Đề tài Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thánh tại Công ty Điện cơ Thống Nhất

Lời nói đầu Nền kinh tế thị trường với sự tự do cạnh tranh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế đã mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội để vươn lên tự khẳng định mình. Đồng thời nó cũng đặt ra cho các doanh nghiệp nhiều khó khăn, thách thức cần phải giải quyết. Để có được chỗ đứng cũng như có được tên tuổi như hiện nay, Công ty điện cơ Thống Nhất đã không ngừng nỗ lực tìm tòi hướng đi riêng cho mình. Là một doanh nghiệp Nhà nước, Công ty đã khẳng định vị trí của mình bằng việc luôn duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm hiểu và mở rộng thị trường cũng như từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ công nhân viên. Với sinh viên chuyên ngành kế toán, thời gian thực tập tổng hợp với việc nghiên cứu để có cái nhìn khái quát về đặc điểm kinh doanh, đặc điểm quy trình công nghệ, thực trạng tình hình kinh doanh cũng như thực trạng công tác hạch toán kế toán của công ty, thì thời gian thực tập chuyên đề là giai đoạn đi sâu nghiên cứu một phần hành kế toán cụ thể của doanh nghiệp, từ đó có thể hiểu sâu sắc hơn những lý thuyết đã được học trong nhà trường được vận dụng như thế nào vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể nói chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm là một vấn đề không mới, nhưng nó có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là nhân tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp có khả năngđứng vững trên thị trường và quyết định đến khả năng phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay, ít có doanh nghiệp nào không hiểu hết tầm quan trọng của vấn đề chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đối với sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu sâu sắc về vấn đề này giúp cho chúng ta có thể hiểu được các doanh nghiệp hiện nay đang quản lý chi phí như thế nào, làm thế nào để có thể nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý chi phí trong doanh nghiệp Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty Điện cơ Thống Nhất” để nghiên cứu. Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ phòng kế toán của Công ty điện cơ Thống Nhất, cũng như sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Minh Phương em đã tìm hiểu được những kiến thức bổ ích, giúp cho em trong việc hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. Để báo cáo tình hình thực tế tìm hiểu được tại doanh nghiệp, em xin trình bày báo cáo thực tập chuyên đề theo các nội dung sau: Phần I: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thánhp tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. Phần II: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. MỤC LỤC Lời nói đầu 2 Phần I 4 thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty điện cơ thống nhất. 4 I. Khái quát chung về Công ty Điện cơ Thống Nhất. 4 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Điện cơ Thống Nhất. 4 2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 6 3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 7 II. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Điện cơ Thống Nhất. 13 1. Tổ chức bộ máy kế toán. 13 2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 17 III. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. 20 1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. 20 2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. 20 3. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. 21 3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 21 Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 26 Bảng kê số 3 27 3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 30 3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 38 4. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh. 47 5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. 52 Phần III. 57 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty điện cơ thống nhất. 57 I. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. 57 1. Ưu điểm. 57 2. Nhược điểm. 58 II. Các hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. 60 1. Các căn cứ để đưa ra kiến nghị. 60 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất. 60 III. Các biện pháp giảm chi phí sản xuất và giảm giá thành sản phẩm. 66 1. Thực trạng chi phí sản xuất. 66 2. Các biện pháp giảm chi phí sản xuất và giảm giá thành sản phẩm. 66 Kết luận 69

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1653 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thánh tại Công ty Điện cơ Thống Nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trªn c¸c PhiÕu nhËp kho, ®¬n gi¸ lµ gi¸ ®· t¸ch thuÕ GTGT. KÕ to¸n sau khi nhËn ®­îc B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån, PhiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho sÏ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt t­ xuÊt kho b»ng c¸ch tÝnh gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cña vËt t­ trong th¸ng c¨n cø vµo PhiÕu nhËp kho vµ vËt t­ tån kho. Ph­¬ng ph¸p tÝnh nh­ sau: Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n gia quyÒn Gi¸ thùc tÕ vËt t­ tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú Sè l­îng vËt t­ tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú = C¨n cø vµo gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n gia quyÒn cña vËt t­ nhËp kho, kÕ to¸n tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña sè l­îng vËt t­ ®· xuÊt ra trong kú. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Gi¸ thùc tÕ vËt t­ xuÊt kho Sè l­îng vËt t­ xuÊt kho Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n gia quyÒn = X Sau khi tÝnh ra gi¸ thùc tÕ vËt t­ xuÊt kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n trªn c¸c PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho vµ ¸p gi¸ thùc tÕ xuÊt vËt t­ cho khèi l­îng vËt t­ xuÊt kho. C¸c ®Þnh kho¶n trªn PhiÕu nhËp kho vµ PhiÕu xuÊt kho lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp B¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. PhiÕu nhËp kho vµ PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1: L­u t¹i quyÓn. Liªn 2: L­u t¹i kho nhËp, xuÊt vËt t­. Liªn 3: Giao cho Phßng kÕ ho¹ch. MÉu PhiÕu nhËp kho vµ PhiÕu xuÊt kho nh­ sau: BiÓu sè 1. §¬n vÞ:………… MÉu sè: 01-VT §Þa chØ:60 Hµng Chuèi - HN Theo Q§ 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña PhiÕu nhËp kho Bé Tµi chÝnh Ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2003 Nî: 152 Sè: 512VT Cã: 111 Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty TNHH Thanh §øc Theo ……………….ngµy……th¸ng……..n¨m……. cña………. NhËp t¹i kho: C.§ç Ng­êi nhËp: A.§¸ng Ho¸ ®¬n sè: 0022437 ngµy 02/12/2003 Sè TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm , hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 ThÐp CT3 Ф8 kg 2.378,5 2.378,5 6.200®/kg Céng: Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): NhËp, ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho BiÓu sè 2. §¬n vÞ:………… MÉu sè: 02-VT §Þa chØ:………... Theo Q§ 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña PhiÕu xuÊt kho Bé Tµi chÝnh Ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003 Nî: 621 Sè: 624VT Cã: 152 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: C. V©n §Þa chØ (bé phËn): P.X C¬ ®iÖn Lý do xuÊt hµng: XuÊt cho s¶n xuÊt. XuÊt t¹i kho: C.§ç Sè TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm , hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 ThÐp CT3 Ф8 kg 25 25 6.163,69 ®/kg Céng: Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): XuÊt, ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho KÕ to¸n c¨n cø trªn B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån do Phßng kÕ ho¹ch chuyÓn sang ®Ó ghi gi¸ thùc tÕ xuÊt vËt t­ trong kú. B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån vËt t­ ®­îc Phßng kÕ ho¹ch lËp cho tõng chñng lo¹i vËt t­ riªng, vÝ dô: s¾t thÐp, vËt liÖu ®iÖn, ho¸ chÊt, phô tïng…. MÉu B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån vËt t­ nh­ sau: BiÓu sè 3. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt Phßng kÕ ho¹ch B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån Th¸ng 12 n¨m 2003 s¾t thÐp §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT Tªn vËt liÖu §v tÝnh Tån th¸ng 11 NhËp th¸ng 12 XuÊt th¸ng 12 Gi¸ trÞ xuÊt Tån th¸ng 12 Sè l­îng §¬n gi¸ Sè l­îng §¬n gi¸ Sè l­îng §¬n gi¸ Sè l­îng §¬n gi¸ Gi¸ trÞ tån 1 D©y thÐp Ф1 Kg 27 7.600 200 7.950 42 7.908,37 332.151,54 185 7.908,37 1.463.048,46 2 D©ythÐp Ф1,4 Kg 150,3 6.945,5 3.691 7.099,86 3.691 7.093,86 26.183.435,32 150,3 7.093,86 1.066.207,08 … ……… … … … … … … … …. … … ….. 9 D©y thÐp Ф8 Kg 135 5.524 2.378,5 6.200 572 6.163,69 3.525.631,86 1.941,5 6.163.69 11.966.808,14 … ……… … … … … … … … …. … … ….. 16 C 35 Kg 1.951 11.548 0 0 57 11.548 658.236 1.894 11.548 21.871.912 … ……… … … … … … … … …. … … ….. Céng - - - - - - - 8.926.476.524 - - 5.275.943.190 KÕ to¸n c¨n cø vµo ®Þnh kho¶n trªn PhiÕu xuÊt kho vµ B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån ®Ó lËp B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. MÉu B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô nh­ sau: BiÓu sè 4. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô Th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: §ång STT Ghi Cã c¸c TK §èi t­îng sö dông (Ghi Nî c¸c TK) Tµi kho¶n 152 Tµi kho¶n 153 HT TT HT TT 1 621 8.622.368.790 19.885.417 2 627 160.848.353 - 3 641 3.917.735 - 4 642 655.928.294 - 5 632 - - Céng 9.443.081.172 19.885.417 KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c NKCT liªn quan: NKCT sè 1, 2, 5, 6, 7 vµ B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô ®Ó lËp B¶ng kª sè 3 lµ B¶ng tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô. B¶ng kª nµy ®­îc lËp chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t­ vµ chung cho toµn c«ng ty. MÉu B¶ng kª sè 3 nh­ sau: BiÓu sè 5. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt B¶ng kª sè 3 TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô (TK 152, 153) Th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT ChØ tiªu TK 152 TK 153 HT TT HT TT 1 I. Sè d­ ®Çu th¸ng 11.187.909.250 981.000.679 2 II. Sè ph¸t sinh trong th¸ng 5.626.146.860 84.830.426 3 Tõ NKCT sè 1 (ghi Cã TK 111) 945.575.344 84.830.426 4 Tõ NKCT sè 2 (ghi Cã TK 112) 5 Tõ NKCT sè 5 (ghi Cã TK 331) 4.680.571.516 6 Tõ NKCT sè 6 (ghi Cã TK 151) 7 Tõ NKCT sè 7 (ghi Cã TK 154) 8 Tõ NKCT kh¸c 9 III. Céng sè d­ ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh trong th¸ng (I + II) 16.814.056.110 1.065.831.105 10 IV. HÖ sè chªnh lÖch 11 V. XuÊt dïng trong th¸ng 9.443.081.172 19.885.417 12 VI. Tån kho cuèi th¸ng(III – V) 7.370.974.938 1.045.945.688 KÕ to¸n c¨n cø B¶ng kª sè 3, B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô vµ c¸c NKCT liªn quan ®Ó lËp B¶ng kª sè 4 lµ B¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. MÉu cña B¶ng kª sè 4 nh­ sau: BiÓu sè 6. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt b¶ng kª sè 4 (trÝch) Th¸ng 12 n¨m 2003 STT Cã Nî TK 152 …. NK 1 Tæng céng I TK 154 …. …. …. …. II TK 621 8.622.386.790 …. 12.123.855 8.634.510.645 III Tk 622 …. …. …. …. …. …. …. …. …. Céng 8.783.235.143 …. 348.316.624 10.182.826.876 KÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng kª sè 4 ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô lªn NKCT sè 7 phÇn A. MÉu NKCT sè 7 nh­ sau: BiÓu sè 7. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt nhËt ký chøng tõ sè 7 (TrÝch) Th¸ng 12 n¨m 2003 STT Cã Nî TK 152 …. NK 1 Tæng céng 1 TK 154 …. …. …. …. 2 TK 621 8.622.386.790 …. 12.123.855 8.634.510.645 3 Tk 622 …. …. …. …. …. …. …. …. …. Céng A 9.443.081.172 …. 556.625.453 21.805.002.636 KÕ to¸n c¨n cø vµo NKCT sè 7 ®Ó ghi Sæ c¸i tµi kho¶n 621 vµ Sæ c¸i tµi kho¶n 154. MÉu Sæ c¸i tµi kho¶n 621 nh­ sau: BiÓu sè 8. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt tµi kho¶n 621 (trÝch) Sè d­ ®Çu kú Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 …. …. Th¸ng 12 Tæng céng 111 12.123.855 242.512.429 152 8.622.386.790 47.140.737.696 - Céng ph¸t sinh Nî 8.634.510.645 47.383.250.125 Cã 8.634.510.645 47.383.250.125 Sè d­ cuèi th¸ng Nî - Cã - BiÓu sè 9. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt tµi kho¶n 154 (trÝch) Sè d­ ®Çu kú Nî Cã 8.825.448.189 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy … Th¸ng 11 Th¸ng 12 Tæng céng 621 2.207.742.924 8.634.510.645 47.383.250.125 … … … … … Céng ph¸t sinh Nî 5.645.328.314 10.182.826.876 66.389.458.879 Cã 7.641.847.511 8.772.402.733 61.692.237.512 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 12.112.245.413 13.522.669.556 13.522.699.556 Cã - 3.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. a. Tµi kho¶n sö dông. C«ng ty sö dông tµi kho¶n 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” ®Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng dông vµ kÕ cÊu cña tµi kho¶n nµy nh­ sau: C«ng dông: Tµi kho¶n nµy sö dông ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕt cÊu: + Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. + Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh. Tµi kho¶n 622 cuèi kú kh«ng cã sè d­. b. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty §iÖn C¬ Thèng NhÊt lµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm vµ l­¬ng theo thêi gian. Khèi phßng ban tr¶ l­¬ng theo thêi gian, khèi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. L­¬ng thêi gian = Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng X L­¬ng c¬ b¶n X HÖ sè l­¬ng 26 Khèi phßng ban khi nghØ ®­îc h­ëng BHXH ®­îc tr¶ l­¬ng nh­ sau: L­¬ng nghØ BHXH = L­¬ng thêi gian x 75% L­¬ng s¶n phÈm §¬n gi¸ l­¬ng cho 1 s¶n phÈm lo¹i I hoµn thµnh Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh quy ®æi cho s¶n phÈm lo¹i I = x C«ng nh©n s¶n xuÊt nghØ phÐp ®­îc h­ëng 100% l­¬ng thêi gian. C¸n bé c«ng nh©n viªn nghØ viÖc riªng th× ph¶i tù nép c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, nh­ng do ®Þnh kú c«ng ty ®Òu nép hé c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn c«ng ty sÏ thu l¹i 25% l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó nép c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Hµng th¸ng, Phßng tæ chøc sÏ c¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng do c¸c ph©n x­ëng vµ c¸c phßng ban lËp ®Ó lËp B¶ng thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm vµ B¶ng thanh to¸n l­¬ng thêi gian. C¸c B¶ng thanh to¸n l­¬ng ®­îc lËp cho tõng ph©n x­ëng. MÉu B¶ng thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm nh­ sau: BiÓu sè 10. §¬n vÞ: C«ng ty ®iÖn c¬ Thèng NhÊt b¶ng thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm (Dïng cho c«ng nh©n lµm ®Þnh møc, l­¬ng s¶n phÈm) Th¸ng 12 n¨m 2003 Ph©n x­ëng: Dông cô STT Hä vµ tªn HÖ sè l­¬ng Giê thêi gian Giê s¶n phÈm TiÒn s¶n phÈm Ghi chó 1 NguyÔn Minh HiÕn 3,45 19 145 718.000 2 TrÇn Träng S¬n 1.92 16 72 289.000 3 NguyÔn §×nh H¶i 2,84 0 168 750.000 4 NguyÔn ChÝ HiÒn 3,45 0 164 781.000 … … … … … … Céng - - - 14.990.000 Ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2003 Sau ®ã, Phßng tæ chøc sÏ göi B¶ng thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm vµ B¶ng thanh to¸n l­¬ng thêi gian cho Phßng tµi vô kÌm theo b¶n sao c¸c chøng tõ liªn quan: B¶ng chÊm c«ng, GiÊy ra viÖn, QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc thay ®æi ng¹ch l­¬ng: Chøng chØ, B»ng tèt nghiÖp…. KÕ to¸n sau khi nhËn ®­îc b¶ng thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm vµ B¶ng thanh to¸n l­¬ng thêi gian ®Ó lËp B¶ng thanh to¸n l­¬ng. B¶ng thanh to¸n l­¬ng ®­îc lËp riªng cho tõng ph©n x­ëng, tõng phßng ban. Sau khi lËp xong B¶ng thanh to¸n l­¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng tæng hîp l­¬ng. MÉu B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ B¶ng tæng hîp l­¬ng nh­ sau: BiÓu sè 11. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt Ph©n x­ëng: Dông cô Tæ: Khu«n gi¸ 2 b¶ng thanh to¸n l­¬ng (trÝch) Th¸ng 12 n¨m 2003 S T T Hä vµ tªn L­¬ng chÕ ®é L­¬ng s¶n xuÊt – c«ng t¸c Phô cÊp Tæng céng §· t¹m øng kú I C¸c kho¶n trõ l­¬ng ChuyÓn nî th¸ng sau Cßn lÜnh kú II HÖ sè PhÐp + ChÕ ®é L­¬ng BHXH HÖ sè theo cty L­¬ng thêi gian L­¬ng NsuÊt Lµm thªm TN NC TiÒn Giê TiÒn Giê TiÒn Giê TiÒn 6% … 1 NguyÔn Anh Tó 3,45 9 346.000 3,45 15 72.000 113 693.000 - - 29.000 1.140.000 300.000 60.000 - 780.000 2 NguyÔn Tó Dòng 2,84 - - 2,84 - - - - - - - - - 49.000 49.000 - 3 Ph¹m V¨n C¶nh 2,84 - - 2,84 - - 188 867.000 - - - 867.000 250.000 49.000 - 568.000 4 Ph¹m V¨n Minh 2,33 1 26.000 2,33 - - 192 625.000 - - - 651.000 200.000 41.000 - 410.000 5 Hoµng ThÞ H¹nh 1,55 0,5 9.000 1,92 44 118.000 152 728.000 - - - 855.000 170.000 26.000 - 659.000 … .. .. … .. .. .. … ... … .. … … … … … .. … … Céng - - 865.000 77.200 - 227 654.000 1.589 6.020.000 - - 29.000 7.645.200 2.250.000 422.000 - 49.000 4.937.000 Ên ®Þnh kú I: Hai triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n Ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2003 KÕ to¸n l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu sè 12. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt b¶ng tæng hîp l­¬ng (trÝch) Th¸ng 12 n¨m 2003 TT §¬n vÞ L­¬ng chÕ ®é L­¬ng sx c«ng t¸c C¸c kho¶n phô cÊp Tæng l­¬ng T¹m øng kú I C¸c kho¶n trõ ChuyÓn nî Cßn l¹i kú II PhÐp + C§ BHXH Thêi gian S¶n phÈm NS Lµm thªm Ca 3 ISO Kh¸c 6% Nî cò 1 C¬ khÝ 3.959.000 1.807.800 10.836.000 29.973.500 - 346.000 15.000 190.100 47.127.400 17.995.000 3.345.000 52.000 67.000 25.802.400 2 §ét dËp 2.222.000 1.229.400 12.290.000 14.936.000 - - 15.000 87.000 30.779.400 11.855.000 1860.000 7.000 14.000 17.071.400 3 S¬n m¹ 4.265.000 2.338.800 7.918.000 17.509.000 368.000 - 15.000 145.000 32.558.800 10.370.000 2.167.000 123.000 65.200 19.964.000 4 Dông cô 3.065.000 1.115.700 8.954.000 16.443.000 80.000 270.000 35.000 116.000 30.078.700 8.220.000 1.904.000 1.200 49.000 20.002.500 5 C¬ ®iÖn 3.132.000 774.400 21.512.000 - - 16.000 35.000 145.000 25.614.400 8.580.000 1.648.000 5.000 - 15.381.400 6 L¾p r¸p 8.734.000 3.878.900 12.558.000 33.216.000 - 239.000 15.000 435.000 59.075.900 30.980.000 5.260.000 41.000 116.000 22.910.900 7 Vphßng 4.693.000 379.800 72.302.000 1.109.000 3.742.000 1.068.000 425.000 348.000 84.606.800 25.080.000 4.801.000 42.000 31.000 54.714.800 Céng 30.070.000 11.524.800 146.370.000 113.186.500 4.190.000 2.479.000 555.000 1.466.000 309.841.400 113.080.000 20.985.000 271.200 342.200 175.847.400 Ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2003 KÕ to¸n l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc KÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ B¶ng tæng hîp l­¬ng lËp B¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. MÉu B¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi nh­ sau: BiÓu sè 13. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt b¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 12 n¨m 2003 TK Ghi Cã TK 334 §èi t­îng sö dông TK 334 TK 338 L­¬ng chÝnh L­¬ng phô C¸c kho¶n kh¸c Céng Cã TK 334 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 521.343.240 62.905.253 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 86.890.540 10.484.209 642 Chi phÝ v¨n phßng 181.680.220 21.921.527 111 Thu BHXH 0 2.306.500 Céng 789.914.000 95.310.989 Sau ®ã, kÕ to¸n vµo B¶ng kª sè 4. BiÓu sè 14. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt b¶ng kª sè 4 (trÝch) Th¸ng 12 n¨m 2003 STT Cã Nî …. 334 338 Tæng céng I TK 154 …. - - …. II TK 621 … - - …. III Tk 622 521.343.240 62.905.253 548.248.493 …. …. … … …. Céng …. 608.233.780 73.389.462 10.182.826.876 KÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng kª sè 4 ®Ó ghi vµo NKCT sè 7. BiÓu sè 15. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt nhËt ký chøng tõ sè 7 (trÝch) Th¸ng 12 n¨m 2003 STT Cã Nî TK 334 TK 338 …. Tæng céng 1 TK 154 …. …. 2 TK 621 …. …. 3 Tk 622 521.343.240 62.905.253 584.248.493 …. …. …. …. …. Céng A 789.914.000 95.310.989 …. 21.805.002.636 KÕ to¸n c¨n cø vµo NKCT sè 7 ®Ó ghi Sæ c¸i tµi kho¶n 622 vµ Sæ c¸i tµi kho¶n 154. MÉu Sæ c¸i tµi kho¶n 622 nh­ sau: BiÓu sè 16. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt tµi kho¶n 622 (trÝch) Sè d­ ®Çu kú Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 …. …. Th¸ng 12 Tæng céng 334 521.343.240 8.370.892.160 338 62.905.253 689.506.176 - - Céng ph¸t sinh Nî 548.248.493 9.060.389.336 Cã 548.248.493 9.060.398.336 Sè d­ cuèi th¸ng Nî - Cã - BiÓu sè 17. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt tµi kho¶n 154 (trÝch) Sè d­ ®Çu kú Nî Cã 8.825.448.189 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy … Th¸ng 11 Th¸ng 12 Tæng céng 621 …. …. …. 622 1.892.131.022 584.248.493 9.060.398.336 627 …. …. …. Céng ph¸t sinh Nî 5.645.328.314 10.182.826.876 66.389.458.879 Cã 7.641.847.511 8.772.402.733 61.692.237.512 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 12.112.245.413 13.522.669.556 13.522.699.556 Cã - 3.3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. a. Tµi kho¶n sö dông. C«ng ty sö dông tµi kho¶n 627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung” ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng dông vµ kÕ cÊu cña tµi kho¶n nµy nh­ sau: C«ng dông: Tµi kho¶n nµy sö dông ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕt cÊu: + Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. + Bªn Cã: . Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m trõ chi phÝ s¶n xuÊt chung. . KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo gi¸ thµnh. Tµi kho¶n 627 cuèi kú kh«ng cã sè d­. C¸c TK cÊp 2: TK 627.1: Chi phÝ nh©n viªn. TK 627.2: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. TK 627.3: Chi phÝ c«ng cô, dông cô. TK 627.4: Chi phÝ KH TSC§. TK 627.5: ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ. TK 627.7: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. TK 627.8: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. b. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ c«ng cô, dông cô. KÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô vµ B¶ng kª sè 3 ®Ó ghi vµo B¶ng kª sè 4. tõ ®ã lµm c¨n cø ®Ó lËp NKCT sè 7. Chi phÝ nh©n viªn. KÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH ®Ó ghi vµo B¶ng kª sè 4 vµ NKCT sè 7. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c NKCT sè 1 vµ sè 2 ®Ó theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trùc tiÕp b»ng tiÒn. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c NKCT liªn quan nh­: NKCT sè 1, 2, 5 ®Ó theo dâi chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Chi phÝ KH TSC§. KÕ to¸n c¨n cø vµo Sæ tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2003 ®Ó lËp B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao. Sæ tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc më cho tõng n¨m, c¸c tµi s¶n ®­îc tËp hîp theo nhãm TSC§ cã môc ®Ých sö dông gièng nhau. MÉu Sæ TSC§ vµ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao nh­ sau: BiÓu sè 18. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt Sæ Tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2003 TT Tªn TSC§ N¨m ®­a vµo sö dông Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n Gi¸ trÞ khÊu hao TSC§ n¨m 2003 Gi¸ trÞ cßn l¹i 2002 mang sang T¨ng trong n¨m Gi¶m trong n¨m Tæng céng I. MMTB ®éng lùc 1 M¸y nÐn khÝ 1995 12.000.000 12.000.000 3.024.000 1.512.000 1.512.000 ……… … … … … … … … … 14 CÇu trôc tÊn 11/2003 - 159.987.429 159.987.429 159.987.429 3.809.224 156.178.205 Céng I - 1.216.227.659 159.987.429 - 1.376.215.088 713.307.802 141.953.265 571.354.537 II. MMTB c«ng t¸c … … … … … … … … … Tæng céng MMTB 21.903.791.322 1.272.537.951 - 23.176.329.273 17.479.640.878 2.959.331.515 14.520.309.363 V. Nhµ s¶n xuÊt …. … … … … … … … … Céng nhµ x­ëng 4.459.617.930 - - 4.459.617.930 3.507.781.194 392.067.357 3.115.713.837 Céng TSC§ ®ang s¶n xuÊt 26.363.409.252 1.272.537.951 - 27.635.947.203 20.987.422.072 3.351.398.872 17.636.023.200 BiÓu sè 19. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tsc® Th¸ng 12 n¨m 2003 STT ChØ tiªu TØ lÖ khÊu hao (%) N¬i sd Toµn DN TK 627 TK 642 TK 241 NG KH 1 KHTSC§ th¸ng 12/2003 259.463.750 32.673.120 Céng 259.463.750 32.673.120 - KÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô; B¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ BHXH; B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c NKCT kh¸c cã liªn quan ®Ó vµo B¶ng kª sè 4. Sau ®ã, tõ B¶ng kª sè 4 kÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 7. MÉu B¶ng kª sè 4 vµ NKCT sè 7 nh­ sau: BiÓu sè 20. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt b¶ng kª sè 4 (trÝch) Th¸ng 12 n¨m 2003 STT Cã Nî 152 153 214 334 338 NK 1 NK 2 Tæng céng I TK 154 …. … …. …. IV TK 627 160.848.353 19.885.417 259.463.750 86.890.540 10.484.209 336.192.769 90.302.700 964.067.738 627.1 86.890.540 10.484.209 14.738.086 112.112.835 627.2 160.848.353 160.848.353 627.3 19.885.417 15.000.000 34.885.417 627.4 259.463.750 259.463.750 627.5 - 627.7 128.259.005 90.302.700 218.561.705 627.8 178.195.678 178.195.678 Céng 8.783.235.143 19.885.417 259.463.750 608.233.780 73.389.462 348.316.624 90.302.700 10.182.826.876 BiÓu sè21. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt nhËt ký chøng tõ sè 7 (trÝch) Th¸ng 12 n¨m 2003 TT Cã Nî 152 153 214 334 338 NK1 NK 2 Ghi gi¶m Tæng céng 1 154 … … … … … … … - … … … … … … … … … … - … 4 627 160.848.353 19.885.417 259.463.750 86.890.540 10.484.209 336.192.769 90.302.700 - 964.067.738 Céng A 9.443.081.172 19.885.417 292.136.870 789.914.000 95.310.989 556.625.453 50.217.985 - 21.805.002.638 … … … … … … … … … - KÕ to¸n c¨n cø vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó vµo Sæ c¸i tµi kho¶n 627 vµ Sæ c¸i tµi kho¶n 154. BiÓu sè 22. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt tµi kho¶n 627 (trÝch) Sè d­ ®Çu kú Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 …. …. Th¸ng 12 Tæng céng 111 336.192.769 1.790.609.735 112 90.302.700 1.423.749.324 152 160.848.353 1.323.436.589 153 19.885.417 247.574.532 214 259.463.750 2.959.331.516 334 86.890.540 1.395.148.693 338 10.484.209 114.917.697 … … … … … … Céng ph¸t sinh Nî 964.067.738 9.945.810.418 Cã 964.067.738 9.975.572.418 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã BiÕu sè 23. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt tµi kho¶n 154 (trÝch) Sè d­ ®Çu kú Nî Cã 8.825.448.189 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy … Th¸ng 11 Th¸ng 12 Tæng céng 621 …. …. …. 622 …. …. …. 627 1.545.454.368 964.067.738 9.945.810.418 Céng ph¸t sinh Nî 5.645.328.314 10.182.826.876 66.389.458.879 Cã 7.641.847.511 8.772.402.733 61.692.237.512 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 12.112.245.413 13.522.669.556 13.522.699.556 Cã - 4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tõ B¶ng kª sè 4 vµo NKCT sè 7 KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. C«ng dông vµ kÕ cÊu cña tµi kho¶n nµy nh­ sau: C«ng dông: Tµi kho¶n nµy sö dông ®Ó tæng hîp vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. KÕt cÊu: + Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. + Bªn Cã: . Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi trong s¶n xuÊt. . Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc. . Ph¶n ¸nh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh. MÉu B¶ng kª sè 4, NKCT sè 7 vµ Sæ c¸i tµi kho¶n 154 nh­ sau: BiÓu sè 25. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt tµi kho¶n 154 (trÝch quý IV) Sè d­ ®Çu kú Nî Cã 8.825.448.189 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy … Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Tæng céng 621 2.426.976.159 2.207.742.924 8.634.510.645 47.383.250.125 622 386.352.928 1.892.131.022 584.248.493 9.060.398.336 627 652.877.136 1.545.454.368 964.067.738 9.945.810.418 Céng ph¸t sinh Nî 3.466.206.223 5.645.328.314 10.182.826.876 66.389.458.879 Cã 2.997.277.912 7.641.847.511 8.772.402.733 61.692.237.512 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 14.108.764.610 12.112.245.413 13.522.669.556 13.522.669.556 Cã 5. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt lµ tõng s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. HiÖn nay, ®©y lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh duy nhÊt t¹i c«ng ty. C«ng ty mÆc dï cã nh÷ng ®¬n ®Æt hµng s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ng c«ng ty vÉn kh«ng tæ chøc tÝnh gi¸ thµnh riªng cho tõng ®¬n ®Æt hµng. C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh. Tøc lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú chØ bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, c¸c chi phÝ kh¸c ®Òu ®­îc ph©n bæ hÕt cho s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. Cuèi quý, c¨n cø vµo Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­ kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè l­îng vËt t­ tån kho t¹i ph©n x­ëng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang trong kú. Tr×nh tù c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ sau: §Çu n¨m, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng tÝnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho tõng lo¹i s¶n phÈm, c¨n cø ®Ó lËp lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm nhËp kho n¨m tr­íc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¸c ®Þnh møc chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, tiÒn l­¬ng vµ BHXH, chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ…. Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho s¶n phÈm n¨m 2003. MÉu cña B¶ng tÝnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch vµ B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh kÕ ho¹ch nh­ sau: BiÓu sè 27. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt b¶ng tæng hîp gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (trÝch) N¨m 2003 S¶n phÈm QB 225 QB 225-CV Tæng céng S¶n l­îng KH 14.000 11.000 284.500 1. Cp NVL 28.156,85 42.959,12 394.195.920,04 472.550.350,80 37.020.025.855,62 2. Cp NL + §L 4.943,24 611,74 69.205.344,85 6.729.178,29 3.101.743.020,64 3. Cp tiÒn l­¬ng 7.472,75 3.253,70 104.618.465,79 35.790.687,32 5.551.383.206,91 4. Cp BHXH 747,27 352,37 10.461.846,58 3.579.068,73 553.668.166,25 5. KH TSC§ 4.806,62 4.806,62 67.292.680,00 52.872.820,00 3.440.265.904,00 Z c«ng x­ëng 46.126,73 51.956,56 645.774.257,27 571.522.105,14 49.667.086.153,42 641 + 642 4.612,27 5.111,58 64.577.425,73 56.227.330,51 4.661.101.400,19 Z toµn bé 50.739,41 57.068,13 710.351.682,99 627.749.435,65 54.328.187.553,60 Cuèi mçi quý, c«ng ty tiÕn hµnh lËp B¶ng tæng hîp nhËp kho s¶n phÈm trªn c¬ së PhiÕu xuÊt kho cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt. MÉu PhiÕu xuÊt kho nh­ sau vµ B¶ng tæng hîp s¶n phÈm nhËp kho s¶n phÈm nh­ sau: BiÓu sè28. §¬n vÞ:………… MÉu sè: 02-VT §Þa chØ:………... Theo Q§ 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña PhiÕu xuÊt kho Bé Tµi chÝnh Ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2003 Nî: Sè: 33LR Cã: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: C. H¹nh §Þa chØ (bé phËn): Kho tiªu thô c«ng ty Lý do xuÊt hµng: XuÊt t¹i kho: Ph©n x­ëng l¾p r¸p Sè TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm , hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Qu¹t bµn 225 Qu¹t ®øng 400BF Qu¹t ®øng 400XBF Qu¹t ®øng 400TG Qu¹t ®øng mini SL Qu¹t ®øng minni SH Hép sè qu¹t trÇn C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i 50 203 182 84 50 93 167 50 203 182 84 50 93 167 Céng: Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): XuÊt, ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho BiÓu sè 29. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt b¶ng tæng hîp nhËp kho s¶n phÈm Quý IV n¨m 2003 STT Tªn s¶n phÈm Sè l­îng Céng Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 1 Qu¹t bµn 225 1.000 90 695 1.785 2 Qu¹t bµn 225 CV - - - - 3 Qu¹t hép 300 150 - - 150 … … … … … Tæng s¶n l­îng 14.759 11.733 13.340 39.832 Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú ®­îc c«ng ty tËp hîp trªn tµi kho¶n 154. Cuèi Quý, c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n phÈm dë dang d­íi d¹ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. Tõ ®ã c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang kú tr­íc, chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¸t sinh trong kú ®Ó tÝnh ra chi phÝ s¶n xuÊt cho s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú: Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¸t sinh trong kú Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang cuèi kú = + - Sau khi tÝnh ra chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch tõng s¶n phÈm mµ ph©n bæ chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh cña s¶n phÈm ®ã trong kú. Tr×nh tù ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú nh­ sau: TÝnh tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh: åZ kÕ ho¹ch = å(Q1 ´ Z0) Trong ®ã: Q1_ Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh thùc tÕ. Z0_ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm kÕ ho¹ch. Tû lÖ gi¸ thµnh åZ kÕ ho¹ch åZ thùc tÕ = X¸c ®Þnh tû lÖ gi¸ thµnh: X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña tõng s¶n phÈm: åZ thùc tÕ tõng s¶n phÈm åZ kÕ ho¹ch tõng s¶n phÈm Tû lÖ gi¸ thµnh = X Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i hoµn thµnh Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh åZ thùc tÕ tõng s¶n phÈm = Sau ®ã kÕ to¸n lËp B¶ng gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm nhËp kho. MÉu B¶ng gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm nhËp kho nh­ sau: BiÓu sè 30. §¬n vÞ: C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt b¶ng gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm nhËp kho Quý IV n¨m 2003 STT Tªn s¶n phÈm S¶n l­îng Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Tæng gi¸ thµnh 1 Qu¹t bµn 225 1.785 59.516 106.236.060 2 Qu¹t bµn 225 CV - - - 3 Qu¹t hép 300 150 104.381 16.657.150 … … … … Céng 39.832 - 19.411.528.156 PhÇn III. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty ®iÖn c¬ thèng nhÊt. I. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÆt hµng qu¹t ®iÖn, hiÖn nay ®ang bÞ c¹nh tranh m¹nh trªn thÞ tr­êng bëi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt qu¹t ®iÖn trong vµ ngoµi n­íc. C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt lu«n phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng cña ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Do ®ã, c«ng ty ®· ý thøc ®­îc vai trß vµ vÞ trÝ quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nã cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµ rÊt quan träng ®Ó Ban Gi¸m ®èc cã thÓ ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n vµ kÞp thêi. Qua thêi gian thùc tËp tæng hîp vµ thùc tËp chuyªn ®Ò t¹i c«ng ty, víi viÖc nghiªn cøu chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i ®¬n vÞ cïng víi kiÕn thøc ®· tiÕp thu t¹i tr­êng, em xin ®­a ra mét sè nh÷ng nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt nh­ sau: 1. ¦u ®iÓm. a. VÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng cña C«ng ty ®iÖn c¬ Thèng NhÊt ®· chia râ chøc n¨ng nhiÖm vô cña Ban Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban, mçi ng­êi phô tr¸ch mét lÜnh vùc riªng vµ ®Òu d­íi sù chØ ®¹o chung cña Gi¸m ®èc. Nã ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña ban Gi¸m ®èc vµ ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc bè trÝ mét c¸ch gän nhÑ, cã sù t¸ch biÖt nhau vÒ chuyªn m«n nh­ng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, cã kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng tin cho nhau vµ kiÓm tra chÐo vÒ mÆt nghiÖp vô. §iÒu ®ã gióp cho Ban Gi¸m ®èc cã ®­îc th«ng tin tæng hîp, chÝnh x¸c ®Ó cã thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi nhÊt. b. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña c«ng t¸c qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n ®· kh«ng ngõng tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt, ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh tÕ cña c«ng ty. NhËn thøc ®­îc vai trß cña kÕ to¸n, c«ng ty ®· x©y dùng bé m¸y kÕ to¸n t­¬ng ®èi hoµn chØnh víi ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã n¨ng lùc, ®­îc ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n, ®¶m b¶o sù phèi hîp hiÖu qu¶ gi÷a c¸c phÇn hµnh. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty vÉn ®ang ho¹t ®éng tèt, hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, vµ ®ang ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c tæ chøc vµ chuyªn m«n. §Ó cã ®­îc ®iÒu nµy th× ph¶i nãi ®Õn vai trß cña Tr­ëng phßng tµi vô, ®· ®iÒu hµnh, chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña phßng mét c¸ch kÞp thêi, hîp lý vµ chÆt chÏ. c. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. C«ng ty §iÖn C¬ Thèng NhÊt ®· tæ chøc thùc hiÖn kÕ to¸n ®Çy ®ñ cho tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh. HÖ thèng tµi kho¶n, hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh mµ Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh. HÖ thèng chøng tõ ®­îc lu©n chuyÓn hîp lý gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n vµ ®­îc l­u tr÷ cÈn thËn. HÖ thèng sæ s¸ch ®­îc tæ chøc khoa häc, chÆt chÏ ®¸p øng nhu cÇu cung cÊp th«ng tin, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ lµm viÖc. C«ng ty ®· lËp B¸o c¸o tµi chÝnh hîp lý vµ chÝnh x¸c. C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®­îc c«ng ty x©y dùng phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®ång thêi phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®¬n vÞ. Nh­ vËy, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ c¬ b¶n ®· tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c«ng ty. Tuy nhiªn khi ¸p dông vµo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n riªng biÖt th× c«ng ty ®· cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt so víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 2. Nh­îc ®iÓm. a. §èi víi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. HiÖn nay, t¹i C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô ®­îc Phßng kÕ ho¹ch vµ Phßng Tµi vô theo dâi. Phßng kÕ ho¹ch theo dâi vÒ mÆt sè l­îng vµ qu¶n lý chøng tõ gèc, hµng th¸ng míi chuyÓn cho Phßng Tµi vô ®Ó theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. Víi viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vËt t­ xuÊt kho th× viÖc hµng th¸ng kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt t­ nhËp, xuÊt kho lµ hîp lý. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng cho phÐp c«ng ty theo dâi ®­îc sù biÕn ®éng cña gi¸ vËt t­ nhËp kho mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c. §èi víi c«ng cô, dông cô sö dông nhiÒu lÇn c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh ph©n bæ mµ ghi trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. §iÒu nµy lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú t¨ng lªn vµ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chÝnh x¸c. C«ng ty kh«ng lËp dù phßng gi¶m gi¸ vËt t­ cho nh÷ng lo¹i vËt t­ cã thÓ gi¶m gi¸ trong kú. Do ®ã, khi thùc tÕ x¶y ra gi¶m gi¸ vËt t­ th× trong kú c«ng ty sÏ ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng chi phÝ ®¸ng lÏ ®­îc ph©n bæ cho nhiÒu kú kÕ to¸n. b. §èi víi kÕ to¸n TSC§. TSC§ hiÖn nay ®­îc c«ng ty theo dâi chung cho toµn ®¬n vÞ vµ ®­îc theo dâi cho tõng chñng lo¹i. §iÒu nµy gióp cho c«ng ty cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh TSC§ cña toµn c«ng ty, nh­ng kh«ng cho phÐp theo dâi t×nh h×nh sö dông TSC§ cña tõng ph©n x­ëng, tõng bé phËn. §iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn viÖc sö dông TSC§ kh«ng ph¸t huy ®­îc hÕt n¨ng lùc vèn cã cña TSC§. C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§, khi ph¸t sinh chi phÝ söa ch÷a TSC§ c«ng ty h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ph¸t sinh. §iÒu ®ã gióp cho kÕ to¸n gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc nh­ng c«ng ty sÏ ph¶i g¸nh chÞu chi phÝ cã thÓ ®­îc ph©n bæ qua nhiÒu kú kÕ to¸n. HiÖn nay, c«ng ty ch­a tiÕn hµnh ¸p dông c¸c chuÈn mùc míi vÒ TSC§ do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Nh÷ng TSC§ cã gi¸ trÞ d­íi 10 triÖu ®ång ch­a ®­îc c«ng ty chuyÓn thµnh c«ng cô, dông cô. KhÊu hao TSC§ hiÖn nay c«ng ty vÉn ¸p dông nguyªn t¾c trßn th¸ng mµ ch­a ¸p dông nguyªn t¾c trßn ngµy. c. VÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn nay, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ toµn doanh nghiÖp. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ nh­ vËy sÏ lµm gi¶m khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n trong kú nh­ng kh«ng theo dâi ®­îc t×nh h×nh ph¸t sinh chi phÝ ë tõng ph©n x­ëng, tõng bé phËn. Do ®ã, kh«ng biÕt ®­îc chi phÝ cña ph©n x­ëng nµo ph¸t sinh bÊt th­êng, hay ph©n x­ëng nµo phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ tÝch cùc. Tõ ®ã, c«ng ty kh«ng cã ®­îc nh÷ng chØ ®¹o kÞp thêi ®èi víi ho¹t ®éng cña tõng ph©n x­ëng, tõng bé phËn. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay lµ tõng s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. §iÒu nµy lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hiÖn nay lµ ph­¬ng ph¸p tû lÖ, ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i cã gi¸ thµnh kÕ ho¹ch chÝnh x¸c, cã nh­ vËy míi ph©n bæ chi phÝ cho tõng s¶n phÈm hoµn thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c. §iÒu ®ã yªu cÇu kÕ to¸n ph¶i cã tr×nh ®é cao ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, còng nh­ sù biÕn ®éng cña gi¸ ®Çu vµo phôc vô s¶n xuÊt. V× vËy, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh kh«ng thËt chÝnh x¸c, nã chÞu ¶nh h­ëng bëi nhiÒu nh©n tè kh¸ch quan. II. C¸c h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt. 1. C¸c c¨n cø ®Ó ®­a ra kiÕn nghÞ. C¨n cø vµo c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam míi ®­îc Bé Tµi chÝnh ban hµnh vµ h­íng dÉn thùc hiÖn. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn cña m« h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh mµ c«ng ty ®ang ¸p dông. 2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt. a. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. Víi t×nh h×nh hiÖn nay cña c«ng ty, c«ng ty nªn h¹ch to¸n vËt t­ song song c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ, hoÆc rót ng¾n thêi gian mµ Phßng kÕ ho¹ch chuyÓn chøng tõ cho Phßng Tµi vô. Cã nh­ vËy míi kh¾c phôc ®­îc phÇn nµo t×nh tr¹ng trong kú kh«ng theo dâi ®­îc sù biÕn ®éng vÒ gi¸ nhËp vËt t­ nh­ hiÖn nay. Thêi gian ®ã cã thÓ lµ hµng ngµy hoÆc hµng tuÇn. Nã còng gióp cho kÕ to¸n gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc vµo cuèi th¸ng. VÒ chi phÝ c«ng cô, dông cô sö dông nhiÒu lÇn nh­ng c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh ph©n bæ cho nhiÒu kú kÕ to¸n mµ ghi trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ph¸t sinh chi phÝ. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú kh«ng chÝnh x¸c. Do ®ã, c«ng ty nªn sö dông tµi kho¶n 142 vµ 242 ®Ó ph©n bæ dÇn chi phÝ nµy vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Tr×nh tù tiÕn hµnh nh­ sau: Khi xuÊt c«ng cô, dông cô sö dông nhiÒu lÇn ra sö dông, kÕ to¸n ghi: Nî TK 142, 242 100% gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng. Cã TK 153 Ph©n bæ dÇn chi phÝ c«ng cô, dông cô vµo chi phÝ: TÝnh ra gi¸ trÞ mét lÇn ph©n bæ: Gi¸ trÞ mét lÇn ph©n bæ Sè lÇn ph©n bæ 100% gi¸ trÞ CCDC xuÊt dïng = Nî TK 627, 641, 642 Gi¸ trÞ mét lÇn ph©n bæ. Cã TK 142, 242 Khi tiÕn hµnh ph©n bæ lÇn cuèi, hoÆc khi c«ng cô, dông cô bÞ b¸o háng, mÊt: TÝnh ra gi¸ trÞ ph©n bæ lÇn cuèi: Gi¸ trÞ ph©n bæ lÇn cuèi Sè lÇn ph©n bæ 100% gi¸ trÞ CCDC xuÊt dïng = – – Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi Sè ph¶i båi th­êng Nî TK 111, 152: PhÕ liÖu thu håi nhËp kho, hoÆc b¸n. Nî TK 334, 1388: Sè ph¶i båi th­êng. Nî TK 627, 641, 642: Sè ph©n bæ lÇn cuèi. Cã TK 142, 242: Gi¸ trÞ ch­a ph©n bæ cßn l¹i. Ngoµi ra, c«ng ty kh«ng lËp dù phßng gi¶m gi¸ vËt t­ tån kho. Do ®ã, nÕu x¶y ra gi¶m gi¸ vËt t­ tån kho th× gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty sÏ t¨ng lªn, lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty trong kú ®ã. V× vËy, cuèi kú c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ cña vËt t­ tån kho ®Ó lËp dù phßng gi¶m gi¸ cho vËt t­ tån kho. Khi tÝnh ra gi¸ trÞ vËt t­ cã thÓ gi¶m gi¸ trong kú tíi, kÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: Nî TK 632 Sè dù phßng ph¶i lËp. Cã TK 159 Khi thùc tÕ x¶y ra gi¶m gi¸ vËt t­, kÕ to¸n ghi: Nî TK 159: Sè dù phßng ®· lËp. Nî (Cã) TK 632: Sè lËp thiÕu (thõa). Cã TK 152, 153 : Gi¸ trÞ vËt t­ gi¶m gi¸. Khi thùc tÕ kh«ng x¶y ra gi¶m gi¸ vËt t­, hoÆc cuèi kú kÕ to¸n sau ch­a x¶y ra gi¶m gi¸ kÕ to¸n ghi: Nî TK 159 Sè dù phßng ph¶i hoµn nhËp Cã TK 632 b. KÕ to¸n TSC§. HiÖn nay, c«ng ty ®ang theo dâi TSC§ cho toµn ®¬n vÞ. §iÒu nµy cho phÐp kÕ to¸n cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh TSC§ cña toµn c«ng ty, tuy nhiªn nã kh«ng cho phÐp theo dâi t×nh h×nh sö dông TSC§ cña tõng ph©n x­ëng, tõng bé phËn. Do ®ã, ®Ó cã thÓ theo dâi mét c¸ch chi tiÕt vµ chÆt chÏ TSC§ cña ®¬n vÞ, c«ng ty nªn sö dông thªm Sæ tµi s¶n cè ®Þnh theo ®¬n vÞ sö dông. MÉu sæ nh­ sau: §¬n vÞ: Sæ tµi s¶n cè ®Þnh N¨m….. Bé phËn sö dông: Ghi t¨ng tµi s¶n vµ c«ng cô lao ®éng Ghi gi¶m tµi s¶n vµ c«ng cô lao ®éng Ghi chó Chøng tõ Tªn TSC§ §.v tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Sè tiÒn Chøng tõ Lý do Sè l­îng Sè tiÒn SH NT SH NT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Céng Ng­êi ghi sæ Ngµy …. th¸ng …. n¨m…. KÕ to¸n tr­ëng HiÖn nay, c«ng ty ch­a tiÕn hµnh chuyÓn ®æi nh÷ng TSC§ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ TSC§ theo quy ®Þnh míi cña Bé Tµi chÝnh, gåm: Tµi s¶n ph¶i ch¾c ch¾n t¹o ra lîi Ých trong t­¬ng lai. Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng. Thêi gian sö dông tèi thiÓu lµ 1 n¨m. Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n ph¶i trªn 10 triÖu ®ång. Theo quy ®Þnh míi nµy cña Bé Tµi chÝnh th× cã mét bé phËn TSC§ cña c«ng ty kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cã nguyªn gi¸ trªn 10 triÖu ®ång ph¶i ®­îc chuyÓn ®æi thµnh c«ng cô dông cô vµ ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Thêi gian tíi c«ng ty nªn tæ chøc ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ ®Ó x¸c ®Þnh l¹i nguyªn gi¸ cña TSC§, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch chuyÓn ®æi TSC§ thµnh c«ng cô, dông cô. Tr×nh tù tiÕn hµnh nh­ sau: Dùa vµo Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, c«ng ty tiÕn hµnh huû thÎ TSC§ cña nh÷ng TSC§ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ TSC§. Sau ®ã x¸c ®Þnh sè lÇn ph©n bæ vµo chi phÝ ®Ó tiÕn hµnh ph©n bæ. Tr×nh tù nh­ sau: Khi x¸c ®Þnh kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ TSC§: Nî TK 142, 242 : Gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 214 : Sè ®· khÊu hao Cã TK 211 : Nguyªn gi¸ TiÕn hµnh ph©n bæ lÇn ®Çu vµo chi phÝ: Nî TK 627, 641, 642 Gi¸ trÞ mét lÇn ph©n bæ Cã TK 142, 242 C¸c lÇn ph©n bæ sau ®­îc tiÕn hµnh gièng nh­ ph©n bæ c«ng cô, dông cô sö dông nhiÒu lÇn ë trªn. Ngoµi ra, c«ng ty nªn lËp B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao ®óng theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. MÉu nh­ sau: §¬n vÞ: b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Quý… n¨m… S TT ChØ tiªu Tû lÖ khÊu hao N¬i sö dông Toµn DN TK 627 TK 641 TK 642 TK 241 TK 142 TK 335 NG Sè KH PX … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 I. Sè KH ®· trÝch th¸ng tr­íc II. Sè KH TSC§ t¨ng trong th¸ng III. Sè KH TSC§ gi¶m trong th¸ng IV. Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy §Êt Nhµ cöa M¸y mãc thiÕt bÞ …. Ng­êi lËp b¶ng Ngµy….th¸ng…n¨m KÕ to¸n tr­ëng ViÖc lËp B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao theo mÉu quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh gióp cho nhµ qu¶n lý cã thÓ so s¸nh ®­îc møc ®é biÕn ®éng vÒ møc khÊu hao cña TSC§ trong kú so víi kú tr­íc, ®ång thêi biÕt ®­îc møc ®é khÊu hao cña tõng nhãm TSC§ trong kú. HiÖn nay, c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§. C«ng ty nªn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch söa ch÷a lín TSC§ ®Ó trÝch tr­íc chi phÝ cho viÖc söa ch÷a lín nµy. Hµng th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh vµ trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín trong kú b»ng c¸ch lÊy tæng chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ theo kÕ ho¹ch chia cho sè kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627, 641, 642 Sè trÝch tr­íc 1 kú Cã TK 335 Khi c«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§ hoµn thµnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 335: Sè trÝch tr­íc. Nî TK 627, 641, 642: Sè trÝch thiÕu. Cã TK 2413: Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ thùc tÕ ph¸t sinh. NÕu sè trÝch tr­íc lín h¬n sè thùc tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 335 Sè trÝch thõa. Cã TK 627, 641, 642 c. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn nay, hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p mµ c«ng ty ®ang ¸p dông ®Ó tËp hîp vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Òu mang tÝnh gÇn ®óng. Ngµy nay, víi sù hç trî ®¾c lùc cña c«ng nghÖ th«ng tin, nhiÒu phÇn mÒm kÕ to¸n ®· ra ®êi cho phÐp chóng ta cã thÓ thùc hiÖn ®­îc mét khèi l­îng c«ng viÖc lín mét c¸ch tù ®éng. Ch¼ng h¹n chóng ta cã thÓ kh¾c phôc ®­îc ¶nh h­ëng cña sù biÕn ®éng cña gi¸ trÞ vËt t­ nhËp vµo ®èi víi gi¸ xuÊt vËt t­ b»ng c¸ch ¸p dông ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp, mµ c«ng viÖc kÕ to¸n thñ c«ng khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Hay chóng ta cã thÓ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®¬n ®Æt hµng hoÆc tõng ph©n x­ëng mét c¸ch dÔ dµng. Ngoµi ra, phÇm mÒm kÕ to¸n cho phÐp chóng ta nhanh chãng ®­a ra c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh vµ B¸o c¸o qu¶n trÞ mét c¸ch nhanh chãng phôc vô cho viÖc qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Víi nh÷ng tiÖn Ých cã thÓ thÊy râ do viÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n mang l¹i, c«ng ty nªn x©y dùng mét phÇn mÒm kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ vËn hµnh phÇn mÒm kÕ to¸n theo ý muèn cña c«ng ty, víi viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y cho phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt mét sè ®iÓm sau: X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®Æc thï cña ®¬n vÞ vµ yªu cÇu qu¶n lý, tõ ®ã tæ chøc m· ho¸, ph©n lo¹i c¸c ®èi t­îng cho phÐp nhËn diÖn, t×m kiÕm mét c¸ch nhanh chãng, kh«ng nhÇm lÉn gi÷a c¸c ®èi t­îng trong qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin tù ®éng. Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ ®¬n vÞ lùa chän. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý ®Ó x©y dùng hÖ thèng danh môc tµi kho¶n kÕ to¸n chi tiªt cho tõng ®èi t­îng ®Ó kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Danh môc tµi kho¶n ®­îc sö dông c¬ së ®Ó m· ho¸, cµi ®Æt phÇn mÒm kÕ to¸n. Tæ chøc tËp hîp, kÕt chuyÓn, hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng tr×nh tù ®· x¸c ®Þnh. Tæ chøc x¸c ®Þnh c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngoµi ra, cã thÓ x©y dùng hÖ thèng sæ b¸o c¸o cã tÝnh tù ®éng vµ x©y dùng c¸c chØ tiªu ph©n tÝch c¬ b¶n ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc bæ sung vµ ph©n tÝch. Tæ chøc kiÓm kª, xö lý, cËp nhËt sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh, dë dang ®Çu th¸ng vµ x©y dùng ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang khoa häc, hîp lý ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. Nguyªn t¾c vµ c¸c b­íc tiÕn hµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn sö dông kÕ to¸n m¸y: III. C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. Thùc tr¹ng chi phÝ s¶n xuÊt. HiÖn nay, c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó s¶n xuÊt qu¹t ®iÖn ®ang t¨ng m¹nh, ®Æc biÖt viÖc t¨ng gi¸ s¾t thÐp trong giai ®o¹n hiÖn nay do c¬n sèt gi¸ s¾t thÐp trªn ThÕ giíi g©y ra. Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt qu¹t mµ nguyªn vËt liÖu chñ yÕu lµ s¾t thÐp, nªn chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty trong quý IV n¨m 2003 t¨ng m¹nh so víi c¸c quý tr­íc, do ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m nay t¨ng so víi n¨m tr­íc b×nh qu©n 13.000®/ s¶n phÈm. Do ®ã, viÖc ®­a ra c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét ®ßi hái bøc thiÕt cña c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay. 2. C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. a. Sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu: Trong ®iÒu kiÖn gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo liªn tùc t¨ng nh­ hiÖn nay, mµ c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®­îc gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, c«ng ty chØ cã mét ph­¬ng ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®ã lµ sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. §Ó cã thÓ sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ nguyªn vËt liÖu, c«ng ty cÇn n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong viÖc b¶o qu¶n, sö dông nguyªn vËt liÖu vµ qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ. C«ng ty ph¶i thay ®æi ®Þnh møc vÒ hao hôt nguyªn vËt liÖu mét c¸ch s¸t sao, ®ång thêi tÝch cùc nghiªn cøu ®Ó thay thÕ c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c víi chi phÝ thÊp h¬n nh­ng vÉn b¶o ®¶m chÊt l­îng cña s¶n phÈm. Ngoµi ra, c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ liªn tôc, vµ kh«ng ®Ó sù biÕn ®éng vÒ gi¸ ¶nh h­ëng qu¸ lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. b. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. ViÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn sÏ lµm gi¶m thêi gian lao ®éng hao phÝ. Nh­ vËy trong cïng mét thêi gian, c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n víi chÊt l­îng kh«ng ®æi. C«ng ty cã thÓ tæ chøc thi ®ua n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trong toµn ®¬n vÞ, cã h×nh thøc khen th­ëng tho¶ ®¸ng cho nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n hoµn thµnh xuÊt s¾c viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. LÊy ®ã lµm ®iÓn h×nh ®Ó nh©n réng ra toµn c«ng ty. §Ó cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng th× kh«ng thÓ chØ cã h« hµo lµ ®­îc. C«ng ty ph¶i cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ, nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cã chÊt l­îng tèt. §ång thêi ph¶i x©y dùng ®­îc mét m«i tr­êng lµm viÖc t¹o ra sù tho¶i m¸i vµ yªn t©m trong c¸n bé c«ng nh©n viªn, x©y dùng tinh thÇn tËp thÓ trong c«ng ty. C«ng ty nªn tr¸nh tr­êng hîp chØ chó ý t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ë ph©n x­ëng nµy mµ kh«ng chó ý ®Õn c¸c ph©n x­ëng kh¸c, bëi v× viÖc s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng nµy cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña ph©n x­ëng kh¸c. c. TÝch cùc ®Çu t­ ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi, tiªn tiÕn th× bao giê còng cho phÐp s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n, víi chi phÝ Ýt tèn kÐm h¬n. V× vËy, ®Çu t­ vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tèt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn, viÖc ®Çu t­ vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi kh«ng ph¶i lóc nµo còng thùc hiÖn ®­îc, khã kh¨n lín nhÊt mµ c«ng ty gÆp ph¶i trong ®Çu t­ míi ®ã lµ kh«ng cã vèn. Ngoµi ra, viÖc ®i vay ®Ó ®Çu t­ míi còng cã thÓ lµ mét søc Ðp víi c«ng ty trong viÖc thanh to¸n nî. MÆc dï vËy, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc ®Çu t­ ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù c¹nh tranh vµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. C«ng ty kh«ng thÓ gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó cã thÓ t¹o ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm míi, cã chÊt l­îng cao vµ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. d. Nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi. ViÖc nghªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi gióp cho c«ng ty cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh réng h¬n trªn thÞ tr­êng. §ång thêi cã thÓ sö dông nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu thay thÕ cho nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu cã chi phÝ cao. Tuy nhiªn, viÖc thay thÕ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu thay thÕ + Chi phÝ cho viÖc thay thÕ nguyªn vËt liÖu ph¶i nhá h¬n chi phÝ cña nguyªn vËt liÖu cò, vµ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng cña s¶n phÈm kh«ng ®æi hoÆc lµ cao h¬n chÊt l­îng cña s¶n phÈm sö dông nguyªn vËt liÖu cò. e. Ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. HiÖn nay, sau khi ®­a vµo ho¹t ®éng dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ 350.000 s¶n phÈm /1 n¨m. Tuy nhiªn trong n¨m 2003, c«ng ty chØ s¶n xuÊt ®­îc 308.396 s¶n phÈm. Do ®ã, c«ng ty cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm b»ng c¸ch nhËn gia c«ng chÕ t¹o b¸n thµnh phÈm cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c, nh­ vËy c«ng ty cã thÓ gi¶m bít g¸nh nÆng cña chi phÝ s¶n xuÊt cè ®Þnh trong kú, tõ ®ã tiÕn tíi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕt luËn NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng nh­îc ®iÓm vèn cã cña nã vÉn lµ mét nÒn kinh tÕ tiªn tiÕn hiÖn nay. Nã khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp phÊn ®Êu v­¬n lªn b»ng c¸ch tù ®iÒu tiÕt gi¸ c¶ th«ng qua quan hÖ cung, cÇu trªn thÞ tr­êng. Nã lµ m«i tr­êng tèt cho c¸c doanh nghiÖp n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, biÕt n¾m b¾t thêi c¬ vµ c¬ héi kinh doanh. Mçi doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng cÇn ph¶i cã h­íng ®i riªng cña m×nh theo xu thÕ ph¸t triÓn chung cña x· héi. VÊn ®Ò hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng hiÖn nay ®ang lµ yªu cÇu bøc thiÕt cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Ó cã thÓ c¹nh tranh vµ cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp, bëi v× trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× gi¸ c¶ lµ tÝn hiÖu cña nÒn kinh tÕ. Víi ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm , em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi viÖc t¨ng c­êng qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt’ víi hy väng t×m hiÓu s©u vÒ thùc tr¹ng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay, tõ ®ã ®­a ra c¸c ph­¬ng h­íng, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸n bé Phßng Tµi vô C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt vµ PGS.TS NguyÔn Minh Ph­¬ng ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp, vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®Ó em cã thÓ hiÓu h¬n vÒ thùc tÕ ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n cña Bé Tµi chÝnh vµo t×nh h×nh cô thÓ cña mçi doanh nghiÖp hiÖn nay. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thánh tại Công ty Điện cơ Thống Nhất.Doc
Luận văn liên quan