Đề tài Công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu

Lời nói đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản ý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kin tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp tài sản cố định là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động. Nó hể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, năn lực và thế mạnh của doanh ghiệp trong việc sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay nhất là khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thi tài sản cố đinh là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Đối với ngành sản xuất kinh doanh, kế toán tài sản cố đinh là một khẩu qun trọng trong toàn bộ khối lượng kế toán. Nó cung cấp toàn bộ nguồn số liệu ssáng tin cậy về tình hình tài sản cố định hiện có của xí nghiệp và tình hình tăng giảm tài sản cố định .Từ đó tăng cường biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẻ các tài sản cố định của xí nghiệp. Chính vì vậy, phần tổ chức công tác kế toán tài sản cố định luôn là sựquan tâm của các doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý kinh tế của nhà nước. Với xu thế ngày càng phát triển và hoàn thiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta thì các quan niệm về tài sản cố định và cách hạch toán chúng trước đây không còn phù hợp nữa cần phải sửa đổi bổ sung, cải tiến và hoàn thiện kịp thời cả về mặt lý luận và thực tiễn để phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập, tìm hiểu nghiên cứu tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo và cán bộ nhân viên phòng kế toán của xí nghiệp tôi đã chọn đề tài " Công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu". Với mong muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình voà việc hoàn thiệ bộ máy ké toán của xí nghiệp. Kết cấu của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có 3 phần: Phần I: Lý luận chung về tài sản tại các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định tài xí nghiệp. Phần I Lý luận chung về tài sản cố định của các doanh nghiệp I. Khái quát chung về tài sản cố định 1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định 1.1 Khái niệm về tài sản cố định Theo quan điểm của nhiều nhà kinh tế học khẳn định tiêu thức nhận biết tài sản cố định trong mọi quá trình sản xuất và việc sếp loại tài sản cố định nào là tài sản cố định dựa vào 2 chỉ tiêu đó là:

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1595 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Þnh ®­îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: Lµ toµn bé chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra ®Ó cã tµi s¶n cè ®Þnh cho tíi khi ®­a tµi s¶n cè ®Þnh vµo ho¹t ®éng b×nh th­êng. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¨n cø cho viÖc tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, do ®ã nã cÇn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së nguyªn t¾c gi¸ phÝ vµ nguyªn t¾c kh¸ch quan. Tøc lµ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc h×nh thµnh trªn chi phÝ hîp lý vµ dùa trªn c¸c c¨n cø cã tÝnh kh¸ch quan, nh­ ho¸ ®¬n, gi¸ thÞ tr­êng cña tµi s¶n cè ®Þnh... §èi víi tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh ph¶n ¸nh ë ®¬n vÞ thuª, nh­ ®¬n vÞ chñ së h÷u bao gåm: Gi¸ mua thùc tÕ, c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, c¸c chi phÝ s÷a ch÷a t©n trang tr­íc khi ®­a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö, thuÕ vµ lÖ phÝ tr­íc b¹ nÕu cã,... PhÇn chªnh lÖch gi÷a tiÒn thuª tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ cho thuª vµ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh ®ã ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh phï hîp víi thêi h¹n cña hîp ®ång thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi chÝnh. Trong thêi gian sö dông, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cã thÓ bÞ thay ®æi, khi ®ã ph¶i c¨n cø vµo thùc tr¹ng ®Ó ghi t¨ng hay hi¶m nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp chØ thay ®æi trong c¸c tr­êng hîp sau: §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh N©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh Th¸o dì mét hay mét sè bé phËn cña tµi s¶n cè ®Þnh Khi thay ®æi nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh doanh nghiÖp ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ c¸c c¨n cø thay ®æi vµ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n, sæ khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ h¹ch to¸n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Gi¸ trÞ hiÖn hµnh: Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng nguyªn gi¸ trõ ®Þ gi¸ trÞ hao mßn. §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh ®óng tr¹ng th¸i kü thuËt cña tµi s¶n cè ®Þnh, sè tiÒn cßn l¹i cÇn tiÕp tôc thu håi d­íi h×nh thøc khÊu hao vµ lµ c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch t¨ng c­êng ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. Qua ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ë trªn ta thÊy mèi lo¹i gi¸ trÞ cã t¸c dông ph¶n ¸nh nhÊt ®Þnh, nh­ng vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, v× vËy kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh theo dâi c¶ 3 lo¹i: nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i ®Ó phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh. H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Vai trß vµ nhiÖm vô cña tµi s¶n cè ®Þnh H¹ch to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh nãi riªng lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan cña b¶n th©n qu¸ tr×nh sn¶ xuÊt cóng nh­ cña x· héi. Ngµy nay khi mµ quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng lín, tr×nh ®é x· héi ho¸ vµ søc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµy cµng cao, th× h¹ch to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh nãi riªng kh«ng ngõng ®­îc t¨ng c­êng vµ hoµn thiÖn. Th«ng qua h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh sÏ th­êng xuyªn trao ®æi, n¾m ch¾c t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ, t×nh h×nh hö dïng vµ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh, tõ ®ã ®­a ra ph­¬ng thøc qu¶n lý vµ sö dông hîp lý c«ng suÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh, gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi nhanh vèn ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ t¹o søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. Víi vai trß to lín ®ã, ®ßi hái h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o c¸c nghiÖp vô chñ yÕu sau: Ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp chÝnh x¸c kÞp thêi sè l­îng, gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã t×nh tr¹ng gi¶m vµ hiÖn tr¹ng tµi s¶n cè ®Þnh trong ph¹m vÞ toµn doanh nghiÖp còng nh­ t¹i tõng bé phËn sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. T¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t th­êng xuyªn viÖc gi÷ g×n b¶o qu¶n, b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh trong tõng ®¬n vÞ. TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c møc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo møc ®é hao mßn cña tµi s¶n vÒ chÕ ®é quy ®Þnh. Tham gia lËp kÕ ho¹ch s÷a ch÷a vµ dù to¸n s÷a ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh gi¸m s¸t viÖc s÷a ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh vÒ chi chi phÝ vµ kÕt qu¶ cña c«ng viÖc s÷a ch÷a. TÝnh to¸n ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh x¸c t×nh h×nh x©y dùng trang bÞ thªm ®æi míi, n©ng cÊp hoÆc th¸o dì bít lµm t¨ng, gi¶m nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh còng nh­ t×nh h×nh thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh. H­íng dÉn kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ c¸c bé phËn phô thuéc trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, më c¸c sæ thÎ kÕ to¸n cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Tham gia kiÓm tra ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ yªu cÇu b¶o toµn vèn. TiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh tr¹ng b¶o qu¶n sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i ®¬n vÞ Tµi s¶n kÕ to¸n sö dông Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, viÖc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc theo dâi trªn c¸c tµi kho¶n chñ yÕu sau: TK 211: "Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh": tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp theo nguyªn gi¸. Nî TK 211 Cã Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t¨ng trong kú Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh gi¶m trong kú D­ nî: nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp TK 211 ®­îc chi tiÕt ®Õn c¸c tµi kho¶n cÊp 2 nh­ sau: TK 2112: nhµ cöa vËt kiÕn tróc TK 2113: m¸y mãc thiÕt bÞ TK 2114: ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn TK 2115: thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý TK 2116: c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm TK 2118: tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh kh¸c TK 212: "Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh" tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nî TK 212 Cã Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh t¨ng trong kú Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh tµi chÝnh gi¶m trong kú D­ nî: nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh tµi chÝnh hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp TK 213 "Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh" Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng cña toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh cña doanh nghiÖp. Nî TK 212 Cã Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh t¨ng trong kú Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh gi¶m trong kú D­ nî: nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp Tµi kho¶n 213 cã c¸c tµi kho¶n cÊp 2 nh­ sau: TK 2131: QuyÒn sö dông ®Êt TK 2132: Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp TK 2133: B»ng ph¸t minh s¸ng chÕ TK 2134: Chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn TK 2138: Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh kh¸c Tµi kho¶n 214 "Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh" Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö dông do trÝch khÊu hao vµ nh÷ng kho¶n t¨ng gi¶m hao mßn kh¸c cña c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Nî TK 212 Cã Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m do c¸c lý do gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hoa mßn tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng do trÝch khÊu hoa, do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh D­ nî: gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp TK 214 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2 nh­ sau: TK 2141: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK 2142: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª TK 2143: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh Nî TK 212 Cã Vèn kinh doanh gi¶m trong kú Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh do trÝch khÊu hao, do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh D­ nî: gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp TK 214 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2 nh­ sau: TK 2141: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK 2142: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª TK 2143: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh Tµi kho¶n 411 "Nguån vèn kinh doanh" §©y lµ kho¶n ph¶n ¸nh sè vèn kinh doanh hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nî TK 212 Cã Vèn kinh doanh gi¶m trong kú Vèn kinh doanh t¨ng trong kú D­ cã: vèn kinh doanh hiÖn cã cña doanh nghiÖp TK 411 ®­îc chi tiÕt theo tõng nguån h×nh thµnh vèn trong ®ã cÇn theo dâi chi tiÕt cho tõng tæ chøc, tõng c¸ nh©n tham gia gãp vèn. Ngoµi tµi kho¶n nªu trªn, trong qu¸ tr×nh thanh to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh­ 111, 112, 142, 331, 335, 241.. Vµ mét sè tµi kho¶n ngoµi b¶n c©n ®èi kÕ to¸n nh­ TK 001 "Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi" vµ TK 009 "Nguån vèn khÊu hao". H¹ch to¸n chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp biÕn ®éng chñ yÕu nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp biÕn ®éng do nhiÒu nguyªn nh©n, nh­ng trong bÊt kú tr­êng hîp nµo ®Òu ph¶i cã chøng tõ hîp lý, hîp lÖ chøng minh cho nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ hoµn thµnh hÖ thèng chøng tõ nµy gåm: - Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n nµy nh»m x¸c nhËn viÖc giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh sau khi hoµn thµnh x©y dùng, mua s¾m ®­îc biÕu tÆng H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n cè ®Þnh H¹ch to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: Tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp t¨ng do rÊt nhiÒu nguyÖn väng nh­ t¨ng do mua s¾m, x©y dùng, cÊp ph¸t... kÕ to¸n cÇn c¨n cø vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ ®Ó ghi sæ cho phï hîp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, c¸c nghiÖp vô t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: (Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, c¸ch h¹ch to¸n t­¬ng tù, chØ kh¸c sè thuÕ VAT ®Çu vµo kh«ng t¸ch riªng mµ h¹ch to¸n vµo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh). a> T¨ng do mua ngoµi kh«ng qua l¾p ®Æt: KÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n: BT1: Ghi t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 211: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. Nî TK 133: (1332) ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ. Cã TK 331: T¨ng sè tiÒn ch­a tr¶ ng­êi b¸n. Cã TK 341, 111, 112: Thanh to¸n ngay kÓ c¶ phÝ tæn míi) BT2: KÕt chuyÓn t¨ng Nguån vèn t­¬ng øng (tr­êng hîp ®Çu t­ b»ng vèn chñ së h÷u) Nî TK 4141: NÕu dïng quü ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn. Nî TK 133: NÕu dïng quü phóc lîi ®Ó ®Çu t­. Nî TK 411: §Çu t­ b»ng vèn x©y dùng c¬ b¶n Cã TK 411:NÕu tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh Cã TK 4312: NÕu dïng cho ho¹t ®éng phóc lîi NÕu ®Çu t­ b»ng nguån vèn c¬ b¶n thi ghi: cã TK 009, cßn nÕu ®Çu b»ng nguån vèn kinh doanh kh¸c th× kh«ng ph¶i kÕt chuyÓn nguån vèn. Tr­êng hîp mua s¾m ph¶i th«ng qua l¾p ®Æt trong thêi gian dµi: KÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt theo tõng ®èi t­îng. Khi hoµn thµnh, bµn giao míi ghi t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh vµ kÕt chuyÓn nguån vèn. TËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt (gi¸ mua, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö vµ c¸c chi phÝ kh¸c tr­íc khi dïng). Nî TK 241 (2411): tËp hîp chi phÝ thùc tÕ Nî TK 133 (1332): thuÕ VAT ®­îc khÊu trõ Cã TK liªn quan (331, 341, 111, 112,...) Khi hoµn thµnh nghiÖm thu dùa vµo sö dông: Ghi t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. Nî TK 221: (chi tiÕt tõng lo¹i) Cã TK 241 (2411) KÕt chuyÓn nguån vèn (®Çu t­ b»ng vèn chñ së h÷u) Nî TK 4141, 441, 4312. Cã TK 441 (hoÆc 4313) Tr­êng hîp t¨ng do x©y dùng c¬ b¶n bµn giao BT1: TËp hîp chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n thùc tÕ ph¸t sinh Nî TK 2412: phÝa kh«ng cã thuÕ Nî TK 133: thuÕ VAT ®Çu vµo Cã liªn quan 111, 112, 331, 341, 152, 334,... BT2: KÕt chuyÓn gi¸ trÞ c«ng tr×nh t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, khi x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông. Nî TK 211 Cã TK 2412 BT3: KÕt chuyÓn nguån vèn Nî TK 414 Nî TK 431 Nî TK 441 Cã TK 411 Tr­êng hîp t¨ng do nhËn vèn gãp liªn doanh C¨n cø vµo gi¸ trÞ vèn gãp do 2 bªn tho¶ thuËn, kÕ to¸n ghi t¨ng vèn gãp vµo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. Nî TK 211: nguyªn gi¸ Cã TK 411 (chi tiÕt vèn liªn doanh): gi¸ trÞ vèn gãp Tr­êng hîp nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh C¨n cø vµo gi¸ trÞ cßn l¹i ®­îc x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nhËn, kÕ to¸n ghi c¸c bót to¸n sau: BT1: Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh nhËn vÒ Nî TK 211: nguyªn gi¸ (theo gi¸ trÞ cßn l¹i) Cã TK 128: nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh ng¾n h¹n Cã TK 222: nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh dµi h¹n BT2: Chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ vèn gãp víi gi¸ trÞ cßn l¹i (nÕu hÕt h¹n liªn doanh hoÆc rót hÕt vèn kh«ng tham gia n÷a v× liªnj doanh kh«ng hÊp dÉn...) Nî TK liªn quan (111, 112, 152, 1388,...) Cã TK 222,128. Tr­êng hîp t¨ng do chuyÓn tõ c«ng cô, dông cô thµnh tµi s¶n cè ®Þnh NÕu c«ng cô, dông cô cßn míi ch­a sö dông Nî TK 211: nguyªn gi¸ (gi¸ thùc tÕ) Cã TK 153 (1531) NÕu c«ng cô dông cô ®· sö dông Nî TK 211: nguyªn gi¸ Cã TK 2141: gi¸ trÞ ®· ph©n bæ Cã TK 1421: gi¸ trÞ cßn l¹i T¨ng do ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh BT1: PhÇn chªnh lÖch t¨ng nguyªn gi¸ Nî TK 211 Cã TK 412 BT2: PhÇn chªnh lÖch t¨ng hao mßn (nÕu cã) Nî TK 412 Cã TK 214 Tr­êng hîp ph¸t hiÖn thõa trong kiÓm kª C¨n cø vµo nguyªn nh©n thõa cô thÓ ®Ó ghi sæ cho phï hîp theo 1 trong c¸c tr­îg hîp ®· nªu (nÕu do ®Ó ngo¶i sæ s¸ch ch­a ghi sæ). NÕu tµi s¶n cè ®Þnh ®ã ®ang sö dông cÇn trÝch bæ sung khÈu hao. Nî c¸c TK liªn quan 527, 641, 642 Cã TK 214 (2141) NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc chñ tµi s¶n th× b¸o cho c¬ quan chñ qu¶n c¸p trªn vµ c¬ quan tµi chÝh cung cÊp ®Ó xö lý, trong thêi gian chê xö lý kÕ to¸n ghi: Nî TK 211: nguyªn gi¸ Cã TK 214: gi¸ trÞ hao mßn Cã TK 3381: gi¸ trÞ cßn l¹i Cã thÓ kh¸i qu¸t h¹ch to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh trªn s¬ ®å sau: TK 111, 112, 341 TK 211 Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng trong kú Mua TSC§ thanh to¸n ngay (kÓ c¶ phÝ tæn míi) TK 1332 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ TK 331 Tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n Mua TSC§ Ch­a tr¶ tiÒn TK 411 NhËn TSC§ do ®­îc cÊp, ph¸t, tÆng Th­ëng, liªn doanh,... TK 414, 431, 441 §Çu t­ TSC§ b»ng c¸c quü vµ nguån vèn ®Çu t­ XDCB TK 111,112, 341, 331 TK 111, 112, 341 TËp hîp chi phÝ XDCB NghiÖm thu c«ng tr×nh TK 133 XDCB hoµn thµnh ThuÕ GTGT §­îc khÊu trõ TK 128, 222, 228 NhËn l¹i TSC§ gãp vèn liªn Doanh, cho thuª H¹ch to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cña doanh nghiÖp gi¶m do nhiÌu nguyªn nh©n kh¸c nhau, trong ®ã chñ yÕu do nh­îng b¸n, thanh lý...Tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch cho phï hîp. Nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh Doanh nghiÖp ®­îc nh­îng b¸n c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn dïng hoÆc xÐt thÊy sö dông kh«ng cã hiÖu qña hay l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt ®Ó thu håi vèn sö dông cho môc ®Ých kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Doanh nghiÖp ph¶i l©p héi ®ång ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ mÆt kü thuËt, thÈm ®Þnh gi¸ trÞ cña tµi s¶n, tµi s¶n ®em nh­îng b¸n ph¶i tæ chøc ®Êu gi¸, th«ng b¸o c«ng khai, c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n sau: BT1: Xo¸ sæ tµi s¶n cè ®Þnh nh­îng b¸n Nî TK 214 (2141): gi¸ trÞ hao mßn Nî TK 821: gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 211: nguyªn gi¸ BT2: Doanh thu nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK liªn quan 111, 112, 331: tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 711: doanh thu nh­îng b¸n Cã TK 333 (3331): thuÕ VAT ph¶i nép NÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× phÇn ghi cã TK 711 lµ tæng gi¸ thanh to¸n (gåm c¶ thuÕ VAT ph¶i nép) BT3: C¸c chi phÝ nh­îng b¸n kh¸c (söa ch÷a, t©n trang, m«i giíi) Nî TK 821: tËp hîp chi phÝ nh­îng b¸n Nî TK 133 (1331): thuÕ VAT ®Çu vµo (nÕu cã) Cã TK 331, 111, 112 Thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh h­ háng, kh«ng sö dông ®­îc mµ doanh nghiÖp xÐt thÊy kh«ng thÓ hoÆc (cã thÓ) söa ch÷a ®Ó kh«i phôc ho¹t ®éng nh­ng kh«ng cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ hoÆc nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt hay kh«ng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng thÓ nh­îng b¸n ®­îc kÕ t¸on ghi c¸c bót to¸n: BT1: Xo¸ sæ tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 214 Nî TK 821 Cã TK 211 BT2: Sæ thu håi vÒ thanh lý Nî TK 111, 112: thu håi b»ng tiÒn Nî TK 152: thu håi b»ng vËt liÖu nhËp kho Nî TK 131, 138: ph¶i thu ë ng­êi mua Cã TK 333 (3331): ThuÕ VAT ph¶i nép Cã TK 721: Thu nhËp vÒ thanh lý BT3: TËp hîp chi phÝ thanh lý (tù lµm hay thuª ngoµi) Nî TK 821: chi phÝ thanh lý Nî TK 133 Cã TK liªn quan 111, 112, 331, 334,... Gi¶m do chuyÓn c«ng cô, dông cô nhá: Trong tr­êng hîp nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ghi c¸c bót to¸n cho phï hîp: Nî TK 214: gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK 627 (6273): tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî Tk 641 (6413): tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng Nî TK 642 (6423): tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 142 (1421): gi¸ trÞ cßn l¹i (nÕu lín) Cã TK 211: nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh NÕu tµi s¶n cè ®Þnh cßn míi, ch­a sö dông, kÕ to¸n ghi: Nî TK 153 (1531): nÕu nhËp kho Nî TK 142 (1421): nÕu ®em sö dông Cã TK 211: nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Gi¶m do gãp vèn liªn doanh b»ng tµi s¶n cè ®Þnh: Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh göi ®i tham gia liªn doanh do kh«ng cßn thuéc quyÓn sö dông vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp n÷a nªn ®­îc coi nh­ khÊu hao hÕt gi¸ trÞ 1 lÇn. PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ vèn gãp víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh gãp vèn sÏ vµo bªn nî hoÆc cã tµi kho¶n 142. Nî TK 222 Nî TK 128 Nî TK 214 Nî (hoÆc cã TK 412): phÇn chªnh lÖch Cã TK 211 Tr¶ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh cã c¸c bªn tham gia liªn doanh Khi tr¶ l¹i vèn gãp liªn doanh b»ng tµi s¶n cè ®Þnh ghi: BT1: Xo¸ sæ tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 411 (chi tiÕt vèn liªn doanh): gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 214: gi¸ trÞ hao mßn Nî (hoÆc cã TK 412): phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ cßn l¹i theo sæ s¸ch víi gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i khi giao tr¶ (nÕu cã). Cã TK 211 BT2: Thanh to¸n sæ vèn liªn doanh cßn l¹i Nî TK 411 (chie tiÕt vèn liªn doanh) Cã TK liªn quan 111, 112, 338: phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ vèn gãp ThiÕu ph¸t hiÖn qua kiÓm kª C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vµ quyÕt ®Þnh xö lý cña gi¸m ®èc doanh nghiÖp (hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn) kÕ to¸n ghi: Nî Tk 214: gi¸ trÞ hao mßn Nî TK 1388, 334: gi¸ trÞ c¸ nh©n ph¶i båi th­êng Nî TK 1381: gi¸ trÞ thiÕu chê xö lý Nî TK 411: ghi gi¶m vèn Nî TK 821: tÝnh vµo chi phÝ bÊt th­êng Cã TK 211: nguyªn gi¸ S¬ ®å h¹ch to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (T¹i doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) 4.4 H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª vµ cho thuª H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh thuª ho¹t ®éng T¹i ®¬n vÞ ®i thuª: §¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c hîp ®ång thuª, doanh nghiÖp kh«ng tÝnh khÊu hao ®èi víi nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh nµy, chi phÝ thuª tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. C¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc thuª ngoµi (vËn chuyÓn, bèc dì) kÕ to¸n ghi: Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Nî TK: 627,641,642: TiÒn thuª ngoµi vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan. Nî TK 133: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ. Cã TK 331: Sè tiÒn thuª ph¶i tr¶. Cã TK 111,112: C¸c chi phÝ kh¸c. + Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp Nî TK 627,641,642: TiÒn thuª: gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Cã TK 331: Sè tiÒn thuª ph¶i tr¶. Cã TK 111: C¸c chi phÝ kh¸c. Khi tr¶ tiÒn cho ®¬n vÞ cho thuª kÕ toµn ghi: Nî TK 331 hoÆc 3388 Cã TK 111,112 Ngoµi ra t¹i ®¬n vÞ ®i thuª cßn theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh thuª ho¹t ®éng trªn tµi kho¶n 001 "Tµi s¶n thuª ngoµi". Khi ®i thuª ghi: Nî TK 001 Khi tr¶ ghi: Cã TK 001. b> H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh §iÒu kiÖn vÒ giao dÞch thuª (cho thuª) tµi chÝnh. Theo quy ®Þnh t¹m thêi cña ViÖt Nam mét giao dÞch vÒ cho thuª tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i tho¶ m·n mét trong bèn ®iÒu kiÖn sau ®­îc coi lµ thuª dµi h¹n. Khi kÕt thóc hîp ®ång cho thuª, bªn thuª ®­îc së höu tµi s¶n thuª hoÆc ®­îc tiÕp tôc thuª theo tho¶ thuËn. Khi kÕt thóc hîp ®ång cho thuª, bªn thuª ®­îc quyÒn lùa chän mua tµi s¶n thuª theo gi¸ danh nghÜa thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n thuª t¹i thêi ®iÓm mua l¹i. Thêi h¹n cho thuª ph¶i b»ng Ýt nhÊt 60% thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tµi s¶n. Tæng sè tiÒn thuª tµi s¶n ph¶i Ýt nhÊt t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã trªn thÞ tr­êng vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång. T¹i ®¬n vÞ ®i thuª: §èi víi ®¬n vÞ ®i thuª tµi s¶n cè ®Þnh vÒ dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× khi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh vµ chøng tõ liªn quan ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n sau: Khi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi, c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan (ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh, hîp ®ång thuª tµi chÝnh) kÕ toµn ghi: Nî TK 212: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh ë thêi ®iÓm thuª. Nî TK 133(1332): ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. Cã TK 342: Tæng sè tiÒn thuª ph¶i tr¶. Tr­êng hîp thuª tµi s¶n cè ®Þnh dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hay kh«ng chÞu thuÕ VAT kÕ toµn ghi: Nî TK 212. Cã TK 342. T¹i ®¬n vÞ cho thuª: VÒ thùc chÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª vÉn thuéc quyÒn së höu cña bªn cho thuª, bëi vËy kÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dái c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª. Theo chÕ ®é quy ®Þnh bªn cho thuª tµi chÝnh lµ ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ VAT. §èi víi dÞch vô cho thuª tµi chÝnh. Sè thuÕ VAT ®Çu vµo khi mua tµi s¶n cè ®Þnh ®· nép sÏ ®­îc bªn ®i thuª tr¶ dÇn trong thêi gian cho thuª theo nguyªn t¸c ph©n bæ ®Òu cho thêi gian thuª. Khi giao tµi s¶n cè ®Þnh cho bªn ®i thuª: Nî TK 228: Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª. Nî TK 214(2141,2143): Gi¸ trÞ hao mßn nÕu cã. Cã TK 211,213: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª. Cã TK 241: ChuyÓn gi¸ trÞ x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh sang cho thuª. H¹ch to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: 5.1 B¶n chÊt cña khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng ph¶i lµ bÒn m·i m·i víi thêi gian mµ gi¸ trÞ sö dông cña nã gi¶m dÇn d­íi t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè. sù gi¶m dÇn nµy lµ do hiÖn t­îng hao mßn g©y nªn, bao gåm c¶ hao mßn v« h×nh vµ hao mßn höu h×nh. Hao mßn höu h×nh lµ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh do qu¸ tr×nh sö dông bÞ cä x¸t bÞ ¨n mßn hay do ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn t¸c ®éng. Møc ®é hao mßn h÷u h×nh tû lÖ thuËn víi thêi gian vµ c­êng ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. Hao mßn v« h×nh lµ sù hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh do sù tiÕn bé cña khoa häc kû thuËt, nhê sù tiÕn bé cña khoa häc kû thuËt mµ nhiÒu thÕ hÖ tµi s¶n cè ®Þnh míi víi tÝnh n¨ng ­u viÖt ra ®êi, sù hiÖn diÖn cña nh÷ng thÕ hÖ hiÖn ®¹i nµy lµm cho tµi s¶n cè ®Þnh bÞ gi¶m gi¸ trÞ. ViÖc tiÕn hµnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµ xuÊt ph¸t tõ hao mßn thùc tÕ, hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh. Trong doanh nghiÖp tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc sö dông th­êng xuyªn, liªn tôc kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh hao mßn trªn c¬ së kh¸ch quan. V× vËy, hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc tÝnh b»ng møc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. 5.2 C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao: ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao thÝch hîp cho doanh nghiÖp cã ý nghÜa quan träng, tr­íc hÕt nã gãp phÇn b¶o tån vèn cè ®Þnh tr¸nh hao mßn v« h×nh mét c¸ch h÷u hiÖu vµ gãp phÇn x¸c ®Þnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c. Tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng l·i gi¶ lç thËt ®ang cßn tån t¹i ë c¸c doanh nghiÖp. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng: Ph­¬ng ph¸p nµy cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo thêi gian sö dông hay ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, møc khÊu hao hµng n¨m lµ b»ng nhau vµ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Trong ®ã: MKH møc khÊu hao hµng n¨m. Tsd thêi gian sö dông ­íc tÝnh. NG la nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. * Ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh. §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®­a l¹i sè khÊu hao rÊt lín kh«ng nh÷ng n¨m ®Çu cña thêi gian höu dông cµng vÒ nh÷ng n¨m sau møc khÊu hao cµng gi¶m dÇn, theo ph­¬ng ph¸p nµy bao gåm: * Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d­ gi¶m dÇn: §©y lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao gia tèc nh­ng møc khÊu hµng n¨m sÏ kh¸c nhau theo chiÒu h­íng gi¶m dÇn vµ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Mk(t) = TKH ´ GCL(t). Trong ®ã: MK(t) lµ møc khÊu hao n¨m thø t. TKH lµ tû lÖ khÊu hao. GCL(t) lµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh n¨m thø t. Tû lÖ khÊu hao nµy lu«n lín h¬n tû lÖ khÊu hao tÝnh trong ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng vµ th­êng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: TKH = tû lÖ khÊu hao ®­êng th»ng ´ Tµi s¶n cè ®Þnh. Tû lÖ khÊu hao th­êng = 1 Thêi gian sö dông * Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo tæng sè n¨m: Theo ph­¬ng ph¸p nµy møc khÊu hao ®­îc tÝnh nh­ sau: Mk(t) = TKH ´ NG. Trong ®ã: MK(t) lµ møc khÊu hao n¨m thø t. TKH lµ tû lÖ khÊu hao. NG lµ Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. Tû lÖ khÊu hao cña ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng cè ®Þnh hµng n¨m vµ sÏ thay ®æi theo chiÒu h­íng gi¶m dÇn vµ ®­îc tÝnh TKH = Sè n¨m cßn l¹i kÕ tõ n¨m thø t ®Õn hÕt thêi gian sö dông cña TSCD. Tæng c¸c sè cña c¸c sè cã thø tù tõ 1 ®Õn sè h¹ng b»ng thêi gian sö dông cña TSCD. * Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n l­îng: Ph­¬ng ph¸p nµy møc khÊu hao mçi n¨m lµ thay ®æi tuú thuéc vµo s¶n l­îng s¶n phÈm s¶n xu©t ra bëi tµi s¶n ®ã nh­ng sè tiÕn khÊu hao ®­îc cè ®Þnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Çu ra ®­îc t¹o bëi s¶n phÈm ®ã. Møc khÊu hao tÝnh cho mét = Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh ®¬n vÞ s¶n phÈm Tæng s¶n phÈm dù kiÕn Møc khÊu hao trÝch hµng n¨m = Sè l­îng s¶n phÈm ´ møc khÊu hao tÝnh Thùc hiÖn (n¨m) cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm H¹ch to¸n söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc sö dông l©u dµi vµ ®­îc cÇu thµnh bëi nhiÒu bé phËn chi tiÕt kh¸c nhau khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c bé phËn chi tiÕt cÊu thµnh tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn h­ háng. Do vËy ®Ó kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng b×nh th­êng cña tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng s¶n xuÊt, cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a, thay thÕ nh÷ng chi tiÕt bé phËn cña tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn h­ háng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh. C«ng viÖc söa ch÷a cã thÓ do doanh nghiÖp tù lµm hoÆc thuª ngoµi víi ph­¬ng thøc söa ch÷a th­êng xuyªn, s÷a ch÷a lín hay s÷a ch÷a n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh. Tr­êng hîp söa ch÷a th­êng xuyªn: §©y lµ h×nh thøc söa ch÷a cã tÝnh chÊt b¶o qu¶n, b¶o d­ìng th­êng xuyªn tµi s¶n cè ®Þnh, kû thuËt söa ch÷a ®¬n gi¶n, thêi gian s÷a ch÷a diÔn ra ng¾n vµ chi phÝ söa ch÷a ph¸t sinh th­êng chiÕm tû träng nhá trong tæng hîp chi phÝ cña doanh nghiÖp. Do ®ã chi phÝ ph¸t sinh ®Õn ®©u ®­îc tËp hîp vµo chi phÝ kinh doanh ®Õn ®ã. Cã thÓ kh¸i qu¸t h¹ch to¸n söa ch÷a th­êng xuyªn tµi s¶n cè ®Þnh trªn s¬ ®å sau: S¬ ®å h¹ch to¸n söa ch÷a th­êng xuyªn tµi s¶n cè ®Þnh (T¹i doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸t khÊu trõ) TK 152, 334, 111 TK 627, 641, 642 Chi phÝ söa ch÷a (DN tù lµm) TK 133 TK 111, 112 TK 331 Thanh to¸n tiÒn söa ch÷a VAT ®­îc khÊu trõ khi thuª ngoµi Thuª ngoµi s/c TSC§ NÕu vËy, viÖc söa ch÷a do doanh nghiÖp tù lµm chi phÝ söa ch÷a ®­îc tËp hîp nh­ sau: Nî c¸c TK liªn quan 627, 641, 642 Cã c¸c TK chi phÝ 111, 112, 152, 214, 334,... Tr­êng hîp thuª ngoµi: Nî TK liªn quan 627, 641, 642... Nî TK 133 (1331) thuÕ VAT ®­îc khÊu trõ Cã TK chi phÝ 111, 112, 331 * Tr­êng hîp söa ch÷a lín vµ sö ch÷a n©ng cÇp tµi s¶n cè ®Þnh Söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh lµ h×nh thøc söa ch÷a cã tÝnh chÊt kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh, kû thuËt söa ch÷a phøc t¹p, thêi gian söa ch÷a kÐo dµi vµ chi phÝ söa ch÷a ph¸t sinh th­êng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp. Söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh cã thÓ ®­îc tiÐn hµnh theo kÕ ho¹ch khi ®ã doanh nghiÖp ®ã cã dù kiÕn lËp dù to¸n, v× v©y sÏ tiÕn hµnh trÝch tr­íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo d­ to¸n. ®«i khi viÖc söa ch÷a lín tµi s¶n cè dÞnh ®­îc thùc hiÖn ngoµi kÕ h¹ch, do tµi s¶n cè ®Þnh bÞ háng bÊt th­êng ngoµi dù kiÕn cña doanh nghiÖp. Trong tr­êng hîp nµy, chi phÝ söa ch÷a ph¶i ph©n bæ vµo chi phÝ kinh doanh cña c¸c kú sau khi s÷a ch÷a hoµn thµnh . Söa ch÷a n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh lµ h×nh thøc söa ch÷a cã tÝnh chÊt t¨ng thªm n¨ng lùc ho¹t ®éng hoÆc kÐo dµi tuæi thä cña tµi s¶n cè ®Þnh. B¶n chÊt cña viÖc söa ch÷a n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n, bæ sung v× vËy chi phÝ söa ch÷a lµ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n bæ sung vµ ®­îc dÞch chuyÓn vµo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. H¹ch to¸n söa ch÷a lín, mang tÝnh phôc håi hoÆc n©ng cÊp. + TËp hîp chi phÝ söa ch÷a: NÕu thuª ngoµi: khi hoµn thµnh c«ng tr×nh söa ch÷a, bµn giao, ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ theo hîp ®ång cho ng­êi thÇu söa ch÷a. Nî TK 241 (2413) Nî TK 133 Cã TK 331 NÕu doanh nghiÖp tù lµm: tËp hîp chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ chia ra theo tõng c«ng tr×nh. Nî TK 241 (2413) Cã TK chi phÝ 111, 112, 152, 214, 334, 338,... + KÕt chuyÓn gi¸ thµnh c«ng tr×nh söa ch÷a khi hoµn thµnh. Tr­êng hîp söa ch÷a n©ng cÊp, kÐo dµi tuæi thä Nî TK 211 Cã TK 2413 Tr­êng hîp söa ch÷a mang tÝnh phôc håi, tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch: kÕt chuyÓn vµo chi phÝ ph¶i tr¶. Nî TK 335 Cã TK 2413 Tr­êng hîp söa ch÷a mang tÝnh phôc håi, tiÕn hµnh ngoµi kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh söa ch÷a kÕt chuyÓn vµo chi phÝ tr¶ tr­íc: Nî TK 1421 Cã TK 2413 PhÇn hai T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tæ chøc tµi s¶n cè ®Þnh ë xÝ nghiÖp. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh XÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu NghÖ An lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc c«ng ty xuÊt nhËp khÈu NghÖ An vµ qu¶n lý vµ chØ ®¹o. + Nghµnh nghÒ kinh doanh hµng n¨m: Mua hµng n«ng s¶n, h¶i s¶n ®Ó gia c«ng chÕ biÕn xuÊt khÈu chiÕm 70%. Mua l­¬ng thùc b¸n tiªu dïng trong n­íc chiÕm 30% Vèn ®iÒu lÖ cña xÝ nghiÖp: 5.343.074.000 (VN§) + Vèn l­u ®éng: 4.399.974.000 (VN§) + Vèn cè ®Þnh: 943.100.000 (VN§) trong ®ã, nguån vèn ng©n s¸ch: 466.000.000 (VN§), chiÕm 8,72% Nguån vèn tù cã cña xÝ nghiÖp: 1.292.332.000 (VN§), chiÕm 24,18% Nguån vèn vay: 3.584.7420.000 (VN§), chiÕm 67,10% Tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp gåm cã 19 ng­êi. Bµ NguyÔn ThÞ V©n: Gi¸m ®èc Bµ TrÇn ThÞ ThuÇn: Phã gi¸m ®èc Ngoµi bé phËn l·nh ®¹o, xÝ nghiÖp cßn cã 3 phßng ban trùc thuéc ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp qu¶n lý vµ ph©n c«ng chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng. Cô thÓ nh­ sau: Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: 7 c¸n bé Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh: 7 c¸n bé Phßng KÕ to¸n: 5 c¸n bé §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n kinh doanh vËt t­ Phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp gåm cã 4 c¸n bé ®­îc ph©n c«ng cô thÓ nh­ sau: Bµ Chu ThÞ Dung: kÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp Bµ TrÇn ThÞ Kim Liªn Phô tr¸ch c«ng t¸c kinh doanh vËt t­ Bµ NguyÔn ThÞ Ngäc Phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n ¤ng NguyÔn §¹i Th¾ng Phô tr¸ch c«ng t¸c theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh Bµ NguyÔn ThÞ Hoµ Thñ quü KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi tæ chøc vµ chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. * NhiÖm vô cña kÕ to¸n tr­ëng: Tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, khoa häc, hîp lý, phï hîp víi quy m« ph¸t triÓn. Ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n hîp lý, h­íng dÉn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n, ®¶m b¶o cho tõng bé phËn kÕ to¸n, nh©n viªn kÕ to¸n ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng chuyªn m«n. Tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n theo mÆt b»ng thÞ tr­êng. ChÞu tr¸ch nhiÖm lËp vµ nép ®óng h¹n b¸o c¸o quyÕt to¸n thèng kª. Tæ chøc b¶o qu¶n gi÷ tµi liÖu chøng tõ, gi÷ bÝ mËt c¸c sè liÖu thu«c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. * KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ thanh to¸n kho¸n: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ ph¶n ¸nh sè liÖu cã t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c cña xÝ nghiÖp tÝnh khÊu hao, theo dâi, söa ch÷a, thanh lý vµ nhiÖm vô thanh to¸n c«ng nî, thanh to¸n víi nhµ n­íc. * KÕ to¸n phô tr¸ch c«ng t¸c kinh doanh vËt t­: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­, nhiªn liÖu, vËt liÖu, ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt nhËp vµ sè liÖu cã vÒ vËt t­, nhiªn liÖu, vËt liÖu. * KÕ to¸n thanh to¸n: Cã nhiÖm vô thèng kª s¶n l­îng, tæng hîp vÒ lao ®éng, s¶n phÈm hoµn thµnh. * Thñ quü: Cã nhiÖm vô chñ yÕu sau: B¶o qu¶n tiÒn mÆt, thu tiÒn vµ thanh to¸n chi tr¶ cho c¸c ®èi t­îng theo chøng tõ ®­îc duyÖt. Hµng th¸ng vµo sæ quü, lªn c¸c b¸o c¸o quü, kiÓm kª sè tiÒn thùc tÕ trong kÐt ph¶i khíp víi sè d­ trªn b¸o c¸o quü. Thñ quü ph¶i cã nhiÖm vô bèi th­êng, khi ®Ó x¶y ra thÊt tho¸t tiÒn mÆt do chñ quan g©y ra vµ ph¶i nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý tiÒn mÆt. 3. HiÖn tr¹ng tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®­îc ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ cô thÓ nh­ sau: TT Tªn tµi s¶n Sè d­ tµi s¶n cè ®Þnh cã ®Õn 30/4/2004 Nguyªn gi¸ KhÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i A Nguån vèn ng©n s¸ch 1.375.542.186 909.542.186 466.000.000 1 Nhµ b¶o vÖ 8.699.688 8.699.688 2 Nhµ kho sè 4 -> 8 203.505.235 85.505.235 145.000.000 3 Nhµ kho sè 1 - > 3 5.579.431.994 557.943.194 4 Kho x¨ng dÇu 22.530.684 2.230.684 5 Nhµ v¨n phßng sè 1 25.233.227 25.233.227 6 Nhµ v¨n phßng sè 2 131.027.334 13.102.736 7 Kho x©y dùng sè 9 537.827.424 216.827.424 321.000.000 B Nguån vèn tù cã 574.031.643 96.931.943 477.100.000 1 Ki èt b¸n hµng d·y 2 8.227.368 6.227.368 2.000.000 2 Ki èt b¸n hµng d·y 1 81.064.180 5.006.4180 31.000.000 3 M¸y FAX 8.770.000 8.770.000 4 C«ng tr×nh ®iÖn s¸ng 7.309.000 7.309.000 5 M¸y sÊy 16.990.300 6.990.300 10.000.000 6 M¸y ®o ®é Èm 8.000.000 1.000.000 7.000.000 7 Mµy sµng l¹c 7.500.000 400.000 7.100.000 8 M¸y ®iÒu hoµ 9.809.524 5.809.524 4.000.000 9 Bé m¸y vi tÝnh 12.654.000 2.654.000 10.000.000 10 D·y nhµ v¨n phßng 59.455.906 4.455.906 55.000.000 11 S©n ph¬i n«ng s¶n 9.199.000 199.000 9.000.000 12 Hµng rµo thÐp 4.647.000 647.000 4.000.000 13 Nhµ kho sè 4 - > 8 110.041.570 2.041.570 108.000.000 14 Nhµ kho sè 9 230.363.795 363.795 230.000.000 Tæng céng A+B 1.949.573.829 1.006.473.829 943.100.000 H¹ch to¸n t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh 1. Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: H¹ch to¸n ban ®Çu nh»m thiÕt lËp c¸c chøng tõ ®Ó lµm c¬ së khoa häc cho c¸c kh©u h¹ch to¸n tiÕp theo. C¸c chøng tõ ®ã th­êng xuyªn vËn ®éng vµ sù vËn ®éng liªn tôc kÕ tiÕp nhau ®­îc gäi lµ lu©n chuyÓn chøng tõ. Ph­¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n hiÖn nay ®­îc sö dông trong c¸c doanh nghiÖp vµ trong c¸c xÝ nghiÖp nãi riªng lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n. §èi víi viÖc söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh khi sö dông theo ph­¬ng thøc tù lµm nh©n viªn h¹ch to¸n ë xÝ nghiÖp ph¶i lËp biªn b¶n. Khi xuÊt vËt liÖu ®Ó söa ch÷a gåm 2 liªn biªn b¶n nghiÖm thu vËt t­, liªn 1 gi÷ cho bé phËn kÕ to¸n vËt t­, liªn 2 gi÷ t¹i xÝ nghiÖp. 2. Tæ chøc h¹ch to¸n trªn c¬ së chi tiÕt tæng hîp TT Tªn tµi s¶n Sè d­ ®Çu n¨m Sè t¨ng trong n¨m Sè gi¶m trong n¨m Sè d­ cuèi kú N. gi¸ KhÊu hao GT cßn l¹i N. gi¸ KhÊu hao N gi¸ KhÊu hao N.gi¸ KhÊu hao GT cßn l¹i A Nguån vèn ng©n s¸ch 1375.542.186 908.191.415 467.350.771 1350771 1.350.771 1.375.542.186 909542186 466000000 1 Nhµ b¶o vÖ 8.699.688 8.699.688 8.699.688 8.699.688 2 Nhµ kho sè 4 -> 8 23.0505.235 84.756.188 14.574.907 749.407 230.505.235 85.505.235 145.000.000 3 Nhµ kho sè 1 -> 3 557.943.194 557.943.194 577.943.194 577.943.194 4 Kho x¨ng dÇu 2.230.684 2.230.684 2.230.684 2.236.684 5 D·y nhµ lµm viÖc sè 1 25.233.227 25.233.227 25.223.227 25.233.227 6 D·y nhµ lµm viÖc sè 2 13.102.734 13.102.734 13.102.734 13.102.734 7 Kho míi x©y dùng sè 9 53.7827.424 21.622.570 32.1601.724 601.724 537.827.424 321.000.000 TT Tªn tµi s¶n Sè d­ ®Çu n¨m Sè t¨ng trong n¨m Sè gi¶m trong n¨m Sè d­ cuèi kú N. gi¸ KhÊu hao GT cßn l¹i N. gi¸ KhÊu hao N.gi¸ K. hao N.gi¸ KhÊu hao GT cßn l¹i B Nguån vèn tù cã 516.008.103 89.118.005 426.890.098 69.125.504 7.813.638 11.100.000 574.031.643 96.931.643 477.100.000 1 Kièt b¸n hµng d·y 2 8.227.368 5.727.368 2.500.000 500.000 8.227.368 6.227.368 2.000.000 2 Kièt b¸n hµng d·y 1 81.064.180 50.064.180 31.000.000 81.064.180 50.064.180 31.000.000 3 M¸y FAX 8.770.000 8.770.000 8.770.000 8.770.000 4 C«ng tr×nh ®iÖn s¸ng 7.309.000 5.620.390 1.688.610 1.688.610 7.309.000 7.309.000 5 M¸y sÊy 16.990.300 6.393.210 10.597.090 597.090 16.990.300 6.990.300 10.000.000 6 M¸y ®o ®é Èm 8.000.000 1.000.000 7.000.000 8.000.000 1.000.000 7.000.000 7 M¸y sµng l¹c 7.500.000 400.000 7.100.000 7.500.000 400.000 7.100.000 8 M¸y ®iÒu hoµ 8.809.524 5.809.524 4.000.000 9.809.524 5.809524 4.000.000 9 M¸y vi tÝnh 12.654.000 2.177.427 10.476573 476.573 12.654.000 2.654.000 10.000.000 10 D·y nhµ v¨n phßng 59.455.906 3.155.906 56.300.000 1.300.000 59.455.906 4.455.906 55.000.000 11 S©n ph¬i n«ng s¶n 9.199.000 9.199.000 199.000 9.199.000 199.000 9.000.000 12 Hµng rµo thÐp gai 4.647.000 4.467.000 647.000 4.647.000 647.000 4.000.000 13 Nhµ kho 4 -> 8 52.018.030 52.018.030 69.123.540 2.041.570 11.100.000 110.041.570 2.041.570 108.000.000 14 Kho míi x©y dùng sè 9 230.363.195 230.363.795 363.795 230.363.795 363.795 230.000.000 Tæng A + B 1.891.550.289 997309.420 894.240.869 69.123.540 9.164.409 11.100.000 1.949.573.829 1.006.473.829 943.100.000 Qua sè ph¸t sinh tµi s¶n cè ®Þnh trong quý I n¨m 2004 kÕ to¸n vËn dông c¸c bót to¸n sau: 1. Nî TK 2112: söa ch÷a kho 4 - 8: 69123540 (VN§) Cã TK 111: chi quü tiÒn mÆt: 691 23540 (VN§) Nî TK 111: b¸n nguyªn vËt liÖu: 11.100.000 (VN§) Cã TK 2112: b¸n nguyªn vËt liÖu: 11.100.000 (VN§) Nî TK 642: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: 9164409 (VN§) Cã TK 241: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: 9164409 (VN§) H¹ch to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña c¸c bé phËn trong xÝ nghiÖp, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®Çu t­, triÓn khai ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt ®æi míi c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt kinh doanh. XÝ nghiÖp ®· lªn kÕ ho¹ch, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh cho mçi n¨m. Khi kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt, c«ng ty ký hîp ®ång mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh víi ng­êi cung cÊp sau ®ã c¨n cø vµo hîp ®ång, kÕ to¸n lµm hîp ®ång cho ng­êi ®i mua. Trong qu¸ tr×nh mua b¸n, gi¸ mua vµ mäi chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ®­îc theo dâi, khi hîp ®ång mua b¸n hoµn thµnh, hai bªn sÏ thanh lý hîp ®ång vµ quyÕt to¸n thanh to¸n tiªn, ®ång thêi lµm thñ tôc kÕ to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó h¹ch to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh. XÝ nghiÖp chÕ biÕn hµng kinh doanh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam XuÊt nhËp khÈu NghÖ An §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Biªn b¶n giao nhËn 15/5/2004 C¨n cø vµo ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cña Héi ®ång Nhµ n­íc, n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng bè ngµy 29/8/1989. C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè 17 ngµy 16/1/1999. Bªn nhËn tµi s¶n gåm: Bµ: NguyÔn ThÞ V©n Chøc vô: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu NghÖ An. ¤ng NguyÔn §¹i Th¾ng Chøc vô: C¸n bé phßng kÕ to¸n phô tr¸ch c«ng t¸c theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh. Bªn giao tµi s¶n: ¤ng: NguyÔn B¸ S¬n Chøc vô: gi¸m ®èc c«ng ty chÕ t¹o m¸y n«ng nghiÖp §Þa ®iÓm giao nhËn: xÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu NghÖ An. X¸c nhËn viÖc giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh nh­ sau: Tªn tµi s¶n cè ®Þnh: m¸y sµng b¹c Sè l­îng: 1 chiÕc ChÊt l­îng: ho¹t ®éng tèt N¬i s¶n xuÊt: Trung Quèc Träng t¶i c«ng suÊt: 1 T/h Nguån gèc tµi s¶n: C«ng ty s¶n xuÊt c¬ khÝ khoa häc kÜ thuËt Nguån gèc nhËp khÈu: 600005 N¨m s¶n xuÊt: 2003 Gi¸ trÞ: 8.600.000 (VN§) Bªn giao Bªn nhËn KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Ký tªn Ký tªn Ký tªn Ký tªn C¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t­: + Gi¸ mua m¸y: 8.600.000 (VN§) + Chi phÝ ch¹y thö: 210.000 (VN§) + L¾p ®Æt, söa ch÷a m¸y: 890.000 (VN§) C¨n cø vµo chøng tõ ghi trªn kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: BT1: TËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thùc tÕ ph¸t sinh Nî TK 2411: 8.600.000 (VN§) Nî TK 133: 8.600.000 (VN§) Cã TK 111: 9.460.000 (VN§) BT2: KÕt chuyÓn ghi t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh khi l¾p ®Æt hoµn thµnh bµn giao. Nî TK 211: 8.600.000 (VN§) Cã TK 2411: 8.600.000 (VN§) BT3: KÕt chuyÓn nguån vèn: Nî TK 414: 8.600.000 (VN§) Cã TK 411: 8.600.000 (VN§) H¹ch to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh Trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, sÏ dÉn ®Õn mét sè tµi s¶n cè ®Þnh bÞ cò, hao mßn, l¹c hËu, kh«ng phï hîp víi s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp sÏ bÞ lo¹i bá. Gi¶m tµi s¶n cho thanh lý: Khi xÝ nghiÖp muèn thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh cò vµ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ vèn cè ®Þnh do ng©n s¸ch cÊp, xÝ nghiÖp ph¶i lËp tê tr×nh xin thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm: + Tê tr×nh xin thanh lý + Biªn b¶n x¸c nhËn hiÖn tr¹ng + QuyÕt ®Þnh cho phÐp thanh lý + Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh C¸c chøng tõ trªn lµ c¨n cø kÕ to¸n ghi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh trong sæ kÕ to¸n. XÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa VIÖt Nam xuÊt nhËp khÈu NghÖ An §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh NghÖ An, ngµy 30/6/2003 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 532 ngµy 30/6/2003 cña gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vÒ viÖc xin thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. Ban thanh lý gåm cã: 1. Bµ NguyÔn ThÞ V©n: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp (Tr­ëng ban thanh lý) 2. Bµ Chu ThÞ Dung KÕ to¸n tr­ëng 3. ¤ng NguyÔn §¹i Th¾ng KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh TiÕn hµnh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh: TT Tªn tµi s¶n N¨m ®­a vµo sö dông Nguyªn gi¸ Hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 M¸y vi tÝnh 2002 12.654.000 2.654.000 10.000.000 KÕt luËn cña ban thanh lý: Ban thanh lý quyÕt ®Þnh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh "Bé m¸y vi tÝnh" cho bµ NguyÔn ThÞ Kim Th¾m. §Þa chØ: Ph­êng §«ng VÜnh - Thµnh phè Vinh - NghÖ An Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng (Ký râ hä tªn) (Ký râ hä tªn) Bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng vµ phiÕu thu tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng. Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng MÉu sè: 01 GTGT 3 LL Liªn 3 (dïng ®Ó thanh to¸n) §¬n vÞ b¸n: XÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu NghÖ An §Þa chØ: 112 §­êng TrÇn H­ng §¹o - Thµnh phè Vinh - NghÖ An Sè TK Sè ®iÖn tho¹i: 038. 853899 Hä tªn ng­êi mua: NguyÔn Thi Kim Th¾m §Þa chØ: Thµnh phè Vinh - NghÖ An H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt TT Tªn tµi s¶n cè ®Þnh D¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 M¸y vi tÝnh C¸i 01 10.000.000 ThuÕ VAT (10%) 1000.000 Tæng sè tiÒn thanh to¸n 11.000.000 M­êi mét triÖu ch½n Ng­êi mua KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) PhiÕu thu Sè 694 Ngµy 30/6/2003 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ Kim Th¾m §Þa chØ: Thµnh phè Vinh - NghÖ An Lý do nép: Mua bé m¸y vi tÝnh Sè tiÒn: 11.000.000 (VN§) ViÕt b»ng ch÷: M­êi mét triÖu ®ång ch½n KÌm theo ho¸ ®¬n: Chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nép tiÒn Thñ quü (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) Trªn c¬ së c¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý, ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu thu vµ toµn bé c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc thanh lý. Tµi s¶n cè ®Þnh: KÕ to¸n ®Þnh kho¶n BT1: Xo¸ sæ tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 214: 2.645.000 (VN§) Nî TK 821: 10.000.000 (VN§) Cã TK 211: 12.645.000 (VN§) C¨n cø vµo phiÕu thu sè 694 ph¶n ¸nh sè thu vÒ sau thanh lý: BT2: ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu tõ thanh lý Nî TK 111: 11.000.000 (VN§) Cã TK 721: 10.000.000 (VN§) Cã TK 33311: 1.000.000 (VN§) Gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh do nh­îng b¸n: Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh nh­îng b¸n lµ toµn bé nhøng tµi s¶n cè ®Þnh do ®· sö dông l©u ngµy kh«ng cßn mang l¹ hiÖu qu¶ khi ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Do bÞ h­ háng nÆng nªn c«ng ty quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ ®Ó tiÕn hµnh nh­îng b¸n. NghiÖp vô x¶y ra ngµy 30/6/2003 theo chøng tõ sè 27. XÝ nghiÖp chuyÓn nh­îng tµi s¶n ki èt b¸n hµng d·y 1. Biªn b¶n ®Þnh gi¸ Sè 69 Ngµy 30/6/2003 Nguyªn gi¸: 81.064.180 (VN§) Gi¸ trÞ hao mßn: 50.064.180 (VN§) Gi¸ trÞ cßn l¹i: 31.000.000 (VN§) Chi phÝ thanh lý: 200.000 (VN§) KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan nh­ biªn b¶n häp xÝ nghiÖp ngµy 30/6/2003. C¨n cø vµo b¶ng ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n gi¸ t¨ng gia t¨ng vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan kh¸c. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n BT1: xo¸ sæ tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 214: 50.064.180 (VN§) Nî TK 821: 31.000.000 (VN§) Cã TK 211: 81.064.180 (VN§) BT2: ph¶n ¸nh chi phÝ nh­îng b¸n Nî TK 821: 200.000 (VN§) Cã TK 111: 200.000 (VN§) BT3: ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu håi tõ nh­îng b¸n Nî TK 111: 34.100.000 (VN§) Cã TK 721: 31.000.000 (VN§) Cã TK 33311: 3.100.000 (VN§) PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕt to¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp kinh doanh chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu NghÖ An Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n ®ang gnµy ®­îc n©ng cao vµ hoµn thiÖn ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp. Së dÜ nh­ vËy lµ do kÕ to¸n lµ khoa häc vµ nghÖ thuËt, cã hÖ thèng tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n, nguån vèn, còng nh­ c¸c ho¹t déng kinh tÕ trong xÝ nghiÖp. H¬n n÷a c¸c th«ng tin cña kÕ to¸n cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh cña ng­êi qu¶n lý vµ tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña xÝ nghiÖp. T¹i xÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu c«ng t¸c h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®· kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó thÝch nghi vµ ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu qu¶n lý. Song trong h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vÉn cßn tån t¹i mét sè thiÕu sãt cÇn ®­îc bæ sung, chØnh lý vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a, cã nh­ vËy míi gióp cho xÝ nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh. NhËn xÐt chung t×nh h×nh cña xÝ nghiÖp KÓ tõ khi thµnh lËp xÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt khÈu NghÖ An ®Õn nay sau nhiÒu n¨m cñng cè vµ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, bæ sung tµi s¶n cè ®Þnh vµ n©ng cÊp, c¶i t¹o hoµn chØnh v¨n phßng, xÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn râ rÖt trong viÖc ®¹t thµnh tÝch cao vÒ kinh doanh vµ lîi nhuËn. MÆc dï gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ trë ng¹i trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, xÝ nghiÖp vÉn lu«n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n b»ng nh÷ng thµnh tÝch trong nhiÒu n¨m qua, trong ®ã sù ®ãng gãp rÊt quan träng cña bé m¸y qu¶n lý xÝ nghiÖp nãi chung, bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n c«ng t¸c kÕ to¸n theo chñ tr­¬ng ®æi míi cña Nhµ n­íc. C«ng t¸c kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp thùc sù lµ mét c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho l·nh ®¹o xÝ nghiÖp trong viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp, t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vËt t­, tiÒn vèn gióp cho l·nh ®¹o cã nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp rÊt phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña h×nh thøc s¶n xuÊt. Bé m¸y kÕ to¸n rÊt gän nhÑ víi viÖc ph©n c«ng lao ®éng, cô thÓ tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô cho tõng kÕ to¸n. Mäi phÇn hµnh cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu cã ng­êi theo dâi thùc hiÖn ®óng néi quy. Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông vµ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Ban tµi chÝnh, tËp hîp chøng tõ gèc vµo c¸c sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh. Sau ®ã ghi vµo chøng tõ ghi sæ mét c¸ch cô thÓ. Sè liÖu chøng tõ ghi sæ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ho¸c vµo trùc tiÕp sæ c¸i ®Ó tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch râ rµng, ®Çy ®ñ. Trong n¨m qua, xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n ®Çu t­, ®æi míi trang thiÕt bÞ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §ång thêi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, kh«ng ngõng t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho xÝ nghiÖp. VÒ c¬ b¶n kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®­îc theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m khÊu hao vµ kiÓm kª tµi s¶n cè ®Þnh theo ®óng quy tr×nh ®¶m b¶o viÖc ph¶n ¸nh ®óng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã còng nh­ møc trÝch khÊu hao. XÝ nghiÖp lu«n cã ®éi ngò c¸n bé cã ®Çy ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc ®Ó ®iÒu hµnh v÷ng xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua. Cïng víi nh÷ng thµnh viªn lu«n cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong mçi c«ng viÖc. Bé phËn kÕ to¸n lu«n cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c sè liÖu cho mäi ®èi t­îng cÇn quan t©m nhÊt lµ bªn qu¶n lý nh­ gi¶m ®èc vµ phã gi¸m ®èc,... §Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m t¹o ra cña c¶i cho x· héi vµ ®¸p øng nhu cÇu ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. 2. Mét sè tån t¹i trong tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty chiÕm mét tû träng vèn kh¸ lín. TÊt c¶ sè vèn mµ c«ng ty cã ®­îc hÇu nh­ ®Òu ®Çu t­ vµo ®æi míi mua s¾m. Nh­ng ngay tõ qu¸ tr×nh mua tµi s¶n cè ®Þnh vµo bé phËn kÕ to¸n ®· kh«ng ®­a thÎ tµi s¶n cè ®Þnh vµo phÇn mua kÕ to¸n ®Ó cho thuËn lîi trong viÖc tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh møc ®· khÊu hao, nguyªn gi¸, mµ vµo thÎ tµi s¶n cè ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p thñ c«ng, dïng tay ghi sè liÖu. Mçi mét tµi s¶n cè ®Þnh ®Òu vµo mét mÉu thÎ mµ theo quy m« vµ tÝnh chÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lµ chñ yÕu khi t×m gi¸ trÞ cßn l¹i møc ®· kh©u hao trë nªn khã kh¨n vµ ph¶i tÝnh thñ c«ng. V× vËy rÊt bÊt tiÖn khi chóng ta muèn n©ng cÊp, c¶i t¹o, thanh lý mét tµi s¶n cè ®Þnh nµo ®ã. Qua b¸o c¸o chi tiÕt khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp nãi chung lµ chi tiÕt bªn c¹nh ®ã cßn cã thiÕu sãt trong biÓu mÉu, cô thÓ lµ: Mét sè tµi s¶n cè ®Þnh nh­ kho sè 1 -> 3 nhµ v¨n phßng lµm viÖc sè 1, sè 2 ®· khÊu hao hÕt nh­ng gi¸ trÞ sö dông cßn tèt vµ l©u dµi, nh­ng ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i ®Ó ®­a vµo khÊu hao tiÕp. Trªn ®©y lµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong c«ng t¸c h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp. ViÖc t×m ra ph­¬ng h­íng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i sÏ gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n, qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp ®­îc hoµn thiÖn ®ång thêi n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qña sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu NghÖ An Qua thêi gian thùc tËp ë xÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu víi ®Ò tµi "C«ng t¸c tµi s¶n cè ®Þnh". Tuy thêi gian t×m hiÓu nghiªn cøu thùc tÕ t¹i xÝ nghiÖp, b¶n th©n t«i cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ lý luËn, kinh nghiÖm thùc tÕ trong c«ng t¸c tµi s¶n cè ®Þnh. Nh­ng c¨n cø vµo nh÷ng tån t¹i hiÖn nay cña c«ng ty vµo chÕ ®é kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Bé Tµi chÝnh. T«i m¹nh d¹n nãi lªn suy nghÜ chñ quan cña m×nh, ®Ò xuÊt ®ãng gãp mét vµi ý kiÕn mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn thªm c«ng t¸c tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp. VÊn ®Ò thø nhÊt: CÇn ®­a thÎ tµi s¶n cè ®Þnh vµo phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó thuËn lîi cho c¸c nhµ qu¶ lý tÝnh xem gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh, gi¸ trÞ cßn l¹i ®Ó tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm phÇn ®· hao mét c¸ch chÝnh x¸c. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ®­a thÎ tµi s¶n cè ®Þnh vµo phÇn mÒm kÕ to¸n sÏ gi¶m søc lao ®éng cña mçi mét kÕ to¸n ®Ó c¬ giíi ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, cËp nhËt víi nÒn kÕ to¸n thÕ giíi. VÊn ®Ò thø hai: HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®Òu gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn cho ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh. XÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu NghÖ An còng kh«ng tr¸nh ®­îc khã kh¨n thùc tÕ nµy. Tõ tr­íc tíi nay theo t«i ®­îc biÕt c¸c tr­êng hîp lµm t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp mua s¾m theo nguån vèn chñ së h÷u. VÊn ®Ò thø ba: §Ó b¶o ®¶m an toµn cho c«ng nh©n lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng, xÝ nghiÖp cÇn trang bÞ ®æi míi c¸c thiÕt bÞ cò. Võa lµm t¨ng n¨ng su©t hiÖu qu¶ kinh doanh võa ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho xÝ nghiÖp. Tãm l¹i, nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ cña xÝ nghiÖp kh«ng ph¶i kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc. T«i tin r»ng víi ®éi ngò c¸n bé n¨ng næ, nhiÖt t×nh, ch¾c ch¾n xÝ nghiÖp sÏ v­ît qua nh÷ng khã kh¨n, v÷ng vµng h¬n trong kinh doanh ®Ó cã ®­îc vÞ trÝ xøng ®¸ng trong ngµnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu.doc
Luận văn liên quan