Đề tài Chiến lược kinh doanh của công ty thương mại Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

Việc sản xuất ra của cải vật chất chính là cơ sở để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Hoạt động lao động sản xuất để mưu cầu lợi ích kinh tế là hoạt động tự giác có ý thức của con người trong mọi hình thái kinh tế xã hội. Khi tiến hành các hoạt động sản xuất, con người luôn có ý thức và quan tâm đến những thông số chi phí chi ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và kết quả của mỗi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Hay nói cách khác chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh là vấn đề tồn tại sống còn chi phối toàn bộ hoạt động của đơn vị, là căn cứ đề ra những quyết định hữu ích, đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao hơn. Ngày nay, trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới, các thành phần kinh tế tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật, vấn đề chiến lược trong kinh doanh là một yếu tố quan trọng, là thách thức đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, đòi hỏi đơn vị phải tốn nhiều công sức cho việc nghiên cứu tìm riêng cho mình một chiến lược kinh doanh và các chính sách thích hợp để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Công ty Thương mại huyện Hiệp Đức là đơn vị mới được thành lập trong cơ chế mới cũng gặp nhiều khó khăn để vượt qua thách thức đó. Trong suốt thời gian theo học hệ Đào tạo từ xa của Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Trường đại học Đà nẵng, với những kiến thức được các thầy cô của Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Trường Đại học Đà nẵng đã trang bị, những hiểu biết của cá nhân và sự giúp đỡ tận tình của Công ty thương mại huyện Hiệp Đức và gợi ý của các anh chị trong Công ty và đặc biệt là Thầy giáo hướng dẫn thực tập bản thân tôi xin mạnh dạn nêu lên đề tài mà tôi luôn quan tâm "Chiến lược kinh doanh của Công ty Thương mại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng nam"

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chiến lược kinh doanh của công ty thương mại Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiÕn hµnh x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh theo tiÕn tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ chiÕn l­îc, ®©y lµ yªu cÇu cÇn thiÕt mang tÝnh kh¸ch quan cña C«ng ty th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc. 6. NhËn xÐt chung vÒ viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty: Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty t«i thÊy: - C«ng ty ®· x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh nh­ngthùc chÊt viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ch­a ®­îc cô thÓ rá rµng mµ cßn chung chung theo d¹ng ®Þnh h­íng, thiÕu nh÷ng th«ng tin ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ngµnh. -Trong qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc ch­a ®¸nh gi¸ ph©n tÝch cô thÓ vÒ ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña C«ng ty vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, dÉn ®ÕnviÖc ch­a ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña C«ng ty ®Ó kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu, ®©y lµ vÊn ®Ò quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña C«ng tûtªn th­¬ng tr­êng. - Môc tiªu chiÕn l­îc ®Ò ra nh­ng cßn thiÕu c¸c ph­¬ng ¸n cô thÓ ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. - ViÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh ®· ®­îc triÓn khai nh­ng cß thiÕu tÝnh ®ång bé, chñ yÕu tËp trung vµo c¸c môc tiªu ng¾n h¹n. - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanhdax thùc hiÖn theo h»ng n¨m nÕu nh×n nhËn mét c¸ch kh¸ch quan th× ph¶i nãi cßn nhiÒu ®iÓm yÕu kÐm tÝnh kh¶ thi rÊt thÊp. - ViÖc x©y dùng chiÕn l­îc lÏ ®­¬ng nhiªn lµ ph¶i cã sù chªnh lÖch ®óng sai nh­ng nã chØ nªn ë trong mét kho¶ng cho phÐp tõ 10 ®Õn 15% th× cßn cã thÓ chÊp nhËn ®­îc chø qu¸ lín th× kÕ hoach lËp ra kh«ng thÓ gäi lµ kh¶ thi ®­îc. ** Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i: * Nguyªn nh©n chñ quan: + Ng­êi lµm c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cßn rÊt yÕu vÒ nghiÖp vô, ch­a t«n träng vµ thùc hiÖn c¸c b­íc trong qui tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ciÕn l­îc. Tõ ®ã thiÕu sù n¾m b¾t vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ dù b¸o kinh tÕ x· héi , c¸c kÕ ho¹ch chiÕn k­îc ph¸t triÓn cña ngµnh vµ khu vùc. HÇu nh­ chØ rËp khu«n theo mÉu kÕ ho¹ch n¨m tr­íc ®Ó lËp kÕ ho¹ch cho nh÷ng n¨m sau. + ViÖc kiÓm tra c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc ch­a s©u s¸t dÉn ®Õn viÖc ®iÒu chØnh kh«ng kÞp thêi. + Cßn thiÕu c¸c v¨n b¶n th­ëng ph¹t vÒ tr¸ch nhiÖm trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch chiÕn l­îc. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - C¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng, khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh, mÉu m·, qui c¸ch hµng ho¸ thay ®æi lµm ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc cña C«ng ty. - ViÖc triÓn khai kÕ ho¹ch cña ngµnh chËm còng nh­ sù thay ®æi vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cña ngµnh lµm cho viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cña C«ng ty bÞ ®éng. phÇn thø 3 mét sè gi¶i ph¸p, ®Ó gãp phÇn hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty th­¬ng m¹i huyÖn hiÖp ®øc. I. kiÕn nghÞ vÒ viÖc hoµn thiÖn c¸c c¨n cø ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh. 1. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o chiÕn l­îc vÒ x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh. §Ó cã mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n vµ s¸t víi thùc tÕ cña C«ng ty th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp ®øc ph¶i cã nh÷ng th«ng tin vµ dù b¸o chÝnh x¸c vÒ mÆt ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ c¸c dù b¸o kh¸c ®ång thêi ph¶i t×m hiÓu kû chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i víi nh÷ng chØ sè cô thÓ tõ ®ã triÓn khai vµ ®­a ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §©y lµ c«ng t¸c quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt. 1.1. Dù b¸o vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi: - NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn t­¬ng ®èi æn ®Þnh. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®ang ra søc cñng cè vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vÒ mäi mÆt ®Ó hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ ThÕ giíi. ®ång thêi víi viÖc gi÷ v÷ng hoµ b×nh, më réng quan hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng cuéc ®æi míi " D©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh". - HÖ thèng ph¸p luËt trong kinh doanh còng ®· ®­îc x¸c lËp ngµy cµng hoµn thiÖn vµ phï hîp nh­: luËt doanh nghiÖp, luËt thuÕ, luËt c«ng ty… - VÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ theo quan ®iÓm ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta còng ®· kh¼ng ®Þnh lµ ph¸t triÓn theo chiÒu h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸. §­êng lèi ngo¹i giao më réng " muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn ThÕ giíi" mèi quan hÖ gi÷a n­íc ta víi c¸c n­íc trong khu vùc cã rÊt nhiÒu triÓn väng vµ høa hÑn. §Æc biÖt lµ sau khi n­íc ta gia nhËp khèi asean . Nh÷ng ®æi míi trong c«ng t¸c ®èi ngo¹i vµ trong c¬ chÕ qu¶n lý víi viÖc ®Èy m¹nh c«ng cuéc" c¶i c¸ch hµnh chÝnh", " Nhµ m­íc ph¸p quyÒn" cïng víi viÖc ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp phï hîp víi viÖc tån t¹i 5 thµnh phÇn kinh tÕ ®· trë nªn hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tËp ®oµn kinh tÕ trªn thÕ giíi. §iÒu ®ã cã thÓ nãi r»ng lµ thêi c¬ thuËn lîi ®Ó chóng ta thóc ®Èy tiÕn tr×nh ®æi míi, ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn h¼n sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy linh ho¹t, hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ ThÕ giíi. Ch¾c ch¾n r»ng víi nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ hiÖn nay th× kh«ng l©u vµ kh«ng xa kho¶ng 10 ®Õn 15 n¨m sau, n­íc ta sÏ trë thµnh mét n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh trong khu vùc. §©y lµ nh÷ng chuyÓn biÕn lín trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt nam. §èi víi C«ng ty th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp ®øc sù æn ®Þnh vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi vµ sù ph¸t triÓn kinh tÒ trong khu vùc còng nh­ trªn ThÕ giíi sÏ t¹o ra nh÷ng c¬ may thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn k­îc kinh doanh cña C«ng ty. 1.2.Dù b¸o vÒ sù gia t¨ng d©n sè. Víi t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè chung cu¶ n­íc nh­ hiÖn nay th× huyÖn HiÖp ®øc lµ mét huyÖn cã tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè cßn qu¸ cao, nhËn thøc vÒ c«ng t¸c d©n sè cßn thÊp kÐm, phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu cßn nÆng nÒ. VÒ c¬ cÊu d©n sè: D©n sè toµn huyyÖn HiÖp §øc ®Õn hiÖn nay lµ 38921 ng­êi, trong ®ã n÷ chiÕm 51,2% vµ h»ng n¨m cã 650-700 trÎ em sinh, tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè h»ng n¨m 1,4-1,5% vµ ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c x·, thÞ trÊn, mËt ®é d©n sè trung b×nh 78 ng­êi/km2, nh÷ng x· vïng s©u vïng xa mËt ®é 30 ng­êi/km2, gåm 3 d©n téc chÝnh: Kinh, Ca doong, M¬ noong vµ c¨n cø vµo môc tiªu chiÕn l­îc d©n sè cña huyÖn giai ®o¹n 2001-2010 ta cã b¶ng sè liÖu sau: ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2005 N¨m 2010 1. D©n sè trung b×nh ( ng­êi) 38258 41175 44092 2. Trong ®ã: N÷ ( ng­êi) 19145 20603 22067 3. Tû lÖ sinh 18,87 15,67 13,67 4. Tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè(%) 1,41 1,25 1,13 5. Thµnh phÇn d©n téc 6. D©n téc kinh ( ng­êi) 35060 35528 36046 7. D©n téc Ca doong ( ng­êi) 1960 2110 2187 8. D©n t«c M¬ n«ng ( ng­êi) 480 497 522 9. D©n téc kh¸c ( ng­êi) 9 7 7 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè cña huyÖn cßn ë møc qu¸ cao vµ so s¸nh th× ch­a ®¹t môc tiªu cña c¶ n­íc nãi chung vµ cña huyÖn nãi riªng, víi tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè nh­ hiÖn nay 2001 lµ 1,41%, th× vµo kho¶ng n¨m 2010 d©n sè toµn huyÖnlµ 1,3% dù b¸o sÏ t¨ng lªn 43-44 ngµn d©n( theo chiÕn l­îc d©n sè cña huyÖn ®Õn n¨m 2010). Víi møc ®é ph¸t triÓn d©n sè nh­ vËy ®ßi hái nhu cÇu tiªu dïng cµng cao, mµ ®Æc bÞªt lµ ­u tiªn vïng s©u, vïng xa, do vËy chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty th­¬ng m¹i lµ tËp trung chñ yÕu vµo c¸c mÆt hµng trî gi¸, trî c­íc, hµng b¸ch ho¸ tæng hîp, vËt liÖu x©y dùng, khai th¸c phi quÆng ®¸, sái c¸t.v.v…®Ó phôc vô kÞp thêi cho kh¸ch hµng 1.3. Ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty th­¬ng m¹i tõ n¨m 2001-2010. §Ó ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cña C«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu kû phÇn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cña ngµnh th­¬ng m¹i vµ nhÊt lµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cña Së th­¬ng m¹i tØnh Qu¶ng Nam, ®Ó x©y dông chiÕn l­îc cho C«ng ty Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, sù ph¸t triÓn nhanh cña ngµnh th­¬ng m¹i nãi chung vµ C«ng ty th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp ®øc nãi riªng ®· ph¸t triÓn mét c¸ch t­¬ng ®èi toµn diÖn, tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ ®­îc lÜnh vùc th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn huyÖn. * VÒ c¬ së h¹ tÇng tiÕp tôc ®Çu t­ vµo viÖc x©y dùng C«ng ty vµ c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ tæng hîp, cñng cè kho b¶i chøa hµng, th«ng tin tÝn hiÖu, c«ng nghÖ, trang bÞ: m¸y bom, läc x¨ng dÇu…c¬ giíi, vËn t¶i... - Mét sè cöa hµng ®· x©y dùng ë c¸c trung t©m côm x· cÇn ph¶i më ®­êng giao th«ng, th«ng suèt ®Ó kÞp thêi vËn chuyÓn hµng ho¸. - C¸c cöa hµng ®Òu cã trang bÞ ph­¬ng tiÖn phßng ch÷a ch¸y, hÖ thèng kho tµn ®¶m b¶o, hµng ho¸ cung øng kÞp thêi. * Mét sè vÊn ®Ò cÊp b¸ch cÇn gi¶i quyÕt: - §èi víi c¸c tuyÕn ®­êng tõ huyÖn ®Õn trung t©m côm x· ph¶i ®­îc n©ng cÊp vµ s÷a ch÷a sím vµ còng cÇn kÕt hîp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay con ®­êng quèc lé 14 E ®ang ®Çu t­ n©ng cÊp. - Tæ chøc cña C«ng ty trªn nguyªn t¾c ph©n rá tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n­íc lµ ho¹t ®éng sù nghiÖp vµ s¶n xuÊt kinh doanh b¶o ®¶m cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc quyÒn tù chñ theo ph¸p luËt, ph¸t huy ®­îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Xö lý c¸c lo¹i vËt t­ tån ®äng, nh÷ng vËt t­ thanh lý, vËt t­ kh«ng dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh hoÆc ch­a dïng ®Ó l©u bÞ h­ háng, ®äng vèn nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, ph­¬ng tiÖn phôc vô cho vËn chuyÓn hµng ho¸…th× C«ng ty ®­îc phÐp b¸n theo gi¸ qui ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó thu håi vèn ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. * Môc tiªu phÊn ®Êu thùc hiÖn chiÕn l­îc cña C«ng ty ®Õn n¨m 2010 lµ : - PhÊn ®Êu ®¹t doanh thu h»ng n¨m lµ trªn 5 %, ®¶m b¶o l­îng hµng ho¸ phôc vô cho nh©n d©n, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng hµng phôc vô, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu nguyÖn väng cña nh©n d©n, ®¶m b¶o t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x· héi trong t×nh h×nh míi. - Tõng b­íc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo c¸c lÜnh vùc chñ yÕu. HiÖn ®¹i ho¸ th«ng tin tÝn hiÖu, ®­a tin häc øng dông vµo qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. - Nghiªn cøu quy ho¹ch ph¸t triÓn chiÕn l­îc kinh doanh trong tu¬ng lai, më réng thÞ tr­êng, thu hót kh¸ch hµng, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ v.v… - §Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi x¨ng dÇu, muèi Ièt, hµng n«ng s¶n,thùc phÈm vµ x©y dùng th× xem ®©y lµ lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh chiÕn l­îc ®Ó t¹o thªm viÖc lµm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp chÝnh ®¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, t¹o thªm lîi nhuËn cho C«ng ty. 2 Ph©n tÝch nh÷ng c¬ héi, nguy c¬, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña C«ng ty th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc: 2.1. Nh÷ng c¬ héi - NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· vµ ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn æn ®Þnh, hÖ thèng ph¸p luËt ngµy cµng hoµn thiÖn, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc theo chiÒu h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®a ph­¬ng ho¸. §a d¹ng ho¸ ë ®©y lµ c¬ héi ®Ó c¸c C«ng ty, doanh nghiÖp m¹nh d¹n ®Çu t­ kinh doanh, trong ®ã cã C«ng ty th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc víi chøc n¨ng kinh doanh x¨ng dÇu, muèi Ièt, hµng n«ng s¶n thùc phÈm, vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng, giao th«ng thuû lîi… - Kinh tÕ ph¸t triÓn dÉn ®Õn nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ dÞch vô cña nh©n d©n ngµy cµng cao, yªu cÇu chÊt l­îng dÞch vô ngµy cµng tiªn tiÕn, ®ßi hái ngµnh th­¬ng m¹i ph¶i n©ng cao chÊt l­îng phôc vô theo nhu cÇu cña x· héi, v× vËy ph¶i n©ng cÊp vµ s÷a ch÷a C«ng ty vµ c¸c cöa hµng, ph­¬ng tiÖn ®­êng s¸ ®i l¹i §©y lµ c¬ héi thuËn lîi cho C«ng ty th­¬ng m¹i hyuÖn HiÖp §øc ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh. - KÕ ho¹ch s÷a ch÷a vµ n©ng cÊp c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ ë t¹i côm x·, kho hµng. Qua viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch quy ho¹ch ph¸t triÓn cña C«ng ty th­¬ng m¹i ta thÊy l­îng vËt t­ cÇn thiÕt cho cho viÖc s÷a chòa lµ rÊt lín, ®©y chÝnh lµ c¬ héi quý b¸u cña C«ng ty, víi mét ®¬n vÞ cã chøc n¨ng cung cÊp hµng ho¸ cho nh©n d©n vïng s©u vïng xa nãi riªng vµ toµn huyÖn nãi chung cïng nh­ khu vùc l©n cËn cña huyÖn. 2.2. Nh÷ng mèi nguy c¬ ®e do¹. - Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lÏ ®­¬ng nhiªn lµ viÖc c¹nh tranh sÏ x¶y ra. Qua thùc tÕ cho thÊy trong lÜnh vùc cung øng hµng ho¸ còng bÞ quy luËt cña thÞ tr­êng chi phèi… theo quy luËt cña thÞ tr­êng c¹nh tranh lµ ®iÒu tÊt yÕu sÏ x¶y ra ®èi víi c¸c C«ng ty, doanh nghiÖp cïng kinh doanh mÆt hµng gièng nhau, trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ xem xÐt mét sè yÕu tè ®¸nh gi¸ møc ®é c¹nh tranh nh­ sau: YÕu tè c¹nh tranh C«ng ty th­¬ng m¹i C«ng ty TNHH An §øc C«ng ty xuÊt khÈu 1. Vèn 9 6 4 2.§Êt ®ai kho b·i 7 8 7 3.Ph­¬ng tiÖn KThuËt 8 7 6 4.ChÊt l­îng s¶n phÈm 9 9 9 5.ChÊt l­îng phôc vô 8 9 9 6.Sù ñng hé cña ngµnh 8 7 7 7.Tr×nh ®é qu¶n lý 8 8 9 8.Tr×nh ®é Marketting 6 7 7 9.Më réng thÞ tr­êng 6 7 7 Céng 67 68 65 Thang ®iÓm ®­îc tÝnh: - Tõ 3-4 ®iÓm : yÕu - Tõ 5-6 ®iÓm : trung b×nh - Tõ 7-8 ®iÓm : kh¸ - Tõ 9-10 ®iÓm : tèt . Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy vÞ thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty ë møc trung b×nh so víi C«ng ty xuÊt khÈu vµ C«ng ty tr¸ch nhiÖm An §øc. So s¸nh cô thÓ c¸c chØ tiªu ta thÊy vÞ thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty th­¬ng m¹i ®¸ng lo ng¹i ®©y chÝnh lµ mèi nguy c¬ ®e do¹ ®èi víi C«ng ty. §èi thñ hiÖn nay yÕu h¬n C«ng ty lµ C«ng ty xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ hä thua vÒ vèn nh­ng hä h¬n h½n vÒ tr×nh ®é qu¶n lý, chÊt l­îng phôc vô. Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn cho thÊy C«ng ty th­¬ng m¹i cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p chiÕn l­îc h÷u hiÖu ®Î lµm t¨ng vÞ thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty lªn nhanh. NÕu kh«ng sÏ bÞ ®Èy xuèng vÞ thÕ cuèi cïng. Mét sè C«ng ty, XÝ nghiÖp lµ nh÷ng ng­êi cung cÊp cho C«ng ty th­¬ng m¹i ®ã lµ nh÷ng c¬ së ®Æc hµng, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng chÝnh lµ nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt còng lu«n t×m c¸ch cung cÊp hµng cho ng­êi tiªu dïng ®Ó thu lîi nhuËn cao h¬n. Trong lÜnh vùc nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i hÕt søc c¶nh gi¸c ®ång thêi ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch rµng buéc nh÷ng nhµ cung cÊp nÕu kh«ng chÝnh hä trë thµnh ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty. NÒn kinh tÕ n­íc ta tuy cã ph¸t triÓn nh­ng ch­a m¹nh ngang tÇm víi khu vùc, l­îng tiÒn tÖ l­u ®ang th«ng ®«i khi ch­a kiÓm so¸t ®­îc chÆc chÎ. Do ®ã nÕu l¹m ph¸t x¶y ra th× ®ã chÝnh lµ mèi ®e do¹ ®èi víi ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh. Ngoµi ra cßn mét sè thay ®æi nh­ tû gi¸ hèi ®ãi, l·i suÊt v.v…còng lµ mèi ®e do¹ ®èi víi c¸c C«ng ty, xÝ nghiÖp. HiÖn nay t×nh tr¹ng c¸c C«ng ty, doanh nghiÖp chiÕm dông vèn cña nhau còng lµ mèi ®e do¹ lín cho C«ng ty. 2.3. §iÓm m¹nh cña C«ng ty: Qóa tr×nh ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m qua cña C«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng, víi c¸c nhµ cung cÊp, víi ngµnh th­¬ng m¹i. Lùc l­îng c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn cña C«ng ty hÇu hÕt lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ cßn trÎ, n¨ng ®éng ch¾c ch¾n… võa qua C«ng ty ®· ®­a ®i ®µo t¹o l¹i vµ ®ang ®µo t¹o nghiÖp vô phï hîp víi t×nh h×nh ®æi míi, hiÖn nay hä ®· tèt nghiÖp vµ ®· trë vÒ ®­îc bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ quan träng cÇn thiÕt cña C«ng ty. §Êt ®ai kho b·i cña C«ng ty cã qui m« lín h¬n c¸c ®èi thñ kinh doanh cïng ngµnh hµng. §©y lµ mét lîi thÕ ®¸ng kÓ cña mét C«ng ty, víi chøc n¨ng cung cÊp c¸c mÆt hµng phôc vô ®ång bµo vïng s©u vïng xa cña huyÖn, ngoµi ra viÖc C«ng ty hiÖn gi÷ mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®èi t­îng liªn quan ®Õn kinh doanh, C«ng ty cßn quan hÖ tèt víi c¸c ®Þa ph­¬ng vµ ®­îc c¸c ®Þa ph­¬ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong qu¸ tr×nh kinh doanh. 2.4. §iÓm yÕu cña C«ng ty: Tæ chøc t×m hiÓu søc mua cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi ngµnh ch­a kÞp thêi, m¹ng l­íi thu thËp vµ xö lý th«ng tin còng nh­ nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn rÊt yÕu do ®ã bá lì nhiÒu c¬ héi kinh doanh, nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng bÞ bá qua. Ch­a ph¸t huy t¸c dông c¸c ho¹t ®éng Marketting, ®©y lµ ®iÓm cÇn quan t©m ®èi víi C«ng ty kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nguån vèn trªn sæ s¸ch th× t­¬ng ®èi lín nh­ng ®iÓm yÕu tån t¹i lµ ®Ó ®äng vèn trong hµng tån kho vµ nî c¸c c¬ quan. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay vµ nhÊt lµ khoa häc c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn m¹nh dÉn ®Õn mÉu m·, kÝch cë…lu«n bÞ thay ®æi. Mµ l­îng tån kho nh­ vËy rÊt nguy hiÓm, C«ng ty cÇn cã c¸ch xö lý sím, tæ chøc mua hµng n«ng s¶n thùc phÈm cßn qu¸ chËm vµ lóng tóng lµm ¶nh h­ëng ®Õn vßng quay cña ®ång vèn. Ch­a sö dông hÕt nguån vèn s¼n cã mµ chØ míi sö dông kho¶ng 70-75% vèn. 2.5. X©y dùng ma trËn SWOT: Tõ viÖc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¸c c¬ héi vµ nguy c¬ ®e do¹ ta ®¸nh gi¸ chung theo møc ®é t¸c ®éng vµ thø tù ­u tiªn ®Ó dùa vµo ma trËn SWOT, tõ ®ã t×m søc m¹nh, dïng c¬ héi ®Î tr¸nh nguy c¬ ®e do¹ còng nh­ phèi hîp ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. B¶ng ma trËn SWOT cña C«ng ty. ma trËn swot C¥ HéI (o) 1. chÝnh s¸ch kinh doanh æn ®Þnh. 2. Yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i. 3. Nhu cÇu cung cÊp c¸c mÆt hµng trî gi¸ trî c­íc, x¨ng dÇu cho nh©n d©n. 4. Khai th¸c vËt liÖu x©y dùng NGUY C¥ §E DO¹. 1. §èi thñ c¹nh tranh. 2. Ng­êi cung cÊp t×m c¸ch b¸n hµng. 3. BÞ chiÕm dông vèn. mÆt m¹nh (s) 1. Uy tÝn víi kh¸ch hµng. 2. Vèn l­u ®éng lín 3. §éc quyÒn kinh doanh x¨ng dÇu, hµng trî gi¸ trî c­íc, muèi Ièt S: Uy tÝn víi kh¸ch hµng, vèn lín O: Nhu cÇu hµng tiªu dïng lín S: Vèn l­u ®éng lín, uy tÝn víi kh¸ch hµng. T: Ng­êi cung cÊp t×m c¸ch bµn hµng ®iÓm yÕu (w) 1.Thu thËp vµ xö lý th«ng tin chËm 2. Ch­a sö dông hÕt søc m¹nh cña ®ång vèn. 3. Bé m¸y cßn yÕu, tr×nh ®é chuyªn m«n cã h¹n W: Ch­a sö dông hÕt søc m¹nh cña vèn O: Nhu cÇu hµng ho¸ cña C«ng ty th­¬ng m¹i W: Thu thËp vµ xö lý th«ng tin chËm T: §èi thñ c¹nh tranh 2.6.C¸c ph­¬ng ¸n kÕt hîp: + Phèi hîp cÆp SO: Lµ kÕt hîp dïng mÆt m¹nh cña xÝ nghiÖp lµ uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ l­îng vèn ®Ó khai th¸c c¬ héi vµ nhu cÇu x¨ng dÇu, muèi Ièt, hµng b¸ch ho¸ tæng hîp, vËt liÖu x©y dùng ®Ó phôc vô nh©n d©n trong vïng. Trong ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi ®ã lµ viÖc ®éc quyÒn cung cÊp c¸c mÆt hµng nªu trªn cho nh©n d©n trong huyÖn vµ khu vùc. + Phèi hîp cÆp ST: Lµ dïng ®iÓm m¹nh cña C«ng ty dã lµ uy tÝn vµ gi÷ ®­îc víi kh¸ch hµng cña m×nh trong thêi gian qua. KÕt hîp víi nguån lùc vÒ vèn ®Ó phong to¶ bao v©y ®Ì bÑp ý ®å cña ng­êi cung cÊp cho m×nh ®ã lµ c¸c ®¬n vÞ gia c«ng vµ s¶n xuÊt hµng do C«ng ty ®Æc ®Ó cung øng cho kh¸ch hµng cña m×nh. + Phèi hîp cÆp WO: Lµ tËn dông c¬ héi kinh doanh ®ã lµ nhu cÇu vÒ c¸c mÆt hµng phôc vô cho nh©n d©n vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ®Ó kh¾c phôc mÆt yÕu cña C«ng ty ®ã lµ nguån vèn cßn nhµn ræi ch­a sö dông ®Õn. + Phèi hîp cÆp WT: Lµ cÆp phèi hîp mÆt yÕu víi mèi nguy c¬ ®e do¹ ®Ó t×m ra nh÷ng ¶nh h­ëng vµ h¹n chÕ ®iÓm yÕu cña C«ng ty, ®ång thêi h¹n chÕ mèi nguy c¬ ®e do¹. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× viÖc thu thËp vµ xö lý th«ng tin v« cïng quan träng ®ßi hái ph¶i nhanh nh¹y vµ chÝnh x¸c nhÊt lµ trong m«i tr­êng kinh doanh hiÖn nay. V× vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã kÕ s¸ch ®Ó kh¾c phôc ngay nh÷ng ®iÓm yÕu b»ng c¸ch tæ chøc mét m¹ng l­íi n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, t×m nh÷ng ®iÓm yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Î tÊn c«ng, ph©n tÝch t×m ra nh÷ng ®iÓm m¹nh cña ®èi thñ ®Ó nÐ tr¸nh b»ng ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu vµ t×m lùc cã s¼n cña C«ng ty. 3. X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc: Qua c¸c sè liÖu dù b¸o vÒ kinh tÕ x· héi, d©n sè còng nh­ t×m hiÓu vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty ®ång thêi ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ vµ sù kÕt hîp cña C«ng ty trªn ma trËn SWOT cïng víi viÖc xem xÐt vµ ph©n tÝch tתm n¨ng hiÖn nay còng nh­ trong t­¬ng lai cña C«ng ty. TiÕn hµnh x¸c lËp môc tiªu chiÕn l­îc cña C«ng ty tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2010. 3.1. Môc tiªu dµi h¹n: - Tèi da ho¸ lîi nhuËn cña C«ng ty, t¨ng thu nhËp b×nh qu©n cho mçi c¸n bé c«ng nh©n trong C«ng ty n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc tõ 7-10% b»ng c¸ch khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm lùc cña C«ng ty. - Cñng cè vÞ trÝ cña C«ng ty t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®uæi kÞp vµ v­ît lªn ®èi thñ m¹nh nhÊt. Më réng thÞ tr­êng b»ng c¸c biÖn ph¸p sau: + §¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm cao phï hîp víi c«ng nghÖ ®æi míi, cã chÝnh s¸ch b¶o hé c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty ®Ó b¸n cho kh¸ch hµng. + H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp + Hµng trî gi¸ trî c­íc phôc vô kÞp thêi vµ b¸n theo gi¸ qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. + Ph­¬ng thøc b¸n hµng thuËn lîi hÊp dÉn v¸ cã khuyÕn khÝch. + T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n c¸o vµ m¹ng l­íi tiÕp thÞ. + Cung cÊp ®Çy ®ñ mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - T¹o ®­îc Ên t­îng tèt ®Ñp víi kh¸ch hµng, cñng cè vµ n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty ®Ó thu hót kh¸ch hµng. - Thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô cña ngµnh theo yªu cÇu, ®«ng thêi thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi x· héi. 3.2. Môc tiªu ng¾n h¹n: - TËp trung ®Çu t­ khai th¸c c¸c nguån lùc s¼n cã vµo c¸c kh©u s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ kinh doanh thªm ®Ó t¨ng thu nhËp, t¨ng lîi nhuËn. - Duy tr× lîi thÕ ®éc quyÒn cung cÊp hµng ho¸ chuyªn dïng cña C«ng ty. - Gi¶i to¶ ngay khèi l­îng hµng ø ®äng ®Ó thu håi vèn ®­a vµo kinh doanh b»ng mäi biÖn ph¸p. - T¨ng c­êng ®µo t¹o vµ gi÷ v÷ng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, thay thÕ ngay nh÷ng ng­êi kh«ng ®ñ n¨ng lùc ®Ó ®¶m b¶o ®éi ngò qu¶n lý cã tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc. II. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc cña C«ng ty. 1. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. Mäi thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c C«ng ty ®Òu xuÊt ph¸t tõ con ng­êi. Nãi vÒ con ng­êi ë c¸c C«ng ty, doanh nghiÖp lµ ph¶i nãi ®Õn ng­êi qu¶n lý C«ng ty doanh nghiÖp vµ ®éi ngò qu¶n trÞ viªn. ViÖc bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi t×nh h×nh vµ ph­¬ng thøc kinh doanh cña C«ng ty, doanh nghiÖp lµ v« cïng quan träng. Nã sÎ t¸c ®éng trùc tiÕp vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu bè trÝ ®óng vµ phï hîp nã sÏ lµ tiÒn ®Ò ®Ó t¹o ra hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ ng­îc l¹i nã sÏ lµm tr× tuÖ tõ ®ã dÉn ®Õn ¶nh h­ëng c¶ mét hÖ thèng. N¨m 1986 ®Õn nay vÒ c¬ cÊu bé m¸y cña C«ng ty kh«ng cã sù thay ®æi lín, tõ n¨m 1986 ®Õn 1992 míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng viÖc nhËn thøc vÒ thÞ tr­êng cña C«ng ty cßn ë tr×nh ®é thÊp, vÉn cßn thãi quen cña thêi bao cÊp. PhÇn lín lµ mua b¸n theo chØ tiªu Nhµ n­íc giao, ®èi víi C«ng ty th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc lµ do bèi c¶nh cñ ®Ó l¹i lµ do c¬ së vËt chÊt, hµng ho¸ ®Ó l¹i bÞ l¹c hËu, lçi thêi nªn gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc nµy t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt víi C«ng ty bæ sung chót Ýt vÊn ®Ò nh­ sau: - TuyÓn chän c¸n bé, ph©n c«ng ph©n cÊp cô thÓ rá rµng phï hîp víi c«ng viÖc chuyªn m«n, nghiÖp vô. - TËp trung vµo c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty. - S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cÇn thay ®æi theo quan hÖ trùc tuyÕn vµ quan hÖ chøc n¨ng cô thÓ. gi¸m ®èc p.gi¸m ®èc 1 p.gi¸m ®èc 2 phßng phßng phßng phßng phßng phßng TC KD KH TC Mar- KT kt th hc ketting cöa cöa cöa cöa cöa ®éi ®éi hµng 1 hµng 2 hµng 3 hµng 4 hµng 5 cgiíi xdùng 2. C«ng t¸c ®µo t¹o: C«ng t¸c ®µo t¹o cña C«ng ty cã 2 xu h­íng: Mét lµ: ®µo t¹o trùc tiÕp t¹i C«ng ty th«ng qua cho lµm viÖc vµ cã ng­êi h­íng dÉn trong c«ng viÖc trùc tiÕp tr­êng hîp nµy ¸p dông trong tr­êng hîp tuyÓn dông Ýt nh©n viªn, Hai lµ: ®µo t¹o tËp thÓ cô thÓ lµ cã bé phËn ®¶m nhiÖm, h­íng dÉn c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn míi nµy, ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ¸p dông víi viÖc ®µo t¹o sè l­îng nh©n viªn lín. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty tÊt c¶ c¸c c¸n bé vµ c«ng nh©n cÇn ph¸t huy h¬n n÷a, ®oµn kÕt thèng nhÊt néi bé, ph¸t huy s¸ng kiÕn trong lao ®éng s¶n xuÊt, häc tËp n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n nghiÖp vô, c«ng nh©n lao ®éng ph¶i cã tay nghÒ cao, n¾m b¾t c«ng nghÖ th«ng tin, thÞ tr­êng, c¶i tiÕn ph­¬ng thøc lao ®éng. Môc tiªu ®Õn n¨m 2010 sè c¸n bé cã tr×nh ®é §¹i häc n©ng lªn 13 ng­êi, trung cÊp 25 ng­êi, s¬ cÊp lµ 35 ng­êi vµ trªn 200 c«ng nh©n lao ®éng. Sè c¸n bé nµy ®­îc bè trÝ ph¶i hîp lý vµ ®Çy ®ñ ë c¸c phßng ban , ph©n c«ng, ph©n cÊp c¸n bé ph¶i ®óng víi chøc n¨ng nhiÖm vô chuyªn m«n tõng ng­êi, dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 sè c¸n bé cã tr×nh ®é lµ: N¨m 2001 N¨m 2005 N¨m 2010 1. Tæng sè 60 70 80 - Nam 24 28 33 - N÷ 36 42 47 2. Tr×nh ®é - §¹i häc 8 10 13 - Trung cÊp 19 25 30 - S¬ cÊp 30 35 40 - Lao ®éng phæ th«ng 150 200 250 3. C¸c b­íc thùc hiÖn. a. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò - Vèn tån ®äng cña C«ng ty hiÖn nay n»m ë kho vµ nî cña c¸c c¬ quan. Trong l­îng hµng vµ vèn tån kho th× cã 25 % lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ ®· l¹c hËu, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vµ ph­¬ng tiÖn thi c«ng qu¸ l¹c hËu vÒ kû thuËt, hiÖn thÞ tr­êng kh«ng ®ïng n÷a. PhÇn nµy lµ do qu¸ khø ®Ó l¹i, sè hµng nµy C«ng ty vÉn ph©n lo¹i xem víi nhu cÇu s÷a ch÷a th× lo¹i nµo cã thÓ dïng ®­îc vµ cã chÝnh s¸ch h¹ gi¸ ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi mua, sè cßn l¹i chÊp nhËn b¸n víi gi¸ phÕ liÖu, chÊp nhËn lç. - Sè hµng tån kho ®Ó cung cÊp hiÖn nay cã thÓ nãi lµ h¬i qu¸ nhiÒu. Tån kho lµ h×nh thøc ®äng vèn g©y ra chi phÝ, v× vËy ph¶i tÝnh to¸n l­îng hµng ho¸ tån kho chØ ë møc tèi thiÓu phï hîp víi nhÞp tiªu thô. Hµng ho¸ khi mua vÒ ph¶i ®¶m b¶o ®ång bé ®Ó kh«ng bÞ ¸ch t¾c trong kh©u b¸n hµng, ®iÓm nµy cÇn l­u ý nÕu kh«ng dÓ dÉn ®Õn tån kho, ø ®äng, g©y l·ng phÝ chi phÝ. - B¸n hµng thu tiÒn sau lµ mét ph­¬ng ph¸p thu hót kh¸ch hµng vµ t¹o thuËn lîi cho ng­êi mua, nh­ng nÕu ®Ó kh¸ch hµng nî qu¸ l©u lµ ®Ó hä chiÕm dông vèn cña m×nh. Trong thùc tr¹ng hiÖn nay c¸c C«ng ty lu«n t×m c¸ch chiÕm dông vèn cña nhau. HiÖn nay C«ng ty ®ang bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông mét l­îng vèn lín. b. Thôc hiÖn tèt chøc n¨ng chñ yÕu. - Chøc n¨ng chñ yÕu cña C«ng ty lµ cung øng x¨ng dÇu, muèi Ièt, hµng b¸ch ho¸ tæng hîp, hµng n«ng s¶n thùc phÈm vËt t­ x©y dùng vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, thÞ tr­êng chñ yÕu cña C«ng ty lµ phôc vô nh©n d©n trong huyÖn vµ c¸c khu vùc l©n cËn. Tuy r»ng lîi nhuËn trong phÇn kinh doanh nµy cã thÊp nh­ng ®©y lµ nhiÖm vô ph¸p lÖnh cña ngµnh th­¬ng m¹i vµ cña UBND huyÖn. VËy muèn t¨ng phÇn lîi nhuËn nµy th× ®iÒu cÇn thiÕt ph¶i lµ ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng doanh thu ®ång thêi ph¶i gi¶m chi phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt. + Ph­¬ng ¸n ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng doanh thu: - Muèn t¨ng doanh thu th× cÇn ph¶i cã kh¸ch hµng mua, kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ nh©n d©n trong huyÖn vµ c¸c khu vùc l©n cËn, c¸c ®¬n vÞ x©y dùng c¬ b¶n, s÷a chòa duy tu cÇu cèng, tr­êng häc, giao th«ng thuû lîi…®©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng quan träng cña C«ng ty. - §Ó th©u tãm kh¸ch hµng cÇn ph¶i nghiªn cøu kû kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i nãi chung vµ Së th­¬ng m¹i Qu¶ng Nam nãi riªng. T×m hiÓu viÖc ph©n c«ng giao nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ theo c¸c chøc n¨ng cña hä sau ®ã cö ng­êi ®Õn tËn c¸c ®¬n vÞ ®Ó n¾m b¾c nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i vËt t­ hµng ho¸, thiÕt bÞ ®Ó cã kÕ hoach kh¾c phôc kÞp thêi theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ chñng lo¹i chÊt l­îng, sè l­îng, ®ång thêi ®¸p øng tho¶ m·n kh¸ch hµng vÒ yªu cÇu phôc vô, chó ý phÇn gi¸ c¶ hîp lý, khuyÕn khÝch chiÕc khÊu hoa hång nh»m thu hót kh¸ch hµng, cã thÓ dïng quan hÖ chÝnh thøc vµ kh«ng chÝnh thøc ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Thùc hiÖn chiÕn l­îc t¨ng c­êng b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty theo chiÒu ngang , më réng c¸c danh môc s¶n phÈm, dÞch vô cung cÊp kh¸ch hµng. - ViÖc n¾m b¾t th«ng tin ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao, ®¸ng tin cËy, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó rµng buét kh¸ch hµng, ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro ®¸ng tiÕt cho c¶ 2 bªn ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. - T¹o mèi quan hÖ tèt víi c¸c chñ doanh nghiÖp lµ kh¸ch hµng ®ång thêi ph¶i quan t©m chó ý ®Õn nh÷ng c¸n bé vµ nh©n viªn cña hä lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm nhiÖm vô mua hµng cña C«ng ty. - H»ng n¨m C«ng ty cÇn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng. §©y lµ mét dÞp tèt ®Ó th¾t chÆt thªm mèi quan hÖ cña C«ng ty víi kh¸ch hµng, ®ång thêi còng lµ c¬ héi ®Ó n¾m b¾t th«ng tin trùc tiÕp cña kh¸ch hµng. V× vËy tæ chøc héi nghÞ ph¶i chu ®¸o, khÐo lÐo t¹o mäi ®iÒu kiÖn tho¶ m¸i nhÊt ®Ó kh¸ch hµng nãi ra nh÷ng yªu cÇu, nh÷ng ®¸nh gi¸ nhËn xÐt cña hä vÒ hµng ho¸ vµ sù phôc vô cña C«ng ty. Tõ ®ã ta tæng hîp ph©n tÝch, vµ cã h­íng hoµn thiÖn. Héi nghÞ kh¸ch hµng còng lµ c¬ héi ®Ó C«ng ty qu¶ng c¸o, giíi thiÖu m×nh víi kh¸ch hµng. - Môc tiªu phÊn ®Êu tèc ®é t¨ng doanh thu cña C«ng ty víi tiÒm n¨ng vÒ vèn hiÖn nay th× ph¶i phÊn ®Êu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc tõ 10-15%. ** Chi phÝ tiÕt kiÖm: - TiÕt kiÖm lµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®©y lµ quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh doanh, viÖc chi phÝ ph¶i ®­îc xem xÐt kû l­ìng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¶i thùc hiÖn qu¶n lý thËt chÆc chÏ trªn nguyªn t¾c tiÕt kiÖm chØ tiªu mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc mäi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng suèt b×nh th­êng. - Ph­¬ng ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¶m chi phÝ lµ kho¶n chi phÝ cho mäi c«ng viÖc khuyÕn khÝch ng­êi tiÕt kiÖm ®­îc b»ng c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ. - Thùc hiÖn chi phÝ tiÕt kiÖm, chi phÝ triÖt ®Ó ph¶i b¾t ®Çu ngay tõ kh©u lËp kÕ ho¹ch. Nh÷ng ng­êi tiªn phong thùc hiÖn tiÕt kiÖm lµ c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp, sau ®ã lµ tiÕt kiÖm ë mäi kh©u,. tõ c«ng t¸c phÝ, ph­¬ng tiÖn th«ng tin, tiÕp kh¸ch giao nhËn, b¶o qu¶n l­u kho, l­u b·i. - Chi phÝ tiÕt kiÖm ®­îc bao nhiªu th× lîi nhuËn sÏ t¨ng bÊy nhiªu, mÆt kh¸c nã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶m gi¸ b¸n, thu hót kh¸ch hµng, lµm nÒn t¶ng cho viÖc t¨ng doanh thu, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n cña C«ng ty. c. Ph­¬ng thøc më réng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô kh¸c: c.1. Ph­¬ng thøc më réng kinh doanh: §Þa thÕ mÆt b»ng cña C«ng ty rÊt thuËn lîi cho viÖc më réng kinh doanh x¨ng dÇu, hµng b¸ch ho¸ tæng hîp, hiÖn t¹i víi diÖn tÝch b·i b¸n x¨ng dÇu hiÖn nay lµ 220 m2 n»m trªn quèc lé 14 E ®©y lµ tuyÕn ®­êng huyÕt m¹ch cña khu vùc. C¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­êng bé tuyÕn ®­êng §µ n½ng- Ph­íc s¬n, Tam kú-Ph­íc s¬n vµ hiÖn nay tuyÕn ®­êng nµy ®· th«ng suèt víi ®­êng Hå ChÝ Minh. Thùc tÕ quan s¸t vµ t×m hiÓu nhu cÇu cho thÊy nÕu C«ng ty cho më thªm b¸n x¨ng dÇu th× doanh thu sÏ t¨ng lªn 1 ®Õn 1,5 lÇn so víi hiÖn nay vµ nã ®¸p øng ®­îc mong muèn cña kh¸ch hµng. T×m hiÓu thªm vÒ chiÕn l­îc quy ho¹ch ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ta cã thÓ liªn hÖ víi thùc tÕ lµ hiÖn nay C«ng ty th­¬ng m¹i ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng th× nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ x¨ng dÇu, muèi Ièt, hµng b¸ch ho¸ sÏ t¨ng ®¸ng kÓ cã thÓ t¨ng gÊp 2 -3 lÇn so víi hiÖn nay. ViÖc ®Çu t­ thªm mét luång b¸n x¨ng dÇu, hµng b¸ch ho¸ tæng hîp rÊt thuËn lîi chØ cÇn ®Çu t­ thªm 3 m¸y b¬m x¨ng dÇu, s÷a ch÷a l¹i hÖ thèng kho chøa ngÇm ®¶m b¶o an toµn víi diÖn tÝch kho ngÇm hiÖn nay 15.000 lÝt ®ñ cung cÊp cho 5 -6 ngµy, më réng dÞch vô b¸ch ho¸ tæng hîp, n«ng s¶n, x©y dông, vËn t¶i... + X©y dùng 2 ®iÓm b¸n vËt liÖu x©y dùng tr­íc C«ng ty vµ khu vùc S«ng Trµ. + LËp ph­¬ng ¸n x©y dùng nhµ trä tai T©n An vµ khu vùc ViÖt An. +Tham m­u cho huyÖn vµ tØnh x©y dùng khu du lÞch Khe c¸i vµ Hßn kÎm §¸ dõng, hå chøa n­íc ViÖt An. + Më réng ®Þa bµn vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng trªn thÞ tr­êng cã th× C«ng ty ph¶i cã, tiÕp cËn thÞ tr­êng, ®èi phã sù c¹nh tranh, uy tÝn víi kh¸ch hµng. + X¨ng dÇu, muèi I èt, hµng trî gi¸, trî c­íc ph¶i ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô nh©n d©n. c.2. VÒ Tµi chÝnh, nguån hµng: Cã kÕ ho¹ch huy ®éng vèn ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh theo kÕ ho¹ch. Trong ®ã: + Vèn vay vµ huy ®éng trong c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty. + Huy ®éng vèn liªn doanh, liªn kÕt. + Vèn th«ng qua mua b¸n t¹i c¸c ®¹i lý cña C«ng ty. + Vèn xin vay ­u ®·i, vèn tån ng©n cña Nhµ n­íc. + Xin vèn bæ sung, vèn dù tr÷ hµng miÒn nói vµ vèn l­u ®éng cña DN. + Can thiÖp víi c¸c c¬ quan ph¸p luËt ®Ó thu nî tån ®äng cña c¸c n¨m tr­íc. tr×nh, thùc hiÖn tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tr¸nh l·ng phÝ, dù kiÕn vÒ tµi chÝnh vµ nguån hµng cña C«ng ty ®Õn n¨m 2010 nh­ sau ChØ tiªu §VT N¨m 2000 N¨m 2005 N¨m 2010 1. Doanh sè mua vµo Tr ®ång 3025 7110 10550 2. T¨ng gi¸ trÞ b¸n ra " 3692 7728 11800 Trong ®ã: - KD TM dÞch vô " 1820 3960 6000 - GÝa trÞ sö dông " 2200 5807 9750 3. Hµng dù trö miÒn nói TÊn - Muèi I èt " 70 90 115 - DÇu löa " 50 65 82 4. MÆt hµng C s¸ch miÒn nói " - Muèi I èt " 220 280 340 - DÇu löa " 160 200 220 - Hµng n«ng s¶n " 605 850 1100 5. Huy ®éng vèn Tr ®ång 1200 1500 2000 Trong ®ã: - Vèn vay " 900 1100 1300 - Vèn tù bæ sung " 300 400 500 6. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh " - Nép thuÕ " 155 250 300 - Thùc l·i " 452 550 700 L­¬ng b/qu©n/ng­êi/th¸ng §ång 700 850 1100 7. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ChiÕc Trong ®ã: - Xe ñi " 2 4 5 - Xe vËn t¶i " 4 8 12 - Xe móc " 2 3 4 8. VËt liÖu x©y dùng TÊn Trong ®ã: - Xi m¨ng " 400 600 750 - S¾t, thÐp " 300 400 600 - C¸t, sái, ®¸ " 2500 3500 4200 c.3. C«ng t¸c x©y l¾p-kû thuËt: + N¾m v÷ng quy tr×nh vµ tiÕn ®é thi c«ng ph¶i nhanh, ®¶m b¶o thêi gian, an toµn lao ®éng, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i ®¶m b¶o, mua s¾m thiÕt bÞ… + Bé phËn kû thuËt, c«ng nh©n ph¶i thùc hiÖn ®óng néi quy, quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh, thùc hiÖn tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tr¸nh l·ng phÝ. c.4. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý: + §Ó d¶m b¶o tµi s¶n phôc vô ®­îc l©u dµi Ban Gi¸m ®èc cÇn ph¶i qu¶n lý tèt vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt tµi s¶n cña m×nh, b»ng c¸ch ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc t¹i c¸c cöa hµng x¨ng dÇu, nhµ x­ëng, kho tµn, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i tr¸nh l·ng phÝ kh«ng nªn mua s¾m míi nÕu thÊy ch­a cÇn thiÕt. + Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp nªn rót ng¾n thêi gian thi c«ng, ®­a nhanh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n vµo ho¹t ®éng, ®Ó gi¶m bít hao mßn vµ rót ng¾n thêi gian chu chuyÓn vèn, tiÕn hµnh thanh lý c¸c tµi s¶n kh«ng sö dông ®Ó bæ sung vµo vèn kinh doanh, thùc hiÖn tèt c¸c ®Þnh møc tû lÖ hao phÝ ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ hao hôt. + H¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¶nh b¸o c¸o kÞp thêi ®óng nguyªn t¾c theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc, c¸c cöa hµng, c¸c ®éi x©y l¾p ph¶i thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty, ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é l­¬ng, th­ëng, vµ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. c.5. C«ng t¸c phèi hîp: §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu vµ chiÕn l­îc kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ th× C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p phèi hîp cô thÓ nh­ sau: **. §èi víi ban Gi¸m ®èc: - Ph¶i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt ®èi víi c¬ quan cÊp trªn , huyÖn uû, H§ND vµ UBND, c¸c c¬ quan liªn quan nh­ Tµi chÝnh, Ng©n hµng, c¸c ®¬n vÞ ®Êu thÇu... - Th­êng xuyªn theo dâi c¸c bé phËn, c¸c phßng ban ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kÞp thêi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n th¾c m¾c trong néi bé cña C«ng ty quan t©m ®Õn c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c¬ quan vµ c«ng nh©n lao ®éng, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. **. §èi víi c¸c phßng ban: - §èi víi c¸c phßng ban ph¶i cã mèi quan hÖ qua l¹i ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan gi÷a phßng nµy vµ phßng kia, cïng phèi hîp ®Ó tham m­u vµ ®Ò xuÊt lªn ban Gi¸m ®èc nh÷ng c«ng viÖc hoÆc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan gi÷a c¸c phßng. - Ph¶i cã mèi quan hÖ vµ c¸ch xö sù ®èi víi c«ng nh©n viªn trong phßng vµ c«ng nh©n lao ®éng, cã mèi quan hÖ réng r¶i bªn ngoµi ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t th«ng tin, t×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ tr­êng, ®Ó cã h­íng tham m­u cho L·nh ®¹o **. §èi víi c«ng nh©n: - Ph¶i thËt sù trung thµnh víi cÊp trªn, cã t×nh ®oµn kÕt gióp nhau cïng tiÕn bé cã sù phèi hîp trong viÖc bu«n b¸n kinh doanh. - Trong lao ®éng s¶n xuÊt ph¶i ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é , ®èi xö víi kh¸ch hµng, t«n träng lÔ phÐp, phôc vô tËn t×nh chu ®¸o. c.5. C«ng t¸c v¨n ho¸ vµ chÝnh trÞ x· héi: - TÊt c¶ 100% c¸n bé vµ c«ng nh©n tham gia thùc hiÖn ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­ vµ n¬i c«ng t¸c. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi c«ng d©n, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu x· héi: Quü c«ng Ých, Quü §¥§N, Quü GTNT... ®¹t 100%, thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi nh­: mua, b¸n hµng trî c­íc cho nh©n d©n vïng cao, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng vµ phóc lîi x· héi nh­: BHXH, BHYT ®Òu thùc hiÖn ®Çy ®ñ c.6. C«ng t¸c §oµn thÓ vµ b¶o vÖ c¬ quan: - C«ng ®oµn vµ §oµn Thanh niªn ph¸t huy tÝch cùc thùc hiÖn c«ng t¸c ®oµn trong C«ng ty, phèi hîp víi Ban Gi¸m ®èc x©y dùng ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ vËn ®éng ®oµn viªn thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu cña ®¬n vÞ, nghÜa vô cña Nhµ n­íc, c¸c lo¹i quü do Nhµ n­íc vµ ®oµn thÓ ph¸t ®éng. - Phèi hîp Ban Gi¸m ®èc tæ chøc héi nghÞ ®¸nh gi¸ thi ®ua khen th­ëng kÞp thêi ph¸t huy ng­êi tèt viÖc tèt, ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c chØ tiªu cña ®¬n vÞ, s¬ kÕt, tæng kÕt, b×nh bÇu ®óng ng­êi ®óng viÖc nh©n ®­îc ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. - Phèi hîp Ban Gi¸m ®èc lËp l¹i néi qui lao ®éng, th¶o ­íc lao ®éng tËp thÓ ®· hÕt thêi gian qui ®Þnh kÞp thêi tr×nh vÒ Së Lao ®éng- Th­¬ng binh- X· héi ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn vµ thùc hiÖn C«ng ty cÇn bæ sung thªm mét sè chÝnh s¸ch ®Ó hç trî cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc cô thÓ lµ: - Nh÷ng quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n trong viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc. - Nh÷ng quy ­íc vÒ viÖc phèi hîp gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc gi÷a c¸c phßng ban mét c¸ch cô thÓ. - ChÝnh s¸ch thuëng cho nh÷ng ng­êi t×m ®­îc kh¸ch hµng cho C«ng ty, cã chÝnh s¸ch ­­ tiªn ®Æc biÖt cho nh÷ng ng­êi t×m ®­îc kh¸ch hµng ®Ó tiªu thô sè hµng tån kho vµ hµng ø ®äng. - Nh÷ng quyÕt ®Þnh th­ëng vµ ph¹t b»ng vËt chÊt mét c¸ch cô thÓ cho c¸c c¸c nh©n, tËp thÓ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc. 4. So¸t xÐt l¹i c¸c môc tiªu h»ng n¨m. a. Giai ®o¹n 2000-2002: - Thùc hiÖn môc tiªu: duy tr× lîi thÕ ®éc quyÒn cung cÊp hµng ho¸ chuyªn dïng cña ngµnh th­¬ng m¹i cho nh©n d©n vïng s©u vïng xa . - GÜ­ v÷ng ®­îc sù ñng hé cña Së th­¬ng m¹i, UBND huyÖn, c¸c ban ngµnh chøc n¨ng, cña ®ång nghiÖp. - Më réng kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, dÞch vô kh¸c, ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh, khai th¸c tiÒm n¨ng cña vèn hiÖn cã. - Cñng cè vÒ tæ chøc båi d­ìng vµ duy tr× ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc. - GÜ­ v÷ng ®­îc hiÖu n¨ng c¹nh tranh. b. Giai ®o¹n 2001-2010: - T¨ng c­êng kinh doanh phÊn ®Êu giµnh quyÒn cung cÊp 60-70% nhu cÇu l­îng hµng ho¸ ®Ó phôc vô trong khu vùc. - T¨ng doanh thu tèi ®a hãa lîi nhuËn. - Ph¸t huy tiÒm n¨ng cña quü ®Êt, kho b·i t×m ®èi t¸c liªn doanh kÓ c¶ trong ngµnh vµ ngoµi ngµnh th­¬ng m¹i. - Më réng thÞ phÇn cña C«ng ty vÒ c¶ 2 phÝa §«ng vµ T©y. c. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch phï hîp: - ChÝnh s¸ch lµ mét c¬ chÕ qu¶n lý b»ng v¨n b¶n, nã lµ ph­¬ng tiÖn lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty. HÖ thèng chÝnh s¸ch ®Çy ®ñ vµ rá rµng nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÇn ®Ò n¶y sinh trong kinh doanh còng nh­ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn ®ång thêi nã cho phÐp hîp t¸c phèi hîp trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc. d. Hoµn thiÖn c«ng t¸c triÓn khai chiÕn l­îc: C«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc v« cïng quan träng cã thÓ nãi ®©y lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña chiÕn l­îc. Khi x©y dùng chiÕn l­îc ng­êi ta th­êng ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ th­êng chØ liªn quan ®Õn c¸n bé, qu¶n lý viªn cÊp cao nã ®ßi hái kû n¨ng ph©n tÝch cßn trong c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn th× lu«n ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ cô thÓ vµ nã ®ßi hái sù tham gia ®«ng ®¶o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ph¶i cã sù hîp t¸c vµ phèi hîp lÉn nhau, nã ®ßi hái kû n¨ng ®iÒu hµnh, khuyÕn khÝch ®éng viªn khen chª ®óng lóc. 5. Th«ng b¸o chiÕn l­îc cho c¸n bé chñ chèt: ViÖc th«ng b¸o chiÕn l­îc cho c¸n bé chñ chèt lµ hÕt søc quan träng nã chuyÓn t¶i toµn bé néi dung cña kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®Õn c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn sÏ chuÈn bÞ cho m×nh mét néi dung ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch chuÈn nhÊt ®Ó gãp phÇn chung cho kÕ ho¹ch thùc hiÖn chiÕn l­îc cña C«ng ty. Th«ng b¸o chiÕn l­îc cã nhiÒu c¸ch nh­ng tèt nhÊt nªn dïng 2 c¸ch sau: - So¹n th¶o b»ng v¨n b¶n chÝnh thøc g÷i ®Õn c¸c c¸n bé chñ chèt vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng còng nh­ c¸c bé phËn ®Ó hä chñ ®éng nghiªn cøu, v¹ch ra ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña m×nh. - Th«ng qua c¸c héi nghÞ, héi th¶o tham gia th¶o luËn vµ cïng thùc hiÖn. 6. Th«ng b¸o c¸c tiÒn ®Ò x©y dùng chiÕn l­îc: - Th«ng qua héi nghÞ hoÆc héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc, Gi¸m ®èc C«ng ty th«ng b¸o hoÆc gi¶i thÝch cô thÓ cho tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ néi dung vµ tÝnh chÊt cña c¸c tiÒn ®Ò nh»m chØ dÉn c¸c vÊn ®Ò t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. 7. Th­êng xuyªn kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc: Môc ®Ých cña c«ng t¸c kiÓm tra chiÕn l­îc lµ nh»m xem xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c chÝnh s¸ch mµ chiÕn l­îc ®Ò ra nh­ thÕ nµo? NÕu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mµ kh«ng phï hîp víi thùc t¹i do mét yÕu tè nµo ®ã cã phÇn thay ®æi th× ph¶i thay ®æi ®iÒu chØnh kÞp thêi cho phï hîp. Do vËy c«ng t¸c kiÓm tra kÕ ho¹ch cÇn ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã hÖ thèng b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. - KiÓm tra viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc: Qóa tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc, trong c¸c giai ®o¹n triÓn khai kÕ ho¹ch nªn th­êng xuyªn cÇn kiÓm tra l¹i viÖc x¸c ®Þnh c¬ héi m«i tr­êng, nh÷ng yÕu tè néi t¹i cña C«ng ty cïng víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè then chèt ®Ó quyÕt ®Þnh lùa chän ph­¬ng ¸n vµ môc tiªu chiÕn l­îc ®Ò ra, xem cã thay ®æi so víi x¸c ®Þnh ban ®Çu hay kh«ng. Trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm tra nghiªn cøu ®iÒu chØnh ®Þnh träng t©m nh÷ng vÊn ®Ò then chèt trong tõng giai ®o¹n triÓn khai chiÕn l­îc . - KiÓm tra c¸c tiÒn ®Ò: Cô thÓ lµ kiÓm tra , xem xÐt nh÷ng tiÒn ®Ò, nh÷ng dù ®o¸n vµ tiÕn triÓn cña m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc. §©y lµ h×nh thøc kiÓm tra n¨ng ®éng thÝch hîp víi b¶n chÊt cña chiÕn l­îc. Bëi v× dï cho chiÕn l­îc ®­îc x©y dùng tèt bao nhiªu ®i ch¨ng n÷a còng sÏ mÊt ®i tÝnh thÝch øng nÕu c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan thaty ®æi, ®Æc biÖt lµ c¸c gi¶ thiÕt vµ dù b¸o vÒ m«i tr­êng kh«ng phï hîp víi thôc tÕ. Do vËy tiÕn hµnh kiÓm tra theo ®Þnh kú ®Ó ®¸nh gi¸ ph­¬ng tiÖn hoÆc ®iÒu chØnh môc tiªu. C¸c c¸n bé qu¶n lý xem c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cã tiÕn hµnh triÓn khai theo nh÷ng kÕ ho¹ch ®· v¹ch ra hay kh«ng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®¹t ®­îc cã phï hîp víi môc tiªu chiÕn l­îc ®· ®Ò ra hay kh«ng. C¸c kÕt luËn rót ra sÏ lµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm dïng cho c¸c giai ®o¹n tiÕp theo. ** Tãm l¹i: ViÖc kiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc, tõ khi thiÕt lËp c¸c ®iÒu kiÖn cña tiÒn ®Ò, x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch , c¸c ch­¬ng tr×nh ®Õn khi lËp c¸c kÕ ho¹ch th­êng niªn vµ triÓn khai thùc hiÖn chóng, nÕu cã yÕu tè nµo ®ã thay ®æi hoÆc cã biÕn ®éng th× C«ng ty ph¶i xem xÐt vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc phï hîp ®Ó tr¸nh nh÷ng nguy c¬ x¶y ra lµ ®iÒu cÇn thiÕt iii. Mét sè kiÕn nghÞ 1. §èi víi Nhµ n­íc: ChiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn HiÖp §øc nãi riªng vµ cña c¶ n­íc nãi chung. Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty lµ sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi. Nãi nh­ thÕ cã nghÜa lµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lµ bé phËn nhá cÊu thµnh nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Më réng quy m« ph¸t triÓn kinh doanh theo ph¸p luËt lµ nhiÖm vô cña C«ng ty, víi næ lùc néi t¹i c«ng ty rÊt cÇn sù quan t©m ®óng møc cña Nhµ n­íc vµ sù gióp ®ì cña c¸c ngµnh c¸c cÊp. §©y lµ vÊn ®Ò cã tÇm møc lín mang tÝnh vÜ m« vµ phøc t¹p, t«i chØ cã mét sè kiÕn nghÞ cô thÓ sau: - §Ò nghÞ cÊp trªn tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 20/ 1998/ N§-CP NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i miÒn nói trªn lÜnh vùc xin bæ sung vèn l­u ®éng, vèn dù tr÷ hµng thiÕt yÕu cho ®ång bµo miÒn nói. - §Ò nghÞ Së Th­¬ng m¹i cã kÕ ho¹ch can thiÖp víi UBND tØnh vµ c¸c së ban ngµnh cã liªn quan ®Ó hæ trî xin cÊp vèn vay, vèn tån ng©n cña Nhµ n­íc ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chØ tiªu Nhµ n­íc giao. - §Ò nghÞ UBND huyÖn quan t©m h¬n n÷a t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mäi mÆt ®Ó C«ng ty ®­îc ph¸t triÓn m¹nh h¬n phôc vô nh©n d©n trªn ®Þa bµn huyÖn, ®ång thêi ­u tiªn cho C«ng ty thùc hiÖn tèt viÖc nhËn thÇu, ®Êu thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn huyÖn - VÒ vèn: Nhµ n­íc cÇn bè trÝ nguån vèn vay cã l·i suÊt ­u ®·i cho C«ng ty Th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc mµ trùc tiÕp ë ®©y lµ UBND tØnh Qu¶ng Nam, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tØnh Qu¶ng Nam vµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn HiÖp §øc. Vèn lµ tiÒn ®Ò ®Ó C«ng ty më réng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®­îc chiÕn l­îc, chñ ®éng trong qu¶n lý ®iÒu hµnh. Huy ®éng vµ sö dông vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña C«ng ty Th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc lµ vÊn ®Ò cèt lâi trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn më réng kinh doanh, cÇn ph¶i tËn dông, ph¸t huy mäi nguån lùc, mäi kh¶ n¨ng vµ c¸c yÕu tè t¸c nh©n kinh tÕ hîp quy luËt cña tiÕn tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Muèn vËy, ngoµi nh÷ng næ lùc néi t¹i cña ngµnh cÇn cã sù hç trî cña UBND huyÖn, Së Th­¬ng m¹i du lÞch Qu¶ng Nam c¸c ban ngµnh liªn quan ®Õn qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh ë tÇm vÜ m« vµ vi m« t¹o thµnh tæ hîp c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ vÒ huy ®éng, qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Çu t­ ban ®Çu vµo lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n lµ rÊt lín, nh­ng thu håi vèn tõ c«ng tr×nh th× chËm chÝnh ®iÒu ®ã cã mét sè l­îng lín vèn ø ®äng trong qu¸ tr×nh kinh doanh lµm gi¶m vßng quay vèn, dÉn ®Õn C«ng ty thiÕu hôt vèn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy t«i kiÕn nghÞ: Nhµ n­íc cã nh÷ng c¶i c¸ch hµnh chÝnh míi ®Ó quyÕt to¸n c«ng tr×nh mét c¸ch nhanh nhÊt ®Ó chuyÓn tr¶ vèn cho C«ng ty. §èi víi C«ng ty kh«ng ®Çu t­ tËp trung vèn vµo lÜnh vùc x©y dùng mµ ph¶i ph©n phèi vèn ®Çu t­ mét c¸ch hîp lý nhÊt ch¼ng h¹n: trong n¨m C«ng ty cã 10 tû ®ång th× nªn c©n nh¾c ®Çu t­ vµo lÜnh vùc x©y dùng lµ bao nhiªu, bao nhiªu c«ng tr×nh, ®Çu t­ trong kinh doanh th­¬ng m¹i lµ bao nhiªu... - VÒ qu¶n lý vÜ m«: UBND huyÖn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ cÊp ®Êt, cho thuª ®Êt trong thêi gian ®Çu ®Ó C«ng ty cã ®­îc nh÷ng hç trî ban ®Çu trong qu¸ tr×nh kinh doanh. C«ng ty dÔ dµng më réng m¹ng l­íi b¸n hµng phôc vô nhu cÇu cña nh©n d©n. 2. §èi víi C«ng ty: B¶n th©n C«ng ty mµ ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc C«ng ty cÇn n¾m b¾t ®­îc nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cña C«ng ty ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. - VÒ qu¶n lý vèn ®Çu t­, tµi s¶n cè ®Þnh: T¹i doanh nghiÖp hiÖn t¹i cã 1 l­îng tµi s¶n cè ®Þnh rÊt lín: Tµi s¶n cè ®Þnh míi mua s¾m trong n¨m 2002, vµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh sö dông ®· khÊu hao hÕt vµ nh÷ng tµi s¶n ®ang trong thêi gian sö dông. §èi víi nh÷ng tµi s¶n kh«ng cÇn dïng vµ kh«ng cßn sö dông ®­îc C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cßn l¹i tæ chøc thanh lý theo ®óng quy ®Þnh thanh lý tµi s¶n trong doanh nghiÖp. Tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ nh÷ng tµi s¶n cßn gi¸ trÞ sö dông thu håi vèn cho C«ng ty. Cßn nh÷ng tµi s¶n míi vµ tµi s¶n ®ang sö dông cã ph­¬ng thøc b¶o qu¶n, b¶o tr× tèt lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông cña tµi s¶n. - C«ng t¸c thu håi vèn: C¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho chiÕm tØ träng lín. C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó thu håi vèn gi¶i phãng hµng tån kho nh­: h×nh thøc chiÕt khÊu, b¸n gi¶m gi¸... gióp doanh nghiÖp thu håi vèn, t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng ®Ó phôc vô vµo chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ Nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®ã cã thÓ ch­a lµ tÊt c¶ song ®ã còng lµ nh÷ng ý kiÕn gióp C«ng ty cã thÓ vËn dông ®Ó c¶i thiÖn häat ®éng kinh doanh cña m×nh, víi môc ®Ých cuèi cïng lµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn ®Çu t­, ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho C«ng ty. MÆt kh¸c, Ban gi¸m ®èc c«ng ty cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò ph©n phèi thu nhËp, ®¶m b¶o sù hîp lý c«ng b»ng gi÷a c¸c tæ, nhãm, ®éi vµ c¸ nh©n ng­êi lao ®éng, cÇn cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng vµ sù ®·i ngé tho¶ ®¸ng cho ng­êi lao ®éng giái ®Ó kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o, lßng nhiÖt t×nh h¨ng say cña tõng c¸ nh©n. KÕt luËn Trong c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt n­íc cña §¶ng ta, tÝnh ®Õn n¨m 2003 còng chØ míi trßn 17 n¨m. M­êi b¶y n¨m Êy, ®Êt n­íc ViÖt Nam ®· thËt sù chuyÓn m×nh trªn con ®­êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Ta ®æi míi toµn diÖn nh­ng con ®­êng ta ®i lªn kh«ng hÒ thay ®æi. Cø mçi mét giai ®o¹n lÞch sö, chóng ta cã nh÷ng ®æi míi vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. C«ng ty Th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi chung cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty Th­¬ng m¹i kh«ng ngõng ®æi míi më réng kinh doanh, tr¶i qua bao th¨ng trÇm cña c«ng cuéc ®æi míi ®Ó c«ng ty tån t¹i vµ ®øng v÷ng nh­ ngµy h«m nay. Nh»m ®Ó ph¸t huy h¬n n÷a vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong t­ong lai Ban gi¸m ®èc vµ tËp thÓ c¸n bé C«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng "ChiÕn l­îc kinh doanh giai ®o¹n 2001-2010". MÆt dï trong qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ khiªm tèn. Nh­ng víi sù cè g¾ng cña Ban Gi¸m ®èc, tËp thÓ CB-CNVC toµn C«ng ty, sù gióp ®ì cña Së th­¬ng m¹i, HuyÖn uû, H§ND& UBND huyÖn, c¸c ngµnh liªn quan th× ChiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty sÏ ®­îc thùc thi. . nhËn xÐt cña c¬ quan n¬i thùc tËp: c«ng ty th­¬ng m¹i HuyÖn HiÖp §øc x¸c nhËn Anh NguyÔn V¨n Lý hiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i Uû ban D©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em huyÖn HiÖp §øc lµ sinh viªn thùc tËp t¹i C«ng ty thêi gian tõ ngµy 1 th¸ng 9 ®Õn nay. Anh Lý ®· chÊp hµnh mäi néi quy, quy chÕ cña C«ng ty, cã th¸i ®é häc tËp tèt, cã tinh thÇn quyÕt t©m cao. Ham t×m hiÓu nghiªn cøu, biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ. Trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp anh ®· ph©n tÝch mét c¸ch kh¸ch quan vµ ®· t×m ra nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. §ång thêi ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ vÒ viÖc x©y dùng " ChiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty th­¬ng m¹i huyÖn HiÖp ®øc" trong nh÷ng n¨m ®Õn. C«ng ty rÊt hoan nghªnh nh÷ng vÊn ®Ò ®· ph©n tÝch vµ nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc nªu trªn. Qua néi dung trªn ®¬n xÐt thÊy anh NguyÔn V¨n Lý ®· thùc hiÖn rÊt tèt. C«ng ty sÏ ghi nhËn ®Ó nghiªn cøu tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn chiÕn l­îc ®¹t hiÖu qu¶, nh÷ng kiÕn nghÞ ®· nªu hiÖn ®ang n»m trong kh¶ n¨ng cña C«ng ty. KÝnh ®Ò nghÞ nhµ tr­êng quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì. HiÖp ®øc, ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2003 Gi¸m §èc nhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... §µ N½ng, ngµy ..... th¸ng 11 n¨m 2003 TR¦êNG §¹I HäC ®µ N½NG TRUNG T¢M §µO T¹O TH¦êNG XUY£N KHOA: QU¶N TRÞ KINH DOANH -----------˜²²²™----------- Âãö taìi: CHIÕN L¦îC KINH DOANH CñA C¤NG TY TH¦¥NG M¹I huyÖn HIÖP §øC Gi¸o viªn h­íng dÉn : §oµn Gia Dòng Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn V¨n Lý §µ N½ng, th¸ng 11 n¨m 2003

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChiến lược kinh doanh của công ty thương mại hiệp đức tỉnh quảng nam.doc