay ñoái vôùi töøng döï aùn. Oån ñònh vaø cuï theå ñònh höôùng quy hoaïch phaùt trieån kinh teá, töøng vuøng, töøng ñòa phöông taïo thuaän lôïi cho coâng taùc thaåm ñònh vaø quyeát ñònh cho vay. - NHNN caàn keát hôïp vôùi caùc toå chöùc taøi chính quoác teá, toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo veà coâng taùc thaåm ñònh ñeå trao ñoåi thoâng tin kinh nghieäm vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi nhaèm naâng cao kó naêng vaø phöông phaùp thaåm ñònh. - Nhaø nöôùc phaûi toân troïng quyeàn ñoäc laäp töï chuû, töï chòu traùch nhieäm trong kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng, traùnh goø eùp cho vay ñoái vôùi nhöõng döï aùn maø ngaân haøng ñaõ thaåm ñònh vaø töø choái cho vay. - Caàn ñaàu tö nhieàu hôn nöõa ñeå phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho caùc ngaân haøng thu huùt voán ñaàu tö. - Ban haønh caùc qui ñònh taïo ñieàu kieän deã daøng hôn trong vieäc thaønh laäp caùc coâng ty thaåm ñònh giaù, ñoàng thôøi môû roäng ñieàu kieän thaønh laäp doanh nghieäp thaåm ñònh khoâng chæ giôùi haïn ñoái vôùi Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc. - Hieän nay vieäc ñaêng kí giao dòch baûo ñaûm vaãn phaûi thöïc hieän taïi caùc cuïc ñaêng kí quoác gia giao dòch baûo ñaûm Boä Tö Phaùp. Vì vaäy, caàn thaønh laäp caùc chi nhaùnh cuïc ñaêng kyù quoác gia giao dòch baûo ñaûm thuoäc sôû tö phaùp taïi caùc ñòa phöông ñeå thuaän tieän cho vieäc ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm. - Naâng cao vai troø cuûa NHTW trong vieäc ñieàu haønh linh hoaït caùc coâng cuï chính saùch tieàn teä giaùn tieáp. Ngoøai ra, nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuû caùc NHTM, vieäc taïo laäp vaø duy trì moâi tröôøng kinh teá vó moâ oån ñònh cuõng nhö söï hoã trôï cuûa nhaø nöôùc coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng. - Sôùm ban haønh cô cheá cho pheùp caùc ngaân haøng thöông maïi thöïc hieän vieäc ñaáu giaù ñeå phaùt maõi taøi saûn baûo ñaûm nôï vay. - Sôùm hoaøn thaønh cô cheá cho pheùp caùc ngaân haøng thöông maïi thöïc hieän phöông thöùc ñaáu giaù ñeå phaùt maõi taøi saûn baûo ñaûm nôï vay theo qui ñònh baûo ñaûm tieàn vay cuûa Chính phuû taïo ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng thöông maïi thöïc hieän ñaày ñuû quyeàn vaø nghóa vuï cuûa mình. 3.2 . Moät soá giaûi phaùp, kieán nghò ñoái vôùi Ngaân haøng Sacombank. 3.2.1. Taêng cöôøng vaø phaùt trieån maïnh caùc hoaït ñoäng dòch vuï ngaân haøng. - Taêng thu nhaäp töø hoaït ñoäng dòch vuï ngaân haøng, chuyeån dòch cô caáu thu nhaäp, giaûm bôùt quy moâ hoaït ñoäng dòch vuï tín duïng nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng. - Ngoaøi vieäc ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng truyeàn thoáng, ngaân haøng neân thöïc hieän caùc hoaït ñoäng ñaàu tö : ñaàu tö vaøo chöùng khoùan, giaáy tôø coù giaù, vaøo traùi phieáu Chính phuû, coâng traùi giaùo duïc, tín phieáu kho baïc vöøa sinh lôïi vöøa ñaûm baûo an toaøn vaø nhaát laø haïn cheá ruûi ro trong kinh doanh nhaèm thöïc hieän khaû naêng thanh khoaûn cao. - Hieän nay cho vay tieâu duøng cuûa ngaân haøng coøn haïn cheá, vì vaäy caàn ñaåy maïnh hoaït ñoäng naøy vì ñaây laø lónh vöïc tieàm naêng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy, ngaân haøng caàn: Ñònh höôùng ñaàu tö ñeå ñöa ra muïc tieâu vaø chöông trình cho vay tieâu duøng moät caùch cuï theå vaø quaùn trieät trong boä phaän caùc CBTD hieåu vaø thöïc hieän chöông trình naøy. Ngaân haøng caàn coi cho vay tieâu duøng laø chieán löôïc kinh doanh cuûa mình. Vì vaäy, moät chính saùch tín duïng rieâng cho muïc ñích naøy caàn ñöôïc xaây döïng vaø ñeå thöïc hieän nhöõng chính saùch ñoù thì ngaân haøng caàn thaønh laäp ra moät quyõ cho vay tieâu duøng vaø moät nhoùm CBTD chuyeân traùch laø caàn thieát. CBTD caàn phaûi ñöôïc trang bò theâm kieán thöùc veà thò tröôøng nhaø ñaát, thò tröôøng ñoäng saûn vaø baát ñoäng saûn, kyõ naêng phoûng vaán khaùch haøng ñeå tìm kieám thoâng tin vaø ñaùnh giaù thu nhaäp cuûa khaùch haøng… Ngaân haøng caàn phoái hôïp vôùi caùc doanh nghieäp thoâng qua ngöôøi ñaïi dieän doanh nghieäp, theo ñoù ngaân haøng kyù hôïp ñoàng vôùi ngöôøi ñaïi dieän doanh nghieäp veà caùc nhaân vieân laøm vieäc trong caùc doanh nghieäp naøy. Hình thöùc cho vay qua ñaàu moái coù öu ñieåm laø tieát kieäm ñöôïc thôøi gian, chi phí vaø nhaân löïc cho ngaân haøng trong vieäc tìm kieám khaùch haøng vaø ñaùnh giaù khaùch haøng vaø quan troïng hôn caû laø ñaûm baûo cho vieäc thanh toaùn cuûa khaùch haøng. Beân caïnh ñoù, ngaân haøng vaãn phaùt trieån cho vay tröïc tieáp baèng caùch chuû ñoäng löïa choïn vaø tieáp caän tröïc tieáp caùc khaùch haøng nhaèm thieát laäp thoâng qua caùc hình thöùc göûi thö, ñieän thoaïi, tôø rôi. Vôùi muïc ñích ña daïng hoùa caùc loaïi hình cho vay tieâu duøng, trong thôøi gian tôùi, ngaân haøng ngoaøi vieäc cuûng coá caùc loaïi hình cho vay tieâu duøng hieän coù, caàn ñöa ra moät soá loaïi hình cho vay môùi nhö cho vay traû goùp ñeå mua nhöõng vaät duïng ñaét tieàn (nhö xe oâtoâ, caùc thieát bò gia ñình khaùc…) hoaëc ñeå trang traûi caùc khoaûn nôï cuûa hoä gia ñình vaø phaùt haønh caùc loaïi theû môùi nhö theû ghi nôï, theû lieân keát noäi ñòa, theû coâng ty vaø trieån khai heä thoáng ATM quoác teá. 3.2.2. Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. Theo höôùng taêng cöôøng coâng taùc ñaøo taïo thoâng qua ñaøo taïo taïi choã, ñaøo taïo ngaén haïn ñeå boå sung, caäp nhaät kieán thöùc cho caùn boä noùi chung vaø caùn boä tín duïng noùi rieâng nhaèm ñaøo taïo, boå sung caùc kieán thöùc veà ngaân haøng veà quaûn trò kinh doanh, veà ngoaïi ngöõ, veà caùc nghieäp vuï môùi… cho caùc caùn boä nhaân vieân cuûa Ngaân haøng, caàn tieáp tuïc phaùt huy vaø phaùt trieån. Ñaây laø moâ hình ñaøo taïo hieäu quaû, coù tính thöïc tieãn raát cao. Beân caïnh ñoù thöôøng xuyeân boài döôõng, trao doài tö töôûng ñaïo ñöùc, yù thöùc traùch nhieäm cuûa moãi caùn boä coâng chöùc ñeán ñoäi nguõ caùn boä trong ñôn vò TCTD, coù bieän phaùp quaûn lyù hieäu quaû, toå chöùc vaø phaân coâng coâng vieäc phuø hôpï. Ngoøai ra, ngaân haøng cuõng phaûi coù cheá ñoä khen thöôûng, ñaõi ngoä thích hôïp nhaèm khuyeán khích tính saùng taïo vaø tinh thaàn traùch nhieäm cho nhöõng caù nhaân hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñeå taïo ñoäng löïc, tinh thaàn thi ñua. Töø ñoù, ngaân haøng seõ söû duïng nguoàn nhaân löïc moät caùch hieäu quaû hôn. Maët khaùc, ngaân haøng caàn coù caùc bieän phaùp xöû lí kòp thôøi caùc nhaân vieân tín duïng coù nhöõng haønh ñoäng sai traùi gaây aûnh höôûng ñeán uy tín vaø laøm thieät haïi lôïi ích cuûa ngaân haøng. 3.2.3. Baûo hieåm tín duïng. Ngaân haøng xem xeùt vaø mua baûo hieåm cho phaàn ruûi ro cao nhaát. Trong nghieäp vuï naøy ngaân haøng caàn baùn bôùt moät phaàn lôïi nhuaän cuûa mình cho coâng ty baûo hieåm chuyeân nghieäp. Chia seû bôùt ruûi ro. Baûo ñaûm khaû naêng thu hoài nôï. 3.2.4. Laäp döï phoøng ruûi ro. Phöông thöùc laäp quyõ döï phoøng naøy ñöôïc thöïc hieän theo 2 höôùng. Phaân loaïi caùc khoûan cho vay. Chia möùc ñoä ruûi ro theo caáp ñoä ruûi ro vaø trích laäp theo caáp ñoä naøy. 3.2.5. Phaân taùn ruûi ro. Ñaây laø moät nguyeân taéc raát cô baûn trong hoaït ñoäng tín duïng, ñöôïc thöïc hieän baèng caùc phöông thöùc nhö : Khoâng taäp trung voán cho vay moät soá ít khaùch haøng, khi ñoù ruûi ro neáu xaûy ra seõ ñöôïc giaûm thieåu, ñieàu naøy thöïc hieän theo phöông chaâm “khoâng neân boû taát caû tröùng vaøo cuøng moät gioû”. Hình thöùc ñoàng taøi trôï ñaây laø phöông thöùc cho vay döïa treân söï hôïp taùc cuûa nhieàu ngaân haøng bôûi vì ngaân haøng khoâng ñuû voán hoaëc coù möùc ñoä ruûi ro cao. 3.2.6. Xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng ñuùng ñaén, hieäu quaû. Ñaây laø yeáu toá goùp phaàn quan troïng ñeán söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa ngaân haøng. Xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng hieäu quaû khoâng nhöõng coù theå giuùp ngaân haøng thu huùt ñöôïc khaùch haøng maø coøn choïn loïc ñöôïc nhöõng khaùch haøng toát laøm aên coù hieäu quaû ñeå cho vay, ñoàng thôøi haïn cheá thaáp nhaát nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra ñoái vôùi ngaân haøng. Ngaân haøng phaûi coù chính saùch ñoái vôùi khaùch haøng thöôøng xuyeân, khaùch haøng coù uy tín chaúng haïn nhö xaây döïng baûng laõi suaát öu ñaõi ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng naøy. 3.2.7. Ñaàu tö heä thoáng hieän ñaïi hoùa ngaân haøng. - Tuy ñaõ coù böôùc phaùt trieån tieán boä veà coâng ngheä öùng duïng, nhöng vaán ñeà coâng ngheä vaãn coøn nhöõng vöôùng maéc nhö : söï phaùt trieån chöa ñoàng ñeàu veà coâng ngheä giöõa caùc TCTD, tính ñoàng boä cuûa coâng ngheä, hieäu quaû chöông trình phaàn meàm, chöa ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng quaûn lí, hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng, khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån hieän nay. Haïn cheá raát nhieàu ñeán söï phaùt trieån caùc hoaït ñoäng dòch vuï ngaân haøng nhaát laø hoaït ñoäng dòch vuï thanh toaùn. - Beân caïnh ñoù söï phoái hôïp lieân keát trong vieäc phaùt trieån coâng ngheä coøn haïn cheá, mang tính manh muùn, maïnh ai naáy laøm , thieáu tính ñoàng boä , chính vì theá hieäu quaû mang laïi nhìn töø goùc ñoä vó moâ chöa cao, laõng phí “taøi nguyeân”, haïn cheá hieäu quaû voán ñaàu tö , maø ñieån hình laø heä thoáng maùy ATM, moãi ngaân haøng töï phaùt haønh theû rieâng vöøa toán keùm vöøa khoâng mang laïi tieän ích cho khaùch haøng söû duïng. Vì vaäy, caàn phaûi löïa choïn ñuùng coâng ngheä ñeå öùng duïng trong hoaït ñoäng quaûn lí, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc TCTD coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån caùc hoaït ñoäng dòch vuï, quyeát ñònh hieäu quaû voán ñaàu tö. Trong quaù trình naøy , ngaân haøng caàn xem xeùt caân nhaéc kó, ñoàng thôøi tham khaûo caùc Ngaân haøng nöôùc ngoaøi, caùc Ngaân haøng trong nöôùc nhö Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông Tp.Hoà Chí Minh, NHTMCP Aù Chaâu… nhaèm ñaûm baûo cho vieäc phaùt trieån vaø öùng duïng coâng ngheä phuø hôïp, song phaûi coù yeáu toá ñoät phaù, ñoùn ñaàu, haïn cheá söï laïc haäu nhanh do coâng ngheä phaùt trieån. Gaén lieàn vôùi quaù trình naøy, ngaân haøng caàn quan taâm vaán ñeà baûo maät thoâng tin, nhaát laø trong lónh vöïc thanh toaùn, quaûn lí tieàn göûi khaùch haøng, quaûn trò nguoàn voán… baèng vieäc ñaët haøng coâng ty tin hoïc chuyeân nghieäp, coâng ty truyeàn döõ lieäu nhö FPT, VASC ñeå xaây döïng heä thoáng an toaøn, ngaên chaën hacker xaâm nhaäp, nhöõng gian laän trong thanh toaùn vaø nhöõng yù ñoà phaù hoaïi khaùc. 3.2.8. Taêng cöôøng cho vay trung vaø daøi haïn. Hieän nay tæ troïng dö nôï cho vay daøi haïn cuûa ngaân haøng coøn thaáp do ñoù caàn phaûi coù caùc bieän phaùp ñeå taêng cöôøng cho vay daøi haïn: Caàn phaûi coù giaûi phaùp cho vieäc huy ñoäng voán thích hôïp vaø ñuùng ñaén trong töøng thôøi ñieåm cuï theå ñeå phuïc vuï cho nhu caàu söû duïng voán khaùc nhau cuûa ngaân haøng nhaát laø nghieäp vuï söû duïng voán trung vaø daøi haïn, ñoøi hoûi nguoàn voán phaûi oån ñònh vaø coù thôøi gian daøi: Tröôùc heát ngaân haøng phaûi tìm hieåu roõ veà tieàm naêng caùc nguoàn voán vaø coù theå khai thaùc ñöôïc caàn ñaùnh giaù heát tieàm löïc voán trong daân, phaân tích ñaëc ñieåm, cô caáu nguoàn voán ñeå daân chuùng coù yù thöùc chuyeån nguoàn voán nhaøn roãi cuûa hoï vaøo ngaân haøng döôùi nhieàu hình thöùc vaø coù lôïi cho caû ñoâi beân. Caàn ñaåy maïnh caùc tieán boä veà coâng ngheä ngaân haøng, môû roäng caùc hình thöùc môû taøi khoûan caù nhaân, taïo tieàn ñeà ñaåy maïnh caùc nghieäp vuï thanh toaùn baèng theû tín duïng, seùc, ruùt tieàn töï ñoäng qua maïng ATM… nhaèm ñaåy maïnh thu huùt nguoàn voán phong phuù töø moïi ngöôøi daân vaø quyõ ngaân haøng. Tranh thuû thu huùt voán ñieàu chuyeån theo heä thoáng vaø voán taøi trôï cuûa caùc döï aùn tín duïng noâng thoân cuûa moät soá toå chöùc taøi chính tieàn teä quoác teá nhö WB, ADB … Vieäc môû roäng tín duïng trung, daøi haïn vaø haïn cheá ruûi ro, ngaân haøng neân baùm saùt caùc ñònh höôùng cuûa nhaø nöôùc veà chieán löôïc phaùt trieån kinh teá, tieáp caän vôùi caùc döï aùn, caùc chöông trình kinh teá khaû thi ñeå chuû ñoäng boá trí voán hoaëc tröïc tieáp tham gia ñoàng taøi trôï vôùi caùc NHTM khaùc ñeå cuøng söû duïng söùc maïnh veà voán, kinh nghieäm, cuõng nhö haïn cheá ruûi ro neáu coù. 3.2.9. Naâng cao chaát löôïng quaûn lyù, quaûn trò kinh doanh ngaân haøng. Xaây döïng vaø toå chöùc hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro theo höôùng chuyeân moân hoùa: Xaây döïng quy cheá, quy trình tín duïng hieäu quaû. Toå chöùc hoaït ñoäng tín duïng theo soå tay tín duïng. Naâng cao hieäu quûa hoaït ñoäng thu nhaäp, khai thaùc, phaân tích vaø xöû lyù thoâng tin phuïc vuï cho hoaït ñoäng tín duïng. Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä gaén vôùi traùch nhieäm cuï theå. Phaûi coi ñaây laø coâng cuï hoïat ñoäng quaûn trò, quaûn lyù ngaân haøng, khoâng xem nheï nhö laø moät boä phaän hoaït ñoäng coù tính hình thöùc. Chaáp haønh ñaày ñuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà tieàn teä tín duïng vaø ngaân haøng. Toân trong trieät ñeå caùc nguyeân taéc tín duïng vaø taïo ñieàu kieän cho vay. Ñoàng thôøi taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng kieåm tra tröôùc trong vaø sau khi cho vay. 3.2.10. Ngaân haøng neân taêng cöôøng thu thaäp thoâng tin ñeå naâng cao chaát löôïng thaåm ñònh cho vay. - Khaån tröông trieån khai coâng taùc thoâng tin tín duïng ñoái vôùi caùc chi nhaùnh chöa thöïc hieän. - Caàn ñaåy nhanh vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin, thieát laäp phaàn meàm ñeå quaûn lyù khaùch haøng, thoáng keâ, löu tröõ thoâng tin töø ñoù boå sung vieäc phaân tích ñaùnh giaù khaùch haøng töø caùc laàn vay sau. Beân caïnh nhöõng thoâng tin veà baûn thaân khaùch haøng, ngaân haøng caàn thu thaäp thoâng tin veà ngaønh ngheà kinh doanh cuûa khaùch haøng ñeå döï ñoaùn ñöôïc khuynh höôùng phaùt trieån, aùp löïc caïnh tranh töø caùc ñoái thuû cuûa khaùch haøng, treân cô sôû ñoù ñaùnh giaù vò theá, khaû naêng kinh doanh vaø khaû naêng hoaøn traû cuûa khaùch haøng. - Taêng cöôøng hôïp taùc, trao ñoåi, chia seû thoâng tin vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn vaø khai thaùc thoâng tin tín duïng treân trang web CIC ñeå tìm hieåu khaùch haøng tröôùc khi cho vay nhaèm giaûm thieåu ruûi ro. 3.2.11. Toå chöùc boä phaän chuyeân traùch ñònh giaù taøi saûn baûo ñaûm, ñaêng kí giao dòch ñaûm baûo, phaùt maõi taøi saûn baûo ñaûm. - Ngaân haøng thöïc hieän kí hôïp ñoàng vôùi caùc doanh nghieäp thaåm ñònh giaù ñeå doanh nghieäp thöïc hieän thaåm ñònh giaù thay cho mình vaø gaùnh chòu toaøn boä traùch nhieäm khi thaåm ñònh thieáu chính xaùc nhaèm giaûi quyeát nhöõng khoù khaên trong coâng taùc thaåm ñònh giaù cuûa ngaân haøng hieän nay. - Beân caïnh ñoù, ngaân haøng caàn toå chöùc ñaùnh giaù laïi taøi saûn theá chaáp, caàm coá theo ñònh kyø phuø hôïp vôùi möùc ñoä bieán ñoäng giaù cuûa töøng taøi saûn. 3.2.12. Ngaân haøng caàn sôùm toå chöùc nghieân cöùu, phaân loaïi caùc chi nhaùnh theo nhoùm. Vieäc phaân loaïi phaân nhoùm caùc chi nhaùnh moät caùch saùt thöïc seõ giuùp caùc cho ngaân haøng coù chính saùch, giaûi phaùp quaûn lyù phuø hôïp, ñaûm baûo tính phaùt trieån beàn vöõng toaøn dieän. Ngaân haøng neân phaân nhoùm caùc chi nhaùnh theo caùc tieâu chí: moâi tröôøng hoaït ñoäng, khaû naêng quaûn lyù, trình ñoä ñoäi nguõû nhaân vieân, maïng löôùi hoaït ñoäng… ñeå treân cô sôû ñoù coù theå xaùc ñònh ñöôïc caùc chæ tieâu quaûn lyù tín duïng moät caùch hôïp lyù ñoái vôùi moät chi nhaùnh: Quy moâ tín duïng Cô caáu tín duïng Möùc pheâ duyeät cho vay cao nhaát ñoái vôùi moät döï aùn, moät khaùch haøng. 3.2.13. Caàn thieát toå chöùc nghieân cöùu phaân loaïi caùn boä cho vay theo caùc caáp ñoä khaùc nhau. Phaân loaïi theo caùc tieâu thöùc nhö sau: Trình ñoä chuyeân moân cô baûn Kinh nghieäm ngheà nghieäp Caùc nghieäp vuï boå trôï khaùc (trình ñoä ngoaïi ngöõ, vi tính) Phaåm chaát ñaïo ñöùc caùn boä cho vay. Vieäc phaân loaïi caùn boä cho vay seõ giuùp cho ngaân haøng ñöa ra ñöôïc möùc cho vay hôïp lyù vaø khoái löôïng tín duïng phuø hôïp vôùi töøng loaïi caùn boä cho vay. Nhôø ñoù seõ traùnh ñöôïc tình traïng quaù taûi trong quaûn lyù dö nôï tín duïng ñoái vôùi caùn boä cho vay. 3.2.14. Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng thaåm ñònh döï aùn, haïn cheá ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng: Hoaøn thieän quy trình thaåm ñònh döï aùn: Ñeå haïn cheá nhöõng ruûi ro maø ngaân haøng coù theå gaëp phaûi thì vieäc thöôøng xuyeân caäp nhaät, hoaøn thieän quy trình thaåm ñònh döï aùn laø moät coâng vieäc khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa ngaân haøng. Vieäc caûi tieán quy trình thaåm ñònh phaûi cuï theå hoùa cao cho phuø hôïp vôùi naêng löïc caùn boä vaø hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng. Hoaøn thieän coâng taùc toå chöùc thaåm ñònh döï aùn: Theo caùch thöùc toå chöùc hieän nay thì ngaân haøng chöa coù söï chuyeân moân hoùa, caùn boä tín duïng thöôøng kieâm nhieäm luoân chöùc naêng theo doõi vaø quaûn lyù khoaûn vay. Ñieàu naøy phaàn naøo aûnh höôûng ñeán chaát löôïng coâng taùc thaåm ñònh, nhieàu tröôøng hôïp daãn ñeán quyeát ñònh sai laàm trong cho vay hoaëc boû qua caùc döï aùn coù hieäu quaû. Hoaøn thieän phöông phaùp thaåm ñònh. Caùc phöông phaùp thaåm ñònh döï aùn maø ngaân haøng thöôøng aùp duïng laø NPV, IRR, thôøi gian hoaøn voán, moät soá döï aùn coù tieán haønh ñaùnh giaù ñoä nhaïy moät chieàu (theo töøng bieán ñaàu vaøo). Raát ít döï aùn ñöôïc ñaùnh giaù theo ñoä nhaïy nhieàu chieàu. Ñoái vôùi nhöõng döï aùn coù qui moâ lôùn, phöùc taïp caàn phaân tích ñoä nhaïy nhieàu chieàu. Vôùi nhöõng döï aùn chòu aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá coù khaû naêng bieán ñoäng baát thöôøng neân tieán haønh caû phaân tích tình huoáng vaø moâ phoûng. Hoaøn thieän noäi dung thaåm ñònh. Thaåm ñònh khaùch haøng vay voán. Tröôùc khi tieán haønh thaåm ñònh ngaân haøng caàn xaùc minh tính trung thöïc cuûa caùc soá lieäu do khaùch haøng cung caáp. Phöông aùn, döï aùn vay voán. Moät döï aùn vay voán ñoøi hoûi phaûi ñöôïc xem xeùt ñaày ñuû caùc noäi dung caàn thieát ñeå ñaûm baûo ñaùnh giaù moät caùch toaøn dieän vaø giuùp cho vieäc ra quyeát ñònh ñaàu tö moät caùch chính xaùc. Ñaûm baûo tính ñoäc laäp trong coâng taùc thaåm ñònh döï aùn caàn phaûi thöïc hieän caùc vaán ñeà chuû yeáu sau: Baûn thaân laõnh ñaïo ngaân haøng caùc caáp phaûi kieân ñònh phaûi giöõ vöõng vai troø ñoäc laäp khi xem xeùt thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. Neâu cao vai troø tham möu cuûa ngaân haøng cho caáp uûy, chính quyeàn ñòa phöông trong quaù trình xaây döïng thaåm ñònh vaø löïa choïn döï aùn Phaân bieät roõ chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc vôùi quaûn lyù haønh chính veà kinh teá. Traùnh söï can thieäp saâu cuûa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc vaøo hoïat ñoäng chuyeân moân cuûa caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh. Thöïc hieän toát caùc qui ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay: Ngaân haøng caàn chæ ñaïo caùc ñôn vò trong toaøn heä thoáng quaùn trieät vaø thöïc hieän nghieâm tuùc caùc chæ ñaïo cuûa caáp treân veà baûo ñaûm tieàn vay. Caùc döï aùn cho vay môùi nhaát thieát phaûi coù taøi saûn theá chaáp, caàm coá hoaëc baûo laõnh cuûa beân thöù 3. Caùc hôïp ñoàng theá chaáp, caàm coá phaûi qua coâng chöùng, ñaêng kí giao dòch baûo ñaûm theo qui ñònh. Caàn kieåm tra thöïc teá töøng taøi saûn ñeå xaùc ñònh chính xaùc quyeàn sôû höõu taøi saûn cuûa khaùch haøng vay voán nhaèm ngaên chaën vaø traùnh hieän töôïng löøa ñaûo laøm giaû caùc giaáy tôø sôû höõu. Taøi saûn baûo ñaûm theá chaáp phaûi ñaùp öùng caùc ñieàu kieän phaùp lí vaø kinh teá theo qui ñònh hieän haønh, ñaûm baûo khoâng tranh chaáp. Thöïc hieän caùc bieän phaùp baûo ñaûm taøi saûn boå sung ñoái vôùi caùc khoaûn cho vay döï aùn chöa ñuû taøi saûn theá chaáp theo qui ñònh. Taøi saûn nhaän baûo ñaûm phaûi ñöôïc pheùp giao dòch vaø coù tính thanh khoaûn cao, khi xöû lyù thu hoài nôï deã daøng nhanh choùng. Phaùt huy vaøi troø tö vaán cuûa ngaân haøng ñoái vôùi chuû ñaàu tö döï aùn. Giuùp chuû ñaàu tö xaây döïng moät döï aùn, löïa choïn vieäc saûn xuaát saûn phaåm gì, cung caáp thoâng tin veà thò tröôøng saûn phaåm ñoù, caùc phöông aùn kó thuaät. Beân caïnh ñoù, caùn boä thaåm ñònh cuõng caàn giuùp ñôõ chuû ñaàu tö tính toùan hieäu quaû kinh teá treân cô sôû döï kieán caùc quaù trình kinh doanh, thu lôïi nhuaän, ñoàng thôøi caûnh baùo ñoái vôùi caùc chuû ñaàu tö veà nhöõng ruûi ro nhaèm ñeà ra nhöõng bieän phaùp haïn cheá ruûi ro, ñaûm baûo döï aùn hoaït ñoäng hieäu quaû, traû nôï ngaân haøng ñaày ñuû caû goác vaø laõi. Thöôøng xuyeân thöïc hieän kieåm tra, kieåm soaùt ñoái vôùi coâng taùc thaåm ñònh tín duïng thaåm ñònh döï aùn bao goàm 3 giai ñoaïn: Kieåm soaùt tröôùc. Kieåm soùat trong. Kieåm soaùt sau khi cho vay.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong3.doc
  • docchuong 1.doc
  • docChuong 2.doc
  • docKet luan.doc
  • docloi cam on.doc
  • docloi noi dau.doc
  • docphu luc.doc
  • docTai lieu tham khao.doc
  • docTrang bia.doc
  • docviet tat.doc
Luận văn liên quan