Đề tài Công tác quản lý CP sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 4 CHƯƠNG I- NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 6 I- Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 6 1. Khái niệm 6 2. Phân loại chi phí 8 2.1. Theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh 8 2.2. Theo yếu tố chi phí 8 2.3. Theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 9 2.4. Theo chức năng chi phí trong sản xuất kinh doanh 10 2.5. Theo cách thức kết chuyển chi phí 10 2.6. Theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành 10 2.7. Một số cách thức phân loại khác 11 3. Những ngành nghề đặc trưng và đặc điểm về chi phí của chúng 12 3.1. Ngành công nghiệp 12 3.2. Ngành nông nghiệp 12 3.3. Ngành xây dựng cơ bản 12 3.4. Ngành thương mại - dịch vụ 13 4. Nội dung chi phí kinh doanh năm tài chính 13 4.1. Chi phí kinh doanh 13 4.2. Các chi phí hoạt động khác 14 4.3. Các loại thuế chủ yếu 14 II- Giá thành sản phẩm 16 1. Nội dung giá thành sản phẩm và dịch vụ 17 2. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm - dịch vụ 17 3. Các chỉ tiêu đánh giá việc hạ giá thành sản phẩm so sánh được các nhân tố ảnh hưởng đến việc hạ giá thanh 18 3.1. Các chỉ tiêu 18 3.2. Các nhân tố tác động để giảm giá thành sản phẩm 19 III. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm. 20 IV. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm 21 1. Sự cần thiết 21 2. ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm 22 V. Vai trò và các biện pháp của quản trị tài chính trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp . 22 1. Vai trò của quản trị tài chính trong các hoạt động quản lý chi phí và hạ giá thành sản phẩm 22 2. Các biện pháp tài chính để quản lý chi phí và hành chính giá thành sản phẩm 23 2.1. Lập kế hoạch chi phí 24 2.2. Kiểm tra tài chính đối với những chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 24 V- Tình hình quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 26 CHƯƠNG II- TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG HỮU HƯNG 28 I- Đặc điểm chung của công ty 28 1. Quá trình hình thành và phát triển 28 2. Đặc điểm qui trình công nghệ 29 3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý ở Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng 32 3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 32 3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 33 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 34 II- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng 37 III- Tình hình quản lý chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng 42 1. Đặc điểm chi phí sản xuất kinh doanh của công ty 42 1.1. Phân loại theo khoản mục chi phí 43 1.2. Phân loại theo yếu tố chi phí 45 2. Tình hình quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng 45 3. Phương thức quản lý giá thành sản phẩm công ty 46 IV- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG HỮU HƯNG 49 1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong giá thành đơn vị sản phẩm 59 2. Chi phí nhân công trực tiếp trong giá thành sản phẩm 61 3. Chi phí sản xuất chung trong giá thành sản phẩm 63 4. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong giá thành sản phẩm 64 5. Chi phí bán hàng trong giá thành sản phẩm 65 6. Nhận xét về tình hình quản lý chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng 66 CHƯƠNG III- MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG HỮU HƯNG 70 I- Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng năm 2001 và trong thời gian tới 70 II- Các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng 72 1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu , nhiên liệu 72 2. Phát triển nguồn nhân lực - giảm chi phí nhân công 73 3. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp 74 4. Nâng cao năng lực sản xuất của máy móc thiết bị 74 Kết luận 76 Tài liệu tham khảo 77 LỜI NÓI ĐẦU Trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt cùng với sự khan hiếm các nguốn lực như hiện nay, việc chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm đều là nhu cầu bức thiết của bất cứ đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh nào. Các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, hộ gia đình kinh doanh, hợp tác xã, các doanh nghiệp nước ngoài hay liên doanh đều coi đó là nhiệm vụ chiến lược để tồn tại và phát triển, cho dù mục đích của mỗi loại hình doanh nghiệp có khác nhau, ngoài mục tiêu chung là lợi nhuận. Đối với doanh nghiệp nhà nước, trước đây trong thời kỳ bao cấp, hoàn toàn sản xuất theo mệnh lệnh, kế hoạch nhà nước rót xuống. Sau đại hội VI của Đảng (1986) và tiếp tục hoàn thiện, phát triển đường lối đổi mới trong các đại hội VII và VIII, doanh nghiệp nhà nước ngày càng được tụ chủ hơn. Do đó, với các doanh nghiệp này, việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm không ngoài mục đích tăng lợi nhuận (với doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh), mang lại sản phẩm rẻ, có chất lượng tốt cho mọi người (với doanh nghiệp nhà nước công ích) và tiết kiệm chống lãng phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của quốc gia. Còn với loại hình doanh nghiệp khác, quản lý được tốt các chi phí cũng đều là tiền đề của hạ giá thành sản phẩm. Nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh về giá. Doanh nghiệp nào có mức giá hợp lý sẽ bán được nhiều hơn và từ đó thu hồi vốn nhanh và tăng lợi nhuận. Mặt khác, nó giúp doanh nghiệp kiểm soát được các nguồn lực của mình để sử dụng có hiệu quả. Như vậy có thể nói, với các đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh luôn phải nghĩ đến mặt phương trình kinh tế căn bản nhất, đơn giản nhất nhưng cũng không dễ giải. Đó là: Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí. Để tăng lợi nhuận thì hoặc tăng doanh thu hoặc giảm chi phí hoặc mức tăng doanh thu phải lớn hơn mức tăng chi phí . Trong đó việc giảm chi phí vẫn được coi là linh hồn, nhân tố chất lượng của phương trình này Nhận thức được điều đó, sau một thời gian thực tập tốt tại công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng (Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội), tôi đã quyết định trọn đề tài: "Một số biện pháp để quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng:" làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp. Bài khoá luận gồm có ba chương: Chương I: Những lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và gía thành sản phẩm. Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế quản lý chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại công ty - Gốm xây dựng Hữu Hưng-. Chương III: Những giải pháp cơ bản để quản lý chi phí và hạ giá thành sản phậm tại công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng. Bài khoá luận được hoàn thành bằng nhiều nỗ lực nghiên cứu tìm tòi học hỏi của bản thân, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Bùi Tiến Hanh và sự tạo điều kiện giúp đỡ tận tâm của các cô chú, các chị cán bộ công nhân viên công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng, góp phần quan trọng cho sự thành công của bài khoá luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ đó. Do trình độ còn hạn chế nên bài khoá luận này không tránh khỏi nhiều thiếu sót, rất mong được thầy cô giáo và các bạn bè, các độc giả quan tâm góp ý kiến.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác quản lý CP sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã ®iÒu chØnh chóng cho hiÖu qu¶. 1.2. Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu gåm chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng. Nguyªn vËt liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho qu¶n lý ph©n x­ëng, dông cô c«ng cô cho qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm. §Êt, than… - Chi phÝ nh©n c«ng gåm c¸c chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, trî cÊp ®éc h¹i vµ lµm viÖc ca 3 cho c¸c c«ng nh©n qu¶n lý ph©n x­ëng, c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp, qu¶n lý doanh nghiÖp còng nh­ nh©n viªn b¸n hµng… - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho s¶n xuÊt trùc tiÕp hoÆc cho c¸c bé phËn qu¶n lý kh¸c. Tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty chØ cã tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh gåm cã nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ v¨n phßng, nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c. KhÊu hao theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi gåm c¸c chi phÝ nh­ tiÒn ®iÖn, tiÒn thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m«i giíi dÞch vô… - C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nh­ chi phÝ mua thiÕt bÞ, ®å dïng v¨n phßng phÈm… ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo c¸ch nµy gióp doanh nghiÖp n¾m ®­îc c¸c yÕu tè cÊu thµnh chi phÝ cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Nhê n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm ®ã, C«ng ty míi cã thÓ v¹ch ra c¸c ph­¬ng ¸n tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ë yÕu tè nµo. 2. T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H­ng. Kh«ng chØ ®èi víi C«ng ty H÷u H­ng mµ víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ ®Òu ®­îc rÊt coi träng. MÆc dï s¶n xuÊt g¹ch ngãi ®­îc coi lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty nh­ng C«ng ty còng ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu lùc l­îng c¹nh tranh kh¸c. Ngay c¶ víi c¸c thµnh viªn thuéc Tæng C«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng nh­ C«ng ty Gèm x©y dùng §¹i Thanh, C«ng ty Gèm x©y dùng Tõ S¬n, c«ng ty Gèm x©y dùng Xu©n Hoµ vµ c¸c lß g¹ch cña t­ nh©n còng lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh gay g¾t. C¸c lß t­ nh©n víi ®éi ngò tiªu thô vµ chuyªn chë n¨ng ®éng, gi¸ thÊp h¬n nªn ®· gi÷ mét thÞ phÇn kh«ng thÓ coi th­êng (thÞ tr­êng d©n c­). Do ®ã, viÖc gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh lu«n ®­îc coi träng. Phßng kÕ to¸n ®­îc giao nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch chi phÝ cho tõng n¨m trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt ngµnh, c¸c chØ tiªu tõ n¨m tr­íc. Nguyªn t¾c tiÕt kiÖm ®­îc qu¸n triÖt tõ c¸c phßng ban ®Õn c¸c ph©n x­ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt. Nãi chung, kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n ®i ®«i víi kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¨n cø vµo viÖc ph©n lo¹i c¸c chi phÝ nªu trªn, C«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch chi phÝ cho tõng kh©u: chi phÝ s¶n xuÊt (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung), chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp; lËp kÕ ho¹ch theo tõng yÕu tè: kÕ ho¹ch chi phÝ nguyªn vËt liÖu, kÕ ho¹ch lao ®éng vµ quÜ l­¬ng, khÊu hao TSC§… qua ®ã, C«ng ty tæng hîp thµnh kÕ ho¹ch tæng chi phÝ, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ tiÕn tíi lËp kÕ ho¹ch doanh thu. 3. Ph­¬ng thøc qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng ty. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng s¶n phÈm ®¬n vµ th­êng tÝnh ë mÆt ®¬n vÞ sè l­îng lµ 100, 1000 hoÆc 1 v¹n g¹ch. Do ®ã, chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng th­êng t×nh cho c¸c ®¬n vÞ nµy. LËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm còng lµ mét c¸ch gióp C«ng ty qu¶n lý ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch chñ ®éng. Qua viÖc tËp hîp, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt, ta tiÕn hµnh tÝnh gi¸ cho c¸c s¶n phÈm ®ã. Nh­ vËy, viÖc lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh chÝnh lµ viÖc ­íc tÝnh, tÝnh thö gi¸ giµnh cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Ph¶i nãi r»ng ®ã lµ mét nhiÖm vô quan träng, lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan dùa trªn nh÷ng c¨n cø x¸c ®¸ng. - C¨n cø vµo ®Þnh møc kü thuËt, kinh tÕ cho phÐp cña s¶n phÈm: ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, tiÒn l­¬ng, khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ…. - C¨n cø vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô cña n¨m tr­íc, ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c yÕu tè, sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sù biÕn ®éng ®ã ®Ó t×m ra mét c¬ cÊu phï hîp h¬n trong kú tíi, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i. KÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm tæng hîp n¨m 1999 §¬n vÞ tÝnh: 1000® ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh §Þnh møc §¬n gi¸ Sè l­îng Tæng chi phÝ - NVL trùc tiÕp 4.307.068 + §Êt m3 84.459 26.060 70.000 2.201.002 + Than TÊn 8845,3 238.100 70.000 2.106.066 - NC trùc tiÕp 3.762.448 + L­¬ng 48.975 - 70.000 3.428.264 + B¶o hiÓm… 4.774 - 70.000 334.184 - Chi phÝ SXC 108.648 70.000 7.605.330 - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña c«ng ty - kÕ ho¹ch chi phÝ lu«n g¾n víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Trong thêi kú c«ng ty t¨ng c­êng më réng s¶n xuÊt kinh doanh, tæng chi phÝ cã thÓ t¨ng lªn t­¬ng øng víi qui m« më réng, nh­ng cã thÓ gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i h¹ xuèng. Trªn b¶ng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm tæng hîp, c¸c chØ tiªu c¬ b¶n cña chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®Þnh møc tiªu hao (cho nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, hao phÝ tiÒn c«ng lao ®éng, ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt chung), ®¬n gi¸ cho tõng lo¹i chi phÝ tõ ®ã, dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n l­îng s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra tæng chi phÝ cho tõng chØ tiªu vµ cho tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt. B¶ng kÕ ho¹ch tæng hîp gi¸ thµnh s¶n phÈm d­a trªn c¬ së kÕ ho¹ch chi tiÕt tõng lo¹i s¶n phÈm. Mét c¸ch kh¸c, c¸c yÕu tè chi phÝ trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm còng ®­îc lËp kÕ ho¹ch mét c¸ch cô thÓ vµ còng ®­îc lÊy lµm c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¸ch gi¸ thµnh chung. Còng tõ ®ã, c«ng ty cã thÓ lËp kÕ ho¹ch chuÈn bÞ vÒ nguyªn vËt liÖu, lao ®éng, kÕ ho¹ch tæng quÜ l­¬ng vµ cho c¸c chi phÝ kh¸c. BiÓu tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång Kho¶n môc N¨m 1998 KÕ ho¹ch Tû lÖ % - Chi phÝ s¶n xuÊt 11.651 15.674 +34,5 + Nguyªn vËt liÖu chÝnh 3.411 4.307 +26,6 + L­¬ng 2.368 3.762 +58,8 + S¶n xuÊt chung 5.872 7.605 +29,5 - Chi phÝ b¸n hµng 1.124 1.079 -4 - Chi phÝ QLDN 2.022 2.246 +11 Tæng céng 14.797 18.999 +28,4% BiÓu trªn cho biÕt c¸c chØ tiªu chung trong c¬ cÊu tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C¬ cÊu chi phÝ trong tæng chi phÝ gåm 78,7% lµ chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp vµ 21,3% lµ chi phÝ gi¸n tiÕp (gåm cã 7,5% lµ chi phÝ b¸n hµng vµ 13,8% lµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp). Theo kÕ ho¹ch, tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999 lµ 18.999 triÖu ®ång t¨ng 28,4% trong ®ã chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng 34,5%, gi¶m chi phÝ b¸n hµng -4% vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng 11%. Nh­ vËy, c«ng ty cè g¾ng gi¶m bít c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp trong khi dù trï kho¶n chi phÝ tiÒn l­¬ng t¨ng t¬Ý 58,8%. ViÖc gi¶m bít c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp còng nh­ gi¶m tû träng cña chóng trªn tæng chi phÝ lµ hîp lý. Bëi ®ã lµ nh÷ng chi phÝ t¸c ®éng trùc tiÕp lªn lîi nhuËn. MÆt kh¸c, nh÷ng chi phÝ nµy nÕu ph¸t sinh qu¸ nhiÒu sÏ dÉn ®Õn l·ng phÝ vµ nguy c¬ tham nhòng. Tõ viÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ chi phÝ ®ã, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô vµ c¸c th«ng tin kh¸c c«ng ty lËp kÕ ho¹ch doanh thu vµ lîi nhuËn chung cho toµn c«ng ty vµ riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Nh­ vËy, c¬ së cña viÖc qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm vÉn lµ kÕ ho¹ch vµ viÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ vµ gi¸ thµnh. C¨n cø vµo môc tiªu ®Æt ra ®Ó lËp kÕ ho¹ch cô thÓ råi tõ ®ã dùa vµo kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn. NÕu kh«ng cã kÕ ho¹ch, ho¹t ®éng s¶n xuÊt nãi chung vµ qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh nãi riªng sÏ khã kiÓm so¸t næi. Tuy nhiªn, kÕ ho¹ch ph¶i lu«n s¸t víi thùc tÕ vµ ph¶i mang tÝnh kh¶ thi. §ång thêi, nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i lu«n theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, nhanh chãng kh¾c phôc hoÆc bæ sung hay ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch trong tr­êng hîp cÇn thiÕt ®Ó phï hîp víi thùc tÕ. NhËn thøc ®­îc vai trß cña kÕ ho¹ch trong qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, hµng n¨m C«ng ty Gèm X©y dùng H÷u H­ng tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch chi phÝ vµ gi¸ thµnh chung cho c«ng ty, kÕ ho¹ch chi tiÕt cô thÓ cho tõng lo¹i s¶n phÈm, kÕ ho¹ch chi tiÕt cho tõng lo¹i chi phÝ (kÕ ho¹ch cho c¸c yÕu tè, kho¶n môc chi phÝ). Trong n¨m kÕ ho¹ch, c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho tõng th¸ng, tæng hîp trong tõng quÝ vµ tõng n¨m, tÝnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ cña tÊt c¶ s¶n phÈm, lËp thµnh "B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh s¶n phÈm". Qua so s¸nh, ®¸nh gi¸ thùc tÕ víi kÕ ho¹ch, c«ng ty n¾m ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý. Cã thÓ nãi, kÕ ho¹ch cµng chi tiÕt, cô thÓ th× tÝnh kh¶ thi cµng cao gãp phÇn gi¶m nhÑ c¸c c«ng viÖc qu¶n lý. IV- T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm chñ yÕu t¹i C«ng ty Gèm X©y dùng H÷u H­ng. S¶n phÈm g¹ch ngãi cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng víi nhiÒu chñng lo¹i vµ chÊt l­îng t­¬ng øng. Trong ®ã, mét sè lo¹i s¶n phÈm nh­ g¹ch 2 lç, g¹ch R6 lç, g¹ch chÎ 200, g¹ch chÎ 300, chÎ 400 lµ nh÷ng s¶n phÈm cã tû träng lín trong c¬ cÊu s¶n phÈm còng nh­ c¬ cÊu tæng chi phÝ. D­íi ®©y lµ b¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ so s¸nh ®­îc vµ b¶ng ph©n tÝch gi¸ thµnh toµn bé cña c¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®ã n¨m 2000 th«ng qua c¸c b¶ng thèng kª sau (xem b¶ng 1,2,3,4). Tr­íc hÕt cã thÓ nhËn thÊy tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu cã nh÷ng kho¶n môc chi phÝ gièng nhau chØ kh¸c vÒ tû träng tõng lo¹i chi phÝ trªn tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ã lµ nh÷ng chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nhiªn liÖu, ®iÖn n¨ng, chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Xem xÐt trªn b¶ng gi¸ thµnh toµn bé c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 1999 ta nhËn thÊy mét sè ®Æc ®iÓm: Nguyªn vËt liÖu chÝnh (®Êt) vµ nhiªn liÖu ®Òu cã tû träng gÇn ngang nhau trong gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm. NÕu nh­ ®Êt cã tû träng lµ 11,9 % th× thanh nhiªn liÖu chiÕm 11,3%. §iÒu ®Æc biÖt lµ nhiªn liÖu - than - còng tham gia cÊu thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ ®iÖn n¨ng ®Ó ho¹t ®éng cho c¸c m¸y mãc (gåm cã lß nung, lß sÊy, m¸y xóc nhiÒu gÇu, m¸y nhµo....) còng kh¸ lín, chiÕm tíi 10,9 % tæng gi¸ thµnh. Chi phÝ cho nh©n c«ng s¶n xuÊt trùc tiÕp gåm l­¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l­¬ng còng chiÕm tû träng tíi 19,5%. ChiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung (29,1%) gåm c¸c chi phÝ nh­ l­¬ng lao ®éng qu¶n lý, phôc vô ph©n x­ëng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô, khÊu hao.. cã tû träng lín nh­ vËy lµ do chi phÝ khÊu hao TSC§ rÊt lín. §ã lµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp s¶n phÈm t¹o nªn gi¸ thµnh c«ng x­ëng. C¸c chi phÝ nµy chiÕm tæng céng 82,8 % trªn gi¸ thµnh toµn bé. Cßn l¹i c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp (chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp) chiÕm lÇn l­ît lµ 5,5% vµ 11,7%. Trªn ®©y míi lµ nh÷ng nhËn ®Þnh chung vÒ c¬ cÊu chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm - c¬ cÊu tÝnh b×nh qu©n cho c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. §èi víi mçi s¶n phÈm, chóng ta l¹i cã c¬ cÊu riªng. Ch¼ng h¹n xem xÐt 3 lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu lµ g¹ch chÎ 200, chÎ 300 vµ g¹ch R6 lç. §èi víi lo¹i g¹ch chÎ 200, tû träng chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ 11,5% nhiªn liÖu lµ 10,5 trong khi ®iÖn n¨ng còng lµ 10,9%. Tuy vËy, l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt chiÕm tíi 20% ch­a kÓ chi phÝ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ 25,1% chi phÝ b¸n hµng 5,8% vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chiÕm 14,3%. Nh­ vËy, gi¸ thµnh c«ng x­ëng cña s¶n phÈm g¹ch chÎ 200 chiÕm cã 79,9% cßn l¹i lµ c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp (20,1%). Cßn víi lo¹i g¹ch chÎ 300, c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp lªn ®Õn møc 25,9%. Trong ®ã, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chiÕm 18,4% vµ chi phÝ b¸n hµng tíi 7,5%. C¸c kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nhiªn liÖu, ®iÖn n¨ng tæng céng chØ chiÕm 24,8%, l­¬ng CNSX lµ 24,6% céng víi kho¶n trÝch theo l­¬ng 2,3%, chi phÝ s¶n xuÊt chung còng chØ 22,5%. Nh­ vËy, vÒ c¬ cÊu chi phÝ, s¶n phÈm g¹ch chÎ 300 t­¬ng ®èi kh¸c biÖt so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c còng nh­ so víi c¬ cÊu chung. S¶n phÈm g¹ch R6 lç còng mang l¹i mét c¬ cÊu rÊt riªng. Trong ®ã, chi phÝ s¶n xuÊt chung lªn tíi 30,7%. Trong khi ®ã, chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp nh­ nguyªn vËt liÖu chÝnh 12,2%, nhiªn liÖu 9,4%, ®iÖn n¨ng 9,3% còng nh­ chi phÝ nh©n c«ng s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ 19,1% t­¬ng ®èi ngang b»ng víi møc chung. C¸c chi phÝ gi¸n tiÕp chiÕm 19,1%. viÖc n¾m râ c¬ cÊu chi phÝ cña mçi lo¹i s¶n pÈm lµ rÊt quan träng gióp ta hiÓu ®­îc tõng lo¹i chi phÝ trong s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm cña nã vµ tØ träng cña nã trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã cã thÓ tËp trung mòi nhän vµo tõng lo¹i chi phÝ ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ h¬n. Râ rµng, c¬ cÊu chi phÝ s¶n phÈm mçi lo¹i kh¸c nhau th× kh¸c nhau. TÊt nhiªn ë ®©y ta chØ xÐt vÒ mÆt c¬ cÊu. §ång thêi, ®©y kh«ng ph¶i lµ mét c¬ cÊu cè ®Þnh mang tÝnh ®Þnh møc mµ nã lu«n biÕn ®éng trong c¸c thêi kú kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, c¸c chi phÝ trùc tiÕp nh­ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp ®Òu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ®Þnh møc tiªu hao t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Nh­ng nÕu trong kú ph¸t sinh c¸c kho¶n nh­ s¶n phÈm háng, l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu hay giê c«ng lao ®éng kh«ng b¶o ®¶m... cã thÓ v­ît ®Þnh møc chi phÝ. §iÒu ®ã cã kh¶ n¨ng dÉn ®Õn sù t¨ng vät chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ nh©n c«ng trong kú. Víi chi phÝ ®iÖn n¨ng, nÕu kh«ng qu¶n lý tèt nguån ®iÖn còng nh­ ph©n bæ chi phÝ ®iÖn n¨ng sÏ dÉn tíi l·ng phÝ. Nãi chung, c¸c chi phÝ phôc vô vÉn lµ nh¹y c¶m nhÊt bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. NÕu kh«ng qu¶n lý chÆt, chóng rÊt dÔ ph¸t sinh. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn gi¶m c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp (b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp) bëi chóng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nh­ vËy, c¬ cÊu chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh«ng cè ®Þnh. ChØ mét thay ®æi trong tõng kho¶n môc chi phÝ cã thÓ dÉn tíi thay ®æi toµn bé c¬ cÊu s¶n phÈm. Môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu lµ t×m ra mét c¬ cÊu chi phÝ phï hîp sao cho kh¶ thi ®Ó võa ®¶m b¶o chÊt l­îng tuyÖt ®èi cña s¶n phÈm, võa t¨ng lîi nhuËn mµ s¶n phÈm ®ã mang l¹i, gi¶m c¸c hao phÝ kh«ng cÇn thiÕt. Do ®ã, cÇn ph¶i cã mét c¬ chÕ qu¶n lý c¸c chi phÝ ®ã trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt. CÇn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý mµ c¬ së cña nã lµ kÕ ho¹ch. Mét lÇn n÷a cã thÓ thÊy r»ng viÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ rÊt cÇn thiÕt. Còng nh­ ë C«ng ty Gèm X©y dùng H÷u H­ng, viÖc lËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn còng nh­ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn, hoµn thµnh kÕ ho¹ch chi phÝ vµ gi¸ thµnh lu«n lu«n ®­îc coi träng vµ ®¸nh gi¸ ®óng møc. Ta xem xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty trong n¨m 1999. Trong n¨m 1999, gi¸ thµnh toµn bé cña c«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ. KÕ ho¹ch ®Ò ra trong n¨m lµ 18.999.395 ngh×n ®ång nh­ng thùc tÕ ®· t¨ng lªn 19.230.865 ngh×n ®ång tÝnh cho cïng mét ®¬n vÞ s¶n phÈm tiªu thô (t¨ng 1,2% so víi kÕ ho¹ch). Trong ®ã, cã nh÷ng kho¶n chi phÝ t¨ng lªn t­¬ng ®èi lín nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®iÖn n¨ng hay chi phÝ s¶n xuÊt chung. Còng cã nh÷ng chi phÝ gi¶m nh­ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ kÌm theo nã lµ c¸c kho¶n trÝch nép, c¸c chi phÝ b¸n hµng, qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh×n chung, c«ng ty ch­a hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã lµ ch­a h¹ ®­îc gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm. Nh­ng râ rµng, c«ng ty ®· gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ b¸n hµng. §ã lµ mét tÝn hiÖu tèt, b­íc ®Çu ®¸nh gi¸ mét c¬ cÊu ®· hîp lý h¬n. XÐt ®Õn c¸c s¶n phÈm cô thÓ kh¸c. Ch¼ng h¹n, s¶n phÈm g¹ch chÎ 200 ®· gi¶m ®­îc gi¸ thµnh lµ - 118 ®ång chiÕm kho¶ng -0,04%. Nãi chung, c«ng ty ®· hoµn thµnh ®­îc kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, tuy ch­a xuÊt s¾c. C¸c kho¶n chi phÝ hÇu hÕt ®Òu t¨ng chót Ýt, tû lÖ t¨ng tõ 0,8% ®Õn 1,9%. Bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng chi phÝ gi¶m xuèng nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh (-0,9%), chi phÝ b¸n hµng vµ ®Æc biÖt gi¶m t­¬ng ®èi m¹nh chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (-4,9%). Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm g¹ch chÎ 300 n¨m 1999 lµ 1.094.894 ®ång trªn 1000 viªn g¹ch so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 1.089.650 t¨ng +5244 ®ång tøc 0,5%. Trõ c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp cßn c¸c chi phÝ kh¸c ®Òu t¨ng. Tû lÖ t¨ng dao ®éng nhá tõ 0,8% ®Õn 2,1% so víi kÕ ho¹ch. §èi víi s¶n phÈm g¹ch R6 lç t×nh h×nh h¬i kh¸c. Gi¸ thµnh toµn bé cña nã vÉn t¨ng tõ 567.526 lªn 571.505 ®ång trªn 1.000 viªn g¹ch tøc lµ t¨ng 0,7% so víi kÕ ho¹ch. C¸c kho¶n môc chi phÝ ®Òu t¨ng ngo¹i trõ chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ nhiªn liÖu. Ta sÏ xem xÐt cô thÓ ë phÇn sau. Nh­ vËy, mçi s¶n phÈm kh¸c nhau cã nh÷ng biÕn ®éng kh¸c nhau vÒ t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã s¶n phÈm hoµn thµnh vµ cã s¶n phÈm kh«ng hoµn thµnh. Xu h­íng chung lµ th­êng gi¸ thµnh thùc tÕ cao h¬n kÕ ho¹ch Ýt nhiÒu bëi kÕ ho¹ch kh«ng thÓ l­êng hÕt ®­îc c¸c biÕn ®éng c¸ thÓ x¶y ra lµm t¨ng c¸c chi phÝ. ë ®©y, chØ cã s¶n phÈm g¹ch chÎ 200 lµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch chung. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ h¬n b»ng c¸ch l­îng ho¸ t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ so s¸nh ®­îc, ng­êi ta cßn sö dông hai chØ tiªu lµ møc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ tû lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ë ®©y, ®Ó ®¬n gi¶n, gi¶ ®Þnh c«ng ty chØ s¶n xuÊt 3 lo¹i s¶n phÈm lµ g¹ch chÎ 200, g¹ch chÎ 300 vµ g¹ch R6 lç. C¸c chØ tiªu vËn dông vµo c¸c s¶n phÈm nµy cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau nh­ ®· nªu trong ch­¬ng I: - Møc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm (MZ) Trong ®ã: MZ: Møc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm so s¸nh ®­îc Zi, Zi1: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ n¨m 1999. n = 3: Sè lo¹i s¶n phÈm so s¸nh ®­îc i: Lo¹i s¶n phÈm so s¸nh thø i Si1: Sè l­îng s¶n phÈm thùc tÕ n¨m 1999. - Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh ¸p dông c«ng thøc ta tÝnh to¸n ®­îc c¸c chØ tiªu d­íi ®©y: Hai chØ tiªu trªn cho thÊy c«ng ty kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tæng gi¸ thµnh toµn bé cña 3 s¶n phÈm t¨ng +13274,1 trªn 1000 viªn g¹ch hay lµ t¨ng +0,34% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Cã møc t¨ng nh­ vËy lµ do hai lo¹i s¶n phÈm g¹ch chÎ 300 vµ g¹ch R6 lç cã gi¸ thµnh t¨ng kh¸ nhanh, gi¸ thµnh g¹ch chÎ 300 t¨ng +5244 ®ång t­¬ng ®­¬ng víi +0,5%, g¹ch R6 lç t¨ng +3979 ®ång t­¬ng ®­¬ng víi +0,7% so víi kÕ ho¹ch. Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm g¹ch chÎ 200 gi¶m xuèng tõ 294.330 ®Õn 294.212, tøc lµ gi¶m -118 ®ång/1000 viªn g¹ch hay -0,04%. Sù gi¶m nhÑ cña g¹ch chÎ 200 lµ s¶n phÈm cã tû träng kh¸ lín trong sè 3 lo¹i s¶n phÈm nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng g× mÊy ®Õn møc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm chung. Sù t¨nglªn cña gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ cã t¸c ®éng m¹nh lªn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Ch¼ng h¹n, nÕu tÝnh trªn 1000 viªn g¹ch th× con sè gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m xuèng cña g¹ch chÎ 200 lµ -118 ®ång, tÝnh cho tæng sè s¶n phÈm tiªu thô trong n¨m: G¹ch chÎ 200 -118 x 4.800.000 viªn 1000 = -566.400 G¹ch chÎ 300 +5244 x 1.500.000 1000 = 7.866.000 BiÕt r»ng tæng s¶n phÈm tiªu thô trong n¨m cña g¹ch chÎ 200 lµ 4.800 ngh×n viªn, g¹ch chÎ 300 lµ 1.500 ngh×n viªn vµ cña gach R6 lç lµ 1.500 ngh×n viªn. G¹ch R6 lç +3.979 x 1.500.000 1000 = 5.968.500 - 566.400 + 7.866.000 + 5.968.500 = 13.274.100 Nh­ vËy, cã thÓ nãi, riªng 3 lo¹i s¶n phÈm nµy c«ng ty ®· lµm lîi nhuËn gi¶m xuèng 13.274.100 ®ång. Nãi c¸ch kh¸c lµ lµm l·ng phÝ mét l­îng chi phÝ t­¬ng øng nh­ vËy. Theo nh­ ph©n tÝch ë trªn, ta ®· thÊy sù biÕn ®éng cña c¸c chi phÝ. Nã cã t¸c ®éng lµm biÕn ®æi c¬ cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó ph©n tÝch s©u h¬n sù biÕn ®éng ®ã, ta xem xÐt tõng kho¶n môc chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. Nh­ ®· nãi, nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng ty gåm ®Êt vµ than. Chóng ®­îc mua tõ c¸c n¬i, c¸c khu vùc l©n cËn sao cho ®Êt ®­îc ®¶m b¶o vÒ ®é sÐt, tû lÖ c¸t, ®é Èm, mµu s¾c, tû lÖ c¸c bon. §èi víi ®Êt, chi phÝ ®Ó mua lo¹i nguyªn vËt liÖu nay chñ yÕu lµ phÝ vËn chuyÓn, tiÒn mua ®Êt, nh©n c«ng… Bªn c¹nh ®ã, viÖc mua ®Êt chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín cña thêi tiÕt. Trong ®iÒu kiÖn m­a, ®Êt cã thÓ bÞ nh·o vµ viÖc chuyªn chë rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh­ thÕ, ®Êt sÏ kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn kü thuËt. §Êt ®­îc s¬ chÕ ®¶m b¶o ®é t¬i ®Ó trén lÉn víi than. Than ®­îc mua tõ c¸c c«ng ty than. Than ph¶i ®¶m b¶o mÞn, ®óng chñng lo¹i, ®ñ tiªu chuÈn vÒ kh¶ n¨ng liªn kÕt vµ cung cÊp nhiÖt l­îng ®èt ch¸y g¹ch. Còng nh­ c¸c hµng ho¸ kh¸c, chi phÝ vÒ ®Êt vµ than gåm gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n, chi phÝ vËn chuyÓn vµ chi phÝ tån tr÷. §iÖn n¨ng ®­îc sö dông cho c¸c lß nung, lß sÊy, m¸y xóc nhiÒu gÇu, m¸y c¸n, m¸y nhµo... víi c«ng suÊt tiªu thô rÊt lín. Cho nªn, ®iÖn n¨ng còng lµ mét chi phÝ chiÕm tØ träng ®¸ng kÓ. Ba yÕu tè nµy ®Òu ®­îc x©y dùng c¸c ®Þnh møc. C«ng ty ®· lËp ®­îc ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, ®iÖn n¨ng, nhiªn liÖu ¸p dông trong nhiÒu n¨m vµ hiÖn nay vÉn ®ang ®­îc ¸p dông. C«ng ty lËp kÕ ho¹ch dùa trªn c¸c ®Þnh møc tiªu hao vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu. Do ®ã, viÖc kiÓm so¸t c¸c chi phÝ ®­îc thuËn tiÖn vµ dÔ dµng h¬n. §èi víi s¶n phÈm g¹ch chÎ 200, c¶ ba lo¹i chi phÝ nµy ®Òu t¨ng lªn so víi kÕ ho¹ch. Trong ®ã, nguyªn vËt liÖu chÝnh t¨ng + 286 ®ång tøc lµ kho¶ng +0,9%, nhiªn liÖu t¨ng thªm +283 (+0,9%), cßn ®iÖn n¨ng t¨ng tõ 31.772 lªn 32.048, kho¶ng +0,8%. Víi mét ®Þnh møc tiªu hao kh«ng ®æi th× sù gia t¨ng nµy cã thÓ do biÕn ®éng cña ®¬n gi¸ vËt liÖu hoÆc do l·ng phÝ, do cã nhiÒu s¶n phÈm háng. §èi víi ®Êt, viÖc sö dông l·ng phÝ nãi chung Ýt x¶y ra v× viÖc s¶n xuÊt cho phÐp tËn dông hÕt nguyªn vËt liÖu. Còng nh­ vËy víi lo¹i g¹ch chÎ 300. C¸c chi phÝ nµy ®Òu t¨ng lªn so víi kÕ ho¹ch. Trong ®ã, ®iÖn n¨ng t¨ng lªn nhiÒu nhÊt víi tû lÖ lµ 2,1% so víi kÕ ho¹ch. Nguyªn vËt liÖu chÝnh t¨ng tõ 81.207 ®ång lªn 82.017 ®ång trªn mét ®¬n vÞ g¹ch, kho¶ng 0,9%, nhiªn liÖu t¨ng thªm +988 tøc 1,2% so víi kÕ ho¹ch. Do ®iÖn n¨ng cã tû träng kh¸ lín trong c¬ cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn viÖc t¨ng m¹nh chi phÝ ®iÖn n¨ng cÇn ®­îc chó ý. CÇn xem xÐt ®Þnh møc cã hîp lý ch­a, hÖ thèng ®iÖn n¨ng cã kh¶ n¨ng g©y thÊt tho¸t kh«ng? Cã tËn dông ®­îc hÕt thêi gian vËn hµnh m¸y kh«ng? Còng gièng nh­ g¹ch chÎ 300, chi phÝ ®iÖn n¨ng trong gi¸ thµnh cña R6 lç còng t¨ng kh¸ m¹nh (+2,2%). Tuy nhiªn chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ nhiªn liÖu l¹i gi¶m nhÑ -399 ®ång vµ -513 ®ång t­¬ng øng víi c¸c tû lÖ -0,6% vµ -0,9%. C«ng ty ch­a hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. C¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu, nhiªn liÖu ®Òu t¨ng lªn so víi kÕ ho¹ch. §Æc biÖt lµ chi phÝ vÒ ®iÖn n¨ng t¨ng ®¸ng kÓ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm. §iÖn n¨ng chiÕm tØ träng kh¸ lín trong gaÝa thµnh s¶n phÈm cho nªn cÇn xem xÐt c¸c yÕu tè ¶nh h­¬ngr ®Õn chi phÝ nµy ®Ó kiÓm so¸t tèt h¬n ch¼ng h¹n nh­ ®Þnh møc tiªu hao, gi¸ mua 1KW giê ®iÖn, t×nh h×nh sö dông ®iÖn cho m¸y mãc ®· hîp lý ch­a, hÖ thèng ®iÖn cã an toµn ®¶m b¶o tr¸nh thÊt tho¸t ®iÖn n¨ng kh«ng. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp do c¸c yÕu tè nh­ ®¬n gi¸ mua, ®Þnh møc tiªu hao, c¸c chi phÝ tån tr÷, b¶o qu¶n, chi phÝ mua hµng, chi phÝ n»m trong s¶n phÈm háng t¸c ®éng. Do ®ã, viÖc t¨ng lªn cña c¸c chi phÝ nµy trong gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ do c¸c yÕu tè trªn g©y ra. §èi víi chi phÝ nµy t¹ c«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H­ng, sù gia t¨ng cã thÓ do yÕu tè ®¬ gÝ biÕn ®æi, tØ lÖ s¶n phÈm háng t¨ng lªn, còng cã thÓ do tån kho nguyªn vËt liÖu l©u lµm ph¸t sinh chi phÝ l·i vay, hay khi tØ lÖ g¹ch lo¹i B hay g¸ch thø phÈm t¨ng lªn còng cã thÓ coi lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho lo¹i s¶n phÈm ®ã t¨ng lªn.§èi víi s¶n phÈm g¹ch ngãi, nÕu bÞ háng th× chØ cã bá ®i hoÆc b¸n víi gi¸ rÎ m¹t. Do ®ã, gi¶m ®­îc tû lÖ s¶n phÈm háng sÏ cã thÓ lµm gi¶m chi phÝ ®i rÊt nhiÒu. Tr­íc ®©y, khi c«ng ty vÉn sö dông c«ng nghÖ nung b»ng lß vßng th× tû lÖ s¶n phÈm háng rÊt cao vµ chÊt l­îng g¹ch lo¹i A rÊt Ýt. Nay khi ¸p dông c«ng nghÖ lß nung tuynen th× tû lÖ s¶n phÈm háng kh«ng ®¸ng kÓ vµ tû lÖ g¹ch lo¹i A t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Do vËy, ngoµi viÖc qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ®Þnh møc tiªu hao, c«ng ty còng cÇn ph¶i quan t©m tíi ®¬n gi¸ nguyªn vËt liÖu còng nh­ t×m c¸ch gi¶m tû lÖ s¶n phÈm háng. 2. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña toµn bé s¶n phÈm gi¶m xuèng tõ 3.428.264 ®Õn 3.427.128, kho¶ng -0.03% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Sù gi¶m ®ã lµ kh«ng ®¸ng kÓ nh­ng nã kÐo theo sù sót gi¶m cña c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (-5,6%). NÕu xem xÐt kho¶n môc chi phÝ nµy víi nhãm 3 s¶n phÈm trªn, ta thÊy chóng ®Òu t¨ng so víi kÕ ho¹ch. S¶n phÈm g¹ch chÎ 200, møc t¨ng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ +1.080 ®ång trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm tøc lµ +1,9% so víi kÕ ho¹ch. TÝnh cho toµn bé s¶n phÈm tiªu thô th× chi phÝ t¨ng lªn. (+1.080 + 85) 1000 x 4.800 = +5592 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña g¹ch chÎ 300 còng t¨ng tõ 266.813 lªn 269.093, kho¶ng +0,8%. Cïng víi nã c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¨ng +197 øng víi +0,8% so víi kÕ ho¹ch. §èi víi g¹ch R6 lç, chi phÝ nµy còng t¨ng lªn +675 ®ång trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm (t¨ng +0,7%), c¸c kho¶n trÝch nép theo l­¬ng t¨ng +37 (kho¶ng +0,4%). Nãi chung møc t¨ng nh­ vËy kh«ng ®¸ng kÓ. Qua sè liÖu ph©n tÝch ë trªn cã thÓ thÊy, c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch gi¸ thµnh chung s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Nh­ng ®èi víi ba s¶n phÈm g¹ch chÎ 200, 300 vµ g¹ch R6 lç th× ch­a hoµn thµnh. MÆc dï d©y chuyªn c«ng nghÖ cña Italia t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i nh­ng do ®Æc thï nghÒ nghiÖp nªn lao ®éng cña c«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt ®a sè lao ®éng lao ®éng phæ th«ng, Ýt cã tr×nh ®é chuyªn m«n. Phô tr¸ch vÒ mÆt kü thuËt th× cã c¸c kü s­ nh­ng lùc l­îng nµy cßn máng vµ phô tr¸ch lu«n viÖc kiÓm so¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó ®¶m b¶o ®­îc viÖc qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sao cho hiÖu qu¶. Tr­íc hÕt c«ng ty ph¶i cã ®ñ vÒ sè l­îng lao ®éng s¶n xuÊt. Ph¶i x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc quÜ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng võa ®¶m b¶o chi phÝ hîp lý, võa khuyÕn khÝch hä trong c«ng viÖc. Quan t©m ®Õn ®êi sèng, chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp, gi¸o dôc y tÕ cho c«ng nh©n vµ gia ®×nh hä. MÆt kh¸c, ph¶i ®¶m b¶o tèi ­u ho¸ nguån nh©n lùc, ®¶m b¶o sè l­îng c«ng nh©n lµm viÖc trong ca s¶n xuÊt, sè c«ng viÖc mµ mét c«ng nh©n ®¶m nhiÖm, ®¶m b¶o ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng trong ®ã ®Æc biÖt quan t©m tíi n¨ng suÊt lao ®éng cña mçi giê c«ng, sè giê lao ®éng trong 1 ngµy vµ sè ngµy lao ®éng trong th¸ng. Bëi v×, ®©y lµ nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n t¸c ®éng trùc tiÕp tíi chi phÝ nh©n c«ng. C«ng ty Gèm X©y dùng H÷u H­ng ®· rÊt quan t©m tíi nguån nh©n lùc cña m×nh. C«ng ty hµng n¨m vÉn cho c«ng nh©n, c¸n bé ®i häc c¸c kho¸ ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, hay c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n, dµi h¹n ®Ó phôc vô cho c«ng ty. 3. Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. N¨m 1999, kÕ ho¹ch ®Ò ra cho s¶n phÈm g¹ch chÎ 200 lµ 73.033 ®ång cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm nh­ng thùc tÕ lµ 73.913, t¨ng +880 ®ång (+1,2% so víi kÕ ho¹ch). Còng nh­ thÕ, chi phÝ s¶n xuÊt chung trong gi¸ thµnh g¹ch chÎ 300 t¨ng +2.245 ®ång, chiÕm +0,9% so víi kÕ ho¹ch. G¹ch R6 lç chi phÝ t¨ng tõ 175.102 lªn 175.650, t¨ng 0,3%. Còng nh­ víi c¸c s¶n phÈm kh¸c, chi phÝ s¶n xuÊt chung cña 3 s¶n phÈm cã tû träng rÊt cao trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cho nªn, chØ cÇn t¨ng thªm mét chót cã thÓ lµm t¨ng ®¸ng kÓ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã. Cã thÓ thÊy râ h¬n vÒ c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt chung qua b¶ng d­íi ®©y: §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång. Kho¶n môc N¨m tr­íc KÕ ho¹ch 1999 Ph¸t sinh % gi¸ thµnh KÕ ho¹ch % gi¸ thµnh L­¬ng qu¶n lý vµ lao ®éng gi¸n tiÕp 389 2,43 983 5,16 Chi phÝ NVL phô 914 5,7 618 3,24 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 155 0,97 38 0,2 KhÊu hao TSC§ 2.284 13,86 3.669 19,26 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 1.783 11,12 2.035 10,68 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 407 2,54 262 1,38 Nh­ vËy, chi phÝ s¶n xuÊt chung gåm 6 kho¶n môc trªn. Trong ®ã, chi phÝ khÊu hao TSC§ vµ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô chiÕm tû träng lín nhÊt. §Ó kiÓm so¸t tèt chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn quan t©m chÆt chÏ 3 lo¹i chi phÝ trªn. 4. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y lµ mét trong hai kho¶n chi phÝ cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty. §ång thêi, nã ph¶n ¸nh t×nh h×nh c¬ cÊu chi phÝ cña doanh nghiÖp cã hîp lý kh«ng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y l·nh ®¹o doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng gi¶m chi phÝ nµy ®Õn møc cÇn thiÕt. ë C«ng ty H÷u H­ng, kÕ ho¹ch ®Ò ra cho lo¹i chi phÝ nµy n¨m 1999 lµ 2.245.279 nh­ng thùc tÕ c«ng ty ®· gi¶m xuèng 2.244.147 (gi¶m -1,1%). Nh­ vËy, c«ng ty ®· qu¶n lý tèt kho¶n chi phÝ nµy. §iÒu ®ã, mét mÆt thÓ hiÖn ë chç kÕ ho¹ch chi phÝ cña c«ng ty kh¸ s¸t so víi thùc tÕ. MÆt kh¸c thÓ hiÖn c«ng ty ®· qu¶n lý kh¸ t«t c¸c chi phÝ thùc tÕ, gi¶m ®­îc chi phÝ thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng ®­îc hoµn thµnh kh¸ tèt cho s¶n phÈm g¹ch chÎ 200. Chi phÝ gi¶m -2158 ®ång mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, so víi kÕ ho¹ch gi¶m -4,9%. §iÒu nµy cã thÓ lµm t¨ng trùc tiÕp lîi nhuËn ®¬n vÞ s¶n phÈm mét kho¶n t­¬ng øng. (+2158) 1000 x 4.800.000 viªn = 10.358,74 ngh×n ®ång S¶n phÈm g¹ch chÎ 300, chi phÝ nµy còng gi¶m ®¸ng kÓ so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra, tõ 203.886 xuèng 201.197. Tøc gi¶m ®i -2.689 ®ång t­¬ng ®­¬ng -1,3%. Do vËy, lîi nhuËn t¨ng thªm lµ: + 2689 x 1.500.000 viªn = 4.033,5 ngh×n ®ång 1000 C«ng ty ®· kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®èi víi g¹ch R6 lç. Chi phÝ ®· t¨ng lªn so víi kÕ ho¹ch +1.128 kho¶ng +1,5%. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn cña s¶n phÈm. + 1128 x 1.500.000 viªn = + 1.692.000 ngh×n ®ång 1000 Trong c¬ cÊu chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ vÒ l­¬ng qu¶n lý chiÕm 0,73% doanh thu, c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c chiÕm 10,48% doanh thu. §©y lµ 2 kho¶n lín nhÊt mµ c«ng ty cÇn ph¶i kiÓm so¸t chÆt chÏ. Ngoµi ra cßn cã c¸c chi phÝ b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh, dông cô ®ß dïng v¨n phßng phÈm, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Thùc tÕ lµ c«ng ty ®· gi¶m ®­îc chi phÝ nµy trong n¨m 1999 nh­ng tØ trong trªn doanh thu vÉn t­¬ng ®èi cao. §ã lµ ®iÒu cÇn ph¶i xem xÐt, nhÊt lµ c¸c kho¶n chi ®ã chñ yÕu lµ chi b»ng tiÒn. NÕu c«ng ty lµm tèt h¬n n­a c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nµy sÏ mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho m×nh, tr­íc hÕt lµ t¨ng lîi nhuËn. 5. Chi phÝ b¸n hµng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ b¸n hµng cña c«ng ty th­êng cã 4 kho¶n môc lµ chi phÝ tiÒn l­¬ng, dông cô ®å dïng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Trong ®ã, chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ dÞch vô mua ngoµi lµ lín nhÊt. Do c«ng ty kh«ng tæ chøc ®éi xe chë hµng mµ thuª t­ nh©n chë nªn dÞch vô mua ngoµi chñ yÕu lµ tiÒn thuª xe, chi phÝ m«i giíi. N¨m 1999, c«ng ty ®Æt kÕ ho¹ch chi phÝ b¸n hµng lµ 1.079.270 ngh×n ®ång nh­ng ph¸t sinh thùc tÕ chØ cã 1.067.548 ngh×n, tøc lµ gi¶m -0,5% so víi kÕ ho¹ch. Chi phÝ b¸n hµng tÝnh cho g¹ch chÎ 200 gi¶m -850 ®ång trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, tøc -0,5% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. S¶n phÈm nh­ vËy ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch rÊt tèt vµ lµm t¨ng lîi nhuËn lªn rÊt lín v× nã lµ s¶n phÈm cã tØ träng trªn hµng tiªu thô lín nhÊt. + 850 x 4.800.000 viªn = 4.080.000 ®ång 1000 Chi phÝ b¸n hµng cña g¹ch chÎ 300 còng gi¶m suèng -0,7%. (Thùc tÕ lµ 81.915 ®ång so víi kÕ ho¹ch 82.501 ®ång). §iÒu nµy còng lµm t¨ng lîi nhuËn t­¬ng øng cho tæng s¶n phÈm tiªu thô. + 586 x 1.500.000 viªn = 879.000 ®ång 1000 Víi g¹ch R6 lç, chi phÝ nµy cã phÇn t¨ng thªm so víi kÕ ho¹ch tõ 30.773 lªn 32.094, t¨ng +4,3%. Møc t¨ng còng nh­ tû lÖ t¨ng nµy lµ kh¸ lín mµ c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt bëi nã t¸c ®éng m¹nh ®Õn lîi nhuËn. - 1321 x 1.500.000 viªn = -1.981.500 ®ång 1000 Nh­ vËy, nÕu tÝnh chØ 3 s¶n phÈm c«ng ty th«i, do biÕn ®éng cña chi phÝ b¸n hµng, nãi c¸ch kh¸c lµ do kiÓm so¸t chi phÝ cña c«ng ty ®· lµm t¨ng lîi nhuËn (so víi kÕ ho¹ch): 4.080.000 + 879.000 - 1981500 = 2.977.500 ®ång Trªn thùc tÕ, chi phÝ b¸n hµng g¾n liÒn víi viÖc c«ng ty cã b¸n ®­îc nhiÒu hµng hay kh«ng. ViÖc thuª ®éi xe t­ nh©n bªn ngoµi cã c¸i lîi lµ nhanh, thuËn tiÖn vµ quan träng h¬n lµ gãp phÇn ph¸t triÓn thÞ phÇn ë n«ng th«n. Do ®ã, viÖc t¨ng cho chi phÝ b¸n hµng mét c¸ch hîp lý cã thÓ thóc ®Èy viÖc b¸n hµng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Nh­ thÕ sÏ cã lîi nhiÒu h¬n cho c«ng ty. Tuy nhiªn, c«ng ty cÇn hîp ®ång l©u dµi víi c¸c chñ xe ®Ó viÖc vËn chuyÓn g¹ch kh«ng gÆp nhiÒu trë ng¹i. 6. NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Gèm X©y dùng H÷u H­ng. Qua ph©n tÝch ë trªn cã thÓ thÊy r»ng c«ng ty ®· qu¶n lý kh¸ tèt chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong n¨m thùc hiÖn 1999. MÆc dï tæng gi¸ thµnh cã t¨ng lªn +1,2% trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm so víi kÕ ho¹ch nh­ng tû lÖ t¨ng ®ã lµ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. C¸c chØ tiªu ®Òu hÇu nh­ kh«ng cã biÕn ®éng lín so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. §iÒu ®ã thÓ hiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ®­îc tiÕn hµnh rÊt tèt, phï hîp víi thùc tÕ. MÆc dï ®Þa bµn s¶n xuÊt chia lµm ba n¬i kh¸c nhau nh­ng do gièng nhau vÒ ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù thèng nh©ts qu¶n lý tõ c«ng ty nªn dÔ dµng cã thÓ ¸p dông cïng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh, hÖ thèng sæ s¸ch… Tuy vËy, ®Æc ®iÓm nµy còng ®ßi hái vai trß cña mçi kh©u, mçi ®¬n vÞ ph¶i ®­îc n©ng cao vµ ph¸t huy cao ®é. Lµ mét c«ng ty chØ chuyªn vÒ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng víi qui m« lµ mét doanh nghiÖp võa, nghiÖp vô kh«ng qu¸ phøc t¹p nh­ng c«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm còng nh­ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Do ®ã, c«ng ty lu«n t×m c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu vµ hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó hoµn thµnh môc tiªu ®Ò ra. Mét sè biÖn hp¸p mµ c«ng ty ¸p dông nh­: - TÝnh to¸n vµ lËp ph­¬ng ¸n mua nguyªn vËt liÖu vµo thêi ®iÓm tèt nhÊt. Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh gi¸ than, gi¸ mua ®Êt ®Ó s½n sµng mua. Do nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt ®Õn ®©u mua ®Õn ®Êy nªn nhiÒu khi chÞu sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng còng nh­ t×nh h×nh thêi tiÕt, C«ng ty lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt cho viÖc mua nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nh»m gi¶m c¸c chi phÝ do gi¸ t¨ng hoÆc chi phÝ l·i vay. Theo dâi t×nh h×nh thêi tiÕt ®Ó lËp kÕ ho¹ch mua vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu sao cho lu«n s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Tr¸ch nhiÖm nµy ®­îc giao cho phßng vËt t­ ®¶m nhiÖm. - §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt. Hµng n¨m c«ng ty ®Òu göi ng­êi ®i häc c¸c líp ®µo t¹o, c¸c kho¸ huÊn luyÖn ng¾n ngµy, c¸c líp häc vÒ qu¶n lý. NhÊt lµ ®éi ngò nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng. Ngoµi ra, c«ng ty cßn rÊt quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn. Do ph¶i lµm viÖc trong m«i tr­êng ngoµi trêi rÊt nãng nùc, nhÊt lµ mïa hÌ, hay bªn c¹nh c¸c lß nung, lß sÊy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ nªn c«ng ty ®· cã chÕ ®é l­¬ng, th­ëng còng nh­ phô cÊp ®éc h¹i rÊt ­u ®·i. TÊt c¶ c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt còng nh­ c¸c nh©n viªn phôc vô ph©n x­ëng ®Òu ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng: mò, quÇn ¸o b¶o hé, g¨ng tay, giÇy hoÆc ñng… cïng c¸c thiÕt bÞ an toµn kh¸c ®Òu ®­îc trang bÞ kü cµng. §iÒu ®ã khiÕn cho c«ng nh©n lµm viÖc rÊt an t©m. - Bè trÝ, s¾p xÕp thêi gian vËn hµnh cña m¸y mãc thiÕt bÞ, qu¶n lý giê c«ng, ngµy c«ng lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng. §iÒu ®ã gióp tËn dông n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¶m hao phÝ ®iÖn n¨ng tr¸nh l·ng phÝ thêi gian nghØ viÖc… §©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p rÊt quan träng gãp phÇn æn ®Þnh chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh­ ®· nãi, tÊt c¶ c¸c yÕu tè chi phÝ hay nh÷ng kho¶n môc chi phÝ ®Òu ®­îc lªn kÕ ho¹ch mét c¸ch cô thÓ, chi tiÕt vµ th­êng xuyªn ®­îc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Trªn thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc. Nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè mÆt h¹n chÕ chñ quan hoÆc kh¸ch quan cÇn ph¶i kh¾c phôc. - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu cßn thÊp mÆc dï cã t¨ng (n¨m 1999 lµ 1,18%, n¨m 2000 lµ 1,27). §iÒu nµy cã thÓ do c«ng ty ph¶i chÞu møc thuÕ suÊt VAT lµ 10% lµm cho lîi nhuËn gi¶m xuèng nhiÒu. MÆt kh¸c, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty nãi chung cßn h¬i cao. TÝnh trªn doanh thu th× tû lÖ gi¸ thµnh c«ng x­ëng chiÕm 80% (n¨m 1999) vµ 81,6% (n¨m 2000) céng víi c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp lµm cho lîi nhuËn gi¶m ®i. §iÒu nµy còng cã thÓ do ®Æc thï ngµnh nghÒ t¹o nªn. Do vËy, còng ®Ó cã lîi nhuËn cao, c«ng ty còng nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c b¸n hµng ®Ó thu lîi nhuËn trªn sè l­îng lín. - Do diÖn tÝch nhµ kÝnh ®Ó ph¬i g¹ch méc cßn h¹n chÕ kh«ng ®ñ cho s¶n l­îng s¶n xuÊt vµo lóc cao ®iÓm nªn g¹ch ph¶i ph¬i ngoµi trêi rÊt dÔ bÞ m­a lµm háng. Nªn vµo khi thêi tiÕt xÊu ph¶i mÊt c«ng vËn chuyÓn g¹ch mé vµo n¬i an toµn. §ã còng lµ yÕu tè lµm t¨ng chi phÝ. Bªn c¹nh ®ã, nÕu t×nh h×nh thêi tiÕt xÊu kÐo dµi cã thÓ kh«ng cã ®ñ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt, hoÆc g¹ch méc kh«ng ®ñ kho ®Ó cã thÓ vµo lß th× thêi gian sÊy cã thÓ t¨ng lªn lµm t¨ng chi phÝ m¸y sÊy, còng cã thÓ ph¶i nghØ viÖc. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cßn lín mÆc dï sè l­îng nh©n viªn qu¶n lý chiÕm tû lÖ nhá. Chñ yÕu do c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ph¸t sinh t­¬ng ®èi nhiÒu. C«ng ty cÇn ph¶i kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n c¸c chi phÝ nµy. - Tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý cßn yÕu bëi nhiÒu ng­êi ch­a ®­îc sö dông víi ®óng chuyªn m«n. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nãi riªng còng nh­ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nãi chung. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý tèt h¬n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc c¸c kho¶n chi kh«ng cÇn thiÕt, kh«ng hiÖu qu¶ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Èy m¹nh tiªu thô, t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng h¬n. Qua thùc tÕ nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ty, nhËn thøc ®­îc mét sè mÆt thuËn lîi còng nh­ h¹n chÕ trong c«ng t¸c nµy, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty gèm x©y dùng H÷u h­ng. I. Ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty gèm x©y dùng H÷u h­ng n¨m 2001 vµ trong thêi gian tíi. Trong giai ®o¹n 5-10 n¨m tíi Thñ ®« Hµ Néi nãi riªng vµ c¶ n­íc nãi chung sÏ cã nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ rÊt s«i ®éng, trong ®ã cã ho¹t ®éng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kiÕn tróc dùa trªn qui ho¹ch cña thñ ®«. Cïng víi ®ã lµ tèc ®é ®« thÞ ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ trªn ®Þa bµn c¸c huyÖn ngo¹i thµnh. Cho nªn, nhu cÇu vÒ vËt liÖu x©y dùng nãi chung vµ g¹ch ngãi x©y dùng - lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ H÷u H­ng ®ang s¶n xuÊt - sÏ t¨ng rÊt m¹nh. C¸c khu vùc thÞ tr­êng nh­ MÔ Tr×, Yªn Hoµ, CÇu DiÔn, Cæ NhuÕ… rÊt gÇn víi ®Þa bµn cña C«ng ty còng sÏ lµ mét thÞ tr­êng lín mµ C«ng ty cÇn ph¶i chiÕm gi÷. Trong thêi gian tíi, C«ng ty kh«ng ngõng cñng cè nh÷ng lo¹i s¶n phÈm hiÖn cã. §ång thêi, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm máng cã gi¸ trÞ cao phôc vô cho nhu cÇu cña c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái vÒ tÝnh mü thuËt vµ kiÕn tróc, t¨ng c­êng x©m chiÕm thÞ tr­êng n«ng th«n. §øng tr­íc sù c¹nh tranh ¸c liÖt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty lu«n ph¶i tù m×nh t×m kiÕm kh¸ch hµng tiªu thô. H¬n n÷a, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh­ Gèm g¹ch Tõ S¬n, §¹i Thanh, Gèm x©y dùng Xu©n Hoµ, §«ng Anh…. còng t¨ng c­êng më réng thÞ tr­êng. V× vËy, C«ng ty lu«n ®Æt ra môc tiªu kh«ng ngõng ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm h¹ gi¸ thµnh, tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. N¨m 2001, C«ng ty ®· lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt cô thÓ nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu chung trªn. VÒ tµi s¶n cè ®Þnh trong n¨m C«ng ty sÏ t¨ng c­êng x©y dùng nhµ cöa vËt kiÕn tróc cho c¶ ba c¬ së s¶n xuÊt. Trong ®ã, chñ yÕu ®Çu t­ cho x©y dùng nhµ kÝnh ph¬i g¹ch më réng (ph©n x­ëng Tõ Liªm cã sè vèn ®Çu t­ lín nhÊt lµ 675 triÖu ®ång, ph©n x­ëng H÷u H­ng h¬n 105 triÖu ®ång, ph©n x­ëng Ng·i CÇu 350 triÖu ®ång) nh»m tr¸nh ¶nh h­ëng nhiÒu bëi thêi tiÕt, më réng s©n g¹ch thµnh phÈm. C«ng ty còng sÏ ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Æc biÖt ph©n x­ëng H÷u H­ng ®­îc ®Çu t­ dµn m¸y dËp ngãi 22 tù ®éng trÞ gi¸ 2,6 tû ®ång, m¸y cÊp liÖu thïng cho ph©n x­ëng Ng·i CÇu trÞ gi¸ 12o triÖu ®ång, xe « t« phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña Ban gi¸m ®èc trÞ gi¸ 400 triÖu ®ång. MÆt kh¸c ®èi víi nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh ®· trÝch khÊu hao nhiÒu, C«ng ty t¨ng c­êng söa ch÷a duy tu vµ n©ng cao n¨ng lùc vµ c«ng suÊt s¶n xuÊt. Trong n¨m 2001 C«ng ty còng ®· ®Æt ra môc tiªu cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng (tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh n¨m 1994) lµ 20.248 triÖu ®ång gi¶m -3,03%, n¨ng suÊt lao ®éng so víi gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ®¹t 26 triÖu ®ång gi¶m -3,03% so víi n¨m tr­íc. C¸c kho¶n nép cho Nhµ n­íc t¨ng 23,3% chñ yÕu lµ thuÕ VAT. T¨ng tæng sè lao ®éng trong danh s¸ch tõ 706 ng­êi lªn 776 ng­êi (t¨ng 9,92%), tæng quÜ l­¬ng ®¹t h¬n 9166 triÖu ®ång tøc lµ t¨ng 37,6%, thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng ®¹t 984.000®/th¸ng t¨ng 27,96% so víi n¨m tr­íc. C«ng ty còng ®Æt ra môc tiªu t¨ng s¶n l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt lªn 84.860 ngh×n viªn g¹ch ngãi c¸c lo¹i, t¨ng 2,4% vµ phÊn ®Êu tiªu thô hÕt cïng sè l­îng s¶n phÈm nµy, gi¶m 3% so víi n¨m tr­íc. Trong ®ã, t¨ng c­êng s¶n xuÊt vµ tiªu thô g¹ch chÎ c¸c lo¹i t¨ng 63,36% vµ c¸c lo¹i ngãi 22v/m2 (t¨ng 119,29%) v× ®©y lµ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm ®em l¹i doanh thu vµ lîi nhuËn cao, gi¶m 25,23% s¶n l­îng g¹ch x©y (QTC) do chóng cã møc doanh thu kh«ng cao. C«ng ty sÏ phÊn ®Êu t¨ng doanh thu lªn 18,6% so víi n¨m 2000. T¨ng c­êng c«ng t¸c b¸n hµng nªn chi phÝ b¸n hµng ­íc tÝnh t¨ng kho¶ng 17,7%. §ång thêi gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp xuèng - 11%. Lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t 377 triÖu ®ång. C¸c môc tiªu trªn cho thÊy C«ng ty ®· ®Æt quyÕt t©m rÊt cao cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty rÊt chó träng ®Õn viÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cïng nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®ã bëi ®©y lµ nh©n tè quan träng t¸c ®éng ®Õn viÖc hoµn thµnh c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch trªn. Tr­íc nh÷ng môc tiªu ®Æt ra trªn ®©y vµ mét sè tån t¹i mµ C«ng ty còng ®ang t×m c¸ch kh¾c phôc trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t«i xin nªu lªn mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H­ng. II. C¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H­ng. Víi ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh­ trªn, cïng víi nh÷ng kho kh¨n ®· ®­îc ®Ò cËp ®Ðn trong phÇn tr­íc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t«i cho r»ng c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau ®©y: 1. TiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®· ®­îc lËp ®Þnh møc tiªu hao vµ nãi chung ®Þnh møc ®ã Ýt thay ®æi. MÆt kh¸c do ®Æc thï cña nguyªn vËt liªu sö dông nªn sù l·ng phÝ nãi chung lµ kh«ng lín. ChØ trõ chi phÝ nhiªn liÖu - ®iÖn n¨ng cÇn ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ. Th­êng xuyªn kiÓm tra hÖ thèng ®iÖn ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn th­êng xuyªn liªn tôc vµ æn ®Þnh cho m¸y mãc, thiÕt bÞ; ®¶m b¶o an toµn chèng ch¸y næ, an toµn cho s¶n xuÊt, tr¸nh thÊt tho¸t ®iÖn n¨ng. C«ng ty còng ph¶i th­êng xuyªn lËp, kiÓm tra chÆt chÏ kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu còng nh­ kÕ ho¹ch huy ®éng vèn ng¾n h¹n nh»m gi¶m c¸c chi phÝ do biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ tr­êng, gi¶m l·i tiÒn vay, kÞp thêi phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh víi sè l­îng vµ chÊt l­îng tèt nhÊt. §iÒu quan träng nhÊt lµ gi¶m thiÓu l­îng g¹ch ngãi háng. Nã ®ßi hái kh©u chÕ biÕn t¹o h×nh ph¶i tèt, kÜ thuËt xÕp goßng ®óng, ®é Èm g¹ch méc ph¶i ®¹t tiªu chuÈn, c¸c yÕu tè cho lß sÊy, lß nung ho¹t ®éng tèt ph¶i ®­îc ®¶m b¶o, chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®óng theo yªu cÇu. Phßng kÜ thuËt ph¶i th­êng xuyªn theo dâi kiÓm tra c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña m¸y mãc ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi. Kh©u mua hµng ho¸ vËt t­ còng ph¶i th­êng xuyªn chó ý. §Êt vµ than ph¶i ®¹t yªu cÇu kÜ thuËt, ®ñ sè l­îng vµo bÊt k× mïa vô nµo, c¸c chi phÝ mua hµng ph¶i hîp lý. Chó ý t×nh h×nh biÕn ®éng cña thêi tiÕt ®Ó bè trÝ kÕ ho¹ch kÞp thêi tr¸nh ph¶i nghØ viÖc v× thiÕu nguyªn vËt liÖu hay thiÖt h¹i g¹ch ngãi háng. 2. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc - gi¶m chi phÝ nh©n c«ng. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lu«n ®­îc coi lµ chiÕn l­îc dµi h¹n cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Trong t×nh h×nh chung lµ thiÕu ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao, thiÕu c«ng nh©n kÜ thuËt, c¸n bé qu¶n lý cã chuyªn m«n th× viÖc tæ chøc ®µo t¹o th­êng xuyªn, liªn tôc cho ®éi ngò ng­êi lao ®éng lµ viÖc lµm v« cïng quan träng. Thùc tÕ t¹i c«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H­ng còng vËy. Do viÖc ¸p dông khoa häc kÜ thuËt, m¸y mãc hiÖn ®¹i vµo c«ng viÖc nhÊt lµ trong c«ng t¸c qu¶n lý b»ng m¸y vi tÝnh ë bé phËn kÕ to¸n. MÆc dï tÊt v¶ nh©n viªn phßng kÕ to¸n ®Òu cã thÓ sö dông m¸y vi tÝnh nh­ng ch­a hiÓu hÕt ®­îc c¸c phÇn hµnh cña m¸y cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc nªn nhiÒu khi gÆp khã kh¨n trong sö dông. C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é øng dông m¸y vi tÝnh còng nh­ c¸c thiÕt bÞ th«ng tin kh¸c. Trang bÞ vµ trang bÞ l¹i c¸c m¸y mãc ®· qu¸ cò nh­ m¸y photocopy phôc vô cho c«ng viÖc v¨n phßng. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc ph©n t¸n t¹i 3 n¬i lµ nhµ m¸y H÷u H­ng, Tõ Liªm vµ ph©n x­ëng Ng·i CÇu nªn sè liÖu th­êng ®­îc chuyÓn vÒ khu vùc qu¶n lÝ chung ®Æt t¹i nhµ m¸y H÷u H­ng. trong c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty kh«ng tæ chøc c¸c phßng kÕ to¸n t¹i c¸c c¬ së mµ chØ cã c¸c nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng lµm c«ng viÖc thèng kª sè liÖu vµ tÝnh to¸n c¸c sè liÖu ban ®Çu ®ã vµ gëi vÒ phßng kÕ to¸n. Do ®ã, tr×nh ®é vµ n¨ng lùc còng nh­ tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn th«ng kª ph©n x­ëng lµ rÊt quan träng ®Õn ®é chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ, kÞp thêi cña c¸c th«ng tin. Cho nªn cÇn ph¶i tæ chøc vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm c«ng viªc cho hä mét c¸ch khoa häc vµ cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, th­êng xuyªn ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸c nh©n viªn nµy ®Ó cã thÓ hoµn tÊt c«ng viÖc ®­îc giao bëi thùc tÕ nhiÒu nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng cña c«ng ty cßn ch­a hoµn thµnh tèt vai trß cña hä. Lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn m«i tr­êng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn, vÖ sinh lao ®éng. HiÖn nay, hÇu hªt c«ng nh©n ®ang ph¶i lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kh«ng tèt cho søc khoÎ. Trong ph©n x­ëng nhiÖt ®é th­êng xuyªn ë møc cao do c¸c lß nung, lß sÊy to¶ ra céng víi c¸c sãng tõ tr­êng cña c¸c lß ®ã. Mïa hÌ, nhiÖt ®é nµy cßn cao h¬n nhiÒu. C«ng nh©n lµm viÖc d­íi trêi n¾ng nãng hoÆc trong c¸c nhµ kÝnh cã thÓ g©y nhiÒu hiÖn t­îng søc khoÎ kh«ng tèt. §iÒu ®ã lµm gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng cña c«ng nh©n vµ cã thÓ g©y ra èm ®au, bÖnh tËt cho hä. Do ®ã c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiªn tèt h¬n nh­ ®¶m b¶o chÕ ®é dinh d­ìng ®Çy ®ñ trong b÷a tr­a, bè trÝ châ nghØ ng¬i s¹ch sÏ tho¸ng m¸t vµ tho¶i m¸i, cã chÕ ®é båi d­ìng thÝch ®¸ng cho c«ng nh©n lµm thªm giê, thªm ngµy nh­ng ®ång thêi còng kØ luËt nh÷ng ng­êi nµo kh«ng chÊp hµnh néi quy cña c«ng ty, nhÊt lµ néi quy vÒ b¶o ®¶m an toµn vÖ sinh trong lao ®éng. VÒ c¬ b¶n, båi ®¾p vµ ph¸t huy nguån nh©n lùc kh«ng chØ lµ viÖc t¸i s¶n xuÊt, båi d­ìng vµ n©ng cao søc s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng. Nã sÏ gãp phÇn lµm yªn t©m ng­êi lao ®éng ®Ó hä h¨ng h¸i s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m tai n¹n lao ®éng, tr¸nh èm dau vµ thùc hiÖn tèt c«ng viÖc ®­îc giao. §ã lµ biÖn ph¸p t«t nhÊt ®Ó gi¶m chi phÝ nh©n c«ng vÒ l©u dµi. 3. KiÓm so¸t chÆt chÏ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chiÕm tØ träng kh¸ lín vµ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn. Trong ®ã, chi phÝ b»ng tiÒn chiÕm tØ träng lín nhÊt gåm c¸c kho¶n chi tr¶ l·i vay ®Çu t­, l·i tiÒn vay vèn l­u ®éng vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Ngoµi viÖc tÝnh to¸n, dù trï c¸c kho¶n vay vèn sao cho phï hîp vÒ l·i suÊt víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tranh ®­îc møc l·i suÊt cao vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n, c«ng ty cÇn kiÓm so¸t c¸c chi phÝ ho¹t ®éng cña bé phËn qu¶n lý b»ng c¸ch kho¸n chi theo c«ng viÖc cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn ®ã c¨n cø vµo nhu cÇu chi tiªu cÇn thiÕt ®· lËp kÕ ho¹ch, vµ c¨n cø vµo møc thùc chi k× tr­íc ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp, ®¶m b¶o bé m¸y ho¹t ®éng tÝch cùc vµ tiÕt kiÖm chi phÝ cho c«ng ty. Víi c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, hiÖn nay c«ng ty ®ang chÞu møc thuÕ suÊt VAT lµ 10% nªn chi phÝ phÇn nµo t¨ng lªn kh«ng nhá. C«ng ty cÇn cã c¸c kiÕn nghÞ víi Tæng c«ng ty vµ víi c¬ quan thuÕ nhµ n­íc ®Ó gi¶m thuÕ VAT cho phï hîp víi ngµnh s¶n xuÊt cña m×nh. 4. N©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. HiÖn nay, tµi s¶n cè ®Þnh nãi chung vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®· trÝch khÊu hao ®­îc mét nöa. Trªn thÞ tr­êng ®· cã nh÷ng c«ng nghÖ míi mµ c«ng ty cÇn nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ó chuÈn bÞ ph­¬ng ¸n øng dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c, cÇn chó träng c«ng t¸c b¶o d­ìng, söa ch÷a vµ thay thÕ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, hay c¸c bé phËn cò háng mét c¸ch th­êng xuyªn. LËp kÕ ho¹ch dù trï chi phÝ cho c¸c kho¶n chi nµy. §µo t¹o còng nh­ ®µo t¹o l¹i cã kÕ ho¹ch ®éi ngò kü s­ ®¶m b¶o c«ng viÖc qu¶n lý vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc hiÖu qu¶ an toµn. TËn dông hÕt n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nhiªn liÖu, ®iÖn n¨ng ®¶m b¶o d©y chuyÒn ho¹t ®éng tèi ®a. Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H­ng. T«i tin r»ng nh÷ng biÖn ph¸p ®ã lµ rÊt thiÕt thùc. KÕt luËn Thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu vµ viªt kho¸ luËn ®· thùc sù mang l¹i cho t«i nh÷ng kiªns thøc rÊt bæ Ých. §ã lµ c¬ héi ®­îc tiÕp xóc víi thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ c«ng t¸c quanr lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng t¹i c«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H­ng. §ã lµ c¬ héi ®­îc tiÕp xóc, häc hái c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §ã lµ c¬ héi ®­îc hoµn thiÖn c¸c kiÕn thøc lÝ luËn ®· ®­îc nghiªn cøu, häc tËp t¹i tr­êng vµ hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc. Kh«ng chØ cã thÕ, qua qu¸ tr×nh thùc tËp, t«i ®· nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ vai trß cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nã thùc sù cã ý nghÜa trong c¹nh tranh hiÖn nay vµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cµn ph¶i quan t©m mét c¸ch nghiªm tóc. §­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn , ®Æc biÖt lµ c¸c c« chó, c¸c chÞ trong phßng kÕ to¸n, phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña c«ng ty Gèm x©y dùng H­u H­ng, cïng víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh, tËn t©m cña thÇy gi¸o Bïi TiÕn Hanh, t«i ®· hoµn thµnh tèt bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Do tr×nh ®é cã h¹n vµ thêi gian cßn h¹n chÕ nªn bµi kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c c« chó c¸n bé cña c«ng ty cïng toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn, c¸c ®éc gi¶ quan t©m. Mét lÇn n÷a, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Bïi TiÕn Hanh, c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H­ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp t«i hoµn thµnh bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy./. danh môc tµi liÖu tham kh¶o. - Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp -tr­êng ®¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n. - Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. - Gi¸o tr×nh KÕ to¸n doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ tr­êng 1998 - NguyÔn H÷u Th©n . - Gi¸o tr×nh KÕ to¸n qu¶n trÞ - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. - Gi¸o tr×nh LÝ thuyÕt Marketing. - Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh - Tr­êng §HKTQD. - Cïng mét sè tµi liÖu kh¸c cã liªn quan.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác quản lý CPSX kinh doanh & hạ giá thành sản phẩm tại công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng.doc
Luận văn liên quan