Đề tài Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát Đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

MỤC LỤC Lời nói đầu. ChươngI: những vấn đề lý luận chung. I. Các khái niệm. 1. Dự án đầu tư. 1.1 Khái niệm dự án đầu tư. 1.2 Sự cần thiết phải đầu tư theo dự án. 1.3 Phân loại dự án đầu tư. 2. Thẩm định dự án đầu tư. 2.1 Khái niệm và sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư. 2.2 Vai trò, mục đích và ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư. II. tổ chức thẩm định dự án đầu tư. 1. Căn cứ để thẩm định dự án đầu tư. 1.1 Hồ sơ dự án. 1.2 Các căn cứ pháp lý. 1.3 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức trong từng lĩnh vực kinh tê kỹ thuật cụ thể. 1.4 Các quy ước thông lệ quốc tế và các thông tin có liên quan 2. Nguyên tắc trong thẩm định. 3. Các quy định về công tác thẩm định. 3.1 Về hồ sơ thẩm định. 3.2 Về phân cấp thẩm định. 3.3 Về thời hạn thẩm định. 3.4 Về lệ phí thẩm định. 4. Phương thức thẩm định. 4.1 Chuyên viên tự thẩm định. 4.2 Thuê chuyên gia hoặc cơ quan tư vấn thẩm định độc lập. 4.3 Lập hội đồng thẩm định. 5. Quy trình tổng quát thẩm định dự án đầu tư. 5.1 Tiếp nhận hồ sơ. 5.2 Lập hội đồng thẩm định. 5.3 Tổ chức thẩm định. 5.4 Dự thảo quyết định đầu tư hay cấp phép đầu tư. 5.5 Phê duyệt báo cáo khả thi. III. phương pháp thẩm định. 1. Phương pháp so sánh chỉ tiêu. 2. Thẩm định theo trình tự. 2.1 Thẩm định tổng quát. 2.2 Thẩm định chi tiết. 3. Thẩm định dựa trên sự phân tích độ nhạy của dự án. 4. Phương pháp dự báo. 5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro. IV. nội dung thẩm định các dự án đầu tư. 1. Nội dung thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 1.1 Đối với dự án sản xuất kinh doanh và dịch vụ. 1.2 Đối với các dự án mua sắm hàng hóa. 2. Nội dung thẩm định các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 3. Nội dung thẩm định các dự án đầu tư nước ngoài. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VỤ THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ I. Sơ lược về bộ kế hoạch đầu tư và vụ thẩm định và giám sát đầu tư. 1. Sơ lược về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 1.1 Chức năng, nhiệm vụ. 1.2 Cơ cấu tổ chức. 2. Sơ lược về Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư. 2.1 Chức năng, nhiệm vụ. 2.2 Cơ cấu tổ chức. II. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại vụ thẩm định và giám sát đầu tư - bộ kế hoạch và đầu tư. 1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 1.1 Sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thẩm định dự án. 1.2 Thẩm định dự án. 1.3 Soản thảo và cấp giấy phép. 2. Phương pháp thẩm định được sử dụng tại Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư. 3. Nội dung thẩm định các dự án tại Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư. 3.1 Đối với các dự án nhóm A trong nước. 3.2 Đối với dự án đầu tư nước ngoài. Nội dung thẩm định dự án “ Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên và môi trường ở Việt Nam” III. Đánh giá chung về công tác thẩm định. 1. Những kết quả đạt được. 1.1 Về tổ chức thực hiện. 1.2 Về chất lượng công tác thẩm định. 1.3 Về thực hiện công việc theo đúng quy trình. 1.4 Về mặt chuyên môn. 2. Những hạn chế còn tồn tại. Về quy trình thẩm định. 2.2 Về nội dung thẩm định. 2.3 Về năng lực của đội ngũ làm công tác thẩm định. 3. Nguyên nhân. 3.1 Nguyên nhân khách quan. 3.2 Nguyên nhân chủ quan. 4. Bài học kinh nghiệm. CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VỤ THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ I. Các yếu tổ ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư. 1. Thông tin và xử lý thông tin. 2. Năng lực và kinh nghiệm của cán bộ thẩm định. 3. Quy trình và phương pháp thẩm định. 4. Tính đồng bộ và thống của hệ thống các văn bản của Nhà nước trong công tác thẩm định II. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án tại Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư. 1 Về phía Nhà nước và các cơ quan hữu quan. 1.1 Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến công tác thẩm định dự án. 1.2 Nâng cao chất lượng lập dự án. 1.3 Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan. 1.4 Tăng cường quản lý sau quyết định đầu tư. 1.5 Cải tiến quy trình sao cho gọn nhẹ mà hiệu quả. 1.6 Mở rộng và nâng cao các hoạt động đầu tư. 1.7 Tăng cường công tác giám sát đầu tư. 2. Về phía Vụ thẩm định và giám sát đầu tư. 2.1 Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ. 2.2 Nâng cao chất lượng của công tác thu thập thông tin cho cán bộ thẩm định 2.3 Tăng cường sự phối hợp giữa các cán bộ trong quá trình thẩm định 2.4 Tổ chức thường xuyên các cuộc hội thảo để rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định. 2.5 Quan tâm hơn nữa đến yêu cầu phân tích, đánh giá nội dung thẩm định dự án 2.6 Tăng cường hệ thống thống tin cho từng ngành, từng lĩnh vực trong phạm vi cả nước. 2.7 Đầu tư thêm máy móc thiết bị và đưa chương trình phần mềm tin học ứng dụng trong công tác thẩm định. KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO. MỤC LỤC.

pdf104 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 2214 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát Đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCông tác thẩm định dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát Đầu tư- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.pdf
Luận văn liên quan