Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí Miền Bắc

Mục lục Trang Lời nói đầu 3 Chương 1: Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệp . 5 1.Khái niệm và kết cấu TSLĐ của doanh nghiệp 5 1.1. Tổng quan về doanh nghiệp . 5 1.2. Khái niệm TSLĐ và sự cần thiết phải quản lý TSLĐ 6 1.3. Kết cấu TSLĐ 8 1.4. Vai trò của TSLĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 8 1.5. Nguồn tài trợ TSLĐ của doanh nghiệp 9 2.Phương pháp đánh giá và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ . 10 2.1. Hiệu quả sử dụng TSLĐ 10 2.2. Phương pháp đánh giá . 11 2.2.1. Phương pháp so sánh 11 2.2.2. Phương pháp tỷ số . 13 2.3. Nội dung quản lý TSLĐ . 17 2.3.1. Quản lý dự trữ tồn kho . 17 2.3.2. Quản lý ngân quỹ và các chứng khoán thanh khoản cao 20 2.3.3. Quản lý các khoản phải thu . 25 3.Các nhân tố ảnh hưởng và những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ 29 3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSLĐ . 29 3.2. Các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ 32 Chương 2: Thực trạng sử dụng TSLĐ tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc 33 1.Giới thiệu chung về xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc 33 1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của xí nghiệp 33 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp 37 1.3. Bộ máy tổ chức của xí nghiệp 38 2. Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 40 2.1. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam và môi trường kinh doanh của xí nghiệp trong những năm qua 40 2.2. Hoạt động quản lý tài chính của xí nghiệp 42 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh ở xí nghiệp . 44 3. Thực trạng về sử dụng TSLĐ tại xí nghiệp II 50 3.1. Tình hình nguồn tài trợ cho TSLĐ . 50 3.2. Thực trạng tình hình sử dụng hàng dự trữ, tồn kho . 53 3.3. Thực trạng tình hình sử dụng ngân quỹ . 57 3.4. Thực trạng tình hình quản lý khoản phải thu . 61 3.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ tại xí nghiệp 64 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc 68 1. Phương hướng hoạt động của xí nghiệp trong năm 2003 68 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ 70 2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng dự trữ, tồn kho 72 2.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ . 73 2.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu 76 3.Một số kiến nghị với công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí 79 Kết luận 81 Nhận xét của đơn vị thực tập . 82 Tài liệu tham khảo 83

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí Miền Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸ch rÊt nghiªm tóc vµ ®óng quy ®Þnh. VÒ c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp th× chñ yÕu nguån vèn lµ nî ph¶i tr¶, chiÕm h¬n 99% tæng nguån, trong ®ã nî ng¾n h¹n chiÕm phÇn lín, mét phÇn nhá lµ nî kh¸c, kh«ng cã nî dµi h¹n. Trong nî ng¾n h¹n phÇn nî ph¶i tr¶ lín nhÊt lµ ph¶i tr¶ néi bé v× xÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, ®­îc c«ng ty giao cho phÇn vèn vµ tµi s¶n ®Ó ho¹t ®éng. Theo kú quy ®Þnh xÝ nghiÖp sau khi h¹ch to¸n sÏ ph¶i nép cho c«ng ty sè tiÒn hµng c«ng ty ®· giao, nép lîi nhuËn, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, trÝch nép c¸c quü,… PhÇn vèn mµ xÝ nghiÖp chiÕm dông cña kh¸ch hµng kh«ng lín vµ xÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh vay ng©n hµng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. Nguån vèn chñ së h÷u chØ bao gåm quü khen th­ëng, phóc lîi do c«ng ty quy ®Þnh. PhÇn nguån vèn kinh doanh thuéc chñ së h÷u kh«ng cã v× phÇn nµy xÝ nghiÖp ®­îc c«ng ty cÊp. Lîi nhuËn sau thuÕ còng nép cho c«ng ty vµ do c«ng ty quyÕt ®Þnh ph©n phèi. XÐt vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n cña xÝ nghiÖp, qua ba n¨m, tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®Òu t¨ng cao ®Æc biÖt lµ n¨m 2001 t¨ng 183,1% t­¬ng øng víi trªn 50 tû ®ång so víi n¨m 2000 trong ®ã chñ yÕu lµ do t¨ng vÒ TSL§ kh¸c (1434,8%), hµng tån kho (755,9%) vµ tiÒn (212,2%). Së dÜ gi¸ trÞ tµi s¶n t¨ng cao mµ chñ yÕu lµ t¨ng vÒ TSL§ lµ do cuèi n¨m 2000 xÝ nghiÖp ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng cao vµ cã nhiÒu ®¬n ®Æt hµng nªn nhu cÇu vÒ TSL§ lµ rÊt lín vµ xÝ nghiÖp ®· tËp trung nguån vèn ®Ó tµi trî cho lo¹i tµi s¶n nµy. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña xÝ nghiÖp n¨m 2002 t¨ng 82% so víi n¨m 2001 t­¬ng øng víi trªn 63,5 tû ®ång trong ®ã chñ yÕu lµ do t¨ng vÒ TSL§ kh¸c (160%), c¸c kho¶n ph¶i thu (149%) vµ tµi s¶n cè ®Þnh (110%). Riªng hµng tån kho gi¶m 28,4%. Nh­ vËy tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cña n¨m 2002 chËm h¬n so víi n¨m 2001 nh­ng xÐt vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi th× gi¸ trÞ t¨ng thªm vÉn lín h¬n. N¨m 2002 xÝ nghiÖp ®· b¾t ®Çu cã sù tËp trung h¬n vÒ ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh nh­ viÖc x©y dùng c¸c kho tr¹m, mua c¸c xe bån vËn chuyÓn LPG. Tuy nhiªn cïng víi sù t¨ng thªm vÒ doanh thu trong n¨m 2002 th× c¸c kho¶n ph¶i thu cña xÝ nghiÖp còng t¨ng cao (149%) chøng tá xÝ nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn lµ kh¸ lín. §Ó ®¸nh gi¸ tèt h¬n t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty, ta theo dâi mét sè chØ tiªu tµi chÝnh ë biÓu ®å sau: (N¨m 2002 tÝnh theo gi¸ quy ®æi) Nh×n vµo biÓu ®å 1 ta cã thÓ thÊy hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cña xÝ nghiÖp gi¶m qua 3 n¨m. §iÒu nµy lµ do tèc ®é t¨ng cña doanh thu chËm h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña gi¸ trÞ tµi s¶n. Doanh lîi tµi s¶n cã xu h­íng gi¶m, ®Æc biÖt lµ n¨m 2002 (n¨m 2002, doanh lîi tµi s¶n lµ 0,01). Nh­ ®· gi¶i thÝch ë trªn vÒ sù thay ®æi vÒ gi¸ vèn trong n¨m 2002 lµm LNST gi¶m. NÕu tÝnh theo gi¸ quy ®æi th× ROA cña xÝ nghiÖp n¨m 2002 lµ 0,18 b»ng víi n¨m 2001. Doanh lîi vèn chñ së h÷u cña xÝ nghiÖp cao vµ t¨ng m¹nh qua 3 n¨m (cô thÓ ROE n¨m 2000 lµ 47,64; n¨m 2001 lµ 114,27; n¨m 2002 ®· quy ®æi lµ 742,04). Lý do chñ yÕu lµ vèn chñ së h÷u cña xÝ nghiÖp ë ®©y chØ bao gåm phÇn quü phóc lîi, khen th­ëng do c«ng ty trÝch cho gi¶m trong khi LNST t¨ng. V× vèn chñ së h÷u cña xÝ nghiÖp phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh lµ kh«ng cã nªn ®©y lµ chØ tiªu kh«ng cã nhiÒu ý nghÜa ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. 3. Thùc tr¹ng vÒ sö dông tµi s¶n l­u ®éng t¹i xÝ nghiÖp II: 3.1. T×nh h×nh nguån tµi trî cho tµi s¶n l­u ®éng: §Ó ®¸nh gi¸ vÒ t×nh tr¹ng sö dông TSL§, chóng ta sÏ xem xÐt theo ba khÝa c¹nh lµ t×nh h×nh qu¶n lý c¸c kho¶n dù tr÷ tån kho, t×nh h×nh sö dông tiÒn mÆt vµ qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu. Song tr­íc tiªn chóng ta sÏ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu TSL§, tû träng cña TSL§ trong tæng tµi s¶n cña xÝ nghiÖp vµ c¸c nguån tµi trî cho TSL§ t¹i xÝ nghiÖp. VÒ c¬ cÊu tµi s¶n chóng ta sÏ theo dâi trªn biÓu ®å sau: Trong tæng tµi s¶n th× tµi s¶n l­u ®éng chiÕm phÇn lín, xÊp xØ 90%. Qua ba n¨m c¶ tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh ®Òu t¨ng trong ®ã tµi s¶n l­u ®éng n¨m 2001 t¨ng 193,6% t­¬ng øng víi trªn 47,5 tû ®ång so víi n¨m 2000, cßn tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng 94,1% t­¬ng øng víi 2,7 tû ®ång. N¨m 2002 so víi n¨m 2001, tµi s¶n l­u ®éng t¨ng víi tèc ®é chËm h¬n, chØ cã 79,7% t­¬ng øng víi gÇn 57,5 tû ®ång trong ®ã tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng ®Õn 110,6% t­¬ng øng víi 6,1 tû ®ång chøng tá n¨m nµy xÝ nghiÖp ®· b¾t ®Çu chó träng h¬n trong ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh mµ chñ yÕu lµ x©y dùng hÖ thèng kho tr¹m ë c¸c tØnh vµ mua xe chuyªn chë hµng. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n nãi chung còng t¨ng trong ®ã n¨m 2001 t¨ng m¹nh (n¨m 2001 t¨ng 183% t­¬ng øng víi trªn 50 tû ®ång so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 t¨ng 82% t­¬ng øng víi trªn 63,5 tû ®ång). VÒ c¬ cÊu TSL§ chóng ta sÏ theo dâi ë biÓu ®å 3. Trong tæng gi¸ trÞ TSL§ th× phÇn chiÕm tû lÖ lín nhÊt lµ c¸c kho¶n ph¶i thu (n¨m 2000 chiÕm 60,1%; n¨m 2001 chiÕm 31%; n¨m 2002 chiÕm 43,1%). C¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm phÇn lín nh­ vËy lµ do chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i cña xÝ nghiÖp. TiÒn còng lµ mét kho¶n môc chiÕm mét tû lÖ t­¬ng ®èi lín trong TSL§ cña xÝ nghiÖp. Cô thÓ lµ n¨m 2000 chiÕm 29,5%; n¨m 2001 chiÕm 31,4%; n¨m 2002 chiÕm 24,5%. Hµng dù tr÷, tån kho chiÕm mét tû lÖ kh«ng lín nh­ng riªng n¨m 2001 chiÕm ®Õn 21% trong khi n¨m 2000 vµ 2001 tû lÖ nµy chØ xÊp xØ 10%. §iÒu nµy lµ do vµo cuèi n¨m 2001 xÝ nghiÖp ®· nhËp vÒ mét l« b×nh trÞ gi¸ 14 tû ®ång lµm cho dù tr÷ cña n¨m nµy t¨ng ®ét xuÊt. PhÇn cßn l¹i trong TSL§ lµ phÇn TSL§ kh¸c chiÕm mét tû träng ngµy cµng cao. VÒ nguån tµi trî chóng ta theo dâi b¶ng 3. Nguån vèn chñ së h÷u ë ®©y kh«ng ®­îc dïng ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh v× nã chØ lµ sè tiÒn trong quü khen th­ëng phóc lîi. Nguån vèn chñ yÕu ®Ó tµi trî cho TSL§ lµ phÇn ph¶i tr¶ néi bé v× nguån vèn nµy c«ng ty cÊp cho xÝ nghiÖp d­íi h×nh thøc tµi s¶n hoÆc tiÒn ®Ó cho xÝ nghiÖp ho¹t ®éng. §Õn cuèi n¨m xÝ nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n tr¶ cho c«ng ty gi¸ hµng ho¸ ®· cÊp cho vµ c¸c phÇn ph¶i tr¶ kh¸c cho c«ng ty. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i toµn bé phÇn nguån vèn nµy ®­îc tµi trî cho TSL§ mµ mét phÇn nã ®­îc tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh. Mét nguån quan träng n÷a lµ phÇn vèn xÝ nghiÖp chiÕm dông cña ng­êi b¸n do chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn tû träng cña nguån vèn nµy ngµy cµng nhá. Ngoµi ra nguån tµi trî cho TSL§ cßn bao gåm phÇn ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc, nî kh¸c. Nh­ng nh×n chung nguån tµi trî lín nhÊt cho TSL§ vÉn lµ nguån do c«ng ty cÊp. XÝ nghiÖp kh«ng vay ng©n hµng tiÒn ®Ó ho¹t ®éng kÓ c¶ nguån ng¾n h¹n hay dµi h¹n. Trªn ®©y chØ lµ nh÷ng nhËn ®Þnh kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh TSL§ t¹i xÝ nghiÖp II trong ba n¨m qua. D­íi ®©y chóng ta sÏ xem xÐt cô thÓ t×nh h×nh sö dông c¸c kho¶n môc chÝnh trong c¬ cÊu TSL§ lµ hµng dù tr÷ tån kho, tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thu. 3.2. Thùc tr¹ng sö dông hµng dù tr÷, tån kho: Do xÝ nghiÖp cã hÖ thèng kho, tr¹m t­¬ng ®èi réng nªn t¹i mçi kho tr¹m ®Òu cã bé phËn riªng ®Ó qu¶n lý hµng dù tr÷, tån kho. Tuy nhiªn viÖc qu¶n lý vµ theo dâi kho¶n môc nµy mét c¸ch tæng thÓ do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n ®¶m nhiÖm trªn c¬ së c¸c chøng tõ xuÊt nhËp kho. ViÖc x¸c ®Þnh l­îng dù tr÷ do phßng kinh doanh cña xÝ nghiÖp ®¶m nhiÖm. Hµng th¸ng xÝ nghiÖp sÏ lªn kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh l­îng dù tr÷ hµng ho¸ c¨n cø vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ møc tån kho ®Çu th¸ng. Kh¸ch hµng ë ®©y lµ c¸c hé c«ng nghiÖp, c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c ®¹i lý,… Víi c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng kh¸c nhau, t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau th× l­îng ®Æt hµng còng kh¸c nhau. C¸c hé c«ng nghiÖp th­êng mua hµng víi khèi l­îng lín nªn xÝ nghiÖp cã thÓ b¸n LPG b»ng xe bån, cßn c¸c cöa hµng, ®¹i lý th«ng th­êng b¸n cho ng­êi tiªu dïng nªn mua hµng víi khèi l­îng nhá h¬n vµ th­êng xÝ nghiÖp b¸n LPG b»ng b×nh. Sau khi kh¸ch hµng ®Æt hµng víi xÝ nghiÖp th× xÝ nghiÖp sÏ lµm ®¬n ®Æt hµng víi c«ng ty ®Ó ®¨ng ký khèi l­îng hµng. Møc dù tr÷ th«ng th­êng lín h¬n l­îng hµng sÏ xuÊt ®Ó ®¶m b¶o møc dù tr÷ an toµn, s½n sµng ®¸p øng víi nh÷ng biÕn ®éng vÒ cÇu hµng ho¸ hay nh÷ng biÕn ®éng kh¸c cña thÞ tr­êng. Møc dù tr÷ nµy bao gåm c¶ phÇn tån kho vµ l­îng hµng ®Æt víi c«ng ty. Thêi gian ®Æt hµng còng ®­îc x¸c ®Þnh khi cã ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ cã tÝnh ®Õn thêi gian chªnh lÖch trong kh©u vËn chuyÓn. ViÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ ph¶i mÊt mét kho¶ng thêi gian do ph¶i qua nhiÒu kh©u vµ do sù ph©n bè c¸c kho tr¹m vÒ mÆt ®Þa lý. C¸c chøng tõ sö dông chñ yÕu ë ®©y lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng, phiÕu xuÊt - nhËp kho, lÖnh xuÊt - nhËp kho, biªn b¶n giao nhËn. T¹i kho ®Çu mèi, sau khi ®¨ng ký víi c«ng ty vÒ khèi l­îng hµng th× xÝ nghiÖp sÏ nhËp hµng tõ tµu vµo kho. C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn hµng sÏ lµm phiÕu xuÊt kho. T¹i kho, c¨n cø vµo phiÕu c©n sÏ lµm phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. Hµng ho¸ ®­îc giao cho kh¸ch hµng sÏ cã biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸ vµ xÝ nghiÖp sÏ lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng. T¹i c¸c kho tr¹m kh¸c còng c¨n cø vµo l­îng hµng xuÊt nhËp kho ®Ó lËp c¸c phiÕu xuÊt nhËp kho, tõ ®ã cã thÓ theo dâi ®­îc l­îng hµng ho¸ tån kho còng nh­ l­îng hµng ho¸ ®­îc nhËp, xuÊt. Dù tr÷ hµng ho¸ ë ®©y chñ yÕu lµ LPG. Ngoµi ra lµ phÇn c¸c hµng ho¸ kh¸c bao gåm bÕp gas, phô kiÖn, van (b×nh gas), dù tr÷ vËt t­ (phÇn c«ng cô, dông cô trong kho) chñ yÕu lµ b×nh gas. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt nhËp kho th× bé phËn kÕ to¸n cã thÓ theo dâi ®­îc l­îng hµng ho¸, vËt t­ trong c¸c kho tr¹m t¨ng, gi¶m; tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc møc tån kho cuèi kú. ViÖc kiÓm kª, kiÓm tra ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý còng nh­ ®Ó tr¸nh thÊt tho¸t tµi s¶n cho xÝ nghiÖp. VÒ t×nh h×nh hµng dù tr÷, tån kho cña xÝ nghiÖp, chóng ta theo dâi ë b¶ng 4. Trong tæng gi¸ trÞ hµng dù tr÷ tån kho cña xÝ nghiÖp th× c«ng cô, dông cô trong kho lµ phÇn chiÕm tû träng rÊt lín (n¨m 2000 lµ 99,1%; n¨m 2001 chiÕm 93,3%). Tuy nhiªn n¨m 2002 tû lÖ c«ng cô dông cô trong kho ®· gi¶m ®i ®¸ng kÓ, chØ cßn l¹i 4,2%. §iÒu nµy cã thÓ ®­îc gi¶i thÝch nh­ sau: n¨m 2000 xÝ nghiÖp vÉn cßn ®ang lµ chi nh¸nh cña c«ng ty. Lóc nµy chi nh¸nh chØ theo dâi hµng hãa vÒ sè l­îng vµ kh«ng cã tån kho hµng ho¸ trªn sæ s¸ch. Hµng ho¸ (ë ®©y lµ LPG) ®­îc c«ng ty giao cho chi nh¸nh, chi nh¸nh b¸n hµng ®i thu tiÒn vÒ, sau khi trõ ®i chi phÝ ë chi nh¸nh sÏ nép l¹i sè tiÒn b¸n hµng cho c«ng ty. Do ®ã nh×n trªn b¶ng 4 ta kh«ng thÊy cã sè liÖu vÒ LPG cña n¨m 2000. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho tæng gi¸ trÞ hµng dù tr÷ tån kho cña n¨m 2000 thÊp vµ c«ng cô dông cô trong kho chiÕm tû träng cao. Tõ n¨m 2001 trë ®i, xÝ nghiÖp ®· h¹ch to¸n tån kho hµng ho¸ trªn sæ s¸ch bëi lóc nµy c«ng ty thùc hiÖn b¸n hµng ho¸ cho xÝ nghiÖp theo gi¸ thµnh vµ cã ph¸t ho¸ ®¬n b¸n hµng. §iÒu nµy ®· lµm cho tû träng hµng ho¸ t¨ng lªn 6,7% vµ t¨ng 6063,6% so víi n¨m 2000. Tuy nhiªn cuèi n¨m 2001 th× xÝ nghiÖp l¹i nhËp mét l« b×nh cã gi¸ trÞ lín nªn vÉn lµm cho tû träng cña c«ng cô dông cô trong kho cao, ®ång thêi còng lµm cho tæng gi¸ trÞ hµng dù tr÷ tån kho t¨ng 755,9% so víi n¨m 2000 t­¬ng øng víi trªn 13 tû ®ång vµ lín h¬n cña n¨m 2002 trªn 4 tû ®ång t­¬ng øng víi 28,2%. §Õn n¨m 2002 do kh«ng cã biÕn ®éng lín vÒ sè l­îng c«ng cô dông cô nh­ trong n¨m 2001 nªn tû träng cña phÇn nµy chØ cßn ë møc rÊt thÊp, cßn hµng ho¸ chiÕm 37,5%; hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng chiÕm 57%. Nh×n chung t×nh h×nh hµng dù tr÷ tån kho t¹i xÝ nghiÖp còng cã nhiÒu biÕn ®éng theo c¸c n¨m. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông hµng dù tr÷ tån kho ta theo dâi biÓu ®å sau: Do n¨m 2000 kh«ng cã tån kho vÒ LPG nªn chóng ta kh«ng tÝnh c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông hµng dù tr÷ tån kho cña n¨m nµy v× nÕu cã th× viÖc so s¸nh lµ kh«ng ®­îc chÝnh x¸c. N¨m 2001 hµng dù tr÷ tån kho quay ®­îc 9,3 vßng; n¨m 2002 lµ 18,7 vßng vµ ®iÒu nµy lµm cho thêi gian mét vßng quay dù tr÷ cña n¨m 2002 ng¾n h¬n. Tõ sè liÖu nµy ta ch­a thÓ kÕt luËn viÖc sö dông hµng dù tr÷ tån kho cña xÝ nghiÖp II lµ tèt hay kh«ng tèt song so s¸nh gi÷a 2 n¨m th× cã thÓ nhËn thÊy viÖc sö dông ®· cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn nÕu xÐt riªng vÒ vßng quay cña dù tr÷ hµng ho¸ th× n¨m 2001 hµng ho¸ dù tr÷ quay ®­îc 139,6 vßng trong khi n¨m 2002 chØ lµ 49,9 vßng. Lý do lµ tèc ®é t¨ng cña doanh thu chËm h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña dù tr÷ hµng ho¸ (doanh thu t¨ng 43,8% trong khi dù tr÷ hµng ho¸ t¨ng 302,4%). Tõ ®©y cã thÓ thÊy r»ng xÝ nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn dù tr÷ hµng ho¸ còng nh­ viÖc lµm t¨ng doanh thu ®Ó ®¶m b¶o viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n. 3.3. Thùc tr¹ng sö dông ng©n quü: C«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i xÝ nghiÖp II do phßng kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Thñ quü lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c phiÕu thu, phiÕu chi, thùc hiÖn viÖc thu chi tiÒn mÆt trªn c¬ së c¸c phiÕu thu, phiÕu chi cã ®Çy ®ñ c¸c ch÷ ký theo quy ®Þnh, ®ång thêi thùc hiÖn viÖc kiÓm kª quü hµng ngµy. C¸c kho¶n nhËp quü bao gåm chñ yÕu lµ tiÒn b¸n hµng, tiÒn vèn c«ng ty cÊp cho xÝ nghiÖp,… C¸c kho¶n xuÊt quü bao gåm xuÊt quü mua nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, mua tµi s¶n cè ®Þnh, tr¶ l­¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn, nép thuÕ, nép tr¶ c«ng ty, c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh th­êng xuyªn (x¨ng dÇu « t«, chi phÝ b¶o d­ìng ®Þnh kú, chi phÝ hµnh chÝnh nh­ ®iÖn n­íc, v¨n phßng phÈm,…) vµ c¸c kho¶n chi kh¸c. ViÖc ho¹ch ®Þnh ng©n quü do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n tiÕn hµnh mµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh lµ tr­ëng phßng. XÝ nghiÖp sÏ lªn kÕ ho¹ch ng©n quü trong tõng th¸ng b»ng c¸ch dù trï c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn mÆt vµ l­îng tiÒn mÆt sÏ thu ®­îc trong th¸ng. L­îng tiÒn mÆt thu ®­îc chñ yÕu lµ tiÒn b¸n hµng mµ phÇn lín lµ tõ viÖc b¸n LPG b»ng b×nh. §Ó x¸c ®Þnh l­îng tiÒn mÆt sÏ nhËp quü nµy ph¶i cÇn tíi sù phèi hîp cña phßng kinh doanh. C¸c chi phÝ ph¶i tr¶ trong th¸ng bao gåm chi phÝ ph¶i tr¶ theo hîp ®ång vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh th­êng xuyªn. Trªn c¬ së c¸c kho¶n thu vµ chi, xÝ nghiÖp sÏ c©n ®èi tiÒn mÆt trong th¸ng theo c«ng thøc tæng chi phÝ ph¶i tr¶ trong kú = (l­îng tiÒn mÆt sÏ thu + l­îng tiÒn mÆt tån quü). ViÖc c©n ®èi nµy cã tÝnh ®Õn thêi ®iÓm thùc tÕ thu tiÒn vÒ vµ xuÊt tiÒn ra nªn sè tiÒn mÆt tån quü thùc tÕ th­êng lín h¬n so víi møc tån quü ®Ó duy tr× c¸n c©n tiÒn mÆt. Nh­ vËy l­îng tiÒn mÆt tån quü ®· bao gåm c¶ møc dù phßng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña xÝ nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua xÝ nghiÖp lu«n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt tèt, lu«n ®¸p øng kÞp thêi c¸c kho¶n chi ph¸t sinh do l­îng tiÒn mÆt nhËp quü thanh to¸n tõ viÖc b¸n lÎ lµ rÊt lín. XÝ nghiÖp Ýt khi ph¶i rót tiÒn tõ ng©n hµng ®Ó ®¸p øng c¸c kho¶n chi tr¶ trong kú ho¹t ®éng. Cuèi mçi ngµy, thñ quü tiÕn hµng kiÓm kª quü, nÕu sè tiÒn mÆt trong quü lín h¬n so víi møc tån quü theo kÕ ho¹ch th× doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh göi sè tiÒn ®ã vµo ng©n hµng ®Ó sinh l·i. Ngoµi viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, xÝ nghiÖp cßn cã c¸c h×nh thøc thanh to¸n bï trõ hoÆc chuyÓn kho¶n. H×nh thøc thanh to¸n nµy chñ yÕu lµ tõ ho¹t ®éng b¸n LPG cho c¸c hé c«ng nghiÖp, sè tiÒn thanh to¸n lín. XÝ nghiÖp cã më tµi kho¶n t¹i Vietcombank Hµ Néi t¹o thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n còng nh­ c¸c ho¹t ®éng göi tiÒn, rót tiÒn. XÝ nghiÖp sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra quü theo ®Þnh kú hoÆc cã thÓ lµ kiÓm tra ®ét xuÊt ®Ó xem xÐt l­îng tiÒn tån quü, c¸c kho¶n thu chi còng nh­ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ng©n quü cã ®­îc chÊp hµnh nghiªm chØnh hay kh«ng. T×nh h×nh sö dông ng©n quü ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng 5. TiÒn göi ng©n hµng lµ bé phËn chiÕm phÇn lín trong ng©n quü cña xÝ nghiÖp, th­êng xÊp xØ 98%. Cßn l¹i lµ tiÒn mÆt t¹i quü. Qua 3 n¨m kho¶n môc tiÒn cña xÝ nghiÖp cã t¨ng trong ®ã n¨m 2001 t¨ng cao (t¨ng 212,2% t­¬ng øng trªn 15 tû ®ång so víi n¨m 2001 mµ chñ yÕu lµ t¨ng ë phÇn tiÒn göi ng©n hµng víi 214,7% t­¬ng øng trªn 15 tû ®ång). N¨m 2002 tèc ®é t¨ng chËm h¬n, chØ kho¶ng trªn 40% t­¬ng øng víi h¬n 9 tû ®ång trong ®ã tiÒn mÆt t¹i quü t¨ng 42,9% vµ tiÒn göi ng©n hµng t¨ng 40,4%. Sè tiÒn göi ng©n hµng ®Ó sinh l·i ®· ®em l¹i nguån thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ kh¸ lín vµ t¨ng m¹nh qua 3 n¨m (n¨m 2001 t¨ng 259,1% so víi n¨m 2000; n¨m 2002 t¨ng 93,1% so víi n¨m 2001). §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông ng©n quü cña xÝ nghiÖp chóng ta sÏ xem biÓu ®å sau: N¨m 2000 tiÒn t¹i xÝ nghiÖp quay ®­îc 8,4 vßng; n¨m 2001 lµ 6,2 vßng vµ n¨m 2002 lµ 6,4 vßng. Nh­ vËy lµ vßng quay tiÒn cña n¨m 2001 vµ 2002 cã gi¶m ®i so víi n¨m 2000. §iÒu nµy lµ do tèc ®é t¨ng cña tiÒn trong n¨m 2001 vµ n¨m 2002 lµ rÊt lín vµ lín h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu. §iÒu nµy còng lµm ¶nh h­ëng tíi thêi gian vßng quay tiÒn. Vßng quay tiÒn n¨m 2001 lµ lín nhÊt víi 42,8 ngµy; cña n¨m 2002 lµ 56,4 vßng vµ n¨m 2000 lµ 42,8 ngµy. Nh­ vËy n¨m 2001 vµ n¨m 2002 viÖc sö dông ng©n quü kh«ng hiÖu qu¶ b»ng n¨m 2000. Víi viÖc dù tr÷ tiÒn lín, phÇn nµo hiÖu qu¶ sö dông ng©n quü bÞ gi¶m ®i song nã ®¶m b¶o cho xÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt h¬n. §iÒu nµy còng mét phÇn gi¶i thÝch cho viÖc xÝ nghiÖp cho ®Õn nay vÉn ch­a ph¶i ®i vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó ®¸p øng kh¶ n¨ng thanh to¸n hay ®Ó tµi trî cho tµi s¶n l­u ®éng cña xÝ nghiÖp. 3.4. Thùc tr¹ng qu¶n lý kho¶n ph¶i thu: ViÖc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i lµ mét viÖc tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ víi xÝ nghiÖp II nãi riªng. ViÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn tÝn dông do phßng kinh doanh ®¶m nhiÖm cã sù phª duyÖt cña ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp. Qua c¸c n¨m th× còng cã sù thay ®æi vÒ c¸c tiªu chuÈn tÝn dông cho phï hîp song nh×n chung c¸c tiªu chuÈn nµy kh«ng cã sù thay ®æi nhiÒu. ViÖc ¸p dông chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i chñ yÕu lµ ®èi víi c¸c kh¸ch hµng lµ nh÷ng hé c«ng nghiÖp mua hµng víi khèi l­îng lín. Th«ng th­êng ®©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng quen vµ cã quan hÖ trong kinh doanh tèt. ChÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i cô thÓ ®­îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång mua b¸n. XÝ nghiÖp quy ®Þnh thêi h¹n thanh to¸n hîp ®ång lµ sau 1 th¸ng 10 ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång tÝn dông th­¬ng m¹i ®­îc ký kÕt. XÝ nghiÖp khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ tiÒn sím th«ng qua viÖc chiÕt khÊu tiÒn mÆt vµ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín trong mét lÇn mua theo h×nh thøc chiÕt khÊu b¸n lÎ. Tuú vµo thêi gian kh¸ch hµng tr¶ tiÒn sím mµ xÝ nghiÖp quy ®Þnh c¸c møc chiÕt khÊu tiÒn mÆt kh¸c nhau song h×nh thøc nµy rÊt Ýt ®­îc thùc hiÖn. ViÖc ¸p dông h×nh thøc chiÕt khÊu b¸n lÎ phæ biÕn h¬n vµ còng ®­îc quy ®Þnh víi khèi l­îng hµng ho¸ ®­îc mua kh¸c nhau, kh¸ch hµng ®­îc h­ëng møc chiÕt khÊu kh¸c nhau. ChÝnh tõ viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i mµ xÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng kho¶n tiÒn bÞ kh¸ch hµng nî lµm ph¸t sinh c¸c kho¶n ph¶i thu. ViÖc theo dâi vµ ®èc thóc kh¸ch hµng tr¶ nî do phßng kinh doanh vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n phèi hîp thùc hiÖn. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu theo c¶ hai m« h×nh x¸c ®Þnh tuæi vµ m« h×nh sè d­ kho¶n ph¶i thu. Riªng ®èi víi m« h×nh sè d­ kho¶n ph¶i thu ®· ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch chi tiÕt ®Õn tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng v× sè l­îng kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín lµ kh«ng nhiÒu nªn viÖc thùc hiÖn kh«ng khã kh¨n vµ tèn nhiÒu chi phÝ. Khi c¸c kho¶n kh¸ch hµng nî xÝ nghiÖp s¾p ®Õn h¹n ph¶i tr¶ th× xÝ nghiÖp sÏ gäi ®iÖn ®Õn ®Ó nh¾c nhë. §Õn h¹n, xÝ nghiÖp sÏ göi th«ng b¸o vµ trong tr­êng hîp mµ kh¸ch hµng ch­a tr¶ nî th× xÝ nghiÖp sÏ göi th­ nh¾c nhë ®Õn kh¸ch hµng. NÕu kh¸ch hµng vÉn kh«ng chÞu tr¶ tiÒn th× gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cïng víi ®¹i diÖn phßng kinh doanh vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Õn gÆp trùc tiÕp kh¸ch hµng ®Ó lµm viÖc gi¶i quyÕt vµ nÕu t×nh tr¹ng nµy vÉn cßn kÐo dµi th× sÏ ph¶i ®­a ra toµ ¸n kinh tÕ. Tuy nhiªn cho ®Õn nay th× xÝ nghiÖp ch­a ph¶i ®­a mét tr­êng hîp nµo ra toµ ¸n kinh tÕ ®Ó gi¶i quyÕt viÖc thu håi nî song viÖc c¸c kh¸ch hµng kÐo dµi thêi gian thanh to¸n vÉn x¶y ra nhiÒu. Trong hîp ®ång tÝn dông th­¬ng m¹i xÝ nghiÖp còng cã quy ®Þnh møc tiÒn ph¹t trong tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n. Tuy nhiªn phÇn lín th× xÝ nghiÖp chØ cã thÓ thu håi ®­îc sè tiÒn b¸n hµng, cßn sè tiÒn ph¹t do sù chËm trÔ tr¶ tiÒn mua hµng cña kh¸ch hµng hÇu nh­ kh«ng nhËn ®­îc, mét phÇn v× hä kh«ng tr¶, mét phÇn lµ ®Ó gi÷ mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. T×nh h×nh c¸c kho¶n ph¶i thu cña xÝ nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn ë trong b¶ng 6. Cïng víi sù t¨ng cña doanh thu, c¸c kho¶n ph¶i thu cña xÝ nghiÖp còng t¨ng theo. N¨m 2001 t¨ng 51,6% so víi n¨m 2000 t­¬ng øng víi trªn 7,5 tû ®ång; n¨m 2002 t¨ng 149,6% so víi n¨m 2001 t­¬ng øng víi gÇn 33,5 tû ®ång. Trong c¸c kho¶n ph¶i thu th× chñ yÕu vÉn lµ ph¶i thu cña kh¸ch hµng (n¨m 2000 chiÕm 99,4%; n¨m 2001 chiÕm 89,5%; n¨m 2002 chiÕm 86,7%) vµ c¸c kho¶n ph¶i thu nµy ngµy cµng t¨ng. So víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu th× tèc ®é t¨ng cña c¸c kho¶n ph¶i thu nhanh h¬n chøng tá xÝ nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn nhiÒu h¬n. XÐt vÒ hiÖu qu¶ qu¶n lý kho¶n ph¶i thu, chóng ta sÏ tÝnh to¸n chØ tiªu kú thu tiÒn b×nh qu©n. Kú thu tiÒn b×nh qu©n cña n¨m 2000 lµ 87 ngµy; n¨m 2001 lµ 57 ngµy; n¨m 2002 lµ 99 ngµy. Nh­ vËy ta cã thÓ thÊy n¨m 2001 viÖc qu¶n lý kho¶n ph¶i thu cã hiÖu qu¶ h¬n c¶ cßn n¨m 2002 chØ tiªu nµy qu¸ cao v× trong n¨m nµy c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng nhanh h¬n so víi tèc ®é t¨ng doanh thu. V× vËy xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý kho¶n ph¶i thu hiÖu qu¶ h¬n n÷a ®Ó lµm gi¶m chØ tiªu nµy xuèng. 3.5. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông TSL§ t¹i xÝ nghiÖp II: §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t vÒ hiÖu qu¶ sö dông TSL§ cña xÝ nghiÖp II, ngoµi viÖc t×m hiÓu vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng sö dông hµng dù tr÷, tån kho; ng©n quü vµ c¸c kho¶n ph¶i thu ra chóng ta sÏ xem xÐt thªm mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông TSL§ ë biÓu ®å sau: Nh×n vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña xÝ nghiÖp ta thÊy trong ba n¨m kh¶ n¨ng thanh to¸n kh«ng cã biÕn ®éng lín. Nh­ vËy tèc ®é t¨ng cña gi¸ trÞ TSL§ vµ cña c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n lµ t­¬ng ®èi ®ång ®Òu. Tuy nhiªn nh­ ta thÊy chØ tiªu nµy cña xÝ nghiÖp ch­a cao v× xÝ nghiÖp phÇn lín nguån tµi trî lµ nî ng¾n h¹n nªn mÆc dï gi¸ trÞ TSL§ trong tæng tµi s¶n lín th× kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh còng kh«ng cao. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh còng vËy. Gi÷a c¸c n¨m kh«ng cã sù biÕn ®æi lín nh­ng chØ tiªu nµy cã thÓ nãi lµ thÊp. MÆc dï vËy th× xÝ nghiÖp vÉn cã thÓ ®¶m b¶o thanh to¸n tèt cho ng­êi b¸n v× phÇn nî ng¾n h¹n chñ yÕu lµ nî c«ng ty mµ th«ng th­êng cuèi n¨m xÝ nghiÖp míi tiÕn hµnh tr¶ néi bé. Nh×n trªn biÓu ®å chóng ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông TSL§ cña xÝ nghiÖp ngµy cµng gi¶m ®i (n¨m 2000, TSL§ quay ®­îc 2,5 vßng; n¨m 2001 lµ 2 vßng vµ n¨m 2002 lµ 1,6 vßng), tõ ®ã dÉn ®Õn kú lu©n chuyÓn cña TSL§ ngµy cµng lín (n¨m 2000 kú lu©n chuyÓn TSL§ lµ 145 ngµy; n¨m 2001 lµ 184 ngµy; n¨m 2002 lµ 230 ngµy). Thùc tÕ ®©y lµ ®iÒu kh«ng tèt v× nh­ vËy tøc lµ mÆc dï gi¸ trÞ TSL§ xÝ nghiÖp t¨ng lªn nh­ng cµng ngµy th× mét ®ång gi¸ trÞ TSL§ l¹i t¹o ra ®­îc Ýt doanh thu h¬n. VÒ kh¶ n¨ng sinh l·i cña TSL§ th× xÝ nghiÖp duy tr× ë møc kh¸ æn ®Þnh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ tèc ®é t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ ®­îc duy tr× b»ng víi tèc ®é t¨ng cña gi¸ trÞ TSL§. Nh­ vËy, qua viÖc t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ viÖc sö dông TSL§ t¹i xÝ nghiÖp II, chóng ta cã thÓ thÊy ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp cã nh÷ng mÆt tèt vµ còng cã nh÷ng mÆt ch­a tèt. Cô thÓ lµ: a/ Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc: Nh×n chung qua 3 n¨m ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt, kinh doanh cã l·i, doanh thu t¨ng, LNST t¨ng, gi¸ trÞ tµi s¶n nãi chung t¨ng, hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra, tu©n theo ®óng c¸c yªu cÇu vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc vµ c«ng ty, m¹ng l­íi tiªu thô ngµy cµng më réng. MÆc dï doanh thu thuÇn t¨ng víi tèc ®é ch­a cao so víi tèc ®é t¨ng cña c¸c kho¶n môc trong TSL§ lµm c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông cßn thÊp nh­ng víi viÖc lµm gi¶m chi phÝ, ®Æc biÖt lµ chi phÝ qu¶n lý nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp vÉn ®em l¹i lîi nhuËn sau thuÕ cao.Tõ ®ã lµm cho kh¶ n¨ng sinh l·i cña TSL§ æn ®Þnh. §èi víi viÖc sö dông TSL§ còng cã nh÷ng ­u ®iÓm nh­ c¸c ho¹t ®éng xuÊt, nhËp kho, quü ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ cã ®Çy ®ñ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ. C¸c kÕ ho¹ch vÒ ng©n quü hay hµng dù tr÷, tån kho còng ®­îc x©y dùng cho tõng th¸ng, c¸c møc dù tr÷ bao gåm c¶ møc dù tr÷ an toµn, b¶o ®¶m cho xÝ nghiÖp kÞp thêi gi¶i quyÕt víi nh÷ng biÕn ®éng x¶y ra. C¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i còng ®­îc x©y dùng mét c¸ch chi tiÕt, trong ®ã cã quy ®Þnh rÊt râ vÒ c¸c tiªu chuÈn tÝn dông th­¬ng m¹i. ViÖc theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu ®­îc thùc hiÖn theo c¶ hai m« h×nh s¾p xÕp tuæi vµ m« h×nh x¸c ®Þnh sè d­ kho¶n ph¶i thu nªn xÝ nghiÖp cã thÓ gi¸m s¸t ®­îc chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu. b/ H¹n chÕ: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua, xÝ nghiÖp II còng cßn mét sè h¹n chÕ nh­ sau: Qua ba n¨m, doanh thu cña xÝ nghiÖp ®Òu t¨ng song tèc ®é t¨ng cßn ch­a cao. So víi tèc ®é t¨ng cña gi¸ trÞ tµi s¶n th× tèc ®é t¨ng cña doanh thu chËm h¬n lµm cho kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña tµi s¶n bÞ gi¶m ®i. XÐt vÒ t×nh h×nh sö dông kho¶n dù tr÷, tån kho; ng©n quü vµ c¸c kho¶n ph¶i thu chóng ta thÊy møc ®é æn ®Þnh ch­a cao, c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông cßn thÊp. Tuy vßng quay dù tr÷ t¨ng nh­ng vßng quay dù tr÷ hµng ho¸ gi¶m chøng tá viÖc dù tr÷ hµng ho¸ (LPG) ch­a tèt vµ hiÖu qu¶ ch­a cao. XÝ nghiÖp ch­a sö dông c¸c chøng kho¸n thanh kho¶n cao ®Ó dù tr÷ mµ chØ tiÕn hµnh dù tr÷ tiÒn hoÆc göi tiÒn vµo ng©n hµng. Nh­ vËy lµ viÖc sö dông ng©n quü ch­a linh ho¹t vµ ch­a ®¶m b¶o møc sinh lêi tèi ­u, tõ ®ã lµm vßng quay tiÒn bÞ gi¶m. XÝ nghiÖp ch­a cã b¶ng b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ khiÕn cho viÖc theo dâi t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån quü cßn khã kh¨n. ViÖc dù tr÷ ë c¸c kho tr¹m cïng mét lóc cã møc dù tr÷ an toµn g©y ra t×nh tr¹ng hµng ho¸ ch­a quay vßng nhanh, hiÖu qu¶ sö dông ch­a cao. Ngoµi ra viÖc c¸c kho tr¹m ë c¸c tØnh cuèi th¸ng míi nép c¸c chøng tõ vÒ xÝ nghiÖp khiÕn cho viÖc h¹ch to¸n bÞ chËm trÔ. §Æc biÖt lµ c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng qu¸ lín lµm kh¶ n¨ng thanh to¸n kh«ng cao còng nh­ vèn kh«ng quay vßng nhanh v× bÞ ø ®äng ë ®©y. §èi víi chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i, thêi h¹n tÝn dông cßn cøng nh¾c g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng vµ dÉn tíi viÖc kh¸ch hµng th­êng thanh to¸n chËm. ViÖc x¸c ®Þnh th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ch­a cao nªn dÉn tíi t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn lín. §èi víi nguån tµi trî cho TSL§ cña xÝ nghiÖp cßn ch­a linh ho¹t, chñ yÕu vÉn dùa vµo nguån cung cÊp cña c«ng ty mµ hÇu nh­ lµ c¸c nguån ng¾n h¹n lµm cho chi phÝ vèn lín vµ khi cÇn nguån tµi trî ngay th× ch­a cã. Trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ng xÝ nghiÖp vÉn ch­a chó träng ®Õn c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm ®Ó ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn. C¸c h×nh thøc dÞch vô ®i kÌm ch­a phæ biÕn. XÝ nghiÖp ho¹t ®éng song ch­a cã mét sè quü nh­ quü dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi, quü dù phßng rñi ro tû gi¸ do xÝ nghiÖp tiÕn hµnh nhËp b×nh gas tõ n­íc ngoµi ®Ó ®Ò phßng trong nh÷ng tr­êng hîp cã rñi ro x¶y ra. Ngoµi ra viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ TSL§ còng nh­ viÖc x¸c ®Þnh c¸c møc dù tr÷ cßn ch­a chÝnh x¸c vµ ch­a tèi ­u. Tõ ®ã lµm cho kÕt qu¶ ho¹t ®éng ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Nh×n chung t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp qua ba n¨m lµ tèt song xÝ nghiÖp cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý TSL§ mét c¸ch linh ho¹t h¬n ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông TSL§ còng nh­ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh trong thêi gian tíi. Ch­¬ng 3 gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l­u ®éng t¹i xÝ nghiÖp kinh doanh c¸c s¶n phÈm khÝ miÒn b¾c ********* 1. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp II trong n¨m 2003: Víi nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua, xÝ nghiÖp II ®ang tiÕp tôc v­¬n lªn ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong lÜnh vùc kinh doanh c¸c s¶n phÈm khÝ. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n vµ cïng víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc trong n¨m 2003 lµ GDP t¨ng tõ 7% ®Õn 7,5%; ngµnh dÇu khÝ sÏ khai th¸c vµ kinh doanh 20,86 triÖu tÊn dÇu khÝ, xÝ nghiÖp II ®· ®Ò ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cô thÓ trong n¨m 2003 nh­ sau: VËn chuyÓn, ®ãng b×nh, kinh doanh tiªu thô LPG, c¸c phô kiÖn vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c cã liªn quan nh­ t­ vÊn, cung cÊp, l¾p ®Æt vËt t­, thiÕt bÞ chuyªn dông,… trong lÜnh vùc kinh doanh c¸c s¶n phÈm khÝ. Ph¸t triÓn m¹nh m¹ng l­íi b¸n lÎ LPG; phèi hîp víi phßng kinh doanh xÝ nghiÖp miÒn Nam phÊn ®Êu thÞ phÇn b¸n lÎ LPG ®¹t 25%vµo n¨m 2005; gia t¨ng tû träng b¸n lÎ b»ng b×nh. Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c phßng ban d¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty chuÈn bÞ ®Çu t­, thùc hiÖn ®Çu t­ c¸c dù ¸n liªn quan ®Õn kinh doanh LPG, x¨ng dÇu nh­: Kho chøa, x­ëng söa ch÷a, b¶o d­ìng b×nh, tr¹m n¹p khÝ ho¸ láng, c©y x¨ng, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, b×nh chøa LPG, trô së lµm viÖc,… §¶m b¶o vËn hµnh an toµn c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh; t¨ng c­êng c«ng t¸c an toµn, an ninh, PCCC, b¶o hé lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng. Qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, kinh doanh hiÖu qu¶; b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn vµ tµi s¶n ®­îc c«ng ty giao. TÝch cùc phèi hîp víi ban qu¶n lý dù ¸n H¶i Phßng xö lý døt ®iÓm tån ®äng, hoµn thµnh quyÕt to¸n c¨n cø ®Çu mèi ph©n phèi khÝ ho¸ láng H¶i Phßng, tr¹m n¹p Yªn Viªn. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cô thÓ: KÕ ho¹ch vÒ s¶n l­îng: LPG ®¹t 45.739 tÊn, trong ®ã: LPG d©n dông : 12.539 tÊn LPG c«ng nghiÖp : 33.210 tÊn KÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh : Doanh thu : 255.235 triÖu ®ång Lîi nhuËn tr­íc thuÕ : 210 triÖu ®ång Lîi nhuËn sau thuÕ : 140 triÖu ®ång Nép ng©n s¸ch : 730 triÖu ®ång Ngoµi ra xÝ nghiÖp cßn ®­a ra c¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt, cô thÓ vÒ khèi l­îng, sè l­îng b×nh; c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c,… còng nh­ c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng b¸n hµng, dù tr÷, quü tiÒn, kÕ ho¹ch vÒ tµi s¶n cè ®Þnh,... Vµ víi nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc trong c¸c n¨m tr­íc, xÝ nghiÖp sÏ tiÕp tôc ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 2. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSL§ t¹i xÝ nghiÖp II: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, xÝ nghiÖp còng cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông TSL§ cña m×nh ®Ó phÇn nµo ®¹t ®­îc môc tiªu mµ mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i h­íng tíi ®ã lµ tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cña chñ së h÷u. Tr­íc hÕt chóng ta thÊy vÒ hiÖu qu¶ sö dông TSL§ thÓ hiÖn ë sè vßng quay TSL§. ChØ tiªu nµy ®­îc tÝnh b»ng doanh thu thuÇn chia cho TSL§ b×nh qu©n vµ nÕu trong mét chu kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp (th­êng lµ 1 n¨m) sè vßng quay cña TSL§ cµng nhiÒu th× viÖc sö dông TSL§ cµng hiÖu qu¶. V× vËy ®Ó n©ng cao chØ tiªu nµy, xÝ nghiÖp ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p lµm t¨ng doanh thu thuÇn. Cô thÓ lµ xÝ nghiÖp ph¶i lµm t¨ng ®­îc doanh sè b¸n hµng cña m×nh lªn. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy th× xÝ nghiÖp cã thÓ cã nhiÒu biÖn ph¸p nh­ më réng m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, më thªm mét sè cöa hµng, ®¹i lý ®Æc biÖt lµ ë c¸c tØnh kh¸c. Tuy nhiªn viÖc më thªm cöa hµng ë ®©u ph¶i cã sù nghiªn cøu kü cµng b»ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng. Víi nh÷ng n¬i cã nhu cÇu lín vÒ gas nh­ c¸c khu d©n c­ cã møc sèng cao (thÞ x·, thµnh phè) hay c¸c khu du lÞch víi nhiÒu nhµ hµng kh¸ch s¹n th× nªn më thªm c¸c cöa hµng, ®¹i lý hoÆc kho, tr¹m. §Ó t¨ng doanh thu th× xÝ nghiÖp cã thÓ ph¶i t¨ng thªm c¸c dÞch vô kÌm theo khi b¸n hµng ®Ó kh¸ch hµng c¶m thÊy ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i khi sö dông s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. C¸c dÞch vô cã thÓ lµ dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ tËn n¬i, söa ch÷a, b¶o d­ìng, l¾p ®Æt phô kiÖn, hay cã h×nh thøc b¶o hiÓm cho c¸c b×nh gas, ®¶m b¶o ®é an toµn cho kh¸ch hµng,… TiÕp tôc duy tr× tèt mèi quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc. §ång thêi, xÝ nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o ®Ó cã thÓ gióp kh¸ch hµng biÕt vÒ s¶n phÈm cña m×nh v× hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸c h·ng gas kh¸c nhau c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¨ng doanh thu ph¶i dùa trªn viÖc ph©n tÝch doanh thu vµ chi phÝ ®Ó ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng doanh thu cao h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ vµ LNST t¨ng lªn. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu TSL§ hµng n¨m t¹i xÝ nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. §Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu TSL§ th× xÝ nghiÖp nªn lËp kÕ ho¹ch vµ c¨n cø vµo thèng kª vÒ TSL§ cña c¸c n¨m tr­íc. Ngoµi ra, cÇn ph¶i kÕt hîp víi sù tÝnh to¸n cô thÓ, chi tiÕt vÒ nhu cÇu TSL§ trong n¨m cã thÓ lµ tõng th¸ng, quý hay n¨m. Víi viÖc x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vÒ TSL§ trong n¨m, xÝ nghiÖp sÏ cã thÓ chñ ®éng kÞp thêi huy ®éng ®­îc nguån tµi trî cho TSL§ mét c¸ch hîp lý, kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Nh­ trªn ®· ph©n tÝch, nguån vèn tµi trî chñ yÕu cho TSL§ t¹i xÝ nghiÖp lµ nguån vèn do c«ng ty cÊp cho vµ mét phÇn rÊt nhá lµ chiÕm dông cña ng­êi b¸n. Nh­ vËy nguån vèn vay ng¾n h¹n ng©n hµng ch­a ®­îc sö dông. Trong nh÷ng tr­êng hîp nhu cÇu vÒ TSL§ mµ ch­a cã nguån tµi trî hoÆc c«ng ty ch­a kÞp tµi trî cho th× ®©y lµ mét nguån quan träng cã thÓ ¸p dông. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cã thÓ chËm tr¶ tiÒn hµng cho ng­êi b¸n ®Ó t¨ng c­êng viÖc chiÕm dông vèn h¬n n÷a bëi v× so víi nh÷ng kho¶n xÝ nghiÖp bÞ chiÕm dông th× kho¶n mµ xÝ nghiÖp ®i chiÕm dông kh«ng lín. XÝ nghiÖp cÇn ph¶i t¨ng c­êng n©ng cao ý thøc tæ chøc, phong c¸ch lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. §ång thêi ph¶i cã chÕ ®é th­ëng ph¹t hîp lý nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh còng nh­ cã thªm tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc m×nh lµm. ViÖc sö dông vµ qu¶n lý vèn còng nh­ tµi s¶n cña xÝ nghiÖp ch­a ph¶i lµ ®¹t møc hiÖu qu¶ cao mét phÇn lµ do tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé xÝ nghiÖp. V× vËy xÝ nghiÖp cÇn chó träng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé nh©n viªn häc tËp thªm n©ng cao tr×nh ®é. §Þnh kú nªn cã nh÷ng cuéc kiÓm tra tr×nh ®é vµ cã thÓ c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra ®Ó tiÕn hµnh t¨ng l­¬ng. Tõ ®ã sÏ t¹o ®éng lùc cho c¸n bé cña xÝ nghiÖp phÊn ®Êu h¬n trong c«ng viÖc. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSL§ cßn ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c biÖn ph¸p sau: 2.1. BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông hµng dù tr÷, tån kho: Do hÖ thèng kho tr¹m cña xÝ nghiÖp ®­îc ®Æt ë nhiÒu tØnh thµnh nªn viÖc qu¶n lý kh«ng dÔ dµng. T¹i mçi kho tr¹m cÇn ph¶i ®­îc theo dâi l­îng hµng ho¸ vËt t­ chÆt chÏ vµ thêi gian b¸o c¸o cÇn ®­îc rót ng¾n 1 tuÇn mét lÇn. Kh«ng nªn dù tr÷ mét lóc qu¸ nhiÒu nh­ n¨m 2001 lµm gi¶m tèc ®é lu©n chuyÓn cña hµng ho¸, vËt t­. XÝ nghiÖp còng nªn ®Ò ra kÕ ho¹ch chung cho toµn xÝ nghiÖp vµ kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ dù tr÷ cho c¸c kho tr¹m. ViÖc ¸p dông møc dù tr÷ tèi ­u theo m« h×nh EOQ lµ cÇn thiÕt vµ nªn lµm ®Ó chi phÝ cho viÖc dù tr÷, tån kho ®Õn møc thÊp nhÊt. Ch¼ng h¹n nh­ xÝ nghiÖp trong n¨m ®Þnh sö dông 45000 tÊn LPG, chi phÝ mçi lÇn ®Æt hµng lµ 2 triÖu ®ång, chi phÝ l­u kho ®¬n vÞ hµng ho¸ lµ 0,5 triÖu ®ång th× l­îng hµng ho¸ mçi lÇn cung øng tèi ­u lµ: Q* = 600 tÊn, sè lÇn ®Æt hµng trong n¨m lµ 75, chi phÝ ®Æt hµng trong n¨m lµ 150 triÖu ®ång, chi phÝ l­u kho hµng ho¸ lµ 150 triÖu ®ång. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh dù tr÷ thªm mét l­îng nhá hµng ho¸ lµm kho¶ng an toµn. ViÖc dù tr÷ thªm kh«ng cÇn thiÕt lµ ph¶i ë tÊt c¶ c¸c kho v× cïng mét lóc tÊt c¶ c¸c kho cïng dù tr÷ thªm, mÆc dï l­îng nµy t¹i mçi kho tr¹m lµ kh«ng lín song tÝnh tæng thÓ l¹i th× møc dù tr÷ thªm lµ kh¸ cao. V× vËy chØ cÇn mét trong c¸c kho ë gÇn nhau dù tr÷ thªm vµ khi cÇn cã thÓ huy ®éng lÉn nhau. ViÖc lµm nµy còng lµm gi¶m chi phÝ tån kho cña hµng ho¸ dù tr÷ thªm. Sau khi tÝnh to¸n l­îng hµng dù tr÷ th× xÝ nghiÖp sÏ ph¶i tÝnh to¸n ®Ó ph©n bæ hµng cho tõng kho tr¹m c¨n cø vµo nhu cÇu cña tõng n¬i. §èi víi nh÷ng hµng ho¸ ph¶i qua nhiÒu lÇn vËn chuyÓn, nhËp kho th× tèt nhÊt lµ gi¶m sè lÇn nhËp kho ®Õn møc thÊp nhÊt cã thÓ. Lµm ®­îc ®iÒu nµy sÏ gi¶m bít chi phÝ bèc dì vµ chi phÝ tån kho. ViÖc tÝnh to¸n thêi ®iÓm ®Æt hµng chÝnh x¸c lµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng. Thêi ®iÓm ®Æt hµng ®óng lóc sÏ lµm cho c¸c chi phÝ tån kho, dù tr÷ gi¶m xuèng vµ cã thÓ giao hµng cho kh¸ch hµng cña m×nh ®óng lóc, ®¶m b¶o uy tÝn trong kinh doanh. §©y lµ nhiÖm vô cña phßng kinh doanh xÝ nghiÖp. Ph¶i tÝnh to¸n sao cho thêi gian nhËn hµng vµ thêi gian vËn chuyÓn hµng cña xÝ nghiÖp lµ võa khÝt víi thêi gian lÊy hµng cña kh¸ch. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn ®Ó ®èi chiÕu víi l­îng hµng thùc tÕ xuÊt, nhËp, tån kho víi l­îng hµng ®­îc ghi trªn sæ s¸ch. Cïng víi l­îng hµng cßn tån kho trong th¸ng nµy ®Ó lªn kÕ ho¹ch nhËp kho trong th¸ng tíi. §ång thêi viÖc kiÓm tra th­êng xuyªn sÏ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t tµi s¶n cña xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp ph¶i ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ viÖc lµm quan träng ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. Nã võa lµm t¨ng doanh thu, võa gi¶m chi phÝ tån kho cña hµng ho¸, vËt t­ vµ gióp cho tµi s¶n ®­îc quay vßng nhanh h¬n. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, xÝ nghiÖp cã tiÕn hµnh nhËp khÈu b×nh gas. ViÖc nhËp khÈu nµy cã ¶nh h­ëng ®Õn ng©n quü cña xÝ nghiÖp do biÕn ®éng tû gi¸. Sù t¨ng gi¶m cña tû gi¸ sÏ lµm t¨ng gi¶m chi phÝ cña xÝ nghiÖp vµ ¶nh h­ëng ®Õn møc dù tr÷ tiÒn. Do vËy xÝ nghiÖp nªn lËp thªm quü dù phßng tû gi¸ ®Ó ®Ò phßng trong nh÷ng tr­êng hîp tû gi¸ thay ®æi theo h­íng bÊt lîi cho xÝ nghiÖp. 2.2. BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ng©n quü: ViÖc xÝ nghiÖp thùc hiÖn viÖc ho¹ch ®Þnh ng©n quü hµng th¸ng lµ rÊt tèt nh­ng viÖc dù tr÷ ng©n quü chØ b»ng tiÒn mÆt lµ ch­a hiÖu qu¶. Ngµy nay khi thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam b¾t ®Çu ho¹t ®éng vµ ®ang cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn th× viÖc sö dông c¸c chøng kho¸n lµ cã thÓ ¸p dông ®­îc. Tuy nhiªn ®èi víi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nghiÖp th× viÖc kinh doanh chøng kho¸n lµ h¬i m¹o hiÓm vµ cÇn ph¶i cã nh÷ng chuyªn gia tµi chÝnh. Nh­ng víi nh÷ng lo¹i chøng kho¸n cã tÝnh thanh kho¶n cao vµ ®é rñi ro thÊp nh­ tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu kho b¹c th× viÖc n¾m gi÷ nã lµ mét lîi thÕ. Cô thÓ lµ thay v× dù tr÷ hoµn toµn b»ng tiÒn mÆt th× xÝ nghiÖp cã thÓ n¾m gi÷ mét phÇn chøng kho¸n nµy. Sè tiÒn mÆt trong ng©n quü kh«ng ph¶i mét lóc lµ cã thÓ dïng tÊt c¶ cho viÖc xuÊt quü mµ cã nh÷ng kho¶n tiÒn nhµn rçi ch­a dïng ®Õn. H¬n n÷a møc tiÒn dù tr÷ cßn bao gåm c¶ møc dù tr÷ an toµn, cã thÓ cã nh÷ng kú ho¹t ®éng xÝ nghiÖp kh«ng dïng ®Õn sè tiÒn ®ã. Vµ tÊt nhiªn sè tiÒn mÆt n»m t¹i quü kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh lêi, thËm chÝ lµ kh¶ n¨ng sinh lêi ©m. VËy nÕu ta thay b»ng viÖc dù tr÷ chøng kho¸n th× trong lóc ta ch­a dïng ®Õn mét kho¶n tiÒn th× kho¶n tiÒn ®ã ®­îc ®Çu t­ vµ sinh lêi, ®em l¹i thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cho xÝ nghiÖp. ViÖc ®Çu t­ vµo c¸c lo¹i chøng kho¸n nµy lµ rÊt an toµn tuy kh¶ n¨ng sinh lîi ch­a ph¶i lµ lín. Nh­ng v× thêi h¹n th­êng ng¾n nªn nã cã tÝnh thanh kho¶n cao, h¬n n÷a trong tr­êng hîp xÝ nghiÖp cã cÇn ®Õn tiÒn mÆt ngay th× viÖc ®em ®Õn ng©n hµng xin chiÕt khÊu lµ rÊt dÔ dµng vµ nhanh chãng, chi phÝ kh«ng cao. TÊt nhiªn lµ viÖc dù tr÷ bao nhiªu lµ còng ph¶i dùa trªn kÕ ho¹ch ng©n quü vµ sù ph©n tÝch vÒ doanh thu vµ chi phÝ. Tõ viÖc sö dông c¸c chøng kho¸n th× xÝ nghiÖp cã thÓ ¸p dông viÖc x¸c ®Þnh møc dù tr÷ ng©n quü tèi ­u theo m« h×nh Baumol.Víi viÖc ¸p dông m« h×nh nµy, xÝ nghiÖp sÏ lµm gi¶m tèi ®a chi phÝ cho viÖc sö dông ng©n quü, tõ ®ã lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông ng©n quü t¹i xÝ nghiÖp. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông m« h×nh nµy kh«ng ph¶i dËp khu«n theo nh­ lý thuyÕt v× m« h×nh Baumol dùa trªn gi¶ ®Þnh doanh nghiÖp hµng n¨m cã dßng l­u kim thuÇn æn ®Þnh. Nh­ng v× trªn thùc tÕ, dßng l­u kim nµy kh«ng æn ®Þnh mµ biÕn ®éng theo tõng thêi kú nªn xÝ nghiÖp chØ dùa vµo m« h×nh nµy ®Ó x¸c ®Þnh møc dù tr÷ tèi ­u, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vÒ møc tæng møc tiÒn gi¶i ng©n mçi n¨m. Sau ®ã mçi th¸ng xÝ nghiÖp tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt cho c¸c kho¶n xuÊt nhËp quü. Trong th¸ng ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp sÏ dïng nh÷ng kho¶n tiÒn mÆt võa nhËp quü ®Ó chi dïng cho viÖc xuÊt quü. Nh­ vËy xÝ nghiÖp cÇn ph¶i so s¸nh gi÷a møc tiÒn sÏ nhËp, sÏ xuÊt vµ l­îng tiÒn dù tr÷ tèi ­u theo tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn mÆt thùc tÕ t¹i quü trong th¸ng cÇn bao nhiªu. Sè tiÒn nµy sÏ kh«ng lín v× nã chñ yÕu dïng ®Ó tr¶ cho mét sè kho¶n xuÊt quü khi kho¶n tiÒn nhËp quü ch­a kÞp nhËp. Vµ trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, xÝ nghiÖp cã thÓ b¸n chøng kho¸n ®Ó lÊy tiÒn mÆt chi tr¶. Th«ng th­êng nÕu nh­ kÕ ho¹ch ®­îc lªn chi tiÕt th× kh«ng cÇn ph¶i b¸n chøng kho¸n. Cuèi th¸ng, xÝ nghiÖp cÇn dùa vµo kÕ ho¹ch ng©n quü cña th¸ng sau ®Ó quyÕt ®Þnh gi÷ l¹i bao nhiªu, cßn l¹i tiÕp tôc ®em ®Çu t­ chøng kho¸n hoÆc göi ng©n hµng lÊy l·i. Nh­ vËy xÝ nghiÖp sÏ kh«ng ph¶i ®Þnh kú ®em b¸n chøng kho¸n ®Ó thu tiÒn mÆt dïng cho viÖc chi tr¶ v× lµm nh­ vËy sÏ dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ giao dÞch trong khi xÝ nghiÖp l¹i kh«ng tËn dông ®­îc c¸c kho¶n nhËp quü trong th¸ng. NÕu nh­ xÝ nghiÖp cã thÓ lËp ®­îc chi tiÕt h¬n cho ngµy ho¹t ®éng th× ngay trong ngµy, sè tiÒn thõa ®· cã thÓ sinh l·i. Do ®ã xÝ nghiÖp nªn chó träng ®Õn kh©u lËp kÕ ho¹ch ng©n quü mét c¸ch chi tiÕt, cô thÓ còng nh­ viÖc tÝnh to¸n møc dù tr÷ ph¶i chÝnh x¸c. Nh­ vËy sÏ gióp cho c¸c quyÕt ®Þnh sö dông ng©n quü ®­îc chÝnh x¸c, hîp lý vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. §èi víi c¸c cöa hµng, ®¹i lý ®­îc ®Æt ë c¸c tØnh kh¸c, sè tiÒn b¸n hµng trong ngµy nªn hoÆc lµ ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n chuyÓn kho¶n ngay trong ngµy hoÆc lµ göi ng©n hµng ®Ó lÊy l·i råi ®Þnh kú thanh to¸n cho xÝ nghiÖp ®Ó gi¶m chi phÝ. ViÖc t¨ng tèc ®é nhËp quü vµ viÖc chËm tèc ®é xuÊt quü lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt trong viÖc sö dông ng©n quü cã hiÖu qu¶. B»ng viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i, cã tèc ®é chuyÓn tiÒn nhanh, xÝ nghiÖp sÏ nhanh chãng thu ®­îc tiÒn kh¸ch hµng tr¶, ®ång thêi cã thÓ tr× ho·n trong thêi gian ng¾n míi tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n. TÊt nhiªn lµ viÖc sö dông c¸c dÞch vô nµy th× ph¶i mÊt mét kho¶n chi phÝ. Do ®ã víi mét kho¶n tiÒn lín th× viÖc sö dông dÞch vô thanh to¸n nhanh cã hiÖu qu¶ h¬n so víi mét kho¶n tiÒn nhá. V× vËy viÖc ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n nµo th× ph¶i ®­îc tÝnh to¸n kü cµng vÒ chi phÝ bá ra ®Ó cã thÓ sö dông mét c¸ch linh ho¹t nhÊt, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. HiÖn nay t¹i xÝ nghiÖp ch­a lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. §©y lµ mét lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸ quan träng ®Ó theo dâi c¸c kho¶n nhËp quü, xuÊt quü trong tõng th¸ng vµ mét phÇn nã cã t¸c dông hç trî cho viÖc lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. ViÖc lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ còng gióp cho xÝ nghiÖp cã thÓ lµm c¨n cø ®Ó lªn kÕ ho¹ch vÒ ng©n quü còng nh­ theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn ng©n quü cã theo ®óng kÕ ho¹ch hay kh«ng. Víi nh÷ng t¸c dông nh­ vËy, xÝ nghiÖp nªn lËp b¶ng b¸o c¸o nµy. 2.3. BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu: Nh­ ®· ph©n tÝch trong ch­¬ng hai, c¸c kho¶n ph¶i thu cña xÝ nghiÖp lµ lín, tèc ®é t¨ng cña nã cao h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu, trong ®ã phÇn lín lµ c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. ChÝnh ®iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu nãi riªng vµ hiÖu qu¶ sö dông TSL§ nãi chung. VËy ®Ó gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu nµy xuèng møc cã thÓ chÊp nhËn th× xÝ nghiÖp cã thÓ cã c¸c biÖn ph¸p nh­ sau: T¨ng c­êng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng tr­íc khi ®­a ra quyÕt ®Þnh b¸n chÞu. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy th­êng dùa trªn c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian qua (cã thÓ x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c ng©n hµng cã quan hÖ víi kh¸ch hµng, th«ng qua côc thuÕ xem viÖc t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã tèt hay kh«ng,…). C¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh ng©n quü cña kh¸ch hµng cÇn ®­îc quan t©m vµ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i hîp lý. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín, ®Ó ®­îc mua chÞu th× ph¶i cã b¶o l·nh hoÆc cã tµi s¶n thÕ chÊp v× cã nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi gi¸ trÞ lªn ®Õn hµng tû ®ång. Kh«ng nªn ®Ó c¸c mãn nî chång chÊt nhau. NÕu kh¸ch hµng nµo cã hiÖn t­îng tr× trÖ trong thanh to¸n vµ ho¹t ®éng kinh doanh cã dÊu hiÖu kh«ng tèt th× xÝ nghiÖp nªn ngõng viÖc cung cÊp tÝn dông th­¬ng m¹i cho hä. NÕu kho¶n nî ®· qu¸ h¹n vµ sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®ßi nî mµ kh¸ch hµng vÉn ch­a chÞu thanh to¸n th× cã thÓ b¸n tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó thay thÕ. §iÒu nµy cÇn ph¶i ®­îc nªu râ trong hîp ®ång tÝn dông th­¬ng m¹i ®Ó tr¸nh m©u thuÉn sau nµy. XÝ nghiÖp cã thÓ sö dông th­¬ng phiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ ®em ®i chiÕt khÊu. Th­êng xuyªn theo dâi sè d­ c¸c kho¶n ph¶i thu cña tõng kh¸ch hµng còng nh­ tæng thÓ ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi. XÝ nghiÖp cÇn lËp thªm quü dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cho phï hîp ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ bï ®¾p trong tr­êng hîp kho¶n nî ®· qu¸ h¹n l©u hoÆc kh«ng thu håi ®­îc. Quü nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ë d­íi d¹ng tiÒn mÆt mµ cã thÓ ®Çu t­ vµo chøng kho¸n cã ®é rñi ro thÊp. Nh­ vËy võa ®¶m b¶o tÝnh sinh lêi, võa ®¶m b¶o ®­îc môc ®Ých phßng ngõa rñi ro v× cã thÓ ®em b¸n hay chiÕt khÊu c¸c chøng kho¸n nµy ®Ó bï ®¾p vµo vèn l­u ®éng khi rñi ro x¶y ra. ViÖc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch chiÕt khÊu còng rÊt cÇn thiÕt v× nã nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ nî sím. Tuy nhiªn møc chiÕt khÊu lµ bao nhiªu th× ph¶i cã sù tÝnh to¸n. ViÖc tÝnh to¸n møc chiÕt khÊu ph¶i ®­îc c¨n cø vµo l·i suÊt trªn thÞ tr­êng vµ møc lîi ®­îc h­ëng khi sö dông chÝnh s¸ch nµy. Ngoµi ra viÖc thùc hiÖn vËn chuyÓn, bèc dì, giao hµng ®óng h¹n còng lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng h¬n vµ sÏ thanh to¸n ®óng h¹n. §èi víi thêi h¹n tÝn dông, viÖc quy ®Þnh kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n sau thêi gian 1 th¸ng 10 ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång ®­îc ký kÕt lµ qu¸ cøng nh¾c. Víi nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín th× xÝ nghiÖp nªn kÐo dµi h¬n vÒ thêi gian thanh to¸n v× víi sè tiÒn tr¶ qu¸ lín cã thÓ kh¸ch hµng ch­a chuÈn bÞ ®ñ ®Ó kÞp tr¶ nî ®óng h¹n. Cßn ®èi víi c¸c kh¸ch hµng mua hµng víi gi¸ trÞ nhá th× cã thÓ rót ng¾n thêi h¹n thanh to¸n. XÝ nghiÖp cã thÓ ®Ò ra mét b¶ng quy ®Þnh vÒ thêi h¹n thanh to¸n cho nh÷ng møc gi¸ trÞ hµng b¸n ra kh¸c nhau. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n tiÒn hµng kh¸c nhau. Cã thÓ ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n mét lÇn khi ®Õn h¹n hoÆc thanh to¸n theo h×nh thøc tr¶ gãp. ViÖc thanh to¸n theo h×nh thøc tr¶ gãp nªn ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng gi¸ trÞ lín. Thanh to¸n theo h×nh thøc nµy sÏ gióp cho xÝ nghiÖp gi¶m rñi ro kh¸ch hµng kh«ng tr¶ nî hoÆc kh¸ch hµng chËm tr¶ nî v× víi mét kho¶n tiÒn lín ®­îc chia ra lµm nhiÒu lÇn tr¶ sÏ gióp kh¸ch hµng dÔ thanh to¸n h¬n, ®ång thêi xÝ nghiÖp còng cã thÓ thu håi dÇn dÇn kho¶n tiÒn b¸n hµng vµ sö dông ngay sè tiÒn ®ã ®Ó quay vßng ho¹t ®éng. Khi quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông th­¬ng m¹i cho kh¸ch hµng, gi¸ b¸n tr¶ chËm ph¶i ®¶m b¶o bï ®¾p ®­îc nh÷ng rñi ro tiÒm Èn cña kho¶n ph¶i thu ®ã nh­ rñi ro vì nî, rñi ro gi¶m gi¸ trÞ do t¸c ®éng cña l¹m ph¸t, gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn,…vµ c¸c phÝ tæn kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®ßi nî. Hay nãi c¸ch kh¸c chÝnh c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp ph¶i lËp dù to¸n cho tÊt c¶ c¸c thiÖt h¹i cã thÓ còng nh­ c¸c lîi thÕ liªn quan ®Õn viÖc cÊp tÝn dông th­¬ng m¹i cho kh¸ch hµng. Trªn c¬ së tÝnh to¸n c¸c chi phÝ bï ®¾p rñi ro,xÝ nghiÖp nªn x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt cã thÓ gi¸ trÞ NPV cña viÖc b¸n chÞu vµ chØ chÊp nhËn cÊp tÝn dông th­¬ng m¹i cho kh¸ch hµng trong tr­êng hîp NPV thùc sù lín h¬n 0. §©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng mµ xÝ nghiÖp Ýt quan t©m tíi. Trong hîp ®ång tÝn dông xÝ nghiÖp nªn t¨ng møc l·i suÊt ph¹t ®èi víi c¸c kh¸ch hµng tr¶ tiÒn hµng chËm. Thêi gian thanh to¸n tiÒn hµng cµng lín th× møc ph¹t cµng cao. Cã nh­ vËy th× míi h¹n chÕ ®­îc viÖc xÝ nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng hiÖu qu¶ sö dông TSL§, viÖc quan t©m ®Õn nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý ®óng ®¾n còng rÊt quan träng. Do ®ã xÝ nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng th«ng qua c¸c nguån th«ng tin trªn b¸o chÝ, qua t×m hiÓu kh¸ch hµng, qua m¹ng Internet,… Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông TSL§ ë xÝ nghiÖp II. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i viÖc thùc hiÖn ®­îc lµ dÔ dµng v× trªn thùc tÕ c¸c kho¶n môc rµng buéc víi nhau. Muèn t¨ng doanh thu th× l¹i cã c¸c chi phÝ qu¶n lý míi ph¸t sinh hay muèn kh¶ n¨ng thanh to¸n thùc tÕ tèt th× dù tr÷ tiÒn mÆt ph¶i lín, tõ ®ã l¹i lµm gi¶m hiÖu suÊt sö dông tiÒn mÆt,… ChÝnh v× vËy c¸c nhµ l·nh ®¹o xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã mét tr×nh ®é qu¶n lý tèt. 3. Mét sè kiÕn nghÞ víi c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm khÝ: ViÖc c«ng ty hµng n¨m quyÕt ®Þnh ph©n bæ quü khen th­ëng phóc lîi cho xÝ nghiÖp nh­ nh÷ng n¨m 2000, 2001, 2002 lµ kh«ng hîp lý. V× thùc tÕ trong ba n¨m qua xÝ nghiÖp ®Òu thùc hiÖn theo ®óng kÕ ho¹ch mµ c«ng ty giao cho vµ møc LNST qua ba n¨m ®Òu t¨ng. Song sè tiÒn trong quü khen th­ëng phóc lîi mµ c«ng ty ph©n bæ cho xÝ nghiÖp l¹i gi¶m. §iÒu nµy sÏ kh«ng t¹o ®éng lùc cho xÝ nghiÖp lµm hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. V× vËy c«ng ty nªn ph©n bæ quü nµy theo % LNST mµ xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn ®­îc trong n¨m. Tõ ®ã xÝ nghiÖp sÏ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n v× LNST t¨ng th× xÝ nghiÖp còng sÏ ®­îc h­ëng lîi nhiÒu h¬n. §Ó xÝ nghiÖp cã thÓ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n th× c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp ph¶i ®­îc n©ng cao h¬n n÷a vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô cña m×nh. Do ®ã c«ng ty nªn ph©n bæ thªm cho xÝ nghiÖp quü ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®Ó xÝ nghiÖp cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé cña m×nh häc tËp thªm nh»m n©ng cao tr×nh ®é. C«ng ty nªn ®Ó cho xÝ nghiÖp chñ ®éng h¬n trong viÖc t×m kiÕm nguån tµi trî v× hiÖn nay nguån vèn chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ nguån vèn do c«ng ty cÊp cho. Mét vÊn ®Ò n÷a lµ hiÖn nay xÝ nghiÖp ch­a cã mét trô së æn ®Þnh mµ vÉn ph¶i ®i thuª. Chi phÝ hµng th¸ng cho viÖc thuª trô së lµ kh¸ tèn kÐm. V× vËy c«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho xÝ nghiÖp cã mét trô së giao dÞch æn ®Þnh, võa t¹o t©m lý lµm viÖc tho¶i m¸i vµ kh«ng ph¶i tèn kÐm nhiÒu chi phÝ thuª tµi s¶n cè ®Þnh. XÝ nghiÖp II lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty nªn nÕu xÝ nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× c«ng ty còng ®­îc h­ëng lîi nhiÒu. Do ®ã víi nh÷ng kiÕn nghÞ nµy, rÊt mong ®­îc c«ng ty xem xÐt ®Ó cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho xÝ nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶. KÕt luËn Nh­ vËy qua t×m hiÓu vÒ xÝ nghiÖp kinh doanh c¸c s¶n phÈm khÝ miÒn b¾c, chóng ta thÊy r»ng xÝ nghiÖp cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ trong thêi gian qua. Tuy míi thµnh lËp chÝnh thøc song xÝ nghiÖp ®· x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc mang tÝnh tËp trung, chuyªn m«n ho¸ cao víi nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi bé phËn râ rµng, ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña tõng bé phËn. M¹ng l­íi ph©n phèi ngµy cµng më réng víi hÖ thèng kho, tr¹m, ®¹i lý, cöa hµng ngµy cµng nhiÒu, khèi l­îng s¶n phÈm cung cÊp cho thÞ tr­êng ngµy cµng lín. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp nãi chung lµ tèt, phÇn LNST t¨ng qua c¸c n¨m. XÝ nghiÖp lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh còng nh­ c¸c nghÜa vô cña m×nh ®èi víi nhµ n­íc vµ víi c«ng ty, ®ång thêi xÝ nghiÖp còng quan t©m ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, møc l­¬ng b×nh qu©n/ng­êi t¨ng, c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm vµ chÕ ®é an toµn lao ®éng lu«n ®­îc quan t©m thùc hiÖn nghiªm tóc. §èi víi viÖc sö dông c¸c TSL§ t¹i xÝ nghiÖp tuy viÖc sö dông trong nh÷ng n¨m qua còng cã hiÖu qu¶ song ch­a cao, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp, nghiªn cøu vµ t×m hiÓu em còng m¹nh d¹n ®­a ra mét sè biÖn ph¸p ®Ó cã thÓ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông TSL§ t¹i xÝ nghiÖp. Tµi liÖu tham kh¶o -----o0o----- TS. L­u ThÞ H­¬ng, Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, NXB Gi¸o dôc. NguyÔn H¶i S¶n, Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp, NXB Thèng kª. Phan V¨n D­îc _ §Æng Kim C­¬ng, Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, NXB Thèng kª. T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn. T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh. Website: www.vinaseek.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc.DOC
Luận văn liên quan