Đề tài Định hướng và các giải pháp phát triển dịch vụ hàng hoá của hãng hàng không quốc gia Việt Nam

Mục lục Chương I : Khái quát về vận chuyển và dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. 6 1. Vận tải hàng không 6 1. 1 Khái niệm và vai trò của vận tải hàng không 6 1. 2 Vị trí đặc điểm 7 1. 3 Đối tượng chuyên chở bằng đường hàng không 9 1. 4 Các tổ chức quốc tế về hàng không 11 1.4.1 IATA 11 1.4.2 FIATA 12 2. Khái quát về dịch vụ 13 2.1 Dịch vụ là gì 13 2.2 Các loại hình dịch vụ 13 2. 3 Đóng góp của ngành dịch vụ đối với nền kinh tế quốc dân 14 3. Dịch vụ hàng hoá trong chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không Việt Nam 14 3. 1 Khái niệm dịch vụ hàng hoá hàng không 14 3.1.1 Khái niệm 14 3.1.2 Các loại hình dịch vụ hàng hoá hàng không 14 3.2 Cơ sơ vật chất kỹ thuật, các phương tiện làm hàng phục vụ cho dịch vụ hàng hoá hàng không 16 3.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật của Hàng không Việt Nam 16 3.2.2 Các phương tiện, thiết bị làm hàng chủ yếu phục vụ cho hàng hoá hàng không 21 Chương II : Thực trạng kinh doanh một số loại hình dịch vụ hàng hoá của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam. 27 1. Dịch vụ hàng xuất 27 1.1 Giới thiệu chung 27 1.2 Quy trình phục vụ hàng xuất 29 1.2.1 Chấp nhận hàng hoá 29 1.2.2 Chất xếp hàng hoá 31 1.2.3 Phục vụ hàng hoá xuất 35 1.3 Các mức giá phục vụ hàng xuất HKVN quy định 39 2. Dịch vụ hàng nhập 42 2.1 Giới thiệu chung 42 2.2 Quy trình phục vụ hàng nhập 44 2.3 Các mức giá phục vụ hàng nhập HKVN quy định 47 3 Dịch vụ phục vụ một số loại hàng đặc biệt 50 3.1 Khái niệm hàng đặc biệt 50 3.2 Phân loại hàng đặc biệt 52 3.3 Phục vụ hàng quan tài 55 3.4 Phục vụ hàng nặng quá kích cỡ 57 3.5 Phục vụ hàng quý hiếm 60 3.6 Phục vụ hàng túi thư ngoại giao 62 3.7 Phục vụ hàng dễ hư hỏng 4.Dịch vụ trả hàng 69 4.1 Thông báo nhận hàng 69 4.2 Thủ tục trả hàng 70 4.3 Vận chuyển hàng hoá về các trạm hàng hoá trong thành phố 72 5. Dịch vụ giải quyết các trường hợp khiếu nại, bất thuờng sau vận chuyển nếu có 5.1 Vai trò của việc xử lý khiếu nại 77 5.2 Tài liệu phạm vi, đối tượng và thời gian áp dụng cho khiếu nại 78 5.3 Các tình huống khiếu nại và những trường hợp bất thường hay xảy ra sau vận chuyển 79 5.4 Biện pháp xử lý khiếu nại và trường hợp bất thường sau vận chuyển của HKVN 87 Chương III : Định hướng và các giải pháp phát triển dịch vụ hàng hoá của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam 94 1Thực tiễn và kinh nghiệm của một số hãng hàng không trên thế giới 94 1.1 Kinh nghiệm của Singapore Airlines trong quá trình làm hàng 94 1.2 Kinh nghiệm của Japan Airlines trong kinh doanh dịch vụ hàng hoá 95 2.Dự báo và những định h−ớng phát triển dịch vụ hàng hoá của HKVN 97 2.1. Dự báo phát triển kinh doanh dịch vụ tại các Cụm Cảng hàng không Việt Nam 97 2.2 Quan điểm phát triển chung của HKVN 99 3. Các giải pháp chung nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ hàng hoá của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam 100 3.1 Đầu tư để hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật 100 3.2 Giải pháp về vốn 104 3.3 Liên doanh liên kết để phát triển dịch vụ hàng hoá 106 3.4 Đầu tư để phát triển nguồn nhân lực phục vụ hàng hoá 108 4 Các giải pháp riêng cụ thể đối với từng loại hình dịch vụ hàng hoá 109 4.1 Đối với dịch vụ hàng xuất và dịch vụ hàng nhập 109 4.2 Đối với dịch vụ giải quyết khiếu nại sau vận chuyển 117 4.3 Đối với dịch vụ phục vụ các loại hàng đặc biệt 118 5 Một số đề xuất kiến nghị 119 5.1 Đối với chính phủ 119 5.2 Đối với Cục Hàng không dân dụng Việt Nam 120 5.3 Hãng hàng không quốc gia Việt Nam 121 Kết luận 122 Tài liệu tham khảo

pdf123 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1584 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Định hướng và các giải pháp phát triển dịch vụ hàng hoá của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ll B, Airbus 300-600 H·ng hµng kh«ng NhËt B¶n còng cã nh÷ng dÞch vô ch¨m sãc vµ phôc vô hµng ho¸ nh− HKVN nh−ng hÖ thèng b¶o qu¶n hµng vµ ch¨m sãc hµng ho¸ rÊt hiÖn ®¹i vµ hÇu nh− ®−îc tù ®éng ho¸.C¸c lo¹i hµng ho¸ tr−íc vµ sau khi vËn chuyÓn lªn m¸y NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 96 bay ®Òu ®−îc l−u gi÷ b¶o qu¶n trong kho kÓ c¶ c¸c lo¹i hµng nguy hiÓm, hµng quý hiÕm, hµng ®Æc biÖt quan träng …ë tÊt c¶ c¸c s©n bay cña Japan Airlines (JL) ®Òu cã hÖ thèng kho b·i tù ®éng liªn hoµn tù ®éng cÊt lÊy hµng b»ng c¸c lo¹i cÇn cÈu vËn th¨ng, hÖ thèng b¨ng chuyÒn tù ®éng ®−a hµng vµo kho …. Do cã c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i vµ tù ®éng ho¸ nªn chÊt l−îng dÞch vô hµng ho¸ cña JL rÊt tèt, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë sè c¸c vô bÊt th−êng x¶y ra rÊt Ýt vµ lu«n ®−îc JL h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu. Theo b¸o c¸o cña ®iÒu tra cña Ban KÕ ho¹ch vµ tiÕp thÞ hµng ho¸ TCT HKVN n¨m 1999 th× sè vô bÊt th−êng x¶y ra trong kinh doanh vµ khai th¸c cña JL trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam còng chØ cã 16 vô, con sè thÊp nhÊt so víi c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c, ®iÒu nµy chøng tá chÊt l−îng dÞch vô vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña JL rÊt tèt, ®©y còng lµ mét kinh nghiÖm mµ HKVN cÇn häc hái ®Ó n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô cña m×nh. Còng nh− tÊt c¶ c¸c n−íc ph¸t triÓn, ®Ó n©ng cao chÊt l−îng vËn chuûen hµng ho¸ nãi chung vµ chÊt l−îng phôc vô hµng ho¸ nãi riªng ChÝnh phñ NhËt B¶n cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c h·ng hµng kh«ng trong n−íc ph¸t triÓn nh− chÝnh s¸ch −u ®·i thuÕ, cung cÊp ng©n s¸ch.. ®ång thêi cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m thu hót c¸c h·ng hµng kh«ng trªn thÕ giíi vµo ®Çu t− khai th¸c trªn thÞ tr−êng NhËt B¶n b»ng m«i tr−êng ph¸p lý æn ®Þnh vµ cëi më. ChÝnh phñ NhËt B¶n rÊt chó träng ®Çu t− vµo lÜnh vùc hµng kh«ng, ®Æc biÖt ho¹t ®éng chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu trong ®ã trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô hµng ho¸ lµ vÊn ®Ò ®−îc chó träng −u tiªn hµng ®Çu, viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé lµm hµng lu«n ®−îc kiÓm tra tr×nh ®é vµ bæ sung kiÕn thøc ®Ó ®¸p øng kÞp víi nhu cÇu phôc vô hµng hãa ®ßi hái cµng ngµy cµng cÇn ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n cao Japan Airlines lµ mét trong nh÷ng h·ng hµng kh«ng lín nhÊt vµ cã uy tÝn trong khu vùc. B»ng së h÷u ®éi h×nh m¸y bay hiÖn ®¹i, c¬ së vËt chÊt kü thuËt tiªn tiÕn, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cao, tÇn suÊt lín, §Æc biÖt lµ dÞch vô hoµn h¶o ®¸p øng ®−îc nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, t¹o ®−îc uy tÝn vµ Ên t−îng tèt ®Ñp ®èi víi kh¸ch hµng nªn cã doanh thu cao nhÊt so víi c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c t¹i NhËt B¶n NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 97 Qua nghiªn cøu kinh nghiÖm cña SQ vµ JL, vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh chÊt l−îng dÞch vô lµ ph¶i hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn phôc vô hµng ho¸. §èi víi HKVN vÊn ®Ò nµy cÇn cã sù gióp ®ì tõ nhiÒu phÝa vµ cña nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng . 2. Dù b¸o vµ nh÷ng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn dÞch vô hµng ho¸ cña h·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam 2.1 Dù b¸o ph¸t triÓn kinh doanh dÞch vô hµng ho¸ t¹i c¸c Côm C¶ng hµng kh«ng ViÖt Nam Theo dù b¸o cña Phßng phôc vô hµng ho¸, XÝ nghiÖp Th−¬ng m¹i mÆt ®Êt Néi Bµi th× trong n¨m 2003 sÏ cã kho¶ng 60 ngh×n tÊn hµng ho¸ ®−îc phôc vô t¹i c¸c kho hµng s©n bay miÒn B¾c, ®Ó phôc vô tèt l−îng hµng ho¸ nµy cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ trong tÊt c¶ c¸c kh©u ®Æc biÖt lµ trong c¸c quy tr×nh phôc vô hµng xuÊt vµ nhËp. Ph¶i cã sù kÕt hîp ®ång bé gi÷a c¸c dÞch vô phôc vô hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô kh¸c thµnh hÖ thèng dÞch vô liªn hoµn nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l−îng dÞch vô vµ h¹n chÕ c¸c tr−êng hîp cã thÓ x¶y ra, HKVN ®· ®−a ra dù b¸o ph¸t triÓn kinh doanh dÞch vô hµng ho¸ trong nh÷ng n¨m tíi nh− sau : Ho¹t ®éng cung øng vµ kinh doanh dÞch vô hµng ho¸ t¹i c¸c Côm C¶ng hµng kh«ng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi bÊt kú mét h·ng hµng kh«ng nµo. Bëi v× chØ nhê vµo ho¹t ®éng nµy cã hiÖu qu¶ th× chÊt l−îng chuyªn chë hµng ho¸ míi ®−îc n©ng cao vµ h·ng hµng kh«ng míi ngµy mét lín m¹nh, cã thÓ hoµ nhËp chung víi xu thÕ míi cña ngµnh hµng kh«ng nãi riªng vµ xu thÕ cña thêi ®¹i nãi chung. ChÝnh v× vËy mµ khi x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh hµng kh«ng d©n dông ViÖt nam, c¸c doanh nghiÖp tham gia cung øng dÞch vô t¹i c¶ng hµng kh«ng ®· x¸c ®Þnh Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn dÞch vô hµng ho¸ hµng kh«ng Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c dÞch vô hµng hãa t¹i c¶ng hµng kh«ng nhÊt lµ c¸c dÞch vô chñ yÕu phôc vô hµng xuÊt vµ hµng nhËp nh»m t¨ng c−êng hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng nguån thu cho nhµ n−íc, n©ng cao chÊt l−îng phôc vô nh»m ®¸p øng nhu cÇu ho¹t ®éng cña hµng kh«ng vµ ng−êi göi hµng ho¸ ®i tµu bay. NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 98 B−íc ®Çu tiÕn hµnh kÕ ho¹ch g¾n hai dÞch vô hµng nhËp vµ dÞch vô tr¶ hµng thµnh mét dÞch vô ®Ó gi¶m bít thêi gian vµ mét sè kh©u phôc vô hµng ho¸, tiÕt kiÖm phÝ phôc phô cho kh¸ch hµng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña HKVN víi c¸c h·ng kh¸c. TriÓn khai kÕ ho¹ch xö ph¹t hµnh chÝnh vµ g¾n tr¸ch nhiÖm ®èi víi tõng bé phËn vµ tõng thÞ tr−êng trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c tr−êng hîp bÊt th−êng vµ khiÕu n¹i sau vËn chuyÓn. §Çu t− c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ chuyªn ngµnh, nhÊt lµ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô hµng hãa, ®¶m b¶o cung cÊp c¸c dÞch vô cã chÊt l−îng ngang tÇm víi c¸c C¶ng hµng kh«ng trong khu vùc . T¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi , triÓn khai kÕ ho¹ch x©y dùng ga hµnh kh¸ch cò thµnh ga hµng ho¸ ®Ó më r«ng diÖn tÝch phôc vô hµng ho¸ . §Çu t− thªm c¸c thiÕt bÞ soi chiÕu an ninh hµng ho¸ , trang bÞ hÖ thèng c©n ®iÖn tö x¸c ®Þnh c¸c lo¹i hµng ho¸ qu¸ träng l−îng , hµng qu¸ kÝch cì . T¨ng c−êng ®Çu t− vµo nguån nh©n lùc, triÓn khai kÕ ho¹ch göi c¸n bé phôc vô hµng ho¸ theo häc c¸c líp häc chuyªn ngµnh phôc vô hµng ho¸ cña IATA vµ mét sè h·ng hµng kh«ng lín trªn thÕ giíi. Ph©n c«ng l¹i khu vùc kinh doanh do c¶ng tù cung øng, khu vùc nh−îng quyÒn cho c¸c doanh nghiÖp ®ang khai th¸c kinh doanh. §ång thêi, ®µo t¹o ®éi ngò cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®¸p øng nhu cÇu vµ nhiÖm vô ®−îc giao. Ph−¬ng h−íng kinh doanh dÞch vô phi hµng kh«ng Kinh doanh dÞch vô phi hµng kh«ng t¹i c¸c C¶ng hµng kh«ng ph¶i ph¸t triÓn ®a d¹ng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ho¹t ®éng hµng hãa hµng kh«ng Cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hiÖn cã. Nghiªn cøu vµ triÓn khai viÖc ®Êu thÇu kinh doanh nh»m n©ng cao chÊt l−îng phôc vô ®ång thêi tËn dông nguæn thu cho c¶ng. Cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô hµng kh«ng mét c¸ch cã chän läc T¨ng c¬ cÊu tû träng dÞch vô phi hµng kh«ng ®Õn n¨m 2005 ®¹t tõ 30-40 % doanh thu cña C¶ng NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 99 Më réng diÖn tÝch c¸c doanh nghiÖp tham gia kinh doanh tõ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng dÞch vô phi hµng kh«ng t¹i Côm C¶ng vµ thµnh lËp thªm mét sè doanh nghiÖp cung øng nhiªn liÖu hµng kh«ng, dÞch vô hµng ho¸. Hµng ho¸ T¨ng qua c¸c n¨m( %) N¨m Quèc tÕ Néi ®Þa Tæng sè Hµng ho¸ Quèc tÕ Néi ®Þa 2000 21816 47350 68851 3,6 3,8 2001 22601 48728 71339 3,6 3,6 2002 23527 50336 73593 2,9 3,3 2003 23745 51769 75541 2,3 2,9 2004 24219 52625 76916 2,2 1,6 2005 24826 53361 78187 2,2 1,4 2010 28280 56473 84753 2,3 1,4 §¬n vÞ tÝnh : kgs Nguån : B¸o c¸o kÕ ho¹ch vÒ s¶n l−îng vËn chuyÓn qua Côm C¶ng hµng kh«ng s©n bay miÒn B¾c giai ®o¹n 2000- 2010, phßng kinh tÕ C¶ng hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi 2000 Theo nh− dù b¸o, ®Õn n¨m 2010 sè l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn qua s©n bay Néi Bµi lµ 84753 kgs trong ®ã hµng quèc tÕ chiÕm 1/3 vµ t¨ng nhiÒu so víi c¸c n¨m tr−íc ®ã, Néi Bµi lµ s©n bay quèc tÕ lín thø hai ë ViÖt Nam nh−ng víi sè l−îng hµng ho¸ nhiÒu nh− vËy sÏ g©y ra t×nh tr¹ng qu¸ t¶i víi diÖn tÝch kho b·i nh− hiÖn nay, vËy h·ng cÇn cã chiÕn l−îc ®Çu t− ngay tõ giai ®o¹n nµy ®Ó ®¶m b¶o phôc vô tèt l−îng hµng ho¸ trªn. 2.2. Quan ®iÓm ph¸t triÓn chung cña HKVN Theo chiÕn l−îc ph¸t triÓn cñaTæng c«ng ty HKVN giai ®o¹n 1999- 2010 ®· chØ râ “ x©y dung Tæng c«ng ty HKVN trë thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cã søc c¹nh tranh cao trong khu vùc, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ®Æc biÖt b¶o ®¶m an toµn cao, phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, gãp phÇn d¶m b¶o an ninh quèc phßng. Tõ ®ã cã thÓ ®−a ra quan ®iÓm ph¸t triÓn nh− sau LÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm môc tiªu, ph−¬ng ch©m lµ ph¸t triÓn chiÒu s©u, cñng cè,cñng cè thÞ tr−êng vµ lÊy vËn t¶i hµng kh«ng lµm chÝnh NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 100 Tõng b−íc më cöa thÞ tr−êng, tù do ho¸ c¹nh tranh tiÕn tíi më cöa bÇu trêi, tr−íc m¾t lµ ®èi víi thÞ tr−êng tiÓu khu vùc, sau ®ã lµ héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi X©y dùng m¹ng ®−êng bay trôc nan hoa ®Ó nhanh chãng ®−a ViÖt Nam trë thµnh cöa ngâ vµo §«ng D−¬ng vµ §«ng Nam A th«ng qua ba tô ®iÓm NBA, DNA, TSN §Æt träng t©m ph¸t triÓn néi lùc lµ nguån ®éng lùc chÝnh, tr−íc hÕt lµ trªn c¬ së mét m« h×nh hîp lý, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ- kü thuËt mµ träng t©m lµ ®éi m¸y bay sö h÷u TËn dông mäi c¬ héi ®Ó huy ®éng nguån lùc hç trî nhÊt lµ vèn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tõ bªn ngoµi, më réng hîp t¸c quèc tÕ, biÕt tËn dông thÕ m¹nh cña c¸ ®èi t¸c trong liªn doanh, hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn nhanh thùc lùc cña Tæng c«ng ty Nh− vËy quan ®iÓm ph¸t triÓn cña Vietnam Airlines hoµn toµn phï hîp víi quan ®iÓm vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam theo h−íng héi nhËp cña §¶ng trong qu¸ tr×nh CNH H§H ®Êt n−íc. §©y lµ c¬ së lý luËn v÷ng ch¾c, lµ kim chØ nam cho viÖc nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña Vietnam Airlines trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi 3.C¸c gi¶i ph¸p chung n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh dÞch vô hµng ho¸ cña H·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam §Çu t− x©y dùng c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®−êng hµng kh«ng nh− lµ kho l¹nh, c¸c lo¹i thiÕt bÞ xÕp dì vËn chuyÓn hµng ho¸ hiÖn ®¹i nh− xe vËn chuyÓn Container/pallet, c¸c lo¹i xe n©ng, thiÕt bÞ n©ng nh− forklift, container/pallet high loader, c¸c thiÕt bÞ lµm hµng chøa hµng nh− pallet, igloo,l−íi, container, c¸c ULD … ®©y chÝnh lµ c¬ së vËt chÊt quan träng ®Ó ph¸t triÓn hµng ho¸ b»ng ®−êng hµng kh«ng. Cã thÓ nãi c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt rÊt ®a d¹ng do ®ã nhu cÇu ®Çu t− còng rÊt ®a d¹ng. Tuy nhiªn, nÕu chóng ta biÕt ®iÒu phèi hîp lý th× chóng ta vï¨ cã thÓ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®Æt ra, võa cã thÓ hiÖn ®¹i ho¸ ®−îc hÖ thèng trang thiÕt bÞ. 3.1 §Çu t− ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt hµng ho¸ hµng kh«ng NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 101 Hµng kh«ng ViÖt nam muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c h·ng hµng kh«ng khu vùc vµ thÕ giíi th× cÇn ph¶i ®−îc ®Çu t− trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, ®Ó thuËn lîi cho viÖc ®iÒu hµnh, khai th¸c, kiÓm so¸t qu¶n lý vµ cung cÊp ®−îc c¸c dÞch vô phï hîp ®èi víi kh¸ch hµng cña tæng c«ng ty trong ho¹t ®éng cña m×nh §Ó chÊt l−îng phôc vô hµng ho¸ ®−îc n©ng cao th× viÖc ®Çu t− ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt ®Æc biÖt lµ trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt v× c¸c trang thiÕt bÞ nµy trùc tiÕp phôc vô hµng ho¸. VÒ trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt, hiÖn nay h·ng HKQGVN cã 3 xÝ nghiÖp phôc vô kü thuËt th−¬ng m¹i ( PVKTTM ) mÆt ®Êt Néi Bµi, T©n S¬n NhÊt, §µ N½ng. TÝnh ®Õn nay, ba xÝ nghiÖp nµy ®· ®−îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ. ChØ riªng trong n¨m 1998, h·ng ®· ®Çu t− mua s¾m trang thiÕt bÞ cho 3 xÝ nghiÖp hÕt gÇn 40 tû ®ång cô thÓ nh− sau : XÝ nghiÖp PHKTTM mÆt ®Êt Néi Bµi : 20 tû ®ång XÝ nghiÖp PHKTTM mÆt ®Êt T©n S¬n NhÊt : 15 tû ®ång XÝ nghiÖp PHKTTM mÆt ®Êt §µ N½ng : 5 tû ®ång C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt thuéc 3 xÝ nghiÖp nµy chñ yÕu lµ c¸c lo¹i xe vËn t¶i ®Ó phôc vô hµng ho¸ tõ nhµ ga m¸y bay ra vµ ng−îc laÞ, ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i xe chuyªn dïng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c trang thiÕt bÞ c¬ b¶n c¸c bé ®µm ti vi, tæng ®µi ®iÖn tho¹i, ©m li, loa... Cã thÓ nãi ho¹t ®éng cña 3 xÝ nghiÖp nµy lµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trªn nh÷ng chuyÕn bay cña h·ng HKQGVN, h¬n n÷a nã cßn ®ãng gãp tÝch cùc n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm hµng kh«ng cña h·ng. NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 102 Tæng hîp trang thiÕt bÞ mÆt ®Êt thuéc 3 xÝ nghiÖp Trang thiÕt bÞ XÝ nghiÖp PVKTTM mÆt ®Êt Néi Bµi XÝ nghiÖp PVKTTM mÆt ®Êt §µ N½ng XÝ nghiÖp PVKTTM mÆt ®Êt T©n S¬n NhÊt C¸c lo¹i xe ( chiÕc ) 40 32 43 Bé ®µm 20 15 21 Ti vi 19 17 22 M¸y Fax 9 5 8 Tæng ®µi ®iÖn tho¹i 2 1 2 §iÖn tho¹i 25 14 28 Amply, Micro, loa 2 1 3 Nguån : KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn 2005 - h·ng HKQGVN n¨m 2000 Víi quy m« ho¹t ®éng hiÖn t¹i cña h·ng th× c¸c trang thiÕt bÞ trªn ®©y vÉn cßn lµ Ýt ái, mét sè trang thiÕt bÞ ®· cò vµ cÇn ph¶i thay thÕ. ChÝnh v× vËy, ®Ó ®¶m b¶o phôc vô tèt cho ho¹t ®éng phôc vô hµng ho¸ hµng kh«ng th× ®Çu t− vµo trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt lµ mét viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. h¬n n÷a quy m« ho¹t ®éng cña h·ng ngµy cµng ®−îc më réng th× c«ng t¸c phôc vô ngµy cµng ph¶i ®¶m b¶o tèt h¬n ®Ó ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng. §Çu t− vµo c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt lµ mét kh©u quan träng trong ch−¬ng tr×nh ®Çu t− cña h·ng HKQGVN. C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt cã chøc n¨ng phôc vô kü thuËt vµ th−¬ng m¹i giòa hai chuyÕn bay vµ sau khi bay nh− phôc vô hµng ho¸ vµ hµnh lý. ChØ trong n¨m 2000 h·ng ®· ®Çu t− thiÕt bÞ cho 3 xÝ nghiÖp vãi sè tiÒn lµ gÇn 6 triÖu USD. NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 103 NÕu ®em con sè trªn ®©y ®Ó so s¸nh víi c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa kh¸c th× ®ã còng lµ mét kho¶n ®Çu t− lín. Tuy nhiªn víi quy m« ho¹t ®éng cña h·ng th× nhu cÇu ®Çu t− vµo lÜnh vùc nµy cßn rÊt lín. §ã lµ ch−a kÓ ®Õn sè vèn ®Çu t− tÝnh cho tæng sè toµn bé nhu cÇu mua míi vµ thay thÕ trang thiÕt bÞ mÆt ®Êt. Tr−íc m¾t h·ng sÏ tiÕn hµnh thay thÕ dÇn dÇn nh÷ng trang thiÕt bÞ qu¸ cò, ®· hÕt thêi h¹n sö dông. Sau ®ã h·ng ®· ph¶i ®Çu t− ®ång bé c¸c trang thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu sö dông còng nh− ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ. Theo −íc tÝnh trong t−¬ng lai h·ng cÇn 70 triÖu USD ®Ó ®Çu t− vµo c¸c trang thiÕt bÞ mÆt ®Êt. Nhu cÇu vÒ trang thiÕt bÞ mÆt ®Êt tËp trung chñ yÕu vµo mét sè lo¹i sau : Xe n©ng hµng dïng ®Ó ®−a hµng ho¸ ra vµo m¸y bay Xe ®Çu kÐo dïng ®Ó kÐo ®Èy m¸y bay ThiÕt bÞ tra n¹p nhiªn liÖu dÇu mì ¤ t« chë hµng dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ ra vµo m¸y bay vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ vÒ c¸c tr¹m trong thµnh phè C¸c thiÕt bÞ chÊt xÕp t¹i s©n bay C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh kho hµng Nhu cÇu vèn ®Çu t− vµo trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt §¬n vÞ tÝnh : USD 1999 2000 §Õn 2005 Nhu cÇu vèn ®Çu t− trang thiÕt bÞ 7. 819.200 11.040.000 58.800.000 Nguån : ChiÕn l−îc ph¸t triÓn ®Õn 2005 - h·ng HKQGVN 2000 ViÖc ®Çu t− ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cÇn cã träng ®iÓm −u tiªn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó øng dông vµo vËn hµnh, khai th¸c cã hiÖu qu¶ trang thiÕt bÞ còng nh− trong lÜnh vùc qu¶n lý §Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin cÇn ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 104 Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng trong toµn bé tæng c«ng ty, nã ph¶i phï hîp víi hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i mµ thÕ giíi ®ang ¸p dông Lùa chän vµ tiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ míi vµ hiÖn ®¹i nhÊt cña c¸c c«ng ty hµng ®Çu thÕ giíi, cã kinh nghiÖm vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc hµng kh«ng. TËn dông vµ ph¸t huy ®−îc tiÒm n¨ng vèn cã cña h·ng vÒ nh©n lùc Tranh thñ vèn vµ chuyªn gia cña n−íc ngoµi ®Ó lùa chän vµ ®¸nh gi¸ c«ng nghÖ, nhanh chãng rót ng¾n kho¶ng c¸ch tôt hËu Ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin theo quan ®iÓm më, tr¸nh sù ®éc quyÒn cña mét h·ng, −u tiªn tËp trung vµo c¸c hÖ thèng tiÕp cËn víi kh¸ch hµng, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt chÝnh, qu¶n lý tµi chÝnh……nh»m t¹o ra nh÷ng biÕn ®æi lín vÒ chÊt trong øng dông c«ng nghÖ tin häc Tr−íc hÕt, cÇn thiÕt x©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý cña c«ng ty ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ kÞp thêi c¸c th«ng tin kinh tÕ kÜ thuËt phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña h·ng. Cô thÓ: M¸y tÝnh ho¸ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña h·ng, −u tiªn nh÷ng øng dông chuyªn ngµnh, phôc vô ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, ®iÒu hµnh khai th¸c bay vµ qu¶n lý Phæ cËp tin häc cho mäi c¸n bé cña tæng c«ng ty.Bæ xung vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé chuyªn ngµnh cã chuyªn m«n s©u hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô hµng kh«ng vµ th«ng th¹o ngo¹i ng÷ X©y dùng m¹ng th«ng tin vµ m¸y tÝnh riªng cña h·ng trªn ph¹m vi c¶ n−íc vµ ghÐp nèi víi n−íc ngoµi qua m¹ng quèc tÕ. M¹ng th«ng tin ®−îc x©y dùng ph¶i cã tÝnh ®a dÞch vô vµ ®a h×nh thøc th«ng tin : TiÕng nãi, sè liÖu, truyÒn ch÷, truyÒn h×nh trªn mÆt ®Êt còng nh− trªn chuyÕn bay X©y dùng trung t©m th«ng tin qu¶n lý t¹i Hµ néi vµ cã chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh 3.2 ChÝnh s¸ch vÒ vèn Vèn lµ vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt cña ngµnh hµng kh«ng ViÖt Nam. Chóng ta võa thiÕu vèn nghiªm träng, mÆt kh¸c c¬ cÊu vèn l¹i ch−a hîp. ChÝnh s¸ch vÒ vèn cña toµn NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 105 ngµnh nãi chung còng lµ chÝnh s¸ch cña c¸c xÝ nghiÖp phôc vô mÆt ®Êt nãi riªng v× khi TCT cã vèn th× tÊt c¶ c¸c bé phËn ®Òu ®−îc ®Çu t−, lÜnh vùc vËn chuyÓn hµng ho¸ lµ chñ yÕu trong ngµnh hµng kh«ng trong ®ã phôc vô hµng ho¸ lµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc, viÖc ®Çu t− vµo trang thiÕt bÞ phôc vô hµng ho¸ lµ rÊt cÇn thiÕt. Theo chiÕn l−îc ph¸t triÓn h·ng HKQGVN 1998 th× nhu cÇu vèn ®Çu t− vµo trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt ®Õn 2005 lµ 58 800 000 USD nªn rÊt cÇn cã sù ®Çu t− thiÕt thùc cña TCT ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng phôc vô hµng ho¸. Vèn ng©n s¸ch chØ ®−îc cÊp tõ n¨m 1993 ®Õn 1996. N¨m 1997 ng©n s¸ch nhµ n−íc kh«ng cÊp n÷a mµ toµn bé do Vietnam Airline tù bæ xung. Vèn nhµ n−íc chiÕm mét tû träng rÊt nhá bÐ trong tæng sè vèn cña Vietnam Airlines. Cho ®Õn 1996 vèn ng©n s¸ch chØ chiÕm kho¶ng 10% trong tæng sè vèn së h÷u, vµ gÇn nh− nhµ n−íc kh«ng tiÕp tôc ®Çu t− míi trong khi ®ã nhu cÇu ®Çu t− cña h·ng ngµy cµng t¨ng. Trong nh÷ng n¨m qua, vèn cña h·ng vÉn t¨ng lªn kh«ng ngõng nhê lµm ¨n cã l·i, vay th−¬ng m¹i vµ vay cña c¸c tæ chøc xuÊt khÈu. Ngoµi ra mét nguån vèn rÊt quan träng kh¸c n÷a lµ liªn doanh víi c¸c tæ chøc trong n−íc vµ n−íc ngoµi. Tuy nhiªn tæng sè vèn cña c¸c liªn doanh cßn rÊt nhá, míi kho¶ng 40 triÖu USD §Ó cã thÓ gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò vèn, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p t×nh thÕ còng nh− l©u dµi, hîp lý Huy ®éng vèn tõ néi bé gåm KhÊu hao c¬ b¶n Tr−íc n¨m 1996, quü khÊu hao m¸y bay vµ quü ®Çu t− ph¸t triÓn ®−îc dïng vµo viÖc mua s¾m thiÕt bÞ mÆt ®Êt, tøc lµ quü khÊu hao m¸y bay ®· kh«ng ®−îc dïng ®Ó mua s¾m m¸y bay, nªn kh«ng cã kh¶ n¨ng duy tr× ®éi m¸y bay. V× thÕ n¨m 1996, tæng c«ng ty ®· quy ®Þnh lµ : Quü ®Çu t− ph¸t triÓn th× dïng ®Ó t¨ng c−êng ®æi míi thiÕt bÞ mÆt ®Êt. Quü khÊu hao thiÕt bÞ mÆt ®Êt, quü khÊu hao m¸y baychØ chuyªn dïng cho ®Çu t− m¸y bay. §©y lµ gi¶i ph¸p ®óng cÇn ®−îc duy tr× Vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 106 Tæng c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp lín, víi sè c¸n bé c«ng nh©n viªn kho¶ng 12000 ng×n ng−êi. Trong nh÷ng n¨m qua, Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam ®−îc xÕp vµo lo¹i doanh nghiÖp cã thu nhËp b×nh qu©n t−¬ng ®èi cao. V× vËy viÖc huy ®éng vèn tõ néi bé c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®−îc. NÕu tÝnh mçi ng−êi mét th¸ng cho tæng c«ng ty vay tõ 300 ®Õn 500 ng×n th× mét n¨m tæng c«ng ty cã thÓ vay ®−îc mét sè tiÒn kh«ng nhá. Tuy nhiªn viÖc nµy cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®¶m b¶o lîi Ých tho¶ ®¸ng ®èi víi ng−êi cho vay vÒ l·i suÊt, Ýt nhÊt còng ph¶i ngang víi l·i suÊt c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i Huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi gåm Hç trî cña ng©n s¸ch nhµ n−íc Ngµnh hµng kh«ng d©n dông lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän, cã vÞ trÝ vµ tÇm quan träng lín trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc. Trong giai ®o¹n ®æi míi hiÖn nay, nhiÖm vô cña ngµnh hµng kh«ng cµng trë nªn ®Æc biÖt quan träng. V× vËy nhµ n−íc cÇn cã sù hç trî ®Çu t− thÝch ®¸ng nh− miÔn thuÕ t¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng dÇu, ®å uèng vµ c¸c suÊt ¨n phôc vô chuyÕn bay, gi¶m thuª kinh doanh vËn t¶i hµng kh«ng, −u tiªn nguån vèn ODA ®Ó mua m¸y bay, ®µo t¹o phi c«ng vµ thî kü thuËt Vay ng©n hµng th−¬ng m¹i HiÖn nay c¸c ng©n hµng trong n−íc chñ yÕu cho vay ng¾n h¹n vµ trung h¹n víi l·i suÊt thÊp. Tæng c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh lín vµ cã uy tÝn nªn viÖc vay vèn kh«ng khã kh¨n. Tuy nhiªn vèn nµy kh«ng thÓ dïng ®Ó ®Çu t− dµi h¹n ®−îc, v× vËy h·ng gÆp nhiÒu khã kh¨n cho nh÷ng ®Çu t− chiÕn l−îc l©u dµi Vay cã thÕ chÊp vµ thuª tµi chÝnh HiÖn nay tæng c«ng ty hµng kh«ng ®ang ¸p dông ph−¬ng ph¸p huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc tµI chÝnh b»ng hai h×nh thøc lµ vay cã thÕ chÊp vµ thuª tµI chÝnh ®Ó cã tiÒn ®Çu t− ph¸t triÓn ®éi bay. 3.3 Liªn doanh víi n−íc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô hµng ho¸ Hµng kh«ng d©n dông lµ mét ngµnh kinh tÕ – kü thuËt – dÞch vô thuéc c¬ së h¹ tÇng cña ®Êt n−íc. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn lµ mét ngµnh kinh tÕ ®èi ngo¹i cña NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 107 mét n−íc. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thi tr−êng më, ngµnh hµng kh«ng d©n dông cµng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong sù giao l−u vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc. Nã t¹o nªn nhÞp cÇu nèi lien gi÷a c¸c lôc ®Þa trªn thÕ giíi, rót ng¾n kho¶ng c¸ch vµ thêi gian cho viªc ®i l¹i, bu«n b¸n, chuyÓn giao th«ng tin khoa häc, c«ng nghÖ gi÷a c¸c quèc gia vµ c¸c tæ chøc còng nh− c¸ nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh tÕ x· héi, khoa häc, c«ng nghÖ. Nã lµ ph−¬ng tiÖn quan träng trong viÖcliªn doanh, liªn kÕt gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong mäi ho¹t ®éng v× lîi Ých con ng−êi. Trong lÜnh vù phôc vô hµng ho¸ HKVN võa thiÕu vèn v−a thiÕu kinh nghiÖm cña n−íc ngoµi. Liªn doanh liªn kÕt ®Ó ph¸t triÓn toµn ngµnh nãi chung vµ ph¸t triÓn dÞch vô hµng ho¸ nãi riªng lµ rÊt cÇn thiÕt Mét trong c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt vµ c¬ b¶n cña vËn t¶i hµng kh«ng lµ c¹nh tranh gay g¾t vµ liªn doanh liªn kÕt. Khi nãi tíi liªn doanh liªn kÕt trong lÜnh vùc vËn t¶i hµng kh«ng, kh«ng chØ nãi ®Õn liªn doanh liªn kÕt trong lÜnh vùc chuyªn chë hµng ho¸ mµ nã cßn thÓ hiÖn trong lÜnh vùc chÕ t¹o m¸y bay, chuyÓn giao kü thuËt, c«ng nghÖ, du lÞch vµ c¸c dÞch vô ®ång bé kh¸c … nh×n chung cã thÓ nªu ra mét sè h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt sau ®©y : Liªn doanh khai th¸c c¸c ®−êng bay cña c¸c h·ng hµng kh«ng gi÷a c¸c h·ng hµng kh«ng gi÷a hai quèc gia §©y lµ h×nh thøc liªn doanh vèn h×nh thµnh tõ l©u. Ngay khi míi thµnh lËp, ICAO còng ®· quan t©m ®Õn vÊn ®Ò liªn doanh nµy, nh−ng do nhu cÇu khai th¸c vµ c¬ chÕ thÞ tr−êng c¹nh tranh nªn tÝnh chÊt vµ ph−¬ng thøc liªn doanh ngµy cµng phøc t¹p bëi v×, ngµy ngµy c¸c h×nh thøc liªn doanh kh«ng chØ t¨ng vÒ sè l−îng c¸c hiÖp ®Þnh song ph−¬ng mµ nã cßn ®i s©u vµo néi dung khai th¸c.Th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh dÞch vô hµng kh«ng song ph−¬ng, hai h·ng hµng kh«ng thuéc hai quèc gia cã thÓ thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt d−íi c¸c kiÓu lo¹i nh− bay chung cê hiÖu, bay liªn doanh, bay thªm tuyÕn, ®ãng gãp cæ phÇn.. Liªn doanh ®a quèc gia Tr−íc ®©y ngµnh hµng kh«ng thÕ giíi quan t©m ®Õn kh¸i niÖm hµng kh«ng toµn cÇu nh−ng tÝnh chÊt vµ kh¸i niÖm cña nã kh¸c víi kh¸i niÖm hiÖn nay. Liªn doanh ®a NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 108 quèc gia ®−îc thùc hiÖn d−íi hai d¹ng : Liªn doanh khu vùc vµ liªn doanh toµn cÇu. Kh¸i niÖm vÒ h·ng hµng kh«ng khu vùc xuÊt hiÖnvµo ®Çu thËp kû 90. §ã lµ sù liªn doanh cña mét sè h·ng hµng kh«ng lín trong khu vùc ®Ó t¹o mét thÕ khai th¸c liªn hoµn, m¹nh c¶ vÒ tµi chÝnh, dÞch vô vµ kü thuËt, ®ñ søc bay xa, tiÕp cËn thÞ tr−êng ë Ch©u ¢u vµ Mü, chèng l¹i sù ®éc quyÒn cña c¸c h·ng hµng kh«ng Mü. VÝ dô, h·ng hµng kh«ng Singapore liªn doanh víi h·ng hµng kh«ng Th¸i Lan vµ Indonexia thµnh lËp h·ng hµng kh«ng khu vùc ®Çu tiªn ë ch©u ¸ Tæng c«ng ty hµng kh«ng cÇn nghiªn cøu ¸p dông nh÷ng h×nh thøc liªn doanh t−¬ng tù nh− trªn trong ho¹t ®éng cña m×nh 3.4 §Çu t− ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Nh×n chung ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ngµnh hµng kh«ng d©n dông cã phÈm chÊt tèt. Do cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nªn ngµnh hµng kh«ng ngµy nay ®· cã mét lùc l−îng lao ®éng nhiÒu thÕ hÖ, kÕt hîp ®−îc nh÷ng ng−êi lao ®éng cã kinh nghiÖm l©u n¨m víi thÕ hÖ trÎ ®−îc ®µo t¹o c¬ b¶n trong vµ ngoµi n−íc Trong qu¸ tr×nh phôc vô hµng ho¸ vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp x¶y ra mµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ dolçi cña nh©n viªn phôc vô. Hµng n¨m sè vèn ®Çu t− cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc rÊt lín nh−ng vÉn ch−a ®¸p øng ®ñ yªu cÇu vÒ nh©n lùc cña h·ng nãi chung còng nh− cña c¸c xÝ nghiÖp phôc vô mÆt ®Êt nãi riªng,cã nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn ch−a ®−îc ®µo t¹o c¬ b¶n ®ång bé. NhiÒu c¸n bé ®−îc ®µo t¹o theo c¬ chÕ qu¶n lý c«ng nghÖ cò,kh«ng cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi. Lùc l−äng lao ®éng trÎ ®−îc ®µo t¹o c¬ b¶n l¹i ch−a cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn, do ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hÉng hôt c¸n bé qu¶n lý, vµ c¸n bé kü thuËt. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ tin häc cña nhiÒu c¸n bé cßn yÕu, ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô vµ hoµ nhËp víi céng ®ång hµng kh«ng thÕ giíi. Con ng−êi bao giê còng lµ yÕu tè quan träng nhÊt, nã l¹i ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mét doanh nghiÖp ®ßi hái tèc ®é, c«ng nghÖ cao, ®é an toµn vµ c¸c dÞch vô hoµn h¶o nh− vËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ. Trong nh÷ng n¨m qua Tæng c«ng ty ®· rÊt chó träng vÊn ®Ò ®µo t¹o nh©n lùc vµ coi ®©y lµ yÕu tè then chèt ®Ó ph¸t triÓn vµ chuÈn bÞ tiÕn vµo thÕ kû 21. NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 109 Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi ph¸t triÓn nh©n lùc lµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ngµnh hµng kh«ng cã tr×nh ®é phï hîp víi ngµnh nghÒ, cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®¸p øng ®−îc ¸c yªu cÇu vÒ tæ chøc qu¶n lý vµ kinh doanh. Do vËy cÇn ph¶i ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch. ChÝnh s¸ch c¸n bé : Bæ nhiÖm s¾p xÕp ®óng ng−êi, ®óng vÞ trÝ theo c¸c tiªu chuÈn c¸n bé qu¶n lý cña nhµ n−íc vµ cña ngµnh. Ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi viÖc ®µo t¹o c¸n bé chuyªn mon vµ c¸n bé c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµ nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Lùa chän vµ cö c¸n bé tham gia c¸c ch−êng tr×nh ®µo t¹o taÞ c¸c trung t©m ®µo t¹o quèc tÕ cña ICAO vµ IATA ChÝnh s¸ch ®µo t¹o ®éi ngò chuyªn m«n nghiÖp vô §Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ chuyªn m«n, tõ nay ®Õn n¨m 2010 cÇn ®µo t¹o kho¶ng 9300 ng−êi trong ®ã cã 3500 c¸n bé chuyªn m«n cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn vµ 5800 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp vµ thî lµnh nghÒ. §èi víi ®µo t¹o ®¹i häc cÇn −u tiªn tËp trung cho c¸c lÜnh vùc kü thuËt chuyªn ngµnh nh− kinh tÕ hµng kh«ng,qu¶n trÞ kinh doanh, ta× chÝnh kÕ to¸n, luËt … CÇn nhanh chãng ph¸t triÓn ®éi ngò ng−êi l¸i m¸y bay th−¬ng m¹i ®ñ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c m¸y bay hiÖn ®¹i ®Ó kh«ng ph¶i thuª phi c«ng n−íc ngoµi nh− hiÖn nay lµm cho chi phÝ kinh doanh khai th¸c m¸y bay t¨ng lªn rÊt cao, tiÕn tíi ®éi m¸y bay cu¶ ViÖt Nam. 4. Mét sè gi¶i ph¸p riªng, cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i h×nh phôc vô hµng hãa 4.1 §èi víi phôc vô hµng xuÊt vµ phôc vô hµng nhËp Hµng ho¸ vËn chuyÓn qua ®−êng hµng kh«ng ViÖt Nam ®−îc ph©n thµnh hai luång chÝnh : hµng nhËp vµ hµng xuÊt. Qu¸ tr×nh phôc vô hµng ho¸ ®−îc thùc hiÖn t¹i c¸c kho hµng ë c¸c s©n bay ngoµi ra cßn cã mét sè tr¹m hµng ho¸ ®−îc thµnh lËp trong thµnh phè. HKVN ®· thµnh lËp 3 xÝ nghiÖp phôc vô mÆt ®Êt ®Æt t¹i 3 s©n bay quèc tÕ t¹i 3 miÒn B¾c, Trung, Nam ®Ó ®¶m nhiÖm tÊt c¶ c¸c dÞch vô th−¬ng m¹i mÆt NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 110 ®Êt t¹i s©n bay trong ®ã phôc vô hµng ho¸ tr−íc vµ sau chuyÕn bay lµ c«ng viÖc cô thÓ vµ chñ yÕu cña 3 xÝ nghiÖp nµy.ViÖc phôc vô hµng hãa cã ®¶m b¶o chÊt l−îng hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c yÕu tè t¸c ®éng trong quy tr×nh phôc vô hµng ho¸ trong ®ã cã thÓ kÓ ®Õn nh÷ng yÕ tè t¸c ®éng chñ yÕu vµ quyÕt ®Þnh ®èi v¬Ý chÊt l−îng dÞch vô hµng hãa ®ã lµ : Trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt Quy tr×nh phôc vô vµ chi phÝ l−u kho b·i ChÊt l−îng phôc vô vµ tr×nh ®« chuyªn m«n cña nh©n viªn phôc vô Thñ tôc, tµi liÖu trong qu¸ tr×nh phôc vô VÒ trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt : §©y lµ yÕu tè quan träng trong qóa tr×nh phôc vô hµng ho¸ bëi v× tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ ( trõ hµng nguy hiÓm, quý hiÕm ) tr−íc khi ®−a lªn m¸y bay hay sau khi ®−îc dì xuèng tõ m¸y bay ®Òu ph¶i ®−îc ®−a vµo kho hµng l−u kho, b¶o qu¶n, lµm thñ tôc. Theo ®¸nh gi¸ cña mét sè c¸n bé phßng phôc vô hµng ho¸ xÝ nghiÖp Th−¬ng m¹i mÆt ®Êt Néi Bµi th× quy tr×nh phôc vô hµng ho¸ cña HKVN ®Òu dùa theo mÉu chuÈn quèc tÕ IATA vµ kinh nghiÖm cña Singapore Airlines nh−ng ®iÒu quan träng lµ chÊt l−îng phôc vô cña ta ch−a b»ng h·ng Singapore lµ do trang thiÕt bÞ cña hä hiÖn ®¹i vµ ®ång bé h¬n cña VNA rÊt nhiÒu. HiÖn nay c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho hµng ho¸ ë c¶ 3 s©n bay quèc tÕ ®Òu ®· cò vµ l¹c hËu.T¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi, TCT ®· ®Çu t− x©y dùng ®−îc ga hµnh kh¸ch khang trang, ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nh−ng viÖc x©y míi l¹i ga hµng ho¸ vÉn cßn n»m trong kÕ ho¹ch, theo b¸o c¸o diÖn tÝch kho, trang thiÕt bÞ t¹i miÒn B¾c cña phßng phôc vô hµng ho¸ xÝ nghiÖp th−¬ng m¹i mÆt ®Êt Néi Bµi ngµy 23/8/2000 th× diÖn tÝch kho, s©n b·i t¹i miÒn b¾c nh− sau : B¸o c¸o diÖn tÝch kho, trang thiÕt bÞ( ®¬n vÞ tÝnh m2) DiÖn tÝch kho, s©n b·i Kho Néi Bµi : 3250 Phßng trùc ®éi :30 Phßng thñ tôc :64 Kho hµng xuÊt néi ®Þa :90 NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 111 Kho hµng xuÊt quèc tÕ :540 Kho hµng nhËp quèc tÕ :638 Kho míi ( nhËp quèc tÕ ):168 Kho hµng nhËp néi ®Þa:264 Khu c©n Dolly : 45 S©n b·i :1411 Kho gia l©m 3500 Nhµ kho :800 Nhµ lµm thñ tôc ( c¶ h¶i quan) :400 S©n b·i : 2230 Kho hµng 55 ®−êng L¸ng 1084 Nhµ kho vµ nhµ thñ tôc : 435 S©n b·i : 649 Trang thiÕt bÞ : ¤ t« : 8 chiÕc ( 6 xe Zil 130, 1 xe bß ma, 1xe mazda ) M¸y tÝnh : 29 chiÕc Xe xóc : 6 chiÕc( 3 chiÕc ë Néi bµi, 2 chiÕc ë Gia l©m, 1chiÕc ë L¸ng ) Kho l¹nh : 2 kho t¹i kho nhËp quèc tÕ – kho hµng Néi Bµi Tñ gi÷ l¹nh : 1 chiÕc t¹i kho nhËp néi ®Þa – kho hµng Néi Bµi Theo dù ®o¸n cña Ban nghiÖp vô hµng ho¸ th× trong n¨m 2003 khèi l−îng hµng ho¸ ®−îc vËn chuyÓn qua s©n bay miÒn B¾c vµo kho¶ng 60 ngh×n tÊn kÓ c¶ hµng b−u ®iÖn ®i vµ ®Õn. Víi sè l−îng hµng hãa lín nh− vËyth× diÖn tÝch kho b·i vµ c¸cthiÕt bÞ nh− trªn kh«ng ®ñ ®Ó phôc vô hµng ho¸, ®iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng qu¸ t¶i g©y ïn t¾c, tËp trung trong nh÷ng ngµy cao ®iÓm. H¬n n÷a, ®iÒu nµy sÏ lµm gi¶m chÊt l−îng phôc vô hµng ho¸ g©y ra nhiÒu thiÕu sãt vµ lµm ¶nh h−ëng ®Õn uy tÝn cña h·ng. Theo chiÕn l−îc ph¸t triÓn h·ng HKQGVN 1998 th× nhu cÇu vèn ®Çu t− vµo trang thiÕt bÞ mÆt ®Êt 2005 lµ 58 800 000 USD, ®©y lµ l−îng vèn rÊt lín nªn ®ßi hái ph¶i cã sù ñng hé vµ trî gióp tõ phÝa nhµ n−íc ®Ó gióp cho ngµnh HKVN ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi víi c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c. NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 112 HiÖn nay t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi, do khèi l−îng hµng ®i, hµng ®Õn hµng n¨m rÊt lín, xÝ nghiÖp TM M§ Néi Bµi ®· cã kÕ ho¹ch tr×nh c«ng ty cho x©y dùng nhµ ga hµnh kh¸ch cò thµnh ga hµng ho¸ ®Ó më réng diÖn tÝch phôc vô hµng ho¸ gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng phôc vô vµ doanh thu cña xÝ nghiÖp.ViÖc t¨ng c−êng ®Çu t− cho c¬ së vËt chÊt kü thuËt cÇn tËp trung vµo. Kho tµng Më réng khu vùc xö lý hµng,l¾p ®Æt hÖ thèng con l¨n, gi¸ ®ì hµng nhiÒu tÇng, tiÕn tíi trang bÞ hÖ thèng cÇn cÈu vËn th¨ng tù ®éng ®Ó cÊt lÊy hµng X©y dùng c¸c kho ®Æc biÖt ®Ó chøa c¸c lo¹i hµng : hµng cÇn ®Ó l¹nh, ®éng vËt sèng, hµng nguy hiÓm, hµng cã gi¸ trÞ cao, x¸c ng−êi, hµng b−u ®iÖn, hµng rau qu¶ Ph−¬ng tiÖn §Çu t− thªm xe l¨n träng t¶i 3,5 tÊn, 10 tÊn T¨ng ®Çu t− xe t¶i chë hµng tõ c¸c kho ë thµnh phè lªn s©n bay vµ ng−îc l¹i Tham gia vµo hÖ thèng Internet tr−íc hÕt lµ NETNAM Truy cËp sè liÖu gi÷a c¸c kho ë thµnh phè vµ kho ë s©n bay Néi Bµi C¸c ®¹i lý hµng hãa truy cËp ®−îc th«ng tin vÒ hµng hãa cña hä H×nh thµnh viÖc b¸o th− tù ®éng qua m¹ng Internet cho kh¸ch hµng ®Õn tõng ®Þa chØ cña hä NhËn c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng qua m¹ng Internet vÒ lùa chän kho hµng ®Ó göi, nhËn hµng, yªu cÇu ®èi víi nh÷ng l« hµng cÇn phôc vô ®Æc biÖt nh− ®Ó l¹nh, b¶o qu¶n trong thïng kÝn còng nh− chuyªn m«n hãa viÖc tr¶ lêi ®iÖn tho¹i §ãng tñ tµi liÖu cho c¸c c¸ nh©n, ®¹i lý, ®¹i sø qu¸n, tæ chøc quèc tÕ thuª bao VÒ quy tr×nh phôc vô hµng nhËp, chóng ta nªn lµm theo kinh nghiÖm cña Singapore Airlines ( SQ) ®ã lµ kÕt hîp dÞch vô phôc vô hµng nhËp víi dÞch vô tr¶ hµng v× thùc tÕ dÞch vô tr¶ hµng n»m trong dÞch vô hµng nhËp,hµng ho¸ khi ®−îc vËn chuyÓn vÒ ®Òu ph¶i giao l¹i cho ng−êi nhËn, nÕu kÕt hîp hai dÞch vô nµy lµm mét sÏ tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ cho kh¸ch hµng h¬n n÷a thñ tôc NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 113 tr¶ hµng sÏ gi¶m bít ®−îc mét sè kh©u phøc t¹p dÔ dÉn ®Õn nh÷ng sai sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái trong qu¸ tr×nh phôc vô hµng. HiÖn nay, tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ ®−îc l−u kho trong c¸c kho b¶o qu¶n hµng cña c¸c s©n bay quèc tÕ VN ®Òu ®−îc ¸p dông mét møc gi¸ theo quy ®Þnh møc gi¸ phôc vô hµng ho¸ cña TCT HKVN c«ng v¨n sè 1024/PVHH ra ngµy 12/10/2001, møc gi¸ nµy míi ®−îc TCT HKVN söa ®æi n¨m 2001, nh−ng HKVN kh«ng cã quy ®Þnh ngµy l−u kho tèi ®a cho c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Õn nªn ng−êi nhËn kh«ng ph¶i b¾t buéc ®Õn ®óng ngµy hÑn ®Ó nhËn hµng vµ tiÒn l−u kho sÏ t¨ng tû lÖ thuËn víi sè ngµy hµng ho¸ n»m trong kho. §èi víi vÊn ®Ò nµy HKVN nªn lµm theo kinh nghiÖm cña SQ ph¶i quy ®Þnh ngµy nhËn hµng hoÆc quy ®Þnh sè ngµy l−u kho tèi ®a ®èi víi hµng ho¸, hiÖn nay diÖn tÝch kho b·i cña HKVN vÉn cßn h¹n chÕ, nÕu ®Ó hµng ho¸ l−u kho nhiÒu ngµy sÏ g©y ra qu¸ t¶i hµng ho¸ trong kho, h¬n n÷a nÕu hÖ thèng b¶o qu¶n hµng ho¸ kh«ng ®¶m b¶o dÔ dÉn ®Õn lµm h− háng hµng ho¸, ®©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng tr−êng hîp bÊt th−êng trong khi ch¨m sãc hµng.ViÖc hµng ho¸ l−u trong kho nhiÒu ngµy lµm t¨ng chi phÝ l−u kho cho hµng ho¸ nªn HKVN cÇn ®−a ra quy ®Þnh sè ngµy l−u kho tèi ®a vµ h×nh thøc ph¹t nÕu kh«ng ®Õn nhËn hµng ®óng thêi h¹n v× l−îng hµng ho¸ ®Õn ngµy cµng nhiÒu kh«ng ®ñ chç trong kho ®Ó l−u gi÷ hµng ho¸. VÒ chÊt l−îng phôc vô vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn phôc vô §Ó chÊt l−îng phôc vô hµng ho¸ ®−îc n©ng cao bªn canh c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®aÞ ®ång bé cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn phôc vô hµng ho¸. Hµng n¨m t¹i 3 s©n bay quèc tÕ ®Òu cã nh÷ng líp ®µo t¹o nghiÖp vô cho nh©n viªn nh−ng trong qu¸ tr×nh phôc vô hµng ho¸ vÉn cã nhiÒu nh÷ng bÊt cËp x¶y ra dÉn ®Õn nh÷ng thiÕu sãt x¶y ra trong khi lµm hµng. Theo ®¸nh gi¸ c«ng viÖc cña c¸c ®éi phôc vô hµng ho¸ cña 3 s©n bay quèc tÕ ViÖt nam th× vÞ trÝ c«ng viÖc ®−îc ®¸nh gi¸ nh− sau : §¸nh gi¸ c«ng viÖc cña c¸c ®éi NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 114 Ký hiÖu : A. Thñ tôc tr¶ hµng B. Tµi liÖu nhËp C. Bèc xÕp nhËp D. KiÓm tra hµng E. Bèc xÕp xuÊt F. Tµi liÖu xuÊt G. ChÊp nhËn hµng H. ¸p t¶i I. Thu tiÒn §¸nh gi¸ tõng vÞ trÝ c«ng viÖc theo thø tù tõ 1 ®Õn 9 ChuÈn bÞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ChÊt l−îng dÞch vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Th¸i ®é phôc vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bµn giao rót kinh nghiÖm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 §¸nh gi¸ chung : ( ViÖc ®¸nh gi¸ ®−îc l−îng ho¸ theo thang ®iÓm 5 ) NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 115 5 : RÊt tèt 4: tèt 3: trung b×nh 2 : KÐm 1 : RÊt kÐm §iÓm 4,5 cßn cã nghÜa lµ dÞch vô ®¹t yªu cÇu vµ lµm hµi lßng kh¸ch hµng §iÓm 3 : thùc hiÖn dÞch vô ë møc yÕu kÐm §iÓm d−íi 3 ®ång nghÜa víi viÖc cßn l©u míi ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng A B C D E F G H I Theo quan ®iÓm tù ®¸nh gi¸ cña HKVN th× chÊt l−îng phôc vô cña nh©n viªn phôc vô hµng ho¸ míi chØ ®¹t ë thang ®iÓm trªn 3 cãnghÜa lµ vÉn ch−a ®¸p øng ®−îc hoµn toµn yªu cÇu cña kh¸ch hµng, nªn h·ng cÇn cã sù ®Çu t− thÝch ®¸ng vµo viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Ó chÊt l−îng phôc vô ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c. VÒ ®éi ngò nh©n viªn phôc vô hµng nhËp Trong qu¸ tr×nh lµm hµng th−êng x¶y ra nh÷ng lçi sau : H−íng dÉn kh¸ch hµng kh«ng râ rµng Gi¶i thÝch dµi dßng khã hiÓu ThiÕu kiªn nhÉn khi kh¸ch hµng cÇn chØ dÉn Nãi to nãi chuyÖn riªng khi cã kh¸ch §æ lçi cho nhau tr−íc mÆt kh¸ch NÐt mÆt c¨ng th¼ng khi tiÕp kh¸ch §Ó tr¸nh g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng h·ng cÇn cã sù ®Çu t− thÝch ®¸ng vµo nguån nh©n lùc v× nh©n viªn lµm hµng th−êng trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, trùc tiÕp phôc vô hµng hãa. NÕu kh«ng ®−îc ®µo t¹o ®óng chuyªn m«n sÏ lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng dÞch vô,g©y khã kh¨n cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh. VÒ thñ tôc vµ tµi liÖu hµng ho¸ §èi víi hµng nhËp quèc tÕ hiÖn nay tÊt c¶ c¸c h·ng ®Òu kh«ng th«ng b¸o kÕ ho¹ch nhËp hµng kÓ c¶ VNA vËy ®Ò nghÞ c¸c phßng ban tµi liÖu hµng ho¸ cã kÕ ho¹ch cô thÓ tõng ngµy nhËp hµng theo thø tù ®Ó tr¸nh ïn t¾c vµ tËp trung trong ngµy cao ®iÓm. Trong qu¸ tr×nh nhËp hµng néi ®Þa vµ xuÊt hµng, do thêi gian cho chuyÕn bay NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 116 ng¾n ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn nhanh, chÝnh x¸c th× sÏ ®¶m b¶o ®ñ ®−îc träng t¶i th−¬ng m¹i trªn thùc tÕ viÖc ph¶i thùc hiÖn phiÕu giao hµng mÊt nhiÒu thêi gian v× thÕ hiÖn nay mét sè nh©n viªn ph¶i lµm phiÕu chuyÓn giao nh− lµ mét h×nh thøc cßn chÊt l−îngth× hÇu nh− kh«ng cã v× lµm sau khi ®· hoµn thµnh phôc vô chuyÕn bay, vËy c¸c xÝ nghiÖp phôc vô mÆt ®Êt sím ®−a ra h−íng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cßn bÊt cËp tr¸nh g©y nhiÒu sai sãt cã ¶nh h−ëng ®Õn uy tÝn cña h·ng. ë ®©y cã thÓ ®−a ra mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi qu¸ tr×nh lµm thñ tôc vµ tµi liÖu hµng ho¸ nh− sau. Phèi kÕt hîp gi÷a h¶i quan vµ kho hµng Gi¶m bít mét kh©u : H¶i quan ký vµo vËn ®¬n chÝnh tr−íc khi lµm phiÕu xuÊt kho, kh¸ch sÏ kh«ng ph¶i ch¹y ®i ch¹y l¹i nhiÒu, viÖc nµy ®ßi hái hai bªn ph¶i phèi hîp rÊt chÆt chÏ. Khi kh¸ch kh«ng lµm ®−îc thñ tôc nhËp hµng ph¶i th«ng b¸o cho nhau biÕt ®Ó gi¶i xö lý. C¸c kh©u thñ tôc nhËn hµng t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi hiÖn nay Cæng vµo 1/2 Thñ tôc nhËn hµng 3 H¶i quan 3* Thñ tôc nhËn hµng Cæng ra 5*/6 H¶i quan 4** Kho hµng 4* H¶i quan 4/5 Gi¶m bít kh©u (3* ) thñ tôc nhËn hµng t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi nh− sau Cæng vµo 1/2 Thñ tôc nhËn hµng 3/4/5 H¶i quan Cæng ra 5*/6 H¶i quan 4** Kho hµng 4* Ghi chó ; 1. Chøng minh th−, giÊy giíi thiÖu 2. GiÊy b¸o nhËn hµng, vËn ®¬n phô 3. VËn ®¬n chÝnh 3*. VËn ®¬n chÝnh cã x¸c nhËn cña h¶i quan 4. PhiÕu xuÊt kho 4*. PhiÕu xuÊt kho cã x¸c nhËn cña kho hµng 5. Tê khai h¶i quan NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 117 5*. Tê khai h¶i quan cã x¸c nhËn cña h¶i quan 6. Ho¸ ®¬n ®· nép thuÕ cho h¶i quan C¬ quan kiÓm dÞch Sím ®iÒu tra c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®Ó kiÓm so¸t chÆt chÏ hµng hãa xuÊt nhËp khÈu ®Æc biÖt lµ hµng dÔ h− háng Phèi kÕt hîp gi÷a h¶i quan vµ kho hµng 4.2 §èi víi dÞch vô gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vµ c¸c tr−êng hîp bÊt th−êng sau vËn chuyÓn MÆc dï ngµnh hµng kh«ng ViÖt Nam ®· lµm mäi cè g¾ng trong qu¸ tr×nh phôc vô nh−ng nh÷ng trôc trÆc vÉn lu«n ph¸t sinh. Nh−ng ®Ó ®¶m b¶o chÊt lùîng phôc vô hµng hãa vµ hµnh kh¸ch, h·ng hµng kh«ng cÇn ph¶i lu«n h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sù viÖc bÊt th−êng x¶y ra sau vËn chuyÓn ®Ó gi¶m bít sù khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng v× khi c¸c trôc trÆc x¶y ra sÏ lµm cho kh¸ch hµng n¶n chÝ vµ cã thÓ sÏ dÔ dµng tõ bá h·ng ®Ó sö dông s¶n phÈm cña h·ng c¹nh tranh, ®iÒu nµy sÏ lµm ¶nh h−ëng ®Õn uy tÝn cña h·ng. H¬n n÷a viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i g©y nhiÒu phiÒn hµ cho kh¸ch hµng vµ cho nhµ vËn chuyÓn, hao tèn thêi gian vµ tiÒn cña. V× cËy h·ng cÇn ph¶i ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó võa lµm hµi lßng kh¸ch hµng võa kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn h·ng Theo nh− thùc tr¹ng cña dÞch vô nµy ®· ®−îc ®Ò cËp ë ch−¬ng II, ®Ó chÊt l−îng phôc vô hµng ho¸ ®−îc tèt h¬n, xin ®−a ra kiÕn nghÞ nh− sau : Víi Tæng c«ng ty: TCT sím ban hµnh mét sè quy ®Þnh nh− : Quy ®Þnh vÒ phôc vô hµng ho¸ ( Cargo Handling Manuals) ®Ó c¸c ®¬n vÞ cã c¬ së thùc hiÖn ; quy tr×nh giao nhËn tµi liÖu chuyÕn bay trong ®ã thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm cña mçi ng−êi, mçi ®¬n vÞ trong tõng c«ng ®o¹n phôc vô,ban Tµi chÝnh kÕ to¸n sím triÓn khai quy tr×nh qu¶n lý vµ sö dông CCA cho tÊt c¶ c¸c ®Çu s©n bay lµm ph−¬ng tiÖn ®Ó gi¶i quyÕt khi cÇn ®iÓu chØnh c−íc phÝ ( hiÖn nay nhiÒu l« hµng ph¶i gi÷ l¹i ®Ó chê gi¶i quyÕt thñ tôc tµi chÝnh. Nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh do c¸c lçi cña c¸c thÞ tr−êng nµo g©y ra sÏ trõ vµo ng©n s¸ch cña v¨n phßng khu vùc, v¨n phßng chi nh¸nh cña thÞ tr−êng ®ã. Víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan : NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 118 C¸c ®¬n vÞ liªn quan cÇn chñ ®éng, phèi hîp tèt h¬n n÷a trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c tr−êng hîp hµng ho¸ bÊt th−êng t¹i ®¬n vÞ m×nh vµ th«ng b¸o cho ban KHTTHH n¾m ®−îc ®Ó cã h−íng nh¾c nhë, bæ xung ®iÒu chØnh quy tr×nh phôc vô hµng ho¸ cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. §Ó gi¶m tû lÖ hµng bÞ h− h¹i xuèng, yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ ph¶i chÊn chØnh ngay c¸c bé phËn liªn quan trùc thuéc, kiÓm so¸t chÆt tÊt c¶ c¸c kh©u, ®¨c biÖt lµ kh©u phôc vô hµng vµ cã chÝnh s¸ch g¾n tr¸ch nhiÖm cña hä víi viÖc ®Ó hµng bÞ r¸ch vì h− h¹i. KiÓm tra kü träng l−îng kÝch th−íc vµ träng l−îng tÝnh c−íc cña tÊt c¶ c¸c l« hµng sau khi nhËn cña kh¸ch ë s©n bay ®i vµ tr−íc khi tr¶ cho kh¸ch ë s©n bay ®Õn. §èi víi c¬ quan v¨n phßng chi nh¸nh HKVN t¹i óc, CDG, SIN, …cÇn quan t©m h¬n n÷a c«ng t¸c phôc vô hµng ho¸, ®Æc biÖt l−u ý v¨n phßng chi nh¸nh óc vÒ nh÷ng sù viÖc bÊt th−êng x¶y ra trong n¨m 2000 Trong n¨m 2000, ban KHTTHH ®· nhËn ®−îc sù hîp t¸c vµ th«ng tin cña nhiÒu ®¬n vÞ ®Æc biÖt lµ c«ng ty TNHH phôc vô hµng ho¸ T©n S¬n NhÊt ( TCS). Phßng hµng ho¸ v¨n phßng khu vùc miÒn Nam song vÉn cßn nhiÒu ®¬n vÞ ch−a th«ng tin kÞp thêi c¸c sù viÖc bÊt th−êng x¶y ra trong khu vùc m×nh phô tr¸ch ®Ó ban KHTTHH cã nh÷ng nh¾c nhë vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi tr¸nh nh÷ng thiÖt h¹i ®¸ng tiÕc, ban KHTTHH hy väng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo sÏ tiÕp tôc nhËn ®−îc sù hîp t¸c chÆt chÏ h¬n n÷a cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, ®Ó c«ng t¸c phôc vô hµng ho¸ cña Vietnam Airlines ngµy cµng tèt h¬n 4.3 §èi víi dÞch vô phôc vô c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt Hµng ho¸ ®Æc biÖt còng n»m trong sè l−îng hµng ®Õn vµ ®i, tû lÖ nµy chiÕm kho¶ng 15%.Nh−ng do tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i hµng hãa nµy cÇn cã quy tr×nh ch¨m sãc ®Æc biÖt riªng nªn HKVN ®· ®−a ra nh÷ng quy ®Þnh riªng vÒ quy tr×nh ch¨m sãc c¸c lo¹i hµng ®Æc biÖt. Phôc vô vµ vËn chuyÓn c¸c lo¹i hµng ®Æc biÖt nµy mang tÝnh khÈn cÊp, tÕ nhÞ ( nh− phôc vô hµng quan tµi ), quan träng ( nh− phôc vô hµng quý hiÕm, nguy hiÓm )nªn ®Ó phôc vô ®−îc tèt th× cÇn ph¶i cã hÖ thèng kho hµng, s©n b·i, kho l¹nh … hiÖn ®¹i. NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 119 Theo thùc tÕ phôc vô hµng ®Æc biÖt t¹i c¸c kho hµng hiÖn nay th× c¸c lo¹i hµng nguy hiÓm, quý hiÕm sau khi nhËp vÒ ®Òu ph¶i th«ng b¸o ngay cho ng−êi nhËn ®Õn nhËn hµng do tÝnh chÊt cña b¶n th©n hµng ho¸ vµ do hÖ thèng l−u gi÷ b¶o qu¶n cña ta ch−a ®¸p øng ®−îc.H¬n n÷a, c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, gi¸ trÞ l¹i kh«ng ®−îc phÐp vËn chuyÓn vÒ c¸c tr¹m hµng ho¸ trong thµnh phè do ch−a cã kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vÒ kho hµng trong thµnh phè, do vÊn ®Ò chi phÝ….vµ c¸c kho trong thµnh phè ch−a ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó l−u giò b¶o qu¶n c¸c lo¹i hµng ho¸ nµy. §©y lµ vÊn ®Ò bÊt cËp vµ g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng ®ång thêi cã ¶nh h−ëng ®Õn doanh thu cña h·ng. VËy h·ng HKVNcÇn cã kÕ ho¹ch më réng diÖn tÝch kho hµng, ®¨c biÖt lµ x©y dùng thªm c¸c kho hµng l¹nh ®Ó chøa hµng t−¬i sèng, hµng dÔ h− háng …CÇn hiÖn ®¹i ho¸ c¸c kho hµng trog thµnh phè, ®Çu t− ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn lµm hµng, chøa hµng nh− c¸c kho ë s©n bay ®Ó cã thÓ phôc vô ®−îc tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ kÓ c¶ hµng nguy hiÓm, hµng quý hiÕm… 5. Mét sè ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ 5.1 §èi víi chÝnh phñ TiÕp tôc x¸c ®Þnh ngµnh hµng kh«ng lµ ngµnh kinh tÕ – kü thuËt mòi nhän cña ®Êt n−íc trong thêi kú CNHvµ H§H. §Þnh h−íng x¸c ®Þnh ViÖt Nam trë thµnh trung t©m trung chuyÓn Hµng kh«ng quèc tÕ trong khu vùc, trªn c¬ së ®ã, nhµ n−íc cÇn cã chÝnh s¸ch −u tiªn cho ®Çu t− ngµnh hµng kh«ng trªn nhiÒu mÆt. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¶ng hµng kh«ng, s©n bay, c¸c côm C«ng nghiÖp hµng kh«ng vµ nhanh chãng x©y dùng m« h×nh “Trôc nan hoa “ h÷u hiÖu ®Ó biÕn ViÖt Nam thµnh trung t©m trung chuyÓn hµng kh«ng khu vùc qua Néi Bµi, T©n S¬n NhÊt vµ §µ N½ng. ¦u tiªn t¹o nguån vèn, vay vèn, chÝnh s¸ch tÝn dông … ®Ó mua s¾m tµu bay míi vµ c¸c ph−¬ng tiÖn phôc vô mÆt ®Êt kh¸c Gi¶m thuÕ nhËp khÈu vµ phô thu nhiªn liÖu d−íi møc 10%, ¸p dông chÕ ®é t¹m nhËp t¸i xuÊt nhiªn liÖu ®èi víi nh÷ng chuyÕn bay quèc tÕ cña VNA ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng víi c¸c h·ng kh¸c khi mua nhiªn liÖu t¹i ViÖt Nam ®−îc h−ëng chÕ ®é nµy NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 120 Bá kho¶n thuÕ tiÒn thuª m¸y bay v× : ViÖc thuª m¸y bay chØ ®¬n thuÇn lµ thuª ph−ong tiÖn vËn t¶i trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh chø kh«ng ph¶i lµ nhËp. HÕt thêi h¹n thuª, m¸y bay ®−îc hoµn tr¶ nguyªn vÑn cho ng−êi cho thuª vµ kh«ng cã bÊt kú h×nh thøc chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ øng dông c«ng nghÖ nµo vµo ViÖt Nam. H¬n n÷a, viÖc nhËp khÈu c«ng nghÖ míi nãi chung nªn ®−îc khuyÕn khÝch nh− c¸c n−íc NhËt B¶n, Hµn Quèc ®· tõng lµm trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn c«ng nghÖ. Cho phÐp VNA ®iÒu chØnh gi¸ vÐ néi ®Þa thêi ®iÓm thÝch hîp X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh»m ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thu tôc vÒ ®Çu t− nhµ n−íc taÞ ViÖt Nam ®èi víi lÜnh vùc thuª mua söa ch÷a b¶o d−ìng m¸y bay thÕ hÖ míi ¸p dông hÖ thèng ph¸p lý vÒ khai th¸c vµ b¶o d−ìng tiªn tiÕn cña JAA, FAA t¹o m«i tr−êng ph¸p lý thuËn lîi cho Hµng kh«ng d©n dông, t¹o sù tin t−ëng, yªn t©m cho c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng, chñ ®Çu t− vµ ng−êi cho thuª ph−¬ng tiÖn vËn t¶i X©y dùng thñ tôc, ®¬n gi¶n ho¸ XNK vµ biÖn ph¸p tæng thÓ nh»m biÕn ViÖt Nam trá thµnh mét ®Êt nøoc du lÞch cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao vÒ ch−¬ng tr×nh du lÞch HiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ vµ c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra an ninh vµ h¶i quan kh«ng trùc diÖn t¹i c¸c s©n bay quèc tÕ cña ViÖt Nam, t¹o m«i tr−êng tho¶i m¸i cho hµnh kh¸ch Cã chÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng tho¶ ®¸ng ®Ó khuyÕn khÝch vµ thu hót lùc l−îng lao ®éng ®Æc thï hµng kh«ng lµ ng−êi l¸i, vµ thî kü thuËt ®Ó gi¶m bít thuÕ cña nhµ n−íc. Nhµ n−íc hç trî mét sè dù ¸n kh«ng hoµn l¹i cña nhµ n−íc cho VNA ®Ó x©y dùng mét trung t©m ®µo t¹o vµ ®−îc ph©n bæ chØ tiªu ®µo t¹o ng−êi l¸i, thî kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý nghiÖp vô, ®Æc biÖt lµ c¸c trung t©m ®µo t¹o cña c¸c n−íc ph¸t triÓn. 5.2 §èi víi Côc hµng kh«ng ViÖt Nam Trùc tiÕp ¸p dông chÝnh s¸ch kh«ng t¶i, c¸c chÝnh s¸ch th−¬ng quyÒn ®a ph−¬ng, song ph−¬ng theo h−íng tù do ho¸,cã kiÓm so¸t theo c¸c néi dung, tiÕn ®é phï hîp víi n¨ng lùc cña VNA, kiÓm ®Þnh c¸c nguyªn t¾c c¹nh tranh lµnh m¹nh ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi hîp lý cu¶ h·ng Hµng kh«ng n−íc ngoµi trong chia sÎ thÞ tr−êng Hµng kh«ng quèc tÕ, quyÒn lîi cu¶ ng−êi tiªu dïng, cña chÝnh phñ ViÖt Nam vµ cña NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 121 VNA.§ång thêi cïng víi VNA ®Ò nghÞ nhµ n−íc t¹o ®iÒu kiÖn cho VNA héi nhËp thÞ tr−êng chung ASEAN tõ 2003 ®Õn 2006 vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ kh¸c nh÷ng n¨m tiÕp theo. Sím hoµn chØnh ®Ò ¸n quy ho¹ch tæng thÓ m¹ng s©n bay toµn quèc tr×nh chÝnh phñ phª duyÖt ®Ó VNA cã chÝnh s¸ch x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chiÕn l−îc kinh doanh t¹i thÞ tr−êng vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi m¸y bay. §Ò nghÞ nhµ n−íc cã chÝnh s¸ch −u ®·i ®Ó nhanh chãng xËy dùng s©n bay §µ N½ng hoÆc Chu Lai ®Ó trë thµnh trung t©m trung chuyÓn hµng ho¸ quèc tÕ khu vùc Nhanh chãng ®Çu t− trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho c¸c s©n bay träng ®iÓm vµ c¸c s©n bay dù bÞ cho tõng vïng øng víi ba s©n bay quèc tÕ NBA, §NA, TSN ®Ó ®ñ tiªu chuÈn ho¹t ®éng 24/24, ®¶m b¶o khai th¸c an toµn vµ hiÖu qu¶ Cã chÝnh s¸ch −u ®·i thuª bao c¬ së h¹ tÇng t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng, ®¨c biÖt lµ c¸c c¶ng hµng kh«ng quèc tÕ NBA, §NA, TSA 5.3 §èi víi h·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam Sím hoµn chØnh c¬ cÊu tæ chøc tr×nh côc hµng kh«ng vµ nhµ n−íc phª duyÖt theo m« h×nh tËp ®oµn kinh tÕ vµ lÊy VNA lµm träng t©m. Më réng thÞ tr−êng, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¹nh tranh ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th−íc ®o ph¸t triÓn T¨ng c−êng hîp t¸c quèc tÕ trªn quan ®iÓm c¸c bªn cïng cã lîi TriÓn khai chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Hµng kh«ng thµnh c¸c dù ¸n kh¶ thi, ®Æc biÖt trong c¸c lÜnh vùc : Vèn, ph¸t triÓn ®éi m¸y bay, kü thuËt c«ng nghÖ, söa ch÷a b¶o d−ìng m¸y bay vµ ®µo t¹o X©y dùng dù ¸n thuª c«ng ty n−íc ngoµi tæng kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cña VNA nh»m häc hái vµ t¹o tiÒn ®Ò cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 122 KÕt luËn : XuÊt ph¸t tõ chiÕn l−îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña n−íc ta tõ nay ®Õn 2005 ®· ®uîc ®¹i héi §¶ng lÇn th− VII th«ng qua, môc tiªu ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn ngµnh HKDD ViÖt Nam ®−îc x¸c ®Þnh t¹i ®¹i héi §¶ng bé Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam, h·ng HKQGVN cÇn ®−îc ph¸t triÓn theo môc tiªu x©y dùng h·ng HKQGVN trë thµnh h·ng hµng kh«ng hiÖn ®¹i, mét tËp ®oµn m¹nh cã hiÖu qña kinh tÕ cao, cã ph¹m vi ho¹t ®éng trong n−íc vµ quèc tÕ réng, cã uy tÝn trongkhu vùc, phôc vô ®¾c lùc sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ – chÝnh trÞ – x· héi cña ®Êt n−íc vµ xøng ®¸ng lµ biÓu t−îng cña n−íc ViÖt Nam ®æi míi. VËn chuyÓn hµng ho¸ lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô chñ yÕu cña HKVN, trong ®ã kh©u phôc vô hµng ho¸ lµ kh«ng thÓ thiÕu. ChÊt l−îng phôc vô hµng ho¸ ®−îc n©ng cao sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng chuyªn chë hµng hãa. Tuy kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nh−ng trongkho¸ luËn tèt nghiÖp nµy em muèn ®−a ra mét sè c¸c gi¶i ph¸p nhá ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng phôc vô hµng ho¸ nãi riªng vµ n©ng cao chÊt l−îngchuyªn chë hµng ho¸ nãi chung NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D Trang 123 Tµi liÖu tham kh¶o : 1. Gi¸o tr×nh phôc vô hµng ho¸ XÝ nghiÖp th−¬ng m¹i mÆt ®Êt Néi Bµi L−u hµnh néi bé – 2000 Chñ biªn : NguyÔn Thanh H¶i 2. Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vµ c«ng −íc quèc tÕ vÒ giao nhËn hµng ho¸ XuÊt nhËp khÈu T¸c gi¶ : NguyÔn V¨n H−ng Nhµ xuÊt b¶n TP HCM 2 C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ hµng kh«ng Nhµ xuÊt b¶n GTVT 1993 3 B¸o c¸o ®iÒu tra dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam –TCT HKVN 2000 4 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2000-2002 xÝ nghiÖp th−¬ng m¹i mÆt ®Êt Néi Bµi 5 LuËt hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam 1995 6 §iÒu lÖ vËn chuyÓn hµng ho¸ quèc tÕ cña ViÖt Nam 1993 7 T¹p chÝ HKVN c¸c sè 2002 8 Heritage c¸c sè n¨m 2002 9 Principle of Cargo Handling 1993 10 IATA Air Cargo Fraining Forwarding 1991

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐịnh hướng và các giải pháp phát triển dịch vụ hàng hoá của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan