Đề tài Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa

Tính cấp thiết của đề tài: Có thể khẳng định rằng sau hơn một thập niên thực hiện công cuộc đổi mới ,cùng với thành phần kinh tế Quốc Doanh, thành phần kinh tế ngoài Quốc Doanh(NQD) đã có những bước phát triển nhanh chóng và ngày càng khẳng định được vai trò vị trí của mình trong nền kinh tế, hàng năm thành phần kinh tế này đã đóng góp khoảng vào 60%_65% GDP, 40%_45% cho ngân sách Nhà nước và thu hút hơn 80% lao động cho xã hội. Nhờ có chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, kinh tế NQD mới thực sự có điều kiện để phát huy lợi thế của mình trong công cuộc đổi mới .Với đặc điểm hoạt động linh hoạt, uyển chuyển, năng động và tính tự chủ cao, nhạy bén thích ứng với cơ chế thị trường .Kinh tế NQD đã nhanh chóng hoà nhập với kinh tế thị trường, tạo ra nhiền sản phẩm cho xã hội, góp phần kiềm chế lạm phát, giảm thất nghiệp và là đối tác cạnh tranh sôi động với kinh tế Quốc Doanh góp phần tích cực vào sự phồn vinh của đất nước. Vai trò và vị trí quan trọng của thành phần kinh tế NQD đòi hỏi phải có cơ chế và chính sách quản lý thích hợp, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế này phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, thế mạnh của mình. Trên thực tế, trong những năm gần đây nhận thức được tiềm năng to lớn của thành phần kinh tế NQD, các NHTM đã đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với thành phần này, tạo điều kiện cho kinh tế NQD phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của ngân hàng góp phần vào sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa em nhận thấy hoạt động cho vay vốn đối với khu vực kinh tế NQD trong những năm gần đây chưa tương xứng với nhu cầu vốn thực tế của thành phần này. Vì vậy sau một thời gian nghiên cứu và được sự giúp đỡ của thày TS.Hoàng Xuân Quế và sự giúp đỡ của các cô, các chú phòng tín dụng NQD ở Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa, em đã lựa chọn đề tài: ”Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài Quốc Doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa” Mục lục Mở đầu 1 Chương I: Lý luận chung vè hoạt động cho vay của ngân hàng đối với thnh phần kinh tế ngoài quốc doanh 3 I. Hoạt động cho vay của ngân hàng 3 1. Khái niệm cho vay 3 2. Nguyên tắc cho vay 3 3. Phân loại cho vay 3 4. Quy trình cho vay, thu nợ 6 5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay 7 5.1. Khái niệm hiệu quả cho vay 7 5.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay 7 II. Khái quát chung về thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 9 1. Khái niệm 9 2. Đặc điểm của thành phần kinh tế NQD 12 3. Vai trò của thành phần kinh tế NQD 14 III. Hoạt động cho vay của ngân hàng đối với sự phát triển của thành phần kinh tế NQD 18 1. Vai trò hoạt động cho vay của ngân hàng đối với sự phát triển của thành phần kinh tế NQD 18 2. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng cho vay đối với thành phần kinh tế NQD 21 2.1. Nhân tố chủ quan 21 2.2. Nhân tố khách quan 22 Kết luận chương 1 26 Chương 2: Thực trạng cho vay đối với thành phần kinh tế NQD tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa 27 I. Khái quát về chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa 27 1. Quá trình hình thành và phát triển 27 2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 27 2.1. Cơ cấu tổ chức 28 2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 28 3. Hoạt động kinh doanh 32 3.1. Những hoạt động chủ yếu của chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 32 3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 33 II. Thực trạng cho vay đối với thành phần kinh tế NQD tại chi nhánh NHCT Đống Đa 43 1. Khái quát về thành phần kinh tế NQD có quan hệ với Chi nhánh NHCT Đống Đa 43 2. Thực trạng cho vay đối với thành phần kinh tế NQD tại chi nhánh NHCT Đống Đa 44 2.1. Doanh số cho vay 44 2.2. Tình hình thu nợ kinh tế NQD 46 2.3. Dư nợ đối với kinh tế NQD 47 III. Đánh giá hoạt động cho vay đối với thành phần kinh tế tại chi nhánh NHCT Đống Đa 49 1. Những kết quả đạt được 49 2. Những tồn tại và nguyên nhân 50 2.1. Hạn chế 50 2.2. Nguyên nhân 51 Kết luận chương 2 54 Chương 3: Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với thành phần kinh tế NQD tại chi nhánh NHCT Đống Đa 55 1. Định hướng phát triển kinh doanh của Chi nhánh NHCT trong các năm tới 55 2. Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với thành phần kinh tế NQD tại Chi nhánh NHTCT Đống Đa 55 2.1. Giải pháp về nguồn vốn 55 2.2. Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing trong đó trung tâm là chính sách khách hàng nhằm tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữ chi nhánh đối với các thành phần phần kinh tế NQD 57 2.3. Đa dạng hoá các hoạt động đầu tư tín dụng cho thành phần kinh tế NQD 58 2.4. Nâng cao chất lượng của công tác thẩm định tín dụng 60 2.5. Chủ động giải quyết, xử lý vấn đề nợ quá hạn, nợ khó đòi 61 2.6. Củng cố và nâng cao trình độ cho cán bộ của Chi nhánh 62 3. Một số kiến nghị 63 3.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước 63 3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 64 3.3. Đối với NHCT Việt Nam 64 Kết luận chung 66

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 1636 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lµ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña Chi nh¸nh ,nh­ng ho¹t ®éng nµy còng gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp cña Chi nh¸nh. Trong t×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng nh­ng do nç lùc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn khèi l­îng ngo¹i tÖ mua vµo b¸n ra qua c¸c n¨m vÉn cã sù t¨ng lªn. B¶ng 3:T×nh h×nh ho¹t kinh doanh ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a. §¬n vÞ: tû VN§ ChØ tiªu 2001 2002 2003 Chªnh lÖch 02/01 Chªnh lÖch 03/02 Ngo¹i tÖ mua vµo 51015 52071 56095 1056 4024 Ngo¹i tÖ b¸n ra 53236 50370 55120 3134 4750 Nguån: B¸o c¸o thanh to¸n quèc tÕ Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy l­îng ngo¹i tÖ mua vµo vµ b¸n ra qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng, cô thÓ l­îng ngo¹i tÖ mua vµo cña n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 1056.000 USD vµ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 4.024.000 USD .Cßn l­îng USD b¸n ra qua c¸c n¨m còng t¨ng, n¨m 2001 l­îng ngo¹i tÖb¸n ra chØ lµ 53236.000 USD, nh­ng ®Õn n¨m 2003 ®· t¨ng lªn lµ 55.120.000 USD. Nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thanh to¸n vÒ ngo¹i tÖ cho c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu. *NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ: Chi nh¸nh NHCT §èng §a lµ mét Chi nh¸nh më phßng thanh to¸n quèc tÕ sím nhÈttong hÖ thèng NHCT ViÖt Nam .Gi÷a n¨m 1996phßng thanh to¸nquèc tÕ ®­îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Ngay tõ jhi míi thµnh lËp, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Chi nh¸nh ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ cao do ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi mäi nhu cÇu vÒ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈucña kh¸ch hµng. B¶ng4: Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a §¬n vÞ: 100 USD ChØ tiªu 2001 2002 2003 L/C nhËp 42736 30978 45715 L/C xuÊt 400 410 450 Nguån: B¸o c¸o thanh to¸n quèc tÕ C«ng t¸c thanh to¸n xuÊt nhËp khÈutuy ch­a ph¶i lµ thÕ m¹nhcña Chi nh¸nh NHCT §èng §a nh­ng c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ cña Chi nh¸nh lu«n cã chÊt l­îng tètvíi doanh sè L/C nhËp n¨m 2001lµ 42.736.000 USD. Riªng n¨m2002 L/C nhËp gi¶m lµ do trong n¨m 2002 t×nh h×nh tiÒn tÖ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éngm¹nhv× vËy ®· cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më L/C ë Ng©n hµng . Cßn ®èi víi L/C xuÊt th× doanh sè c¸c n¨m ®Òu t¨nglªn , cô thÓ n¨m 2001 L/C xuÊt d¹t 400.000USD . N¨m 2002 ®· t¨ng lªn 40.000 USD víi sè tuyÖt ®èi ®¹t 410.000 USD vµ con sè 450.000lµ doanh sè L/C xuÊt mµ n¨m 2003 Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®¹t ®­îc. *Ho¹t ®éng thanh to¸n ng©n quü vµ c«ng nghÖ Ng©n hµng : Cïng víi ho¹t ®éng huy ®éng vèn, cho vay vµ thanh to¸n quèc tÕ, ho¹t ®éng thanh to¸n cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a cã bÒ dµy truyÒn thèng vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n.Víi tèc ®ä t¨ng tr­ëng liªn tôc hµng n¨m, ho¹t ®éng thanh to¸n cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· ®ãng gãp mét vai trß quan träng trong viÖc b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ _hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §Ó thùc hiÖn t«t nghiÖp vô thanh to¸n chu chuyÓn vèn kÞp thêi cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, Chi nh¸nh ®· ®­a vµo khai th¸c c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­: hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö néi bé nèi m¹ng toµn quèc, hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng®­îc nèi m¹ng trùc tiÕp víi trung t©m thanh to¸n quèc gia.Do ®Èy m¹nh hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng , nªn ®· n©ng cao hiÖu suÊt lu©n chuyÓn vµ sö dông vèn thanh to¸n cña nÒn kinh tÕ, tõ chç mét mãn thanh to¸n cña kh¸ch hµng tr­íc ®©ythêi gian lu©n chuyÓn gi÷a c¸c ng©n hµngmÊt tõ 3_5 ngµy, ®Õn nay ®­îc thùc hiÖn tøc thêi trong kho¶ng thêi gian tõ 3_5 phót. Bªn c¹nh ®ã dÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh chãng trong n­íc vµ quèc tÕ, dÞch vô nhËn vµ chi tr¶ ngo¹i hèi ®­îc ¸p dông rÊt réng r·i thu hót nhiÒu kh¸ch hµng tham gia, víi doanh sè chuyÓn tiÒn vµ thanh to¸n mçi n¨m ®ath hµng tr¨m tû ®ång. Lµ mét Chi nh¸nh lín trªn ®Þa bµn vµ trong hÖ thèng NHCT ViÖt Nam , song song víi ho¹t ®éng thanh to¸n, ho¹t ®éng tiÒn tÖ_ng©n quü còng ®· cã buíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. §Õn nay Chi nh¸nh ®· chñ ®éng vÒ tiÒn mÆt, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu chi t¹i chç vµ nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng, thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn mét khèi l­îng tiÒn mÆt vÒ NHNN , c«ng t¸c kho quü, ®iÒu chuyÓn vèn ®­îc ®¶m b¶o an toµn nghiªm ngÆt. doanh sè thu chi tiÒn mÆt bïnh qu©n hµng n¨m ®¹t trªn 4000 tû ®ång. Lµ Chi nh¸nh cã doanh sè thu chi tiÒn mÆt lín trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ hÖ thèng NHCT ViÖt Nam , nh­ng kh«ng ®Ó x¶y ra thiÕu hôt nhÇm lÉn, kho quü lu«n trong t×nh tr¹ng an toµn tuyÖt ®èi. Nh×n chung Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· ¸p dông c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i, gãp phÇn rót ng¾n thêi gian, t¨ng nhanh vßng quay vèn tiÕt kiÖm chi phÝ, ®¶m b¶o an toµn bÝ mËt tuyÖt ®èi, thuËn lîi trong thanh to¸n. 3.2.4.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a. B¶ng 5:KÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a §¬n vÞ: tû VN§ ChØ tiªu 2001 2002 2003 Thu nhËp 130 147 180 Chi phÝ 105 108 142 L·i 25 39 38 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh lµ rÊt kh¶ quan, n¨m nµo còng l·i rÊt cao. N¨m2002 ®¹t d­îc 39 tû,t¨ng so víi n¨m 2001 lµ14 tû, n¨m 2003 l·i cña Chi nh¸nh ®¹t ®­îc lµ 40tû nh­ng do Chi nh¸nh ®ãng vµo quü dù phßng nªn l·i cña Chi nh¸nh chØ cßn 38 tû. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do Chi nh¸nh ®· cã h­íng ®i ®óng ®¾n trong kinh doanh, cïng víi sù phÊn ®Êu nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn Chi nh¸nh, bëi Chi nh¸nh NHCT §èng §a ph¶i c¹nh tranh víi h¬n 70 NHTM kh¸c trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. Nh­ng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh lu«n ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn t«t vµ v­ît kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ò ra, v× môc tiªu Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cïng ph¸t triÓn. II.Thùc tr¹ng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a. 1.Kh¸i qu¸t vÒ thµnh phÇn kinh tÕ NQD cã quan hÖ víi Chi nh¸nh NHCT §èng §a : §èng §a lµ mét quËn cã ®Þa bµn réng lín víi diÖn tÝch 14km gåm 21 ph­êng vµ d©n sè kho¶ng 40 v¹n d©n, lµ n¬i tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp chñ chèt cña trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã rÊt nhiÒu c«ng tyTNHH, c¸c HTX tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c¸c hé c«ng th­¬ng…Trªn ®Þa bµn quËn còng cã nhiÒu khu tËp thÓ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ãng trªn ®Þa bµn thµnh phè, ®ßng thêi cã nhiÒu ®iÓm th­¬ng m¹i dÞch vôlín ®iÒu ®ã chøng quËn §èng §a lµ mét trung t©m cã søc mua lín nhu cÇu tiªu dïng cao. Víi ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng ®a n¨ng ®Çu t­ vèn trªn mäi lÜnh vùc, ®¸p øng yªu cÇu ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó ph¸t huy thuËn lîi kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n.HiÖn nay Chi nh¸nh NHCT §èng §a cã quan hÖ tÝn dông víi kh¸ch hµng QD vµ NQD cô thÓ nh­ sau: B¶ng 6 :Kh¸ch hµng cã quan hÖ tÝn dông víi Chi nh¸nh NHCT §èng §a. §¬n vÞ: ng­êi ChØ tiªu 2001 2002 2003 Tæng sè kh¸ch hµng 1050 1100 1150 Kh¸ch hµng QD 180 200 210 Kh¸ch hµng NQD 880 900 940 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2003 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy sè kh¸ch hµng NQD lu«n chiÕm tû trong cao h¬n rÊt nhiÒu c¶ vÒ sè tuyÖt ®è lÉn t­¬ng ®èi so víi kh¸ch hµng QD. Sè kh¸ch hµng NQD kh«ng nh÷ng chiÕm tû träng lín mµ ngµy cµng t¨ng, ®iÒu ®ã cho thÊy thµnh phÇn kinh tÕ NQD lµ thÞ tr­êng kh¸ch hµng ®Çy tiÒm n¨ng vµ to lín ®èi víi Chi nh¸nh NHCT §èng §a. 2.Thùc tr¹ng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a. 2.1.Doanh sè cho vay: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¹nh tranh gi÷a c¸c NHTM ngµy cµng gay g¾t nh»m thu hót kh¸ch hµng, chiÕm lÜnh thÞ phÇn. NhËn thøc ®­îc thùc tÕ trªn, Chi nh¸nh NHCT §èng §a víi môc tiªu"t¨ng tr­ëng tÝn dông, ®¶m b¶o vÒ yªu cÇu chÊt l­îng tÝn dông, lÊy chÊt l­îng tÝn dông lµm môc tiªu kinh doanh"®· chñ tr­¬ng cho vay ®èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ,do vËy tû träng ®Çu t­ cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ,®Æc biÖt lµ tû träng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD , chuyÓn ho¹t ®éng tÝn dông tõ chç chñ yÕu phôc vô cho thµnh phÇn kinhtÕ Quèc Doanh sang phôc vô cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ(Ng©n hµng cña toµn d©n) víi ph­¬ng ch©m: "V× sù thµnh ®¹t cña mäi ng­êi , mäi nhµ doanh nghiÖp" B¶ng7 : C¬ cÊu cho vay chia theo thµnh phÇn kinh tÕ. §¬n vÞ : tû VN§ ChØ tiªu 2001 2002 2003 Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) Doanh sè cho vay 1740 100 1763 100 2400 100 Kinh tÕ QD 1555 89,36 1567 88,89 2129 88,01 Kinh tÕ NQD 185 10,64 196 11,11 271 11,99 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Theo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy kh¸ch hµng chñ yÕu cña Ng©n hµng vÉn lµ thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ N­íc. Tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003 doanh sè cho vay cña Ng©n hµng liªn tôc t¨ng, n¨m 2001 doanh sè cho vay ®¹t 1740 tû ®ång, n¨m 2002 doanh sè cho vay ®· t¨ng 1763 tû ®ång vµ cho ®Õn n¨m 2003 th× doanh sè cho vay cña Chi nh¸nh lµ 2400 tû ®ång, nh­ng trong ®ã chñ yÕu lµ doanh sè cho vay thµn phÇnkinh tÕ Nhµ n­íc t¨ng m¹nh. Cho vay kinh tÕ Nhµ n­íc trong c¬ cÊu cho vay cña Chi nh¸nh chiÕm tû träng lín(trªn 80%). Bªn c¹nh ®ã tû träng tÝn dông cho vay thµnh phÇn kinh tÕ NQD chØ chiÕm d­íi 20%. N¨m 2001 tÝn dông cho thµnh phÇn kinh tÕ NQD chiÕm 10,64% víi sè tuyÖt ®èi ®¹t 185 tû, n¨m 2002 t¨ng lªn 11,11%, cßn n¨m 2003 con sè nµy ®¹t 11,99%. Song ®©y vÉn lµ con sè rÊt nhá bªn c¹nh quy m« tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc . Cã thùc tÕ trªn lµ do: Thø nhÊt: Kh¸ch hµng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ NQD cña Chi nh¸nh hÇu hÕt lµ hé gia ®×nh, doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty TNHH, c«ng ty Cæ PhÇn, nh÷ng thµnh phÇn nµy ho¹t ®éng víi quy m« t­¬ng ®èi nhá do ®ã nhu cÇu vay vèn kh«ng lín. Thø hai: Thµnh phÇn kinh tÕ NQD trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mÆc dï ho¹t ®äng cã khëi s¾c song cßn ch­a t¹o ®­îc niÒm tin víi Ng©n hµng. §Æc biÖt cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n th­êng gÆp rñi ro cao. Thùc tÕ thµnh phÇn kinh tÕ nµy lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm t¨ng nî qu¸ h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng nãi chung vµ Chi nh¸nh NHCT §èng §a nãi riªng. V× vËy Ng©n hµng cßn th¹n trong trong viÖc khi cÊp tÝn dông cho thµnh phÇn kinh tÕ nµy. MÆc dï so víi thµnh phÇn kinh tÕ Quèc Doanh, doanh sè cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD cßn chiÕm mét tû lÖ kh¸ khiªm tèn,nh­ng trong 3 n¨m võa qua tõ n¨m 2001 ®Õn 2003 doanh sè cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· t¨ng tr­ëng mét c¸ch ®¸ng kÓ c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi, n¨m 2001 lµ 185 tû, n¨m 2002 t¨ng lªn 196 tû,vµ n¨m 2003 con sè nµy t¨ng lªn 271 tû ®ång, së dÜ trong n¨m 2003cã sù t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ nh­ vËy lµ do theo quyÕt ®inh 546/2002/Q§_NHNN ngµy 30/5/2002 c¶ thèng ®èc NHNN , kÓ tõ ngµy 1/6/2002 c¸c NHTM vµ c¸c tæ chøc tÝn dóngÏ thùc hiÖn c¬ chÕ l·i suÊt kho¶ thuËn trong ho¹t ®éng tÝn dông th­¬ng m¹i b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho hÖ thèng NHTM nãi chung vµ Chi nh¸nh NHCT §èng §a nãi riªng ph¸t triÓn. X¸c ®Þnh l·i suÊt cho vay trªn c¬ së cung cÇu vèn thi tr­êng vµ møc ®é tÝn nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn, do ®ã ®· thu hót ®­îc kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ thµnh phÇn kinh tÕ NQD. Ngoµi ra Chi nh¸nh cßn thùc hiÖn nhiÒu chÝnh s¸ch ­u ®·i kh¸ch hµng hîp lý, cïng kh¸ch hµng t×m biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n, v­íng m¾c, ®ång thêi tÝch cùc t×mm kiÕm kh¸ch hµng míi, kh¸ch hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ cã tiÒm n¨ng. 2.2.T×nh h×nh thu nî kinh tÕ NQD . Qu¸ tr×nh cho vay vµ thu nî ®­îc kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau. NÕu nh­ chØ chó träng ®Õn cho vay mµ kh«ng quan t©m ®Ðn thu nîth× ¾t sÏ ph¸t sinh ra nî qu¸ h¹n. §Æc biÖt khi cho vay c¸c doanh nghiÖp NQD th× møc ®é rñi ro kh¸ cao, c«ng t¸c thu nî c¸c doanh nghiÖp nµy lµ rÊt quan träng ®èi víi chÊt l­îng tÝn dông cña Ng©n hµng . B¶ng8: T×nh h×nh doanh sè thu nî kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a. §¬n vÞ : tû VN§ ChØ tiªu 2001 2002 2003 Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) Doanh sè thu nî 1100 100 1583 100 2028 100 Kinh tÕ QD 935 85 1325 83,7 1663 82 Kinh tÕ NQD 165 15 258 16,3 365 18 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy doanh sè thu nî cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng, cô thÓ n¨m 2001 doanh sè thu nî ®¹t 1100tû ®ång, ®Õn n¨m 2003 con sè nµy t¨ng lªn 2028 tû. Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng nµy lµ do t×nh h×nh thu nî t¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp NQD ®Òu t¨ng. Tuy møc t¨ng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vÉn chiÕn tû träng cao, nh­ng c¸c doanh nghiÖp NQD còng gãp phÇn qua träng lµm t¨ng doanh sè thu nî, cô thÓ: §èi víi c¸c doanh nghiÖp NQD th× doanh sè thu nî n¨m 2001 ®¹t 165 tû vµ ®Õn n¨m 2003 ®¹t 365 tû, t¨ng 200 tû so víi n¨m 2001.Møc ®é t¨ng nµy chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp NQD ngµy cµng ®ath hiÖu qu¶vµ c¸c kho¶n tÝn dông mµ c¸c doanh nghiÖp NQD nhËn tõ Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ do vËy c¸c doanh nghiÖp NQD ®· tr¶ ®­îc nî cho Ng©n hµng , t¹o lßng tin ®èi víi Ng©n hµng . 2.3.D­ nî ®èi víi kinh tÕ NQD : NÕu nh­ doanh sè cho vay lµ chØ tiªu thêi kú, chØ ph¶n ¸nh t×nh h×nh cho vay trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh th× d­ nî t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã ph¶n ¸nh t×nh h×nh cho vay vµ thu nî cho ®Õn tËn thêi ®iÓm tÝnh.D­ nî tÝn dông th­êng tÝnh vµo cuèi kú cña tõng n¨m. V× vËy d­ nî tÝn dông lµ chØ tiªu kh«ng thÓ thiÕu khi xem xÐt t×nh h×nh cho vay . B¶ng9: t×nh h×nh d­ nî thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a. §¬n vÞ : tû VN§ ChØ tiªu 2001 2002 2003 Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) D­ nî 1490 100 1670 100 2042 100 Kinh tÕ QD 1320 88,59 1495 89,52 1524 74,63 Kinh tÕ NQD 170 11,74 175 10,48 518 25,37 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Theo b¶ng 9 c¸c chØ tiªu tæng d­ nî, d­ nî ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD vµ d­ nî ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ Quèc Doanh ®Òu t¨ng. N¨m 2001 tæng d­ nî cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· ®¹t 1.490 tû ®ång, ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn 1.670 tû ®ång t¨ng 180 tû ®ång b»ng 112% so víi n¨m 2001, tæng d­ nî n¨m 2003 d¹t 2040 tû ®ång t¨ng 372 tû ®ång b»ng 122% so víi n¨m 2002. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã lµ do Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· kh«ng ngõng n©ng cao ch¸t l­îng thÈm ®Þnh , dù ¸n ®µu t­ , lµm t«t c«ng t¸c tiÕp thÞ kh¸ch hµng, rµ so¸t, ph©n lo¹i doanh nghiÖp ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vèn s¶n xuÊt kinh doanh . Ngoµi ra viÖc t¨ng lªn cña tæng d­ nî còng cã mét phÇn khong nhác«ng ®ãng gãp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ NQD. Cïng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ NQD trong nh÷ng n¨m qua Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· cho vay víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ NQD víi d­ nî ngµy cµng t¨ng. Cô thÓ n¨m 2001 d­ nî ®èi víi kinh tÕ NQD ®¹t 170 tû ®ång chiÕm 11,41%. N¨m 2002 d­ nî thµnh phÇn kinh tÕ nµy t¨ng lªn 175 tû ®ångchiÕm 10,48%. §Õn n¨m 2003 th× tæng d­ nî thµnh phÇn kinh tÕ NQD ®¹t 518 tû. T×nh h×nh nµy lµ rÊt kh¶ quan vµ cã triÓn väng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD. Cïng víi chÝnh s¸ch l·i suÊt tho¶ thuËn ®· ban hµnh kÓ tõ th¸ng 6 n¨m 2002 th× chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng trong t­¬ng ai tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD cßn t¨ng m¹nh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. III.§¸nh gi¸ ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a . 1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Trong 2 n¨m 2002 vµ 2003 nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu v­ît bËc, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao. ChÝnh phñ ®· tõng b­íc cã nh÷ng ®iÒu chØnh vÒ chÝnh s¸ch nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong ®ã cã c¸c NHTM vµ thµnh phÇn kinh tÕ NQD . song bªn c¹nh ®ã t×nh h×nh kinh tÕ x· héi vÉn béc lé nh÷ng yÕu kÐm lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Thªm vµo ®ã c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc Ng©n hµng. C¸c NHTM hiÖn nay ®Òu nhËn thøc ®­îc r»ng thµnh phÇn kinh tÕ NQD lµ thÞ tr­êng kh¸ch hµng ®Çy tiÒm n¨ng vµ triÓn väng cho viÖc më réng thÞ phÇn tÝn dông cña m×nh.V­ît lªn nh÷ng khã kh¨n ®ã Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong quan hÖ tÝn dông víi thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc coi lµ ®Çy tiÒm n¨ng nµyc¶ trªn hai mÆt quy m« vµ chÊt l­îng tÝn dông. VÒ quy m« tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD:Quy m« tÝn dông ngµy cµng t¨ng,thÓ hiÖn ë doanh sè cho vay vµ d­ nî ®Òu t¨ng. Ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®Ó vay vèn vµ ®· ®¹t ®­îc Chi nh¸nh ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nhu cÇu tÝn dông. Bªn c¹nh ®ã Chi nh¸nh kh«ng chØ cung cÊp vèn b»ng néi tÖ mµ Chi nh¸nh c×n t¨ng c­êng cÊp tÝn dông b»ng ngo¹i tÖ. §iÒu nµy gióp cho c¸c doanh nghiÖp thuËn lîi cho viÖc xuÊt nhËp khÈu, ®ång thêi ph¸t triÓn nghiÖp vô kinh doanh dèi ngo¹i cña Chi nh¸nh. Kh«ng chØ më réng quy m« tÝn dông mµ Chi nh¸nh NHCT §èng §a cßn chó träng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông lµ viÖc lµm cÇn thiÕt cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a nh»m gi¶m nî qu¸ h¹n gi¶m rñi ro cho Ng©n hµng. Cã nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ do: Thø nhÊt: Trong quan hÖ tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD Chi nh¸nh lu«n ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn mét c¸ch nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶, nh­ng vÉn tu©n thñ theo c¸c b­íc trong quy tr×nh tÝn dông. Thø hai: Chi nh¸nh ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt c¬ b¶n ®èi víi kh¸ch hµng theo nh­ chÝnh s¸ch mµ NHNN ViÖt Nam ®· ®Ò ra tõ th¸ng 8 n¨m 2000 vµ chÝnh s¸ch cho vay theo l·i suÊt tho¶ thuËn®­îc thùc hiÖn tõ ngµy 1/6/2002. Thø ba: Chi nh¸nh cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i víi nh÷ng kh¸ch hµng cã uy tÝn vµ quan hÖ l©u dµi. Do ®ã cµng thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng. Thø t­: Do c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh lu«n ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao, Ng©n hµng lu«n s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông cña kh¸ch hµng c¶ vÒ quy m«, kú h¹n vµ lo¹i tiÒn. MÆt kh¸c Chi nh¸nh cßn ¸p dông chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt cho c¸c kh¸ch hµng vay vèn mµ cã sæ tiÕt kiÖm, cßn nÕu kh«ng cã sæ tiÕt kiÖm th× Ng©n hµng còng cã chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp. Thø n¨m: Víi chñ tr­¬ng chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng , Chi nh¸nh ®· t¨ng c­êng c«ng t¸c Marketing ®Õn mäi ®èi t­îng cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD. V× vËy Chi nh¸nh ngµy cµng cã thªm nhiÒu kh¸ch hµng . H¬n n÷a nhê chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng mµ Chi nh¸nh NHCT §èng §a cã c¬ héi lùa chän kh¸ch hµng kinh doanh cã l·i vµ tiÒm n¨ng gãp phÇn n©ng cao chÊt l­¬ng tÝn dông. 2.Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n: 2.1.H¹n chÕ: *VÒ quy m« tÝn dông :Quy m« tÝn dông cho thµnh phÇn kinh tÕ NQD trong nh÷ng n¨m qua cã tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh, song quy m« cßn thÊp so víi khu vùc kinh tÕ Quèc Doanh. Trong khi ë vÞ trÝ mµ Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi rÊt nhiÒu chñ thÓ thuéc thµnh phÇn kinh tÕ nµy doanh sè cho vay cña Chi nh¸nh vÉn ë møc ®é thÊp, kh«ng t­¬ng xøng víi kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông cña Ng©n hµng. C¸c kho¶n cÊp tÝn dông cña Ng©n hµng tong 3 n¨m gÇn ®©y chñ yÕu lµ ng¾n h¹n, trªn thùc tÕ sè c¸c doanh nghiÖp NQD cã nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n lµ rÊt lín. Cã thÎ nãi Ng©n hµng ®· bá ì c¬ héi trªn thÞ tr­êng nµy. Thªm vµo ®ã, Chi nh¸nh ch­a tiÕp cËn nhiÒu víi nh÷ng doanh nghiÖp cã vèn ®µu t­ n­íc ngoµi, Chi nh¸nh còng ch­a ph¸t huuy ®­îc lîi thÕ vÒ dÞch vô thanh to¸n, kinh doanh quèc tÕnh»m më réng cho vay ngo¹i tÖ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD. §a sè c¸c kho¶n cho vay ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu Quèc Doanh. *VÒ chÊt l­îng tÝn dông: Nî qu¸ h¹n cã chiÒu h­íng gi¶m song vÉn cßn rÊt cao so víi tû lÖ nî qu¸ h¹n cña thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc th× tû lÖ nîi qu¸ h¹ncña thµnh phÇn kinh tÕ NQD lu«n gÊp 2 ®Õn 3 lÇn. MÆc dï ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc, mét kho¶n nî "xÊu" th­êng ®­îc Nhµ n­íc khoanh nh­ng tÝn dông kinh tÕ NQD vÉn biÓu hiÖn kÐm chÊt l­îng. H¬n n÷a trong c¬ cÊu nî qu¸ h¹n cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD th× tû lÖ nî khã ®ßi rÊt cao vµ ngµy cµng gia t¨ng. cã nghÜa lµ chÊt l­îng cña nî qu¸ h¹n nãi riªng còng rÊt thÊp, ®ã lµ ch­a tÝnh ®Õn viÖc ra h¹n nî. NÕu c«ng t¸c nµy kh«ng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, gia h¹n nî kh«ng dùa trªn triÓn väng thùc tÕ cña dù ¸nthf con sè nî qu¸ h¹n cßn cao h¬nguån vènµ cuèi cïng lµ chÊt l­îng tÝn dông thùc tÕ cßn thÊp h¬n n÷a. 2.2.Nguyªn nh©n: *Nguyªn nh©n kh¸ch quan: +VÒ kinh tÕ: Tr­íc hÕt thõa nhËn r»ng chu kú kinh tÕ cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi quy m«, chÊt l­îng tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông cho thµnh phÇn kinh tÕ NQD nãi riªng. Trong thêi kú nÒn kinh tÕ tr× trÖ, s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thu hÑp, ho¹t ®éng tÝn dông gi¶m vµ nÕu vèn tÝn dông cã ®­îc thùc hiÖnth× còng khã cã thÓ thùc hiÖn hiÖu qu¶ hoÆc tr¶ nî ®óng kú h¹n cho Ng©n hµng. Ng­îc l¹i ë thêi kú kinh tÕ h­ng thÞnh nhu cÇu tÝn dông t¨ng ruØ ro thÊp. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong 3 n¨m qua ®· dÇn ®¹t ®­îc møc ®é t¨ng tr­ëng æn ®Þnh song ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng n¨m 1997 vÉn cßn t¸c ®éng kh«ng t«t tíi sù ph¸t triÓn cña c¸c Ng©n hµng. MÆt kh¸c trong n¨m 2002 vµ 2003 nÒn kinh tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng, nÒn kinh tÕ Mü NhËt §øc r¬i vµo t×nh tr¹ng suy gi¶m v× vËy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam béc lé mét sè yÕu kÐm nh­: ChØ sè gia tiªu dïng thÊp, gi¸ xuÊt khÈu mét sè hµng chñ lùc gi¶m. T×nh h×nh nµy lµm gi¶m nhu cÇu ®Çu t­ cña toµn bé nÒn kinh tÕ vµ thµnh phÇn kinh tÕ NQD. §©y lµ nguyªn nh©n lµm cho quy m« tÝn dông thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a t¨ng t­ëng chËm vµ cã chÊt l­îng ch­a cao. +M«i tr­êng ph¸p lý: NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ ®¹i héi 6 n¨m 1986 b¾t ®Çu c«ng cuéc c¶i tæ kinh tÕ , ®i theo h­íng kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong 15 n¨m qua ®· cã rÊt nhiÒu ®¹o luËt, chÝnh s¸ch kinh tÕ ®­îc ban hµnh vµ cã sù söa ®æi vµ bæ sung liªn tôc. Song cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng kinh tÕ ë ViÖt Nam vÉn ch­a ®Çy ®ñ, hîp lý vµ ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nÒn kinh tÕ nãi chung, còng nh­ thµnh phÇn kinh tÕ NQD nãi riªng. VÒ hÖ hèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD, c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt liªn tôc thay ®æi. Doanh nghiÖp ch­a cã thêi gian lµm quen, thÝch øng víi chÝnh s¸ch nµy th× l¹i cã chÝnh s¸ch vµ v¨n b¶n kh¸c. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng chØ lµm cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ mµ cßn g©y t©m lý bÊt æn ®èi víi nh÷ng nhµ ®Çu t­, ®¨c biÖt ®èi víi nh÷ng nhµ dÇu t­ n­íc ngoµi. *Nguyªn nh©n chñ quan: -Tõ phÝa kh¸ch hµng: Lµ mét trong hai chñ thÓ trong quan hÖ tÝn dông , c¸c kh¸ch hµng , chñ thÓ kinh tÕ NQD lµ nguyªn nh©n t¸c ®éng trùc tiÕp lªn quy m« vµ chÊt l­îng tÝn dông. Së dÜ c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong vay vèn Ng©n hµng víi quy m« lín mét phÇn lµ do vèn tù cã Ýt, kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn vÒ vèn tù cã trong tæng vèn ®Çu t­. PhÇn lín kh¸ch hµng NQD ®Òu kh«ng chÊp hµnh nghiªm tóc chÕ ®é h¹ch to¸n, kÕ to¸n, thèng kª, th«ng tin, b¸o c¸o. Sè liÖu do hä cung cÊp(nÕu cã) th­êng cã kho¶ng c¸ch kh¸ xa so víi thùc tÕ ho¹t ®éng cña hä. §©y còng lµ mét nÐt ®Æc thï cña kinh tÕ NQD gay kh«ng it khã kh¨n trong viÖc thÈm ®Þnh tÝn dông, qu¶n lý kh¸ch hµng. H¬n n÷a lµ do uy tÝn cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy thÊp. Nhµ n­íc bÞ thÊt thu thuÕ víi tû lÖ cao nhÊt ë thµnh phÇn kinh tÕ nµy,c¸c vô ¸n kinh tÕ ®­îc ®­a ra xÐt sö nhiÒu nhÊt vµ nhiÒu vô ®æ vì ph¸ s¶n x¶y ë thµnh phÇn kinh tÕ nµy… Trong qu¸ tr×nh kinh doanh ë thµnh phÇn kinh tÕ nµy th­êng cã hiÖn t­îng chiÕm dông vèn cña ®èi t¸c kinh doanh. §Õn khi mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n th× lõa ®¶o Ng©n hµng ,gi¶ m¹o giÊy tê xin vay vèn vµ lõa ®¶o ®èi t¸c kinh doanh råi bá chèn. cã thÓ nãi ®©y lµ thÞ tr­êng rÊt n¨ng ®éng, nhiÒu tiÒm n¨ng nh­ng l¹i rÊt phøc t¹p, héi tô nhiÒu yÕu tè bÊt ngê vµ møc ®é rñi ro cao. -Tõ phÝa Ng©n hµng: +Nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng ch­a t­¬ng xøng víi nhu cÇu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng, mÆc dï Chi nh¸nh cã thÕ m¹nh trong viÖc huy ®éng nguån vèn nh­ng nhiÒu kho¶n vay chÝnh ®¸ng vÉn ch­a ®­îc ®¸p øng. +Kü thuËt c«ng nghÖ cña Ng©n hµng mÆc dï ®· ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i nh­ng vÉn ch­a ph¸t huy hÕt tÝnh n¨ng vµ hiÖu qu¶. +Quy chÕ cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD cßn rÊt chÆt chÏ, hÇu nh­ chØ c¸c doanh nghiÖp nµi thùc sù cã uy tÝn, kinh doanh cã hiÖu qu¶ tõ tr­íc thÞ míi tiÕp c©n ®­îc víi tÝn dông Ng©n hµng. Tãm l¹i Qua ph©n tÝch, ®¸nh gia quy m« vµ chÊt l­îng ho¹ ®éng tÝn dông cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a trong 3 n¨m gÇn ®©y ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn hç trî, ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ NQD còng nh­ nç lùc cña b¶n th©n Chi nh¸nh trong viÖc më réng quy m« vµ gi¶m thiÓu ruØ ro tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn xem xÐt mét c¸ch nghiªm tóc ®Ó cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc, nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng cña quan hÖ tÝn dông, ®ãng gãp tèt h¬n n÷a cho qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, ®ång thêi n©ng cao hiÖn qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chÝnh Chi nh¸nh vµ c¸c chñ thÓ thuéc thµnh phÇn kinh tÕ NQD. kÕt luËn Trong ch­¬ng II cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp, em ®· kh¸i qu¸t ®­îc thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®èi thµnh phÇn kinh tÕ NQD trªn ®Þa bµn. Qua ®ã ®· ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n, ®Ó tõ ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a. 1.§Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a trong c¸c n¨m tíi. Thùc hiªn ®­êng lèi chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña quËn uû §èng §a, vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña NHCT ViÖt Nam, Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· ®Ò ra mét sè ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô, chØ tiªu kinh doanh n¨m 2004 nh­ sau: TiÕp tôc ®æi míi c¬ cÊu cho vay theo h­íng kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, kh«ng tËp chung cho vay vèn vµo mét ngµnh hµng, mét kh¸ch hµng, mét vïng kinh tÕ, t¨ng tû träng d­ nî cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n. Më réng cho vay ®Õn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Kh«ng tËp trung d­ nî vµo thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh, më réng ®èi t­îng vay vèn sang cho vay s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp cña c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá NQD, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. 2.Gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a. 2.1.Gi¶i ph¸p vÒ nguån vèn: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña NHTM vÒ c¬ b¶n gièng nh­ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp, ®ã lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp c¸c yÕu tè "®Çu vµo" ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm "®Çu ra". §iÓm kh¸c biÖt ë ®©y lµ yÕu tè "®Çu vµo" vµ s¶n phÈm "®Çu ra" cña doanh nghiÖp tån t¹i d­íi h×nh thøc vËt chÊt, cßn c¸c yÕu tè "®Çu vµo" vµ s¶n phÈm "®Çu ra" cña c¸c NHTM tån t¹i d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ, ®ã lµ tiÒn tÖ. ®Ó më réng cho vay th× Ng©n hµng ph¶i cã vèn. vèn cho vay cña Ng©n hµng xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, trong ®ã cã hai nguån chÝnh lµ vèn tù cã vµ vèn huy ®éng. *ViÖc ph¸t triÓn vèn tù cã cña Ng©n hµng dùa vµo hai nguån chÝnh ®ã lµ: do NHCT ViÖt Nam cÊp thªm hoÆc do lîi nhuËn ®Ó l¹i hµng n¨m. Do ®ã, ®Ó t¨ng vèn tù cã th× Ng©n hµng ph¶i ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¨ng kh¶ n¨ng tÝch luü vèn vµ thu hót thªm ®­îc sù ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. *Nguån vèn thø hai vµ còng lµ nguån vèn lín nhÊt cña Ng©n hµng ®ã lµ vèn huy ®éng tõ d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. ®Ó t¨ng vèn huy ®éng, Ng©n hµng cÇn thùc hiÖn t«t c¸c yªu cÇu sau: Ph¶i t¹o ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng, coi ®ã lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó më réng nghiÖp vô huy ®éng vèn. Chi nh¸nh ph¶i ®¶m b¶o an toµn vèn cho kh¸ch hµng, ph¶i kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých cña Chi nh¸nh víi kh¸ch hµng b»ng chÝnh s¸ch l·i suÊt huy ®éng hîp lý, nh¹y c¶m víi sù biÕn ®éng cña l·i suÊt thÞ tr­êng, ®¶m b¶o lîi nhuËn thùc tÕ cña ng­êi göi tiÒn vµ quan träng h¬n lµ lu«n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, chi tr¶. Ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i kú h¹n, lo¹i tiÒn. ngoµi c¸c h×nh thøc huy ®éng truyÒn thèng nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm, ph¸t hµnh kú phiÕu ng¾n h¹n, Ng©n hµng nªn cã c¸c h×nh thøc kh¸c nh­ kú phiÕu, hèi phiÕu … ph¶i ®­îc chuyÓn ®æi, mua b¸n , chuyÓn nh­îng hoÆc lµm tµi s¶n thÕ chÊp vay vèn nh­ c¸c hµng ho¸ th«ng th­êng kh¸c. Tró träng t¨ng nguån tiÒn göi thanh to¸n th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt(®¶m b¶o thanh to¸n nhanh nh¹y, chÝnh x¸c), khuyÕn khÝch c¸c c¬ quan, tæ chøc , c¸ nh©n më tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n t¹i Ng©n hµng. V× ®©y lµ lo¹i tiÒn göi mµ Ng©n hµng ph¶i tr¶ chi phÝ thÊp nhÊt, viÖc thu hót thªm nhiÒu kho¶n tiÒn göi lo¹inµy sÏ gióp Ng©n hµng h¹ thÊp l·i suÊt ®Çu ra, gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éngcho vay. Ngoµi ra, ®Ó thu hót thªm ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng th× c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng©n hµng cÇn cã th¸i ®é niÒm në, xö lý nhanh chãng, chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 2.2.X©y dùng vµ triÓn khai chiÕn l­îc marketing trong ®ã trung t©m lµ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng nh»m t¹o ra mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a chi nh¸nh ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ NQD. Nh­ ®· ph©n tÝch ë ch­¬ngII, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn quy m« më réng cho vay cña chi nh¸nh ch­a t­¬ng xøng víi nhu cÇu tÝn dông cña kh¸ch hµng NQD ®ã lµ: Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ tÝn dông, Ng©n hµng ch­a chñ ®éng x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ tæng thÓ, tæ chøc ®iÒu tra nhu cÇu tÝn dông trªn diÖn réng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ NQD ®Ó cã chiÕn l­îc cho vay phï hîp. Do ®ã ®Ó më réng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Ng©n hµng nªn x©y dùng vµ triÓn khai c¸c chiÕn l­îc marketing trong ®è träng t©m lµ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng nh»m t¹o ra mèi quan hÖ kh¸ch hµng chÆt chÏ gi÷a Chi nh¸nh víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ NQD. Tr­íc hÕt: Chi nh¸nh nªn thµnh lËp mét ®éi ngò chuyªn lµm c«ng t¸c marketing ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m kiÕm kh¸ch hµng…trªn c¬ së ®ã ®­a ra c¸c chiÕn l­îc marketing phï hîp víi chiÕn l­îc kinh doanh tæng thÓ cña Chi nh¸nh. Bé phËn lµm marketing ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô sau: *TriÓn khai viÖc nghiªn cøu nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®­a ra danh môc s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu ®Æc thï cña kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn chø kh«ng ph¶i chØ thùc hiÖn cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm phæ biÕn cña NHCT ViÖt Nam. *§éi ngò lµm marketing ph¶i x©y dùng ®­îc mét chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý, linh ho¹t, mÒm dÎo theo tÝn hiÖu thÞ tr­êng. Bëi l·i suÊt Ng©n hµng liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, ®èi víi kh¸c hµng th× l·i suÊt cho vay chÝnh lµ chi phÝ cña hä ph¶i tr¶ cho viÖc ®­îc sö dông vèn cña ng©n hµng, cßn vÒ Ng©n hµng th× l·i suÊt thu ®­îc tõ c¸c mãn cho vay ®ã lµ thu nhËp chÝnh cña Ng©n hµng . §Ó gi¶i quyÕt hµi hoµ lîi Ých gi÷a ®«i bªn, Ng©n hµng kh«ng lªn chØ dËp khu«n theo møc l·i suÊt do Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam ban hµnh mµ tuú thuéc vµo t×nh h×nh kinh doanh cña Ng©n hµng vµ m«i tr­¬ng kinh doanh trªn ®Þa bµn Ng©n hµng ho¹t ®éng mµ ®­a ra c¸c møc l·i suÊt hÊp dÉn, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ trªn ®Þa bµn. Tuy nhiªn, dï trong ®iÒu kiÖn nµo Ng©n hµng còng ph¶i ¸p dông møc l·i suÊt ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ, mang l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng. N©ng cao chÊt l­¬ng c«ng t¸c ph©n phèi nh»m ®­a s¶n phÈm b»ng c¸ch më thªm c¸c quü tiÕc kiÖm t¹i c¸c ph­êng, c¸c khu vùc trung c­. Bªn c¹nh ®ã, chi nh¸nh còng nªn më thªm c¸c kªnh ph©n phèi hiÖn ®¹i nh­ dÞch vô Ng©n hµng t¹i nhµ víi nh÷ng kh¸ch hµnh ®Æc biÖt nh­ ng­êi giµ,ng­êi tµn tËt nh­ng hä l¹i cã nhu cÇu göi tiÒn, chuyÓn tiÒn… §Èy m¹nh ho¹t ®éng giao tiÕt khuyÕch tr­¬ng b»ng c¸ch tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, giíi thiÖn c¸c s¶n phÈm dÞch vô, quy tr×nh, ®iÒu kiÖn cho vay vèn… T¹o mèi quan hÖ mËt thiÕt víi kh¸ch hµng, mèi quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng chÝnh lµ mèi quan hÖ gi÷a ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng©n hµng víi kh¸ch hµng. V× vËy mçi viÖc lµm dï lµ rÊt nhá cña mçi c¸ nh©n ®Òu cã thÓ g©y ¶nh h­ëng tèt hoÆc xÊu ®Õn t©m lý kh¸ch hµng. Ng©n hµng víi ®éi ngò nh©n viªn lµm viÖc tËn tuþ, am hiÓu c«ng viÖc, th«ng c¶m, nhiÖt t×nh cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®ãng vai trß nh­ mét chuyªn gia gióp ®ì kh¸ch hµng tÊt nhiªn sÏ thu ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. §Ó mèi quan hÖ gi÷a Ng©n hµng víi kh¸ch hµng ngµy cµng trë lªn kh¨ng khÝt, hµng n¨m Ng©n hµng nªn tæ chøc nhiÒu h¬n c¸c cuéc " Héi nghÞ kh¸ch hµng" " Héi th¶o gi÷a Ng©n hµng - Kh¸ch hµng vµ mét sè c¬ quan chøc n¨ng trªn ®Þa bµn quËn, th«ng qua héi nghÞ, héi th¶o nµy gióp cho Ng©n hµng cã thÓ biÕt ®­îc t©m lý, triÓn väng cña kh¸ch hµng, nh÷ng khã kh¨n mµ hä gÆp ph¶i ®Ó cïng nhau th¸o gì. Qua héi nghÞ nµy, Ng©n hµng còng cã thÓ biÕt nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm thÝch hîp, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n. 2.3.§a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tÝn dông cho thµnh phÇn kinh tÕ NQD. MÆc dï hiÖn nayviÖc cho vay gi÷a kinh tÕ Quèc Doanh vµ kinh tÕ NQD kh«ng cã sù ph©n biÖt, nh­ng viÖc lùa chän cho vay gi÷a Quèc Doanh vµ NQD th× c¸c Ng©n hµng vÉn cho kinh tÕ NQD vay v× hä cã t©m lý r»ng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ Quèc Doanh th× b¶o ®¶m h¬n v× nÕu ®¬n vÞ nµy kh«ng tr¶ ®­îc nî th× ®· cã c¬ quan cÊp trªn chi tr¶ cho mÆc dï ph­¬ng ¸n kinh doanh kh«ng kh¶ thi h¬n so víi kinh tÕ NQD. Më réng ®Çu t­ tÝn dông kh«ng chØ trong ph¹m vi c¶i tiÕt kü thuËt, më réng s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn cho vay ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n míi ®Ó thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ míi NQD. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ tÝn dông ng¾n h¹n theo h­íng ®a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc cho vay, lo¹i tiÒn tÖ vµ l·i suÊt ¸p dông…®¸p øng mäi nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. trong ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp së h÷u c¸c giÊp tê cã gi¸ nh­: hèi phiÕu, tr¸i phiÕu Ng©n hµng ch­a ®Õn h¹nh thanh to¸n nh­ng cã thÓ ®Õn Ng©n hµng xin chiÕt khÊu. *Më réng c¸c h×nh thøc ®Çu t­ tÝn dông trung, dµi h¹n nh­ ph¸t triÓn h×nh thøc cho vay hîp vèn, h×nh thøc tÝn dông thuª mua bÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n. §©y lµ h×nh thøc rÊt phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp NQD trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay v× nã gióp c¸c doanh nghiÖp nµy tiÕt kiÖm ®­îc vèn tù cã, cã ®iÒu kiÖn ®æi míi th­êng xuyªn h¬n t­ liÖu s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. VÒ phÝa chi nh¸nh khi cung cÊp h×nh thøc tÝn dông nµy sÏ gi¶m bít nh÷ng lo ng¹i vÒ phÝa kh¸ch hµng sö dông vèn vay sai môc ®Ých hoÆc nÕu kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång ( sö dông vèn vay sai môc ®Ých, kh«ng tr¶ ®­îc nî) Ng©n hµng cã thÓ dÓ dµng thu håi l¹i tµi s¶n ®Ó b¸n hoÆc cho thuª tiÕp bëi tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña Ng©n hµng. Do ®ã h¹n chÕ ®­îc rñi ro trong kinh doanh. *Ngoµi c¸c h×nh thøc cho vay truyÒn thèng, chi nh¸nh cÇn nghiªn cøu vµ thö nghiÖm c¸c h×nh thøc cho vay míi nh­ : +H×nh thøc hïn vèn cho vay, liªn kÕt víi kh¸ch hµng: ®©y lµ h×nh thøc rÊt phæ biÕn ë n­íc ngoµi vµ nã võa gióp c¸c ng©n hµng më ®­îc tÝn dông, ®a d¹ng ho¸ ®Çu t­ l¹i võa cã thÓ trùc tiÕp gi¶m bít c¸c mãn cho vay, võa cã thu nhËp cao ( cao h¬n l·i suÊt cho vay th«ng th­êng) do trùc tiÕp n¾m gi÷ cæ phÇn. +H×nh thøc thÊu chi: §©y lµ nghiÖp vô ng¾n h¹n, ®Ó tµi trî cho kh¸ch hµng ®èi phã víi nh÷ng kho¶n chi v­ît qu¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Ng©n hµng cÊp cho kh¸ch hµng mét h¹n møc thÊu chi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, sau kho¶ng thêi gian ®ã, kh¸ch hµng ph¶i hoµn tr¶ cho Ng©n hµng. Lo¹i h×nh thøc nµy chØ ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ tÝn dông th­êng xuyªn víi ng©n hµng vµ ph¶i cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh. +Cho vay b¶o l·nh: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cã nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ NQD thiÕu vèn nh­ng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn theo quy ®Þnh cña chi nh¸nh th× chi nh¸nh cã thÓ t­ vÊn cho c¸c ®¬n vi kinh tÕ nµy nhê mét tæ chøc nµo ®ã ®øng ra b¶o l·nh cho vay. Khi ¸p dông h×nh thøc nµy chi nh¸nh cÇn yªu cÇu tæ chøc b¶o l·nh ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ n¨ng lùc ph¸p lý, n¨ng lùc tµi chÝnh, ph¶i xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê cÇn thiÕt. ViÖc b¶o l·nh ph¶i ®­îc ký kÕt b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn. 2.4N©ng cao chÊt l­îng cña c«ng tac thÈm ®Þnh tÝn dông. Më réng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD kh«ng cã nghÜa lµ cho vay å ¹t, thiÕu kiÓm tra, thiÕu kiÓm so¸t tr­íc, trong vµ sau khi cho vay. Më réng tÝn dông ph¶i lu«n g¾n liÒn víi n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy th× Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc quy tr×nh tÝn dông, ®Æc biÖt lµ kh©u thÈm ®Þnh tÝn dông, coi ®©y lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng cho vay. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay lµ qu¸ tr×nh"chän mÆt göi vµng". ®©y lµ qu¸ tr×nh thu thËp, xö lý th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, ®èi t­îng vay vèn trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó cã quyÕt ®Þnh cho vay ®óng. §Ó cã thÓ thÈm ®Þnh ®óng ®­îc kh¸ch hµng th× tr­íc hÕt Ng©n hµng ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ ph¸p lý vµ hå s¬ kinh tÕ lµm c¬ së ®Ó cho Ng©n hµng xem xÐt, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ph¸p lý, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n, dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. NÕu Ng©n hµng tiÕn hµnh thÈm ®Þnh chØ dùa trªn nh÷ng th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp th× vÉn kh«ng ®ñ vµ nhiÒu khi kh«ng chÝnh x¸c bëi nhiÒu kh¸ch hµng v× cè t×nh muèn vay vèn cña Ng©n hµng mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn hoÆc cè ý l­µ ®¶o Ng©n hµng nªn cung cÊp nh÷ng th«ng tin sai, ®· ®­îc lµm ®Ñp ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®iÒu kiÖn Ng©n hµng ®­a ra, Do ®ã Ng©n hµng cÇn ph¶i thu thËp thªm th«ng tin tõ c¸c nguån bªn ngoµi nh­: thu thËp th«ng tin qua b¹n hµng cña kh¸ch hµng , thu thËp th«ng tin tõ trung tam th«ng tin tÝn dông cña NHNN (CIC), tõ trung t©m th«ng tin phßng ngõa rñi ro cña NHCT ViÖt Nam (TTPR), th«ng tin trªn b¸o trÝ, qua m¹ng internet. Ngoµi ra Chi nh¸nh cÇn t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng trªn ®Þa bµn ®Ó cã thªm nh­ng th«ng tin vÒ ®­êng nèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Nhµ n­íc. §ång thêi Ng©n hµng còng cÇn quan t©m ®Õn chÝnh s¸ch tÝn dông cña NHCT ViÖt Nam tõ ®ã ®Ó x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cho Chi nh¸nh cña m×nh. C¸n bé tÝn dông cña Ng©n hµng lu«n ph¶i n©ng cao ý thøc nghÒ nghiÖp cña m×nh, ph¶i hiÓu r»ng chØ mét sù coi nhÑ trong viÖc thùc hiÖn quy tr×nh tÝn dông, quy tr×nh thÈm ®Þnh sÏ g©y thiÖt h¹i cho b¶n th©n Chi nh¸nh, cho chÝnh kh¸ch hµng vµ sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn m×nh, quyÒn lîi cña b¶n th©n c¸n bé. 2.5.Chñ ®éng gi¶i quyÕt, xö lý vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi. Nh­ ®· ph©n tÝch ë ch­¬ngII, ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a vÉn ph¸t sinh nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi. Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi tõ tr­íc tån t¹i. Nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD b¾t nguån tõ nhiÒu nguyªn nh©n: Tõ phÝa kh¸ch hµng vay vèn, tõ phÝa Ng©n hµng vµ do c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan kh¸c. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó võa ®¶m b¶o thu håi nî võa kh«ng g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng, ®ång thêi gi÷ ®­îc mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. *Víi nh÷ng kho¶n nî cã vÊn ®Ò míi ph¸t sinh: C¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i xem xÐt nguyªn nh©n, nÕu do nguyªn nh©n kh¸ch quan th× Ng©n hµng cÇn ®¸nh gi¸ xem xÐt l¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng, cö nh÷ng c¸n bé cã kinh nhiÖm xuèng ®¬n vÞ ®Ó gióp ®ì kh¸ch hµng. NÕu do sai lÖch vÒ chu kú kinh doanh hoÆc cã nh÷ng kho¶n ph¶i thu nh­ng ch­a thu håi ®ùoc ®Ó tr¶ nî Ng©n hµng. §èi víi nh÷ng ®èi t­îng cè ý lõa ®¶o th× Ng©n hµng cÇn lËp hå s¬ ®Ó b¸o c¸o c¸c c¬ quan ph¸p lý xö lý kÞp thêi. Tr­êng hîp kh¸ch hµng cã nh÷ng khã kh¨n t¹m thêi th× Ng©n hµng nªn gia h¹n nî, t¹o ®Òu kiÖn cho kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ nî Ng©n hµng. Ng©n hµng nªn n¨ng ®éng vµ linh ho¹t th× hiÖu qu¶ thu håi nî sÏ cao h¬n. +Víi nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi: Ng©n hµng cã thÓ thu håi nh÷ng kho¶n thanh to¸n cña kh¸ch hµng, cö cÊn bé xuèng xem xÐt l¹i t×nh h×nh thùc tÕ cña kh¸ch hµng ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh xiÕt nî kÞp thêi tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ míi xiÕt nî. Khi ®ã môc tiªu cña ng©n hµng lµ thu håi nî vµ gèc l·i vµ l·i nªn cã thÓ bá qua quan hÖ sau nµy víi kh¸ch hµng vµ rong tr­êng hîp nµy hÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng kh«ng cßn kh¶ n¨ng tiÕp tôc quan hÖ víi ng©n hµng n÷a. Xö lÝ c¸c kho¶n nî khã ®ßi th­êng rÊt khã kh¨n do vËy ng©n hµng nªn phèi hîp víi c¸c c¬ quan ph¸p luËt ®Ó c«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiªn thuËn lîi. +§èi víi tµi s¶n ®¶m b¶o: Nh÷ng kho¶n nî mµ ng©n hµng t×m mäi c¸ch kh«ng thu håi ®­îc th× khi ®ã ng©n hµng nªn ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó thu håi nî. C«ng viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n cã liªn quan nhiÒu ®Õn c¸c c¬ quan chøc n¨ng. V× vËy ®Ó ph¸t m¹i tµi s¶n thùc hiÖn nhanh chãng ng©n hµng nªn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng. 2.6.Cñng cè vµ n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé cña Chi nh¸nh. Con ng­êi lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn th× kh«ng ai kh¸c h¬n lµ con ng­êi. V× thÕ c¸c g¶i ph¸p vÒ con ng­êi lµ gi¶i ph¸p chiÕn l­îc cña Chi nh¸nh. Cho vay lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chøa nhiÒu rñi ro nhÊt cña Ng©n hµng, ®èi t­îng cho vay lµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thuéc mäi ngµnh nghÒ, mäi lÜnh vùc kh¸c nhau do ®ã ®ßi hái c¸n bé tÝn dông kh«ng chØ tinh th«ng nghiÖp vô mµ cßn ph¶i hiÓu biÕt vÒ c¸c lÜnh vùc kh¸c trong cuéc sèng, c¸n bé tÝn dông ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp n¾m b¾t nhanh nh¹y vµ vËn dông s¸ng t¹o, linh ho¹t nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña Chi nh¸nh, cña NHCT ViÖt Nam, còng nh­ cña ®¶ng. §Ó cñng cè vµ n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé tÝn dông, Chi nh¸nh nªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: *VÒ c«ng t¸c tuyÓn dông: tæ chøc thi tuyÓn c«ng b»ng, nghiªm tóc, kh¸ch quan. tuyÓn dông nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, cã t©m huyÕt thùc sù. *VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o: Chi nh¸nh nªn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô vÒ chÕ ®é kÕ to¸n míi, c¸c ph­¬ng ph¸p kü thuËt thÈm ®Þnh dù ¸n,ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ,c¸c kiÕn thøc ph¸p lý nh­ luËt Ng©n hµng, luËt d©n sù, luËt h×nh sù… *VÒ chÕ ®é ¸p dông cho c¸n bé tÝn dông: Ng©n hµng cÇn ph¶i cã chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm minh g¾n lîi Ých cña c¸n bé tÝn dông víi hiÖu qu¶ ®Çu t­ tÝn dông nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, më réng tÝn dông còng nh­ gi¶m nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi…h×nh thøc khen th­ëng ph¶i c¶ ë mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn. 3.Mét sè kiÕn nghÞ. Nh­ ®· ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a trong sè c¸c nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong ho¹t ®éng cho vay, cã nh÷ng nguyªn nh©n thuéc vÒ c¬ quan qu¶n lý vÜ m«, mµ trùc tiÕp lµ Nhµ n­íc, NHNN , NHCT ViÖt Nam. MÆt kh¸c, trong mét sè gi¶i ph¸p trªn ®©y cã nh÷ng gi¶i ph¸p chØ cã thÓ thùc hiÖn vµ ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶khi cã sù gióp ®ì , hç trî tõ phÝa c¸c c¬ quan nµy. Nh÷ng kiÕn nghÞd­a ra sau ®©y ®Òu nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã. 3.1. §èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc: §èi víi viÖc më réng cho vay, ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng... ngoµi viÖc nç lùc t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, cã chiÕn l­îc kinh doanh cña mçi Ng©n hµng, cßn phô thuéc vµo chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc, sù ®æi míi ®ång bé gi÷a c¸c cÊp c¸c ngµnh... HiÖn nay mét sè v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc vµ mét sè ban, ngµnh ch­a ®ång bé, thèng nhÊt vµ kÞp thêi. T×nh tr¹ng thay ®æi th­êng xuyªn mét sè quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, h­íng dÉn thi hµnh c¸c v¨n b¶n luËt cßn chËm vµ thiÕu nhÊt qu¸n gi÷a c¸c v¨n b¶n d­íi luËt ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨ncho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ng©n hµng nãi riªng. VËy ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ cña c¸c Ng©n hµng nãi riªng, viÖc ho¹ch ®Þnh, mang tÝnh liªn tôc vµ ®ång bé. 3.2.®èi víi Ng©n hµng Nhµ N­íc. ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ NQD lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr­¬ng ph¸t triÓn ®ång bé nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®iÞnh h­íng XHCN cu¨ §¶ng vµ Nhµ n­íc. §©y còng lµ nghiÖp vô mang l¹i thu nhËp lín cho Ng©n hµng, ivf tÇm quan träng nµynªn hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nã lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, cho ®Õn nayviÖc thùc hiÖn cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD vÉn ch­a cã quy chÕ riªng, do ®ã Ng©n hµng cßn gÆp khã kh¨n khi thùc hiÖn cÊp c¸c kho¶n tÝn dông nµy. VËy ®Ò nghÞ NHNN nªn cã mét quy chÕ cô thÓ h­íng dÉnvµ chØ ®¹o thùc hiÖnviÖc cung cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp NQD ®Ó gióp c¸c Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cã c¨n cø thùc hiÖn ®óng, ®Çy ®ñnh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao h¬n, gióp Ng©n hµng thÓ hiÖn ®óng vai trß lµ mét trung gian tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã còng ®Ò nghÞ NHNN t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho ho¹t ®éng cña c¸c NHTM th«ng qua viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng liªn Ng©n hµng, hiÖp héi Ng©n hµng còng nh­ viÖc n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c th«ng tin cña trung t©m th«ng tin tÝn dông (CIC). 3.3.§èi víi NHCT ViÖt Nam. §Ò nghÞ NHCT ViÖt Nam ban hµnh, hoµn thiÖn vµ ®ång bé ho¸ c¸c v¨n b¶n vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña c¸c Chi nh¸nh trong hÖ thèng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Chi nh¸nh më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng nãi chung vµ c¸c kh¸ch hµng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ NQD nãi riªng. Cã chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt vµ xö lý nî tån ®äng tongtrong toµn bé hÖ thèng NHCT ViÖt Nam, lµm trong s¹ch c¸c kho¶n vay vèn. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin pßng ngõa rñi ro (TTPR) ®¶m b¶o c¸c thoong tin lu«n cËp nhËt chÝnh x¸c. Thu hót c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh cña quèc tÕvµ c¸c n­íc kh¸c, hç trî cho Chi nh¸nh trong viÖc ®µo t¹o c¸n béqu¶n lý, nÇng cao tr×h ®équ¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng Ng©n hµng theo tiªu chuÈn quèc tÕ. ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n, ph©n tÝch tÝch rñi ro tÝn dông… Khai th¸c nguån tÝn dông ­u ®·i, uû th¸c, t¹o ®Òu kiÖn cho thµnh phÇn kinh tÕ NQD cã nhiÒu c¬ héi nhÊt trong viÖc tiÕp cËn vèn tÝn dông Ng©n hµng. kÕt luËn Ch­¬ng III cña chuyªn ®Ò ®· ®Ò cËp ®Õn ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a trong thêi gian tíi, trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh trong thêi gian tíi. kÕt luËn Thµnh phÇn kinh tÕ NQD ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña ViÖt Nam hiÖn nay. V× vËy viÖc më réng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD lµ chiÕn l­îc cña c¸c NHTM nã chung cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a nãi riªng. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng cho vay cña Chi nh¸nh ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy cßn nhá bÐ, ch­a t­¬ng xøng víi nhu cÇu vèn thùc tÕ cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy. v× thÕ viÖc t×m ta gi¶i ph¸p nh»m më réng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt. Víi mong muèn ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn, khuyªn ®Ò ®· tËp chung hoµn thµnh mét sè néi dung sau: *ë ch­¬ng I, chuyªn ®Ò ®· tr×nh bµy kh¸i qu¸t lý luËn chung vÒ thµnh phÇn kinh tÕ NQD vµ tÝn dông Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, qua ®ã ph©n tÝch ®­îc vai trß quan träng cña tÝn dông Ng©n hµng, thµnh phÇn kinh tÕ NQD trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng tÝn dông vµ vai trß quan träng cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD. *ë ch­¬ng II chuyªn ®Ò ®· t×nh bµy kh¸i qu¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a vµ ®i s©u ph©n tÝch thùc tr¹ng më réng cho vay cña Chi nh¸nh ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD, rót ra ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, nh÷ng mÆt tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã. *Tõ viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng còng nh­ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ _x· héi cña quËn §èng §a, chñ tr­¬ng më réng cho vay cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a tong thêi gian tíi. ë ch­¬ng III chuyªn ®Ò ®· ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p trùc tiÕp c¸c gi¶i ph¸p hç trî cïng víi mét sè kiÕn nghÞ víi chÝnh phñ, NHNN, NHCT ViÖt Nam vµ chÝnh quyÒn quËn §èng §a nh»m t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi cho Chi nh¸nh NHCT §èng §a trong viÖc më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD còng nh­ t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi cho thµnh phÇn kinh tÕ NQD dÔ dµng tiÕp cËn víi nguån vèn vay cña Ng©n hµng h¬n n÷a. Do thêi gian cã h¹n vµ nh÷ng h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc nh©n thøc cña b¶n th©n, nªn chuyªn ®ª t«t nghiÖp kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em kÝnh mong ®ùoc c¸c thµy c« cïng toµn thÓ c¸n bé Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi ®ùoc hoµn thiÖn h¬n. Sau cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS Hoµng Xu©n QuÕ vµ c¸c c«, c¸c chó t¹i phßng tÝn dông NQD Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÌ ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng ®èi víi thnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 3 I. Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng 3 1. Kh¸i niÖm cho vay 3 2. Nguyªn t¾c cho vay 3 3. Ph©n lo¹i cho vay 3 4. Quy tr×nh cho vay, thu nî 6 5. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cho vay 7 5.1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ cho vay 7 5.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cho vay 7 II. Kh¸i qu¸t chung vÒ thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 9 1. Kh¸i niÖm 9 2. §Æc ®iÓm cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD 12 3. Vai trß cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD 14 III. Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD 18 1. Vai trß ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD 18 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng më réng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD 21 2.1. Nh©n tè chñ quan 21 2.2. Nh©n tè kh¸ch quan 22 KÕt luËn 26 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a 27 I. Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a 27 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 27 2. C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng §èng §a 27 2.1. C¬ cÊu tæ chøc 28 2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 28 3. Ho¹t ®éng kinh doanh 32 3.1. Nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng §èng §a 32 3.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh 33 II. Thùc tr¹ng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a 43 1. Kh¸i qu¸t vÒ thµnh phÇn kinh tÕ NQD cã quan hÖ víi Chi nh¸nh NHCT §èng §a 43 2. Thùc tr¹ng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a 44 2.1. Doanh sè cho vay 44 2.2. T×nh h×nh thu nî kinh tÕ NQD 46 2.3. D­ nî ®èi víi kinh tÕ NQD 47 III. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a 49 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 49 2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 50 2.1. H¹n chÕ 50 2.2. Nguyªn nh©n 51 KÕt luËn 54 Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a 55 1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña Chi nh¸nh NHCT trong c¸c n¨m tíi 55 2. Gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD t¹i Chi nh¸nh NHTCT §èng §a 55 2.1. Gi¶i ph¸p vÒ nguån vèn 55 2.2. X©y dùng vµ triÓn khai chiÕn l­îc Marketing trong ®ã trung t©m lµ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng nh»m t¹o ra mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷ chi nh¸nh ®èi víi c¸c thµnh phÇn phÇn kinh tÕ NQD 57 2.3. §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tÝn dông cho thµnh phÇn kinh tÕ NQD 58 2.4. N©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông 60 2.5. Chñ ®éng gi¶i quyÕt, xö lý vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi 61 2.6. Cñng cè vµ n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé cña Chi nh¸nh 62 3. Mét sè kiÕn nghÞ 63 3.1. §èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc 63 3.2. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc 64 3.3. §èi víi NHCT ViÖt Nam 64 KÕt luËn 66

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài Quốc Doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa.doc
Luận văn liên quan