Đề tài Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Yên Bái

LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, các doanh nghiệp dù là bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào đều phải thực hiện tự hạch toán kinh doanh, lấy thu nhập bù chi phí. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nói riêng. Song trong thực tế, tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn tương đối cao do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu là chưa quản lý tốt chi phí. Chi phí sản xuất là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải luôn được coi trọng đúng mức. Sau hơn hai tháng thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái, Em nhận thấy tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đây là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng trong kinh doanh, qua đó có thể đánh giá được trình độ quản lý kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp và là một công cụ hữu hiệu để nhà quản lý thực hiện đánh giá, phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh tìm ra các mặt mạnh, tìm ra những hạn chế để từ đó đề ra phương hướng, biện pháp phát huy điểm mạnh và khắc phục những hạn chế. Qua thời gian học ở trường và tìm hiểu thực tế tại công ty, em chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái” Kết cấu luận văn của em gồm 3 Phần: Phần I: Một số lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp. Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái. Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: Lý luận chung vê kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp .1 I.Nội dung chi phí, sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp .1 1.1.Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp 1 1.2.Giá thành sản phẩm xây lắp 1 1.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 2 2.Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .3 2.1.Phân loại chi phí sản xuất 3 2.2.Phân loại giá thành sản phẩm trong công tác xây lắp 4 3.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 6 3.1.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp .6 3.2.Đối tượng tính giá thành 7 3.3.Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 7 4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 8 4.1.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .8 4.2.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8 4.2.1.Các tài khoản kế toán sử dụng 8 4.2.2.Các loại kế toán sử dụng trong doanh nghiệp .9 4.2.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công .11 4.2.4.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí chung .11 4.2.5.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12 4.2.6.Tổng hợp tính giá thành công tác xây lắp 12 5. Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 13 5.1.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán .14 5.2.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ SP hoàn thành tương đương 14 6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 15 6.1.Phương pháp giá thành giản đơn .15 6.2.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng .16 6.3.Phương pháp tổng cộng chi phí .16 6.4.Phương pháp định mức chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ( phương pháp định mức) .17 6.5.Phương pháp tỷ lệ .17 6.6.Phương pháp hệ số 18 7.Hệ thống sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây dựng 18 Chương II: Thực trạng công tác kế tóan tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 21 1.Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 21 1.1.Khái quát về cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 21 1.1.1.Quá trình hình thành, phát triển của Công ty 21 1.1.2.Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất của Công ty .22 1.1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 25 1.1.4.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 26 1.1.5.Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty .27 1.1.6.Hình thức ghi sổ kế toán 28 1.2.Thực trạng tổ chức công tác kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái .28 1.2.1.Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 28 1.2.1.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .28 1.2.1.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 28 2.Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 29 2.1.Đặc điểm và nội dung của chi phí sản xuất .29 2.2.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 35 Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 37 1.Tình hình chung 37 2.Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 38 3.Một số nhược điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 38 4.Một số đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 39 Kết luận

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Yên Bái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trÝch c¸c kho¶n nµy trªn c¬ së ­íc l­îng. Khi c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh, kÕ to¸n míi tÝnh c¸c kho¶n nµy vµ thùc hiÖn ®iÒu chØnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña quý hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p. Tr­êng hîp lÜnh tiÒn khen th­ëng cho c«ng nh©n cña ®éi th× ®éi tr­ëng sÏ viÕt giÊy, thñ tr­ëng ký duyÖt råi ®Õn th¼ng phßng tµi vô kÕ to¸n nhËn tiÒn tõ thñ quü. Cuèi kú, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng kho¸ sæ, lÊy sè liÖu tæng céng trªn c¸c b¶ng kª, nhËtký chøng tõ vÒ tiÒn l­¬ng, B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng ®Ó ghi vµo B¶ng kª sè 4; tõ b¶ng kª sè 4 kÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chøng tõ sè 7 (Xem biÓu phÇn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt) vµ vµo Sæ C¸i tµi kho¶n 622. BiÓu 13: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Sæ c¸i N¨m 2002 Tµi kho¶n: 622 D­ ®Çu kú: - Nî:…………… Cã:………….. TK ®èi øng Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng c¶ n¨m 334 - - - 1.610.226.600 - 338 - - - 45.174.000 - 336 - - - 1.857.000 - - Ph¸t sinh Nî 1.657.248.600 4.591.696.846 Cã Luü kÕ Nî Cã Sè d­ c. kú Nî Cã H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn, viÖc trang bÞ kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng sÏ gi¶m ®­îc lao ®éng trùc tiÕp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· tù trang bÞ cho m×nh mét khèi l­îng lín m¸y mãc thiÕt bÞ c¨n b¶n, hiÖn ®¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh ®­îc thuËn lîi, ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l­îng. C¸c lo¹i m¸y thi c«ng mµ c¸c ®éi sö dông ®Òu do c«ng ty qu¶n lý. C¸c ®éi chØ cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n vµ sö dông khi ®­îc c«ng ty cho phÐp. Tuy nhiªn, c«ng ty vÉn ph¶i thuª c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng tõ bªn ngoµi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu thi c«ng c«ng tr×nh. Th«ng th­êng, c«ng ty ®øng ra thuª theo h×nh thøc trän gãi, tøc lµ thuª c¶ m¸y, nh©n c«ng sö dông m¸y, vµ c¸c lo¹i vËt t­ cÇn thiÕt ®Ó vËn hµnh m¸y. C«ng ty vµ ®¬n vÞ cho thuª lËp hîp ®ång thuª nh­ sau: BiÓu 14: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------- Hîp ®ång thuª thiÕt bÞ Yªn B¸i, ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2002 Bªn cho thuª m¸y (Bªn A): C«ng ty T©n ViÖt §Þa chØ: 178 Yªn Ninh Bªn thuª m¸y: C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 §Þa chØ: 2 Hång Hµ Hai bªn cïng tho¶ thuËn thuª thiÕt bÞ víi c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ sau: §iÒu 1: Lo¹i m¸y, c«ng viÖc, thêi gian. Bªn A ®ång ý cho bªn B thuª: 01 bóa rung 40 KVA NB 01 m¸y ®Çm cäc DAEWOO Thêi gian thuª b¾t ®Çu tõ 10/11/2002 ®Õn 25/12/2002 §iÒu 2: Gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n. 1/ §¬n gi¸ thuª: + M¸y ®Çm cäc : 50.000®/ h + Bóa rung : 80.000®/ h … Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y sÏ ®­îc theo dâi trong qu¸ tr×nh sö dông, x¸c ®Þnh thêi gian sö dông m¸y ®Ó lµm c¬ së tÝnh ra chi phÝ thuª m¸y thi c«ng. M¸y ®Çm cäc: sö dông 12h m¸y Bóa rung: 25h m¸y Chi phÝ thuª m¸y thi c«ng quý IV- c«ng tr×nh TØnh ®oµn Yªn B¸i: (12 x 50.000) + (25 x 80.000) = 2.600.000 VÒ chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh hµng quý sÏ tÝnh khÊu hao cho tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n vµ m¸y thi c«ng sö dông trong c«ng ty. Tõ ®ã, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ khÊu hao tíi tõng c«ng tr×nh - ®éi sö dông. Tr×nh tù h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong ®éi thi c«ng. VÒ chi phÝ vËt t­ sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n h¹ch to¸n t­¬ng tù chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Khi cã nhu cÇu, ®éi mua b»ng tiÒn t¹m øng, sau ®ã h¹ch to¸n l¹i víi c«ng ty. VÒ chi phÝ nh©n c«ng sö dông m¸y, kÕ to¸n h¹ch to¸n gièng chi phÝ nh©n c«ng qu¶n lý ®éi (môc sau) C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 kh«ng më tµi kho¶n riªng ®Ó h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng mµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 6274- tµi kho¶n cÊp 2 cña TK627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cô thÓ trong quý IV n¨m 2002, ®éi 208 cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ sau: Nî TK 6274 5.201.500 (Chi tiÕt c«ng tr×nh TØnh ®oµn Yªn B¸i) Cã TK 214 1.664.000 (KhÊu hao TSC§) Cã TK 331 2.600.000 (Thuª ngoµi m¸y thi c«ng) Cã TK 152 298.000 (VËt t­ ®Ó vËn hµnh m¸y) Cã Tk 334 289.500 (L­¬ng nh©n viªn sö dông m¸y) Cã TK 111 350.000 (Chi phÝ kh¸c: §iÖn) H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. T­¬ng tù nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt: Sæ tµi kho¶n 154 vµ B¶ng kª chi tiÕt chi phÝ- gi¸ thµnh. Cuèi quý, dùa vµo c¸c sæ chi tiÕt, b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n lªn b¶ng kª sè 4 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh, lµm c¬ së ®Ó lËp nhËt ký chøng tõ sè 7- TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn c«ng ty. §Ó tËp hîp chi phÝ, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung, më chi tiÕt cho tõng ®éi s¶n xuÊt, thi c«ng vµ cho tõng c«ng tr×nh x©y dùng. Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d­, ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2: - TK 6271: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng - TK 6272: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng chung cho ph©n x­ëng. - TK 6274: Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung trong ph©n x­ëng vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. - TK 6277: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK 6278: Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: a. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi: §©y lµ kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ cho c¸c ®éi tr­ëng, c¸n bé kü thuËt, kÕ to¸n, thñ kho, nh©n viªn phôc vô trong c¸c ®éi s¶n xuÊt. §èi víi tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: L­¬ng thêi gian = L­¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n L­¬ng c¬ b¶n hiÖn nay Nhµ n­íc quy ®Þnh lµ 290.000 ®ång. HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n do ban qu¶n lý tiÒn l­¬ng ph©n theo cÊp bËc kü thuËt nghÒ nghiÖp, chøc vô, thêi gian c«ng t¸c cña nh©n viªn t¹i c«ng ty. Ngoµi ra, nh©n viªn cßn ®­îc h­ëng kho¶n phô cÊp khu vùc lµ 28.800 ®ång/th¸ng vµ còng nh­ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp cßn ®­îc h­ëng kho¶n tiÒn cho nh÷ng ngµy lÔ, phÐp... §èi víi ng­êi qu¶n lý nh­ ®éi tr­ëng cßn ®­îc h­ëng kho¶n tiÒn phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®­îc tÝnh b»ng 30% møc l­¬ng tèi thiÓu, ®éi phã ®­îc h­ëng 20%. §Ó x¸c ®Þnh sè ngµy lµm viÖc cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi, kÕ to¸n c¨n cø vµo "B¶ng chÊm c«ng". ViÖc tÝnh l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng ®­îc thùc hiÖn ë "B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi" theo ®óng chÕ ®é cña Nhµ n­íc trªn c¬ së c¸c B¶ng chÊm c«ng. BiÓu 16: B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi 208 Th¸ng 12 n¨m 2002 STT Hä vµ tªn L­¬ng cÊp bËc L­¬ng thêi gian LÔ PhÐp Phô cÊp khu vùc Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Céng C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng Thùc lÜnh C«ng TiÒn C«ng TiÒn C«ng TiÒn BHXH 5% BHYT 1% Céng 1 NguyÔn V¨n Kho¶n 17.889,23 22 395.563 4 71.557 28.800 43.200 537.120 26.856 5.371 32.227 504.893 2 NguyÔn ThÞ H¶i 14.843,07 26 385.919 28.800 441.719 20.736 4.117 24.853 416.866 3 Ph¹m V¨n Sang 13.403,07 24 321.673 28.800 28.800 379.237 18.963 3.792 22.755 356.518 4 TrÇn Quang TiÕn 12.073,84 26 301.846 28.800 330.646 16.532 3.306 19.838 310.808 Tæng 98 429.033 4 71.557 115.200 72.000 1688.758 83.087 16.586 99.673 1.589.005 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, b¶ng ph©n bæ, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6271 1.589.005 Cã TK 334 1.589.005 Cã TK 338 (19%) 301.910,25 TÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng tÝnh vµo chi phÝ: BHXH = 15% x 1589.005 = 238.350,75 BHYT = 2% x 1. 589.005 = 31.780,1 KPC§ = 2% x 1.589.005 = 31.780,1 Tæng: 301.910,25 b. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Trong kú, khi ph¸t sinh chi phÝ, ®éi thanh to¸n cho ng­êi b¸n b»ng kho¶n t¹m øng cña c«ng ty hoÆc quü ®éi, sau ®ã chuyÓn ho¸ ®¬n lªn phßng tµi vô ®Ó h¹ch to¸n. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng chung cho ®éi s¶n xuÊt, thi c«ng ®­îc h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chøng tõ ban ®Çu lµ c¸c phiÕu xuÊt, b¶ng kª vËt liÖu, b¶ng ph©n bæ vËt liÖu. Tõ c¸c chøng tõ trªn, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt vµ B¶ng kª chi phÝ- gi¸ thµnh, b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6272 Cã TK 141. c. H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 ®­îc khÊu hao trªn nguyªn t¾c dùa trªn nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao mµ doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký víi Côc TYµi chÝnh doanh nghiÖp theo quyÕt ®Þnh 166/1999/Q§- BTC ngµy 30/12/1999 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cho tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh, m¸y mãc thiÕt bÞ. Møc khÊu hao b×nh qu©n ph¶i trÝch trong n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ x Tû lÖ khÊu hao C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh ®Ó tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dùa trªn ngyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao n¨m tÝnh ra møc khÊu hao th¸ng vµ quý ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®èi t­îng sö dông, cô thÓ lµ ®éi x©y dùng. Møc khÊu hao b×nh qu©n th¸ng = Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m 12 Møc khÊu hao b×nh qu©n quý = Møc khÊu hao b×nh qu©n th¸ng x 3 KÕ to¸n tiÕn hµnh theo dâi vµ tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trªn "Sæ chi tiÕt TSC§ vµ khÊu hao". Dùa vµo sæ trªn vµ c¸c chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ thÓ hiÖn trªn "B¶ng tæng hîp t¨ng, gi¶m- ph©n bæ khÊu hao TSC§". BiÓu 17: §¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 Sæ chi tiÕt TSC§ vµ khÊu hao Quý 4 n¨m 2002 Sè TT Tªn Tµi S¶n Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i ®. kú Tû lÖ KH Gi¸ trÞ khÊu hao Luü kÕ khÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i cuèi kú Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 8 I Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 1 Nhµ kiot b¸n hµng 26.400.000 16.830.000 5 330.000 9.900.000 16.500.000 TL KH 3 th 2 Nhµ kho tµi liÖu 11.000.000 4.813.000 5 140.000 6.327.000 4.673.000 TL KH 3th 3 Nhµ lµm viÖc VP cty 428.805.000 235.843.000 4 17.152.000 210.114.000 218.691.000 4 Kho ®Ó s¾t 53.460.000 10.025.000 5 668.000 44.103.000 9.357.000 TL KH 3 th ... ... ... ... ... ... ... ... Céng 841.883.000 389.970.000 32.677.000 484.590.000 357.293.000 II M¸y mãc thiÕt bÞ 1 M¸y trén bª t«ng 250L(4c) 60.800.000 60.800.000 2 M¸y trén bª t«ng 250L(2c) 29.500.000 6.566.000 16 4.720.000 27.654.000 1.846.000 3 M¸y ph¸t ®iÖn 14.600.000 10.138.000 14 2.044.000 6.506.000 8.094.000 4 M¸y ®µo DAEW SOLAR 228.571.400 165.715.000 16.5 37.714.000 100.570.400 128.001.000 5 CÈu vËn th¨ng 1 trôc (2 c) 48.637.000 46.691.000 16 7.780.000 9.726.000 38.911.000 6 Gi¸o t¨ng 800 m2 57.889.000 43.114.000 25 14.472.000 29.247.000 28.642.000 7 Cèp fa t«n 620,62 m2 74.473.200 23.665.000 50 23.665.000 74.473.200 -- 8 M¸y Fax 2001 9.946.300 9.496.300 20 1.898.400 1.898.400 7.597.900 9 M¸y Photocoppy Milnota 32.785.100 26.229.100 20 6.556.000 13.112.100 19.673.100 Céng 2.032.551.158 1.062.643.300 366.159.800 1.336.067.658 696.483.500 III TSC§ t¨ng Ngµy nhËp 1 M¸y kinh vÜ 22.083.000 10 1.472.000 1.472.000 20.611.000 04-02-2002 2 M¸y vi tÝnh (2 c¸i) 30.478.500 20 4571.500 4.571.500 25.907.000 11-03-2002 3 M¸y trén v÷a 7.242.800 16 676.000 676.000 6.566.800 25-05-2002 4 Cèp fa t«n 194 m2 26.244.000 50 7.655.000 7.655.000 18.589.000 25-07-2002 ... ... ... .. ... ... ... ... ... Céng 176.043.800 22.642.000 22.642.000 153.401.800 IV TSC§ gi¶m 1 X­ëng s¶n xuÊt g¹ch hoa 21.230.000 12.969.000 8.261.000 2 Nhµ ki«t b¸n hµng 4 gian 26.400.000 9.900.000 16.500.000 3 Nhµ kho tµi liÖu 11.000.000 6.327.000 4.673.000 4 Kho ®Ó vËt liÖu 53.460.000 44.103.000 9.357.000 Céng 112.090.000 73.299.000 38.791.000 BiÓu 18: C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 B¶ng Tæng hîp t¨ng, gi¶m ph©n bæ khÊu hao TSC§ Quý 4 n¨m 2002 Sè TT ChØ tiªu Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i §Çu kú KhÊu hao n¨m 2002 Luü kÕ khÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i cuèi n¨m 1 TSC§ hiÖn cã ®Çu kú 2.874.434.158 1.452.613.300 398.836.800 1.820.657.558 1.053.776.600 2 TSC§ t¨ng trong n¨m 176.043.800 22.642.000 22.642.000 153.401.800 3 TSC§ gi¶m trong n¨m 112.090.000 73.299.000 38.791.000 4 TSC§ hiÖncã cuèi n¨m 2.938.387.958 1.452.613.300 421.478.800 1.770.000.558 1.168.387.400 Ph©n bæ khÊu hao - Tæng khÊu hao n¨m 2002: 421.478.800 - §· ph©n bæ 3 quý: 320.224.800 - Ph©n bæ quý IV: 101.254.000 Ph©n bæ khÊu hao cho c¸c ®èi t­îng sö dông: - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô: - C¸c ®¬n vÞ x©y l¾p: - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: - Trõ vµo TG «. §øc: Stt §éi C«ng tr×nh Tµi s¶n c«ng ty qu¶n lý Tµi s¶n ®¬n vÞ qu¶n lý Céng Ghi chó 1 205 Tr­êng c«ng nh©n kü thuËt 515.000 515.000 2 208 TØnh ®oµn Yªn B¸i 2.212.000 1.452.000 3.664.000 3 201 Tr­êng T©n LËp 1.326.000 601.000 1.927.000 4 211 DÕ Su Ph×nh 1.365.000 1.564.000 2.929.000 5 203 Trung t©m néi tiÕt 3.207.000 3.207.000 6 207 R¹p Yªn Ninh 2.665.000 510.000 3.175.000 7 205 Së giao th«ng 3.179.000 3.179.000 … … … … … … Tæng 15.450.000 12.437.000 27.887.000 H¹ch to¸n: Nî TK 136 663.000 Nî TK 311 17.441.000 Nî TK 241 8.483.000 Nî TK 627 27.887.000 Nî TK 642 46.780.000 Cã TK 214 101.254.000 Ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2003 Phßng kÕ to¸n Sau khi kÕ to¸n vËt t­ ph©n bæ khÊu hao cho c¸c ®éi, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ghi sæ chi tiÕt: Sæ TK 154, B¶ng kª chi phÝ- gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ c¸c nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª cã liªn quan theo ®Þnh kho¶n sau; Nî TK 6274: 3.664.000 (chi tiÕt ®éi 208) Cã TK 214: 3.664.000 d. H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Chi phÝ nµy chñ yÕu lµ c¸c chi phÝ vÒ tiÒn ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i cña c«ng ty b­u chÝnh, c¸c chi nh¸nh ®iÖn vµ c¸c c«ng ty cÊp n­íc n¬i c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh. Ngoµi ra nÕu cã ph¸t sinh tiÒn söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi ë bé phËn s¶n xuÊt th× còng ®­îc h¹ch to¸n vµo kho¶n môc chi phÝ nµy. Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ nµy trong kú, c¸c ®éi thanh to¸n víi ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô b»ng kho¶n tiÒn t¹m øng mµ c«ng ty ®· cÊp tõ tr­íc theo kÕ ho¹ch. Sau ®ã, kÕ to¸n ®éi ph¶i tËp hîp c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n mua ngoµi lªn phßng tµi vô ®Ó kÕ to¸n h¹ch to¸n. kÕ to¸n ghi: Nî TK 6277 Cã TK 141 e. H¹ch to¸n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn lµ c¸c kho¶n chi phÝ ngoµi chi phÝ ®· nªu trªn, ph¸t sinh trùc tiÕp ë c¸c ®éi s¶n xuÊt, x©y dùng nh­: chi phÝ giao dÞch, tiÕp kh¸ch, v¨n phßng phÈm, nghiÖm thu s¶n phÈm... Chi phÝ ph¸t sinh ®­îc h¹ch to¸n t­¬ng tù chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ ®­îc ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6278 Cã TK 141 C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn còng ®­îc thanh to¸n b»ng kho¶n t¹m øng cña c«ng ty giao cho ®éi. §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt, theo quy ®Þnh doanh nghiÖp kh«ng h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, nÕu cã ph¸t sinh chi phÝ nµy th× chñ nhiÖm c«ng tr×nh ph¶i chÞu. Nh­ng trong thùc tÕ, c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 tiÕn hµnh x©y dùng trªn c¬ së thiÕt kÕ vµ kÕ ho¹ch thi c«ng ®· ®­îc duyÖt, cã c¸n bé kü thuËt gi¸m s¸t ®Õn tËn n¬i c«ng tr×nh x©y dùng víi tõng c«ng viÖc cô thÓ nªn tr­êng hîp ph¸ ®i lµm l¹i th­êng kh«ng bao giê x¶y ra. §èi víi kho¶n thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt, do yÕu tè kh¸ch quan bªn ngoµi, chñ yÕu lµ do thiªn tai, m­a b·o... nh­ng tù c¸c tæ sÏ bè trÝ viÖc lµm kh¸c. MÆt kh¸c, do c«ng ty ¸p dông nguyªn t¾c kho¸n s¶n phÈm nªn c¸c ®éi tæ th­êng tù bè trÝ thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao. Hµng ngµy, khi nhËn ®­îc c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ tõ ®éi chuyÓn lªn, kÕ to¸n ghi c¸c sè liÖu cã liªn quan vµo c¸c b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ phï hîp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ph¶i lµ chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp nªn trong tr­êng hîp ®éi x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh th× kÕ to¸n ph¶i ph©n bæ chi phÝ nµy cho tõng c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kÕ to¸n dïng ®Ó ph©n bæ lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh ph©n bæ tiÕn hµnh theo tû lÖ ph©n bæ sau: Tû lÖ ph©n bæ = Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tõ c¸c chøng tõ, b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ, sæ tµi kho¶n 154, kÕ to¸n vµo Sæ C¸i tµi kho¶n 627, ®ång thêi lËp B¶ng kª sè 4 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®éi s¶n xuÊt, thi c«ng. B¶ng kª sè 4 lµ c¨n cø cho kÕ to¸n lËp NhËt ký chøng tõ sè 7- TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp vµ B¸o c¸o kÕ to¸n . BiÓu 19: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Sæ c¸i N¨m 2002 Tµi kho¶n: 627 D­ ®Çu kú: - Nî:…………… - Cã:….... TK ®èi øng Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng c¶ n¨m 334 162.604.200 338 22.107.880 336 36.207.324 214 27.887.000 138 544.000 Ph¸t sinh Nî 249.350.404 866.772.689 Cã Luü kÕ Nî Cã Sè d­ c. kú Nî Cã Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 1.4.1 Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cuèi quý. Quy tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: Chøng tõ chi phÝ s¶n xuÊt B¶ng kª 4 NKCT1,NKCT2, NKCT10. B¶ng ph©n bæ chi phÝ NKCT 7 Sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154... B¸o c¸o KÕ to¸n S¬ ®å18: Quy tr×nh h¹ch to¸n phÇn hµnh KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh x©y l¾p. Cuèi mçi quý, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt céng tÊt c¶ c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong quý (tõ c¸c B¶ng ph©n bæ, b¶ng kª, sæ chi tiÕt c¸c nhËt ký chøng tõ cã liªn quan) ®· ®­îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh: - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (chi tiÕt cho tõng ®éi, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh): Nî TK 154 Cã TK 621 - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo h¹ng môc c«ng tr×nh) Nî TK 154 Cã TK 622 - KÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh: Nî TK 154 Cã TK 627 - C¸c tr­êng hîp ghi gi¶m chi phÝ hÇu nh­ kh«ng cã v× c«ng ty thùc hiÖn kho¸n s¶n phÈm cho ®éi thi c«ng, kho¸n vËt t­ cho ®éi tù thu mua vµ kho¸n m¸y mãc cho ®éi tù qu¶n lý. BiÓu 20: Sæ TK 154 TØnh ®oµn Yªn B¸i - §éi 208 Quý Chi phÝ NVLTT Chi phÝ NCTT Chi phÝ SXC Tæng chi phÝ Gi¸ thµnh Doanh thu Gi¸ thanh to¸n Sè d­ cuèi kú Quý 1/2002 Quý 2/2002 Luü kÕ 6th¸ng Quý 3/2002 169.708.800 23.405.000 7.775.000 199.888.800 180.535.000 206.635.714 216.642.000 19.353.800 Luü kÕ 9th¸ng 169.708.800 23.405.000 7.775.000 199.888.800 180.535.000 206.635.714 216.642.000 19.353.800 Quý 4 206.160.924 38.846.000 12.850.000 257.856.924 250.858.724 286.756.190 301.094.000 26.352.000 Luü kÕ 12th¸n 357.869.724 62.251.000 19.625.000 457.745.724 431.393.724 493.081.904 517.736.000 26.352.000 BiÓu 21: B¶ng kª chi tiÕt chi phÝ - Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Quý 4 n¨m 2002 Stt C«ng tr×nh 152 331 336 Céng 621 334 338 Céng 622 Céng 627 334 336 338 214 Tæng chi phÝ Gi¸ thµnh Doanh thu Sè d­ §Çu kú Cuèi kú 1 Trung t©m y häc DP 8.946.300 (8.493.632) 1.530.000 1.530.000 (6.963.632) (6.963.632) 7.944.690 2 S©n TDTT 3 tr­êng 5.985.500 19.782.100 84.726.800 110.445.910 117.623.000 2.216.000 119.839.000 16.283.000 11.220.000 2.635.000 1.000.000 1.428.000 246.567.910 271.515.910 304.826.665 24.948.000 3 Tr­êng chuyªn YB (22.889.600) (29.797.880) (8.087.000) (8.078.000) (37.805.880) (662.880) 37.143.000 4 §­êng n­íc YNinh 3.752.100 44.190.400 208.487.880 1.058.393.780 175.137.000 6.000.000 181.137.000 8.905.000 5.905.000 3.000.000 1.248.435.780 1.248.435.780 1.348.864.762 5 UBND huyÖn TYªn 772.200 10.388.500 128.505.700 185.055.500 60.325.000 60.325.000 10.536.800 8.400.000 1.592.800 255.917.300 210.103.300 239.089.523 5.814.000 6 TØnh ®oµn Yªn B¸i 89.032.376 46.648.148 70.480.400 206.160.924 36.846.000 2.000.000 38.846.000 12.850.000 3.154.000 4.731.000 1.301.000 3.664.000 257.856.924 250.858.724 286.756.190 19.353.800 26.352.000 ....... Tæng céng 23.316.400 297.846.900 4.517.024.569 5.639.971.269 1.610.226.600 45.147.000 1.657.248.600 249.350.404 162.604.200 36.207.324 22.107.880 27.887.000 7.546.570.273 9.243.782.669 10.399.115.767 2.636.168.660 938.956.264 BiÓu 22: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Sæ c¸i N¨m 2002 Tµi kho¶n: 154 D­ ®Çu kú: - Nî: 2.710.068.663 - Cã:………….. TK ®èi øng Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng c¶ n¨m 621 5.639.971.269 17.337.400.790 622 1.657.248.600 4.591.696.846 627 249.350.404 866.772.689 632 24.566.982.724 Ph¸t sinh Nî 7.546.570.273 22.795.870.325 Cã 9.243.782.669 24.566.982.724 Luü kÕ Nî Cã Sè d­ c. kú Nî 938.956.264 938.956.264 Cã 1.4.2 KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. §Ó tÝnh to¸n ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú, tøc lµ phÇn khèi l­îng c«ng viÖc ch­a hoµn thµnh, cÇn x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña phÇn khèi l­îng s¶n phÈm x©y dùng ®· thùc hiÖn trong quý. Cuèi mçi quý, phßng kü thuËt, kü thuËt viªn c«ng tr×nh vµ chñ nhiÖm c«ng tr×nh tiÕn hµnh kiÓm kª, tæ chøc bµn giao, nghiÖm thu víi bªn A. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng th­êng ®­îc nghiÖm thu theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: NghiÖm thu néi bé: ChØ huy c«ng tr×nh cïng c¸n bé kü thuËt tæ chøc nghiÖm thu khèi l­îng thùc tÕ ®· hoµn thµnh lµm c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn c«ng cho ®éi x©y dùng. §ång thêi, c¸n bé gi¸m s¸t kü thuËt cña Ban qu¶n lý dù ¸n nghiÖm thu víi c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o. B­íc 2: NghiÖm thu thanh to¸n cña chñ ®Çu t­ theo giai ®o¹n ®iÓm dõng kü thuËt: (Biªn b¶n nghiÖm thu- BiÓu ) BiÓu 23: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2002 Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh Sè 01 C«ng tr×nh: TØnh ®oµn Yªn B¸i Hang môc: C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî. §¬n vÞ thi c«ng: c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2- Yªn B¸i Thèng nhÊt nghiÖm thu c¸c khèi l­îng chÝnh sau: STT H¹ng môc hoµn thµnh §¬n vÞ Kinh phÝ nghiÖm thu Ghi chó 1 Ph¸ dì nhµ cÊp 4 ®ång 7.332.161 TÊt c¶ c¸c h¹ng môc khèi l­îng hoµn thµnh ®Òu cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo 2 Ph¸ dì hµng rµo ®ång 10.294.694 3 X©y héi tr­êng ®ång 92.569.408 4 Cæng chÝnh + hµng rµo md 135.237.875 5 CÊp tho¸t n­íc nhµ 2 T md 5.424.586 Céng ®ång 250.858.724 Lµm trßn 250.858.000 ý kiÕn ®Æc biÖt cña Ban nghiÖm thu: C¸c h¹ng môc thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng mü thuËt, kü thuËt. NhÊt trÝ nghiÖm thu lªn phiÕu gi¸ thanh to¸n. Kü thuËt A (Ký, hä tªn) §¬n vÞ thiÕt kÕ (Ký, hä tªn) Kü thuËt B (Ký, hä tªn) Ban qu¶n lý c«ng tr×nh (Ký, hä tªn) T­ vÊn gi¸m s¸t (Ký, hä tªn) §¬n vÞ thi c«ng (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo b­íc nghiÖm thu nµy, c«ng ty lËp hå s¬ dù ¸n thanh to¸n gi¸ trÞ x©y dùng hoµn thµnh. B­íc 3: Trong mét sè tr­êng hîp cã b­íc nghiÖm thu cÊp bé chñ qu¶n (Nhµ n­íc) quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông. Sau ®ã, phßng kÕ ho¹ch sÏ l¾p ®¬n gi¸ dù to¸n phï hîp víi tõng c«ng viÖc, tõng c«ng tr×nh cô thÓ ®Ó lªn "PhiÕu gi¸ thanh to¸n khèi l­îng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh" cã x¸c nhËn cña bªn A. Phßng Tµi vô kÕ to¸n sau khi nhËn ®­îc c¸c tµi liÖu trªn (biªn b¶n nghiÖm thu, phiÕu gi¸...) sÏ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng s¶n phÈm x©y dùng dë dang cuèi quý. Khèi l­îng s¶n phÈm x©y dùng dë dang chÝnh lµ hiÖu sè gi÷a khèi l­îng x©y dùng ®­îc nghiÖm thu ë b­íc 1 víi khèi l­îng x©y dùng hoµn thµnh ®­îc nghiÖm thu ë b­íc 2. Sau khi x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ hoµn thiÖn c¸c sæ s¸ch cã liªn quan nh­: B¶ng kª chi tiÕt chi phÝ- gi¸ thµnh, Sæ tµi kho¶n 154, B¶ng kª sè 4, NhËt ký chøng tõ sè 7. Tõ c¸c sæ s¸ch trªn, kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cuèi quý. BiÓu 24 :7 §¬n vÞ: c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo h¹ng môc c«ng tr×nh dïng cho TK 154, 621, 622, 627 Quý 4 n¨m 2002 Stt C¸c TK ghi Cã C¸c Tk ghi Nî 621 622 627 214 334 338 NKCT Céng CP thùc tÕ NKCT 1 NKCT 10 1 TK154 TØnh ®oµn Yªn B¸i 206.160.924 38.846.000 12.850.000 3.664.000 40.000.000 3.301.000 257.856.924 Trung t©m y tÕ DP (8.493.632) 1.530.000 (6.963.632) Tr­êng chuyªn YB (29.797.880) (8.078.000) (37.805.880) S©n TDTT 3 tr­êng 110.445.910 119.839.000 16.283.000 246.567.910 §­êng n­íc YNinh 1.058.393.780 181.137.000 8.905.000 1.248.435.780 UBND TrÊn Yªn 185.055.500 60.325.000 10.536.800 255.917.300 ... 2 TK 621- CP NVLTT TØnh ®oµn Yªn B¸i 206.160.924 206.160.924 Trung t©m y tÕ DP (8.493.632) (8.493.632) Tr­êng chuyªn YB (29.797.880) (29.797.880) S©n TDTT 3 tr­êng 5.985.500 104.460.410 110.445.910 §­êng n­íc Yªn Ninh 3.752.200 1.054.641.680 1.058.393.780 UBND TrÊn Yªn 772.200 184.283.300 185.055.500 3 TK622- CP NCTT TØnh ®oµn Yªn B¸i 36.846.000 2.000.000 38.846.000 Trung t©m y tÕ DP 1.530.000 1.530.000 Tr­êng chuyªn YB (8.078.000) (8.078.000) S©n TDTT 3 tr­êng 117.623.000 2.216.000 119.839.000 §­êng n­íc Yªn Ninh 175.137.000 6.000.000 181.137.000 UBND TrÊn Yªn 60.325.000 60.325.000 ... 4 TK 627- CPSXC TØnh ®oµn Yªn B¸i 3.664.000 3.154.000 1.301.000 4.731.000 12.850.000 Trung t©m y tÕ DP Tr­êng chuyªn YB S©n TDTT 3 tr­êng 1.428.000 11.220.000 1.000.000 2.635.000 16.283.000 §­êng n­íc Yªn Ninh 5.905.000 3.000.000 8.905.000 UBND TrÊn Yªn 8.400.000 2.036.800 10.536.800 ... Céng 5.639.971.269 1.657.248.600 249.350.404 1.772.830.800 67.254.880 23.136.400 4.555.106.893 24.336.923.215 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) BiÓu 25: §¬n vÞ: c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 NhËt ký chøng tõ sè 7 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Ghi Cã c¸c TK : 152, 154,214,334,338,621,622,627. Quý 4 n¨m 2002 Cã Nî 154 334 338 621 622 627 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c Tæng céng chi phÝ NKCT 1 NKCT 10 NKCT kh¸c 142 154 5.639.971.269 1.657.248.600 249.350.404 7.546.570.273 621 23.136.400 4.517.024.569 1.099.810.300 5.639.971.269 622 1.610.226.600 45.147.000 1.875.000 1.657.248.600 627 162.604.200 22.107.880 36.207.324 28.431.000 249.350.404 CéngA 1.772.830.800 67.254.880 5.639.971.269 1.657.248.600 249.350.404 23.136.400 4.555.106.893 1.128.241.300 15.093.140.546 632 9.243.782.669 9.243.782.669 Céng B 9.243.782.669 9.243.782.669 Tæng céng 9.243.782.669 1.772.830.800 67.254.880 5.639.971.269 1.657.248.600 249.350.404 23.136.400 4.555.106.893 1.128.241.300 24.336.923.215 2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm T¹i c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2, kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ vµo cuèi mçi quý. §iÒu nµy phï hîp víi tÝnh chÊt s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p cã thêi gian thi c«ng dµi vµ quy m« lín, kh«ng thÓ tÝnh gi¸ thµnh trong tõng th¸ng v× ®iÒu nµy rÊt tèn kÐm, rÊt khã thùc hiÖn. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, vËt kiÕn tróc... cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p l©u dµi... ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Gi¸ thµnh thùc tÕ = Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang §K + Chi phÝ s¶n xuÊt thøc tÕ ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú VD: C«ng tr×nh TØnh ®oµn Yªn B¸i quý 4 n¨m 2002: - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú: 19.353.800 - Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú: 257.856.924 - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú: 26.352.000 - Gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng s¶n phÈm bµn giao quý 4 n¨m 2002 lµ: 19.353.800 + 257.856.924 – 26.352.000 = 250.858.724 ®ång. BiÓu 26: b¸o c¸o gi¸ thµnh- doanh thu – chi phÝ x©y dùng dë dang c«ng tr×nh x©y l¾p Quý IV n¨m 2002 Stt Tªn c«ng tr×nh Chi phÝ NVL Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ SXC Tæng chi phÝ Gi¸ thµnh sx s¶n phÈm Doanh thu Gi¸ dù to¸n D­ ®Çu kú D­ cuèi kú 1. 2. 3. 4. 5. . . 7. 8. . . 45 46 47. 48. . . 93 94 95 96 97 Héi cùu chiÕn binh TT Y häc Dù phßng BÖnh viÖn tØnh BÕp Së lao ®éng TØnh ®oµn Yªn B¸i §iÖn KM 9 UBND huyÖn TrÊn Yªn ViÖn ®iÒu d­ìnng c¸n bé Tr­êng cÊp III Th¸c Bµ Ga Yªn B¸i Côc thuÕ tØnh Yªn b¸i R¹p Yªn Ninh §iÖn Au L©u §­êng n­íc S©n vËn ®éng V¨n CÊn §­êng Khe SÕn 42.643.859 1.038.878.773 (1.859.400) 16.434.200 375.869.724 63.397.133 358.624.588 5.581.661 299.193.467 6.272.400 532.729.691 411.019.360 6.475.700 1.058.393.780 359.901.570 15.873.000 195.653.000 1.200.000 2.982.000 62.251.000 38.890.500 138.309.300 6.412.600 53.704.000 1.221.300 115.683.300 101.474.800 13.349.000 181.137.000 191.750.700 3.000.000 2.232.000 36.163.000 413.500 19.625.000 4.790.700 21.834.400 2.800.000 18.993.500 30.667.000 12.343.000 2.000.000 8.905.000 18.678.561 2.269.000 60.748.859 1.270.694 (245.900) 19.416.200 457.745.724 107.078.333 518.768.288 14.794.261 371.890.967 7.493.700 679.079.991 524.837.160 21.824.700 1.248.435.780 570.330.831 5.269.000 97.800.975 1.270.694.778 76.645.900 19.416.200 431.393.724 107.078.333 553.283.488 14.794.261 319.140.867 7.493.700 1.231.072.591 524.837.160 21.824.720 1.248.435.780 538.484.831 328.883.000 109.181.813 1.439.002.852 80.679.999 20.990.476 493.081.904 124.100.547 660.303.347 377.367.613 8.051.806 1.386.835.639 594.128.571 23.619.857 1.348.864.762 616.562.935 363.475.238 114.641.154 1.510.952.997 84.714.000 22.040.000 517.736.000 130.305.574 693.318.516 396.236.000 8.454.397 1.456.177.423 623.835.000 24.800.756 1.416.308.000 647.391.082 381.649.000 37.052.116 76.891.800 80.329.200 27.271.500 551.992.600 323.614.000 26.352.000 45.814.000 80.021.600 31.846.000 Cngj 17.337.400.790 4.591.696.846 866.772.689 22.795.870.325 24.566.982.724 27.632.171.997 28.960.902.323 2.710.068.663 938.956.264 PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty cæ phÇn X©y Dùng sè 2 NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 2 . Qua mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nãi riªng ë c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2, em cã mét sè nhËn xÐt nh­ sau: Sau gÇn 40 n¨m ho¹t ®éng, ®Õn nay, c«ng ty ®· tÝch luü ®­îc rÊt nhiÒu kinh nghiÖm vµ vèn liÕng, x©y dùng ®­îc mét m« h×nh qu¶n lý kÕ to¸n khoa häc, hîp lý vµ hiÖu qu¶ ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. §ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu liªn tôc kh«ng ngõng cña toµn bé c¸n bé , c«ng nh©n viªn vµ l·nh ®¹o c«ng ty. B»ng mäi c¸ch, c«ng ty ®· hoµ nhËp b­íc ®i cña m×nh cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña ®Êt n­íc. §Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, sù linh ho¹t, nh¹y bÐn trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý s¶n xuÊt ®· thùc hiÖn thµnh ®ßn b¶y tÝch cùc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Cïng víi viÖc vËn dông s¸ng t¹o quy luËt kinh tÕ thÞ tr­êng, thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®æi míi c¶i c¸ch kinh tÕ cña ®Êt n­íc, c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 Yªn B¸i ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong s¶n xuÊt, hoµn thµnh nghÜa vô cÊp trªn giao, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶ gióp cho l·nh ®¹o c«ng ty gi¸m s¸t thi c«ng, qu¶n lý kinh tÕ, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc kÕ to¸n ®­îc khoa häc, hîp lý, kÞp thêi. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty víi nh÷ng nh©n viªn kÕ to¸n n¨ng ®éng, cã tr×nh ®é, nhiÖt t×nh vµ trung thùc, l¹i ®­îc bè trÝ c«ng viÖc cô thÓ ®· gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc Ban Qu¶n trÞ cña c«ng ty ®¸nh gi¸ cao. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty nh×n chung ®­îc thùc hiÖn hîp lý. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty cô thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ thùc hiÖn th­êng xuyªn theo tõng quý lµ rÊt hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thi c«ng cña c«ng ty, phôc vô tèt cho c«ng t¸c chØ ®¹o s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch cßn ch­a kÞp thêi. Khi chøng tõ ph¸t sinh, kÕ to¸n ch­a tiÕn hµnh tËp hîp vµ ph©n lo¹i, ghi sæ ngay mµ sau vµi ngµy hoÆc cuèi th¸ng míi tiÕn hµnh ghi sæ. ë ®éi s¶n xuÊt kÕ to¸n theo h×nh thøc b¸o sæ nªn viÖc hoµn chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n cßn chËm, ch­a kÞp thêi. B»ng h×nh thøc kho¸n vËt liÖu cho c¸c ®éi thi c«ng tù t×m nguån cung cÊp, c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®éi thi c«ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng tr×nh ®­îc chñ ®éng, kh«ng bÞ phô thuéc vµo c«ng ty. §iÒu nµy gióp cho viÖc thi c«ng ®­îc ®óng tiÕn ®é, kh«ng mÊt thêi gian ®Ó chê xÐt duyÖt cÊp nguyªn, vËt liÖu tõ cÊp trªn. C«ng ty ®· tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ kh©u sö dông vËt t­ nªn kh«ng x¶y ra hiÖn t­îng hao hôt, mÊt m¸t vËt t­, ®Þnh møc sö dông vµ tiªu hao vËt liÖu phï hîp nªn mét sè c«ng tr×nh cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc vËt liÖu nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, c«ng ty vÉn cÇn ph¶i tiÕp tôc cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ vµ hiÖu qña h¬n n÷a ®Ó kh«ng x¶y ra hiÖn t­îng th©m hôt cña c«ng, khai khèng gi¸ trÞ ®Ó lÊy phÇn chªnh lÖch... C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm cho c¸c ®éi x©y dùng nªn tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoµn thµnh trong kú. Ph­¬ng ph¸p nµy cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt, n©ng cao ®­îc tinh thÇn tù gi¸c cña ng­êi lao ®éng do ®ã ®Èy nhanh ®­îc tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 2 Trong thêi ®¹i ngµy nay, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái c«ng ty ph¶i cñng cè, kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nãi chung vµ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng. Tr¶i qua nhiÒu lÇn thay ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, chÕ ®é kÕ to¸n còng thay ®æi dÇn ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ míi. Trong giai ®o¹n nµy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n n¾m b¾t ®­îc nh÷ng sù thay ®æi ®ã ®Ó ¸p dông vµo doanh nghiÖp cña m×nh. Song viÖc ¸p dông c¸i míi còng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cô thÓ cña b¶n th©n doanh nghiÖp ®Ó viÖc ¸p dông ®ã ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt h¬n cho doanh nghiÖp. Sau gÇn 40 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 còng ®· thùc hiÖn nhiÒu lÇn thay ®æi c¬ chÕ kÕ to¸n, cho ®Õn nay, c«ng ty ®· tæ chøc ®­îc mét bé m¸y kÕ to¸n gÇn nh­ hoµn h¶o, phôc vô ®¾c lùc cho ban l·nh ®¹o cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n hiÖn nay ®­îc ¸p dông gÇn ®óng so víi chÕ ®é, bªn c¹nh ®ã, c«ng ty ¸p dông mét sè c«ng ®o¹n kÕ to¸n cò, b¶ng biÓu kÕ to¸n phï hîp h¬n so víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Tuy nhiªn, còng nh­ nh÷ng bé m¸y kÕ to¸n kh¸c, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng mÆt yÕu kÐm cÇn ®­îc nh×n nhËn vµ kh¾c phôc ®Ó v­¬n lªn sù hoµn h¶o. Nh­ vËy, viÖc hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n lµ rÊt cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn, kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng sau mét thêi kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp. Nã cã t¸c dông lín ®Õn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng nh­ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Th«ng qua chØ tiªu nµy ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh cña bé phËn l·nh ®¹o vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Do ®ã, tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp. §ã lµ c¬ së cña doanh nghiÖp t×m ra c¸c biÖn ph¸p h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý, t¨ng lîi nhuËn, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Tr­íc hÕt, vÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho, c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Ph­¬ng ph¸p nµy còng phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña c«ng ty: c«ng ty kho¸n cho c¸c ®éi thi c«ng tù thu mua nguyªn vËt liÖu nªn vËt liÖu th­êng ®­îc nhËp th¼ng vµo c«ng tr­êng ®Ó thi c«ng mµ kh«ng qua kho cña c«ng ty. Thùc tÕ, c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho chØ vÒ mÆt thêi gian, tøc lµ theo ®Þnh kú mçi quý kiÓm kª hµng tån kho, cßn h¹ch to¸n l¹i theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. §iÒu nµy lµ tr¸i víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. C«ng ty cÇn thay ®æi l¹i ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cho phï hîp. Theo em, c«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®èi víi hµng tån kho v× viÖc kiÓm kª hµng ho¸ th­êng xuyªn cña c«ng ty kh«ng ph¶i lµ khã. MÆt kh¸c, c«ng ty ph¶i ¸p dông ®ång bé ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. §Ó x©y dùng mét c«ng tr×nh cÇn cã c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô vµ c¸c c«ng cô, dông cô. ë c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2, viÖc theo dâi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chØ trªn tµi kho¶n 152 theo em lµ kh«ng hîp lý: Thø nhÊt, cÇn theo dâi riªng nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trªn 2 tµi kho¶n riªng biÖt: - TK 152- nguyªn, vËt liÖu: Theo dâi t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty. - TK 153- c«ng cô dông cô : Theo dâi t×nh h×nh sö dông c«ng cô dông cô cña c«ng ty. ë c«ng ty, c«ng cô dông cô ®­îc ph©n bæ 100% ngay tõ ®Çu cho tõng c«ng tr×nh x©y dùng. Nh­ng theo em, cã rÊt nhiÒu c«ng cô dông cô cã thêi gian sö dông dµi, gi¸ trÞ sö dông cã thÓ ch­a hÕt sau khi kÕt thóc mét c«ng tr×nh. Nh÷ng c«ng cô dông cô nµy kÕ to¸n nªn tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, tõ ®ã cã thÓ gi¶m bít chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thø hai, kÕ to¸n nªn më thªm 2 tµi kho¶n cÊp hai cña TK 152 ®Ó theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô: - TK 1521: nguyªn vËt liÖu chÝnh - TK 1522: nguyªn vËt liÖu phô. Trªn c¬ së c¸c chøng tõ, sæ chi tiÕt theo dâi vËt liÖu cuèi quý, kÕ to¸n sÏ tËp hîp sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo mÉu sau: BiÓu 27: §¬n vÞ: c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 B¶ng tæng hîp ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Quý IV 2002 Stt Ghi Cã Tk Ghi Nî TK TK 152 TK 153 TK 1521 TK1522 Céng 1 TK621- CP NVLTT C«ng tr×nh 1 C«ng tr×nh 2 ... 2 TK 627- CP SXC C«ng tr×nh 1 C«ng tr×nh 2 ... 3 TK 642- CP QLDN C«ng tr×nh 1 C«ng tr×nh 2 ... Céng Trong tr­êng hîp c«ng ty xuÊt c«ng cô dông cô lµ lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn th× kÕ to¸n ghi: Nî TK 142,242- Chi phÝ tr¶ tr­íc: Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô chê ph©n bæ. Cã TK 153- C«ng cô dông cô : Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng. Sau ®ã ph¶n ¸nh møc ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô dông cô vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c kú h¹ch to¸n cã sö dông c«ng cô dông cô : Nî TK 627, 642: Cã TK 142, 242: Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô ®­îc ph©n bæ. §Ó viÖc tËp hîp chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp còng nh­ chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc dÔ dµng vµ chÝnh x¸c, kÕ to¸n nªn lËp Sæ chi tiÕt phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo dâi riªng cho tõng tµi kho¶n 621, 622, 627, 154, … BiÓu 28: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 621, 622, 623, 627,154 … §éi 208 - C«ng tr×nh: TØnh ®oµn Yªn B¸i Quý IV n¨m 2002 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã Sè hiÖu Ngµy th¸ng Tæng 2. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp T¹i c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2, néi dung chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm c¶ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, theo em lµ kh«ng hîp lý. Lµ mét doanh nghiÖp x©y l¾p, tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái c«ng ty ph¶i thùc hiÖn lËp gi¸ dù to¸n tr­íc khi thi c«ng c«ng tr×nh. Gi¸ dù to¸n nµy kh«ng bao gåm chi phÝ vÒ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng v× rÊt khã cã thÓ tÝnh ®­îc. MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ph¶i so s¸nh víi dù to¸n, lÊy dù to¸n lµm th­íc ®o cho chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ. Do vËy kh«ng nªn h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng chung vµo chi phÝ trùc tiÕp tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®Ó trong qu¸ tr×nh thi c«ng dÔ so s¸nh gi÷a thùc tÕ thi c«ng vµ dù to¸n. Nh­ vËy, khi ph¸t sinh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n nªn h¹ch to¸n vµo TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung, cô thÓ lµ vµo tµi kho¶n 6271. §iÒu nµy còng phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Ngoµi ra, c«ng ty tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt b»ng 1,5% gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh bµn giao vµo thêi ®iÓm cuèi quý lµ sai so víi chÕ ®é. C«ng ty cÇn xem xÐt l¹i vµ thùc hiÖn ®óng theo chÕ ®é do Nhµ n­íc quy ®Þnh nh­ sau: TrÝch theo l­¬ng cña nh©n c«ng trùc tiÕp 19% ®Ó tÝnh vµo chi phÝ, trong ®ã: - 15% nép quü b¶o hiÓm x· héi. - 2% nép quü b¶o hiÓm y tÕ. - 2% nép kinh phÝ c«ng ®oµn. VD: TiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thuéc ®éi 208- thi c«ng c«ng tr×nh TØnh ®oµn Yªn B¸i quý IV n¨m 2002 lµ: 36.846.000 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt lµ: - TiÒn b¶o hiÓm x· héi: 36.846.000 x 15% = 552.690 - TiÒn b¶o hiÓm y tÕ: 36.846.000 x 2% = 73.692 - TiÒn kinh phÝ c«ng ®oµn: 36.846.000 x 2% = 73.692 Tæng = 700.074. Trong khi ®ã, nÕu tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo c¸ch tÝnh cña c«ng ty th× c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ lµ: 4.301.343. Nh­ vËy, theo c¸ch tÝnh cña c«ng ty, gi¸ thµnh c«ng tr×nh tØnh ®oµn Yªn B¸i kh«ng chÝnh x¸c, chªnh lÖch so víi c¸ch tÝnh ®óng lµ: 4.301.343 - 700.074 = 3.601.269. PhÇn chªnh lÖch nµy lµ t­¬ng ®èi lín, lµm ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c qu¶n trÞ cña c«ng ty. C«ng ty cÇn ®iÒu chØnh l¹i cho ®óng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c. T¹i c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2, kÕ to¸n kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n nghØ phÐp. §©y lµ ®iÒu bÊt hîp lý trong vÊn ®Ò h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng ty nÕu trong mét th¸ng nµo ®ã, sè c«ng nh©n nghØ phÐp t¨ng lªn ®ét biÕn, phÇn l­¬ng nµy do kh«ng ®­îc trÝch tr­íc nªn ®­a th¼ng vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng ®ã lµm cho gi¸ thµnh cña th¸ng ®ã t¨ng lªn do ®ã kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. V× vËy c«ng ty nªn thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. C¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng nghØ phÐp n¨m cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ sau: Møc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt = TiÒn l­¬ng chÝnh ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp trong kú x Tû lÖ trÝch tr­íc Tû lÖ trÝch tr­íc = Tæng l­¬ng nghØ phÐp KH n¨m cña c«ng nh©n trùc tiÕp x 100 Tæng tiÒn l­¬ng chÝnh KH n¨m cña c«ng nh©n trùc tiÕp §Ó thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 2 cÇn ph¶i tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch vÒ tiÒn lwong cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt bao gåm: tiÒn l­¬ng chÝnh kÕ ho¹ch vµ tiÒn l­¬ng nghØ phÐp kÕ ho¹ch. C¨n cø vµo ®ã, c«ng ty míi cã thÓ tÝnh ra tû lÖ trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp. Gi¶ sö tiÒn l­¬ng chÝnh kÕ ho¹ch cña c«ng nh©n trùc tiÕp n¨m 2002 lµ tiÒn l­¬ng thùc tÕ tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp n¨m 2001 lµ: 3.916.722.960. TiÒn l­¬ng nghØ phÐp kÕ ho¹ch cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ tiÒn l­¬ng nghØ phÐp thùc tÕ cña c«ng nh©n trùc tiÕp n¨m 2001 lµ 984.000.000. Tû lÖ trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt n¨m 2002 = 984.000.000 x 100 = 25% 3.916.722.960 Møc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp theo kÕ ho¹ch quý IV/ 2002 = 1.532.192.649 x 25% = 384.048.162 (Sè tiÒn 1.532.192.649 lµ sè tiÒn thùc tÕ tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp quý III/2002) KÕ to¸n më tµi kho¶n 335- Chi phÝ ph¶i tr¶ ®Ó tiÕn hµnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 622 384.048.162 Cã TK 335. 384.048.162 Khi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nghØ phÐp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 335 Cã TK 334. Trong tr­êng hîp chi phÝ nµy lín h¬n so víi kÕ ho¹ch, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh t¨ng sè chªnh lÖch: Nî TK 622 Cã TK 335 Khi trÝch thõa, kÕ to¸n ghi: Nî TK 335 Cã TK 711 3. VÒ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: C«ng ty h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo tµi kho¶n 627 theo em lµ kh«ng phï hîp, nªn t¸ch kho¶n môc chi phÝ nµy ra h¹ch to¸n vµo mét tµi kho¶n riªng biÖt lµ TK 623- Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, m¸y thi c«ng cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn nã còng cã gi¸ trÞ ®¸ng kÓ trong tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. MÆt kh¸c, c«ng ty tæ chøc thi c«ng theo ph­¬ng thøc hçn hîp võa thñ c«ng, võa kÕt hîp b»ng m¸y nªn h¹ch to¸n theo c¸ch nµy lµ rÊt phï hîp so víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n më sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh- TK 623 ®Ó theo dâi (mÉu ®· nªu ë phÇn trªn), cuèi quý, kÕ to¸n lªn B¶ng kª chi tiÕt chi phÝ - gi¸ thµnh cét Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. KÕ to¸n ghi sæ tæng hîp t­¬ng tù nh­ theo dâi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c vµ më Sæ c¸i TK 623 ®Ó theo dâi riªng. KÕt cÊu TK 623 gièng nh­ TK 621, 622, 627, theo dâi chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh x©y l¾p vµ ®­îc h¹ch to¸n theo nguyªn t¾c: chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph¸t sinh cña c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp riªng cho c«ng tr×nh Êy. Tµi kho¶n nµy gåm 6 tµi kho¶n cÊp 2: - TK 6231- Chi phÝ nh©n c«ng: Ph¶n ¸nh l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn xe, m¸y thi c«ng. Tµi kho¶n nµy kh«ng ph¶n ¸nh kho¶n trÝch KPC§, BHYT, BHXH tÝnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng, kho¶n nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung. - TK 6232- Chi phÝ vËt liÖu: Ph¶n ¸nh chi phÝ nhiªn liÖu, vËt liÖu kh¸c phôc vô xe, m¸y thi c«ng. - TK 6233- Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: Ph¶n ¸nh c«ng cô dông cô lao ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xe, m¸y thi c«ng. - TK 6234- Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng: Ph¶n ¸nh khÊu hao m¸y mãc thi c«ng sö dông vµo ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh. - TK 6237- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Ph¶n ¸nh chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK 6238- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 623: TËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK133: ThuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 152: Nhiªn liÖu sö dông m¸y. Cã TK 153, 142: dông cô lao ®éng Cã TK 334: TiÒn l­¬ng nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y Cã TK 214: KhÊu hao TSC§ Cã TK 331: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp. Cã TK 111, 112: Tr¶ b»ng tiÒn mÆt 4.VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung: KÕ to¸n nªn thiÕt kÕ b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Õn tõng c«ng tr×nh ®Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh ®­îc dÔ dµng. BiÓu 29: B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung §éi 208 Quý IV n¨m 2002 C«ng tr×nh 334 338 336 214 Céng Tr­êng tiÓu häc HT 1.100.000 453.700 1.650.000 1.277.800 4.431.500 TØnh ®oµn Yªn B¸i 3.154.000 1.301.000 4.731.000 3.664.000 12.850.000 §­êng èng n­íc 5.905.000 2.435.700 8.857.500 6.860.000 24.058.200 Tæng 10.059.000 4.190.400 15.238.500 11.801.800 41.339.700 5. VÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Sæ tµi kho¶n 154 cña c«ng ty cã tÝnh chÊt nh­ sæ C¸i. C«ng ty cÇn lËp sæ chi tiÕt theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ®Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp chi phÝ ®­îc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. KÕt cÊu sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154 ®· ®­îc nªu ë trªn (biÓu 28- trang 81) C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cña c«ng ty vµo cuèi quý lµ khèi l­îng c«ng viÖc rÊt lín, ®ßi hái c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i tËp trung lµm viÖc ®Ó kÞp thêi ®­a ra sè liÖu phôc vô cho qu¶n lý. Tuy nhiªn, ë c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2, c«ng t¸c nµy tiÕn hµnh cßn chËm ch¹p, do viÖc b¸o sæ cña c¸c kÕ to¸n ®éi kh«ng kÞp thêi. C«ng ty cÇn xem xÐt, ®«n ®èc, nh¾c nhë viÖc b¸o sæ cña c¸c ®éi kÞp thêi vµ ®óng thêi h¹n. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c trung thùc cho tõng c«ng tr×nh x©y dùng. KÕ to¸n nªn lËp thÎ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh trong tõng quý ®Ó tr¸nh tËp hîp chi phÝ sai sãt, nhÇm lÉn gi÷a c¸c c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng tr×nh cña cïng mét ®éi thi c«ng. KÕ to¸n cã thÓ lËp thÎ tÝnh gi¸ thµnh theo mÉu sau: BiÓu 30: ThÎ tÝnh gi¸ thµnh C«ng tr×nh: TØnh ®oµn Yªn B¸i Quý IV n¨m 2002 Kho¶n môc D­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D­ cuèi kú Tæng gi¸ thµnh 1. Chi phÝ NVLTT 206.160.924 2. Chi phÝ NCTT 38.846.000 3. Chi phÝ m¸y thi c«ng 5.201.500 4. Chi phÝ s¶n xuÊt chung 7.648.500 Tæng 19.353.800 257.856.924 26.352.000 250.858.724 Mét sè kiÕn nghÞ kh¸c: C«ng ty ®· mua s¾m mét sè m¸y vi tÝnh nh­ng hiÖu qu¶ sö dông ch­a cao, míi chØ ¸p dông c¸c c«ng viÖc so¹n th¶o, ch­a ¸p dông ®­îc ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y. Trong khi ®ã, hµng ngµy nhÊt lµ vµo cuèi mçi th¸ng, quý bé phËn kÕ to¸n ph¶i ®¶m ®­¬ng mét khèi l­îng c«ng viÖc qu¸ lín. Nh­ vËy, viÖc h¹ch to¸n rÊt dÔ sai sãt, nhÇm lÉn vµ dÉn ®Õn viÖc lËp B¸o c¸o kÕ to¸n chËm. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm trªn, c«ng ty nªn tæ chøc líp häc vÒ kÕ to¸n m¸y cho nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng tµi vô, ®ång thêi ®Æt mua mét ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n tõ c¸c c«ng ty chuyªn lËp tr×nh phÇn mÒm phï hîp víi ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n t¹i c«ng ty ®Ó ¸p dông nh»m gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cho nh©n viªn kÕ to¸n, Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m cñng cè c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ãng gãp cho viÖc qu¶n lý c«ng ty ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n n÷a. KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2, nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thµy, c« gi¸o vµ cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty, c¸c phßng ban cã liªn quan vµ nhÊt lµ sù chØ ®¹o vµ gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng kÕ to¸n C«ng ty, em ®· hoµn thµnh LuËn v¨n " C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 Yªn B¸i". Qua ®ã em còng nh©n thøc vµ hÖ thèng ho¸ thªm phÇn kiÕn thøc ®· ®­îc häc tËp, hiÓu râ h¬n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. §ång thêi víi c¸c kiÕn thøc ®· häc vµ thùc tÕ qua h¬n 3 th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty, em còng m¹nh d¹n nªu lªn mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty, gãp mét phÇn nhá vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Víi tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n chÕ, kiÕn thøc thùc tÕ cßn Ýt vµ thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu, do vËy em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa vµ cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng kÕ to¸n C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn luËn v¨n nµy. Cuèi cïng cho em ®­îc phÐp bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®èi víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o ThS Ph¹m §øc C­êng, Ban l·nh ®¹o C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 2 vµ toµn bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n ®· h­íng dÉn, t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Yên Bái.DOC
Luận văn liên quan