Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trong quá trình cạnh tranh và hội nhập

Tham gia thò tröôøng mua baùn nôï thoâng qua hình thöùc chöùng khoaùn hoùa nôï. - Ñaåy maïnh hoaït ñoäng Ngaân haøng baùnleû (retail banking), phaùt trieån maïng löôùi keânh phaân phoái caû veà löôïng vaø veà chaát nhaèm môû roängñòa baøn hoaït ñoäng, phaùt trieån theâm caùc keânh phaân phoái môùi (qua ATM, Internet, ñieän thoaïi.) giuùp khaùch haøng deã daøng tieáp caän vôùi caùc dòch vuï Ngaân haøng. - Tö vaán, trung gian moâi giôùi caùc dòch vuï taøi chính phuï trôï khaùc nhö: moâi giôùi mua baùn chöùng khoaùn, uyû thaùc ñaàu tö - Thöïc hieän dòch vuï bao thanh toaùn, dòch vuï hoaùn ñoåi laõi suaát .Phaùt trieån caùc dòch vuï taøi chính phaùi sinh nhö: hôïp ñoàng töông lai, dòch vuï quyeàn choïn tieàn teä (currency option), dòch vuï quyeàn choïn vaøng (gold option) .

pdf89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1512 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trong quá trình cạnh tranh và hội nhập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aát, Ngaân haøng caàn phaûi caân nhaéc khoâng chæ caïnh tranh ôû yeáu toá chi phí maø coøn trong caû vieäc cung caáp nhöõng lôïi theá cô baûn veà chi phí vaø giaù trò cho khaùch haøng. Thöù hai, Ngaân haøng neân thay ñoåi muïc tieâu chieán löôïc vaø chuyeån troïng taâm töø lôïi theá so saùnh döïa treân nguoàn voán huy ñoäng doài daøo ñeå cho vay sang lôïi theá caïnh tranh maïnh hôn döïa treân yeáu toá chi phí thaáp cuõng nhö nhieàu saûn phaåm vaø qui trình ñoäc ñaùo hôn. Thöù ba, Ngaân haøng caàn noå löïc taïo ra vò theá caïnh tranh khaùc bieät vaø mang tính daøi haïn. 2.9 DÖÏ BAÙO TRIEÅN VOÏNG PHAÙT TRIEÅN HOAÏT ÑOÄNG NHTMCP TAÏI TPHCM : - Quy moâ hoaït ñoäng veà voán, naêng löïc taøi chính, trình ñoä coâng ngheä thoâng tin seõ phaùt trieån maïnh ngang taàm vôùi caùc ngaân haøng trong khu vöïc. Seõ thu huùt maïnh ñöôïc nguoàn voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi thoâng qua vieäc goùp voán, mua coå phaàn cuûa caùc toå chöùc taøi chính quoác teá vaøo NHTMCP trong nöôùc. Hieän nay, ñaõ coù moät soá NH nöôùc ngoaøi ñang ñaàu tö voán vaøo ACB, Sacombank, PNB. 61 - Thöïc hieän vaø cung öùng nhieàu saûn phaåm dòch vuï taøi chính ngaân haøng hieän ñaïi nhö nhöõng ngaân haøng maïnh trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Thöïc hieän caùc giao dòch tieàn teä treân thò tröôøng quoác teá nhö kinh doanh ngoaïi teä vaø thanh toaùn quoác teá… - Hoaït ñoäng theo chuaån möïc quoác teá, taïo döïng ñöôïc nhöõng hình aûnh, khaúng ñònh ñöôïc uy tín vaø thöông hieäu treân thò tröôøng khu vöïc vaø treân theá giôùi. - Trong thôøi gian tôùi moät soá NHTMCP seõ phaùt trieån maïng löôùi hoaït ñoäng vöôn ra nöôùc ngoaøi . Giöõ vai troø nhaát ñònh treân thò tröôøng taøi chính khu vöïc vaø quoác teá. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG II Qua noäi dung treân ñaõ phaûn aûnh ñöôïc “ toaøn caûnh böùc tranh veà hoaït ñoäng cuûa NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM ”. Trong boái caûnh neàn kinh teá coù nhieàu dieãn bieán thuaän lôïi nhöng cuõng coù nhieàu taùc ñoäng baát lôïi vaø tröôùc nhöõng yeâu caàu hoäi nhaäp thì hoaït ñoäng cuûa heä thoáng NHTMCP treân ñòa baøn vaãn coøn nhieàu haïn cheá nhö : voán thaáp, quy moâ hoaït ñoäng chöa cao; trình ñoä coâng ngheä thaáp; trình ñoä quaûn lyù coøn nhieàu baát caäp; nhaân söï chöa ñaùp öùng yeâu caàu; chöa thieát laäp heä thoáng caûnh baùo, quaûn trò ruûi ro hoaøn thieän; chöa coù chieán löôïc kinh doanh toaøn dieän vaø laâu daøi…. Vì vaäy, ñeå naâng cao ñöôïc hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM trong quaù trình caïnh tranh vaø hoäi nhaäp, caàn phaûi xaùc ñònh thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa NH; nhöõng vaán ñeà ñaët ra trong quaù trình caïnh tranh vaø hoäi nhaäp; nhöõng chuaån möïc, an toaøn hoaït ñoäng. Treân cô sôû ñoù giuùp cho caùc NHTMCP taän duïng khai thaùc nhöõng cô hoäi, nhöõng ñieåm maïnh; ñaùp öùng nhöõng thaùch thöùc; khaéc phuïc, haïn cheá nhöõng ñieåm yeáu… ñeå töï vöôn leân. 62 CHÖÔNG III: GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN TREÂN ÑÒA BAØN TPHCM TRONG QUAÙ TRÌNH CAÏNH TRANH VAØ HOÄI NHAÄP 3.1 MUÏC TIEÂU VAØ NGUYEÂN TAÉC PHAÙT TRIEÅN HOAÏT ÑOÄNG HEÄ THOÁNG NHTMCP TAÏI TPHCM: 3.1.1 Muïc tieâu toång quaùt vaø loä trình phaùt trieån: - Xaây döïng ngaân haøng maïnh veà taøi chính, ña daïng veà dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc NH trong nöôùc vaø treân theá giôùi. - Taêng söùc caïnh tranh cuûa heä thoáng NHTM treân thò tröôøng taøi chính trong nöôùc vaø quoác teá, ruùt ngaén khoaûng caùch tuït haäu so vôùi caùc nöôùc khaùc. Thöïc hieän caùc cam keát hoäi nhaäp, töøng böôùc naâng cao söùc maïnh cuûa heä thoáng NHTM caû veà nguoàn voán, cô sôû haï taàng, thò phaàn, quy moâ vaø chaát löôïng hoaït ñoäng. Ñeå ñaït muïc tieâu treân, heä thoáng NHTM Vieät Nam noùi chung tieán haønh theo loä trình cuï theå nhö sau: - Ñeán cuoái naêm 2005: Böôùc ñaàu khaéc phuïc moät soá yeáu keùm cuûa NHTM; cô caáu vaø ñoåi môùi hoaït ñoäng NHTM theo höôùng taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù, hôïp lyù hoùa maïng löôùi chi nhaùnh, toå chöùc toát cô caáu quaûn lyù vaø naâng cao khaû naêng phaân tích taøi chính vaø ñaùnh giaù tín duïng. Moät soá NHTM lôùn ñuû ñieàu kieän ñöôïc cho pheùp môû vaên phoøng ñaïi dieän ôû nöôùc ngoaøi. - Töø naêm 2010: Ñaït moät soá chuyeån bieán lôùn veà cô sôû haï taàng, nguoàn voán vaø loaïi hình dòch vuï, möùc ñoä an toaøn vaø hieäu quûa hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM taêng leân maïnh, hình thaønh moät soá NHTM maïnh coù khaû naêng caïnh tranh maïnh treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá. 63 - Töø naêm 2020: Hoaït ñoäng NHTM theo chuaån möïc quoác teá keå caû veà voán, quaûn lyù, coâng ngheä thoâng tin, ñaùp öùng nhu caàu veà voán vaø thanh toaùn, ñoàng thôøi coù vai troø nhaát ñònh treân thò tröôøng taøi chính khu vöïc vaø quoác teá . 3.1.2 Nguyeân taéc phaùt trieån hoaït ñoäng heä thoáng NHTMCP taïi TPHCM Ñeå phaùt trieån hoaït ñoäng NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM, naâng cao naêng löïc caïnh tranh, hieäu quaû hoaït ñoäng vaø ñuû ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ngaønh NH, nhaát thieát phaûi thöïc hieän caùc nguyeân taéc sau: Thöù nhaát, ñuû maïnh veà voán, hieän ñaïi veà coâng ngheä, ña daïng hoaù veà dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi, ñaûm baûo veà nguoàn nhaân löïc; hoaït ñoäng phaùt trieån, taêng tröôûng an toaøn, hieäu quaû. Quan troïng nhaát laø trong quùa trình hoaït ñoäng NHTMCP phaûi thöïc hieän quaûn trò ñöôïc ruûi ro, quaûn trò thanh khoaûn, thieát laäp heä thoáng caûnh baùo trong hoaït ñoäng. Thöù hai, xöû lyù toàn taïi ñoàng thôøi vôùi taùi cô caáu taøi chính, laønh maïnh hoaù tình hình taøi chính, ñeå treân cô sôû ñoù môùi coù theå phaùt trieån naâng cao naêng löïc vaø hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Thöïc hieän nguyeân taéc naøy chính laø vieäc xaây döïng neàn taûng taøi chính vöõng chaéc cho NHTMCP. Thöù ba, chuû ñoäng hoäi nhaäp: treân neàn taûng taøi chính oån ñònh, vöõng chaéc, caùc NHTMCP khoâng chæ döøng laïi ôû vieäc hoaït ñoäng trong laõnh thoå maø phaûi chuû ñoäng vöôn xa hôn ra caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi ñeå tieáp caän nguoàn voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, coâng ngheä hieän ñaïi, phöông phaùp quaûn lyù hieän ñaïi ñeå naâng cao hôn nöõa naêng löïc hoaït ñoäng vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa NH. 64 Thöù tö, taän duïng toái ña vò theá, chaáp nhaän caïnh tranh. Ñaây laø nguyeân taéc baét buoäc phaûi ñoái ñaàu, ñeå xaùc ñònh mình laø ai, khaû naêng toàn taïi nhö theá naøo. Qua caïnh tranh caøng khaúng ñònh theâm hôn vò theá ngaân haøng. Thöù naêm, lieân keát cuøng phaùt trieån. Hoaït ñoäng cuûa heä thoáng NH Vieät nam trong cô cheá thò tröôøng coù ñaëc ñieåm khaùc bieät vôùi caùc NH treân theá giôùi ñoù laø “ caïnh tranh nhöng khoâng mang tính ñoái ñaàu, tieâu dieät nhau ”. Do ñoù, hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng ngaøy nay khoâng chæ döïa vaøo naêng löïc thöïc tieån cuûa mình ñeå phaùt trieån ñi leân maø vaán ñeà laø phaûi cuøng lieân keát ñeå phaùt trieån, caøng phaùt trieån caøng caïnh tranh. Nguyeân taéc naøy mang tính hoå trôï. Thöù saùu, hieäu quaû hoaït ñoäng khaùch haøng laø hieäu quaû hoaït ñoäng Ngaân haøng. Ñaây laø nguyeân taéc mang tính daây chuyeàn, cuõng laø nguyeân taéc mang tính muïc tieâu, phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa NH. Khaùch haøng caøng maïnh, caøng phaùt trieån thì NH caøng phaùt trieån, ngöôïc laïi khaùch haøng yeáu keùm, maát khaû naêng thanh toaùn thì NH cuõng seõ coù nguy cô maát khaû naêng thanh toaùn. 3.2 GIAÛI PHAÙT NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC VEÀ VOÁN TÖÏ COÙ CUÛA NHTMCP : 3.2.1 Cô sôû khoa hoïc cuûa vieäc taêng voán : - Döï kieán taêng möùc voán ñieàu leä cuûa caùc NHTMCP TPHCM phaûi treân cô sôû nhieàu yeáu toá nhö : ñaûm baûo tyû leä an toaøn voán toái thieåu 8%; so saùnh vôùi naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc heä thoáng ngaân haøng khaùc nhö NHTMNN, chi nhaùnh Ngaân haøng nöôùc ngoaøi, vôùi caùc ngaân haøng treân thò tröôøng quoác teá… - Ñeå ñaûm baûo an toaøn voán töï coù toái thieåu 8% : neáu toång taøi saûn coù cuûa caùc NHTMCP hieän nay khoaûng 74.000 tyû ñoàng thì voán töï coù toái thieåu cuûa caùc NHTMCP 65 laø 5.920 tyû ñoàng, bình quaân moãi NH laø 395 tyû. Thöïc teá hieän nay chæ coù 6 NH ñaït vaø vöôït möùc toái thieåu theo caùch tính naøy. - So saùnh töông vôùi naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc heä thoáng ngaân haøng khaùc nhö NHTMNN, chi nhaùnh Ngaân haøng nöôùc ngoaøi, vôùi caùc ngaân haøng treân thò tröôøng quoác teá…thì voán töï coù cuûa moät NHTMCP toái thieåu phaûi baèng voán töï coù cuûa moät chi nhaùnh NH nöôùc ngoaøi theo quy ñònh hieän nay laø 15 trieäu USD, quy ñoåi khoaûng 240 tyû ñoàng ( theo tyû giaù hieän nay ); neáu ôû möùc ñoä yeâu caàu cao hôn ñoái vôùi moät NHTMCP loaïi trung bình phaûi ñoä khoaûng 1.000 tyû; hoaëc neáu ñeå coù theå hoaït ñoäng ñöôïc treân thò tröôøng quoác teá thì trong töông lai voán töï coù cuûa caùc NHTMCP maïnh ít nhaát phaûi baèng ñoä khoaûng 60% voán töï coù cuûa moät NHTMNN lôùn , öôùc tính khoaûng 3.600 tyû ñoàng. 3.2.2 Loä trình taêng voán: + Ñeán naêm 2005: Caùc NHTMCP coù quy moâ nhoû phaûi ñaït ñeán möùc voán ñieàu leä toái thieåu laø 150 tyû ñoàng; Caùc NHTMCP coù quy moâ lôùn phaûi ñaït ñeán möùc voán ñieàu leä toái thieåu laø 300 tyû ñoàng. Caùc NHTMCP coù quy moâ lôùn phaûi ñaït möùc voán töø 650 tyû ñoàng trôû leân. + Ñeán naêm 2008: Caùc NHTMCP coù quy moâ vöøa vaø nhoû ñaït möùc voán ñieàu leä khoaûng 250 tyû ñoàng; caùc NHTMCP coù quy moâ vöøa voán ñieàu leä ñaït khoaûng 600 tyû ñoàng; caùc NHTMCP coù quy moâ lôùn voán ñieàu leä ñaït khoaûng 1.500 tyû ñoàng + Töø naêm 2010 : Caùc NHTMCP coù quy moâ nhoû phaûi ñaït möùc voán töï coù khoaûng 450 tyû ñoàng; caùc NH coù quy moâ vöøa phaûi ñaït möùc voán töï coù khoaûng 900 tyû ñoàng, caùc NHTMCP coù quy moâ lôùn phaûi ñaït möùc voán töø 2.000 tyû ñoàng trôû leân. 3.2.3 Caùc giaûi phaùp vaø khaû naêng hieän thöïc cuûa vieäc taêng voán ñieàu leä: 66 Taêng voán töï coù: thöïc hieän taêng voán töï coù cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TP.HCM qua 4 bieän phaùp sau: Thöù nhaát - Taêng voán thoâng qua thò tröôøng chöùng khoaùn: Ñaây laø giaûi phaùp coù khaû naêng thöïc hieän trong neàn kinh teá thò tröôøng, cho pheùp caùc NHTMCP taêng voán ñieàu leä thuaän lôïi vaø nhanh choùng hôn so vôùi caùc giaûi phaùp khaùc. Theo ñoù, NHTMCP thöïc hieän nieâm yeát vaø phaùt haønh coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Muoán thöïc hieän nieâm yeát vaø phaùt haønh coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn caùc NH phaûi coù tình hình taøi chính laønh maïnh, minh baïch. Thöïc teá, hieän nay coù moät soá NHTMCP ñuû ñieàu kieän nhö ACB, Sacombank, EIB. Tuy nhieân, vaãn coøn moät soá khoù khaên vöôùng maéc trong giai ñoaïn hieän nay ñeå caùc NHTM CP tham gia nieâm yeát vaø phaùt haønh coå phieáu chuû yeáu thuoäc veà caùc lyù do kyõ thuaät nhö: soá löôïng phaùt haønh, phöông thöùc phaùt haønh, moät soá vaán ñeà thuoäc veà thoâng tin taøi chính, veà coâng ngheä vaø nhaát laø cô caáu voán coå phaàn trong moät ngaân haøng. Hieän nay, moät soá NHTMCP ñaõ vaø ñang mang laïi hieäu quaû raát lôùn taïo ñöôïc uy tín treân thò tröôøng. Giaù trò thöông hieäu veà ngaân haøng ñaõ vaø ñang xuaát hieän trong taâm lyù daân cö, ñoù laø nhöõng yeáu toá thuaän lôïi cho quaù trình tham gia nieâm yeát vaø phaùt haønh coå phieáu cuûa caùc NHTMCP. Thöù hai - Taêng voán töø khoaûn thueá ñöôïc pheùp ñeå laïi: Ñeå thöïc hieän ñöôïc giaûi phaùp naøy, caàn coù söï thoáng nhaát töø caùc cô quan thueá vaø Ngaân haøng treân cô sôû cho pheùp caùc NH hoaøn thaønh vöôït möùc chæ tieâu lôïi nhuaän ñeà ra, thì phaàn vöôït ñöôïc cho pheùp ñeå laïi ñeå taêng voán ñieàu leä. Tuy nhieân, caàn phaûi quy ñònh thöïc hieän trong moät thôøi gian nhaát ñònh, chaúng haïn khoâng quaù 5 naêm. Giaûi phaùp naøy ñöôïc thöïc hieän seõ khuyeán khích caùc NHTM hoaït ñoäng taêng cao keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ñeå taêng voán 67 Thöù ba - Taêng voán töø nguoàn thu nôï ñaõ ñöôïc xöû lyù: Cho pheùp caùc Ngaân haøng ñöôïc thu nhöõng khoaûn nôï ñöôïc xoaù baèng quyõ döï phoøng ñeå boå sung taêng voán töï coù theo moät tyû leä nhaát ñònh. Thöù tö - Taêng voán baèng caùch baùn coå phaàn öu ñaõi vaø khoâng öu ñaõi : Baùn caùc coå phaàn öu ñaõi cho caùn boä vieân chöùc cuûa Ngaân haøng vôùi möùc coå töùc cao hôn laõi suaát tieát kieäm coù kyø haïn nhaèm khuyeán khích CBCNV tham gia coå phaàn, hoï seõ gaén keát vôùi NH hôn vaø noã löïc hôn trong coâng taùc. 3.3 GIAÛI PHAÙP ÑAÛM BAÛO CAÙC CHÆ TIEÂU CHUAÅN MÖÏC AN TOAØN VAØ HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH: 3.3.1 Chæ tieâu chuaån möïc an toaøn hoaït ñoäng: Veà nguyeân taéc caùc NHTMCP phaûi ñaûm baûo caùc chæ tieâu heä soá an toaøn: (1) Tyû leä an toaøn voán toái thieåu 8%; (2) tyû leä toái ña ñöôïc pheùp söû duïng voán ngaén haïn ñeå cho vay trung daøi haïn; (3) tyû leä khaû naêng chi traû; (4) giôùi haïn tín duïng ñoái vôùi khaùch haøng; (5) giôùi haïn goùp voán mua coå phaàn theo quy ñònh. Tuy nhieân, caàn taäp trung hai chæ tieâu quan troïng : tyû leä an toaøn voán toái thieåu 8% vaø tyû leä veà khaû naêng chi traû. 3.3.2 Cô sôû khoa hoïc vaø tính thöïc tieån cuûa giaûi phaùp: 3.3.2.1 Cô sôû khoa hoïc: Ñaây laø nhöõng chæ tieâu chuaån möïc an toaøn hoaït ñoäng ñuôïc nghieân cöùu töø nhöõng thöïc tieån cuûa caùc ngaân haøng treân theá giôùi vaø coù söï vaän duïng vaøo ñieàu kieän thöïc tieån cuûa Vieät nam, vì vaäy caùc NHTM Vieät nam noùi chung vaø caùc NHTMCP noùi rieâng baét buoäc phaûi tuaân thuû. 68 3.3.2.2 Giaûi phaùp vaø tính thöïc tieån : a/ Ñoái vôùi tyû leä an toaøn voán toái thieåu 8%: Trong thöïc tieån caùc NHTMCP ñeàu coù theå ñaûm baûo ñöôïc heä soá an toaøn voán. Tuy nhieân caàn löu yù hai tröôøng hôïp trong thöïc tieån ñaõ xaûy ra: - Tyû leä an toaøn voán lôùn hôn 8%, nhoû hôn 10%, tuy an toaøn voán nhöng chöùng toû caùc NHTMCP chöa taêng voán töï coù töông öùng vôùi möùc ñaàu tö ruûi ro cuûa vieäc söû duïng taøi saûn coù sinh lôøi, trong tröôøng hôïp naøy caùc NH coù lôïi nhuaän cao nhöng cuõng chaáp nhaän maïo hieåm ruûi ro. - Tyû leä an toaøn voán lôùn hôn 20%, tuy an toaøn voán raát cao nhöng cuõng khoâng toát, do caùc NH khoâng daùm maïo hieåm chaáp nhaän ruûi ro trong hoaït ñoäng . b/ Tyû leä veà khaû naêng chi traû: Ñeå ñaûm baûo toát tyû veà khaû naêng chi traû haèng ngaøy, trong voøng 7 ngaøy keá tieáp vaø trong voøng 1 thaùng keá tieáp, caùc NHTMCP phaûi ñaûm baûo : - Veà coâng ngheä thoâng tin phaûi öùng duïng phaàn meàn ñeå xaùc ñònh vaø tính toaùn ñöôïc tyû leä veà khaû naêng chi traû haøng ngaøy, trong voøng 7 ngaøy, moät thaùng keá tieáp. - Thieát laäp heä thoáng caûnh baùo veà tình traïng thieáu huït taïm thôøi khaû naêng chi traû. - Döï kieán caùc phöông aùn thöïc hieän ñaûm baûo khaû naêng chi traû, thanh khoaûn; caùc giaûi phaùp vaø chính saùch trong vieäc kieåm soaùt vaø duy trì khaû naêng chi traû cuûa NH. c/ Chæ tieâu veà chaát löôïng tín duïng: - Khoáng cheá tyû leä nôï quaù haïn döôùi möùc 5%. Trong hoaït ñoäng tín duïng, chaát löôïng laø yeáu toá haøng ñaàu phaûi ñaûm baûo. Theo ñoù caùc NHTMCP phaûi naâng cao trình ñoä vaø chaát löôïng thaåm ñònh caùc döï aùn. Khi taêng tröôûng caùc danh muïc cho vay phaûi xaùc ñònh ñöôïc nhöõng ruûi ro tieàm aån, ñaëc 69 bieät laø nhöõng ruûi ro lieân quan ñeán baát ñoäng saûn theá chaáp vaø söï bieán ñoäng giaù caû cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn ñeå döï phoøng nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. Tính toaùn, thaåm ñònh nguoàn thu töø döï aùn laø cô sôû ñeå traû nôï ngaân haøng, tính toaùn kyø haïn nôï chính xaùc ñeå haïn cheá toái ña vieäc phaùt sinh nôï quaù haïn. Theo quy ñònh vieäc phaân loaïi nôï theo quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHNN……ñeå phaûn aûnh ñuùng chaát löôïng caùc khoaûn nôï thì vieäc ñieàu chænh kyø haïn nôï hoaëc gia haïn nôï thì nôï ñoù xem nhö laø nôï quaù haïn, vì vaäy tyû leä nôï quaù haïn seõ deã daøng taêng cao . Neáu thöïc hieän toát caùc bieän phaùp veà an toaøn tín duïng thì tyû leä nôï quaù haïn coù theå ñöôïc caùc NH duy trì döôùi möùc 5%. Thöïc teá coù nhieàu ngaân haøng tyû leä nôï quaù haïn döôùi 1% hoaëc döôùi 2% ( chuaån möïc cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi töø 2% - 3% ). Vì vaäy, tyû leä nôï quaù haïn 5% laø khaû naêng hieän thöïc, caùc NHTMCP coù theå duy trì ñöôïc. - Ñaûm baûo tyû leä taøi saûn coù sinh lôøi treân toång taøi saûn coù toái thieåu 80%: Tyû leä naøy caøng cao thì caøng chöùng toû caùc NH ñaõ vaän duïng khai thaùc toái ña nguoàn voán vaøo hoaït ñoäng tín duïng, ñaàu tö taøi chính ñeå phaùt sinh hieäu quaû. Hieän nay, coù xu höôùng caùc NH duøng moät tyû leä voán huy ñoäng khaù lôùn ñeå ñaàu tö vaø caùc giaáy tôø coù giaù do Chính phuû, Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät nam phaùt haønh. Thöïc teá töø naêm 2003 ñeán nay, tyû leä taøi saûn coù sinh lôøi bình quaân chung cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn ôû möùc treân 80%. Do vaäy, tyû leä treân coù khaû naêng hieän thöïc. d/ Chæ tieâu veà hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh: - Duy trì heä soá ROE toái thieåu töø 15% trôû leân. Heä soá naøy coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc trong thöïc tieån, bôûi vì qua 2 naêm 2003 vaø 2004 heä soâ ROE cuûa moät soá NH kinh doanh coù hieäu quaû nhö : VCB 11,7% ; NHÑTPTVN 11,31%; PTN 13,04%; EAB 15,02%; Sacombank 18,78%; TCB 21,32%; ACB 33,43% . 70 - Ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng voán thì möùc taêng lôïi nhuaän roøng phaûi ñaït möùc taêng töông öùng vôùi möùc taêng cuûa VTC vaø toång taøi saûn coù. Caùc NH coù keát caáu voán ( VTC/Toång TSC ) caøng cao thì heä soá ROA caøng lôùn. Theo ñoù, keát caáu voán töï coù/Toång Taøi saûn coù hôïp lyù phaûi ñaït töø 6,5% trôû leân. Hieän nay keát caáu voán töï coù / Toång taøi saûn coù cuûa caùc NH lôùn ( Sacombank) ñaõ ñaït möùc 6,31%, NH coù quy moâ nhoû ( Phaùt trieån nhaø ) ñaït 7,6%. Nhö vaäy khaû naêng ñaït tyû leä 6,5% trong thôøi gian tôùi laø khaû naêng hieän thöïc. 3.4 GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT, ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ HIEÄN ĐẠI: Ñaây laø giaûi phaùp raát quan troïng nhaèm ñeå naâng löïc hoaït ñoäng vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTMCP. Ñeå thöïc hieän giaûi phaùp naøy, tröôùc heát caùc NH phaûi coù voán ñeå ñaàu tö hoaëc neáu chöa ñuû voán thì caùc NH coù theå lieân keát vôùi nhau ñeå phaùt trieån haï taàng kyõ thuaät vaø coâng ngheä hieän ñaïi. Caùc NHTMCP phaûi ñaûm baûo caùc vaán ñeà sau : 3.4.1 Xaùc ñònh muïc tieâu öùng duïng coâng ngheä: - Hieän ñaïi hoaù coâng ngheä nhaèm naém baét töùc thôøi vaø xöû lyù toát caùc hoaït ñoäng, giuùp naâng cao hoaït ñoäng quaûn lyù ôû moïi nghieäp vuï, moïi caáp, thöïc hieän ñöôïc caùc giao dòch lieân chi nhaùnh trong toaøn heä thoáng moät caùc nhanh choùng. - Thöïc hieän quaûn trò maïng, quaûn trò ruûi ro, quaûn trò taøi saûn nôï - coù, quaûn trò thanh khoaûn vaø an toaøn voán… 3.4.2 Ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät : Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu nghieäp vuï nhö treân, vieäc öùng duïng coâng ngheä môùi caàn phaûi ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu kyõ thuaät sau: Thöù nhaát, xaây döïng cô sôû döõ lieäu 71 taäp trung toaøn heä thoáng; thöù hai, xaây döïng heä thoáng vieãn thoâng noái caùc chi nhaùnh; thöù ba, keát noái deã daøng vôùi caùc thieát bò giao dòch töï ñoäng, caùc heä thoáng thoâng tin coâng coäng ( internet, ñieän thoaïi coâng coäng... ); thöù tö, ñaûm baûo tính baûo maät, an toaøn cao; thöù naêm, ñaûm baûo tính môû roäng: 3.4.3 Cô sôû lyù luaän vaø tính thöïc tieån cuûa giaûi phaùp phaùt trieån haï taàng kyõ thuaät, öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi: 3.4.3.1 Cô sôû lyù luaän: - Xuaát phaùt töø yeâu caàu naâng cao naêng löïc hoaït ñoäng, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTMCP thì moät trong nhöõng vaán ñeà tieân quyeát laø phaûi phaùt trieån haï taàng kyõ thuaät vaø öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi. - Xuaát phaùt töø yeâu caàu cung öùng caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi, ñaùp öùng nhöõng nhu caàu tieän ích toái ña cho khaùch haøng, vaán ñeà cô baûn ñeå thöïc hieän yeâu caàu naøy laø nhöõng dòch vuï ñoù chæ thöïc hieän ñöôïc treân neàn taûng coâng ngheä hieän ñaïi, do ñoù giaûi phaùp naøy laø ñieàu taát yeáu. 3.4.3.2 Tính thöïc tieån: - Nhöõng ngaân haøng coù quy moâ lôùn vôùi khaû naêng, ñieàu kieän veà voán cuûa mình trong thöïc teá ñaõ öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi nhö Sacombank ñaõ hoaøn chænh noái maïng vaø caøi ñaët phaàn meàm Smartbank trong toaøn heä thoáng; ACB ñaõ trieån khai giai ñoaïn 2 cuûa döï aùn hieän ñaïi hoaù tin hoïc ngaân haøng, thay heä thoáng maùy chuû IBM môùi vaø thay theá phaàn meàm theû môùi coù khaû naêng xöû lyù vaø tích hôïp heä thoáng keát noái vôùi may ATM… - Caùc NHTMCP quy moâ vöøa vaø nhoû cuõng ñang daàn töøng böôùc öùng duïng coâng ngheä môùi hoaëc thay daàn nhöõng coâng ngheä khoâng phuø hôïp nöõa thì môùi thöïc hieän caùc giao dòch vaø quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng. 72 Chính vì vaäy giaûi phaùp veà phaùt trieån haï taàng kyõ thuaät vaø öùng duïng coângngheä môùi laø khaû naêng hieän thöïc cao.. 3.5 GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG: Ñaây laø giaûi phaùp nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh trong hoaït ñoäng, taïo ra nhöõng khaùc bieät trong caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng cung öùng cho khaùch haøng vaø neàn kinh teá. Ñeå thöïc hieän ñöôïc giaûi phaùp naøy phaûi treân neàn taûng öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi. Vieäc phaùt trieån dòch vuï phaûi ñaûm baûo ñöôïc caùc vaán ñeà sau : 3.5.1 Ñònh höôùng chung: - Hoaøn thieän vaø naâng cao chaát löôïng caùc dòch vuï ôû giai ñoaïn tröôùc ( 2001 – 2005 ) cho toaøn boä heä thoáng ngaân haøng. Taêng cöôøng phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï phaùt trieån moät soá dòch vuï taøi chính lieân quan: dòch vuï moâi giôùi vaø tö vaán taøi chính; dòch vuï giöõ hoä vaø quaûn lyù hoä taøi chính; dòch vuï baûo hieåm phuø hôïp vôùi trình ñoä vaø khaû naêng taøi chính cuûa caùc ngaân haøng, ñaûm baûo phaùt trieån an toaøn, hieäu quaû vaø baûo maät. - Quaûn trò ñieàu haønh Ngaân haøng theo höôùng tieán daàn ñeán chuaån möïc quoác teá, nhaát laø phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa Ngaân haøng thanh toaùn quoác teá. 3.5.2 Loä trình thöïc hieän: Naêm 2010 cuõng laø thôøi ñieåm môû cöûa hoaøn toaøn caùc dòch vuï taøi chính ngaân haøng. Khoâng phaûi taát caû caùc NHTMCP ñeàu phaûi aùp duïng caùc loaïi dòch vuï NH döôùi ñaây, maø tính tính chaát, ñaëc ñieåm, quy moâ, naêng löïc hoaït ñoäng, ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån, khaùch haøng muïc tieâu…maø aùp duïng caùc dòch vuï phuø hôïp. Nhöng nhìn chung, loä trình phaùt trieån caùc dòch vuï taøi chính trong giai ñoaïn naøy ñaûm baûo ñöôïc caùc yeâu caàu sau: a/ Giai ñoaïn 2006-2008: 73 Tieáp tuïc hoaøn thieän vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuï ngaân haøng ôû giai ñoaïn 2004-2005. (1) Dòch vuï giöõ hoä vaø quaûn lyù hoä taøi saûn chính: - Caùc toå chöùc tín duïng, ngaân haøng nhaän uûy thaùc cuûa khaùch haøng, giöõ hoä chöùng khoaùn, thu hoä tieàn laõi, tieàn goác khi ñeán haïn phaûi thu vôùi moät leä phí hôïp lyù, giuùp khaùch haøng tieát kieäm thôøi gian ñi nhaän tieàn laõi, tieàn goác khi chöùng khoaùn ñaùo haïn. - Ngoaøi ra, caùc TCTD coøn coù theå môû dòch vuï thay maët khaùch haøng mua hoä, baùn hoä chöùng khoaùn theo uûy quyeàn cuûa khaùch haøng, nhaèm giuùp khaùch haøng söû duïng caùc khoaûn thaëng dö taøi chính coù lôïi ích cao nhaát ñeå ñaàu tö vaøo caùc chöùng khoaùn mong muoán. (2) Tieáp tuïc aùp duïng vaø phaùt trieån dòch vuï tín duïng vaø taøi trôï, dòch vuï thanh toaùn, dòch vuï ñaàu tö taøi chính : - Tham gia thò tröôøng mua baùn nôï thoâng qua hình thöùc chöùng khoaùn hoùa nôï. - Ñaåy maïnh hoaït ñoäng Ngaân haøng baùn leû (retail banking), phaùt trieån maïng löôùi keânh phaân phoái caû veà löôïng vaø veà chaát nhaèm môû roäng ñòa baøn hoaït ñoäng, phaùt trieån theâm caùc keânh phaân phoái môùi (qua ATM, Internet, ñieän thoaïi...) giuùp khaùch haøng deã daøng tieáp caän vôùi caùc dòch vuï Ngaân haøng. - Tö vaán, trung gian moâi giôùi caùc dòch vuï taøi chính phuï trôï khaùc nhö: moâi giôùi mua baùn chöùng khoaùn, uyû thaùc ñaàu tö… - Thöïc hieän dòch vuï bao thanh toaùn, dòch vuï hoaùn ñoåi laõi suaát….Phaùt trieån caùc dòch vuï taøi chính phaùi sinh nhö: hôïp ñoàng töông lai, dòch vuï quyeàn choïn tieàn teä (currency option), dòch vuï quyeàn choïn vaøng (gold option)…. 74 - Tieáp tuïc phaùt trieån vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty cho thueâ taøi chính. Ñaây laø moâ hình phuø hôïp vôùi neàn kinh teá hieän nay bôûi khaû naêng ñaùp öùng voán trung, daøi haïn cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. b/ Giai ñoaïn 2009-2010: ÔÛ giai ñoaïn naøy phaùt trieån chuû yeáu caùc dòch vuï thanh toaùn, moâi giôùi ñaàu tö cuûa caùc Toå chöùc tín duïng. - Thöïc hieän toát caùc giao dòch thanh toaùn ñieän töû, chuyeån tieàn ñieän töû. - Thöïc hieän toát caùc giao dòch thanh toaùn theû ( theû quoác teá, theû noäi ñòa…) - Dòch vuï baûo laõnh vaø cam keát (baûo laõnh thanh toaùn, baûo laõnh ñaáu thaàu, baûo laõnh vay voán…). Dòch vuï tín duïng: quyeàn ñoøi nôï, dòch vuï hoã trôï nhaø nhaäp khaåu. - Dòch vuï moâi giôùi tieàn teä. Dòch vuï quaûn lyù taøi saûn nhö quaûn lyù tieàn maët, quaûn lyù danh muïc ñaàu tö, quaûn lyù quyõ höu trí. - Dòch vuï thanh toaùn vaø quyeát toaùn caùc taøi saûn taøi chính. Bao goàm caùc chöùng khoaùn, caùc saûn phaåm taøi chính phaùi sinh vaø caùc coâng cuï thanh toaùn khaùc. - Cung caáp vaø chuyeån thoâng tin taøi chính vaø xöû lyù döõ lieäu taøi chính vaø caùc phaàn meàm cuûa caùc nhaø cung caáp caùc dòch vuï taøi chính khaùc. - Môû roäng dòch vuï Ngaân haøng quoác teá ñeán caùc doanh nghieäp, taàng lôùp trung löu. 3.5.3 Cô sôû lyù luaän vaø tính thöïc tieån cuûa giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï taøi chính ngaân haøng: 3.5.3.1 Cô sôû lyù luaän: - Xuaát phaùt töø nhöõng yeâu caàu, nhöõng cô hoäi , nhöõng thaùch thöùc, nhöõng ñieåm maïnh, yeáu cuûa ngaønh ngaân haøng trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá . 75 - Phaùt trieån dòch vuï laø moät taát yeáu, laø söï “ soáng coøn ” cuûa NH trong quaù trình hoaït ñoäng, nhaèm taïo ra söï khaùc bieät trong caùc saûn phaåm dich vuï maø NH cung öùng cho khaùc haøng, laø yeáu toá caïnh tranh, theå hieän ñöôïc khaû naêng vaø naêng löïc thöïc söï cuûa ngaân haøng. 3.5.3.2 Tính thöïc tieån: Nhöõng saûn phaåm dòch vuï taøi chính - ngaân haøng nhö ñaõ neâu ôû treân laø nhöõng nhu caàu heát söùc caàn thieát cho khaùch haøng vaø neàn kinh teá, laø nhöõng mong ñôïi cuûa khaùch haøng nhaèm taïo ñieàu kieän thuùc ñaåy nhanh choùng quùa trình chu chuyeån voán cuûa neàn kinh teá; tieát kieäm thôøi gian, chi phí ; ñaûm baûo nhanh choùng kòp thôøi, chính xaùc cho khaùch haøng. Chính vì vaäy giaûi phaùp phaùt trieån phaùt trieån dòch vuï taøi chính – ngaân haøng laø hoaø toaøn coù tính thöïc tieån vaø trong khaû naêng ñaùp öùng cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM. 3.6 GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN MAÏNG LÖÔÙI HOAÏT ÑOÄNG BEÀN VÖÕNG: 3.6.1 Ñoái vôùi vieäc phaùt trieån maïng löôùi hoaït ñoäng ngoaøi laõnh thoå Vieät nam: - Caùc NHTMCP coù quy moâ tieàm löïc maïnh nhö ACB, SGTT tröôùc heát neân môû vaên phoøng ñaïi dieän ôû nöôùc ngoaøi ñeå xuùc tieán, hoå trôï caùc hoaït ñoäng ngaân haøng, hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá; nghieân cöùu thaêm doø thò tröôøng ñeå daàn töøng böôùc tieán ñeán môû chi nhaùnh hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi. - Loä trình thöïc hieän: + Naêm 2006 tieán haønh môû vaên phoøng ñaïi dieän. + Töø naêm 2009 neân môû Chi nhaùnh NH hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi. 76 - Veà cô sôû phaùp lyù hoå trôï : Ngaân haøng nhaø nöôùc VN phaûi coù thoâng tö höôùng daãn thöïc hieän Nghò ñònh choáng röûa tieàn treân cô sôû phuø hôïp vôùi nhöõng quy ñònh choáng röûa tieàn cuûa Quoác teá 3.6.2 Ñoái vôùi vieäc phaùt trieån maïng löôùi hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät nam: Phaùt trieån maïng löôùi phaûi ñaûm baûo nhöõng yeáu toá sau: - Veà coâng ngheä : Khi môû theâm chi nhaùnh hoaëc phoøng giao dòch thì hoäi sôû chính hoaëc chi nhaùnh caáp 1 phaûi keát noái ñöôïc ñeå quaûn trò ruûi ro, quaûn trò thanh khoaûn, theo doõi tình hình hoaït ñoäng haøng ngaøy. - Thöïc söï coù nhu caàu caàn thieát vaø kinh doanh coù hieäu quaû. - Môû roäng theâm chi nhaùnh phaûi treân cô sôû phaûi coù moät löôïng voán ñieàu leä töông öùng hoaëc phaûi taêng theâm voán ñieàu leä. 3.7 GIAÛI PHAÙP THIEÁT LAÄP HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ RUÛI RO VAØ HEÄ THOÁNG CAÛNH BAÙO: 3.7.1 Nhöõng yeâu caàu veà quaûn lyù ruûi ro: Thöù nhaát , xaùc ñònh caùc loaïi ruûi ro gì : Xaùc ñònh nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra vaø ño löôøng möùc ñoä ruûi ro. Xaùc ñònh ruûi ro thì vaán ñeà ñôn giaûn nhöng ño löôøng ruûi ro môùi laø vaán ñeà khoù khaên. Ño löôøng ruûi ro phaûi ñöôïc chuaån hoùa, tuy nhieân möùc ñoä chuaån hoaù nhö theá naøo. Vieäc vaän duïng caùc chuaån möïc quoác teá laø toát nhöng caàn phaûi coù loä trình vaø thôøi gian aùp duïng ñeå phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ôû Vieät nam. Thöù hai, phöông phaùp quaûn lyù ruûi ro : Ñeå thöïc hieän quaûn lyù ruûi ro moät caùch khoa hoïc thì phaûi xaây döïng caùc quy trình quaûn lyù, kieåm soaùt ruûi ro; thieát laäp caùc haïn möùc ruûi ro; giaùm saùt vieäc tuaân thuû 77 caùc haïn möùc ruûi ro. Ngoaøi ra, vieäc quaûn lyù ruûi ro phaûi thöïc hieän treân neàn taûng coâng ngheä hieän ñaïi, töùc laø phaûi coù chöông trình quaûn trò maïng, quaûn trò caùc giao dòch NH. Thöù ba, ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng caùc yeâu caàu thöïc tieån: Ñaây laø vaán ñeà raát quan troïng, laø yeáu toá quan troïng, laø “ laù chaén ” ñaàu tieân coù theå ngaên ngöøa caùc ruûi ro coù theå xaûy ra. Trong hoaït ñoäng, vôùi naêng löïc thöïc tieån keát hôïp vôùi kinh nghieäm, nhöõng nhaø quaûn trò NH, chuyeân vieân vieân gioûi coù theå tieân lieäu ñöôïc caùc ruûi ro coù theå xaûy ra hoaëc seõ xaûy ra neân ngaên chaën ngay töø ñaàu caùc ruûi ro cho NH. Thöù tö, vieäc öùng duïng coâng ngheä: Vieäc öùng duïng coâng ngheä, ngoaøi vieäc ñaùp öùng caùc chöùc naêng nhö phaùt trieån caùc dòch vuï hieän ñaïi, quaûn lyù caùc giao dòch heä thoáng coøn phaûi thöïc hieän quaûn trò an toaøn ruûi ro. Theo ñoù, vieäc xaây döïng caùc quy trình quaûn trò ruûi ro vôùi caùc chuaån möïc quoác teá chæ thöïc hieän ñöôïc moät caùch toát nhaát treân neàn taûng coâng ngheä hieän ñaïi Thöù naêm, vieäc quaûn trò thanh khoaûn: Moät trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng haøng ñaàu cuûa ngaân haøng thöông maïi laø ñaûm baûo khaû naêng thanh khoaûn ñaày ñuû. Hôn nöõa, naêng löïc quaûn trò thanh khoaûn cuûa moät ngaân haøng laø thöôùc ño quan troïng veà tính hieäu quaû toång theå ñeå ñaït ñeán caùc muïc tieâu daøi haïn cuûa ngaân haøng. Trong hoaït ñoäng ngaân haøng, nhöõng taøi saûn coù tính thanh khoaûn cao thöôøng laø traùi phieáu kho baïc, traùi phieáu ñoâ thò, chöùng khoaùn caùc cô quan chính phuû, caùc khoaûn vay NHTW, tieàn göûi taïi caùc ngaân haøng khaùc, ...Tuy nhieân, khoâng vì theá caùc NH döï tröû quaù nhieàu nhöõng giaáy tôø coù giaù naøy ( thöïc teá coù NHTM ñaàu tö vaøo caùc giaáy tôø naøy raát cao, chieám tyû troïng khoaûng 60% treân toång dö nôï ñaàu tö, cho vay ). 78 Thöù saùu, ñaùnh giaù hieäu quûa cuûa vieäc quaûn trò ruûi ro cuûa caùc NHTM: Ñeå xaùc ñònh xem vieäc quaûn trò hoaït ñoäng kinh doanh coù ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra hay khoâng, caàn phaân tích so saùnh trong moái lieân quan giöõa lôïi nhuaän thu ñöôïc vaø ruûi ro coù theå xaûy ra cho ngaân haøng. Theo ñoù, caàn taäp trung hai chæ tieâu quan troïng laø ROA vaø ROE. Thöïc tieån cho thaáy, chæ soá ROA laø phöông phaùp toát nhaát ño luôøng hieäu quaû cuûa ngaân haøng. Noùi moät caùch toång quaùt lôïi nhuaän caøng cao thì ruûi ro caøng cao. Quaûn trò NH coá gaéng toái ña hoùa giaù trò voán chuû sôû höõu ñaàu tö vaøo NH baèng caùch caân baèng söï ñaùnh ñoåi giöõa ruûi ro vaø lôïi nhuaän. Phaân tích caùc chæ soá ño löôøng lôïi nhuaän ñaït ñöôïc vaø ruûi ro phaûi chaáp nhaän cuûa ngaân haøng thöông maïi. 3.7.2 Giaûi phaùp cuï theå: Thöïc hieän xaây döïng caùc quy trình ruûi ro vaø löôïng hoaù caùc möùc ñoä ruûi ro nhö: - Trong giao dòch kinh doanh tieàn teä : thöïc hieän quaûn lyù ruûi ro nhö kieåm soaùt caùc haïn möùc: giao dòch, ngaên loã, traïng thaùi môû, traïng thaùi ngoaïi hoái. - Trong quaûn lyù ruûi ro ñoái vôùi nhöõng yeáu toá mang tính nhaïy caûm, thò tröôøng nhö quaûn trò ruûi ro thanh khoaûn, quaûn trò ruûi ro laõi suaát, tyû giaù, vaøng; ruûi ro thò tröôøng. - Trong quaûn lyù ruûi ro hoaït ñoäng tín duïng nhö quan taâm khaùch haøng coù giao dòch lôùn; naâng caáp xeáp haïng tín duïng; ban haønh soå tay nghieäp vuï tín duïng; soå tay chính saùch tín duïng. Xaây döïng keá hoaïch öùng phoù tình traïng khaån caáp, ñaây laø moät baøi hoïc kinh nghieäm cuûa ACB veà tin ñoàn thaát thieät, daân chuùng keùo ñeán ruùt tieàn haøng loaït, laøm maát khaû naêng thanh toaùn… - Xaùc laäp moâ hình quaûn lyù ruûi ro vaø quaûn lyù taøi saûn nôï - taøi saûn coù. 79 - Thieát laäp heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng tín duïng cuõng nhö caùc baùo caùo lieân quan ñeá quaûn lyù ruûi ro nhö: baùo caùo ñoä leäch thanh khoaûn; baùo caùo taùi ñònh giaù ñaùnh giaù ruûi ro laõi suaát trong chieán löôïc ñaàu tö; baùo caùo kyø haïn kinh teá ñeå ño löôøng ñoä nhaïy caûm cuûa taøi saûn nôï - taøi saûn coù. 3.7.3 Cô sôû lyù luaän vaø tính thöïc tieån cuûa giaûi phaùp: 3.7.3.1 Cô sôû lyù luaän : - Xuaát phaùt töø yeâu caàu ñaûm baûo cho hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng moät caùch an toaøn, oån ñònh beàn vöõng thì vaán ñeà xaùc ñònh vaø quaûn lyù ruûi ro laø vaán ñeà quan troïng khoâng theå thieáu ñöôïc. Hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng laø hoaït ñoäng kinh doanh ñaëc thuø vôùi saûn phaåm haøng hoaù mang tính ñaëc bieät laø tieàn teä vaø phuï thuoäc raát nhieàu vaøo caùc yeáu toá nhaïy caûm nhö laõi suaát, tyû giaù, dieãn bieán thò tröôøng.…Vì vaäy, coù raát nhieàu ruûi ro. - Coù quaûn trò ñöôïc ruûi ro thì môùi giuùp ñöôïc cho caùc nhaø kinh doanh ngaân haøng bieát ñaàu tö vaøo ñaâu, ñaàu tö nhö theá naøo, ñaàu tö bao nhieâu vaø ñaàu tö khi naøo…Giuùp cho caùc nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh ngaân haøng bieát ñaàu tö phaùt trieån nhöõng saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng naøo coù hieäu quaû, bieát phaùt trieån ngaân haøng ñeán möùc ñoä naøo phuø hôïp vôùi quy moâ vaø khaû naêng quaûn lyù cuûa ngaân haøng. 3.7.3.2 Tính thöïc tieån: - Nhöõng chuaån möïc an toaøn hoaït ñoäng ñang daàn töøng böôùc ñöôïc Ngaân haøng nhaø nöôùc ban haønh treân côû sôû chuaån möïc quoác teá vaø phuø hôïp vôùi thöïc tieån Vieät nam, ñaõ taïo cô sôû phaùp lyù cho caùc NHTMCP thöïc hieän. - Nhöõng phöông phaùp quaûn trò ruûi ro theo caùch tính toaùn thuû coâng cuûa caùc NHTM tröôùc nay daàn töøng böôùc ñöôïc thay theá bôûi nhöõng phöông phaùp tính toaùn, quaûn trò ñöôïc thöïc hieän qua phaàn meàm coâng ngheä hieän nay. 80 3.8 GIAÛI PHAÙP THIEÁT LAÄP HEÄ THOÁNG CHAÁM ÑIEÅM TÍN DUÏNG NOÄI BOÄ: Xaùc ñònh ñaây laø moät giaûi phaùp khoâng theå thieáu ñöôïc trong vieäc naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng trong quaù trình caïnh tranh vaø hoäi nhaäp. Vieäc thieát laäp heä thoáng chaám ñieåm tín duïng noäi boä ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc xeáp loaïi ñaùnh giaù khaùch haøng. 3.8.1 Xaùc ñònh phöông phaùp chaám ñieåm tín duïng noäi boä: 3.8.1.1 Phaân loaïi khaùch haøng: Tuyø töøng loaïi khaùch haøng, ngaân haøng coù phöông phaùp chaám ñieåm tín duïng noäi boä khaùc nhau. Coù theå chia thaønh 3 nhoùm khaùch haøng nhö sau: - Caùc toå chöùc taøi chính bao goàm : caùc NHTM Nhaø nöôùc, NHTMCP, NH lieân loanh, caùc chi nhaùnh NH nöôùc ngoaøi, caùc coâng ty taøi chính, coâng ty cho thueâ taøi chính, coâng ty baûo hieåm, coâng ty chöùng khoaùn vaø caùc quyõ ñaàu tö… - Caùc toå chöùc kinh teá thuoäc caùc lónh vöïc coâng nghieäp, thöông nghieäp, noâng nghieâp, laâm ngö nghieäp, thuûy saûn, xaây döïng, vaän taûi , kho baõi, nhaø haøng, khaùch saïn, dòch vuï tö vaán, dòch vuï du lòch…. - Caùc caù nhaân. 3.8.1.2 Phöông phaùp chaám ñieåm: ( i ) Ñoái vôùi caùc toå chöùc taøi chính : ñöôïc tính toaùn döïa treân tyû troïng cho töøng tieâu chí nhö sau : - Chæ soá taøi chính ñöôïc tính toaùn döïa treân nhöõng baùo caùo taøi chính gaàn nhaät, taäp trung vaøo möùc ñoä thanh khoaûn, möùc ñoä an toaøn voán, möùc ñoä sinh lôøi, trích laäp döï phoøng… - Chæ tieâu phi taøi chính bao goàm caùc yeáu toá ñònh tính döïa treân ñaëc tính hoaït ñoäng vaø cô caáu cuûa caùc toå chöùc. 81 - Möùc ñoä vaø uy tín trong quan heä vôùi ngaân haøng. - Ñaùnh giaù xeáp haïng cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc. ( ii ) Ñoái vôùi caùc toå chöùc kinh teá: taäp trung vaøo caùc chæ tieâu nhö sau: - Caùc chæ tieâu taøi chính goàm chæ tieâu thanh khoaûn, chæ tieâu caân nôï, chæ tieâu hoaït ñoäng, chæ tieâu thu nhaäp. - Caùc chæ tieâu phi taøi chính goàm khaû naêng traû nôï, trình ñoä quaûn lyù, quan heä vôùi caùc TCTD, caùc yeáu toá beân ngoaøi, caùc ñaëc ñieåm hoaït ñoäng khaùc… ( iii ) Cho vay caù nhaân: Caàn taäp trung ôû hai caáp ñoä : - Tuoåi taùc, trình ñoä vaên hoaù, ngheà nghieäp, ngheà nghieäp, thôøi gian coâng taùc, nôi cö truù, thu nhaäp haøng naêm cuûa baûn thaân vaø gia ñình, cô caáu gia ñình vaø soá ngöôøi phuï thuoäc. - Ñaùnh giaù moái quan heä cuûa ngöôøi ñi vay vôùi ngaân haøng, dö nôï hieän taïi vaø caùc taøi saûn baûo ñaûm. 3.8.2 Cô sôû lyù luaän vaø tính thöïc tieån: 3.8.2.1 Cô sôû lyù luaän: - Xuaát phaùt töø naêng löïc taøi chính, söï an toaøn hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng seõ laø söï an toaøn vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng. - Caàn coù söï thoáng nhaát trong caùc tieâu chí, chuaån möïc ñaùnh phaân loaïi khaùch haøng laøm cô sôû cho NH xem xeùt quyeát ñònh cho vay, ñaàu tö voán… 3.8.2.2 Tính thöïc tieån: - Moãi ngaân haøng coù moät phöông phaùp phaân tích, ñaùnh giaù khaùch haøng khaùc nhau theo nhieàu keânh thoâng tin khaùc nhau chöa theo moät chuaån möïc chung, vì vaäy tieâu chí ñaùnh giaù khaùch haøng treân ñaây laø hoaøn toaøn phuø hôïp, ñôn giaûn, moïi ngaân haøng coù theå thöïc hieän ñöôïc. 82 - Thöïc teá ñaõ cho thaáy nhöõng ngaân haøng naøo coù xem xeùt, phaân tích ñaùnh giaù khaùch haøng theo nhöõng chuaån möïc tieâu chí thì chaát löôïng tín duïng cao, haïn cheá toái ña nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. 3.9 GIAÛI PHAÙP ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC: - Coù keá hoaïch ñaøo taïo vaø naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, ñaûm baûo caùn boä Ngaân haøng vöøa gioûi veà chuyeân moân nghieäp vuï vöøa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu hieän ñaïi hoùa coâng ngheä Ngaân haøng, coù cheá ñoä khuyeán khích vaø ñaõi ngoä caùn boä. Naâng cao trình ñoä quaûn trò, ñieàu haønh, toå chöùc vaø xaây döïng boä maùy hoaït ñoäng hieäu quaû. . - Caùc NHTMCP coù chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc coù tính daøi haïn thoâng qua caùc hình thöùc ñöa caùn boä ñi ñaøo taïo taïi nöôùc ngoaøi; lieân keát tröôøng ñaïi hoïc ñaøo taïo; thoâng qua caùc coå ñoâng nöôùc ngoaøi coù theå hoïc taäp ñöôïc kinh nghieäm veà quaûn lyù; veà ñaøo taïo. Ñaëc bieät chuù troïng ñeán ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, ñaây laø tieâu chuaån haøng ñaàu trong tuyeån choïn, quy hoïach, boå nhieäm. 3.10 GIAÛI PHAÙP THAM GIA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH - TIEÀN TEÄ : 3.10.1 Tham gia ñaàu tö vaøo traùi phieáu doanh nghieäp: Ñaàu tö traùi phieáu doanh nghieäp laø moät keânh tín duïng giaùn tieáp cuûa ngaân haøng nhöng coù möùc ñoä an toaøn cao hôn, ruûi ro ít hôn. Tuy nhieân, khoâng phaûi baát kyø loaïi traùi phieáu cuûa doanh nghieäp naøo cuõng ñöôïc ngaân haøng ñaàu tö. NH chæ neân xem xeùt ñaàu tö vaøo traùi phieáu cuûa Doanh nghieäp ñöôïc xeáp loaïi AA vaø ñöôïc nieâm yeát giao dòch treân thò tröôøng chöùng khoaùn. 3.10.2 Tham gia thò tröôøng tieàn teä: Ngoaøi vieäc tham gia thò tröôøng tieàn teä lieân ngaân haøng, caùc NHTMCP phaûi laø thanh vieân cuûa thò tröôøng môû. Bôûi vì, thò tröôøng môû laø moät coâng cuï ñieàu haønh chính saùch tieàn teä giaùn tieáp cuûa NHNN ñeå ñieàu haønh khoái löôïng cung tieàn cuõng nhö ñieàu 83 tieát laõi suaát thò tröôøng nhaèm giuùp cho NHTMCP söû duïng voán khaû duïng moät caùch hieäu quaû. 3.11 PHAÙT TRIEÅN MAÏNH HOAÏT ÑOÄNG MARKETING : - Ñaåy maïnh coâng taùc marketing: Caùc ngaân haøng caàn xaây döïng ñöôïc nhöõng chieán löôïc marketing phuø hôïp bao goàm caùc hoaït ñoäng tuyeân truyeàn, quaûng caùo, giôùi thieäu saûn phaåm dòch vuï Ngaân haøng ñeán ñoâng ñaûo khaùch haøng ñeå taïo ñieàu kieän cho khaùch haøng laøm quen vôùi caùc dòch vuï Ngaân haøng vaø nhaän thöùc ñöôïc tieän ích cuûa nhöõng saûn phaåm dòch vuï naøy. - Xaùc ñònh vaø löïa choïn khaùch haøng muïc tieâu, khaùch haøng tieàm naêng ñeå phaùt trieån saûn phaåm dòch vuï phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, quy moâ, phaïm vi hoaït ñoäng cuûa töøng NH. Taïo söï khaùc bieät trong caùc saûn phaåm dòch vuï thoâng qua vieäc taêng caùc tieän ích dòch vuï hoaëc thöïc hieän caùc dòch vuï troïn goùi. - Coù chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh, xaùc ñònh thò tröôøng hoaït ñoäng, thöïc hieän caùc böôùc tieáp caän khaùch haøng, xaây döïng toát moái quan heä khaùch haøng - Coâng boá caùc thoâng tin taøi chính ñeå ngöôøi daân tieáp caän, naém baét nhaèm thu huùt ngöôøi daân quan heä vôùi Ngaân haøng vaø haïn cheá ñöôïc nhöõng ruûi ro veà thoâng tin. Naâng cao naêng löïc veà voán thoâng qua caùc hình thöùc phaùt haønh coå phieáu qua thò tröôøng chöùng khoaùn, lôïi nhuaän ñeå laïi, töø nguoàn thu nôï ñaõ ñöôïc xöû lyù,.. 3.12 GIAÛI PHAÙP HOÅ TRÔÏ : 3.12.1 Cô cheá, chính saùch lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng: (1) Veà quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng: Ngaân haøng Nhaø nöôùc ban haønh caùc quy ñònh chuaån möïc veà quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng ngaân haøng. (2) Phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng thò tröôøng lieân ngaân haøng: 84 Ngaân haøng Nhaø nöôùc tieáp tuïc hoaøn thieän cô cheá chính saùch nhaèm phaùt trieån thò tröôøng tieàn teä, naâng cao hieäu quaû cuûa caùc coâng cuï quaûn lyù, taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng phaùt huy ñöôïc vai troø ñieàu tieát, vai troø höôùng daãn, chi phoái, phuø hôïp vôùi neàn kinh teá thò tröôøng, vöøa taïo ñieàu kieän cho caùc NHTMCP chuû ñoäng, linh hoaït trong hoaït ñoäng kinh doanh. (3) Ñaåy maïnh hoaït ñoäng taùi cô caáu laïi heä thoáng Ngaân haøng, cuõng nhö quaù trình cuûng coá chaán chænh hoaït ñoäng cuûa NHTMCP treân ñòa baøn TP: (4) Taïo ñieàu kieän tieáp caän vôùi caùc nguoàn voán coù laõi suaát thaáp ñeå caùc NHTMCP coù ñieàu kieän hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng. 3.12.2 Giaûi phaùp phaùt trieån ñoàng boä caùc thò tröôøng: - Phaùt trieån ñoàng boä caùc thò tröôøng taøi chính, thò tröôøng tieàn teä nhö thò tröôøng traùi phieáu, tín phieáu; thò tröôøng chöùng khoaùn; thò tröôøng ngoaïi teä; - Thaønh laäp moät soá quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn, thaønh laäp vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng toå chöùc ñònh möùc tín nhieäm cho thò tröôøng nôï, taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng naøy phaùt trieån, goùp phaàn phaùt trieån thò tröôøng tieàn teä phaùt trieån. 3.12.3 Chuû tröông cuûa TPHCM : - Taïo ñieàu kieän xaây döïng TPHCM laø trung taâm taøi chính - tieàn teä trong nöôùc vaø cuûa caû khu vöïc Ñoâng nam AÙ. Laø caàu noái thoâng qua caùc hoaït ñoäng toå chöùc hoäi thaûo, trieån laõm cho caùc nhaø saûn xuaát, cung öùng kyõ thuaät, coâng ngheä hieän ñaïi vaø caùc NHTMCP tieáp caän nhau, tìm hieåu, naém baét thoâng tin veà coâng ngheä - Taïo ñieàu kieän hoå trôï cho ngaân haøng phaùt trieån caùc dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng. Phaùt trieån caùc loaïi traùi phieáu cuûa ñòa phöông, ñaûm baûo loaïi traùi phieáu naøy coù khaû naêng thanh khoaûn cao nhaèm kích thích caùc NHTMCP tham gia ñaàu tö 85 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG III Töø nhöõng thöïc traïng hoaït ñoäng NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM, nhöõng yeâu caàu trong quaù trình hoäi nhaäp, chöông III ñaõ xaùx ñònh muïc tieâu , loä trình vaø nguyeân taéc phaùt trieån hoaït ñoäng NHTMCP trong thôøi gian tôùi, ñeå treân cô sôû ñoù, maïnhy daïn ñeà xuaát nhöõng nhoùm giaûi phaùp vöøa mang tính khaéc phuïc nhöõng toàn taïi cuõ vöøa taïo ñieàu kieän naâng cao hieäu quaû vaø naêng löïc hoaït ñoäng cuûa caùc NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM trong quaù trình caïnh tranh vaø hoäi nhaäp. Theo ñoù coù nhöõng giaûi phaùp noäi taïi ñoái vôùi NHTMCP, nhöõng giaûi phaùp hoå trôï töø Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät nam vaø UBND TPHCM…. Nhöõng giaûi phaùp ñöa ra ñeàu treân cô sôû lyù luaän , coù tính thöïc tieån vaø ñöôïc kieåm chöùng qua keát quûa khaûo saùt thöïc teá. 86 KEÁT LUAÄN Hieän nay, heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam ñang trong quaù trình hoäi nhaäp coù nhieàu cô hoäi cho caùc NHTM noùi chung, cho heä thoáng NHTMCP noùi rieâng nhöng cuõng ñöùng tröôùc nhieàu thaùch thöùc, trôû ngaïi. Vaán ñeà quan troïng nhaát laø bieát taän duïng nhöõng cô hoäi naøo cho mình, bieát nhöõng thaùch thöùc naøo ñeå coù theå khaéc phuïc vaø vöôït qua. Trong ñieàu kieän cô cheá chính saùch vöøa chöa ñoàng boä vöøa chöa hoaøn chænh, laïi thieáu nhieàu quy cheá, chuaån möïc hoaït ñoäng; veà coâng ngheä, haï taàng kyõ thuaät coøn ôû trình ñoä coøn thaáp, chöa coù söï keát noái, taäp trung döõ lieäu cao; veà dòch vuï thieáu nhieàu tính tieän ích, chöa taïo ra söï khaùc bieät trong caïnh tranh; veà voán töï coù thì quaù thaáp, naêng löïc taøi chính, quy moâ hoaït ñoäng coøn nhoû; veà khaû naêng thanh toaùn vaãn chöa cao trong khi chöa coù quy trình quaûn trò ruûi ro, quaûn trò thanh khoaûn; nguoàn nhaân löïc vöøa yeáu vöøa thieáu chöa ñaùp öùng caùc yeâu caàu naâng cao, höa thieá laäp heä thoáng aûnh baùochöa coù chieán löôïc kinh doanh trong taàm trung vaø daøi haïn… Trong boái caûnh neàn kinh teá coù nhieàu dieãn bieán thuaän lôïi nhöng cuõng coù nhieàu taùc ñoäng baát lôïi nhöng heä thoáng NHTMCP ñaõ khaúng ñònh ñöôïc vò trí cuûa mình, oån ñònh vaø giöõ vöõng thò phaàn hoaït ñoäng. Tuy nhieân, tröôùc nhöõng caïnh tranh gay gaéy vaø tröôùc nhöõng yeâu caàu hoäi nhaäp thì hoaït ñoäng cuûa heä thoáng NHTMCP treân ñòa baøn vaãn coøn nhieàu haïn cheá nhö : voán thaáp, quy moâ hoaït ñoäng chöa cao; trình ñoä coâng ngheä thaáp; trình ñoä quaûn lyù coøn nhieàu baát caäp; nhaân söï chöa ñaùp öùng yeâu caàu; chöa thieát laäp heä thoáng caûnh baùo, chöa coù quaûn trò ruûi ro hoaøn thieän; chöa coù chieán löôïc kinh doanh toaøn dieän vaø laâu daøi…. Vôùi nhöõng lyù luaän cô baûn veà NHTM vaø töø nhöõng thöïc traïng hoaït ñoäng NHTMCP treân ñòa baøn, luaän vaên ñaõ taäp trung nghieân cöùu hoaït ñoäng vaø phaùt trieån 87 Nhöõng giaûi phaùp ñeàu xuaát ñeàu coù nghieân cöùu treân nhöõng cô sôû lyù luaän cuõng nhö tính thöïc tieån cuûa caùc giaûi phaùp. Ñaëc bieät, baûn thaân ñaõ coá gaéng thöïc hieän khaûo saùt thaêm doø yù kieán cuûa nhöõng nhaø kinh doanh ngaân haøng ( NHTMCP, NHTMNN ), nhöõng nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc, cô cheá, chính saùch cuûa NHTW, nhöõng nhaø quaûn lyù ôû taàm vó moâ hoaït ñoäng cuûa NHTMCP, nhöõng chuyeân gia lyù luaän nghieân cöùu veà nhöõng noäi dung phaân tích ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng ngaân haøng, nhöõng giaûi phaùp ñeà xuaát; nhìn chung ñeàu thoáng nhaát cao vôùi nhöõng tình hình hoaït ñoäng vaø giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng NHTMCP treân ñòa baøn TPHCM Tuy nhieân, ñeà taøi chaéc chaén seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh, raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp, boå sung heát söùc chaân tình vaø quyù baùu cuûa quyù thaày coâ vaø nhöõng ngöôøi coù quan taâm ñeán vaán ñeà naøy ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn chænh hôn. Traân troïng caûm ôn ! 88 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TAØI LIEÄU TIEÁNG VIEÄT 1. Hoà Dieäu ( 2002 ), “ Quaûn trò ngaân haøng ”, Nxb, Thoáng keâ, TPHCM . 2. TS. Nguyeãn Vaên Tieán, Hoïc vieän ngaân haøng ( 2002 ), “ Ñaùnh giaù vaø phoøng ngöøa ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng ”, Nxb, Thoáng keâ . 3/ GS.TS Leâ vaên Tö – Leâ Tuøng Vaân – Leâ Minh Haûi, ( 2001 ) “ Tieàn teä, Ngaân haøng, Thò tröôøng taøi chính ”, Nxb, Thoáng keâ . TAØI LIEÄU DÒCH 1. DWIGHI S.RITTER ( bieân dòch: Nguyeãn Tieán Duõng, Leâ Ngoïc Lieân, Nghieâm chí minh, Traàn Duy Tuù ) ( 2002 )“ Giao dòch ngaân haøng hieän ñaïi - kyõ naêng phaùt trieån caùc dòh vuï taøi chính ”, Nxb, Thoáng keâ . 2. Peter S.Rose, ( 2001 ) “ Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi ”, Nxb, Taøi chính, Haø noäi. CAÙC VAÊN BAÛN, CHEÁ ÑOÄ, BAÙO CAÙO 1. Caùc website tham khaûo: - Website Boä Taøi Chính: - Website Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam: - Website Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu: - Website Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ: 2. Baùo caùo thöôøng nieân: - Naêm 2000-2004 cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam. - Naêm 2003: NHTMCP AÙ Chaâu, NHTMCP Saøi goøn Thöông Tín, NHTMCP Phaùt trieån nhaø, NHTMCP Vieät AÙ, NHTMCP Kyõ thöông, NH noâng nghieäp VN, NH 89 Ñaàu tö vaø Phaùt trieån VN, ngaân haøng Ngoaïi thöông VN, ngaân haøng Coâng thöông VN. - Naêm 2004: NHTMCP AÙ Chaâu, NHTMCP Saøi goøn thöông tín, NHTMCP Phaùt trieån nhaø, NHTMCP Saøigoøn Coâng thöông. 3. Vaên baûn 912/NHNN-CLPT, ngaøy 19/8/2005 cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät nam “ Chieán löôïc phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng giai ñoïan 2006 - 2010 ”. 4. Ngaân haøng nhaø nöôùc chi nhaùnh TPHCM, “ Caùc baùo caùo toång keát hoaït ñoäng ngaân haøng treân ñòa baøn TPHCM töø naêm 1998 ñeán naêm 2004, baùo caùo sô keát hoaït ñoäng ngaân haøng treân ñòa baøn TPHCM 6 thaùng ñaàu naêm 2005”. 5. Ngaân haøng nhaø nöôùc chi nhaùnh TPHCM, “ Baûng caân ñoái taøi saûn caùc ngaân haøng treân ñòa baøn TPHCM töø naêm 1998 ñeán 30/6/2005 ”. 6. Chöông trình, muïc tieâu, loä trình phaùt trieån dòch vuï taøi chính - ngaân haøng treân ñòa baøn TPHCM giai ñoaïn 2001 – 2005.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trong quá trình cạnh tranh và hội nhập.pdf
Luận văn liên quan