Đề tài Giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của Công Ty Xây Dựng Khu Bắc

Lời nói đầu Quản lý các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, quản lý tài chính giữ một vị trí chủ yếu trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt khi các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế tự hoạch toán, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy các doanh nghiệp phải tự mình đưa ra các chiến lược kinh doanh để tạo ra một lợi thế trên thị trường. Để có được một chiến lược kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp phải đưa ra một chính sách tài chính phù hợp với các điều kiện mà doanh nghiệp hiện có, cũng như các yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài doanh nghiệp. Một cơ cấu và các quyết định tài chính hợp lý sẽ là công việc đầu tiên mà doanh nghiệp phải thực hiện. Vậy cơ sở nào để tạo nên để một doanh nghiệp có một cơ cấu và các quyết định tài chính thích hợp và chuẩn xác? Phân tích tài chính là vấn đề đầu tiên mà doanh nghiệp phải thực hiện. Thông qua phân tích tài chính các nhà tài chính của doanh nghiệp các nhà quản trị doanh nghiệp có thể biết các điểm mạnh, điểm yếu về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó xác định rõ nguyên nhân và mức độ của các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, họ có thể đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính và qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập tại Công Ty Xây Dựng Khu Bắc, em nhận thấy các nghiệp vụ tài chính của Công ty chỉ đơn thuần là các nghiệp vụ kế toán. Các hoạt động tài chính của Công ty chỉ mang tính chất là lập các bản báo cáo, các hoạt động phân tích tài chính của Công ty là chưa hề có, điều này đẵ ảnh hưởng tới các kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm qua. Là một sinh viên chuyên nghành Tài chính doanh nghiệp, em thấy công tác phân tích tài chính nên được thực hiện tại Công ty và nó sẽ đem lại cho Công ty một kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh, đó là lý do tại sao em chọn đề tài Giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của Công Ty Xây Dựng Khu Bắc . Lời cảm ơn Sau ba tháng với một sự nỗ lực hết mình tôi đã hoàn thành bài luận văn này. Tôi cho rằng bài luận văn của mình đã đưa ra một giải pháp bước đầu nhằm giải quyết khó khăn về các chính sách tài chính mà các nhà quản trị Công ty Xây Dựng Khu Bắc đang gặp phải. Để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt này, tôi được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của giám đốc và các cán bộ của Công ty Xây Dựng Khu Bắc, những người đã giải thích và cung cấp cho tôi các tài liệu về tình hình tài chính của Công ty. Với sự giúp đỡ này, tôi đã hiểu rõ được tình hình tài chính của Công ty và nó giúp bài luận văn của tôi có tính thuyết phục hơn. Qua đây, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thành viên trong gia đình cũng như những người bạn tôi, những người đẵ tận tình giúp đỡ, động viên để tôi hoàn thành chuyên đề thực tập tốt. Có lẽ chuyên đề thực tập tốt của tôi sẽ không thể hoàn thành được nếu như không có sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên, người quản thủ thư viện, những người đẵ giúp đỡ tận tình và hướng dẫn cũng như cung cấp các tài liệu tham khảo cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Đào Văn Hùng, với sự cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng, thầy đã đưa ra các phân tích và các ý tưởng cùng với sự hướng dẫn tận tình cho chuyên đề thực tập tốt của tôi. Thầy Hùng là người đã có ảnh hưởng lớn nhất đến những vấn đề mà tôi đưa ra trong chuyên đề thực tập tốt của mình. Nếu không có sự hướng dẫn tận tình của thầy, chắc các bạn sẽ không có cơ hội đọc chuyên đề thực tập tốt này. Mục lục Lời nói đầu 1 Lời cảm ơn 3 Mục lục 4 Chương I 8 Các phương pháp phân tích tài chính trong doanh nghiệp 8 1 Khái niệm, ý nghĩa, sự cần thiết phải phân tích tài chính của một doanh nghiệp. 8 11. Khái niệm về phân tích tài chính trong doanh nghiệp 8 12. ý nghĩa của phân tài chính trong doanh nghiệp. 8 13. Sự cần thiết của phân tích tài chính trong doanh nghiệp 9 2 Các bước phân tích tài chính trong một doanh nghiệp. 13 21. Trình tự phân tích tài chính. 13 22. Các bước tiến hành phân tích tài chính của một công ty. 15 23. Các thông tin được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính. 15 23.1. Thông tin chung 16 23.2. Thông tin theo ngành 17 23.4. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp 17 3. Các phương pháp được sử dụng trong phân tích tài chính 19 31. Phương pháp phân tích tỷ số 20 32. Phương pháp Dupont. 21 4 Những nội dung cần thực hiện trong phân tích tài chính 21 41. Phân tích các tỷ số tài chính 21 42. Phân tích các hoạt động tài chính. 31 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính của một doanh nghiệp. 34 51. Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp. 34 52. Tổ chức hoạt động phân tích tài chính 34 53. Người thực hiện phân tích tài chính 35 54. Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 36 55. Việc lựa chọn phương pháp phân tích tài chính 36 56. Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành 36 Chương II 38 Thực Trạng về phương pháp phân tích tàI chính ở Công ty Xây Dựng Khu bắc. 38 1 Giới thiệu Chung về Công ty Xây dựng khu bắc. 38 2 Thực trạng vể tình hình phân tích tài chính của công ty xây dựng khu bắc. 46 3 áp dụng phương pháp tỷ số vào phân tích tài chính ở Công ty xây dựng khu bắc 50 31. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Xây Dựng Khu bắc. 50 31.1. Các tỷ số về khả năng thanh toán. 50 31.2. Các tỷ số về khả năng hoạt động. 51 31.3. Các tỷ số về khả năng sinh lãi. 52 4 Nhận xét chung về tình hình tài chính. 53 5 Các lợi thế tài chính mà Công ty hiện có. 54 6 Các bất lợi về tài chính mà Công ty đang gặp phải 54 7 Nhận xét chung về tình hình phân tích tài chính của Công ty Xây Dựng Khu Bắc 55 71. Phương pháp phân tích tài chính mới dừng lại ở phương pháp truyền thống 55 Chương III 59 giải pháp nhằm áp dụng phương pháp phân tích tỷ số vào phân tích tàI chính của công ty xây dựng khu bắc. 59 1. Các chiến lược nhằm áp dụng hiệu quả phương pháp phân tích tỷ số khi phân tích tài chính của Công ty trong những năm tới. 59 2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính của Công ty 62 22. Nâng cao khả năng phân tích của đội ngũ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính. 64 23. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính. 65 24. Bồi dưỡng cán bộ nòng cốt để họ có thể đọc và hiểu các báo cáo tài chính. 67 3 Nâng cao tính chính xác của các bản báo cáo tài chính. 67 31. Nâng cao tính độc lập của các bản báo cáo tài chính. 67 32. Nâng cao tính chuẩn mực của các báo cáo tài chính. 69 4 Định hướng với các hoạt động tài chính của Công ty. 69 5 Kiến Nghị 71 Kết luận 72 Tài liệu tham khảo 74 Phụ lục 1 : Các tỷ số về khả năng cân đối vốn của Công ty Phụ lục 2 : Các tỷ số về khả năng thanh toán của Công ty Xây Dựng Khu Bắc Phụ lục 3 : Các tỷ số về khả năng hoạt động của Công ty Phụ lục 4 : Các tỷ về số khả năng sinh lời

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của Công Ty Xây Dựng Khu Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g vµ trong ph©n tÝch tµi chÝnh nãi riªng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu kh«ng cã th«ng tin hoÆc thiÕu th«ng tin th× viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc hoÆc nÕu ph©n tÝch trong ®iÒu kiÖn th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ chÝnh x¸c th× chÊt l­îng ph©n tÝch sÏ thÊp. Do vËy lµm thÕ nµo ®Ó cã mét hÖ thèng th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c phôc vô tèt cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh th× ®ã lµ yªu cÇu c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i hÕt søc quan t©m. 5.5 ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh Trªn c¬ së nguån th«ng tin cã ®­îc c¸c c¸n bé ph©n tÝch sÏ ph¶i lµm g×? lµm nh­ thÕ nµo? ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh nµo ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ mét ®iÒu rÊt quan träng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ph¶i kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh tuú theo tõng môc tiªu cô thÓ cña nhµ qu¶n lý quan t©m th× viÖc ph©n tÝch míi mang l¹i hiÖu qu¶ nh­ ý muèn cña doanh nghiÖp. 5.6 HÖ thèng chØ tiªu trung b×nh ngµnh ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp sÏ cã ý nghÜa h¬n khi cã sù tån t¹i cña c¸c chØ tiªu trung b×nh ngµnh ®©y lµ c¬ së tham chiÕu quan träng trong khi tiÕn hµnh ph©n tÝch. Ng­êi ta cã thÓ nãi c¸c tû sè tµi chÝnh cña doanh nghÞªp lµ cao hay thÊp, tèt hay xÊu khi ®em so s¸nh víi tû sè trung b×nh ngµnh. Nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®­îc thùc tr¹ng tµi chÝnh cña m×nh mµ tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc . Tãm l¹i, ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ®ãng vai trß quan träng trong doanh nghiÖp vµ lµ ho¹t ®éng ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn tr­íc, trong vµ sau khi ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh. ChÊt l­îng ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ®ang lµ vÊn ®Ò nãng báng ®Æt ra ®èi víi mäi doanh nghiÖp, ®èi víi nhµ n­íc vµ ®èi víi mäi ®èi t­îng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. C¸c lý thuyÕt vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn. ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty ®¸ hoa granito Hµ Néi ph¶i hoµn thiÖn ngay vÒ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cña m×nh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh tµi chÝnh chÝnh x¸c an toµn vµ hiÖu qu¶ h¬n Ph©n tÝch tµi chÝnh cã ý nghÜa víi nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau, ¶nh h­ëng ®Õn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ tµi trî. Tuy nhiªn, ph©n tÝch tµi chÝnh chØ thùc sù ph¸t huy khi nã ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ch­¬ng II Thùc Tr¹ng vÒ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµI chÝnh ë C«ng ty X©y Dùng Khu b¾c. 1. Giíi thiÖu Chung vÒ C«ng ty X©y dùng khu b¾c. C«ng ty X©y dùng khu B¾c lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc d­íi sù qu¶n lý cña Së X©y Dùng Hµ t©y. Trô së : Sè 510 Phè chïa th«ng- ThÞ x· S¬n t©y- Tinh Hµ t©y §iÖn tho¹i: (034) 832221 Tµi kho¶n: 73.010012E Ng©n hµng ®Çu t­ vµ phÊt triÓn S¬n t©y. Ngµy thµnh lËp: 7/10/1963. Gi¸m ®èc: Bïi §×nh Mïi Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong biªn chÕ Nhµ n­íc: 225 ng­êi C«ng nh©n hîp ®ång: > 300 ng­êi C¸c lÜnh v­c kinh doanh chñ yÕu: X©y dùng c¸c cång tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. §iÖn n­íc d©n dông vµ x©y dùng kh¸c. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi, ®ª kÌ cÇu cèng nhãm B vµ nhãm C. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®µo ®¾p vµ san nÒn. Kinh doanh c¸c lo¹i s¶n phÈm x©y dùng vµ vËt liÖu x©y dùng S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Trang trÝ néi ngo¹i thÊt c«ng tr×nh. Tr¶i qua 40 n¨m tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c ®· ®ãng gãp cho ®Êt n­íc hµng tr¨m c«ng tr×nh lín nhá, víi chÊt l­îng ®¶m b¶o, tiªu chuÈn an toµn cao. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn lµm t¨ng c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c liªn tôc ®¹t ®­îc b»ng khen víi thµnh tÝch hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô c«ng t¸c trong thêi kú ®æi míi, do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn nh­ bé X©y dùng, Uû ban Nh©n d©n tØnh Hµ t©y…khen tÆng. Kh«ng nh÷ng vËy, C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c cßn ®Ó l¹i mét uy tÝn ®èi víi c¸c b¹n hµng mµ C«ng ty ®· cã quan hÖ hîp t¸c. Thùc tiÔn s¶n xuÊt nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· thùc hiÖn s¶n xuÊt ®a d¹ng hãa s¶n phÈm c¸c c«ng tr×nh, tõ s¶n phÈm truyÒn thèng x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhµ ë. C«ng ty, ®Õn nay, ®· x©y dùng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh- thuû lîi ®ª kÌ, cÇu cèng vµ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn n­íc… Ngoµi ra, C«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n nh­ Panen, tÊm lîp g¹ch èp l¸t vv.. nh»m phôc vô c¸c c«ng tr×nh x©y dùng do C«ng ty thi c«ng vµ b¸n ra thÞ tr­êng trong vµ ngoµi tØnh. Cã thÓ nãi C«ng ty X©y Dùng Khu b¾c ®· x©y dùng mét ®éi ngò nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, cã tr×nh ®é cao, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Nhê vËy, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nh­ ngµy h«m nay. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng VT- xe m¸y kinh doanh Phßng TCDC tæng hîp Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt CT1 CT 2 CT3 CT4 CT5 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban: Ban gi¸m ®èc: Nh×n trªn s¬ ®å, ta cã thÓ thÊy gi¸m ®èc lµ ng­êi l·nh ®¹o chung, ®­îc phÐp ra quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p nh©n. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ hai phã gi¸m ®èc, ng­êi sÏ thùc hiÖn c¸c lÖnh cña gi¸m ®èc víi c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng sau. X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ hµng n¨m cña ®¬n vÞ. Tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao vµ thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt Nhµ n­íc quy ®Þnh. Phèi hîp víi chØ huy tr­ëng, c¸c phßng ban lµm tèt c¸c c«ng t¸c t­ t­ëng, khuyÕn khÝch phßng trµo thi ®ua trong C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, c¸c phã gi¸m ®èc cã thÓ ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, duyÖt kinh phÝ khi cã uû quyÒn cña gi¸m ®èc. Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Lµ bé phËn tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ kü thuËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt cña C«ng ty. VËn dông vµ ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, trî gióp c¸c c«ng tr­êng vÒ mÆt kü thuËt. Lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh tæng hîp Tham m­u cho Ban gi¸m ®èc trong lÜnh vùc qu¶n lý, sö dông lao ®éng, qu¶n lý tiÒn l­êng. §­a ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nh©n lùc ®Ó tæ chøc mét bé m¸y víi ph­¬ng thøc gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Båi d­ìng vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong C«ng ty nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé cña c«ng nh©n viªn C«ng ty. §Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch ®éi ngò nh©n viªn lµm viÖc t¹i C«ng ty. Phßng vËt t­ xe m¸y kinh doanh §©y lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp c¸c vËt liÖu còng nh­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc cho c¸c c«ng tr­êng, bªn c¹nh ®ã hä còng cã tr¸ch nhiÖm b¶o d­ìng, söa ch÷a c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc. Phßng kÕ to¸n tµi vô Gióp viÖc gi¸m ®èc trong lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n gióp gi¸m ®èc tæ chøc ®Þnh h­íng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi gióp l·nh ®¹o C«ng ty ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Tham ra c¸c phßng liªn quan ®Ó lµm tèt kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi tµi chÝnh cña C«ng ty. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong vßng ba n¨m gÇn ®©y B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty X©y Dùng Khu B¾c trong giai ®o¹n 2000-2002 (§¬n vÞ 1.000VN§) Stt ChØ tiªu 2000 2001 2002 I Doanh thu thuÇn 15.690.677 19.842.189 18.139.980 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 15.28.089 19.376.941 17.760.371 3 Lai gép 415.588 465.248 379.609 4 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 395.614 430.017 428.734 5 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng KD 19.974 35.231 - 49.125 6 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng TC 0 0 -129.789 7 Lîi nhuËn bÊt th­êng 0 0 0 8 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 19.974 35.231 -178.914 9 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 4.993 8.808 57252 10 ThuÕ Sö dông vèn 14.980 17,750 0 11 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.000 10.673 -121661 (Nguån phßng kÕ to¸n C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c ) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n c«ng ty X©y Dùng Khu B¾c ngµy 31/12/2000-2002 (§¬n vÞ 1.000VN§) Stt ChØ tiªu 2000 2001 2002 A Tµi s¶n I Tµi s¶n l­u ®éng 8.626.712 8.465.012 11.582.999 1 TiÒn 261.274 531.069 1.896.588 TiÒn mÆt t¹i quü 14.082 28.197 20.225 TiÒn göu ng©n hµng 247.192 502.872 1.876.363 2 C¸c kho¶n ph¶i thu 4.669.610 2.571.930 1.509.084 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 4.669.610 2.571.930 1.471.052 Ph¶i thu néi bé 0 0 19.071 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 0 0 18.961 3 Dù Tr÷, hµng tån kho 3.235.725 3.694.921 4.495.884 Nguyªn liÖu vËt liÖu tån kho 126.472 144.302 0 Chi phÝ SXKD dë dang 3.109.253 3.550.619 4.495.884 4 Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 460.103 1.667.092 3.681.443 II TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 793.250 427.068 912.284 1 TSC§ h÷u h×nh 523.050 367.868 589.084 2 C¸c kho¶n kÝ quü 270.200 59.200 323.200 Tæng tµi s¶n 9.419.961 8.892.080 12.495.283 B Nguån vèn I Nî ph¶i tr¶ 7.712.637 7.138.707 10.922.385 1 Nî ng¾n h¹n 7.712.637 7.138.707 10.922.385 Vay ng¾n h¹n 4.919.708 5.326.643 6.640.440 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 2.361.741 1.773.758 3.702.428 ThuÕ vµ nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 112.183 -117.211 161.819 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 51.419 49.937 40.031 Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé 0 0 224.857 Ph¶i tr¶ kh¸c 267.586 105.579 476.448 2 Nî dµi h¹n 0 0 0 II Vèn chñ Së h÷u 1.707.324 1.753.374 1.572.897 1 Nguån vèn, quü 1.705.474 1.749.687 1.572.897 2 Nguån kinh phÝ 1.850 3.687 0 Tæng céng nguån vèn 9.419.961 8.892.080 12.495.283 (Nguån phßng kÕ to¸n C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c ) Tõ b¶ng b¸o c¸o kªt qu¶ kinh doanh ta thÊy, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ kh«ng æn ®Þnh. N¨m 2000 C«ng ty ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ lîi nhuËn sau thuÕ c¶ C«ng ty rÊt thÊp, ®Õn n¨m 2001 C«ng ty ph¸t triÓn kh¸ m¹nh vµ lîi nhuËn t¨ng lªn ®Õn h¬n 8 triÖu song sang n¨m 2002 C«ng ty bÞ thua lç. Sang n¨m 2002 doanh thu thuÇn cña C«ng ty gi¶m so víi n¨m 2001, ®©y lµ vÊn ®Ò ®Æt ra víi ban gi¸m ®èc ®Ó t×m nguyªn nh©n. Gi¸ vèn hµng b¸n cña C«ng ty lµ rÊt lín, tû sè gi¸ vèn hµng b¸n trªn doanh thu thuÇn t­¬ng øng qua c¸c n¨m lµ: 2000: 97,3%; 2001: 97,66%; 2002: 97,9%. Bªn c¹nh ®ã ngµnh x©y dùng lµ ngµnh lu«n ph¶i ®i vay vèn, vßng quay cña ®ång vèn chËm. N¨m 2002, C«ng ty ®½ bÞ thua lç vµ ®iÒu nµy ®­îc gi¶i thÝch b»ng viÖc gi¶m doanh thu cña C«ng ty, sù gi¶m doanh thu chØ cã thÓ gi¶i thÝch ®­îc lµ do kh¶ n¨ng qu¶n lý, t×m kiÕm c«ng tr×nh cña C«ng ty lµ ch­a tèt. Trong ba n¨m liªn tiÕp tæng tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng kh«ng ®Òu. Tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 tæng tµi s¶n t¨ng tõ 9.419.961 lªn 12.495.283 ngh×n ®ång, song n¨m 2001 tæng tµi s¶n chØ cã 8.892.080 ngh×n ®ång, ®©y lµ ®iÒu cÇn xem xÐt vÒ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña C«ng ty. C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt trong lÜnh vùc x©y dùng, do ®ã viÖc ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh lµ rÊt cÇn thiÕt, song tû sè tµi s¶n cè ®Þnh lu«n rÊt thÊp so víi tµi s¶n l­u ®éng. Nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty gi¶m tõ 7.712.637 n¨m ngh×n ®ång xuèng 7.138.707 ngh×n ®ång n¨m 2001, tøc gi¶m 7,44% so víi n¨m 2000. Trong khi ®ã l¹i t¨ng nhanh trong n¨m 2002 lªn tíi 10.922.385 ngh×n ®ång tøc t¨ng 29,4% so víi n¨m 2000 vµ 34,6 % so víi n¨m 2001. VÒ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña C«ng ty ®½ t¨ng lªn, song sù t¨ng kh«ng m¹nh vµ t¨ng theo møc t¨ng l­¬ng cña thÞ tr­êng. So víi n¨m 2000 n¨m 2001 t¨ng 6%, n¨m 2002 t¨ng 4%. §ã lµ mét dÊu hiÖu tèt vÕ sù quan t©m cña Gi¸m ®èc C«ng ty víi ng­êi c«ng nh©n. Trªn ®©y chØ lµ kh¸i qu¸t chung nhÊt vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cã lµnh m¹nh hay kh«ng, c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®½ hîp lý ch­a, liÖu c¸c nhµ qu¶n lý cña C«ng ty cã thÓ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh tèt h¬n cho c¸c n¨m tíi cña C«ng ty hay kh«ng? §©y lµ vÊn ®Ò mµ chóng ta ph¶i t×m hiÓu vµ t×m ra lêi gi¶i ®¸p. 2. Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh ph©n tÝch tµi chÝnh cña c«ng ty x©y dùng khu b¾c. Sau bèn m­¬i n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c ®½ ®¹t ®­¬c nh÷ng thµnh tùu to lín, ®Æc biÖt C«ng ty ®· trë thµnh doanh nghiÖp nhµ n­íc dÉn ®Çu trong nghµnh x©y dùng trong tØnh Hµ t©y. Víi doanh thu xÊp xØ hai m­¬i tû, C«ng ty ®½ thùc hiÖn kh¸ nhiÒu c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, song trªn thùc tÕ c¸c ho¹t ®éng nµy chñ yÕu chØ dùa vµo c¸c kinh nghiÖm cña Gi¸m ®èc C«ng ty vµ kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan bªn ngoµi chø hoµn toµn kh«ng dùa trªn c¬ së vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn cã cña C«ng ty. ChÝnh v× vËy, trong kho¶ng thêi gian C«ng ty ®· l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng trÇm träng vÒ c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh nh­: C«ng ty chØ chó träng vµo ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh vµ bÞ thiÕu vèn l­u ®éng. Mét ®Æc tÝnh cña C«ng ty x©y dùng lµ sö dông nhiÒu m¸y mãc song kh«ng vay nî ®Ó mua tµi s¶n cè ®Þnh mµ ®i thuª m¸y mãc tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Cã thÓ nãi, cho ®Õn nay sau bèn m­¬i n¨m s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ch­a tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. C¸c b­íc tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty ch­a tiÕn hµnh mét c¸ch râ rÖt vµ kh«ng theo tr×nh tù mµ chØ tiÕn hµnh dùa trªn pháng ®o¸n, kinh nghiÖm. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch chØ hoµn toµn dùa vµo nhu cÇu nhÊt thêi mµ mµ kh«ng cã tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi. C¸c môc tiªu ph©n tÝch lµ hoµn toµn chØ gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n hiÖn t¹i vÒ tµi chÝnh nh­: x¸c ®Þnh v× sao chi phÝ gi¸ vèn hµng b¸n l¹i cao, t¹i sao l¹i ®Ó tiÒn nî ph¶i tr¶ lín nh­ vËy. Th«ng tin trong qu¸ tr×nh sö lý c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh. Ch­a cã c¸c b¹n ph¸p nghiÖp vô ®Ó thu thËp th«ng tin, c¸c th«ng tin thu ®­îc mang ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, bªn c¹nh ®ã th«ng tin mµ C«ng ty thu thËp chØ lµ c¸c th«ng tin néi bé nh­ c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh, l­­ chuyÓn tiÒn tÖ, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng t¸c lËp c¸c b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh chØ ®¬n thuÇn theo mÉu do nhµ n­íc quy ®Þnh, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c kÕ to¸n viªn ch­a hiÓu b¶n chÊt cña c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh. Trong b¶ng b¸o c¸o kÕt qña kinh doanh kh«ng cã ghi sè l·i mµ C«ng ty ph¶i tr¶, sau mét thêi gian t×m hiÓu t«i ®­îc biÕt C«ng ty tÝnh l·i xuÊt cho vay trùc tiÕp vµo gi¸ vèn hµng b¸n, ®iÒu nµy gi¶i thÝch v× sao C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c l¹i cã gi¸ vèn hµng b¸n cao nh­ vËy. NÕu thùc hiÖn chÝnh s¸ch nh­ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh nh­ trªn C«ng ty sÏ kh«ng thÊy ®­îc sù h÷u Ých cña ®ßn bÈy tµi chÝnh. C«ng ty ch­a nghiªn cøu hay thu thËp c¸c th«ng tin bªn ngoµi nh­: kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c nghµnh kh¸c, c¸c chØ sè phÊt triÓn kinh tÕ, còng nh­ th«ng tin chung cña nghµnh, c¸c chØ sè tiªu dïng. ChÝnh sù thiÕu hôt vÒ th«ng tin nµy sÏ ®­a l¹i cho C«ng ty mét c¸i nh×n phiÕn diÖn vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Xö lý th«ng tin: C«ng ty ch­a ®­a ra ®­îc biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó sö lý c¸c th«ng tin mµ C«ng ty hiÖn cã, c¸c qua trinh sö lý th«ng tin mang tÝnh chÊt thñ c«ng, vµ kh«ng ¸p dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ph©n tÝch tµi chÝnh. C«ng t¸c lËp c¸c b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh chØ ®¬n thuÇn theo mÉu do nhµ n­íc quy ®Þnh, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c kÕ to¸n viªn ch­a hiÓu b¶n chÊt cña c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh. Môc tiªu chÝnh cña mäi C«ng ty lµ lîi nhuËn vµ ®©y còng lµ ®iÒu mµ C«ng ty ®¹t ®­îc, song C«ng ty ch­a tiÕn hµnh c«ng viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh hîp lý nªn viÖc ®­a ra c¸c quyÕt ®iÞnh tµi chÝnh cã ®é chuÈn x¸c kh«ng cao. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch: C«ng ty ch­a tiÕn hµnh ¸p dông mét ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty. C«ng ty chØ dõng l¹i ë viÖc ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh mµ kh«ng hÒ chó ý tíi c¸c tû sè tµi chÝnh. C¸c nhãm tû sè tµi chÝnh ®½ kh«ng ®­îc C«ng ty tró träng ph©n tÝch, kÓ c¶ ®ã lµ c¸c tû sè rÊt quan träng nh­ nhãm tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i- mét nhãm tû sè sè ®¸nh gi¸ ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét doanh nghiÖp. Phßng kÕ to¸n ®½ tiÕn hµnh qu¸ tr×nh ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông nguån vèn, song C«ng ty l¹i ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch vèn kh«ng hîp lý vµ nguyªn nh©n lµ do ch­a cã qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c tû sè tµi chÝnh. Trong viÖc sö lý nguån vèn ®½ cã sù ®iÒu chØnh nguån vèn qua c¸c n¨m. Sau khi kinh doanh cã l·i n¨m 2001 C«ng ty ®½ tiÕn hµnh ®Çu t­ t¨ng nguån vèn n¨m 2002 song sè vèn ®Çu t­ nµy chñ yÕu lµ tõ vay nî nªn ®½ lµm t¨ng c¸c chi phÝ tµi chÝnh vµ dÉn tíi sù thua lç cña C«ng ty n¨m 2002. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn chñ yÕu cña C«ng ty lµ vay nî ng¨n h¹n, ®©y lµ mét quyÕt ®Þnh tµi chÝnh kh¸ m¹o hiÓm v× nã sÏ dÉn tíi chi phÝ l·i cao vµ ®é an toµn trong viÖc thanh to¸n nî lµ qu¸ thÊp. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi ch©t l­îng ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty. Tr×nh ®é c¸c c¸n bé ch­a cao, ®a sè hä chØ lµ tr×nh ®é trung cÊp, kh¶ n¨ng ®äc vµ hiÓu c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ch­a thËt ®Çy ®ñ, ®«i khi cßn hiÓu sai lÖch. Ban gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng ch­a thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cho C«ng ty. Trong b¶ng b¸o c¸o kÕt qña kinh doanh kh«ng cã gi sè l·i mµ C«ng ty ph¶i tr¶, sau mét thêi gian t×m hiÓu t«i ®­îc biÕt C«ng ty tÝnh l·i xuÊt cho vay trùc tiÕp vµo gi¸ vèn hµng b¸n, ®iÒu nµy gi¶i thÝch v× sao C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c l¹i cã gi¸ vèn hµng b¸n cao nh­ vËy. C¸c nhµ ho¹ch ®Þnh kinh doanh cña C«ng ty kh«ng hiÓu kü c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c trang thiÕt bÞ dïng ®Ó ph©n tÝch còng nh­ thu thËp th«ng tin lµ ch­a cã. ViÖc tæ chøc c¸c phßng ban lµ ch­a hîp lý, c¸c phßng ch­a thùc sù g¾n kÕt trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh hoµn toµn n»m ë phßng kÕ to¸n vµ gi¸m ®èc. Tõ c¸c bÊt cËp trªn t«i xin ¸p dông thö ph­¬ng ph¸p tû sè nh»m ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c víi c¸c sè liÖu hiÖn cã cña C«ng ty. 3. ¸p dông ph­¬ng ph¸p tû sè vµo ph©n tÝch tµi chÝnh ë C«ng ty x©y dùng khu b¾c 3.1 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty X©y Dùng Khu b¾c. 3.1.1 C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Th«ng qua c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n ta sÏ thÊy ®­îc chÊt l­îng c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. TÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶ trong viÖc ph©n bæ vèn vµo c¸c kho¶n môc cña c¬ cÊu vèn trong doanh nghiÖp. C¸c th«ng sè n»m trong b¶ng phô lôc. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i Qua b¶ng phô luc ta thÊy trong ba n¨m liÒn tû sè thanh to¸n hiÖn t¹i cña C«ng ty ®Òu lín h¬n 1, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty lu«n ®ñ ®Ó thanh to¸n nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n. Trong n¨m 2001, C«ng ty cã tû sè thanh to¸n hiÖn hµnh lµ cao nhÊt 1,19 t¨ng 6,3% so víi n¨m 2000. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh §©y lµ tû sè cã sù gi¶m xuèng liªn tiÕp trong ba n¨m liÒn, c¸c tû sè gi¶m t­¬ng øng lµ 4,2% cho thêi ky 2000/2001 vµ 3% cho 2001/2002. C¸c tû sè nµy ®Òu nhá h¬n 1. Tøc lµ C«ng ty ®½ chó táng quµ nhiÒu vµo dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. Lý do gi¶i thÝch ®iÒu nµy lµ do trong nh÷ng giai ®o¹n nµy nguyªn vËt liÖu x©y dùng kh«ng æn ®Þnh, do vËy mäi c«ng ty x©y dùng ®Òu chó träng vµo dù tr÷ nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh cho s¶n xuÊt. Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cho biÕt mèi t­¬ng quan gi÷a tiÒn, tµi s¶n cã tÝnh láng cao nhÊt vµ nî ng¨n h¹n, ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng s½n sµng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n cña doanh nghiÖp. Trong ba n¨m 2000,2001,2002, kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña C«ng ty lÇn l­ît lµ 0,34; 0,74; 0,17. Nh×n chung ®©y lµ nh÷ng con sè kh¸ an toµn cho C«ng ty thùc hiÖn tr¶ nî ngay. 3.1.2 C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Vèn cña doanh nghiÖp bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng. Vßng quay tiÒn Qua b¶ng phô lôc ta thÊy vßng quay tiÒn qua c¸c n¨m gi¶m dÇn vµ cã sù thay ®æi kh«ng æn ®Þnh. Vßng quay dù tr÷ Tû sè nµy lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Nã cho biÕt sè lÇn dù tr÷ ®­îc b¸n ra b×nh qu©n trong kú. Sè vßng quay dù tr÷ cµng lín th× thêi gian hµng tån kho cµng ng¾n, vèn cña doanh nghiÖp ®­îc lu«n chuyÓn nhanh. §iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Qua phô lôc ta thÊy vßng quay dù tr÷ cña doanh nghiÖp lµ kh«ng æn ®Þnh, t¨ng 12,5% thêi kú 2000/2001 vµ gi¶m 26% thêi kú 2001/2002 ®©y lµ dÊu hiÖu kh«ng tèt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tronh t­¬ng lai. HiÖu xuÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh HiÖu xuÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ x­ëng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tû sè nµy cho biÕt mét ®ång tµi s¶n cè ®Þnh hao phÝ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. Tõ b¶ng phô lôc ta cã hiÖu xuÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty lµ kh«ng æn ®Þnh, t¨ng 132,5 trong giai ®o¹n 2000/2001 vµ gi¶m 57% trong giai ®o¹n 2001/2002. §©y lµ ®iÒu cÇn xem xÐt cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2002/2003. HiÖu xuÊt sö dông tæng tµi s¶n Tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n cña trong C«ng ty trong ba n¨m lµ: Gi¶m trong giai ®o¹n 2000/2001 lµ 6% vµ t¨ng 40% trong giai ®o¹n 2001/2002. Trong khi ®ã tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn lµ : T¨ng 26,5% trong giai ®o¹n 2000/2001 vµ gi¶m 9% trong 2001/2002. §iÒu nµy sÏ ®Æt ra mét vÊn ®Ò cho c¸c nhµ qu¶n lý cña C«ng ty lµ t¹i sao sù thay ®æi cña tæng tµi s¶n lµ kh«ng cïng chiÒu víi sù thay ®æi cña doanh thu thuÇn. HiÖu xuÊt sö dông tæng tµi s¶n chÞu ¶nh h­ëng cña hiÖu xuÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh vµ hiÖu xuÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng. 3.1.3 C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i. NÕu nh­ c¸c tû sè tµi chÝnh trªn ph¶n ¸nh tõng khÝa c¹nh cô thÓ liªn quan ®Õn tµi chÝnh doanh nghiÖp th× c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i lµ nhãm tû sè ph¶n ¸nh tæng thÓ nhÊt kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ hiÖu n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh l·i cña doanh nghiÖp cÇn tÝnh ®Õn c¸c tû sè sau. Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty nh­ sau: T¨ng 1100% trong giai ®o¹n 2000/2001 vµ gi¶m 933% trong giai ®o¹n 2001/2002. §Ó hiÓu râ ®­îc nguyªn nh©n cña t×nh h×nh trªn ta cÇn xem xÐt sù thay ®æi cña c¸c yÕu tè trong b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Víi mét tèc ®é t¨ng doanh lîi rÊt cao råi l¹i gi¶m ®ét ngét t¹o ra c¸c th¾c m¾c cho c¸c nhµ ®Çu t­ còng nh­ kh¸ch hµng cña C«ng ty. Danh lîi vèn chñ së h÷u Doanh lîi vèn chñ së h÷u cña C«ng ty nh­ sau: T¨ng 916% trong giai ®o¹n 2000/2001 vµ gi¶m 1367% trong giai ®o¹n 2001/2002. §Ó cã thÓ thÊy râ nguyªn nh©n cña t×nh h×nh trªn ta h¨y xem xÐt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn vèn chñ së h÷u. Doanh lîi tµi s¶n Doanh lîi tµi s¶n cña C«ng ty nh­ sau: T¨ng 1100% trong giai ®o¹n 2000/2001 Vµ gi¶m 933% trong giai ®o¹n 2001/2002. Do tû sè nµy lµ tû sè tæng qu¸t nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét ®ång vèn ®Çu t­. Tõ sù t¨ng gi¶m trªn ta thÊy C«ng ty ®½ kh«ng cã mét tû sè æn ®Þnh. 4. NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh. Nh×n chung t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty lµ kh«ng kh¶ quan. C¸c tû sè cña C«ng ty ®Òu ®em l¹i c¸c bÊt lîi vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty. C¸c tû sè ®½ cho thÊy mét tranh vÏ kh¸ ¶m ®¹m vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. HÇu hÕt c¸c tû sè quan träng ®Òu t¨ng trong giai ®o¹n 2000/2001 vµ gi¶m trong giai ®o¹n 2001/2002. §iÒu nµy t¹o ra cho doanh nghiÖp nh÷ng khã kh¨n lín mµ c¸c nhµ qu¶n lý C«ng ty ph¶i ®èi mÆt trong n¨m 2003. Kh¶ n¨ng sinh l·i cña doanh nghiÖp qu¸ yÕu kÐm cho thÊy trong mäi chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cÇn quan t©m gi¶i quyÕt kÞp thêi, nÕu kh«ng, doanh nghiÖp cã nguy c¬ bÞ ph¸ s¶n. Doanh nghiÖp cÇn ®iÒu chØnh c¬ cÊu tµi s¶n v× tû sè gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng lµ kh«ng c©n ®èi. Doanh nghiÖp chñ yÕu thuª m¸y mãc trang thiÕt bÞ cho tõng c«ng tr×nh vµ ®ã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn gi¸ vèn hµng b¸n cña C«ng ty lµ rÊt cao. Doanh nghiÖp cÇn xem xÐt l¹i vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, c¸c tû sè cho ra lµ rÊt cao, vµ ®iÒu nµy cã thÓ t¹o ra mét sù ø ®äng vèn cña doanh nghiÖp. Muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng nµy, doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p nh»m thay ®æi c¸c tû sè t¹o ra sù hîp lý. 5. C¸c lîi thÕ tµi chÝnh mµ C«ng ty hiÖn cã. Qua nh÷ng néi dung ph©n tÝch ë trªn ta cã thÓ kh¸i qu¸t mét sè ®iÓm m¹nh hay nh÷ng thµnh c«ng mµ C«ng ty cã ®­îc. Dù tr÷ cña C«ng ty lu«n ë møc rÊt cao, do vËy ®¶m b¶o sù æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong thêi kú mµ gi¸ c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu x©y dùng thay ®æi liªn tôc th× nã sÏ t¹o cho c«ng ty mét sù an toµn vµ tr¸nh thua lç trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông cña C«ng ty lµ rÊt tèt, lu«n ë møc kh¸ cao, ®iÒu nµy t¹o ra mét sù tin cËy cho c¸c nhµ ®Çu t­, kh¸ch hµng vµ c¸c chñ nî cña C«ng ty. 6. C¸c bÊt lîi vÒ tµi chÝnh mµ C«ng ty ®ang gÆp ph¶i Cã lÏ lý do chÝnh ®Ó lµm t«i quyÕt ®Þnh thùc hiÖn ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p nh»m ¸p dông ph­¬ng ph¸p tû sè khi ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng Ty X©y Dùng Khu B¾c” lµ c¸c bÊt cËp vÒ tµi chÝnh mµ C«ng ty ®ang gÆp ph¶i C¬ cÊu tµi chÝnh cña C«ng ty lµ kh«ng hîp lý. §©y lµ c«ng ty x©y dùng nªn tû sè tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®­îc chó ý vµ lu«n ®­îc ®Çu t­ míi, song tû sè nµy lµ qu¸ nhá, vµ kh«ng ®­îc ®Çu t­ t¨ng thªm theo c¸c n¨m. HiÖu xuÊt sö dông tæng tµi s¶n thÊp, song hiÖu xuÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh l¹i rÊt cao, ®iÒu nµy dÉn ®Õn hiÖu xuÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng thÊp vµ nã lµm t¨ng gi¸ thµnh cña gi¸ vèn hµng b¸n. Tû sè sinh l·i cña C«ng ty lµ rÊt thÊp, vµ C«ng ty cßn bÞ thua lç trong n¨m 2002, ®iÒu nµy ®Æt ra mét yªu cÇu cÊp b¸ch cho c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn nhanh chãng ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m gióp cho C«ng ty tr¸nh bÞ thua lç trong n¨m tíi. C«ng ty vÉn cßn bÞ chiÕm dông vèn nhiÒu, thÓ hiÖn quan chu kú thu tiÒn vµ tû sè ph¶i thu cña C«ng ty. §iÒu nµy lµ ®óng thùc tÕ cña ngµnh x©y dùng v× hä lu«n bÞ c¸c chñ ®Çu t­ kh«ng hoµn tr¶ kÞp thêi nh­ trong hîp ®ång. §a sè c¸c hîp ®ång x©y dùng mµ C«ng ty ký ®Òu lµ giao thÇu vµ ®Æc tÝnh cña c¸c hîp ®ång giao thÇu lµ c¸c c«ng ty ph¶i øng vèn hoµn toµn cho c¸c c«ng tr×nh. Vèn chñ së h÷u cña C«ng ty gi¶m theo c¸c n¨m, ®©y lµ mét chÝnh s¸ch kh«ng hîp lý cña C«ng ty, v× C«ng ty ®½ kh«ng n©ng vèn chñ së h÷u, vµ t¹o ra sù kh«ng tin t­ëng cho c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c chñ nî. 7. NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c 7.1 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh míi dõng l¹i ë ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng C«ng ty ch­a sö dông bÊt k× h×nh thøc ph©n tÝch tµi chÝnh nµo. ChÝnh v× vËy kÕt qu¶ cña tµi chÝnh ch­a thÓ hiÖn ®Çy ®ñ dÉn tíi khã kh¨n cho viÖc ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh. C«ng ty ch­a sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh Dupont, Ph­¬ng ph¸p nµy ngµy nay ®­îc sö dông ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi, song ë ViÖt nam nã kh«ng ®­îc ­a chuéng. C«ng ty ®½ tõng tiÕn hµnh mét sè chØ tiªu theo ph­¬ng ph¸p tû sè vµ tiÕn hµnh so s¸nh qua mét sè n¨m. Nh­ng c¸c th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch ch­a ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c vµ ®©y kh«ng ®­îc coi lµ ph©n tÝch tµi chÝnh. C¸c tµi liÖu sö dông trong ph©n tÝch t¹i C«ng ty hiÖn nay. Ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ tÝnh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ ch­a phï hîp víi môc ®Ých ph©n tÝch. Thø nhÊt: C«ng ty míi chØ cã c¸c sè liÖu kÕ to¸n trªn b¸o c¸o tµi chÝnh lµ chñ yÕu, ch­a sö dông c¸c th«ng tin kh¸c. Ch­a cã c¸c th«ng tin néi bé cÇn thiÕt nh­ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ng¾n h¹n, dµi h¹n, ®Æc ®iÓm nguån nhËn lùc, kÕ ho¹ch b¸n hµng thu nî...Cã nh÷ng th«ng tin nµy míi cã thÓ ®¸nh gi¸ ®óng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty h¬n. Sè liÖu sö dông trong b¸o c¸o tµi chÝnh chØ dõng l¹i ë 3 n¨m gÇn nhÊt sè nî chØ cã ý nghÜa ng¾n h¹n ch­a thÊy ®­îc xu h­íng biÕn ®éng tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n cña C«ng ty. Ch­a cã th«ng tin so s¸nh víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh hay víi møc trung b×nh ngµnh. Thø hai : Ph©n tÝch tµi chÝnh ph¶i ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi n¨m trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m trong khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ho¹t ®éng liªn tôc nªn ®«i khi kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ho¹t ®éng liªn tôc nªn ®«i khi kÕt qu¶ ph¶n ¸nh kh«ng kÞp thêi dÉn tíi h¹n chÕ trong ho¹t ®éng . Thø ba: C¸c sè liÖu dïng ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh ch­a ®­îc tËp hîp s¾p xÕp theo quy ®Þnh dÉn tíi ch­a thÓ dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc mét sè chØ tiªu trung gian còng nh­ c¸c chi phÝ biÕn ®æi, chi phÝ cè ®Þnh ... §Ó ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn, ®ßn bÈy ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÝnh v× vËy, mµ viÖc sö dông vµo ph©n tÝch sÏ dÉn ®Õn c¸c kÕt qña ph©n tÝch cã nhiÒu h¹n chÕ vµ khã kh¨n cho viÖc ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh. 7.2 Nguyªn nh©n ¶nh h­ëng tíi viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh Nguyªn nh©n kh¸ch quan. ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn kh¸ míi mÎ. Do vËy hÇu nh­ ch­a cã doanh nghiÖp nµo thùc hiÖn ph©n tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña m×nh. ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh míi chØ cã tÝnh chÊt tham kh¶o, do vËy viÖc lùa chän nguån th«ng tin, thu thËp th«ng tin sö dông c¸c kü thuËt c«ng cô ph©n tÝch cßn nhiÒu h¹n chÕ. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ, thÞ tr­êng vèn cña ViÖt Nam cßn ch­a ph¸t triÓn hoµn chØnh nªn ph©n tÝch tµi chÝnh ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam ®· ®i vµo ho¹t ®éng nh­ng vÉn cßn ë d¹ng s¬ khai nªn kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh ch­a thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp do ®ã viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ch­a ®­îc quan t©m . C«ng t¸c kÕ to¸n ch­a hoµn thiÖn sÏ dÉn ®Õn ph©n tÝch tµi chÝnh kh«ng ®­îc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. Nguyªn nh©n chñ quan Tr×nh ®é c¸n bé ph©n tÝch cßn ¬ tr×nh ®é s¬ khai C«ng ty ch­a cã c¸n bé chuyªn tr¸ch. ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ch­a lµ nhiÖm vô cña mét phßng nµo ë C«ng ty. Tr×nh ®é c¸n bé c«ng ph©n tÝch hoµn toµn ch­a cã vµ kh«ng biÕt sö dông c¸c kü thuËt c«ng cô ph©n tÝch tµi chÝnh ®ång thêi viÖc thiÕu c¸c c«ng cô sÏ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh. C¸c c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh ch­a hÒ cã kiÕn thøc nghiÖp vô ph©n tÝch. Th«ng tin ®Ó sö dông ph©n tÝch ch­a thËt ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, do muèn gi÷ kÝn th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty nªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vÉn bÞ ®iÒu chØnh söa ch÷a lµm gi¶m ý nghÜa cña ph©n tÝch tµi chÝnh, ë C«ng ty ®ang tån t¹i h×nh thøc kÕ to¸n hai sæ. C¬ së vËt chÊt phôc vô ho¹t ®éng ph©n tÝch cßn nhiÒu bÊt cËp nh­ ch­a cã m¸y mãc, thiÕt bÞ. Sau khi t«i ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè vµo ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty vµ ph©n tÝch c¸c bÊt cÊp vÒ t×nh h×nh ph©n tÝch tµi chÝnh mµ C«ng ty ®ang gÆp ph¶i, cïng víi c¸c bøc sóc vÒ viÖc nhËn thøc tÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh cña c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty, t«i thÊy r»ng viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè vµo ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty lµ hîp lý vµ cÇn thiÕt. Ch­¬ng III gi¶i ph¸p nh»m ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè vµo ph©n tÝch tµI chÝnh cña c«ng ty x©y dùng khu b¾c. 1. C¸c chiÕn l­îc nh»m ¸p dông hiÖu qu¶ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè khi ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. - Thùc hiÖn ®Õn n¨m 2004 C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè vµo ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp cña C«ng ty trong n¨m n¨m gÇn nhÊt. §Ó thùc hiÖn ®­îc chiÕn l­îc nµy C«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc sau: Thµnh lËp mét tæ c¸n bé ®Ó t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ ph­¬ng ph¸p tû sè trong ph©n tÝch tµi chÝnh, c¸c néi dung mµ tæ c¸n bé sÏ thùc hiÖn nh­ sau: Ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty khi thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch. Nh­ nguån th«ng tin mµ c«ng ty sÏ lÊy ®Ó ph©n tÝch, c¸c b­íc tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh. T×m hiÓu vµ x¸c ®Þnh râ b¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè. Ph©n tÝch ®Ó thÊy râ tÝnh ­u viÖt cña cña ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè vµ c¸ch ¸p dông hiÖu qu¶ nhÊt vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty. Thø nhÊt nã ®ang ®­îc sö dông phæ biÕn vµ lµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cã tÝnh hiÖu qu¶ cao phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña C«ng ty. §i t×m hiÓu vµ häc hái kinh nghiÖm c¸c doanh nghiÖp ®½ ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh trong nghµnh x©y dùng. CÇn m­în c¸c b¶n ph©n tÝch mÉu cña c¸c doanh nghiÖp ®½ cã l©u n¨m trong ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó häc hái tr¸nh c¸c sai lÇm c¸c doanh nghiÖp ®ã ®½ gÆp ph¶i. T×m vµ nghiªn cøu c¸c nguån th«ng tin mµ C«ng ty sÏ thu thËp ®Ó sö dông vµo ph©n tÝch. Nh­ th«ng tin néi bé bao gåm c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶n lu©n chuyÓn tiÒn tÖ, b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. Xem vµ ¸p dông chóng ®óng nh­ c¸c yÕu cÇu chung do Bé tµi chÝnh ban hµnh. TiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c th«ng tin bªn ngoµi c¸c chØ sè gi¸ c¶, møc l¹m ph¸p qua c¸c n¨m, c¸c tû gi¸ qua c¸c n¨m. TiÕn hµnh nghiªn cøu t×m hiÓu ®Ó tiÕn hµnh mua c¸c m¸y mãc cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc ph©n tÝch cña C«ng ty. TiÕn tuyÓn chän mét ®éi ngò nh©n viªn sª phôc vô trong viªc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch. C¸c nhµ qu¶n trÞ C«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c néi dung sau. C¸c nhµ qu¶n trÞ C«ng ty ph¶i t×m hiÓu c¸c c¸c h×nh thøc ph©n tÝch tµi chÝnh ®ang ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n tÝch, so s¸nh ®Ó thÊy râ ®­îc tÝnh lîi Ých khi ¸p dung ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh vµo ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty. §­a c¸c c¸n bé kÕ to¸n vµ c¸c c¸n bé trùc tiÕp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh cña C«ng ty ®i häc nh»m gióp hä hiÓu râ vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh. TiÕn hµnh thu thËp c¸c th«ng tin bªn ngoµi nh»m gióp cho c¸c c¸n bé tµi chÝnh cã cµi nh×n ë tÇm vÜ m« vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn t¹i cña C«ng ty. C«ng ty tiÕn hµnh mua c¸c t¹p chÝ tµi chÝnh th­êng kú, t×m c¸c b¶n th«ng b¸o tµi chÝnh cña c¸c chóng t«i cã niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Thùc hiÖn ¸p dông c¸c tiªu chuÈn chung vÒ kÕ to¸n, tµi chÝnh vµo c¸c b¶n b¸o c¸o th«ng tin néi bé cña C«ng ty. §Ò ra c¸c môc tiªu tµi chÝnh mµ C«ng ty ph¶i ®¹t ®­îc trong c¸c n¨m tíi, qua ®ã x¸c ®Þnh ®­îc c¸c môc tiªu râ rµng trong ph©n tÝch tµi chÝnh. C¸c môc tiªu tµi chÝnh mµ C«ng ty cÇn ®¹t ®­îc nh­ sau. T¨ng tæng doanh thu lªn tíi 21.150.000 VN§ tøc t¨ng 16,5 % so víi n¨m 2002. Gi¶m gi¸ vèn hang b¸n xuèng 95% so víi tæng doanh thu tøc 20.092.500 VN§. §Õn n¨m 2003 C«ng ty kh«ng cßn bÞ thua lç trong ho¹t ®éng kinh doanh. T¨ng ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh lµm gi¶m sù trªnh lÖch qua lín gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng. TiÕn hµnh n©ng cao chÊt l­îng s¶n xuÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nh»m t¹o uy tÝn cho C«ng ty. ChuyÓn nî ng¾n h¹n sang thµnh nî vay trung vµ dµi h¹n nh»m gi¶m c¸c chi phÝ vay vµ t¨ng tÝnh æn ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - §Õn n¨m 2005, C«ng ty sÏ chuyªn nghiÖp ho¸ mét ®éi ngò c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh. 2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty Gi¶i ph¸p ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè - TiÕn hµnh c¸c b­íc ph©n tÝch theo ®óng tr×nh tù c¸c nghiÖp vô ph©n tÝch, c¸c nghiÖp vô ph¶i ®­îc ph©n t¸ch mét c¸ch râ rµng theo tr×nh tù lµ dù ®o¸n-chuÈn bÞ th«ng tin-x¸c ®Þnh c¸c biÓu hiÖn ®Æc tr­ng-xö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè ®Ó sö lý c¸c th«ng tin lËp b¶ng biÓu vµ sau ®ã ®­a ra møc tæng hîp quan s¸tn vµ cuèi cïng ®­a ra b¸o c¸o ph©n tÝch. - X¸c ®Þnh môc tiªu cña C«ng ty lµ t¨ng doanh thu vµ gi¶m chi phÝ. - TiÕn hµnh dù ®o¸n vµ thu c¸c th«ng tin cÇn thu thËp tr­íc khi ph©n tÝch: T×m vµ sö lý c¸c b¶n b¸o cña C«ng ty trong tõ ba ®Õn n¨m n¨m gÇn ®©y. Tõ quan s¸t c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh th× tÝnh minh bÆch vµ râ rµng cña c¸c b¶n b¸o c¸o lµ ch­a chÝnh x¸c. L·i xuÊt vay cña C«ng ty kh«ng cã trong b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, mµ nã ®­îc tÝnh trùc tiÕp vµo gi¸ vèn hµng b¸n. Lµm cho c¸c nhµ qu¶n lý C«ng ty kh«ng biÕt sè tiÒn thùc tÕ mµ C«ng ty ph¶i tr¶ cho ng©n hµng, dÉn ®Õn hiÖn t­îng dù tr÷ hµng lo¹t hµng tån kho kh«ng cã chän läc vµ lµ nguyªn nh©n chÝnh ®Èy gi¸ vèn hµng b¸n cao vät. Do ®ã C«ng ty cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò vÒ lËp c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. Trong b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ph¶i ghi râ môc l·i vay. N¨ng cao tÝnh minh bÆch trong c¸c b¶ng b¸o c¸o, n©ng cao ®é chÝnh x¸c cña c¸c ho¸ ®¬n chóng tõ. Qua t×m hiÓu, t«i ®­îc biÕt, C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n gän, do vËy c¸c chØ huy tr­ëng kh«ng c«ng khai chÝnh s¸ch tµi chÝnh mµ chØ ®¬n thuÇn chuyÓn c¸c ho¸ ®¬n VAT vÒ C«ng ty lµm cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc l·i vay ng©n hµng. ChÝnh v× vËy C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch h¹ch to¸n chÝnh x¸c vµ râ rµng ®Ó c¸c c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ lËp c¸c b¶n b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n. Qua ®ã yªu cÇu c¸c chØ huy tr­ëng c«ng tr×nh cÇn minh bÆch c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh. KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c ho¸ ®¬n do c¸c chØ huy tr­ëng cung cÊp. T×m c¸c th«ng tin chung trong nghµnh x©y dùng, c¸c tû sè trung b×nh cña nghµnh. C¸c th«ng tin cÇn t×m ph¶i phï hîp víi h×nh thøc ho¹t ®éng cña kinh doanh x©y dùng cña C«ng ty lµ chñ yÕu ho¹t ®éng trong x©y dùng d©n dông. CÇn t×m hÕt c¸c tû sè trung b×nh cña nghµnh x©y dùng, cÇn quan t©m tíi ®é chÝnh x¸c cña c¸c tû sè. C¸c chØ sè vÒ gi¸ c¶ cña nghµnh x©y dùng, c¸c chÝnh x¸ch vÒ gi¸ c¶ do Bé x©y dùng vµ Nhµ n­íc ban hµnh. Trong c¸c chØ sè vÒ gi¸ c¶ cÇn t×m kiÕm c¸c chØ s« gi¸ c¶ cho tõng nhãm lo¹i vËt liÖu phôc vô cho tõng h¹n môc c«ng tr×nh. C¸c chØ sè gi¸ c¶ ph¶i lµ c¸c chØ sè míi nhÊt vµ ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn gi¸ c¶ thùc tÕ cña thÞ tr­êng. X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch lµ ph­¬ng ph¸p tû sè. §©y lµ ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó ¸p dông vµo ph©n tÝch t×nh tµi chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay, víi nh÷ng ­u viÖt cña nã rÊt phï hîp víi mét c«ng ty võa míi b¾t ®Çu thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh. - X¸c ®Þnh c¸c tû sè sè chÝnh cÇn tÝnh to¸n, ph©n tÝch: C¸c tû sè sè vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i. Tû sè nµy bao gåm Doanh lîi tiªu thô sÈn phÈm, ROE, ROA. §©y lµ c¸c tû sè quan träng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. N©ng cao kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña ®éi ngò nh©n viªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh. §©y lµ yªu cÇu quan träng nhÊt cña C«ng ty trong thêi gian hiÖn t¹i mµ C«ng ty ph¶i thùc hiÖn, víi kh¶ n¨ng ph©n tÝch tµi chÝnh chuyªn nghiÖp cña mét ®éi ngò c¸n bé t¹i C«ng ty, sÏ t¹o mét thÕ chñ ®éng cho c¸c nhµ qu¶n trÞ C«ng ty cã mét c¸i nh×n chuÈn x¸c nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Víi tr×nh ®é hiÖn t¹i cña c¸c c¸n bé mµ C«ng ty hiÖn cã, sÏ lµ rÊt khã kh¨n khi C«ng ty thùc hiÖn ¸p dông ngay vµo ph©n tÝch tµi chÝnh. C«ng ty cã thÓ tuyÓn thªm nh©n viªn cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó hä cã thÓ thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh mét c¸ch chuyªn nghiÖp vµ chÝnh x¸c. Nhê cã kinh nghiÖm cña c¸c c¸n bé míi nµy sÏ gióp c¸c nh©n viªn hiÖn t¹i cña C«ng ty cã thÓ häc hái vµ cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh. C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn viÖc ®­a c¸n bé ®i häc ë c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é ph©n tÝch tµi chÝnh do c¸c c¸c tr­êng chuyªn nghµnh tµi chÝnh tæ chøc hay do bé tµi chÝnh tæ chøc. Lu«n h­íng cho c¸c c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh h­íng tíi sù chuyªn nghiÖp trong ph©n tÝch tµi chÝnh. Tøc lµ c¸c c¸n bé lµm C«ng ty tµi chÝnh chØ lµm c«ng viÖc cña mét nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh vµ hä kh«ng ph¶i tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña C«ng ty. Th«ng th­êng c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh chØ diÔn ra ë dÇu vµ cuèi n¨m do vËy c¸c c¸n bé sÏ cã mét kho¶ng thêi gian kh«ng thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh, do vËy hä sÏ cã c¬ héi nghiªn cøu vµ ®i s©u vµo nghiªn cøu, t×m hiÓu ph©n tÝch tµi chÝnh. §Ò ra c¸c nguyªn t¾c ®èi víi tõng bé phËn cã liªn quan tíi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty: Ph¶i t×m hiÓu vµ nghiªn cøu râ c¸c vÊn ®Ò mµ m×nh ®ang thùc hiÖn. Cã kiÕn thøc nÒn t¶ng vÒ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh. T¹o sù phèi hîp, liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn, nh»m t¹o ra mét sù thèng nhÊt trong c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh. §­a ra c¸c chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t râ rµng cho c¸c c¸n bé tµi chÝnh. Hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè vµo ph©n tÝch tµi chÝnh, C«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: T×m hiÓu kü h¬n vÒ c¸c tû sè ph©n tÝch. Ph¶i cã sù ®¸nh gi¸ râ rµng vÒ sù thay ®æi qua c¸c thêi kú, so s¸nh gi÷a thêi kú hiÖn t¹i vµ c¸c thêi kú tr­íc ®Ó t×m hiÓu xem xÐt c¸c bÊt cÊp mµ C«ng ty hiÖn cã, ®ång thêi còng so s¸nh c¸c tû sè hiÖn t¹i víi c¸c tû sè kÕ ho¹ch ®­îc ®Þnh ra trong n¨m tíi ®Ó thÊy ®­îc c¸c khã kh¨n mµ C«ng ty ph¶i ®èi mÆt tõ ®ã t¹o ra sù chuÈn bÞ còng nh­ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. H­íng dÉn c¸n bé cña C«ng ty t×m hiÓu s©u vÒ c¸c chØ sè tµi chÝnh vµ c¸c ®Æc diÓm cña c¸c chØ sè tµi chÝnh cña nghµnh. §©y lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong ph©n tÝch tµi chÝnh, tû lÖ trung b×nh cña nghµnh lµ møc ®Ó cho doanh nghiÖp dùa vµo ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn t¹i cña C«ng ty so víi c¸c c«ng ty trong nghµnh. Tuú tõng ®Æc ®iÓm cña c¸c nghµnh mµ c¸c tû lÖ trung b×nh nghµnh lµ kh¸c nhau, chÝnh v× vËy hiÓu râ b¶n chÊt cña c¸c tû lÖ trung b×nh nghµnh lµ mét ®iÒu rÊt quan trong cho viÖc ph©n tÝch vµ ®­a ra c¸c nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn t¹i cña C«ng ty vµ vÞ thÕ cña nã vÒ tµi chÝnh trong nghµnh. MÆt kh¸c, trong c¸c nghµnh l¹i cã sù kh¸c biÓt kh¸c nhau vÒ tÇm quan träng cña c¸c tû sè, chÝnh v× vËy mµ nghiªn cøu t×m hiÓu c¸c vÒ b¶n chÊt c¸c tû sè cña tõng nghµnh lµ rÊt quan träng. Cã c¸c tû sè cã thÓ v­ît qu¸ tû lÖ trung b×nh ngµnh th× tèt song còng cã c¸c tû sè l¹i lµ kh«ng tèt. ChuÈn bÞ vµ nghiªn cøu kü c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh. NÕu chuÈn bÞ kü l­ìng c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh sÏ gióp cho c¸c c¸n bé ph©n tÝch cã ®­îc sù thuËn lîi lín trong viÖc ph©n tÝch. Khi ®ã c«ng t¸c ph©n tÝch sÏ dÔ dµng vµ cã ®é chÝnh x¸c cao, th«ng tin chÝnh ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¸c b¶n b¸o c¸o néi bé, chÝnh v× vËy viÖc chuÈn bÞ kü l­ìng c¸c b¶n b¸o c¸o lµ rÊt cÇn thiÕt. N¾m râ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè, c¸c chØ sè tµi chÝnh cÇn cÇn ph©n tÝch, c¸c chØ sè tµi chÝnh quan träng. X¸c ®Þnh râ tÝnh thanh kho¶n ng¾n h¹n, cÊu tróc vèn. C¸c tû sè thÞ tr­êng, c¸c phÇn cÇn ph©n tÝch. Ghi l¹i c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch vµ ®­a ra kÕt luËn ®éc lËp. Båi d­ìng c¸n bé nßng cèt ®Ó hä cã thÓ ®äc vµ hiÓu c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c c¸n bé nßng cèt lµ nh÷ng ng­êi sÏ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, chÝnh v× vËy hä ph¶i lµ ng­êi hiÓu râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Tõ ®ã hä míi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh chÝnh x¸c vµ cã tÝnh hiÖu qu¶ cao. KhuyÕn khÝch c¸c c¸n bé nßng cèt tù t×m tßi vµ nghiªn cøu vÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Tæ chøc c¸c líp cã mêi c¸c chuyªn gia trong lÜnh vùc tµi chÝnh vÒ gi¶ng d¹y, ®Ó thùc hiÖn viÖc tæ chøc nµy víi C«ng ty lµ rÊt khã kh¨n v× nã cÇn mét l­îng kinh phÝ lín cho viÖc tæ chøc líp, song nã sÏ gióp Ých rÊt nhiÒu cho c¸c c¸n bé tµi chÝnh v× hä cã thÓ hái trùc tiÕp c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c. Bªn c¹nh ®ã c¸c gi¶ng viªn gi¶ng d¹y sÏ ®­îc coi nh­ mét nhµ t­ vÊn vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty. KhuyÕn khÝch c¸c c¸n bé ®i häc c¸c líp båi d­ìng vÒ tµi chÝnh, song c¸c líp nµy ph¶i do Bé tµi chÝnh hay c¸c tr­êng ®¹i häc cã chuyªn nghµnh tµi chÝnh tæ chøc. 3 N©ng cao tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh. N©ng cao tÝnh ®éc lËp cña c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh. - §©y lµ vÊn ®Ò ®Çu tiªn mµ C«ng ty ph¶i thùc hiÖn, nÕu c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng mang tÝnh kh¸ch quan, vµ kh«ng cã tÝnh ®éc lËp cao th× c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. - LÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ t¹o cho C«ng ty nh÷ng khã kh¨n lín, chÝnh v× vËy C«ng ty ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc ngay tõ giai ®o¹n ®Çu cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh, ®ã lµ tÝnh chÝnh x¸c vµ ®éc lËp cña c¸c th«ng tin, ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin néi bé. - T¹o cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n mét thãi quen lµm viÖc nghiªm tóc vµ chuÈn x¸c, tÝnh chuyªn nghiÖp vµ ®éc lËp cao víi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n. §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao cho c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n, rÌn luyÖn cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n tÝnh kû luËt cao trong lµm viÖc. Trong c¸c nghiÖp vÞ kÕ to¸n ph¶i lu«n tu©n thñ mét c¸ch chÝnh x¸c vµ chÆt chÏ c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n chung. - C¸c c¸n bé kÕ to¸n ph¶i cã tÝnh kh¸ch quan cao vµ ®éc lËp khi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n. NÕu kh«ng cã tÝnh kh¸ch quan cao trong c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n sÏ t¹o ra sù phiÕn diÖn, thiÕu tÝnh trung thùc trong c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh vµ nh­ vËy c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng con tÝnh chuÈn mùc cña nã - Hµng quý ®Ò nghÞ kiÓm to¸n viªn vµ ng­êi kiÓm tra kÕ to¸n ®­a ra ý kiÕn kiÕn ®éc lËp vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. §©y lµ mét yÕu tè kh¸ch quan bªn ngoµi nh»m lµm t¨ng tÝnh chuÈn mùc vµ tÝnh kh¸ch quan còng nh­ sù ®éc lËp cña c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c kiÓm to¸n viªn ph¶i ®­îc tuyÓn chän kü l­ìng sao cho tÝnh ®éc lËp cña c¸c kiÓm to¸n lµ cao nhÊt. - C¸c chøng tõ kÕ to¸n ph¶i minh b¹ch vµ râ rµng. NÕu c¸c chøng tõ kÕ to¸n kh«ng cã ®é chuÈn x¸c th× c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp nªn dï cã ®éc lËp vµ chuÈn x¸c th× còng kh«ng ®­a ra ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh thùc tÕ cña C«ng ty. C¸c chøng tõ ho¸ ®¬n ph¶i ph¶n ¸nh trung thùc c¸c ho¹t kinh doanh cña C«ng ty. N©ng cao tÝnh chuÈn mùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. VÊn ®Ò nµy cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh trong C«ng ty phï hîp víi t×nh h×nh ph©n tÝch cña nghµnh x©y dùng. C¸c nguyªn t¾c, yªu cÇu kÕ to¸n c¬ b¶n vµ c¸c yÕu tè cña b¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þnh trong chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ph¶i cô thÓ ho¸ trong c¸c b¶n b¸o c¸o kÓ to¸n cña C«ng ty. Thùc hiÖn nghiªm ngÆt c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n t¹i quyÕt ®Þnh cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè s¸u (06) chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 2) ban hµnh ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002. C¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh chung cña Bé Tµi chÝnh. §­a cÊn bé ®i häc c¸c líp båi d­ìng vÒ lËp c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®­îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o ®óng víi thùc tÕ, kh«ng bÞ xuyªn t¹c, kh«ng bÞ bãp mÐo. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn kú kÕ to¸n ph¶i ®­îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o ®Çy ®ñ, kh«ng bÞ bá sãt. C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®­îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o kÞp thêi, ®óng hoÆc tr­íc thêi h¹n quy ®Þnh, kh«ng ®­îc chËm trÔ. C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n tr×nh bµy trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu ®èi víi ng­êi sö dông. §Þnh h­íng víi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. C¬ cÊu l¹i vèn cña l¹i nguån vèn cña C«ng ty. N©ng cao tû sè tµi s¶n cè ®inh trªn tæng tµi s¶n cña C«ng ty, hiÖn t¹i tû lÖ nµy n¨m 2000 lµ 8,4% n¨m 2001 lµ 4,85 n¨m 2002 lµ 7,3%, do tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña chóng t«i x©y dùng lµ sö dông nhiÓu m¸y mãc trang thiÕt bÞ c÷ng nh­ nhµ x­ëng, do vËy C«ng ty cÇn t¨ng tû lÖ tµi s¶n cè ®Þnh lªn 10% trong n¨m 2003. TiÕn hµnh vay nî dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh, mua trang thiÕt bÞ m¸y mãc nh­ xe, cÇn cÈu vµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c. NÕu C«ng ty kh«ng huy ®éng ®­îc vèn ®Ó mua tµi s¶n cè ®Þnh th× C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn thuª tµi chÝnh. Víi nghiÖp vô nµy C«ng ty kh«ng cÇn ph¶i cã vèn mµ vÉn cã c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc dung æn ®Þnh vµ l©u dµi vµ æn ®Þnh. T¨ng c­êng huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh -N©ng cao tû sè vèn chñ së h÷u trªn tæng nguån vèn, cã thÓ xin vèn cÊp tõ c¸c cÊp cã chøc n¨ng, hay tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ C«ng ty. -Xin vèn cÊp tõ nhµ n­íc lµ rÊt khã kh¨n, do ®ã C«ng ty nªn tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ C«ng ty theo c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña Nhµ n­íc hiÖn nay. -HiÖn t¹i trong thêi gian hiÖn nay, C«ng ty nªn t¨ng lîi nhuËn b»ng c¸ch t¨ng doanh thu vµ gi¶m chÝ phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh. TiÕn hµnh thu nî ph¶i thu cña kh¸ch hµnh ®Ó t¨ng vèn l­u ®éng cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng. §­a ra c¸c h×nh th­c khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ nî nh­ gi¶m gi¸ b¸n hµng, c¸c ®iÒu kiÖn ­u tiªn kh¸c. Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p vÒ hµng tån kho sao cho gi¶m tèi ®a l­îng hµng tån kho tr¸ch chi phÝ cho hµng tån kho. KiÕn NghÞ §Ò nghÞ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®­a ra c¸c v¨n b¶n ®Ó h­íng dÉn c¸c c¬ quan hiÓu vµ lµm tèt c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c C«ng ty. Bé tµi chÝnh cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ h¬n viÖc lËp c¸c b¶n b¸o tµi chÝnh cña c¸c c«ng ty sao cho ®óng víi c¸c quy chuÈn mµ Bé ®­a ra. ChÝnh phñ, Bé tµi chÝnh cÇn cã sù æn ®Þnh trong viÖc ban hµnh c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh vµ hµnh to¸n kinh doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng chÕ ®é chÝnh s¸ch thay ®æi th­êng xuyªn g©y lóng tóng cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C¸c c¬ quan kiÓm to¸n Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp cña c«ng t¸c kiÓm to¸n. CÇn tiÕn tíi yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c ph©n tÝch tµi chÝnh mét c¸ch chuyªn nghiÖp ®Ó tù ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña m×nh, ®Ó ®­a ra ph­¬ng h­íng phÊt triÓn vµ b¸o c¸o lªn c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. KÕt luËn NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù tù do c¹nh tranh, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ më ra cho nhiÒu doanh nghiÖp c¬ héi tù v­¬n lªn vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Tuy nhiªn nã còng ®Æt ra nhiÓu th¸ch thøc vµ khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó b¶o ®¶m cho sù phÊt triÓn vµ tån t¹i cña m×nh c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, muèn nh­ vËy hä ph¶i lu«n hiÓu râ t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Trong ®ã, hiÓu râ c¸c t×nh h×nh tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp ®ang cã lµ chiÕc chiÒu khãa quan träng cho c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµo qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Vµ ®ã lµ lý do ®­a em tíi ý t­ëng ®­a ra gi¶i ph¸p ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè trong ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty X©y Dùng Khu B¾c. Víi suy nghÜ khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch nµy vµo ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ cña C«ng ty cã c¸i nh×n chÝnh x¸c vµ bao quat h¬n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh mµ C«ng ty. Trong Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nµy, em ®½ chØ t×nh h×nh ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh tû sè hiÖn t¹i cña C«ng ty, c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh mµ C«ng ty ®ang gÆp ph¶i do ph©n tÝch tµi chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p tû sè ®­a ra c¸c vÊn ®Ò, néi dung mµ C«ng ty ph¶i thùc hiÖn dÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè vµo ph©n tÝch tµi chÝnh trong C«ng ty . Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt, do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc thùc tÕ còng nh­ lý thuyÕt vµ sù h¹n chÕ vÒ thêi gian, Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt v¨n cña em s÷ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ bÊt cËp. ChÝnh v× vËy, em mong muèn cã sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o- T.S §µo V¨n Hïng vÒ c¸c thiÕu sãt trong Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp-Chñ biªn: T.S L­u ThÞ H­¬ng Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp-T.S Vò Duy Hµo- §µm V¨n HuÖ- Th¹c sÜ NghuÔn quang Ninh. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp, chÕ ®é chÕ ®é bµo c¸o tµi chÝnh- Bé Tµi chÝnh. T¹p chÝ tµi chÝnh. §äc, lËp, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp – PGS. T.S Ng« ThÕ Chi-T.S Vò C«ng Ty. §äc vµ hiÓu c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của Công Ty Xây Dựng Khu Bắc.DOC
Luận văn liên quan