Đề tài Giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Tuyển than Hòn Gai

Mục Lục Lời Mở đầu1 Chương IGiới thiệu chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty Tuyển than Hòn Gai IQuá trình hình thành phát triển và điều kiện tự nhiên của Công ty Tuyển than Hòn Gai4 IIĐặc điểm kinh tế – kỹ thuật sản xuất của Công ty4 1Dây chuyền công nghệ sàng tuyển của Công ty 2Trang thiết bị kỹ thuật của Công ty 3Tình hình tập trung chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất10 4Mô hình tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty12 5Chế độ làm việc của Công ty14 6 Tình hình xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 7 Tình hình sử dụng lao động 8 Tình hình tài chính của Công ty III Đánh giá chung về hoạt động SXKD của Công ty Kết luận chương I 19 Chương II Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty Tuyển than Hòn Gai I Phân tích tình hình sản xuất 1 Phân tích các chỉ tiêu giá trị 2 Phân tích tình hình sản xuất theo mặt hàng, nguồn sản lưuợng, theo đơn vị sản xuất và phưuơng pháp sản xuất 3 Phân tích chất lượng sản phẩm II Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 1Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian 2Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng và thị trưuờng 3Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng IIIPhân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Kết luận chương II Chưuơng III Giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Tuyển than Hòn Gai. 1 Định huướng phát triển chung của Công ty Tuyển than Hòn Gai 2 Giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Tuyển than Hòn Gai. Kết luận chương III Kết luận chung Tài liệu tham khảo

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1703 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Tuyển than Hòn Gai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng ®­îc c«ng chung vµo ®iÓm s¶n phÈm ®Ó tÝnh l­¬ng thùc hiÖn.( riªng ®èi víi phã qu¶ ®èc ®I ca: tiÒn l­¬ng ca 3 tÝnh theo quy ®Þnh cña c«ng ty = 30% tiÒn l­¬ng gèc kho¸n theo kÕ ho¹ch). 4. c¸c quy ®Þnh kh¸c: * TÊt c¶ c¸c CBCNVC trong c«ng ty bè trÝ lµm viÖc vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng tèi ®a 26 c«ng / ng­êi – th¸ng ( víi nh÷ng th¸ng 30 ngµy ) 27 c«ng / ng­êi –th¸ng ( víi nh÷ng th¸ng 31 ngµy ) sè ngµy cßn l¹i bè trÝ nghØ lu©n phiªn, tr­êng hîp ®Æc biÖt th× thanh to¸n tèi ®a 28 c«ng/ ng­êi – th¸ng xong ph¶I cã lÖnh cña qu¶n ®èc. * chÕ ®é lµm viÖc thªm giê tr¶ l­¬ng ®óng theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Tr­êng hîp ®­îc ph©n x­ëng yªu cÇu ®Õn gi¶I quyÕt sù cè th× ®­îc tÝnh c¶ thêi gian ®I ®­êng vµo thêi gian lµm viÖc thªm giê. * nÕu lµm viÖc vµo ngµy lÔ tÕt th× tr¶ 2 c«ng b»ng ®iÓm tiÒn l­¬ng theo chøc danh, vµ 1 c«ng tr¶ b¨ng tiÒn l­¬ng theo cÊp bËc b¶n th©n. * C¸c c«ng thêi gian, chÕ ®é: hµng ngµy ghi 8h tr¶ theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Phô cÊp tæ tr­ëng, an toµn viªn: tr¶ theo quy ®Þnh cña c«ng ty. *L­¬ng phong trµo: v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ thao,qu©n sù( c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh nÕu cã ) + Do c«ng ty triÖu tËp: tr¶ nh­ ®I lµm c«ng viÖc cña tõng ng­êi trong ph©n x­ëng tèi thiÓu b»ng c«ng ty cÊp nguån. + phong trµo cña ph©n x­ëng: ghi ®iÓm tr¶ l­¬ng b»ng hÖ sè 2,0 cã g¾n % hoµn thµnh s¶n l­îng b×nh qu©n ngµy cña ph©n x­ëng. *L­¬ng th¨m quan nghØ m¸t, häc tËp kinh nghiÖm + C«ng ty tæ chøc: tr¶ theo quy ®Þnh cña c«ng ty + ph©n x­ëng tæ chøc: tr¶ l]¬ng b×nh qu©n cña ngµy s¶n xuÊt h«m ®ã ( tr¶ b»ng mét chøc danh hÖ sè lµ 2,0 ) mçi ng­êi chØ ®­îc thanh to¸n tiªn l­¬ng mét lÇn trong n¨m. *NÕu lµm th«ng ca, thªm giê th× ®­îc ghi ®iÓm theo møc ®iÓm chÝnh thùc hiÖn ca ®ã vµ ®­îc tr¶ ®óng víi c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty ( 150%, 200% hoÆc 300% ) _ §èi víi ngµy nghØ s¶n xuÊt th× bè trÝ g¸c theo ®Þnh biªn, ®­îc tr¶ l­¬ng b»ng 70% l­¬ng gèc theo chøc danh g¸c *L­¬ng xóc dän: ®èi víi c«ng nh©n xóc dän tr¶ b»ng 70% møc tiÒn l­¬ng gèc Trong tr­êng hîp ca ch¹y m¸y 4h mµ do sù cè thiÕt bÞ, hoÆc thiÕu than, thiÕu n­íc c«ng nghiÖp, mÊt ®iÖn ph¶I chê ®îi, thêi gian cßn l¹i bè trÝ c«ng nh©n ®I xóc dän, vÖ sinh mÆt b»ng th× tr¶ = 70% tiÒn l­¬ng *§èi víi c¸n bé chØ ®¹o ngµy nghØ s¶n xuÊt ®I g¸c ( hoÆc chØ ®¹o xóc dän) tr¶ =70% møc l­¬ng gèc cña c¸n bé *§èi víi thî söa ch÷a: + NÕu lµm viÖc vµo nh÷ng ngµy nghØ s¶n xuÊt th× thanh to¸n 100% theo møc tiÒn l­¬ng gèc *S¶n l­îng cña ca nµo ®¹t < 70% s¶n l­îng kÕ ho¹ch th× ®­îc h­ëng = % s¶n l­îng thùc hiÖn b»ng chÝnh ca ®ã ( nh­ng kh«ng qu¸ MAX 130% ) ®­îc tÝnh khuyÕn khÝch s¶n phÈm ®Æc chñng . - trong tr­êng hîp ca tr­íc kh«ng cã ph­¬ng tiªn x¶, ®eer l¹i s¶n phÈm cho ca sau x¶ th× ca lµm ra s¶n phÈm ®­îc h­ëng 70% s¶n l­îng, ca x¶ s¶n phÈm ®­îc h­ëng 30% s¶n l­îng (phã qu¶n ®èc c ph¶I cã tr¸ch nhiÖm bµn giao, ký nhËn cô thÓ gi÷a hai ca vµ ghi b»ng ch÷ vµo sæ bµn giao ca) NÕu hai ca kh«ng bµn giao ca th× nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng ®­îc phÐp tÝnh s¶n l­îng theo tÊn nh©n víi tû träng, s¶n l­îng ®ã tÝnh cho ca lµm ra . -NÕu ca nµo lµm ra s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cµu hoÆc kh«ng chuÈn bÞ thiÕt bÞ cho ca sau khi cã ®iÒu kiÖn th× qu¶n ®èc sÏ trõ s¶n l­îng tuú theo møc ®é vi ph¹mcña ca ®ã *NÕu ca nµo cè t×nh kh«ng dõng m¸y ®óng thêi gian quy ®Þnh ®Ó söa ch÷a(thêi gian quy ®Þnh ®Ó dõng söa ch÷a lµ 2h) th× s¶n l­îng thùc hiÖn sÏ ®­îc tÝnh l¹i nh­ sau: SL thùc hiÖn tÝnh l¹i = SLthùc tÕ THtrong ca * Sè giê lµm viÖc quy ®Þnh Sè giê lµm viÖc thùc tÕ *NÕu ca nµo, bé phËn nµo l·ng phÝ lao ®éng th× ®iÓm thùc hiÖn sÏ ®­îc nh©n víi hÖ sè sö dông nh­ sau: HÖ sè sö dông lao ®éng= Sè lao ®éng ®Þnh biªn Sè lao ®éng thùc sö dông 5.c¸c tham sè ®iÒu chØnh Quy ®Þnh c¸c tham sè ®iÒu chØnh ®iÓm tiÒn l­¬ng thùc hiÖn hµng ca, ngµy cho c¸c bé phËn *Tû lÖ thu håi than s¹ch g¾n chÆt víi c¬ cÊu s¶n phÈm theo c«ng nghÖ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: (võa lµm c¬ së tr¶ l­¬ng ®ång thêi lµm chØ tiªu cho c¸c ca ) + Than s¹ch ra sµng tæng sè: 64% theo c«ng nghÖch¹y m¸y t­ng giai ®o¹n + C¸m röa: 37% + C¸m kh«; 24% + Than côc: 3% C¨n c­ s¶n l­îng cña tõng ca, tõng bé phËn tÝnh tiÒn l­¬ng nh­ sau Bé phËn h­ëng theo tû lÖ hoµn thµnh theo ca Bé phËn h­ëng theo tû lÖ hoµn thµnh theo ngµy TÝnh % hoµn thµnh theo ca = SL TH / SL §M = K (%) S¶n l­îng thùc hiÖn ®­îc tÝnh quy ®æi c¸c lo¹i than nh­ sau; Côc röa l¹i tÝnh theo ®Çu vµo sµng = 1.5 Riªng c¸m 1,2 than c¬ h¹t tÝnh khuyÕn khÝch Cßn l¹i c¸c s¶n ph¶m kh¸c tÝnh hÖ sè =1 Theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ s¶n xuÊt, Qu¶n ®èc triÓn khai theo tõng lo¹i s¶n phÈm trong tõng giai ®o¹n, dÓ khuyÕn khÝch tiÒn l­¬ng (K) HÖ sè (K) ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: HÖ sè nµy ®­îc ¸p dông cè ®Þnh trong n¨m 2008 Lµ hÖ sè khuyÕn khÝch c¸c lo¹i s¶n phÈm ra sµng ®­îc ¸p dông NÕu tû lÖ ch×m næi than lÉn trong ®¸ th¶I = 0.25404% th× gi¶m 1% tiÒn l­¬ng NÕu vít ®¸ = 0.41405 th× gi¶m 3% tiÒn l­¬ng , nÕu víy ®¸ > 0.5% th× gi¶m 5% tiÒn l­¬ng. NÕu tû lÖ víy ®¸ < 0.25% th× sÏ ®­îc th­ëng 5% tiÒn l­¬ng c¸ch tÝnh khuyÕn khÝch s¶n phÈm thùc thu. 6. Tæ chøc thùc hiÖn - Qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc ph©n x­ëng cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn quy ®Þnh nµy ®ªn toµn bé CBCNV ®Î mäi ng­êi n¾m ch¾c vµ th­c hiÖn - Cã kÕ ho¹ch c©n ®èi sö ông lao ®éng hîp lý tiÕt iÖm ®Ó t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng t¨ng thu nhËp cho CBCNV - Sauk hi chia l­¬ng xong ph©n x­ëng niªm yÕt c«ng khai cho toµn thÓ CBCNV trong ph©n x­ëng biÕt. I. Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt : ViÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ gi¸ trÞ sÏ cho thÊy tèc ®é ph¸t triÓn qua c¸c thêi kú. C¸c chØ tiªu nµy bao gåm: Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng, gi¸ trÞ hµng ho¸ thùc hiÖn, tæng doanh thu vv... §©y lµ c¸c chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t vµ ®Çy ®ñ vÒ thµnh qu¶ lao ®éng cña mét doanh nghiÖp trong mét thêi kú. Mét sè chØ tiªu gi¸ trÞ cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai n¨m 2008 thÓ hiÖn trong b¶ng II-2. B¶ng II - 2 : Mét sè chØ tiªu gi¸ trÞ chñ yÕu qua 3 n¨m (2006-2008) cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai TT ChØ tiªu §VT TH 2007 TH 2008 N¨m 2005 So s¸nh TH 2005 víi KH KH KH 2008 TH 2007 tuyÖt ®èi t­¬ng ®èi (%) tuyÖt ®èi t­¬ng ®èi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Doanh thu b¸n than Tr ® 375 590 423 983 546 729 636 606 212 623 150 89 877 116 3 Gi¸ trÞ SXuÊt trong kú ‘’ 345 275 416 580 552 427 643 746 227 166 155 91 319 117 GtrÞ chªnh lÖch TphÈm Tån kho = (T®k-Tck) ‘’ 12 056 10 013 - 5 698 - 5 688 - 15 701 - 57 10 100 Tån ®Çu kú ‘’ 68 279 55 244 45 231 - 10 013 82 45 231 Tån cuèi kú ‘’ 56 222 45 231 50 919 5 688 113 50 919 4 G.trÞ chªnh lÖch SphÈm dë dang = (T®k-Tck) ‘’ - 3 580 - 2 610 - 1 452 1 158 56 - 1 452 Tån ®Çu kú ‘’ 245 537 3 147 2 610 586 3 147 Tån cuèi kú ‘’ 3 335 3 147 4 599 1 452 146 4 599 5 Gi¸ trÞ gia t¨ng ‘’ 65 580 73 377 92 308 18 931 125,80 92 308 Qua mét sè chØ tiªu trong b¶ng II-2 nµy thÊy r»ng: VÒ c¬ b¶n t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ n¨m 2005 cña C«ng ty so víi kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn cña n¨m 2004 lµ t­¬ng ®èi tèt. Tæng doanh thu n¨m 2005 ®¹t cao so víi cïng kú n¨m 2004 vµ so víi kÕ ho¹ch 2005, cô thÓ: T¨ng 50% so víi TH n¨m 2004 t­¬ng øng lµ 211 851 triÖu ®ång, trong ®ã doanh thu b¸n than t¨ng 212.623 vµ doanh thu tæng sè t¨ng so víi kÕ ho¹ch 2004 lµ 92 766 triÖu ®ång trong ®ã doanh thu b¸n than còng t¨ng so víi KH 2005 lµ 89.877 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng 16% gi¸ trÞ s¶n xuÊt trong kú ®Òu t¨ng. So víi TH n¨m 2004 t¨ng 227.166 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng lµ 55%. So víi KH n¨m 2005 t¨ng 91.319 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng lµ 16,53%. Nh×n chung ë C«ng ty c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt ®Òu hoµn thµnh t­¬ng ®èi tèt. XÐt vÒ s¶n phÈm dë dang cho thÊy r»ng chØ tiªu nµy so víi n¨m 2004 kh«ng ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn ®Ó cã ch©n hµng chuÈn bÞ cho kh©u tiªu thô ®­îc liªn tôc kh«ng bÞ nhì hµng C«ng ty còng cÇn ph¶i cã mét l­îng thµnh phÈm tån kho nhÊt ®Þnh nh­ng gi¸ trÞ thµnh phÈm tån kho vÉn cßn t­¬ng ®èi lín. §iÒu ®ã chøng tá r»ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô ch­a døt ®iÓm, cßn tån ®äng nhiÒu g©y ø ®äng vèn. Qua ®ã cho thÊy C«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó kh¾c phôc nh»m h¹n chÕ mét c¸ch tèi ®a viÖc tån ®äng thµnh phÈm vµ s¶n phÈm dë dang. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty theo mÆt hµng, nguån s¶n l­îng, theo ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt. a) Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt theo mÆt hµng. KÕt cÊu mÆt hµng cña C«ng ty TT Hßn Gai ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng II-3. Qua sè liÖu ë b¶ng II-3 cho thÊy: Nh×n chung s¶n l­îng than thµnh phÈm n¨m 2005 t¨ng 14% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2005, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt hÇu nh­ ®Òu v­ît kÕ ho¹ch tõ 7 ®Õn 27%. Riªng lo¹i than côc 5a lµ lo¹i s¶n phÈm chuyªn tiªu thô cho thÞ tr­êng n­íc ngoµi th× thØ TH ®­îc 87% so víi KH ®Ò ra. §©y lµ lo¹i s¶n phÈm cã doanh thu cao (gi¸ b×nh qu©n than côc 5a n¨m 2005 lµ 970.000 ®ång/tÊn trong khi ®ã gi¸ b×nh qu©n 1 tÊn than c¸m dµnh cho néi ®Þa chØ lµ 310.000 ®ång). Nguyªn nh©n chÝnh lµ chÊt l­îng than nguyªn khai n¨m 2005 lµ ch­a ®¶m b¶o, ®©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan C«ng ty kh«ng thÓ chñ ®éng kh¾c phôc ®­îc. Nguån than chÊt l­îng cao chñ yÕu lµ than Hµ Tu th× n¨m 2005 l¹i chØ ®¹t 83% KH. C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ thùc hiÖn giao ­íc thi ®ua tèt h¬n n÷a ®Ó ®¶m b¶o nguån than nguyªn liÖu. MÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i than c¸m : Than c¸m xuÊt khÈu vµ than c¸m néi ®Þa. B¶ng II-3 : S¶n l­îng s¶n xuÊt theo mÆt hµng cña c«ng ty tuyÓn than hßn gai TT ChØ tiªu S S¶n l­îng b»ng tiÒn So víi KH KH TH TH/KH KH (tr®) KH (tr®) +/- % A XuÊt khÈu 680 000 825 254 121% 286 745 335 662 48 917 117% 1 Than côc 66 000 64 184 97% 27 831 26 106 - 1 725 94% Côc 5a 66 000 64 184 97% 27 831 26 106 - 1 725 94% 2 Than c¸m 612 000 761 070 124% 258 071 309 556 51 485 120% C¸m 1 146 000 180 974 124% 61 566 73 609 12 043 120% C¸m 2 15 000 18 675 125% 6 325 7 596 1 271 120% C¸m 3a 59 000 72 436 123% 24 879 29 462 4 583 118% C¸m 3b 12 000 14 852 124% 5 060 6 041 981 119% C¸m 3c 5 000 6 054 121% 2 108 2 462 354 117% C¸m 4a 110 000 134 975 123% 46 385 54 899 8 514 118% C¸m 4b 81 000 101 271 125% 34 156 41 191 7 034 121% C¸m 5 59 000 73 509 125% 24 879 29 899 5 020 120% C¸m 6 (AK36) 125 000 158 324 127% 52 711 64 396 11 686 122% B Trong n­íc 708 000 761 772 108% 298 552 309 842 11 290 104% 1 Than c¸m 708000 761772 108% 298 552 309 842 11 290 104% C¸m 3a 2 000 2 829 141% 843 1 151 307 136% C¸m 3b 92 000 99 489 108% 38 795 40 466 1 671 104% C¸m 3c 77 000 83 032 108% 32 470 33 772 1 303 104% C¸m 4a 4 000 4 192 105% 1 687 1 705 18 101% C¸m 4b 69 000 74 089 107% 29 096 30 135 1 039 104% C¸m 5 190 000 203 960 107% 80 120 82 958 2 838 104% Than bïn 274 000 294 174 107% 115 541 119 652 4 110 104% Than côc 7,4 2 3 3 Tæng sè : 1 388 000 1 587 026 114% 585 297 645 504 60 207 110% Gi¸ b×nh qu©n 421683 406738 b) Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt theo nhµ cung cÊp : C¸c lo¹i than th­¬ng phÈm cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai ®­îc chÕ biÕn tõ nguån than nguyªn khai cña c¸c má: Má than Hµ Tu, má than Hµ LÇm, má than Nói BÐo, C«ng ty than Hßn Gai (má than T©n LËp, má than Gi¸p KhÈu). Than nguyªn khai ®­îc chuyÓn vÒ nhµ m¸y tuyÓn b»ng « t«, tµu ho¶, c¸c lo¹i than nµy ë c¸c vØa than kh¸c nhau cho nªn còng kh¸c nhau vÒ chÊt l­îng. Sè l­îng than cña c¸c má b¸n cho C«ng ty n¨m 2005 ®­îc thÓ hiÖn qua sè liÖu ë b¶ng II-4. Qua sè liÖu ë b¶ng II-4 cho thÊy: Nguån s¶n l­îng than nguyªn khai cÊp vµo cho C«ng ty tuyÓn than Hßn Gai chñ yÕu lµ C«ng ty than Nói BÐo chiÕm tû träng 39%, C«ng ty than Hµ LÇm chiÕm tû träng 26%, C«ng ty than Hµ Tu chiÕm tû träng 22,0% vµ C«ng ty than Hßn Gai chiÕm tû träng 14% trong tæng s¶n l­îng than mua má. Nguån s¶n l­îng cña C«ng ty TT Hßn Gai n¨m 2005 cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn tèt h¬n n¨m tr­íc vÒ mÆt sè l­îng. Song nguån than cã chÊt l­îng cao chñ yÕu lµ tõ C«ng ty than Hµ Tu th× ®Òu gi¶m so víi cïng kú 2004 vµ KH n¨m 2005. Tû träng nguyªn liÖu than nguyªn khai cÊp cho nhµ m¸y dù kiÕn ®­îc trén theo tû lÖ (Hµ Tu: VØa 14 lµ 20%, vØa 16 lµ 50%; Hµ LÇm : VØa 10, 11 lµ 20%; T©n LËp : VØa 1 lµ 10%) lµ ch­a ®¸p øng ®­îc. §©y còng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n trong c«ng t¸c kinh doanh vµ chÕ biÕn than cña C«ng ty tuyÓn than Hßn Gai bëi chÊt l­îng than ®Çu vµo. B¶ng II-4 : Khèi l­îng than nguyªn liÖu theo nguån cung cÊp TT §¬n vÞ cung cÊp N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh TH 2008 víi TH Tû träng TH Tû träng KH TH Tû träng TH 2006 TH 2007 1 C.ty than Hµ Tu 466 937 32 520 331 32 550 000 456 941 22 97,8 87,8 2 C.ty than Nói Bðo 450 250 31 595 503 37 600 000 803 546 39 178,4 134,93 3 C.ty than Hµ LÇm 265 730 18 242 900 15 480 000 530 222 26 199,5 218,2 4 C.ty than Hßn Gai 267 638 18 262 117 16 220 000 280 842 14 104,9 107,1 Céng 1 450 555 1 620 851 100% 1 850 000 2 071 551 100% 142,8 127,8 3. Ph©n tÝch chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng chØ tiªu chÊt l­îng lµ mét chØ tiªu quan träng nã gãp phÇn tÝch cùc cho viÖc æn ®Þnh vµ gi÷ v÷ng th­¬ng hiÖu cña doanh nghiªp. ViÖc thùc hiÖn tèt chØ tiªu chÊt l­îng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña C«ng ty bëi lÏ trong kinh doanh “ch÷ tÝn” ph¶i lu«n ®­îc ®Æt lªn trªn hÕt. §Ó thÊy ®­îc chÊt l­îng c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty qua quy ®Þnh chÊt l­îng than theo TCVN ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng II-5 vµ II-6. B¶ng II-5 : quy ®Þnh tiªu chuÈn chÊt l­îng than néi ®Þa cña c«ng ty tuyÓn than hßn gai Lo¹i than Cì h¹t (mm) §é Èm (W%) §é tro Ak % NhiÖt l­îng (KCAL/kg) ChÊt bèc V% Hµm l­îng l­u huúnh C¸m 1 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 < 8 8.050 6 0,5 C¸m 2 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 8,01 ¸ 10 7.850 6 0,5 C¸m 3 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 10,01 ¸ 15 7.430 6 0,5 C¸m 4A 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 15,01 ¸ 20 6.950 6 0,5 C¸m 4B 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 20,01 ¸ 26 6.430 6 0,5 C¸m 5 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 26,01 ¸ 33 5.770 6 0,5 C¸m 6 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 30,01 ¸ 40 5.310 6 0,5 B¶ng II-6 : quy ®Þnh tiªu chuÈn chÊt l­îng than néi ®Þa cña c«ng ty tuyÓn than hßn gai Lo¹i than Cì h¹t (mm) §é Èm (W%) §é tro Ak % NhiÖt l­îng (KCAL/kg) ChÊt bèc V% Hµm l­îng l­u huúnh S% C¸m 1 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 < 8 8.050 6 0,5 C¸m 2 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 8,01 ¸ 10 7.850 6 0,5 C¸m 3 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 10,01 ¸ 15 7.430 6 0,5 C¸m 4A 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 15,01 ¸ 20 6.950 6 0,5 C¸m 4B 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 20,01 ¸ 26 6.430 6 0,5 C¸m 5 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 26,01 ¸ 33 5.770 6 0,3 C¸m 6 0 ¸ 15 7,5 ¸ 11,5 30,01 ¸ 40 5.310 6 0,3 §Ó s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng lo¹i than th­¬ng phÈm ®Æc biÖt nµy C«ng ty lu«n cã mét bé phËn gi¸m s¸t chÆt chÏ th«ng qua bé phËn KCS cña C«ng ty. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô gi¸m ®Þnh than nguyªn khai mua vÒ th«ng b¸o, cung cÊp chØ tiªu th«ng sè, chÊt l­îng, sè l­îng tõng chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó kÞp thêi phôc vô kh¸ch hµng theo yªu cÇu vÒ chñng lo¹i, sè l­îng. Thùc tÕ C«ng ty ®· cã sù chuÈn bÞ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ngay tõ khi b¾t ®Çu ®­a than nguyªn khai vµo sµng tuyÓn chÕ biÕn, vÝ dô nh­: * §Ó s¶n xuÊt ra lo¹i than c¸m 6A cì h¹t 0-6 mm, th× yªu cÇu vÒ chÊt l­îng than nguyªn khai lµ: CÊp h¹t 0 – 15 mm Cã AK = 27 ®Õn 28%, tû lÖ < 82%. Than côc + 15 mm Tû lÖ = 4% §¸ + 15 mm Tû lÖ < 15%. Tû lÖ t¸ch kh« sö dông l­íi vu«ng 8 x 8 mm. Qua thùc tÕ s¶n xuÊt còng nh­ kh¶o s¸t cã hÖ thèng tÝnh chÊt than nguyªn khai c¸c má vïng Hßn Gai n¨m 1988 cña ViÖn khoa häc vµ C«ng nghÖ má. Tû lÖ than c¸m sè 6 cÊp h¹t trong than nguyªn khai nh­ sau: C«ng ty than Hµ LÇm, Hµ Tu ®¹t kho¶ng 14% trong than nguyªn khai. C«ng ty than Nói BÐo ®¹t kho¶ng 13% trong than nguyªn khai. Tû lÖ than c¸m 9a cÊp h¹t trong than nguyªn khai nh­ sau: C«ng ty than Hµ LÇm, Hµ Tu ®¹t kho¶ng 19% trong than nguyªn khai. C«ng ty than Nói BÐo ®¹t kho¶ng 17% trong than nguyªn khai. C«ng ty than Hßn Gai ®¹t kho¶ng 14% trong than nguyªn khai. + Lo¹i than c¸m sè 9a cã cÊp h¹t 0 - 15 mm tû lÖ cÊp h¹t 1 mm <34%. + Lo¹i than c¸m sè 9a cã cÊp h¹t 0 - 15 mm tû lÖ cÊp 5 - 15 mm >30%. Cao h¬n kho¶ng 20% - 22%. Tû lÖ nµy lµm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n sè l­îng than nguyªn khai cÇn thiÕt cÊp cho Nhµ m¸y TuyÓn ®Ó s¶n xuÊt lo¹i than c¸m 9a cÊp h¹t trªn. Tuy nhiªn thùc tÕ lµ vÒ chÊt l­îng than nguyªn khai cung cÊp cho tuyÓn than Hßn Gai trong thêi gian qua t­¬ng ®èi ®¹t vÒ ®é tro (dao ®éng tõ 24 – 28%) cßn vÒ cÊp h¹t kh«ng ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ, cô thÓ lµ: Theo thiÕt kÕ tû lÖ côc + 15 mm ph¶i lµ 8,66% vµ c¸m 0-1 mm lµ 27%, nh­ng thùc tÕ nh÷ng n¨m qua tû lÖ than côc chØ ®¹t d­íi 4% vµ c¸m 0-1 mm lªn tíi kho¶ng 40%. V× vËy, thùc hiÖn ph©n cÊp than s¹ch cña C«ng ty TT Hßn Gai trong nh÷ng n¨m qua kÐm h¬n nhiÒu so víi thiÕt kÕ. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh nªu trªn cßn cã nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c còng g©y ¶nh h­ëng kh«ng Ýt tíi chÊt l­îng than nh­: - ViÖc qu¶n lý chÊt l­îng vµ s¶n l­îng tõ lóc giao nhËn than nguyªn khai ®Õn khi tiªu thô than thµnh phÈm trong ph¹m vi C«ng ty cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, ¶nh h­ëng ®Õn thùc thu vµ chÊt l­îng thµnh phÈm cuèi cïng cña C«ng ty. - ViÖc C«ng ty ch­a chÊp hµnh ®­îc mét sè qui ®Þnh kü thuËt ®­a c¸c lo¹i than kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµo ph©n x­ëng tuyÓn còng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng vµ gi¶m tû lÖ thu håi than s¹ch (§©y lµ nh©n tè kh¸ch quan). §Ó cã ®­îc chÊt l­îng nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiÖm thu, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm tõ kh©u kiÓm tra than nguyªn khai mua tõ c¸c má vÒ ®Õn kh©u cuèi lµ kiÓm nghiÖm chÊt l­îng s¶n phÈm nhÊt lµ ®Çu t­ thiÕt bÞ kiÓm tra cho bé phËn KCS cña C«ng ty. II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm : T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai ®­îc thÓ hiÖn qua sè liÖu ë b¶ng II-7. B¶ng II-7 : t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm qua 2 n¨m ( 2004 -2005) cña c«ng ty tuyÓn than hßn gai TT ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh TH (tÊn) Gi¸ trÞ (Tr®) Tû träng (SL) TH (tÊn) Gi¸ trÞ (Tr®) Tû träng (SL) S¶n l­îng (T) Gi¸ trÞ (Tr®) tuyÖt ®èi t­¬ng ®èi tuyÖt ®èi t­¬ng ®èi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 XuÊt khÈu 569 079 245 984 46% 832 420 432 209 52% 263 341 146% 186 225 176% 2 XuÊt néi ®Þa 656 285 117 999 54% 762 708 204 397 485 106 423 116% 26 397 115% Hé ®iÖn 283 114 82 534 23% 209 609 61 130 13% - 73 505 74% - 21 404 74% Hé ®¹m 0% 64 717 17 254 4% 64 717 17 254 Hé xi m¨ng 156 534 56 715 13% 172 772 63 119 11% 16 238 110% 6 404 111% C¸c hé lÎ kh¸c 216 637 38 750 18% 315 610 62 894 20% 98 973 146% 24 143 162% 3 Néi bé Céng 1 225 364 423 983 100% 1 595 128 636 606 100% 369 764 212 623 Qua sè liÖu vÒ t×nh h×nh tiªu thô ë C«ng ty tuyÓn than Hßn Gai 2 n¨m (2004-2005) ë b¶ng II-7 cho thÊy: S¶n l­îng tiªu thô than xuÊt khÈu thùc hiÖn 2005 so víi cïng kú n¨m 2004 v­ît 46% t­¬ng ®­¬ng 263.341 tÊn than c¸c lo¹i, trong khi ®ã doanh thu n¨m 2005 vÒ xuÊt khÈu t¨ng 76% so víi n¨m 2004; t­¬ng øng lµ 186.225 triÖu ®ång. §iÒu ®ã chøng tá gi¸ b¸n than xuÊt khÈu t¨ng rÊt cao so víi n¨m 2004 do ¶nh h­ëng cña biÕn ®éng gi¸ nhiªn liÖu thÞ tr­êng quèc tÕ. Nªn C«ng ty còng ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh theo yªu cÇu thÞ tr­êng cô thÓ qua con sè tû träng xuÊt khÈu n¨m 2004 chiÕm 46% trong tæng s¶n l­îng tiªu thô th× n¨m 2005 tû träng XK lµ 52%. VÒ s¶n l­îng tiªu thô trong n­íc thùc hiÖn n¨m 2004 t¨ng 16% so víi thùc hiÖn n¨m 2005 nh­ng vÒ doanh thu chØ t¨ng 15%. §iÒu ®ã chøng tá gi¸ b¸n b×nh qu©n thÞ tr­êng trong n­íc cã gi¶m ®i. §©y còng lµ sù ®iÒu tiÕt gi¸ cña ChÝnh phñ nh»m lµm b×nh æn gi¸ ®èi víi mÆt hµng kh¸c trong n­íc. MÆc dï víi ph­¬ng ch©m kinh doanh, tiªu thô lµ: Ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc vµ ­u tiªn ®Æc biÖt cho thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­ng C«ng ty còng cã sù ®iÒu chØnh tû träng than xuÊt néi ®Þa gi¶m so víi n¨m 2004 tõ 54% xuèng 48% trong tæng s¶n l­îng than tiªu thô. 1. T×nh h×nh tiªu thô theo thêi gian: Qua sè liÖu ë b¶ng 2-8 cho thÊy: T×nh h×nh s¶n l­îng tiªu thô theo mïa thÓ hiÖn mét c¸ch râ rÖt, th­êng vµo thêi gian tõ th¸ng 6,7,8 hµng n¨m do thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi, s¶n l­îng tiªu thô rÊt h¹n chÕ. Nãi chung møc ®é tiªu thô n¨m 2005 tiÕn triÓn tèt h¬n n¨m 2004, chØ cã th¸ng 6 n¨m 2005 C«ng ty kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch tiªu thô. B¶ng II-8 : s¶n l­îng tiªu thô theo th¸ng trong 3 n¨m ( 2006-2008) cña c«ng ty tuyÓn than hßn gai Th¸ng TH 2006 TH 2007 N¨m 2008 So s¸nh thùc hiÖn 2008 víi KH TH TH 2006 KH 2007 tuyÖt ®èi t­¬ng ®èi tuyÖt ®èi t­¬ng ®èi 1 95.049 101 190 110 000 96 447 - 4 743 95% - 13 553 88% 2 96.785 109 353 110 000 160 340 50 987 147% 50 340 146% 3 87.092 91 576 110 000 128 816 37 240 141% 18 816 117% 4 76.560 98 274 100 000 137 929 39 655 140% 37 929 138% 5 80.056 97 625 100 000 138 834 41 209 142% 38 834 139% 6 82.036 92 574 100 000 96 288 3 714 104% - 3 712 96% 7 65.026 91 316 95 000 98 483 7 167 108% 3 483 104% 8 68.260 59 892 95 000 133 993 74 101 224% 38 993 141% 9 69 663 94 517 95 000 109 449 14 932 116% 14 449 115% 10 99.012 121 682 135 000 141 210 19 528 116% 6 210 105% 11 100.021 126 518 135 000 171 919 45 401 136% 36 919 127% 12 92.016 140 847 135 000 181 420 40 573 129% 46 420 134% Céng 1.020.576 1 225 364 1 320 000 1 595 128 369 764 130% 275 128 121% T×nh h×nh tiªu thô n¨m 2005 so víi kÕ ho¹ch thÓ hiÖn qua biÓu ®å h×nh II-1. Seiries 1 : S¶n l­îng kÕ ho¹ch Seiries 2 : S¶n l­îng tiªu thô thùc hiÖn H×nh II – 3 : BiÓu ®å s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty TuyÓn than Hßn gai n¨m 2005 Qua biÓu ®å h×nh II-1 thÊy r»ng: ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô cña C«ng ty n¨m 2005 lµ t­¬ng ®èi s¸t víi thùc tÕ, duy cã th¸ng 6 cã t×nh h×nh biÕn ®éng (vÒ thêi tiÕt, vÒ thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt) cho nªn s¶n l­îng ®· tôt xuèng, nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. 2. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng. a) T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo kh¸ch hµng. C¸c lo¹i s¶n phÈm than sau khi sµng tuyÓn chÕ biÕn tiªu thô cho kh¸ch hµng th«ng qua hÖ thèng c¶ng biÓn cña C«ng ty. HÖ thèng nµy cã kh¶ n¨ng bèc rãt 6.000 tÊn/ngµy. Tuy nhiªn C¶ng Nam CÇu Tr¾ng cña C«ng ty míi chØ rãt ®­îc c¸c tµu cã träng t¶i ®Õn 500 tÊn, chñ yÕu lµ phôc vô tiªu thô néi ®Þa. Khi xuÊt khÈu, than ph¶i chuyÓn t¶i ra Hßn NÐt b»ng xµ lan råi ®­a lªn tµu lín. ChÝnh v× quy m« c¶ng nhá nªn chi phÝ cho tiªu thô than rÊt cao, ®©y còng lµ mét nguyªn nh©n g©y khã kh¨n cho kh©u tiªu thô than cña C«ng ty, ¶nh h­ëng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai. ViÖc tiªu thô than ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å h×nh II-2. Than th­¬ng phÈm XuÊt khÈu Néi ®Þa C¸c hé lÎ Hé cung øng Hé xi m¨ng Hé ®iÖn NhËt b¶n Singapo Trung Quèc Th¸i Lan H×nh II-2: S¬ ®å kªnh tiªu thô cña C«ng ty TT Hßn Gai. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo kh¸ch hµng cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai n¨m 2005 ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng II-9. B¶ng II - 9 : Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng 2 n¨m ( 2004 - 2005) TT ThÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng N¨m 2007 (Tr ®ång) N¨m 2008 (Tr ®ång) B/qu©n t¨ng (gi¶m) so víi 2004 Doanh thu Sè l­îng (tÊn) Gi¸ b¸n b/qu©n (®/tÊn) Doanh thu Sè l­îng (tÊn) Gi¸ b¸n b/qu©n (®/tÊn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I XuÊt khÈu 245 984 569 079 432 249 432 209 832 420 519 220 86 970 II Néi ®Þa 177 999 656 285 271 222 204 397 762 708 267 989 - 3 234 1 Hé ®iÖn 82 534 283 113 291 523 61 130 209 609 291 638 115 2 Hé ®¹m 17 254 64 717 266 605 266 605 3 Hé Xi m¨ng 56 715 156 533 326 320 63 119 172 772 365 331 3 011 4 Hé lÎ kh¸c 38 750 216 639 178 869 62 894 315 609 199 278 20 409 III Néi bé ngµnh Céng 423 983 1 225 364 346 006 636 606 1 595 128 399 094 53 088 Qua sè liÖu ë b¶ng II-9 vÒ t×nh h×nh doanh thu tiªu thô s¶n phÈm theo kh¸ch hµng cho thÊy: Doanh thu vÒ than chñ yÕu ë C«ng ty lµ c¸c chñng lo¹i than xuÊt khÈu, vÒ s¶n l­îng tiªu thô xuÊt khÈu chiÕm tû träng lín trong tæng s¶n l­îng tiªu thô. S¶n l­îng tiªu thô xuÊt khÈu t¨ng b×nh qu©n 30,18% trong khi ®ã doanh thu b¸n hµng than t¨ng 50,15%. Nguyªn nh©n lµ gi¸ b¸n than t¨ng ®iÒu ®ã còng chøng tá tû lÖ than chÊt l­îng cao t¨ng ngoµi viÖc do ¶nh h­ëng cña biÕn ®éng gi¸ nhiªn liÖu thÞ tr­êng quèc tÕ cßn cã sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña tËp thÓ l·nh ®¹o vµ ®éi ngò CB kü thuËt cña C«ng ty c¶i tiÕn c«ng nghÖ vµ bæ sung n¨ng lùc cho Nhµ m¸y tuyÓn. b) T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ tr­êng: - ThÞ tr­êng trong n­íc: Gåm cã c¸c hé cung øng than, than cho ®iÖn, than cho xi m¨ng vµ cho c¸c kh¸ch hµng lÎ. §èi víi c¸c hé nµy lo¹i s¶n phÈm tiªu thô chñ yÕu lµ than c¸m sè 3A, c¸m 4B, 4A, c¸m sè 5, c¸m sè 6 vµ than bïn. §©y lµ thÞ tr­êng cã quy m« lín, t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ th­êng xuyªn l©u dµi. - ThÞ tr­êng n­íc ngoµi: §©y lµ thÞ tr­êng lín cã t­¬ng lai, C«ng ty xuÊt khÈu theo 2 con ®­êng: XuÊt khÈu tiÓu ng¹ch vµ xuÊt khÈu chÝnh ng¹ch. + XuÊt khÈu tiÓu ng¹ch: (Kh«ng qua con ®­êng xuÊt khÈu than cña coalimex). ThÞ tr­êng duy nhÊt lµ Trung Quèc, chØ sö dông c¸c lo¹i than c¸m sè 4,c¸m sè 5, c¸m sè 6. + XuÊt khÈu chÝnh ng¹ch: (Qua ®­êng xuÊt khÈu than coalimex) thÞ tr­êng nµy t­¬ng ®èi réng lín, sö dông s¶n phÈm ®a d¹ng nh­: Côc 5 vµ c¸c lo¹i than c¸m. Qua sè liÖu b¶ng 2-10 cã thÓ thÊy râ h¬n vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ tr­êng. B¶ng II - 10 : B¶ng s¶n l­îng tiªu thô theo thÞ tr­êng TT ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh TH TH ( tÊn) Tû träng % TH (tÊn) Tû träng% KH (tÊn) TH (tÊn) Tû träng 2003 víi 2004 2004 víi 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 XuÊt khÈu 481 965 47,2% 569 079 46% 750 000 832 420 52% 118,1% 146,3% 2 Néi ®Þa 538 611 52,7% 656 285 54% 567 000 762 709 48% 121,8% 116,2% 3 Néi bé Céng 1 020 576 100% 1 225 364 100% 1 320 000 1 595 128 100% 120,1% 130,1% S¶n l­îng tiªu thô than xuÊt khÈu thùc hiÖn 2005 so víi cïng kú n¨m 2004 v­ît 46% t­¬ng ®­¬ng 263.341 tÊn than c¸c lo¹i. §©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i l­u t©m v× thÞ tr­êng xuÊt khÈu lµ mét thÞ tr­êng lín mang vÒ cho C«ng ty nguån ngo¹i tÖ m¹nh. Do ¶nh h­ëng cña biÕn ®éng gi¸ nhiªn liÖu thÞ tr­êng quèc tÕ. Nªn C«ng ty còng ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh theo cÇu thÞ tr­êng cô thÓ qua con sè tû träng xuÊt khÈu n¨m 2004 chiÕm 46% trong tæng s¶n l­îng tiªu thô th× n¨m 2005 tû träng XK lµ 52%. VÒ s¶n l­îng tiªu thô trong n­íc TH n¨m 2005 t¨ng 16% so víi TH n¨m 2004. §iÒu ®ã chøng tá gi¸ b¸n b×nh qu©n thÞ tr­êng trong n­íc cã gi¶m ®i. §©y còng lµ sù ®iÒu tiÕt gi¸ cña ChÝnh phñ nh»m lµm b×nh æn gi¸ ®èi víi mÆt hµng kh¸c trong n­íc vµ ­u tiªn ®Æc biÖt cho thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­ng C«ng ty còng cã sù ®iÒu chØnh tû träng than xuÊt néi ®Þa gi¶m so víi n¨m 2004 tõ 54% xuèng 48% trong tæng s¶n l­îng than tiªu thô. 4. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng cña C«ng ty tuyÓn than Hßn Gai ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng II-11. S¶n phÈm cña C«ng ty TT Hßn Gai lµ t­¬ng ®èi ®a d¹ng, tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ than nguyªn khai sau khi sµng tuyÓn chÕ biÕn xong ra nhiÒu lo¹i than: Tõ than côc 3, côc 4, côc 5 ®Õn c¸c chñng lo¹i than c¸m kh¸c nhau. Tuú theo thÞ tr­êng, theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ xuÊt c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm than ®óng vÒ sè l­îng, ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng. C«ng ty cßn tËp trung c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i s¶n phÈm than c¸m víi chÊt l­îng than ®Æc chñng ®Ó phôc vô xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng NhËt b¶n vµ nh­ chñng lo¹i than c¸m sè 1. Qua sè liÖu thùc tÕ ë b¶ng II-11 sÏ thÊy râ h¬n t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng cña C«ng ty TT Hßn Gai n¨m 2005. VÒ doanh thu tiªu thô nãi chung lµ hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc, song xuÊt khÈu than côc chØ cã than côc 5a. Doanh thu tiªu thô than ë thÞ tr­êng trong n­íc ®Òu gi¶m so víi KH kÕ ho¹ch ë tÊt c¶ c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm. Tuy nhiªn xÐt vÒ tæng doanh thu cña C«ng ty chñ yÕu nh×n vµo cña thÞ tr­êng xuÊt khÈu nªn vÉn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. B¶ng II - 11 : doanh thu tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng cña c«ng ty tuyÓn than Hßn Gai TT ChØ tiªu S¶n l­îng hiÖn vËt ( tÊn ) S¶n l­îng b»ng tiÒn ( triÖu ®ång ) KH TH TH/KH KH TH So víi KH +/- % A XuÊt khÈu 802 000 832 420 119% 289 932 432 209 142 277 149% 1 Than côc 80 000 71 350 89% 33 135 37 070 3 935 112% Côc 5a 80 000 71 350 89% 33 135 37 070 3 935 112% 2 Than c¸m 620 000 761 070 123% 256 797 395 414 138 617 154% C¸m 1 146 000 180 974 124% 60 472 94 025 33 553 155% C¸m 2 15 000 18 675 125% 6 213 9 703 3 490 156% C¸m 3a 59 000 72 436 123% 24 437 37 634 13 197 154% C¸m 3b 12 000 14 852 124% 4 970 7 716 2 746 155% c¸m 3c 5 000 6 054 121% 2 071 3 145 1 074 152% C¸m 4a 110 000 134 975 123% 45 561 70 126 24 565 154% C¸m 4b 81 000 101 271 125% 33 549 52 615 19 066 157% C¸m 5 59 000 73 509 125% 24 437 38 257 13 754 156% C¸m 6 (AK36) 125 000 158 324 127% 51 774 82 257 30 484 159% B Trong n­íc 518 000 762 708 123% 256 797 204 397 - 52 400 80% 1 Than c¸m 350 000 468 534 134% 144 966 125 561 - 19 405 87% C¸m 3a 2 000 3 029 151% 828 812 - 17 98% C¸m 3b 65 000 99 689 153% 26 922 26 715 - 207 99% c¸m 3c 50 000 83 232 166% 20 709 22 305 1 596 108% C¸m 4a 4 000 4 392 110% 1 657 1 177 - 480 71% C¸m 4b 59 000 74 089 126% 24 437 19 855 - 4 582 81% C¸m 5 170 000 204 103 120% 70 412 54 697 - 15 715 78% 2 Than bïn 270 000 294 174 109% 111 831 78 835 - 32 996 70% Tæng sè : 1 320 000 1 595 128 121% 546 729 636 606 89 877 116% III. Ph©n tÝch tÝnh chÊt nhÞp nhµng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc coi lµ nhÞp nhµng nÕu nh­ nã ®¶m b¶o th­êng xuyªn hµi hoµ gi÷a nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. TÝnh nhÞp nhµng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¸p øng ®Çy ®ñ mäi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. ViÖc ph©n tÝch tÝnh chÊt nhÞp nhµng cña s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm sÏ gióp cho doanh nghiÖp hiÓu râ hiÖn tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh tõ ®ã sÏ gióp cho l·nh ®¹o cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh kÞp thêi, hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng qu¸ thõa hoÆc qu¸ thiÕu ë mét c«ng ®o¹n nµo ®ã. Dùa vµo sè liÖu cña b¶ng II-12 cã thÓ ph©n tÝch ®­îc tÝnh chÊt nhÞp nhµng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô than cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai n¨m 2005. Qua sè liÖu trong b¶ng II-12 cho thÊy r»ng tuy t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty phô thuéc vµo kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty giao cho song vÊn ®Ò c¬ b¶n kh«ng tr¸nh khái lµ vÉn ph¶i phô thuéc vµo thêi tiÕt. Cô thÓ lµ vµo mïa m­a b·o, trong kho¶ng thêi gian cña quý III hµng n¨m s¶n l­îng s¶n xuÊt cña nh÷ng th¸ng nµy th­êng lµ thÊp h¼n, nguyªn nh©n do m­a nhiÒu c¸c má kh«ng giao ®­îc than nguyªn khai, trong tiªu thô do nh÷ng yªu cÇu vÒ ®é Èm cho nªn kh«ng thÓ xuÊt ®­îc hµng xuèng ph­¬ng tiÖn khi thêi tiÕt m­a giã vv... §Ó ph©n tÝch râ rµng h¬n, dïng c«ng thøc hÖ sè nhÞp nhµng sau : 100.n0 + Ski=1 mi Hnn = 100.n Trong ®ã: Hnn : HÖ sè nhÞp nhµng no : Sè th¸ng trong n¨m C«ng ty hoµn thµnh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch i = 1-k : Sè th¸ng trong kú ph©n tÝch, n = 12. mi : Tû lÖ % møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña th¸ng thø i. Thay sè trong b¶ng 2-12 vµo c«ng thøc, tÝnh ®­îc: * HÖ sè nhÞp nhµng cña kh©u s¶n xuÊt than cña C«ng ty TT Hßn Gai n¨m 2005: 100 x 7 + (95 + 85 + 97) Hnnsx = = 0,814 100 x 12 * HÖ sè NhÞp nhµng cña kh©u tiªu thô than n¨m 2005: 100 x 8 + (88 +96) Hnntt = = 0,82 100 x 12 Tõ ®ã c¸c sè liÖu ë b¶ng II-12 lËp ®­îc biÓu ®å biÓu ®iÔn tÝnh chÊt nhÞp nhµng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô n¨m 2005 (H×nh II-3). B¶ng II - 12 : S¶n l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt – tiªu thô c¸c th¸ng cña c«ng ty tt hßn gai n¨m 2005 Th¸ng S¶n phÈm s¶n xuÊt (tÊn) S¶n phÈm tiªu thô (tÊn) KH TH TH/KH (%) KH TH TH/KH (%) 1 2 3 4 5 6 7 1 126 000 173 024 137 110 000 96 447 88 2 126 000 141 894 113 110 000 160 340 146 3 126 000 119 982 95 110 000 128 816 117 4 110 000 136 782 124 100 000 137 929 138 5 110 000 125 785 114 100 000 138 834 139 6 110 000 93 066 85 100 000 96 288 96 7 91 100 91 189 100 95 000 109 449 115 8 91 100 88 677 97 95 000 133 993 141 9 91 100 98 491 108 95 000 98 483 104 10 135 000 156 320 115 135 000 98 483 105 11 135 000 178 616 132 135 000 141 210 127 12 135 000 183 200 135 135 000 171 420 134 * 1 338 100 1 587 026 114 1 320 000 1 595 128 121 Seiries 2 : S¶n l­îng s¶n xuÊt Seiries 3 : S¶n l­îng tiªu thô H×nh II – 3 : BiÓu ®å s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty TuyÓn than Hßn gai n¨m 2005 * Tãm l¹i : Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai n¨m 2005 cho thÊy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn rÊt tÝch cùc th«ng qua chØ tiªu tiªu thô cña c¸c n¨m. * ­u ®iÓm : - T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ qua 3 n¨m trë l¹i ®©y cña C«ng ty so víi kÕ ho¹ch vµ cïng kú n¨m tr­íc lµ t­¬ng ®èi tèt. DÉn ®Õn tæng doanh thu n¨m sau t¨ng v­ît møc so víi KH vµ t¨ng cao víi cïng kú n¨m tr­íc. - C«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ tiªu thô hîp lý, ®éi ngò CBNV phôc vô kh¸ch hµng ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, thñ tôc thanh to¸n hîp lý nhanh chãng, ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. - S¶n l­îng than thµnh phÈm t¨ng c¶ vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i. C«ng ty nghiªn c­ó s¶n xuÊt ra lo¹i than c¸m ®Æc biÖt lµ lo¹i than c¸m sè 1, ®ång thêi t¨ng c­êng s¶n xuÊt ra lo¹i than côc 5A phôc vô xuÊt khÈu cho gi¸ trÞ cao, t¹o uy tÝn trªn thÞ tr­êng than ThÕ giíi. - ChÊt l­îng than th­¬ng phÈm lu«n ®¶m b¶o th«ng qua bé phËn gi¸m s¸t chÊt l­îng gäi t¾t lµ ( KCS ). S¶n phÈm tiªu thô cña C«ng ty lu«n ®¸p øng nhu cÇu thô cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t­¬ng ®èi nhÞp nhµng, gióp cho ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty cã sù th«ng tho¸ng, hîp lý. Kh«ng ®Ó s¶y ra t×nh tr¹ng ø ®äng hµng tån kho hay nh­ thiÕu hôt ë mét c«ng ®o¹n nµo ®ã. * Nh­îc ®iÓm : - Gi¸ b¸n than chÞu sù ®iÒu tiÕt cña TËp ®oµn nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n do gi¸ thµnh s¶n xuÊt 1 tÊn tÊn qua sµng ngµy cµng cao. - Nguån than ®Çu vµo cÊp cho nhµ m¸y víi s¶n l­îng vµ chÊt l­îng than kh«ng ®Òu theo kú t¸c nghiÖp nªn ®· ¶nh h­ëng tíi s¶n l­îng than thµnh phÈm phôc vô tiªu thô, t¹o nªn c¬n sèt cho kh©u chuÈn bÞ ch©n hµng phôc vô tiªu thô. - HÖ thèng kho b·i cßn nhiÒu bÊt cËp, ®Æc biÖt kho chøa than bïn. - HÖ thèng c¶ng biÓn luång l¹ch cßn hÑp, tiªu thô than vÉn phô thuéc vµo con n­íc thuû triÒu. - C«ng nghÖ bèc rãt kh«ng ch­a ®ång bé, ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn n¨ng suÊt bèc rãt than phôc vô kh¸ch hµng. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ C«ng ty TuyÓn than Hßn gai cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c tiªu thô than t¹i C«ng ty trong thêi gian tiÕp theo. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty TuyÓn than hßn gai I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn chung cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai C¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn cña TËp ®oµn C«ng nghiÖp Than – Kho¸ng s¶n ViÖt Nam vµ ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng. C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai x©y dùng ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn n¨m 2007 : 1. §Þnh h­íng : - TiÕp tôc tËp trung chØ ®¹o ®Èy m¹nh c«ng t¸c SXKD thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®­îc x¸c ®Þnh. - N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, më réng thÞ tr­êng tiªu thô than, ®Æc biÖt lµ s¶n l­îng than tiªu thô tiÓu ng¹ch. - KiÖn toµn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, duy tr× møc t¨ng tr­ëng s¶n l­îng hîp lý. - Tæ chøc chØ ®¹o m¹nh mÏ c«ng t¸c ®Çu t­ XDCB, tËp trung triÓn khai mét sè dù ¸n träng ®iÓm phôc vô s¶n xuÊt. - T¨ng c­êng qu¶n trÞ tiÕt kiÖm chi phÝ b¶n th©n. Qu¶n lý vËt t­ tån kho gi¶m thÊp h¬n so víi cïng kú n¨m tr­íc. - ¸p dông quy chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng hîp lý, ®¶m b¶o thu nhËp cña CBCNVC æn ®Þnh vµ n©ng cao. T¨ng 10% l­¬ng b×nh qu©n so víi cïng kú, ®¶m b¶o thu nhËp trªn 3 triÖu ®ång/ ng­êi/th¸ng. - Chó träng ®µo t¹o nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn ®ång thêi phï hîp víi xu thÕ ®æi míi vµ héi nhËp. - TriÓn khai thùc hiÖn tèt c«ng t¸c an toµn – VSCN, kh«ng ®Ó s¶y ra tai n¹n lao ®éng nÆng, tai n¹n lao ®éng nghiªm träng vµ sù cè lo¹i 1, lo¹i 2 do nguyªn nh©n chñ quan. Gi¶m tíi møc thÊp nhÊt tai n¹n lao ®éng nhÑ. - §¶m b¶o an ninh trËt tù x· héi, ®Èy m¹nh phong trµo V¨n ho¸– TDTT gãp phÇn æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cho CNVC trong toµn C«ng ty. 2. C¸c môc tiªu chñ yÕu : Than tiªu thô tæng sè : 2.180.000 tÊn a. XuÊt khÈu : 1.180.000 tÊn b. Néi ®Þa : 1.000.000 tÊn Hé ®iÖn : 170.000 tÊn §¹m : 50.000 tÊn Hé xi m¨ng : 300.000 tÊn Hé kh¸c : 480.000 tÊn. 2. Than nguyªn khai mua má : 2.500.000 tÊn * Dù kiÕn chÊt l­¬ng than nguyªn khai nh­ sau : Trong tæng sè 2.500.000tÊn than nguyªn khai vµo sµng cã 1.800.000 tÊn cã ak = 27% vµ 700.000 tÊn cã ak +31%. Tû lÖ than c¸m 0-15mm trong nguyªn khai : 81,0%, ®é tro Ak b×nh qu©n 28,49%. ChØ tiªu c«ng nghÖ nhµ m¸y : Than nguyªn khai vµo sµng : 2500.000 tÊn Than s¹ch s¶n xuÊt : 1.925.000 tÊn Tû lÖ tËn thu than s¹ch tõ nguyªn khai : 77% . Trong ®ã : Tû lÖ than s¹ch tiªu chuÈn : 77% Than s¹ch tån kho : Tån ®Çu kú : 197.772 tÊn Tån cuèi kú : 272.772 tÊn Doanh Thu tæng sè : 1.136.502 triÖu ®ång. a. Doanh thu than : 1.135.530 triÖu ®ång - XuÊt khÈu : 847.240 triÖu ®ång - Néi ®Þa : 288.290 triÖu ®ång. Doanh thu kh¸c : 972 triÖu ®ång - X©y dùng c¬ b¶n : 360 triÖu ®ång - S¶n xuÊt c¬ khÝ : 162 triÖu ®ång - Rãt thuª vµ kh¸c : 450 triÖu ®ång. Lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng : a. Lao ®éng tÝnh theo ®Þnh møc : 1.625 ng­êi - S¶n xuÊt than : 1.610 ng­êi b. Quü l­¬ng tæng sè : 68.870 triÖu ®ång - S¶n xuÊt than : 68.535 triÖu ®ång - S¶n xuÊt kh¸c : 334 triÖu ®ång c.TiÒn l­¬ng b×nh qu©n s¶n xuÊt than : 3.703.000 ®/ng­êi/th¸ng. KÕ ho¹ch ®Çu t­ XDCB : KÕ ho¹ch §Çu t­ XDCB n¨m 2007 cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai chñ yÕu tËp trung x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c phÇn viÖc sau : * C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp : - C¶i t¹o hÖ thèng vËn t¶i ®­êng s¾t Nhµ m¸y tuyÓn than Hßn Gai - C¶i t¹o ga Lé phong - Më réng nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt C«ng ty. * C«ng tr×nh khëi c«ng míi : - Khëi c«ng dù ¸n ®Çu t­ duy tr× mua s¾m thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt n¨m 2007. - §Çu t­ c¶i t¹o hÖ thèng sµng khö c¸m min vµ b¨ng t¶i c¶ng NCT. - HÖ thèng th«ng tin tÝn hiÖu tuyÕn ®­êng s¾t NCT – Lé phong – T©n LËp – Nói BÐo. - Dù ¸n Côm di tÝch ®åi ph¸o 37 ly – C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai. * Gi¸ trÞ ®Çu t­ : - Tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ n¨m 2007 lµ : 123.545 triÖu ®ång Trong ®ã : + X©y l¾p : 25.570 triÖu ®ång + ThiÕt bÞ : 15.594 triÖu ®ång + KTCB kh¸c : 3.950 triÖu ®ång + Dù phßng : 78.340 triÖu ®ång. II. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô than t¹i C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai : 1. C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt : - ChØ ®¹o ®iÒu hµnh b¸m s¸t kÕ ho¹ch theo tõng kú t¸c nghiÖp ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt ®­îc th«ng suèt vµ liªn tôc. - Xóc tiÕn mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt than trong Vïng H¹ Long th«ng qua nhiÒu h×nh thøc nh­ : hîp ®ång kinh tÕ, giao ­íc thi ®ua, giao l­u phong trµo...nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c phèi hîp giao nhËn than cho Nhµ m¸y tuyÓn, cung cÊp ®ñ nguån than ®Çu vµo cho Nhµ m¸y tuyÓn. - ChØ ®¹o ph©n bæ c¸c chØ tiªu theo th¸ng vµ thùc hiÖn døt ®iÓm, ®ång thêi tranh thñ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt. - §iÒu hµnh c¸c kh©u tõ s¶n xuÊt, vËn chuyÓn ®Õn tiªu thô than hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o tiÕn ®é cung cÊp s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. - Tæ chøc ph©n c«ng nh©n sù trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÝp nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm c¸n bé qu¶n lý trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty. - Cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng t¸c söa ch÷a lín, söa ch÷a th­êng xuyªn ®Ó c©n ®èi ®ñ thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt h¹n chÕ vÊn ®Ò thuª ngoµi. 2. C«ng nghÖ s¶n xuÊt : - TËp trung xö lý ®iÓm nãng trong d©y truyÒn s¶n xuÊt lµ kh©u bïn n­íc Nhµ m¸y tuyÓn : ThiÕt kÕ vµ thi c«ng thªm hå bïn phô víi dung tÝch lín ®Ó tr¸nh ¸ch t¾c c«ng nghÖ bïn n­íc, ¶nh h­ëng ®Õn d©y chuyÒn s¶n xuÊt liªn hoµn cña Nhµ m¸y. - Kh«ng ngõng c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ , bæ sung thiÕt bÞ ®· n©ng cao ®­îc tû lÖ thu håi than thµnh phÈm vµ chÊt l­îng than röa, kh¾c phôc nguyªn nh©n do chÊt l­îng than nguyªn khai cña c¸c má kh«ng ®¶m b¶o ®Én ®Õn tû lÖ tuyÓn ­ít gi¶m, thu håi than tèt ch­a ®¹t yªu cÇu mong ®îi trong thêi gian qua. - C©n ®èi s¶n xuÊt - tiªu thô - tån kho vµ ®Ò ra gi¶i ph¸p c«ng nghÖ pha trén, chuÈn bÞ tèt ch©n hµng tiªu thô. - KiÓm tra vµ chÊn chØnh th­êng xuyªn kh©u giao nhËn than vµ KCS thùc hiÖn theo ®óng quy chuÈn trong c«ng t¸c ®o l­êng vµ gi¸m ®Þnh s¶n phÈm. - Tæ chøc qui tr×nh pha trén than trong c«ng nghÖ nhµ m¸y ®¹t kÕt qu¶ tèt. Chó träng pha trén c¸c lo¹i than c¸m xuÊt khÈu ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nh­ c¸m 10b, 10c. - Tæ chøc lµm than tËn thu, mua than nguyªn khai xÊu cña C«ng ty than Hµ Tu vÒ chÕ biÕn pha trén, s¶n xuÊt than xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Trung Quèc. - Hoµn chØnh vµ ban hµnh quy tr×nh giao nhËn than míi . Theo c¬ cÊu tæ chøc cña TËp ®oµn TKV. - §æi míi vµ hoµn chØnh c«ng nghÖ pha trén ®¸p øng yªu cÇu tiªu thô than . MÆt kh¸c, t¹o ¶nh h­ëng tèt ®Õn viÖc gi¶m l­îng than tån kho, t¸c ®éng tÝch cùc cho nhu cÇu vÒ vèn. Kh©u tiªu thô : - B¸m s¸t chØ tiªu than tiªu thô ®ång thêi chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn linh ho¹t, nhÞp nhµng theo yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ. §Æc biÖt chuÈn bÞ tèt ch©n hµng tiªu thô trong mïa m­a b·o nh­ pha trén, che than ®¶m b¶o phÈm cÊp. - §iÒu hµnh ph­¬ng tiÖn tµu, xµ lan vµo c¶ng hîp lý, cã khoa häc ®¶m b¶o thuËn lîi cho kh¸ch hµng ®Õn mua than. - §Èy m¹nh tiªu thô than tù b¸n ( xuÊt khÈu tiÓu ng¹ch sang thÞ tr­êng Trung Quèc ). CÇn t¹o lËp mét chi nh¸nh t¹i cöa khÈu Mãng C¸i, t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng ®Õn liªn hÖ mua b¸n vµ giao dÞch. - TiÕp tôc ®Çu t­ c¶i t¹o më réng c¶ng xuÊt than, l¹o vÐt luång l¹ch, l¾p ®Æt thªm d©y chuyÒn bèc rãt míi ®Ó tËn dông triÒu c­êng ®Èy nhanh tiÕn ®é bèc rãt hµng, kh¾c phôc khã kh¨n do c¶ng rãt than phô thuéc vµo con n­íc thuû triÒu. Bªn c¹nh ®ã, lµm tèt c«ng t¸c b¶o d­ìng d©y chuyÒn bèc rãt t¹i C¶ng ®¶m b¶o cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng æn ®Þnh. - Quan t©m chó träng b»ng viÖc ®Çu t­ bæ sung thªm mét sè thiÕt bÞ nh»m mÒm ho¸ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i than ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt ®¸p øng yªu cÇu tiªu thô trong n­íc còng nh­ xuÊt khÈu. - §Çu t­ quy ho¹ch hÖ thèng kho b·i cã khoa häc nh»m gi¶m thiÓu thÊt tho¸t do than tr«i, b¶o ®¶m chÊt l­îng than thµnh phÈm, gi¶m bít c¸c cung ®é vËn chuyÓn, xóc ®æ, phôc vô nhanh chãng cho kh¸ch hµng. - Tæ chøc ®µo t¹o ®éi ngò CB - nh©n viªn b¸n hµng cã nghiÖp vô cao, phôc vô kh¸ch hµng cã tÝnh chuyªn nghiÖp h¬n. Bªn c¹nh viÖc båi d­ìng kiÕn thøc, cÇn tæ chøc cho häc tËp kinh nghiÖm b»ng nh÷ng chuyÕn c«ng t¸c kh¶o s¸t thùc tÕ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. C«ng t¸c qu¶n lý : - TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Çu t­ vµ ®Çu t­ ®óng h­íng, ®Æc biÖt chó träng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô cho s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t­ c¸c dù ¸n. - T¨ng c­êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, triÖt tiªu c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc. Chó träng, b¸m s¸t c¸c chØ tiªu vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ s¶n xuÊt ®Ó giao kho¸n trªn c¬ së bæ sung vµ ®iÒu chØnh ®Þnh møc cho phï hîp. §Æc biÖt lµ c¸c ®Þnh møc vËt t­ cã sè l­îng sö dông lín vµ ®¬n gi¸ cao nh­ n­íc c«ng nghiÖp, keo tô, Manhetit, ®iÖn n¨ng, nhiªn liÖu dÇu mì... Gi¶m møc tån kho xuèng cßn 7,5 tû VN ®ång. - Qu¶n lý vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ph©n phèi tiÒn l­¬ng, qu¶n lý sö dông lao ®éng. §¶m b¶o tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng thùc sù lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. - Hoµn thiÖn c¸c dù ¸n m«i tr­êng ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng. - ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc vµ ®«n ®èc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi quy, quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c An toµn – BHL§. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, xö lý nghiªm kh¾c c¸c vi ph¹m c¸c quy ®Þnh b¶o ®¶m an toµn vµ trËt tù x· héi. - ¸p dung c¸c h×nh thøc thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt than còng nh­ néi bé trong C«ng ty thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, Gi÷ v÷ng vµ n©ng cao n¨ng suÊt kû lôc cña c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt trong C«ng ty. * Tãm l¹i : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, lîi nhuËn lµ môc tiªu quan träng cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo. §Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¶i lµm lµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét ph­¬ng thøc qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt hîp lý, c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹o sù th«ng tho¸ng nhÞp nhµng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, rót ng¾n c«ng ®o¹n kh«ng cÇn thiÕt, ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt , n¨ng ®éng trong kh©u t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. ë C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai lµ mét minh chøng cô thÓ. Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, nhê cã nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh nh­ : §Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, m¸y mãc thiÕt bÞ ; c¶i tiÕn c«ng nghÖ sµng tuyÓn vµ bèc rãt tiªu thô s¶n phÈm, ®µo t¹o ®éi ngò CBCNV cã tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ cao... nªn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Víi nh÷ng gi¶i ph¸p ®­a ra nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, hy väng trong t­¬ng lai CBCNV C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai sÏ gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n , ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n n÷a. §Ò tµi gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai tuy kh«ng ph¶i lµ míi nh­ng víi mong muèn phÇn nµo ph©n tÝch vµ lµ tµi liÖu tham kh¶o cho c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn hiÖu qu¶ kinh tÕ cho C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai trong giai ®o¹n tiÕp theo. KÕt luËn chung Qua thêi gian t×m hiÓu, kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch vÒ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai nh÷ng n¨m qua cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt. §¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê cã sù quan t©m chØ ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn cña TËp ®oµn C«ng nghiÖp than Kho¸ng s¶n ViÖt Nam vÒ c¸c lÜnh vùc : ®Çu t­, tµi chÝnh, lao ®éng...Thªm vµo ®ã lµ nç lùc phÊn ®Êu v­¬n lªn cña CBCNV C«ng ty, sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh ®óng h­íng cña l·nh ®¹o C«ng ty. Sù chuyÓn biÕn tÝch cùc trong viÖc chñ ®éng b¾t nhÞp thùc hiÖn kÕ ho¹ch ngay tõ ®Çu n¨m. C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, m¸y mãc thiÕt bÞ, c¶i tiÕn hîp lý ho¸ c«ng nghÖ, ®ång bé d©y chuyÒn tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi. T¨ng c­êng vµ hîp lý ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý phï hîp víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt thùc tÕ. S¶n l­îng c¸c chØ tiªu t¨ng ®¸p øng mäi nhu cÇu kh¸ch hµng, chØ tiªu doanh thu t¨ng cao, hµng tån kho gi¶m ®¸ng kÓ, gióp C«ng ty chñ ®éng nguån vèn trong kinh doanh. Víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cña C«ng ty liªn tôc trong nh÷ng n¨m võa qua ®· kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ vµ tiÒm lùc cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. B»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t kinh nghiÖm víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thùc tiÔn. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô than cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai ®­îc nªu trong chuyªn ®Ò lµ phï hîp víi t×nh h×nh ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña C«ng ty vµ mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai nãi riªng vµ ®¸p øng ®­îc môc tiªu cña ngµnh Than nãi chung. Mét lÇn n÷a xin tr©n träng c¶m ¬n ThÇy gi¸o Tr­¬ng §øc Lùc cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n trÞ kinh doanh – Tr­êng §¹i häc kinh tÕ Quèc d©n, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o, c¸c phßng ban, ph©n x­ëng cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy./. Qu¶ng Ninh, ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2006 Sinh viªn thùc hiÖn §oµn Thu H­¬ng Tµi liÖu Tham kh¶o TT Tªn tµi liÖu Tªn t¸c gi¶ N¨m xuÊt b¶n Nhµ xuÊt b¶n 1 Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp PGS.TS. Lª V¨n T©m TS. Ng« Kim Thanh 2003 Nhµ xuÊt b¶n L§ vµ XH 2 Tæ chøc s¶n xuÊt doanh nghiÖp má TS. V­¬ng Huy Hïng ThS. §Æng Huy Th¸i 2002 Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi 3 Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp C«ng nghiÖp má. ThS . §Æng Huy Th¸i 2001 Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª 4 B¸o c¸o Tµi chÝnh cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai. C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai 2001 - 2006 -- 5 HÖ thèng quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i than ®Æc biÖt phôc vô cho tiªu thô. C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai 2003 - 6 B¸o c¸o ®Ò tµi ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thiÖn c«ng nghÖ cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai trong giai ®o¹n 1997 – 2000, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. ViÖn khoa häc c«ng nghÖ má 2000 - 7 Tæng hîp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007. C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai 2006 - Môc Lôc STT Néi dung Trang Lêi Më ®Çu 1 Ch­¬ng I Giíi thiÖu chung vµ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai 4 II §Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt s¶n xuÊt cña C«ng ty 4 1 D©y chuyÒn c«ng nghÖ sµng tuyÓn cña C«ng ty 6 2 Trang thiÕt bÞ kü thuËt cña C«ng ty 8 3 T×nh h×nh tËp trung chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c s¶n xuÊt 10 4 M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña C«ng ty 12 5 ChÕ ®é lµm viÖc cña C«ng ty 14 6 T×nh h×nh x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch 14 7 T×nh h×nh sö dông lao ®éng 15 8 T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty 16 III §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty 17 KÕt luËn ch­¬ng I 19 Ch­¬ng II Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai 21 I Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt 24 1 Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ 24 2 Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt theo mÆt hµng, nguån s¶n l­îng, theo ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt 26 3 Ph©n tÝch chÊt l­îng s¶n phÈm 29 II Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm 31 1 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thêi gian 32 2 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng 33 3 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng 36 III Ph©n tÝch tÝnh chÊt nhÞp nhµng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 38 KÕt luËn ch­¬ng II 41 Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai. 43 1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn chung cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai 43 2 Gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai. 46 KÕt luËn ch­¬ng III 49 KÕt luËn chung 50 Tµi liÖu tham kh¶o 52

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Tuyển than Hòn Gai.doc
Luận văn liên quan