Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Xi măng Lạng sơn

MỤC LỤC Trang Lời Mở Đầu. 1 Chương I- Lý luận cơ bản về quản lý nhân sự. 2 I-Lý luận chung về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. 2 1.Khái niệm và đặc trưng của quản lý nhân sự:2 2. Mục tiêu của quản lý nhân sự. 2 3.Vai trò, chức năng và cơ cấu bộ máy quản lý nhân sự trong doanh nghiệp:3 II-Đặc trưng, vai trò và các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong xí nghiệp.4 1.Đặc trưng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:4 2. Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 5 3. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự trong doanh nghiệp. 5 III-Nội dung Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp8 1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.9 2. Ấn định mục tiêu cụ thể.9 3. Lựa chọn các phương pháp thích hợp. 10 4. Thực hiện chương trình đào tạo và phát triển. 10 5. Đánh giá chung về chương trình đào tạo phát triển. 10 Chương II- Phân tích tình hình quản trị nhân sự ở Công ty Xi măng Lạng sơn trong thời gian qua.11 I. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy xi măng Lạng Sơn:11 II- Mục tiêu, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của Công ty.12 1.Mục tiêu:12 2.Nhiệm vụ:12 3Quyền hạn và phạm vi hoạt động. 12 III- Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý Nhà máy xi măng Lạng Sơn. 12 IV. Tuyển chọn và bố trí lao động ở Công ty xi măng Lạng Sơn. 14 V. Phân tích thực trạng công tác quản lý nhân sự Tại Công ty Xi măng Lạng Sơn. 16 1- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây. 16 2. Thực trạng lực lượng lao động của Công ty.18 3. Quản lý và tổ chức lao động thông qua quỹ tiền lương.21 VI.Đánh giá chung công tác quản lý nhân sự ở công ty xi măng lạng sơn. 25 1.Những kết quả đạt được.25 2. Một số mặt hạn chế.25 Chương III- Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Xi măng Lạng Sơn 26 I. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.26 II. Một số biện pháp hoàn hiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty .27 1. Phân tích công việc:27 2. Công tác tuyển dụng nhân sự.27 3. Bồi dưỡng đào tạo nhân sự.28 4. Chế độ đãi ngộ người lao động.28 Kết luận. 29 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2404 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Xi măng Lạng sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chän mét sè c¸n bé lao ®éng cã kh¶ n¨ng cho häc ë c¸c tr­êng ®¹i häc trong vµ ngoµi n­íc, c¸c tr­êng d¹y nghÒ ®Ó trao ®æi thªm kiÕn thøc mét c¸ch c¬ b¶n. Tïy ®èi t­îng mµ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho phï hîp. 3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n sù trong doanh nghiÖp 3.1. M«i tr­êng bªn ngoµi: Bao gåm c¸c yÕu tè: Bèi c¶nh kinh tÕ, d©n sè vµ lùc l­îng lao ®éng trong x· héi, ph¸p luËt - chÝnh trÞ, v¨n hãa - x· héi, khoa häc - kü thuËt, chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, ngoµi ra cßn cã kh¸ch hµng, b¹n hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh. M«i tr­êng bªn ngoµi ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, cÇn ph©n tÝch ®Ó t¹o ra m«i tr­êng bªn trong. a. T×nh h×nh kinh tÕ vµ thêi c¬ kinh doanh cã ¶nh h­ëng ®Õn qu¶n lý nh©n sù. Khi kinh tÕ khñng ho¶ng, suy tho¸i, ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i t¹m thêi thu hÑp, doanh nghiÖp cÇn gi¶m chi phÝ lao ®éng b»ng c¸ch gi¶m giê lµm, cho nghØ viÖc, gi¶m møc l­¬ng vµ phóc lîi. Tuy nhiªn, cÇn duy tr× lao ®éng cã kü n¨ng cao ®Ó khi cã c¬ héi míi sÏ s½n sµng tiÕp tôc më réng kinh doanh. HoÆc nÕu chuyÓn h­íng sang kinh doanh mÆt hµng míi, cÇn tæ chøc ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c«ng nh©n viªn. Khi kinh tÕ ph¸t triÓn cã chiÒu h­íng thuËn lîi, doanh nghiÖp cã nhu cÇu nh©n lùc lín ®ßi hái ph¶i tuyÓn dông thªm, thu hót nh©n tµi qua møc l­¬ng vµ phóc lîi cao cïng ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n. b. T×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè víi lùc l­îng lao ®éng t¨ng, ®ßi hái t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm míi, c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn thu hót lùc l­îng lao ®éng trÎ, kháe víi møc l­¬ng t­¬ng ®èi thÊp. Ng­îc l¹i, nÕu d©n sè t¨ng chËm sÏ lµm cho ®éi ngò lao ®éng bÞ “l·o hãa” vµ khan hiÕm nguån nh©n lùc. §ã lµ mét vÊn ®Ò lín ë mét sè n­íc ph¸t triÓn hiÖn nay dÉn ®Õn ph¶i nhËp khÈu lao ®éng hoÆc kÐo dµi tuæi lao ®éng. c. Ph¸p luËt (®Æc biÖt lµ LuËt lao ®éng) ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn qu¶n lý nh©n sù, rµng buéc c¸c doanh nghiÖp trong viÖc tuyÓn dông, ®·i ngé ng­êi lao ®éng, ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ vÒ lao ®éng. d. §Æc thï v¨n hãa - x· héi cña mçi n­íc, mçi vïng lµ mét nh©n tè ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn qu¶n lý nh©n sù, víi c¸c nÊc thang gi¸ trÞ kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, trong mét x· héi cã sù bÊt b×nh ®¼ng vÒ nam n÷ hoÆc ®¼ng cÊp, cã trë ng¹i cho viÖc tuyÓn dông vµ ®èi xö víi ng­êi lao ®éng (vÒ bè trÝ c«ng viÖc, vÒ cung cÊp tiÖn nghi sinh ho¹t, vÒ chÕ ®é lµm viÖc, nghØ ng¬i...) e. ViÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc vÒ qu¶n lý nh©n sù, ®ßi hái t¨ng c­êng ®µo t¹o nghÒ nghiÖp vµ thu hót nh©n lùc míi cã kü n¨ng cao. Mét sè c«ng viÖc hoÆc mét sè kü n¨ng cò kh«ng cßn cÇn thiÕt n÷a, ph¶i ®µo t¹o l¹i. Ngoµi ra, víi c«ng nghÖ míi sÏ chØ cÇn Ýt ng­êi song cã chÊt l­îng cao h¬n, ®ßi hái ph¶i s¾p xÕp l¹i lùc l­îng lao ®éng. f. C¸c c¬ quan - chÝnh quyÒn (®Æc biÖt lµ së lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi) cïng c¸c ®oµn thÓ (chñ yÕu lµ c«ng ®oµn) cã ¶nh h­ëng ®Õn qu¶n lý nh©n sù vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, chÕ ®é lao ®éng vµ x· héi. §ã còng lµ nh÷ng c¬ quan chñ tr× hoÆc tham gia xö lý c¸c quan hÖ vÒ lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i vµ tranh chÊp vÒ lao ®éng. g. Kh¸ch hµng mua s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cña doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè rÊt quan träng cña m«i tr­êng bªn ngoµi, qu¶n lý nh©n viªn sao cho võa lßng kh¸ch hµng (phï hîp nhu cÇu vµ thÞ hiÕu) lµ yÕu tè sèng cßn cña doanh nghiÖp. Ph¶i lµm cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp hiÓu r»ng kh«ng cã kh¸ch hµng nµo lµ kh«ng cã viÖc lµm. doanh thu cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh tiÒn l­¬ng vµ phóc lîi. Ph¶i biÕt bè trÝ nh©n viªn ®óng ®Ó cã thÓ phôc vô tèt kh¸ch hµng. h. Ngoµi ra, b¹n hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh còng lµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¶n lý nh©n sù. §ã lµ sù c¹nh tranh vÒ tµi nguyªn nh©n lùc. Doanh nghiÖp ph¶i biÕt thu hót, duy tr× vµ ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng, kh«ng ®Ó mÊt nh©n tµi vµo tay ®èi thñ c¹nh tranh. 3.2. M«i tr­êng bªn trong Bao gåm: Môc tiªu cña doanh nghiÖp, chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh, kÕ ho¹ch nh©n sù. ChiÕn l­îc chung cña doanh nghiÖp lµ c¬ së ®Ó ®Ò ra chiÕn l­îc vÒ tõng mÆt: s¶n xuÊt - tiªu thô, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, më réng s¶n xuÊt - dÞch vô, tµi chÝnh, marketing, gäi lµ ho¹ch ®Þnh t¸c nghiÖp (Operational planing). Bé phËn qu¶n lý nh©n sù dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tµi chÝnh, Marketing ®Ó ®Ò ra chiÕn l­îc con ng­êi cho doanh nghiÖp, gäi lµ ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n lùc. a. Môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ yÕu tè m«i tr­êng bªn trong, ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, bao gåm qu¶n lý nh©n sù. Mçi bé phËn t¸c vô nµy ph¶i dùa vµo môc tiªu chung ®Ó ®Ò ra môc tiªu cô thÓ cña m×nh. Ch¼ng h¹n, mét c«ng ty tù ®Ò ra môc tiªu lµ ®øng ®Çu thÞ tr­êng vÒ mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã cã chÊt l­îng cao. Nh­ vËy cÇn ®µo t¹o lao ®éng cã kü n¨ng cao (coi nhiÖm vô lµ träng t©m), t¹o bÇu kh«ng khÝ v¨n hãa s¸ng t¹o. Muèn vËy, ph¶i x©y dùng chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng cã t¸c dông thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng víi nhiÒu s¸ng kiÕn, thu hót nh©n tµi qu¶n lý vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh ®Þnh h­íng cho chiÕn l­îc nh©n lùc, lµm c¨n cø ®Ó x©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, chuyªn gia, c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ ph¸t huy tµi n¨ng cña hä. ChiÕn l­îc ®ã ®­îc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é nh»m: - X©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã sè l­îng vµ c¬ cÊu ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý, bè trÝ n¬i lµm viÖc thuËn tiªn, an toµn, ®¹t n¨ng suÊt cao. KhuyÕn khÝch mäi ng­êi lµm viÖc hÕt kh¶ n¨ng vµ s¸ng t¹o §·i ngé tháa ®¸ng, t¹o ®éng lùc kh«ng ngõng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. T¹o ®iÒu kiÖn th¨ng tiÕn cho mäi ng­êi, ®­îc t«n träng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. b. V¨n hãa doanh nghiÖp t¹o bÇu kh«ng khÝ x· héi vµ t©m lý cña doanh nghiÖp, bao gåm mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ, c¸c niÒm tin, c¸c tËp qu¸n vµ truyÒn thèng ®­îc chia sÎ trong tæ chøc, t¹o ra c¸c chuÈn mùc hµnh vi øng xö trong kinh doanh. Ba yÕu tè cã ¶nh h­ëng ®Æc biÖt ®Õn bÇu kh«ng khÝ v¨n hãa, khung c¶nh t©m lý cña mét doanh nghiÖp, ®ã lµ ho¹t ®éng truyÒn th«ng, sù ®éng viªn vµ phong c¸ch l·nh ®¹o. c. Cæ ®«ng tuy kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn ®iÒu hµnh c«ng ty, song t¹o ®­îc søc Ðp g©y ¶nh h­ëng ®Õn viÖc bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ, ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, tøc lµ ¶nh h­ëng quan träng ®Õn nh©n tè nh©n sù. d. C«ng ®oµn lµ mét lùc l­îng thø ba ¶nh h­ëng ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, kÓ c¶ quyÕt ®Þnh vÒ nh©n sù. ë c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa, c«ng ®oµn lµ tæ chøc ®èi träng cã søc nÆng cña chñ doanh nghiÖp, dùa vµo c«ng nh©n ®Ó g©y søc Ðp ®ßi hái c¸c quyÒn lîi (tõ viÖc lµm, ®iÒu kiÖn lao ®éng, l­¬ng th­ëng vµ phóc lîi)... ë ViÖt Nam, c«ng ®oµn lµ mét tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o, hîp t¸c víi c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi vµ lîi Ých (chÝnh ®¸ng, hîp ph¸p) cña ng­êi lao ®éng. Sù hîp t¸c thÓ hiÖn ë quyÒn tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ cïng ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng. e. Quy m« vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp: Mçi mét doanh nghiÖp cã quy m« vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh kh¸c nhau. Tïy thuéc quy m« lín hay nhá, doanh nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô hay th­¬ng m¹i ®Ó cã thÓ tæ chøc vµ x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. NÕu doanh nghiÖp cã quy m« nhá, cã thÓ dÔ dµng cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh­ng nÕu doanh nghiÖp lín, ®Æc ®iÓm kinh doanh ®a d¹ng th× doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc ®µo t¹o hîp lý, trong ®ã cã sù lùa chän ®èi t­îng, h×nh thøcvµ quy m« ®µo t¹o... f. Tæ chøc vµ qu¶n lý doanh nghiÖp: Tæ chøc lµ mét kh©u quan träng trong doanh nghiÖp hiÖn nay. NÕu c«ng t¸c tæ chøc tèt th× sù phèi hîp gi÷a c¸c kh©u trong s¶n xuÊt kinh doanh míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Mét bé m¸y qu¶n lý cã c¬ cÊu hîp lý ®­îc bè trÝ chÆt chÏ, ph©n cÊp râ rµng th× sÏ thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c phßng ban nghiÖp vô ph¶i ®­îc th«ng suèt. Chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña mçi ®¬n vÞ trùc thuéc lµm ®óng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng x©y dùng ®óng chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho doanh nghiÖp. Qu¶n lý lµ sù cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu b»ng c¸ch t¸c ®éng, chØ ®¹o vµ kÕt hîp nh»m ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ mong muèn. g. VÒ c¬ së vËt chÊt - kü thuËt: §Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp, cÇn trang bÞ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ con ng­êi phôc vô cho c«ng t¸c ®ã. C¬ së vËt chÊt tèt t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho häc viªn ®­îc tèt, häc viªn yªn t©m trong qu¸ tr×nh häc tËp. III- néi dung Qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp BÊt kú kiÓu c¬ cÊu tæ chøc nµo vÒ tæ chøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, tiªu chuÈn chÝnh ph¶i tháa m·n lµ: Gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, doanh nghiÖp cµng ph¶i x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc thÝch hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo cã tiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn n¨ng ®éng, linh ho¹t, phï hîp víi môc tiªu doanh nghiÖp ®Ò ra th× sÏ dÔ thµnh c«ng. S¬ ®å 2: TiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn M«i tr­êng bªn ngoµi M«i tr­êng bªn trong §Þnh râ nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Ên ®Þnh c¸c môc tiªu cô thÓ vµo x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p thÝch hîp §Þnh râ nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn 1. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, tr­íc hÕt ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp. Nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a nhu cÇu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp víi n¨ng lùc hiÖn cã cña ng­êi lao ®éng. BÊt kú mét kho¶ng trèng nµo còng cã thÓ trë thµnh môc tiªu cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Song trªn thùc tÕ th× kinh phÝ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn t­¬ng ®èi lín. Do ®ã cÇn ®µo t¹o mét c¸ch hîp lý ®óng víi nhu cÇu ®µo t¹o cña doanh nghiÖp. NÕu ®µo t¹o kh«ng hîp lý dÉn ®Õn kinh phÝ bá ra lín nh­ng ®em l¹i kÕt qu¶ kh«ng ®­îc nh­ mong muèn. Bªn c¹nh ®ã, nÕu ®µo t¹o kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng, kh«ng phï hîp víi ng­êi lao ®éng, sÏ kh«ng khuyÕn khÝch hä lao ®éng tèt. 2. Ên ®Þnh môc tiªu cô thÓ. §©y lµ giai ®äan quan träng trong tiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Ên ®Þnh môc tiªu cô thÓ gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh râ c¸c khãa ®µo t¹o kiÕn thøc vµ kü n¨ng cô thÓ mµ ng­êi c¸n bé sÏ ph¶i häc, sè ng­êi ®i ®µo t¹o, hä ë bé phËn nµo vµ khãa häc diÔn ra vµo thêi ®iÓm nµo... 3. Lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p thÝch hîp Thùc tÕ cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. C¸c ph­¬ng ph¸p nµy rÊt ®a d¹ng vµ phï hîp víi tõng ®èi t­îng tõ c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®Õn c¸c c¸n bé qu¶n lý cÊp cao. Cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o tinh vi, tèn kÐm nh­ng cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p sö dông ph­¬ng tiÖn ®µo t¹o gi¶n ®¬n, rÎ tiÒn mµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Nhµ qu¶n lý cÇn lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p phï hîp víi ®èi t­îng ®­îc chän vµ ®iÒu kiÖn, môc tiªu cña doanh nghiÖp. 4. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c khãa häc, líp häc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. C«ng t¸c tæ chøc lµ sù nhãm gép c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t môc tiªu ®· ®Æt ra, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cã nh÷ng mèi quan hÖ ngang däc trong ®¬n vÞ ®Ó cïng thùc hiÖn môc tiªu chung. Mét c¬ cÊu ®­îc thiÕt kÕ ®Çy ®ñ ph¶i chØ ra ®­îc ai? Lµm g×? viÖc g×? cã tr¸ch nhiÖm ®Õn ®©u? vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn ra sao? Sù ph©n c«ng kh«ng râ rµng lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ®iÒu hµnh tïy tiÖn, thùc thi c¸c nhiÖm vô ngoµi thÈm quyÒn cña m×nh hoÆc kh«ng lµm ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm ®­îc giao. Quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trë nªn thiÕu nguyªn t¾c vµ c¶n trë lÉn nhau. Sù cè g¾ng cña nh©n viªn kh«ng ph¶i h­íng vÒ n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o mµ t×m c¸ch sao cho cã lîi vÒ m×nh. 5. §¸nh gi¸ chung vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¸t triÓn ViÖc ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gióp doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng, kü n¨ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tr­íc vµ sau khi ®µo t¹o ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng bæ trî nh­ ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp, ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt cÇn ®­îc kh¾c phôc, c¶i tiÕn c¸c khãa ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, phôc vô môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch­¬ng II Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù ë C«ng ty Xi m¨ng L¹ng s¬n trong thêi gian qua. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y xi m¨ng L¹ng S¬n: Tªn giao dÞch: Nhµ m¸y xi m¨ng L¹ng S¬n Trô së: ThÞ x· L¹ng S¬n §iÖn tho¹i: 025.870194 Nhµ m¸y xi m¨ng L¹ng S¬n lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp vµo th¸ng 10/1960 lÊy tªn lµ “XÝ nghiÖp V«i Phai Duèc” trùc thuéc Ty kiÕn tróc tØnh L¹ng S¬n (Së x©y dùng), NhiÖm vô lµ s¶n xuÊt v«i víi quy m« nhá, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chØ vµi chôc ng­êi. §Õn n¨m 1972 Ty kiÕn tróc tØnh L¹ng S¬n quyÕt ®Þnh s¸p nhËp XÝ nghiÖp v«i víi ®éi c¬ giíi ®¸ Hång Phong lÊy tªn lµ XÝ nghiÖp “V«i ®¸” lóc nµy cßn cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ®¸ c¸c lo¹i, sè l­îng c«ng nh©n trªn 100 ng­êi. N¨m 1974 XÝ nghiÖp tiÕp tôc më réng s¶n xuÊt x©y dùng thªm 2 lß v«i liªn hoµn vµ s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm kh¸c nh­ ngãi, xi m¨ng, g¹ch l¸t, cét bª t«ng... sè l­îng c«ng nh©n gÇn 200 ng­êi. §Õn n¨m 1978 TØnh Uû, UBND TØnh L¹ng S¬n cã chñ tr­¬ng më réng mÆt b»ng XÝ nghiÖp, lËp dù ¸n x©y dùng mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt xi m¨ng lß ®øng P300. Cuèi n¨m 1978 “XÝ nghiÖp V«i ®¸” ®­îc ®æi tªn thµnh “XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng”. Trong thêi gian nµy, do chiÕn tranh biªn giíi x¶y ra, dù ¸n ngõng thi c«ng. §Õn n¨m 1985, Ph©n x­ëng s¶n xu¸t xi m¨ng míi chÝnh thøc b­íc vµo s¶n xuÊt víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 10.000 tÊn/n¨m. N¨m 1991 “XÝ nghiÖp vËt liÖu x©y dùng” ®­îc ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y xi m¨ng L¹ng S¬n”. S¶n l­îng s¶n xuÊt xi m¨ng ngµy mét t¨ng vµ trë thµnh s¶n phÈm chÝnh cña ®¬n vÞ. Tõ n¨m 1985 trë l¹i ®©y nhu cÇu vÒ khèi l­îng s¶n phÈm ngµy cµng lín ®ßi hái chÊt l­îng ngµy cµng cao. Nhµ m¸y ®· më réng quy m« s¶n xuÊt xi m¨ng. Lµm luËn chøng kü thuËt dù ¸n x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng lß ®øng víi c«ng suÊt 85.000 tÊn/n¨m víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ång bé cña Trung Quèc. LuËn chøng kü thuËt nµy ®­îc UBND TØnh L¹ng S¬n ®ång ý phª chuÈn. §Õn quý III n¨m 1997 d©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng víi c«ng suÊt 85.000tÊn/n¨m b¾t ®Çu chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. HiÖn nay Nhµ m¸y xi m¨ng L¹ng S¬n cung cÊp cho thÞ tr­êng mét l­îng xi m¨ng t­¬ng ®èi lín, gi¸ thµnh h¹. Nhµ m¸y trë thµnh ®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶. II- Môc tiªu, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty. 1. Môc tiªu: Lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, trùc thuéc Së x©y dùng L¹ng S¬n, s¶n phÈm chñ yÕu cña Nhµ m¸y hiÖn nay lµ xi m¨ng, v«i côc, bª t«ng, g¹ch bª t«ng. Môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty tiÕn hµnh tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i lµ môc tiªu cÇn ph¶i cè g¾ng n©ng cao, song ph¶i ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng g©y ra « nhiÔm m«i tr­êng vµ ®¶m b¶o tèi ®a an toµn lao ®éng. Ngoµi ra C«ng ty cßn ®ang më réng quy m« s¶n xuÊt, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gãp phÇn t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, ®Èy nhanh ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh. 2. NhiÖm vô: §Ó hoµ m×nh víi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, xo¸ bá c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, theo h­íng x· héi chñ nghÜa. C«ng ty ®· ®Ò ra mét sè nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn ph©n phèi lao ®éng vµ c«ng b»ng x· héi, tæ chøc tèt ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ x· héi do UBND tØnh giao cho, cô thÓ lµ: + Nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ + §¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh vµ thu nhËp hîp lý cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. + Sö dông mäi nguån lùc cã hiÖu qu¶, ph¸t huy ®­îc tèi ®a søc m¹nh cña C«ng ty. 3 QuyÒn h¹n vµ ph¹m vi ho¹t ®éng §­îc sù cho phÐp cña UBND tØnh, d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Së x©y dùng, Nhµ m¸y xi m¨ng L¹ng S¬n cã quyÒn chän vµ sö dông nguån lao ®éng sao cho cã hiÖu qu¶. C¸c s¶n phÈm cña nhµ m¸y hiÖn nay chñ yÕu lµ xi m¨ng vµ g¹ch bª t«ng. C¸c mÆt hµng nµy C«ng ty cã quyÒn tù liªn hÖ vµ tiªu thô theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng. III- §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý Nhµ m¸y xi m¨ng L¹ng S¬n Do ®Æc ®iÓm cña Nhµ m¸y cã quy m« võa nªn tæ chøc qu¶n lý cña nhµ m¸y theo m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng. S¬ ®å 3: Tæ chøc mét bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y xi m¨ng L¹ng S¬n Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phã gi¸m ®èc kinh doanh PX nguyªn vËt liÖu PX g¹ch bª t«ng PX c¬ ®iÖn PX thµnh phÈm PX khai th¸c ®¸ PX lß Phßng kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch Phßng t¹i vô Phßng TCHC Phßng tiªu thô - Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ ho¹ch vËt t­ cña nhµ m¸y, qu¶n lý c¸c phßng ban. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt: ChØ ®¹o s¶n xuÊt c¸c bé phËn - Phßng tiªu thô: Cã nhiÖm vô më réng thÞ tr­êng, ®¶m b¶o vËn chuyÓn hµng ho¸ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng theo ®óng sè l­îng, chÊt l­îng, chÕ ®é. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Qu¶n lý, ®iÒu ®éng, båi d­ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc ph¸t ®éng thi ®ua Nhµ m¸y. - Phßng kÕ ho¹ch: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ t¹o sù nhÞp nhµng gi÷a c¸c ph©n x­ëng. - Phßng kü thuËt KCS: Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. - Phßng tµi vô kÕ to¸n: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ho¹t ®éng c¸c lo¹i vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh. H¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, cÊp ph¸t l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n Nhµ m¸y. - C¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: + Ph©n x­ëng liÖu + Ph©n x­ëng lß + Ph©n x­ëng khai th¸c ®¸ + Ph©n x­ëng thµnh phÈm + Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn + Ph©n x­ëng g¹ch bª t«ng. Ngoµi ra Nhµ m¸y cßn cã ®éi xe phôc vô kÕ ho¹ch vËn chuyÓn hµng ho¸ vËt t­ theo yªu cÇu s¶n xuÊt. Tæ b¶o vÖ lµm nhiÖm gi÷ g×n trËt tù an toµn néi bé Nhµ m¸y, ph¸t hiÖn ng¨n ngõa nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc trong Nhµ m¸y, kiÓm so¸t hµng ho¸ qua cæng Nhµ m¸y. IV. TuyÓn chän vµ bè trÝ lao ®éng ë C«ng ty xi m¨ng L¹ng S¬n TuyÓn dông lao ®éng lµ mét c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh theo qu¸ tr×nh chÆt chÏ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña c¸c phßng ban trªn xuèng vÒ nh©n viªn. Khi cã nhu cÇu nh©n viªn c¸c ®¬n vÞ xin ý kiÕn cña Gi¸m ®èc th«ng qua phßng Tæ chøc lao ®éng ®Ó tiÕn hµnh xÐt tuyÓn. HiÖn nay, C«ng ty xi m¨ng L¹ng S¬n tuyÓn dông theo quy tr×nh nh­ sau (s¬ ®å 4): Quy tr×nh tuyÓn chän theo s¬ ®å 4. Tuy nhiªn hiÖn nay do nhiÒu lý do kh¸c nhau mµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty xi m¨ng L¹ng S¬n nãi riªng th­êng ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­íc tuyÓn chän nµy. ChÝnh v× vËy mµ chÊt l­îng tuyÓn chän kh«ng ®­îc tèt, ®iÒu nµy ®· h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®Õn sù sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, lµm cho C«ng ty kh«ng ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. S¬ ®å 4: Quy tr×nh tuyÓn chän lao ®éng XÐt hå s¬ xin viÖc Tr¾c nghiÖm Pháng vÊn s¬ bé Pháng vÊn kü Tham kh¶o vµ thÈm tra lý lÞch QuyÕt ®Þnh tuyÓn chän Kh¸m søc kháe TuyÓn dông bæ nhiÖm øng viªn bÞ lo¹i Trªn thùc tÕ, C«ng ty th­êng tuyÓn chän theo c¸c b­íc sau ®©y: B­íc 1: XÐt chän s¬ bé: - Khi cã nhu cÇu tuyÓn chän lao ®éng, C«ng ty th«ng b¸o néi dung trªn b¶ng ®Ó CBCNV biÕt (ngµnh nghÒ, sè l­îng...). - Phßng Tæ chøc lao ®éng tiÕp nhËn hå s¬, kiÓm tra ®Çy ®ñ theo tiªu chuÈn quy ®Þnh vµ tr×nh Héi ®ång tuyÓn dông. - Héi ®ång xÐt chän s¬ bé ®Ó tiÕp tôc ®¸nh gi¸, kiÓm tra n¨ng lùc, tr×nh ®é. C«ng ty thµnh lËp Héi ®ång ®¸nh gi¸ sè øng viªn ®· chän s¬ bé. - Sau khi cã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ (®· céng ®iÓm ­u tiªn cho con em nh©n viªn trong C«ng ty) Héi ®ång tuyÓn dông lao ®éng xÐt chän trªn nguyªn t¾c: · LÊy nh÷ng ng­êi cã ®iÓm ®¹t yªu cÇu (®iÓm trung b×nh trë lªn). · LÊy nh÷ng ng­êi cã ®iÓm cao tõ trªn xuèng d­íi. KÕt qu¶ ®­îc c«ng khai cho c¸n bé c«ng nh©n biÕt. B­íc 2: Nh÷ng ng­êi ®­îc Héi ®ång tuyÓn dông lao ®éng xÐt chän ph¶i qua thêi gian thö viÖc theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. · §èi víi c«ng nh©n viªn kh«ng qu¸ 30 ngµy. · §èi víi kü s­ kh«ng qu¸ 60 ngµy. Sau thêi gian thö viÖc, tr­ëng phßng hoÆc qu¶n ®èc ph©n x­ëng cã ng­êi thö viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ghi nhËn xÐt vµ göi cho phßng Tæ chøc c¸n bé ®Ó xem xÐt tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty. · Ng­êi ®¹t yªu cÇu tuyÓn dông sÏ ®­îc: Gi¸m ®èc C«ng ty ký hîp ®ång lao ®éng vµ quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn. · Ng­êi kh«ng ®¹t yªu cÇu tuyÓn dông sÏ kh«ng ®­îc tiÕp nhËn. Qu¸ tr×nh tuyÓn dông cña C«ng ty ®· ®­îc thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ. Tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ phong c¸ch lµm viÖc cña ng­êi ®Õn xin viÖc th­êng kú ®­îc chÝnh x¸c nªn chÊt l­îng lao ®éng cã nhiÒu h¹n chÕ. *. §µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn Ngµy nay kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty thµnh ®¹t trªn thÕ giíi ®Òu chøng tá r»ng c«ng ty nµo cã ban l·nh ®¹o chó träng tíi c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn th× c«ng ty ®ã thµnh c«ng trong kinh doanh. ViÖc ®Þnh h­íng vµ ®µo t¹o nµy kh«ng nh÷ng ®­îc thùc hiÖn víi mäi cÊp l·nh ®¹o mµ cßn xuèng tíi c«ng nh©n cã tay nghÒ thÊp nhÊt, dÜ nhiªn víi h×nh thøc huÊn luyÖn hoµn toµn kh¸c nhau víi néi dung kh¸c nhau. Ph¸t triÓn tµi nguyªn nh©n sù lµ c¸c häat ®éng nh»m hç trî, gióp c¸c thµnh viªn, c¸c bé phËn vµ toµn bé tæ chøc ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n ®ång thêi nã cßn cho phÐp tæ chøc ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng thay ®æi cña con ng­êi, c«ng viÖc vµ m«i tr­êng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®èi víi mét nh©n viªn ®­îc tiÕn hµnh tõ khi ng­êi ®ã b¾t ®Çu lµm viÖc trong doanh nghiÖp cho ®Õn khi nghØ viÖc. Qu¸ tr×nh nµy thÓ hiÖn trong c¸c ho¹t ®éng huÊn luyÖn ban ®Çu ®Ó gióp cho nh©n viªn ®ã hßa nhËp vµo doanh nghiÖp khi míi ®­îc tuyÓn vµ c¸c khãa huÊn luyÖn n©ng cao tay nghÒ, hay kÜ n¨ng trong suèt cuéc ®êi lµm viÖc trong doanh nghiÖp. ViÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n ®· ®­îc Së X©y dùng L¹ng S¬n giao cho ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp vµ ®­îc tæ chøc huÊn luyÖn theo c¸c h×nh thøc d­íi ®©y (s¬ ®å 5): S¬ ®å 5: Quy tr×nh ®µo t¹o ë C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n. X¸c ®Þnh râ nhu cÇu ®µo t¹o -PT Ên ®Þnh c¸c môc tiªu cô thÓ Lùa chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp Lùa chän ph­¬ng tiÖn thÝch hîp Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh §T - PT §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh §T - PT V. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù T¹i C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n. 1- KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mét sè n¨m gÇn ®©y ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty Xi m¨ng L¹ng s¬n còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c ph¶i tù h¹ch to¸n toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh . Sau nhiÒu n¨m nç lùc phÊn ®Êu C«ng ty Xi m¨ng L¹ng s¬n cã thÓ tù hµo vÒ nh÷ng thµnh t­ô mµ m×nh ®¹t ®­îc, thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m So s¸nh 2001/2000 2000 2001 Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ % 1. Doanh thu 54.248,413 62.326,000 8.077,587 14,8 2. Lîi nhuËn 3.500,0 4.465,0 965 27,5 3. Nép ng©n s¸ch 3.013,936 4.007,0 993 32,9 4. Tæng sè lao ®éng 400 450 50 12,5 5. N¨ng suÊt lao ®éng 1 CNV 135,62 138,50 2,88 2,12 6. Chi phÝ tiÒn l­¬ng 6.193,085 8.200,000 2.006,915 32,1 7. Thu nhËp b×nh qu©n 1,290.200 1,833.8 0,543.6 42,1 Qua sè liÖu trªn ta thÊy hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cã xu h­íng t¨ng lªn, cô thÓ lµ: - Doanh thu n¨m 2000 lµ 54.248,413 triÖu ®ång, n¨m 2001 lµ 62.326,000 triÖu ®ång, t¨ng 8.077,587 triÖu ®ång víi tû lÖ t¨ng 14,8%. Víi ®µ t¨ng nµy C«ng ty ®· ®Æt kÕ ho¹ch doanh thu cho n¨m 2002 lµ 71.000,000 triÖu ®ång. - Bªn c¹nh ®ã lîi nhuËn n¨m 2001 t¨ng 965 triÖu ®ång so víi n¨m 2000; t¨ng víi tû lÖ 27,5%.§©y lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng cho C«ng ty, bëi lîi nhuËn t¨ng sÏ gióp cho C«ng ty cã tÝch luü ®Ó lµm ¨n ngµy cµng kh¸ h¬n. - Trong n¨m 2001 C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, t¨ng 993 triÖu ®ång so víi n¨m 2000 ; nghÜa lµ t¨ng víi tû lÖ 32,9%. - Tæng sè lao ®éng n¨m 2001 lµ 450 ng­êi t¨ng 50 ng­êi so víi n¨m 2000, do t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nªn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng, so víi n¨m 2000 th× tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n t¨ng 42,1% víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 0,543.6 triÖu ®ång ng­êi/th¸ng. Tuy nhiªn, n¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2001 chØ t¨ng 2,12% so víi n¨m 2000. Trªn thùc tÕ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n ®· t¨ng gÊp 20 lÇn so víi tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. C«ng ty ®· kh«ng b¶o ®¶m nguyªn t¾c quan träng lµ lµ tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ph¶i nhanh h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n. Dï sao qua mét sè chØ tiªu trªn ta cã thÓ thÊy trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty ®· cã kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, lµm cho thu nhËp ng­êi lao ®éng t¨ng lªn, t¹o ra nhiÒu viÖc lµm h¬n cho ng­êi lao ®éng, ®êi sèng cña c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty ngµy ®­îc n©ng cao, bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng chÊp hµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc ®ã, lµ nép ng©n s¸ch t¨ng nhiÒu. 2. Thùc tr¹ng lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty. 1.1. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty. §èi víi c¸c Doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n nãi riªng, viÖc x¸c ®Þnh sè l­îng lao ®éng cÇn thiÕt ë tõng bé phËn, phßng ban, ph©n x­ëng, lao ®éng gi¸n tiÕp vµ lao ®éng trùc tiÕp cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc h×nh thµnh c¬ cÊu lao ®éng tèi ­u, nÕu thõa lao ®éng sÏ g©y khã kh¨n cho bé m¸y qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kinh doanh, nÕu thiÕu th× kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ho¹t ®éng nãi chung cña C«ng ty. V× vËy ph¶i lµm sao cho c¬ cÊu ®­îc hµi hoµ bé m¸y ho¹t ®éng gän nhÑ, hîp lý. B¶ng 3: C¬ cÊu lao ®éng cña Nhµ m¸y Xi M¨ng L¹ng S¬n N¨m ChØ tiªu 1999 2000 2001 Sè l­îng Tû träng% Sè l­îng Tû träng % Sè l­îng Tû träng % Tæng sè lao ®éng 379 100 400 100 450 100 Nam 316 83,4 332 83,2 371 82,4 N÷ 63 16,6 68 16,8 79 17,6 C¸n bé qu¶n lý 16 4 19 4 23 5,1 C¸n bé kü thuËt 9 2 15 3,8 15 3,3 Nh©n viªn 26 6 31 7 35 7,9 Lao ®éng trùc tiÕp 328 86 335 83 377 83,7 HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 450 ng­êi, trong ®ã biªn chÕ chÝnh thøc 52 ng­êi chiÕm 11%, sè cßn l¹i lµ lµm theo hîp ®ång. ë C«ng ty tû lÖ lao ®éng nam chiÕm 82,3% (371 ng­êi) tû lÖ lao ®éng n÷ chiÕm 17,6% (79 ng­êi). C¸n bé qu¶n lý 5,1% (23ng­êi), c¸n bé kü thuËt chiÕm 3,3% (15 ng­êi). Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp 83,7% (377 ng­êi). Tuæi ®êi trung b×nh cña lao ®éng lµ 30, tuæi nghÒ lµ 6 n¨m. B¶ng trªn lµ c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y. Nh×n chung sè l­îng lao ®éng cã t¨ng lªn (tõ n¨m 1999 - 2001 t¨ng 71 ng­êi). Mét phÇn lµ do nhu cÇu cña c«ng viÖc, song lµ do chÝnh s¸ch tuyÓn dông cña C«ng ty, ®ã lµ nÕu bè mÑ lµm viÖc, cèng hiÕn søc lao ®éng cho C«ng ty th× con hä sau khi häc xong sÏ ®­îc ­u tiªn xÐt tuyÓn vµo lµm t¹i C«ng ty. §©y lµ mét chÝnh s¸ch ®­îc ng­êi lao ®éng hÕt søc ñng hé, nã t¹o niÒm tin cho ng­êi lao ®éng vµo C«ng ty. Tõ ®ã hä tin t­ëng vµ cèng hiÕn søc lao ®éng ®Ó gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Song ®øng trªn gi¸c ®é toµn côc mµ xÐt th× chÝnh s¸ch nµy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng, kh«ng phï hîp víi LuËt Lao ®éng vµ chÝnh s¸ch chung cña Nhµ n­íc vÒ lao ®éng. ViÖc lµm nµy cña C«ng ty mang tÝnh chÊt côc bé h¹n chÕ viÖc tuyÓn chän ®­îc lao ®éng cã n¨ng lùc cao. Ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n ra ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc ph¶i cã sù phï hîp gi÷a c«ng viÖc ®­îc giao vµ søc kháe qua tuæi ®êi còng nh­ tuæi nghÒ ta sÏ cã sù ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n qua viÖc dïng ng­êi. C«ng viÖc ®ßi hái kinh nghiÖm th× ph¶i dïng ng­êi cã tuæi nghÒ cao, c«ng viÖc cÇn søc kháe ta nªn chän lao ®éng míi tham gia hoÆc ë løa tuæi sung søc. Ta cã thÓ t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy qua b¶ng ®é tuæi lao ®éng cña C«ng ty Xi m¨ng d­íi ®©y. B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi Tuæi §é tuæi lao ®éng 2001 Sè ng­êi Tû träng % Tõ 20-35 208 46 Tõ 35-45 152 34 Tõ 46-60 85 18 Míi vÒ h­u 4 0,9 Tæng sè 450 100 B¶ng trªn lµ c¬ cÊu tuæi lao ®éng cña C«ng ty tÝnh ®Õn ®Çu n¨m 2002 ta cã thÓ chia lµm 3 lo¹i lao ®éng: Lao ®éng trÎ (20-35). Lao ®éng trung niªn (35-45) Lao ®éng giµ (46-60). Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng ta thÊy lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty Xi m¨ng L¹ng s¬n cã ®Æc tr­ng lµ tuæi kh¸ trÎ bëi C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn ®©y lµ mét yÕu tè thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Sè lao ®éng trªn 46->60 tuæi, n¨m 2001 chØ chiÕm 18% tæng sè lao ®éng cña toµn c«ng ty. Lùc l­îng lao ®éng ë ®é tuæi 20->35 chiÕm 46% .§©y lµ ®éi ngò nh©n viªn trÓ chñ lùc cña C«ng ty vµ còng lµ ®iÒu ®¸ng mõng cho nh÷ng tµi n¨ng trÎ cho viÖc båi d­ìng vµ ®µo t¹o . Bªn c¹nh ®ã sè c¸n bé ë ®é tuæi 35->45 chiÕm 152 ng­êi (chiÕm 34%) lµ nh÷ng ng­êi dÇy d¹n kinh nghiÖm. §©y lµ ®éi ngò lao ®éng chÝnh cho C«ng ty, hä cã tay nghÒ ,tr×nh ®é kü thuËt vµ søc khoÎ, do vËy trong c«ng viÖc hä lµ lùc l­îng chñ chèt . Tãm l¹i ®an xen gi÷a c¸c lo¹i lao ®éng trong c«ng ty lµ cÇn thiÕt, lu«n cã sù bæ xung lÉn nhau gi÷a kinh nghiÖm vµ søc kháe cña c«ng nh©n. 1.2. Lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp ViÖc x¸c ®Þnh sè l­îng lao ®éng trùc tiÕp vµ sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty xi m¨ng L¹ng S¬n nãi riªng ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc vËn hµnh bé m¸y s¶n xuÊt, còng nh­ mét c¸i m¸y muèn cho nã vËn hµnh b×nh th­êng th× c¸c bé phËn cña nã ph¶i ¨n khíp víi nhau. Trong doanh nghiÖp còng vËy sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp phï hîp th× bé m¸y s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp míi häat ®éng cã hiÖu qu¶. Ta xem xÐt t×nh h×nh bè trÝ lao ®éng cña C«ng ty xi m¨ng L¹ng S¬n qua b¶ng sè liÖu d­íi ®©y (1/2002). B¶ng 5: T×nh h×nh bè trÝ lao ®éng c«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n STT §¬n vÞ Sè lao ®éng 1 L·nh ®¹o C«ng ty 3 2 Phßng kÕ ho¹ch 6 3 Phßng tµi vô 6 4 Phßng tæ chøc lao ®éng 8 5 Phßng tiªu thô 12 6 Phßng kü thuËt 9 7 Tæng sè lao ®éng gi¸n tiÕp 44 8 PX nguyªn vËt liÖu 75 9 PX lß 69 10 PX khai th¸c ®¸ 112 11 PX thµnh phÈm 58 12 PX c¬ ®iÖn 10 13 PX g¹ch bª t«ng 82 Tæng sè lao ®éng 406 Tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 450 ng­êi tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 16,3% tû lÖ nµy lµ h¬i cao. Cho nªn võa qua C«ng ty cã ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c¬ cÊu lao ®éng t¹i C«ng ty. §ã lµ c¾t gi¶m mét sè lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng cÇn thiÕt chuyÓn sang lao ®éng trùc tiÕp, tiÕn hµnh chuyÓn dÞch vµ thay ®æi lao ®éng trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. 3. Qu¶n lý vµ tæ chøc lao ®éng th«ng qua quü tiÒn l­¬ng. 3.1. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng ë C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n. L­¬ng bæng lµ mét vÊn ®Ò mu«n thña cña nh©n lo¹i vµ lµ mét vÊn ®Ò nhøc nhèi ®èi víi hÇu hÕt c¸c C«ng ty t¹i ViÖt Nam. §©y lµ mét vÊn ®Ò tõng g©y tranh luËn s«i næi trªn diÔn ®µn Quèc héi ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m qua, vµ hiÖn nã vÉn lµ vÊn ®Ò nãng báng ®èi víi n­íc ta. NÕu chÝnh s¸ch tuyÓn dông lao ®éng lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p nh»m lùa chän nh÷ng nh©n viªn cã kh¶ n¨ng vµo lµm viÖc, th× chÝnh s¸ch l­¬ng bæng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch hä lµm viÖc h¨ng say vµ cã hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng viÖc. ChÝnh s¸ch vÒ l­¬ng nh»m duy tr× cñng cè lùc l­îng lao ®éng lµm viÖc t¹i C«ng ty bëi v× ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng sèng chñ yÕu dùa vµo ®ång l­¬ng th× tiÒn l­¬ng lµ mèi quan t©m hµng ngµy cña hä. Nã lµ nguån thu nhËp chÝnh nh»m duy tr× vµ n©ng cao møc sèng cña ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä. Cã thÓ nãi ngµy nay vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m hµng ®Çu lµ chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng bëi dï doanh nghiÖp cã tuyÓn chän ®­îc ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ, ®­îc bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp nh­ng chÝnh s¸ch l­¬ng bæng kh«ng phï hîp lµm cho ng­êi lao ®éng lo l¾ng vÒ cuéc sèng cña hä kh«ng ®­îc æn ®Þnh dÉn ®Õn tinh thÇn sa sót vµ hiÖu qu¶ lao ®éng sÏ kh«ng cao. ViÖc tuyÓn dông ®­îc nh÷ng ng­êi phï hîp vµo lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp ®· rÊt khã, khi hä ®· vµo lµm doanh nghiÖp mµ cã thÓ gi÷ ch©n ®­îc hä l¹i lµ ®iÒu khã h¬n. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy cÇn t¹o ra c¸c chÝnh s¸ch vÒ l­¬ng bæng ®·i ngé, c¸c chÝnh s¸ch ­u tiªn vµ khuyÕn khÝch kh¸c... HiÓu râ vÊn ®Ò nµy C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n sö dông tiÒn l­¬ng kh«ng chØ víi môc ®Ých ®¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng mµ cßn th«ng qua viÖc tr¶ l­¬ng ®Ó kiÓm tra theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña ng­êi lao ®éng. Do C«ng ty cã nhiÒu lo¹i lao ®éng cho nªn cã nhiÒu c¸ch tr¶ l­¬ng kh¸c nhau sao cho phï hîp víi tõng lo¹i lao ®éng, ®iÒu ®ã khuyÕn khÝch lao ®éng lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao vµ cho phÐp kiÓm so¸t dÔ rµng h¬n. C«ng ty ®· ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng nh­ sau: - L­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c C«ng ty nh©n viªn trong C«ng ty. §Ó tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ thÓ hiÖn trªn b¶ng chÊm c«ng vµ hÖ sè l­¬ng cña tõng ng­êi ®Ó tÝnh to¸n. HiÖn nay theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc lµ mét tuÇn ®­îc nghØ thªm ngµy thø 7 nªn l­¬ng theo thêi gian ®­îc tÝnh: (1) TL: TiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn HS: HÖ sè l­¬ng PC: Phô cÊp M: Møc l­¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh = 210.000 (®ång) NH: Ngµy c«ng thùc tÕ Ngoµi ra theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc l­¬ng phÐp, l­¬ng nghØ èm ®­îc tÝnh: M( HS + PC) L­¬ng phÐp, èm = x Sè ngµy nghØ phÐp, èm 22 VÝ dô: Mét ng­êi cã hÖ sè l­¬ng lµ 4,1 th× tiÒn l­¬ng mét th¸ng lµ 210.000 x 4,1 = 861.000®/ th¸ng ( tiÒn l­¬ng tèi thiÓu Nhµ n­íc quy ®Þnh lµ 210.000® ) *§èi víi c«ng nh©n ¨n l­¬ng theo s¶n phÈm th× tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: QTHSP = §G . SL (2) Trong ®ã: QTHSP: TiÒn l­¬ng s¶n phÈm §G: §¬n gi¸ s¶n phÈm (®ång/ th¸ng) SL: S¶n l­îng thùc tÕ Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ phï hîp víi chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ban hµnh, nã khuyÕn khÝch vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt, tù gi¸c ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o thêi gian lao ®éng cã hiÖu qu¶, tù gi¸c thùc hiÖn nhiÖm vô. T×nh h×nh tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n (1998 - 2001) B¶ng sè 6: TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: Tr ®ång ChØ tiªu 1998 1999 2000 2001 1. Tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng / th¸ng 2.966,000 3.992,090 6.193,085 8.200,000 2. Tæng sè lao ®éng 361 379 400 450 3. Sè tiÒn l­¬ng b×nh qu©n ng­êi/th¸ng 0,648.7 0,878 1,290.2 1,833.8 Nh×n vµo b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy mÆc dï t¨ng sè l­îng lao ®éng nh­ng l­¬ng cña c«ng nh©n vÉn ®­îc t¨ng, cô thÓ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n 1 th¸ng cña nh©n viªn t¨ng tõ n¨m ( 1998 - 2001) t¨ng h¬n 282% ( tõ 648.700 - 1.833.800) nh×n chung víi møc l­¬ng nh­ vËy c«ng nh©n ®· cã mét cuéc sèng t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ngµy nay c«ng ty ®ang cè g¾ng n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng h¬n n÷a khi ®ã ng­êi lao ®éng míi cã kh¶ n¨ng t¸i s¶n xuÊt ra søc lao ®éng, yªn t©m trong gia ®×nh th× míi yªn t©m trong s¶n xuÊt, chÊt l­îng vµ sè l­îng s¶n phÈm míi ®­îc t¨ng lªn. Tuy nhiªn, nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn trªn (tr.18), tiÒn l­¬ng b×nh qu©n ®· t¨ng qu¸ nhanh so víi tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Trªn thùc tÕ, c«ng nh©n viªn ®· h­ëng nhiÒu h¬n gi¸ trÞ m×nh lµm ra. Nh­ vËy sÏ ¶nh h­ëng lín ®Õn tÝch lòy t¸i s¶n xuÊt më réng cña C«ng ty. 3.2. ChÝnh s¸ch th­ëng ph¹t trong C«ng ty - Ngoµi phÇn l­¬ng chÝnh lµ nh÷ng kho¶n thu bæ sung kh¸c nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc, nh»m qu¸n triÖt h¬n n÷a nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng víi quan ®iÓm lîi nhuËn ®­îc t¹o ra do nh©n tè lao ®éng quyÕt ®Þnh, bëi v× ng­êi lao ®éng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy hµng th¸ng, quý, n¨m ®Òu cã c¸c kho¶n trÝch th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch tèt trong lao ®éng. Hµng n¨m C«ng ty ®Òu trÝch lîi nhuËn lËp quü khen th­ëng, ®©y lµ ®ßi hái tÊt yÕu, hîp lý, dùa vµo møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô cña tõng c¸ nh©n, tæ ph©n x­ëng, C«ng ty chia ra lµm nhiÒu cÊp, chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së, lao ®éng tiªn tiÕn, lao ®éng xuÊt s¾c, viÖc ph©n chia tiÒn th­ëng ®­îc ¸p dông víi nhiÒu møc, ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng ®èi víi c¸c møc phÊn ®Êu cña c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ . Ngoµi ra C«ng ty khen th­ëng cho c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ vÒ c¸c thµnh tÝch sau: + Khen th­ëng do t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt liÖu, s¸ng t¹o ra ph­¬ng thøc lµm viÖc hiÖu qu¶. + Khen th­ëng cho c¸c c¸ nh©n tËp thÓ ®¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong vÊn ®Ò vÖ sinh m«i tr­êng, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, c¶i tiÕn kü thuËt, c¶i tiÕn trong ph­¬ng ph¸p qu¶n lý. Vµo c¸c ngµy tÕt ( ©m lÞch) hµng n¨m C«ng ty cã th­ëng 1 th¸ng l­¬ng cho tÊt c¶ c«ng nh©n viªn c¸c c«ng nh©n lµm thªm giê, lµm ca ®Òu cã båi d­ìng. B¶ng 7: T×nh h×nh th­ëng b»ng tiÒn cña C«ng ty §¬n vÞ: Tr ®ång ChØ tiªu 1999 2000 2001 1. TiÒn båi d­ìng 306,900 314,000 370,000 2. Th­ëng th¸ng 214,375 262,614 312,500 3. Th­ëng quý 67,000 77,150 115,500 4. Th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c trong l­¬ng 640,000 712,500 76,475 C¸c lo¹i h×nh khen th­ëng kh«ng nh÷ng kh¸ ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng mµ cßn t¨ng lªn qua c¸c n¨m chøng tá C«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc ®i ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh biÕt ®Æt lîi Ých cña ng­êi lao ®éng lªn hµng ®Çu. §iÒu nµy sÏ gióp cho C«ng ty ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. §· cã th­ëng th× ¾t cã ph¹t. §ã lµ quy luËt cña sù ph¸t triÓn. Kû luËt lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng ®Ó duy tr× kû c­¬ng cña mét tæ chøc. MÆc dï mong muèn cña mäi cÊp qu¶n trÞ lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch tÝch cùc nh­ng ®«i khi ®iÒu nµy kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. Thi hµnh kû luËt sÏ cã t¸c dông tÝch cùc cho C«ng ty nÕu nã ®­îc ¸p dông mét c¸ch phï hîp vµ b×nh ®¼ng. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n ®· ®Ò ra nh÷ng h×nh thøc ph¹t thÝch ®¸ng ®èi víi ai vi ph¹m kû luËt nh­: + C¸ch chøc ®èi víi c¸n bé tham «, ¨n hèi lé + §èi víi c«ng nh©n ¨n c¾p nguyªn vËt liÖu, ph¹t b»ng tiÒn vµ c¶nh c¸o ®èi víi lÇn thø nhÊt, nÕu cßn t¸i diÔn sÏ buéc th«i viÖc. + §uæi viÖc víi c¸c c«ng nh©n nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã hµnh vi ®¸nh b¹c, hót chÝch. 3.3. Thêi gian lµm viÖc nghØ ng¬i. Thêi gian lµm viÖc cña tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc (8 giê/ ngµy - 40 tiÕng/ tuÇn) s¸ng tõ 7 giê ®Õn 11 giê, chiÒu tõ 13 giê ®Õn 17 giê, trõ nh÷ng nh©n viªn lµm viÖc t¹i phßng b¶o vÖ, l¸i xe... tïy theo c«ng viÖc cô thÓ mµ ban l·nh ®¹o C«ng ty yªu cÇu. Thêi gian nghØ ng¬i t¹i C«ng ty còng ®­îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Ngoµi 8 ngµy lÔ tÕt trong n¨m, toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc nghØ thªm 12 ngµy phÐp ( sau khi ®· lµm viÖc ®ñ 12 th¸ng ) trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng. NghØ c¸ nh©n: kÕt h«n, con kÕt h«n, gia ®×nh cã tang ®Òu ®­îc nghØ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ míi ®©y C«ng ty míi ®­îc ¸p dông nghØ ngµy thø 7. Nh­ vËy C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 3.4. Thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm, chÝnh s¸ch x· héi ChÕ ®é b¶o hiÓm vµ chÝnh s¸ch x· héi ®­îc c«ng ty thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Mäi ng­êi trong C«ng ty b¾t buéc ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi. C«ng ty ®ãng 15% tæng quü l­¬ng cña nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm x· héi trong C«ng ty. Trong ®ã 10% ®Ó chi cho chÕ ®é h­u trÝ, tö tuÊt, 5% ®Ó chi cho chÕ ®é èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. Ng­êi lao ®éng ®ãng b»ng 5% tiÒn l­¬ng th¸ng ®Ó chi cho chÕ ®é h­u trÝ. Trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh, còng nh­ viÖc ®Òn bï c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm nh­: èm ®au, thai s¶n, trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, trî cÊp h­u trÝ vµ trî cÊp tö tuÊt. Ban l·nh ®¹o C«ng ty gi¶i quyÕt nhanh chãng chÝnh s¸ch. V× thÕ ®· g©y ®­îc Ên t­îng tèt ®Ñp vµ lßng tin ®èi víi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. VI. §¸nh gi¸ chung c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ë c«ng ty xi m¨ng l¹ng s¬n Qua thêi gian kh¶o s¸t thùc tÕ, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh ph©n tÝch t×nh h×nh nh©n sù t¹i C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n trong thêi gian qua t«i th©y C«ng ty ®· biÕt ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n trÞ vµ mang l¹i ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. ViÖc tuyÓn dông vµ ®µo t¹o , khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®· ®­îc c«ng ty quan t©m lµm cho hiÖu qu¶ sö dông nh©n sù ë C«ng ty t¨ng lªn. Song bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm ®· ®¹t ®­îc, vÉn cßn tån t¹i nh÷ng mÆt h¹n chÕ t«i xin m¹nh d¹n ®¸nh gi¸ nh­ sau: 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. C¬ cÊu tæ chøc mét sè n¨m gÇn ®©y ®· thay ®æi ®¸ng kÓ vµ dÇn dÇn hoµn thiÖn h¬n nh»m phï hîp h¬n víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. MÆc dï lµ mét C«ng ty cña Së X©y dùng L¹ng S¬n d­íi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc nh­ng C«ng ty ®· t¹o ®­îc cho m×nh thÕ ®øng trªn thÞ tr­êng vµ kh«ng lÖ thuéc vµo Nhµ n­íc, hiÖn nay C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n lµ mét trong nh÷ng C«ng ty ®¹t doanh thu vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cao nhÊt cña Së X©y dùng L¹ng S¬n. C¸c phßng ban, ph©n x­ëng ngµy cµng ph¸t huy tèt chøc n¨ng nhiÖm vô, ý thøc kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm lu«n lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ tèt, c«ng ty ®· ph¸t huy ®­îc sù hîp t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n trong lao ®éng, gi÷a cÊp d­íi víi cÊp trªn, qua ®ã chÊt l­îng c«ng viÖc ngµy cµng cao. 2. Mét sè mÆt h¹n chÕ. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp mµ C«ng ty cè g¾ng ®¹t ®­îc trong thêi gian qua, còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt còng nh­ qu¶n lý lao ®éng, thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau ®©y: Trong c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng, C«ng ty ®· kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­íc mµ c«ng t¸c tuyÓn chän cÇn cã; chñ yÕu míi c¨n cø hå s¬, lý lÞch, ®· ®­îc häc nghÒ hay ®µo t¹o c¬ b¶n hay ch­a vµ ®iÒu quan träng lµ c¸ nh©n tuyÓn chän hÇu hÕt lµ con em cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty chø kh«ng ph¶i tuyÓn chän ng­êi ngoµi. §iÒu nµy lµm cho chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn chän ch­a cao. §µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ cÇn thiÕt trong thêi buæi hiÖn nay nh­ng C«ng ty thùc hiÖn ch­a tèt thÓ hiÖn qua viÖc chi phÝ bá ra ®Ó ®µo t¹o lao ®éng ch­a cao. Ng­êi lao ®éng chØ t¨ng thªm hiÓu biÕt qua c¸c cuéc thi tay nghÒ, thi thî giái chø kh«ng ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch c¬ b¶n. Bëi vËy C«ng ty cÇn ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc. Ch­¬ng III mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c Qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty xi m¨ng l¹ng s¬n I. Môc tiªu, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Sau 15 n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· thay ®æi c¨n b¶n. ViÖc chuyÓn ®æi tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn quan ®iÓm vµ c¸ch thøc ho¹t ®éng cña tõng tÕ bµo kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp hiÖn nay kh«ng chØ chó träng hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch vµ b¶o toµn vèn kinh doanh mµ cßn ph¶i ®Ò cao môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së tËn dông tèi ®a c¸c nguån lùc. C«ng ty Xi m¨ng L¹ng s¬n tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ph¶i tù trang tr¶i chi phÝ, lÊy thu bï chi ®¶m b¶o cã l·i. §Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty ph¶i thùc hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸p c¶i c¸ch trong s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ viÖc x©y dùng bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ N­íc, C«ng ty Xi m¨ng L¹ng s¬n ®· ®Ò ra kÕ ho¹ch, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn cña m×nh nh­ sau: TiÕp tôc ®Çu t­ søc lùc tiÒn cña hîp lý ®Ó cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Tranh thñ sù trî gióp cña Nhµ n­íc ®Ó t×m thªm thÞ tr­êng vµ b¹n hµng. T¨ng c­êng b¸m thÞ tr­êng néi ®Þa ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ vèn kinh nghiÖm ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng míi, thu hót kh¸ch hµng kÕt hîp linh ho¹t c¸c h×nh thøc kinh doanh, coi träng hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng. Rµ so¸t cñng cè vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý néi bé. TËp trung nghiªn cøu ®æi míi c¬ chÕ giao chØ tiªu, nhiÖm vô, cã chÕ ®é l­¬ng th­ëng ®Ó t¨ng c­êng khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi c¸ nh©n ng­êi lao ®éng tËp thÓ. S¾p xÕp lùc l­îng lao ®éng, tuyÓn dông míi c¸c c¸n bé trÎ ®Ó t¹o søc bËt míi cho C«ng ty. TiÕp tôc c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé ng­êi lao ®éng theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ kh¶ n¨ng cña C«ng ty. TiÕp tôc sö dông hîp lý vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c c¬ së vËt chÊt hiÖn cã, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông hîp lý ®Ó t¹o nguån thu æn ®Þnh. Ch¨m lo tíi viÖc lµm vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn c¬ së hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, ph¸t huy tinh thÇn chñ ®éng trong c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cña khoa häc c«ng nghÖ, do ®ã nh÷ng ®ßi hái vÒ tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng còng rÊt cao trong chiÕn l­îc nh©n sù cña C«ng ty. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m tuyÓn ®­îc nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é. §Ó ®¸p øng víi c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn, C«ng ty xi m¨ng L¹ng S¬n ®· ®­a ra mét sè tiªu chÝ ®èi víi ng­êi lao ®éng nh­ sau: Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã søc khoÎ ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tay nghÒ v÷ng vµng víi c«ng nh©n ®ang lµm viÖc Tr×nh ®é v¨n ho¸; tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc trë lªn BiÕt mét ngo¹i ng÷. II. Mét sè biÖn ph¸p hoµn hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty . Trong xu h­íng ®æi míi chung cña toµn C«ng ty, ®Ó gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i C«ng ty, sau mét thêi gian thùc tËp nghiªn cøu lý luËn t×m hiÓu thùc tiÔn vÒ qu¶n trÞ nh©n sù trong C«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, t«i xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p sau: 1. Ph©n tÝch c«ng viÖc: Khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc, C«ng ty cÇn cã mét TiÓu ban bao gåm tõ Gi¸m ®èc trë xuèng vµ c¸c chuyªn gia ph©n tÝch. Nh­ vËy c«ng viÖc míi cã thÓ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ tèt nhÊt ®Ó C«ng ty cã thÓ nhËn thÊy cã nh÷ng vÊn ®Ò nh©n sù mµ m×nh cÇn gi¶i quyÕt. §Ó tiÕn tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao, C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®· ¸p dông ®Ó ph©n tÝch c«ng viÖc. §Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch theo ®Þnh møc lao ®éng, bëi ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp C«ng ty x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu lao ®éng ë c¸c bé phËn phßng ban, ph©n x­ëng. Nã lµm c¨n cø cho viÖc x¸c ®Þnh râ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi trong C«ng ty, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c th¸i ®é ý thøc tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi trong thùc hiÖn c«ng viÖc. H¬n n÷a ph­¬ng ph¸p nµy cßn ®¸nh gi¸ ®­îc tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng, møc ®é ®ãng gãp cña mçi thµnh viªn vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng chung cña C«ng ty, tõ ®ã tæ chøc lao ®éng khoa häc nhÊt. Tuy nhiªn C«ng ty cã thÓ phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ph©n tÝch c«ng viÖc tuú thuéc vµo tõng yªu cÇu cña mçi c«ng viÖc. 2. C«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù. §èi víi c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù, C«ng ty cÇn dùa vµo yªu cÇu thùc tÕ cña m×nh th«ng qua kÕt qu¶ ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu tuyÓn dông mét c¸ch chÝnh x¸c. HiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai, C«ng ty xi m¨ng L¹ng S¬n lu«n cÇn nh÷ng c¸n bé qu¶n lý giái, nh÷ng c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån tuyÓn dông cña m×nh nh»m tuyÓn ®­îc nh÷ng c¸n bé qu¶n lý giái, c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. CÇn ¸p dông ®Çy ®ñ quy tr×nh 8 b­íc tuyÓn chän lao ®éng (s¬ ®å 4) theo ®óng tr×nh tù, yªu cÇu vµ néi dung cña tõng b­íc. Ph¶i chÊp hµnh ®óng luËt lao ®éng chÝnh s¸ch chÕ ®é lao ®éng cña Nhµ n­íc. Kh«ng nªn cã chÝnh s¸ch riªng qu¸ ­u tiªn cho con ch¸u c«ng nh©n viªn cña C«ng ty trong tuyÓn chän lao ®éng. 3. Båi d­ìng ®µo t¹o nh©n sù. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh, C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn lao ®éng, t¹o ra luång sinh khÝ míi cho C«ng ty. C«ng t¸c ®µo t¹o lµ hÕt søc cÇn thiÕt nh­ng nªn tr¸nh t×nh tr¹ng ®µo t¹o nÆng vÒ h×nh thøc, å ¹t chi phÝ cao nh­ng hiÖu qu¶ l¹i thÊp. Më réng thªm diÖn båi d­ìng chuyªn ®Ò vÒ qu¶n lý kinh tÕ cho c¸c thµnh viªn trong C«ng ty ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, C«ng ty cÇn hÕt søc chó ý v× ®©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng - muèn n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o c¸n bé t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc, trung cÊp C«ng ty cÇn ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p: Cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhµ tr­êng ®Ó cã thÓ gi¸m s¸t t×nh h×nh kÕt qu¶ ®µo t¹o cña c¸n bé nh©n viªn. CÇn s¾p xÕp thêi gian häc tËp vµ lµm viÖc hîp lý ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn häc tËp nh­ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty cÇn ph¶i chó ý n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c kú thi n©ng bËc. C«ng ty cÇn cã mét qui ho¹ch tæng thÓ vÒ ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn ®Ó tõ ®ã cã c¸c ph­¬ng ph¸p huÊn luyÖn hä. C«ng ty nªn khuyÕn khÝch viÖc tù ®µo t¹o, b»ng c¸ch cã thÓ hç trî cho ng­êi vÒ thêi gian vµ mét kho¶n nµo ®ã ®Ó kÝch thÝch hä, ®ång thêi cã c¸c chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi nh÷ng ng­êi tiÕn bé trong lao ®éng mµ do kÕt qu¶ tù ®µo t¹o mang l¹i, tèt nhÊt lµ ­u ®·i vÒ vËt chÊt. Trong c«ng t¸c v¨n phßng cÇn tiÕn hµnh viÖc vi tÝnh ho¸ c¸c phßng ban ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c cña c¸c phßng ban ®­îc chÝnh x¸c, nhanh chãng. 4. ChÕ ®é ®·i ngé ng­êi lao ®éng. Ngoµi chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hîp lý, C«ng ty xi m¨ng L¹ng S¬n cÇn cã c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch tinh thÇn nh­: Sö dông ®óng kh¶ n¨ng cña nh©n viªn, bè trÝ hä lµm nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc, nguyÖn väng chÝnh ®¸ng vµ søc khoÎ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho nh©n viªn. Kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o søc khÎo vµ t©m tr¹ng vui t­¬i tho¶i m¸i cho ng­êi lao ®éng. ¸p dông c¸c chÕ ®é thêi gian lµm viÖc l­u ®éng t¹o cho nh©n viªn c¶m thÊy tho¶i m¸i tù do trong c«ng viÖc vµ g¾n bã víi C«ng ty. §èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn nh÷ng kho¶n tiÒn th­ëng cã t¸c dông nh­ mét dßn bÈy kÝch thÝch tinh thÇn cho hä vµ lµ mét chÊt keo g¾n c«ng nh©n viªn víi sù tån t¹i cña C«ng ty. KÕt luËn Qu¶n lý nh©n sù lµ mét lÜnh vùc phøc t¹p vµ khã kh¨n. Nã bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò nh­ t©m lý, sinh lý, x· héi, triÕt häc, ®¹o ®øc häc vµ thËm chÝ c¶ d©n téc häc. Nã lµ mét khoa häc nh­ng ®ång thêi còng lµ mét nghÖ thuËt - nghÖ thuËt l·nh ®¹o, chØ huy. Lµ mét khoa häc, ai trong chóng ta còng cã kh¶ n¨ng n¾m v÷ng ®­îc nh­ng nã l¹i lµ mét nghÖ thuËt v× kh«ng ph¶i ai còng ¸p dông ®­îc. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Xi m¨ng L¹ng s¬n em ®· nhËn thÊy r»ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®­îc t¹o dùng tõ sù gãp phÇn kh«ng nhá b»ng sù thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nh©n sù. Tuy nhiªn muèn ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n trong c«ng t¸c nµy, C«ng ty cÇn chó ý h¬n ®Õn vÊn ®Ò båi d­ìng vµ ®·i ngé ng­êi lao ®éng. §ã lµ nh÷ng ý t­ëng chñ yÕu cña b¶n luËn v¨n Em v« cïng c¶m ¬n Chñ nhiÖm Khoa GS.TSKH Vò Huy Tõ, Khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp ®· h­íng dÉn tËn t×nh chu ®¸o vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp, hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña chó Lª Kh¸nh V­îng cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n. V× b­íc ®Çu nghiªn cøu, do ®iÒu kiÖn vµ thêi gian cã h¹n, kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¶n luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . Em mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Xi măng Lạng sơn.DOC
Luận văn liên quan