Đề tài Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

MỞ ĐẦU Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và nằm trong Vùng Kinh tế Trọng điểm miền Trung, có diện tích 5.131,51 km2, dân số năm 2001 là 1.217.521 người. Thị xã Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh có diện tích 37,13 km2, dân số năm 2002 118.380 người. Việc đầu xây dựng Khu công nghiệp Dung Quất là một bước đột phá trong kế hoạch vực dậy vùng đất Quảng Ngãi đầy tiềm năng này. Theo đó Khu kinh tế Dung Quất sẽ hình thành và là nơi tập trung các khu, cụm công nghiệp; các đô thị và các khu du lịch, thương mại dịch vụ Do vậy nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, các tiện ích xã hội, trong đó hệ thống y tế khám chữa bệnh cho dân cư cần phải được quan tâm một cách toàn diện. Trong kế hoạch 5 năm của Tỉnh (2001 – 2005), tỉnh sẽ đầu tư xây dựng mới một bệnh viên đa khoa với quy mô 600 giường đáp ứng cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viên đa khoa hiện có không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh hiện tại cũng như tốc độ phát triển trong tương lai sẽ được chuyển thành Bệnh viện Y học dân tộc và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường và để có các căn cứ khoa học nhằm quản lý, bảo vệ môi trường sau này, Chủ đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “ Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi”. Báo cáo ĐTM này được thực hiện với các mục tiêu chính sau: - Phân tích một cách có căn cứ khoa học những tác động có lợi, có hại mà Dự án gây ra cho môi trường xung quanh. - Xây dựng và đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế các tác động môi trường gây ra do xây dựng và hoạt động Dự án. 1. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO Báo cáo này bao gồm các nội dung chính sau đây: - Phân tích những hoạt động của Dự án có khả năng gây tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường khu vực xây dựng Dự án nhằm có cơ sở so sánh, đánh giá những tác động gây ra do hoạt động của dự án. - Phân tích, đánh giá nguồn gốc ô nhiễm, những tác động do hoạt động của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. - Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm khống chế, hạn chế các tác động có hại do hoạt động của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. - Xây dựng chương trình và kế hoạch quan trắc giám sát môi trường hàng năm cho Dự án. - Kết luận - kiến nghị. - Phần tài liệu tham khảo và phụ lục 2. CÁC TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ Cơ sở pháp lý để đánh giá tác động môi trường: -Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam qui định: "Các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân đều có nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống". - Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 27/12/1993 và chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 10/01/1994. - Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 cuả Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Mmôi trường. - Nghị định số 26/CP ngày 26/4/1996 cuả Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bbảo vệ Mmôi trường. - Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/04/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về Hhướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. - Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Qquản lý Cchất thải Nnguy hại. - Văn bản số 327/UB ngày 06/04/2001 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập dự án đầu tư xây dựng mới bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. - Thông báo số 91/TB-VPCP ngày 17/08/2001 của Văn phòng Chính phủ v/v: thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi. Các tài liệu tham khảo và nghiên cứu: - Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. - Các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện ở Việt Nam trong những năm vừa qua, nhất là các báo cáo ĐTM đối với các dự án ở Quảng Ngãi được các cơ quan chuyên môn thực hiện. - Các tài liệu về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội của địa phương, cụ thể là ở tỉnh Quảng Ngãi. - Các số liệu đo đạc thực tế về hiện trạng môi trường (nước, không khí) khu vực Dự án. - Tham khảo số liệu của các bệnh viện đang hoạt động tương tự để có thể so sánh và dự báo các tác động môi trường của dự án này. - Các tài liệu, báo cáo khao học về lĩnh vực xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn trong và ngoài nước. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: - Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo mức âm tương đương) (TCVN 5949-1995). - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh (TCVN 5937 - 1995). - Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp (TCVN 5939 - 1995). - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước ngầm, (TCVN-5944-1995). - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (TCVN 6980 – 2001). - Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt của Bộ Y tế. Điều lệ vệ sinh và giữ gìn sức khỏe do Bộ Y tế ban hành năm 1992 qui định các tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước, không khí và yêu cầu các hoạt động kinh tế xã hội phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh. 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Các phương pháp sau được dùng để đánh giá: ã Phương pháp nhận dạng: - Mô tả hiện trạng của hệ thống môi trường - Xác định tất cả các thành phần hoạt động Dự án Để thực hiện phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp liệt kê - Phương pháp ma trận môi trường ã Phương pháp dự đoán (thường chỉ sử dụng cho các báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư triển khai): - Xác định những sự thay đổi đáng kể của môi trường - Dự đoán về khối lượng và không gian của sự thay đổi đã xác định ở trên - Đánh giá khả năng các ảnh hưởng sẽ xảy ra theo thời gian. Để thực hiện phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: - Các hệ thống thông tin môi trường và mô hình khuyếch tán, - Xắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tỷ lệ hóa và đo đạc phân tích. ã Phương pháp đánh giá: - Xác định mức độ thiệt hại và lợi ích của các nhóm và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi hoạt động của Dự án. - Xác định và so sánh về lợi ích giữa các phương án thực hiện. Để thực hiện phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: - Hệ thống đánh giá môi trường - Phân tích kinh tế. Để đánh giá ảnh hưởng các hoạt động của bệnh viện đến môi trường, phương pháp liệt kê được sử dụng trong báo cáo này. Đặc điểm chính của phương pháp liệt kê là: Phương pháp liệt kê tương đối đơn giản, được sử dụng phổ biến, không yêu cầu có quá nhiều về số liệu môi trường, sinh thái, cho phép phân tích đầy đủ các nhân tố gây ra ô nhiễm môi trường của đối tượng. Quá trình tiến hành ĐTM đối với dự án được thực hiện qua các bước chính sau đây: Bước 1: Xác định các tác đông môi trường (TĐMT) có thể xảy ra đối với các hoạt động của dự án. Mục đích của bước này là xác định các TĐMT tiềm tàng mà việc thực hiện các hoạt động của dự án có thể mang lại. Căn cứ vào “báo các nghiên cứu khả thi dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi” và qua khảo sát thực tế, tìm ra những hành động quan trọng nhất thiết phải có trong hoạt động tổng thể của dự án. Các phương pháp phân tích hợp nhất trong bước này là phương pháp liệt kê số liệu môi trường, phương pháp danh mục tác động môi trường. Bước 2: Phân tích nguyên nhân và hậu quả để từ các TĐMT tiềm tàng tìm ra những TĐMT quan trọng nhất cần đánh giá. Việc lựa chọn các TĐMT dựa trên cơ sở phân tích khoa học các tác động tiềm tàng đã xác định, xem xét nguyên nhân của tác động để biết xác xuất xảy ra tác động, xem xét hậu quả để biết tầm quan trọng của tác động. Các phương pháp thích hợp với bước này là phương pháp liệt kê số liệu môi trường, danh mục môi trường, ma trận môi trường, sơ đồ mạng lưới và chập bản đồ. Bước 3: Dự báo diễn biến của các tác động. Các nguyên nhân gây ra tác động diễn biến theo thời gian, do đó TĐMT cũng diễn biến một cách phức tạp theo thời gian. Các phương pháp thích hợp là mô hình toán học, chập bản đồ các nhân tố tác động. Bước 4: Đánh giá các tác động có 2 loại định lượng và định tính : - Chuẩn định lượng: là các chuẩn về chất lượng môi trường, hoặc về sử dụng tài nguyên của Nhà nước hoặc địa phương ban hành. - Chuẩn định tính: căn cứ vào ba chứa năng cơ bản của môi trường đối với sinh sống và pháp triển của con người là: chức năng về không gian sống, chức năng về nguồn tài nguyên, chức năng về nơi chứa đựng phế thải. Các phương pháp thích hợp nhất trong bước này làphương pháp ma trận 4. TỔ CHỨC THAM GIA BIÊN SOẠN BÁO CÁO Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Y tế tỉnh Quảng Ngãi chủ trì. Trong quá trình thực hiện, Ban quản lý các dự án đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam). Trong quá trình thực hiện chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan sau đây : -Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường. - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. - UBND phường Nghĩa Lộ, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 2669 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH QUAÛNG NGAÕI SÔÛ Y TEÁ TÆNH QUAÛNG NGAÕI BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÆNH QUAÛNG NGAÕI QUAÛNG NGAÕI, THAÙNG 9/2003 UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH QUAÛNG NGAÕI SÔÛ Y TEÁ TÆNH QUAÛNG NGAÕI COÂNG TY TNHH HOAØN CAÀU ---------o0o-------- BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÆNH QUAÛNG NGAÕI Chuû döï aùn Cô quan tö vaán  BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÆNH QUAÛNG NGAÕI TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG   QUAÛNG NGAÕI, THAÙNG 9/2003 MÔÛ ÑAÀU Quaûng Ngaõi laø moät tænh thuoäc khu vöïc duyeân haûi Nam Trung Boä vaø naèm trong Vuøng Kinh teá Troïng ñieåm mieàn Trung, coù dieän tích 5.131,51 km2, daân soá naêm 2001 laø 1.217.521 ngöôøi. Thò xaõ Quaûng Ngaõi laø trung taâm kinh teá, chính trò cuûa tænh coù dieän tích 37,13 km2, daân soá naêm 2002 118.380 ngöôøi. Vieäc ñaàu xaây döïng Khu coâng nghieäp Dung Quaát laø moät böôùc ñoät phaù trong keá hoaïch vöïc daäy vuøng ñaát Quaûng Ngaõi ñaày tieàm naêng naøy. Theo ñoù Khu kinh teá Dung Quaát seõ hình thaønh vaø laø nôi taäp trung caùc khu, cuïm coâng nghieäp; caùc ñoâ thò vaø caùc khu du lòch, thöông maïi dòch vuï…Do vaäy nhu caàu ñaàu tö cô sôû haï taàng, caùc tieän ích xaõ hoäi, trong ñoù heä thoáng y teá khaùm chöõa beänh cho daân cö caàn phaûi ñöôïc quan taâm moät caùch toaøn dieän. Trong keá hoaïch 5 naêm cuûa Tænh (2001 – 2005), tænh seõ ñaàu tö xaây döïng môùi moät beänh vieân ña khoa vôùi quy moâ 600 giöôøng ñaùp öùng caàu khaùm chöõa beänh cho nhaân daân. Beänh vieân ña khoa hieän coù khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu khaùm chöõa beänh hieän taïi cuõng nhö toác ñoä phaùt trieån trong töông lai seõ ñöôïc chuyeån thaønh Beänh vieän Y hoïc daân toäc vaø Beänh vieän Phuïc hoài chöùc naêng. Thöïc hieän nghieâm chænh Luaät Baûo veä Moâi tröôøng vaø ñeå coù caùc caên cöù khoa hoïc nhaèm quaûn lyù, baûo veä moâi tröôøng sau naøy, Chuû ñaàu tö ñaõ phoái hôïp vôùi Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng (Hoäi Baûo veä Thieân nhieân vaø Moâi tröôøng Vieät Nam) laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho Döï aùn “ Ñaàu tö xaây döïng beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi”. Baùo caùo ÑTM naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi caùc muïc tieâu chính sau: - Phaân tích moät caùch coù caên cöù khoa hoïc nhöõng taùc ñoäng coù lôïi, coù haïi maø Döï aùn gaây ra cho moâi tröôøng xung quanh. - Xaây döïng vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm haïn cheá caùc taùc ñoäng moâi tröôøng gaây ra do xaây döïng vaø hoaït ñoäng Döï aùn. 1. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA BAÙO CAÙO Baùo caùo naøy bao goàm caùc noäi dung chính sau ñaây: Phaân tích nhöõng hoaït ñoäng cuûa Döï aùn coù khaû naêng gaây taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi. Phaân tích, ñaùnh giaù ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá xaõ hoäi vaø hieän traïng moâi tröôøng khu vöïc xaây döïng Döï aùn nhaèm coù cô sôû so saùnh, ñaùnh giaù nhöõng taùc ñoäng gaây ra do hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Phaân tích, ñaùnh giaù nguoàn goác oâ nhieãm, nhöõng taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa Döï aùn ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi. Nghieân cöùu vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm khoáng cheá, haïn cheá caùc taùc ñoäng coù haïi do hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi. Xaây döïng chöông trình vaø keá hoaïch quan traéc giaùm saùt moâi tröôøng haøng naêm cho Döï aùn. Keát luaän - kieán nghò. Phaàn taøi lieäu tham khaûo vaø phuï luïc 2. CAÙC TAØI LIEÄU LAØM CAÊN CÖÙ Cô sôû phaùp lyù ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng: Hieán phaùp nöôùc CHXHCN Vieät Nam qui ñònh: "Caùc cô quan nhaø nöôùc, xí nghieäp, hôïp taùc xaõ, ñôn vò vuõ trang nhaân daân ñeàu coù nghóa vuï thöïc hieän chính saùch baûo veä, caûi taïo vaø taùi sinh caùc taøi nguyeân thieân nhieân, baûo veä vaø caûi taïo moâi tröôøng soáng". Luaät baûo veä moâi tröôøng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27/12/1993 vaø chuû tòch nöôùc kyù Leänh coâng boá ngaøy 10/01/1994. Nghò ñònh 175/CP ngaøy 18/10/1994 cuaû Chính phuû höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä Mmoâi tröôøng. Nghò ñònh soá 26/CP ngaøy 26/4/1996 cuaû Chính phuû quy ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính veà Bbaûo veä Mmoâi tröôøng. Thoâng tö soá 490/1998/TT-BKHCNMT ngaøy 29/04/1998 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà Hhöôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö. Quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc ban haønh Quy cheá Qquaûn lyù Cchaát thaûi Nnguy haïi. Vaên baûn soá 327/UB ngaøy 06/04/2001 cuûa Uyû Ban Nhaân Daân tænh Quaûng Ngaõi veà vieäc thaønh laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng môùi beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi. Thoâng baùo soá 91/TB-VPCP ngaøy 17/08/2001 cuûa Vaên phoøng Chính phuû v/v: thoâng baùo keát luaän cuûa Phoù Thuû töôùng Phaïm Gia Khieâm taïi buoåi laøm vieäc vôùi tænh Quaûng Ngaõi. Caùc taøi lieäu tham khaûo vaø nghieân cöùu: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi Döï aùn xaây döïng beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi. Caùc baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñaõ ñöôïc thöïc hieän ôû Vieät Nam trong nhöõng naêm vöøa qua, nhaát laø caùc baùo caùo ÑTM ñoái vôùi caùc döï aùn ôû Quaûng Ngaõi ñöôïc caùc cô quan chuyeân moân thöïc hieän. Caùc taøi lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân, tình hình kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông, cuï theå laø ôû tænh Quaûng Ngaõi. Caùc soá lieäu ño ñaïc thöïc teá veà hieän traïng moâi tröôøng (nöôùc, khoâng khí) khu vöïc Döï aùn. Tham khaûo soá lieäu cuûa caùc beänh vieän ñang hoaït ñoäng töông töï ñeå coù theå so saùnh vaø döï baùo caùc taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa döï aùn naøy. Caùc taøi lieäu, baùo caùo khao hoïc veà lónh vöïc xöû lyù nöôùc thaûi, khí thaûi, chaát thaûi raén trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùc tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam: Giôùi haïn toái ña cho pheùp tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö (theo möùc aâm töông ñöông) (TCVN 5949-1995). Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh (TCVN 5937 - 1995). Giôùi haïn toái ña cho pheùp cuûa buïi vaø caùc chaát voâ cô trong khí thaûi coâng nghieäp (TCVN 5939 - 1995). Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm, (TCVN-5944-1995). Tieâu chuaån nöôùc thaûi coâng nghieäp thaûi vaøo vöïc nöôùc soâng duøng cho muïc ñích caáp nöôùc sinh hoaït (TCVN 6980 – 2001). Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc aên uoáng vaø sinh hoaït cuûa Boä Y teá. Ñieàu leä veä sinh vaø giöõ gìn söùc khoûe do Boä Y teá ban haønh naêm 1992 qui ñònh caùc tieâu chuaån veä sinh veà chaát löôïng nöôùc, khoâng khí vaø yeâu caàu caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veä sinh. 3. PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ Caùc phöông phaùp sau ñöôïc duøng ñeå ñaùnh giaù: ( Phöông phaùp nhaän daïng: Moâ taû hieän traïng cuûa heä thoáng moâi tröôøng Xaùc ñònh taát caû caùc thaønh phaàn hoaït ñoäng Döï aùn Ñeå thöïc hieän phaàn naøy coù theå söû duïng caùc phöông phaùp sau: Phöông phaùp lieät keâ Phöông phaùp ma traän moâi tröôøng ( Phöông phaùp döï ñoaùn (thöôøng chæ söû duïng cho caùc baùo caùo ÑTM ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö trieån khai): Xaùc ñònh nhöõng söï thay ñoåi ñaùng keå cuûa moâi tröôøng Döï ñoaùn veà khoái löôïng vaø khoâng gian cuûa söï thay ñoåi ñaõ xaùc ñònh ôû treân Ñaùnh giaù khaû naêng caùc aûnh höôûng seõ xaûy ra theo thôøi gian. Ñeå thöïc hieän phaàn naøy coù theå söû duïng caùc phöông phaùp sau: Caùc heä thoáng thoâng tin moâi tröôøng vaø moâ hình khuyeách taùn, Xaép xeáp theo thöù töï öu tieân, tyû leä hoùa vaø ño ñaïc phaân tích. ( Phöông phaùp ñaùnh giaù: Xaùc ñònh möùc ñoä thieät haïi vaø lôïi ích cuûa caùc nhoùm vaø coäng ñoàng daân cö bò aûnh höôûng bôûi hoaït ñoäng cuûa Döï aùn. Xaùc ñònh vaø so saùnh veà lôïi ích giöõa caùc phöông aùn thöïc hieän. Ñeå thöïc hieän phaàn naøy coù theå söû duïng caùc phöông phaùp sau: Heä thoáng ñaùnh giaù moâi tröôøng Phaân tích kinh teá. Ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng caùc hoaït ñoäng cuûa beänh vieän ñeán moâi tröôøng, phöông phaùp lieät keâ ñöôïc söû duïng trong baùo caùo naøy. Ñaëc ñieåm chính cuûa phöông phaùp lieät keâ laø: Phöông phaùp lieät keâ töông ñoái ñôn giaûn, ñöôïc söû duïng phoå bieán, khoâng yeâu caàu coù quaù nhieàu veà soá lieäu moâi tröôøng, sinh thaùi, cho pheùp phaân tích ñaày ñuû caùc nhaân toá gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa ñoái töôïng. Quaù trình tieán haønh ÑTM ñoái vôùi döï aùn ñöôïc thöïc hieän qua caùc böôùc chính sau ñaây: Böôùc 1: Xaùc ñònh caùc taùc ñoâng moâi tröôøng (TÑMT) coù theå xaûy ra ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Muïc ñích cuûa böôùc naøy laø xaùc ñònh caùc TÑMT tieàm taøng maø vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn coù theå mang laïi. Caên cöù vaøo “baùo caùc nghieân cöùu khaû thi döï aùn xaây döïng beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi” vaø qua khaûo saùt thöïc teá, tìm ra nhöõng haønh ñoäng quan troïng nhaát thieát phaûi coù trong hoaït ñoäng toång theå cuûa döï aùn. Caùc phöông phaùp phaân tích hôïp nhaát trong böôùc naøy laø phöông phaùp lieät keâ soá lieäu moâi tröôøng, phöông phaùp danh muïc taùc ñoäng moâi tröôøng. Böôùc 2: Phaân tích nguyeân nhaân vaø haäu quaû ñeå töø caùc TÑMT tieàm taøng tìm ra nhöõng TÑMT quan troïng nhaát caàn ñaùnh giaù. Vieäc löïa choïn caùc TÑMT döïa treân cô sôû phaân tích khoa hoïc caùc taùc ñoäng tieàm taøng ñaõ xaùc ñònh, xem xeùt nguyeân nhaân cuûa taùc ñoäng ñeå bieát xaùc xuaát xaûy ra taùc ñoäng, xem xeùt haäu quaû ñeå bieát taàm quan troïng cuûa taùc ñoäng. Caùc phöông phaùp thích hôïp vôùi böôùc naøy laø phöông phaùp lieät keâ soá lieäu moâi tröôøng, danh muïc moâi tröôøng, ma traän moâi tröôøng, sô ñoà maïng löôùi vaø chaäp baûn ñoà. Böôùc 3: Döï baùo dieãn bieán cuûa caùc taùc ñoäng. Caùc nguyeân nhaân gaây ra taùc ñoäng dieãn bieán theo thôøi gian, do ñoù TÑMT cuõng dieãn bieán moät caùch phöùc taïp theo thôøi gian. Caùc phöông phaùp thích hôïp laø moâ hình toaùn hoïc, chaäp baûn ñoà caùc nhaân toá taùc ñoäng. Böôùc 4: Ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng coù 2 loaïi ñònh löôïng vaø ñònh tính : Chuaån ñònh löôïng: laø caùc chuaån veà chaát löôïng moâi tröôøng, hoaëc veà söû duïng taøi nguyeân cuûa Nhaø nöôùc hoaëc ñòa phöông ban haønh. Chuaån ñònh tính: caên cöù vaøo ba chöùa naêng cô baûn cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi sinh soáng vaø phaùp trieån cuûa con ngöôøi laø: chöùc naêng veà khoâng gian soáng, chöùc naêng veà nguoàn taøi nguyeân, chöùc naêng veà nôi chöùa ñöïng pheá thaûi. Caùc phöông phaùp thích hôïp nhaát trong böôùc naøy laøphöông phaùp ma traän 4. TOÅ CHÖÙC THAM GIA BIEÂN SOAÏN BAÙO CAÙO Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng do Ban quaûn lyù caùc döï aùn Ñaàu tö vaø Xaây döïng Y teá tænh Quaûng Ngaõi chuû trì. Trong quaù trình thöïc hieän, Ban quaûn lyù caùc döï aùn ñaõ phoái hôïp vôùi Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng (Hoäi Baûo veä Thieân nhieân vaø Moâi tröôøng Vieät Nam). Trong quaù trình thöïc hieän chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa caùc cô quan sau ñaây : Vieän Kyõ thuaät Nhieät ñôùi vaø Baûo veä Moâi tröôøng. Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tænh Quaûng Ngaõi. UBND phöôøng Nghóa Loä, thò xaõ Quaûng Ngaõi, tænh Quaûng Ngaõi. CHÖÔNG I GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC DÖÏ AÙN I.1. VAØI NEÙT VEÀ DÖÏ AÙN - Teân döï aùn : Döï aùn xaây döïng Beänh vieän Ña khoa tænh Quaûng Ngaõi - Cô quan chuû quaûn ñaàu tö : UBND tænh Quaûng Ngaõi - Chuû ñaàu tö : Ban quaûn lyù caùc Döï aùn Ñaàu tö vaø Xaây döïng Y teá tænh Quaûng Ngaõi - Cô quan söû duïng : Beänh vieän Ña khoa tænh Quaûng Ngaõi - Hình thöùc ñaàu tö : Xaây döïng môùi - Tính chaát hoaït ñoäng : Khaùm vaø ñieàu trò beänh - Ñòa ñieåm xaây döïng : Phöôøng Nghóa Loä, thò xaõ Quaûng Ngaõi, tænh Quaûng Ngaõi I.2. SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI ÑAÀU TÖ Ñaàu tö xaây döïng môùi beänh vieän ña khoa laø raát caàn thieát vì: 1 – Ñaûm baûo cho nhu caàu khaùm chöõa beänh cho nhaân daân tænh Quaûng Ngaõi noùi chung vaø caùc chuyeân gia cuûa KCN Dung Quaát noùi rieâng trong giai ñoaïn phaùt trieån môùi cuûa tænh. 2 - Xaây döïng môùi beänh vieän ña khoa tænh vôùi quy moâ 600 giöôøng laø muïc tieâu trong keá hoaïch 5 naêm 2001 – 2005 cuûa tænh Quaûng Ngaõi, ñaõ ñöôïc Vaên phoøng Chính phuû ñoàng yù taïi thoâng baùo soá 91/TB-VPCP ngaøy 17/08/2001. I.3. NOÄI DUNG DÖÏ AÙN I.3.1. Quy hoaïch toång theå maët baèng vaø boá trí coâng naêng söû duïng I.3.1.1. Quy hoaïch toång theå maët baèng Taäp trung caùc coâng trình chính cuûa beänh vieän (khoái khaùm beänh ña khoa, khoái kyõ thuaät nghieäp vuï, khoái beänh nhaân noäi truù) thaønh moät khoái coâng trình chính cao 8 taàng. Caùc coâng trình phuï trôï khaùc ñöôïc boá trí xung quanh cao töø 1 ( 2 taàng. Coång chính cuûa beänh vieän ñöôïc boá trí ôû giöõa khu ñaát veà phía Ñoâng coù ñöôøng quy hoaïch môùi noái ñöôøng Buøi Thò Xuaân vaø ñöôøng Nguyeãn Traõi laø truïc phoá chính cuûa Thò xaõ. Ngoaøi coång chính coøn boá trí 2 coång phuï hai beân môû thöôøng xuyeân nhaèm phuïc vuï cho caùn boä coâng nhaân vieän, baùc só, y taù, beänh nhaân vaøo ñieàu trò. Phía Taây khu ñaát boá trí 2 coång cho vieäc cung öùng haäu caàn vaø phuïc vuï tang leã. Phía Nam khu ñaát boá trí khu vöïc saân chôi, vöôøn caûnh taïo ñieàu kieän sinh hoaït, vui chôi, giaûi trí cho beänh nhaân. Döï kieán xaây döïng theâm caùc coâng trình phuïc vuï cho sinh hoaït cuûa beänh nhaân vaø caùn boä (phaàn xaây döïng naøy khoâng naèm trong phaïm vi cuûa döï aùn). Xen giöõa caùc coâng trình coù boá trí caùc saân ñi daïo, vöôøn hoa caây caûnh taïo neân caûnh quan beân ngoaøi coâng trình nhaèm phuïc vuï beänh nhaân ñieàu trò taïi beänh vieän. I.3.1.2. Boá trí coâng naêng söû duïng Khoái nhaø chính : Khoái nhaø khaùm ña khoa ngoaïi truù, khoái kyõ thuaät nghieäp vuï khaùm beänh vaø ñieàu trò noäi truù, ngoaïi truù. Caùc khu kyõ thuaät nghieäp vuï caän laâm saøng vaø vaên phoøng haønh chính, laõnh ñaïo beänh vieän. Khu beänh nhaân ñieàu trò noäi truù bao goàm: khoa noäi, ngoaïi, phuï saûn, nhi, caùc chuyeân khoa noäi, ngoaïi v.v… Coâng trình chính goàm 2 phaàn : + Phaàn ñeá cao 2 ( 3 taàng + Phaàn thaân treân cao 8 taàng Phaân khu : chia laøm 3 khu : + Khu I töø truïc 1 ñeán truïc 9 (khoái khaùm beänh ña khoa vaø ñieàu trò ngoaïi truù) : cao 2 ( 3 taàng. + Khu II töø truïc 9 ñeán truïc 18 (khoái kyõ thuaät ñeû, ngaân haøng maùu, khoái beänh nhaân noäi truù, caùc khu kyõ thuaät nghieäp vuï v.v…) : cao 8 taàng. + Khu II töø truïc 18 ñeán truïc 26 (khoái haønh chaùnh quaûn trò, khoa döôïc) : cao 2 ( 3 taàng. Caùc coâng trình khaùc : Khoa dinh döôõng vaø choáng nhieãm khuaån (2 taàng) + Taàng 1 : khoa dinh döôõng + Taàng 2 : khoa choáng nhieãm khuaån Ôû giöõa laø saân trong vöøa caùch ly khu vöïc vöøa taïo thoâng thoaùng cho coâng trình Khoa beänh nhaân truyeàn nhieãm (2 taàng) : ñieàu trò beänh nhaân laây theo ñöôøng tieâu hoùa, hoâ haáp, tuaàn hoaøn rieâng bieät – khoâng choàng cheùo laây beänh cho nhau trong khu ñieàu trò. Phía Baéc khu ñaát boá trí khoa beänh lyù giaõi phaãu vaø nhaø tang leã cuûa beänh vieän vöøa tieän cho söï giao tieáp vôùi beân ngoaøi vöøa ñeå moät khu ñaát yeân tónh vaø caùch ly vôùi caùc coâng trình khaùc cuûa beänh vieän. Ngoaøi caùc coâng trình treân, trong khu ñaát beänh vieän coøn daønh cho khu vöïc dòch vuï ñeå phuïc vuï CBCNV, beänh nhaân, ngöôøi nhaø beänh nhaân ôû moät khu vöïc thích ñaùng vaø thuaän tieän cho moïi ngöôøi, keå caû khu daønh rieâng cho hoaït ñoäng TDTT cuûa CBCNV trong beänh vieän. Boá trí caùc coång ra vaøo, caùc baõi ñeå xe cho CBCNV vaø beänh nhaân, khu vöôøn caây thuoác, khu vöôøn caây hoa coû, caây xanh, keát hôïp vôùi heä thoáng giao thoâng noäi ngoaïi vieân moät caùch hôïp lyù vaø thuaän tieän nhaát trong hoaït ñoäng cuûa beänh vieän. Baûng I.2. Baûng toång hôïp dieän tích beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi TT Haïng muïc coâng trình Khoái löôïng  1 Khoái nhaø chính (8 taàng) 31.228 m2  2 Khoa truyeàn nhieãm(2 taàng) 1.140,8 m2  3 Khoái haäu caàn (2 taàng) 2.122,8 m2  4 Nhaø tang leã (1 taàng) 557,28 m2  5 Gara oâ toâ + xöôûng söûa chöõa (1 taàng) 202,70 m2  6 Caùc coâng trình phuï trôï khaùc (nhaø ñeå xe maùy, xe ñaïp, thöôøng tröïc baûo veä) 300 m2  Haï taàng kyõ thuaät  1 Dieän tích ñöôøng beâ toâng 11.490 m2  2 Khoái löôïng saøn neàn, ñaøo, ñaép 50.000 m2  3 Töôøng raøo xaây gaïch keát hôïp vôùi hoa saét 1050 m2  4 Dieän tích caây xanh 28.740 m2  5 Beå nöôùc 300 m2  6 Traïm bieán aùp 01 traïm  7 Traïm xöû lyù nöôùc thaûi 01 traïm  Nguoàn : LCKTKT “Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” I.4. COÂNG TAÙC ÑEÀN BUØ ÑAÁT VAØ DI DAÂN Toång dieän tích ñaát phaûi ñeàn buø khoaûng 206,4 ha. Trong khu vöïc ñoù coù 172 hoä daân phaûi di dôøi, khoâng coù cô sôû saûn xuaát naøo. Toång soá nhaân khaåu khoaûng 700 ngöôøi, chuû yeáu laøm coâng nhaân taïi nhaø maùy xi maêng Hoøn Khoùi, ngheà bieån, buoân baùn. Soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng chieám khoaûng 50% toång soá nhaân khaåu. Coâng taùc di daân, ñeàn buø cuõng nhö xaây döïng côû sôû haï taàng khu ñònh cö môùi ñang ñöôïc Coâng ty TNHH Hoaøn Caàu tieán haønh. Öôùc tính chi phí ñeàn buø giaûi toaû khi xaây döïng maët baèng khu coâng nghieäp laø 15,92 tyû ñoàng (bình quaân khoaûng 7.700 ñoàng/m2) Toaøn boä daân cö trong dieän phaûi di dôøi ñöôïc chuyeån ñeán khu daân cö môùi Ninh Thuyû coù dieän tích 80 ha. Dieän tích khu daân cö 80 ha khoâng phaûi hoaøn toaøn cung caáp cho 172 hoä daân neân tính bình quaân moät hoä gia ñình ñöôïc cung caáp khoaûng 400 m2. Coâng ty TNHH Hoaøn Caàu döï tính xaây döïng ñoàng boä heä thoáng ñöôøng beâ toâng nhöïa, heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, heä thoáng ñieän chieáu saùng, caùc coâng trình coâng coäng nhö 01 chôï, cuïm tröôøng tieåu hoïc vaø trung hoïc. Ñoàng thôøi Coâng ty cuõng öu tieân giaûi quyeát vieäc laøm cho nhöõng hoä thuoäc dieän di dôøi. Döï ñoaùn, ngaønh ngheà trong khu vöïc seõ thay ñoåi chuû yeáu phuïc vuï cho caùc ngaønh coâng nghieäp caàn nhieàu lao ñoäng phoå thoâng giaûn ñôn. I.3.2. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät cuûa phöông aùn I.3.2.1. Giaûi phaùp xaây döïng Phaàn thaân coâng trình Heä keát caáu chòu löïc laø heä khung, daàm, saøn baèng beâ toâng coát theùp ñoã taïi choã vôùi beâ toâng M250. Töôøng buoàng thang maùy cuõng söû duïng BTCT ñoå taïi choã daøy 200 baèng beâ toâng M250. Töôøng bao che vôùi töôøng ngaên xaây gaïch M75 vöõa ximaêng M50. Neàn moùng coâng trình Vì quy moâ coâng trình laø 8 taàng, taûi troïng chaân coät töông ñoái lôùn neân döï kieán phöông aùn xöû lyù neàn laø coïc ñoùng BTCT tieát dieän 250 x 250. Phöông aùn naøy coù theå ñöôïc thay ñoåi khi coù keát quaû khoan khaûo saùt ñòa chaát coâng trình. Vaät lieäu chính söû duïng cho coâng trình Beâ toâng maùc 250 – Rn = 115 kg/cm2 Coát theùp AI – Ra = 2.300 kg/cm2 AII - Ra = 2.800 kg/cm2 AIII - Ra = 4.000 kg/cm2 Theùp hình CT3 – R = 2.100 kg/cm2 I.3.2.2. Heä thoáng caáp ñieän a. Nguoàn ñieän Ñieåm ñaáu ñieän seõ ñöôïc cuï theå khi coù quyeát ñònh vaø thoûa thuaän cuûa Ñieän löïc Quaûng Ngaõi. b. Chæ tieâu caáp ñieän Ñeå ñaûm baûo cung caáp ñuû ñieän cho beänh vieän ña khoa 600 giöôøng Quaûng Ngaõi chæ tieâu caáp ñieän löïa choïn chæ soá 2KW/giöôøng : 600 giöôøng x 2KW/giöôøng = 1200 KW c. Maùy phaùt ñieän döï phoøng Trong beänh vieän ña khoa coù caùc phuï taûi sau thuoäc hoä tieâu thuï loaïi I, II : - 04 thang maùy 4 x 15 kw = 60 Kw Khoái kyõ thuaät nghieäp vuï bao goàm ñeøn moå vaø caùc thieát bò y teá : 70 Kw Khoái nhaø xaùc goàm coù maùy laøm laïnh vaø heä thoáng chieáu saùng : 50 Kw Heä thoáng bôm nöôùc cöùu hoûa : 20 Kw Heä thoáng chieáu saùng söï coá : 30 Kw Toång coâng suaát ñieän caùc phuï taûi öu tieân : 230 Kw Trong ñoù coâng suaát bieåu kieán tính ñeán : + Heä soá cos ( = 0,85 + Heä soá ñoàng thôøi Ktt = 0,9 + Heä soá döï phoøng Kdp = 1,1 Ptt x Ktt x Kdp 230 x 0,9 x 1,1 Stt = ---------------------- = ----------------------- = 267,8 (KVA) cos ( 0,85 Nhö vaäy löïa choïn maùy phaùt ñieän döï phoøng 250 KVA I.3.2.3. Heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi a. Heä thoáng caáp nöôùc Nguoàn nöôùc: nguoàn caáp nöôùc cho beänh vieän ñöôïc laáy töø ñöôøng oáng caáp nöôùc cuûa Thò xaõ. Nhu caàu caáp nöôùc sinh hoaït : Tieâu chuaån duøng nöôùc cho 1 giöôøng beänh theo quy chuaån xaây döïng Vieät Nam toái ña laø 400 lít/ngaøy (q), soá giöôøng beänh cuûa beänh vieän (N = 600 giöôøng) nhö vaäy: q x N 400 x 600 QSH = ----------- = -------------- = 240 m3 1000 1000 Tieâu chuaån caáp nöôùc sinh hoaït cho khaùch : q = 200 lít/khaùch seõ laø 120 (m3) Nhu caàu caáp nöôùc chöõa chaùy: Theo tính toaùn thì möùc ñoä caáp nöôùc chöõa chaùy laø 108 m3 trong 3 giôø hoaït ñoäng lieân tuïc. Nhu caàu caáp nöôùc töôùi : 86,22 m3 öùng vôùi dieän tích 2,874 ha Nhö vaäy toång nhu caàu söû duïng nöôùc laø : Q = 554 (m3/ngñ) b. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa: Nöôùc möa ñöôïc thu vaøo caùc heä thoáng raõnh beân trong beänh vieän seõ ñöôïc thoaùt vaøo coáng lôùn cuûa heä thoáng taäp trung vaø vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc Thò xaõ. Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi : Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi beänh vieän laø heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng, ñoäc laäp vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc möa. Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi bao goàm maïng löôùi coáng thoaùt nöôùc, caùc ga thu vaø traïm xöû lyù nöôùc thaûi. Maïng löôùi coáng thoaùt nöôùc laø caùc coáng beâ toâng D 200, ñöôïc thieát keá vôùi cheá ñoä töï chaûy coù ñoä doác nhoû nhaát laø 0,0015, vaø vaän toác töï chaûy toái thieåu laø 0,7 m/s. Caùc hoá ga ñöôïc ñaët taïi caùc ñieåm thay ñoåi doøng chaûy hay taïi nhöõng vò trí döï tính thu nöôùc nöôùc thaûi ra. Döï kieán xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc thaûi cuûa beänh vieän vôùi coâng suaát töông öùng vôùi khoaûng 80% nhu caàu söû duïng nöôùc cho chuyeân moân vaø sinh hoaït cuûa beänh vieän laø 300 (m3/ng.ñ) vaø dieän tích döï kieán 500m2 (12 x 30m). I.3.2.4. Heä thoáng caáp khí y teá Vieäc cung caáp khí y teá bao goàm : khí oâxy, khí neùn vaø huùt chaân khoâng cho caùc phoøng hoài söùc, haäu phaåu, taïm löu vaø phoøng beänh nhaân naëng. Taát caû caùc thieát bò goàm maùy huùt chaân khoâng, cuïm ñieàu phoái oâxy, ñieàu phoái khí neùn vaø caùc thieát bò taùch loïc dòch… ñöôïc boá trí chung trong moät phoøng Ñeå ñaûm baûo an toaøn veà phoøng choáng chaùy noå, phoøng cung caáp khí y teá ñöôïc ñaët ôû ngoaøi coâng trình vôùi khoaûng caùch an toaøn theo tieâu chuaån Vieät Nam veà phoøng choáng chaùy noå. I.3.2.5. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy Vôùi tính chaát quan troïng cuûa coâng trình, heä thoáng PCCC cuûa coâng trình ñöôïc thieát keá ñaûm baûo tuaân thuû caùc quy ñònh, tieâu chuaån phoøng chaùy cuûa Vieät Nam. TCVN 5738 – 1993 (heä thoáng baùo chaùy - yeâu caàu kyõ thuaät) TCVN 2622 – 1995 (phoøng chöõa chaùy cho nhaø vaø coâng trình – yeâu caàu thieát keá) Quy moâ beänh vieän coù khoái tích lôùn neân boá trí 2 maùy bôm, 1 maùy bôm hoaït ñoäng vaø 1 maùy bôm döï phoøng. Heä thoáng naøy bao goàm caùc hoäp cöùu hoaû ñaët ôû caùc taàng vôùi van vaø cuoän oáng daây cöùu hoûa, vò trí ñaët hoäp cöùu hoûa ñöôïc thieát keá ñeå oáng cöùu hoûa coù theå vöôn tôùi taát caû caùc vò trí cuûa toøa nhaø vôùi chieàu daøi oáng khoaûng 30m cho moãi hoäp. I.3.2.5. Heä thoáng thang maùy Beänh vieän trang bò 7 thang maùy: trong ñoù coù 5 thang maùy chôû beänh nhaân vaø 2 thang maùy phuïc vuï khaùch, thaân nhaân vaø nhaân vieân. I.3.3. Coâng taùc ñeàn buø di daân vaø taùi ñònh cö Dieän tích ñaát quy hoaïch khu coâng nghieäpbeänh vieän laø 49,5 ha, thuoäc xaõ Ninh Thuytoaøn boä khu ñaát ña soá laø ruoäng maøu cuûa daân, chæ coù moät soá ít nhaø daân laø nhaø caáp 4. Khoâng coù coâng trình kieân coá naøo trong phaïm vi khu ñaát xaây döïng. Chi phí ñeàn buø cho coâng trình naøy raát thaáp vì chæ phaûi ñeàn buø cho ruoäng maøu vaø moät soá ít nhaø daân caáp 4. Theo phöông aùn caáp ñaát cuûa Sôû Ñòa chính Quaûng Ngaõi, soá hoä daân caàn phaûi giaûi toûa, di dôøi laø 31 hoä. Haàu heát caùc hoä ñöôïc taùi ñònh cö ôû caùch khu vöïc beänh vieän khoaûng 500m. I.4. YÙ NGHÓA KINH TEÁ XAÕ HOÄI CUÛA DÖÏ AÙN Ñaùp öùng cho nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa nhaân daân tænh Quaûng Ngaõi, ñaëc bieät laø nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa daân cö Thò xaõ, caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi cuûa KCN Dung Quaát, khaùch du lòch, caùn boä cao caáp vaø laõo thaønh caùch maïng. Töøng böôùc hình thaønh caùc chuyeân khoa saâu, vôùi ñoäi nguõ caùn boä ñuû khaû naêng chuyeân moân vaø trang thieát bò ñoàng boä ñeå chöõa trò caùc beänh naëng thuoäc caùc chuyeân khoa. Laø ñaàu moái ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa moät beänh vieän tuyeán tænh theo quyeát ñònh soá 1895/1997/BYT-QÑ ngaøy 19/91997 cuûa Boä tröôûng boä Y teá, cuï theå laø: ñaøo taïo caùn boä y teá, nghieân cöùu caùc khoa hoïc veà y hoïc, chæ ñaïo tuyeán döôùi veà chuyeân moân kyõ thuaät, phoøng beänh vaø hôïp taùc quoác teá. I.65. TIEÁN ÑOÄ XAÂY DÖÏNG VAØ THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN Döï kieán xaây döïng cô sôû haï taàng khu coâng nghieäpbeänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi: Thaùng 01/2002 : pheâ duyeät baùo caùo NCKT Thaùng 07/2002 : xong thieát keá, toång döï toaùn vaø hoà sô môøi thaàu thieát bò Thaùng 09/2002 : pheâ duyeät thieát keá vaø toång döï toaùn Thaùng 10/2002 : Khôûi coâng trình Thaùng 12/2005 : Hoaøn thaønh döï aùn I.76. KINH PHÍ ÑAÀU TÖ Nguoàn voán ñaàu tö : Toaøn boä voán ñaàu tö cuûa döï aùn laø voán ngaân saùch caáp theo keá hoaïch. Toång hôïp nhu caàu voán ñaàu tö do Chuû ñaàu tö thöïc hieän xaây döïng haï taàng trong haøng raøo khu vöïc beänh vieän ñöôïc ñöa ra trong baûng I.12. Baûng I.12. Nhu caàu voán ñaàu tö : Ñôn vò: ñoàng Stt Khoaûn muïc chi phí Kinh phí  1 Chi phí xaây laép 95.770.189.000  2 Chi phí thieát bò 85.075.944.000  3 Chi phí kieán thieát cô baûn khaùc 9.335.017.000  4 Döï phoøng phí (5%) 9.509.058.000  Toång coäng 199.690.208.000  Nguoàn : LCKTKT “Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” Tieán ñoä voán ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng Tieán ñoä voán ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng ñöôïc ñöa ra trong baûng I.45. Baûng I.43. Tieán ñoä voán ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng Ñvt : 1000 ñoàng TT Noäi dung chi phí Tieán ñoä thöïc hieän ñaàu tö haøng naêm Toång coäng   2002 2003 2004 2005  1 Chi phí xaây laép 4.788.509 33.519.566 38.308.076 19.154.038 95.770.189.000  2 Chi phí thieát bò  17.015.188 34.030.378 34.030.378 85.075.944.000  3 Chi phí kieán thieát cô baûn khaùc 6.534.512 2.800.505  9.335.017.000  4 Chi phí döï phoøng (5%) 566.151 2.666.763 3.616.923 2.659.221 9.509.058.000  Toång coäng 11.889.172 56.002.022 75.955.377 55.843.637 199.690.208.000  Nguoàn : LCKTKT “Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi” I.7. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ NHU CAÀU NHAÂN LÖÏC Cô caáu toå chöùc: Döï kieán cô caàu toå chöùc cuûa beänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi goàm 49 khoa phoøng (42 khoa vaø 7 phoøng chöùc naêng). Nhu caàu nhaân löïc: Nhaân löïc khoái khaùm ña khoa(ngöôøi) : 12,5% x 600 giöôøng = 75 ngöôøi. Nhaân löïc cuûa caùc khoái khaùc (ngöôøi) : 1 ngöôøi x 600 giöôøng = 600 ngöôøi Toång soá caùn boä CNV toaøn beänh vieän laø : 675 ngöôøi. CHÖÔNG II ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN II.1. TOÅNG QUAN VEÀ VÒ TRÍ DÖÏ AÙN Khu ñaát xaây döïng naèm ôû goø Caây Traâm, phöôøng Nghóa Loä, thò xaõ Quaûng Ngaõi. Khu ñaát naèm ôû vò trí cao vaø raát thuaän tieän veà giao thoâng khoâng bò ngaäp luït trong muøa luõ luït. Toång dieän tích ñaát quy hoaïch beänh vieän (keå caû dieän tích ngoaøi haøng raøo) laø 101.262m2. Kích thöôùc khu ñaát xaây döïng beänh vieän ña khoa Quaûng Ngaõi: 315 x 158m, dieän tích trong haøng raøo xaây döïng beänh vieän : 49.504m2. Ranh giôùi khu ñaát ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : Phía Ñoâng giaùp ñöôøng quy hoaïch roäng 26m (noái giöõa ñöôøng Nguyeãn Traõi vaø ñöôøng Buøi Thò Xuaân). Phía Taây giaùp ñöôøng quy hoaïch roäng 18m. Phía Baéc giaùp ñöôøng Buøi Thò Xuaân (sau khi tröø khu daân cö cuõ vaø caây xanh caùch ly). Phía Nam giaùp ñöôøng Nguyeãn Traõi (sau khi tröø khu daân cö cuõ vaø caây xanh caùch ly). Sô ñoà vò trí döï aùn ñöôïc ñöa ra trong phuï luïc II. II.1.1. Thuaän lôïi Theo nhö treân, khu coâng nghieäp Ninh Thuyûù naèm vò trí coù nhieàu thuaän lôïi: Döï aùn naèm trong khu vöïc ñaát ôû vò trí cao vaø raát thuaän tieän veà giao thoâng khoâng bò ngaäp luït trong muøa luõ luït. II.1.2. Khoù khaên Vò trí naèm trong khu vöïc daân cö neân vieäc ñaàu tö baûo veä moâi tröôøng phaûi nghieâm ngaët, toán keùm. Caáu truùc ñòa chaát khu vöïc tieáp giaùp bôø bieån khoâng thuaän lôïi cho coâng taùc xaây döïng do neàn ñaát raát yeáu, caàn phaûi toán nhieàu kinh phí trong coâng taùc nghieân cöùu gia coá neàn moùng caùc coâng trình coù taûi troïng lôùn. II.2. ÑAËC ÑIEÅM KHÍ TÖÔÏNG VAØ THUÛY VAÊN KHU VÖÏC DÖÏ AÙN II.2.1. Ñaëc ñieåm khí haäu (Keá thöøa soá lieäu Quoác) Thò xaõ Quaûng Ngaõi naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Trong naêm coù 2 muøa, muøa khoâ keùo daøi töø thaùng 2 ñeán thaùng 8 vaø muøa möa töø thaùng 9 ñeán thaùng 1 naêm sau. Quaûng Ngaõi naèm trong vuøng chòu aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa baõo. Löôïng möa trung bình naêm khoaûng 2.297 mm, löôïng möa trung bình bieán thieân töø 90 ñeán 900 mm. Möa nhieàu nhaát vaøo caùc thaùng 9 ñeán 11 chieám 80% löôïng möa cuûa caû naêm. Nhieät ñoä khoâng khí trung bình naêm laø 25,70C, trong ñoù nhieät ñoä caùc thaùng bieán thieân töø 22 ñeán 290C. Boác hôi haøng naêm khoaûng 850 mm. Ñoä aåm trung bình naêm laø 83,5%. Höôùng gioù chuû ñaïo trong thaùng 9 ñeán thaùng 4 laø gioù Ñoâng Baéc vaø gioù Taây Baéc, töø thaùng 5 ñeán thaùng 9 höôùng gioù chính laø gioù Ñoâng Nam vaø Nam. II.2.2. Ñaëc ñieåm ñòa hình Khu ñaát xaây döïng döï aùn coù ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, ña soá laø vöôøn troàng mía cuûa daân. Khu ñaát coù ñòa hình cao raùo khoâng bò ngaäp nöôùc trong nhöõng muøa möa luõ. II.2.3. Ñaëc ñieåm ñòa chaát coâng trình Khu vöïc döï aùn naèm treân ñòa taàng phuø sa daày 10 ñeán 50m goàm caùc lôùp caùt coù laãn seùt vaø soûi moûng, lôùp ñaù neàn coù ñoä saâu 40m, do ñoù ñòa chaát coâng trình töông ñoái toát vaø oån ñònh. II.2.4. ñaëc ñieåm nguoàn nöôùc maët, thuûy trieàu vaø luõ luït Soâng Traø Khuùc chaûy töø höôùng Taây sang Ñoâng doïc theo ñöôøng bieân giôùi phía Baéc khu vöïc noäi thò. Löu vöïc chaûy qua thò xaõ Quaûng Ngaõi ngaén, doác vaø roäng. Thò Xaõ ñöôïc baûo veä baèng moät con ñeâ (cao 7,35m) chaïy doïc theo bôø soâng. Soâng Traø Khuùc coù ñoä doác cao vaø ñoä doác naøy thay ñoåi 12m trong khoaûng 6km keå töø thò xaõ ñeán haï löu cuûa soâng tröôùc khi ñoã ra bieån. Löu löôïng trung bình cuûa soâng Traø Khuùc ñaït khoaûng 205 m3/giaây, löu löôïng toái ña ghi ñöôïc laø 18.201 m3/giaây vaø toái thieåu laø 20,7 m3/giaây. Baûng II.1. caùc möùc ñoä ngaäp trong theo caùc chu kyø khaùc nhau taïi soâng Traø Khuùc Taàn suaát luõ P% 0,1 0,5 1 2 5 10 50 99  Chu kyø taùi dieãn theo naêm 1.000 200 100 50 20 10 2 1  Möïc nöôùc Hmax(m) 8,48 8,33 8,23 8,12 7,93 7,69 6,70 4,77  Nguoàn : “Döï aùn caûi thieän moâi tröôøng mieàn Trung” II.2.5. Ñoäng ñaát vaø aùp löïc gioù Theo quy chuaån xaây döïng Vieät Nam (taäp III) ban haønh theo quy ñònh soá 439/BXD-CSXD ngaøy 25/7/1997 cuûa Boä tröôûng Boä xaây döïng thì thò xaõ Quaûng Ngaõi naèm trong vuøng coù ñoäng ñaát vaø aùp duïng gioù nhu sau : Ñoäng ñaát : vuøng chaán ñoäng caáp 6 (MSK) vôùi taàng xuaát laäp laïi B1 ( 0,005 (chu kyø T1 ( 200 naêm). Xaùc xuaát xuaát hieän chaán ñoäng P ( 0,1 trong khoaûng thôøi gian 20 naêm. Aùp löïc gioù : thuoäc vuøng III.B1 chòu aûnh höôûng cuûa baõo lôùn, vôùi aùp löïc gioù W0 = 125daN/m2. II.3. HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN Trong khu vöïc thöïc hieän döï aùn vôùi dieän tích 206,4 ha thì ñaát ruoäng, vöôøn chieám ña soá dieän tích. Hieän taïi xung quanh khu vöïc quy hoaïch coù nhaø maùy xi maêng Hoøn Khoùi ñaõ ñöôïc xaây döïng vaø ñang hoaït ñoäng. II.3.1. Hieän traïng chaát löôïng khoâng khí vaø tieáng oàn Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng khoâng khí, Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC tieán haønh laáy 4 maãu khoâng khí taïi khu vöïc döï aùn. Keát quaû laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc trình baøy trong baûng II.2 . Baûng II.2 : Keát quaû phaân tích maãu khoâng khí taïi khu vöïc Döï aùn. Ñieåm ño Ñoä oàn (dBA) Keát quaû (mg/m3)   Buïi SO2 NO2 CO THC  K1     K2     K3     K4     TCVN 60 (*) 0,3(**) 0,5(**) 0,4(**) 40(**) 5,0(***)  Nguoàn : Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC 9/2003. Ghi chuù: (*) TCVN 5949-1995 : AÂm hoïc- Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö- möùc oàn toái ña cho pheùp . (**) TCVN 5937-1995 : Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí bao quanh. (***) TCVN 5938-1995 : Chaát löôïng khoâng khí - Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuaû moät soá chaát ñoäc haïi trong khoâng khí xung quanh. Phöông phaùp laáy maãu, phaân tích, tính toaùn xaùc ñònh töøng thoâng soá cuï theå ñöôïc quy ñònh trong caùc Tieâu chuaån Vieät Nam töông öùng. Vò trí laáy maãu khoâng khí ñöôïc dieãn giaûi trong baûng II.3. Baûng II.3 : Dieãn giaûi ñaëc ñieåm cuûa caùc vò trí laáy maãu khí Kyù hieäu Vò trí  K1  K2  K3  K4  So saùnh caùc keát quaû phaân tích ñöôïc vôùi Tieâu chuaån caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí xung quanh TCVN 5937-1995, TCVN 5938-1995, TCVN 5949-1995 cho thaáy : II.4.2. Hieän traïng chaát löôïng nöôùc maët Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng nöôùc maët, Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC tieán haønh laáy 3 maãu nöôùc bieån ven bôø taïi khu vöïc döï aùn. Keát quaû laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc trình baøy trong baûng II.4. Baûng II.4 : Keát quaû phaân tích maãu nöôùc bieån ven bôø taïi khu vöïc Döï aùn. Chæ tieâu Ñieåm 1 Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Tieâu chuaån  pH   5,5 – 9  DO(mg/l)   ( 2  Fe (mg/l)   2  TSS (mg/l)   80  COD (mg/l)   <35  Pb (mg/l)   0,1  Mn (mg/l)   0,8  NH+4 (mg/l)   1  NO2- (mg/l)   0,05  NO3- (mg/l)   15  F- (mg/l)   -  Xyanua, CN- (mg/l)   0,05  Daàu môõ (mg/l)   0,3  Chaát taåy röûa (mg/l)   0,5  Coliform, MPN/100ml   10.000  Nguoàn: Trung taâm coâng ngheä moâi tröôøng (ENTEC), 9/2003 Chuù yù: TCVN 5942 - 1995 - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët. Phöông phaùp laáy maãu, phaân tích, tính toaùn xaùc ñònh töøng thoâng soá cuï theå ñöôïc quy ñònh trong caùc Tieâu chuaån Vieät Nam töông öùng. Vò trí laáy maãu khoâng khínöôùc bieån ven bôø ñöôïc dieãn giaûi trong baûng II.5. Baûng II.5 : Dieãn giaûi ñaëc ñieåm cuûa caùc vò trí laáy maãu nöôùc maët Kyù hieäu Vò trí  M1  M2  M3  II.4.3. Hieän traïng chaát löôïng nöôùc ngaàm taïi khu vöïc döï aùn Nhaèm ñaùnh giaù ñöôïc hieän traïng chaát löôïng nöôùc ngaàm taïi khu vöïc Döï aùn, Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC ñaõ tieán haønh laáy 3 maãu ngaàm taïi khu vöïc döï aùn. Keát quaû laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc trình baøy trong baûng II.6. Baûng II.6. Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc ngaàm taïi khu vöïc Döï aùn TT Chæ tieâu Ñôn vò Keát quaû   N1 N2 N3 TCVN 5944-1995  1 pH   6,5 - 8,5  2 Maøu Pt - Co   5 - 50  3 Ñoä cöùng Mg/l   300 - 500  4 NO2 Mg/l   45  5 SO4 Mg/l   200 - 400  6 Fe Mg/l   1 - 5  7 TSS (g/l   750 - 1500  8 Clorua Mg/l   200 - 600  9 Coliform MPN/100ml   0  10 E.coli MPN/100ml   3  Nguoàn: Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng – ENTEC 3/2003. Ghi Chuù : TCVN 5944-1995 - Tieâu chuaån veà noàng ñoä cho pheùp cuûa caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm.. Vò trí laáy maãu nöôùc ngaàm ñöôïc dieãn giaûi trong baûng II.7. Baûng II.7 : Dieãn giaûi ñaëc ñieåm cuûa caùc vò trí laáy maãu nöôùc ngaàm Kyù hieäu Vò trí  N1  N2  N3  II.5. TAØI NGUYEÂN SINH HOÏC TAÏI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN II.5.1. Taøi nguyeân röøng. II.5.1.1. Röøng töï nhieân Röøng töï nhieân hieän nay phaân boá chuû yeáu ôû phía Taây cuûa tænh hoaëc ôû caùc thung luõng treân nhöõng vuøng ñoài nuùi cao, doác, khoù khai thaùc. Röøng ôû ñaây tuy coøn ít nhöng vaãn mang tính ña daïng vaø phong phuù veà loaøi caây. Trong röøng coù nhieàu goã quyù nhö goõ, sôn, choø, gioåi, queá, v.v… Theo quyõ löôïng goã röøng Quaûng Ngaõi chia laøm 4 loaïi: röøng giaøu, röøng trung bình, röøng ngheøo vaø röøng phuïc hoài. Dieän tích röøng giaøu chieám 3.786 ha (6,3% RTN), röøng trung bình vaø röøng ngheøo chieám phaàn lôùn dieän tích khoaûng 43.770 ha (72,5% RTN), röøng phuïc hoài 18,05% RTN. Toång tröõ löôïng goã röøng töï nhieân cuûa toaøn tænh naêm 1994 öôùc tính khoaûng 7.555.980 m3, trong ñoù röøng saûn xuaát chieám tyû leä lôùn nhaát khoaûng 4.527.140 m3 (chieám 59,88% toång tröõ löôïng). II.5.1.1. Röøng troàng Trong toång soá 11.400 ha röøng troàng coù khoaûng 38,82% laø baïch ñaøn, 28,66% queá, 12,68% phi lao, 10,63% röøng ñaøo, 6,78% thoâng, coøn laïi laø keo, döùa, mít, cau, tre (1,98% röøng troàng). Röøng troàng ôû giai ñoaïn hieän nay vaãn laøm chöùc naêng caûi taïo vaø baûo veä ñaát laø chuû yeáu. Nhìn chöng, tröõ löôïng röøng troàng chöa ñöôïc nghieân cöùu ñaùnh giaù. Rieâng queá, theo öôùc tính coù khoaûng hôn 10.000.000 caây (1994) coù khaû naêng khai thaùc. II.5.1. Taøi nguyeân ñoäng vaät. Theo soá lieäu cuûa caùc coâng trình nghieân cöùu gaàn ñaây cho thaáy khu heä thoáng ñoäng vaät Quaûng Ngaõi bao goàm: 7 boä thuù vôùi 19 hoï, 38 loaøi, 13 boä chim vôùi 36 heä, 77 loaøi. Thuù ôû Quaûng Ngaõi coù theå ñöôïc chia laøm caùc nhoùm sau: Nhoùm thuù kinh teá: nhoùm naøy coøn töông ñoái nhieàu ôû Quaûng Ngaõi bao goàm: lôïn röøng, hoaüng, nai, nhím. Nhoùm thuù coù giaù trò döôïc lieäu: bao goàm caùc loaøi voi, hoå, cöøu, nhím, teâ, khæ, … Quaûng Ngaõi coù moät soá loaøi ñoäng vaät quyù hieám (vôùi soá löôïng ít) ñöôïc ghi vaøo saùch ñoû nhö: khæ vaøng, khæ maët ñoû, hoå, baùo xaùm, meøo gaám,… Khu heä chim: heä chim cuûa tænh Quaûng Ngaõi raát phong phuù, gaø röøng, gaø goâ, chim xanh, chim seû, chim gaùy, chim chaøo maøo … nhoùm chim caûnh tieâu bieåu nhö chim vaønh khuyeân, veït ñaàu hoàng, veït ngöïc ñoû, vaøng anh … II.5.2. Taøi nguyeân thöïc vaät Taøi nguyeân thöïc vaät Quaûng Ngaõi töông ñoái ña daïng vaø phong phuù, xuaát hieän moät soá loaøi mang tính khu heä thöïc vaät phía baéc nhö gieû lau, re xanh, re göøng, ngoïc lan, moät soá loaøi caây coù nguoàn goác khu heä thöïc vaät phía Nam nhö baèng laêng, oåi, pô taêng, böùa … Ngoaøi caùc loaïi caây treân thì nhoùm caây buïi khaù phoå bieán ôû Quaûng Ngaõi nhö lau, laùnh, sim, mua, chaø laø … chuùng coù ñoä cao trung bình khoaûn 1 – 2m vaø che phuû 50 – 70%. II.6. HIEÄN TRAÏNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN Khu Coâng nghieäpBeänh vieän ña khoa tænh Quaûng Ngaõi ñöôïc döï kieán xaây döïng taïi khu vöïc thuoäc phöôøng Nghóa Loä, thò xaõ Quaûng Ngaõi vôùi dieän tích ñaát quy hoaïch laø 49,5 ha. Hieän traïng kinh teá xaõ hoäi taïi khu vöïc döï aùn ñöôïc trình baøy nhö sau : (1). Dieän tích vaø Daân soá : Theo baùo caùo veà tình hình kinh teá xaõ hoäi naêm 2002 thì daân soá toaøn thò xaõ Quaûng Ngaõi ñöôïc chia thaønh 10 ñôn vò haønh chính goàm 8 phöôøng vaø 2 xaõ. Dieän tích töï nhieân chieám 37,13km2 vôùi toång soá daân xaáp xæ 118.380 ngöôøi. Khu vöïc ñoâ thò chæ chieám 46% toång dieän tích nhöng coù tôùi 77% daân soá toaøn thò xaõ. Maät ñoä daân cö taïi caùc phöôøng lôùn gaáp 3 laàn so vôùi caùc xaõ ôû khu vöïc noâng thoân, trong ñoù phöôøng Traàn Höng Ñaïo vaø Nguyeãn Nghieâm laø nhöõng nôi coù maät ñoä lôùn nhaát. Möùc ñoä gia taêng daân soá khu vöïc ñoâ thò giai ñoaïn 1989 ñeán 1999 öôùc tính 21,7%. Caùc soá lieäu veà daân soá cuûa 10 ñôn vò haønh chiùnh thuoäc thò xaõ Quaûng Ngaõi ñöôïc theå hieän qua baûng II.8. Baûng II.8. Soá lieäu daân soá toaøn thò xaõ Quaûng Ngaõi (2001) Phöôøng/xaõ Soá lieäu daân soá  Dieän tích (ha) Soá daân (ngöôøi) Soá hoä Maät ñoä (ngöôøi/ha) Quy moâ hoä gia ñình (ngöôøi/hoä) Hoä ngheøo (%)  Phöôøng 1.716 76.748 17.364 51 4,4 15,2  Ph. Leâ Hoàng Phong 338 7.704 1.714 23 4,5 13,7  Ph. Phaàn Phuù 218 12.982 3.007 60 4,3 16,8  Ph. Traàn Höng Ñaïo 52 9.446 2.159 182 4,4 18,8  Ph. Nguyeãn Nghieâm 53 9.625 2.249 182 4,3 10,4  Ph. Chaùnh Loä 251 12.094 2.650 48 4,6 17,7  Ph. Nghóa Loä 401 13.239 2.993 33 4,4 6,9  Ph. Nghóa Chaùnh 403 11.658 2.592 29 4,5 22,6  Ph. Quaûng Phuù 727 16.241 3.453 22 4,7 8,8  Xaõ 1.269 20.669 3.646 16 5,7 18,2  Xaõ Nghóa Ñoâng 607 10.164 1.746 17 5,8 16,3  Xaõ Nghóa Duõng 662 10.505 1.900 16 5,5 20,0  Toång coäng 3.712 113.658 24.463 31 4,6 14,6  (Nguoàn: nieân giaùm thoáng keâ Thò xaõ Quaûng Ngaõi naêm 2001). (2). Daân toäc - toân giaùo Taïi caùc khu ñoâ thò tænh Quaûng Ngaõi daân toäc Kinh chieám tæ leä lôùn. Ngoaøi ra, taïi ñaây coøn coù daân toäc Hreâ vaø moät soá daân toäc khaùc. Thò xaõ Quaûng Ngaõi coù 99,77% daân toäc Kinh; 0,043% daân toäc Hreâ, phaàn coøn laïi 0,19% laø caùc daân toäc khaùc. Taïi caùc thò traán huyeän ñoàng baèng tæ leä ngöôøi Kinh chieám ña soá tuyeät ñoái (ví duï taïi thò traán Chôï Chuøa) hoaëc chæ coù thaønh phaàn ngöôøi Kinh sinh soáng (ví duï taïi caùc ñoâ thò huyeän Moä Ñöùc, Ñöùc Phoå, Sôn Tònh). Taïi caùc ñoâ thò huyeän mieàn nuùi ñoài troïc, coù caùc daân toäc Kinh, Hreâ, Xô Ñaêng, Cor vaø moät soá daân toäc khaùc, trong ñoù ngöôøi Kinh chieám chuû yeáu taïi haàu heát caùc huyeän lî. Tuy nhieân, taïi huyeän Ba Tô, Sôn Haø thaønh phaàn daân toäc khaùc chieám phaàn lôùn. Phaàn lôùn nhaân daân theo ñaïo Phaät, phaàn coøn laïi theo ñaïo Tin Laønh, Coâng Giaùo, vaø caùc toân giaùo khaùc. (3). Giaùo duïc – y teá Giaùo duïc: Heä thoáng giaùo duïc taïi caùc khu ñoâ thò ñöôïc ñaàu tö xaây döïng vôùi cô sôû haï taàng ñaày ñuû phuïc vuï hoïc taäp, nghieân cöùu vaø coù moät löïc löôïng giaùo vieân ñuû khaû naêng cung caáp kieán thöùc vaø ñaøo taïo ñaït yeâu caàu cuaû Boä giaùo duïc ñeà ra. Soá lieäu thoáng keâ naêm 2000 ñöôïc toùm taét nhö sau: Taïi trung taâm thò xaõ coù 15 tröôøng maãu giaùo vôùi 4.192 em vaø caùc huyeän ñoàng baèng coù 125 tröôøng maãu giaùo vôùi soá hoïc sinh 30.178 em, trong ñoù trung taâm thò traán chieám 20%. Soá tröôøng phoå thoâng laø 300 trong ñoù caáp I: 164, caáp II: 108, caáp II - III: 5, caáp III: 23. Soá tröôøng maãu giaùo trong 5 huyeän mieàn nuùi laø 21 vôùi 988 em, khu thò traán caùc huyeän chieám 30% toång soá. Soá tröôøng phoå thoâng laø 85 trong ñoù caáp I: 65, caáp II: 11, caáp I - II: 5, caáp II - III: 4. Soá hoïc sinh phoå thoâng trong caû tænh laø 300.943 em, taêng so vôùi naêm tröôùc laø 296.906 em. Toång soá giaùo vieân caùc caáp laø 10.446, trong ñoù giaùo vieân phoå thoâng cô sôû chieám 87,6%, phoå thoâng trung hoïc chieám 12,4%. Caáp baäc giaùo duïc ñaïi hoïc vaø cao ñaúng coù 2 tröôøng, 1 cuûa trung öông vaø 1 cuûa ñòa phöông. Soá hoïc vieân laø 1.993, soá giaùo vieân giaûng daïy laø 159. Giaùo duïc trung hoïc chuyeân nghieäp coù 2 tröôøng cuûa ñòa phöông vôùi 3.075 hoïc vieân vaø 54 giaùo vieân. Soá löôïng hoïc vieân toát nghieäp naêm 2000 laø 806 hoïc vieân caáp ñaïi hoïc, cao ñaúng vaø 1.932 caáp trung hoïc chuyeân nghieäp. Caáp ñaïi hoïc, cao ñaúng coù 24 giaûng vieân trình ñoä treân ñaïi hoïc, 135 caáp ñaïi hoïc vaø cao ñaúng. Caáp trung hoïc chuyeân nghieäp coù 3 giaûng vieân trình ñoä treân ñaïi hoïc, 54 trình ñoä ñaïi hoïc vaø 9 laø trung hoïc chuyeân nghieäp. Y teá: Hieän nay, taïi thò xaõ Quaûng Ngaõi coù moät beänh vieân ña khoa caáp tænh vôùi 565 giöôøng. Moät soá thò traán coù Trung taâm y teá (TTYT) caáp huyeän. Soá löôïng giöôøng beänh taïi beänh vieän ña khoa vaø caùc TTYT ôû ñoâ thò tænh Quaûng Ngaõi ñöôïc ñöôïc trình baøy trong baûng II.9. Baûng II.9: Soá löôïng giöôøng beänh taïi moät soá beänh vieän ñoâ thò tænh Quaûng Ngaõi TT Beänh vieän Tuyeán beänh vieän Soá giöôøng Ñòa phöông  1 Beänh vieän ña khoa tænh Tænh 565 TX Quaûng Ngaõi  2 TTYT huyeän Bình Sôn Huyeän 120 TT Chaâu OÅ  3 TTYT huyeän Nghóa Haønh Huyeän 60 TT Chôï Chuøa  4 TTYT huyeän Ñöùc Phoå Huyeän 115 Khoái 1 cuûa thò traán  5 TTYT huyeän Traø Boàng Huyeän 80 TT Traø Xuaân  6 TTYT huyeän Ba Tô Huyeän 80 TT Ba Tô  Toång soá giöôøng  1.020  Nguoàn: Nieân giaùm thoâng keâ tænh Quaûng Ngaõi, 2001 Trong nhöõng naêm gaàn ñaây (1995 - 2000), soá löôïng baùc syõ ñöa veà caùc beänh vieän trung taâm ngaøy taêng cao, naêm 2000 beänh vieän tænh coù 197 baùc syõ, chieám 56,28% toaøn tænh; 5 huyeän ñoàng baèng soá baùc syõ chieám 34,86%; caùc huyeän mieàn nuùi 7,72% vaø huyeän haûi ñaûo chieám 1,14%. (4). Ñieàu kieän kinh teá Trong naêm 2000 giaù trò saûn xuaát CN - TTCN thò xaõ Quaûng Ngaõi ñaït ñöôïc 789.231 trieäu ñoàng, trong ñoù coâng nghieäp quoác doanh ñaït 644.463 trieäu ñoàng, ngoaøi quoác doanh ñaït 144.968 trieäu ñoàng. Theo baùo caùo 6 thaùng ñaàu naêm 2001, giaù trò saûn xuaát CN - TTCN ñaït 55,0% keá hoaïch naêm, taêng 18,5% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Nhìn chung, caùc cô sôû saûn xuaát hoaït ñoäng oån ñònh, taêng veà soá löôïng saûn phaåm vaø coù naâng cao veà chaát löôïng, ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän neân ñaõ tieâu thuï nhanh. Coù 116 giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh môùi vôùi toång voán 3.384,3 trieäu ñoàng. (5). Phaùt trieån xaây döïng Theo baùo caùo naêm 2000 thò xaõ Quaûng Ngaõi ñaõ thöïc hieän ñöôïc 192.881 trieäu ñoàng ñaàu tö xaây döïng cô baûn, taêng 10,4% so vôùi naêm 1999. Phaàn ñaàu tö ñöôïc taäp trung chuû yeáu cho xaây laép caùc coâng trình giao thoâng coâng coäng, thuûy lôïi vaø heä thoáng löôùi ñieän. Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2001, xaây döïng cô sôû haï taàng taïi TX Quaûng Ngaõi ñaït toång giaù trò thöïc hieän laø 10.100 trieäu ñoàng (trong ñoù xaây laép ñaït 4.476 trieäu ñoàng, ñeàn buø laø 5.724 trieäu ñoàng). Rieâng döï aùn ñöôøng Thaønh Coå Nuùi Buùt thöïc hieän ñöôïc treân 2.333 trieäu ñoàng (xaây laép treân 1.817 trieäu ñoàng). (6). Phaùt trieån noâng nghieäp (troàng troït, chaên nuoâi, thuyû saûn) Theo baùo caùo thoáng keâ naêm 2000, toång saûn löôïng löông thöïc taïi tieåu vuøng ñoâ thò ñaït 9.700 taán (chieám khoaûng 2,9% toång saûn löôïng löông thöïc toaøn tænh), trong ñoù chuû yeáu laø luùa vaø phaàn nhoû laø hoa maøu, caây coâng nghieäp, caây troàng laâu naêm. Ngaønh chaên nuoâi taïi caùc trung taâm ñoâ thò huyeän , thò xaõ khoâng phaùt trieån maïnh. (7). Giao thoâng - vaän taûi Tænh coù maïng löôùi giao thoâng vôùi 4 loaïi ñöôøng: Ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng soâng vaø ñöôøng bieån. Maïng löôùi ñöôøng boä ñaõ raûi ñeàu khaép caû tænh (maät ñoä bình quaân khoaûng 0,22 km ñöôøng/ km2, töông ñoái lôùn so vôùi caùc tænh mieàn Trung khaùc). Tuy maät ñoä ñöôøng cao, nhöng chaát löôïng caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng (tröø quoác loä 1A) raát keùm, chuû yeáu laø ñöôøng caáp phoái vaø ñöôøng ñaát ñaõ hö hoûng hoaëc bieán daïng so vôùi ban ñaàu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi.doc
Luận văn liên quan