Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hà Nội

Lời nói đầu Với bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một nền kinh tế nào thì vốn luôn là yếu tố hàng đầu quyết định sự tăng trưởng kinh tế. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu sản xuất không đủ tiêu dùng, qua gần 15 năm đổi mới Việt Nam đã và đang từng bước vươn lên, bước đầu khẳng định được uy tín, chinh phục được mọi thị trường, chiếm lĩnh thị trường lớn, ổn định góp phần nâng cao vị thế của mình trên chính trường quốc tế. Hiện nay với cơ chế mở cửa, các thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo pháp luật. Nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời và phát triển mạnh mẽ. Cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới công nghệ, trang thiết bị và mở rộng sản xuất. Theo dự tính trong tương lai thì nhu cầu vốn ngày càng tăng nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh tạo ra năng lực mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Để hoạt động kinh doanh phát triển và cạnh tranh được trên thị trường các doanh nghiệp cần phải đầu tư một lượng vốn không nhỏ, mà vốn tự có của doanh nghiệp chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu vốn của họ. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ do vốn tự có ít nên nhu cầu về vốn là rất cấp thiết. Vì vậy ngân hàng chính là nơi mà các doanh nghiệp này tìm đến để giải quyết các khâu về vốn. Tín dụng của các ngân hàng thương mại là một trong những hình thức sử dụng vốn đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Tuy nhiên trong những năm qua, vấn đề tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp không ít những khó khăn và tồn tại như: sự an toàn, chất lượng, hiệu quả . đặc biệt là vấn đề chất lượng của các khoản tín dụng. Đây là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng trong đó có Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội. Nâng cao chất lượng tín dụng luôn là một vấn đề cấp thiết và quan trọng đối với các ngân hàng, vì chất lượng tín dụng liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì lý do đó mà em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội ” với mục đích nghiên cứu các vấn đề lý luận và tiễn để nói nên được tầm quan trọng về chất lượng của các khoản tín dụng. Bài viết được chia làm 3 phần: Chương I : Những vấn đề lý luận về chất lượng tín dụng Chương II : Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội Chương III : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội

doc60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1650 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
îng cña c¸c kháan tÝn dông ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp sÏ xÊu vµ khã cã thÓ thu håi. - ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc bao gåm c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch l·i suÊt, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i... cã vai trß quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng, c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. ChÝnh s¸ch kinh tÕ trong hoµn c¶nh nµy th× cã t¸c dông cho c¶ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp nh­ng trong hoµn c¶nh kh¸c th× l¹i ng­îc l¹i. C¸c chÝnh s¸ch nµy nh»m ­u tiªn ph¸t triÓn hay h¹n chÕ mét ngµnh nµo ®ã ®Ó ®¶m b¶o c©n ®èi cho nÒn kinh tÕ. Do vËy c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ph¶i ®óng ®¾n th× míi thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó ®¹t ®­îc chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n tÝn dông ng©n hµng. - C¸c yÕu tè thiªn tai g©y lªn. Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nhiÒu khi mang tÝn thêi vô. Trong c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña Nhµ n­íc cã thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc, trong ®ã doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh n«ng – l©m – ng­ nghiÖp l¹i chiÕm mét tû lÖ kh«ng nhá th× yÕu tè nµy rÊt quan träng. Khi thiªn tai xÈy ra nh­: lò lôt, h¹n h¸n, m­a b·o, háa ho¹n,... lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp bÞ ®æ bÓ, dÉn ®Õn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî lµ khã kh¨n hoÆc kh«ng thÓ, lµm cho chÊt l­îng cña c¸c kho¶n tÝn dông bÞ gi¶m sót. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi 2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá 2.1.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh 2.1.1.1. Sù h×nh thµnh NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh NHNo & PTNT T©y Hµ Néi N¨m 1988, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam ra ®êi theo theo NghÞ ®Þnh sè 53/H§BT cña Héi ®ång bé tr­ëng (nay lµ thñ t­íng ChÝnh phñ). Theo hÖ thèng Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· xã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi, cïng víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh kh¸c, hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo nhu cÇu vèn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn c¶ nø¬c mµ ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vøc N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. QuyÕt ®Þnh sè 280/Q§-NHNN ngµy 15/11/1996 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ nø¬c ViÖt Nam ®­îc thñ t­íng ChÝnh phñ uû quÒn ®æi tªn Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam thµnh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ho¹t ®éng theo m« h×nh tæng c«ng ty 90. Víi tªn gäi míi, ngoµi chøc n¨ng cña mét ng©n hµng th­¬ng m¹i (NHTM) , Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ®ù¬c x¸c ®Þnh thªm nhiÖm vô: §Çu t­ ph¸t triÓn ®èi v¬i khu vùc n«ng th«n th«ng qua viÖc më réng ®Çu t­ vèn trung, dµi h¹n phôc vô c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam lµ ng©n hµng duy nhÊt cã m¹ng l­íi réng kh¾p t¹i tÊt c¶ c¸c ®« thÞ vµ vïng n«ng th«n. Víi c«ng nghÖ ngµy cµng tiªn tiÕn bao gåm h¬n 25.000 nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o, hÖ thèng lµm viÖc ë h¬n 2000 Së giao dÞch, Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè, huyÖn, x·. KÓ tõ n¨m 1993 ®Õn nay, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam lµ ng©n hµng ViÖt Nam ®Çu tiªn ®­îc kiÓm to¸n quèc tÕ do c«ng ty kiÓm to¸n óc Cooper and Lybrand thùc hiÖn vµ x¸c nhËn “ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam lµ tæ chøc Ng©n hµng lµnh m¹nh, ®¸ng tin cËy”. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n T©y Hµ Néi cã trô së chÝnh t¹i Sè 115 NguyÔn L­¬ng B»ng, QuËn §èng §a, Hµ Néi ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 05/06/2003 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng vµo ngµy 21/07/2003. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n T©y Hµ Néi (NHNo&PTNT T©y Hµ Néi) trùc thuéc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam (NHNo&PTNT VN), ho¹t ®éng theo luËt c¸c Tæ chøc tÝn dông vµ ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. NHNo&PTNT T©y Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ ho¹ch to¸n ®éc lËp nh­ng vÉn cã phÇn phô thuéc vµo NHNo&PTNT ViÖt Nam, cã quyÒn tù chñ kinh doanh, cã con dÊu riªng vµ ®­îc më tµi kho¶n giao dÞch t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ( NHNN ) còng nh­ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c trong c¶ n­íc. KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, NHNo&PTNT T©y Hµ Néi ®· vµ ®ang ho¹t ®éng kinh doanh trªn cë së tù kinh doanh, tù bï ®¾p vµ cã l·i. 2.1.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi Theo quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi, Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng cña Chi nhanh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi, Gi¸m ®èc ®­îc sù gióp ®ì cña 03 Phã gi¸m ®èc. D­íi ban gi¸m ®èc, Chi nh¸nh gåm cã 06 phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c phßng giao dÞch. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Chi nh¸nh ®­îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å 1: S¬ ®å 1: P. Gi¸m ®èc: Phßng KÕ To¸n – Ng©n Quü P.Gi¸m ®èc: KÕ ho¹ch kinh doanh vµ TT Quèc tÕ Gi¸m §èc Ban Gi¸m §èc Phßng thanh to¸n quèc tÕ Phßng thÈm ®Þnh Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng kÕ to¸n – Ng©n quü Phßng Hµnh chÝnh – Nh©n sù Phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé P. Gi¸m ®èc: Phßng thÈm ®Þn vµ phßng Giao dÞch a) Phßng thanh to¸n quèc tÕ - Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n ngoµi n­íc cña Chi nh¸nh, nghiªn cøu, x©y dùng vµ ¸p dông kü thuËt thanh to¸n hiÖn ®¹i. - T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thanh to¸n nhanh nhÊt, chÝnh x¸c ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - ¸p dông c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i. - Tæng hîp b¸o c¸o, kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh giao. b) Phßng thÈm ®Þnh - Ban thÈm ®Þnh t¹i Trô së chÝnh lµ ®¬n vÞ trùc thuéc bé m¸y chuyªn m«n, nghiÖp vô cña NHNo&PTNT ViÖt Nam cã chøc n¨ng tham m­u cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT T©y Hµ Néi trong viÖc qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng qu¶n trÞ vµ trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tÝn dông, b¶o l·nh v­ît quÒn ph¸n quyÕt cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh cÊp I; c¸c mãn vay do Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc quy ®Þnh, chØ ®Þnh, nh»m môc tiªu ph¸t triÓn kinh doanh an toµn, hiÖu qu¶ cho NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. - Phßng (Tæ) thÈm ®Þnh t¹i c¸c chi nh¸nh lµ bé phËn chuyªn m«n nghiÖp vô cña chi nh¸nh, cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh trong viÖc qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng thÈm ®Þnh t¹i chi nh¸nh vµ trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tÝn dông, b¶o l·nh v­ît quÒn ph¸n quyÕt cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh cÊp d­íi, c¸c mãn vay do Tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc chi nh¸nh quy ®Þnh, chØ ®Þnh. - §iÒu hµnh Ban thÈm ®Þnh t¹i trô së chÝnh lµ Tr­ëng ban, gióp viÖc tr­ëng ban lµ mét sè Phã tr­ëng ban. - Theo dâi vµ qu¶n lý c¸c mãn vay nh­: Hoµn thiÖn c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i ng©n, kiÓm tra mãn vay, ®«n ®èc thu nî, thu l·i, xö lý nî… Do c¸n bé tÝn dông ®¶m nhiÖm theo quy chÕ hiÖn hµnh. - Thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc giao. c) Phßng hµnh chÝnh – nh©n sù: - X©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña Chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh phª duyÖt. - X©y dùng vµ triÓn khai ch­¬ng tr×nh giao ban néi bé Chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn. Trùc tiÕp lµm th­ ký tæng hîp do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. - T­ vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ giao kÕt hîp ®ång, ho¹t ®éng tè tong, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé, nh©n viªn vµ tµi s¶n cña NHNo&PTNT T©y Hµ Néi - Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, næ t¹i c¬ quan. - L­u tr÷ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn Ng©n hµng vµ c¸c v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. - §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. - Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña Chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th­ lÔ t©n , ph­¬ng tiÖn giao th«ng, b¶o vÖ, y tÕ cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. d) Phßng kÕ to¸n ng©n quü - Trùc tiÕp ho¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª theo quy ®Þnh cña NHNN vµ NHNo&PTNT ViÖt Nam. - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, quü tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn NHNo cÊp trªn phª duyÖt. - Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. - Tæng hîp l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép NSNN. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc. - ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån kho theo quy ®Þnh. - Qu¶n lý sö dông thiÕt bÞ th«ng tin ®iÖn to¸n phôc vô nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT. - ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖmv vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh giao. e) Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: - Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chiÕn l­îc kh¸ch hµng, chiÕn l­îc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph­¬ng. - X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh h­íng kinh doanh cña NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. - Tæng h¬p, theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch ®Õn c¸c Chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn. - C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu hoµ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nhanh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt. - §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ sö lý rñi ro tÝn dông. - Tæng hîp b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi giao. f) Phßng kiÓm tra - kiÓm so¸t néi bé. - KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc NHNo. - KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña NHNo&P&NT VN. - Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña NHNN vÒ ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô Ng©n hµng. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n, viÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é vÒ chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña Nhµ n­íc, ngµnh Ng©n hµng. - B¸o c¸o tæng gi¸m ®èc NHNo, gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p sö lý, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, tån t¹i. - Gi¶i quyÕt ®¬n th­, khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn trong ph¹m vi ph©n cÊp uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc NHNo. - Tæ chøc giao ban th­êng kú vÒ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé ®èi víi c¸c Chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn, s¬ kÕt, tæng kÕ c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé theo quy ®Þnh. - Lµm ®Çu mèi trong viÖc kiÓm to¸n ®éc lËp, thanh tra, kiÓm so¸t cña ngµnh Ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt kh¸c ®Õn lµm viÖc víi Chi nh¸nh NHNo&PTNT. - Thùc hiÖn b¸o c¸o chuyªn ®Ò vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh NHNo&PTNT, tr­ëng ban kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé giao. 2.1.1.3. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi Trªn c¬ së nhËn thøc s©u s¾c nh÷ng khã kh¨n, khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh÷ng thuËn lîi céng víi sù ®oµn kÕt nhÊt chÝ cña Ban gi¸m ®èc, BCH C«ng ®oµn, cïng toµn thÓ CBCNVC vµ sù quan t©m gióp ®ì cña NHNo&PTNT ViÖt Nam; NHNo&PTNT T©y Hµ Néi ®· x¸c ®Þnh cho m×nh mét h­íng ®i phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh; Vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu: 1.1.3.1. Nguån vèn: C«ng t¸c nguån vèn ®­îc ®Æc biÖt coi träng, trong thêi gian ®Çu chó träng khai th¸c c¸c nguån vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ nh­: B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm tiÒn göi, Quü hç trî ph¸t triÓn, c¸c tæ chøc tÝn dông…, nh»m t¹o lËp tiÒn ®Ò ban ®Çu vÒ nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh, song còng quan t©m mét c¸ch ®óng møc ®Õn viÖc khai th¸c c¸c nguån vèn trong d©n c­. Th«ng qua viÖc tiÕp thÞ, triÓn khai dÞch vô thanh to¸n, ng©n quü, xö lý l·i xuÊt, t¸c phong giao dÞch, ®a d¹ng vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, tuy nhiªn kÕt qu¶ thu ®­îc cßn h¹n chÕ: B¶ng 1: Ph©n lo¹i nguån vèn §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 12/2003 03/2004 06/2004 Tû träng 1.Tæng nguån vèn 852 1642 2126 100 - Nguån néi tÖ 600 1325 1566 73,66 - Nguån ngo¹i tÖ 252 317 560 26,34 2. Nguån vèn ph©n theo TPKT 852 1642 2126 100 -TG cña c¸c TCKT 53 49 44 2,07 - TG cña d©n c­ 62 587 614 28,88 - TG TiÒn vay cña c¸c TCTD 738 1007 1,469 69,05 3. Nguån vèn ph©n theo thêi h¹n 852 1,642 2,126 100 - TG kh«ng kú h¹n 49 48 36 1,69 - TG < 12 th¸ng 530 709 1,179 55,46 - TG > 12 th¸ng 273 885 911 42,85 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) Môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn 31/12/2004 n©ng tû träng nguån vèn huy ®éng trong d©n c­ lªn 32% tæng nguån vèn. 1.1.3.2- D­ nî: Víi ph­¬ng ch©m t¨ng tr­ëng v÷ng ch¾c, h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro xÈy ra, Ng©n hµng No&PTNT T©y Hµ Néi ®· tõng b­íc tiÕp cËn thÞ tr­êng, tõ ®ã x¸c ®Þnh cho m×nh h­íng ®Çu t­ phï hîp víi tr×nh ®é c¸n bé, kh¶ n¨ng qu¶n lý… chó träng ®Çu t­ vèn cho c¸c hé kinh doanh, doanh nghiÖp võa vµ nhá. §©y ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc vÒ c«ng t¸c tÝn dông cña chi nh¸nh, th«ng qua viÖc ph©n tÝch thÞ tr­êng, thÞ phÇn, chñ ®éng tiÕp cËn kh¸ch hµng; tuy b­íc ®Çu míi ®¹t ®ù¬c kÕt qu¶ khiªm tèn, nh­ng vÒ l©u dµi ®©y lµ h­íng ®Çu t­ mang l¹i hiÖu qu¶ cao, rñi ro thÊp. ChÊt l­îng tÝn dông ®­îc ®Æc biÖt coi träng, sau mét n¨m ho¹t ®éng hÇu nh­ kh«ng ph¸t sinh nî qu¸ h¹n. KÕt qu¶ c«ng t¸c tÝn dông thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: B¶ng 2: §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 03/2004 06/2004 Tû träng 1. Tæng sè KH cã quan hÖ tÝn dông 157 477 547 2. Doanh sè cho vay, thu nî - Doanh sè cho vay 559,280 1,095,041 1,392,426 - Doanh sè thu nî 150,260 530,426 708,083 3. D­ nî 409,020 511,894 684,343 100 Trong ®ã: * D­ nî theo thêi h¹n vay: 409,020 511,894 684,343 100 - D­ nî ng¨n h¹n 279,018 258,835 459,457 67,1 - D­ nî trung h¹n 130,002 252,359 224,186 32,8 - D­ nî dµi h¹n 700 700 0,1 * D­ nî theo thµnh phÇn kinh tÕ 409,019 511,894 684,343 100 - DNNN 318,564 363,610 419,490 61,3 - DN NQD 70,323 111,032 210,435 30,7 - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n 20,132 37,252 54,418 8,0 * D­ nî theo ngµnh kinh tÕ 409,020 511,954 684,343 100 - Ngµnh c«ng nghiÖp, TTCN 3,000 10,580 12 - Ngµnh th­¬ng nghiÖp, dÞch vô 292,140 273,263 481 - Ngµnh kh¸c 113,880 228,11 191 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) 1.1.3.3 - KÕ to¸n- Ng©n quü: Cïng víi viÖc øng dông c«ng nghÖ trong c«ng t¸c kÕ to¸n, song song víi viÖc triÓn khai c¸c ®iÓm giao dÞch, x©y dùng phong c¸ch giao dÞch míi, lµm tè c¸c dÞch vô thanh to¸n; c«ng t¸c kÕ to¸n ng©n quü ®· thùc sù gãp phÇn quan träng vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chung, b­íc ®Çu g©y dùng ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng khi quan hÖ víi NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. L­îng kh¸ch hµng cã quan hÖ thanh to¸n, tiÒn göi ®· b¾t ®Çu gia t¨ng: B¶ng 3: ChØ tiªu 2003 03/2004 06/2004 1. Tæng sè KH cã quan hÖ tiÒn göi 238 347 464 - DNNN 26 34 42 - DN NQD 54 111 159 - C¸ nh©n 158 202 263 2. Doanh sè thanh to¸n + Sè mãn 826 3,107 6,928 + Sè tiÒn 2,261,041 2,263,579 4,066,421 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) 1.1.3.4- Thanh to¸n quèc tÕ: Tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng song ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh ®· sím ®i vµo æn ®Þnh, l­îng kh¸ch hµng cã quan hÖ thanh to¸n ngµy cµng t¨ng, t¹o ®­îc tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ còng ®­îc chó träng vµ ngµy cµng cã hiÖu qu¶: B¶ng 4: KÕt qu¶ thanh to¸n quèc tÕ §¬n vÞ: 1000 USD ChØ tiªu 2003 03/2004 06/2004 1. Sè ®¬n vÞ cã quan hÖ TTQT 15 19 23 2. Doanh sè thanh to¸n - Thanh to¸n L/C 2,144 3,529 12,350 - Nhê thu 16 94 142 - ChuyÓn tiÒn 730 2,025 4,648 3. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ - Mua ngo¹i tÖ 2,494 4,467 13,289 - B¸n ngo¹i tÖ 2,335 4,350 13,166 4. Chªnh lÖch mua b¸n ngo¹i tÖ (1000®) 8,533 25,245 64,208 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) 1.1.3.5 - Tµi chÝnh: C«ng t¸c tµi chÝnh ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan, b­íc ®Çu ®· x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc ®¸p øng yªu cÇu, chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy ®Þnhh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, ®¶m b¶o ®­îc l­¬ng cho CBCNV, thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: B¶ng 5: KÕt qu¶ tµi chÝnh §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 03/2004 05/2004 1. Tæng thu 946 20,300 43,957 2. Tæng chi 946 13,067 29,282 3. Quü thu nhËp 7,233 14,675 4. Quü tiÒn l­¬ng theo ®¬n gi¸ 782 1,584 5. Quü tiÒn l­¬ng thùc chi 383 702 6. HÖ sè l­¬ng ®¹t ®­îc 2.18 2.19 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) 2.1.2. Thùc tr¹ng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá Doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n­íc ta hiÖn nay chiÕm kho¶ng 96% tæng sè doanh nghiÖp trªn toµn quèc víi gÇn 120.000 doanh nghiÖp. Trong ®ã, doanh nghiÖp Nhµ n­íc chiÕm 3,5%, cßn l¹i chñ yÕu lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chiÕm xÊp xØ 97%. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm 17%, lÜnh vùc x©y dùng 14%, n«ng nghiÖp 14%, cßn l¹i 55% sè doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hiÖn nay th­êng ho¹t ®éng víi môc tiªu h­íng néi, trong mét ph¹m vi kh«ng gian rÊt nhá nªn tr×nh ®é qu¶n lý, qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­êng kh¸ yÕu kÐm. Kü n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu dùa vµo kinh nghiÖm b¶n th©n hoÆc gia ®×nh. V× vËy kh¶ n¨ng lËp kÕ ho¹ch kinh doanh tæ chøc vµ triÓn khai ho¹t ®éng s¶n xuÊt cßn mang tÝnh chÊt tù ph¸t. Mçi khi cã sù thay ®æi vÒ m«i tr­êng kinh doanh, bé phËn doanh nghiÖp nµy sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n ®Ó thÝch øng. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh quèc tÕ ®ang diÔn ra gay g¾t trong lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ th× tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña phÇn lín doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam ®Òu sö dông c«ng nghÖ l¹c hËu tõ 20-50 n¨m so víi c¸c n­íc trong khu vùc. Do vËy s¶n phÈm lµm ra th­êng cã gi¸ trÞ c«ng nghiÖp thÊp, hµm l­îng chÊt x¸m Ýt, gi¸ trÞ th­¬ng m¹i vµ søc m¹nh c¹nh tranh kÐm so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c quèc gia trong khu vùc còng nh­ thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, do h¹n chÕ vÒ vèn nªn kh¶ n¨ng qu¶ng b¸, tiÕp cËn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. PhÇn lín ch­a x¸c lËp ®­îc kªnh b¸n hµng nªn c¸c s¶n phÈm lµm ra võa ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp lín trong n­íc võa ph¶i c¹nh tranh víi c¸c hµng hãa nhËp khÈu. PhÇn lín ®Òu thiÕu th«ng tin, ®Æc biÖt lµ th«ng tin kinh doanh. Nh÷ng nguån th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®Çu vµo nh­ thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng lao ®éng, thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu... Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng th«ng tin vÒ m«i tr­êng kinh doanh nh­ hÖ thèng ph¸p luËt, c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn doanh nghiÖp võa vµ nhá, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm còng ch­a ®­îc cËp nhËt nªn dÉn tíi hËu qu¶ lµ nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá s¶n xuÊt kinh doanh theo kiÓu “thÇy bãi xem voi” nªn bá lì nhiÒu c¬ héi kinh doanh. Bªn c¹nh nh÷ng yÕu kÐm tõ phÝa chñ quan cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, cßn ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan k×m h·m sù ph¸t triÓn cña bé phËn doanh nghiÖp nµy. §Çu tiªn ph¶i kÓ ®Õn lµ vÉn cßn sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá chñ yÕu thuéc thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n ë nhiÒu n¬i vÉn cßn bÞ ®èi xö bÊt b×nh ®¼ng trong c¸c quan hÖ giao dÞch vÒ ®Êt ®ai, mÆt b»ng s¶n xuÊt, vay vèn, hÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng... VÊn ®Ò vèn hiÖn nay ®­îc coi lµ bøc xóc nhÊt. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Òu cã nhu cÇu vay vèn ®Ó ®Çu t­ trang thiÕt bÞ khoa häc kü thuËt nh­ng ®Òu v­íng ph¶i nh÷ng hµng rµo khã v­ît qua vÒ tµi s¶n thÕ chÊp nªn rÊt khã tiÕp cËn c¸c nguån vèn vay. Nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò nµy, bé tµi chÝnh ®· cã nhiÒu v¨n b¶n nh»m hç trî tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th«ng qua quü b¶o l·nh tÝn dông nh­ tr×nh thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 193/2001/Q§-TTg vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ thµnh lËp, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña quü b¶o l·nh tÝn dông; ban hµnh th«ng t­ sè 42/2002/TT-BTC ngµy 7/5/2002 h­íng dÉn mét sè ®iÓm quy chÕ thµnh lËp tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña quü b¶o l·nh tÝn dông... Tuy nhiªn cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hÇu nh­ ch­a ®­îc triÓn khai thµnh lËp ë c¸c ®Þa ph­¬ng. Së dÜ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng nµy lµ do hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng ®Òu kh«ng huy ®éng ®­îc nguån vèn ®Ó ®ãng gãp 30% vèn ®iÒu lÖ h×nh thµnh quü b¶o l·nh tÝn dông. MÆt kh¸c, ng©n hµng còng kh«ng mÆn mµ víi viÖc gãp vèn vµo quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá do kh«ng ®ñ hÊp dÉn vÒ lîi Ých. Do v©y, c¸c tæ chøc tÝn dông nµy còng Ýt quan t©m ®Õn viÖc tham gia ®ãng gãp ®Ó h×nh thµnh 70% quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. VÒ vÊn ®Ó mÆt b»ng s¶n xuÊt, hiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c doanh nghÞªp d©n doanh vÉn ®ang ph¶i tù xoay xë t×m kiÕm ®¸t ®ai lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh, lµm t¨ng chi phÝ ®Çu t­ cña doanh nghiÖp. Theo b¸o c¸o ®iÒu tra cña viÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung ­¬ng; ®Ó cã mÆt b»ng kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i “mua l¹i” ®Êt cña ngõ¬i kh¸c bao gåm c¶ tiÒn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, tù san lÊp mÆt b»ng kinh doanh, thuª l¹i mÆt b»ng ®· mua víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn... MÆt kh¸c, diÖn tÝch ®Êt Nhµ n­íc cã ®Ó cho thuª th­êng qu¸ Ýt so víi nhu cÇu ë mét sè tØnh thµnh phè tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp. Nh­ ë Hµ Néi, theo ®iÒu tra cña ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt Hµ Néi, tõ n¨m 1994-2002, chØ cã 376 doanh nghiÖp d©n doanh thuª ®­îc ®Êt cña Nhµ n­íc ®Ó lµm mÆt b»ng kinh doanh, trongkhi ®ã, chØ riªng 10 th¸ng ®Çu n¨m 2002 ®· cã thªm Ýt nhÊt 400 doanh nghiÖp cã nhu cÇu thuª ®Êt. NÕu cã ®Êt ®Ó cho thuª th× gi¸ l¹i qu¸ cao, ph¶i tr¶ tiÒn mét lÇn cho thêi gian dµi tõ 10-60 n¨m v­ît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá... C¸c ch­¬ng tr×nh trî gióp th«ng tin, trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc, trî gióp xóc tiÕn xuÊt khÈu... cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá còng ®· ®­îc c¸c Bé ngµnh, ®Þa ph­¬ng tæ chøc triÓn khai nh­ng nh×n chung kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cßn rÊt khiªm tèn. §iÒu quan träng nhÊt lµ nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vÒ viÖc t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cßn rÊt h¹n chÕ. NÕu c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng nhanh chãng chuyÓn ®æi th× sÏ kh«ng b¾t kÞp víi qu¸ tr×nh héi nhËp, cã nguy c¬ tôt hËu... 2.2. Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá 2.2.1. Cho vay theo d­ nî 2.2.1.1. D­ nî tÝn dông ®Õn /06/2004 B¶ng 6 : Doanh sè cho vay §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 03/2004 06/2004 Tæng d­ nî 409.019 511.894 684.343 Doanh nghiÖp võa vµ nhá 259.258 314.428 419.950 Doanh nghiÖp lín 129.629 157.214 209.975 Hé gia ®×nh, c¸ nh©n 20.123 37.252 54.418 (B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2004) Cuèi n¨m 2003 vµ n¨m 2004 lµ thêi gian mµ nÒn kinh tÕ tiÕp tôc t¨ng tr­ëng cao, æn ®Þnh, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®­îc bæ xung hßan thiÖn phï hîp víi thùc tiÔn. Ng©n hµng NHo&PTNT tiÕp tôc ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ n©ng cao uy tÝn trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ khi ®­îc Nhµ n­íc phong tÆng lµ ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng thêi kú ®æi míi. Tõ ®©y ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Chi nhanh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi nãi riªng vµ cho toµn Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi chung cã nh÷ng lîi thÕ trong c¹nh tranh vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Ngay tõ ®Çu n¨m NHNo & PTNT ®· ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m vµ tiÕp tôc chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho Chi nh¸nh thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. Qua b¶ng ta thÊy: Tæng d­ nî ®Õn 06/2004 ®· t¨ng 275.324 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Sau h¬n mét n¨m thµnh lËp Chi nh¸nh ®· ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ ®¹t ®ù¬c nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu trong cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Tæng d­ nî cña Chi nh¸nh t¨ng nhanh mét c¸ch ®¸ng kÓ lµ nhê nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. Chi nh¸nh ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng thÝch hîp nh»m t¨ng c­êng huy ®éng vèn ®Ó cho vay vµ ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan. Nh×n chung tæng d­ nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· t¨ng qua c¸c thêi kú. §iÒu nµy cho thÊy c¸c doanh nghiÖp ®ã ®· ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ Chi nh¸nh ®· ®ù¬c nhiÒu doanh nghiÖp biÕt ®Õn vµ trë thµnh kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh. 2.2.1.2. D­ nî tÝnh ®Õn hÕt 31/12/2004 B¶ng 7 : D­ nî theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ : TriÖu ®ång §èi t­îng ®Çu t­ 31/11/2004 31/12/2004 Doanh nghiÖp võa vµ nhá 582.350 565.889 Doanh nghiÖp kh¸c 291.175 282.944 HTX 2.584 Hé gia ®×nh 104.677 114.867 §Çu t­ chøng kho¸n 99 99 (B¸o c¸o giao ban th¸ng 1 n¨m 2005) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy tæng d­ nî ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· t¨ng rÊt ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá c¸c kháan d­ nî t¨ng kh¸ nhanh. §iÒu nµy cho thÊy Chi nh¸nh ®· ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá chó ý ®Õn vµ thiÕt lËp quan hÖ. Nh×n vµo b¶ng ta thÊy d­ nî ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ th¸ng 12 ®· gi¶m so v¬i th¸ng 11 cña n¨m 2004 ®iÒu nµy cho thÊy mét sè kho¶n nî ®· ®ù¬c thu håi vµ tiÕp tôc ®Çu t­ vµo lÜnh vùc kh¸c nh­ ®Çu t­ chøng kho¸n. B¶ng 8: D­ nî theo thêi h¹n §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Thùc hiÖn 30/11/04 Thùc hiÖn 30/12/04 Tæng d­ nî 978.301 966.385 Ng¾n h¹n 573.638 532.930 Trung h¹n 200.252 215.327 Dµi h¹n 204.410 218.128 (Nguån: B¸o c¸o giao ban th¸ng 1 n¨m 2005) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy cho vay ng¾n h¹n chiÕm tû lÖ lín (chiÕm 55,1% tæng d­ nî) cßn l¹i lµ cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm 44,9%. §iÒu nµy cho thÊy Chi nh¸nh chñ yÕu lµ cho vay ng¾n h¹n, cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n còng ®· t¨ng nh÷ng vÉn ch­a nhiÒu l¾m. B¶ng 9: D­ nî theo ngµnh kinh tÕ §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Thùc hiÖn 30/11/04 Thùc hiÖn 30/12/04 Ngµnh c«ng nghiÖp, TTCN 221.464 249.949 Ngµnh th­¬ng nghiÖp, dÞch vô 625.969 625.969 Ngµnh kh¸c 130.868 90.467 (Nguån: B¸o c¸o giao ban th¸ng 1 n¨m 2005) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy cho vay ®èi víi c¸c ngµnh th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô chiÕm tû lÖ rÊt lín (64,8%), ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp (TTCN) còng chi chiÕm 25,9%, cßn c¸c ngµnh kh¸c chØ chiÕm 9,4%, ®iÒu nµy cho thÊy kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh chñ yÕu lµ thuéc ngµnh th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô trong ®ã cho vay kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong lÜnh vùc nµy còng chiÕm tû lÖ kh¸ lín. Trong lÜnh vùc th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô th× chu kú kinh doanh th­êng lµ ng¾n h¹n ®iÒu nµy phï hîp víi viÖc thùc hiÖn cho vay chñ yÕu lµ ng¾n h¹n nh­ ¬ b¶ng 8. 2.2.2. ChÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá §Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i Chi nh¸nh ch­a ph¸t sinh c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, t×nh tr¹ng sö dông vèn cña ë mét sè doanh nghiÖp ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i vÉn cã ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng ®èi tèt nh­ng ®· cã mét sè c¸c doanh nghiÖp ®· ph¸t sinh hiÖn t­îng tr¶ l·i chËm hoÆc kh«ng tr¶ ®­îc tiÒn l·i trong mét thêi gian dµi . Do Chi nh¸nh míi ®­îc thµnh lËp ®­îc gÇn 2 n¨m mµ ®a sè c¸c kho¶n tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp lµ trung h¹n ( tõ 3-5 n¨m) do ®ã phÇn lín c¸c kho¶n cho vay ®èi víi doanh nghiÖp lµ ch­a ®Õn h¹n nªn phÇn thu håi gèc thi ch­a ®Õn h¹n cßn c¸c kho¶n l·i ®· ph¸t sinh nh­: l·i tr¶ chËm, kh«ng tr¶ l·i trong thêi gian dµi, c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n ®Ó kinh doanh th× phÇn lín ®ù¬c tr¶ ®óng h¹n vµ ®Çy ®ñ v× c¸c kho¶n ng¾n h¹n th­êng cã rñi ro thÊp vµ phï hîp víi thêi kú kinh doanh,. nh­ng vÉn cßn mét sè c¸c doanh nghiÖp ®· kh«ng tr¶ ®­îc nî ®óng h¹n vµ ®· ph¶i ®Õn ®Ó ra h¹n nî, cßn cã c¸c doanh nghiÖp th× l·i tr¶ chËm hoÆc kh«ng ®ñ vµ ph¶i ®Ó ®Õn kú sau. §Ó kh¾c phôc nh÷ng hiÖn t­îng nh­ trªn Chi nh¸nh còng ®· thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p: + Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh lu«n b¸m s¸t ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNTVN g¾n víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh ®Ó chØ ®¹o cô thÓ vµ cã nhiÒu biÖn ph¸p gi¶i quyÕt, xö lý nghiÖp vô phï hîp, cô thÓ, kÞp thêi. + TËp thÓ c¸n bé tÝn dông ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, cã nhiÒu cè g¾ng trong thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao, phong c¸ch lµm viÖc døt kho¸t + T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra tr­íc, trong vµ sau khi cho vay, b¸m s¸t diÔn biÕn vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c kho¶n vay. + T¨ng c­êng c«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c kho¶n cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá + Theo dâi s¸t sao môc ®Ých sö dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp nh»m tr¸nh hiÖn t­îng c¸c doanh nghiÖp sö dông vèn sai môc ®Ých. +øng dông c«ng nghÖ tin häc vµo ho¹t ®éng tÝn dông. Trong ho¹t ®éng kinh doanh lu«n tån t¹i nh÷ng rñi ro th­êng trùc do vËy c¸c doanh nghiÕp cã thÓ gÆp rñi ro bÊt cø lóc nµo vµ nã sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tr¶ nî cña doanh nghiªp tõ ®ã sÏ g©y ra kÕt qu¶ bÊt lîi cho Ng©n hµng. Tãm l¹i phÇn lín c¸c kho¶n tÝn dông cña Chi nh¸nh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hiÖn t¹i ®· xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t­îng, biÓu hiÖn cña viÖc ph¸t sinh nî qu¸ h¹n, ®iÒu ®ã cho thÊy chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· cã nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh theo chiÒu h­íng xÊu vµ cÇn cã biÖn ph¸ kh¾c phôc. 2.3. §¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng tÝn dông cña Chi nh¸nh víi doanh nghiÖp võa vµ nhá 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Trong nh÷ng n¨m qua, víi ph­¬ng ch©m lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lªn hµng ®Çu, Chi nh¸nh ®· h­íng ®Çu t­ vµo nh÷ng ngµnh, nh÷ng lÜnh vùc cã tiÒm n¨ng, cã kh¶ n¨ng sinh lêi vµ ­u tiªn cho nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ theo chiÒu s©u, tr¸nh hiÖn t­îng ®Çu t­ trµn lan, kh«ng hiÖu qu¶. Chi nh¸nh ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c th«ng tin tiÕp thÞ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch khoa häc, b¸m s¸t c¸c tæng c«ng ty 90, 91 ®Ó cho vay vèn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi NHTM kh¸c trªn ®Þa bµn t¹o tiÒn ®Ò quan träng cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi v¬i c¸c doanh nghiÖp nµy. Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh th­êng xuyªn cïng phßng kinh doanh b¸m s¸t kh¸ch hµng, b¸m s¸t ®Þa bµn b»ng c¸ch trùc tiÕp ®i kh¶o s¸t, n¾m b¾t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ, kÞp thêi gi¶i quyÕt v­íng m¾c ph¸t sinh trong quan hÖ tÝn dông. Tõ nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc trong c¸c chuyÕn ®i kh¶o s¸t, nguån th«ng tin kh¸c; Chi nh¸nh tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng cã ®Þnh h­íng ®Çu t­ ®óng ®¾n, më réng cho vay cã hiÖu qu¶. Chi nh¸nh ®· chØ ®¹o ®­îc s¸t sao nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá + C¸c kho¶n cho vay míi, ®¶m b¶o ®ông quy tr×nh, ®óng chÕ ®é. Tr­íc ®©y, quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông ch­a hoµn chØnh vµ ch­a x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm trong tõng kh©u c«ng viÖc. Vµ hiÖn nay, ®­îc thùc hiÖn theo tõng b­íc trong quy chÕ cho vay cña NHNo&PTNTVN, trong ®ã nªu râ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông, tr­ëng phßng kinh doanh, gi¸m ®èc së ®èi víi mçi kho¶n vay. + C«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông thùc sù trë thµnh c¨n cø cho quyÕt ®Þnh cho vay, lo¹i trõ hÇu hÕt ph­¬ng ¸n sö dông vèn kÐm hiÖu qu¶, ®¶m b¶o an toµn vèn. TØ lÖ nî qu¸ h¹n trong giíi h¹n cho phÐp. + Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh vµ theo dâi tõng kho¶n tÝn dông sau khi gi¶i ng©n ®­îc giao cho mét c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh. Sù ph©n c«ng ®ã ®ßi hái c¸n bé tÝn dông n©ng cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vµ n¨ng lùc nghiÖp vô, c¸c kho¶n vay sÏ ®­îc gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ th­êng xuyªn qua th«ng tin ph¶n håi cña ng­êi phô tr¸ch, thÓ hiÖn tÝnh chuyªn s©u cña nghiÖp vô tÝn dông. + Nghiªm tóc thùc hiÖn söa sai theo kÕt luËn cña thanh tra Ng©n hµng nhµ n­íc vµ b­íc ®Çu ®· cã hiÖu qu¶. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh nãi chung vµ t×nh h×nh tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng cã nhiÒu triÓn väng tèt ®Ñp. Trong thêi k× mµ nhu cÇu vÒ tÝn dông cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá rÊt lín th× Chi nh¸nh ®· hoµn thµnh t­¬ng ®èi tèt, lµm tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Song còng kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng tån t¹i mµ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®Ó cã thÓ ®i tíi nh÷ng thµnh tùu lín h¬n trong c¸c n¨m tiÕp theo. 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 2.3.2.1. Nh÷ng h¹n chÕ Ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng lµ lÜnh vùc rÊt nh¹y c¶m víi nh÷ng biÕn ®éng tõ phÝa thÞ tr­êng, sù thay ®æi t×nh h×nh kinh tÕ x· héi vµ chÞu sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ. ChÝnh v× vËy, c¸c ng©n hµng kh«ng ngõng ®æi míi chÝnh s¸ch kinh doanh, biÖn ph¸p thùc hiÖn phï hîp víi thùc tÕ, theo h­íng hoµn thiÖn dÞch vô cung øng, ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. Nh­ng trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ tù hoµn thiÖn c¸c ng©n hµng th­êng bÞ sa lÇy vµo nh÷ng khã kh¨n khiÕn hä bÞ m¾c kÑt, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn bÞ gi¸m ®o¹n. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vèn thuéc vÒ sù cè h÷u cña ho¹t ®éng ng©n hµng lu«n lµ mèi ®e do¹ trùc tiÕp tíi sù sèng cßn cña ng©n hµng, ®ång thêi lµ vÊn ®Ò träng t©m cÇn gi¶i quyÕt kÞp thêi. Thø nhÊt: D­ nî d­ nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®¹t kh¸ nh­ng thiÕu æn ®Þnh ch­a v÷ng ch¾c, cßn qu¸ khiªm tèn so víi tiÒm n¨ng vèn huy ®éng. Sè l­îng cho vay dù ¸n cßn thÊp, ®Æc biÖt c¸c dù ¸n tõ 5 n¨m trë lªn cßn hiÕm. §©y lµ vÊn ®Ò næi cém trong toµn hÖ thèng NHNo nãi chung vµ Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi nãi riªng. Thø hai C¬ cÊu tÝn dông ch­a hîp lý, cßn tËp trung nhiÒu vµo khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc, khu vùc ngoµi quèc doanh chiÕm tû lÖ thÊp, cho vay tiªu dïng chiÕm tû lÖ rÊt nhá trong tæng d­ nî. Thø ba Thùc ®¬n tÝn dông cßn ®¬n gi¶n. HiÖn nay, míi thùc hiÖn ph­¬ng thøc cho vay tõng lÇn, cho vay theo h¹n møc tÝn dông, cho vay theo dù ¸n ®µu t­ vµ cho vay hîp vèn. Trong ®ã, chñ yÕu lµ cho vay tõng lÇn vµ cho vay theo h¹n møc tÝn dông. ViÖc t×m kiÕm c¸c dù ¸n ®Çu t­ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh tõ phÝa ng©n hµng kh¸c, ®Æc biÖt lµ ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, vèn ®­îc ®¸nh gi¸ cã uy tÝn vµ ­u thÕ trong tµi trî cho c¸c dù ¸n ®Çu t­. Cho vay hîp vèn lµ ph­¬ng thøc kh¸ míi mÎ ®èi víi c¸c ng©n hµng hiÖn nay, nªn sè l­îng c¸c dù ¸n ®­îc gi¶i ng©n ch­a nhiÒu. Thø t­ C«ng t¸c th«ng tin tiÕp thÞ ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn nh­ng vÉn ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cao. L­îng kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· thu hót ®­îc ch­a thùc sù nhiÒu, thËm chÝ cßn ®¸nh mÊt b¹n hµng truyÒn thèng. 2.3.2.2. Nh÷ng nguyªn nh©n * Nguyªn nh©n kh¸ch quan -M«i tr­êng kinh doanh ch­a thuËn lîi cho ®Çu t­ tÝn dông, cßn thiÕu nhiÒu c¸c ®Þnh chÕ phô trî cÇn thiÕt: +HiÖn nay ch­a cã mét c¬ quan mang tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh c¸c doanh nghiÖp. Sù phèi hîp gi÷a ng©n hµng víi kiÓm to¸n ch­a chÆt chÏ. Cã nh÷ng doanh nghiÖp ®· ®­îc kiÓm to¸n nhµ n­íc tiÕn hµnh kiÓm to¸n nh­ng khi ng©n hµng xin kÕt qu¶ kiÓm to¸n th× kh«ng ®­îc ®¸p øng. V× vËy, nguån th«ng tin chÝnh ng©n hµng dùa vµo c¸c b¸o c¸o doanh nghiÖp cung cÊp. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó ng©n hµng thiÕt lËp vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng quan hÖ tÝn dông víi doanh nghiÖp. Khi doanh nghiÖp kh«ng cung cÊp hoÆc cung cÊp kh«ng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ t×nh h×nh sö dông vèn cho ng©n hµng sÏ dÉn ®Õn nh÷ng ®¸nh gi¸ sai lÖch vÒ doanh nghiÖp vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t­ sai lÇm g©y thiÖt h¹i cho c¶ doanh nghiÖp vµ ng©n hµng. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho vèn cho vay kh«ng ®­îc kiÓm so¸t, theo dâi mét c¸ch c¨n b¶n vµ dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n. - M«i tr­êng ph¸p lý béc lé nhiÒu yÕu kÐm vÒ mÆt hiÖu lùc, tÝnh ®ång bé gi÷a c¸c v¨n b¶n luËt, c¬ quan ban ngµnh liªn quan, ®Æc biÖt lµ c¸c v¨n b¶n liªn quan tíi c¬ chÕ cho vay. Khi míi ra ®êi, nghÞ ®Þnh 08/2000/N§-CP vÒ giao dÞch cã ®¶m b¶o ®· ®­îc c¸c ng©n hµng ®ãn nhËn víi hy väng ®ã sÏ lµ c¬ së ph¸p lý râ rµng cho viÖc thùc hiÖn ®Çu t­ tÝn dông. Nh­ng khi b­íc ra thùc tÕ, c¸c v¨n b¶n chøa ®ùng nhiÒu bÊt cËp g©y bèi rèi cho ng©n hµng. -Do trªn ®Þa bµn hµ Néi ®ang cã nhiÒu ng©n hµng cïng ho¹t ®éng, møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy cµng gay g¾t, ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh. *Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cã vèn tù cã rÊt nhá, vèn l­u ®éng chñ yÕu dùa vµo tÝn dông ng©n hµng. C¬ së h¹ tÇng, ph­¬ng ph¸p lµm viÖc, trang thiÕt bÞ cßn rÊt yÕu kÐm, l¹c hËu, thÞ tr­êng ho¹t ®éng ch­a æn ®Þnh, n¨ng lùc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cßn h¹n chÕ, thiÕu kinh nghiÖm x©y dùng dù ¸n ®Çu t­, ch­a thùc sù chñ ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng tån t¹i cò vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh g©y søc ú rÊt lín, nhiÒu doanh nghiÖp quy m« lín nh­ng chÊt l­îng bªn trong kh«ng m¹nh. Vµ kÕt qu¶ cuèi cïng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn hoµn tr¶ vèn ®Çy ®ñ cho ng©n hµng khi ®Õn h¹n. NhiÒu tr­êng hîp c¸c Ng©n hµng ph¶i vËn dông gia h¹n nî. *Nguyªn nh©n chñ quan tõ ng©n hµng ViÖc khai th¸c sö dông nguån th«ng tin ch­a thùc sù trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu trong phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro. Mèi quan hÖ víi trung t©m th«ng tin tÝn dông trung ­¬ng, víi c«ng ty KiÓm to¸n cßn láng lÎo. Nguån th«ng tin vÉn dùa vµo kh¸ch hµng lµ chñ yÕu mµ th«ng th­êng th× ®©y lµ nguån th«ng tin thiÕu chÝnh x¸c. HÖ thèng thu thËp vµ xö lý th«ng tin cña Chi nh¸nh nh×n chung cßn thiÕu thèn vµ tæ chøc ch­a chÆt chÏ. C¬ së l­u tr÷, ph©n lo¹i vµ qu¶n lý th«ng tin ch­a hiÖn ®¹i, do ®ã th«ng tin thu thËp thiÕu ®é chÝnh x¸c cao, l­îng th«ng tin thÊp, tÝnh kÞp thêi thÊp. Khi chÊt l­îng th«ng tin ch­a ®­îc ®¶m b¶o th× còng kh«ng thÓ ®¸ng gi¸ kho¶n tÝn dông ®ã cã chÊt l­îng tèt vµ thùc tÕ c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña Chi nh¸nh cßn thiÕu ch¾c ch¾n, ch­a x¸c ®Þnh râ ®­îc thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh nªn hiÖu qu¶ vµ møc ®é an toµn vèn thÊp, kh©u sµng läc kh¸ch hµng cßn yÕu kÐm. * VÒ ®«i ngò c¸n bé + §éi ngò c¸n bé cña Chi nh¸nh tuy ®· cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm, ý thøc tr¸ch nhiÖm, song ®iÓm m¹nh ®ã chØ thuéc vÒ chuyªn nghµnh ng©n hµng – tµi chÝnh. Cßn ë møc ®é tÝch luü kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n kÜ thuËt lµ rÊt h¹n chÕ. Do ®ã, nh÷ng kÕt luËn khi xem xÐt, ®¸nh gi¸, thÈm ®Þnh dù ¸n xin vay Ýt nhiÒu bÞ chi phèi theo chiÒu h­íng thiªn lÖch. + Do Chi nh¸nh míi ®­îc thµnh lËp nªn sè l­îng c¸n bé tuy ®· ®­îc bæ sung nhiÒu nh­ng ch­a t­¬ng øng víi khèi l­îng c«ng viÖc. VÉn cßn t×nh tr¹ng mét c¸n bé ph¶i lµm qu¸ nhiÒu viÖc. Ch­a x©y dùng ®­îc m« h×nh ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i c«ng viÖc lµm c¬ së ®Ó tr¶ l­¬ng c¸n bé theo sè l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc hä hoµn thµnh. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn tÝn dông cña Chi nh¸nh Nh­ c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c, Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi còng cã nh÷ng nhiÖm vô, môc tiªu, ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nh»m khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vèn cã, ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®i ®«i víi kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng h¹n chÕ, h­íng tíi æn ®Þnh an toµn, hiÖu qu¶, chÊt l­îng vµ ph¸t triÓn. C¨n cø vµo môc tiªu vµ chiÕn l­îc kinh doanh sau khi thµnh lËp cña héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p ho¹t ®éng kinh doanh cña Gi¸m ®èc, Chi nh¸nh ®· ®Ò ra môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh trong n¨m 2005. 3.1.1. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004 3.1.1.1. Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2004: 2.463 tû ®ång(trong ®ã huy ®éng hé TW 523 tû ®ång) v­ît so víi KH n¨m 2004, t¨ng so víi 31/12/2003 lµ 1.611 tû ®ång, t¨ng 189% so víi n¨m 2003. - C¬ cÊu nguån vèn theo thêi gian: + Nguån vèn kh«ng kú h¹n: 169 tû ®ång, t¨ng 120 tû ®ång (t¨ng244%) so víi n¨m 2003, chiÕm 6.9% tæng nguån vèn. + Nguån vèn cã kú h¹n : 2.294 tû ®ång, t¨ng 1.491 tû ®ång (t¨ng 185.7%) so víi n¨m 2003; chiÕm 93.1% tæng nguån vèn. - C¬ cÊu nguån vèn theo thµnh phÇn kinh tÕ: + Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ ®¹t: 714 tû ®ång, t¨ng 625 tû ®ång (1095%) so víi n¨m 2003; chiÕm 29% tæng nguån vèn. + Nguån vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: 499 tû ®ång, t¨ng 446 tû ®ång (943 %) so víi n¨m 2003; chiÕm 18.2% tæng nguån vèn. + Nguån vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông : 1.020 tû ®ång, t¨ng 282 tû ®ång (60%) so víi n¨m 2003; chiÕm 41.4% tæng nguån vèn. - C¬ cÊu nguån vèn theo ®ång tiÒn huy ®éng: + Nguån vèn néi tÖ ®¹t: 1789 tû ®ång, t¨ng 1.188 tû ®ång (t¨ng 198%) so víi n¨m 2003; chiÕm 72,6% tæng nguån vèn. + Nguån vèn ngo¹i tÖ ®¹t : 43 triÖu USD (t­¬ng ®­¬ng 675 tû VND), t¨ng 27 triÖu USD (t¨ng 168 %) so víi n¨m 2003; chiÕm 27,4% tæng nguån vèn. 3.1.1.2. D­ nî ®Õn 31/12/2004 : 966 tû ®ång v­ît 53% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2004, so víi n¨m 2003 t¨ng 557 tû ®ång b»ng 136% so víi n¨m 2003. Trong ®ã cho vay trung h¹n, dµi h¹n 433 tû ®ång chiÕm 44,8% tæng d­ nî. - D­ nî theo thêi gian: + D­ nî ng¾n h¹n : 533 tû ®ång, t¨ng 254 tû ®ång (t¨ng 91%) so víi n¨m 2003; chiÕm 55,2% tæng d­ nî. + D­ nî trung, dµi h¹n : 433 tû ®ång, t¨ng 303 tû ®ång (t¨ng 233%) so víi n¨m 2003; chiÕm 44,8% tæng d­ nî. - D­ nî theo lo¹i tiÒn : + D­ nî néi tÖ : 680 tû ®ång t¨ng 300 tû ®ång (t¨ng 79%) so víi n¨m 2003; chiÕm 70% tæng d­ nî. + D­ nî ngo¹i tÖ: 18 triÖu USD t­¬ng ®­¬ng 285 tû VND, t¨ng 16 triÖu USD (t¨ng 1.011%) so víi n¨m 2003; chiÕm 29,5 tæng d­ nî. - Nî qu¸ h¹n : Kh«ng cã. 3.1.1.3. KÕt qña tµi chÝnh: - Tæng thu 946A: 99 tû ®ång. Trong ®ã: + Thu l·i cho vay : 47 tû ®ång, chiÕm 47,4% tæng thu. + Thu dÞch vô: 2 tû ®ång, chiÕm 7,93% tæng thu. + Thu phã thõa vèn : 40 tû ®ång chiÕm 40,4% tæng thu. - Tæng chi 946A: 80 tû ®ång. Trong ®ã: + Chi vÒ huy ®éng vèn: 74 tû ®ång. + Chi l­¬ng: 2,5 tû ®ång. - Chªnh lÖch: Thu nhËp – Chi phÝ: 18 tû ®ång. - HÖ sè l­¬ng lµm ra: 1,86 - L·i suÊt b×nh qu©n: + L·i suÊt ®Çu vµo: 0,58%. + L·i suÊt ®Çu ra: 0,84%. + Chªnh lÖch l·i suÊt 0,26%. 3.1.2. §Þnh h­íng môc tiªu gi¶i ph¸p n¨m 2005: 3.1.2.1.§Þnh h­íng chung: - VÒ huy ®éng vèn: N©ng dÇn tØ träng nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­, nhÊt lµ nguån vèn trung dµi h¹n, tiÕn tíi c©n ®èi mét c¸ch v÷ng ch¾c nguån vèn ®Ó ®Çu t­. - VÒ c«ng t¸c cho vay: Tõng b­íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu ®Çu t­, tËp trung cho vay hé kinh doanh vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. - C«ng t¸c ®µo t¹o: Chó träng ®Õn viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh. 3.1.2.2. C¸c chØ tiªu chñ yÕu n¨m 2005: - Tæng nguån vèn ®¹t 3000 tû ®ång, t¨ng tr­ëng 25% so víi n¨m 2004. - Tæng d­ nî: 1200 tû ®ång, t¨ng 20% so víi n¨m 2004. - Kh«ng cã nî qu¸ h¹n. - Tµi chÝnh kinh doanh cã l·i, ®ñ quü tiÒn l­¬ng, th­ëng theo quy ®Þnh. 3.1.2.3. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn: a). C«ng t¸c huy ®éng vèn: - TiÕp tôc më réng m¹ng l­íi, trong n¨m 2005 triÓn khai thªm 2 ®iÓm giao dÞch míi nh»m thu hót nguån vèn nhµn rçi tõ d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. - §a d¹ng hãa h×nh thøc huy ®éng vèn, víi l·i suÊt linh ho¹t, phï hîp, phong phó vÒ thêi h¹n vµ c¸c h×nh thøc tr¶ l·i... C¶i tiÕn thñ tôc t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi d©n cã thãi quen göi tiÒn tiÕt kiÖm vµ sö dông c¸c dÞch vô Ng©n hµng nh­ thÎ tÝn dông, thÎ ATM... - T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña Ng©n hµng. - Giao chØ tiªu d­ nî g¾n víi chØ tiªu t¨ng tr­ëng vèn huy ®éng. - Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch cho c¸c bé phËn, g¾n víi thi ®ua khen th­ëng kÞp thêi. - Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó thùc hiÖn nhanh chãng, cã hiÖu qña c«ng viÖc ®­îc giao. b). C«ng t¸c tÝn dông: - Thùc hiÖn b­íc ®iÒu chØnh vÒ c¬ b¶n, nh»m thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t­, chuyÓn h­íng ®Çu t­ sang cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, hé kinh doanh. - ChÊn chØnh c«ng t¸c tÝn dông, n©ng cao tr×nh ®é còng nh­ kü n¨ng cho c¸n bé tÝn dông vµ c¸n bé thÈm ®Þnh. - §Æc biÖt coi träng c«ng t¸c ph©n tÝch, ®¸nh gÝa, xÕp lo¹i kh¸ch hµng, th«ng qua ®ã ®Ó cã h­íng ®Çu t­ chuÈn x¸c vµ hiÖu qu¶ cao. - Bè trÝ ®ñ c¸n bé tÝn dông nh»m më réng cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c ®èi t­îng vay vèn ®êi sèng, tiªu dïng... c). N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh: - TiÕp tôc ®iÒu chØnh c¬ cÊu nguån vèn vµ c¬ cÊu ®Çu t­ tÝn dông theo h­íng gi¶m thiÓu rñi ro l·i suÊt, gi¶m thÊp l·i suÊt ®Çu vµo, kiªn tr× ¸p dông l·i xuÊt cho vay theo v¨n b¶n chØ ®¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, n©ng cao chªnh lÖch l·i suÊt tiÕn tíi 0,4%. - N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh, kiÓm so¸t tr­íc, trong vµ sau khi cho vay, coi träng chÊt l­îng tÝn dông, ®¶m b¶o c¸c kho¶n vay cã chÊt l­îng tèt. - TiÕp tôc triÓn khai c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé, më c¸c líp ngo¹i ng÷ c¬ b¶n, n©ng cao, líp tin häc... - Ph¸t triÓn truyÒn thèng anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a chuyªn m«n vµ c«ng t¸c ®oµn thÓ; ®éng viªn khuyÕn khÝch tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao. - TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi thi ®ua phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, môc tiªu ®Ò ra. X©y dùng ®¬n vÞ trong s¹ch v÷ng m¹nh cã vÞ thÕ trong hÖ thèng. 3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trong doanh nghiÖp võa vµ nhá: 3.2.1. C«ng t¸c huy ®éng vèn. - TiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng ë nguån vèn hiÖn cã, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i cô thÓ víi tõng kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.§a d¹ng c¸c lo¹i h×nh huy ®éng nhÊt lµ tiÕt kiÖm trung vµ dµi h¹n, ¸p dông l·i suÊt linh ho¹t ®Ó t¨ng nguån vèn trung, dµi h¹n vµ tÝnh æn ®Þnh v÷ng ch¾c. 3.2.2. C«ng t¸c tÝnh dông ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh: - C«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc.§«n ®èc chØ ®¹o th­êng xuyªn c¸c c¸n bé nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao. - T¹o uy tÝn ®Ó gi÷ kh¸ch hµng truyÒn thèng, chñ ®éng t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng míi tËp trung vµo c¸c ®èi t­îng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trªn ®Þa bµn,v× hiÖn nay sè l­îng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ lín. - N©ng cÊp trang thiÕt bÞ ph¸t triÓn c«ng nghÖ Ng©n hµng, thùc hiÖn thanh to¸n ®iÖn tö n©ng cÊp dÞch vô thanh to¸n ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. 3.2.3. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ phÇn: - Ph¶i lu«n chó träng vµo më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng, t¨ng thÞ phÇn trong kh¸ch hµng truyÒn thèng, thu hót nhiÒu kh¸ch hµng míi. - Tæ chøc tèt héi nghÞ kh¸ch hµng, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ t¹o uy tÝn vµ vÞ thÕ. - Tæ chøc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó cã c¬ chÕ ­u ®·i phï hîp ®ång thêi tr¸nh nh÷ng rñi ro trong kinh doanh. - N¾m b¾t tèt t×nh h×nh l·i suÊt trªn thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh l·i suÊt cho vay, huy ®éng phï hîp. - TÝch cøc tiÕp cËn kh¸ch hµng míi thiÕt lËp quan hÖ tÝn dông vµ thanh to¸n ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. - Lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc kh¶o s¸t, më thªm c¸c ®iÓm giao dÞch ®Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn vµ cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®¹t kÕt qu¶ cao. 3.2.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé. Nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt ®Ó t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông. Chó träng c«ng t¸c tù kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé ®Ó n©ng cao chÊt l­îng mäi mÆt ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ kh¶ n©ng ®iªu hµnh cña c¸c bé phËn. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam. 3.3.1. KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam - NHNo&PTNT ViÖt Nam nªn thµnh lËp mét c¬ quan l­u tr÷ th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp ®Ó cung cÊp cho c¸c Ng©n hµng chi nh¸nh. ViÖc thµnh lËp c¬ quan chung nµy sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ h¬n lµ mçi chi nh¸nh tù thµnh lËp mét phßng th«ng tin cho m×nh nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nhiÒu chi nh¸nh kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng lµm viÖc ®ã. §Ó cã thÓ thu thËp, sö lý vµ l­u tr÷ th«ng tin ®­îc tèt th× c«ng t¸c nµy ph¶i ®­îc øng dông tin häc. - §Ò nghÞ NHNo&PTNT ViÖt Nam sím cã chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng lµm ®Þnh h­íng cho c¸c chi nh¸nh x©y dùng c¬ chÕ tµi chÝnh trong tiÕp thÞ vµ ­u ®·i víi kh¸ch hµng võa mang tÝnh hÖ thèng võa mang tÝnh c¹nh tranh cao, võa t¹o nguån chñ ®éng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc vËn dông cã hiÖu qña c¬ chÕ ®ã. 3.3.2. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc - Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn ¸p dông møc l·i suÊt kh¸c nhau cho nî qu¸ h¹n, ph©n theo nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ nguyªn nh©n chñ quan. SÏ lµ kh«ng c«ng b»ng cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu l·i suÊt qu¸ h¹n b»ng 150% l·i suÊt trong h¹n khi nguyªn nh©n g©y ra nî qu¸ h¹n lµ c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­: H¹n h¸n, lò lôt...hay do nh÷ng thay ®æi cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. 3.3.3 KiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. - §Ò nghÞ ChÝnh phñ phæ biÕn viÖc xÕp lo¹i ®¸nh gi¸ hiÖu qña ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, xóc tiÕn triÓn khai ch­¬ng tr×nh b×nh chän doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Ng©n hµng cã thÓ yªn t©m h¬n khi cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy, sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông Ng©n hµng. MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp ®­îc b×nh chän lµ doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n trong viÖc kinh doanh, sÏ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t×m mäi c¸ch hoµn thiÖn h¬n chu tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Ó lµm ¨n cã hiÖu qña h¬n n÷a, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng sö dông vèn cña Ng©n hµng, ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn h¬n n÷a trong giai ®o¹n hiÖn nay. - §Ò nghÞ ChÝnh phñ söa ®æi quy ®Þnh gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî, gi¶m nî cña quy chÕ 324. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng, mét kh¸ch hµng ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc tr¶ nî gèc th× phÇn l·i cµng khã cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho Ng©n hµng v× vËy viÖc quy ®Þnh chuyÓn nî qu¸ h¹n ph¶i chÞu l·i suÊt cao h¬n g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng.Trong tr­êng hîp nµy, Ng©n hµng nªn tiÕn hµnh t×m hiÓu nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng. Tõ ®ã ®­a ra c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt hîp lý. - Xóc tiÕn viÖc thµnh lËp c«ng ty mua b¸n nî ®Ó gi¶i phãng nî ®äng cho c¸c doanh ngiÖp, lµnh m¹nh hãa t×nh hÝnh tµi chÝnh vµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh b×nh th­êng. Ban hµnh c¬ chÕ kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh nî cña c¸c doanh nghiÖp g¾n víi hiÖu qu¶ ®Çu t­ nh­ng vÉn ®¶m b¶o quyÒn tù chñ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. KÕt luËn N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông khi cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ vÊn ®Ò quan t©m cña hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung vµ Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi nãi riªng. V× chÊt l­îng cña c¸c kho¶n tÝn dông ¶nh h­ëng trùc tiªp ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ cña ng©n hµng, mÆt kh¸c tÝn dông cã t¸c ®éng trùc tiÕp trong viÖc kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh x©y dùng ®Êt n­íc b»ng c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lµ vÊn ®Ò mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng do ®ã vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông lu«n ®ù¬c ng©n hµng quan t©m hµng ®Çu vµ coi ®ã môc tiªu quan träng cÇn ®¹t ®­îc. Sau h¬n 1 n¨mg thµnh lËp Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi ®· nç lùc ®æi míi, hoµn thiÖn kÞp thêi ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c kháan tÝn dông nãi chung vµ c¸c kho¶n tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng, vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Bªn c¹nh ®ã th× còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i vµ thiÕu sãt mµ Chi nh¸nh cÇn tËp trung gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao uy tÝn vµ vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Trong thêi gian tíi cïng víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ nç lùc cña chÝnh b¶n th©n, Chi nh¸nh sÏ hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao, n©ng cao ®­îc chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá gãp phÇn thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ®ã ph¸t triÓn ®ång thêi ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh CHN, H§H ®Êt n­íc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội.doc
Luận văn liên quan