Đề tài Dự án khởi nghiệp giành cho sinh viên - Mô hình dự án xây dựng

A.Phần mở đầu. Thế kỷ hai mươi mốt là thế kỉ của nền kinh tế tri thức đòi hỏi cần có một lực lượng lao động giỏi và phong phú đáp ứng cho sự phát triển của nền kinh tế. Sinh viên chính là lực lượng dồi dào nhất đáp ứng nhu cầu của thế kỉ mới. Để đáp ứng yêu cầu khách quan của thời đại mới, ba trường đại học lớn thuộc khối kinh tế là đại học Kinh Tế, đại học Ngoại Thương và đại học Thương Mại đã tiếp nhận khoảng 6000 sinh viên một năm nhập học. Để có kết quả học tập tốt, sinh viên các trường cần có giáo trình bổ trợ cho việc học. Có thể nói rằng sách là công cụ không thể thiếu được trong hành trang của mỗi sinh viên trong suốt những năm tháng trên giảng đường đại học. Nhưng một thực tế là giá cả giáo trình bậc đại học phần lớn là cao và không phù hợp với túi tiền của sinh viên. Thậm chí, trường đại học Ngoại Thương và đại học Thương mại, nhà trường có rất ít sách kinh tế bán cho sinh viên do trường không có nhiều sách để xuất bản. Xuất phát từ nhu cầu đó, xung quanh các trường đại học xuất hiện nhiều cửa hàng phôtô- copy. Hoạt động của các cửa hàng này ngoài phôtô tài liệu nó còn bán sách phôtô. Hoạt động này là hoạt động bất hợp pháp vì nó xâm phạm đến vấn đề bản quyền tác giả. Mặt khác, sách phôtô có nhiều nhược điểm trong quá trình sử dụng. Vì vậy, chúng ta cần phải làm gì để một mặt có thể giúp cho sinh viên có những cuốn sách tốt hơn sách phôtô, mặt khác lại phù hợp với túi tiền của sinh viên? Mặt khác, để học tập tốt, sinh viên cần có một cuộc sống vật chất ổn định, có những vật dụng thiết yếu đảm bảo cho nhu cầu của cuộc sống . Thực tế cho thấy rằng, ở các trường đại học còn rất nhiều sinh viên nghèo, không có khả năng đáp ứng được những nhu cầu trên. Vậy, chúng ta cần phải làm gì để vừa giúp sinh viên vừa có thể học tập tốt, vừa đảm bảo những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt và trong cuộc sống cuộc sống? Xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của sinh viên, chúng tôi xin đề xuất một dự án xây dựng “Sinh viên quán” với ba cơ sở đặt tại ba trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, đại học Ngoại Thương và đại học Thương Mại với mục đích cung cấp sách và đồ dùng cũ cho sinh viên. Đề cương chi tiết của dự án. A. Phần mở đầu. B. Nội dung của dự án. I. Cơ sở thành lập dự án. 1.Đối với sách cũ. 2.Đối với đồ dùng cũ. II. Chủ đầu tư và sản phẩm của dự án. 1. Chủ đầu tư. 2. Sản phẩm của dự án. 2.1. Sách cũ. 2.2. Đồ dùng cũ. 3. Phân tích cạnh tranh của dự án. 3.1. Về các sản phẩm sách. 3.1.1. Tại các cửa hàng phôtô-copy. 3.1.2. Tại các cửa hàng sách cũ tổng hợp. 3.1.3. Tại các tụ điểm bán sách ở vỉa hè. 3.2.Về các sản phẩm đồ dùng cũ. III. Địa điểm bố trí. 1. Địa điểm. 2. Hạng mục nâng cấp từng cửa hàng. 3. Sơ đồ mô tả địa điểm. 3.1. Vị trí của các cửa hàng. 3.2. Mô hình chi tiết từng cửa hàng IV. Vốn – Lao động và tổ chức hoạt động. 1. Vốn và lao động. 1.1. Vốn đầu tư. 1.2. Nguồn nhân lực. 2. Tổ chức hoạt động. V. Kế hoạch Marketing. 1. Hình thức quảng cáo và khuyến mai. 1.1. Hình thức quảng cáo. 1.2. Hình thức khuyến mai 2. Nghiên cứu thị trường VI. Dự báo kết quả tài chính của dự án. *Biểu 1: Thống kê kết quả điều tra. *Biểu 2: Bảng dự báo hạng mục chi phí ban đầu và thanh lý. *Biểu 3: Bảng dự báo chi phí thường xuyên. *Biểu 4: Bảng dự báo tài chính của cửa hàng tại đại học Kinh Tế. *Biểu 5: Bảng tổng hợp dự báo tài chính của của cả ba cửa hàng. * Tính toán lợi nhuận dự báo của dự án. VII. Độ rủi ro của dự án. 1. Rủi ro có thể xảy ra. 2. Các giải pháp hạn chế rủi ro. VII.Lợi ích của dự án. 1. Lợi ích kinh tế. 2. Lợi ích xa hội. IX. Phương án kinh doanh trong tương lai. C. Kết luận và kiến nghị.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Dự án khởi nghiệp giành cho sinh viên - Mô hình dự án xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò c­¬ng chi tiÕt cña dù ¸n. A. PhÇn më ®Çu. B. Néi dung cña dù ¸n. I. C¬ së thµnh lËp dù ¸n. 1.§èi víi s¸ch cò. 2.§èi víi ®å dïng cò. II. Chñ ®Çu t­ vµ s¶n phÈm cña dù ¸n. 1. Chñ ®Çu t­. 2. S¶n phÈm cña dù ¸n. 2.1. S¸ch cò. 2.2. §å dïng cò. 3. Ph©n tÝch c¹nh tranh cña dù ¸n. 3.1. VÒ c¸c s¶n phÈm s¸ch. 3.1.1. T¹i c¸c cöa hµng ph«t«-copy. 3.1.2. T¹i c¸c cöa hµng s¸ch cò tæng hîp. 3.1.3. T¹i c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch ë vØa hÌ. 3.2.VÒ c¸c s¶n phÈm ®å dïng cò. III. §Þa ®iÓm bè trÝ. 1. §Þa ®iÓm. 2. H¹ng môc n©ng cÊp tõng cöa hµng. 3. S¬ ®å m« t¶ ®Þa ®iÓm. 3.1. VÞ trÝ cña c¸c cöa hµng. 3.2. M« h×nh chi tiÕt tõng cöa hµng IV. Vèn – Lao ®éng vµ tæ chøc ho¹t ®éng. 1. Vèn vµ lao ®éng. 1.1. Vèn ®Çu t­. 1.2. Nguån nh©n lùc. 2. Tæ chøc ho¹t ®éng. V. KÕ ho¹ch Marketing. 1. H×nh thøc qu¶ng c¸o vµ khuyÕn m·i. 1.1. H×nh thøc qu¶ng c¸o. 1.2. H×nh thøc khuyÕn m·i 2. Nghiªn cøu thÞ tr­êng VI. Dù b¸o kÕt qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. *BiÓu 1: Thèng kª kÕt qu¶ ®iÒu tra. *BiÓu 2: B¶ng dù b¸o h¹ng môc chi phÝ ban ®Çu vµ thanh lý. *BiÓu 3: B¶ng dù b¸o chi phÝ th­êng xuyªn. *BiÓu 4: B¶ng dù b¸o tµi chÝnh cña cöa hµng t¹i ®¹i häc Kinh TÕ. *BiÓu 5: B¶ng tæng hîp dù b¸o tµi chÝnh cña cña c¶ ba cöa hµng. * TÝnh to¸n lîi nhuËn dù b¸o cña dù ¸n. VII. §é rñi ro cña dù ¸n. 1. Rñi ro cã thÓ x¶y ra. 2. C¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro. VII.Lîi Ých cña dù ¸n. 1. Lîi Ých kinh tÕ. 2. Lîi Ých x· héi. IX. Ph­¬ng ¸n kinh doanh trong t­¬ng lai. C. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. A.PhÇn më ®Çu. ThÕ kû hai m­¬i mèt lµ thÕ kØ cña nÒn kinh tÕ tri thøc ®ßi hái cÇn cã mét lùc l­îng lao ®éng giái vµ phong phó ®¸p øng cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Sinh viªn chÝnh lµ lùc l­îng dåi dµo nhÊt ®¸p øng nhu cÇu cña thÕ kØ míi. §Ó ®¸p øng yªu cÇu kh¸ch quan cña thêi ®¹i míi, ba tr­êng ®¹i häc lín thuéc khèi kinh tÕ lµ ®¹i häc Kinh TÕ, ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng vµ ®¹i häc Th­¬ng M¹i ®· tiÕp nhËn kho¶ng 6000 sinh viªn mét n¨m nhËp häc. §Ó cã kÕt qu¶ häc tËp tèt, sinh viªn c¸c tr­êng cÇn cã gi¸o tr×nh bæ trî cho viÖc häc. Cã thÓ nãi r»ng s¸ch lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong hµnh trang cña mçi sinh viªn trong suèt nh÷ng n¨m th¸ng trªn gi¶ng ®­êng ®¹i häc. Nh­ng mét thùc tÕ lµ gi¸ c¶ gi¸o tr×nh bËc ®¹i häc phÇn lín lµ cao vµ kh«ng phï hîp víi tói tiÒn cña sinh viªn. ThËm chÝ, tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng vµ ®¹i häc Th­¬ng m¹i, nhµ tr­êng cã rÊt Ýt s¸ch kinh tÕ b¸n cho sinh viªn do tr­êng kh«ng cã nhiÒu s¸ch ®Ó xuÊt b¶n. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ã, xung quanh c¸c tr­êng ®¹i häc xuÊt hiÖn nhiÒu cöa hµng ph«t«- copy. Ho¹t ®éng cña c¸c cöa hµng nµy ngoµi ph«t« tµi liÖu nã cßn b¸n s¸ch ph«t«. Ho¹t ®éng nµy lµ ho¹t ®éng bÊt hîp ph¸p v× nã x©m ph¹m ®Õn vÊn ®Ò b¶n quyÒn t¸c gi¶. MÆt kh¸c, s¸ch ph«t« cã nhiÒu nh­îc ®iÓm trong qu¸ tr×nh sö dông. V× vËy, chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó mét mÆt cã thÓ gióp cho sinh viªn cã nh÷ng cuèn s¸ch tèt h¬n s¸ch ph«t«, mÆt kh¸c l¹i phï hîp víi tói tiÒn cña sinh viªn? MÆt kh¸c, ®Ó häc tËp tèt, sinh viªn cÇn cã mét cuéc sèng vËt chÊt æn ®Þnh, cã nh÷ng vËt dông thiÕt yÕu ®¶m b¶o cho nhu cÇu cña cuéc sèng . Thùc tÕ cho thÊy r»ng, ë c¸c tr­êng ®¹i häc cßn rÊt nhiÒu sinh viªn nghÌo, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu trªn. VËy, chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó võa gióp sinh viªn võa cã thÓ häc tËp tèt, võa ®¶m b¶o nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu trong sinh ho¹t vµ trong cuéc sèng cuéc sèng? XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhu cÇu thiÕt thùc cña sinh viªn, chóng t«i xin ®Ò xuÊt mét dù ¸n x©y dùng “Sinh viªn qu¸n” víi ba c¬ së ®Æt t¹i ba tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng vµ ®¹i häc Th­¬ng M¹i víi môc ®Ých cung cÊp s¸ch vµ ®å dïng cò cho sinh viªn. B.Néi dung dù ¸n. I.C¬ së thµnh lËp dù ¸n. 1.§èi víi s¸ch cò. Chóng t«i ®· ®i kh¶o s¸t t×nh h×nh b¸n s¸ch xung quanh khu vùc ba tr­êng: ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng vµ ®¹i häc Th­¬ng M¹i vµ thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: * Tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n: Sau cæng kÝ tóc x¸ tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n cã 27 cöa hµng s¸ch ph«t«. Sau kÝ tóc x¸ nhµ I cã mét cöa hµng b¸n s¸ch cò. Ngoµi ra xung quanh tr­êng Kinh tÕ quèc d©n b¸n kÝnh kho¶ng 1 km cã mét sè tô ®iÓm b¸n s¸ch cò tæng hîp nh­ ®­êng Gi¶i Phãng, ng· n¨m Kim Liªn, ®­êng TrÇn Kh¸t Ch©n. * Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng Tr­íc cæng tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng cã 14 cöa hµng s¸ch ph«t«. Trong vßng b¸n kÝnh 1km xung quanh ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng cã mét sè tô ®iÓm b¸n s¸ch cò tæng hîp ( ®­êng L¸ng, ®­êng NguyÔn ChÝ Thanh…). * Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i. Xung quanh tr­êng ®¹i häc Th­¬ng m¹i cã rÊt Ýt cöa hµng s¸ch ph«t« ( 11 cöa hµng), cöa hµng s¸ch cò hay cöa hµng s¸ch tæng hîp. Theo sù kh¶o s¸t cña chóng t«i, c¸c cöa hµng s¸ch ph«t« cña c¶ ba tr­êng ®¹i häc ®Òu tËp trung vµo viÖc b¸n gi¸o tr×nh häc lµ chÝnh. Ngoµi ra s¸ch ph«t« cã nhiÒu nh­îc ®iÓm nªn viÖc nghiªn cøu vµ sö dông s¸ch ph«t« cßn nhiÒu h¹n chÕ. TÊt c¶ c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch cò tæng hîp ë vØa hÌ chñ yÕu lµ b¸n t¹p chÝ cò, truyÖn,s¸ch «n thi ®¹i häc, s¸ch ngo¹i ng÷. V× vËy, viÖc t×m mét cuèn s¸ch chuyªn ngµnh Kinh tÕ nh­ ý muèn cña sinh viªn c¸c tr­êng thuéc khèi Kinh tÕ rÊt khã kh¨n vµ mÊt nhiÒu thêi giê. HiÖn t¹i, chØ cã mét cöa hµng b¸n s¸ch cò thuéc chuyªn ngµnh kinh tÕ sau nhµ I ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n , nh­ng hiÖn nay cöa hµng ®ã ®ang chuyÓn dÇn sang b¸n s¸ch míi. §èi víi s¸ch cò, cöa hµng nµy b¸n víi gi¸ rÊt cao nªn kh«ng phï hîp víi ®a sè sinh viªn. Chóng t«i ®· tiÕn hµnh mét cuéc ®iÒu tra nhá trong ba tr­êng thuéc khèi kinh tÕ vµ thu ®­îc kÕt qu¶ sau: * Tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n:Chóng t«i ph¸t ra 300 phiÕu vµ thu vÒ 290 phiÕu. * Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng: chóng t«i ®· ph¸t ra 100 phiÕu, thu vÒ 95 phiÕu. * Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng m¹i: chóng t«i ®· ph¸t ra 100 phiÕu, thu vÒ 96 phiÕu. KÕt qu¶ ®iÒu tra thu ®­îc tõ ba tr­êng t­¬ng ®­¬ng víi nhau, víi tû lÖ nh­ sau: Ø 44% sinh viªn cã nhu cÇu muèn b¸n s¸ch cò sau khi häc xong gi¸o tr×nh vµ kh«ng dïng ®Õn n÷a. Ø 71.5% sinh viªn cã nhu cÇu mua gi¸o tr×nh phôc vô cho viÖc häc. Víi kÕt qu¶ nh­ trªn, dù ¸n cña chóng t«i tiÕn hµnh ë c¶ ba tr­êng ®¹i häc cã thÞ tr­êng tiÒm n¨ng rÊt lín. NÕu ®­îc tæ chøc tèt th× dù ¸n nµy høa hÑn cã tÝnh kh¶ thi cao. 2. §èi víi ®å dïng cò. Víi luËn chøng nh­ trªn, chóng t«i ®· kh¶o s¸t ë c¸c tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, ®¹i häc Th­¬ng M¹i vµ nhËn thÊy r»ng: Trong vßng b¸n kÝnh 1 km xung quanh c¶ ba tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n, Ngo¹i Th­¬ng, Th­¬ng M¹i ch­a cã mét dÞch vô chuyªn thu mua vµ b¸n ®å dïng cò nµo. HiÖn nay, sinh viªn sau khi ra tr­êng cã nhu cÇu b¸n ®å dïng cò (cßn tèt ) rÊt lín. Chóng t«i ®· tiÕn hµnh cuéc ®iÒu tra ë ba tr­êng ®¹i häc vµ thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: * Tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n: Chóng t«i ph¸t ra 300 phiÕu vµ thu vÒ 290 phiÕu. * Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng: chóng t«i ®· ph¸t ra 100 phiÕu, thu vÒ 95 phiÕu. * Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng m¹i: chóng t«i ®· ph¸t ra 100 phiÕu, thu vÒ 96 phiÕu. KÕt qu¶: Cã 61.35 % sinh viªn cã nhu cÇu b¸n ®å sau khi ra tr­êng. Cã 72.56% sinh viªn cã nhu cÇu mua ®å. KÕt luËn chung: Víi kÕt qu¶ ®iÒu tra thu ®­îc, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng dù ¸n cña chóng t«i høa hÑn mang tÝnh kh¶ thi rÊt cao. ( MÉu phiÕu ®iÒu tra ë phÇn phô lôc) . II. Chñ ®Çu t­ vµ s¶n phÈm cña dù ¸n. 1. Chñ ®Çu t­. C¨n cø vµo sè liÖu ®iÒu tra vÒ nhu cÇu sö dông s¸ch vµ ®å dïng cò, chóng t«i thÊy r»ng dù ¸n “Sinh viªn qu¸n” lµ hoµn toµn kh¶ thi, ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu sö dông cña sinh viªn cña c¶ ba tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, ®¹i häc Th­¬ng M¹i. V× thÕ, chóng t«i, nh÷ng sinh viªn líp Kinh tÕ Ph¸t triÓn 41A tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho dù ¸n nµy. Nhãm cña chóng t«i gåm: 1.NguyÔn ThÞ Minh Thu (sinh n¨m 1981). 2.NguyÔn Thanh Hµ (sinh n¨m 1981). 3.NguyÔn ThÞ DiÖu Linh (sinh n¨m 1980). 4.NguyÔn ThÞ Hoa Hång (sinh n¨m 1981). 5.Chö ThÞ Mü Dung (sinh n¨m 1981). 6.Bïi ThÞ Thanh HuyÒn (sinh n¨m 1981). Nhãm cña chóng t«i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: * Thu- Tr­ëng nhãm: b¹n lµ ng­êi ho¹t b¸t, nãi chuyÖn cã duyªn, dÔ g©y ®­îc c¶m t×nh. * Dung lµ mét ng­êi vui vÎ, hay c­êi, dÔ gÇn. Ngoµi ra, b¹n cã kh¶ n¨ng ngo¹i giao rÊt tèt Hai b¹n Thu vµ Dung sÏ ®¶m nhËn c«ng viÖc qu¶ng b¸ vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, nhÊt lµ trong c¸c buæi nãi chuyÖn ®Çu n¨m víi c¸c b¹n sinh viªn. * Linh: tÝnh t×nh nhÑ nhµng, cã ãc thÈm mü cao, khÐo tay. B¹n sÏ ®¶m nhËn c«ng viÖc trang trÝ cöa hµng vµ ®ãng bäc l¹i s¸ch. * Hµ: ®· tõng cã kinh nghiÖm trong qu¶n lý sæ s¸ch vµ h¹ch to¸n kinh doanh. V× thÕ, b¹n rÊt phï hîp víi vai trß kÕ to¸n kiªm thñ quü cña dù ¸n. * Hång: lµ bÝ th­ trong suèt bèn n¨m ngåi ghÕ gi¶ng ®­êng, ®iÒu nµy gióp b¹n t¹o ®­îc c¸c mèi quan hÖ réng r·i víi thÇy c« vµ b¹n bÌ. Do ®ã, b¹n cã lîi thÕ trong viÖc qu¶ng c¸o vµ t¹o ra c¸c mèi thu mua s¶n phÈm. * HuyÒn: ®· cã thêi gian b¸n hµng t¹i cöa hµng l­u niÖm, v× thÕ b¹n rÊt cã kinh nghiÖm trong viÖc b¸n hµng. §ång thêi, cã thÓ cïng Linh tham gia trang trÝ cöa hµng. Ngoµi ra, c¶ s¸u chóng t«i ®Òu lµ nh÷ng sinh viªn n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, lµm viÖc cã ph­¬ng ph¸p. §©y chÝnh lµ lîi thÕ lín khi chóng t«i thùc hiÖn dù ¸n nµy. 2.S¶n phÈm cña dù ¸n. Dù ¸n cña chóng t«i tËp trung x©y dùng vµ cho ra ®êi “Sinh viªn qu¸n” víi ba c¬ së ®Æt t¹i ba tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, ®¹i häc Th­¬ng M¹i. Chóng t«i chñ yÕu sÏ kinh doanh trong lÜnh vùc sau: 2.1.S¸ch cò S¶n phÈm s¸ch cò cña chóng t«i tËp trung chÝnh vµo s¸ch cò thuéc lÜnh vùc kinh tÕ nh­ gi¸o tr×nh häc, s¸ch tham kh¶o… §Ó tiÖn cung cÊp mét sè th«ng tin cËp nhËt cho sinh viªn, ngoµi ra chóng t«i cßn cã c¶ nh÷ng t¹p chÝ thuéc chuyªn ngµnh Kinh tÕ nh­: Kinh tÕ Ph¸t triÓn, Kinh tÕ vµ Dù b¸o, Kinh tÕ Th­¬ng M¹i, Kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng… Bªn c¹nh nh÷ng s¸ch,t¹p chÝ vÒ kinh tÕ, chóng t«i cßn cã c¶ nh÷ng ®Çu truyÖn hay, cã gi¸ trÞ nh©n v¨n cao c¶ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nhiÒu b¹n muèn hiÓu thªm vÒ thÕ giíi v¨n häc. §ång thêi gióp cho sinh viªn ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ c¶ mÆt tri thøc vµ t©m hån. 2.2.§å dïng cò. Tõ nh÷ng lËp luËn nh­ ë phÇn ®Çu th× ®å dïng cò cña dù ¸n nµy lµ nh÷ng vËt dông thiÕt yÕu cña sinh viªn cho cuéc sèng sinh ho¹t còng nh­ cho qu¸ tr×nh häc tËp nh­ gi¸ s¸ch, bµn häc, ®Ìn bµn, vËt trang trÝ phßng… Cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ s¶n phÈm míi vµ trªn thÞ tr­êng hiÖn nay ch­a xuÊt hiÖn. 3. Ph©n tÝch tÝnh c¹nh tranh cña dù ¸n. 3.1.C¸c s¶n phÈm s¸ch. Qua c¸c cuéc ®iÒu tra cña chóng t«i vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, chóng t«i nhËn thÊy: 3.1.1.T¹i c¸c cöa hµng Ph«t«copy. HiÖn nay trong tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n cã 27 cöa hµng b¸n s¸ch ph«t«, tr­êng Ngo¹i Th­¬ng cã 14 vµ tr­êng Th­¬ng M¹i cã 11. T¹i c¸c cöa hµng nµy cã b¸n rÊt nhiÒu s¸ch ph«t« víi nhiÒu ®Çu s¸ch kh¸c nhau mµ chñ yÕu lµ gi¸o tr×nh häc. XÐt vÒ nh÷ng lo¹i s¸ch ph«t« nµy chóng t«i nhËn thÊy: §Ó tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn nªn tÊt c¶ nh÷ng cöa hµng s¸ch ph«t«copy ®Òu b¸n s¸ch ph«t« khæ nhá, chi b»ng mét nöa khæ s¸ch nguyªn b¶n ( tøc lµ b»ng 1/4 khæ giÊy A4). VÒ mÆt chÊt l­îng: ChÊt l­îng nh÷ng cuèn s¸ch nµy kh«ng tèt, khi sö dông nhiÒu th× ch÷ sÏ bÞ mê ®i. Qua ®ã cã thÓ thÊy r»ng: sö dông s¸ch ph«t« kh«ng thuËn lîi cho qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu cña sinh viªn (thËm chÝ nã cßn lµm gi¶m thÞ lùc cña sinh viªn). Ngoµi ra, s¸ch ph«t« ®éng ch¹m ®Õn vÊn ®Ò b¶n quyÒn t¸c gi¶ mµ. §iÒu nµy ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong Bé LuËt d©n sù vµ hiÖn lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi. Trong t­¬ng lai, khi c¸c quy ®Þnh vÒ b¶n quyÒn ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc th× c¸c qu¸n s¸ch ph«t« nµy kh«ng thÓ tån t¹i ®­îc. Cßn trong thùc tÕ hiÖn nay, c¸c cöa hµng s¸ch ph«t« vÉn lµ ®èi thñ c¹nh tranh lín cña dù ¸n nµy. Nh­ng khi ph©n tÝch sè liÖu ®iÒu tra, chóng t«i thÊy hÇu hÕt sinh viªn cho r»ng sö dông s¸ch cò vÉn tèt h¬n s¸ch ph«t« mÆc dï gi¸ s¸ch cò cã rhÓ cao h¬n s¸ch ph«t« tõ 5- 10%. VËy, lÝ do nµo mµ sinh viªn c¸c tr­êng ®¹i häc hiÖn nay vÉn sö dông s¸ch ph«t« trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu cña m×nh. Cã thÓ tãm l­îc mét sè lÝ do sau: §Ó mua mét bé gi¸o tr×nh míi cho mét kú häc, mçi sinh viªn trung b×nh ph¶i chi tõ 100.000 ®ång ®Õn 150.000 ®ång.( Sè tiÒn nµy cßn phô thuéc vµo sè m«n häc trong kú vµ gi¸ cña mçi cuèn gi¸o tr×nh). Tuy nhiªn, do kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh cña sinh viªn cßn rÊt h¹n hÑp nªn sinh viªn ®· t×m ®Õn víi nh÷ng cöa hµng s¸ch ph«t« mÆc dï còng ®· nhËn ra yÕu ®iÓm cña nh÷ng cuèn s¸ch nµy. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn lµ sinh viªn cã thÓ lªn th­ viÖn t×m vµ m­în tµi liÖu. Tuy nhiªn, hÖ thèng th­ viÖn cña ®a sè c¸c tr­êng ®¹i häc hiÖn nay ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nµy nh­: sè l­îng s¸ch tham kh¶o Ýt, kh«ng ®­îc m­în s¸ch vÒ nhµ... §iÒu nµy rÊt h¹n chÕ cho sinh viªn trong viÖc nghiªn cøu ( ®Æc biÖt lµ khi sinh viªn chuyÓn sang ph­¬ng ph¸p häc míi- tù nghiªn cøu lµ chÝnh). Nguyªn nh©n ®Æc biÖt quan träng lµ: do gi¸ s¸ch míi cao, sinh viªn l¹i muèn ®¸p øng yªu cÇu häc tËp cña m×nh nªn cã thÓ ®äc s¸ch cò. Trong ba tr­êng ®¹i häc nµy chØ cã mét hiÖu s¸ch cò phôc vô nhu cÇu cña sinh viªn ë tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Tuy nhiªn, cöa hµng nµy thu mua s¸ch cò cña sinh viªn víi gi¸ rÊt rÎ, khi b¸n ra th× b¸n víi gi¸ rÊt cao ( gÇn b»ng víi gi¸ s¸ch míi). MÆt kh¸c, hiÖn nay cöa hµng nµy ®ang dÇn chuyÓn h­íng b¸n s¸ch míi. 3.1.2.T¹i c¸c cöa hµng s¸ch cò tæng hîp. XÐt ph¹m vi xung quanh tr­êng, b¸n kÝnh trong vßng 1 km, chóng t«i thÊy: - Tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Sau kÝ tóc x¸ nhµ Mét cã mét cöa hµng b¸n s¸ch cò chuyªn ngµnh kinh tÕ. Tuy nhiªn, cöa hµng nµy thu mua s¸ch cò cña sinh viªn víi gi¸ rÊt rÎ, khi b¸n ra th× b¸n víi gi¸ rÊt cao ( gÇn b»ng víi gi¸ s¸ch míi). MÆt kh¸c, hiÖn nay cöa hµng nµy ®ang dÇn chuyÓn h­íng b¸n s¸ch míi lµ chñ yÕu. Ngoµi ra, trªn ®­êng Gi¶i Phãng, ®­êng TrÇn Kh¸t Ch©n vµo buæi tèi th­êng cã c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch b¸o cò. - Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng. Trªn ®­êng L¸ng cã c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch b¸o cò ho¹t ®éng c¶ ngµy. Ngoµi ra, trªn ®­êng NguyÔn ChÝ Thanh vµo buæi tèi, thØnh tho¶ng cã mét vµi hµng bµy b¸n s¸ch cò. - T¹i tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i: kh«ng cã cöa hµng s¸ch cò nµo xung quanh tr­êng. C¸c cöa hµng nãi trªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung sau: - VÒ gi¸ c¶: Gi¸ s¸ch cò cña c¸c cöa hµng nµy rÊt bÊt hîp lÝ. Gi¸ thu mua: Gi¸ thu mua cña c¸c cöa hµng vµ c¸c tô ®iÓm nµy th­êng rÊt thÊp. Sinh viªn mang s¸ch ®Õn th­êng bÞ Ðp gi¸, chØ b¸n ®­îc tõ 1/4 ®Õn 1/5 gi¸ s¸ch míi ( ®iÒu nµy còng cßn tuú vµo møa ®é quan träng vµ chÊt l­îng cña s¸ch). Gi¸ b¸n: Trong khi gi¸ thu mua rÊt thÊp nh­ trªn th× gi¸ b¸n nh÷ng cuèn s¸ch nµy rÊt cao, th­êng b»ng 2/3 gi¸ s¸ch míi. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho sinh viªn t×m ®Õn víi c¸c cöa hµng s¸ch cò rÊt Ýt mµ t×m ®Õn c¸c cöa hµng ph«t«copy. - Chñ c¸c cöa hµng s¸ch b¸o cò kh«ng thÓ t­ vÊn cho kh¸ch hµng nh÷ng cuèn s¸ch tham kh¶o cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu khi hä ®Õn cöa hµng. - C¸c cöa hµng kh«ng cã sù s¾p xÕp, ph©n lo¹i s¸ch mét c¸ch hÖ thèng. V× vËy, sinh viªn th­êng rÊt mÊt thêi giê ®Ó lùa chän ®­îc s¸ch m×nh cÇn t×m. 3.1.3.T¹i c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch ë vØa hÌ: HiÖn nay trªn pham vi Hµ Néi cã rÊt nhiÒu c¸c tô ®iÓm b¸n s¸ch trªn vØa hÌ nh­ §­êng L¸ng, ®­êng Gi¶I Phãng, ®­êng TrÇn Kh¸t Ch©n… C¸c tô ®iÓm nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - HÇu nh­ kh«ng cã s¸ch thuéc chuyªn ngµnh kinh tÕ ( ®Æc biÖt lµ gi¸o tr×nh). C¸c cöa hµng nµy th­êng hay b¸n truyÖn, t¹p chÝ, b¸o cò, s¸ch «n thi ®¹i häc. - Ngo¹i trõ c¸c tô ®IÓm trªn ®­êng L¸ng ho¹t ®éng c¶ ngµy, cßn c¸c tô ®iÓm kh¸c ho¹t ®éng chñ yÕu vµo buæi tèi nªn rÊt bÊt tiÖn cho sinh viªn trong viÖc ®i l¹i t×m kiÕm s¸ch. Tõ nh÷ng ph©n tÝch ë trªn, chóng t«i cã thÓ nãi r»ng s¶n phÈm cña chóng t«i cung cÊp rÊt cã Ých cho sinh viªn, mÆt kh¸c nã cã nh÷ng ®IÓm m¹nh h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c v× nh÷ng nguyªn nh©n sau: - §Þa ®iÓm cña chóng t«i n»m ë khu vùc trong tr­êng. V× vËy cã thÓ tiÕt kiÖm thêi gian ®i l¹i cho sinh viªn - VÒ mÆt gi¸ c¶: Nh÷ng s¶n phÈm cña chóng t«i cã møc gi¸ b¸n thÊp h¬n vµ møc gi¸ thu mua cao h¬n so víi c¸c cöa hµng kh¸c nªn sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng sinh viªn ®Õn víi cöa hµng chóng t«i. - ChÊt l­îng: S¶n phÈm cña chóng t«i cung cÊp ®Òu cã chÊt l­îng tèt, víi: § S¸ch : +S¸ch sÏ ®­îc ph©n lo¹i mét c¸ch hÖ thèng nªn sinh viªn sÏ dÔ dµng t×m ®­îc nh÷ng cuèn s¸ch cÇn thiÕt vµ tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu thêi gian. +Chñng lo¹i s¸ch rÊt ®a d¹ng ( bao gåm c¶ s¸ch ®¹i c­¬ng, s¸ch chuyªn ngµnh, s¸ch tham kh¶o…) § T¹p chÝ: Ngoµi s¸ch, chóng t«i sÏ cung cÊp nguån tin thùc tÕ gióp cho sinh viªn cËp nhËt th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh lªn th­ viÖn t×m tin ( sè l­îng b¸o cò m­în ph«t« Ýt, kh«ng ®­îc m­în b¸o vÒ nhµ…) Chóng t«i cã nguån thu mua t¹p chÝ vµ b¸o cò do liªn hÖ ®­îc víi c¸c gi¸o viªn d¹y ®¹i häc cña c¸c tr­êng do c¸c gi¸o viªn trong tr­êng cã rÊt nhiÒu t¹p chÝ vµ b¸o chuyªn ngµnh. Cã thÓ nãi, ®©y lµ nguån cung cÊp æn ®Þnh, cã chÊt l­îng tèt vµ l©u dµi. Ngoµi ra, chóng t«i cßn t­ vÊn cho kh¸ch hµng vÒ nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o, c¸ch thøc tiÕp cËn víi th«ng tin, phôc vô cho qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu. 3.2. VÒ s¶n phÈm ®å dïng cò. Chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng ®©y ®©y lµ mét dÞch vô hoµn toµn míi vµ rÊt h÷u Ých cho sinh viªn ®Æc biÖt lµ nh÷ng sinh viªn sèng trong kÝ tóc x¸. Sinh viªn sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ rÊt lín vÒ viÖc mua s¾m ®å dïng sinh ho¹t. KÕt luËn: Qua ph©n tÝch t×nh h×nh nh­ trªn, chóng t«i nhËn thÊy më cöa hµng “ Sinh viªn qu¸n” dµnh cho sinh viªn thuéc khèi kinh tÕ bëi nã sÏ gióp cho sinh viªn tiÕp cËn ®­îc víi nguån tri thøc quÝ gi¸ ®Ó häc tËp tèt h¬n. Ngoµi ra, nã cßn gióp cho sinh viªn cã thÓ bít ®i ®­îc nh÷ng lo toan cña cuéc sèng ®Ó häc tËp tèt h¬n. III. §Þa ®iÓm bè trÝ . 1.§Þa ®iÓm. §èi t­îng phôc vô cña dù ¸n kh«ng chØ cã sinh viªn cña ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n mµ cßn cã sinh viªn c¸c tr­êng kh¸c ®Æc biÖt lµ sinh viªn c¸c tr­êng thuéc khèi ngµnh kinh tÕ. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña dù ¸n ®­îc më réng ra ba tr­êng: §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng vµ §¹i häc Th­¬ng M¹i. T¹i mçi tr­êng, chóng t«i sÏ më mét cöa hµng mua b¸n s¸ch vµ ®å dïng cò nh»m phôc vô nhu cÇu cña sinh viªn. Chóng t«i sÏ sö dông mét gian hµng ë gÇn khu vùc kÝ tóc x¸ ®Ó lµm n¬i ho¹t ®éng cña dù ¸n. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ, chóng t«i ®· chän läc ®­îc ba ®Þa ®iÓm kh¸ thuËn lîi. §Æc biÖt, c¶ ba cöa hµng ®Òu n»m trong khu vùc c¸c cöa hµng phôc vô cho sinh viªn, n¬i mµ tõ tr­íc ®Õn nay vÉn ®­îc coi lµ thu hót ®­îc sù chó ý cña sinh viªn nhiÒu nhÊt. V× vËy, viÖc më cöa hµng t¹i ba ®Þa ®iÓm nµy còng sÏ g©y ®­îc sù chó ý cña sinh viªn. T¹i tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®Þa ®iÓm mµ chóng t«i chän lùa n»m gÇn víi khu vùc kÝ tóc x¸ c¸ch cæng sau ch­a ®Çy 5m. PhÝa tr­íc cöa hµng cã mét kho¶ng trèng kh¸ réng, võa t¹o cho cöa hµng mét kh«ng gian tho¸ng ®·ng, võa lµm chç ®Ó xe cho sinh viªn ®Õn mua hµng. T¹i tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i, ®©y lµ mét ®Þa ®iÓm rÊt thuËn lîi bëi nã kh«ng chØ n»m gÇn khu kÝ tóc x¸ mµ cßn n»m s¸t khu vùc gi¶ng ®­êng nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn ®Õn mua b¸n hµng. T¹i tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, do ®Æc ®iÓm khu vùc nµy gåm cã hai tr­êng gÇn nhau: ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, Häc viÖn Quan HÖ Quèc TÕ ( hai tr­êng c¸ch nhau kho¶ng 60 mÐt, cïng n»m trªn ®­êng Chïa L¸ng) nªn c¸c cöa hµng më ra cã thÓ phôc vô cho sinh viªn cña c¶ hai tr­êng. V× vËy, ®Þa ®iÓm chóng t«i lùa chän n»m trong khu vùc c¸c cöa hµng nµy c¸ch §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng 150 m. ViÖc ®Æt cöa hµng t¹i ®©y gióp chóng t«i cã thªm ®èi t­îng phôc vô, kh«ng chØ cã sinh viªn ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng mµ cßn cã c¶ sinh viªn Häc viÖn Quan HÖ Quèc TÕ. §Þa ®iÓm nµy n»m trªn ®­êng Chïa L¸ng, võa dÔ thÊy, võa thuËn tiÖn cho viÖc sinh viªn ®Õn víi cöa hµng. C¶ ba ®Þa ®iÓm nµy ®Òu cã mét kho¶ng kh«ng gian kh¸ réng phÝa tr­íc vµ n»m ë vÞ trÝ dÔ quan s¸t. DiÖn tÝch cña mçi cöa hµng réng trung b×nh 15 m². DiÖn tÝch nµy rÊt phï hîp víi lo¹i h×nh kinh doanh cña chóng t«i. 2. H¹ng môc n©ng cÊp tõng cöa hµng. Lµm thªm mét g¸c xÐp ®Ó ®ùng s¸ch vµ ®å dïng. Mét biÓn qu¶ng c¸o trang trÝ tr­íc cöa hµng. D¸n l¹i t­êng vµ mét sè trang trÝ kh¸c. §ãng thªm ba gi¸ s¸ch èp vµo t­êng. Mét ®iÖn tho¹i ®Ó bµn. Bµn ghÕ vµ mét sè ®å dïng kh¸c. 3.S¬ ®å m« t¶ ®Þa ®iÓm. 3.1. VÞ trÝ cña c¸c cöa hµng. ªT¹i ®¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n KÝ tóc x¸ nhµ 11 KÝ tóc x¸ nhµ Mét C¨ng Tin Nhµ ¨n Qu¸n ph«t« Qu¸n n­íc Cöa hµng l­u niÖm Qu¸n c¬m Qu¸n röa xe Qu¸n c¬m §Þa ®iÓm cöa hµng ªT¹i ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng: Häc viÖn Quan HÖ Quèc TÕ §¹i häc ngo¹i Th­¬ng §­êng NguyÔn ChÝ V¨n phßng phÈm Thanh 60 m 150 m Hµng Ph«t« Qu¸n B­u ®iÖn §Þa ®iÓm Cöa hµng ªT¹i ®¹i häc Th­¬ng M¹i. Gi¶ng ®­êng Gi¶ng ®­êng Héi tr­êng §Þa ®iÓm cöa hµng B·i xe Qu¸n n­íc Khu«n viªn Gi¶ng ®­êng Cöa hµng v¨n phßng phÈm Cæng tr­êng ®­êng Mai DÞch 3.2.M« h×nh chi tiÕt tõng cöa hµng Bµn giao dÞch 50 cm G¸c xÐp Gi¸ s¸ch 1.2 mÐt Gi¸ s¸ch 50 cm IV.Vèn- Lao ®éng vµ tæ chøc ho¹t ®éng. Dù ¸n thùc hiÖn kÓ tõ khi dù ¸n ®­îc phª duyÖt. Thêi gian hoµn tÊt ®Ó dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng lµ mét th¸ng, thêi gian dù ¸n ho¹t ®éng trong hai n¨m. Chóng t«i lµm thñ tôc ®¨ng kÝ kinh doanh t¹i ph­êng §ång T©m, quËn Hai Bµ Tr­ng. 1. Vèn vµ lao ®éng. 1.1. Vèn ®Çu t­. C¸c nguån b¶o ®¶m gåm: Vèn tù cã: 60.000.000 ®ång. Mçi thµnh viªn huy ®éng vèn tõ gia ®×nh 10.000.000 ®ång. Vèn vay: Vay tõ quü ­u ®·i dµnh cho sinh viªn 12.triÖuVND /6 thµnh viªn ( kh«ng l·i suÊt trong n¨m ®Çu). 1.2. Nguån nh©n lùc. DÞch vô kinh doanh t¹i ba ®Þa ®IÓm: tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, ®¹i häc Th­¬ng M¹i. S¸u thµnh viªn sÏ chia thµnh ba nhãm, mçi cöa hµng sÏ do hai thµnh viªn ®¶m nhËn c«ng viÖc tr«ng coi. Ph©n bæ nguån nh©n lùc nh­ sau: - T¹i tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n: NguyÔn ThÞ DiÖu Linh Chö ThÞ Mü Dung - T¹i tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng: Bïi ThÞ Thanh HuyÒn NguyÔn ThÞ Hoa Hång - T¹i tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i: NguyÔn ThÞ Minh Thu NguyÔn Thanh Hµ 2. Tæ chøc ho¹t ®éng. *Cöa hµng më cöa liªn tôc tõ 8h- 19h mçi ngµy. C«ng viÖc cña mçi nhãm nh­ sau: Ghi sè l­îng vµ lo¹i hµng b¸n ra còng nh­ doanh thu thu ®­îc trong ngµy. C¸c kho¶n chi phÝ trong thêi gian ho¹t ®éng cña cöa hµng m×nh phô tr¸ch. Sè l­îng vµ lo¹i hµng ho¸ thu mua. *Thu mua: TËp trung chñ yÕu vµo cuèi mçi kú vµ tr­íc khi vµo kú n¨m häc míi. Ngoµi ra, trong thêi gian cßn l¹i, chóng t«i vÉn tiÕn hµnh thu mua t¹i mçi cöa hµng. *Thêi gian b¸n hµng: TËp trung vµo ®Çu mçi kú häc. Tuy nhiªn, theo sè liÖu ®iÒu tra, sè l­îng sinh viªn cã nhu cÇu mua ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh häc, con sè nµy chiÕm tíi 47.4%. Do vËy, cöa hµng vÉn më cöa liªn tôc trong c¶ n¨m häc vµ trong kú vÉn cÇn dù tr÷ mét sè l­îng s¸ch nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸p øng kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ l­îng nhu cÇu nµy. V.KÕ ho¹ch Marketing. 1. H×nh thøc qu¶ng c¸o vµ khuyÕn m·i 1.1. H×nh thøc qu¶ng c¸o. V× dÞch vô kinh doanh nµy phôc vô chñ yÕu cho sinh viªn thuéc chuyªn ngµnh kinh tÕ, cöa hµng l¹i ®Æt ngay trong tr­êng nªn chóng t«i chØ sö dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o ®¬n gi¶n nh­: Ph¸t tê r¬i Th«ng qua hÖ thèng ph¸t thanh cña c¸c tr­êng ®¹i häc. Th«ng qua m¹ng l­íi b¹n bÌ. Ngoµi ra, ®Ó qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµo ®Çu mçi kú häc, chóng t«i sÏ tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn trªn líp víi c¸c b¹n sinh viªn nh»m giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña chóng t«i, ®ång thêi phæ biÕn cô thÓ c¸ch thøc thu mua vµ ®­a ra b¶ng gi¸ t­¬ng øng víi chÊt l­îng cña s¸ch. Tõ ®ã, sÏ t¹o ra ®­îc mèi quan hÖ kh¨ng khÝt vµ l©u dµi gióp duy tr× ®­îc c¸c b¹n hµng th­êng xuyªn. 1.2. H×nh thøc khuyÕn m·i. Sinh viªn nµo mua nhiÒu sÏ ®­îc gi¶m gi¸ hoÆc ®­îc tÆng thªm b¸o, t¹p chÝ kinh tÕ ®Ó tham kh¶o thªm. Ngoµi ra, chóng t«i s½n sµng t­ vÊn c¸ch häc vµ giíi thiÖu c¸c tµi liÖu tham kh¶o cña c¸c m«n häc ®¹i c­¬ng cho sinh viªn nÕu cÇn, ®Æc biÖt lµ sinh viªn n¨m thø nhÊt b»ng chÝnh kinh nghiÖm cña chóng t«i. 2. Nghiªn cøu thÞ tr­êng. Theo ®iÒu tra ë mét sè dÞch vô mua b¸n s¸ch cò, møc gi¸ b¸n kh¸ cao, b»ng 60 - 70% gi¸ s¸ch míi. ViÖc mua b¸n nh­ vËy rÊt bÊt hîp lý, kh«ng tho¶ ®¸ng víi sinh viªn. KÕt hîp gi÷a t×nh h×nh thùc tÕ vµ sè liÖu ®iÒu tra, chóng t«i ®­a ra mét møc gi¸ phï hîp h¬n: Gi¸ thu mua = 34.05% so víi gi¸ s¸ch míi. Gi¸ b¸n ra = 54.95% so víi gi¸ s¸ch míi. Còng theo sè liÖu ®iÒu tra, 71.5% sinh viªn ®­îc hái cho r»ng dÞch vô s¸ch cò nµy rÊt cÇn thiÕt vµ hä s½n sµng mua víi møc gi¸ trªn. §èi víi ®å dïng cò, ®©y lµ mét dÞch vô hÕt søc míi mÎ, ch­a thÊy xuÊt hiÖn trong c¸c ký tóc x¸ cña sinh viªn. Qua ®iÒu tra, cã 61.35% sè sinh viªn cã nhu cÇu b¸n ®å dïng cò sau khi ra tr­êng, cßn sè ng­êi muèn mua lªn tíi 72.56%. C¨n cø nh­ trªn, chóng t«i ®­a ra møc gi¸ nh­ sau: Gi¸ thu mua = 29% gi¸ míi Gi¸ b¸n = 44.57% gi¸ míi. Dù ¸n ®· nhËn ®­îc sù ñng hé nhiÖt t×nh tõ phÝa sinh viªn bëi ®©y lµ mét dÞch vô rÊt thiÕt thùc, nã ®· ®¸p øng ®­îc phÇn nµo nhu cÇu cña sinh viªn. VI. Dù b¸o kÕt qu¶ Tµi chÝnh cña dù ¸n. Tæng hîp kÕt qu¶ phiÕu ®iÒu tra. Chóng t«i ®· ph¸t ra 500 phiÕu, thu vÒ 486 phiÕu. KÕt qu¶ ®iÒu tra nh­ sau: (KÕt qu¶ ®iÒu tra ë trang bªn) BiÓu 1: Thèng kª kÕt qu¶ ®iÒu tra. C©u hái Tuú chän Sè phiÕu ®ång ý % sè phiÕu ®ång ý B¹n sÏ xö lÝ nh­ thÕ nµo víi ®å dïng cò vµ s¸ch cò mµ b¹n kh«ng sö dông n÷a? a/B¸n b/Gi÷ l¹i 214 272 44% 56% B¹n cã muèn b¸n s¸ch cò vµ ®å dïng cò kh«ng? a/Cã b/Kh«ng 347 139 71.5% 28.5% Theo b¹n, dÞch vô mua b¸n s¸ch cò vµ ®å cò cã cÇn thiÕt kh«ng? a/CÇn thiÕt b/Kh«ng cÇn thiÕt 457 87 94% 6% B¹n ®· thÊy cã dÞch vô nµo t­¬ng tù nh­ thÕ nµy ch­a? ë ®©u? a/Cã b/Ch­a 339 87 82% 18% B¹n hay mua s¸ch vµ ®å dïng vµo thêi ®iÓm nµo? a/§Çu k× b/Cuèi k× c/Gi÷a k× d/BÊt k× thêi ®iÓm nµo trong n¨m 226 0 42 218 46.6% 0% 8.6% 47.8% B¹n thÊy khoang gi¸ thu mua nµo lµ hîp lÝ. ( so víi gi¸ s¸ch míi). a/Víi s¸ch cò: 30-35% 35-40% b/Víi ®å dïng cò:25-30% 35-40% 335 151 340 146 69% 31% 70% 30% B¹n thÊy khoang gi¸ b¸n nµo lµ phï hîp? a/Víi gi¸ s¸ch cò: 40-45% 50-55% b/Víi gi¸ ®å dïng cò: 40-45% 45-50% 248 238 285 201 51% 49% 58.6% 41.4% Dùa vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra nhu cÇu thÞ tr­êng, chóng t«i dù tÝnh sÏ ®­a ra møc gi¸ mua vµ b¸n theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn nh­ sau: Gi¸ ∑Pi(tb) * Qi víi i(tb) : gi¸ trug b×nh cña mét khoang gi¸ ∑Qi Qi : phÇn tr¨m dù kiÕn b¸n víi khoang gi¸ t­¬ng øng. *S¸ch cò - Gi¸ b¸n: = 54.95% - Gi¸ thu mua: =34.05% *§å cò. - Gi¸ b¸n: = 47.57% - Gi¸ thu mua: = 29% BiÓu 2. B¶ng h¹ng môc dù to¸n chi phÝ ban ®Çu vµ thanh lý. ( §v tiÒn tÖ: VND) STT H¹ng môc Gi¸ thµnh ë mét cöa hµng Sè cöa hµng Gi¸ thµnh Gi¸ thanh lý 1 Gi¸ s¸ch 100.000*3(gi¸ s¸ch) 3 900.000 300.000 2 Trang trÝ 35.000 3 105.000 0 3 §­êng d©y ®iÖn tho¹i 600.000 3 1.800.000 1.500.000 4 Mua m¸y ®iÖn tho¹i 70.000 3 210.000 KhuyÕn m¹i cho ng­êi mua l¹i ®­êng d©y. 5 G¸c xÐp 200.000 3 600.000 200.000 6 Bµn+GhÕ (Mua ®å thanh lý) 100.000 3 300.000 100.000 7 BiÓn (khung) 50.000 3 150.000 0 8 Tæng 4.065.000 2.100.000 1. Tæng chi phÝ sau hai n¨m= 1.965.000/4 kú Tæng chi phÝ cè ®Þnh ph©n bæ cho mét kú kinh doanh( trïng víi mét kú häc lµ: = 491.250VND 2. Chi phÝ th­êng xuyªn. BiÓu 3: B¶ng dù to¸n chi phÝ th­êng xuyªn. (§v: ®ång) STT H¹ng môc Thµnh tiÒn 1 L­¬ng ( cho 6 thµnh viªn) 400.000*6=2.400.000 2 Thuª cöa hµng: - Tr­êng §H Kinh TÕ - Tr­êng §H Ngo¹i Th­¬ng - Tr­êng §H Th­¬ng M¹i 1.300.000 500.000 400.000 400.000 3 §iÖn 150.000 4 §iÖn tho¹i 150.000 Tæng 4.000.000 BiÓu 4. B¶ng ph©n tÝch h¹ng môc tµi chÝnh cña cöa hµng t¹i tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n.( §v: triÖu ®ång) Th¸ng 1 2 3 4 5 Dù kiÕn møc b¸n H¹ng môc hµng th¸ng 45% 30% 10% 10% 5% Vèn 25 2.5+19.5 7+4 5+4 3 Nguån vèn b¸n hµng dù kiÕn theo th¸ng 22.5 15 6 6 3 Doanh thu 27 18 7.2 7.2 3.6 Chi phÝ th­êng xuyªn 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Dù kiÕn møc thu mua theo th¸ng 40% 30% 5% 5% 20% Quü 6.1 12.6 1.8 5.8 2.2 Tæng quü = 28.5 triÖu. C¸c cöa hµng ë ®¹i häc Th­¬ng M¹i vµ ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng tÝnh t­¬ng tù víi sè l­îng ph©n bæ nh­ sau: §¹i häc Kinh TÕ : 25 triÖu §¹i häc Th­¬ng M¹i : 17 triÖu. §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng: 12 triÖu Sau ®©y lµ b¶ng tæng hîp dù to¸n tµi chÝnh cña c¶ ba cöa hµng. (xem trang bªn) BiÓu 5: B¶ng tæng hîp dù to¸n tµi chÝnh cho c¶ ba cöa hµng. ( §v: trØÖu ®ång) Th¸ng 1 2 3 4 5 Dù kiÕn møc b¸n hµng theo th¸ng H¹ng môc 45% 30% 10% 10% 5% A) Vèn 54 2+42 10.5+8.5 8+7 4 B) Nguån vèn hµng b¸n dù kiÕn theo th¸ng 52 33.5 11 11 4 C) Doanh thu 62.4 (52*120%) 40.2 13.2 13.2 4.8 D) Chi phÝ s¶n xuÊt 4 4 4 4 4 E) Dù kiÕn møc thu mua theo th¸ng 40% 30% 5% 5% 20% F) Quü 16.4 27.7 2.2 9.2 0.8 (Chó thÝch cña b¶ng sau phÇn ph©n tÝch tµi chÝnh). Tæng quü = 56.3 triÖu. *§èi víi ®å dïng cò sÏ ®­îc ph©n bæ vèn sÏ ®­îc ph©n bæ nh­ sau: - Tr­êng §H Kinh TÕ Quèc D©n: 5 triÖu. - Tr­êng §h Th­¬ng M¹i: 5 triÖu. þTæng vèn ph©n bæ = 13 triÖu - Tr­êng §H Ngo¹i Th­¬ng: 3 triÖu. Do khi ph©n tÝch ë trªn ta cã chªnh lÖch l·i cña ®å cò kho¶ng 15% so víi tæng vèn. MÆt kh¸c, do ®å vµ s¸ch b¸n chung nªn chóng t«i ®· tÝnh tÊt c¶ chi phÝ cho s¸ch. V× vËy mµ tõ vèn chóng ta tÝnh ngay ra ®­îc lîi nhuËn, (víi nhu cÇu lµ 74.5% th× 13 triÖu ®ã b¸n t¹i cöa hµng trong 5 th¸ng chóng t«i tÝnh ®­îc ch¾c ch¾n sÏ hÕt, vµ trong qu¸ tr×nh b¸n nÕu thiÕu, cöa hµng chóng t«i sÏ tiÕp tôc ®Çu t­ më réng diÖn thu mua, nh­ ®å cò cña d©n c­ trong ph­¬ng ¸n kinh doanh trong t­¬ng lai). 13 triÖu*15% = 1.95 triÖu. Mét chu k× kinh doanh cña chóng t«i lµ 5 th¸ng. VËy, lîi nhuËn tr­íc thuÕ sau 5 th¸ng kinh doanh lµ: (56.3+14.5) – (67+0.492) = 8.308 triÖu Lîi nhuËn sau thuÕ sau 5 th¸ng kinh doanh (thuÕ m«n bµi=0.08 triÖu/ n¨m) lµ: 8.308 – 0.08/2 = 8.268 triÖu. Gi¶i thÝch biÓu 5: *Dù kiÕn b¸n hµng theo th¸ng: theo ®iÒu tra cña chóng t«i, sinh viªn tËp trung mua s¸ch vµo ®Çu kú ( th¸ng 1, th¸ng 2). ChÝnh v× vËy, nÕu coi nh­ tæng l­îng s¸ch b¸n c¶ kú lµ 100% th× chóng t«i dù kiÕn ph©n bæ cho th¸ng 1 lµ 45% vµ th¸ng 2 lµ 30%. C¸c th¸ng sau nhu cÇu vÒ s¸ch gi¸o tr×nh lµ hÇu nh­ kh«ng cã mµ chñ yÕu lµ s¸ch tham kh¶o mµ chóng t«i sÏ ph©n bæ theo tû lÖ % nh­ biÓu 4. *A1( dßng A cét 1): th¸ng 1. Th¸ng 1 cã tæng vèn lµ 54 triÖu ®ång ( ®· ®­îc chuyÓn toµn bé vµo s¸ch- thu mua cuèi kú tr­íc vµ ®Çu th¸ng 1). *B1: Nguån vèn b¸n hµng dù kiÕn th¸ng 1 ( 52 triÖu ®ång) *C1: Doanh thu dù kiÕn thu ®­îc tõ nguån vèn hµng b¸n ( 52 triÖu): 52*120% = 62.4 triÖu ®ång . (do lîi nhuËn dù kiÕn lµ 20% so víi gi¸ vèn- theo tÝnh to¸n chªnh lÖch gi¸ b¸n vµ gi¸ thu mua ë trªn). *D1: Chi phÝ dù b¸o th­êng xuyªn ( BiÓu 3- chi phÝ th­êng xuyªn cña c¶ 3 cöa hµng). *E1: Dù kiÕn møc thu mua theo th¸ng . T­¬ng tù nh­ phÇn % dù kiÕn møc b¸n hµng theo th¸ng. *A2 = (2 + 42) triÖu trong ®ã: 2 triÖu lµ gi¸ trÞ s¸ch cßn l¹i cña th¸ng 1 ch­a b¸n hÕt. A2’ = 42 triÖu: lµ tiÒn mua s¸ch thªm cuèi th¸ng 1, ®Çu th¸ng 2 ( b¸n trong th¸ng 2). *F1 = C1 – D1 – A2’ = 16.4 triÖu. C¸c «, môc cßn l¹i trong b¶ng tÝnh to¸n t­¬ng tù. VII.§é rñi ro cña dù ¸n. Rñi ro cã thÓ x¶y ra. * C¶ 6 thµnh viªn cña dù ¸n ®Òu ®ang lµ sinh viªn, mµ mét chu kú dù ¸n trïng víi mét kú häc. V× vËy kh«ng thÓ tr¸nh khái ¶nh h­ëng ®Õn viÖc kinh doanh ( ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò ®i thu mua). * NÕu nh­ viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b¶n quyÒn kh«ng triÖt ®Ó th× cöa hµng s¸ch b¸n s¸ch ph«t« vÉn t¨ng lªn, g©y khã kh¨n rÊt lín cho chóng t«i. * NÕu nh­ hÖ thèng th­ viÖn ®­îc c¶i tiÕn kÞp thêi th× kh¶ n¨ng më réng cöa hµng lµ rÊt khã kh¨n. * Ban ®Çu dù ¸n cña chóng t«i míi ®­îc tiÕn hµnh th× ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh hÇu nh­ ch­a cã. Nh­ng nÕu thÊy sau mét thêi gian ho¹t ®éng dù ¸n tiÕn triÓn tèt th× sÏ xuÊt hiÖn thªm nhiÒu ®èi thñ nh¶y thªm vµo thÞ tr­êng nµy ( lµ nh÷ng nhµ kinh doanh cã kinh nghiÖm, vèn lín). §©y lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh lín cho dù ¸n trong t­¬ng lai. 2. C¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro. * Chóng t«i sÏ t¨ng c­êng c«ng viÖc Marketing ®Ó cã thÓ thu mua s¸ch tËp trung vµ hiÖu qu¶ h¬n ( tr¸nh thêi gian cuèi kú- thêi gian «n thi) * Chóng t«i sÏ t¨ng c­êng phèi hîp víi nhµ tr­êng vµ c¬ quan ph¸p luËt ë ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶i quyÕt triÖt ®Ó c¸c cöa hµng b¸n s¸ch ph«t« trong vµ xung quanh khu vùc tr­êng). * T¨ng c­êng ®Çu s¸ch hay, c¸c t¹p chÝ míi nhÊt ®Ó lµm phong phó thªm chñng lo¹i s¸ch cña cöa hµng ®¸p øng kÞp thêi cho ph­¬ng ph¸p häc míi (tù nghiªn cøu lµ chÝnh). * Chóng t«i sÏ xin thªm sù hç trî cña c¸c doanh nghiÖp bªn ngoµi ( qua sù liªn hÖ cña khoa, ®oµn thÓ...) hoÆc sù hç trî trùc tiÕp cña khoa, ®oµn thÓ ®Ó t¨ng thªm vèn ®Çu t­ më réng quy m« cña cöa hµng, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña dù ¸n. * T¨ng thªm c¸c dÞch vô sau b¸n hµng nh­ t­ vÊn, khuyÕn m¹i... Víi nh÷ng gi¶i ph¸p s¬ bé nh­ trªn, chóng t«i sÏ h¹n chÕ ®­îc phÇn nµo rñi ro dù ¸n cã thÓ gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó dù ¸n cã thÓ vËn hµnh su«n sÎ. VIII.Lîi Ých cña dù ¸n. 1.Lîi Ých kinh tÕ cña dù ¸n. * Gãp phÇn t¹o thªm mét nguån thu nhËp cho 6 thµnh viªn trong nhãm chóng t«i, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn h¬n cho chóng t«i trong viÖc häc tËp vµ sinh ho¹t. * N©ng cao ®êi sèng vµ gi¶m bít chi phÝ mua s¸ch cho sinh viªn. * Gióp cho sinh viªn cã thªm chi phÝ do b¸n s¸ch vµ ®å dïng cò kh«ng dïng n÷a vµ bï ®¾p nh÷ng chi phÝ häc tËp vµ sinh ho¹t. 2.Lîi Ých x· héi cña dù ¸n. * T¹o ®iÒu kiÖn nhiÒu h¬n cho sinh viªn cã thÓ tiÕp cËn s¸ch gi¸o khoa, t¹p chÝ, h¹n chÕ phÇn nµo viÖc sö dông s¸ch ph«t« kÐm chÊt l­îng vµ ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ. * Gi¶i quyÕt phÇn nµo vÊn ®Ò x©m ph¹m b¶n quyÒn t¸c gi¶, t¹o ®éng lùc cho c¸c gi¶ng viªn tÝch cùc tham gia viÕt gi¸o tr×nh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng häc tËp vµ gi¶ng d¹y trong c¸c tr­êng ®¹i häc. IX.Ph­¬ng ¸n kinh doanh trong t­¬ng lai. Trong hai n¨m ho¹t ®éng kinh doanh, dù ¸n cña chóng t«i sÏ ®­îc gi¶i quyÕt theo h­íng: NÕu dù ¸n nµy thµnh c«ng th× tr­íc tiªn sÏ thö nghiÖm dù ¸n víi quy m« vµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng hÑp. Sau ®ã sÏ c¨n cø vµo nhu cÇu cña sinh viªn vµ sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tham gia vµo thÞ tr­êng ®Ó ®­a ra ph­¬ng ¸n kinh doanh trong t­¬ng lai. NÕu viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶, nhu cÇu cña sinh viªn vÉn lín, nh­ng dù ¸n vÉn ch­a ®¸p øng ®ñ vµ kÞp thêi, ®èi thñ tham gia vµo thÞ tr­êng lµ nhá th× chóng t«i sÏ më réng quy m« còng nh­ ph¹m vi ho¹t ®éng. Tr­íc tiªn, chóng t«i sÏ më thªm mét sè cöa hµng t¹i c¸c tr­êng thuéc khèi kinh tÕ nh­ Häc viÖn Ng©n Hµng, Häc viÖn Tµi ChÝnh. §ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c chñng lo¹i s¸ch vµ t¹p chÝ. Sau ®ã më réng ph¹m vi ho¹t ®éng sang cac tr­êng l©n cËn nh­ ®¹i häc B¸ch Khoa, ®¹i häc X©y Dùng. Cã thÓ më réng thªm h×nh thøc kinh doanh kh¸c nh­ cho thuª s¸ch vµ t¹p chÝ. Sau hai n¨m ho¹t ®éng, chóng t«i sÏ tiÕn hµnh thanh lý dù ¸n. TrÞ gi¸ thanh lý ­íc tÝnh 50% so víi gi¸ trÞ ban ®Çu. C. KÕt LuËn Vµ KiÕn NghÞ HiÖn nay thÕ giíi ®ang trong tiÕn tr×nh quèc tÕ ho¸, ViÖt Nam cïng n»m trong vßng xo¸y ®ã. Yªu cÇu cho qu¸ tr×nh ngµy cµng cao, ®Æc biÖt trong lÜnh vù ®µo t¹o nguån nh©n lùc. nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc ( mµ mét lùc l­îng lao ®éng mang tÝnh quy ®Þnh chÝnh cho nÒn kinh tÕ lµ qua c¸c tr­êng ®¹i häc). MÆc dï ®· cã sù nç lùc rÊt lín trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, khai th¸c th«ng tin vµ ®iÒu tra thÞ tr­êng ®Ó x©y dùng dù ¸n song thêi gian cã h¹n nªn dù ¸n cña chóng t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. NÕu dù ¸n chÝnh thøc ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng chóng t«i sÏ hÕt søc cè g¾ng ®Ó “Sinh viªn qu¸n” trë thµnh ®iÓm hÑn cña mçi sinh viªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu trªn gi¶ng ®­êng ®¹i häc. Chóng t«i rÊt mong sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc cã liªn quan tõ phÝa khoa, tr­êng, ®oµn, héi sinh viªn vµ c¸c tæ chøc kh¸c ngoµi tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chóng t«i hoµn hiÖn dù ¸n nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án khởi nghiệp giành cho sinh viên - Mô hình dự án xây dựng.DOC