Đề tài Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long

Chính sách tín dụng ĐTPT của Nhàn-ớc trong thời gian qua thực sự là công cụ quan trọng của Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành vàtriển khai các dự án lớn, các ch-ơng trình trọng điểm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n-ớc. Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt trong thời gian qua vàh-ớng tới ph-ơng châm “an toàn hiệu quả - hội nhập quốc tế - phát triển bền vữngtrong chính sách cho vay tín dụng ĐTPT của Nhàn-ớc thì vấn đề quan trọng cần giải quyết làtối thiểu hóa rủi ro tín dụng. Trong nền kinh tế thị tr-ờng phát triển nh-hiện nay, rủi ro khi cho vay vốn làđiều khó tránh khỏi. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro nh-ng vấn đề quan trọng làcần phải xác định đ-ợc nguồn gốc dẫn đến rủi ro vàtừ đó có thể đ-a ra biện pháp nhằm hạn chế rủi rođến mức thấp nhất. Đối với chính sách tín dụng ĐTPT của Nhàn-ớc do NHPT VN đảm nhiệm, khả năng xảy ra rủi ro rất cao. Do đó, để hạn chế rủi ro trong quá trình thực thi chính sách tín dụng ĐTPT của Nhàn-ớc đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp khác nhau và cần thực hiện một cách đồng bộ, trong đó cần chú trọng đến các nhóm giải pháp cơ bản nh-sau: - Nhóm giải pháp liên quan đến Chính phủ trong việc ban hành chính sách tín dụng ĐTPT của Nhàn-ớc - Nhóm giải pháp liên quan đến NHPT VN - Nhóm giải pháp liên quan đến NHPT VN vàChi nhánh NHPT Vĩnh Long - Nhóm giải pháp liên quan đến Chi nhánh NHPT Vĩnh Long

pdf91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2,5tû ®ång. + N¨m 2005, Chi nh¸nh ®· tr×nh Héi së chÝnh xem xÐt khoanh nî 3,4tû ®ång cho 4 dù ¸n. Trong ®ã, Héi së chÝnh ®· ®ång ý tr×nh Bé tμi chÝnh 61 xem xÐt, tr×nh ChÝnh phñ 3 dù ¸n. Tuy nhiªn, ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay ChÝnh phñ ch−a cã v¨n b¶n tr¶ lêi. + N¨m 2006: • Chi nh¸nh ®· phèi hîp víi Héi së chÝnh tr×nh Bé tμi chÝnh xem xÐt tr×nh ChÝnh phñ vμ ®−îc chÊp nhËn gia h¹n nî c¸c dù ¸n do ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng vay víi gi¸ trÞ gÇn 37tû ®ång. • C¨n cø C«ng v¨n sè 709/HTPT-XLRR ngμy 01/04/2005 cña Quü HTPT vÒ viÖc khëi kiÖn chñ ®Çu t− vi ph¹m hîp ®ång, Chi nh¸nh ®· hoμn chØnh hå s¬ khëi kiÖn 1 dù ¸n do chñ ®Çu t− ®· ch©y lú trong viÖc tr¶ nî vμ ®−îc Tæng gi¸m ®èc chÊp thuËn cho khëi kiÖn ra tßa. HiÖn nay ®ang chê lÞch xÐt xö cña Tßa ¸n nh©n d©n thÞ x· VÜnh Long. 2.3.2.2. Nh÷ng tån t¹i vμ h¹n chÕ trong viÖc xö lý rñi ro - NhiÒu v¨n b¶n h−íng dÉn cña Héi së chÝnh ch−a ®−îc râ rμng cô thÓ nªn viÖc triÓn khai c«ng t¸c phßng ngõa vμ xö lý rñi ro cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Cô thÓ nh− theo quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ph©n lo¹i d− nî ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n b¶o ®¶m nh−ng kh«ng nªu cô thÓ ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n dùa trªn tiªu chÝ nμo, dùa theo gi¸ thÞ tr−êng hay ®¸nh gi¸ l¹i do khÊu hao nªn c¸c th«ng tin vÒ gi¸ trÞ tμi s¶n thÕ chÊp ch−a thùc sù lμ nguån th«ng tin h÷u Ých cho viÖc phßng ngõa vμ xö lý rñi ro. - Cã nhiÒu v¨n b¶n h−íng dÉn cña Nhμ n−íc ®· ban hμnh cã liªn quan ®Õn viÖc b¶o ®¶m tiÒn vay nh−ng Héi së chÝnh ch−a cËp nhËt vμ h−íng dÉn cho Chi nh¸nh kÞp thêi nªn Chi nh¸nh cßn lóng tóng trong viÖc ¸p dông chÕ ®é v¨n b¶n cña Nhμ n−íc. - NHPT VN ch−a x©y dùng ®−îc chÝnh s¸ch qu¶n trÞ rñi ro thèng nhÊt chung cho toμn hÖ thèng, ch−a ®−îc cô thÓ ho¸ b»ng c¸c quy tr×nh xö lý rñi ro nªn viÖc xö lý cña Chi nh¸nh cßn h¹n chÕ. - ThÈm quyÒn cña Chi nh¸nh còng nh− Héi së chÝnh trong viÖc xö lý rñi ro cßn h¹n chÕ nªn tiÕn ®é xö lý nî cßn chËm, ch−a phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ. 62 - Tæ xö lý rñi ro ch−a ho¹t ®éng ®éc lËp, c¸n bé xö lý rñi ro chñ yÕu lμ c¸c c¸n bé kiªm nhiÖm nªn viÖc qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông cßn ph©n t¸n ë c¸c phßng. ChÊt l−îng c«ng t¸c xö lý rñi ro cßn thÊp, ch−a cã sù phèi hîp ch−a chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng, gi÷a chi nh¸nh víi Héi së chÝnh, lμm cho c«ng viÖc gi¸m s¸t rñi ro tÝn dông kh«ng liªn tôc, bÞ gi¸n ®o¹n. - Do tμi s¶n ®¶m b¶o chØ mang tÝnh h×nh thøc vμ nh÷ng bÊt cËp vÒ thñ tôc ph¸p lý trong viÖc xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o ®Ó thu håi nî nªn ¶nh h−ëng ®Õn tiÕn ®é xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o. - C«ng t¸c gi¸m s¸t tÝn dông ch−a ®−îc chÆt chÏ, mét sè c¸n bé tÝn dông ch−a n¾m b¾t ®−îc th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña chñ ®Çu t− nªn ch−a thÓ ®−a ra biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - Do tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô còng nh− kiÕn thøc vÒ luËt ph¸p cña c¸n bé cßn h¹n chÕ nªn ¶nh h−ëng ®Õn tiÕn ®é xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o cña Chi nh¸nh. - Do chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc trong thêi gian qua cßn mét sè ®iÓm ch−a phï hîp víi yªu cÇu cña qu¸ tr×nh héi nhËp nªn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro. KÕt luËn ch−¬ng 2: T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch chÝnh s¸ch cho vay tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc trong thêi gian qua ®ång thêi so s¸nh chÝnh s¸nh tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc víi tÝn dông NHTM. T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ ë VÜnh Long vμ ph©n tÝch t×nh h×nh cho vay vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc trªn ®Þa bμn VÜnh Long tõ n¨m 2002-2006, ®Æc biÖt lμ chó träng ®Õn t×nh h×nh nî qu¸ h¹n qua c¸c n¨m vμ ®i s©u vμo ph©n tÝch tõng nguyªn nh©n dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n, ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt ®¹t ®−îc, nh÷ng tån t¹i vμ h¹n chÕ trong viÖc xö lý rñi ro vμ tõ ®ã lμm c¬ së thùc tiÔn ®Ó ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro ë ch−¬ng 3. 63 Ch−¬ng 3. gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông §TPt cña Nhμ n−íc th«ng qua chi nh¸nh NHPT VÜnh Long 3.1. §Þnh h−íng ph¸t trÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh VÜnh Long tõ nay ®Õn n¨m 2010 3.1.1. Môc tiªu chung - Huy ®éng mäi nguån lùc, më réng liªn kÕt kinh tÕ ngoμi tØnh, ngoμi n−íc ®Èy m¹nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh vμ v÷ng ch¾c, chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vμ dÞch vô. - TËp trung ph¸t triÓn n«ng nghiÖp toμn diÖn, g¾n s¶n xuÊt víi chÕ biÕn vμ thÞ tr−êng tiªu thô, n©ng cao søc c¹nh tranh cña hμng hãa vμ dÞch vô. - ¦u tiªn ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi nh»m môc tiªu ®Èy nhanh ®« thÞ hãa, t¨ng c−êng c«ng t¸c gi¸o dôc ®μo t¹o, khoa häc vμ c«ng nghÖ, b¶o vÖ m«i tr−êng. - X©y dùng nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn ®Ëm ®μ b¶n s¾c d©n téc, ch¨m sãc søc kháe vμ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. 3.1.2. C¸c chØ tiªu chñ yÕu ph¶i ®¹t tõ nay ®Õn n¨m 2010 - Tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP b×nh qu©n hμng n¨m 14%. - C¬ cÊu GDP cña tØnh ®Õn n¨m 2010: + N«ng nghiÖp - thñy s¶n lμ 38% + C«ng nghiÖp - x©y dùng lμ 25% + DÞch vô lμ 37% - Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp - x©y dùng t¨ng b×nh qu©n hμng n¨m lμ 26%. - Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp - thñy s¶n t¨ng b×nh qu©n hμng n¨m 6,5% - Gi¸ trÞ c¸c ngμnh dÞch vô t¨ng b×nh qu©n hμng n¨m 6 %. - Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu trªn ®Þa bμn n¨m 2010 ®¹t 300 triÖu USD, t¨ng b×nh qu©n hμng n¨m 13%. - Tû lÖ huy ®éng ng©n s¸ch víi GDP 12,5%-13% 64 - Tû lÖ hé d©n sö dông n−íc s¹ch ®¹t 98% vμo n¨m 2010. - §Õn n¨m 2010 tû lÖ hé nghÌo d−íi 6% (theo tiªu chÝ thμnh thÞ 260.000 ®/ng−êi, n«ng th«n 200.000 ®/ng−êi). - Lùc l−îng lao ®éng qua ®μo t¹o ®¹t 35% vμo n¨m 2010 - §Õn n¨m 2010, GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi kho¶ng 930-950 USD/n¨m - Gi¶m tû lÖ sinh b×nh qu©n h»ng n¨m 0,025%, ®Õn n¨m 2010 tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn æn ®Þnh 1%. - §Õn n¨m 2010 cã 60/107 x·, ph−êng, thÞ trÊn ®¹t chuÈn v¨n hãa, chiÕm 56,7% - Gi¶m tû lÖ trÎ em suy dinh d−ìng ®Õn n¨m 2010 cßn d−íi 15%. - §Õn n¨m 2010, tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp chiÕm 50% trªn tæng sè lao ®éng toμn tØnh. 3.1.3. NhiÖm vô cô thÓ vμ gi¶i ph¸p chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh tÕ - Thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp toμn diÖn, tiÕp tôc chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, nh©n réng m« h×nh c¸nh ®ång 50 triÖu ®ång/ha/n¨m, ®iÒu chØnh quy ho¹ch phï hîp víi tõng vïng sinh th¸i. - T¨ng nhanh tû träng c«ng nghiÖp - x©y dùng trong c¬ cÊu kinh tÕ, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ c«ng nghiÖp cã lîi ®Ó khai th¸c nguån nguyªn liÖu t¹i chæ, tiÕp tôc quy ho¹ch vμ x©y dùng c¸c côm tuyÕn c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bμn. - Më réng vμ ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh dÞch vô x· héi, ph¸t triÓn ®ång bé 3 lo¹i thÞ tr−êng ®ã lμ thÞ tr−êng vèn, thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n vμ thÞ tr−êng lao ®éng. - §Èy m¹nh tèc ®é xuÊt khÈu vμ ®Èy m¹nh viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu xuÊt khÈu theo h−íng t¨ng tû träng xuÊt khÈu hμng c«ng nghiÖp, dÞch vô, gi¶m dÇn tû träng n«ng nghiÖp. - Huy ®éng ng©n s¸ch h»ng n¨m ®¹t 12,5-13% GDP, tËp trung ng©n s¸ch chi cho ®Çu t− ph¸t triÓn. 65 - Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn vμ t¹o m«i tr−êng th«ng tho¸ng, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thμnh phÇn kinh tÕ, më réng c¸c h×nh thøc liªn kÕt liªn doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lîi thÕ cña tØnh. 3.2. §Þnh h−íng vμ môc tiªu chiÕn l−îc cña viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc th«ng qua NHPT VN tõ nay ®Õn n¨m 2010 3.2.1. §Þnh h−íng: Nguån vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn ph¶i gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc, c¸c ngμnh nghÒ träng ®iÓm vμ c¸c vïng miÒn khã kh¨n cña ®Êt n−íc trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §ång thêi ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu an toμn nguån vèn cho vay vμ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t−, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng theo chñ tr−¬ng cña ChÝnh phñ. Nh− vËy, ph−¬ng ch©m chiÕn l−îc trong ho¹t ®éng qu¶n lý vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t trÓn trong thêi gian tíi lμ “An toμn hiÖu qu¶ - héi nhËp quèc tÕ - ph¸t triÓn bÒn v÷ng 3.2.2. Môc tiªu: Nh»m ®Ó h¹n chÕ c¸c rñi ro tiÒm Èn vμ t¨ng c−êng nguån lùc thóc ®Èy tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn, ®¶m b¶o yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng, mét sè chØ tiªu cÇn ph¶i phÊn ®Êu lμ: - Tæng sè vèn cung øng cho nÒn kinh tÕ giai ®o¹n 2006 - 2010: kho¶ng 170.000tû ®ång, t¨ng tr−ëng 50% so víi giai ®o¹n 2001 - 2005 - Tæng sè vèn huy ®éng trong n−íc kho¶ng 123.00tû ®ång - Tû lÖ nî qu¸ h¹n/Tæng d− nî ®Õn n¨m 2010 d−íi 5% - Tû lÖ an toμn vèn ®Õn n¨m 2010 ®¹t yªu cÇu theo chuÈn mùc quèc tÕ. 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông §TPT trªn ®Þa bμn tØnh VÜnh Long 66 3.3.1. Nh÷ng gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn ChÝnh phñ trong viÖc ban hμnh chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT 3.3.1.1. T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t NHPT VN Trong thêi gian qua, viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cho vay vèn tÝn dông §TPT trªn ®Þa bμn VÜnh Long chñ yÕu lμ kiÓm tra néi bé (do Héi së chÝnh kiÓm tra) nªn ch−a ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan vμ do giíi h¹n vÒ nh©n sù nªn c«ng t¸c kiÓm tra ch−a ®−îc th−êng xuyªn vμ chÆt chÏ. Do ®ã, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn ®ång thêi ®¶m b¶o viÖc cho vay vèn tÝn dông §TPT ®óng chñ tr−¬ng mμ ChÝnh phñ ®· ®Ò ra, ChÝnh phñ cÇn xem xÐt vμ giao cho c¸c Bé, ban, ngμnh cã liªn quan th−êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cho vay tÝn dông §TPT cña NHPT VN. Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra nh»m sím ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt vμ nh÷ng bÊt cËp trong qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT ®Ó cã h−íng kh¾c phôc kÞp thêi. MÆt kh¸c, th«ng qua kÕt qu¶ kiÓm tra thùc tÕ lμ c¬ së ®Ó Bé, ban, ngμnh cã liªn quan tr×nh ChÝnh phñ hoμn thiÖn chÝnh s¸ch cho vay tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc ngμy cμng hiÖu qu¶ h¬n. 3.3.1.2. Cho phÐp NHPT VN linh ho¹t trong viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay Nh− ch−¬ng 2, ®· tr×nh bμy nhiÒu hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay chØ lμ h×nh thøc, ký hîp ®ång thÕ chÊp chñ yÕu lμ ®Ó hîp thøc ho¸ thñ tôc. Do ®ã, ®Ó g¾n kÕt tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t− trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t−, ChÝnh phñ cÇn cho phÐp NHPT VN linh ho¹t trong viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc ®¶m b¶o, cô thÓ nh− sau: - §èi víi nh÷ng dù ¸n cã tμi s¶n thÕ chÊp sau ®Çu t− cã gi¸ trÞ nh− quyÒn sö dông ®Êt, m¸y mãc thiÕt bÞ... hoÆc nh÷ng dù ¸n mμ tû lÖ tham gia vèn tù cã lín th× chØ thÕ chÊp b»ng tμi s¶n h×nh thμnh sau ®Çu t−. - §èi víi nh÷ng dù ¸n mμ tû lÖ tham gia vèn tù cã thÊp vμ tμi s¶n thÕ chÊp sau ®Çu t− chØ lμ h×nh thøc th× quy ®Þnh chñ ®Çu t− cÇn ph¶i thÕ chÊp bæ 67 sung b»ng c¸c tμi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ. Thêi gian thÕ chÊp tμi s¶n bæ sung cã thÓ tr−íc hoÆc trong khi thùc hiÖn dù ¸n. - §èi víi nh÷ng dù ¸n ®Æc biÖt −u ®·i vμ hoÆc dù ¸n mμ chñ ®Çu t− cã uy tÝn th× cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thÕ chÊp sau ®Çu t−, tÝn chÊp hoÆc thÕ chÊp b»ng c¸c quyÒn liªn quan ®Õn khai th¸c tμi s¶n. 3.3.1.3. §Èy nhanh tiÕn ®é xö lý rñi ro vμ cho phÐp NHPT VN chñ ®éng trong viÖc xö lý rñi ro 3.3.1.3.1. §Èy nhanh tiÕn ®é xö lý rñi ro §iÓm kh¸c biÖt lín nhÊt cña chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc so víi chÝnh s¸ch tÝn dông cña NHTM lμ chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cho vay c¸c dù ¸n mμ c¸c NHTM rÊt h¹n chÕ cho vay hoÆc kh«ng muèn cho vay v× kh¶ n¨ng thu håi vèn thÊp, rñi ro cao. Hay nãi c¸ch kh¸c lμ chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc chÊp nhËn nh÷ng dù ¸n cã møc ®é rñi ro cao. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n, chñ ®Çu t− gÆp khã kh¨n trong viÖc tr¶ nî do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan nh− bÞ thiªn tai, dÞch bÖnh.vμ sau khi chñ ®Çu t− cè g¾ng t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc nh−ng kh«ng thÓ tr¶ ®−îc nî mét phÇn hoÆc toμn bé nî vay th× ChÝnh phñ cÇn khÈn tr−¬ng xem xÐt xãa l·i, xãa mét phÇn nî gèc hoÆc toμn bé nî gèc, møc ®é xö lý tïy theo møc ®é tæn thÊt nghiªm träng cña tõng dù ¸n. ViÖc ®Èy nhanh tiÕn ®é xö lý rñi ro (xãa l·i, xãa mét phÇn hoÆc toμn bé nî gèc) của ChÝnh phủ kh«ng nh÷ng gióp cho c¸c chñ ®Çu t− trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n cã ®iÒu kiÖn kh«i phôc s¶n xuÊt kinh doanh, æn ®Þnh cuéc sèng mμ cßn cã t¸c dông kÝch thÝch c¸c thμnh phÇn kinh tÕ trong vμ ngoμi n−íc tham gia ®Çu t− vμo c¸c lÜnh vùc mμ nhμ n−íc khuyÕn khÝch ®Çu t−, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn ngμy cμng cao h¬n. Tuy nhiªn, trong thêi gian qua tr×nh tù xö lý rñi ro cßn qu¸ phøc t¹p vμ tiÕn ®é thùc hiÖn rÊt chËm. Do ®ã, ChÝnh phñ cÇn xem xÐt gi¶m bít mét sè thñ tôc vμ t¨ng c−êng ph©n quyÒn cho cÊp d−íi ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é xö lý rñi ro. 3.1.3.2. Cho phÐp NHPT VN chñ ®éng trong viÖc xö lý rñi ro 68 • Nguån vèn ®Ó xö lý rñi ro: §Ó ®¶m b¶o ®ñ nguån vèn vμ t¹o thÕ chñ ®éng trong viÖc xö lý rñi ro, ChÝnh phñ cÇn cho phÐp NHPT ViÖt Nam chñ ®éng trong viÖc ph©n lo¹i d− nî, trÝch lËp quü dù phßng rñi ro vμ thu håi nî theo quy ®Þnh cña Ng©n hμng nhμ n−íc (hiÖn nay lμ QuyÕt ®Þnh sè 463/2005/Q§-NHNN ngμy 22/04/2005 cña Thèng ®èc NHNN ban hμnh quy ®Þnh vÒ viÖc ph©n lo¹i d− nî, trÝch lËp vμ sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hμng cña tæ chøc tÝn dông). §Ó ®¶m b¶o viÖc ph©n lo¹i vμ trÝch lËp quü dù phßng rñi ro cña NHPT thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh, ChÝnh phñ cÇn giao cho Ng©n hμng nhμ n−íc h−íng dÉn, kiÓm tra gi¸m s¸t vμ b¸o c¸o Bé tμi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ. • §iÒu chØnh vÒ thÈm quyÒn xö lý rñi ro: Nh»m ®Ó gi¶m bít thêi gian vμ ®Èy nhanh tiÕn ®é xö lý rñi ro, ChÝnh phñ cÇn ®iÒu chØnh vÒ thÈm quyÒn xö lý rñi ro, cô thÓ nh− sau: §èi víi NHPT VN: Tr−íc m¾t, NHPT VN ®−îc phÐp xem xÐt vμ quyÕt ®Þnh gia h¹n nî tèi ®a ®èi víi tõng dù ¸n b»ng 1/3 thêi h¹n cho vay ®· ghi trong hîp ®ång tÝn dông ký lÇn ®Çu tiªn. §Þnh kú 1-3n¨m, Bé tμi chÝnh cÇn kiÓm tra vÒ t×nh h×nh xö lý rñi ro cña NHPT VN. NÕu xÐt thÊy NHPT VN thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ xö lý rñi ro th× Bé tμi chÝnh sÏ tr×nh ChÝnh phñ cÇn t¨ng dÇn thÈm quyÒn xö lý rñi ro cho NHPT VN, cã thÓ cho phÐp NHPT VN xem xÐt vμ quyÕt ®Þnh khoanh nî, xo¸ l·i ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm C. §èi víi Bé tμi chÝnh: §Þnh kú tõ 1-3 n¨m, ChÝnh phñ cÇn kiÓm tra vÒ t×nh h×nh xö lý rñi ro cña Bé tμi chÝnh. NÕu xÐt thÊy Bé tμi chÝnh thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ xö lý rñi ro th× tr×nh ChÝnh phñ còng cÇn t¨ng dÇn thÈm quyÒn xö lý rñi ro cho Bé tμi chÝnh, cã thÓ cho phÐp Bé tμi chÝnh xem xÐt vμ quyÕt ®Þnh xãa nî gèc ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm C. 3.3.1.4. §iÒu chØnh chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc phï hîp víi yªu cÇu cña qu¸ tr×nh héi nhËp 69 Khi gia nhËp WTO n−íc ta ®· cam kÕt sÏ bá h×nh thøc trî cÊp nh−ng kh«ng ph¶i xãa bá tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc vμ kh«ng ph¶i xãa bá ngay khi gia nhËp. Do ®ã, chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc vÉn cßn tån t¹i nh−ng vÊn ®Ò quan träng lμ chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc cÇn ®iÒu chØnh sao cho phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña WTO, trong ®ã cÇn chó träng ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: - §èi t−îng nμo ®−îc phÐp vμ ®èi t−îng nμo kh«ng ®−îc phÐp hç trî? - H×nh thøc −u ®·i nμo ®−îc phÐp vμ kh«ng ®−îc phÐp? - Møc ®é hç trî bao nhiªu lμ phï hîp víi quy ®Þnh cña WTO? - Thêi gian hç trî cho mçi ®èi t−îng lμ bao l©u? 3.3.1.5. §¬n gi¶n ho¸ mét sè thñ tôc trong viÖc vay vèn HiÖn nay vÊn ®Ò bÊt cËp lín nhÊt trong viÖc vay vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc lμ quy ®Þnh tÊt c¶ thμnh phÇn kinh tÕ sö dông vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ tr×nh tù thñ tôc x©y dùng nh− c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch. Do ®ã, ®Ó khuyÕn khÝch tÊt c¶ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t− vμo nh÷ng lÜnh vùc mμ Nhμ n−íc cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t−, ChÝnh phñ cÇn chØ ®¹o c¸c Bé cã liªn quan xem xÐt vμ xo¸ bá mét sè thñ tôc bÊt hîp lý vÒ ®Çu t− x©y dùng ®èi víi thμnh phÇn kinh tÕ kh«ng ph¶i lμ thμnh phÇn kinh tÕ nhμ n−íc nh− kiÓm so¸t ®¬n gi¸, t¹m gi÷ 5% kinh phÝ chê quyÕt to¸n 3.3.1.6 . §iÒu chØnh l·i suÊt cho vay vμ xem xÐt cho vay vèn l−u ®éng 3.3.1.6.1. §iÒu chØnh l·i suÊt cho vay §Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn, kÝch thÝch c¸c chñ ®Çu t− sím tr¶ nî vμ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ChÝnh phñ cÇn ®iÒu chØnh møc l·i suÊt cho vay gÇn s¸t víi l·i suÊt thÞ tr−êng. Tïy theo ®èi t−îng cho vay vμ møc ®é cam kÕt cña ViÖt Nam víi c¸c n−íc thμnh viªn khi héi nhËp mμ quy ®Þnh møc l·i suÊt sao cho phï hîp nh−ng ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c lμ møc l·i suÊt nî qu¸ h¹n ph¶i lín h¬n l·i suÊt cho vay cña c¸c 70 NHTM (trõ mét sè tr−êng hîp cho vay theo ch−¬ng tr×nh ®Æc biÖt do ChÝnh phñ chØ ®Þnh). 3.3.1.6.2. Xem xÐt cho vay vèn l−u ®éng §Ó kÝch thÝch tÊt c¶ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t− vμo nh÷ng lÜnh vùc mμ nhμ n−íc khuyÕn khÝch ®Çu t−, thóc ®Èy c¸c chñ ®Çu t− më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vμ cã ®iÒu kiÖn tr¶ nî vay kÞp thêi, ChÝnh phñ cÇn nghiªn cøu, xem xÐt cho phÐp NHPT VN ®−îc cho vay bæ sung vèn l−u ®éng khi c¸c chñ ®Çu t− ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vμ thùc hiÖn tèt nghÜa vô tr¶ nî vay ®èi víi NHPT VN. 3.3.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn NHPT ViÖt Nam 3.3.2.1. Sím ban hμnh quy tr×nh phßng ngõa vμ xö lý rñi ro §Ó gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro còng nh− ®¶m b¶o viÖc xö lý rñi ro ®−îc thèng nhÊt, NHPT VN cÇn sím ban hμnh quy tr×nh phßng ngõa vμ xö lý rñi ro cho toμn hÖ thèng. Trong quy tr×nh ph¶i thÓ hiÖn mét sè néi dung c¬ b¶n sau: - Phßng ngõa rñi ro: Trªn c¬ së ®óc kÕt kinh nghiÖm ho¹t ®éng cña hÖ thèng, kinh nghiÖm cña c¸c tæ chøc tμi chÝnh trong vμ ngoμi n−íc, NHPT VN cÇn nªu ra c¸c lo¹i rñi ro cã thÓ x¶y ra vμ biÖn ph¸p xö lý cô thÓ trong tõng giai ®o¹n ®èi víi tõng nhãm ®èi t−îng vμ nhãm kh¸ch hμng vay vèn. - Xö lý rñi ro: Sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa nh−ng rñi ro vÉn x¶y ra, NHPT VN cÇn quy ®Þnh cô thÓ trong quy tr×nh tr×nh tù, thÈm quyÒn vμ c¸ch xö lý ®èi víi tõng tr−êng hîp cô thÓ. - §¸nh gi¸ quy tr×nh xö lý vμ phßng ngõa rñi ro: §Þnh kú hμng n¨m, NHPT VN cÇn kiÓm tra ®¸nh gi¸ l¹i quy tr×nh ®· ban hμnh vμ th«ng qua ®ã sÏ ®Ò ra biÖn ph¸p ®Ó quy tr×nh ngμy cμng hoμn thiÖn h¬n. 3.2.2.2. CÇn ph¸t huy hiÖu qu¶ cña trung t©m phßng ngõa vμ xö lý rñi ro Nh− ch−¬ng 2 ®· nªu, t¹i Héi së chÝnh ®· cã trung t©m phßng ngõa vμ xö lý rñi ro nh−ng ho¹t ®éng cña trung t©m nμy cßn mét sè h¹n chÕ nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña trung t©m ch−a cao. T¹i Chi nh¸nh ®· h×nh thμnh tæ xö lý 71 rñi ro nh−ng ho¹t ®éng cña tæ nμy ch−a ®¶m b¶o tÝnh chuyªn nghiÖp, tÝnh kh¸ch quan trong viÖc xö lý rñi ro còng nh− nh÷ng kiÕn thøc vÒ luËt ph¸p trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp cßn h¹n chÕ nªn hiÖu qu¶ c«ng t¸c xö lý rñi ro ch−a cao. §Ó hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña trung t©m phßng ngõa vμ xö lý rñi ro ngμy cμng ®−îc n©ng cao, gãp phÇn lμm cho Chi nh¸nh vμ toμn hÖ thèng h¹n chÕ ®−îc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra, cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - Trung t©m phßng ngõa vμ xö lý rñi ro ph¶i th−êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin phßng ngõa rñi ro, nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt do nhμ n−íc ban hμnh liªn quan ®Õn viÖc cho vay, xö lý rñi ro vμ nhanh chãng h−íng dÉn cô thÓ, thèng nhÊt trong toμn hÖ thèng. C¸c v¨n b¶n ph¶i ®¶m b¶o ®−îc tÝnh thèng nhÊt vμ tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo, m©u thuÉn víi nhau. Tuy nhiªn, ®Ó tiÕp thu c¸c v¨n b¶n do trung t©m h−íng dÉn mét c¸ch nhanh chãng, b¶n th©n Chi nh¸nh ph¶i tù nghiªn cøu vμ cËp nhËt c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi chø kh«ng tr«ng chê, û l¹i vμo sù h−íng dÉn cña trung t©m. - Thμnh lËp tæ xö lý rñi ro khu vùc do Trung t©m phßng ngõa vμ xö lý rñi ro qu¶n lý. NhiÖm vô cña bé phËn nμy lμ phèi hîp víi c¸c Chi nh¸nh trong viÖc ®«n ®èc, thu håi nî ®èi víi c¸c dù ¸n cã nî khã ®ßi ®ång thêi hç trî cho c¸c Chi nh¸nh trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp, xö lý tμi s¶n thÕ chÊp hoÆc khëi kiÖn ra toμ khi c¸c chñ ®Çu t− vi ph¹m hîp ®ång. Khi bé phËn nμy ®−îc thμnh lËp sÏ gãp phÇn hç trî cho Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long còng nh− c¸c Chi nh¸nh kh¸c gi¶m thiÓu ®−îc rñi ro bëi v×: + Bé phËn nμy ho¹t ®éng ®éc lËp víi c¸c Chi nh¸nh nªn viÖc xö lý sÏ mang tÝnh kh¸ch quan, kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng nÓ nang trong viÖc thu håi nî. + Bé phËn nμy chuyªn vÒ viÖc xö lý rñi ro nªn cã kinh nghiÖm vμ kiÕn thøc ph¸p luËt s©u réng vÒ viÖc xö lý rñi ro. + Do bé phËn xö lý rñi ro ®−îc bè trÝ trong khu vùc nªn cã thÓ hç trî cho Chi nh¸nh kÞp thêi trong viÖc xö lý rñi ro. 72 + Do mçi khu vùc cã ®Æc ®iÓm vÒ phong tôc tËp qu¸n, ®iÒu kiÖn kh¸c nhau nªn viÖc thμnh lËp bé phËn xö lý rñi ro khu vùc sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n so víi viÖc tËp trung mét ®Çu mèi xö lý rñi ro t¹i Héi së chÝnh. 3.3.2.3. NHPT VN cÇn t¹o tÝnh chñ ®éng cho Chi nh¸nh §Ó viÖc cho vay vèn tÝn dông §TPT ®−îc kÞp thêi, nhanh chãng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu vay vèn cña c¸c chñ ®Çu t− còng nh− cã biÖn ph¸p kÞp thêi xö lý c¸c rñi ro, gãp phÇn h¹n chÕ nh÷ng tæn thÊt cã thÓ x¶y ra, NHPT VN cÇn t¹o tÝnh chñ ®éng cho c¸c Chi nh¸nh trªn c¸c lÜnh vùc sau: - §Þnh kú hμng n¨m, c¨n cø vμo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tõng Chi nh¸nh, NHPT VN cÇn ®iÒu chØnh møc ph©n cÊp thÈm ®Þnh, quyÕt ®Þnh cho vay ®èi víi tõng Chi nh¸nh. ViÖc ®iÒu chØnh ph©n cÊp hμng n¨m lμ c¬ së ®Ó c¸c Chi nh¸nh phÊn ®Êu hoμn thμnh tèt c¸c nhiÖm vô mμ Héi së chÝnh ®· ®Ò ra. - Theo quy ®Þnh, cÊp nμo quyÕt ®Þnh cho vay th× cÊp ®ã cã thÈm quyÒn xem xÐt vμ xö lý rñi ro ®èi víi c¸c tr−êng hîp ®iÒu chØnh møc tr¶ nî, gia h¹n nî. Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o viÖc xö lý rñi ro ®−îc kÞp thêi nhanh chãng, NHPT VN cÇn t¹o tÝnh chñ ®éng cho Chi nh¸nh trong viÖc xö lý c¸c dù ¸n trªn ®Þa bμn do Chi nh¸nh qu¶n lý (trõ nh÷ng dù ¸n nhãm A, nh÷ng dù ¸n ®Æc biÖt kh¸c). - §Ó viÖc xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay nhanh chãng, thu håi nî kÞp thêi, NHPT VN cho phÐp c¸c Chi nh¸nh ®−îc toμn quyÒn xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hμnh vμ ®−îc quyÒn khëi kiÖn ra toμ khi chñ ®Çu t− vi ph¹m hîp ®ång, kh«ng cÇn ph¶i xin ý kiÕn cña Tæng gi¸m ®èc. 3.3.3. Nh÷ng gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn NHPT VN vμ Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long 3.3.3.1. §¬n gi¶n vμ c«ng khai quy tr×nh cho vay Nh− phÇn tr×nh bμy ë ch−¬ng 2, thñ tôc hμnh chÝnh ®Ó vay vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc cßn phøc t¹p ¶nh h−ëng ®Õn viÖc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n, chÊt l−îng x©y dùng dù ¸n ch−a cao, lμm gi¶m c¬ héi ®Çu t− vμ lμm c¶n 73 trë c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh«ng ph¶i lμ thμnh phÇn kinh tÕ nhμ n−íc tham gia vay vèn. V× vËy, ®Ó khuyÕn khÝch c¸c chñ ®Çu t− tham gia thùc hiÖn c¸c dù ¸n thuéc diÖn khuyÕn khÝch ®Çu t−, cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: * §èi víi NHPT ViÖt Nam: - CÇn rμ s¸t l¹i quy tr×nh, lo¹i bá mét sè thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt, hoμn thiÖn quy tr×nh theo h−íng ®¬n gi¶n dÔ hiÓu vμ dÔ thùc hiÖn. - CÇn liÖt kª cô thÓ tÊt c¶ c¸c hå s¬ vay vèn, trong ®ã cÇn nªu râ hå s¬ nμo b¾t buéc ph¶i cã vμ hå s¬ nμo kh«ng b¾t buéc ph¶i cã vμ quy ®Þnh cô thÓ tr×nh tù vμ thêi gian thùc hiÖn c¸c b−íc cña quy tr×nh vay vèn. - Khi quy tr×nh thay ®æi, cÇn cã sù tËp huÊn cho Chi nh¸nh vÒ viÖc vËn dông quy tr×nh míi ban hμnh. - CÇn ph¶i minh b¹ch hãa nh÷ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, xÐt duyÖt, lùa chän dù ¸n khi nguån vèn cho vay cã h¹n. * §èi víi Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long: - C«ng khai quy tr×nh cho vay vμ ph¶i phæ biÕn cho c¸c kh¸ch hμng biÕt khi quy tr×nh thay ®æi. - Quy tr×nh cho vay vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc cã thÓ ®−îc NHPT VN hoμn thiÖn theo xu h−íng ngμy cμng ®¬n gi¶n nh−ng ®Ó ®¶m b¶o viÖc sö dông vèn −u ®·i ®óng môc ®Ých vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng, hiÖu qu¶ khi thùc hiÖn dù ¸n th× quy tr×nh cho vay kh«ng thÓ ®¬n gi¶n h¬n c¸c NHTM. Do ®ã, Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long cÇn ph¶i cã sù h−íng dÉn cô thÓ cho kh¸ch hμng. - HiÖn nay, nguån vèn tÝn dông §TPT nhμ n−íc cßn rÊt h¹n hÑp nªn th−êng x¶y ra t×nh tr¹ng nhiÒu dù ¸n thuéc ®èi t−îng vay vèn nh−ng chØ vμi dù ¸n träng ®iÓm ®−îc xem xÐt cho vay. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lμ dù ¸n nμo lμ dù ¸n träng ®iÓm, c¬ së nμo ®Ó xÐt duyÖt, ai lμ ng−êi quyÕt ®Þnh? §iÒu nμy dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng th«ng tin bÊt c©n xøng, cã thÓ tiªu cùc x¶y ra vμ lμm n·n lßng c¸c nhμ ®Çu t−. Do ®ã, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn th× Chi nh¸nh NHPT VÜnh long cÇn ph¶i minh b¹ch nh÷ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, xÐt duyÖt, lùa chän 74 dù ¸n. Cã nh− vËy míi kÝch thÝch c¸c nhμ ®Çu t− tham gia ®Çu t− vμo nh÷ng ¸n mμ nhμ n−íc cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t−. 3.3.3.2. §Èy m¹nh c«ng t¸c Marketing vÒ NHPT VN ®Ó thu hót kh¸ch hμng §èi víi c¸c NHTM, ®Ó nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh c¸c ng©n hμng kh«ng ngõng ®Èy m¹nh chiÕn l−îc Marketing th«ng qua c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, héi th¶o, khuyÕn m·i... ®Ó thu hót nhiÒu kh¸ch hμng ®Õn giao dÞch vμ th«ng qua ®ã c¸c ng©n hμng cã c¬ héi ®Ó lùa chän nh÷ng dùa ¸n cã hiÖu qu¶, nhμ ®Çu cã n¨ng lùc, uy tÝn ®Ó cho vay. Nhê ®ã mμ c¸c NHTM ®· h¹n chÕ ®−îc nh÷ng rñi ro. VËy t¹i sao NHPT VN kh«ng ¸p dông nh− c¸c NHTM? HiÖn nay n−íc ta ®· gia nhËp WTO nªn chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc cÇn ph¶i thay ®æi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi, kh«ng chØ thay ®æi vÒ l·i suÊt, ®èi t−îng cho vay ®Ó phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh vÒ trî cÊp vμ biÖn ph¸p ®èi kh¸ng mμ WTO ®· ®Ò ra mμ cÇn ph¶i thay ®æi mét c¸ch ®ång bé trong viÖc ®iÒu hμnh qu¶n lý, ®Æc biÖt lμ cÇn ph¶i ®Èy m¹nh chiÕn l−îc Marketing vÒ NHPT VN ®Ó qu¶ng b¸ vÒ chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc nh»m h¹n chÕ rñi ro, b¶o toμn ®−îc nguån vèn cho vay. Môc ®Ých ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ NHPT VN kh«ng v× lîi nhuËn nh−ng kh«ng thÓ xem nhÑ c«ng t¸c Marekting. §èi víi NHPT VN, nh÷ng −u thÕ mμ ng©n hμng th−¬ng m¹i kh«ng thÓ so s¸nh ®−îc chÝnh lμ nh÷ng −u ®·i mμ nhμ n−íc dμnh cho c¸c nhμ ®Çu t− nh− l·i suÊt, tμi s¶n ®¶m b¶o vay, thêi h¹n vay. Do ®ã, NHPT cÇn ph¶i ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ nμy ®Ó thu hót ngμy cμng nhiÒu kh¸ch hμng tham gia ®Çu t− vμ th«ng qua ®ã lùa chän nh÷ng dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao, h¹n chÕ rñi ro ®Õn møc thÊp nhÊt. §Ó gióp cho kh¸ch hμng hiÓu biÕt h¬n vÒ chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc do NHPT VN thùc hiÖn, ngoμi viÖc t¨ng c−êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph−¬ng tiÖn ®¹i chóng nh− TV, radio, b¸o chÝ... cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: * §èi víi NHPT VN: 75 + Thμnh lËp website riªng cña hÖ thèng ®Ó qu¶ng c¸o còng nh− cung cÊp th«ng tin ®Õn kh¸ch hμng. + Cho phÐp c¸c Chi nh¸nh ®−îc chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch Marketing. * §èi víi Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long: + Hμng n¨m, Chi nh¸nh ph¶i tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hμng ®Ó tuyªn truyÒn vÒ chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT do Chi nh¸nh thùc hiÖn vμ lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hμng vÒ qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT. Th«ng qua ý kiÕn ph¶n ¸nh cña kh¸ch hμng sÏ lμ nguån th«ng tin h÷u Ých ®Ó Chi nh¸nh ®ãng gãp ý kiÕn víi Héi së chÝnh, gãp phÇn hoμn thiÖn quy tr×nh. + Ph¹m vi ®èi t−îng ®−îc h−ëng chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc rÊt réng nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch Marketing, Chi nh¸nh cÇn hÖ thèng l¹i, chän läc nh÷ng ®èi t−îng sao cho phï hîp víi ®Þa bμn VÜnh Long. + Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch Marketing cÇn ph¶i lμm cho kh¸ch hμng nhËn thøc râ c¸c vÊn ®Ò sau: • Nh÷ng lÜnh vùc, ngμnh nghÒ nμo ®−îc vay vèn tÝn dông §TPT. • §iÓm kh¸c biÖt gi÷a NHPT VN so víi c¸c NHTM kh¸c. 3.3.3.3. Hoμn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t néi bé Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cho vay kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt cã thÓ x¶y ra. V× vËy, cÇn ph¶i hoμn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t néi bé ®Ó sím ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt nh»m kÞp thêi xö lý, h¹n chÕ rñi ro ë møc thÊp nhÊt. §Ó gãp phÇn gi¶m thiÓu rñi ro cã thÓ x¶y ra, trong thêi gian tíi cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: * §èi víi NHPT VN: - Do quy m« ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh cßn nhá vμ biªn chÕ cã h¹n nªn kh«ng thÓ t¸ch bé phËn kiÓm tra gi¸m s¸t thμnh mét phßng ®éc lËp. H¬n n÷a, viÖc c¸n bé kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé do Chi nh¸nh thμnh lËp vμ qu¶n lý nªn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®−îc tÝnh kh¸ch quan. Do ®ã, 76 NHPT VN nªn thμnh lËp bé phËn kiÓm tra gi¸m s¸t khu vùc. Bé phËn nμy kh«ng chØ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tÝn dông mμ cßn kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c¸c Chi nh¸nh trong khu vùc. - HiÖn nay, t¹i Héi së chÝnh ®· cã Ban kiÓm tra gi¸m s¸t néi bé nh−ng do nh©n sù cã h¹n vμ cã nh÷ng c¸ch biÖt vÒ vÞ trÝ ®Þa lý nªn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t néi bé kh«ng ®−îc th−êng xuyªn, kh«ng thÓ kiÓm tra hÕt tÊt c¶ c¸c Chi nh¸nh, kh«ng thÓ ph¸t hiÖn vμ gi¶i quyÕt hÕt kÞp thêi nh÷ng sai sãt x¶y ra. V× thÕ viÖc thμnh lËp bé phËn kiÓm tra gi¸m s¸t khu vùc sÏ kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng trªn. - Th«ng qua viÖc kiÓm tra cña bé phËn kiÓm tra cña c¸c khu vùc, h»ng n¨m, NHPT VN cÇn thèng kª vμ tæng kÕt c¸c lçi mμ c¸c Chi nh¸nh hay gÆp ph¶i vμ tõ ®ã rót ra bμi häc kinh nghiÖm chung cho toμn hÖ thèng. Nhê ®ã, mμ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cho vay ngμy cμng ®−îc hoμn thiÖn h¬n. - §Ó viÖc kiÓm tra kiÓm so¸t mang l¹i tÝnh hiÖu qu¶ cao, NHPT VN cÇn sím x©y dùng quy tr×nh kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé thèng nhÊt chung cho toμn hÖ thèng. * §èi víi Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long: - CÇn chñ ®éng trong c«ng t¸c tù kiÓm tra, gi¸m s¸t. - Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c c¸n bé tÝn dông - CÇn thay ®æi c¸ch thøc kiÓm tra b»ng c¸ch kiÓm tra hå s¬ tr−íc khi gi¶i ng©n thay v× kiÓm tra hå s¬ sau khi hoμn thμnh viÖc gi¶i ng©n. - CÇn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé kiÓm tra gi¸m s¸t, cã chÕ ®é khuyÕn khÝch th−ëng ph¹t ®Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng kiÓm tra gi¸m s¸t. 3.3.3.4. N©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc trong hÖ thèng NHPT VN §èi víi bÊt kú tæ chøc tÝn dông nμo th× vÊn ®Ò nh©n lùc bao giê còng lμ vÊn ®Ò quan träng hμng ®Çu vμ quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông ®ã. Tuy nhiªn, ®iÒu nμy kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc cã nhiÒu nh©n lùc th× kÕt qu¶ sÏ cao h¬n mμ thùc tÕ cho thÊy nhiÒu tæ chøc tÝn dông cã sè l−îng 77 nh©n lùc Ýt h¬n nh−ng vÉn cã hiÖu qu¶ cao. Do ®ã, vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra lμ cÇn ph¶i chó träng vÒ chÊt l−îng h¬n lμ sè l−îng. §èi víi ho¹t ®éng cho vay tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc còng vËy, ®Ó gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro víi møc thÊp nhÊt, ®ßi hái ph¶i n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc, trong ®ã cÇn chó träng ®Õn chÊt l−îng c¸n bé tÝn dông. C¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i cã kiÕn thøc s©u, réng vÒ c¸c vÊn ®Ò sau: - Quy chÕ, quy tr×nh cho vay tõ kh©u tiÕp nhËn hå s¬, thÈm ®Þnh, gi¶i ng©n vμ gi¸m s¸t tÝn dông sau khi ®· hoμn thμnh viÖc gi¶i ng©n. - Kü thuËt thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−, ®¸nh gi¸ kh¸ch hμng. - Kh¶ n¨ng ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro vμ c¸c biÖn ph¸p xö lý c¬ b¶n. - KiÕn thøc vÒ kinh tÕ, luËt ph¸p vμ c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn quan ®Õn quyÒn së h÷u tμi s¶n, ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, ph¸t m¹i tμi s¶n... - Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vμ tin häc. Ngoμi ra, c¸n bé cßn ph¶i cã ®¹o ®øc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n ®−îc giao. ViÖc c¸n bé kh«ng ®¸p øng tèt nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n trªn cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai lÇm khi cÊp c¸c kho¶n tÝn dông, còng nh− sai sãt trong khi qu¶n lý, gi¸m s¸t rñi ro tÝn dông, dÉn ®Õn chÊt l−îng tÝn dông thÊp, kh¶ n¨ng thu håi vèn thÊp, g©y thÊt tho¸t nguån vèn cña Nhμ n−íc. §Ó n©ng cao chÊt l−îng c¸n bé tÝn dông còng nh− chÊt l−îng tÝn dông trong hÖ thèng NHPT VN, cÇn ph¶i chó träng ®Õn c¸c vÇn ®Ò sau: 3.3.3.4.1. N©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù §Ó cã thÓ lùa chän ®−îc nh÷ng ng−êi thùc sù phï hîp víi c«ng viÖc ®−îc giao th× ®ßi hái c«ng t¸c tuyÓn dông ph¶i ®¶m b¶o mang tÝnh kh¸ch quan: + Tr−íc hÕt th«ng tin tuyÓn dông ph¶i c«ng bè réng r·i trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh− TV, b¸o ®μi... trong mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó thu hót nhiÒu ng−êi ®Õn dù thi. Qua ®ã sÏ lùa chän nh÷ng ng−êi cã n¨ng lùc vμ tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi trÝ tuyÓn dông. 78 + Chó träng tuyÓn dông nh÷ng øng viªn häc ®¹i häc chÝnh quy vμ ngμnh häc ph¶i phï hîp víi vÞ trÝ tuyÓn dông, tr¸nh t×nh tr¹ng tuyÓn dông vμo sau ®ã ®μo t¹o l¹i cho phï hîp víi vÞ trÝ tuyÓn dông. + ViÖc tæ chøc thi vμ xÐt tuyÓn ph¶i ®¶m b¶o c«ng khai vμ c«ng b»ng. 3.3.3.4.2. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé n©ng cao tr×nh ®é Ngμy nay, tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ®Òu thay ®æi nhanh chãng nªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë s¸ch vì, ë nhμ tr−êng nhanh chãng trë nªn l¹c hËu. Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®−îc giao ®ßi hái c¸n bé tÝn dông nãi riªng vμ tÊt c¶ c¸n bé nãi chung ph¶i th−êng xuyªn cËp nhËt kiÕn thøc, häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. §Ó ®¸p øng yªu cÇu nμy, Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long còng nh− NHPT VN t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé cËp nhËt kiÕn thøc, häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n th«ng qua c¸c h×nh thøc sau: + Cã chÕ ®é khuyÕn khÝch, ®éng viªn sù tù th©n häc tËp cña c¸n bé, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé tham gia c¸c khãa ®μo t¹o ng¾n vμ dμi h¹n bªn ngoμi nh− häc ngo¹i ng÷, v¨n b»ng 2, cao häc... + Trong hÖ thèng cÇn ph¶i thõ¬ng xuyªn më c¸c líp båi d−ìng, ®μo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c c¸n bé trong toμn hÖ thèng. 3.3.3.4.3. Cã chÕ ®é ®·i ngé hîp lý §Ó thu hót ®−îc nh÷ng c¸n bé giái cã tr×nh ®é cao lμm viÖc l©u dμi th× cÇn ph¶i gi¶i quyÕt hμi hßa mèi quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ c«ng viÖc vμ lîi Ých cña c¸n bé. Nh÷ng lîi Ých nμy bao gåm lîi Ých kinh tÕ vμ phi kinh tÕ (ph¸t triÓn c¸ nh©n, ®iÒu kiÖn lμm viÖc...) th«ng qua chÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng vμ th−ëng, bè trÝ vμ sö dông hîp lý c¸n bé trªn c¬ së n¨ng lùc vμ nhu cÇu sö dông lao ®éng ®¶m b¶o ®óng ng−êi ®óng viÖc ®Ó ph¸t huy tèi ®a së tr−êng cña tõng c¸n bé, t¹o dùng m«i tr−êng lμm viÖc b×nh ®¼ng, t¹o ®−îc sù phèi hîp tÝch cùc gi÷a nh÷ng c¸c chuyªn viªn, gi÷a chuyªn viªn víi c¸n bé l·nh ®¹o. 3.3.4.5. N©ng cao chÊt l−îng thÈm ®Þnh dù ¸n Xu h−íng hiÖn nay, c¸c dù ¸n vay vèn tÝn dông §TPT lμ nh÷ng dù ¸n rÊt phøc t¹p, nhÊt lμ ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc nh÷ng ngμnh nghÒ míi, nh÷ng nghÒ 79 ®ái hái c«ng nghÖ vμ kü thuËt cao. MÆt kh¸c, thÞ tr−êng lu«n diÔn biÕn thÊt th−êng, gi¸ c¶ hμng hãa ®Çu ra kh«ng nh÷ng chØ phô thuéc vμo yÕu tè trong n−íc mμ cßn phô thuéc vμo yÕu tè n−íc ngoμi. Do ®ã, c«ng t¸c thÈm ®Þnh tr−íc khi cho vay cã vai trß rÊt quan träng, nã kh«ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng b¶o toμn nguån vèn cho vay mμ cßn ¶nh h−ëng ®Õn lîi Ých kinh tÕ x· héi vμ uy tÝn cña ®¬n vÞ qu¶n lý. §Ó n©ng cao chÊt l−îng thÈm ®Þnh dù ¸n cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: + Bè trÝ nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm vμ cã ®¹o ®øc trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n. + ¸p dông c«ng nghÖ phÇn mÒm vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n, trªn c¬ së ®ã ®−a ra kÕt qu¶ chÝnh x¸c vμ nhanh chãng. + ThÈm ®Þnh dù ¸n cã nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn tham kh¶o vμ t×m hiÓu th«ng tin dù ¸n cã cïng lÜnh vùc ®Çu t− ®Ó ®−a ra c¸c nhËn ®Þnh chÝnh x¸c. + CÇn thu thËp thªm th«ng tin vÒ kh¸ch hμng vμ thÞ tr−êng. Nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vÒ kh¸ch hμng cã vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l−îng cho vay, h¹n chÕ rñi ro. Do ®ã, ngoμi c¸c th«ng tin do kh¸ch hμng cung cÊp, c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn thu thËp thªm th«ng tin kh¸ch hμng tõ c¸c ®èi t¸c cña kh¸ch hμng, tõ nh÷ng ng©n hμng mμ kh¸ch hμng cã quan hÖ, tõ trung t©m phßng ngõa rñi ro cña NHNN (CIC)vμ thu thËp thªm th«ng tin vÒ thÞ tr−êng s¶n phÈm mμ kh¸ch hμng ®ang kinh doanh. Trªn c¬ së c¸c th«ng tin ®· thu thËp c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i sμn läc nguån th«ng tin ®· thu thËp ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña dù ¸n mét c¸ch tèi −u nhÊt. + §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña dù ¸n, trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh cÇn ®¸nh gi¸ trªn ph−¬ng ¸n ®éng, c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra, trªn c¬ së ®ã so s¸nh vμ ®¸nh gi¸ ®é nh¹y cña dù ¸n ®Ó xem xÐt quyÕt ®Þnh cho vay. 80 + ThÈm ®Þnh dù ¸n kh«ng chØ thÈm ®Þnh cho vay mμ cÇn t¸i thÈm ®Þnh sau cho vay ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t−, tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm cho viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n sau ®−îc tèt h¬n. + Ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ quy tr×nh thÈm ®Þnh ®· ban hμnh. + §μo tμo, ®μo t¹o l¹i c¸n bé thÈm ®Þnh vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. 3.3.3. Nh÷ng gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long 3.3.4.1. T¨ng c−êng c«ng t¸c gi¸m s¸t tÝn dông Gi¸m s¸t tÝn dông lμ qu¸ tr×nh kiÓm tra, theo dâi, ph©n tÝch c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn t×nh h×nh sö dông tiÒn vay, tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh, kh¶ n¨ng tr¶ nî vμ møc tr¶ nî cña kh¸ch hμng, t¨ng c−êng c«ng t¸c gi¸m s¸t nh»m sím ph¸t hiÖn rñi ro, ph©n tÝch nguyªn nh©n vμ cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó xö lý kÞp thêi tõ ®ã gi¶m thÊp nh÷ng kho¶n nî tån ®éng, b¶o ®¶m an toμn nguån vèn cho vay. Trong c«ng t¸c gi¸m s¸t tÝn dông cÇn chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: + Ph©n tÝch t×nh h×nh tμi chÝnh: Hμng n¨m, c¸n bé tÝn dông ph¶i yªu cÇu chñ ®Çu t− gëi b¸o c¸o t×nh h×nh tμi chÝnh ®· qua kiÓm to¸n (nÕu cã) vμ b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ ®Ó lμm c¨n cø ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña kh¸ch hμng vay vèn. + Ph¶i xuèng ®Þa bμn ho¹t ®éng cña kh¸ch hμng: ViÖc ph©n tÝch th«ng tin tμi chÝnh chØ cã thÓ ®−a nh÷ng ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ t×nh h×nh tμi chÝnh cña kh¸ch hμng. H¬n n÷a, b¶n th©n b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vμ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chØ cho biÕt rÊt Ýt vÒ kÕ ho¹ch kinh doanh cña kh¸ch hμng. Do ®ã, ®Ó cã bøc tranh râ rμng vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hμng, c¸n bé tÝn dông ph¶i th−êng xuyªn xuèng ®Þa bμn ho¹t ®éng cña kh¸ch hμng. MÆt kh¸c, viÖc xuèng ®Þa bμn lμ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh sù tån t¹i vμ t×nh tr¹ng thùc tÕ cña nhμ x−ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ còng nh− c¸c tμi s¶n ®¶m b¶o kh¸c. H¬n n÷a, nh÷ng th«ng tin thu thËp ®−îc tõ thùc tÕ sÏ lμ c¬ së ®Ó kiÓm chøng l¹i chÊt l−îng, tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c ph©n tÝch tμi chÝnh. 81 + Trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, nÕu chñ ®Çu t− gÆp khã kh¨n trong viÖc tr¶ nî, b¶n th©n c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i ph©n tÝch râ nguyªn nh©n cô thÓ vμ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý. MÆt kh¸c, c¸n bé tÝn dông ph¶i th−êng xuyªn b¸m s¸t ®Þa bμn ho¹t ®éng cña chñ ®Çu t− ®Ó cã h−íng xö lý cho phï hîp. Ngoμi ra, ®Ó t¨ng c−êng sù gi¸m s¸t cña Chi nh¸nh ®ång thêi tr¸nh ®−îc sù phiÒn hμ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ vay vèn, Chi nh¸nh cã thÓ thay ®æi c¸ch ph©n kú tr¶ nî gèc b»ng c¸ch ®Ò nghÞ kh¸ch hμng tr¶ nî gèc h»ng th¸ng thay v× tr¶ nî 6 th¸ng /lÇn (¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n míi). 3.3.4.2. §Èy nhanh tiÕn ®é xö lý nî qu¸ h¹n - Theo ®Þnh kú (hμng th¸ng hoÆc quý), Chi nh¸nh cÇn tæ chøc ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay, ph©n tÝch t×nh h×nh nî qu¸ h¹n ®Ó n¾m b¾t ®−îc thùc tr¹ng nî qu¸ h¹n chung cña toμn Chi nh¸nh vμ thùc tr¹ng cña tõng dù ¸n, tõng nhãm kh¸ch hμng cô thÓ. Trªn c¬ së ph©n tÝch ®ã, Chi nh¸nh cÇn tæng hîp ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c¸n bé trong Chi nh¸nh vμ ®Ò ra biÖn ph¸p xö lý phï hîp víi tõng nhãm kh¸ch hμng cô thÓ. - Song song víi viÖc thμnh lËp tæ thu håi nî, ®Þnh kú (th¸ng hoÆc quý), Chi nh¸nh cÇn tiÕn hμnh ph©n lo¹i d− nî, lËp hå s¬ xö lý b¶o ®¶m ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, hîp ph¸p, hîp lÖ ®óng ®èi t−îng, thêi gian vμ ®óng tr×nh tù quy ®Þnh hiÖn hμnh t¹i th«ng t− sè 89/2004/TT-BTC ngμy 03/09/2004 cña Bé tμi chÝnh vÒ h−íng dÉn xö lý rñi ro vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc vμ khÈn tr−¬ng b¸o c¸o Héi së chÝnh xem xÐt, tr×nh Bé tμi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt vμ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh− gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî, khoanh nî, miÔn gi¶m l·i vay, xãa nî (gèc vμ l·i)... ®Ó gãp phÇn lμm gi¶m nî qu¸ h¹n, tõng b−íc lμm lμnh m¹nh hãa t×nh h×nh tμi chÝnh cña Chi nh¸nh còng nh− NHPT VN. - §èi víi c¸c chñ ®Çu t− cè t×nh ch©y lú trong viÖc tr¶ nî, Chi nh¸nh cÇn kiªn quyÕt ¸p dông biÖn lμ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay ®Ó thu håi nî kÞp thêi nh»m h¹n chÕ nh÷ng tæn thÊt cã thÓ x¶y ra. ViÖc xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p cô thÓ nh− : 82 + Tháa thuËn vμ phèi hîp víi chñ ®Çu t− t×m kh¸ch hμng cã kh¶ n¨ng vÒ tμi chÝnh nhËn l¹i nî cña kh¸ch hμng ®Ó tiÕp tôc khai th¸c cã hiÖu qu¶ tμi s¶n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî hoÆc b¸n tμi s¶n ®¶m b¶o ®Ó khÊu trõ nî. §Ó viÖc tháa thuËn b¸n tμi s¶n ®¶m b¶o ®−îc nhanh chãng, Chi nh¸nh NHPT cÇn phèi hîp víi c¸c Chi nh¸nh trong toμn hÖ thèng ®Ó hç trî cho chñ ®Çu t− trong viÖc t×m kh¸ch hμng b¸n tμi s¶n ®¶m b¶o. + KiÓm tra, ®¸nh gi¸ l¹i t×nh h×nh tμi s¶n ®¶m b¶o, hå s¬ ph¸p lý ®Ó phèi hîp víi c¸c ban ngμnh cã liªn quan tiÕn hμnh ph¸t m¹i tμi s¶n thu håi vèn. + NÕu chñ ®Çu t− kh«ng cã thiÖn chÝ trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî sau khi ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt th× cÇn ®−a vô viÖc ra tßa ¸n ®Ó gi¶i quyÕt. HiÖn nay, trong quan hÖ tÝn dông, viÖc khëi kiÖn tßa ®èi víi NHPT VÜnh Long cßn kh¸ míi mÏ nh−ng kh«ng v× thÕ mμ chËm trÔ hoÆc tr× ho·n trong viÖc khëi kiÖn chñ ®Çu t− ra tßa. Chi nh¸nh cÇn khÈn tr−¬ng hoμn thiÖn c¸c hå s¬ ®Ó khëi kiÖn khi chñ ®Çu t− vi ph¹m hîp ®ång vμ th«ng qua ®ã tÝch lòy dÇn kinh nghiÖm, t¹o thãi quen gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc qua tßa ¸n. MÆt kh¸c, viÖc khëi kiÖn chñ ®Çu t− ra tßa cßn cã t¸c dông r¨n ®e ®èi víi c¸c chñ ®Çu t− kh¸c trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî ®èi víi Chi nh¸nh. 3.3.4.3. T¨ng c−êng mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph−¬ng Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long cÇn t¨ng c−êng mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph−¬ng lμ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gãp phÇn h¹n chÕ nî qu¸ h¹n vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc hiÖn nay v× c¸c lý do sau: Thø nhÊt, thñ tôc vay vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc do NHPT VN ®¶m nhiÖm rÊt phøc t¹p v× ph¶i th«ng qua nhiÒu c¬ quan ban ngμnh cã liªn quan. Do ®ã, ®Ó chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc cã søc hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhμ ®Çu t− th× Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long cÇn ph¶i t¨ng c−êng c¸c 83 mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph−¬ng ®Ó hç trî c¸c nhμ ®Çu t− sím hoμn thiÖn hå s¬ vay vèn theo quy ®Þnh. Thø hai, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph−¬ng nh− Së tμi nguyªn, UBND x·, Côc thuÕ... lμ n¬i cung cÊp c¸c th«ng tin h÷u Ých cho Chi nh¸nh vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña chñ ®Çu t− còng nh− t×nh h×nh tμi s¶n ®¶m b¶o cña chñ ®Çu t−. Thø ba, d− nî vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc th«ng qua Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long, tû lÖ nî do ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng chiÕm kho¶ng 30%. §èi víi nh÷ng dù ¸n nμy, viÖc tr¶ nî lμ phô thuéc chñ yÕu vμo viÖc c©n ®èi thu chi ng©n ng©n s¸ch hμng n¨m cña ®Þa ph−¬ng. Do ®ã, cÇn ph¶i tranh thñ sù hç trî cña c¸c quan cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph−¬ng trong viÖc bè trÝ kÕ ho¹ch vμ thùc hiÖn viÖc tr¶ nî cho Chi nh¸nh. 3.3.5. Nh÷ng gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn c¸c Bé, Ngμnh cã liªn quan 3.3.3.1. CÇn t¹o tÝnh chñ ®éng cho c¸c tæ chøc tÝn dông trong viÖc xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc tÝn dông xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay ®−îc thuËn lîi, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngμnh liªn quan nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung tμi s¶n Th«ng t− liªn tÞch sè 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TC§C phÇn xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay lμ quyÒn sö dông ®Êt vμ tμi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt nh− sau: - §Ò nghÞ ChÝnh phñ chØ ®¹o cho c¸c c¬ quan thÈm quyÒn t¹i c¸c tØnh, khÈn tr−¬ng thμnh lËp c¸c Trung t©m b¸n ®Êu gi¸ mang tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp, kÓ c¶ c¸c cÊp huyÖn (nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh), gi¶m bít mét sè thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt ®Ó thuËn lîi TCTD trong viÖc xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o ®Ó thu håi tμi s¶n, tiÒn vèn cho Nhμ n−íc. - §Ò nghÞ c¸c Bé, ngμnh cã liªn quan nghiªn cøu nªn bá thñ tôc xin phÐp c¬ quan cã thÈm quyÒn tr−íc khi ñy quyÒn cho trung t©m b¸n ®Êu gi¸ b¸n tμi s¶n nh»m rót ng¾n thêi gian xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o (gi¶m kho¶ng 15 ngμy) t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c TCTD, NHPT VN sím thu håi nî. 84 3.3.4.2. CÇn cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸c dù ¸n do ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng vay sím tr¶ nî theo H§TD Nguån vèn tÝn dông §TPT lμ nguån vèn cña nhμ n−íc dμnh cho ®Çu t− ph¸t triÓn c¸c dù ¸n träng ®iÓm, c¸c vïng miÒn khã kh¨n... nh−ng viÖc cho vay ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c lμ thu håi nî kÞp thêi, b¶o ®¶m nguån vèn cho vay. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c dù ¸n do ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng vay, Chi nh¸nh rÊt khã thu håi nî kÞp thêi, theo ®óng hîp ®ång tÝn dông v× kh«ng thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chÕ tμi nh− c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã, ®Ó thu håi nguån vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc ®óng theo H§TD ®· ký, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ còng nh− c¸c Bé, ban ngμnh cã liªn quan xem xÐt vμ cã biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ban ngμnh ®Þa ph−¬ng sím bè trÝ ng©n s¸ch tr¶ nî vèn cho NHPT còng nh− cã biÖn ph¸p xö lý ®èi víi c¸c ban ngμnh ë ®Þa ph−¬ng chËm trÓ tr¶ nî vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc. 3.3.4.3. Sím ban hμnh quy ®Þnh b¾t buéc c¸c b¸o c¸o tμi chÝnh cña doanh nghiÖp ph¶i ®−îc kiÓm to¸n §Ó gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro cho c¸c TCTD còng nh− NHPT VN trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n còng nh− dÔ dμng theo dâi t×nh h×nh tμi chÝnh cña doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng mét doanh nghiÖp ®Õn 3 b¸o c¸o tμi chÝnh, Nhμ n−íc cÇn sím ban hμnh quy ®Þnh b¾t buéc c¸c b¸o c¸o tμi chÝnh cña doanh nghiÖp h»ng n¨m ®Òu ph¶i ®−îc c¬ quan kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm tra. Quy ®Þnh b¾t buéc nμy kh«ng chØ ®em l¹i lîi Ých cho c¸c TCTD mμ cßn gãp phÇn lμm t¨ng nguån thu cho NSNN, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ. KÕt luËn ch−¬ng 3: T¸c gi¶ nªu ra ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña VÜnh Long vμ ®Þnh h−íng, môc tiªu chiÕn l−îc ph¸t triÓn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc th«ng qua NHPT VN ®Õn n¨m 2010. Dùa trªn thùc tr¹ng vÒ rñi ro vμ xö lý rñi ro ®Ò ra 5 nhãm gi¶i c¬ b¶n ®Ó gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc do Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long ®¶m nhiÖm. 85 KÕt luËn ChÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc trong thêi gian qua thùc sù lμ c«ng cô quan träng cña ChÝnh phñ trong viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hμnh vμ triÓn khai c¸c dù ¸n lín, c¸c ch−¬ng tr×nh träng ®iÓm gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ nh»m thùc hiÖn môc tiªu c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. §Ó tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thμnh tùu ®· ®¹t trong thêi gian qua vμ h−íng tíi ph−¬ng ch©m “an toμn hiÖu qu¶ - héi nhËp quèc tÕ - ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong chÝnh s¸ch cho vay tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc th× vÊn ®Ò quan träng cÇn gi¶i quyÕt lμ tèi thiÓu hãa rñi ro tÝn dông. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn nh− hiÖn nay, rñi ro khi cho vay vèn lμ ®iÒu khã tr¸nh khái. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro nh−ng vÊn ®Ò quan träng lμ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc nguån gèc dÉn ®Õn rñi ro vμ tõ ®ã cã thÓ ®−a ra biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro ®Õn møc thÊp nhÊt. §èi víi chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc do NHPT VN ®¶m nhiÖm, kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro rÊt cao. Do ®ã, ®Ó h¹n chÕ rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau vμ cÇn thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé, trong ®ã cÇn chó träng ®Õn c¸c nhãm gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh− sau: - Nhãm gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn ChÝnh phñ trong viÖc ban hμnh chÝnh s¸ch tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc - Nhãm gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn NHPT VN - Nhãm gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn NHPT VN vμ Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long - Nhãm gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long - Nhãm gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn c¸c Bé, ngμnh cã liªn quan Víi c¸c nhãm gi¶i ph¸p ®· tr×nh bμy trong luËn v¨n t¸c gi¶ hy väng sÏ lμ c¬ së ®Ó Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long, Chi nh¸nh NHPT kh¸c vμ NHPT VN vËn dông vμo thùc tiÔn ®Ó gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro, b¶o ®¶m an toμn ®−îc 86 nguån vèn cho vay, thóc ®Èy hÖ thèng NHPT VN ph¸t triÓn ngμy cμng bÒn v÷ng h¬n. §Ó hoμn thμnh ®−îc luËn v¨n nμy, t¸c gi¶ xin ch©n thμnh c¸m ¬n sù gi¶ng d¹y cña Quý thÇy c« tr−êng §¹i häc kinh tÕ TP.HCM, sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh cña PGS.TS Hå DiÖu cïng víi sù ñng hé, ®éng viªn cña gia ®×nh, b¹n bÌ vμ c¬ quan. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó hoμn thμnh luËn v¨n nμy nh−ng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T¸c gi¶ kÝnh mong c¸c nhμ khoa häc cïng quý thÇy c«, b¹n ®äc ®ãng gãp ®Ó ®Ò tμi ®−îc hoμn thiÖn h¬n. --------------- 87 Danh môc c¸c ký hiÖu, ch÷ viÕt t¾t TT Ký hiÖu, ch÷ viÕt t¾t DiÔn gi¶i 1 DNNN Doanh nghiÖp nhμ n−íc 2 §TPT §Çu t− ph¸t triÓn 3 NHPT Ng©n hμng ph¸t triÓn 4 NHPT VN Ng©n hμng ph¸t triÓn ViÖt Nam 5 NHTM Ng©n hμng th−¬ng m¹i 6 NSNN Ng©n s¸ch nhμ n−íc 7 Quü HTPT Quü hç trî ph¸t triÓn 8 TCTD Tæ chøc tÝn dông 9 WTO World Trade Organization- Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi 88 Danh môc c¸c biÓu ®å - BiÓu ®å 1: T×nh h×nh t¨ng tr−ëng GDP cña VÜnh Long vμ c¶ n−íc tõ n¨m 2002-2006. - BiÓu ®å 2: C¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh VÜnh Long tõ n¨m 2002-2006 - BiÓu ®å 3: Doanh sè cho vay tõ n¨m 2002-2006 - BiÓu ®å 4: T×nh h×nh thu nî tõ n¨m 2002-2006 - BiÓu ®å 5: D− nî vèn tÝn dông §TPT cña Nhμ n−íc th«ng qua Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long vμ d− nî tÝn dông trªn ®Þa bμn tØnh VÜnh Long - BiÓu ®å 6: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n tõ n¨m 2002-2006 - BiÓu ®å 7: Tû lÖ nî qu¸ h¹n tõ n¨m 2002-2006 89 Tμi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn Kim Anh, §Æng Thu H»ng (2006), Tμi liÖu häc tËp Qu¶n trÞ ng©n hμng vμ Qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn 2. NguyÔn Kh¾c B×nh (2006), “Xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay v−íng m¾c vμ kiÕn nghÞ”- T¹p chÝ Hç trî ph¸t triÓn sè 3, trang 45-46. 3. Th¸i B¸ CÈn (2002), Khai th¸c nguån vèn tÝn dông nhμ n−íc −u ®·i cho ®Çu t− ph¸t triÓn, Nxb Tμi ChÝnh. 4. Chi nh¸nh NHPT VÜnh Long (2006), B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng n¨m 2006. 5. Chi nh¸nh Quü HTPT VÜnh Long (2006), B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng tõ n¨m 2000-2006. 6. Côc Thèng kª VÜnh Long, Niªn gi¸m thèng kª 2005 7. NguyÔn §¨ng Dên (2002), TÝn dông ng©n hμng , Nxb Thèng kª. 8. TrÇn §×nh §Þnh (chñ biªn), §Þnh V¨n Thanh, NguyÔn V¨n Dòng (2006), Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng tÝn dông, Nxb V¨n hãa - Th«ng tin. 9. TrÇn Huy Hoμng (2003), Qu¶n trÞ Ng©n hμng th−¬ng m¹i, Nxb Thèng kª. 10. Ng©n hμng nhμ n−íc ViÖt Nam (2005), Tμi liÖu héi th¶o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ rñi ro cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. 11. NguyÔn Th¸i Hμ, Bïi H÷u Toμn (2006), Tμi liÖu häc tËp kiÕn thøc ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn 12. NguyÔn V¨n Quang (2006), “Kinh nghiÖm quèc tÕ vÒ tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhμ n−íc vμ bμi häc ®èi víi ViÖt Nam”, T¹p chÝ hç trî ph¸t triÓn sè 19, trang 6-9. 90 13. NguyÔn Gia thÕ (2006), “Bμn vÒ hoμn thiÖn bé m¸y lμm c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t t¹i c¸c chi nh¸nh, T¹p chÝ hç trî ph¸t triÓn sè 24, trang 25-26. 14. Quü Hç trî ph¸t triÓn (2004), ChÕ ®é qu¶n lý vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhμ n−íc tËp I, Nxb tμi chÝnh. 15. Quü hç trî ph¸t triÓn (2005), ChÕ ®é qu¶n lý vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhμ n−íc tËp II, NXB lao ®éng - x· héi . 16. QuyÕt ®Þnh 108/2006/Q§-TTg ngμy 19/05/2006 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thμnh lËp Ng©n hμng ph¸t triÓn ViÖt Nam. 17. QuyÕt ®Þnh 110/2006/2006/Q§-TTg ngμy 19/05/2006 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt §iÒu lÖ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña Ng©n hμng ph¸t triÓn ViÖt Nam. 18. Th«ng tÊn x· ViÖt Nam (2005), WTO - Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi vμ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, Nxb Th«ng TÊn ------------------------------------------ 91

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf46213[1].pdf