Đề tài Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà

LỜi NÓI ĐẦU 1/ Sự cần thiết của chuyên đề: Trong nền kinh tế thị trường việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế kết hợp với mở rộng thị trường, hiện nay đang là xu thế của thời đại. Mọi đơn vị, mọi dự án đầu tư đều phải đưa ra hiệu quả kinh tế hàng đầu. Có như vậy mới đứng vững và phát triển trên thị trường. Mỗi đơn vị có quyền tự do kinh doanh và chịu trách nhiệm trong kinh doanh nên việc quản lý đầu tư và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là vấn đề cần quan tâm hàng đầu vì nó gắn liền với sự tồn tại và phát triển của công ty. Vốn kinh doanh thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau trong đó vốn bằng tiền đóng vai trò rất quan trọng. Vốn bằng tiền là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị bao gồm tất cả các loại tiền do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành kể cả ngân phiếu và các loại ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. Với tính linh hoạt cao nhất, vốn bằng tiền có thể thanh toán ngay các khoản nợ, thực hiện ngay các nhu cầu mua sắm chi phí. Như vậy qua sự luân chuyển vốn bằng tiền người ta còn có thể kiểm tra, đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh tế , tình hình tài chính của công ty. Để theo dõi kịp thời nhanh chóng và cung cấp thông tin đầy đủ chính xác với sự nhận định về tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền là một trong những khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán tại công ty. Xuất phát từ đó em chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp: “Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà” 2/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là công tác kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà. Phạm vi nghiên cứu: Là nghiên cứu về hệ thống hạch toán kế toán của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà. 3/ Phương pháp nghiên cứu: Nhìn nhận các hoạt động kinh tế tại công ty theo đúng quy trình vận động và phát triển của nó. Việc phân tích thông qua các chỉ tiêu kinh tế giúp cho người nghiên cứu thấy được xu hướng vận động từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp phù hợp. Đi sâu phân tích vào nội dung bên trong của vấn đề cần nghiên cứu nhằm tìm ra những mối liên hệ bên trong và tác động của những mối liên hệ này đến Công ty. Cuối cùng đưa ra những kết luận, những giải pháp cơ bản đối với những vấn đề còn tồn tại. 4/ Nội dung và kết cấu của chuyên đề Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, chuyên đề gồm các phần sau: + Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán vốn bằng tiền + Chương II: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà. + Chương III: Phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà. Trong thời gian thực tập tại công ty đã giúp em phần nào hoàn thiện hơn kiến thức đã học. Được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình hướng dẫn của thầy Võ Văn Cần và các cô chú trong phòng tài chính kế toán của công ty. Song thời gian thực tập ngắn, kiến thức có hạn nên chuyên đề không tránh được những sai sót trong nhận định và lý luận. Rất mong được sự đóng góp và chỉ bảo thêm của cô và các bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn !

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2063 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
coäng tieàn thanh toaùn: 8.540.000 Soá tieàn vieát baèng chöõ: Taùm trieäu naêm traêm boán möôi ngaøn ñoàng …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngöôøi mua haøng Ngöôøi baùn haøng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáughi roõ hoï teân) Ñôn vò: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä KH Maãu soá: 01-TT Ñòa chæ: 01 Phan Boäi Chaâu – TP. Nha Trang Ban haønh theo QÑ soá Maõu soá thueá: 4200237853 1141 TC/QÑ/CÑKT ngaøy 1/11/1995 cuûa Boä Taøi Chính PHIEÁU THU Soá CT: 578 Ngaøy 5 thaùng 09 naêm 2006 TK ghi nôï: 1111 TK ghi coù: 131 8.540.000 Ngöôøi noäp tieàn: Nguyeãn Thò Thuyø Dung Ñòa chæ: Phoøng KHVT Veà khoaûn: Noäp tieán baùn ñaù 2x4, ñaù 3x8 Soá tieàn: 8.540.000 VNÑ Baèng chöõ: Taùm trieäu naêm traêm boán möôi ngaøn ñoàng Keøm theo: …………………..chöùng töø goác Ñaõ nhaän ñuû soá tieàn (vieát baèng chöõ): Taùm trieäu naêm traêm boán möôi ngaøn ñoàng Ngaøy 05 thaùng 09 naêm 2006 Thuû tröôûng ñôn vò Keá toaùn tröôûng KT thanh toaùn Thuû quyõ Ngöôøi noäp tieàn Khu Quaûn Lyù Ñöôøng Boä 5 Coâng Ty Quaûn Lyù Vaø Söõa Chöõa Ñöôøng Boä Khaùnh Hoøa GIAÁY NOÄP TIEÀN Hoï vaø teân ngöôøi noäp tieàn: Nguyeãn Thò Thuyø Dung Ñòa chæ (ñôn vò): Coâng ty TNHH xaây döïng Kieân Myõ Lyù do noäp tieàn: Traû tieàn mua ñaù 2x4, ñaù 3x8 Soá tieàn noäp: 8.540.000 VNÑ , Baèng chöõ: Taùm trieäu naêm traêm boán möôi ngaøn ñoàng. Nha Trang, ngaøy 05 thaùng 09 naêm 2006 Ngöôøi noäp tieàn Nguyeãn Thò Thuyø Dung 2.4.1.2. Thu do taïm öùng: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng goàm: Giaáy ñeà nghò taïm öùng, Phieáu chi. + Giaáy ñeà nghò taïm öùng: Goám 1 tôø do ngöôøi taïm öùng laäp, treân giaáy naøy ngöôøi xin taïm öùng phaûi ghi ñaày ñuû lyù do taïm öùng, sau ñoù trình cho keá toaùn tröôûng xeùt duyeät. Khi keá toaùn tröôûng ñoàng yù vaø kyù duyeät, keá toaùn thanh toaùn seõ laäp phieáu chi, chuyeån cho thuû quyõ tieán haønh thu tieàn. + Phieáu chi: goàm 2 lieân, do keá toaùn thanh toaùn laäp. Vì coâng ty aùp duïng hình thöùc keá toaùn maùy neân keá toaùn thanh toaùn chæ caàn in ra 1 lieân cho thuû quyõ ñeå laøm caên cöù thu tieàn, ñoàng thôøi ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn lieân quan. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 141 Taïm öùng 1411 Taïm öùng löông 1413 Taïm öùng thi coâng coâng trình 1418 Taïm öùng khaùc 14181 Taïm öùng quyõ töông trôï 14182 Taïm öùng khaùc c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát: 1111, 141 Giaáy ñeà nghò taïm öùng + Phieáu chi à Phieáu thu à Keá toaùn Soå caùi 1111, 141 1: Khi ngöôøi taïm öùng muoán hoaøn traû laïi soá tieàn hoaøn öùng thì phaûi vieát giaáy noäp tieàn ghi roõ noäi dung traû taïm öùng theo phieáu chi ñaõ taïm öùng, sau ñoù noäp cho keá toaùn thanh toaùn. Keá toaùn thanh toaùn sau khi kieåm tra laäp phieáu thu chuyeån cho thuû quyõ thu tieàn. 2: Thuû quyõ khi thu tieàn, nhaäp quyõ tieàn maët, ghi vaøo soå quyõ. Vaø seõ chuyeån caùc chöùng töø goác laïi cho keá toaùn thanh toaùn ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 315. 897.640 Coù TK 1411 209.500.000 Coù TK 1413 50.000.000 Coù TK 14181 7.603.640 Coù TK 14182 48.794.000 e. Sô ñoà chöõ T 1411 1111 Thu taïm öùng löôn T9/2006 209.500.000 1413 Thu TÖ thi coâng coâng trình 50.000.000 14181 Thu TÖ caù nhaân töø Quyõ T.Trôï 7.603.640 14182 Thu taïm öùng khaùc T9/2006 48.794.000 f. Soå saùch minh hoïa Khu Quaûn Lyù Ñöôøng Boä 5 Maãu soá: 02-TM Coâng Ty QLvaø SC Ñöôøng Boä Khaùnh Hoøa GIAÁY ÑEÀ NGHÒ TAÏM ÖÙNG Soá: …………………………… Toâi teân laø: Nguyeãn Nhaäm Ñôn vò: Phoøng kyõ thuaät Ñeà nghò oâng: Cho nhaän soá tieàn (vieát baèng chöõ): Baûy trieäu ñoàng chaün. Lyù do söû duïng: Ñi coâng taùc duyeät hoà sô thieát keá Thôøi haïn thanh toaùn: 15/10/2006 Nha Trang, ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 Giaùm ñoác Keá toaùn tröôûng Ngöôøi xin taïm öùng Ñôn vò: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä KH Maãu soá: 02-TT Ñòa chæ: 01 Phan Boäi Chaâu – TP. Nha Trang Ban haønh theo QÑ soá Maõu soá thueá: 4200237853 1141 TC/QÑ/CÑKT ngaøy 1/11/1995 cuûa Boä Taøi Chính PHIEÁU CHI Soá CT: 1011 Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 TK ghi coù: 1111 TK ghi nôï: 14102 7.000.000 Ngöôøi nhaän tieàn: Nguyeãn Nhaäm Ñòa chæ: Phoøng KHVT Veà khoaûn: Taïm öùng ñi coâng taùc Soá tieàn: 7.000.000 VNÑ Baèng chöõ: Baûy trieäu ñoàng chaün Keøm theo: ………1………..chöùng töø goác Ñaõ nhaän ñuû soá tieàn (vieát baèng chöõ): Baûy trieäu ñoàng chaün Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 Thuû tröôûng ñôn vò Keá toaùn tröôûng KT thanh toaùn Thuû quyõ Ngöôøi nhaän tieàn 2.4.1.3. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng nhaäp quyõ tieàn maët: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Seùc, Giaáy noäp tieàn, phieáu thu + Seùc: Do keá toaùn thanh toaùn laäp, sau ñoù trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät. Chöõ kyù cuûa keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác phaûi ñuùng vôùi chöõ kyù ñaõ ñaêng kyù taïi ngaân haøng. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 112 Tieàn gôûi ngaân haøng 1121 Tieàn VNÑ gôûi ngaân haøng 1121KH Tieàn gôûi Ngaân haøng Ñaàu tö c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát: 1111, 1121KH Seùcà Ngaân haøng à Phieáu thuà Keá toaùn Soå caùi TK: 111, 1121KH 1: Keá toaùn thanh toaùn sau khi trình tôø seùc cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù, sau ñoù ñem tôø seùc ñeán ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån ñeå ruùt tieàn. 2: Ngaân haøng sau khi ñoái chieáu soá dö taøi khoaûn cuûa coâng ty taïi ngaân haøng vaø tính hôïp leä cuûa tôø seùc, neáu hôïp leä ngaân haøng seõ tieán haønh chi tieàn. Thuû quyõ caên cöù vaøo soá tieàn ñôn vò phaùt haønh seùc ruùt tieàn maët vieát giaáy noäp tieàn, ñoàng thôøi keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu thu caên cöù vaøo giaáy noäp tieàn chuyeån cho thuû quyõ ñeå nhaäp quyõ. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 50.000.000 Coù TK 1121KH 50.000.000 e. Sô ñoà chöõ T 1121KH 1111 Ruùt tieàn GNH nhaäp quyõ 50.000.0000 2.4.1.4. Thu caùc khoaûn phaûi thu khaùc (5% BHXH, 1% BHYT): a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Baûng toång hôïp caùc khoaûn phaûi thu, phieáu thu + Baûng toång hôïp caùc khoaûn phaûi thu: goàm 1 baûng do keá toaùn tieàn löông laäp laøm caên cöù ñeå thu tieàn hoaëc khaáu tröø vaøo löông cuûa caùn boä coâng nhaân vieân. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 138 Phaûi thu khaùc 1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 1381.2 Phaûi thu 5% BHXH 1381.3 Phaûi thu 1% BHYT c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå CT: 1111,13812,13813 Baûng toång hôïp caùc khoaûn phaûi thu àPhieáu thu à Keá toaùn Soå caùi: 1111,13812,13813 1: Caên cöù vaøo baûng toång hôïp caùc khoaûn phaûi thu trình cho keá toaùn tröôûng kyù, sau ñoù keá toaùn thanh toaùn seõ laäp phieáu chuyeån cho thuû quyõ laøm caên cöù thu tieàn . 2: Thuû quyõ thu tieàn, nhaäp quyõ, ghi vaøo soå quyõ, sau ñoù chuyeån toaøn boä chöùng töø goác cho keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1111, 1381.2, 1381.3. Ñeán cuoái thaùng, keá toaùn thanh toaùn seõ trình phieáu thu cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 9.501.471 Coù TK 1381.2 4.367.685 Coù TK 1381.3 5.133.786 e. Sô ñoà chöõ T 1381.2 1111 Thu 5% BHXH cuûa CBCNV 4.367.685 1381.3 Thu 1% BHYT cuûa CBCNV 5.133.786 f. Soå saùch minh hoïa BAÛNG TOÅNG HÔÏP CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU (Trong tieàn löông thaùng 8/2006) S T T Ñôn vò Quaân soá Heä soá löông Kyø 1 thaùng 8/2006 Taïm öùng caù nhaân 5% BHXH 1% BHYT Coäng 1 2 3 4 Cô quan Baûo veä Haït Vaïn Ninh 1 Haït Vaïn Ninh 2 31 7 3 4 86,58 11,22 6,66 6,86 8.400.000 1.200.000 400.000 500.000 3.680.000 510.000 906.99 117.810 69.930 91140 1.101.030 141.372 83.916 109.368 Coäng 188 408,29 34.500.000 8.543.640 4.267.620 5.133.786 Nha Trang, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2006 Toång hôïp thu 2.4.1.5. Thu do vöôït ñònh möùc cuûa coâng ty (ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi): a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Hoaù ñôn GTGT, phieáu thu, bieân baûn giao khoaùn + Bieân baûn giao khoaùn: ñöôïc thoâng qua cuoäc hoïp ban giaùm ñoác, haïn möùc söû duïng cuûa töøng haït, ñoäi, phoøng ban, caù nhaân do giaùm ñoác quyeát ñònh b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå CT: 1111, 642 Hoaù ñôn GTGT à Bieân baûn giao khoaùnà Phieáu thu à Keá toaùn Soå caùi: 1111, 642 1: Caên cöù vaøo hoùa ñôn GTGT do ngöôøi baùn göûi tôùi cho coâng ty, keá toaùn thanh toaùn seõ kieåm tra, ñoái chieáu vôùi bieân baûn giao khoaùn. 2: Neáu coù söï cheânh leäch, keá toaùn thanh toaùn seõ tính toaùn söï cheânh leäch vaø laäp phieáu thu trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät, sau ñoù chuyeån cho thuû quyõ thu tieàn. 3: Thuû quyõ sau khi thu tieàn, tieán haønh nhaäp quyõ, theo doõi soá quyõ. Sau ñoù chuyeån phieáu thu cho keá toaùn, thanh toaùn ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1111, 642 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 935.000 Coù TK 642 935.000 e. Sô ñoà chöõ T 642 1111 Chi vöôït ñònh möùc 935.000 2.4.1.6. Thu tieàn CBCNV nhaäp quyõ töông trôï: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Baûng thanh toaùn caùc khoaûn phaûi thu, Phieáu thu b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 431 Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 4313 Quyõ töông trôï c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø - Trình töï luaân chuyeån: Soå CT: 1111, 4313 Baûng thanh toaùn caùc khoaûn phaûi thu à Phieáu thu à Keá toaùn Soå caùi: 1111,4313 1: Caên cöù vaøo baûng thanh toaùn caùc khoaûn phaûi thu cöû töøng haït ñoäi, keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu thu, trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät, sau ñoù chuyeån cbho thuû quyõ thu tieàn CBCNV hoaëc khaáu tröø vaøo löông. 2: Sau khi thuû quyõ ñaõ thanh toaùn, nhaäp quyõ, ghi vaøo soå quyõ, keá toaùn thanh toaùn seõ toång hôïp laïi caùc chöùng töø goác ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1111, 4313 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 3.570.000 Coù TK 4313 3.570.000 e. Sô ñoà chöõ T 4313 1111 Thu tieàn nhaäp quyõ töông trôï 3.570.000 f. Soå saùch minh hoïa BAÛNG THANH TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU (Trong tieàn löông thaùng 8/2006) S T T Hoï vaø teân Soå soå Baûo hieåm Heä soá löông Taïm öùng kyø 1 5% BHXH Quyõ T.Trôï 4/2006 Uûng hoä baõo luït Coäng 1 2 14 15 Voõ T.Thaém Traàn Quoác Höng Leâ Thò Hoøa Nguyeãn V. Duõng 41960.. 41010… 40100… 41100… 3,53 1,58 1,55 1,4 500.000 300.000 300.000 300.000 37.065 16.590 16.275 14.700 30.000 30.000 30.000 30.000 28.512 12.762 12.519 11.308 595.577 359.352 358.794 356.008 Coäng 96,09 17.600.000 994.455 1.740.000 776.105 21.110.560 Nha Trang, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2006 Toång hôïp thu 2.4.1.7. Vay ngaén haïn ngaân haøng nhaäp quyõ tieàn maët: a. Chöùng töø söû duïng Chöùng töø söû duïng: Baûng keâ chöùng töø, giaáy ñeà mghò vay voán hôïp ñoàng tín duïng ngaén haïn, phieáu thu, giaáy lónh tieàn maët. + Baûng keâ chöùng töø, giaáy ñeà mghò vay voán, hôïp ñoàng tín duïng ngaén haïn: Moãi chöùng töø goàm 3 baûng, ngaân haøng giöõ 2 baûng, coâng ty giöõ 1 baûng vaø löu taïi phoøng keá toaùn. Caùc chöùng töø naøy phaûi coù ñaàu ñuû noäi dung vaø chöõ kyù cuûa giaùm ñoác vaø keá toaùn tröôûng ñeå laøm thuû tuïc xin vay voán. + Giaáy lónh tieàn maët: goàm 2 baûng, ngaân haøng giöõ 1 baûng, coâng ty giöõ 1 baûng vaø löu taïi phoøng keá toaùn. Giaáy lónh tieàn maët do keá toaùn thanh toaùn laäp. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 311 Vay ngaén haïn 311KH Vay ngaén haïn ngaân haøng ñaàu tö. c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø - Trình töï luaân chuyeån Baûng keâ chöùng töø Giaáy ñeà nghò taïm öùng àNgaân haøngàGiaáy lónh tieàn maëtàPhieáu thu Hôïp ñoàng tín duïng ngaén haïn Keá toaùn Soå CT Soå caùi 1111, 311KH 1111, 311KH 1: Caên cöù vaøo thuû tuïc vay voán: baûng keâ chöùng töø, giaáy ñeà nghò taïm öùng, hôïp ñoàng tín duïng ngaén haïn, keá toaùn thanh toaùn ñem caùc chöùng töø ñeán ngaân haøng ñeå laøm thuû tuïc xin vay voán. 2: Sau khi ngaân haøng chaáp nhaän cho vay voán, thuû quyõ nhaän tieàn ñem veà coâng ty. Ñoàng thôøi keá toaùn thanh toaùn laäp giaáy lónh tieàn maët ñeå lónh tieàn maët veà coâng ty. Giaáy lónh tieàn maët phaûi coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác vaø ñöa cho ngaân haøng kyù duyeät. 3: Caên cöù vaøo giaáy lónh tieàn maët, keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu thu ñeå thuû quyõ tieán haønh nhaäp quyõ tieàn maët vaø theo doõi soå quyõ. 4: Cuoái ngaøy keá toaùn thanh toaùn taäp hôïp toaøn boä chöùng töø goác ñeå theo doõi soå caùivaø soå chi tieát taøi khoaûn 1111, 311KH. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo phieáu thu soá 302/ÑT, 303/ÑT, 303/ÑT, 305/ÑT, ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 1.408.000.000 Coù TK 311KH 1.408.000.000 e. Sô ñoà chöõ T 311KH 1111 Van ngaén haïn nhaäp quyõ TM 1.408.000.000 f. Soå saùch minh hoïa: GIAÁY ÑEÀ NGHÒ VAY VOÁN Kính göûi: Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån CN Khaùnh Hoøa Teân khaùch haøng vay voán: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä Khaùnh Hoøa Ñòa chæ: 01 Phan Boäi Chaâu - Nha Trang Ñieän thoaïi: 822091 Fax: 822091 Soá TK: 7301.0101H taïi Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån CN Khaùnh Hoøa Hoï vaø teân ngöôøi ñaïi dieän vay voán: Tröông Thaønh Vieân, Chöùc vuï: Giaùm ñoác 1. Ñeà nghò chi nhaùn Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa cho chuùng toâi vay soá tieàn laø: 1.408.000.000 ñoàng (Baèng chöõ: Moät tæ boán traêm linh taùm trieäu ñoàng chaün.) . . . . . . . . . . . . . . 2. Hình thöùc ñaûm baûo nghóa vuï hoaøn traû tieàn vay: . . . . . . . . . . . . . . 3. Hoà sô keøm theo: Giaáy lónh tieàn maët, Chöùng töø hoùa ñôn. Nha Trang, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2006 Ñaïi dieän khaùh haøng vay voán (Hoï, teân, chöùc vuï, kyù teân, ñoùng daáu) Khu Quaûn Lyù Ñöôøng Boä V COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Coâng ty QL&SC Ñöôøng boä Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Khaùnh Hoøa BAÛNG KEÂ RUÙT VOÁN Soá CT 03.0345 (Nhaän nôï vay) Beân vay: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä Khaùnh Hoøa Theo hôïp ñoàng tín duïng soá 01/2006/HÑTD ngaøy 1/9/2006 Ñeà nghò Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån CN Khaùnh Hoøa cho chuùng toâi ruùt soá tieàn vay laø 1.408.000.000 ñoàng Baèng chöõ: Moät tæ boán traêm linh taùm trieäu ñoàng chaün. Soá tieàn vay luõy keá ruùt theo HÑTD treân laø: 1.408.000.000 ñoàng (Baèng chöõ: Moät tæ boán traêm linh taùm trieäu ñoàng chaün.) Soá hieäu TK tieàn vay: 10090101A Ñeå thanh toaùn theo noäi dung döôùi ñaây STT NOÄI DUNG SOÁ HIEÄU CHÖÙNG TÖØ SOÁ TIEÀN 1 2 8 9 Thueâ nhaân coâng Mua vaät tö Mua xi maêng Mua ñaù UNC:01/TV UNC:02/TV UNC:03/TV UNC:04/TV 549.452.00 64.250.148 129.454.545 48.481.000 Toång coäng 1.408.000.000 Taøi lieäu lieân quan:UNC, giaáy lónh tieàn maët. NhaTrang, ngaøy 30/9/2006 Keá toaùn tröôûng Beân vay (Kyù) Giaùm ñoác (Kyù, hoï teân, ñoùng daáu) PHAÀN DUYEÄT CUÛA NGAÂN HAØNG (Tieàn vay ngaân haøng duyeät ñöôïc coi laø phaàn beân vay nhaän nôï vay chính thöùc cuûa moãi laàn ruùt voán) Ñoàng yù ñeå beân vay ñöôïc ruùt voán ñeå thanh toaùn theo baûng keâ vôùi toång soá tieàn laø 1.408.000.000 (Moät tæ boán traêm linh taùm trieäu ñoàng chaün) Thôøi haïn vay: 10 thaùng Laõi suaát: 0,75%/thaùng Caùn boä tín duïng Tröôûng phoøng tín duïng Giaùm ñoác (Kyù) (Kyù) (Kyù) 1/ 2.5.1. Keá toaùn voán baèng tieàn maët giaûm do. 2.5.1.1. Chi traû löông, tieàn aên ca cho CB CNV: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: baûng thanh toaùn tieàn löông caùn boä CNV, baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn aên giöõa ca. + Baûng thanh toaùn tieàn löông caùn boä CNV: goàm 1 baûng do keá toaùn tieàn löông laäp ñeå caên cöù thanh toaùn löông caùn boä CNV. Cuoái thaùnh keá toaùn thanh toaùn trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät. + Baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn aên giöõa ca: goàm 1 baûng do keá toaùn tieàn löông laäp, caên cöù vaøo baûng chaám coâng do phoøng toå chöùc chuyeån sang cuoái thaùnh keá toaùn tieàn löông tính toaùn, soá tieàn aên ca sau ñoù trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 334 Phaûi traû CNV 241 Xaây döïng cô baûn dôû dang 2411 Xaây döïng cô baûn dôû dang mua saém TSCÑ 2412 Xaây döïng cô baûn dôû dang 336 Phaûi traû noäi boä 3368 Phaûi traû noäi boä khaùc 623 Chi phí maùy thi coâng 6232 Chi phí maùy thi coâng chung 642 Chi phí QLDN c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Baûng thanh toaùn tieàn löông caùn boä CNV Soå CT: 1111 à Phieáu chiàKeá toaùn 2411 Baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn aên giöõa ca Soå Caùi: 334 6232 642 1: Caên cöù vaøo baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn löông vaø baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn aên giöõa ca do keá toaùn tieàn löông laäp, chuyeån cho keá toaùn thanh toaùn ñeå laäp phieáu chi, trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù, sau ñoù chuyeån cho thuû quyõ chi tieàn. 2: Thuû quyõ sau khi chi tieàn seõ theo doõi soå quyõ, sau ñoù chuyeån phieáu chi cho keá toaùn thanh toaùn ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn: 1111, 2411, 2412, 334, 6232, 642 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. + Nôï TK 334 263.463.873 Coù TK 1111 263.463.873 + Nôï TK 2411 363.000 Nôï TK 2412 156.000 Nôï TK 3368 3.000.000 Nôï TK 6232 9.574.757 Nôï TK 642 38.270.042 Coù TK 1111 51.363.799 e. Sô ñoà chöõ T 1111 334 Chi traû löông CBCN 263.463.873 1111 2411 303.000 2412 156.000 Chi tieàn aên ca 3368 51.363.199 3.000.000 6232 9.574.757 642 38.270.042 2.5.1.2. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (vaên phoøng phaåm, tieáp khaùch, hoà sô döï thaàu) a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Hoaù ñôn baùn haøng, Phieáu chi + Hoaù ñôn baùn haøng: Do ngöôøi baùn laäp, goàm 3 lieân, ngöôøi baùn giao lieân 2 cho coâng ty, keá toaùn thanh toaùn nhaän ñöôïc hoùa ñôn baùn haøng seõ vieát phieáu chi trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät sau ñoù chuyeån cho thuû quyõ chi tieàn. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 642 Chi phí QLDN c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soá chi tieát: 1111, 642 Hoaù ñôn baùn haøng à Phieáu chi à Keá toaùn Soå caùi: 1111, 642 1: Khi ngöôøi baùn giao hoùa ñôn baùn haøng, keá toaùn nhaän ñöôïc hoaù ñôn seõ tieán haønh tính toaùn, kieåm tra vaø laäp phieáu chi. Sau ñoù trình leân keá tröôûng kyù duyeät vaø chuyeån cho thuû quyõ tieán haønh chi tieàn. 2: Sau khi thuû quyõ chi tieàn, theo doõi soå quyõ seõ chuyeån phieáu chi laïi cho keá toaùn thanh toaùn ñeå keá toaùn thanh toaùn taäp hôïp chöùng töø goác, theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1111, 642 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. + Nôï TK 642 42.747.986 Coù TK 1111 42.747.986 e. Sô ñoà chöõ T 1111 642 Chi phí QLDN thaùng 9/2006 42.747.986 2.5.1.3. Chi taïm öùng (löông, thi coâng coâng trình, taïm öùng caù nhaân . . ) a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Giaáy ñeà nghò taïm öùng, Phieáu chi b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn141 Taïm öùng 1411 Taïm öùng löông 1413 Taïm öùng thi coâng 1418 Taïm öùng khaùc 1418.1 Taïm öùng quyõ töông trôï 1418.2 Taïm öùng khaùc c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soá chi tieát: 1111, 1411, 1413 Giaáy ñeà nghò taïm öùng à Phieáu chi à Keá toaùn 1418.1, 1418.2 Soå caùi: 1: Caên cöù vaøo giaáy ñeà nghò taïm öùng do nguoàn taïm öùng trình cho keá toaùn tröôûng xeùt duyeät. Sau ñoù chuyeån cho keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu chi, keá toaùn thanh toaùn phaûi trình phieáu chi cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät, sau ñoù chuyeån cho thuû quyõ chi tieàn. 2: Thuû quyõ sau khi chi tieàn, theo doõi soå quyõ môùi chuyeån phieáu chi laïi cho keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tieát vaø soá caùi taøi khoaûn 1111, 1411, 1418.1, 1418.2 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1411 99.700.00 Nôï TK 1413 487.700.00 Nôï TK 1418.1 38.120.000 Nôï TK 1418.2 44.460.000 Coù TK 1111 669.980.000 e. Sô ñoà chöõ T 1111 1411 99.700.000 1413 487.700.000 Chi tieàn aên ca 14181 669.980.000 38.700.00 14182 44.460.000 2.5.1.4. Chi phí khaùc: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Hôïp ñoàng kinh teá, hoaù ñôn baùn haøng, phieáu chi b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 331 Phaûi traû ngöôøi baùn 621 Chi phí NVL tröïc tieáp 622 Chi phí NC tröïc tieáp 623 Chi phí maùy thi coâng 627 Chi phí saûn xuaát chung. c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Hôïp ñoàng kinh teá Soå chi tieát 1111, 331, 621 àPhieáu chi à Keá toaùn 622, 623, 627 Hoaù ñôn baùn haøng Soå caùi 1: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng kinh teá, khi ñeán thôøi haïn thanh toaùn, keá toaùn thanh toaùn vaøo hoaù ñôn baùn haøng ñeå laäp phieáu chi, sau ñoù trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät. Cuoái cuøng chuyeån cho thuû quyõ chi tieàn. 2: Thuû quyõ sau khi chi tieàn, theo doõi soå quyõ vaø chuyeån cho phieáu chi laïi cho keá toaùn thanh toaùn ñeå toång hôïp chöùng töø goác ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn: 1111, 331, 621, 622, 623, 627. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 331 484.715.430 Nôï TK 622 11.966.627 Nôï TK 623 1.256.984 Nôï TK 627 26.016.363 Coù TK 1111 523.955.404 e. Sô ñoà chöõ T 1111 331 (Phaûi traû ngöôøi baùn) 484.715.430 622 (CP thueâ nhaân coâng TT) 11.966.627 623 (Chi phí maùy thi coâng) 1.256.084 627 (Chi phí SXChung) 26.016.633 2.5.2. Soå saùch minh hoïa: CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Thaùng 09 naêm 2006 Soá CTGS: 06/01 (ÑVT: ñoàng) Trích yeáu Taøi khoaûn ghi Soá Tieàn Nôï Coù Tieàn maët VNÑ 111 Thu nôï khaùch haøng 131 93.865.470 Thu do taïm öùng 141 315.897.640 Ruùt TGNH nhaäp quyõ tieàn maët 1121 50.000.000 Thu caùc khoaûn 5% BHXH, 1% BHYT 138 9.501.471 Thu do vöôït ñònh möùc (ñieän, nöôùc . . .) 642 935.000 Thu tieàn CBCNV nhaäp quyõ töông trôï 4313 3.570.000 Vay ngaén haïn NH nhaäp quyõ 311KH 1.408.000.000 Coäng 1.881.79.581 Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 Keá toaùn ghi soå Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) CHÖÙNG TÖØ GHI SOÁ Thaùng 09 naêm 2006 Soá CTGS: 06/02 (ÑVT: ñoàng) Trích yeáu Taøi khoaûn ghi Soá Tieàn Nôï Coù Tieàn maët VNÑ 111 Chi traû löông 334 263.468.873 Xaây döïng cô baûn dôû dang 241 519.000 Phaûi traû noäi boä 3368 3.000.000 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 642 81.018.028 Taïm öùng löông 141 669.980.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 331 484.715.430 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 622 11.966.627 Chi phí maùy thi coâng 623 10.831.741 Chi phí saûn xuaát cung 627 26.016.363 Tieàn gôûi NG ñaàu tö 1121NN 6.209.850.570 Coäng 7.761.366.632 Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 Keá toaùn ghi soå Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) SOÅ CHI TIEÁT TK 1111 Töø ngaøy 1/09/2006 ñeán ngaøy 30/09/2006 Ñvt: ñoàng VN Soá chöùng töø Dieãn giaûi TK ÑÖ Phaùt sinh Soá Ngaøy Nôï Coù Soá dö ñaàu kyø 120.163.313 PT578 5/09 Thu nôï khaùch haøng 131 93.865.470 PC996 5/09 Chi traû löông 334 263.463.873 Chi traû löông, tieàn aên ca cho caùn boä CNV 2411 363.000 2412 156.000 3368 3.000.000 6232 9.574.757 642 38.270.042 PT579 6/09 Thu quyõ töông trôï 4313 3.570.000 PT590 7/09 Vay ngaén haïn NH nhaäp quyõ 311KH 1.408.000.000 PT621 12/09 Thu do taïm öùng 1411 209.500.000 1413 50.000.000 1418.1 7.603.640 1418.2 48.794.000 PT622 12/09 Ruùt TGNH nhaäp quyõ tieàn maët 1121KH 50.000.000 PT634 16/09 Thu caùc khoaûn (5% BHXH, 1% BHYT) 1318.2 4.367.685 1318.3 5.133.786 PC1011 25/09 Chi phí QLDN (VPP, tieáp khaùch) 642 42.747.986 PC1012 30/09 Chi taïm öùng löông, thi coâng coâng trình, taïm öùng caù nhaân 1411 99.700.000 1413 487.700.000 1418.1 38.120.000 1418.2 44.460.000 Toång coäng 1.877.264.581 1.031.125.658 Dö nôï cuoái kyø 966.302.236 Ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2006 Ngöôøi ghi soå (kyù, hoï teân) SOÅ QUYÕ Taøi 1111: Tieàn maët ÑVT: ñoàng Chöùng töø CTGS Dieãn giaûi TK ÑÖ Soá tieàn Ngaøy Soá CT Ngaøy Soá CT Nôï Coù Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) 2.5. KEÁ TOAÙN VOÁN TIEÀN GÔÛI NGAÂN HAØNG: 2.5.1. Keá toaùn voán baèng tieàn gôûi ngaân haøng taêng do: 2.5.1.1. Thu nôï khaùch haøng: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Hôïp ñoàng kinh teá, hoaù ñôn baùn haøng, leänh chuyeån coù + Leänh chuyeån coù: do ngaân haøng ñôn vò cuûa coâng ty laäp (NH ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa) goàm coù 2 lieân: 1 lieân do ngaân haøng giöõ, 1 lieân do coâng ty giöõ vaø lieân naøy ñöôïc coi laø giaáy baùo coù. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 131 Phaûi thu khaùch haøng. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Hôïp ñoàng kinh teá Soá chi tieát: 1121NN, 131 àLeänh chuyeån coù à keá toaùn Hoaù ñôn baùn haøng Soå caùi: 1121NN, 131 1: Caên cöù vaøo thôøi haïn thanh toaùn ñöôïc ghi treân hôïp ñoàng kinh teá vaø soá tieàn cuûa ngöôøi baùn gôûi cho coâng ty, keá toaùn thanh toaùn yeâu caàu ngaân haøng ñaïi dieän cho coâng ty thu hoä soá tieàn maø ngöôøi mua caàn traû. Sau khi thu tieàn xong ngaân haøng seõ gôûi cho coâng ty leänh chuyeån coù, ñöôïc coi nhö laø giaáy baùo coù. 2: Keá toaùn thanh toaùn sau khi nhaän ñöôïc leänh chuyeån coù ñeå laøm caên cöù ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn: 1121NN, 131 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo leänh chuyeån coù soá 21/BT ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1121NN 6.209.850.570 Coù TK 131 6.209.850.570 e. Sô ñoà chöõ T 131 1121NN Thu nôï khaùch haøng baèng TGNH 6.209.850.570 f. Soå saùch minh hoïa: LEÄNH CHUYEÅN COÙ Soá leänh EPOOO27817 Ngaøy laäp:23/9/2006 SBT:28 Kyù hieäu chöùng töø vaø noäi dung loaïi nghieäp vuï 30 leänh chuyeån coù – 101 CT cho caùc TCKT Ngaân haøng thaønh vieân göûi leänh: NH Coâng Thöông tænh KH Maõ NH: 56204051 Ngaân haøng thaønh vieân nhaän leänh: NH ÑTPT tænh KH Maõ NH: 56202010 Ngöôøi traû/ chuyeån tieàn: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä Khaùnh Hoøa Ñiaï chæ/ Soá CMND: …………………………. Taøi khoaûn: 431101.000068 Taïi: 56204051 NH Coâng Thöông tænh KH Ngöôøi thuï höôûng: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä Khaùnh Hoøa Ñiaï chæ/ Soá CMND: …………………………. Taøi khoaûn: 1009.0101A Taïi: 56202010 NH ÑTPT tænh KH Maõ soá thueá: Muïc luïc ngaân saùch: Noäi dung: Traû nôï vay baèng keá ruùt voán 03.0045.01. Vay ngaøy 21/10/2004 Soá tieàn: 500.000.000 VNÑ Baèng chöõ: Naêm traêm trieäu ñoàng chaün. Truyeàn ñi luùc giô ø phuùt Nhaän luùc 15 giôø 59 phuùt NHCT: Nguyeãn T.Thu Haø Ngaøy: Ngaøy 23/09/2006 2.5.1.2. Thu laõi tieàn gôûi vaø tieàn baûo haønh: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Phieáu chuyeån khoaûn: do Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa laäp goàm 1 lieân nhaèm thoâng baùo cho coâng ty bieát laø soá tieàn ñaõ ñöôïc gôûi vaøo trong coâng ty. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 112 Tieàn göûi ngaân haøng 1121 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 642 Chi phí QLDN Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát TK: 1121NN, 642 Phieáu chuyeån khoaûn à Keá toaùn Soå Caùi TK: 1121NN, 642 1: Cuoái thaùng keá toaùn thanh toaùn yeâu caàu Ngaân haøng tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa traû laõi tieàn gôûi vaø tieàn baûo haønh. Ngaân haøng caên cöù vaøo soá dö taøi khoaûn cuûa coâng ty vaø tính toaùn soá laõi caàn phaûi traû vaø chuyeån phieáu chuyeån khoaûn cho coâng ty ñeå thoâng baùo cho coâng ty bieát tieàn ñaõ ñöa vaøo taøi khoaûn cuûa coâng ty. Keá toaùn thanh toaùn seõ döïa vaøo soå theo doõi TGNH ñeå tính toaùn, ñoái chieáu vôùi phieáu chuyeån khoaûn. Sau ñoù theo doõi soå chi tieát soå caøi taøi khoaûn: 1121NN, 642. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo vaøo phieáu chuyeån khoaûn ngaøy 14/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1121NN 362.565 Coù TK 642 362.565 e. Sô ñoà chöõ T 642 1121NN Thu laõi tieàn gôûi vaø baûo haønh 362.565 f. Soå saùch minh hoïa: Ngaân haøng ÑT vaø PT Khaùnh Hoøa Soá: TT LNV: Ngaøy giaù trò: 20/9/2006 SOÁ BT: L00077 PHIEÁU CHUYEÅN KHOAÛN Ngaøy 20/9/2006 STT Taøi khoaûn Noäi dung Soá tieàn Nôï Coù T301.0101H T010.11001 Coâng ty QL&SC ñöôøng boä KH Tieàn laõi, tieàn baûo haønh 58.700 VNÑ 58.700 VNÑ Soá tieàn baèng chöõ: Naêm möôi taùm ngaøn baûy traêm ñoàng. Trích yeáu: Thu laõi 000101 Coâng ty QL&SC ñöôøng boä KH Laäp phieáu Kieåm soaùt Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác 2.5.2. Keá toaùn voán baèng tieàn gôûi ngaân haøng giaûm do: 2.5.2.1. Chi traû ngöôøi baùn, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (ñieän, nöôùc), chi phí saûn xuaát chung: a. Chöùng töø söû duïng: - Chöùng töø söû duïng: Hôïp ñoàng kinh teá, hoaù ñôn baùn haøng, uyû nhieäm chi + Uyû nhieäm chi: goàm 2 lieân, 1 lieân gôûi cho Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa ñeå laøm caên cöù ñaùnh leänh chi tieàn hoä cho coâng ty, 1 lieân do coâng ty giöõ löu taïi phoøng keá toaùn. Uyû nhieäm chi do keá toaùn thanh toaùn laäp, ñöôïc coi laø giaáy baùo nôï ñeå keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 331 Phaûi traû ngöôøi baùn 3311 627 Chi phí saûn xuaát chung 6271 Chi phí SXC theo coâng trình 642 Chi Quaûn lyù doanh nghieäp Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Hôïp ñoàng kinh teá Soå chi tieát 1121NN, 3311 àUyû nhieäm chi àKeá toaùn 6271, 642 Hoaù ñôn baùn haøng Soå caùi 1: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng kinh teá vaø hoùa ñôn baùn haøng, ñeán haïn thanh toaùn theo hôïp ñoàng kinh teá, keá toaùn thanh toaùn seõ laäp uyû nhieäm chi (2 lieân) vôùi soá tieàn baèng soá tieàn ghi treân hoùa ñôn trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät. Sau ñoù keá toaùn thanh toaùn chuyeån caû 2 lieân uyû nhieäm chi cho ngaân haøng ñeå nhôø chi hoä tieàn 2: Ngaân haøng sau khi chi tieàn cho Ngaân haøng ñaïi dieän ñôn vò baùn soá tieàn theo uyû nhieäm chi, Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa seõ giaùo 1 lieân uyû nhieäm chi laïi cho coâng ty nhö 1 giaáy baùo coù ñeå keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tíet vaø soå caùi taøi khoaûn: 1121NN, 3311, 6271, 642 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo UNC 128, 129 . . . 22/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 3311 657.174.236 Nôï TK 642 31.382 Nôï TK 6271 2.794.305 Coù TK 1121NN 659.999.923 e. Sô ñoà chöõ T 1121NN 3311 (Traû nôï ngöôøi baùn) 657.174.236 642 (Chi traû chi phí QLDN) 31.382 6271 (Chi phí SXC) 2.794.305 Soå saùch minh hoïa: Ngaân haøng ÑT vaø PT Khaùnh Hoøa UYÛ NHIEÄM CHI Soá: 128 Ngaøy 30/09/2006 Soá tieàn: 7.794.305 VNÑ Baèng chöõ: Baûy trieäu baûy traêm chín möôi boán ngaøn ba traêm linh naêm ñoàng. Phí trong Phí NH Noäi dung: Chuyeån tieàn ñieän SX ñaù Phí ngoaøi Ñôn vò ngöôøi yeâu caàu: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä KH Ñôn vò ngöôøi yeâu caàu: Ñieän löïc Khaùnh Hoøa Soá CMT: …………………. Soá CMT: …………………. Ngaøy caáp: …………………Nôi caáp ……………………. Ngaøy caáp: ………………… Nôi caáp …………………… Soá TK: 6011.0000000143 Soá TK: 60110000005342 Taïi NH: Ngaân haøng ÑT vaø PT Khaùnh Hoøa Taïi NH: CN-Ñaàu tö vaø Ptrieån Khaùnh Hoøa Phaàn daønh cho NH Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngaân haøng göûi Ngaân haøng nhaän Giao dòch vieân Kieåm soaùt Giao dòch vieân Kieåm soaùt 2.5.2.2. Chi traû laõi vay vaø caùc dòch vuï chuyeån tieàn cho ngaân haøng: a. Chöùng töø söû duïng: - Chöùng töø söû duïng: Phieáu chuyeån khoaûn b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 642 Chi Quaûn lyù doanh nghieäp c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát: 1121NN, 642 Phieáu chuyeån khoaûn à Keá toaùn Soå caùi: 1121NN, 642 Haøng ngaøy Ngaân haøng caên cöù vaøo caùc laàn chuyeån tieàn vaø soá tieàn vay, tính toaùn soá tieàn caàn phaûi thu. Sau ñoù laäp phieáu chuyeån khoaûn gôûi cho coâng ty ñoàng thôøi tröø taøi khoaûn tieàn gôûi cuûa coâng ty ñuùng vôùi soá tieàn cuûa phieáu chuyeån khoaûn, keâ stoaùn thanh toaùn sau khi nhaän phieáu chuyeån khoaûn laøm caên cöù ñeå theo doõi soå quyõ TGNH vaø soå caùi. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo phieáu chuyeån khoaûn soá LB00065 ngaøy 4/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 642 31.484 Coù TK 1121NN 31.484 e. Sô ñoà chöõ T 1121NN 642 Chi traû laõi vay vaø caùc d.vuï chuyeån tieàn 31.484 2.5.2.3 Chi traû tieàn vay ngaén haïn ñeán haïn traû cho ngaân haøng: a. Chöùng töø söû duïng: - Chöùng töø söû duïng: Hôïp ñoàng tín duïng vay voán, giaáy ñeà nghò vay voán, Baûng keâ ruùt voán, Phieáu chuyeån khoaûn. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 311 Vay ngaén haïn 3111 3111KH c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát: 1121NN Kheá öôùc vay voán à Phieáu chuyeån khoaûn à Keá toaùn 3111KH Soå caùi: 1: Caên cöù vaøo keá öôùc vay voán cuûa ngaân haøng, keá toaùn thanh toaùn tính ra soá tieàn cuûa nhöõng khoaûn vay deán haïn traû vaø yeâu caàu ngaân haøng chi hoä tieàn ñeå traû nôï nhöõng khoaûn vay naøy. Ngaân haøng sau khi ñoái chieáu soá dö taøi khoaûn cuûa coâng ty, neáu hôïp lyù seõ töï ñoänh ruùt tieàn töø taøi khoaûn cuûa coâng ty. Ñoàng thôøi ngaân haøng seõ laäp phieáu chuyeån khoaûn cho coâng ty ñeå thoâng baùo ngaân hafngrust tieàn trong taøi khoaûn cuûa coâng ty ñeå traû nôï. 2: Keá toaùn thanh toaùn sau khi nhaän ñöôïc phieáu chuyeån khoaûn seõ taäp hôïp laïo toaøn boä chöùng töø goác ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1121NN, 3111KH d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo phieáu chuyeån khoaûn soá LB00085, LB00086 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 3111KH 1.900.000.000 Coù TK 1121NN 1.900.000.000 e. Sô ñoà chöõ T 1121NN 3111KH Chi traû nôï cho ngaân haøng 1.900.000.000 2.5.2.4 Traû caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc (20% BHXH, 3% BHYT): a. Chöùng töø söû duïng: - Chöùng töø söû duïng: Uyû nhieäm chi b. Taøi khoaûn söû duïng: Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 338 Phaûi traû phaûi noäp khaùc 33831 20% BHXH 33831VP 15% BHXH ñôn vò söû duïng noäp VP Cty 33832VP 5% BHXH ngöôøi lao ñoäng noäp VP Cty 3384 3% BHYT 33841VP 2% BHYT ñôn vò söû duïng noäp 33842VP 1% BHYT ngöôøi lao ñoäng ñoùng c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát: 1121NN, 3383.1VP, 3383.2VP Uyû nhieäm chi à Keá toaùn 3384.1VP, 3384.2VP Soå caùi Caên cöù vaøo heä soá löông vaø caùc khoaûn phuï caáp cuûa caùn boä coâng nhaân vieân, keá toaùn tieàn löông seõ tính ra soá tieàn BHXH phaûi ñoùng. Beân caïnh ñoù, caên cöù vaøo danh saùch caùn boä coâng nhaân vieân toaøn coâng ty, keá toaùn tieàn löông cuõng tính ra soá tieàn BHYT caàn mua. Sau ñoù keá toaùn thanh toaùn seõ laáy uyû nhieäm chi ñeán ngaân haøng yeâu caàu ngaân haøng chi hoä tieàn cho ñôn vò Baûo hieåm xaõ hoäi. Ngaân haøng sau khi chi xong tieàn seõ gôûi 1 lieân uyû nhòeâm chi cho coâng ty ñeå keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi lieân quan d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo phieáu chuyeån khoaûn soá LB00092, LB00093 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 33832VP 3.759.300 Nôï TK 33831VP 8.385.900 Nôï TK 33842VP 6.117.154 Nôï TK 33841VP 11.379.811 Coù TK 1121NN 29.678.165 e. Sô ñoà chöõ T 1121NN 33832VP 3.795.300 Noäp BHXH 33831VP 12.181.200 8.385.900 33842VP 6.117.154 Mua BHYT 6T cuoái naêm 33841VP 17.496.965 11.379.811 CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Thaùng 09 naêm 2006 Soá CTGS: 06/01 (ÑVT: ñoàng) Trích yeáu Taøi khoaûn ghi Soá Tieàn Nôï Coù Tieàn gôûi ngaân haøng 1121NN Phaûi thu khaùch haøng 131 6.209.850.570 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 642 362.565 Coäng 6.21.213.135 Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 Keá toaùn ghi soå Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) CHÖÙNG TÖØ GHI SOÁ Thaùng 09 naêm 2006 Soá CTGS: 06/02 (ÑVT: ñoàng) Trích yeáu Taøi khoaûn ghi Soá Tieàn Nôï Coù Tieàn gôûi ngaân haøng 1121NN Phaûi traû ngöôøi ban 3311 657.174.236 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 642 62.866 Chi phí saûn xuaát chung 627 2.794.305 Vay ngaén haïn 3111 1.900.000.000 Phaûi traû phaûi noäp khaùc 338 29.678.165 Coäng 2.589.709.572 Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 Keá toaùn ghi soå Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) SOÅ CHI TIEÁT TK 1112 Töø ngaøy 1/09/2006 ñeán ngaøy 30/09/2006 Ñvt: ñoàng VN Soá chöùng töø Dieãn giaûi TK ÑÖ Phaùt sinh Soá NGaøy Nôï Coù Soá dö ñaàu kyø 580.912.526 21/BT 01/9 Thu nôï khaùch haøng 131 6.209.850.570 LB065 04/9 Chi traû laõi vay vaø dòch vuï chuyeån tieàn cho Ngaân haøng 642 31.484 GBC 14/9 Thu laõi tieàn gôûi vaø tieàn BH 642 362.565 UNC 22/9 Chi traû chi phí 3311 657.174.236 642 31.382 6271 2.794.305 LB095 25/9 Traû 20% BHXH, 3% BHYT 33832VP 3.759.300 33831VP 8.385.900 33842VP 6.117.154 33841VP 11.379.811 LB085 30/9 Traû tieàn vay ngaén haïn cho NH 1.900.000.000 Toång coäng 6.210.213.135 2.589.673.572 Dö nôï cuoái kyø 4.201.452.089 Ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2006 Ngöôøi ghi soå (kyù, hoï teân) 2.8. Nhaän xeùt chung: Qua thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty, em nhaän thaáy raèng coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñaùng khích leä, taïo ñöôïc vò theá cao trong ngaønh xaây laép noùi rieâng vaø trong neàn kinh teá noùi chung. 2.8.1. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc cuûa coâng ty: Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa laø moät Doanh nghieäp nhaø nöôùc hoaït ñoäng coâng ích trong lónh vöïc xaây laép. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc tuy chöa cao nhöng cuõng laø nhöõng coá gaéng raát lôùn cuûa coâng ty. Ñeá coù ñöôïc nhöõng keát quaû ngaøy caøng cao coâng ty caàn coù nhöõng bieän phaùp vaø höôùng ñi thích hôïp hôn. - Coâng ty ña ñònh höôùng ñöôïc vai troø chuû ñaïo vaø taàm quan troïng cuûa mình trong cô cheá thò tröôøng hieän nay. Ñeå ñaûm baûo cho quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh lieân tuïc vaø ñaït hieäu quaû cao, coâng ty ñaõ boá trí saép xeáp caùc phoøng ban, boä maùy quaûn lyù nhaân söï vaø caùc toå ñoäi saûn xuaát, thi coâng moät caùch khoa hoïc. Vieäc phaân coâng roõ raøng nhieäm vuï cho töøng thaønh vieân cuûa boä maõy keá toaùn ñaõ ñaûm baûo ñöôïc vieäc kieåm tra chính xaùc soá lieäu, ñoàng thôøi goùp phaàn ngaên chaën nhöõng sai phaïm voâ tình hay coá yù moät caùch töông ñoái. - Ñoäi nguõ coâng nhaân vieân coù trình ñoä chuyeân moân, töông ñoái nhaïy beùn trong caùc khaâu cuûa coâng taùc keá toaùn, goùp phaàn phaùt huy vai troø, chöùc naêng cuûa mình trong vieäc xöû lyù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh moät caùch nhanh choùng, chính xaùc, cung caáp cho ban giaùm ñoác nhöõng soá lieäu trung thöïc ñeå ban laõnh ñaïo coù nhöõng quyeát ñònh kòp thôøi cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi coâng ty. - Veà heä thoáng chöùng töø: Coâng ty ñang aùp duïng hình thöùc chöùng töø ghi soå cuûa Boä taøi chính ban haønh. Hình thöùc naøy phuø hôïp vôùi moïi loaïi hình doanh nghieäp vì khoâng ñoøi hoûi trình ñoä chuyeân moân cao. - Veà heä thoáng taøi khoaûn, coâng ty tuaân thuû theo heä thoáng taøi khoaûn cuûa Boä taøi chính, töø taøi khoaûn loaïi 1 ñeán taøi khoaûn loaïi 9. Ñoàng thôøi coâng ty ñaõ môû theâm moät soá taøi khoaûn chi tieát nhö: 1411, 1412, 1368. . . . phaûn aùnh ñaày ñuû caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. - Heä thoáng soå saùch vaø baùo caùo: Heä thoáng soå caûi, soå chi tieát ñöôïc môû rieâng cho töøng ñoái töôïng phaûi thu tieàn, phaûi traû tieàn. Qua ñoù giuùp chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc löôïng tieàn taïi coâng ty bao goàm nhöõng loaïi tieàn naøo, soá löôïng bao nhieâu, cuõng nhö giuùp vieäc haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinhñöôïc chính xaùc theo töøng noäi dung nghieäp vuï. - Coâng ty ñaõ aùp duïng phaàn meàm tin hoïc vaøo cong tac haïch toaùn keá toaùn. Ñaây laø moät giaûi phaùp thích hôïp, ñuùng ñaén vì taïi coâng ty khoái löôïng nghieäp vuï phaùt sinh nhieàu. Vôùi phaàn meàm tin hoïc vieäc caäp nhaäp, xöû lyù soá lieäu ñöôïc tieán haønh nhanh choùng, chính xaùc, ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu thoâng tin cho caùn boä quaûn lyù, khaùch haøng vaø nhaø ñaàu tö. 2.8.1. Nhöõng maët toàn taïi cuûa coâng ty: Do tính chaát hoaït ñoäng cuûa coâng ty laø hoaït ñoäng roäng khaép ñòa baøn trong vaø ngoaøi tænh neân coâng ty aùp duïng hình thöùc keá toaùn vöøa taäp trung vöøa phaân taùn. Ñieàu naøy laøm cho thoâng tin caäp nhaäp chöa ñöôïc nhan choùng. CHÖÔNG 3 MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NHAÈM HOAØN THIEÄN KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN THANH TOAÙN TAÏI COÂNG TY Trong quùa trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, beân caïnh nhöõng thaønh coâng ñaït ñöôïc laø nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi ñaët ra cho moãi doanh nghieäp. Vieäc xem xeùt söï toàn taïi, taàm quan troïng vaø möùc ñoä aûnh höôûng cuûa nhöõng toàn taïi ñoù laø moät nhieäm vuï böùc thieát haøng ñaàu cuûa caùc doanh nghieäp, ñaëc bieät laø doanh nghieäp nhaø nöôùc. Trong cô cheá kinh teá thò tröôøng hieän nay ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù khoâng phaûi laø chuyeän moät sôùm moät chieàu maø noù coøn ñoøi hoûi caàn coù söï ñaàu tö lôùn hôn veà thôøi gian, kinh phí vaø söï tìm toøi, nghieân cöùu moät caùch nghieâm tuùc. Qua thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa, cuøng vôùi kieán thöùc nhaø tröôøng cung caáp, em xin trình baøy moät soá ñoùng goùp vaøo vieäc hoaøn thieän coâng taùc keá toaùn voán baèng tieàn taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa maø cuï theå laø khaéc phuïc nhöõng khoù khaên maø coâng ty ñang gaëp phaûi. Bieän phaùp 1: 1/ Cô sôû phaùp lyù: Heä thoáng taøi chính – Soå saùch – Baùo caùo taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa ñaõ tuaân thuû vaø aùp duïng ñuùng nguyeân taéc keá toaùn do Boä taøi chính ban haønh (quy cheá môùi). Tuy nhieân vaãn coøn coù moät soá toàn taïi nhoû ñöôïc ñeà caäp döôùi ñaây nhaèm muïc ñích ngaøy caøng hoaøn thieän hôn heä thoáng keá toaùn taïi coâng ty goùp phaàn naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. 2/ Thöï c tieãn vaø noäi dung cuûa bieän phaùp: - Ñeå thoâng tin moät caùch nhanh choùng vaø chính xaùc cho Ban giaùm ñoác, keá toaùn tieàn maët taïi quyõ phaûi luoân tính ñöôïc soá dö quyõ cuoái ngaøy. Ñeå thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh maø khoâng caàn toán theâm chi phí. Ngoaøi ra cuõng caàn tính ñeán söï chæ ñaïo saùt sao cuûa Ban giaùm ñoác ñoái vôùi nhaân vieân cuûa mình. - Ñoái vôùi vieäc haïch toaùn tieàn laõi vay phaûi traû vaø lai tieàn göûi, keá toaùn haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 642- Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp laø chöa hôïp lyù. Theo uy ñòhnh môùi cuûa Boä taøi chính thì hai taøi khoaûn naøy seõ ñöôïc haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 635 – Chi phí laõi vay phaûi tra vaø taøi khoaûn 515 – Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính. Minh hoïa: Trong quyù, keá toaùn haïch toaùn nhö sau: Thu laõi tieàn göûi: Nôï TK 112 2.890.000 Coù TK 642 2.890.00 Chi traû laõi vay: Nôï TK 642 11.553.700 Coù TK 111 11.553.700 Ñieàu chænh laïi nhö sau: Thu laõi tieàn göûi: Nôï TK 112 2.890.000 Coù TK 515 2.890.00 Chi traû laõi vay: Nôï TK 635 11.553.700 Coù TK 111 11.553.700 Nhö vaäy seõ theo doõi ñöôïc nguoàn goác cuûa caùc khoaûn thu chi baèng tieàn, taïo cô sôû cho vieäc kieåm tra, theo doõi löu chuyeån tieàn teä moät caùch nhanh choùng, chính xaùc. Bieän phaùp 2: Naâng cao hieäu quaû quaûn lyù tieàn maët 1/ Söï caàn thieát cuûa quaûn lyù tieàn maët: Moãi doanh nghieäp khi löu tröõ tieàn maët nhaèm 3 muïc ñích cô baûn: - Muïc ñích thanh toaùn: Doanh nghieäp löu tröõ tieàn maët chuû yeáu ñeå chi traû caùc khoaûn nôï khaùch haøng, traû löông cho CBCNV, noäp thueá vaø phaân phoái lôïi nhuaän. - Muïc ñich phoøng bò: trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, tieàn maët luaân luaân chuyeån khoâng theo moät quy luaät nhaát ñònh naøo. Do ñoù, doanh nghieäp luoân phaûi duy trì moät khoaûn an toaøn ñeå ñaùp öùng nhu caàu tieàn maët baát ngôø. - Muïc ñích ñaàu cô: Doanh nghieäp löu tröõ tieàn ñeå lôïi duïng caùc cô hoäi taïm thôøi nhö: Söï suït giaù töùc thôøi veà nguyeân vaät lieäu . . . ñeå gia taêng lôïi nhuaän cho mình. Duø löu tröõ vôùi muïc ñích gì thì doanh nghieäp cuõng phaûi ñaët vaán ñeà veà quaûn lyù tieàn maët leân haøng ñaàu. 2/ Noäi dung vaø hieäu quaû cuûa bieän phaùp: ÔÛ ñaây chuùng ta ñöa ra hình thöùc quaûn lyù tieàn maët theo moâ hình EOQ – Möùc ñaët haøng toái öu (Economic Odering Quantity). Khi ñoù Coâng ty coù löôïng tieàn maët töø thö chi ñoät bieán nhö sau: - Khi löôïng tieàn maët xuoáng thaáp, Coâng ty seõ vay ngaân haøng nhaäp quyõ. Luùc ñoù Coâng ty phaûi chòu moät khoaûn laõi vay. - Neáu Coâng ty döï tröõ tieàn maët nhieàu thì seõ maát ñi chi phí cô hoäi khi khoâng ñöa tieàn maët vaøo löu thoâng, töùc laø Coâng ty seõ maát ñi khoaûn laõi tieàn göûi. Ta coù coâng thöùc: Tieàn maët trong kyø x Chi phí cho moãi laàn giao dòch Q 2 x Laõi suaát x Soá thaùng trong kyø (Q: Löôïng döõ tröõ tieàn maët toái thieåu) Töø soá lieäu tính toaùn trong quyù 2/2006, ta thaáy: - Toång soá tieàn maët chi caû trong quyù: 5.203.956.269 - Soá tieàn vay moät laàn trung bình: 150.000.000 - Chi phí cho moãi laàn giao dòch: 0 - Laõi suaát: 0 Vaäy löôïng tieàn döï tröõ toái thieåu trong quyù 2/2006 laø: 5.203.956.269 Q 2 x 658.531 ñoàng 0.8% x 3 Theo moâ hìn naøy, taïi thôøi ñieåm baát kyø naøo trong quyù, Coâng ty phaûi döï tröõ moät löôïng tieàn maët laø 658.531ñ ñeå chi traû töùc thôøi. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ I/ Moät soá kieán nghò: Töø tình hình thöïc teá, qua thôøi gian thöïc taäp vaø tìm hieåu quy trình haïch toaùn taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa, em xin coù moät soá kieán nghò nhö sau: - Phoøng keá toaùn cuûa coâng ty Coâng ty caàn tieàn haønh toå chöùc chaët cheõ hôn quy trình haïch toaùn keá toaùn. Neáu coù söï thay ñoåi trong quaù trình ghi cheùp thì phaûi coù xaùc nhaän cuûa keá toaùn tröôûng. - Ñeå khuyeán khích ñaàu tö chieàu saâu, phaùt trieån coâng ngheä môùi caàn giaûm bôùt laõi vay trong vieäc cho vay voán trung gian vaø daøi haïn cuûa ngaân haøng III/ Keát luaän: Sau moät thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty Coå phaàn Quaûn lyù vaø söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa, ñöôïc söï giuùp ñôõ taän tình cuûa caùc anh chò trong coâng ty vaø cuûa Thaày Voõ Vaên Caàn, toâi ñaõ hoaøn thaønh chuyeân ñeà: “Keá toaùn voán baèng tieàn vaø caùc nghieäp vuï thanh toaùn taïi coâng ty coå phaán quaûn lyù vaø söõa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaøø”. Qua thôøi gian thöïc taäp, toâi hieåu ñöôïc Coâng ty Coå phaàn Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa laø moät coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc khai thaùc ñaù, söûa chöõa ñöôøng xaù, caàu coáng treân caùc tuyeán ñöôøng Quoác loä 1A vaø Quoác loä 26, coâng ty ñaõ coù moät quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi,ñaõ goùp phaàn quan troïng trong vieäc phaùt trieån chung neàn kinh teá xaõ hoäi nöôùc nhaø. Trong quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ngaøy moät vöõng hôn, nhaát laø töø khi Coâng ty chính thöùc chuyeån thaønh Coâng ty coå phaàn, moïi thaønh vieân trong coâng ty ñeàu coù yù thöùc laøm vieäc cao hôn, tieát kieäm hôn nhaèm goùp phaàn ñem laïi hòeâu quaû kinh teá caùo cho doanh nghieäp mình vaø ñoàng thôøi cuõng naâng cao daàn vò theá cuûa Coâng ty treân thöông tröôøng. Thoâng qua vieäc tìm hieåu chuyeân ñeà keá toaùn voán baèng tieàn taïi coâng ty, toâinhaän thaáy tình hình taøi chính cuûa coâng ty nhìn chung laø laønh maïnh, boä phaän keá toaùn coù nghòeâp vuï chuyeân moân cao vaø nhieàu kinh nghieäm vôùi söï hoå trôï cuûa phaàn meàm keá toaùn ñaõ ñöôïc tinh giaûm goïn nheï neân hieäu quaû cuûa coâng taùc keá toaùn khaù toát. Do thôøi gian thöïc taäp coøn haïn cheá, khaû naêng trình ñoä coù haïn neân chaéc chaén chuyeân ñeà seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa caùc thaày coâ vaø anh chò trong Coâng ty Coå phaàn Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa. Xin chaân thaønh caûm ôn!. Nha Trang, ngaøy thaùng 5 naêm 2007 Sinh vieân thöïc hieän Laâm Quyønh Nhö

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà.doc
Luận văn liên quan