Đề tài Đặc điểm nguồn khách và các giải pháp thu hút khách của công ty du lịch và dịch vụ Hà Nội (HaNoi - Toserco)

Lời mở đầu Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng đã có được những bước tăng trưởng, phát triển đáng kể trong những năm qua nhất là từ sau chuyển đổi kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế phát triển cộng với việc ứng dụng thành công những tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới, đã giúp tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện, trình độ dân trí ngày càng nâng cao. Khi cuộc sống của người dân được ổn định, họ sẽ hướng tới thoả mãn những nhu cầu cao cấp hơn (nhu cầu thứ yếu) theo thứ bậc nhu cầu của A.Maslow, và nhu cầu đi du lịch là một tất yếu. ở Việt Nam, trước thời kỳ đổi mới, ngành Du lịch chưa có điều kiện để phát triển. Nhưng từ sau đổi mới, đặc biệt từ 1991 đến nay, ngành Du lịch đã được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Các văn kiện đại hội Đảng VI, VII, VIII và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương của Chính phủ đã khẳng định: “Du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước” (Nghị quyết 45/CP ngày 22/6/1999). Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã xác định “Phát triển du lịch thực sự trở thành nền kinh tế mũi nhọn”. Chính vì vậy, theo đà phát triển của du lịch thế giới và khu vực, Du lịch Việt Nam trong những năm qua đã chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn tăng trưởng và dần hội nhập với du lịch các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm 2002 cũng là năm đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ và thành công của sự nghiệp phát triển du lịch. Sự tăng trưởng của du lịch được xếp là một trong 10 sự kiện nổi bật của đất nước. Trong năm 2002, Du lịch nước ta tiếp tục tăng trưởng ở mức cao: lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 2.627.988 lượt người, tăng 11,5% so với năm trước. Thị trường du lịch nội địa tăng trưởng ổn định. Số lượng khách du lịch nội địa ước tính khoảng 13.000.000 lượt người, đạt 107,4% kế hoạch năm, tăng 11,6% so với năm 2001. Thu nhập du lịch đạt khoảng 23.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2001. Góp phần vào những thành công này của ngành Du lịch Việt Nam, có sự đóng góp rất nhiều của các công ty du lịch trên phạm vi cả nước nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Để hoạt động có hiệu quả, đòi hỏi các công ty du lịch phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp và đúng đắn. Đây là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công trong quá trình hoạt động kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty Du lịch và Dịch vụ Hà Nội (HANOI - TOSERCO) tôi đã quyết định chọn đề tài: “Đặc điểm nguồn khách và các giải pháp thu hút khách của Công ty Du Lịch và Dịch vụ Hà Nội (HANOI - TOSERCO)” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Mục đích của việc lựa chọn đề tài này là để tìm hiểu đặc điểm thị trường khách, đánh giá việc thực hiện các giải pháp thu hút khách của Công ty Du lịch và Dịch vụ Hà Nội trong thời gian qua và giải pháp thu hút khách sẽ được sử dụng trong thời gian tiếp theo. Chuyên đề được hoàn thành trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với quan sát tìm hiểu và khảo sát thực tế, phương pháp thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp. Đề tài được bố cục thành 3 chương: Chương 1: Những lý luận chung về khách du lịch, đặc điểm nguồn khách và các giải pháp thu hút khách tại Công ty Du lịch và Dịch vụ Hà Nội (HANOI - TOSERCO) Chương 2: Thực trạng nguồn khách và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Du lịch và Dịch vụ Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thu hút khách tại Công ty Du lịch và Dịch vụ Hà Nội Mục lục Lời mở đầu 1 Chương 1: Những lý luận chung về khách du lịch, đặc điểm nguồn khách và các giải pháp thu hút khách tại Công ty du lịch và dịch vụ Hà Nội (HANOI - TOSESCO) 3 1.1. Khái niệm về khách Du lịch 3 1.2. Phân loại khách du lịch và đặc điểm nguồn khách 6 1.2.1. Phân loại nguồn khách 6 1.2.2. Những đặc điểm về nguồn khách 12 1.3. Các giải pháp thu hút khách 24 1.3.1. Nghiên cứu kỹ thị trường mục tiêu 25 1.3.2. Chính sách giao tiếp khuyếch trương 26 1.3.3. Chính sách giá 27 1.3.4. Chính sách sản phẩm 29 1.3.5. Chính sách phân phối 30 Chương 2: Thực trạng nguồn khách và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty du lịch và dịch vụ Hà Nội 21 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty 31 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty 31 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và các sản phẩm chính của Công ty 36 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua 44 2.1.4. Về đặc điểm đội ngũ lao động của Công ty 50 2.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh của Công ty 52 2.1.6. Những khó khăn chung mà Công ty gặp phải trong quá trình kinh doanh 53 2.2. Thực trạng nguồn khách của Công ty Du lịch và dịch vụ Hà Nội 55 2.2.1. Thực trạng nguồn khách của Công ty trong giai đoạn 1998 - 2003 55 2.2.2. Tổng hợp, phân tích chung về tình hình nguồn khách 61 2.3. Một số nhận xét đánh giá về thị trường khách của Công ty Du lịch và dịch vụ Hà Nội 63 2.3.1. Những kết quả đạt được 63 2.3.2. Những tồn tại yếu kém cần khắc phục 65 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thu hút khách tại Công ty Du lịch và dịch vụ Hà Nội 67 3.1. Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển của Công ty 67 3.2. Các giải pháp chủ yếu về thu hút, khai thác nguồn khách của Công ty trong giai đoạn mới 70 3.2.1. Nghiên cứu kỹ thị trường 70 3.2.2. Nâng cao chất lượng các chương trình du lịch 71 3.2.3. Đa dạng hoá các chương trình du lịch 77 3.2.4. Chính sách giao tiếp, khuyếch trương 80 3.2.5. Chính sách sản phẩm 82 3.2.6. Chính sách phân phối 83 3.3. Các giải pháp hỗ trợ 85 3.3.1. Sắp xếp lại hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 85 3.3.2. Đẩy mạnh các chương trình hành động quốc gia về du lịch 86 3.3.3. Tăng cường sự phối hợp với các ban ngành có liên quan với các doanh nghiệp lữ hành 86 3.3.4. Tăng cường hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch 87 Kết luận 88 Danh mục tài liệu tham khảo

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đặc điểm nguồn khách và các giải pháp thu hút khách của công ty du lịch và dịch vụ Hà Nội (HaNoi - Toserco), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng kh¸ch cña C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng tèt vÒ qui m«. Song ®iÒu cÇn thiÕt ®Æt ra cho C«ng ty lµ lµm sao kÐo dµi thêi gian l­u tró b×nh quan cña mét kh¸ch còng nh­ møc chi tiªu b×nh qu©n mét kh¸ch. 2.3. Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ thÞ tr­êng kh¸ch cña c«ng ty du lÞch vµ dÞch vô hµ néi. 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Mçi mét C«ng ty ¸p dông nh÷ng chiÕn l­îc kh¸ch nhau h­íng vµo c¸c thÞ tr­¬ng riªng biÖt cña C«ng ty m×nh, nÕu chiÕn l­îc Êy lµ phï hîp víi C«ng ty hay nã mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao th× nã sÏ mang l¹i thµnh c«ng trong kinh doanh cña Doanh nghiÖp. Nã lµ nÒn t¶ng cho viÖc t¨ng doanh thu, lîi nhuËn, danh tiÕng, uy tÝn cho C«ng ty. C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi ®· cã thµnh c«ng trong viÖc vËn dông nh÷ng chiÕn l­îc marketing ®Ó thu hót hay l«i cuèn kh¸ch du lÞch, lµm t¨ng sè l­îng kh¸ch ®Õn víiC«ng ty. §iÒu nµy ®­îc chøng minh qua viÖc thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc: *§èi víi chiÕn l­îc Marketing hçn hîp: bÊt cø mét C«ng ty nµo ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Òu chó träng ®Õn chiÕn l­îc Marketing hçn hîp. V× trong chiÕn l­îc nµy cã rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch quan träng vµ khi thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch nµy th× hiÖu qu¶ mµ nã mang l¹i cho C«ng ty sÏ kh«ng nhá. C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc Marketing hçn hîp ®· sö dông tèt c¸c chÝnh s¸ch: gi¸ c¶, qu¶ng b¸ vµ ph©n phèi. Trong chÝnh s¸ch gi¸ c¶: v× t×m hiÓu, n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng trªn thÞ tr­êng lµ lu«n lu«n muèn mua s¶n phÈm, dÞch vô víi gi¸ rÎ nhÊt vµ ®ßi hái chÊt l­îng tèt nhÊt. Vµ ®Ó tho¶ m·n tèi ­u nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng mµ vÉn thu ®­îc lîi nhuËn mong muèn. Cïng víi viÖc C«ng ty cã tiÒm lùc lín vÒ tµi chÝnh céng víi viÖc ph©n tÝch ®óng ®¾n thÞ tr­êng, C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®­a ra b¸n c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trªn thÞ tr­êng víi nh÷ng møc gi¸ phï hîp ®­îc kh¸ch du lÞch chÊp nhËn, ®ång thêi møc gi¸ ®ã còng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c trªn thÞ tr­êng. V× cã møc gi¸ rÎ h¬n so víi mét sè C«ng ty du lÞch kh¸c, nªn sè l­îng kh¸ch ®Õn víi C«ng ty qua c¸c n¨m lµ rÊt lín vµ doanh thu thu ®­îc tõ ho¹t ®éng nµy lµ rÊt lín. Trong chÝnh s¸ch qu¶ng b¸: B»ng c¸c h×nh thøc qu¶ng b¸ kh¸c nhau trªn c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c nhau, víi møc chi phÝ hîp lý, mÉu m· cña c¸c mÉu qu¶ng c¸o ®a d¹ng vµ phong phó. C«ng ty ®· giíi thiÖu ®­îc cho kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc biÕt ®Õn c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh ®Ó tõ ®ã kh¸ch du lÞch cã thÓ ®i tham quan, du lÞch ë ViÖt Nam th«ng qua sù phôc vô cña C«ng ty. Ngoµi ra, tõ nh÷ng ho¹t ®éng qu¶ng b¸ nµy C«ng ty ®· t¹o ra ®­îc h×nh ¶nh cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng trªn tr­êng quèc tÕ, ®ång thêi nã còng t¹o ra ®­îc uy tÝn, danh tiÕng cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Trong chÝnh s¸ch ph©n phèi: C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt vai trß lµ chiÕc cÇu nèi ®­a du kh¸ch ®Õn tiªu dïng c¸c s¶n phÈm du lÞch trªn mäi miÒn ®Êt n­íc vµ c¶ n­íc ngoµi, lµ nhµ kÕt nèi c¸c s¶n phÈm ®¬n lÎ nh»m phôc vô tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. *§èi víi chiÕn l­îc thÞ tr­êng: ngoµi viÖc ®i s©u vµo khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch trong n­íc víi m¶ng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cïng víi uy tÝn vµ danh tiÕng cña m×nh. C«ng ty cßn tiÕn hµnh khai th¸c c¸c m¶ng thÞ tr­êng Ch©u ¢u, Ch©u ¸: Mü, Ph¸p, §øc, NhËt, Trung Quèc, Hµn Quèc…( §­îc thÓ hiÖn qua b¶ng: C¬ cÊu nguån kh¸ch quèc tÕ ®Õn mµ C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi ®· phôc vô trong n¨m 2002). *§èi víi chiÕn l­îc c¹nh tranh: ®©y lµ chiÕn l­îc rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty trong viÖc chiÕm gi÷ vµ t¹o uy tÝn, danh tiÕng cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Do nh×n nhËn ®­îc tÇm quan träng cña chiÕn l­îc nµy, C«ng ty ®· nç lùc rÊt nhiÒu trong viÖc thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc c¹nh tranh so víi ®èi thñ trªn thÞ tr­êng. B»ng viÖc sö dông chiÕn l­îc chi phÝ thÊp, C«ng ty ®· t¹o ra ®­îc cho m×nh lîi thÕ vÒ gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô, ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®· ®­îc b¸n mµ vÉn thu ®­îc lîi nhuËn mong muèn. C«ng ty theo ®uæi chiÕn l­îc chi phÝ thÊp lùa chän sù kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm ë møc thÊp. Bëi v×, nÕu C«ng tydµnh nguån lùc tËp trung vµo viÖc t¹o sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm th× chi phÝ s¶n xuÊt sÏ t¨ng vµ khi ®ã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®­a ra mét møc gi¸ cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. 2.3.2.Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm cÇn kh¾c phôc. §i liÒn víi nh÷ng thµnh c«ng hay nh÷ng thuËn lîi mµ Trung t©m ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc lµ nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i ®ßi hái cÇn ph¶i kh¾c phôc, gi¶i quyÕt mét c¸ch nhanh chãng vµ kÞp thêi. *ChiÕn l­îc Marketing hçn hîp: trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm, do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm du lÞch lµ dÔ b¾t ch­íc vµ sao chÐp, céng víi viÖc ®Ó x©y dùng mét s¶n phÈm míi ®­a vµo phôc vô th× cÇn ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ cao. Vµ khi ®­a s¶n phÈm vµo thùc hiÖn th× s¶n phÈm nµy rÊt dÔ bÞ b¾t ch­íc, sao chÐp. V× vËy, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty ®· kh«ng x©y dùng cho m×nh mét ch­¬ng tr×nh du lÞch kh¸c biÖt so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ë ®©y, C«ng ty míi chØ lùa chän chÝnh s¸ch dÞ biÖt ho¸ s¶n phÈm ë møc chi phÝ thÊp. ViÖc ®¸nh gi¸ sù kh¸c biÖt cña s¶n phÈm chÝnh lµ chÊt l­îng cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ C«ng ty ®­a ra phôc vô kh¸ch. Cßn ®èi víi chÝnh s¸ch ph©n phèi, C«ng ty ch­a x©y dùng cho m×nh mét m¹ng l­íi c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng, ®¹i lý l÷ hµnh ë nhiÒu TØnh, thµnh phè trªn ph¹m vi c¶ n­íc ®Ó cã thÓ gióp C«ng ty thuËn tiÖn h¬n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c tour du lÞch. *ChiÕn l­îc thÞ tr­êng: trong m¶ng l÷ hµnh quèc tÕ, C«ng ty ®· tËp trung qu¸ nhiÒu vµo thÞ tr­êng kh¸ch Trung Quèc, ®©y lµ thÞ tr­êng ®­îc coi lµ cã sè l­îng kh¸ch ®«ng ®¶o nhÊt, nh­ng kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp vµ lèi sèng bõa b·i. Nªn khi tiÕn hµnh phôc vô cho c¸c ®èi t­îng kh¸ch nµy C«ng ty rÊt dÔ d¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt uy tÝn ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô. C«ng ty tËp trung nhiÒu vµo thÞ tr­êng kh¸ch Trung Quèc lµ bëi v× hiÖn nay sè l­îng kh¸ch nµy sang du lÞch ë ViÖt Nam nhiÒu, do cã vÞ trÝ ®Þa lý gÇn víi ViÖt Nam vµ chi phÝ cho mét chuyÕn ®i du lÞch ë ViÖt Nam kh«ng cao vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. Ngoµi ra, do C«ng ty rÊt m¹nh vÒ l÷ hµnh quèc tÕ nªn m¶ng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa mÆc dï ®· ®­îc quan t©m nh­ng ch­a ®­îc thÝch ®¸ng vµ ®óng víi tÇm quan träng cña nã. Sè l­îng nh©n viªn trong tæ néi ®Þa cßn Ýt, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho tæ néi ®Þa cßn h¹n chÕ vµ ®iÒu ®¸ng chó ý lµ tæ néi ®Þa hiÖn nay ch­a cã ®éi ngò h­íng dÉn viªn cña riªng m×nh. *ChiÕn l­îc c¹nh tranh: trong chiÕn l­îc nµy, C«ng ty míi chØ sö dông chiÕn l­îc chi phÝ thÊp lùa chän sù kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm ë møc thÊp. V× vËy, nã lu«n tån t¹i mèi nguy hiÓm chÝnh cña c¸c c«ng ty cã chi phÝ thÊp lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ngÇm ngÇm t×m c¸ch s¶n xuÊt víi chi phÝ thÊp h¬n vµ tuyªn chiÕn trùc tiÕp víi C«ng ty vÒ gi¸ s¶n phÈm. Kh¶ n¨ng cña ®èi thñ c¹nh tranh trong viÖc b¾t ch­íc ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt cña C«ng ty theo chiÕn l­îc chi phÝ thÊp còng lµ mét ®e do¹ ®èi víi chiÕn l­îc nµy. Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng thu hót kh¸ch t¹i c«ng ty Du lÞch vµ dÞch vô Hµ Néi 3.1.Ph­¬ng h­íng, môc tiªu vµ nhhiÖm vô ph¸t triÓn cña C«ng ty. Danh tiÕng vµ uy tÝn mµ C«ng ty ®· t¹o ®­îc trªn thÞ tr­êng ®· gióp C«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ gi¸ thµnh cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, t¹o ­u thÕ cña c¸c s¶n phÈm du lÞch cña C«ng ty ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸ch trªn thÞ tr­êng. §Ó tiÕp tôc gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng n©ng cao vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng, C«ng ty lu«n trung thµnh víi 3 nguyªn t¾c c¬ b¶n trong kinh doanh lµ: n©ng cao uy tÝn trªn thÞ tr­êng, n©ng cao chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, ®­a ra møc gi¸ c¹nh tranh so víi c¸c doanh nghiÖp du lÞch kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Nh÷ng nguyªn t¾c trªn ®· ®­îc cô thÓ ho¸ trong c¸c môc tiªu mµ Ban l·nh ®¹o cña C«ng ty ®· ®Ò ra cho n¨m 2004:kh«ng ngõng ®æi míi, më réng dÞch vô kinh doanh, t¨ng doanh thu vµ t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. PhÊn ®Êu x©y dùng C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi trë thµnh mét doanh nghiÖp m¹nh cña thñ ®« Hµ Néi trong kinh doanh l÷ hµnh. §Ó hoµn thµnh ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra th× ph­¬ng h­íng ®Æt ra cho C«ng ty trong n¨m 2004 lµ: Thø nhÊt, tiÕp tôc cñng cè n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh tõ c¸c bé phËn hµnh chÝnh ®Õn c¸c bé phËn kh¸c cña C«ng ty. TÊt c¶ c¸c dÞch vô kinh doanh, c¸c bé phËn hµnh chÝnh, nghiÖp vô ®Òu cã quy tr×nh lµm viÖc riªng. CÇn ph¶i tæ chøc cho tÊt c¶ c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña c«ng ty n¾m v÷ng qui tr×nh lµm viÖc chung cña C«ng ty còng nh­ qui tr×nh lµm viÖc cô thÓ cña tõng bé phËn còng nh­ quy tr×nh cung cÊp vµ phôc vô kh¸ch du lÞch mét c¸c cô thÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, lµm cho c«ng viÖc ®­îc ch«i ch¶y vµ thuËn lîi h¬n. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chèng l·ng phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm, tiÕn hµnh ®Þnh møc chi phÝ vµ cã h¹ch to¸n hiÖu qu¶ c¸c dÞch vô, nghiÖp vô ®Ó b¶o ®¶m chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ uy tÝn kinh doanh. Thø hai, hoµn thµnh c«ng t¸c ®Þnh biªn lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trong toµn bé C«ng ty tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i cho hîp lÝ. §ång thêi cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý tõ tæ tr­ëng, tæ phã trë lªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cao vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc ®¸p øng yªu cÇu ®­îc giao. Thø ba, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô, më réng thÞ tr­êng, n©ng cao doanh sè nh»m kh«ng ngõng t¨ng lîi nhuËn, t¨ng søc c¹nh tranh cña C«ng ty. Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó thu hót kh¸ch. Kiªn ®Þnh thùc hiÖn ®Þnh h­íng phÊn ®Êu t¨ng thu nhËp tõ nghiÖp vô c¬ b¶n, nh÷ng dÞch vô truyÒn thèng cã søc m¹nh c¹nh tranh lín nh­ng kh«ng quªn më réng, ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô kh¸c. T¨ng c­êng ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, b¸n s¶n phÈm dÞch vô cña C«ng ty. §Æc biÖt lµ th«ng qua m¹ng Internet, nh»m cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch. Thø t­, chó träng ®Çu t­ chiÒu s©u vµo n©ng cÊp c¶i t¹o, ®æi míi trang thiÕt bÞ nh»m chèng xuèng cÊp c«ng tr×nh, th­êng xuyªn söa ch÷a, b¶o d­ìng c¬ së vËt chÊt ®Ó ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn phôc vô kh¸ch. Thø n¨m, trong ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, C«ng ty thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung nh­ng vÉn m¹nh d¹n c¶i tiÕn c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lý nh»m ph¸t huy ®Õn møc tèi ®a tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc trong khu«n khæ vµ ph¹m vi ho¹t ®éng. Trªn ®©y lµ mét sè môc tiªu chñ yÕu cña C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi trong n¨m 2004 vµ nh÷ng n¨m tíi. Trong kinh doanh l÷ hµnh C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh­ sau: B¶ng 19: ChØ tiªu kh¸ch l÷ hµnh C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi (2004 - 2006) N¨m ChØ tiªu 2004 2005 2006 Kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam (kh¸ch) 28.746 35.680 41.350 Kh¸ch ViÖt Nam ra N­íc ngoµi (kh¸ch) 1.365 1.560 1.787 Kh¸ch du lÞch néi ®Þa (kh¸ch) 5.136 5.327 5.578 Tæng céng (l­ît kh¸ch) 35.247 42.567 48.715 Doanh thu (triÖu ®ång) 43.437 45.214 47.587 Lîi NhuËn (triÖu ®ång) 1.145 1.250 1.456 Nép ng©n s¸ch (triÖu ®ång) 4.453 4.512 4.675 Nguån: C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy kinh doanh l÷ hµnh lµ m¶ng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty vµ lµ m¶ng kinh doanh cã tiÒm n¨ng nhÊt. Trong t­¬ng lai, C«ng ty chñ ch­¬ng ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh trªn tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng kh¸ch, trong ®ã chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam bë v× ®©y lµ thÞ tr­êng du lÞch bÒn v÷ng, mang l¹i lîi nhuËn cao vµ chñ yÕu cña C«ng ty. §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam th× môc tiªu cña C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi trong nh÷ng n¨m tíi lµ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Th¸i Lan, Trung Quèc, NhËt, §øc, c¸c n­íc T©y ©u (chñ yÕu lµ kh¸ch Ph¸p), c¸c n­íc ASEAN vµ c¸c n­íc B¾c Mü. §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ra n­íc ngoµi, C«ng ty x¸c ®Þnh thÞ tr­êng träng ®iÓm cña kh¸ch ®i n­íc ngoµi lµ kh¸ch ®i Trung Quèc, Th¸i Lan, Malaixia, Singapore, Ph¸p, §øc, BØ, Hµ Lan. ViÖc lùa chän thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ra n­íc ngoµi lµ dùa vµo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña C«ng ty còng nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch du lÞch. §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa, C«ng ty x¸c ®Þnh linh ho¹t trong viÖc x¸c ®Þnh nguån kh¸ch, thÞ tr­êng träng ®iÓm cña C«ng ty lµ kh¸ch ®i víi môc ®Ých tham quan vµ nghØ ng¬i. HiÖn nay, c«ng ty ®Æc biÖt chó träng x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ng¾n ngµy, ®a d¹ng, phong phó nh»m hÊp dÉn kh¸ch du lÞch cuèi tuÇn. ThÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ®i nghØ cuèi tuÇn lµ mét thÞ tr­êng kh¸ch ®Çy tiÒm n¨ng kÓ tõ khi Nhµ n­íc cã quy chÕ c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ n­íc ®­îc nghØ hai ngµy cuèi tuÇn. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty chó träng ®Õn c¸c ®oµn kh¸ch ®i víi sè l­îng lín cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®i nghØ hµng n¨m do ®©y lµ mét thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch bÒn v÷ng. 3.2. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu vÒ thu hót, khai th¸c nguån kh¸ch cña c«ng ty trong giai ®o¹n míi. §Ó ho¹t ®«ng khai th¸c vµ thu hót kh¸ch du lÞch ®¹t hiÖu qu¶, trong thêi gian tíi C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: 3.2.1.Nghiªn cøu kü thÞ tr­êng. NÕu nh­ tr­íc kia, ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty chØ tËp chung nghiªn cøu thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch th× giê ®©y C«ng ty cÇn chó träng tíi viÖc nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c nhµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm du lÞch trªn thÞ tr­êng. Nh÷ng ho¹t ®éng nghiªn cøu trªn t¹o cho C«ng ty cã kh¶ n¨ng ®­a ra c¸c s¶n phÈm hÊp dÉn h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh, t¹o thuËn lîi ®Ó C«ng ty khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch môc tiªu ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. Th«ng qua nghiªn cøu c¸c nhµ cung cÊp, C«ng ty sÏ cã sù lùa chän réng r·i c¸c nhµ cung cÊp, gi¶m kh¶ n¨ng bÞ Ðp gi¸ tõ phÝa hä. Khi nghiªn cøu c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch, C«ng ty cÇn ®Æc biÖt quan t©m tíi nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch. Do nh÷ng th«ng tin nµy lµ nh÷ng c¬ së chÝnh x¸c nhÊt cho C«ng ty trong viÖc x¸c ®Þnh h×nh ¶nh cña C«ng ty, h×nh ¶nh vÒ c¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty hiÖn ®ang cung cÊp cho kh¸ch.Tõ ®ã nh©n ra nh÷ng tån t¹i cña C«ng ty cÇn kh¾c phôc ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô C«ng ty cung cÊp cho kh¸ch du lÞch. Nãi tãm l¹i, ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng trong thêi gian tíi ngoµi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng kh¸ch môc tiªu cßn ph¶i nghiªn cøu c¶ ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c nhµ cung øng dÞch vô cã trong tr­¬ng tr×nh du lÞch mµ C«ng ty ®­a ra nh»m t¹o ra c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch thùc sù thu hót kh¸ch du lÞch cho C«ng ty. 3.2.2.N©ng cao chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ChÊt l­îng cña mét ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­îc quyÕt ®Þnh bëi hai nh©n tè: Sù phï hîp gi÷a néi dung ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­îc thiÕt kÕ vµ chÊt l­îng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch ®ã trong thùc tÕ. ChÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét ch­¬ng tr×nh du lÞch ph¶i ®¶m b¶o: Sù hµi hoµ, hîp lý cña lÞch tr×nh víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña du kh¸ch t¹i thÞ tr­êng môc tiªu. B¶o ®¶m tÝnh hÊp dÉn, ®éc ®¸o cña tµi nguyªn du lÞch cã trong ch­¬ng tr×nh. B¶o ®¶m uy tÝn, chÊt l­îng cña c¸c nhµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô cã trong ch­¬ng tr×nh. Gi¸ c¶ cña ch­¬ng tr×nh ph¶i t­¬ng søng víi gi¸ trÞ cña ch­¬ng tr×nh. XÐt vÒ khÝa c¹nh chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh du lÞch thiÕt kÕ, c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch do C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi cung cÊp ®Òu ®­îc ®¶m b¶o. Bëi C«ng ty lu«n ý thøc r»ng: Mét kh¸ch du lÞch hµi lßng víi s¶n phÈm do C«ng ty cung cÊp sÏ lµ nguån qu¶ng c¸o tèt nhÊt cña C«ng ty. Do ®ã C«ng ty lu«n dµnh mét kho¶n kinh phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó kh¶o s¸t c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch quèc tª vµo ViÖt Nam vµ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch dµnh cho kh¸ch du lÞch néi ®Þa. ChÝnh v× thÕ, C«ng ty lu«n kÞp thêi t×m ra nh÷ng ®iÓm cÇn söa ®æi trong ch­¬ng tr×nh du lÞch ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cho s¶n phÈm du lÞch cña C«ng ty nh­: thay thÕ c¸c nhµ cung cÊp s¶n phÈm du lÞch cã trong ch­¬ng tr×nh, thªm c¸c ®iÓm tham quan míi trong c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®Ó t¹o ra sù hÊp dÉn míi cho ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty luén chó träng viÖc x©y dùng nhiÒu ch­¬ng tr×nh du lÞch víi c¸c møc gi¸ kh¸c nhau ®Ó tho¶ m·n c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng kh¸c nhau mµ C«ng ty h­íng tíi. Trong thêi gian tíi, thùc hiÖn môc tiªu th©m nhËp thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch c¸c n­íc ASEAN, NhËt, §øc, C«ng ty nªn thiÕt kÕ mét sè ch­¬ng tr×nh du lÞch míi cã kh¶ n¨ng c¹nh tr¹nh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸ch trong viÖc thu hót c¸c thÞ tr­êng kh¸ch nµy, cô thÓ lµ: Víi thÞ tr­êng c¸c n­íc ASEAN: c¸c quèc gia n»m trong khu vùc nµy cã nhiÒu ®Æc ®iÓm t­¬ng ®ång víi ViÖt Nam nh­ khÝ hËu, vÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn tù nhiªn so víi ViÖt Nam. HiÖn nay, th× tr­êng kh¸ch nµy chñ yÕu lµ kh¸ch c«ng vô kÕt hîp víi ®i du lÞch. Víi thÞ tr­êng kh¸ch nµy, nhu cÇu t×m hiÓu vÒ v¨n ho¸, phong tôc, tËp qu¸n cña ViÖt Nam lµ nhu cÇu chñ yÕu nh»m phôc vô cho nhu cÇu hîp t¸c cña c¸c n­íc ASEAN. Bëi vËy c«ng ty nªn x©y dùng mét sè ch­¬ng tr×nh du lÞch v¨n ho¸ tham quan thñ ®« víi c¸c ®iÓm tham quan chÝnh nh­: viÕng l¨ng chñ tÞch Hå ChÝ Minh, tham quan V¨n MiÕu, tham quan b¶o tµng d©n téc häc ViÖt Nam. C«ng ty nªn h­íng c¸c chÝnh s¸ch tiÕp thÞ vµo thÞ tr­êng kh¸ch ®i du lÞch thuÇn tuý ë thÞ tr­êng kh¸ch nµy th«ng qua ®èi t­îng kh¸ch du lÞch c«ng vô kÕt hîp víi ®i du lÞch. Víi thÞ tr­êng kh¸ch NhËt: kh¸ch NhËt lµ ®èi t­îng kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. Ng­êi NhËt khi ®i du lÞch quan t©m nhiÒu ®Õn môc tiªu an toµn vµ thuËn lîi trong ph­¬ng tiÖn giao th«ng. Do ®ã, c¸c ch­¬ng tr×nh thiÕt kÕ cho kh¸ch NhËt cÇn nhÊn m¹nh sù thuËn tiÖn trong dÞch vô vËn chuyÓn. Ngoµi ra, C«ng ty cÇn l­u ý tíi hai ®Æc ®iÓm cña kh¸ch NhËt lµ: Kh¸ch du lÞch ng­êi NhËt rÊt yªu thÝch thiªn nhiªn vµ ng­êi NhËt cã phong tôc mua quµ cho b¹n bÌ, ng­êi th©n khi ®i du lÞch, nªn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch NhËt nhÊt thiÕt ph¶i cã buæi ®Ó cho kh¸ch tù do mua s¾m. §ång thêi, c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ph¶i t¹o sù gÇn gòi gi÷a du kh¸ch víi thiªn nhiªn. C«ng ty nªn tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch sinh th¸i cho thÞ tr­êng kh¸ch NhËt, cã thÓ tham quan rõng quèc gia Cóc Ph­¬ng, B¶o tµng sinh th¸i häc biÓn ë H¹ Long. Víi thÞ tr­êng kh¸ch §øc: C«ng ty nªn chó träng x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch nghØ biÓn( kh¸ch du lÞch §øc cã xu h­íng thÝch c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch nghØ biÓn). C¸c ch­¬ng tr×nh nµy ph¶i ®­îc kh¶o s¸t kü tr­íc khi x©y dùng v× kh¸ch du lÞch §øc rÊt tin vµo qu¶ng c¸o, bÊt cø mét chªnh lÖch nµo gi÷a ch­¬ng tr×nh thiÕt kÕ vµ chÊt l­îng thùc hiÖn ®Òu cã thÓ lµm kh¸ch thÊt väng, mÊt lßng tin vµo C«ng ty. Gi¸ cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch chµo b¸n t¹i thÞ tr­êng kh¸ch §øc nªn ë møc trung b×nh do kh¸ch §øc chi tiªu ë møc Ýt t¹i n¬i du lÞch (kh¸ch §øc lµ ng­êi tiÕt kiÖm). Ngoµi c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm mµ C«ng ty h­íng tíi trong t­¬ng lai, C«ng ty cÇn l­u ý mét sè ®Æc ®iÓm ë c¸c thÞ tr­êng kh¸ch kh¸c ®Ó chÊt l­îng thiÕt kÕ cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty ®­îc n©ng cao h¬n, ®ã lµ: Víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Trung Quèc: nªn thiÕt kÕ ë møc gi¸ trung b×nh, kh¸ch Trung Quèc ®Æc biÖt ­a thÝch c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch chän gãi, cã møc gi¸ võa ph¶i nh­ng chÊt l­îng ph¶i ®¶m b¶o. Thêi gian thiÕt kÕ cho kh¸ch du lÞch Trung Quèc chØ nªn kÐo dµi tõ 3 ®Õn 4 ngµy v× kh¸ch Trung Quèc th­êng cã thêi gian l­u tró ng¾n do cã kho¶ng c¸ch gÇn vÒ mÆt ®Þa lý so víi ViÖt Nam. Víi thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸phôc vµ kh¸ch Mü: kh«ng coi träng dÞch vô ¨n uèng, c¸c ch­¬ng tr×nh thiÕt kÕ cho kh¸ch Mü cã thÓ sö dông c¸c b÷a ¨n nhanh theo kiÓu fastfood. Tãm l¹i, ®Ó chÊt l­îng thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty ®­îc n©ng cao, c«ng ty cÇn nghiªn cøu kü së thÝch, thÞ hiÕu, ®Æc ®iÓm t©m lý cña tõng ®èi t­îng kh¸ch ë c¸c thÞ tr­êng môc tiªu. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ tuyÕn ®iÓm tham quan, gi¸ c¶ ch­¬ng tr×nh, c¸c dÞch vô sö dông trong ch­¬ng tr×nh ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ nghiªn cøu nãi trªn. §iÒu cèt yÕu lµ sù hµi lßng cña kh¸ch hµng môc tiªu víi thiÕt kÕ cña ch­¬ng tr×nh vµ sù phï hîp gi÷a chÊt l­îng cña ch­¬ng tr×nh víi møc gi¸ cña nã. NÕu nh­ chÊt l­îng thiÕt kÕ cña ch­¬ng tr×nh t¹o Ên t­îng tèt ban ®Çu víi kh¸ch du lÞch vÒ ch­¬ng tr×nh du lÞch th× chÊt l­îng thùc hiÖn cña ch­¬ng tr×nh du lÞch míi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù hµi lßng cña kh¸ch víi ch­¬ng tr×nh du lÞch do C«ng ty cung cÊp. ChÊt l­îng thùc hiÖn cña mét ch­¬ng tr×nh du lÞch kh«ng chØ phô thuéc vµo b¶n th©n C«ng ty mµ con phô thuéc vµo c¸c yÕu tè kh¸c. Song c¸c yÕu tè C«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t lµ : nh©n viªn thùc hiÖn, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, quy tr×nh c«ng nghÖ. Trong thêi gian tíi, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, C«ng ty nªn chó träng mét sè gi¶i ph¸p sau: Mét lµ dµnh chi phÝ cho môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò h­íng dÉn viªn v× ®©y lµ ®éi ngò lao ®éng cã ¶nh h­ëng quan träng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. H×nh thøc chñ yÕu ®Ó ®µo t¹o h­íng dÉn viªn lµ ®Ó hä tiÕp xóc thùc tÕ víi kh¸ch. C«ng ty nªn tæ chøc th­êng xuyªn c¸c buæi trao ®æi kinh nghiÖm gi÷a c¸c h­íng dÉn viªn trong C«ng ty víi nhau. Ngoµi ra, C«ng ty còng nªn mêi c¸c chuyªn gia trong lÜnh v­c v¨n ho¸ vÒ nãi chuyÖn t¹i C«ng ty ®Ó lµm phong phó thªm sù hiÓu biÕt cña ®éi ngò h­íng dÉn viªn cña C«ng ty vÒ phong tôc, tËp qu¸n, ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña thÞ tr­êng kh¸ch do m×nh phô tr¸ch. Tõ ®ã, h­íng dÉn viªn sÏ chñ ®éng h¬n trong qu¸ tr×nh giao tiÕp víi kh¸ch du lÞch. Nh÷ng tiªu thøc cÇn chó träng khi ®µo t¹o ®éi ngò h­íng dÉn viªn lµ: Tiªu thøc 1: Tr×nh ®é tinh th«ng nghiÖp vô h­íng dÉn: H­íng dÉn viªn ph¶i n¾m v÷ng quy tr×nh phôc vô ®oµn kh¸ch. Th«ng th¹o c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch. Cã sù hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ lÞch sö, v¨n ho¸, nghÖ thuËt, t­êng tËn nh÷ng th«ng tin vÒ kinh tª, thêi sù trong n­íc vµ quèc tÕ. Tiªu thøc 2: Tr×nh ®é th«ng th¹o ngo¹i ng÷ lµ ph­¬ng tiÖn truyÒn ®¹t th«ng tin ®èi víi c¸c ®oµn kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. Tiªu thøc 3: Tinh thÇn, sù nhiÖt t×nh phôc vô kh¸ch – v× kh¸ch hµng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Hiªn nay, ë C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi, h­íng dÉn viªn ®­îc tæ chøc thµnh c¸c tæ ngo¹i ng÷: Ph¸p, Anh V¨n, Trung V¨n, Th¸i Lan, §øc, Hµn Quèc, NhËt. Tuy vËy, thÕ m¹nh cña C«ng ty míi chØ ®­îc ph¸t huy ë c¸c ngo¹i ng÷ cña mét sè thÞ tr­êng kh¸ch träng ®iÓm cña C«ng ty nh­: Anh, Ph¸p, Trung Quèc, Th¸i Lan. Trong thêi gian tíi ®Ó tiÕp cËn thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch NhËt mét c¸ch cã hiÖu qu¶, C«ng ty cÇn ®µo t¹o mét ®éi ngò h­íng dÉn viªn tiÕng NhËt, am hiÓu ®Æc ®iÓm t©m lý, v¨n ho¸ cña ®èi t­îng kh¸ch nµy. VÝ dô: h­íng dÉn viªn tiÕng NhËt cÇn l­u ý kh«ng bao giê ®Õn muén so víi thêi gian hÑn víi kh¸ch. NÕu cã thÓ, h­íng dÉn viªn nªn ®Õn sím 20 phót so víi thêi gian hÑn víi kh¸ch. ViÖc hîp t¸c tèt víi tr­ëng ®oµn ng­êi NhËt sÏ lµ ch×a kho¸ gióp h­íng dÉn viªn thùc hiÖn thµnh c«ng chuyÕn ®i du lÞch. Bëi tr­ëng ®oµn kh¸ch NhËt th­êng do phÝa C«ng ty giöi kh¸ch NhËt thuª tõ c¸c C«ng ty chuyªn danh ®Ó lµm ®¹i diÖn vÒ quyÒn lîi cho c¸c kh¸ch du lÞch kh¸ch träng ®oµn. Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o ®éi ngò h­íng dÉn viªn thÝch hîp cho tõng thÞ tr­êng kh¸ch. C«ng ty vÉn ph¶i chó träng n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò nh©n viªn marketing, nh©n viªn ®iÒu hµnh vµ c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty. Víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý hiÖn cã, C«ng ty nªn th­êng xuyªn cö c¸c c¸n bé ®i dù c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n, hoÆc héi th¶o, chuyªn ®Ò vÒ du lÞch do tæng côc du lÞch tæ chøc nh»m ®Ó ®éi ngò nµy tiÕp cËn víi nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ thÞ tr­êng du lÞch thÕ giíi, còng nh­ thÞ tr­êng du lÞch khu vùc. Tõ ®ã, c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan tíi chÝnh s¸ch kinh doanh, thÞ tr­êng môc tiªu cña C«ng ty sÏ trë nªn nh¹y bÐn h¬n víi nh÷ng thay ®æi trong ®iÒu kiÖn kinh doanh du lÞch trªn thÞ tr­êng. §Ó n©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, C«ng ty cÇn ®µo t¹o mét ®éi ngò c¸n bé ®iÒu hµnh dµy d¹n kinh nghiÖm thùc tÕ, xö lý tèt c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra trong chuyÕn ®i. C«ng ty cã thÓ tæ chøc c¸c kho¸ häc ng¾n ngµy t¹i doanh nghiÖp nh»m n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. Thø hai: dµnh chi phÝ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho C«ng ty. C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch thùc hiÖn trªn ®Þa bµn Hµ Néi cña C«ng ty phÇn lín sö dông c¸c dÞch vô do hÖ thèng kh¸ch s¹n, nhµ hµng, c¸c c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ ®­îc C«ng ty cung cÊp. Do ®ã, nh»m n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô nµy trong c¸ ch­¬ng tr×nh du lÞch, C«ng ty cÇn ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a cho viÖc c¶i thiÖn cë së vËt chÊt kü thuËt còng nh­ trang thiÕt bÞ néi thÊt ë c¸c c¬ së nµy. T©m lý cña kh¸ch du lÞch chÞu ¶nh h­ëng lín bëi chÊt l­îng c¸c dÞch vô bªn trong ch­¬ng tr×nh du lÞch. Nh­ vËy, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh du lÞch C«ng ty cÇn dµnh chi phÝ thÝch hîp ®Ó ®Çu t­ cho c¸c ho¹t ®éng nh­: nghiªn cøu thÞ tr­êng, thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch phï hîp víi tõng thÞ tr­êng kh¸ch môc tiªu vÒ gi¸ c¶ còng nh­ vÒ chÊt l­îng. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch th«ng qua: n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nh©n lùc cña C«ng ty vµ ®Çu t­ cho c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty ë hÖ thèng c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng vµ dÞch vô vui ch¬i, gi¶i trÝ. C«ng ty lu«n ph¶i c©n nh¾c sù hîp lÝ gi÷a chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch víi møc gi¸ cña chóng. 3.2.3. §a d¹ng ho¸ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. HiÖn nay, c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch do C«ng ty cung cÊp chñ yÕu mang néi dung tham quan phôc vô ®èi t­îng kh¸ch ®i du lÞch víi môc ®Ých nghØ ngh¬i, vui ch¬i, gi¶i trÝ. C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch v¨n ho¸ do C«ng ty tæ chøc vÉn cßn ch­a ®­îc quan t©m thÝch ®¸ng, th«ng th­êng chØ lµ c¸c ®iÓm tham quan: HuÕ, §µ N½ng. C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch sinh th¸i ch­a ®­îc C«ng ty khai th¸c triÖt ®Ó. C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch do C«ng ty tæ chøc th­êng trïng víi c¸c C«ng ty kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi do ®ã g©y khã kh¨n trong c¹nh tranh. §Ó thu hót nhiÒu h¬n n÷a kh¸ch du lÞch cho C«ng ty trong thêi gian tíi, C«ng ty nªn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm b»ng c¸ch t¹o ra c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch míi hÊp dÉn ë c¸c loaÞ h×nh du lÞch kh¸ch nhau nh­: du lÞch sinh th¸i, du lÞch v¨n ho¸, du lÞch tham quan vui ch¬i gi¶i trÝ. §©y còng lµ h­íng ph¸t triÓn s¶n phÈm du lÞch phï hîp víi ®inh h­íng ph¸t triÓn s¶n phÈm cña ViÖt Nam giai ®o¹n 1999-2010. §èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch dµnh cho kh¸ch du lÞch néi ®Þa, kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam: Trong lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ C«ng ty kh«ng nªn chØ khai th¸c c¸c ®iÓm tham quan trong thµnh phè mµ ph¶i thùc hiÖn liªn kÕt c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch víi c¸c ®Þa bµn l©n cËn nh»m h×nh thµnh hÖ thèng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cã chÊt l­îng cao bëi lîi thÕ so s¸nh cña c¸c ®iÓm du lÞch ®éc ®¸o ë mçi vïng, t¹o ra søc hÊp dÉn míi ®èi víi du kh¸ch. Ch¼ng h¹n, C«ng ty cã thÓ t¹o lËp mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp s¶n phÈm du lÞch ë Hµ T©y ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch tham quan trong ngµy cho kh¸ch du lÞch tíi tham quan c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, c¸c lÔ héi trong vïng. C«ng ty cã thÓ xem xÐt c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch nh­: ch­¬ng tr×nh tham quan lµng gèm b¸t trµng, tham quan lµng lôa V¹n Phóc, Chïa Tr¨m Gian. Ch­¬ng tr×nh tham quan lµng gèm B¸t Trµng, lµng tranh §«ng Hå, lµng gç §ång Kþ, th¨m Chïa Bót Th¸p. C¸c ch­¬ng tr×nh nµy thuËn lîi ë chç kh¸ch chØ mÊt mét ngµy, buæi tèi cã thÓ quay trë l¹i nghØ t¹i Hµ Néi. Lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i: C«ng ty cã thÓ tæ chøc kh¶o s¸t, x©y dùng mét sè ch­¬ng tr×nh du lÞch sinh th¸i phong phó, hÊp dÉn nh»m thu hót kh¸ch t¹i c¸c thÞ tr­êng môc tiªu cña C«ng ty. Víi lo¹i h×nh du lÞch nµy C«ng ty nªn khai th¸c tuyÕn tham quan rõng quèc gia Cóc Ph­¬ng hoÆc ch­¬ng tr×nh tham quan b¶o tµng sinh vËt biÓn H¹ Long. Bªn c¹nh c¸c lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i, du lÞch v¨n ho¸, C«ng ty nªn khai th¸c mét sè c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch d· ngo¹i, m¹o hiÓm: ch­¬ng tr×nh du lÞch Sa Pa (®i th¨m c¸c b¶n d©n téc), ch­¬ng tr×nh lªn ®Ønh Phanxi Ph¨ng. Khi tham quan c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch d· ngo¹i, m¹o hiÓm kh¸ch cã thÓ hoµ nhËp víi khung c¶nh thiªn nhiªn, giao tiÕp víi d©n c­ ®iÓm du lÞch. Nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch nµy nªn ®­îc C«ng ty chµo b¸n t¹i c¸c thÞ tr­êng kh¸ch T©y ©u (Ph¸p), Mü. §èi t­îng kh¸ch du lÞch Ph¸p, Mü rÊt ­a thÝch c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ kh¸ch ®­îc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ nh­: ®i bé, leo nói. §Æc biÖt, qua h×nh thøc nµy kh¸ch cã thÓ t×m hiÓu râ h¬n vÒ con ng­êi, ®Êt n­íc ViÖt Nam. C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch m¹o hiÓm lµ ®o¹n thÞ tr­êng cßn bá chèng trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ë ViÖt Nam, nÕu biÕt khai th¸c tèt c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch nµy, C«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn nã thµnh thÕ m¹nh trong ho¹t ®éng kinh doanh. Trong t­¬ng lai, c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty nªn t¨ng sè l­îng c¸c dÞch vô vui ch¬i, gi¶i trÝ cho kh¸ch. §©y còng lµ mét gi¶i ph¸p h÷u Ých cho viÖc kÐo dµi thêi gian l­u tró cña kh¸ch du lÞch t¹i C«ng ty. C«ng ty nªn tËn dông mét sè c¬ së vui ch¬i, gi¶i trÝ s¾p ra ®êi trªn ®Þa bµn Hµ Néi nh­: khu c«ng viªn v­ên thó hoang d· MÔ Tr×, tæ hîp vui ch¬i gi¶i trÝ Minh TrÝ (Sãc S¬n), trong t­¬ng lai kh«ng xa ®©y sÏ lµ mét vïng du lÞch v¨n ho¸ mang tÝnh quèc gia. §èi víi kh¸ch du lÞch ra n­íc ngoµi: hiÖn nay c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty míi chØ dõng l¹i ë c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®i Th¸i Lan, Trung Qu«c, c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc ASEAN nh­: Singapore, Malaixia, Indonexia, Mianma vµ mét sè n­íc ë T©y ©u nh­: Ph¸p, §øc, BØ, Hµ Lan, T©y Ban Nha, ý. ThÞ tr­êng kh¸ch ra n­íc ngoµi cña C«ng ty phÇn lín lµ nh÷ng kh¸ch cã møc thanh to¸n trung b×nh do ®ã viÖc chµo b¸n c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®i du lÞch c¸c n­íc trong khu vùc sÏ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch ë thÞ tr­êng môc tiªu cña C«ng ty. C¸c s¶n phÈm du lÞch ë c¸c n­íc ASEAN ®­îc quèc tÕ ®¸nh gi¸ lµ kh¸ phong phó vµ ®©y còng lµ khu vùc cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh vÒ kinh doanh du lÞch trªn thÕ giíi. Khi nghiªn cøu c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch tíi Singapore, C«ng ty cã thÓ ®­a vµo mét sè ®iÓm tham quan nh­: trung t©m thñ c«ng, v­ên phong lan quèc gia, th¨m ng«i nhµ Singapore, thÕ giíi thuû cung hoÆc c«ng viªn Jurong víi trªn 8.000 loµi chim l¹ trªn thÕ giíi. §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch nµy, viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o t×m ®­îc c¸c ®iÓm míi cã søc hÊp dÉn kh¸ch du lÞch vµ cã møc gi¸ c¶ c¹nh tranh. Víi mçi tuyÕn ®iÓm du lÞch, C«ng ty nªn x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cã néi dung kh¸ch nhau, møc gi¸ kh¸ch nhau ®Ó cã thÓ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña tõng thÞ tr­êng kh¸ch. §a d¹ng ho¸ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch theo h­íng du lÞch v¨n ho¸, sinh th¸i, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam chÝnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn cho C«ng ty thu hót kh¸ch t¹i c¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam träng ®iÓm cña C«ng ty. §©y còng lµ c¬ héi cho C«ng ty tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trong kinh doanh dùa trªn kh¶ n¨ng ®¸p øng mét c¸ch phong phó nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. 3.2.4. ChÝnh s¸ch giao tiÕp, khuyÕch tr­¬ng. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, th«ng tin trong du lÞch ®ãng vai trß rÊt quan träng, nã lµ cÇu nèi gi÷a kh¸ch du lÞch víi doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng nµy cña C«ng ty cÇn ®­îc chó träng h¬n, ®Æc biÖt lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o th«ng qua tham gia c¸c héi chî, liªn hoan du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. H×nh thøc qu¶ng c¸o trªn võa gióp C«ng ty t¨ng c­êng uy tÝn, thu hót kh¸ch ®ång thêi l¹i gióp C«ng ty cã kh¶ n¨ng t×m ®­îc c¸c ®èi t¸c ë c¸c thÞ tr­êng kh¸ch träng ®iÓm. H×nh thøc qu¶n c¸o th«ng qua c¸c ®¹i sø qu¸n, c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ta ë n­íc ngoµi còng cÇn ®­îc xóc tiÕn, ®©y lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o kh«ng tèn kÐm vÒ chi phÝ mµ C«ng ty mµ c«ng ty l¹i cã c¬ héi tiÕp xóc trùc tiÕp víi thÞ tr­êng kh¸ch ®ã. C«ng ty còng nªn nghiªn cøu thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®Æc biÖt nh­: tæ chøc c©u l¹c bé du lÞch, më gi¶i th­ëng sæ sè cho kh¸ch du lÞch. C«ng ty nªn ®Þnh kú tæ chøc c¸c ®ît qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty trªn c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng nh­ b¸o viÕt, ®µi tiÕng nãi ViÖt Nam, qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh. Tuy ®©y lµ lo¹i h×nh qu¶ng c¸o ®ßi hái chi phÝ cao, nh­ng l¹i cã t¸c ®éng trªn mét ph¹m vi lín. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ m¹nh mÏ vµo thÕ kû 21, qu¶ng c¸o qua Internet lµ mét h×nh thøc phæ biÕn vµ mang l¹i hiÖu qu¶ lín h¬n nhiÒu so víi c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o kh¸ch v× nã cã thÓ v­¬n ra ngoµi tÇm khu vùc vµ thÕ giíi mµ chi phÝ dµnh cho c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o nµy l¹i kh«ng cao. HiÖn nay C«ng ty ®· cã trang web giíi thiÖu s¶n phÈm du lÞch cña C«ng ty, nh­ng h×nh thøc thiÕt kÕ cßn ch­a ®Ñp, néi dung c¸c th«ng tin cung cÊp cho nh÷ng ng­êi truy nhËp trang web nµy lµ cßn s¬ sµi vµ ®¬n ®iÖu ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu t×m hiÓu th«ng tin vÒ c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch ë ViÖt Nam còng nh­ th«ng tin vÒ c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch cã trong cac ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty. Trong t­¬ng lai, C«ng ty nªn thiÕt kÕ l¹i trang web víi h×nh thøc ®Ñp h¬n, néi dung phong phó h¬n ®Ó cung cÊp th«ng tin ®Õn kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi t¸c ®­îc thuËn tiÖn h¬n nh»m thu hót nhiÒu h¬n n÷a kh¸ch du lÞch ®Õn vµ tiªu dïng s¶n phÈm du lÞch cña C«ng ty. Song song víi viÖc t¨ng c­êng qu¶ng c¸o, c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng cña C«ng ty cÇn ®­îc ®Èy m¹nh. C«ng ty cÇn më réng ph¹m vi cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ­u ®·i cho nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch nhÊt ®Þnh cho mét ®èi t­îng nµo ®ã ®Ó t¹o sù hÊp dÉn h¬n n÷a cho c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. §Ó c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao, C«ng ty ph¶i ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc qu¶ng c¸o tõ tr­íc, ®èi t­îng tiÕp nhËn qu¶ng c¸o ph¶i ®­îc nghiªn cøu kü tõ tr­íc khi c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ®­îc triÓn khai. Néi dung qu¶ng c¸o ph¶i cã ®iÓm “nhÊn” kh¸ch nhau ®Ó g©y sù chó ý cña kh¸ch, vÝ dô nh­: Khi qu¶ng c¸o cho thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Trung Quèc, qu¶ng c¸o cã thÓ nhÊn m¹nh ë møc gi¸ rÎ, ch­¬ng tr×nh du lÞch hÊp dÉn, thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh thuËn lîi. NÕu qu¶ng c¸o ë thÞ tr­êng §øc, c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o ph¶i hÕt søc chÝnh x¸c. NÕu chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh so víi nh÷ng g× ®­îc qu¶ng c¸o lµ qu¸ chªnh lÖch ch¾c ch¾n sÏ mÊt lßng tin cña kh¸ch vµ kh¶ n¨ng hä lùa chän ®i du lÞch l¹i th«ng qua C«ng ty lµ kh«ng cã c¬ së. Nh­ vËy trong thêi gian tíi, C«ng ty nªn tËn dông h×nh thøc qu¶ng c¸o ph¸t tê r¬i, qu¶ng c¸o th«ng qua c¸c ®¹i sø qu¸n, c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña n­íc ta ë n­íc ngoµi, nh÷ng h×nh thøc qu¶ng c¸o nµy võa cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶ng c¸o cho c«ng ty võa cã hiÖu qu¶ cao. Ngoµi ra, c«ng ty cÇn dµnh ng©n s¸ch nhiÒu h¬n cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®Þnh kú cña c«ng ty trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­: b¸o, ®µi, truyÒn h×nh, Internet. ViÖc qu¶ng c¸o cña C«ng ty cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc, néi dung qu¶ng c¸o chÝnh x¸c vµ víi mçi thÞ tr­êng kh¸ch, néi dung qu¶ng c¸o ph¶i cã ®iÓm nhÊn riªng t¹o ®­îc sù chó ý cña kh¸ch. 3.2.5. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. C«ng ty cÇn nç lùc t¹o ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi c¸c thÞ tr­êng môc tiªu vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm cña m×nh, ®©y còng lµ ®iÒu kiÖn t¹o cho kh¸ch sù lùa chän phong phó trong c¸c quyÕt ®Þnh vÒ tiªu dung s¶n phÈm du lÞch cña c«ng ty. Qui tr×nh t¹o ra mét ch­¬ng tr×nh du lÞch míi cÇn ph¶i ®­îc tiªu chuÈn ho¸ vµ kiÓm tra kÜ tr­íc khi ®­a ch­¬ng tr×nh ®ã vµo khai th¸c. Ch­¬ng tr×nh du lÞch ngoµi môc tiªu hÊp dÉn cÇn t¹o ra sù thuËn lîi tèi ®a cho kh¸ch khi tiªu dïng nã: së thÝch ®i du lÞch, môc ®Ých chuyÕn ®i, kh¶ n¨ng thanh to¸n, thêi gian rçi cña kh¸ch. HiÖn nay, c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn ®Þa bµn cßn ch­a cã sù kh¸ch biÖt ®Êng kÓ. C«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn c¹nh tranh th«ng qua gi¸ c¶ ch­¬ng tr×nh du lÞch trong mèi t­¬ng quan víi c¸c dÞch vô cung cÊp trong ch­¬ng tr×nh du lÞch. C¹nh tranh gi¸ th­êng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong thu hót kh¸ch, ng­îc l¹i nã cã thÓ ph¶n t¸c dông nÕu c«ng ty kh«ng ®­a ra ®­îc møc gi¸ thÊp nhÊt. Trong thêi gian tíi ®©y, c«ng ty cÇn ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó nghiªn cøu, kh¶o s¸t, x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch m¬i, ®Æc s¾c so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Thu hót kh¸ch b»ng nh÷ng dÞ biÖt ho¸ trong s¶n phÈm lµ xu h­íng tíi ®©y khi ngµnh du lÞch n­íc ta trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, c«ng ty cÇn nghiªn cøu xu h­íng ph¸t triÓn s¶n phÈm du lÞch phï hîp víi xu thÕ cña toµn ngµnh, còng nh­ tËn dông ®­îc c¸c ®iÓm du lÞch s¾p ®­îc ®Çu t­, x©y dùng trªn ®Þa bµn thñ ®« vµ trong ph¹m vi c¶ n­íc. §èi víi kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam c«ng ty cÇn tÝnh ®Õn yÕu tè v¨n ho¸ cña c¸c quèc gia göi kh¸ch trong khi tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch ë c¸c quèc gia ®ã, nh­. Víi thÞ tr­êng kh¸ch NhËt: V× ng­êi NhËt rÊt quan t©m ®Õn nhu cÇu an toµn cña chuyÕn ®i nªn viÖc lùa chän ®Æt phßng cho kh¸ch NhËt cÇn l­u ý kh¸ch NhËt th­êng ë tÇng hai hoÆc tÇng ba rÊt Ýt khi ë tÇng mét vµ nh÷ng tÇng trªn cïng cña kh¸ch s¹n. Kh¸ch NhËt thÝch ®i du lÞch t¹i nh÷ng n­íc cã ®­êng bay trùc tiÕp víi NhËt ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn. Trong chuyÕn ®i, kh¸ch NhËt thÝch c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­îc tiÕp xóc, gÇn gòi víi thiªn nhiªn, do ®ã c«ng ty nªn nghiªn cøu ®Ó t¹o ra c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch sinh th¸i phong phó, hÊp dÉn ®Ó giíi thiÖu vµ chµo b¸n víi thÞ tr­êng kh¸ch NhËt trong thêi gian tíi. ViÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch NhËt nªn bè trÝ thíi gian ®Ó kh¸ch ®i mua s¾m v× ng­êi NhËt cã ®Æc ®iÓm lµ mua quµ l­u niÖm t¹i ®iÓm ®Õn cho b¹n bÌ vµ ng­êi th©n. Víi thÞ tr­êng kh¸ch §øc: Kh¸ch du lÞch th­êng thÝch c¸c chuyÕn du lÞch nghØ biÓn vµ chi tiªu Ýt t¹i ®iÓm du lÞch. Do ®ã trong t­¬ng lai, gi¶i ph¸p c«ng ty nªn ¸p dông lµ t¹o ra nhiÒu ch­¬ng tr×nh du lÞch nghØ biÓn phong phó vµ ®a d¹ng, ngoµi ra cßn ph¶i lµm tèt viÖc qu¶ng c¸o cho c¸c ch­¬ng tr×nh nµy vµo thÞ tr­êng kh¸ch §øc v× ®©y lµ thÞ tr­êng cã ®é tin t­ëng cao ®èi víi qu¶ng c¸o. ThÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Trung Quèc: §©y lµ thÞ tr­êng göi kh¸ch cã sè l­îng kh¸ch ®«ng nhÊt tíi ViÖt Nam. Víi thÞ tr­êng kh¸ch nµy, c«ng ty nªn x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cã møc gi¸ võa ph¶i, quan träng lµ t¹o cho kh¸ch c¶m gi¸c gi¸ kh«ng cao nh­ng hä vÊn nhËn ®­îc chÊt l­îng dÞch vô tèt. 3.2.6. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. Trong chÝnh s¸ch ph©n phèi cña m×nh, C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi chñ ch­¬ng gi¶m thiÓu kh©u trung gian gi÷a s¶n phÈn du lÞch vµ kh¸ch du lÞch. Víi môc tiªu ®Ó kh¸ch tiÕp cËn s¶n phÈm ®­îc nhanh chãng thuËn lîi c«ng ty ®· thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p nh­ sau: Víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa: C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Æt c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i mét sè c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm nh»m tiÕp cËn trùc tiÕp víi kh¸ch, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty trong viÖc n¾m b¾t vÒ t×nh h×nh vÒ cung du lÞch ë ®Þa ph­¬ng ®ã. HiÖn nay, C«ng ty ®ang cã chi nh¸nh t¹i Qu¶ng Ninh vµ mét chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Trong t­¬ng lai ®Ó thu hót kh¸ch néi ®Þa nhiÒu h¬n n÷a, C«ng ty cÇn xóc tiÕn më chi nh¸nh t¹i c¸c tØnh miÒn Trung. ViÖc më chi nh¸nh t¹i c¸c tØnh miÒn Trung sÏ gióp hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c thÞ tr­êng göi kh¸ch träng ®iÓm. §ång thêi C«ng ty cã thÓ thu hót mét l­îng kh¸ch ®¸ng kÓ lµ kh¸ch Lµo,Th¸i Lan nhê hiÖp ®Þnh hîp t¸c vÒ du lÞch cña ViÖt Nam víi mét sè n­íc trong khu vùc. Ho¹t ®éng cña chi nh¸nh C«ng ty t¹i c¸c tØnh miÒn Trung còng lµm t¨ng c¬ héi giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty víi kh¸ch néi ®Þa ë ®©y. §èi víi c¸c h·ng l÷ hµnh C«ng ty ®· ®Æt quan hÖ, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch trong n­íc, c«ng ty cÇn th­êng xuyªn gi÷ mèi quan hÖ tèt. Duy tr× vµ ph¸t triÓn tèt mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp sÏ gióp c«ng ty ph¸t triÓn mét c¸ch thuËn lîi, chÝnh x¸c c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam: T¹i thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Trung Quèc c«ng ty ®· thiÕt lËp ®­îc nhiÒu mçi quan hÖ víi nhiÒu c«ng ty göi kh¸ch trªn thÞ tr­êng. Tuy vËy, c«ng ty vÉn bÞ c¸c ®èi t¸c Ðp gi¸ khi vµo vô du lÞch chÝnh. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy c«ng ty nªn xem xÐt ®Õn viÖc më v¨n phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty ë Trung Quèc. §èi víi thÞ tr­êng Th¸i Lan, c«ng ty ®· ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i BangKoK. Ho¹t ®éng cña chi nh¸nh nµy ®· mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho c«ng ty trong viÖc tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cho thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ®i Th¸i Lan cña c«ng ty. T¹i thÞ tr­êng Th¸i Lan, c«ng ty còng ®· ký kÕt hîp ®ång trao ®æi kh¸ch víi Nava vµ ASEAN Travel. Ngoµi quan hÖ víi c¸c c«ng ty t¹i hai thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam träng ®iÓm cña c«ng ty lµ thÞ tr­êng kh¸ch Trung Quèc vµ thÞ tr­êng kh¸ch Th¸i Lan, c«ng ty cßn cã hîp ®ång trao ®æi kh¸ch víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh t¹i thÞ tr­êng kh¸ch kh¸c nh­: Singapore, Malaysia, NhËt, Ph¸p, Mü, Hµn Quèc. Trong thêi gian tíi, c«ng ty nªn tiÕp tôc duy tr× kªnh ph©n phèi s¶n phÈm du lÞch cña c«ng ty th«ng qua hîp ®ång trao ®æi kh¸ch víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh trªn c¸c thÞ tr­êng nµy. §ång thêi t¨ng c­êng viÖc t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c trªn hai thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch NhËt, §øc. TiÕn tíi viÖc kÝ kÕt hîp ®ång nhËn kh¸ch víi c¸c ®èi t¸c nµy, ®ång thêi th«ng qua hä ®Ó qu¶ng c¸o c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty. Nh­ vËy, víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam, kªnh ph©n phèi s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty vÉn lµ th«ng qua hîp ®ång trao ®æi kh¸ch víi c¸c h·ng l÷ hµnh t¹i thÞ tr­êng ®ã. Do ®ã trong t­¬ng lai, c«ng ty cÇn cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch cña c«ng ty t¹i c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm. §ång thêi, c«ng ty nªn nç lùc trong viÖc t×m kiÕm ®èi t¸c ë c¸c thÞ tr­êng kh¸ch NhËt, §øc, Mü. 3.3. c¸c gi¶i ph¸p hç trî. 3.3.1. S¾p xÕp l¹i hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh. Võa qua do sù bung ra ho¹t ®éng cña mét sè doanh nghiÖp t­ nh©n kinh doanh l÷ hµnh ®· dÉn tíi t×nh tr¹ng c¹nh tranh gay g¾t vÒ gi¸, vÒ thÞ tr­êng gi÷a c¸c doanh nghiÖp. §©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn mét sè c¸c doanh nghiÖp tù ý gi¶m gi¸ c¸c chuyÕn du lÞch ®Ó thu hót kh¸ch. C¸c doanh nghiÖp nµy do ch¹y theo lîi nhuËn nªn ®· kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn mÆt chÊt l­îng, lµm mÊt lßng tin cña kh«ng Ýt kh¸ch du lÞch, t¹o ra nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng thu hót kh¸ch cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c, dÉn ®Õn t¹o ra m«i tr­êng ho¹t ®éng kh«ng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. Trong t­¬ng lai, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ®¹t hiÖu qu¶ còng nh­ thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu kh¸ch du lÞch, Tæng côc Du lÞch cÇn s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc nµy. Trong ®ã, sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc nµy cÇn ®Æc biÖt ®­îc chó träng v× nã lµ c¬ së t¹o ra ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. 3.3.2. §Èy m¹nh c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch. Nh»m môc tiªu qu¶ng b¸ Du lÞch ViÖt Nam réng r·i ra thÞ tr­êng du lÞch n­íc ngoµi, ChÝnh phñ cÇn ®Çu t­ cho c¸c ho¹t ®éng sau: Thø nhÊt, ®Çu t­ cho viÖc më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh cña du lÞch ViÖt Nam t¹i mét sè thÞ tr­êng du lÞch träng ®iÓm. §©y lµ h×nh thøc tèt nhÊt ®Ó c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ViÖt Nam cã thÓ tiÕp cËn víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam do b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng ®ñ kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ nµy. Thø hai, chÝnh phñ cÇn ®Çu t­ cho viÖc ®µo t¹o ®éi ngò lai ®éng trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh víi môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch cña ViÖt Nam. 3.3.3. T¨ng c­êng sù phèi hîp víi c¸c ban ngµnh cã liªn quan víi c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh. Kinh doanh l÷ hµnh cã liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu c¸c ngµnh kh¸c nh­: Hµng kh«ng, C«ng an, H¶i quan… HiÖn nay, ViÖt Nam vÉn ®­îc coi lµ n­íc cã thñ tôc hµnh chÝnh phøc t¹p, tèn nhiÒu thêi gian, g©y t©m lý e ng¹i cho kh¸ch. Do ®ã, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ph¸t triÓn, Nhµ n­íc cÇn cã sù ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh Hµng kh«ng, c¬ së h¹ tÇng giao th«ng, cÇn cã nh÷ng c¶i c¸ch vÒ thñ tôc nhËp c¶nh, chØ ®¹o c¸c c¬ quan h÷u quan phèi hîp víi ngµnh du lÞch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch ®Õn ViÖt Nam. 3.3.4. T¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch. T¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch ®Ó thiÕt lËp mét m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh, th«ng qua viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc th­c thi ph¸p lÖnh Du lÞch, c¸c th«ng t­, chØ thÞ cã liªn quan…h¹n chÕ nh÷ng ho¹t ®éng tiªu cùc cña mét sè doanh nghiÖp l÷ hµnh nh­ h¹ gi¸ tuú tiÖn, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, ch­¬ng tr×nh du lÞch kÐm chÊt l­îng, tÖ n¹n x· héi, ®Ó n©ng cao uy tÝn cña ngµnh, t¹o lËp mét “s©n ch¬i b×nh ®¼ng”, mét “hµnh lang ph¸p lý” cho c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh doanh. Thu hót kh¸ch du lÞch lµ mét viÖc hÕt søc khã kh¨n do sù ®a d¹ng cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, c¸c nhµ kinh doanh l÷ hµnh trªn thÞ tr­êng. B¶n th©n kh¸ch du lÞch lµ mét thÞ tr­êng kh¸ch cã nhu cÇu hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó. Nh÷ng kiÕn nghÞ trªn vÒ c¸c gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch du lÞch ë C«ng ty du lÞch vµ dÞch vu Hµ Néi xuÊt ph¸t tõ ý kiÕn cña c¸ nh©n th«ng qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu ®Æc®iÓm thÞ tr­êng kh¸ch cña C«ng ty. §Ó ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nµy thµnh c«ng vµo thùc tiÔn, cÇn cã mét qu¸ tr×nh triÓn khai cô thÓ h¬n n÷a còng nh­ cÇn sù linh ho¹t cña C«ng ty trong viÖc lùa chän c¸c gi¶i ph¸p nµo phï hîp víi C«ng ty: gi¶i ph¸p qu¶ng c¸o, gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c¸c ch­ìng tr×nh du lÞch hay gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi. KÕt luËn Ngµnh Du lÞch ViÖt Nam ®· vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng, theo NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX: “Ph¸t triÓn du lÞch thËt sù trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän”, ®iÒu nµy ®· më ra rÊt nhiÒu c¬ héi, ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch ph¸t triÓn. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ã vÉn tån t¹i mét sè khã kh¨n trong m«i tr­êng kinh doanh vµ trong chÝnh c¸c doanh nghiÖp. §Ó ph¸t triÓn cïng víi nhÞp ph¸t triÓn cña ngµnh, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng kÕ ho¹ch, ph­¬ng h­íng, môc tiªu ph¸t triÓn cô thÓ vµ chóng sÏ ®­îc chuyÓn thµnh c¸c gi¶i ph¸p, c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ngoµi nh÷ng thµnh c«ng do viÖc ¸p dông ®óng ®¾n c¸c chiÕn l­îc th× sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm trong khi x©y dùng chiÕn l­îc vµ ®ßi hái cÇn ph¶i kh¾c phôc. Tr­íc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµy, C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cô thÓ ®Ó theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh nãi chung. Trong ®Ò tµi cña m×nh, em ®· chän ph©n tÝch ®Æc ®iÓm nguån kh¸ch vµ c¸c gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch cña C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vu Hµ Néi th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nguån kh¸ch vµ c¸c ®Æc ®iÓm nguån kh¸ch cña C«ng ty trong thêi gian qua, tõ ®ã thÊy ®­îc nh÷ng thµnh c«ng còng nh­ nh÷ng khã kh¨n, thiÕu sãt cña C«ng ty trong khi thùc hiÖn, ®Ó råi nªu ra c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ, nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng thu hót kh¸ch cña C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi trong thêi gian tíi. Trªn ®©y, em ®· tr×nh bµy toµn bé chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi. §Ó hoµn thµnh ®­îc chuyªn ®Ò thùc tËp nµy lµ dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, sù h­íng dÉn tËn t×nh cña TS. §inh V¨n Sïng vµ c¸n bé, nh©n viªn C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp t¹i C«ng ty. Trong bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÇm lÉn. RÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n vµ em cã thÓ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u trong thêi gian lµm viÖc sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. GS. TS. NguyÔn V¨n §Ýnh, ThS. Ph¹m Hång Ch­¬ng - Gi¸o tr×nh:Qu¶n trÞ kinh doanh l÷ hµnh – NXB Thèng kª. Hµ Néi. 2000. 2. GS. TS. NguyÔn V¨n §Ýnh, ThS. Ph¹m Hång Ch­¬ng - Gi¸o tr×nh: H­íng dÉn Du lÞch – NXB Thèng kª, Hµ Néi 2000. 3. GS. TS. NguyÔn V¨n §Ýnh, THS. §ång Xu©n §¶m - Gi¶i thÝch thuËt ng÷ Du lÞch Kh¸ch s¹n Hµ Néi 2001. 4. PGS.PTS. TrÇn Minh §¹o – Gi¸o tr×nh: Marketing – NXB Thèng kª Hµ Néi. 4/2000. 5. THS. TrÇn Ngäc Nam, TrÇn Huy Khang – Gi¸o tr×nh: Marketing Du lÞch. NXB TP Hå ChÝ Minh. 6. GS. PTS. Vò Ngäc Phïng, THS. Ph¹m ThÞ NhiÖm – Gi¸o tr×nh: ChiÕn l­îc kinh doanh. NXB Thèng kª. Hµ Néi. 1999. 7. C«ng ty Du lÞch vµ DÞch vô Hµ Néi: - C«ng ty Du lich DÞch vô Hµ Néi qua 14 n¨m tr­ëng thµnh (1988-2001) -Tæng kÕt 10 n¨m ho¹t ®éng (1988-1998) - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m1988 ®Õn n¨m 1999. -B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2003. 8.T¹p chÝ Du lÞch c¸c sè ra n¨m 2002, 2003. 9.Tour progames(2003-2004) ViÖt Nam and Indochina 10. Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam – B¸o c¸o tæng kÕt sè kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam n¨m 2003. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ kh¸ch du lÞch, ®Æc ®iÓm nguån kh¸ch vµ c¸c gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch t¹i C«ng ty du lÞch vµ dÞch vô Hµ Néi (HANOI - TOSESCO) 3 1.1. Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch Du lÞch 3 1.2. Ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch vµ ®Æc ®iÓm nguån kh¸ch 6 1.2.1. Ph©n lo¹i nguån kh¸ch 6 1.2.2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ nguån kh¸ch 12 1.3. C¸c gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch 24 1.3.1. Nghiªn cøu kü thÞ tr­êng môc tiªu 25 1.3.2. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng 26 1.3.3. ChÝnh s¸ch gi¸ 27 1.3.4. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm 29 1.3.5. ChÝnh s¸ch ph©n phèi 30 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng nguån kh¸ch vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty du lÞch vµ dÞch vô Hµ Néi 21 2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty 31 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 31 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty 36 2.1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua 44 2.1.4. VÒ ®Æc ®iÓm ®éi ngò lao ®éng cña C«ng ty 50 2.1.5. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô kinh doanh cña C«ng ty 52 2.1.6. Nh÷ng khã kh¨n chung mµ C«ng ty gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh kinh doanh 53 2.2. Thùc tr¹ng nguån kh¸ch cña C«ng ty Du lÞch vµ dÞch vô Hµ Néi 55 2.2.1. Thùc tr¹ng nguån kh¸ch cña C«ng ty trong giai ®o¹n 1998 - 2003 55 2.2.2. Tæng hîp, ph©n tÝch chung vÒ t×nh h×nh nguån kh¸ch 61 2.3. Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ thÞ tr­êng kh¸ch cña C«ng ty Du lÞch vµ dÞch vô Hµ Néi 63 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 63 2.3.2. Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm cÇn kh¾c phôc 65 Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng thu hót kh¸ch t¹i C«ng ty Du lÞch vµ dÞch vô Hµ Néi 67 3.1. Ph­¬ng h­íng, môc tiªu vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn cña C«ng ty 67 3.2. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu vÒ thu hót, khai th¸c nguån kh¸ch cña C«ng ty trong giai ®o¹n míi 70 3.2.1. Nghiªn cøu kü thÞ tr­êng 70 3.2.2. N©ng cao chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch 71 3.2.3. §a d¹ng ho¸ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch 77 3.2.4. ChÝnh s¸ch giao tiÕp, khuyÕch tr­¬ng 80 3.2.5. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm 82 3.2.6. ChÝnh s¸ch ph©n phèi 83 3.3. C¸c gi¶i ph¸p hç trî 85 3.3.1. S¾p xÕp l¹i hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh 85 3.3.2. §Èy m¹nh c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch 86 3.3.3. T¨ng c­êng sù phèi hîp víi c¸c ban ngµnh cã liªn quan víi c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh 86 3.3.4. T¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch 87 KÕt luËn 88 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐặc điểm nguồn khách và các giải pháp thu hút khách của Công ty Du Lịch và Dịch vụ Hà Nội (HANOI - TOSERCO).doc
Luận văn liên quan