Đề tài Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn ở TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1 I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG .1 II. MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG 2 III. CƠ SỞ PHÁP LÝ, CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỂ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG 2 1. Cơ Sở Pháp Lý .2 2. Các Tài Liệu Khác 3 IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG 4 1. Đối tượng và phạm vi của báo cáo đánh giá tác động mơi trường .4 2. Nội Dung Của Báo Cáo .4 2.1. Xác Định Các Số Liệu Ban Đầu .4 2.2. Phân Tích Và Đánh Giá Tác Động Mơi Trường 5 2.3. Các Biện Pháp Giải Quyết và Phịng Chống Ơ Nhiễm 5 IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG 6 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐƠ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 7 I. GIỚI THIỆU 7 II. KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN ĐƠ THỊ 7 III. Thành phần chất thải rắn đơ thị 8 IV. Hệ thống quản lý chất thải rắn đơ thị 9 1. Sơ đồ tổng quát hệ thống quản lý CTRĐT Tp.HCM 9 2. Sơ đồ thu gom và vận chuyển CTRĐT Tp.HCM 9 3. Phân loại, tái sinh, tái chế .10 4. Xử lý .10 CHƯƠNG 3 HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ BÃI CHƠN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM .12 I. GIỚI THIỆU CHUNG .12 II. BÃI CHƠN LẤP ĐƠNG THẠNH – HĨC MƠN 14 1. Hiện trạng hoạt động 14 2. Các tác nhân ơ nhiễm quan trọng tại BCL 15 2.1. Nước rỉ rác 15 2.1.1. Thành phần nước rỉ rác của BCL Đơng Thạnh khi đang hoạt động 15 2.1.2. Thành phần nước rỉ rác của BCL Đơng Thạnh sau khi đĩng bãi: . 18 2.2. Khí phát sinh từ bãi chơn lấp 19 III. BÃI CHƠN LẤP GỊ CÁT – BÌNH CHÁNH 20 1. Hiện trạng hoạt động 20 1.1. Giới thiệu 20 1.2. Quy trình kỹ thuật xử lý rác 21 1.2.1. Cơng tác chơn lấp rác: . 21 1.2.2. Vệ sinh cơng trường 21 1.2.3. Cơng tác xử lý mùi hơi 22 1.2.4. Cơng tác xử lý cháy nổ . 22 1.2.5. Cơng tác xử lý nước rỉ rác 22 1.2.6. Kiểm sốt mầm bệnh . 22 1.2.7. Duy tu bảo dưỡng . 23 1.2.8. Quan trắc mơi trường . 23 2. Hiện trạng mơi trường trước khi BCL đi vào hoạt động 24 2.1. Hiện trạng mơi trường khơng khí khu vực BCL 24 2.1.1. Điều kiện vi khí hậu mơi trường khu vực BCL Gị Cát 25 2.1.2. Chất lượng khơng khí 25 2.2. Hiện Trạng Chất Lượng Nước Của Khu Vực 27 2.2.1. Hiện Trạng Chất Lượng Nước Ngầm 27 2.2.2. Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt . 30 2.3. Hiện Trạng Hệ Sinh Thái Tự Nhiên . 32 3. Các tác nhân ơ nhiễm quan trọng trong quá trình vận hành BCL 33 3.1. Nước rỉ rác 33 3.2. Khí phát sinh từ bãi chơn lấp 34 IV. BÃI CHƠN LẤP PHƯỚC HIỆP – CỦ CHI 34 1. Hiện trạng hoạt động 34 1.1. Giới thiệu 34 1.2. Quy trình kỹ thuật xử lý rác 35 1.2.1. Cơng tác chơn lấp rác: . 35 1.2.2. Vệ sinh cơng trường 36 1.2.3. Cơng tác xử lý mùi hơi 36 1.2.4. Cơng tác xử lý cháy nổ . 37 1.2.5. Cơng tác xử lý nước rỉ rác 37 1.2.6. Kiểm sốt mầm bệnh . 37 1.2.7. Duy tu bảo dưỡng . 37 1.2.8. Quan trắc mơi trường . 38 2. Hiện trạng mơi trường trước khi BCL đi vào hoạt động 39 2.1. Hiện trạng mơi trường khơng khí khu vực BCL 39 2.2. Hiện trạng mơi trường nước khu vực BCL . 40 2.2.1. Hiện trạng mơi trường nước mặt . 40 2.2.2. Hiện trạng mơi trường nước ngầm 41 2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 42 3. Các tác nhân ơ nhiễm quan trọng trong quá trình vận hành BCL 42 3.1. Nước rỉ rác 42 3.2. Khí phát sinh từ bãi chơn lấp 43 V. SO SÁNH HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHƠN LẤP CHẤT THẢI RẮN ĐƠ THỊ TẠI CÁC BCL TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM .45 1. Thành phần nước rỉ rác tại các BCL .45 2. Thành phần các chất gây ơ nhiễm khơng khí tại các BCL trên địa bàn thành phố .48 CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHƠN LẤP CHẤT THẢI RẮN ĐƠ THỊ 49 I. NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI .49 1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng xây dựng BCL .49 2. Giai đoạn xây dựng BCL .50 2.1. Khí thải 50 2.2. Chất Thải Rắn . 50 2.3. Nước Thải 50 2.4. Các Tác Động Khác 50 3. Giai đoạn vận hành BCL 51 3.1. Nước thải . 51 3.2. Khí Thải 51 3.3. Chất Thải Rắn . 51 3.4. Các Tác Động Khác . 52 4. Giai đoạn đĩng cửa BCL .52 4.1. Nước thải . 52 4.2. Khí Thải 52 4.3. Các Tác Động Khác 52 II. TÁC ĐỘNG ĐẾN MƠI TRƯỜNG NƯỚC 53 1. Giai đoạn xây dựng 53 1.1. Nước Thải Sinh Hoạt Của Cơng Nhân Xây Dựng . 53 1.2. Nước Rửa Xe . 57 2. Giai đoạn vận hành .57 2.1. Nước rỉ rác từ BCL 57 2.2. Nước rỉ rác từ khu vực bơ đổ rác tạm thời và xe vận chuyển rác 60 2.3. Nước rửa xe vận chuyển trước khi ra khỏi BCL 61 2.4. Nước Thải Sinh Hoạt . 61 2.5. Nước Rỉ Rác Đã Xử Lý . 61 2.6. Nước Mưa Từ Các Hố Chơn Lấp Đang Xây Dựng . 61 2.7. Nước mưa chảy tràn 62 3. Giai đoạn đĩng cửa BCL .62 4. Tác hại của các chất ơ nhiễm cĩ trong nước thải đối với mơi trường 62 4.1. Tác động của các chất hữu cơ . 62 4.2. Tác động của chất rắn lơ lửng . 63 4.3. Tác động của chất dinh dưỡng (N, P) 63 III. TÁC ĐỘNG ĐẾN MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ 63 1. Giai đoạn xây dựng BCL .63 1.1. Bụi do đào đắp và vận chuyển đất đá . 63 1.2. Khí thải và tiếng ồn từ các xe vận chuyển và thiết bị thi cơng . 63 1.3. Các loại khí thải từ BCL . 64 2. Giai đoạn vận hành .65 2.1. Khí Bãi Chơn Lấp . 65 2.1.1. Quá trình hình thành các chất khí vi lượng. 65 2.1.2. Quá trình hình thành các khí chủ yếu . 65 2.1.3. Quá trình thốt khí trong BCL 68 2.2. Khí Thải Từ Trạm Phát Điện 69 2.3. Khí Thải Từ Bơ Đổ Rác Tạm Thời (Sàn trung chuyển, phân loại rác) . 69 2.4. Khí thải và tiếng ồn do xe chở rác và các loại máy vận hành . 69 2.5. Bụi và Chất Thải Rắn Cuốn Theo Gió 70 3. Giai đoạn đóng cửa BCL .70 4. Tác động của các yếu tố gây ô nhiễm không khí tới môi trường 70 4.1. Tác hại của H2S 70 4.2. Tác hại của CH4 và CO2 . 71 4.3. Tác hại của các khí axit (SOX, NOX) . 71 4.4. Tác hại của các hợp chất hydrocarbons 72 4.5. Mùi hôi 73 IV. TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT .74 1. Tác động chung do hoạt động chôn lấp CTR 74 2. Tác động do chất thải rắn .75 2.1. Giai đoạn xây dựng BCL 75 2.1.1. Đất đá, xà bần, đất nguyên thủy và bùn ao hồ 75 2.1.2. Rác từ cây cối, cỏ dại, trong khu vực thi công . 75 2.1.3. Chất thải rắn sinh hoạt . 75 2.2. Giai đoạn vận hành . 75 V. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI .76 1. Giai đoạn xây dựng và vận hành 76 2. Giai đoạn đóng cửa BCL .76 2.1. Khí độc hại đối với rễ cây 76 2.2. Hàm lượng oxy trong đất thấp . 77 2.3. Khả năng trao đổi ion kém 77 VI. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ XÃ HỘI .77 1. Các vấn đề xã hội đối với người nhặt rác .77 2. Aûnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh do tăng mật độ giao thông, gây bụi, ồn và nguy cơ gây tai nạn 78 3. Aûnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do tạo môi trường sinh trưởng ruồi nhặng và những sinh vật gây bệnh .78 4. Oâ nhiễm môi trường khi xảy ra các sự cố về thiên tai như lũ lụt, động đất, .80 VII. CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC .80 1. An toàn lao động cho công nhân 80 2. Ảnh Hưởng Giao Thông 80 3. Nguy Cơ Nứt Lớp Che Phủ và Cháy Nổ .81 4. Sự Sụt Lún Bãi Chôn Lấp .81 VIII. KẾT LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHÔN LẤP CTRĐT 81 1. Tác động tích cực .81 2. Tác động tiêu cực 81 3. Ma trận Nguy hại – Địa điểm tại các BCL CTRĐT .82 4. Ma trận các tác động đến môi trường của hoạt động chôn lấp 83 CHƯƠNG 5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN 85 I. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ .86 1. Các biện pháp kiểm soát nước thải 86 1.1. Nước rỉ rác 86 1.1.1. Kiểm soát việc di chuyển của nước rỉ rác . 86 1.1.2. Các phương án quản lý nước rỉ rác . 87 1.1.3. Xây dựng hệ thống xử lý nước rò rỉ . 88 1.2. Nước Thải Sinh Hoạt . 93 1.3. Nước Rửa Xe . 94 2. Các Biện Pháp Khống Chế Ô Nhiễm Không Khí .95 2.1. Khí thải từ BCL . 95 2.2. Khí thải do các phương tiện cơ khí vận chuyển và phương tiện thi công cơ giới 97 2.3. Các biện pháp giảm thiểu mùi hôi 98 2.3.1. Khống chế mùi hôi bằng biện pháp thu gom khí . 98 2.3.2. Chuyển thành những thành phần không gây mùi . 98 2.4. Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM – Effective Microorganism) 99 2.4.1. Giới thiệu 99 2.4.2. Cơ chế tác động 99 2.4.3. Vai trò của các VSV trong chế phẩm EM trong việc giảm mùi hôi 99 3. Các biện pháp chống ồn và rung 100 4. Biện pháp can thiệp tác hại do vật chủ và vi sinh vật gây bệnh cho người .100 II. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 101 1. Tổng quan các biệp pháp kiểm soát ô nhiễm 101 2. Thiết lập các qui định dịch vụ tiêu hủy chất thải 102 3. Thành lập đơn vị chuyên trách quản lý chất thải rắn sinh hoạt 103 4. Biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt .103 4.1. Những nguyên tắc chung . 103 4.2. Những điểm đặc biệt cần lưu ý . 103 4.2.1. Tăng cường sự tham gia, ủng hộ của nhân dân trong các công tác thực hiện dự án 104 4.2.2. Vai trò của các cơ quan chủ quản . 104 4.3. Quản lý thông qua các văn bản luật – “Công cụ điều hành và kiểm soát” (CAC) . 104 4.4. Quản lý bằng công cụ kinh tế (EIs) . 106 4.4.1. Các EIs đang được áp dụng trong lĩnh vực quản lý CTRĐT 106 4.4.2. Phí môi trường 107 4.4.3. Đặt cọc hoàn trả . 107 4.4.4. Quỹ môi trường . 108 4.4.5. Một số kiến nghị . 108 III. CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ .110 1. Các biện pháp hỗ trợ trước mắt .110 2. Các biện pháp hỗ trợ dài hạn .110 2.1. Hoàn thiện khung thể chế và năng lực thể chế . 110 2.2. Thể hiện rõ hơn vai trò của cộng đồng . 113 2.3. Tăng cường nguồn tài chính cho hoạt động quản lý CTRĐT 114 2.4. Giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng 114 CHƯƠNG 6 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH VÀ ĐÓNG CỬA BÃI CHÔN LẤP 115 I. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 115 1. Mục Tiêu 118 2. Nội Dung 118 3. Cơ Sở Giám Sát Chất Lượng Môi Trường .118 II. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 119 1. Mục tiêu của giám sát chất lượng không khí .119 2. Mạng Lưới Giám Sát Chất Lượng Không Khí 119 2.1. Vị trí giám sát chất lượng không khí bên trong khu vực BCL: điểm E1, E2, E3, E4 119 2.2. Vị trí giám sát chất lượng không khí khu vực xung quanh: điểm A1, A2, A3, A4, A5, A6119 3. Các thông số giám sát .120 4. Qui định quan trắc và phân tích mẫu 121 III. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC .121 1. Mạng Lưới Giám Sát Chất Lượng Môi Trường Nước .121 1.1. Giám sát chất lượng nước ngầm 121 1.2. Giám sát chất lượng nước mặt .122 2. Các Thông Số Giám Sát 123 3. Phương Pháp Giám Sát .124 IV. CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE CÔNG NHÂN .124 V. CHI PHÍ GIÁM SÁT 124 VI. TRANG THIẾT BỊ CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .124 VII. ĐÀO TẠO .126 CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN .127 Hình ảnh về hoạt động phủ đỉnh BCL sẽ được thực hiện tại BCL Đông Thạnh 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO .130

pdf136 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 2469 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn ở TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề tài đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn ở TP Hồ Chí Minh.pdf