Đề tài Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015

PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.Một số lý luận cơ bản về chiến lược .t rang 1 1.1.1 Khái niệm và vai trò của chiến lược .1 1.1.2 Chiến lược phát triển ngành 3 1.1.3 Quy trình hoạch định chiến lược .4 1.1.3.1 Xác định mục tiêu 4 1.1.3.2 Phân tích môi trường hoạt động .4 1.1.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .4 1.1.3.4 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) . 5 1.1.3.5 Ma trận SWOT . 5 1.1.3.6 Lựa chọn chiến lược . 6 1.2 Đặc điểm của ngành du lịch .6 1.2.1 Khái niệm du lịch 6 1.2.2 Sản phẩm du lịch 6 1.2.3 Vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế 7 1.3 Một số bài học kinh nghiệm phát triển ngành du lịch 8 Kết luận 9 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 2.1.Tiềm năng phát triển ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10 2.1.1. Tài nguyên tự nhiên . 10 2.1.2. Tài nguyên nhân văn 12 2.2. Thực trạng ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .15 2.2.1. Khách du lịch 15 2.2.2. Doanh thu du lịch 17 2.2.3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 18 2.2.4. Hoạt động lưu trú 18 2 2.2.5. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch .19 2.2.6. Các dịch vụ hỗ trợ . 22 2.2.7. Đầu tư cho ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .23 2.2.8. Nguồn nhân lực du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24 2.2.9. Các yếu tố khác 24 2.3. Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .28 2.3.1. Những điểm mạnh (S) 28 2.3.2. Những điểm yếu (W) 29 2.3.3. Những cơ hội để phát triển ngành du lịch (O) 30 2.3.4. Những thách thức (T) 31 Kết luận 32 CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH BR-VT ĐẾN NĂM 2015 3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến 2015 33 3.1.1. Một số chỉ tiêu dự báo cho giai đoạn 2005-2015 33 3.1.2. Mục tiêu phát triển ngành du lịch Tỉnh BR-VT đến năm 2015 34 3.1.3. Định hướng phát triển du lịch Tỉnh BR-VT đến năm 2020 .34 3.1.3.1. Định hướng phát triển du lịch theo ngành 35 3.1.3.2. Định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ 35 3.2. Xây dựng chiến lược ngành du lịch Tỉnh BR-VT 36 3.2.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 36 3.2.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 37 3.2.3. Ma trận SWOT . 38 3.3. Lựa chọn chiến lược phát triển ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .40 3.3.1. Chiến lược xâm nhập thị trường theo hướng thu hút khách trong và ngoài nước . 40 3.3.2. Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển sản phẩm .41 3 3.3.3. Chiến lược liên doanh, liên kết phát triển du lịch .42 3.3.4. Chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch .43 3.4. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược .44 3.4.1. Giải pháp về đầu tư 44 3.4.2. Giải pháp về vốn 45 3.4.3. Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh 46 3.4.4. Giải pháp về thị trường, xúc tiến phát triển du lịch .47 3.4.5. Giải pháp về cơ chế chính sách 48 3.4.6. Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực .49 3.4.7. Giải pháp ổn định trật tự an toàn xã hội, an toàn cho khách du lịch 51 3.4.8. Giải pháp phát triển du lịch bền vững 52 3.5. Kiến nghị 54 3.5.1. Kiến nghị đối với Trung Ương .54 3.5.2. Kiến nghị đối với địa phương 55 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2902 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
baèng Soâng Cöûu Long. Cô cheá chính saùch veà toå chöùc quaûn lyù, phaùt trieån vaø hoã trôï hôïp taùc, lieân doanh, lieân keát: söï keát hôïp chaët cheõ giöõa caùc heä thoáng chính saùch vaø quaù trình toå chöùc naêng löïc thöïc thi cuûa boä maùy quaûn lyù vaø caùn boä laõnh ñaïo. Chính saùch phoái hôïp chaët cheõ quaûn lyù caùc döï aùn coù lieân quan trong vaø ngoaøi Tænh, chính saùch hình thaønh quyõ phaùt trieån du lòch, chính saùch khuyeán khích, khen thöôûng. 3.4.6.Giaûi phaùp veà ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc: Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa nguoàn nhaân löïc trong quaù trình phaùt trieån kinh teá noùi chung, ngaønh du lòch noùi rieâng, Tænh ñaõ vaø ñang coù nhieàu chính saùch nhaèm taêng chaát löôïng cuûa nguoàn nhaân löïc trong ngaønh du lòch. Nhu caàu nhaân löïc trong töông lai cuûa ngaønh naøy laø raát lôùn. Chuùng ta caàn phaûi coù nguoàn nhaân löïc roài 58 daøo, ñoâng veà soá löôïng, maïnh veà chaát löôïng. Moät soá giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc hôïp lyù trong hoaøn caûnh hieän nay cuûa Tænh laø: Caùc chöông trình ñaøo taïo, boài döôõng ngaén haïn: phaân loaïi trình ñoä nghieäp vuï cuûa lao ñoäng trong ngaønh naøy nhaèm coù phöông phaùp vaø keá hoaïch ñaøo taïo phuø hôïp. Söï phoái hôïp giöõa caùc doanh nghieäp kinh doanh du lòch, Sôû Du Lòch vôùi caùc trung taâm boài döôõng nghieäp vuï du lòch phaûi ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân, lieân tuïc. Toå chöùc nhöõng lôùp chuyeân ñeà, caùc lôùp taäp huaán naâng cao nghieäp vuï cho nhaân vieân. Ñeå naâng cao nghieäp vuï phuïc vuï khaùch du lòch quoác teá, chuùng ta caàn phaûi tranh thuû söï hôïp taùc quoác teá toå chöùc caùc chöông trình du hoïc ngaén haïn. Toå chöùc hoäi thaûo, giao löu, hoäi thi nghieäp vuï, taïo cô hoäi cho caùc doanh nghieäp hoïc hoûi laãn nhau, naâng cao nghieäp vuï. Caùc chöông trình ñaøo taïo daøi haïn: nghieân cöùu moâ hình ñaøo taïo cuûa moät soá quoác gia phaùt trieån, ñaët moái quan heä hôïp taùc laâu daøi, tham gia nhieàu hoäi thaûo veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, caäp nhaät nhöõng phöông phaùp ñaøo taïo, noäi dung giaûng daïy môùi. Ñaët troïng taâm ñaøo taïo nhieàu nhaân vieân treû, ñoäi nguõ höôùng daãn vieân du lòch, caàn naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ, trình ñoä chuyeân moân, ñaëc bieät laø nhaân löïc trong loaïi hình du lòch MICE, loaïi hình du lòch theá maïnh cuûa Tænh. Ngaønh du lòch cuõng caàn khuyeán khích nhaân vieân theo hoïc caùc chöông trình ñaøo taïo taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc chuyeân veà du lòch, ñònh höôùng cho caùc em hoïc sinh phoå thoâng thi vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng coù ñaøo taïo veà du lòch. Trong tröôøng hôïp caàn thieát, ngaønh du lòch Tænh hoã trôï caùc doanh nghieäp ñöa nhaân vieân noàng coát ra nöôùc ngoaøi du hoïc. Chöông trình phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa caùc doanh nghieäp: baûn thaân caùc doanh nghieäp kinh doanh trong ngaønh du lòch phaûi chuû ñoäng coù nhöõng chính saùch cuï theå ñeå naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa mình. Ña daïng hoùa trình ñoä nghieäp vuï, kyõ naêng cho nhaân vieân thoâng qua caùc chöông trình ñaøo taïo ngaén cuõng nhö daøi haïn. Thoâng qua phía ñoái taùc, söï trôï giuùp cuûa caùc toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc caùc doanh nghieäp coù nhöõng chöông trình phuø hôïp cho ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa mình, thöôøng xuyeân toå chöùc kieåm tra nghieäp vuï cuûa nhaân vieân, khuyeán khích tinh thaàn töï naâng cao tay ngheà, taêng cöôøng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong kinh doanh du lòch. Moät soá chöông trình hoã trôï khaùc: Boä Giaùo Duïc Ñaøo Taïo caàn phoái hôïp chaët cheõ vôùi Toång Cuïc Du Lòch thoáng nhaát caùc chöông trình ñaøo taïo cuûa caùc tröôøng ñaøo 59 taïo nghieäp vuï du lòch trong caû nöôùc, caùc khoa du lòch phaûi xaây döïng chöông trình hoïc phuø hôïp vôùi tình hình thöïc tieãn. Phaûi coù trang Web rieâng veà lao ñoäng cuûa ngaønh naøy nhaèm chia seû thoâng tin, ñieàu hoøa lao ñoäng, giuùp caùc doanh nghieäp deã raøng tìm kieám nguoàn lao ñoäng phuø hôïp. Ngöôïc laïi, ngöôøi lao ñoäng cuõng deã raøng tìm kieám cho mình coâng vieäc, moâi tröôøng laøm vieäc phuø hôïp. Caùc doanh nghieäp cuõng caàn phaûi coù nhöõng chính saùch öu ñaõi haáp daãn nhö löông cao, thöôûng, cô hoäi ñöôïc ñaøo taïo, cô hoäi thaêng tieán trong ngheà nghieäp, caùc cheá ñoä theo quy ñònh cuûa Nhaø Nöôùc… ñeå thu huùt theâm nhieàu nhaân taøi vaøo trong ngaønh naøy. Khoâng loaïi tröø khaû naêng phaûi thueâ lao ñoäng, chuyeân gia nöôùc ngoaøi laøm vieäc taïi moät soá boä phaän quan troïng hoaëc coá vaán cho doanh nghieäp. 3.4.7.Giaûi phaùp oån ñònh traät töï an toaøn xaõ hoäi, an toaøn cho khaùch du lòch: Moät moâi tröôøng du lòch an toaøn, thaân thieän luoân laø ñieàu du khaùch mong muoán, laø yeáu toá quan troïng ñeå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuõng nhö phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa Tænh. Treân tinh thaàn chæ thò soá 07/2000/CT-TTg ngaøy 30/3/2000 cuûa Thuû Töôùng, nghò ñònh soá 50/2002/NÑ-CP ngaøy 25/4/2002 cuûa Chính Phuû, nghò quyeát soá 17 cuûa Thöôøng Vuï Tænh Uûy vaø chæ thò soá 27/2000/CT-UB cuûa UBNN Tænh, ban chæ ñaïo phaùt trieån du lòch ñeà ra “Ñaûm baûo traät töï an toaøn vaø veä sinh moâi tröôøng taïi caùc ñieåm tham quan du lòch, caùc baõi taém”. Ñoøi hoûi phaûi coù söï phoái hôïp giöõa UBNN caùc huyeän, thò xaõ, thaønh phoá vôùi caùc ngaønh höõu quan trieån khai ñeà aùn, baûo ñaûm traät töï an toaøn xaõ hoäi, baûo ñaûm an toaøn cho du khaùch. Caùc vaán ñeà caàn thöïc hieän nhö: - Ñaåy maïnh tuyeân truyeàn, phoå bieán phaùp luaät, cuûng coá ban quaûn lyù caùc khu du lòch: Sôû Vaên Hoùa Thoâng Tin, Ñaøi Phaùt Thanh Truyeàn Hình Tænh phaûi taêng cöôøng tuyeân truyeàn, quaûng baù vì söï nghieäp phaùt trieån ngaønh du lòch. Keát hôïp caùc chöông trình leã hoäi, theå thao vôùi caùc muïc tieâu tuyeân truyeàn, chaán chænh coâng taùc quaûn lyù trong caùc hoaït ñoäng vaên hoùa, taïi caùc khu baûo toàn thieân nhieân, baûo taøng lòch söû. Vaän ñoäng nhaân daân tham gia ñaáu tranh vôùi caùc hoaït ñoäng laøm aûnh höôûng ñeán traät töï taïi caùc ñieåm tham quan du lòch, baõi taém. Ñöa noäi dung tuyeân truyeàn ñeán caùc khu daân cö, hình thaønh neáp soáng môùi, neáp soáng vaên hoùa vaên minh ñoâ thò, ghoùp phaàn xaây döïng boä maët vaên minh ñoâ thò taïi Tænh. Cuûng coá saép xeáp laïi caùc ban quaûn lyù keùm hieäu quaû taïi caùc khu du lòch, ban quaûn lyù phaûi chòu traùch nhieäm veà moät soá lónh vöïc do mình quaûn lyù. Ban quaûn lyù phaûi ñaûm baûo an toaøn, coâng taùc cöùu hoä, cöùu naïn, ñaûm baûo tính maïng, taøi saûn cho du khaùch, gìn giöõ veä sinh moâi tröôøng nôi du lòch. 60 - Saép xeáp oån ñònh hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp kinh doanh trong caùc khu du lòch, ñieåm tham quan, baõi taém: Sôû Xaây Döïng, Sôû Ñòa Chính, Sôû Du Lòch, Giao Thoâng Vaän Taûi, UBNN caùc caáp vaø ban quaûn lyù caùc döï aùn phaûi ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng caùc coâng trình phuïc vuï du lòch, oån ñònh caùc hoaït ñoäng kinh doanh du lòch taïi ñòa phöông. Phaûi quaûn lyù ñöôïc nhöõng ngöôøi kinh doanh töï do, ñöa hoï vaøo moät toå chöùc döôùi söï quaûn lyù cuûa ban quaûn lyù kinh doanh du lòch vaø chính quyeàn ñòa phöông nhaèm deã raøng quaûn lyù hoï vaø ñaûm baûo vaên minh du lòch, an toaøn veä sinh, gìn giöõ moâi tröôøng. Quy hoaïch caùc baõi giöõ xe, phaân luoàng tuyeán, caém bieån baùo giao thoâng taïi caùc khu du lòch, caám hình thöùc buoân baùn haøng rong trong caùc khu du lòch. - Thöïc hieän chính saùch xaõ hoäi: Sôû Lao Ñoäng-Thöông Binh vaø Xaõ Hoäi phoái hôïp vôùi UBNN caùc caáp leân danh saùch nhöõng ngöôøi buoân baùn haøng rong, vaän ñoäng hoï chuyeån ngheà, toå chöùc töøng khu buoân baùn nhoû, giuùp ñôõ voán nhaèm oån ñònh cuoäc soáng cho hoï. Ñöa ngöôøi giaø taøn taät, treû em lang thang vaøo trung taâm baûo trôï xaõ hoäi, cô sôû giaùo duïc daïy ngheà hoaëc khuyeán khích hoï veà queâ. Taïo vieäc laøm cho nhöõng ngöôøi coù hoaøn caûnh cöïc kyø khoù khaên, ngöôøi hoaøn löông. Ñaây laø moät trong nhöõng caùch toát nhaát ñeå giaûm teä naïn xaõ hoäi, teä naïn taïi caùc khu du lòch, baõi taém… - Kieåm tra xöû lyù caùc haønh vi vi phaïm: Sôû Du Lòch phoái hôïp vôùi Thanh tra, Coâng an, Sôû Lao Ñoäng-Thöông Binh Xaõ Hoäi taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt vaø xöû lyù caùc vi phaïm traät töï an ninh taïi caùc ñieåm du lòch. Ñöa caùc ñoái töôïng hình söï ra khoûi ñòa baøn, ngaên chaën caùc haønh vi eùp giaù, ñeo baùm, troäm caép taøi saûn cuûa du khaùch. Cuûng coá phong traøo an ninh, quoác phoøng taïi ñòa phöông. - Baûo ñaûm an toaøn cho du khaùch: thöïc hieän vieäc mua baûo hieåm cho du khaùch, hoaøn thieän nhieàu keânh thoâng tin cho khaùch haøng, xaây döïng caùc traïm thoâng tin giuùp ñôõ du khaùch xöû lyù nhöõng söï coá hoaëc caùc nhu caàu caàn thieát nhö: traïm thoâng tin taïi saân bay, nhaø ga, beán taøu, taïi caùc ñöôøng phoá trung taâm, taïi caùc ñieåm du lòch. - Hoaøn thieän heä thoáng vaên baûn phaùp luaät trong quaûn lyù du lòch: Sôû Tö Phaùp phoái hôïp vôùi Sôû Du Lòch trieån khai chæ thò 07 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû, chæ thò 27 cuûa UBNN Tænh. Boå xung vaø hoaøn thieän caùc quy ñònh trong quaûn lyù hoaït ñoäng du lòch, xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng cho caùc ban quaûn lyù khu du lòch, ñieåm du lòch, dòch vuï moâi giôùi, hoaït ñoäng vaän taûi phuïc vuï du lòch. 61 3.4.8.Giaûi phaùp phaùt trieån du lòch beàn vöõng: Quan ñieåm cuûa ngaønh du lòch Vieät Nam cuõng nhö ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu laø phaûi phaùt trieån ngaønh du lòch beàn vöõng. Laøm theá naøo ñeå vöøa phaùt trieån ngaønh du lòch vöøa ñaûm baûo muïc tieâu beàn vöõng? Ñeå muïc tieâu naøy trôû thaønh hieän thöïc, ngaønh du lòch Tænh caàn phaûi noã löïc raát nhieàu. Ngaønh du lòch Tænh phaûi phoái hôïp cuøng vôùi caùc ban ngaønh khaùc, UBNN caùc caáp, ngöôøi daân trong Tænh cuõng nhö khaùch du lòch phaûi laøm sao haïn cheá nhöõng taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng cuõng nhö caùc nguoàn taøi nguyeân do quaù trình toå chöùc hoaït ñoäng du lòch gaây ra. Ñeå ngaønh du lòch Tænh phaùt trieån beàn vöõng chuùng ta phaûi taäp trung vaøo nhöõng vieäc sau: - Phaûi coù söï hôïp taùc chaët cheõ giöõa caùc ban ngaønh nhö: Sôû Du Lòch, Sôû Thöông Maïi, Sôû Taøi Nguyeân Moâi Tröôøng, Sôû Xaây Döïng…ñeå cuøng nhau giaûi quyeát nhöõng khoù khaên trong quaù trình phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi. Cuøng nhau coù traùch nhieäm giaùm saùt vieäc thöïc thi veà luaät moâi tröôøng, quaûn lyù vaø xöû lyù chaát thaûi baûo veä moâi tröôøng khoûi bò oâ nhieãm. Caùc beân cuøng tham gia giaùm saùt, ghoùp yù kieán trong quaù trình xaây döïng vaø thöïc hieän quy hoaïch phaùt trieån ngaønh du lòch. - Quy hoaïch phaùt trieån ngaønh du lòch phaûi chuù troïng ñeán yeáu toá phaùt trieån beàn vöõng, caàn quy hoaïch caùc khu du lòch roõ raøng, hôïp lyù vôùi ñieàu kieän töï nhieân cuûa Tænh. Nghieâm khaéc töø choái, loaïi boû nhöõng döï aùn coù khaû naêng gaây aûnh höôûng khoâng toát ñeán moâi tröôøng sinh thaùi. Quy hoaïch phaûi ñoàng boä, traùnh tình traïng quy hoaïch choàng cheùo giöõa caùc ngaønh laøm maát myõ quan ñoâ thò. Öu tieân nhöõng döï aùn coù phöông aùn baûo veä moâi tröôøng töï nhieân, khoâng neân chaïy theo soá löôïng döï aùn maø phaûi chuù troïng ñeán chaát löôïng cuûa döï aùn. - Quy ñònh, höôùng daãn vaø quaûn lyù kieán truùc cuûa caùc coâng trình xaây döïng, luoân luoân phaûi ñaûm baûo tính haøi hoøa giöõa kieán truùc vôùi caûnh quan thieân nhieân. Caùc khu du lòch phaûi coù baûng noäi quy, cô sôû veä sinh coâng coäng, thuøng raùc, heä thoáng thoaùt nöôùc… - Coâng taùc tuyeân truyeàn yù thöùc ngöôøi daân ñòa phöông cuõng nhö du khaùch laø heát söùc quan troïng. Hieän nay yù thöùc cuûa ngöôøi daân ñòa trong vieäc baûo veä moâi tröôøng töï nhieân laø khoâng toát, nhieàu hieän töôïng xaû raùc böøa baõi, phaù hoaïi caûnh quan töï nhieân thöôøng xuyeân xaûy ra. Tuyeân truyeàn, khuyeán khích khaùch du lòch giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng, boû raùc vaøo nôi quy ñònh, xaây döïng yù thöùc vaên minh ñoâ thò seõ giaûm ñöôïc tình 62 traïng böøa boän taïi caùc khu du lòch. Coâng taùc tuyeân truyeàn phaûi ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, saùch baùo vaø caùc quy ñònh taïi caùc khu du lòch. Beân caïnh ñoù cuõng caàn xaây döïng quy cheá phaït naëng nhöõng ñoái töôïng coù yù thöùc keùm, thöôøng xuyeân vi phaïm. Gìn giöõ veä sinh moâi tröôøng raát quan troïng, noù giuùp cho chuùng ta traùnh ñöôïc tình traïng xuoáng caáp cuûa moâi tröôøng vì vaäy muoán coù moâi tröôøng töï nhieân khoâng bò oâ nhieãm ñoøi hoûi phaûi coù söï tham gia cuûa ñaïi boä phaän daân chuùng vaø du khaùch. - Taäp trung quaûn lyù, xaây döïng caùc phöông aùn thu gom raùc taïi nhöõng nôi taäp trung ñoâng khaùch du lòch, deã bò oâ nhieãm nhö caùc baõi bieån trung taâm thaønh phoá Vuõng Taøu. Coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt phaûi ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä, thöôøng xuyeân. - Khai thaùc taøi nguyeân du lòch phaûi ñi lieàn vôùi ñaàu tö toân taïo, ñoái vôùi taøi nguyeân töï nhieân chuùng ta caàn khai thaùc hieäu quaû nhöng phaûi luoân ñaàu tö gìn giöõ chuùng, ñoái vôùi taøi nguyeân nhaân vaên chuùng ta khoâng ñöôïc xem nheï, phaûi daønh moät nguoàn voán lôùn khoâi phuïc vaø gìn giöõ. Hieän nay raát nhieàu nhaø kinh doanh khoâng xem troïng ñaàu tö vaøo taøi nguyeân nhaân vaên vì chi phí ñaàu tö raát lôùn maø hieäu quaû chöa cao. Ñaàu tö vaøo nguoàn taøi nguyeân nhaân vaên laø raát quan troïng, vì noù laø ñaëc tröng vaên hoùa cuûa moãi quoác gia, noù laø saûn phaåm du lòch quan troïng trong loaïi hình du lòch nghieân cöùu. Ngaønh du lòch Tænh phaûi chuù troïng nhieàu hôn ñeán taøi nguyeân nhaân vaên, phaûi coù nhöõng khoaûn ñaàu tö hôïp lyù ñeå toân taïo, phaùt trieån chuùng phuïc vuï cho du lòch. Ñieàu quan troïng laø chuùng ta phaûi traùnh tình traïng khai thaùc taøi nguyeân nhaân vaên böøa baõi, thöông maïi hoùa taøi nguyeân nhaân vaên. - Töøng böôùc di rôøi ñoäi taøu ñaùnh caù sang caûng Long Sôn, traû laïi khoâng gian phuïc vuï du lòch. Baõi taém taïi Vuõng Taøu bò oâ nhieãm trong nhöõng naêm vöøa qua moät phaàn cuõng laø do ñoäi taøu ñaùnh caù naøy gaây ra. Maët khaùc, vieäc di rôøi ñoäi taøu ñaùnh caù naøy ñi nôi khaùc seõ giuùp cho khoâng gian du lòch lôùn hôn, boä maët du lòch hoaøn thieän hôn. 3.5.Kieán nghò: 3.5.1.Kieán nghò ñoái vôùi Trung öông: Taêng cöôøng môû roäng hôïp taùc quoác teá, taïo ñieàu kieän cho ngaønh du lòch Vieät Nam hoäi nhaäp vôùi theá giôùi. Mieãn giaûm thueá ñoái vôùi thieát bò maùy moùc, xe chuyeân duïng phuïc vuï du lòch. Taêng cöôøng chöùc naêng hieän coù cuûa tham taùn thöông maïi ôû caùc nöôùc ñeå thöïc hieän quaûng baù ngaønh du lòch cho Vieät Nam. Phaûi cho pheùp thaønh laäp 63 löïc löôïng chuyeân traùch tình hình an ninh traät töï, an toaøn cho du khaùch taïi caùc khu du lòch. Toång cuïc du lòch caàn taêng cöôøng quaûng baù maïnh hôn nöõa hình aûnh du lòch Vieät Nam ra theá giôùi, taän duïng moïi cô hoäi cho caùc doanh nghieäp kinh doanh du lòch trong nöôùc tieáp caän ñeán caùc thò tröôøng du lòch lôùn. Toång cuïc du lòch phaûi laø ñaàu taøu trong quaù trình phaùt trieån. Môû roäng theâm nhieàu dieän ñöôïc mieãn visa nhaäp caûnh vaøo Vieät Nam cho khaùch haøng ñi du lòch cuûa caùc thò tröôøng lôùn, tieàm naêng. Caûi tieán thuû tuïc ñaêng kyù khaùch du lòch taïi caùc ñieåm löu truù. Ñôn giaûn thuû tuïc khai baùo taïm truù baèng caùch noái maïng giöõa caùc doanh nghieäp vôùi cô quan coù thaåm quyeàn. Khi kieåm tra caùc cô sôû löu truù phaûi baûo ñaûm vaên minh lòch söï, traùnh laøm phieàn ñeán du khaùch. Phaûi xaây döïng ñöôïc aán töôïng toát cho du khaùch ngay töø luùc ban ñaàu khi hoï môùi ñeán Vieät Nam vì vaäy nhaân vieân taïi caùc saân bay, taïi caùc cöûa khaåu phaûi coù traùch nhieäm xaây döïng hình aûnh thaân thieän, nhieät tình traùnh gaây phieàn haø cho du khaùch, ñaëc bieät laø du khaùch nöôùc ngoaøi. Phoái hôïp chaët cheõ hôn vôùi ngaønh du lòch caùc ñòa phöông nhaèm cung caáp thoâng tin döï baùo kinh teá, trong ñoù vai troø cuûa tham taùn thöông maïi, boä Thöông Maïi vaø caùc cô quan nghieân cöùu trong nöôùc laø raát quan troïng. Phaûi quaûng baù nhieàu hôn nöõa veà chuû tröông phaùt trieån du lòch Vieät Nam tôùi caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät veà du lòch, ban haønh trieån khai hieäu quaû caùc nghò ñònh, thoâng tö veà kinh doanh löu truù, löõ haønh, höôùng daãn vieân, vaän taûi du lòch. Thanh tra, kieåm tra thöôøng xuyeân caùc khu du lòch, xöû phaït caùc ñôn vò kinh doanh vi phaïm nhaèm taïo haønh lang phaùp lyù roõ raøng trong hoaït ñoäng kinh doanh du lòch. Chính Phuû phaûi khuyeán khích, taùc ñoäng laøm cho caùc ngaønh hôïp taùc vôùi nhau chaët cheõ hôn. Boä Giao Thoâng Vaän Taûi vaø caùc doanh nghieäp vaän chuyeån phoái hôïp vôùi ngaønh Du Lòch xaây döïng, trieån khai chieán löôïc vaän taûi haøng khoâng, ñöôøng thuûy, ñöôøng saét vaø ñöôøng boä. Boä böu chính vieãn thoâng phaûi hoaøn thieän naâng caáp cô sôû haï taàng kyõ thuaät vaø töøng böôùc giaûm giaù cöôùc caùc loaïi dòch vuï. Caàn hoã trôï, quan taâm nhieàu hôn ñeán ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu trong ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng, thu huùt voán ñaàu tö. Caàn ñaàu tö naâng caáp saân bay Vuõng Taøu vaø saân bay Coû Oáng ñeå thuaän tieän trong vieäc vaän chuyeån haønh khaùch. 64 Naâng caáp tröôøng nghieäp vuï du lòch Vuõng Taøu nhaèm phuïc vuï coâng taùc ñaøo taïo nhaân löïc taïi choã cho ngaønh du lòch Tænh. 3.5.2.Kieán nghò ñoái vôùi ñòa phöông: Treân cô sôû ñònh höôùng veà toå chöùc khoâng gian phaùt trieån du lòch caàn phaûi coù keá hoaïch xuùc tieán ngay caùc döï aùn chi tieát taïi nhöõng cuïm, ñieåm du lòch treân cô sôû xem xeùt caùc döï aùn öu tieân. Caùc ñòa phöông phaûi quaûn lyù toát taøi nguyeân du lòch taïi ñòa phöông, caùc döï aùn lôùn phaûi tham khaûo caùc boä ngaønh Trung Öông vaø toång cuïc Du Lòch. Taêng cöôøng lieân doanh vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc, öu tieân cho caùc döï aùn ñaàu tö trong nöôùc, töøng böôùc naâng cao tyû leä ghoùp voán cuûa phía Vieät Nam trong caùc döï aùn. Höôùng ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo caùc döï aùn lôùn taïi thaønh phoá Vuõng Taøu, Long Haûi- Phöôùc Haûi, Coân Ñaûo. Nhaèm töøng böôùc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm du lòch, ñaûm baûo tính ñoàng boä vaø ñaëc saéc cuûa du lòch Baø Ròa-Vuõng Taøu. Sôùm thaønh laäp trung taâm xuùc tieán thò tröôøng du lòch MICE (thuoäc quyeàn quaûn lyù cuûa Sôû Du Lòch Tænh) vôùi söï tham gia cuûa caùc ñoái taùc nhö khaùch saïn, coâng ty kinh doanh löõ haønh, trung taâm hoäi chôï trieån laõm…Trung taâm naøy seõ keát noái vôùi trung taâm du lòch thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc Tænh laân caän ñeå quaûng baù, thu huùt du khaùch cho loaïi hình du lòch MICE cuûa Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu. Phaûi taäp trung thu huùt ñaàu tö baèng nhöõng chính saùch hôïp lyù, haáp daãn hôn nhaèm thu huùt nhöõng döï aùn lôùn, nhanh choùng xaây döïng caùc trung taâm giaûi trí lôùn taïi nhöõng khu du lòch troïng ñieåm. Phaûi chuù yù quaûn lyù toát giaù caû haøng hoùa, dòch vuï taïi caùc khaùch saïn vaø caùc khu du lòch, traùnh tình traïng töï yù naâng giaù quaù cao trong nhöõng dòp leã lôùn gaây aûnh höôûng taâm lyù khoâng toát cho du khaùch. Xuùc tieán caùc chöông trình boài döôõng, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, môøi caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi tham gia coá vaán, giaûng daïy nghieäp vuï du lòch cho nhaân vieân. Chuù troïng ñeán chaát löôïng ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc nhaèm töøng böôùc naâng cao chaát löôïng nghieäp vuï cuûa nhaân vieân leân ngang baèng vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. Thaønh laäp quyõ hoã trôï ñaàu tö phaùt trieån nhaèm taøi trôï cho caùc doanh nghieäp trong vieäc quaûng baù hình aûnh du lòch, xuùc tieán phaùt trieån du lòch, taøi trôï caùc chöông trình nghieân cöùu. Beân caïnh ñoù, ngaønh du lòch Tænh phaûi sôùm ñöa trang Web du lòch vaøo hoaït ñoäng, thieát laäp ñöôøng daây noùng giaûi quyeát caùc söï coá lieân quan ñeán du lòch. 65 Töøng böôùc thöïc hieän chöông trình xaõ hoäi hoùa giaùo duïc du lòch toaøn daân, naâng cao vaên hoùa öùng xöû vôùi khaùch du lòch cuûa ngöôøi daân ñòa phöông. Phaûi cho ngöôøi daân hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa ngaønh du lòch trong quaù trình phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi, höôùng hoï ñeán muïc tieâu phaùt trieån chung cuûa ngaønh du lòch Tænh nhaø. Taêng cöôøng phoái hôïp lieân ngaønh döôùi söï chæ ñaïo taäp trung, thoáng nhaát cuûa ban chæ ñaïo phaùt trieån du lòch Tænh vaø UBNN Tænh, thoâng qua caùc nhieäm vuï cuï theå: - Du lòch vaø Coâng An-Ngoaïi Vuï: phoái hôïp taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho du khaùch, taêng cöôøng thu huùt nguoàn löïc quoác teá vaø kieàu baøo ñeå ñaåy maïnh phaùt trieån du lòch. - Du lòch-Giao thoâng vaän taûi: phaùt trieån giao thoâng, naâng cao naêng löïc vaän chuyeån phaûi taïo ñieàu kieän cho ngaønh du lòch phaùt trieån. - Du lòch-Böu chính vieãn thoâng: phaùt trieån cô sôû haï taàng thoâng tin hieän ñaïi, cung caáp dòch vuï ña daïng chaát löôïng cao, töøng böôùc haï giaù thaønh caùc loaïi dòch vuï taïo ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi noùi chung, taïo ñieàu kieän naâng cao söùc caïnh tranh cuûa ngaønh du lòch noùi rieâng. - Du lòch-Taøi chính, thueá: giaûm thueá nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò chuyeân duøng trong ngaønh du lòch, ñeà suaát thueá giaù trò gia taêng hôïp lyù cho haøng hoùa trong ngaønh du lòch, tính toaùn thueá thueâ ñaát hôïp lyù taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp phaùt trieån. - Du lòch-Vaên hoùa thoâng tin, lao ñoäng thöông binh xaõ hoäi: phoái hôïp toân taïo, baûo veä caùc di tích vaên hoùa lòch söû. Ñaåy maïnh vieäc ñöa caùc chöông trình leã hoäi truyeàn thoáng, ngheä thuaät daân gian vaøo hoaït ñoäng du lòch phuïc vuï du khaùch. Giaûi quyeát trieät ñeå caùc teä naïn xaõ hoäi, baûo ñaûm moâi tröôøng vaên hoùa, an toaøn cho khaùch du lòch. - Du lòch-Thöông maïi vaø caùc ñòa phöông: xaây döïng nhöõng khu phoá aåm thöïc, caùc trung taâm mua saém, taùi taïo caùc laøng ngheà truyeàn thoáng, ñaåy maïnh baùn haøng löu nieäm mang neùt vaên hoùa, neùt ñoäc ñaùo cuûa ñòa phöông. - Du lòch-Khoa hoïc coâng ngheä moâi tröôøng vaø theå thao: phoái hôïp thaåm ñònh tính khaû thi cuûa caùc döï aùn, giaûi quyeát nhöõng söï coá lieân quan ñeán moâi tröôøng, gìn giöõ vaø toân taïo moâi tröôøng töï nhieân. Xaây döïng caùc loaïi hình theå thao bieån phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Tænh, toå chöùc caùc giaûi ñaáu theå thao ñeå thu huùt khaùch du lòch./. 66 KEÁT LUAÄN Ñöôïc meänh danh laø ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi, vai troø cuûa ngaønh du lòch trong quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi laø raát quan troïng. Baø Ròa-Vuõng Taøu cuõng nhö moät soá ñòa phöông coù ngaønh du lòch phaùt trieån cuõng ñaõ nhaän thöùc ñöôïc vai troø quan troïng cuûa ngaønh du lòch trong cô caáu kinh teá cuûa mình. Beân caïnh ngaønh coâng nghieäp, ngaønh du lòch cuõng ñaõ ñöôïc Tænh quan taâm ñaëc bieät. Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh naøy trong giai ñoaïn tôùi laø raát roõ raøng, cuï theå, Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu mong muoán bieán ngaønh naøy thaønh moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn, laø moät trung taâm du lòch lôùn cuûa caû nöôùc cuõng nhö khu vöïc. Ñieàu naøy chæ trôû thaønh hieän thöïc khi ngaønh du lòch Tænh xaây döïng ñöôïc nhöõng chieán löôïc phaùt trieån rieâng, phuø hôïp vôùi tieàm naêng vaø lôïi theá cuûa mình. Tænh cuõng caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå ñeå thöïc hieän caùc chieán löôïc cuûa mình. Ñaây laø nhieäm vuï khoù khaên ñaët ra cho caùc nhaø laõnh ñaïo, caùc nhaø quaûn lyù trong ngaønh du lòch cuûa Tænh nhaø. Xuaát phaùt töø thöïc teá ñoù, luaän vaên cuûa em ñaõ ñoùng ghoùp ñöôïc nhöõng vaán ñeà chính sau ñaây: 1. Heä thoáng hoùa nhöõng lyù luaän cô baûn veà du lòch, moät soá lyù luaän veà chieán löôïc, xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc. 2. Phaân tích thöïc traïng cuûa ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, tieàm naêng phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa Tænh, phaân tích caùc yeáu toá khaùc trong moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa ngaønh naøy töø ñoù nhaân ñònh nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc chính cuûa ngaønh du lòch Tænh. 3. Xaây döïng caùc chieán löôïc phaùt trieån chính, keát hôïp vôùi muïc tieâu vaø ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Tænh löïa choïn nhöõng chieán löôïc phuø hôïp nhaát. 67 4. Ñeà xuaát nhöõng kieán nghò ñoái vôùi Trung Öông cuõng nhö ñòa phöông nhaèm thaùo gôõ nhöõng khoù khaên vöôùng maéc hieän taïi. Taïo cô sôû ñeå caùc chieán löôïc ñöôïc löïa choïn thaønh coâng. Luaän vaên cuûa em mang yù nghóa thieát thöïc, ñoù laø nhöõng vaán ñeà maø em ñaõ nghieân cöùu trong thôøi gian qua. Nhöõng chieán löôïc maø luaän vaên xaây döïng raát phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hieän nay cuûa ngaønh du lòch Tænh, caùc giaûi phaùp neáu ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä seõ taïo ñieàu kieän cho ngaønh du lòch cuûa Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu phaùt trieån nhanh choùng vaø seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. Tuy nhieân luaän vaên cuûa em cuõng khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu xoùt nhaát ñònh do thôøi gian chuaån bò, kieán thöùc vaø quy moâ cuûa luaän vaên. Raát mong quyù Thaày Coâ thoâng caûm cho em. Em xin chaân thaønh caûm ôn! Luaän vaên cuûa em chæ taäp trung nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà toång quaùt nhaèm ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2015 chöù khoâng ñi xaâu vaøo caùc vaán ñeà mang tính chuyeân moân. Chính vì theá ñeå ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn, laø trung taâm du lòch lôùn cuûa Vieät Nam cuõng nhö khu vöïc thì vieäc nghieân cöùu theâm nhieàu vaán ñeà mang tính chuyeân saâu laø raát caàn thieát. Em cuõng ñeà nghò ngaønh du lòch cuûa Tænh nghieân cöùu moâ hình phaùt trieån du lòch beàn vöõng, ñaây laø xu höôùng phaùt trieån hieän nay. 68 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Cuïc thoáng keâ Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Nieân giaùm thoáng keâ, 2004. 2. PGS.TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Th.S Phaïm Vaên Nam, Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, NXB Thoáng keâ, 2003. 3. TS. Nguyeãn Hoàng Giaùp, Kinh teá du lòch, NXB Treû, 2002. 4. Nguyeãn Höõu Lam, Quaûn trò chieán löôïc, phaùt trieån vò theá caïnh tranh, NXB Giaùo duïc, 1998. 5. Th.S. Traàn Ngoïc Nam - Traàn Huy Khang, Marketing du lòch, NXB Tp.Hoà Chí Minh, 2001. 6. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm, Thò tröôøng chieán löôïc, cô caáu, NXB TP.Hoà Chí Minh, 2003. 7. TS. Leâ Vaên Tyù, Chieán löôïc phaùt trieån saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng cao caáp ôû Nam Boä ñeán naêm 2005, 2000. 8. Nguyeãn Nhö YÙ, Ñaïi töø ñieån Tieáng Vieät, NXB vaên hoùa thoâng tin HN, 1998. 9. Fred R.David, Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc, NXB Thoáng keâ, 2003. 10. Toång cuïc du lòch, Chieán löôïc phaùt trieån du lòch Vieät Nam giai ñoaïn 2001-2010. 11. UBNN Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Quyeát ñònh pheâ duyeät ”Quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu giai ñoaïn 1995-2010”, 1995. 12. UBNN Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Pheâ duyeät döï aùn ñieàu chænh quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, 2005. 13. Trung taâm quy hoaïch ñoâ thò noâng thoân mieàn nam, Ñieàu chænh quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020, 2004. 14. Sôû Du Lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Baùo caùo tình hình thöïc hieän nhieäm vuï 5 naêm 2001-2005 ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, 2005. 15. Sôû Du Lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Tình hình phaùt trieån du lòch treân ñòa baøn Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu giai ñoaïn 1996-2005, 2005. 16. Nieân giaùm thoáng keâ naêm 2005, NXB Thoáng keâ, 2005. 17. Moät soá saùch baùo, taïp chí chuyeân ngaønh vaø khoâng chuyeân ngaønh. 69 PHUÏ LUÏC TIEÂU CHUAÅN QUY HOAÏCH CAÙC KHU DU LÒCH VEN BIEÅN CUÛA WTO Nôi ôû: 1.Khaùch saïn: • Loaïi bình daân 10m2/1giöôøng • Loaïi khaù 19m2/1giöôøng • Loaïi sang 30m2/1giöôøng 2.Nhaø nghæ ven bieån 15m2/1giöôøng 3.Caên hoä: • Duøng cho laøm vieäc 36m2 • 1 buoàng nguû 53m2 • 2 buoàng nguû 80m2 • 3 buoàng nguû 110m2 Cô Sôû Haï Taàng: 1.Nöôùc sinh hoaït (Lít/ngöôøi/ngaøy): • Vuøng maùt meû 200-300 • Vuøng noùng böùc 500-1000 2.Heä thoáng coáng thoaùt 0,3ha/1000 ngöôøi 3.Ñöôøng xaù beán baõi: • Dieän tích baõi ñoã xe töø ½ ñeán ¼ dieän tích phoøng nguû • Dieän tích duøng cho giao thoâng töø 5-20% toång dieän tích khu du lòch Phöông Tieän: 1.Beå bôi trong khaùch saïn 3m2/1khaùch 2.Khoâng gian troáng 20-40m2/1giöôøng 3.Cöûa haøng 0,67m2/1giöôøng Khaû naêng taûi cuûa bieån: 1.Bình daân 10m2/ngöôøi 2-5ngöôøi/m daøi 2.Trung bình 15m2/ngöôøi 1,5-3,5ngöôøi/m daøi 3.Khaù 20m2/ngöôøi 1-2,5ngöôøi/m daøi 4.Sang troïng 30m2/ngöôøi 0,7-1,5ngöôøi/m daøi Tieän nghi baõi bieån: Cöù 500 ngöôøi caàn 1 nhaø veä sinh, 2boàn röûa maët vaø 4voøi taém 70 COÂNG THÖÙC DÖÏ BAÙO NHU CAÀU PHOØNG NGHÆ Soá löôïng phoøng nghæ ñöôïc tính theo coâng thöùc nhö sau: Soá phoøng caàn co ù= Soá löôïng khaùch x Soá ngaøy löu truù TB CS söû duïng phoøng x 365 x Soá giöôøng TB phoøng Soá giöôøng trung bình trong moät phoøng hieän nay cuûa heä thoáng khaùch saïn, nhaø nghæ taïi Baø Ròa-Vuõng Taøu laø 1,5-1,8 ñoái vôùi phoøng quoác teá vaø laø 2 ñoái vôùi phoøng noäi ñòa. Tuy nhieân xu höôùng ñi du lòch theo nhoùm cuûa khaùch noäi ñòa daãn ñeán soá ngöôøi nghæ trong moät phoøng hoaëc moät caên hoä thöôøng laø 3-4 ngöôøi. Trong thôøi gian tôùi, khoâng nhöõng soá phoøng taêng nhanh maø chaát löôïng ñaùp öùng cho du khaùch cuõng phaûi taêng cao. Nhö vaäy tính trung bình soá giöôøng trong 1 phoøng laø 1,5 ñoái vôùi phoøng quoác teá vaø 3 ñoái vôùi phoøng noäi ñòa. CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN DÖÏ BAÙO Döï baùo caùc chæ tieâu cuûa ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu trong nhöõng naêm tôùi ñöôïc döïa treân nhöõng caên cöù cuï theå nhö sau: - Chieán löôïc phaùt trieån du lòch quoác gia ñaõ ñöôïc Chính Phuû thoâng qua. - Chieán löôïc ñaàu tö cuûa Nhaø Nöôùc vaøo keát caáu haï taàng. - Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020, trong ñoù du lòch ñöôïc ñaùnh giaù laø moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa Tænh. - Tieàm naêng du lòch cuûa Tænh vaø nhöõng vuøng laân caän. - Hieän traïng taêng tröôûng du lòch cuûa Tænh vaø cuûa caû nöôùc, xu theá phaùt trieån ñoâ thò, cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát cuûa Tænh. - Caùc döï aùn ñaàu tö du lòch vaø söï hoã trôï cuûa caùc ngaønh lieân quan, töông quan phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa Tænh vôùi caùc vuøng laân caän. - Döï baùo ñöôïc tính toaùn theo 3 phöông aùn: phöông aùn thaáp, töùc laø ñöôïc tính toaùn döïa treân toác ñoä phaùt trieån hieän nay. Phöông aùn trung bình, töùc laø ñöôïc tính toaùn vôùi toác ñoä phaùt trieån cao hôn hieän nay. Phöông aùn cao, töùc laø ñöôïc tính toaùn vôùi toác ñoä raát cao. 71 ÑAÙNH GIAÙ TÍNH BEÀN VÖÕNG CUÛA DU LÒCH Coù hai phöông phaùp ñaùnh giaù tính beàn vöõng cuûa caùc ñieåm du lòch thöôøng ñöôïc söû duïng: döïa vaøo khaû naêng taûi cuûa ñieåm du lòch vaø döïa vaøo boä chæ thò moâi tröôøng. 1.Ñaùnh giaù döïa vaøo khaû naêng taûi: Khaû naêng taûi cuûa moät ñieåm du lòch ñöôïc hieåu laø soá löôïng ngöôøi cöïc ñaïi maø ñieåm du lòch coù theå chaáp nhaän, khoâng gaây suy thoaùi heä sinh thaùi töï nhieân, khoâng gaây xung ñoät xaõ hoäi giöõa coäng ñoàng ñòa phöông vaø du khaùch, khoâng gaây suy thoaùi kinh teá truyeàn thoáng cuûa coäng ñoàng baûn ñòa. Nhö vaäy coù 3 giaù trò khaû naêng taûi nhö sau: 1.1.Khaû naêng taûi sinh thaùi: laø soá löôïng ngöôøi söû duïng khu du lòch cöïc ñaïi maø khoâng taïo ra söï xuoáng caáp quaù möùc cuûa moâi tröôøng töï nhieân. Caùc hoaït ñoäng quaûn lyù coù theå can thieäp vaøo heä töï nhieân ñeå laøm taêng, giaûm hoaëc bình oån khaû naêng taûi. Nhöng söï can thieäp ñoù phaûi naèm trong ranh giôùi cuûa khaû naêng taûi beàn vöõng cuûa heä thoáng ñöôïc quaûn lyù. 1.2.Khaû naêng taûi xaõ hoäi: ñöôïc hieåu theo hai höôùng: - Laø soá löôïng du khaùch maø coäng ñoàng ñòa phöông chòu ñöïng ñöôïc. Soá löôïng naøy tuøy thuoäc vaøo giôùi haïn chaáp nhaän cuûa coäng ñoàng chöù khoâng phaûi soá du khaùch maø laõnh thoå du lòch coù theå thu huùt. - Veà phía du khaùch, soá löôïng du khaùch tyû leä thuaän vôùi nieàm vui, söï thoûa maõn do dòch vuï du lòch mang laïi vaø söï ñaùp öùng aân caàn cuûa ngöôøi daân ñòa phöông. Söï phaûn öùng cuûa ngöôøi daân ñòa phöông tröôùc söï gia taêng khaùch du lòch seõ laøm löôïng du khaùch giaûm ñi. Nhö vaäy, vieäc thöïc hieän caùc chöông trình giaùo duïc coäng ñoàng vaø du khaùch coù theå laøm taêng söï hieåu bieát, laøm taêng söï thoâng caûm töø hai phía vaø laøm taêng khaû naêng taûi xaõ hoäi. 1.3.Khaû naêng taûi kinh teá: laø khaû naêng chaáp nhaän phaùt trieån du lòch maø khoâng laøm haïi ñeán caùc hoaït ñoäng kinh teá khaùc. Khaùi nieäm naøy khoâng chaët cheõ vì thieät haïi ôû caùc hoaït ñoäng khaùc coù theå ñöôïc buø laïi do nguoàn lôïi du lòch mang laïi. Tuy nhieân, do tính chaát phöùc taïp cuûa du lòch neân vieäc ñaùnh giaù khaû naêng taûi thöôøng raát khoù khaên vaø thöôøng ñöôïc aùp duïng cho nhöõng ñieåm du lòch ñôn giaûn: - Coù khoâng nhieàu caùc loaïi hình du lòch khaùc nhau. - Kích thöôùc nhoû. - Ñoä coâ laäp cao, taùch rôøi caùc khu vöïc hoaït ñoäng daân sinh khaùc. 72 - Ñoä ñoàng nhaát cuûa du khaùch. 2.Ñaùnh giaù döïa vaøo boä chæ thò moâi tröôøng cuûa WTO: Chæ thò moäi tröôøng laø pheùp ño ñoä nhaïy cuûa moâi tröôøng vaø phaùt trieån. Ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä moät ñieåm du lòch cuï theå, WTO söû duïng hai boä chæ thò ñôn, ñöôïc cho ôû caùc baûng sau (Nguoàn: Manning E.W.1996[9,103-104]): Chæ Thò Caùch Xaùc Ñònh 1.Baûo veä ñieåm du lòch 1.Loaïi baûo veä ñieåm du lòch theo tieâu chuaån IUCN 2.Aùp löïc 2.Soá du khaùch vieáng thaêm ñieåm du lòch (tính theo naêm, theo thaùng cao ñieåm). 3.Cöôøng ñoä söû duïng 3.Cöôøng ñoä söû duïng thôøi kyø cao ñieåm (ngöôøi/ha). 4.Taùc ñoäng xaõ hoäi 4.Tyû soá du khaùch/daân ñòa phöông (kyø cao ñieåm). 5.Möùc ñoä kieåm soaùt 5.Caùc thuû tuïc ñaùnh giaù moâi tröôøng hoaëc söï kieåm soaùt hieän coù ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa ñieåm du lòch vaø maät ñoä söû duïng. 6.Quaûn lyù chaát thaûi 6.Phaàn traêm ñöôøng coáng thoaùt nöôùc ñöôïc xöû lyù (chæ soá phuï coù theå laø naêng löïc cô sôû haï taàng khaùc nhö: caáp nöôùc, nôi chöùa raùc). 7.Quaù trình laäp keá hoaïch 7.Coù caùc keá hoaïch phuïc vuï cho caùc ñieåm du lòch. 8.Caùc heä sinh thaùi tôùi haïn 8.Soá löôïng caùc loaøi hieám hoaëc ñang bò ñe doïa. 9.Söï thoûa maõn cuûa du khaùch 9.Möùc ñoä thoûa maõn cuûa du khaùch (döïa treân caùc phieáu thaêm doø). 10.Söï thoûa maõn cuûa ñòa phöông 10.Möùc ñoä thoûa maõn cuûa ñòa phöông (döïa treân caùc phieáu thaêm doø). Baûng 1: Caùc chæ thò chung cho ngaønh du lòch beàn vöõng 73 Heä Sinh Thaùi Caùc Chæ Thò Ñaëc Thuø 1.Caùc vuøng bôø bieån • Ñoä suy thoaùi (%baõi bieån suy thoaùi, xoùi moøn). • Cöôøng ñoä söû duïng (soá ngöôøi treân 1m baõi bieån). • Heä ñoäng vaät bôø bieån/döôùi bieån (soá loaøi chuû yeáu nhìn thaáy). • Chaát löôïng nöôùc (raùc, phaân, kim loaïi naëng). 2.Caùc vuøng nuùi • Ñoä xoùi moøn (%dieän tích beà maët bò xoùi moøn). • Ña daïng sinh vaät (soá loaøi chuû yeáu). • Loái vaøo caùc ñieåm chuû yeáu (soá giôø chôø ñôïi). 3.Caùc ñieåm vaên hoùa (caùc coäng ñoàng truyeàn thoáng) • Aùp löïc xaõ hoäi tieàm taøng (tyû soá thu nhaäp trung bình töø du lòch/soá daân ñòa phöông). • Tính muøa vuï (%soá cöûa haøng môû quanh naêm/toång soá). • Xung ñoät giöõa daân ñòa phöông vaø du khaùch(soá vuï vieäc ñöôïc baùo caùo). 4.Caùc ñaûo nhoû • Löôïng tieàn teä roø ræ (%thua loã töø thu nhaäp trong du lòch). • Quyeàn sôû höõu (% quyeàn sôû höõu nöôùc ngoaøi hoaëc khoâng thuoäc ñòa phöông ñoái vôùi caùc cô sôû du lòch). • Khaû naêng caáp nöôùc (chi phí, khaû naêng cung öùng). • Caùc thöôùc ño cöôøng ñoä söû duïng (ôû quy moâ toaøn ñaûo cuõng nhö ñoái vôùi caùc ñieåm chòu taùc ñoäng). Baûng 2: Caùc chæ thò ñaëc thuø cuûa ñieåm du lòch 74 Chæ Thò Caùch Xaùc Ñònh 1.Boä chæ thò veà ñaùp öùng nhu caàu cuûa du khaùch • Tyû leä soá khaùch quay laïi/toång soá khaùch. • Soá ngaøy löu truù bình quaân/soá du khaùch. • Tyû leä %caùc ruûi ro veà söùc khoûe (beänh taät,tai naïn) do du lòch/soá löôïng du khaùch. 2.Boä chæ thò ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa du lòch leân phaân heä sinh thaùi töï nhieân • %chaát thaûi chöa ñöôïc thu gom vaø xöû lyù. • Löôïng ñieän tieâu thuï/du khaùch/ngaøy (tính theo muøa). • Löôïng nöôùc tieâu thuï/du khaùch/ngaøy (tính theo muøa). • %dieän tích caûnh quan bò xuoáng caáp do xaây döïng/toång dieän tích söû duïng cho du lòch. • %soá coâng trình kieán truùc khoâng phuø hôïp vôùi coâng trình kieán truùc baûn ñòa (hoaëc caûnh quan)/toång soá coâng trình. • Möùc ñoä tieâu thuï caùc ñoäng thöïc vaät quyù hieám (phoå bieán-hieám hoi-khoâng coù). • %khaû naêng vaän taûi saïch/khaû naêng vaän taûi cô giôùi (tính theo troïng taûi). 3.Boä chæ thò ñaùnh giaù taùc ñoäng leân phaân heä kinh teá • Soá voán ñaàu tö töø du lòch cho caùc phuùc lôïi xaõ hoäi cuûa ñòa phöông so vôùi toång giaù trò ñaàu tö töø caùc nguoàn khaùc. • %choã laøm vieäc trong ngaønh du lòch daønh cho ngöôøi ñòa phöông so vôùi toång soá lao ñoäng ñòa phöông. • %GDP cuûa kinh teá ñòa phöông bò thieät haïi do du lòch gaây ra hoaëc coù lôïi do du lòch mang laïi. • %chi phí vaät lieäu xaây döïng ñòa phöông/toång chi phí vaät lieäu xaây döïng. • %giaù trò haøng hoùa ñòa phöông/toång giaù trò haøng hoùa tieâu duøng cho du lòch. 4.Boä chæ thò ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa du lòch leân phaân heä xaõ hoäi-nhaân vaên • Chæ soá Doxey (phuï luïc ôû trang sau). • Söï xuaát hieän caùc loaïi beänh dòch lieân quan ñeán du lòch. • Teä naïn xaõ hoäi lieân quan ñeán du lòch. • Hieän traïng caùc di tích lòch söû-vaên hoùa cuûa ñòa phöông (so vôùi daïng nguyeân thuûy). • Soá ngöôøi ñi aên xin/toång soá daân ñòa phöông. • Tyû leä % maát giaù ñoàng tieàn vaøo muøa cao ñieåm du lòch. • Ñoä thöông maïi hoùa cuûa caùc sinh hoaït vaên hoùa truyeàn thoáng (leã hoäi, phong tuïc taäp quaùn…) xaùc ñònh thoâng qua caùc chuyeân gia. 75 Baûng 3: Heä thoáng chæ thò moâi tröôøng duøng ñeå ñaùnh giaù nhanh tính beàn vöõng cuûa ñieåm du lòch(PRA-participatory rapid appraisal: ñaùnh giaù nhanh coù söï tham gia cuûa coäng ñoàng) Chæ soá Doxey duøng ño ñaïc moái quan heä giöõa du khaùch vaø daân ñòa phöông trong voøng ñôøi caùc ñieåm du lòch: 1.Phôûn phô: • Haêng say phaùt trieån du lòch • Caûm giaùc hai beân cuøng thoûa maõn • Nhieàu cô hoäi ñeå ñòa phöông tham gia • Nhieàu nguoàn tieàn vaø quan heä hay 2.Höõng hôø: • Ngaønh coâng nghieäp du lòch môû roäng • Du khaùch laø hieän töôïng thöôøng nhaät • Quan taâm nhieàu hôn ñeán kieám lôøi • Quan heä con ngöôøi trôû neân hình thöùc hôn 3.Böùc boái: • Ngaønh coâng nghieäp du lòch gaàn ñaït ñeán ñieåm baõo hoøa • Coù nhu caàu veà söï môû roäng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät • Coù söï can thieäp vaøo loái soáng cuûa ngöôøi daân ñòa phöông 4.Ñoái khaùng: • Böùc boái trôû neân loä lieãu hôn • Khaùch du lòch bò coi nhö daáu hieäu cuûa nhöõng gì xaáu xa • Lòch söï cuûa hai beân tieán veà con ñöôøng ñoái khaùng 5.Giai ñoaïn cuoái: • Moâi tröôøng thay ñoåi khoâng theå traùnh khoûi • Nguoàn löïc thay ñoåi 76 • Neáu ñieåm du lòch ñuû lôùn ñeå ñöông ñaàu vôùi loaïi hình du lòch oà aït noù seõ phaùt trieån theâm moät thôøi gian nöõa. CAÙC DI TÍCH ÑÖÔÏC XEÁP HAÏNG TT Teân Di Tích Quyeát ñònh CN Naêm CN Loaïi Hình Ñòa Ñieåm Cuõ Ñòa Ñieåm Môùi 1 Caên cöù caùch maïng Baøu Sen 1058 QÑ/UTB 28/7/83 Caùch Maïng Huyeän Chaâu Thaønh, Ñoàng Nai Xaõ Xaø Bang huyeän Chaâu Ñöùc, BRVT 2 Khu nhaø troøn 112 VH/QÑ 5/7/87 Lòch Söû Thò traán Baø Ròa, Chaâu Thaønh Thò xaõ Baø Ròa, tænh BRVT 3 Bia hình thaùnh giaù 1288 VH/QÑ 16/11/88 Lòch Söû Xaõ Long Taân, Chaâu Thaønh Xaõ Long Taân, Long Ñaát 4 Nhaø löu nieän Voõ Thò Saùu 1998 VH/QÑ 6/12/89 Lòch Söû Xaõ Ñaát Ñoû huyeän Long Ñaát Thò traán Ñaát Ñoû, Long Ñaát 5 Nieát Baøn Tònh Xaù 1987 VH/QÑ 14/12/89 Toân Giaùo Phöôøng 1 ñaëc khu VT-CÑ 66/7 Haï long TP Vuõng Taøu 6 Ngoâi nhaø soá 42/11 ñöôøng Traàn Phuù 1987 VH/QÑ 14/12/89 Caùch Maïng 42/11 Traàn Phuù phöôøng 6 ñaëc khu VT-CÑ Soá 1 ñöôøng Traàn Xuaân Ñoä phöôøng 6 VT 7 Thích Ca Phaät Ñaøi 1987 VH/QÑ 14/12/89 Toân Giaùo Phöôøng 5 ñaëc khu VT-CÑ Ñöôøng Traàn Phuù F.5 VT 8 Ñòa ñaïo xaõ Long Phöôùc 34 VH/QÑ 9/1/90 Caùch Maïng Xaõ Long Phöôùc huyeän Chaâu Thaønh, tænh ÑN Xaõ Long phöôùc thò xaõ Baø Ròa tænh BR-VT 9 Chuøa Long Baøn 680/QÑ 19/4/91 Kieán truùc ngheä thuaät Thò traán Long Ñieàn huyeän Long Ñaát tænh Ñoàng Nai 333 ñöôøng Voõ Thò Saùu huyeän Long Ñaát tænh BR-VT 77 10 Ñình Thaéng Tam, laêng Caù Oâng mieáu Baø 457/QÑ 25/3/91 Toân Giaùo Ñöôøng Hoaøng Hoa Thaùm F2 ñaëc khu VT-CÑ 777 Hoaøng Hoa Thaùm F2 TP Vuõng Taøu 11 Truï sôû UB Vieät Minh naêm 1954 457/QÑ 25/3/91 Caùch Maïng 250 Ba Cu F1 ñaëc khu VT-CÑ Soá 1 ñöôøng Ba Cu F1 TP Vuõng Taøu 12 Nhaø soá 18/5 457/QÑ 25/3/91 Caùch Maïng 18/5 ñöôøng Leâ lôïi F7 VT-CÑ 36/29 Nguyeãn An Ninh VT 13 Nhaø soá 18 Leâ Lôïi 1371/QÑ 3/8/91 Caùch Maïng 18 ñöôøng Leâ lôïi F1 VT-CÑ 18 Leâ lôïi F1 TP Vuõng Taøu 14 Ñeàn oâng Traàn 1371/QÑ 3/8/91 Kieán truùc ngheä thuaät Thoân 5 xaõ Long Sôn, ñaëc khu Vuõng Taøu-Coân Ñaûo. Thoân 5 xaõ Long Sôn TP Vuõng Taøu, tænh BR-VT 15 Chuøa Linh Sôn 1371/QÑ 3/8/91 Kieán truùc ngheä thuaät 61 ñöôøng Hoaøng Hoa Thaùm F2 ñaëc khu Vuõng Taøu-Coân Ñaûo 104 ñöôøng Hoaøng Hoa Thaùm F2 TP Vuõng Taøu 16 Traän ñòa phaùo vaø haàm thuûy loâi 938/QÑ 4/8/92 Caùch Maïng Ñöôøng Traàn Phuù F5 Tp. Vuõng Taøu tænh BR-VT Ñöôøng Traàn Phuù F5 Tp. Vuõng Taøu 17 Phöôùc Laâm Töï 983/QÑ 4/8/92 Kieán truùc ngheä thuaät Ñöôøng Nguyeãn An Ninh toå 34 F6 Tp.Vuõng Taøu Ñöôøng Nguyeãn Baûo toå 85 F6 Tp.Vuõng Taøu 18 Nhaø soá 86 ñöôøng Phan Chu Trinh 983/QÑ 4/8/92 Lòch Söû 86 ñöôøng Phan Chu Trinh F2 Tp.Vuõng Taøu 5 ñöôøng Phan Chu Trinh Tp Vuõng Taøu 19 Thaéng caûnh 938/QÑ 4/8/92 Kieán 12 Traàn Phuù F1 6 ñöôøng Traàn 78 Baïch Dinh truùc ngheä thuaät Tp.Vuõng Taøu Phuù F1 Tp Vuõng Taøu 20 Ñoàn nhaø maùy nöôùc 983/QÑ 4/8/92 Caùch Maïng Ngaõ tö gieáng nöôùc Vuõng Taøu 14 ñöôøng 30/4 F7 Vuõng Taøu 21 Khu caên cöù Minh Ñaïm 57VH/QÑ 18/1/93 Caùch Maïng Huyeän Long Ñaát tænh Baø Ròa-VT Huyeän Long Ñaát BR-VT 22 Traän ñòa phaùo treân nuùi Tao Phuøng 57VH/QÑ 18/1/93 Caùch Maïng Phöôøng 2 thaønh phoá Vuõng Taøu tænh BR-VT Phöôøng 1 thaønh phoá Vuõng Taøu 23 Khu vöïc aêng ten parabol 937 QÑ/BT 23/7/93 Lòch Söû Phöôøng 5 thaønh phoá Vuõng Taøu Phöôøng 5 thaønh phoá Vuõng Taøu 24 Khu caên cöù Nuùi Dinh 2015 QÑ/BT 16/12/93 Lòch Söû Huyeän Chaâu Thaønh BR-VT Xaõ Taân Thaønh, Chaâu Thaønh 25 Traän ñòa phaùo Caàu Ñaù 921 QÑ/BT 20/7/94 Lòch Söû Ñöôøng Haï Long F1 TP Vuõng Taøu Ñöôøng Haï Long F1 VT 26 Ñòa ñaïo Xaõ Kim Long 961 QÑ/BT 20/7/94 Lòch Söû Caùch Maïng Xaõ Kim Long huyeän Chaâu Ñöùc tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu Xaõ Kim Long huyeän Chaâu Ñöùc tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 27 Chieán thaéng Bình Giaõ( Chi khu quaân söï Ñöùc Thaïnh ngaõ ba Bình Giaõ, ngaõ ba Soâng Caàu, ngaõ ba Quaûng Giaùo) 2754 QÑ/BT 15/10/94 Lòch Söû Huyeän Chaâu Thaønh tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu Huyeän Chaâu Ñöùc tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 79 28 Dinh Coâ 65 QÑ/BT 16/1/95 Kieán truùc thaéng caûnh Thò traán Long Haûi huyeän Long Ñaát tænh BR-VT Aáp Haûi Sôn thò traán Long Haûi huyeän Long Ñaát tænh BR- VT 29 Beán Loäc An 9 1568 QÑ/BT 20/4/95 Lòch Söû Xaõ Phöôùc Böûu huyeän Xuyeän Moäc BR-VT Xaõ Phöôùc Thuaän huyeän Xuyeân Moäc 30 Ñòa ñaïo Haéc Dòch 4/2001/ QÑ- BVHTT 19/1/01 Lòch Söû Xaõ Haéc Dòch vaø xaõ Soâng Hoaøi huyeän Taân Thaønh tænh BR- VT Xaõ Haéc Dòch, Soâng Hoaøi huyeän Taân Thaønh, BR-VT 31 Khu di tích nhaø tuø Coân Ñaûo 54 VH/QÑ 1987 Lòch Söû Quaän Coân Ñaûo, ñaëc khu Vuõng Taøu- Coân Ñaûo Huyeän Coân Ñaûo tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 80 DANH MUÏC CAÙC DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ CHÍNH CUÛA BAØ RÒA-VUÕNG TAØU 1.Trung taâm du lòch thaønh phoá Vuõng Taøu vaø phuï caän: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán Ñaàu Tö (tyû ñoàng) 1 Naâng caáp baõi taém Thuøy Vaân Thuøy Vaân 30 180,24 2 Cuïm caùp treo nuùi Lôùn, Nhoû Nuùi Lôùn-Nhoû 106,03 1200 3 Ñöôøng leân Nuùi Nhoû Nuùi Nhoû 2,7 20,95 4 Haï taàng khu du lòch 155-156 Thuøy Vaân Thuøy Vaân 7,37 9 5 Caâu laïc boä du thuyeàn UDEC 0,04 3 6 Khu ñieàu döôõng du lòch Thuøy Vaân Thuøy Vaân 0,42 9 7 Khu du lòch Bieån Xanh Vuõng Taøu 10 46,65 8 Khu du lòch sinh thaùi Chí Linh-Cöûa Laáp Chí linh-Cöûa Laáp 825 600 9 Khu du lòch chôi golf: saân golf, khaùch saïn, bieät thöï… Thuøy Vaân 100 150 10 Khu du lòch nghæ döôõng, giaûi trí, theå thao bieån Thuøy Vaân 120 450 11 Khu dòch vuï du lòch daàu khí Baõi Tröôùc 15 81 12 Khu du lòch nuùi Nöùa Long Sôn 160 80 13 Toân taïo caûnh quan thaønh phoá, xaây döïng caùc khu phoá aåm thöïc, khu mua saém, caâu laïc boä giaûi trí veà ñeâm Vuõng Taøu 20 Toång Coäng 1347 2846 81 2.Cuïm du lòch Long Haûi-Phöôùc Haûi: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) 1 Khu du lòch nuùi Minh Ñaïm Minh Ñaïm 280 561 2 Baûo taøng saùp Phöôùc Haûi 3 15 3 Khu theå thao toång hôïp Phöôùc Haûi 40 120 4 Khu giaûi trí theå thao bieån Phöôùc Haûi 40 80 5 Khu bieåu dieãn xieác, aûo thuaät Phöôùc Haûi 7 15 6 Saân golf 18 loã Höông Sen Phöôùc Haûi 97,5 70 7 Khu du lòch sinh thaùi Loäc An Loäc An 200 100 8 Döï aùn Beán Thaønh-Caàu Tum Phöôùc Haûi 13,39 56,47 9 Khu du lòch Ñeøo Nöôùc Ngoït Phöôùc Haûi 46,5 778,98 10 Khu nghæ döôõng ngöôøi cao tuoåi Phöôùc Haûi 47,5 400 11 Khu du lòch Kawasami Phöôùc Haûi 13,28 159,06 12 Khu du lòch sinh thaùi Tuyeát Minh Phöôùc Haûi 2,004 1 13 Khu du lòch Haûi Döông Phöôùc Haûi 2,478 4,5 14 Khu du lòch Thanh Long Phöôùc Haûi 12,11 6,48 15 Khu du lòch Sao Mai Phöôùc Haûi 0,89 7,29 16 Khu du lòch Saøi Goøn-Phöôùc Haûi Phöôùc Haûi 2,6 4,98 17 Khu du lòch Nguyeân Phong Phöôùc Haûi 4 15 Toång Coäng 812,3 2395 82 3.Cuïm du lòch nuùi Dinh-Baø Ròa: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) 1 Coâng vieân giaûi trí kyõ thuaät cao “Theme Park” Nuùi Dinh 200 2100 2 Khu du lòch nuùi Dinh (giai ñoaïn 1) Nuùi Dinh 720 260 3 Khu dòch vuï du lòch ñoâ thò Phuù Myõ Phuù Myõ 10 20 Toång Coäng 930 2380 4.Cuïm du lòch Bình Chaâu-Hoà Linh: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) 1 Vöôøn Phöôùc Böûu thu nhoû Phöôùc Böûu 170 130 2 Phaùt trieån du lòch sinh thaùi taïi khu baûo toàn thieân nhieân Bình Chaâu Phöôùc Böûu 11222 15 3 Khu du lòch suoái khoaùng Bình Chaâu, môû roäng thaønh khu ñieàu döôõng Bình Chaâu 35 130 4 Khu du lòch Hoà Traøm-Hoà Linh Hoà Traøm 960 500 5 Du lòch ven bieån Beán Caùt-Hoà Traøm Beán Caùt 425 154,2 6 Khu du lòch Laùng Haøng Laùng Haøng 30 15 7 Khu du lòch, bieät thöï ven bieån Ven Bieån 291 872 Toång Coäng 13.168 1816 5.Cuïm du lòch Hoøa Bình-Baàu Laâm: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) 1 Khu du lòch sinh thaùi thaùc Hoøa Bình Thaùc Hoøa Bình 200 100 2 Traïi nuoâi caù saáu keát hôïp vôùi xieác Baàu Laâm 10 25 3 Phaùt trieån röøng nhieät ñôùi doïc soâng Ray keát hôïp vôùi du lòch sinh thaùi Xuaân Sôn 25 Toång Coäng 210 150 6.Xaây döïng ñoäi taøu du lòch: TT Teân Döï AÙn Soá Löôïng Voán ÑT (tyû ñoàng) Giai Ñoaïn Ñaàu Tö 1 Naâng caáp taøu Coân Ñaûo 9, 10 2 10 2003-2005 2 Taøu du lòch chuyeân chôû khaùch 3 50 2010 3 Thuyeàn buoàm du lòch 4 40 2020 4 Taøu du lòch khaùch saïn 4-5 sao 2 140 2020 5 Trung taâm dòch vuï beán caûng 3 15 2010 6 Ñoäi cöùu hoä 3 5 2010 Toång Coäng 17 260 83 7.Cuïm du lòch Coân Ñaûo: TT Teân Döï Aùn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) A Khu trung taâm dòch vuï du lòch Coân Ñaûo-Vöôøn quoác gia Coân Ñaûo 5987 1000 1 Môû roäng khu bieät thöï Coân Ñaûo Coân Ñaûo 1,25 18 2 Khu bieät thöï ATC Coân Ñaûo 1,1 15 3 Khu du lòch Coân Ñaûo 20 8 4 Khu du lòch giaûi trí theå thao 4 2 5 Khu nghæ maùt cao caáp Coân Ñaûo 20 127 6 Thuûy cung Coân Ñaûo 40 700 7 Caùp treo Coân Ñaûo - 200 8 Khu du lòch sinh thaùi vöôøn Quoác Gia Coân Ñaûo Coân Ñaûo 5900 30 B Khu trung taâm dòch vuï haøng khoâng Coû Oáng-Vònh Ñaàm Tre 165 530 9 Saân golf cao caáp 18 loã Coû Oáng 100 100 10 Khu du lòch vònh Ñaàm Traàu Ñaàm Traàu 15 30 11 Trung taâm dòch vuï cao caáp, Casino Ñaàm Tre 50 400 C Khu trung taâm dòch vuï caûng Beán Ñaàm-Hoøn Baø-Caùc ñaûo veä tinh 50 170 12 Trung taâm dòch vuï du lòch Beán Ñaàm Beán Ñaàm 5 30 13 Khu du lòch Hoøn Baø Hoøn Baø 15 60 14 Khu du lòch sinh thaùi Hoøn Baûy Caïnh Hoøn Baûy Caïnh 30 80 D Khu du lòch töôûng nieäm vaø lòch söû 10 15 Toân taïo khu di tích caùch maïng, taùi taïo moâ hình baèng töôïng saùp Thò Traán Coân Ñaûo 10 Toång Coäng 6205 2050

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf44025.pdf