Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Ha

Mục lục Lơi noi đầu 4 Chương 1 6 Những vấn đề cơ bản về thanh toán qua ngân hàng 6 11 Ngân hàng – trung gian thanh toán trong nền kinh tế 6 12 Vai trò của thanh toán qua ngân hàng 7 12.1 Vai trò của thanh toán qua ngân hàng đối với nền kinh tế 7 12.2 Vai trò của thanh toán qua ngân hàng đối với Nhà nước 8 12.3 Vai trò của thanh toán qua ngân hàng đối với ngân hàng thương mại 8 12.4 Vai trò của thanh toán qua ngân hàng đối với khách hàng 9 13 Các nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng 9 13.1 Nguyên tắc đối với khách hàng 9 13.2 Nguyên tắc đối với ngân hàng 10 14 Các hình thức thanh toán qua ngân hàng 11 14.1 Thanh toán bằng séc 11 14.1.1 Thanh toán bằng séc chuyển khoản 11 14.1.2 Thanh toán bằng séc bảo chi 13 14.1.3 Thanh toán bằng séc định mức 15 14.1.4 Thanh toán bằng séc chuyển tiền 15 14.1.5 Thanh toán bằng séc cá nhân 16 14.2 Thanh toán bằng thẻ 16 14.3 Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi 18 14.4 Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu 19 14.5 Thanh toán bằng thư tín dụng 21 15 Các phương thức thanh toán qua ngân hàng 22 15.1 Phương thức thanh toán liên hàng 22 15.2 Phương thức thanh toán bù trừ 22 15.3 Phương thức thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 23 15.4 Phương thức thanh toán bằng cách mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng khác 23 15.5 Phương thức uỷ nhiệm thanh toán giữa các ngân hàng 23 16 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán qua ngân hàng 24 16.1 Môi trường kinh tế 24 16.2 Môi trường pháp lý 25 16.3 Yếu tố khoa học và công nghệ 25 16.4 Nhân tố trình độ của cán bộ ngân hàng và khách hàng tham gia vào hoạt động thanh toán 26 16.4.1 Trình độ của cán bộ ngân hàng làm công tác thanh toán 26 16.4.2 Trình độ của khách hàng tham gia vào hoạt động thanh toán 27 Chương 2 28 Thực trạng hoạt động thanh toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ trong thời gian qua 28 21 Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 28 21.1 Sơ lược tình hình chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 28 21.1.1 Lịch sử hình thành chi nhánh 28 21.1.2 Nhiệm vụ của chi nhánh 28 21.1.3 Mô hình tổ chức và tình hình nhân sự của chi nhánh 28 21.2 Kết quả kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua 29 21.2.1 Kết quả hoạt động nguồn vốn 29 21.2.2 Kết quả hoạt động tín dụng 29 21.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ 30 21.2.4 Kết quả hoạt động thanh toán 30 21.2.5 Kết quả hoạt động kế toán, ngân quỹ 32 21.2.6 Kết quả hoạt động tài chính 33 22 Thực trạng hoạt động thanh toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 33 22.1 Thực trạng thanh toán theo các hình thức thanh toán tại chi nhánh 33 22.1.1 Thanh toán bằng séc 36 22.1.2 Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi 46 22.1.3 Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu 48 22.1.4 Thanh toán bằng thư tín dụng 50 22.1.5 Thanh toán bằng thẻ 51 22.1.6 Thanh toán bằng tiền mặt 52 22.2 Thực trạng thanh toán theo các phương thức thanh toán tại chi nhánh 53 22.2.1 Phương thức thanh toán liên hàng (thanh toán nội bộ) 57 22.2.2 Phương thức thanh toán bù trừ 60 22.2.3 Phương thức thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 63 22.3 Những thành tựu và hạn chế của hoạt động thanh toán tại chi nhánh 65 22.3.1 Thành tựu 65 22.3.2 Hạn chế 66 Chương 3 70 Những giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 70 31 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 70 32 Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 71 32.1 Xây dựng và thực hiện chiến lược khách hàng phù hợp nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng mở tài khoản và thanh toán qua chi nhánh 71 32.2 Chi nhánh cần cải tiến cách làm hiện nay của mình về chuyển tiền cá nhân theo hướng thuận lợi hơn để thu hút khách hàng chuyển tiền qua chi nhánh 72 32.3 Chi nhánh cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai dịch vụ thanh toán bằng thẻ 73 32.4 Mở rộng thêm các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng 73 32.5 Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác thanh toán 74 33 Kiến nghị đối với NHNo&PTNT, Ngân hàng Nhà nước và Nhà nước 76 33.1 Kiến nghị đối với NHNo&PTNT 76 33.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 79 33.3 Kiến nghị đối với Nhà nước 82 Kết luận 85 Tài liệu tham khảo 86 Lời nói đầu Thanh toán là cầu nối giữa sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu dùng, là khâu mở đầu và cũng là khâu kết thúc của quá trình tái sản xuất xã hội. Tổ chức tốt công tác thanh toán nói chung và thanh toán qua ngân hàng nói riêng sẽ tạo điều kiện cho quá trình sản xuất, kinh doanh diễn ra trôi chảy, nhịp nhàng. Ngược lại, nếu việc thanh toán bị trục trặc, chậm chễ thì quá trình sản xuất, kinh doanh sẽ bị trì trệ. ở Việt Nam, sau hơn 10 năm thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động, hệ thống ngân hàng không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào những thành tựu trong công cuộc đổi mới, nổi bật là đẩy lùi nạn lạm phát phi mã, ổn định giá trị đồng tiền. Hoạt động thanh toán nói chung và hoạt động thanh toán qua ngân hàng đã có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung vẫn còn kém phát triển. Thực trạng xã hội ta vẫn đang là một quốc gia sử dụng quá nhiều tiền mặt. Điều này đã làm cho việc điều hoà lưu thông tiền tệ và quản lý kho quỹ rất khó khăn, một nguồn vốn lớn trong dân cư chưa được đầu tư vào sản xuất gây lãng phí lớn. Nói đến hoạt động của các ngân hàng, đa số người dân nước ta chỉ biết đó là nơi gửi tiền và vay vốn mà chưa biết nhiều đến dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này và có giải pháp nào để cải thiện không? Xuất phát từ băn khoăn trên và từ thực trạng hoạt động thanh toán kém phát triển tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ, em đã chọn đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Ha”. cho bài luận văn của mình. Tuy nhiên, do thời gian thực tập có hạn nên em chỉ tập trung vào hoạt động thanh toán nội địa của chi nhánh mà không nghiên cứu hoạt động thanh toán quốc tế. Kết cấu bài luận văn của em gồm ba chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về thanh toán qua ngân hàng. Nội dung của chương này đề cập tới vai trò trung gian thanh toán trong nền kinh tế của ngân hàng, vai trò của thanh toán qua ngân hàng, các nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng, các hình thức và phương thức thanh toán qua ngân hàng, cuối cùng là các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán qua ngân hàng. Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ trong thời gian qua. Trong chương này, em trình bày thực trạng hoạt động thanh toán theo các hình thức thanh toán và phương thức thanh toán tại chi nhánh trong ba năm 2000, 2001 và 2002; phân tích những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của từng hình thức và phương thức thanh toán. Chương III: Những giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ. Từ những nguyên nhân gây ra những hạn chế của hoạt động thanh toán tại chi nhánh đã rút ra từ chương II, em đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán tại chi nhánh.

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Ha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ën lÖnh vµ ng­êi nhËn lÖnh nhÊt thiÕt ph¶i cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng B”. NghÜa lµ, ®Ó thùc hiÖn chuyÓn tiÒn Nî, c¸c bªn kh¸ch hµng ph¶i ký hîp ®ång chuyÓn Nî vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c ng©n hµng liªn quan lµm c¬ së chÊp nhËn chuyÓn tiÒn Nî cho kh¸ch hµng. §Ó thuËn tiÖn h¬n cho kh¸ch hµng, Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam quy ®Þnh “§èi víi c¸c kho¶n chuyÓn tiÒn Nî thanh to¸n sÐc chuyÓn tiÒn, th­ tÝn dông, sÐc b¶o chi, thanh to¸n thÎ do NHNo&PTNT ph¸t hµnh ®­îc mÆc nhiªn coi nh­ chuyÓn tiÒn Nî cã ñy quyÒn (kh«ng cÇn hîp ®ång chÊp nhËn chuyÓn tiÒn Nî)”. Quy ®Þnh nµy ®· gióp cho kh¸ch hµng gi¶m ®­îc thñ tôc trong thanh to¸n. Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam cßn quy ®Þnh phÝ ®­îc thu ®Þnh kú hµng th¸ng ®èi víi ®¬n vÞ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng chø kh«ng thu theo mãn nh­ ®èi víi chuyÓn tiÒn c¸ nh©n. 2.2.2.2. Ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ Trong c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n qua ng©n hµng hiÖn nay, thanh to¸n bï trõ lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n rÊt c¬ b¶n vµ th­êng xuyªn cña c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc. Ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é l­u th«ng tiÒn tÖ, ®¶m b¶o thanh to¸n an toµn, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, t¹o ®iÒu kiÖn tËp trung vèn thanh to¸n cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc t¹i ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. T¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹, ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt c¶ vÒ sè mãn thanh to¸n vµ doanh sè thanh to¸n. N¨m 2000, sè mãn thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ ®¹t 9.997 mãn, chiÕm 63,8% tæng sè mãn thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. N¨m 2001, sè mãn thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nµy ®¹t 16.130 mãn, chiÕm 60,7% tæng sè mãn thanh to¸n qua chi nh¸nh, so víi n¨m 2000 t¨ng 6.133 mãn, ®¹t 161,3%. Tuy sè mãn thanh to¸n cã t¨ng lªn nh­ng do sè mãn thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¨ng tíi 4.499 mãn nªn tû träng sè mãn thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ gi¶m ®i so víi n¨m 2000. Sang n¨m 2002, tû träng sè mãn thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ tiÕp tôc gi¶m xuèng cßn 58,7% do chØ t¨ng 2.558 mãn so víi n¨m 2001, ®¹t 18.688 mãn. Tuy tû träng sè mãn thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ gi¶m qua c¸c n¨m nh­ng tû träng doanh sè thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nµy liªn tôc t¨ng. N¨m 2000, tû träng doanh sè thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nµy lµ 50,3%, ®¹t 1.905.534 triÖu ®ång th× ®Õn n¨m 2001 ®· lµ 59,7%, ®¹t 4.490.057 triÖu ®ång. So víi n¨m 2000, doanh sè thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ n¨m 2001 t¨ng 2.584.523 triÖu ®ång, ®¹t 235,6%. Sang n¨m 2002, doanh sè thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nµy t¨ng thªm 1.949.413 triÖu ®ång so víi n¨m 2001, ®¹t 6.439.470 triÖu ®ång, chiÕm 61% tæng doanh sè thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. Nh­ vËy, sè mãn vµ doanh sè thanh to¸n theo ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt trong sè c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. Mét trong nh÷ng ­u thÕ cña chi nh¸nh lµ ®­îc n»m trªn ®Þa bµn Hµ Néi, trung t©m kinh tÕ, v¨n hãa cña c¶ n­íc. Thu nhËp còng nh­ tr×nh ®é cña ng­êi d©n Hµ Néi cao h¬n so víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c, giao dÞch mua b¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn còng diÔn ra rÊt s«i ®éng. Do ®ã, nhu cÇu thanh to¸n qua ng©n hµng t¹i Hµ Néi t­¬ng ®èi lín. Nhu cÇu thanh to¸n gi÷a kh¸ch hµng cña chi nh¸nh víi c¸c kh¸ch hµng t¹i c¸c chi nh¸nh kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi kh¸ lín. V× thÕ, sè l­îng thanh to¸n theo ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ t¹i chi nh¸nh lu«n chiÕm tû träng cao. Trong suèt thêi gian ho¹t ®éng, chi nh¸nh lu«n ®¶m b¶o sè d­ thanh to¸n bï trõ (kho¶ng 10 tû ®ång), ch­a ph¶i vay Ng©n hµng Nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n bï trõ. Tuy nhiªn, tû träng sè mãn thanh to¸n theo ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ l¹i liªn tôc gi¶m qua c¸c n¨m, tõ 63,8% n¨m 2000 xuèng cßn 60,7% n¨m 2001 vµ 58,7% n¨m 2002. Nguyªn nh©n lµ do ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ t¹i chi nh¸nh kh«ng cßn lµ ph­¬ng thøc tèi ­u n÷a khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn, c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c ngµy cµng hiÖn ®¹i h¬n. Cho ®Õn nay, c«ng t¸c thanh to¸n bï trõ t¹i chi nh¸nh vÉn ®­îc tæ chøc vµ thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 181/Q§-NH ngµy 10/10/1991 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc. §ã lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ giÊy hay bï trõ thñ c«ng. Hµng ngµy, nh©n viªn phßng kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn hai phiªn bï trõ s¸ng vµ chiÒu t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc. ViÖc chøng tõ ph¶i ®­îc giao nhËn trùc tiÕp gi÷a c¸c ng©n hµng t¹i phiªn thanh to¸n bï trõ rÊt mÊt thêi gian. Kh¸ch hµng ph¶i ®îi ®Õn phiªn thanh to¸n bï trõ míi ®­îc thanh to¸n. Do mçi ngµy chØ cã hai phiªn thanh to¸n bï trõ nªn kh¸ch hµng ph¶i ®îi kh¸ l©u ®Ó ®­îc thanh to¸n, g©y ø ®äng vèn trong thanh to¸n. Kh«ng nh÷ng thÕ, thanh to¸n bï trõ giÊy cßn ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c cña c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. Cã nh÷ng h«m khèi l­îng chøng tõ kh«ng nhiÒu nh­ng hä vÉn ph¶i mÊt mét ngµy hai lÇn lªn Ng©n hµng Nhµ n­íc ®Ó thanh to¸n bï trõ. Sù ra ®êi cña hÖ thèng thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö liªn ng©n hµng, mét phÇn cña hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng, ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ trªn. Tuy nhiªn, ®Õn nay chi nh¸nh vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö. Nh­ chóng ta ®· biÕt, ngµy 2/5/2002, hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. Sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n cña c¸c chi nh¸nh ®­îc tËp trung vÒ héi së ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ thµnh viªn chØ cÇn më mét tµi kho¶n tiÒn göi duy nhÊt t¹i Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ n­íc. HÖ thèng gåm ba cÊu phÇn: luång thanh to¸n gi¸ trÞ cao, luång thanh to¸n gi¸ trÞ thÊp vµ xö lý quyÕt to¸n vèn. Luång thanh to¸n gi¸ trÞ thÊp, cßn gäi lµ hÖ thèng thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö liªn ng©n hµng, xö lý c¸c kho¶n thanh to¸n cã gi¸ trÞ d­íi 500 triÖu ®ång. Kh¸c víi thanh to¸n bï trõ thñ c«ng chØ cã mét ®Õn hai phiªn giao dÞch trong ngµy, bï trõ theo hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng sÏ liªn tôc thùc hiÖn trong ngµy víi c¸c “phiªn” ®­îc tÝnh b»ng gi©y. Nh÷ng lÖnh thanh to¸n cã ®ñ sè d­ hoÆc h¹n møc nî rßng theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc sÏ ®­îc thùc hiÖn vµ chuyÓn ngay cho ng­êi thô h­ëng. Thêi gian diÔn ra kh«ng qu¸ 10 gi©y. ViÖc quyÕt to¸n vèn gi÷a c¸c ng©n hµng thµnh viªn kh«ng diÔn ra ®ång thêi víi lÖnh thanh to¸n mµ ®­îc thùc hiÖn vµo nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh b»ng ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ ®Ó tæng hîp sè ph¶i tr¶ hoÆc ph¶i thu cho tõng thµnh viªn. KÕt qu¶ bï trõ sÏ ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c thµnh viªn t­¬ng øng më t¹i Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ n­íc. So víi thanh to¸n bï trõ thñ c«ng, tèc ®é thanh to¸n qua hÖ thèng thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö liªn ng©n hµng t¨ng lªn rÊt nhiÒu. NHNo&PTNT ViÖt Nam lµ mét trong sè 7 thµnh viªn cña hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng. Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ còng ®· tham gia vµo hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng nh­ng ®Õn nay vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö. V× vËy, c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n cña chi nh¸nh vÉn ph¶i mét ngµy hai lÇn lªn Ng©n hµng Nhµ n­íc ®Ó thanh to¸n bï trõ. 2.2.2.3. Ph­¬ng thøc thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc Thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc ®­îc ¸p dông thanh to¸n gi÷a hai chi nh¸nh kh¸c ng©n hµng vµ kh¸c ®Þa bµn. T¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹, ®©y lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n cã tû träng sè mãn còng nh­ doanh sè thanh to¸n thÊp nhÊt. N¨m 2000, sè mãn thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc ®¹t 1.614 mãn, chiÕm 10,3% tæng sè mãn thanh to¸n t¹i chi nh¸nh, víi doanh sè thanh to¸n ®¹t 1.034.216 triÖu ®ång, chiÕm 27,3% tæng doanh sè thanh to¸n. N¨m 2001, sè mãn thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nµy ®¹t 1.887 mãn, chiÕm 7,1% tæng sè mãn thanh to¸n t¹i chi nh¸nh, t¨ng 273 mãn so víi n¨m 2000, øng víi 16,9%. Doanh sè thanh to¸n n¨m 2001 ®¹t 1.090.550 triÖu ®ång, chiÕm 14,5% tæng doanh sè thanh to¸n, t¨ng 56.334 triÖu ®ång so víi n¨m 2000, øng víi 5,4%. Sang n¨m 2002, tû träng sè mãn thanh to¸n vµ doanh sè thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc ®Òu t¨ng lªn, mét phÇn nhê sù ra ®êi cña hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng vµo ngµy 2/5/2002. Sè mãn thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc n¨m 2002 t¹i chi nh¸nh t¨ng 596 mãn so víi n¨m 2001, øng víi 32%, ®¹t 2.483 mãn, chiÕm 7,8% tæng sè mãn thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. Doanh sè thanh to¸n theo ph­¬ng thøc nµy còng t¨ng lªn 672.387 triÖu ®ång so víi n¨m 2001, ®¹t 1.762.937 triÖu ®ång, chiÕm 16,7% tæng doanh sè thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. Nh­ vËy, so víi hai ph­¬ng thøc thanh to¸n néi bé vµ thanh to¸n bï trõ t¹i chi nh¸nh, ph­¬ng thøc thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc chiÕm tû träng thÊp nhÊt c¶ vÒ sè mãn vµ doanh sè thanh to¸n. Tû träng sè mãn vµ doanh sè thanh to¸n theo ph­¬ng thøc nµy kh«ng æn ®Þnh mµ gi¶m m¹nh vµo n¨m 2001, sau ®ã l¹i t¨ng nhÑ vµo n¨m 2002. Së dÜ sè l­îng thanh to¸n theo ph­¬ng thøc thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc kh«ng nhiÒu lµ do ph­¬ng thøc nµy cßn nhiÒu h¹n chÕ. Thø nhÊt lµ thêi gian thanh to¸n theo ph­¬ng thøc nµy khi ch­a ¸p dông hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng cßn chËm. Khi thùc hiÖn thanh to¸n theo ph­¬ng thøc nµy, mäi kho¶n thanh to¸n ph¶i qua chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh, thµnh phè, qua nhiÒu kh©u h¹ch to¸n ë nhiÒu chi nh¸nh ng©n hµng nªn lu©n chuyÓn chøng tõ bÞ chËm l¹i, g©y ®äng vèn cho kh¸ch hµng. Thø hai lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy lµm ph©n t¸n vèn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i do c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i chia sÎ vèn ë c¸c tµi kho¶n tiÒn göi t¹i c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc. V× thÕ, tµi s¶n Cã sinh lêi cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i gi¶m vµ sinh lêi gi¶m theo. Sù ra ®êi cña hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ trªn. Thêi gian thanh to¸n ®­îc rót ng¾n xuèng cßn vµi gi©y. Nh­ ®· giíi thiÖu ë trªn, nh÷ng lÖnh thanh to¸n thuéc luång thanh to¸n gi¸ trÞ thÊp (d­íi 500 triÖu ®ång) ®­îc thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö, cßn nh÷ng lÖnh thanh to¸n thuéc luång thanh to¸n gi¸ trÞ cao (tõ 500 triÖu ®ång trë lªn) vµ lÖnh chuyÓn tiÒn khÈn sÏ ®­îc thùc hiÖn quyÕt to¸n tæng tøc thêi t¹i Trung t©m thanh to¸n quèc gia. §èi víi lÖnh thanh to¸n thuéc luång gi¸ trÞ cao vµ lÖnh chuyÓn tiÒn khÈn, sau khi ng­êi phª duyÖt thùc hiÖn duyÖt lÖnh, nÕu tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc ®ñ sè d­, hÖ thèng sÏ tù ®éng xö lý vµ h¹ch to¸n ghi Nî tµi kho¶n ®¬n vÞ tr¶ tiÒn vµ ghi Cã tµi kho¶n ®¬n vÞ nhËn. ViÖc thùc hiÖn h¹ch to¸n rÊt nhanh chãng, chÝnh x¸c chØ trong 10 gi©y. Tr­êng hîp lÖnh thanh to¸n qu¸ sè d­ cßn ®­îc thùc hiÖn thÊu chi theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh«ng cßn lo bÞ ph©n t¸n vèn do sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n cña c¸c chi nh¸nh ®­îc tËp trung vÒ héi së ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ thµnh viªn chØ cÇn më mét tµi kho¶n tiÒn göi duy nhÊt t¹i Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ n­íc. NHNo&PTNT ViÖt Nam lµ mét trong sè 7 thµnh viªn cña hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng. Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ còng ®­îc tham gia vµo hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu. V× thÕ, tû träng sè mãn vµ doanh sè thanh to¸n theo ph­¬ng thøc thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc t¹i chi nh¸nh ®· t¨ng lªn trong n¨m 2002. 2.2.3. Nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ cña ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh 2.2.3.1. Thµnh tùu Trong thêi gian qua, ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ ®· cã nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. Ho¹t ®éng thanh to¸n t¨ng nhanh c¶ vÒ quy m« vµ doanh sè. Tõ 15.669 mãn n¨m 2000 víi doanh sè 3.788.338 triÖu ®ång, 26.574 mãn n¨m 2001 víi doanh sè 7.521.033 triÖu ®ång ®Õn 31.836 mãn n¨m 2002 víi doanh sè 10.556.508 triÖu ®ång. Doanh sè thanh to¸n n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc phÇn nµo ®· nãi lªn c«ng t¸c thanh to¸n t¹i chi nh¸nh ngµy cµng ®­îc c¶i tiÕn. Th¸i ®é phôc vô cña c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n tËn t×nh vµ cëi më ®· lµm vui lßng kh¸ch ®Õn võa lßng kh¸ch ®i. ý thøc ®­îc nhiÖm vô kinh doanh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, nh÷ng n¨m qua phßng KÕ to¸n – ng©n quü ®· bè trÝ c¸n bé thay phiªn nhau giao dÞch vµo ngµy thø 7 vµ ph©n ca trùc ®Õn 18h ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao dÞch cña kh¸ch hµng. Víi khèi l­îng thanh to¸n rÊt lín, c¸c c¸n bé trong phßng ®· cã nhiÒu cè g¾ng, lu«n nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, cËp nhËt nh÷ng kho¶n tiÒn ®i ®Õn trong ngµy, gi¶m tèi ®a phiÒn hµ cho kh¸ch hµng trong kh©u thanh to¸n. ChÝnh nhê nh÷ng nç lùc trªn mµ chi nh¸nh ®· vµ ®ang thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng sö dông dÞch vô thanh to¸n. N¨m 2000, chi nh¸nh cã 1.875 kh¸ch hµng më tµi kho¶n, trong ®ã cã 345 kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp vµ 1.521 kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n. N¨m 2001, chi nh¸nh cã 2.100 tµi kho¶n, gåm 400 tµi kho¶n doanh nghiÖp vµ 1.700 tµi kho¶n c¸ nh©n. N¨m 2002, sè tµi kho¶n ®· t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ tµi kho¶n c¸ nh©n, ®¹t 2.427 tµi kho¶n c¸ nh©n vµ 605 tµi kho¶n doanh nghiÖp. L·nh ®¹o NHNo&PTNT còng rÊt quan t©m tíi ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh, ®· trang bÞ thªm c¸c m¸y tr¹m, m¸y chñ, m¸y tÝnh x¸ch tay… cho phßng KÕ to¸n – ng©n quü ®Ó t¨ng tèc ®é thanh to¸n vµ triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông tin häc míi, t¹o lßng tin vµ thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi chi nh¸nh ngµy cµng nhiÒu. Phßng còng liªn hÖ víi trung t©m tin häc ®Ó ®µo t¹o l¹i 100% c¸n bé trong phßng biÕt sö dông m¸y tÝnh, vËn hµnh thµnh th¹o c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm giao dÞch t¹i chç. C¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng ngõng n©ng cao ý thøc häc hái lÉn nhau trong c«ng viÖc ®Ó mäi ng­êi th¹o mét viÖc, biÕt nhiÒu viÖc. 2.2.3.2. H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thanh to¸n. H×nh thøc thanh to¸n b»ng ñy nhiÖm thu cßn thÊp c¶ vÒ sè mãn vµ doanh sè thanh to¸n. H×nh thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông, sÐc ®Þnh møc vµ sÐc chuyÓn tiÒn kh«ng cßn ®­îc kh¸ch hµng lùa chän. H×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ t¹i chi nh¸nh cßn triÓn khai chËm.Tû träng sè mãn vµ doanh sè thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cßn kh¸ cao. Ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö víi nhiÒu tiÖn Ých nh­ng chi nh¸nh vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn. Tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng khã kh¨n chung ®èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n cña c¶ hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i n­íc ta. - T©m lý ­a thÝch tiÒn mÆt cña nh©n d©n ta tõ ngµn ®êi nay lµ rµo c¶n kh«ng dÔ xãa bá. Thu nhËp cña ®¹i bé phËn d©n c­ cßn thÊp vµ kh«ng æn ®Þnh. Tr×nh ®é cña ng­êi d©n ch­a cao nªn cßn e ng¹i khi ph¶i tiÕp cËn víi c¸c h×nh thøc thanh to¸n qua ng©n hµng. Trong khi ®ã, c¸c ng©n hµng l¹i ch­a ®Ò ra ®­îc chiÕn l­îc kh¸ch hµng thÝch hîp, ch­a cã biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o th­êng xuyªn, s©u réng c¸c tiÖn Ých cña viÖc thanh to¸n qua ng©n hµng tíi d©n c­ trong x· héi. - Cho ®Õn nay, Nhµ n­íc vÉn ch­a ban hµnh luËt sÐc. Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, thanh to¸n b»ng sÐc lµ mét h×nh thøc thanh to¸n phæ biÕn trªn thÕ giíi ngay c¶ khi xuÊt hiÖn h×nh thøc thanh to¸n míi hiÖn ®¹i h¬n nh­ thanh to¸n b»ng thÎ. ViÖt Nam còng ®ang nç lùc ph¸t triÓn h×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ. Nh­ng nh×n chung, nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn thanh to¸n thÎ ë n­íc ta ph¶i mÊt mét thêi gian dµi n÷a míi cã thÓ ph¸t triÓn ®Çy ®ñ do nÒn kinh tÕ cßn nghÌo. V× thÕ, hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai l©u dµi, thanh to¸n b»ng sÐc vÉn ®­îc coi lµ h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu ë n­íc ta. MÆc dï ®­îc coi lµ h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu nh­ng do ch­a cã luËt sÐc nªn h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc cßn ch­a ph¸t triÓn. NhÊt lµ ®èi víi sÐc c¸ nh©n, mét lo¹i sÐc cã nhiÒu rñi ro, do ch­a cã luËt sÐc nªn c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cßn e ng¹i trong viÖc ph¸t hµnh. Quy ®Þnh hiÖn nay vÒ ph¹m vi thanh to¸n b»ng sÐc cßn h¹n hÑp. Ngay c¶ víi sÐc b¶o chi, mÆc dï ®· ®­îc ng©n hµng b¶o chi sÐc ®¶m b¶o thanh to¸n nh­ng còng ch­a ®­îc ¸p dông trong thanh to¸n trªn ph¹m vi toµn quèc. Ph¹m vi ¸p dông h¹n hÑp phÇn nµo lµm gi¶m sè l­îng thanh to¸n b»ng sÐc. - Mét sè h×nh thøc thanh to¸n cßn bÞ quy ®Þnh qu¸ kh¾t khe, thñ tôc thanh to¸n cßn r­êm rµ nªn ch­a thu hót nhiÒu kh¸ch hµng sö dông. §iÓn h×nh lµ h×nh thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông. Thñ tôc më vµ thanh to¸n th­ tÝn dông hÕt søc phøc t¹p, quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ rÊt vßng vÌo, g©y chËm trÔ trong thanh to¸n. Nh÷ng quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n th­ tÝn dông còng hÕt søc chÆt chÏ. Ng­êi mua ph¶i l­u ký tiÒn vµo mét tµi kho¶n riªng ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n th­ tÝn dông. Møc tiÒn tèi thiÓu cña mét th­ tÝn dông lµ 10 triÖu ®ång. TiÒn göi ®¶m b¶o th­ tÝn dông l¹i kh«ng ®­îc h­ëng l·i. Mçi th­ tÝn dông chØ dïng ®Ó tr¶ cho mét ng­êi thô h­ëng. Nh­ vËy, ®Ó thanh to¸n víi nhiÒu b¹n hµng, ng­êi mua ph¶i më nhiÒu th­ tÝn dông. §iÒu nµy khiÕn hä kh«ng nh÷ng mÊt thêi gian mµ cßn bÞ ®äng vèn lín. Ngoµi h×nh thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông, h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc ®Þnh møc còng cã nh÷ng h¹n chÕ t­¬ng tù. V× thÕ mµ hai h×nh thøc thanh to¸n nµy kh«ng cßn ®­îc kh¸ch hµng ­a chuéng. - C¬ së h¹ tÇng ®¶m b¶o cho hÖ thèng thanh to¸n qua ng©n hµng cßn yÕu vµ thiÕu do ®iÒu kiÖn kinh tÕ n­íc ta cßn nghÌo, vèn ®Çu t­ cho c¬ së vËt chÊt cßn khiªm tèn. §Õn nay, hÇu hÕt c¸c ng©n hµng cßn ch­a thÓ triÓn khai dÞch vô thanh to¸n b»ng thÎ do chi phÝ cho ph¸t hµnh thÎ, mua m¸y ®äc thÎ rÊt lín. Mét sè Ýt ng©n hµng ®· triÓn khai dÞch vô thanh to¸n thÎ nh­ng sè l­îng m¸y ®äc thÎ cßn Ýt, chñ yÕu ®­îc ®Æt t¹i nh÷ng n¬i cã nhiÒu ng­êi sö dông, nh­: s©n bay, siªu thÞ, kh¸ch s¹n… MÆc dï ph­¬ng thøc thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng ®· ®­îc triÓn khai, gióp cho viÖc thanh to¸n diÔn ra nhanh chãng, an toµn vµ chÝnh x¸c nh­ng cßn rÊt nhiÒu ng©n hµng ch­a ®­îc tham gia, mét phÇn lµ do ch­a cã ®ñ m¸y vi tÝnh theo tiªu chuÈn mµ Ng©n hµng Nhµ n­íc ®· quy ®Þnh. Chi nh¸nh cã mét sè h¹n chÕ sau: - Chi nh¸nh cßn ch­a tÝch cùc trong viÖc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o s©u réng tíi ng­êi d©n vÒ tiÖn Ých còng nh­ néi dung c¸c h×nh thøc thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. - Do ®Æc thï kinh doanh cña chi nh¸nh nªn viÖc bè trÝ thêi gian häc tËp c¸c v¨n b¶n chÕ ®é cho c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n t¹i chi nh¸nh ch­a ®­îc th­êng xuyªn. Do ®ã, viÖc gi¶i thÝch chÕ ®é cho kh¸ch hµng ®èi víi c¸n bé míi ®«i lóc cßn lóng tóng, lµm gi¶m lßng tin ë kh¸ch hµng. - Do t×nh h×nh kinh doanh t¨ng tr­ëng ®ßi hái ph¶i më réng mµng l­íi nªn phßng KÕ to¸n – ng©n quü ph¶i th­êng xuyªn ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n ®Ó ®­a ra c¸c bµn vµ c¸c phßng giao. Do ®ã, phßng KÕ to¸n - ng©n quü lu«n ®ãn nhËn c¸n bé míi, trong khi sè c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n cò n¾m b¾t s©u vÒ nghiÖp vô cßn l¹i rÊt Ýt nªn rÊt khã kh¨n cho viÖc triÓn khai nghiÖp vô thanh to¸n míi vµ triÓn khai dù ¸n ng©n hµng thÕ giíi s¾p tíi. - ViÖc øng dông c«ng nghÖ míi t¹i chi nh¸nh cßn nhiÒu h¹n chÕ do tr×nh ®é tin häc cña c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n cßn nhiÒu bÊt cËp so víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i tiªn tiÕn kh¸c. Chi nh¸nh ®· thµnh lËp tæ ®iÖn to¸n trùc thuéc phßng KÕ to¸n - ng©n quü song ch­a cã c¸n bé chuyªn s©u vÒ c«ng t¸c tin häc nªn cßn nhiÒu khã kh¨n trong viÖc triÓn khai øng dông ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm t¹i chi nh¸nh. - §a sè c¸n bé c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n phßng KÕ to¸n - ng©n quü tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cßn yÕu. NghiÖp vô ®µo t¹o kÕ to¸n ng©n hµng chiÕm tû lÖ thÊp. Nh­ vËy, tr×nh ®é cña ®a sè c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n t¹i chi nh¸nh cßn yÕu vÒ nghiÖp vô, tin häc vµ ngo¹i ng÷ nªn g©y khã kh¨n cho viÖc triÓn khai dÞch vô thanh to¸n thÎ. - Ngoµi ra, vèn ®Çu t­ cho chi nh¸nh cßn Ýt còng lµm chËm viÖc triÓn khai dÞch vô thanh to¸n b»ng thÎ t¹i chi nh¸nh do chi phÝ ph¸t hµnh thÎ, l¾p ®Æt m¸y chÊp nhËn thÎ rÊt cao. Ch­¬ng 3 Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ Trong thêi gian tíi, ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh sÏ ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc nµy xuÊt ph¸t tõ nhiÒu sù kiÖn, nh­: qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ ngµy cµng t¨ng, hÖ thèng ph¸p luËt trong n­íc ®ang ®­îc x©y dùng hoµn chØnh, c«ng nghÖ ph¸t triÓn ngµy cµng nhanh vµ s¶n phÈm ng©n hµng ngµy cµng ®a d¹ng. Kinh tÕ n­íc ta ®ang tõng b­íc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cña AFTA, triÓn khai hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü. ViÖt Nam ®ang ®µm ph¸n ®Ó ®­îc gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi. Xu h­íng tù do hãa tµi chÝnh vµ më cöa ng©n hµng cña nÒn kinh tÕ lµ mét thùc tÕ. Tr­íc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc sÏ ph¶i ®èi mÆt, chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ ®· ®Ò ra ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh nh­ sau: - Thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua chi nh¸nh. - Më réng dÞch vô míi nh»m ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - §Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng ®Ó hiÖn ®¹i hãa c«ng t¸c thanh to¸n, thùc hiÖn thanh to¸n nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn. - §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n th«ng th¹o nghiÖp vô, giái tin häc, ngo¹i ng÷ ®Ó nhanh chãng tiÕp cËn c¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i. - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n cã phong c¸ch giao dÞch v¨n minh lÞch sù ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc thu hót kh¸ch hµng. - N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña chi nh¸nh trong t­¬ng lai gÇn víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi. - Thu nhËp tõ dÞch vô thanh to¸n t¨ng 20-25%. §Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®Þnh h­íng ®· ®Ò ra, chi nh¸nh ph¶i triÓn khai rÊt nhiÒu gi¶i ph¸p, ®ång thêi ph¶i cã ®­îc sù hç trî tõ phÝa NHNo&PTNT, Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ Nhµ n­íc. 3.2. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ 3.2.1. X©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc kh¸ch hµng phï hîp nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua chi nh¸nh - Bé phËn Marketing cña chi nh¸nh ph¶i thu thËp vµ ph©n tÝch ®Çy ®ñ th«ng tin thÞ tr­êng. Trªn cã së ®ã, ph¶i ®­a ra chiÕn l­îc kh¸ch hµng phï hîp ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua chi nh¸nh. - Chi nh¸nh ph¶i tÝch cùc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o nh÷ng tiÖn Ých cña viÖc më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua ng©n hµng, h­íng dÉn cô thÓ néi dung cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô thanh to¸n (nh­ ®iÒu kiÖn ¸p dông, ph¹m vi ¸p dông, quy tr×nh thñ tôc…) th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi, b¸o, truyÒn h×nh, qua b¨ngr«n, tê r¬i… §©y ph¶i lµ viÖc lµm th­êng xuyªn, liªn tôc chø kh«ng ®­îc qua loa, ®¹i kh¸i mang tÝnh h×nh thøc theo ®ît. - Chi nh¸nh nªn khuyÕn m·i kh¸ch hµng b»ng c¸ch göi quµ l­u niÖm ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn giao dÞch vµ cã sè d­ b×nh qu©n trªn tµi kho¶n æn ®Þnh nh©n kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m hay vµo c¸c ngµy kû niÖm thµnh lËp chi nh¸nh, hoÆc khuyÕn m·i b»ng c¸ch më c¸c ®ît rót th¨m tróng th­ëng cho kh¸ch hµng cã tµi kho¶n. §©y chØ lµ nh÷ng mãn quµ nhá nh­ng rÊt cã ý nghÜa, mang l¹i cho kh¸ch hµng niÒm vui vµ sù tin t­ëng vµo chi nh¸nh. 3.2.2. Chi nh¸nh cÇn c¶i tiÕn c¸ch lµm hiÖn nay cña m×nh vÒ chuyÓn tiÒn c¸ nh©n theo h­íng thuËn lîi h¬n ®Ó thu hót kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn qua chi nh¸nh ë n­íc ta, chuyÓn tiÒn c¸ nh©n qua ng©n hµng lµ viÖc ng­êi chuyÓn tiÒn nép tiÒn mÆt hoÆc trÝch tµi kho¶n ë chi nh¸nh nµy, tr¶ cho ng­êi thô h­ëng ë chi nh¸nh kh¸c, cïng mét ng©n hµng. Theo mÉu lÖnh chuyÓn tiÒn ®ang ¸p dông trong NHNo&PTNT, c¸c chi nh¸nh ph¸t lÖnh ph¶i ghi râ môc ®Þa chØ/sè CMND cña ng­êi nhËn lÖnh (ng­êi thô h­ëng) trong tr­êng hîp ng­êi thô h­ëng kh«ng cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. Nh­ vËy, ng­êi chuyÓn tiÒn ph¶i biÕt giÊy tê tïy th©n cña ng­êi thô h­ëng nh­: sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp. Quy ®Þnh nµy g©y trë ng¹i cho ng­êi chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng trong tr­êng hîp kh«ng biÕt tr­íc giÊy tê tïy th©n cña ng­êi thô h­ëng. Kh«ng nh÷ng thÕ, c¸c chi nh¸nh ph¸t lÖnh th­êng kh«ng ghi râ ®Þa chØ, chØ ghi sè chøng minh nh©n d©n cña ng­êi thô h­ëng nªn khi nhËn ®­îc lÖnh chuyÓn tiÒn, chi nh¸nh nhËn lÖnh kh«ng thÓ b¸o cho ng­êi thô h­ëng ®Õn nhËn tiÒn mµ ng­êi thô h­ëng ph¶i tù ®Õn chi nh¸nh hoÆc liªn l¹c qua ®iÖn tho¹i ®Ó n¾m ®­îc th«ng tin. §©y lµ t×nh huèng th­êng gÆp, g©y tèn thêi gian, chi phÝ vµ phiÒn to¸i cho ng­êi thô h­ëng. ChÝnh v× lý do nµy khiÕn cho chuyÓn tiÒn qua b­u ®iÖn víi thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh chãng ®· thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n so víi chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng dï phÝ dÞch vô cao h¬n. §Ó thu hót kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn qua chi nh¸nh, chi nh¸nh cÇn ph¶i cã sù thay ®æi trong viÖc lËp lÖnh chuyÓn tiÒn. Khi ®ãng vai trß lµ chi nh¸nh ph¸t lÖnh, chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ ph¶i ghi râ ®Þa chØ vµ sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã) cña ng­êi thô h­ëng. Khi ®ãng vai trß lµ chi nh¸nh nhËn lÖnh, chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ ph¶i ®Ò nghÞ chi nh¸nh ph¸t lÖnh ghi râ ®Þa chØ ng­êi thô h­ëng, kÌm sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã). Khi nhËn ®­îc lÖnh chuyÓn tiÒn, chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ ph¶i th«ng b¸o ngay cho ng­êi thô h­ëng ®Õn nhËn tiÒn. Khi ®Õn chi nh¸nh, ng­êi thô h­ëng chØ ph¶i xuÊt tr×nh chøng minh nh©n d©n. C¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n t¹i chi nh¸nh cã thÓ kiÓm tra thªm b»ng c©u hái “Ai chuyÓn tiÒn cho anh/chÞ?”, nÕu kh¸ch hµng tr¶ lêi ®óng sÏ nhËn ®­îc tiÒn. ChØ cÇn thay ®æi chi tiÕt nhá trªn, ch¾c ch¾n chi nh¸nh sÏ thu hót thªm ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu chuyÓn tiÒn c¸ nh©n. 3.2.3. Chi nh¸nh cÇn chuÈn bÞ s½n sµng cho viÖc triÓn khai dÞch vô thanh to¸n b»ng thÎ NHNo&PTNT ViÖt Nam tõ n¨m 2000 ®· thùc hiÖn tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn vµo tµi kho¶n vµ cho sö dông thÎ ATM ®Ó rót tiÒn sö dông dÇn. Tuy vËy, t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹, h×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ míi ®ang trong giai ®o¹n chuÈn bÞ triÓn khai. §Ó h×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ sím ®­îc ®­a vµo ¸p dông, chi nh¸nh cÇn nhanh chãng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: Chi nh¸nh ph¶i h­íng dÉn cho c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n t¹i chi nh¸nh ®Ó hä lµm quen vµ thùc hiÖn thµnh th¹o nghiÖp vô thanh to¸n thÎ. TiÕp tôc n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, tin häc vµ ngo¹i ng÷ cña hä ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña h×nh thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i nh­ thÎ. Chi nh¸nh ph¶i tuyªn truyÒn cho mäi ng­êi vÒ néi dung vµ tiÖn Ých cña h×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ ®Ó h­íng sù chó ý cña mäi ng­êi vÒ s¶n phÈm míi nµy, gióp hä lµm quen dÇn víi nã. Khi nghiÖp vô thanh to¸n b»ng thÎ ®­îc triÓn khai, chi nh¸nh cÇn th«ng b¸o réng r·i qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi, b¸o, truyÒn h×nh, qua b¨ngr«n, tê r¬i… ®Ó mäi ng­êi ®­îc biÕt. Tr­íc tiªn, chi nh¸nh cho nh©n viªn cña m×nh sö dông thÎ ®Ó rót tiÒn l­¬ng tõ tµi kho¶n thay v× dïng giÊy lÜnh tiÒn mÆt nh­ tr­íc ®©y. 3.2.4. Më réng thªm c¸c s¶n phÈm, dÞch vô thanh to¸n míi ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng - Chi nh¸nh cÇn tiÕp cËn víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn dÞch vô chi tr¶ tiÒn l­¬ng cho c¸n bé nh©n viªn qua chi nh¸nh. Qua ®ã, chi nh¸nh kh«ng chØ t¨ng sè l­îng tµi kho¶n doanh nghiÖp mµ cßn t¨ng sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n. Tõ ®ã, ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh sÏ ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh. C¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã thÓ ñy nhiÖm cho chi nh¸nh thanh to¸n c¸c kho¶n chi cã tÝnh ®Þnh kú nh­ tiÒn ®iÖn, n­íc, b¶o hiÓm, nhµ ë, thuÕ…. Hµng th¸ng, thay v× göi hãa ®¬n ®Õn tõng doanh nghiÖp, c¸ nh©n, c¸c c¬ quan nh­ B­u ®iÖn Hµ néi, c«ng ty §iÖn lùc, c«ng ty Kinh doanh n­íc s¹ch Hµ néi, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm... sÏ göi trùc tiÕp ®Õn chi nh¸nh nhê thu hé tiÒn. Kh«ng chØ h×nh thøc thanh to¸n b»ng ñy nhiÖm chi, ñy nhiÖm thu sÏ t¨ng mµ c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nh­ sÐc, thÎ còng t¨ng theo. - Chi nh¸nh cã thÓ thùc hiÖn dÞch vô chuyÓn tiÒn theo ®Þnh kú, vÝ dô nh­ kh¸ch hµng cã con häc ®¹i häc, hµng th¸ng ®Ò nghÞ ng©n hµng chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh vµo mét ngµy Ên ®Þnh cho con. - Chi nh¸nh cã thÓ thùc hiÖn nghiÖp vô m«i giíi, trung gian thanh to¸n trong c¸c giao dÞch mua b¸n bÊt ®éng s¶n vµ c¸c tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín qua tµi kho¶n ng©n hµng. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng héi ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, chi nh¸nh cã thÓ cho vay bï ®¾p phÇn thiÕu hôt. 3.2.5. N©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é cña c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n - C¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng chØ ph¶i hiÓu biÕt c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ vÒ c«ng t¸c thanh to¸n mµ cßn ph¶i n¾m v÷ng chñ tr­¬ng, luËt ph¸p cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ cña ngµnh. Cã nh­ vËy hä míi x©y dùng ®­îc ®Þnh h­íng ho¹t ®éng thanh to¸n ®óng ®¾n, tr¸nh ®­îc nh÷ng sai ph¹m trong c«ng t¸c thanh to¸n, tr¸nh ®­îc nh÷ng lóng tóng trong viÖc gi¶i thÝch chÕ ®é cho kh¸ch hµng, t¹o lßng tin ë kh¸ch hµng. V× vËy, chi nh¸nh cÇn tæ chøc cho c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n häc vµ n¾m v÷ng c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, quy ®Þnh cña §¶ng, Nhµ n­íc còng nh­ cña ngµnh ®Ò ra. - Chi nh¸nh ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n. HiÖn nay, sè c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n t¹i chi nh¸nh cã 22 ng­êi, trong ®ã 13 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng (chiÕm 59%), 5 ng­êi cã tr×nh ®é trung cÊp (chiÕm 23%) vµ 4 ng­êi ch­a qua ®µo t¹o nghiÖp vô (chiÕm 18%). Nh­ vËy, sè c¸n bé ch­a ®­îc ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn m«n cßn cao, chiÕm tíi 18%. Chi nh¸nh cÇn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian cho nh÷ng c¸n bé nµy tham gia häc c¸c khãa häc vÒ ng©n hµng t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. §Þnh kú, chi nh¸nh cÇn tæ chøc c¸c khãa ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i cho c¸n bé vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n. Khi cã nh÷ng thay ®æi trong nghiÖp vô, chi nh¸nh cÇn nhanh chãng më líp h­íng dÉn hoÆc cö c¸n bé ®i häc ®Ó tiÕp thu nghiÖp vô míi. Cã nh­ vËy, ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh míi ®¶m b¶o nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn cho kh¸ch hµng. - Chi nh¸nh cÇn tiÕp tôc båi d­ìng cho c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n nh÷ng kiÕn thøc vÒ tin häc vµ ngo¹i ng÷. Trong ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn, nhiÒu s¶n phÈm thanh to¸n hiÖn ®¹i ra ®êi, nÕu c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n chØ giái nghiÖp vô th«i th× ch­a ®ñ. Ngµy nay, hÇu hÕt ho¹t ®éng thanh to¸n ®Òu cã sù øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. Mµ ®Ó tiÕp cËn ®­îc c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i cña thÕ giíi, c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n ph¶i cã tr×nh ®é tin häc vµ ngo¹i ng÷ tèt. V× thÕ, viÖc båi d­ìng tin häc, ngo¹i ng÷ cho hä sÏ hç trî hä rÊt nhiÒu trong viÖc thÝch nghi víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c s¶n phÈm thanh to¸n. - §Æc biÖt, chi nh¸nh ph¶i ®µo t¹o c¸n bé chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin ng©n hµng. Nh÷ng c¸n bé nµy kh«ng chØ hiÓu biÕt thuÇn tóy vÒ kü thuËt th«ng tin mµ ph¶i hiÓu biÕt c¶ néi dung c¸c dÞch vô thanh to¸n. - C¨n cø vµo n¨ng lùc, tr×nh ®é cña c¸n bé, chi nh¸nh ph¶i ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi ®Ó mäi ng­êi ph¸t huy tèt n¨ng lùc cña b¶n th©n. - Chi nh¸nh ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao phong c¸ch giao dÞch cña c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n víi kh¸ch hµng, ®¶m b¶o t¸c phong giao dÞch v¨n minh, lÞch sù ®Ó t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng. - Chi nh¸nh cÇn gi¸o dôc cho mäi c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n hiÓu r»ng hä ph¶i lao ®éng cã kû luËt, nÒ nÕp, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc ®­îc giao. Hä cßn ph¶i ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng viÖc, ng­êi ®i tr­íc ph¶i d×u d¾t ng­êi ®i sau. Cã nh­ vËy chi nh¸nh míi x©y dùng ®­îc tËp thÓ ®oµn kÕt, v÷ng m¹nh, hoµn thµnh tèt c«ng t¸c thanh to¸n. 3.3. KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo&PTNT, Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ Nhµ n­íc 3.3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo&PTNT - NHNo&PTNT cÇn ban hµnh kÞp thêi c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn c«ng t¸c thanh to¸n ®i ®«i víi viÖc th­êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t nh»m n©ng cao tÝnh tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña tõng tËp thÓ, c¸ nh©n lµm c«ng t¸c thanh to¸n. - NHNo&PTNT cÇn x©y dùng vµ quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn b¶o mËt vµ an toµn trong thanh to¸n cña hÖ thèng NHNo&PTNT phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng thanh to¸n. - NHNo&PTNT cÇn tÝch cùc hç trî cho chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ nhanh chãng triÓn khai dÞch vô thanh to¸n b»ng thÎ. §Ó h×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ sím ®­îc ®­a vµo ¸p dông t¹i chi nh¸nh, NHNo&PTNT cÇn nhanh chãng hoµn thiÖn phÇn mÒm thanh to¸n thÎ trong hÖ thèng. §ång thêi, NHNo&PTNT ph¶i dµnh mét nguån vèn thÝch ®¸ng cho chi nh¸nh trang bÞ m¸y mãc phôc vô cho quy tr×nh thanh to¸n thÎ, nh­ c¸c m¸y ®äc thÎ vµ nghiªn cøu ®Æt m¸y t¹i nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn giao dÞch thuËn lîi, an toµn. - NHNo&PTNT cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ­u ®·i ®èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n më tµi kho¶n vµ thanh to¸n t¹i c¸c chi nh¸nh cña ng©n hµng. Nh­: + NÕu c¸ nh©n më tµi kho¶n vµ thanh to¸n t¹i c¸c chi nh¸nh cña ng©n hµng sÏ ®­îc chi nh¸nh cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c lo¹i Ên chØ, chøng tõ miÔn phÝ. Khi sö dông c¸c dÞch vô thanh to¸n sÏ ®­îc chi nh¸nh gi¶m phÝ. + T¨ng møc l·i suÊt tiÒn göi kh«ng kú h¹n cña d©n c­ cao h¬n møc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp. + §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng héi ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, NHNo&PTNT cã thÓ cho phÐp c¸c chi nh¸nh ­u ®·i l·i suÊt cho vay khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay. Nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i nµy sÏ thu hót ngµy cµng nhiÒu c¸ nh©n më tµi kho¶n vµ thanh to¸n t¹i c¸c chi nh¸nh cña NHNo&PTNT, trong ®ã cã chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹. - NHNo&PTNT cÇn cã sù thay ®æi trong quy ®Þnh ®èi víi viÖc chuyÓn tiÒn c¸ nh©n. Theo mÉu lÖnh chuyÓn tiÒn ®ang ¸p dông trong NHNo&PTNT, c¸c chi nh¸nh ph¸t lÖnh ph¶i ghi râ môc §Þa chØ/Sè CMND cña ng­êi nhËn lÖnh (ng­êi thô h­ëng) trong tr­êng hîp ng­êi thô h­ëng kh«ng cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. Nh­ vËy, ng­êi chuyÓn tiÒn ph¶i biÕt giÊy tê tïy th©n cña ng­êi thô h­ëng nh­: sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp. Quy ®Þnh nµy g©y trë ng¹i cho ng­êi chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng trong tr­êng hîp kh«ng biÕt tr­íc giÊy tê tïy th©n cña ng­êi thô h­ëng. HiÖn nay, mÉu lÖnh chuyÓn tiÒn cña Ng©n hµng Nhµ n­íc cã ghi §Þa chØ (hoÆc sè, thêi gian, n¬i cÊp GCMND/Hé chiÕu). NghÜa lµ ng­êi chuyÓn tiÒn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i biÕt giÊy tê tïy th©n cña ng­êi thô h­ëng khi ®· biÕt râ ®Þa chØ cña hä. ThiÕt nghÜ, NHNo&PTNT còng kh«ng nªn b¾t buéc ng­êi chuyÓn tiÒn ph¶i ghi râ sè, thêi gian, n¬i cÊp chøng minh nh©n d©n cña ng­êi thô h­ëng khi ®· biÕt ®Þa chØ cña hä. Nh­ vËy sÏ thuËn lîi h¬n cho ng­êi chuyÓn tiÒn qua NHNo&PTNT. Nhê ®ã chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ nãi riªng vµ c¸c chi nh¸nh cña NHNo&PTNT nãi chung sÏ thu hót thªm ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu chuyÓn tiÒn. - NHNo&PTNT cÇn nhanh chãng xóc tiÕn viÖc ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n ®Ó h×nh thøc thanh to¸n nµy cã thÓ triÓn khai t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ nãi riªng vµ c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT nãi chung. H×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc c¸ nh©n ®· ®­îc quy ®Þnh tõ n¨m 1993 trong quyÕt ®Þnh sè 236-Q§-NH1 nh­ng ®Õn nay NHNo&PTNT vÉn ch­a ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mét bé phËn d©n c­ ®· cã thu nhËp cao, nhu cÇu giao dÞch thanh to¸n c¸ nh©n cña hä ngµy cµng t¨ng. Thùc tÕ nµy ®ßi hái NHNo&PTNT cÇn nhanh chãng ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n ®Ó thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua chi nh¸nh, tËn dông ®­îc nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­. Tr­íc m¾t, NHNo&PTNT cã thÓ chän ra nh÷ng kh¸ch hµng ®ang më tµi kho¶n t¹i c¸c chi nh¸nh cña ng©n hµng cã thu nhËp cao, æn ®Þnh lµm thÝ ®iÓm cho viÖc ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n. Nh÷ng kh¸ch hµng sö dông sÐc c¸ nh©n sÏ ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i, nh­: t¨ng l·i suÊt tiÒn göi thanh to¸n, gi¶m phÝ thanh to¸n…Tõ mét bé phËn d©n c­ sö dông sÐc c¸ nh©n ch¾c ch¾n sÏ cã ¶nh h­ëng lan réng vµ kÝch thÝch nhu cÇu thanh to¸n qua ng©n hµng nãi chung vµ thanh to¸n qua NHNo&PTNT nãi riªng cña bé phËn d©n c­ kh¸c. - NHNo&PTNT cÇn chó träng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖ phôc vô ho¹t ®éng thanh to¸n trong toµn ng©n hµng. NHNo&PTNT ph¶i tËp trung vèn cho viÖc x©y dùng hÖ thèng thanh to¸n míi hiÖn ®¹i, ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕp nhËn vµ chuyÓn t¶i c¸c lÖnh thanh to¸n ®i vµ ®Õn mét c¸ch nhanh nhËy, chÝnh x¸c vµ an toµn cao. Trong ®ã cÇn chó ý: c«ng nghÖ th«ng tin, m¸y mãc thiÕt bÞ võa ®¶m b¶o tÝnh hiÖn ®¹i ®­¬ng thêi võa ph¶i tÝnh ®Õn hÖ thèng më cho t­¬ng lai nh»m xö lý kÕt nèi cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tiÕp theo. - NHNo&PTNT ph¶i x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm võa ®¶m b¶o tÝnh hiÖn ®¹i ngang tÇm víi tr×nh ®é thÕ giíi võa ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi tr×nh ®é c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n cña ng©n hµng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi ViÖt Nam nh»m sö dông mét c¸ch h÷u hiÖu, gi¶m bít phÇn l·ng phÝ vÒ vèn. - NHNo&PTNT thùc hiÖn nèi m¹ng vi tÝnh víi c¸c ng©n hµng kh¸c ®Ó cã thÓ giao dÞch trùc tiÕp, rót ng¾n thêi gian thanh to¸n. Tõng b­íc thùc hiÖn thÝ ®iÓm nèi m¹ng víi kh¸ch hµng, tr­íc hÕt lµ víi kh¸ch hµng lín, cã uy tÝn ®Ó thùc hiÖn viÖc giao dÞch t¹i nhµ. Tõ ®ã, ng©n hµng chñ ®éng vµ dÔ dµng cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ liªn quan cho kh¸ch hµng nh­ t×nh h×nh ho¹t ®éng thanh to¸n cña kh¸ch hµng, sè d­ tµi kho¶n, l·i suÊt, tû gi¸ vµ nhiÒu th«ng tin kh¸c. 3.3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc - Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn x©y dùng vµ ban hµnh hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cã hiÖu lùc cao ®Ó t¹o m«i tr­êng ph¸p lý v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng thanh to¸n. §Æc biÖt, ho¹t ®éng thanh to¸n ngµy nay ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu d­íi h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö nªn Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn hµnh lang ph¸p lý cho c¸c giao dÞch ®iÖn tö. - Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn c¶i tiÕn quy ®Þnh hiÖn nay ®èi víi h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc chuyÓn kho¶n theo h­íng thuËn tiÖn h¬n cho ng­êi sö dông. Nh­ chóng ta ®· biÕt, sÐc chuyÓn kho¶n cã ­u ®iÓm ®èi víi ng­êi tr¶ tiÒn do thñ tôc thanh to¸n ®¬n gi¶n, ng­êi tr¶ tiÒn kh«ng ph¶i ký quü ®¶m b¶o thanh to¸n nh­ng còng cã nh­îc ®iÓm lµ dÔ bÞ ph¸t hµnh qu¸ sè d­, g©y thiÖt h¹i cho ng­êi thô h­ëng. Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn cho phÐp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cho kh¸ch hµng vay thanh to¸n khi hä ph¸t hµnh sÐc chuyÓn kho¶n qu¸ sè d­. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i ®èi t­îng nµo còng ®­îc vay thanh to¸n sÐc chuyÓn kho¶n mµ chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt, cã uy tÝn trong quan hÖ thanh to¸n. Víi nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu vµ héi ®ñ ®iÒu kiÖn, ng©n hµng vµ kh¸ch hµng sÏ ký kÕt hîp ®ång quy ®Þnh râ l·i suÊt, h¹n møc vµ thêi h¹n vay thanh to¸n sÐc chuyÓn kho¶n. Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh møc l·i suÊt ph¹t ph¸t hµnh qu¸ h¹n møc cho vay vµ ph¹t tr¶ chËm thËt cao trong tr­êng hîp kh¸ch hµng ph¸t hµnh sÐc v­ît qu¸ h¹n møc cho vay thanh to¸n. ViÖc cho vay thanh to¸n sÐc chuyÓn kho¶n ch¾c ch¾n sÏ khuyÕn khÝch mäi ng­êi sö dông h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc chuyÓn kho¶n nhiÒu h¬n v× c¶ ng­êi tr¶ tiÒn, ng­êi thô h­ëng vµ ng©n hµng cïng cã lîi. + §èi víi ng­êi thô h­ëng, khi nép sÐc vµo ng©n hµng, nÕu ng­êi tr¶ tiÒn ph¸t hµnh sÐc chuyÓn kho¶n qu¸ sè d­ nh­ng vÉn thuéc h¹n møc cho vay thanh to¸n th× ng­êi thô h­ëng vÉn ®­îc thanh to¸n ngay mµ kh«ng ph¶i ®îi cho ®Õn khi tµi kho¶n cña ng­êi tr¶ tiÒn ®ñ tiÒn thanh to¸n. Do ®ã, hä kh«ng ph¶i chÞu rñi ro ®äng vèn. + §èi víi ng­êi tr¶ tiÒn, viÖc ®­îc vay thanh to¸n sÏ gióp hä ®¶m b¶o uy tÝn víi ng­êi thô h­ëng. Trong giao dÞch mua b¸n, ®«i khi chØ v× mét kho¶n chi ®ét xuÊt cã thÓ khiÕn ng­êi tr¶ tiÒn thiÕu tiÒn thanh to¸n sÐc chuyÓn kho¶n. Sè tiÒn v­ît qu¸ sè d­ cã thÓ rÊt nhá nh­ng ng­êi tr¶ tiÒn sÏ bÞ ph¹t cßn ng­êi thô h­ëng sÏ bÞ ®äng vèn. ViÖc chËm tr¶ sÏ lµm gi¶m uy tÝn cña ng­êi tr¶ tiÒn ®èi víi ng­êi thô h­ëng. Trong tr­êng hîp nµy, cho vay thanh to¸n gióp cho viÖc thanh to¸n diÔn ra thuËn lîi, kÞp thêi, ®¶m b¶o uy tÝn cho ng­êi tr¶ tiÒn.VÒ phÝa ng­êi tr¶ tiÒn, mÆc dï ph¶i tr¶ l·i cao cho kho¶n vay “nãng” nh­ng vÉn cã t©m lý tho¶i m¸i h¬n nhiÒu so víi viÖc bÞ ph¹t ph¸t hµnh qu¸ sè d­ vµ ph¹t tr¶ chËm. ViÖc cho vay thanh to¸n kh«ng hÒ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ph¸t hµnh qu¸ sè d­ v× l·i suÊt cho vay thanh to¸n vµ l·i suÊt ph¹t khi ph¸t hµnh qu¸ h¹n møc cho vay sÏ ®­îc quy ®Þnh ë møc cao. + §èi víi ng©n hµng, khi ¸p dông cho vay thanh to¸n, ng©n hµng sÏ kÕt hîp ®­îc nghiÖp vô thanh to¸n vµ nghiÖp vô tÝn dông. ViÖc cho vay thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn víi h¹n møc vµ thêi h¹n nhÊt ®Þnh nªn ng©n hµng hoµn toµn cã thÓ chñ ®éng ®­îc vÒ vèn. ¸p dông h×nh thøc nµy, ng©n hµng cã thÓ thu l·i cao nhê kho¶n tiÒn cho vay “nãng” mµ vÉn gi÷ ®­îc quan hÖ tèt ®Ñp víi c¶ ng­êi tr¶ tiÒn vµ ng­êi thô h­ëng. - Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi kh¸ch hµng sö dông sÐc b¶o chi vµ më réng ph¹m vi ¸p dông cña h×nh thøc thanh to¸n nµy. Ng­îc víi sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi cã ­u ®iÓm ®èi víi ng­êi thô h­ëng do hä lu«n ®­îc ng©n hµng ®¶m b¶o vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nh­ng l¹i cã nh­îc ®iÓm ®èi víi ng­êi tr¶ tiÒn do hä ph¶i l­u ký tiÒn ®¶m b¶o thanh to¸n sÐc b¶o chi mµ kh«ng ®­îc h­ëng l·i. §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng sö dông h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc b¶o chi nhiÒu h¬n, Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn cho phÐp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i tr¶ l·i cho sè tiÒn l­u ký. §©y lµ viÖc lµm g©y tèn kÐm cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nh­ng hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Nh­ chóng ta ®· biÕt, t¹i c¸c n­íc ph¸t triÓn, tiÒn göi kh«ng kú h¹n cña kh¸ch hµng kh«ng ®­îc tr¶ l·i. Nh­ng ë ViÖt Nam, ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n qua ng©n hµng, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vÉn ®ang thùc hiÖn tr¶ l·i cho tiÒn göi kh«ng kú h¹n. V× vËy, trong hoµn c¶nh sÐc b¶o chi cßn Ýt ®­îc sö dông t¹i ViÖt Nam, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vÉn cã thÓ thùc hiÖn tr¶ l·i cho sè tiÒn l­u ký nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng sÐc b¶o chi. Ngoµi ra, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn më réng ph¹m vi thanh to¸n cña sÐc b¶o chi, cho phÐp sÐc b¶o chi ®­îc sö dông ®Ó thanh to¸n trong ph¹m vi toµn quèc do sÐc b¶o chi ®· ®­îc ng©n hµng b¶o chi sÐc ®¶m b¶o thanh to¸n. - Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh linh ho¹t h¬n ®èi víi h×nh thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ¸p dông h×nh thøc nµy trong thanh to¸n néi ®Þa. Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông lµ mét h×nh thøc thanh to¸n rÊt an toµn ®èi víi c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n thÕ nh­ng tõ l©u ®· kh«ng ®­îc kh¸ch hµng lùa chän do nh÷ng quy ®Þnh qu¸ chÆt chÏ. §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n nµy, Ng©n hµng Nhµ n­íc cã thÓ h¹ thÊp møc tiÒn tèi thiÓu cña mçi th­ tÝn dông, cho phÐp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i tr¶ l·i cho sè tiÒn l­u ký ®¶m b¶o thanh to¸n th­ tÝn dông. Ngoµi ra, Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn më réng ph¹m vi thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông ra toµn quèc do th­ tÝn dông ®· ®­îc ng©n hµng më th­ cam kÕt thanh to¸n. - Tr­íc m¾t, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî cho c¸c thµnh viªn ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn tham gia hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng ®Ó tÊt c¶ ng©n hµng th­¬ng m¹i nhanh chãng ®­îc tham gia vµo hÖ thèng nµy. HiÖn nay, hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng míi ®­îc thùc hiÖn ë s¸u tØnh, thµnh phè lín lµ Hµ Néi, Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng, CÇn Th¬ vµ Kh¸nh Hßa. NhiÒu chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi ë ViÖt nam, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn quy m« lín ®· nép ®¬n, nh­ng ch­a trë thµnh thµnh viªn. Do ®ã, mçi ngµy cã kho¶ng 1.000 tû ®ång ch­a chuyÓn qua hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng, ch­a ph¸t huy cao ®é c«ng suÊt cña hÖ thèng nµy. Khi hÖ thèng nµy ®­îc triÓn khai trong toµn quèc, viÖc thanh to¸n vèn cña chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng kh¸c sÏ diÔn ra thuËn lîi h¬n. HiÖn nay, khi cÇn thanh to¸n vèn víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng ch­a tham gia hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng, chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ vÉn ph¶i ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n truyÒn thèng, lµm gi¶m tèc ®é thanh to¸n. - Theo quy ®Þnh vÒ thanh to¸n ®iÖn tö, mäi chøng tõ ®iÖn tö sau khi ®· dïng ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ thanh to¸n ph¶i ®­îc chuyÓn hãa thµnh chøng tõ giÊy vµ nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm ph¶i ký x¸c nhËn trªn chøng tõ giÊy. §Ó gi¶m bít l­ît ký trªn chøng tõ giÊy, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu ®Ó chuyÓn hãa ch÷ ký ®iÖn tö thµnh ch÷ ký tay khi chuyÓn hãa chøng tõ ®iÖn tö ra chøng tõ giÊy. - Ng©n hµng Nhµ n­íc ph¶i tiÕp tôc thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ thanh to¸n qua ng©n hµng. Ng©n hµng Nhµ n­íc ph¶i cã biÖn ph¸p, kÕ ho¹ch tiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî cña n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ cña Ng©n hµng ThÕ giíi. Tõ c¸c nguån tµi trî nµy, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn ­u tiªn ®Çu t­ vèn cho ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin vµ øng dông vµo ho¹t ®éng thanh to¸n, tõng b­íc hoµn thiÖn hÖ thèng thanh to¸n quèc gia theo h­íng tù ®éng hãa, t¹o nÒn t¶ng kü thuËt ®Ó më réng dÞch vô thanh to¸n trong d©n c­ vµ toµn x· héi. 3.3.3. KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc - Nhµ n­íc cÇn sím ban hµnh luËt sÐc. Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, thanh to¸n b»ng sÐc lµ mét h×nh thøc thanh to¸n phæ biÕn trªn thÕ giíi ngay c¶ khi xuÊt hiÖn h×nh thøc thanh to¸n míi hiÖn ®¹i h¬n nh­ thanh to¸n b»ng thÎ. ViÖt Nam còng ®ang nç lùc ph¸t triÓn h×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ. Nh­ng nh×n chung, nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn thanh to¸n thÎ ë n­íc ta ph¶i mÊt mét thêi gian dµi n÷a míi cã thÓ ph¸t triÓn ®Çy ®ñ do nÒn kinh tÕ cßn nghÌo nµn. V× thÕ, hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai l©u dµi, thanh to¸n b»ng sÐc vÉn ®­îc coi lµ h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu ë n­íc ta. SÐc kh«ng chØ thanh to¸n b»ng tiÒn VND mµ cßn cã sÐc ngo¹i tÖ, kh«ng chØ ®Ó thanh to¸n trong n­íc mµ cßn ph¶i ®­îc sö dông ®Ó thanh to¸n víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. Muèn vËy, cÇn cã luËt vÒ sÐc ®Ó tiªu chuÈn hãa sÐc cña ViÖt Nam theo th«ng lÖ quèc tÕ. LuËt ph¶i quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c bªn liªn quan ®Õn sÐc; quy ®Þnh râ c¸c téi danh vµ h×nh ph¹t khi vi ph¹m c¸c ®iÒu cÊm nh­: gi¶ m¹o, söa ch÷a sÐc… Cã nh­ vËy, ng­êi sö dông sÐc vµ ng©n hµng míi thùc sù yªn t©m khi sö dông sÐc sÏ kh«ng gÆp rñi ro. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng khi chóng ta ®ang cã chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch sö dông sÐc c¸ nh©n, mét lo¹i sÐc cã nhiÒu phøc t¹p, dÔ ph¸t sinh rñi ro. - Ngµy nay, thanh to¸n ®iÖn tö lµ xu thÕ tÊt yÕu, vÊn ®Ò b¶o mËt cho kh¸ch hµng ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu nªn Nhµ n­íc cÇn xö lý nghiªm c¸c téi ph¹m tin häc. - Nhµ n­íc cÇn cã gi¶i ph¸p n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ vÒ c¸c kiÕn thøc kinh tÕ, c«ng nghÖ th«ng tin vµ ngo¹i ng÷. Mét khi tr×nh ®é cña ng­êi d©n ®­îc n©ng lªn, hä sÏ nhËn thøc ®­îc tèt h¬n vÒ lîi Ých cña viÖc thanh to¸n qua ng©n hµng, còng nh­ nhanh chãng n¨m b¾t ®­îc néi dung cña c¸c h×nh thøc thanh to¸n qua ng©n hµng. Hä sÏ kh«ng cßn c¶m thÊy e ng¹i khi tiÕp xóc víi nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n qua ng©n hµng. - Nhµ n­íc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn lµm t¨ng thu nhËp cho d©n, cho c«ng chøc Nhµ n­íc. Khi thu nhËp cßn thÊp, ch­a ®ñ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu th× ng­êi d©n ch­a thÓ nghÜ tíi viÖc göi tiÒn vµo tµi kho¶n ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n. §èi víi c«ng chøc Nhµ n­íc, mét sè c¬ quan ®· thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n ®Ó khuyÕn khÝch thanh to¸n qua ng©n hµng. Nh­ng ngay sau ®ã, hä ®Õn ng©n hµng vµ rót hÕt l­¬ng ®Ó chi tiªu. ViÖc tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n v× thÕ chØ mang tÝnh h×nh thøc. ChØ khi nµo thu nhËp cña ng­êi d©n t¨ng lªn th× hä míi cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thanh to¸n qua ng©n hµng cña m×nh. - Nhµ n­íc nªn cho phÐp kh«ng thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n trªn tµi kho¶n c¸ nh©n cña c¸c ®èi t­îng cã thu nhËp cao khi hä më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua tµi kho¶n trong mét vµi n¨m tíi. MiÔn hoÆc gi¶m cho hä mét sè lo¹i thuÕ nh­: thuÕ quyÒn sö dông ®Êt, thuÕ tr­íc b¹,… - §èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng nghiÖp, dÞch vô cã b¸n hµng cho d©n c­ sö dông sÐc, thÎ tÝn dông… th× doanh sè b¸n b»ng h×nh thøc thanh to¸n qua ng©n hµng nªn ®­îc miÔn hoÆc gi¶m thuÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. ¸p dông thuÕ suÊt cao ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ®ßi thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, víi lý do ®¬n gi¶n lµ chèng trèn thuÕ. - Nhµ n­íc cÇn hç trî vèn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho ho¹t ®éng thanh to¸n, còng nh­ cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i. KÕt luËn Nh­ vËy, ho¹t ®éng thanh to¸n qua ng©n hµng cã vai trß hÕt søc to lín v× nã gióp cho viÖc ®iÒu hßa l­u th«ng tiÒn tÖ ®­îc dÔ dµng, nÒn kinh tÕ thu hót ®­îc mét nguån vèn lín trong d©n c­ ®Ó ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt, viÖc thanh to¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng nhanh chãng t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh diÔn ra tr«i ch¶y, nhÞp nhµng. XuÊt ph¸t tõ vai trß to lín nµy th× viÖc nghiªn cøu n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thanh to¸n qua ng©n hµng lµ mét yªu cÇu bøc xóc cho c¶ c¸c nhµ lËp chÝnh s¸ch vµ c¸c nhµ ng©n hµng. ChÝnh v× thÕ, viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹, t×m nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng h¹n chÕ, trªn c¬ së ®ã ®Ò ra gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh cã ý nghÜa hÕt søc thiÕt thùc. Qua viÖc nghiªn cøu ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh, em ®· t×m ra ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan khiÕn cho ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh cßn kÐm ph¸t triÓn. §ã lµ do chi nh¸nh cßn ch­a tÝch cùc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o cho ng­êi d©n thÊy ®­îc nh÷ng tiÖn Ých cña viÖc thanh to¸n qua ng©n hµng, tr×nh ®é cña c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n t¹i chi nh¸nh cßn ch­a cao, vèn ®Çu t­ cho ®æi míi c«ng nghÖ t¹i chi nh¸nh cßn thiÕu. Nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ do t©m lý ­a thÝch tiÒn mÆt cña nh©n d©n ta kh«ng dÔ xãa bá, thu nhËp vµ tr×nh ®é cña ®¹i ®a sè ng­êi d©n cßn thÊp; c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n cßn thiÕu vµ ch­a khoa häc; c¬ së h¹ tÇng ®¶m b¶o cho hÖ thèng thanh to¸n qua ng©n hµng cßn yÕu vµ thiÕu. Tõ nh÷ng nguyªn nh©n trªn, em ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. Tuy nhiªn, do em kh«ng ®­îc trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh ®Ó t×m hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n t¹i chi nh¸nh nªn bµi luËn v¨n cßn cã h¹n chÕ. Mét sè gi¶i ph¸p nªu ra cßn chung chung, ch­a cã nh÷ng b­íc ®i cô thÓ ®Ó thùc hiÖn. ChÝnh v× thÕ, em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn t¹i chi nh¸nh. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS. TS. Lª §øc L÷ vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Ng©n hµng th­¬ng m¹i – GS. TS. Lª V¨n T­ 2. Gi¸o tr×nh KÕ to¸n vµ xö lý th«ng tin trong c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. 3. Gi¸o tr×nh NghiÖp vô kinh doanh ng©n hµng – Häc viÖn ng©n hµng. 4. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹. 5. QuyÕt ®Þnh sè 22/Q§-NN1 ngµy 21-2-1994 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ban hµnh “ThÓ lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt” 6. NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 64/2001/N§-CP ngµy 20/9/2001 vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n qua c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n. 7. V¨n b¶n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö – NHNo&PTNT ViÖt Nam. 8. HÖ thèng hãa v¨n b¶n vÒ thanh to¸n ®iÖn tö – Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. 9. T¹p chÝ ng©n hµng S5/2000, S6/2000, S7/2000, S9/2000, S10/2000, S12/2000, S5/2001, S6/2001, S10/2001, S5/2002, S11/2002, S3/2003. 10. T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ S3/2000, S6/2000, S3/2001, S7/2001, S7/2002,S9/2002, S10/2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp phát triển hoạt động thanh toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Ha.DOC
Luận văn liên quan