Đề tài Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005

Lời nói đầu Trong thời đại thông tin xã hội loài người, nhu cầu thông tin ngày càng tăng nhanh. Viễn thông trở thành một ngành quan trọng ở bất cứ Quốc gia nào trên mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội. Mạng viễn thông đóng vai trò như cầu nối để trao đổi thông tin giữa các chính phủ, các tổ chức xã hội và giữa mọi người với nhau. Hiện nay Ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam đang tiến hành hiện đại hoá mạng lưới với những phương thức truyền dẫn, chuyển mạch tiên tiến, các thiết bị hiện đại, sử dụng trên mạng những công nghệ tiên tiến trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin và các dịch vụ thông tin ngày càng cao của xã hội trong cả nước nói chung và Tỉnh Hà Giang nói riêng, luôn tìm các giải pháp để phát triển mạng lưới Viễn thông trên cơ sở thiết bị, công nghệ mới. Để công việc này tiến hành theo đúng ý đồ với hiệu quả cao thì công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch là điều kiện quan trọng. Chính vì vậy khoá luận tốt nghiệp với đề tài: "Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005". Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Ngọc Huyền để em hoàn thành đề tài này. Do trình độ, điều kiện nghiên cứu, tài liệu tham khảo còn hạn chế nên khoá luận này không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến chỉ bảo của các Thầy, Cô giáo, các phòng ban chức năng Bưu điện tỉnh Hà Giang, các bạn đọc để khoá luận này được hoàn thiện hơn.

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1633 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Õ ho¹ch vµ chiÕn l­îc cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam t¨ng tèc ®é ph¸t triÓn giai ®o¹n 1993-2000 vµ cho c¸c n¨m tiÕp theo, theo ®Þnh h­íng chung cña toµn Ngµnh lµ ®i th¼ng vµo hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng l­íi, c«ng nghÖ míi. B­u ®iÖn tØnh Hµ Giang lµ mét ®¬n vÞ ®­îc Tæng c«ng ty tËp trung ®Çu t­ tõ n¨m 1994 theo kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty cho c¸c dù ¸n thuéc m¹ng th«ng tin Hµ giang, m¹ng th«ng tin phÝa B¾c, m¹ng th«ng tin phÝa T©y, m¹ng th«ng tin 256 sè huyÖn B¾c mª, m¹ng th«ng tin c¸c khu vùc Hïng An, VÜnh Tuy, T©n Quang, B¾c Quang, ViÖt L©m theo cÊu h×nh m¹ng l­íi viÔn th«ng ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kh¶o s¸t thùc tÕ vÒ ®Þa h×nh ®ång bé vÒ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®­îc B­u ®iÖn tØnh Hµ Giang tr×nh Tæng c«ng ty phª duyÖt. C¸c dù ¸n ®Çu t­ m¹ng th«ng tin Hµ Giang ®­îc luËn chøng kinh tÕ mang tÝnh kh¶ thi, ®­îc ®Çu t­ b»ng c¸c nguån vèn do Tæng côc B­u ®iÖn cÊp b»ng nguån vèn ng©n s¸ch, Tæng c«ng ty cÊp b»ng c¸c nguån vèn kh¸c. - M¹ng th«ng tin phÝa B¾c + Môc tiªu ®Çu t­, h×nh thøc, qui m«, n¨ng lùc: Phôc vô th«ng tin cho 5 huyÖn phÝa B¾c. + Khèi l­îng, h¹ng môc chñ yÕu: Trang bÞ Tæng ®µi RAX 256 cho 5 huþªn phÝa B¾c, l¾p ®Æt vi ba nèi tõ 5 huyÖn nµy vÒ thÞ x·, l¾p c¸c cét anten tù ®øng, x©y dùng nhµ ®Ó tæng ®µi vµ m¸y. - M¹ng th«ng tin phÝa T©y + Môc tiªu ®Çu t­, h×nh thøc, qui m«, n¨ng lùc: Phôc vô th«ng tin cho c¸c huyÖn Hoµng Su Ph×, XÝn MÇn. + Khèi l­îng, h¹ng môc chñ yÕu: L¾p ®Æt Tæng ®µi RAX vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî, tuyÕn truyÒn dÉn vi ba AWA 1504, cét anten, nhµ tr¹m. - M¹ng th«ng tin Tæng ®µi 256 sè vµ tuyÕn truyÒn dÉn huyÖn B¾c Mª + Môc tiªu ®Çu t­, h×nh thøc, qui m«, n¨ng lùc: Phôc vô th«ng tin cho huyÖn B¾c mª. + Khèi l­îng, h¹ng môc chñ yÕu: l¾p ®Æt Tæng ®µi 256 sè, c¸c thiÕt bÞ phô trî, thiÕt bÞ truyÒn dÉn 2Mb/s tõ vi ba Lµng Lu«ng - Vi ba Ngäc §­êng. - M¹ng th«ng tin c¸c khu vùc Hïng An, VÜnh Tuy, T©n Quang, ViÖt L©m + Môc tiªu ®Çu t­, h×nh thøc, qui m«, n¨ng lùc: Phôc vô cho khu vùc thuéc B­u côc Hïng An, VÜnh Tuy, T©n Quang, ViÖt L©m. + Khèi l­îng, h¹ng môc chñ yÕu: L¾p tæng ®µi RAX 128, thiÕt bÞ vi ba vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî. N¨m 1996 m¹ng th«ng tinh tØnh Hµ giang hoµn thµnh ®­a vµo khai th¸c sö dông. Thay thÕ toµn bé Tæng ®µi tù th¹ch, ®­êng d©y trÇn 540km néi tØnh tõ c«ng nghÖ Analog, ph­¬ng thøc th«ng tin l¹c hËu, chÊt l­îng xÊu, dung l­îng nhá sang c«ng nghÖ sè tiÕn tiÕn, hiÖn ®¹i c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®¸p øng nhu cÇu cho sù chØ ®¹o cña cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, an ninh quèc phßng, sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c vïng trong TØnh vµ c¶ n­íc. M¹ng truyÒn dÉn néi TØnh tõ trung t©m ®i c¸c huyÖn ®Çu b»ng thiÕt bÞ vi ba vµ kÕt hîp mét sè tuyÕn c¸p quang, vÒ chÊt l­îng m¹ng l­íi ®¶m b¶o viÖc th«ng tin tèt, nhanh, chÝnh x¸c, an toµn. M¹ng chuyÓn m¹ch ®­îc l¾p ®Æt toµn bé Tæng ®µi ®iÖn tö kü thuËt sè t¹i trung t©m B­u ®iÖn tØnh vµ c¸c B­u ®iÖn huyÖn, thÞ vµ mét sè khu vùc víi dung l­îng lín ®¶m b¶o phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn thuª bao. Trong thêi gian ng¾n B­u ®iÖn tØnh Hµ Giang cã vai trß rÊt lín ®èi víi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc thùc hiÖn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ m¹ng th«ng tin tØnh Hµ Giang, thay thÕ m¹ng l­íi cò kü, l¹c hËu sang c«ng nghÖ míi kü thuËt sè. §· n©ng cao ®­îc chÊt l­îng m¹ng l­íi th«ng tin. §¶m b¶o phôc vô nhu cÇu cña x· héi, d©n trÝ ®­îc n©ng cao, t¹o c¬ së h¹ tÇng cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c cïng ph¸t triÓn, trËt tù an ninh, quèc phßng. §Çu t­ ph¸t triÓn m¹ng th«ng tin Hµ giang ®· gãp phÇn cho viÖc thóc ®Èy c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hoa ®Êt n­íc. 2.2.4.1. M¹ng truyÒn dÉn Thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tèc ®é ph¸t triÓn B­u chÝnh ViÔn th«ng giai ®o¹n 1993 - 2000 cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. B­u ®iÖn tØnh Hµ Giang ®· ®­îc ®Çu t­ hÖ thèng truyÒn dÉn b»ng thiÕt bÞ vi ba sè tõ trung t©m thÞ x· ®Õn c¸c huyÖn trong TØnh, hÖ thèng nµy ®· hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông tr­íc n¨m 1996. §Ó thiÕt lËp ®­îc ®­êng truyÒn ®Õn tÊt c¶ c¸c huyÖn trong toµn TØnh víi ®Þa h×nh ®æi nói cao hiÓm trë ph¶i x©y dùng ®Õn 15 tr¹m vi ba chuyÓn tiÕp trªn nói cao míi phôc vô cho 14 tr¹m chuyÓn m¹ch c¸c huyÖn vµ khu vùc víi dung l­îng mçi huyÖn mét luång tèc ®é 2Mb/s (1E1). ViÖc ®Çu t­ x©y dùng nh­ trªn chØ lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ nh»m sè ho¸ m¹ng truyÒn dÉn trªn toµn TØnh trong thoµi gian ng¾n vµ chØ cung cÊp ®­îc lo¹i h×nh dÞch vô viÔn th«ng nh­ §iÖn tho¹i, Fax. N¨m 1998 tuyÕn truyÒn dÉn vi ba tõ §ång v¨n ®Õn MÌo v¹c kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®­îc, viÖc gi¶i quyÕt ®­êng truyÒn nµy rÊt bøc xóc, ph­¬ng ¸n vi ba sÏ ph¶i sö dông kinh phÝ lín vµ t­¬ng lai kh«ng më réng ®­îc dÞch vô, do ®ã ph­¬ng ¸n x©y dùng tuyÕn c¸p quang côc bé tõ tr¹m vi ba Tï s¸n ®Õn B­u ®iÖn huyÖn MÌo V¹c dung l­îng 4E1 tèc ®é 155 Mb/s nh»m tr­íc m¾t thiÕt lËp ®­êng truyÒn dÉn cho HuyÖn MÌo V¹c ®ång thêi ®Ó ph¸t triÓn cho c¸c dÞch vô trong t­¬ng lai. TuyÕn däc quèc lé sè 2 sö dông thiÕt bÞ quang kÕt hîp trªn tuyÕn c¸p quang liªn tØnh Hµ Giang - Tuyªn Quang cña C«ng ty ViÔn th«ng liªn tØnh, gåm B­u ®iÖn huyÖn VÞ Xuyªn, B¾c Quang vµ khu vùc ViÖt L©m, T©n Quang, Hïng An, VÜnh Tuy ®­a vµo sö dông n¨m 2002. Cho ®Õn nay m¹ng truyÒn dÉn B­u ®iÖn tØnh Hµ giang qu¶n lý gåm thiÕt bÞ vi ba DM1000, CTR210, AWA1504 vµ thiÕt bÞ cuèi quang SDH AM1 Plus-lucen Technologies. 2.2.4.2. HÖ thèng chuyÓn m¹ch B­u ®iÖn tØnh Hµ giang ®­îc ®Çu t­ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch kü thuËt sè hoµ m¹ng th¸ng 12/1993, víi tæng ®µi trung t©m (STAREX-IMS1000 sè); B¾c quang (STAREX-IMS256 sè); VÞ xuyªn (STAREX-IMS256 sè) vµ B¾c mª (RAX128), ®©y lµ c¸c tæng ®µi kü thuËt sè ®Çu tiªn cña B­u ®iÖn tØnh Hµ Giang, më ®Çu giai ®o¹n sè ho¸ hÖ thèng chuyÓn m¹ch cña toµn TØnh. §Õn n¨m 1995 c¸c huyÖn cßn l¹i cña TØnh ®· hoµn thµh ®­a tæng ®µi (RAX 256 184 sè). HÖ thèng tæng ®µi nh­ trªn chØ ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn trong vßng 1 ®Õn 2 n¨m, tõ ®ã ®Õn nay qua c¸c lÇn më réng, n©ng cÊp ®Õn nay hÖ thèng chuyÓn m¹ch trªn toµn TØnh Hµ Giang do B­u ®iÖn khai th¸c ®· lªn ®Õn 13000 sè víi nhiÒu lo¹i tæng ®µi, hÇu hÕt lµ tæng ®µi ®éc lËp (riªng B¾c Quang lµ vÖ tinh 1024 sè). 2.2.4.2.1. ¦u ®iÓm HÖ thèng tæng ®µi c¸c huyÖn lÞ trong tØnh ®Çu nèi trùc tiÕp vÒ tæng ®µi trung t©m, kh«ng ph¶i chuyÓn tiÕp qua tæng ®µi trung t©m (trõ c¸c tæng ®µi khu vùc) nªn tèc ®é phÇn nµo ®­îc c¶i thiÖn, kh«ng bÞ ¶nh h­ëng mÊt liªn l¹c gi÷a c¸c tæng ®µi. C¸c huyÖn, khu vùc ®Òu sö dông tæng ®µi kü thuËt sè, phï hîp víi m¹ng ViÔn th«ng Quèc gia hiÖn ®ang ho¹t ®éng. 2.2.4.2.2. Nh­îc ®iÓm - PhÇn lín c¸c tæng ®µi cÊp khu vùc lµ tæng ®µi ®éc lËp kÕt nèi qua c¸c tr¹m chuyÓn m¹ch trung gian nªn ®é an toµn kh«ng cao (sù cè d©y truyÒn), tèc ®é thÊp, víi m« h×nh tæ chøc nh­ hiÖn nay viÖc qu¶n lý kü thuËt vµ qu¶n lý c­íc tËp trung lµ rÊt khã kh¨n. HÇu hÕt tæng ®µi c¸c huyÖn, khu vùc møc ®é ®¸p øng c¸c dÞch vô kh«ng ®¶m b¶o, nhiªn liÖu tiªu hao lín. - Víi ®­êng truyÒn dÉn kh«ng ®ñ ®¸p øng cho c¸c tæng ®µi cã dung l­îng sö dông lín th× viÖc nghÏn m¹ch trong giê cao ®iÓm lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. - HÖ thèng tæng ®µi ®éc lËp khi cÇn n©ng cÊp, më réng bæ sung c¶ phÇn ®iÒu khiÓn. - B¸n kÝnh phôc vô cña c¸c tæng ®µi ®Òu lín (®Õn 20km) do vËy chÊt l­îng th«ng tin kh«ng ®¶m b¶o, t¸c ®éng do ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kh¸ch quan lµ rÊt lín ¶nh h­ëng ®Õn an toµn, ®é tin cËy vµ qu¶n lý tæng ®µi cña tæng ®µi. - Víi thÕ hÖ cò cña tæng ®µi toµn TØnh nh­ hiÖn nay chØ ®¸p øng ®­îc giai ®o¹n hiÖn t¹i (2003-2005). 2.2.4.3. M¹ng ngo¹i vi §­îc ®Çu t­ hÖ thèng cèng bÓ c¸p ngÇm t¹i trung t©m thÞ x· Hµ Giang tõ nh÷ng n¨m 1996 trong ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng ®ang x©y dùng cho nªn viÖc dù b¸o nhu cÇu kh«ng chÝnh x¸c. Do ®ã hÖ thèng cèng bÓ c¸p ngÇm thiÕu vÒ dung l­îng, mÆc dï hµng n¨m c¸c tuyÕn c¸p vÉn ®­îc ®Çu t­ bæ sung. HiÖn nay toµn TØnh chØ cã ThÞ x· Hµ Giang, huyÖn B¾c Quang, huþªn VÞ Xuyªn ®­îc ®Çu t­ hÖ thèng c¸p ngÇm. Cßn l¹i c¸c huyÖn kh¸c vµ c¸c khu vùc trong toµn TØnh ®Òu sö dông ®­êng c¸p treo. Víi ®Þa bµn c¸c khu vùc Trung t©m c¸c x· ®Òu xa tæng ®µi trung t©m huyÖn vµ khu vùc v× vËy viÖc kÐo c¸p ®Ó ph¸t triÓn thuª bao ViÔn th«ng cho c¸c x· vµ khu vùc d©n c­ lµ rÊt khã kh¨n, cã nhiÒu nh÷ng tuyÕn c¸p dµi tõ 10 ®Õn 20 km kÐo c¸p lo¹i ®­êng kÝnh 0,65 mm - 0,9 mm (b×nh th­êng lµ c¸p 0,5mm). 2.2.4.3.1. ¦u ®iÓm - Toµn m¹ng ngo¹i vi cña B­u ®iÖn tØnh Hµ Giang qu¶n lý nãi chung ®· hoµn thµnh viÖc thùc hiÖn v­ît møc chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thuª bao ViÔn th«ng trong suèt giai ®o¹n 1993-2000. Trong ®ã cã nh÷ng khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm cña ThÞ x· vµ c¸c huyÖn c¸ch xa tæng ®µi theo yªu cÇu cña c¸c cÊp, ngµnh trong TØnh. - Tõng b­íc c¶i thiÖn viÖc ph¶i kÐo d©y thuª bao c¸ch xa hép ®Çu c¸p ®Ó gi¶m bít tû lÖ mÊt liªn l¹c do d©y thuª bao. 2.2.4.3.2. Nh­îc ®iÓm - MÆc dï viÖc kÐo c¸p thuª bao v­¬n xa c¸ch c¸c tæng ®µi tõ 7-20km b»ng c¸c lo¹i c¸p cã ®­êng kÝnh kh¸c nhau ®Ó kÞp thêi phôc vô th«ng tin trong giai ®o¹n hiÖn t¹i ®ã chØ lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ. Bëi v× c¸c thuª bao ®Êu víi tæng ®µi sÏ kÐm chÊt l­îng, kh«ng sö dông ®­îc c¸c dÞch vô ®ßi hái tèc ®é vµ chÊt l­îng cao trªn ®­êng c¸p ®ã. - HÇu hÕt c¸c huyÖn, khu vùc trªn toµn TØnh ®Òu sö dông hÖ thèng c¸p treo trªn hÌ phè vµ c¹nh ®­êng giao th«ng, hµng n¨m ph¶i bæ sung dung l­îng ®Ó kÞp thêi ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m¹ng c¸p mÊt mü quan ®­êng phè. ViÖc sù cè ®­êng c¸p treo do kh¸ch quan nh­ ®øt do ph­¬ng tiÖn giao th«ng, ho¶ ho¹n, m­a s¹t lë vµ tuæi thä cña c¸p thÊp do ®iÒu kiÖn tù nhiªn. C¸c tuyÕn c¸p treo kh«ng thÓ ph¸t triÓn l©u dµi v× hÖ thèng ®­êng cét søc chÞu t¶i cã h¹n. §Ó kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm trªn, m¹ng ngo¹i vi cña toµn TØnh ph¶i tõng b­íc x©y dùng hÖ thèng c¸p cèng trong ph¹m vi trung t©m c¸c HuyÖn vµ khu vùc. C¸c khu vùc c¸p kÐo xa trªn 10km ph¶i sö dông thiÕt bÞ tËp trung thuª bao hoÆc l¾p tæng ®µi khu vùc (khi cã c¸p quang ®i qua). L¾p ®Æt thªm tæng ®µi vÖ tinh ®Ó tr¶i ®Òu t¶i cho hÖ thèng c¸p cèng thÞ x·. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi viÔn th«ng t¹i B­u ®iÖn Hµ Giang 1. §Þnh h­íng chung §èi víi m¹ng viÔn th«ng TØnh Hµ Giang ®· ®­îc thay thÕ toµn bé tõ c«ng nghÖ Analog sang c«ng nghÖ kü thuËt sè. Toµn TØnh hiÖn cã 16 tæng ®µi ®iÖn tö kü thuËt sè ®Æt t¹i c¸c Trung t©m huyÖn, thÞ vµ mét sè khu vùc träng ®iÓm víi tæng dung l­îng 17.600 sè. Cã hÖ thèng truyÒn dÉn néi tØnh ®i Hµ Néi b»ng vi ba sè kÕt hîp víi c¸p quang. M¹ng c¸p néi h¹t ë c¸c Trung t©m huyÖn, thÞ vµ mét sè khu vùc ®­îc n©ng cÊp më réng ®¸p øng dung l­îng kÞp thêi cho sù ph¸t triÓn ®iÖn tho¹i, hÕt n¨m 2003 ®· cã 125 x·/178 x· ®­îc phæ cËp dÞch vô ®iÖn tho¹i; t¹i ThÞ x· vµ khu vùc cöa khÈu Thanh Thuû, 03 huyÖn ®· ®­îc phñ sãng di ®éng. HiÖn tr¹ng m¹ng ViÔn th«ng TØnh Hµ Giang vÉn khai th¸c ®¶m b¶o th«ng tin phôc vô cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, phôc vô an ninh quèc phßng, ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cña nh©n d©n. C¬ së h¹ tÇng m¹ng l­íi tuy ®· ®Çu t­ m¹nh theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸, song hiÖn t¹i vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng, do nói non hiÓm trë che ch¾n nhiÒu c¸c cuéc ®iÖn tho¹i th­êng xuyªn bÞ rít m¹ch, lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng th«ng tin, dung l­îng cña c¸c hÖ thèng tæng ®µi vµ c¸c tuyÕn truyÒn dÉn míi chØ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn c¸c dÞch vô truyÒn thèng, ®¬n lÎ trong tr­íc m¾t. Ch­a cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®­îc c¸c dÞch vô ®a chøc n¨ng theo xu h­íng ph¸t triÓn cña x· héi. §Ó kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm hiÖn cã trªn m¹ng cho phï hîp víi kü thuËt, ®¶m b¶o chÊt l­îng th«ng tin, tÝnh chÝnh x¸c vµ an toµn, kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi. Em xin ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng TØnh Hµ Giang giai ®o¹n (2003-2005). Trªn c¬ së cÊu h×nh thùc tr¹ng m¹ng viÔn th«ng tØnh Hµ Giang do dung l­îng tæng ®µi thÊp, truyÒn dÉn cßn nhiÒu nh­îc ®iÓm. Sau khi kh¶o s¸t cô thÓ t×nh h×nh t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi cña c¸c khu vùc trung t©m huyÖn, thÞ, ®iÓm ®«ng d©n c­ tËp trung vµ c¸c NghÞ quyÕt cña TØnh uû, UBND TØnh, H§ND TØnh vÒ m¹ng l­íi th«ng tin trong tØnh. X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng giai ®o¹n 2003-2005 víi môc tiªu sau: - Tæng sè m¸y ®iÖn tho¹i ®Õn n¨m 2005 lµ 25.061 m¸y, trong ®ã: m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh 19.061 m¸y. - MËt ®é m¸y ®iÖn tho¹i ®Õn n¨m 2005 lµ: 3 m¸y/ 100 d©n. - Sè X· cã m¸y ®iÖn tho¹i ®Õn n¨m 2005 lµ 100% X·. C¸c môc tiªu trªn ®­îc x©y dùng trªn t×nh h×nh thùc tÕ, c¸c së cø khoa häc thèng kª vµ dù b¸o b»ng c¸c biÓu mÉu: B¶ng 1: Dù b¸o ph¸t triÓn thuª bao giai ®o¹n 2003-2005. B¶ng 2: N¨ng lùc m¹ng l­íi viÔn th«ng giai ®o¹n 2003-2005. B¶ng 3: M¹ng ngo¹i vi - B­u ®iÖn tØnh Hµ Giang giai ®o¹n 2003-2005. B¶ng 4: ChØ sè ph¸t triÓn m¹ng l­íi viÔn th«ng TØnh Hµ Giang giai ®o¹n 2003-2005. Trªn c¬ së thèng kª vµ dù b¸o trªn ®­îc x©y dùng theo ph­¬ng ¸n trong n¨m 2004-2005 tr×nh Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam phª duyÖt xin ®Çu t­ më réng m¹ng l­íi nh­ sau: 1.1. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch - Më réng dung l­îng tæng ®µi RLU-1024 sè B¾c Quang thªm 512 sè thµnh tæng ®µi RLU-1536 sè vµo n¨m 2004 vµ thªm 1572 sè thµnh tæng ®µi RLU-3072 sè. - X©y dùng míi tæng ®µi NEAXS-61 cho B­u ®iÖn huyÖn Quang B×nh 1024 sè phôc vô cho huyÖn Quang B×nh míi thµnh lËp ®Çu n¨m 2004. - X©y dùng míi tæng ®µi RLU 512 sè cho khu vùc míi t¹i x· B»ng Hµnh huyÖn B¾c Quang. - Më réng dung l­îng tæng ®µi VÞ Xuyªn thªm 512 sè thµnh 2048 sè. - Më réng dung l­îng tæng ®µi Yªn Minh thªm 512 sè thµnh 1024 sè. - Më réng dung l­îng tæng ®µi §ång V¨n thªm 512 sè thµnh 1024 sè. - Thay thÕ RAX-184 Phã B¶ng b»ng STAREX-256 sè chuyÓn tõ VÞ Xuyªn lªn. - X©y dùng míi 07 trung t©m thuª bao 128 sè cho x· Minh Ngäc (B¾c Mª), x· Lòng Ph×n (§ång V¨n), x· MËu DuÖ (Yªn Minh), x· Nµ Tr× (XÝn MÇn), km 26 XÝn MÇn, x· QuyÕt TiÕn (Qu¶n B¹) vµ 01 bé tËp trung thuª bao 64 sè cho §iÓm B­u ®iÖn v¨n ho¸ x· Minh T©n (huyÖn VÞ Xuyªn). - Më réng dung l­îng tæng ®µi Trung t©m thÞ x· Hµ Giang HOST NEAXS - 61 thªm 7500 sè thµnh 15000 sè. 1.2. ThiÕt bÞ truyÒn dÉn - C¸c tuyÕn vi ba néi tØnh vÉn gi÷ nguyªn cÊu h×nh n¨m 2003 mµ Tæng c«ng ty ®· phª duyÖt ®Ó gi¶i quyÕt nghÏn m¹ch th­êng xuyªn t¹i c¸c Trung t©m tõ Trung t©m ®Õn c¸c HuyÖn vµ tõ HuyÖn ®Õn Trung t©m. Trong n¨m 2004 ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty cho l¾p ®Æt BTS di ®éng vµ x©y dùng tr¹m, cét anten cao 20m cho c¸c huyÖn cßn l¹i: MÌo V¹c, Yªn Minh, Qu¶n B¹, B¾c Mª, Hoµng Su Ph×, XÝn MÇn. §Ò nghÞ Tæng c«ng ty thay thÕ c¸c thiÕt bÞ cã dung l­îng lín h¬n cho tuyÕn vi ba Ng« Khª - ChiÕn Phè (Hoµng Su Ph×), cæng trêi Qu¶n B¹ - Tïng S¸n (§ång V¨n) ®Ó kh¾c phôc nghÏn m¹ch th«ng tin cho c¸c huyÖn phÝa T©y, phÝa B¾c. - T¹i Trung t©m thÞ x· vÉn sö dông cÊu h×nh cò, ®Ó gi¶i quyÕt c¸c cèng bÓ ®· trËt kh«ng thÓ kÐo c¸p qua cÇu Yªn Biªn thÞ x·. Do ®ã ®Ò nghÞ ®­îc tiÕn hµnh x©y dùng míi 3 tuyÕn c¸p ch«n ®¬n mèt, sö dông thiÕt bÞ ADM1 dung l­îng 4E1-8E1 cho c¸c tuyÕn: + Tõ trung t©m (Hµ Giang) -Yªn Biªn dµi 1,0km. + Tõ trung t©m (Hµ Giang) - Minh Khai dµi 2,0km. + Tõ trung t©m (Hµ Giang) - CÇu MÌ dµi 3,0km. - X©y dùng míi tuyÕn c¸p quang treo ®¬n mèt, sö dông thiÕt bÞ ADM1 dung l­îng ban ®Çu 8E1-16E1: T©n Quang (B¾c Quang) - Hoµng Su Ph× dµi 59km. Trªn tuyÕn c¸p T©n Quang - Hoµng Su Ph× l¾p thiÕt bÞ quang ®Êu nèi xen rÏ cho trung t©m thuª bao NËm DÞch, Th«ng Nguyªn (HuyÖn Hoµng Su Ph×). - X©y dùng míi tuyÕn c¸p quang treo ®¬n mèt, sö dông thiÕt bÞ ADM1 dung l­îng ban ®Çu 4E1-8E1 tõ B­u ®iÖn v¨n ho¸ x· NËm Ty - B­u ®iÖn v¨n ho¸ x· Th«ng Nguyªn (huyÖn Hoµng Su Ph×) dµi 12km ®­îc rÏ trªn tuyÕn c¸p T©n Quang - Hoµng Su Ph×. - X©y dùng míi tuyÕn c¸p quang ®¬n mèt, sö dông thiÕt bÞ ADM1 dung l­îng ban ®Çu 4E1-8E1 tõ B¾c Quang - B»ng hµnh (huyÖn B¾c Quang) dµi 30km cho tæng ®µi B»ng Hµnh ®Ó ®¶m b¶o ph¸t triÓn vµ phôc vô khu c¨n cø c¸ch m¹ng cña TØnh. - L¾p ®Æt thiÕt bÞ quang nèi rÏ cho tæng ®µi vÖ tinh Ngäc §­êng (Hµ Giang), tËp trung thuª bao - 128 sè Minh Ngäc (B¾c Mª) ®­îc rÏ trªn tuyÕn c¸p quang trôc Cao B»ng - Hµ Giang cña VTN ®­a vµo sö dông khai th¸c. - X©y dùng míi tuyÕn c¸p quang ®¬n mèt, sö dông thiÕt bÞ ADM1 dung l­îng ban ®Çu 4E1-8E1 tõ B¾c Quang - Quang B×nh dµi 24 km, l¾p thiÕt bÞ quang ®Êu nèi rÏ cho tæng ®µi Quang B×nh NEAXS - 1024 sè. - L¾p ®Æt thiÕt bÞ quang ®Êu nèi rÏ trªn tuyÕn c¸p quang Hµ Giang-VÞ Xuyªn rÏ cho tËp trung thuª bao - 128 sè §¹o §øc ®Æt t¹i ®iÓm B­u ®iÖn v¨n ho¸ x· §¹o §øc. N¨m 2005 M¹ng thiÕt bÞ truyÒn dÉn xin ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty ®Çu t­ tiÕp: - X©y dùng míi tuyÕn c¸p treo, ch«n ®¬n mèt, sö dông thiÕt bÞ ADM1 dung l­îng ban ®Çu 8E1 - 16E1 cho tuyÕn: Hµ Giang - Qu¶n B¹ - Yªn Minh - MÌo V¹c (dµi 154km). L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®Êu nèi rÏ cho c¸c trung t©m thuª bao - 128 sè cho: QuyÕt TiÕn (Qu¶n B¹), MËu DuÖ (Yªn Minh), Lòng Ph×n (§ång V¨n), Minh T©n (VÞ Xuyªn). - X©y dùng míi tuyÕn c¸p quang ch«n ®¬n mèt, sö dông thiÕt bÞ ADM1 dung l­îng 8E1 - 16E1 cho tuyÕn Hoµng Su Ph× - XÝn MÇn dµi 42km. - X©y dùng míi tuyÕn c¸p quang treo ®¬n mèt, sö dông thiÕt bÞ ADM1 dung l­îng 4E1 - 8E1 cho tuyÕn Quang B×nh - Nµ Tr× dµi 16 km. - X©y dùng míi tuyÕn c¸p quang ch«n ®¬n mèt, sö dông thiÕt bÞ ADM1 dung l­îng 8E1 - 16E1 cho tuyÕn Hµ Giang - Thanh Thuû dµi 20 km. Giai ®o¹n 2004 - 2005 x©y dùng míi 357 km c¸p quang, treo, ch«n. 1.3. ThiÕt bÞ m¹ng ngo¹i vi giai ®o¹n 2004 - 2005 Xin ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty ®Çu t­ m¹ng ngo¹i vi trong giai ®o¹n 2004 - 2005 nh­ sau: 1.3.1. T¹i thÞ x· Hµ Giang - §Çu t­ thªm 4110 ®«i c¸p gèc ®Ó ph¸t triÓn dung l­îng víi chiÒu dµi 15km. - Thay thÕ c¸c tuyÕn c¸p cò cã dung l­îng nhá b»ng c¸p cã dung l­îng lín 400 x 2 víi chiÒu dµi 7,7 km. - Ph¸t triÓn c¸p ngän víi dung l­îng 6000 ®«i víi tæng chiÒu dµi 20 km. 1.3.2. HuyÖn B¾c Quang - §Çu t­ míi 800 ®«i c¸p gèc víi chiÒu dµi 8km. - §Çu t­ c¸p ngän néi huyÖn vµ c¸c B­u côc sè l­îng 1500 ®«i chiÒu dµi 20 km. 1.3.3. HuyÖn VÞ Xuyªn - §­a m¹ng c¸p cèng bÓ vµo ho¹t ®éng víi dung l­îng 810 ®«i. - §Çu t­ míi 500 ®«i c¸p gèc víi chiÒu dµi 5,5 km. 1.3.4. HuyÖn B¾c Mª - §Çu t­ thªm 1500 ®«i c¸p gèc chiÒu dµi 3 km. - Ph¸t triÓn 750 ®«i c¸p ngän néi huyÖn + x· chiÒu dµi 30 km. 1.3.5. HuyÖn Yªn Minh - X©y dùng míi m¹ng c¸p cèng bÓ ngÇm chiÒu dµi 3 km. - §Çu t­ thªm 300 ®«i c¸p gèc chiÒu dµi 1,5 km. - §Çu t­ thªm 500 ®«i c¸p ngän néi huyÖn + x· chiÒu dµi 5,5 km. 1.3.6. HuyÖn Qu¶n B¹ - §Çu t­ thªm 200 ®«i c¸p gèc ®Ó ph¸t triÓn trung t©m thuª bao QuyÕt TiÕn chiÒu dµi 3 km. 1.3.7. HuyÖn Hoµng Su Ph× - X©y dùng m¹ng c¸p cèng bÓ ngÇm chiÒu dµi 2 km. - §Çu t­ thªm 400 ®«i c¸p gèc víi chiÒu dµi 2,5 km. - §Çu t­ thªm 500 ®«i c¸p ngän cho néi huyÖn + x· víi chiÒu dµi 14 km. 1.3.8. HuyÖn §ång V¨n - §Çu t­ 400 ®«i c¸p gèc cho tæng ®µi Phã B¶ng chiÒu dµi 3 km. - §Çu t­ thªm 300 ®«i c¸p ngän víi chiÒu dµi 20 km. 1.3.9. HuyÖn Quang B×nh - §Çu t­ 300 ®«i c¸p gèc cho tæng ®µi 3 km. - §Çu t­ míi 300 ®«i c¸p ngän víi chiÒu dµi 10 km. ThiÕt bÞ ngo¹i vi toµn tØnh ph¶i ®Çu t­ giai ®o¹n 2004 - 2005. + §Çu t­ thªm 14.750 ®«i c¸p gèc víi chiÒu dµi 70,5 km. + §Çu t­ thªm 20.100 ®«i c¸p ngän víi chiÒu dµi 450 km. + X©y dùng míi cèng bÓ c¸p 27 km. + KÐo c¸p vµo cèng bÓ 60 km. Ngoµi ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. B­u ®iÖn tØnh ®­îc dïng nguån vèn ph©n cÊp ®Çu t­ cña ®¬n vÞ ®Ó sö dông cho viÖc ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ, ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn m¹ng l­íi thuª bao cho c¸c m¹ng ngo¹i vi trung t©m huyÖn, thÞ vµ c¸c khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm. 2. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn m¹ng l­íi viÔn th«ng 2.1. Hoµn thiÖn x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 2.1.1. Néi dung Sau khi c¸c kÕ ho¹ch ®­îc thùc hiÖn th× chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong giai ®o¹n tíi dung l­îng ®¶m b¶o nhu cÇu phôc vô nh©n d©n, chÊt l­îng m¹ng chuyÓn m¹ch vµ m¹ng truyÒn dÉn sÏ tèt h¬n, tèc ®é nhanh h¬n, chÝnh x¸c, an toµn h¬n. HÖ thèng truyÒn dÉn b»ng thiÕt bÞ vi ba sè trªn m¹ng vÉn duy tr× sö dông kÕt hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸p quang ®­îc thùc hiÖn th× m¹ng viÔn th«ng tØnh Hµ Giang kh«ng bao giê mÊt liªn lac, c¸c tæng ®µi ®­îc nèi víi nhau b»ng ®­êng vi ba vµ ®­êng c¸p quang thùc hiÖn theo vßng ring. 2.1.2. C¸c ®iÒu kiÖn, gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn - X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng trªn c¬ së cÊu tróc m¹ng ®· ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt. - Trªn c¬ së ®ã tr×nh Tæng c«ng ty xin ®Çu t­ më réng m¹ng l­íi tõng giai ®o¹n theo kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn m¹ng l­íi viÔn th«ng cña Tæng c«ng ty. - C¸c dung l­îng tæng ®µi cÇn ph¶i thay thÕ më réng thªm thiÕt bÞ truyÒn dÉn cÇn ph¶i c¸p quang ho¸ trªn m¹ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu x· héi. - Tranh thñ sù gióp ®ì cña TØnh uû, UBND TØnh, H§ND TØnh vµ c¸c nghÞ quyÕt cña héi nghÞ vÒ viÖc ph¸t triÓn m¹ng l­íi viÔn th«ng tØnh Hµ Giang nhÊt lµ th«ng tin phôc vô c¸c vïng s©u, vïng xa, c¸c ®ån biªn phßng vµ c¸c x· biªn giíi. - Tranh thñ sù ®Çu t­ hç trî vèn cña Ngµnh trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng th«ng tin cña ®Êt n­íc nãi chung vµ tØnh Hµ Giang nãi riªng ®¶m b¶o phôc vô an ninh, quèc phßng cho sù chØ ®¹o cña cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. 2.2. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng B­u ®iÖn tØnh Hµ Giang lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam cã nhiÖm vô khai th¸c c¸c dÞch vô B­u chÝnh ViÔn th«ng trªn ®Þa bµn TØnh chñ ®éng trong c«ng t¸c t×m kiÕm vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong m«i tr­êng míi, thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao vµ lµm tèt c«ng t¸c x· héi ®èi víi ®Þa ph­¬ng. Víi môc tiªu vµ nhiÖm vô n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô vµ phôc vô tèt kh¸ch hµng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi, ch¨m sãc kh¸ch hµng tËn t×nh, chu ®¸o. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thuª bao ®iÖn tho¹i vµ kÕ ho¹ch doanh thu. Hoµ nhËp m«i tr­êng kinh doanh víi nhÞp ®é ph¸t triÓn chung cña toµn Ngµnh, xu h­íng héi nhËp c¹nh tranh ®ßi hái chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô vµ c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng ph¶i ®­îc chó träng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y B­u ®iÖn Hµ Giang lu«n gi÷ ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ trªn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô B­u chÝnh ViÔn th«ng, ®¶m b¶o ®­îc sù ph¸t triÓn thuª bao theo ®óng kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao. N¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ trªn ®¬n vÞ ®· ý thøc ®­îc viÖc ch¨m sãc, tiÕp cËn kh¸ch hµng, më réng thÞ tr­êng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh»m vµo ®èi t­îng kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö dông cao ®Ó ph¸t triÓn mang l¹i lîi Ých kinh tÕ vµ phï hîp víi viÖc thóc ®Èy kinh tÕ l©u dµi trªn mäi lÜnh vùc. Nh÷ng n¨m tíi tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng trong tØnh, n¾m b¾t ®­îc nÒn kinh tÕ tõng vïng, tõng khu vùc, tõng ®Þa bµn trong TØnh ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô B­u chÝnh ViÔn th«ng theo ®óng h­íng ®Çu t­ hiÖu qu¶ vµo c¸c vïng thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ph¸t triÓn m¹nh, chó träng khai th¸c c¸c thÞ tr­êng tiÒm Èn, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kinh doanh tiÕp thÞ s¸t víi t×nh h×nh thÞ tr­êng. Chñ tr­¬ng gi÷ v÷ng thÞ tr­êng trong m«i tr­êng c¹nh tranh míi, n©ng cao chÊt l­îng, më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®Ó kÝch thÝch, thu hót kh¸ch hµng quan t©m vµ sö dông dÞch vô ngµy cµng nhiÒu. N¨m 2004 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo dù ®o¸n sÏ cã nhiÒu nhµ kinh doanh dÞch vô B­u chÝnh ViÔn th«ng ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng Hµ Giang vµ sù c¹nh tranh xuÊt hiÖn. NhÊt lµ ®èi víi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô míi g©y thu hót lín ®èi víi kh¸ch hµng. BiÖn ph¸p chÝnh lµ tËp trung vµo ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c lo¹i dÞch vô, ®ång thêi cã kÕ ho¹ch x©y dùng chiÕn l­îc ®Çu t­ më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh­: tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, ®µo t¹o h­íng dÉn sö dông dÞch vô. §Èy m¹nh viÖc t×m hiÓu nhu cÇu thÞ hiÕu kh¸ch hµng h­íng s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh cho phï hîp víi yªu cÇu vµ ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng vµ gi¶m gi¸ c­íc phï hîp theo tõng vïng, tõng ®èi t­îng, kÝch thÝch thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. Trong thêi gian tíi vÒ m¹ng l­íi viÔn th«ng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn giai ®o¹n 2004 - 2005 tr×nh Tæng c«ng ty ®Çu t­ më réng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, thiÕt bÞ truyÒn dÉn, c¸p quang ho¸ ®Õn c¶ khu vùc, ®iÓm B­u ®iÖn v¨n ho¸ x·, t¹i mét sè ®iÓm nh­: Lòng Ph×n (§ång V¨n), MËu DuÖ (Yªn Minh), QuyÕt TiÕn (Qu¶n B¹), Minh T©n, §¹o §øc (VÞ Xuyªn), Km26, Nµ Tr× (XÝn MÇn), NËm DÞch, Th«ng Nguyªn (Hoµng Su Ph×), B»ng Hµnh (B¾c Quang), Minh Ngäc (B¾c Mª) vµ më réng tæng ®µi khu vùc cho Yªn Biªn, Minh Khai (thÞ x· Hµ Giang). Nh­ vËy trong giai ®o¹n nµy chÊt l­îng m¹ng l­íi viÔn th«ng cña B­u ®iÖn Hµ Giang sÏ ®­îc n©ng cÊp. Kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô gia t¨ng vµ dÞch vô IP sÏ ®­îc ®¸p øng, nhu cÇu sö dông cña nh©n d©n sÏ t¨ng vµ ph¹m vi cung cÊp trªn thÞ tr­êng sÏ ®­îc më réng. Kh¶ n¨ng sÏ lµm gi¶m ®i c¸c thÞ phÇn viÔn th«ng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Hµ Giang cïng cung cÊp mét sè dÞch vô nh­ ®iÖn tho¹i VoIP, Internet, ®iÖn tho¹i trªn Internet... Nh»m chñ ®éng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo cÇn quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau: - N©ng cao chÊt l­îng m¹ng l­íi viÔn th«ng, më réng ®Çu t­ chiÒu s©u, chiÕm lÜnh thÞ phÇn, gi¸ c­íc hîp lý. - T¨ng c­êng ch¨m sãc kh¸ch hµng, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ®ît t×m hiÓu nhu cÇu, thÞ hiÕu kh¸ch hµng, c¸c ch­¬ng tr×nh ph¶i ®­îc chó träng vµ qui m« h¬n. - Më c¸c líp tËp huÊn vÒ ch¨m sãc kh¸ch hµng cho CBCNV qu¶n lý vµ c¸c nh©n viªn trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng, trang bÞ thªm vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ. - T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ nhÊt lµ ®èi víi c¸c dÞch vô míi b»ng c¸c hµnh ®éng cô thÓ vµ cã kÕ ho¹ch h­íng vµo kh¸ch hµng sö dông. 2.3. Ph©n c«ng, ph©n cÊp hîp lý trong x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ gi÷a Tæng c«ng ty vµ B­u ®iÖn Hµ Giang Ph©n theo nhãm: §Ó tiÕn hµnh qu¶n lý vµ ph©n cÊp qu¶n lý, c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc ®­îc ph©n theo 3 nhãm A, B, C, cßn c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi chØ ph©n theo hai nhãm A vµ B. Cã hai tiªu thøc dïng ®Ó ph©n nhãm: - Dù ¸n thuéc ngµnh kinh tÕ nµo. - Dù ¸n cã tæng møc ®Çu t­ lín hay nhá. Trong c¸c nhãm th× nhãm A lµ quan träng nhÊt, phøc t¹p nhÊt, cßn nhãm C lµ Ýt quan träng vµ Ýt phøc t¹p h¬n. Theo ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng 42/CP c¸c dù ¸n thuéc B­u chÝnh ViÔn th«ng ®­îc ph©n ra nh­ sau: Nhãm A: C¸c dù ¸n ®Çu t­ cã møc vèn trªn 200 tû ®ång, dù ¸n ODA cã møc vèn trªn 1,5 triÖu USD vµ trªn 75 tû ®ång ®èi víi dù ¸n kiÕn tróc ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ B­u chÝnh ViÔn th«ng. Nhãm B: Dù ¸n ®Çu t­ cã møc vèn tõ 30 tû ®ång ®Õn 200 tû ®ång. Dù ¸n ODA cã møc vèn d­íi 1,5 triÖu USD vµ tõ 7 tû ®ång ®Õn 75 tû ®ång ®èi víi dù ¸n kiÕn tróc ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ B­u chÝnh ViÔn th«ng. Nhãm C: Dù ¸n ®Çu t­ cã møc vèn d­íi 30 tû ®ång vµ d­íi 7 tû ®ång ®èi víi c¸c dù ¸n kiÕn tróc ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ B­u chÝnh ViÔn th«ng. §èi víi c¸c kiÕn tróc d©n dông (y tÕ, gi¸o dôc vµ nghiªn cøu khoa häc) trong ngµnh B­u ®iÖn ¸p dông theo ®iÒu lÖ 42/CP tæng møc vèn nªu trªn bao gåm c¶ tiÒn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, mÆt n­íc, mÆt biÓn, thÒm lôc ®Þa, vïng trêi (nÕu cã). ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ uû quyÒn ®Çu t­: Tæng côc tr­ëng Tæng côc B­u ®iÖn (nay lµ Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam) quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n thuéc nhãm B cã møc vèn ®Çu t­ tõ 100 tû ®ång trë lªn ®èi víi c¸c dù ¸n th«ng tin, tõ 35 tû ®ång trë lªn ®èi víi c¸c dù ¸n kiÕn tróc ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ B­u chÝnh ViÔn th«ng, quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n nhãm B vµ nhãm C cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp thuéc Tæng côc (nay lµ Bé). Riªng nhãm B tr­íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ph¶i cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ vÒ kÕ ho¹ch ®Çu t­. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ dù ¸n nhãm B (trõ ODA) cã møc vèn d­íi 100 tû ®ång ®èi víi c¸c dù ¸n th«ng tin, d­íi 35 tû ®ång ®èi víi c¸c dù ¸n kiÕn tróc ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ B­u chÝnh ViÔn th«ng. C¸c dù ¸n nhãm B tr­íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cÇn cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ vÒ kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ Tæng côc tr­ëng Tæng côc B­u ®iÖn (nay lµ Bé B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam) vÒ quy ®Þnh ph¸t triÓn ngµnh vµ néi dung kinh tÕ kü thuËt cña dù ¸n. VÒ ph©n cÊp gi÷a Tæng c«ng ty vµ B­u ®iÖn Hµ Giang uû quyÒn Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ dù ¸n ®Õn 500 (n¨m tr¨m) triÖu ®ång, riªng c¸c dù ¸n kiÕn tróc ®Õn 250 (hai tr¨m n¨m m­¬i) triÖu ®ång. C¸c quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng gi¸m ®èc vµ Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i göi vÒ Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó b¸o c¸o. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, khi ph¸t hiÖn thÊy dù ¸n ®­îc uû quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cã dÊu hiÖu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh Héi ®ång qu¶n trÞ sÏ ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®Çu t­. 2.4. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi viÔn th«ng B­u ®iÖn Hµ Giang Trong thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch nh­: ph­¬ng ph¸p c©n ®èi, ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c nh©n tè t¸c ®éng, ph­¬ng ph¸p tû lÖ cè ®Þnh, ph­¬ng ph¸p quan hÖ ®éng, . . . B­u ®iÖn Hµ Giang ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p c©n ®èi, ph­¬ng ph¸p nµy viÖc nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a nhu cÇu vÒ mét ®èi t­îng kinh tÕ víi t­ c¸ch lµ chØ tiªu kÕ ho¹ch vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ®ã nh»m ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thiÕt lËp vµ duy tr× quan hÖ c©n b»ng cÇn ph¶i cã gi÷a chóng. Khi sö dông ph­¬ng ph¸p c©n ®èi, ph¶i tiÕn hµnh lËp c¸c b¶ng c©n ®èi ®Ó qua ®ã ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ mét ®èi t­îng cô thÓ. Cã thÓ gÆp c¸c tr­êng hîp nhu cÇu lín h¬n hoÆc nhá h¬n kh¶ n¨ng vµ ng­îc l¹i. Trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ thÕ c¸c biÖn ph¸p c©n ®èi vÒ thùc chÊt chÝnh lµ c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng vµo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng lµm cho chóng trë thµnh t­¬ng xøng víi nhau. C¸c b­íc ®­îc tiÕn hµnh: B­íc 1: X¸c ®Þnh nhu cÇu c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh doanh dù kiÕn. B­íc 2: X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng bao gåm kh¶ n¨ng ®· cã vµ ch¾c ch¾n sÏ cã cña doanh nghiÖp vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. B­íc 3: C©n ®èi gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy doanh nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: - C©n ®èi ®­îc thÓ hiÖn lµ c©n ®èi ®éng, c©n ®èi ®Ó lùa chän ph­¬ng ¸n s¶n l­îng vµ dùa trªn hai yÕu tè biÕn ®éng ®ã lµ nhu cÇu thÞ tr­êng vµ c¸c nguån kh¶ n¨ng cã thÓ khai th¸c. - Thùc hiÖn c©n ®èi hoµn toµn, tiÕn hµnh nhiÒu c©n ®èi kÕ tiÕp nhau ®Ó liªn tôc bæ xung vµ ®iÒu chØnh ph­¬ng ¸n cho phï hîp víi thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh. Dùa trªn c¸c b¶ng c©n ®èi cña doanh nghiÖp ®ã lµ: C©n ®èi vËt t­, c©n ®èi lao ®éng, c©n ®èi tµi chÝnh. 2.5. Hoµn thiÖn néi dung kÕ ho¹ch 2.5.1. Néi dung kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam - Dù kiÕn ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña n¨m tr­íc trªn tÊt c¶ c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô, hiÖu qu¶, nép ng©n s¸ch, thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi. . . - X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn B­u chÝnh ViÔn th«ng n¨m kÕ ho¹ch gåm: + C¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch: . Nh÷ng ®Þnh h­íng lín cña Nhµ n­íc . M«i tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh trong khu vùc vµ thÕ giíi ®Þnh h­íng c«ng nghÖ, kü thuËt,... . T×nh cña c¸c ®èi t¸c cïng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc B­u chÝnh ViÔn th«ng. + Môc tiªu tæng qu¸t. + Nh÷ng nhiÖm vô vµ c¸c môc tiªu chñ yÕu trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. - BiÖn ph¸p vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kÕ ho¹ch: + huy ®éng vèn trong vµ ngoµi n­íc, c©n ®èi ho¸n tr¶. + C¶i tiÕn vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, kü thuËt, nghiÖp vô. + C¸c biÖn ph¸p kh¸c. - C¸c kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt. KÕ ho¹ch hµng n¨m cña Tæng c«ng ty bao gåm ba bé phËn c¬ b¶n: . KÕ ho¹ch môc tiªu: Môc tiªu s¶n xuÊt; lîi nhuËn; phôc vô x· héi. . KÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn bao gåm kÕ ho¹ch vÒ vèn ®Çu t­, vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng, vÒ kü thuËt. . KÕ ho¹ch hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, bao gåm c¸c môc tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vÒ ph©n phèi kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. §Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn toµn diÖn vµ ®óng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh vµ phôc vô. Tæng c«ng ty nªu lªn mét sè hÖ thèng chØ tiªu gåm c¸c chØ tiªu doanh thu, sè m¸y ®iÖn tho¹i ph¸t triÓn, chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n, lîi nhuËn, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, ®Çu t­ sè l­îng s¶n phÈm chñ yÕu,... Ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ ph­¬ng ph¸p dù b¸o vµ ph­¬ng ph¸p c©n ®èi. 2.5.2. Néi dung c«ng t¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi B­u chÝnh ViÔn th«ng cña B­u ®iÖn Hµ Giang KÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi B­u chÝnh ViÔn th«ng ph¶n ¸nh n¨ng lùc hiÖn cã cña phÇn m¹ng l­íi mµ ®¬n vÞ ®­îc giao qu¶n lý, møc ®é tËn dông m¹ng l­íi cho s¶n xu©t, kinh doanh vµ dù kiÕn ph¸t triÓn trong n¨m kÕ ho¹ch ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®­îc x©y dùng theo c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau: - Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh theo c¸c nguån vèn ®¬n vÞ huy ®éng ®­îc. ChØ tiªu nµy lµ c¬ së ®Ó ®¬n vÞ x¸c ®Þnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n. Trong chØ tiªu nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ghi râ gi¸ trÞ c¸c nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh, kÓ c¶ nguån vèn BCC. - Tæng sè km ®­êng th­ theo c¸c tuyÕn cÊp 1, cÊp 2, cÊp 3. - Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Sè ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn phôc vô cho B­u chÝnh, phôc vô cho ViÔn th«ng, phôc vô cho qu¶n lý. - Sè b­u côc, ®¹i lý ®iÓm B­u ®iÖn v¨n ho¸ x· gåm b­u côc cÊp 2, cÊp 3, ®¹i lý B­u ®iÖn, ®¹i lý ViÔn th«ng vµ ®iÓm B­u ®iÖn v¨n ho¸ x·. - Dung l­îng truyÒn dÉn: víi cÊp 1 cã viba, c¸p quang; víi cÊp 2 cã viba, c¸p quang, c¸p ®ång; víi cÊp 3 cã viba, c¸p quang, c¸p ®ång. - Dung l­îng tæng ®µi: gåm dung l­îng l¾p ®Æt (m¹ng BCC, khu vùc n«ng th«n); dung l­îng ®· sö dông (m¹ng BCC, khu vùc n«ng th«n). - Dung l­îng m¹ng c¸p gåm sè ®«i c¸p gèc (m¹ng BCC, khu vùc n«ng th«n); sè ®«i c¸p ngän (m¹ng BCC, khu vùc n«ng th«n). - MËt ®é ®iÖn tho¹i / 100 d©n: ChØ tiªu nµy ®­îc tÝnh to¸n c¨n cø vµo sè m¸y hiÖn ®ang sö dông vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong n¨m tíi theo 100 ng­êi d©n nãi chung. M¸y ®iÖn tho¹i bao gåm c¸c lo¹i m¸y: ®iÖn tho¹i, m¸y FAX, trung kÕ tæng ®µi (tÝnh theo ®­êng ®iÖn tho¹i ®· sö dông vµ kÕ ho¹ch sö dông ë c¸c tæng ®µi); bao gåm m¸y cã c­íc (t­ nh©n, kinh doanh, sù nghiÖp); m¸y miÔn c­íc; m¸y nghiÖp vô (tÝnh c¶ ghi sª, giao dÞch); theo c¸c lo¹i h×nh th«ng tin (cè ®Þnh, di ®éng tr¶ tr­íc, di ®éng tr¶ sau). - Sè x· cã m¸y ®iÖn tho¹i/tæng sè x·: §©y lµ chØ tiªu mang tÝnh phôc vô x· héi, phôc vô cho sù l·nh ®¹o - chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan ®¶ng, Nhµ n­íc t¹i c¸c x· trªn ®Þa bµn. - Tæng sè m¸y ®iÖn tho¹i cã trªn m¹ng: Trong ®ã ph©n ra m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh nghiÖp vô, m¸y ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh, m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng tr¶ sau thu c­íc, m¸y di ®éng tr¶ tr­íc, m¸y cè ®Þnh thu c­íc (m¸y khu vùc BCC). - Tæng sè thuª bao Internet trªn m¹ng. - MËt ®é thuª bao Internet/100 d©n. - Sè x· cã thuª bao Internet/tæng sè x·. Khi lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi B­u chÝnh ViÔn th«ng cÇn ph¶i xem xÐt c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng qua c¸c n¨m vµ dù kiÕn n¨m kÕ ho¹ch. KÕt qu¶ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi B­u chÝnh ViÔn th«ng ®­a vµo biÓu theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty. 2.6. N©ng cao chÊt l­îng ®Õn hoµn thiÖn thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi B­u chÝnh ViÔn th«ng B­u ®iÖn Hµ Giang KÕ ho¹ch lµ ph¶n ¸nh c¸c dù kiÕn vÒ x©y dùng míi, c¶i t¹o më réng c¸c c«ng tr×nh th«ng tin vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt trang thiÕt bÞ, trªn c¬ së ph¸t triÓn m¹ng B­u chÝnh ViÔn th«ng trªn ®Þa bµn l·nh thæ, theo quy ho¹ch kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ ®· ®­îc Tæng C«ng ty phª duyÖt, c©n ®èi gi÷a yªu cÇu, thêi gian. Kh¶ n¨ng c¸c nguån vèn vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t­. KÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ x©y dùng nh»m ®¶m b¶o trùc tiÕp yªu cÇu chiÕn l­îc cña ph¸t triÓn m¹ng l­íi B­u chÝnh ViÔn th«ng, triÓn khai kÕ ho¹ch héi nhËp vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty, víi quan ®iÓm huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt c¸c nguån vèn vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng, thêi gian x©y dùng víi chi phÝ hîp lý. Muèn n©ng cao chÊt l­îng ®Õn hoµn thiÖn thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn m¹ng l­íi B­u chÝnh ViÔn th«ng vµ x©y dùng kÕ ho¹ch B­u ®iÖn Hµ Giang ph¶i c¨n cø vµo : - Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n - C¸c th«ng t­ h­íng dÉn cña Bé kÕ haäch vµ ®Çu t­, Bé x©y dùng. - H­íng dÉn thùc hiÖn triÓn khai kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng cña Ban ®Çu t­ ph¸t triÓn - Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt nam. - Yªu cÇu thùc tÕ cña ®¬n vÞ. 2.7. C¸c b¶ng B¶ng 1: Dù b¸o m¸y ®iÖn tho¹i b­u ®iÖn tØnh Hµ Giang giai ®o¹n 2001-2005 (trang 54) B¶ng 2: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn tho¹i giai ®o¹n 2001-2005 (trang 55) B¶ng 3: N¨ng lùc mµng l­íi viÔn th«ng b­u ®iÖn tØnh Hµ Giang tÝnh ®Õn 31-12-2002 (trang 56) B¶ng 4: N¨ng lùc mµng l­íi viÔn th«ng tØnh Hµ Giang giai ®o¹n 2003-2005 (trang 57) B¶ng 5: ChØ sè ph¸t triÓn viÔn th«ng tØnh Hµ Giang (trang 58) B¶ng 6: M¹ng ngo¹i vi b­u ®iÖn tØnh Hµ Giang tÝnh ®Õn th¸ng 12-2000 (trang 60) B¶ng 7: M¹ng ngo¹i vi b­u ®iÖn tØnh Hµ Giang n¨m 2003 - 2005 (trang 61) CÊu h×nh m¹ng chuyÓn m¹ch hiÖn tr¹ng n¨m 2003 (trang 63) CÊu h×nh m¹ng chuyÓn m¹ch giai ®o¹n 2003 - 2005 (trang 64) CÊu h×nh m¹ng truyÒn dÉn giai ®o¹n 2003 - 2005 (trang 65) 3. KiÕn nghÞ KiÕn nghÞ víi Tæng c«ng ty tiÕp tôc quan t©m ®Çu t­, më réng m¹ng l­íi B­u chÝnh ViÔn th«ng nãi chung vµ m¹ng l­íi viÔn th«ng nãi riªng trªn ®Þa bµn TØnh Hµ Giang, n©ng cao chÊt l­îng m¹ng l­íi ®ång bé b»ng c«ng nghÖ míi, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸, x· héi tØnh Hµ Giang. KÕt luËn Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ cïng sù lín m¹nh cña ®Êt n­íc. Ngµnh viÔn th«ng lµ mét trong nh÷ng Ngµnh quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. Nhu cÇu th«ng tin vµ sö dông c¸c dÞch vô th«ng tin ngµy cµng cao nªn viÖc ®Çu t­, ph¸t triÓn m¹ng l­íi, ®¸p øng ®­îc mäi nhu cÇu cña x· héi lµ cÇn thiÕt. §ßi hái viÖc ®Çu t­ ph¶i ®¶m b¶o ®óng møc vÒ c¶ hai mÆt kinh tÕ vµ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, mÆc dï viÖc kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi viÔn th«ng ë mét TØnh miÒn nói nã cã phï hîp víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ hay kh«ng, song vÉn ph¶i ®Çu t­ ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n cña x· héi mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o an ninh, quèc phßng. V× vËy cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p. Trong ph¹m vi kho¸ luËn nµy chØ nªu gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng tØnh Hµ Giang giai ®o¹n 2003 - 2005. Hy väng nh÷ng gi¶i ph¸p ®­îc ®­a ra trong Kho¸ luËn nµy cã thÓ gióp phÇn nµo cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý m¹ng sÏ ®­îc ®­a ra øng dông trong thùc tÕ. VÒ b¶n th©n do thêi gian, kiÕn thøc, viÖc n¾m b¾t thùc tÕ cßn ch­a s©u nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh Kho¸ luËn. Cuèi cïng xin c¶m ¬n c¸c phßng ban B­u ®iÖn tØnh Hµ Giang ®· gióp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kho¸ luËn cña m×nh. Xin c¶m ¬n TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em ®Ó hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. tµi liÖu tham kh¶o Tªn tµi liÖu tªn t¸c gi¶ nhµ xuÊt b¶n n¨m xuÊt b¶n C¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam Nhµ xuÊt b¶n B­u ®iÖn th¸ng 8 - 1997 Qu¶n trÞ kinh doanh B­u chÝnh ViÔn th«ng GS.TS NGUT Bïi Xu©n Phong Nhµ xuÊt b¶n b­u ®iÖn th¸ng 01 - 2003 b¶ng 1 : dù b¸o m¸y ®iÖn tho¹i b­u ®iÖn tØnh hµ giang giai ®o¹n 2001 - 2005 M· §Þa danh N¨m 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tæng Céng Sè m¸y cè ®Þnh ph¸t triÓn Tæng sè hÕt th¸ng 12/2000 Sè m¸y cè ®Þnh ph¸t triÓn Sè m¸y cè ®Þnh ph¸t triÓn Sè m¸y cè ®Þnh ph¸t triÓn Sè m¸y cè ®Þnh ph¸t triÓn Sè m¸y cè ®Þnh ph¸t triÓn HÕt th¸ng 12/2005 B TX. Hµ giang 766 3759 800 1150 1050 360 350 7469 b1 X· Ngäc ®­êng 100 125 115 100 90 530 b2 KV.Yªn Biªn 300 250 550 b3 KV.Minh khai 200 250 450 b4 KV.CÇu mÌ 200 250 450 c HuyÖn VÞ Xuyªn 88 385 120 160 210 230 205 1310 c1 KV.ViÖt L©m 52 120 40 50 40 50 50 350 c2 KV.Thanh Thuû 10 45 10 25 20 10 10 120 c3 X· §¹o §øc 50 20 10 80 c4 X· Minh T©n 20 20 c HuyÖn B¾c Quang 153 675 250 225 345 345 220 2060 D HuyÖn Qu¶n B¹ 49 213 40 80 70 60 50 513 E HuyÖn Yªn Minh 34 201 30 80 65 95 60 531 F HuyÖn B¾c Mª 25 193 30 70 70 70 55 488 G HuyÖn XÝn MÇn 40 194 30 70 60 70 60 484 H HuyÖn Hoµng Su Ph× 26 215 30 70 60 60 60 495 I HuyÖn §ång V¨n 35 184 40 65 60 70 60 479 J HuyÖn MÌo V¹c 35 167 30 70 55 55 50 427 Tæng céng 1452 6706 1700 2500 2600 2600 2700 18.806 B¶NG 2: kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn tho¹i GIAI §O¹N 2001 - 2005 TT Tªn ®¬n vÞ Ph¸t triÓn n¨m 2000 Cã ®Õn hÕt 12/2000 KH giao 2001 Dù kiÕn ®Õn hÕt 12/2001 KH giao 2002 Dù kiÕn ®Õn hÕt 12/2002 KH giao 2003 Dù kiÕn ®Õn hÕt 12/2003 KH giao 2004 Dù kiÕn ®Õn hÕt 12/2004 KH giao 2005 Dù kiÕn ®Õn hÕt 12/2005 1 Cty §B-§T 766 3759 800 4559 1150 5709 1050 6759 360 7119 350 7469 2 Yªn Biªn 300 300 250 550 3 Minh khai 200 200 250 450 4 CÇu MÌ 200 200 250 450 5 Ngäc ®­êng 100 100 125 225 115 340 100 440 90 530 6 VÞ Xuyªn 88 385 120 505 160 665 210 875 230 1105 205 1310 7 ViÖt L©m 52 120 40 160 50 210 40 250 50 300 50 350 8 Thanh Thuû 19 45 10 55 25 80 20 100 10 110 10 120 9 X· §¹o ®øc 50 50 20 70 10 80 10 X· Minh T©n 20 20 11 B¾c Quang 153 675 250 925 225 1150 345 1495 345 1840 220 2060 12 Hïng An 37 105 45 150 40 190 60 250 70 320 65 385 13 T©n Quang 55 127 55 182 35 217 60 277 70 347 65 412 14 VÜnh Tuy 38 123 50 173 45 218 60 278 70 348 65 413 15 B»ng Hµnh 20 20 40 60 16 Yªn B×nh 10 10 35 45 17 §ång Yªn 100 100 70 170 10 180 55 235 18 Qu¶n B¹ 49 213 40 253 80 333 70 403 60 463 50 513 19 Yªn Minh 34 201 30 231 80 311 65 376 95 471 60 531 20 B¾c Mª 25 193 30 223 70 293 70 363 70 433 55 488 21 XÝn MÇn 40 194 30 224 70 294 60 354 70 424 60 184 22 Hoµng Su Ph× 26 215 30 245 70 315 60 375 60 435 60 495 23 §ång V¨n 35 184 40 224 65 289 60 340 70 419 60 479 24 MÌo V¹c 35 167 30 197 70 267 55 322 55 377 50 427 Tæng Céng 1452 6706 1700 8406 2500 10906 2600 13506 2600 16106 2700 18806 b¶ng 3: n¨ng lùc m¹ng l­íi viÔn th«ng B¦U §IÖN TØNH Hµ GIANG TÝNH §ÕN 31/12/2002 Tªn ®Þa ®iÎm ®Æt thiÕt bÞ N¨m 2002 ( TÝnh ®Õn th¸ng 12/2002 ) ChuyÓn m¹ch TruyÒn dÉn ThiÕt bÞ DL L§ DL L§ TT ThiÕt bÞ §¸nh sè ThiÕt bÞ DL L§ (E1) DLSD (E1) TT ThiÕt bÞ Thuª bao Trung kÕ Thuª bao Trung kÕ ThÞ x· Hµ Giang NEAX-61E CP 6500 32 5409 22 MR 860XXX-868XXX S§H‹M1000 16+24 22 LM+CS X· Ngäc §­êng TT.Thuª bao 256 175 01 MR 863XXX sdh 4 1 LM H.VÞ Xuyªn STAREX-IMS 756 4 635 02 LM 825XXX-826XXX AWA 1000+SDH 2+8 1+2 LM KV.ViÖt L©m RAX x 2 336 2 205 02 LM 828XXX AWA 1000+SDH 2+4 1+2 LM KV.Thanh Thuû RAX 184 1 70 1 CS 882XXX AWA1504 2 1 CS H.B¾c Quang RLU 1024 4 MR 821XXX-823XXX AWA 1000+SDH 4+8 2+2 LM KV.Hïng An RAX x 2 336 1 1 LM 892XXX AWA 1504+SHD 2+4 1+1 LM KV.T©n Quang RAX x 2 336 1 1 LM 827XXX AWA 1504+SHD 2+4 1+1 LM KV.VÜnh Tuy STAREX-IMS 500 1 1 CS 824XXX AWA 1504+SHD 2+4 1+1 LM X· §ång Yªn RAX 184 1 1 CS 890XXX SDH 4 1 LM H.Qu¶n B¹ RAX x 2 368 2 1 LM 846XXX AWA 1504+DM1000 2 1 CS H.Yªn Minh NEAX-61XS 512 4 1 CS 852XXX AWA 1504+DM1000 2 1 CS H.§ång V¨n NEAX-61XS 512 4 1 CS 856XXX AWA 1504+DM1000 2 1 CS TT.Phã B¶ng RAX 184 1 1 CS 8596XX OFC+CTR210 2 1 CS H.MÌo V¹c STAEX-IMS 384 2 1 CS 871XXX SDH 2+8 1+1 CS H.B¾c Mª R· x 2 336 2 1 LM 841XXX AWA 1504 2 1 CS H.Su Ph× STAEX-APR 512 4 1 CS 831XXX AWA 1504+DM1000 2 1 CS H.XÝn MÇn RAX x 2 336 2 1 CS 836XXX AWA 1504+DM1000 2 1 CS b¶ng 4: n¨ng lùc m¹ng l­íi viÔn th«ng B¦U §IÖN TØNH Hµ GIANG giai ®o¹n 2003 - 2005 Tªn ®Þa ®iÓm ®Æt thiÕt bÞ N¨m 2005 ( TÝnh ®Õn th¸ng 12/2005) ChuyÓn m¹ch TruyÒn dÉn ThiÕt bÞ DL L§ DL SD TT ThiÕt bÞ §¸nh sè ThiÕt bÞ DL L§ (E1) DL SD (E1) TT ThiÕt bÞ Thuª bao Trung kÕ Thuª bao Trung kÕ ThÞ X· Hµ Giang HOST 15000 56 7469 42 LM 860XXX-868XXX SDH 64 42 LM KV.Yªn Biªn RLU (HG) 2048 4 550 2 LM 867XXX SDH 4 2 LM KV.Minh Khai RLU (HG) 1536 4 450 2 LM 868XXX SDH 4 2 LM KV.CÇu MÌ RLU (HG) 1536 4 450 2 LM 864XXX SDH 4 2 LM X· Ngäc §­êng RLU (HG) 1536 4 530 2 LM 863XXX SDH 4 2 LM H.VÞ Xuyªn RLU (HG) 2048 8 1330 6 LM 825XXX-826XXX SDH 8 4 LM KV.ViÖt L©m RLU (HG) 1024 4 350 2 LM 828XXX SDH 4 2 LM X· §¹o §øc TTT bao 128 2 80 1 LM 825XXX SDH 2 1 LM KV.Thanh Thuû RLU (HG) 512 2 120 1 LM 882XXX AWA 1504 2 2 LM X· Minh T©n TTT bao 64 2 20 1 LM 8255XXX SDH 2 1 LM H. B¾c Quang RLU (HG) 3072 16 2060 12 MR 821XXX-823XXX SDH 24 8 MR H.Qu¶n B¹ RLU (HG) 1024 4 513 3 LM 846XXX SDH 8 4 LM X· QuyÕt TiÕn TTT bao 128 2 30 1 LM 846XXX SDH 4 1 LM H.Yªn Minh NEAX-61XS 1024 4 531 3 MR 852XXX SDH 8 4 MR H.MÌo V¹c NEAX-61XS 1024 4 427 3 LM 871XXX SDH 8 4 LM H.B¾c Mª RLU (HG) 1024 4 488 3 LM 841XXX SDH 8 4 LM H.Su Ph× NEAX-6XS 1024 4 495 3 LM 831XXX SDH 8 4 LM H.XÝn MÇn NEAX-6XS 1024 4 484 3 LM 836XXX SDH 8 4 LM B¶ng 5: chØ sè ph¸t triÓn m¹ng l­íi viÔn th«ng tØnh hµ giang TT N¨m Néi dung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ghi chó I ChØ tiªu kinh tÕ x· héi 1.1 Sè d©n (1000 Ng­êi) 614 626 638 650 662 675 1.2 Sè hé (1000 Hé) 122 125 128 130 132 135 1.3 Sè HuyÖn 09 09 09 09 09 09 1.4 Sè x· 178 178 178 178 178 178 1.5 MËt ®é m¸y ®iÖn tho¹i/100 ng­êi 1,09 1,34 1,59 2,2 2,6 3,0 1.6 Thu nhËp b×nh qu©n (USD) 120 149 166 185 206 230 1.7 Nhu cÇu dÞch vô Sè thuª bao cè ®Þnh (m¸y) 6706 8406 10906 13506 16106 18806 Sè thuª bao di ®éng (m¸y) 388 650 750 1200 1500 2000 Sè thuª bao leased line 0 0 0 0 0 0 Sè thuª bao ISDN 0 0 0 0 0 0 Sè thuª bao truyÒn sè liÖu 0 0 0 0 0 0 Sè thuª bao nh¾n tin 17 17 14 17 20 20 Sè thuª bao Card phone 30 40 50 70 80 90 Sè thuª bao Voice Mail 0 0 0 0 0 0 Sè thuª bao Internet 13 20 35 50 65 75 1.8 L­u l­îng gäi quèc tÕ (1000 phót) 4,98 5,73 6,57 7,66 8,68 9,98 1.9 L­u l­îng gäi liªn tØnh (1000 phót) 4180 4807 5528 6360 7320 8410 1.10 L­u l­îng gäi néi tØnh (1000 phót) 3744 4305 4950 5695 6565 7530 II M¹ng l­íi 1 ChuyÓn m¹ch 1.1 Sè l­îng tæng ®µi HOST 01 01 01 01 01 01 VÖ tinh 00 01 01 16 16 17 §éc lËp 15 15 21 06 06 05 Tuy nhËp V5.X 00 00 00 00 00 00 Tæng céng 15 17 23 23 23 23 1.2 Sè Line tho¹i trang bÞ 9820 13452 13452 17504 22806 29655 1.3 Sè Line tho¹i sö dông 6706 8406 10906 13506 16106 18806 HiÖu suÊt sö dông % 68 62 81 77 70 63 1.4 Sè Line ISDN sö dông/trang bÞ 1.5 Sè cöa trung kÕ liªn tØnh/quèc tÕ 8 8 16 16 16 16 C7 sö dông/trang bÞ 4/8 6/8 6/16 12/16 12/16 12/16 R2 sö dông/trang bÞ 59 59 59 63 63 139 1.6 Sè cöa trung kÕ néi tØnh C7 sö dông/trang bÞ 35/59 35/59 35/59 39/63 39/63 99/139 R2 sö dông/trang bÞ E7&M sö dông/trang bÞ 2 TruyÒn dÉn 2.1 Tæng sè tr¹m 37 47 49 58 58 69 2.2 Sè hÖ thèng: (Tr¹m) VSAT 01 03 03 05 09 09 Viba 33 33 33 33 33 34 C¸p quang 02 09 11 17 23 29 Tr¹m BTS 01 02 03 05 08 11 2.3 Tæng sè km c¸p quang 23 23 49 194 426 426 2.4 Sè luång truyÒn dÉn sö dông 47 49 53 53 53 90 2.5 Sè luång truyÒn dÉn trang bÞ 118 118 118 130 130 205 3 Ngo¹i vi 3.1 Sè tr¹m DLC, Pair gain 3.2 Tæng dung l­îng tr¹m truy nhËp 3.3 Tæng sè ®«i c¸p gèc 10020 14380 14380 24875 24875 24875 3.4 Tæng sè ®«i c¸p ngän 12160 16370 16370 29950 29950 29950 B¶ng 6: m¹ng ngo¹i vi B­u ®iÖn hµ giang N¨m 2000 (tÝnh ®Õn th¸ng12/2000) N¨m 2000 (tÝnh ®Õn 12/2000) Tªn nót DL Sè ®«i ThiÕt bÞ truy cËp Sè ®«i TT §Þa ®iÓm l¾p ®Æt chuyÓn m¹ch Tæng ®µi c¸p gèc C«ng nghÖ Dung l­îng ngän 1 ThÞ x· Hµ Giang Neax-61E 5000 4800 5300 2 HuyÖn VÞ Xuyªn Starex-IMS 500 710 760 3 KV ViÖt L©m Rax 184 250 300 4 KV Thanh Thuû Rax 184 250 300 5 HuyÖn B¾c Quang Starex-IMS 756 1100 1600 6 KV Hïng an Rax 184 250 300 7 KV T©n Quang Rax 184 250 300 8 KV VÜnh tuy Rax 184 250 300 9 HuyÖn Qu¶n B¹ Rax 284 250 500 10 HuyÖn Yªn Minh Neax-61Xs 512 310 400 11 HuyÖn §ång V¨n Neax-61Xs 512 350 500 12 HuyÖn MÌo V¹c Starex-IMS 256 300 350 13 HuyÖn B¾c Mª Rax 284 300 350 14 HuyÖn Hoµng Su Ph× Starex-APR 512 400 500 15 HuyÖn XÝn MÇn Rax 284 250 400 Tæng céng 10.020 12.160 B¶ng 7: M¹ng ngo¹i vi – B­u ®iÖn tØnh Hµ giang (N¨m 2003 ®Õn n¨m 2005) §Þa ®iÓm l¾p ®Æt N¨m 2003 (tÝnh ®Õn th¸ng 12/2003) N¨m 2005 (tÝnh ®Õn th¸ng 12/2003) Tªn nót chuyÓn m¹ch DL Tæng ®µi Sè ®«i c¸p gèc ThiÕt bÞ truy cËp Sè ®«i c¸p ngän Tªn nót chuyÓn m¹ch DL Tæng ®µi Sè ®«i c¸p gèc ThiÕt bÞ truy cËp Sè ®«i c¸p ngän C«ng nghÖ Dung l­îng C«ng nghÖ Dung l­îng TX. Hµ Giang Neax-61E 15000 6700 7200 HOST 15000 10800 12200 KV Yªn biªn RLU 2048 500 600 RLU 2048 650 700 KV Minh Khai RLU 1536 500 600 RLU 1536 600 650 KV CÇu MÌ RLU 1536 600 650 X· Ngäc ®­êng RLU 1536 400 400 RLU 1536 600 650 HuyÖn VÞ Xuyªn 1536 1000 1220 RLU 2048 1510 1750 KV ViÖt L©m RLU 1024 300 350 RLU 1024 400 450 KV Thanh Thuû RLU 512 250 300 RLU 512 350 400 X· §¹o §øc TTT.bao 128 150 250 TTT.bao 128 150 250 X· Minh T©n TTT.bao 64 150 250 TTT.bao 64 150 250 H. B¾c quang 3072 1700 2200 RLU 3072 2400 3000 KV Hïng an RLU 1024 300 350 RLU 1024 450 550 KV T©n Quang RLU 1024 300 350 RLU 1024 450 550 KV VÜnh Tuy RLU 1024 300 350 RLU 1024 450 550 X· B»ng Hµnh RLU 512 150 250 RLU 512 250 300 X· Yªn B×nh RLU 512 150 250 RLU 512 250 300 X· §ång Yªn RLU 512 150 250 RLU 512 250 300 HuyÖn Qu¶n B¹ RLU 1024 530 600 RLU 1024 530 600 X· QuyÕt tiÕn TTT.bao 128 150 250 H. Yªn Minh Neax-61XS 512+512 400 500 Neax-61XS 1024 600 650 X· MËu DuÖ TTT.bao 128 150 250 H. §ång V¨n Neax-61XS 512+512 650 700 Neax-61XS 1024 650 700 X· Phã B¶ng RAX 184 150 250 STAREX 250 250 300 X· Lòng Ph×n TTT.bao 128 150 250 H. MÌo V¹c Neax-61XS 1024 300 350 Neax-61XS 1024 450 650 H. B¾c Mª RLU 1024 300 350 RLU 1024 450 550 X· Minh Ngäc TTT.bao 128 150 250 H. Su Ph× Neax-61XS 1024 400 550 Neax-61XS 1024 550 650 X.Th«ng nguyªn TTT bao 128 150 250 TTT.bao 256 250 300 X· NËm DÞch TTT bao 128 150 250 TTT.bao 256 250 300 H. XÝn MÇn Neax-61XS 1024 550 600 Neax-61XS 1024 550 650 Km26 XÝn MÇn TTT bao 128 150 250 TTT.bao 128 150 250 X· Nµ Tr× TTT.bao 256 350 400

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005.DOC
Luận văn liên quan