Tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cồ phần Á Châu chi nhánh Long An

MUÏC LUÏC Danh muïc vieát taét . Lôøi noùi ñaàu CHÖÔNG I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN DUØNG ÑEÅ PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN TAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI I/ Nhöõng vaán ñeà chung veà tín duïng ngaén haïn 1 1. Moät soá khaùi nieäm veà tín duïng 1 a/ Tín duïng laø gì? 1 b/ Ñoái töôïng cho vay 2 c/ Vai troø tín duïng . 2 2. Tín duïng ngaân haøng 4 a/ Khaùiù nieäm . 4 b/ Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng 5 3. Tín duïng ngaén haïn 6 a/ Theá naøo laø tín duïng ngaén haïn? 6 b/ Nguyeân taéc tín duïng ngaén haïn . 6 c/ Ñieàu kieän vay voán 6 d/ Phaân bieät 2 phöông thöùc cho vay ngaén haïn thöôøng gaëp . 7 II/ Baûo ñaûm tín duïng . 8 1/ Khaùi nieäm . 8 2/ Vai troø cuûa baûo ñaûm tín duïng . 8 3/ Caùc bieän phaùp baûo ñaûm . 8 III/ Ruûi ro tín duïng 9 1/ Ñònh nghóa 9 2/ Nguyeân nhaân vaø daáu hieäu trong ruûi ro tín duïng 10 3/ Haïn cheá trong ruûi ro tín duïng 11 CHÖÔNG II PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN TAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN AÙ CHAÂU – CHI NHAÙNH LONG AN I/ Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån 13 1. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn AÙ Chaâu 13 2. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn AÙ Chaâu – CN Long An . 14 3. Nhöõng hoaït ñoäng kinh doanh chính cuûa ngaân haøng AÙ Chaâu – Chi nhaùnh Long An 15 II/ Cô caáu toå chöùc boä maùy cuûa ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu – Chi nhaùnh Long An. 16 1. Sô ñoà toå chöùc boä maùy cuûa ngaân haøng 16 2. Chöùc naêng . 17 a/ Giaùm ñoác . 17 b/ Boä phaän vaän haønh . 17 c/ Boä phaän kinh doanh 18 d/ Boä phaän hoã trôï vaø nghieäp vuï khaùc 20 III/ Thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng ngaén haïn taïi ACB –CN Long An 21 1. Veà tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuøa ACB – CN Long An trong nhöõng naêm gaàn ñaây (töø naêm 2008 – naêm 2010) . 21 a/ Tình hình chung veà huy ñoäng voán . 21 b/ Dö nôï cho vay theo kyø haïn 22 c/ Tình hình dö nôï cho vay theo thaønh phaàn kinh teá . 24 d/ Nôï quaù haïn taïi ngaân haøng 25 2. Saûn phaåm tín duïng ngaén haïn taïi ACB – CN Long An . 26 3. Quy trình tín duïng 29 4. Caùc böôùc cuûa quy trình cho vay 34 IV/ Ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng tín duïng ngaén haïn cuûa ACB – Chi nhaùnh Long An trong 3 naêm 2008 ñeàn naêm 2010 40 1. Nhöõng vaàn ñeà trong hoaït ñoäng tín duïng taïi ngaân haøng 40 2. Nhöõng maët coøn toàn taïi vaø nguyeân nhaân 43 a/ Toàn taïi . 43 b/ Nguyeân nhaân 43 CHÖÔNG III NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP NHAÈM ÑEM LAÏI HIEÄU QUAÛ TOÁT CHO HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN TAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN AÙ CHAÂU – CHI NHAÙNH LONG AN I/ Giaûi phaùp mang laïi hieäu quaû toát cho hoaït ñoäng tín duïng ngaén haïn taïi ACB – Chi nhaùnh Long An 45 1. Taêng cöôøng huy ñoäng voán cho ngaân haøng 45 2. Naâng cao chaát löôïng coâng taùc ñaøo taïo chuyeân moân hoùa cho caùn boä tín duïng 46 3. Thieát laäp moái quan heä toát vôùi khaùch haøng 47 4. Taêng cöôøng kieåm soaùt noäi boä 47 II/ Kieán nghò 48 1. Ñoái vôùi ngaân haøng nhaø nöôùc . 48 2. Ñoái vôùi nhaø nöôùc . 48 3. Ñoái vôùi ACB – Chi nhaùnh Long An 49 Keát luaän 50 Taøi lieäu tham khaûo .

docx49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1633 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cồ phần Á Châu chi nhánh Long An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñôn vò. Tö vaán giaûi quyeát nhöõng khoù khaên vöôùng maéc cuûa caùc ñôn vò lieân quan ñeán saûn phaåm, quy trình nghieäp vuï tín duïng caù nhaân. Tröïc tieáp caû nhaân söï hoã trôï khi ñôn vò coù yeâu caàu chuyeân saâuveà saûn phaåm hoaëc naêng löïc chuyeân moân cao veà nghieäp vuï tín duïng caù nhaân. Boä phaän khaùch haøng doanh nghieäp: Goàm coù 2 boä phaän: Tröôûng boä phaän vaø nhaân vieân quaûn lyù khaùch haøng doanh nghieäp. Tröôûng boä phaän: Coù nhieäm vuï xem xeùt hoà sô, quaûn lyù, huaán luyeän, xaây döïng tín duïng doanh nghieäp taïi chi nhaùnh. Nhaân vieân quaûn lyù khaùch haøng doanh nghieäp coù chöùc naêng xem xeùt hoà sô, theo doõi khaùch haøng doanh nghieäp, tìm kieám khaùch haøng doanh nghieäp, baùo caùo vaø ñaùnh giaù khaû naêng traû nôï cuûa doanh nghieäp cho tröôûng boä phaän khaùch haøng doanh nghieäp. d/ Boâï phaän hoã trôï vaø nghieäp vuï khaùc: Boä phaän keá toaùn: Thöïc hieän caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán quaù trình thanh toaùn nhö thu tieàn, tieán haønh môû taøi khoaûn cho khaùch haøng neáu khaùch haønh coù yeâu caàu hôïp lyù, keá toan caùc khoaûn chi giaûi ngaân ngaøy, haïch toaùn quaù trình chuyeån khoaûn giöõa chi nhaùnh vôùi khaùch haøng, giöõa chi nhaùnh vôùi ngaân haøng khaùc, laøm dòch vuï thanh toaùn ñieän töû qua maïng vi tính. Boä phaän haønh chính: Coù chöùc naêng quaûn lyù haønh chính cuûa chi nhaùnh vaø tham möu cho giaùm ñoác trong vieäc giaûi quyeát coâng taùc caùn boä trong caùc vaán ñeà haønh chính: Thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù vaø theo doõi caùc taøi saûn, coâng cuï chung cuûa chi nhaùnh. Quaûn lyù xe vaø caùc phöông tieän ñi laïi, laøm keá hoaïch mua saém caùc coâng cuï phöông tieän phuïc vuï cho coâng taùc cuûa chi nhaùnh. Giöõ gìn veä sinh cho cô quan, saép xeáp vaø toå chöùc coâng taùc tieáp khaùch hoäi nghò. Thöïc hieän coâng taùc vaên phoøng nhö: ñaùnh maùy, laäp baûng löông, laøm bieân baûn hoïp… Laäp keá hoaïch ñaøo taïo caùn boä chi nhaùnh, coâng taùc tuyeån duïng vaø hôïp ñoàng lao ñoäng. Soaïn thaûo caùc baûng baùo caùo quy ñònh, coâng vaên vaø baùo caùo ñònh kyø coâng taùc toå chöùc caùn boä veà caáp treân. III/ THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN TAÏI ACB- CHI NHAÙNH LONG AN. Veà tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ACB – Chi nhaùnh Long An trong nhöõng naêm gaàn ñaây (töø naêm 2008 – naêm 2010). a/ Tình hình chung veà huy ñoäng voán – cho vay. Baûng 1:Baûng tình hình huy ñoäng voán – cho vay. ÑVT: Trieäu ñoàng Tieâu chí 2008 2009 2010 Huy ñoäng(*) 220,198 240.000 280.000 Cho vay 263,281 430,000 690,000 Nguoàn: phoøng tín duïng ACB – chi nhaùnh Long An. (*) Trong ñoù: Huy ñoäng caù nhaân chieám 85%, coøn laïi laø doanh nghieäp 15%. (*) Trong ñoù: Huy ñoäng ngaén haïn laø 100%. - Maëc duø, Ngaân Haøng khoâng ñöôïc pheùp phaùt haønh baát kyø loaïi coå phieáu vaø coù nhieàu ñoái thuû caïnh tranh trong hoaït ñoäng kinh doanh nhöng nhìn chung tình hình huy ñoäng cuûa ngaân haøng vaãn toát, vaãn taêng ñeàu qua caùc naêm nhôø vaøo huy động vốn ngắn hạn hơn là huy động vốn dài hạn ở mức Hội sở cho phép. Cuï theå laø: - Naêm 2009 taêng 19,802 trieäu ñoàng so vôùi 2008, töông ñöông laø 8.99%. Naêm 2010 taêng 40 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2009 vaø taêng 59,802 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2008, töông ñöông laø 16.67%ø so 2009, vaø töông ñöông 27.16% so naêm 2008. - Tuy huy ñoäng chöa phaûi laø cao laém nhöng ngaân haøng ñaõ taän duïng khaù hieäu quaû nguoàn voán huy ñoäng cuûa mình ñeå cho vay nhieàu hôn so vôùi huy ñoäng ñang coù. Ñieàu naøy cuõng cho ta thaáy raèng khaû naêng quaûn lyù, kieåm soaùt vaø söû duïng voøng quay voán cuûa ngaân haøng laø ñaùng khen ngôïi. Chi nhánh Long An thực hiện huy động từ các hoạt động kinh doanh chủ yếu như: Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn bằng VNĐ, ngoại tệ, vàng. Nhận tiền gửi thanh toán bằng VND và các ngoại tệ. Nguồn vốn do Hội sở điều chuyển xuống. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Biểu 1: Tình hình huy động vốn – cho vay của ACB – Chi nhánh Long An Ñvt: Trieäu ñoàng b/ Dö nôï cho vay theo kyø haïn. Baûng 2: Baûng dö nôï cho vay theo kyø haïn. ÑVT: Trieäu ñoàng Dö nôï 2008 2009 So saùnh 2009/2008 2009 2010 So saùnh 2010/2009 +/- % +/- % Ngaén haïn 29,272 35,000 + 19.57 35,000 220,000 + 528.27 Trung daøi haïn 234,009 395,000 + 68.80 395,000 470,000 + 18.99 Toång 263,281 430,000 + 63.32 430,000 690,000 + 60.47 Nguoàn: phoøng tín duïng ACB – Chi nhaùnh Long An. Dö nôï cho vay ngaén haïn taïi ACB – Chi nhaùnh Long An maëc duø chieám tyû troïng khoâng cao nhöng coù xu höôùng thay ñoåi tích cöïc daàn tyû troïng trong toång dö nôï cho vay qua caùc naêm. Naêm 2010, dö nôï cho vay ngaén haïn ñaït 220,000 trieäu ñoàng, chieám tyû troïng 31.88% toång dö nôï cho vay, taêng 528.27% so vôùi naêm 2009 vaø dö nôï cho vay trung, daøi haïn ñaït 470,000 trieäu ñoàng, chieám tyû troïng tôùi 68.12%, taêng 18.99% trong toång dö nôï cho vay. Trong khi naêm 2009, tyû troïng nôï ngaén haïn trong toång dö nôï cho vay laø 8.14%, coøn trung daøi haïn laø 91.86%, qua ñaây cuõng noùi roû toác ñoä taêng tröôûng cuûa cho vay trung, daøi haïn vaãn taêng, vaãn ñaùp öùng toát nhu caàu cuûa khaùch haøng trong neàn kinh teá hieän nay ôû Vieät Nam. Ñoàng thôøi dö nôï cho vay ngaén haïn cuõng taêng leân ñaùng keå caàn ñöôïc ghi nhaän, noù cuõng phaûn aùnh nhu caàu vay voán löu ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp, caù nhaân ñeå taêng cöôøng môû roäng saûn xuaát kinh doanh kòp thôøi. Bieåu 2: Bieåu ñoà dö nôï cho vay theo kyø haïn. Ñvt: Trieäu ñoàng c/ Tình hình dö nôï cho vay theo thaønh phaàn kinh teá. Baûng 3: Dö nôï cho vay theo thaønh phaàn kinh teá. Ñvt: Trieäu Ñoàng Dö nôï 2008 2009 So saùnh 2009/2008 2009 2010 So saùnh 2010/2009 +/- % +/- % Caù nhaân 73,281 150,000 + 104.69 150,000 220,000 + 46.67 DN vöøa vaø nhoû 190,000 280,000 + 47.37 280,000 470,000 + 67.86 Toång 263,281 430,000 + 63.32 430,000 690,000 + 60.47 Nguoàn: phoøng tín duïng ACB – Chi nhaùnh Long An. Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay của toàn Chi nhánh. Năm 2010, dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp là 470,000 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 68.12% trong tổng dư nợ cho vay, đạt tỷ lệ tăng 67.86% so với năm 2009. Dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng cá nhaân đạt 220,000triệu đồng, chiếm tỷ troïng 31.88% trong tổng dư nợ cho vay, đạt tỷ lệ tăng 46.67% so với năm trước. Ñieàu naøy cuõng cho ta thaáy ñöôïc, maëc duø dư nợ cho vay cá nhân tuy không chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay nhưng đây lại là nguồn thu có ý nghĩa quan trọng trong công tác điều hòa lãi suất toàn Chi nhánh, do đây thường là các khoản vay nhỏ với lãi suất cao, thời gian đáo hạn nhanh. Bieåu 3: Dö nôï cho vay theo thaønh phaàn kinh teá . Ñvt: Trieäu ñoàng d/ Tình hình quaûn lyù nôï quaù haïn: Coâng taùc quaûn lyù nôï quaù haïn cuûa ngaân haøng AÙ Chaâu – Chi nhaùnh Long An ñöôïc toå chöùc khaù chaët cheõ neân nôï quaù haïn cuûa ngaân haøng baèng 0. Ñieàu naøy chöùng toû toaøn theå caùn boä ngaân haøng ñeàu laøm vieäc raát coù hieäu quaû vaø tích cöïc. Saûn phaåm tín duïng ngaén haïn taïi ACB – Chi nhaùnh Long An. Coù raát nhieàu saûn phaåm tín duïng ngaén haïn taïi ngaân haøng, ôû ñaây toâi chæ giôùi thieäu 1 vaøi loaïi saûn phaåm: Cho vay saûn xuaát kinh doanh – dòch vuï ngaén haïn. Ñaùp öùng cao nhaát nhu caàu voán ngaén haïn, boå sung voán löu ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh cuûa quyù khaùch haøng. Ñoái töôïng aùp duïng: Caùc caù nhaân, hoä gia ñình, caùc doanh nghieäp, coù nhu caàu voán saûn xuaát kinh doanh. Ñaëc ñieåm saûn phaåm: Thôøi haïn vay: Toái ña 12 thaùng, thôøi haïn moãi kheá öôùc nhaän nôï khoâng quaù 6 thaùng. Loaïi tieàn vay: VNÑ, Vaøng, Ngoaïi Teä. Soá tieàn vay: Tuøy thuoäc vaøo nhu caàu hôïp lyù cuûa khaùch haøng. Laõi suaát vay: Aùp duïng laõi suaát cho vay ngaén haïn taïi ngaân haøng AÙ chaâu. Phöông thöùc vay voán: Töøng laàn/ Haïn möùc tín duïng. Phöông thöùc traû nôï: Traû laõi haøng thaùng, traû goác cuoái kyø. Ñieàu kieän vay voán: Thöïc teá ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Phöông aùn saûn xuaát kinh doanh hieäu quaû, khaû thi. Muïc ñích söû duïng voán vay hôïp phaùp. Khaû naêng taøi chính ñaûm baûo hoaøn traû nôï vay. Coù taøi saûn ñaûm baûo thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ngöôøi vay hoaëc ñöôïc baûo laõnh. Nguoàn traû nôï – thu nhaäp toái thieåu: Nguoàn traû nôï: Laõi vay: Lôïi nhuaän/Voán goác: Voán kinh doanh. Thu nhaäp toái thieåu: Theo quy ñònh cuûa ACB. Phöông thöùc giaûi ngaân: Tieàn maët. Chuyeån khoaûn. Thanh toaùn tröïc tieáp cho ngöôøi baùn. Thaáu chi taøi khoaûn. Öu ñieåm: Söû duïng vöôït soá tieàn thöïc coù taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn khoâng kyø haïn môû taïi ACB. Ñoái töôïng: Quyù khaùch laø toå chöùc kinh teá coù taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn khoâng kyø haïn taïi ACB. Ñaëc ñieåm: Loaïi tieàn vay: VNÑ. Thôøi haïn cuûa haïn möùc thaáu chi: Toái ña 12 thaùng. Soá tieàn thaáu chi: Coù theå leân ñeán 50 trieäu ñoàng, tuøy theo nhu caàu vaø thu nhaäp cuûa khaùch haøng. Phöông thöùc vay: Vay theo haïn möùc thaáu chi. Laõi suaát vay: Theo quy ñònh cuûa ACB taïi töøng thôøi ñieåm. Möùc phí: Aùp duïng theo quy ñònh cuûa ACB taïi töøng thôøi ñieåm. Phöông thöùc traû nôï vay: Traû laõi: Traû töï ñoäng qua taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn vaøo ngaøy 15 haøng thaùng. Traû voán goác: Traû töï ñoäng vaøo cuoái moãi ngaøy laøm vieäc neáu Quyù khaùch haøng coù soá dö Coù treân taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn khoâng kyø haïn vaø soá dö Nôï treân taøi khoaûn cho vay thaáu chi. Söû duïng caùc phöông tieän ruùt voán treân taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn nhö: giaáy ruùt tieàn maët, uûy nhieäm chi, sec… Tieän ích: Ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu thanh toaùn ngaén haïn cho Quyù khaùch haøng. Thuû tuïc hoà sô nhanh choáng, linh hoaït. Quyù khaùch haøng coù theå ruùt voán ôû baát kyø chi nhaùnh ACB naøo. Khoâng caàn lieân heä vôùi nôi quaûn lyù hoà sô vay cuûa khaùch haøng. Khoâng caàn chöùng minh muïc ñích söû duïng voán vay. Giaûm toái ña laõi vay phaûi traû thoâng qua heä thoáng thu voán vay töï ñoäng. Laõi suaát caïnh tranh vaø phí hôïp lyù. Ñieàu kieän: Quyù khaùch thoûa caùc tieâu chí do ACB quy ñònh veà: Môû vaø giao dòch taøi khoaûn taïi ACB. Tình hình taøi chính. Uy tín thanh toaùn. Taøi trôï nhaäp khaåu theá chaáp baèng chính loâ haøng nhaäp. Ñoái töôïng vaø ñieàu kieän: Doanh nghieäp ñaêng kyù vaø hoaït ñoäng hôïp phaùp taïi Vieät Nam. Coù nhu caàu vaø muïc ñích söû duïng voán phuø hôïp vôùi saûn phaåm taøi trôï nhaäp haåu. Laø khaùch haøng truyeàn thoáng cuûa ACB hoaëc khaùch haøng môùi coù naêng löïc taøi chính. Loaïi tieàn vay: USD, EUR, VNÑ. Tieän ích: Taøi trôï theo L/C, D/P, T/T, D/A. Tyû leä kyù quyõ thaáp. Thôøi haïn cho vay leân ñeán 6 thaùng. Taøi saûn ñaûm baûo laø chính loâ haøng nhaäp khaåu ñöôïc taøi trôï vaø taøi saûn baûo ñaûm khaùc. Caùc maët haøng nhaän theá chaáp ña daïng: Nhöïa, theùp, giaáy, sôïi boâng… Taøi trôï nhaäp khaåu: Ñoái töôïng vaø ñieàu kieän. Doanh nghieäp ñaêng kyù vaø hoaït ñoäng hôïp phaùp taïi Vieät Nam. Coù nhu caàu vaø muïc ñích söû duïng voán phuø hôïp vôùi giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Ñaëc ñieåm saûn phaåm: Loaïi tieàn vay: USD, EUR, VNÑ, Ngoaïi teä khaùc. Thôøi haïn cho vay: 12 thaùng. Phöông thöùc vay: Vay moùn, theo haïn möùc tín duïng. Phöông thöùc traû nôï: Laõi haøng thaùng, voán traû theo thaùng/ quyù/ naêm. Taøi saûn baûo ñaûm: Caùc loaïi taøi saûn baûo ñaûm ACB nhaän theá chaáp theo quy ñònh hieän haønh nhö:Baát ñoäng saûn, maùy moùc thieát bò… Phöông thöùc thanh toaùn: L/C, T/T, D/A, D/P, ACD Tyû leä kyù quyõ L/C: Theo quy ñònh hieän haønh. Giaûi ngaân: Thanh toaùn cho nhaø xuaát khaåu. Hoà sô saûn phaåm: Theo quy ñònh cuûa ACB. Vay theû tín duïng (quoác teá, noäi ñòa). Ñoái töôïng vaø ñieàu kieän: Caù nhaân ngöôøi Vieät Nam hay ngöôøi nöôùc ngoaøi (cö truù). Sôû höõu theû tín duïng quoác teá hay noäi ñòa do ACB phaùt haønh. Ñaëc tính saûn phaåm: Loaïi tieàn vay:VNÑ hoaëc USD. Thôøi haïn cho vay: Toái ña 12 thaùng. Möùc cho vay: Toái ña 80% soá tieàn ñaõ chi tieâu treân theû tín duïng. Laõi suaát/phí: Theo quy ñònh hieän haønh cuûa ACB. Taøi saûn ñaûm baûo: Kyù quyõ baèng tieàn maët, soå tieát kieäm hoaëc chöùng töø coù giaù do ACB phaùt haønh hoaëc ñöôïc caáp tín chaáp tuøy theo ñoái töôïng. Phöông thöùc traû nôï: thanh toaùn haøng thaùng toái thieåu 20% soá tieàn chi tieâu treân theû theo baûng lieät keâ giao dòch haøng thaùng. Soá tieàn chi tieâu treân theû khoâng ñöôïc tröø vaøo soá tieàn ñaõ kyù quyõ. Thuû tuïc vay voán: Giaáy ñeà nghò caáp theû tín duïng vaø hôïp ñoàng söû duïng theû: Theo maãu cuûa ACB. CMND/Hoä chieáu, Hoä khaåu/KT3 (ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam). Baûn sao hoä chieáu, visa hoaëc giaáy pheùp cö truù, thö baûo laõnh cuûa coâng ty (ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi). Chöùng töø sôû höõu taøi saûn ñaûm baûo. Quy trình tín duïng. a/Khaùi nieäm: Quy trình tín duïng laø caùc nguyeân taéc vaø quy ñònh cuûa ngaân haøng töø luùc tieáp nhaän hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng cho ñeán khi chaám döùt tín duïng. b/ Phöông phaùp söû duïng: Noäi dung quy ñònh mang tính ñònh höôùng toång quaùt vaø cô baûn chính vì theá nhaân vieân tín duïng phaûi tuøy theo quy moâ, tính chaát, ñaëc ñieåm cuûa töøng taøi khoaûn vay, töøng khaùch haøng maø söû duïng quy trình tín duïng moät caùch phuø hôïp ñeå ñaït ñöôïc keát quaû cao nhaát. Ñeå thöïc hieän ñuùng noäi dung quy trình tín duïng thì caùn boä tín duïng phaûi löu laïi hoà sô, buùt tích ñeå thöïc hieän tinh thaàn traùch nhieäm trong vieäc theo doõi, kieåm tra vaø baûo veä caùn boä, ñeà phoøng toá tuïng. c/ Caùc giai ñoaïn cuûa quy trình tín duïng: Tieáp xuùc khaùch haøng – tieáp nhaän hoà sô. Thaåm ñònh hoà sô vay vaø laäp töø trình. Quyeát ñònh cho vay vaø thoâng baùo keát quaû cho khaùch haøng. Hoaøn taát thuû tuïc phaùp lyù veà taøi saûn baûo hoä vay. Giaûi ngaân. Thanh lyù taát toaùn khoaûn vay. Giaùm saùt khoaûn cho vay. Tieáp xuùc khaùch haøng – tieáp nhaän hoà sô: Khi khaùch haøng coù nhu caáu vay voán thì khaùch haøng coù quan heä vôùi caùn boä tín duïng cuûa chi nhaùnh ñeå ñöôïc höôùng daãn ñeå thöïc hieän vay voán. Nhaân vieân tín duïng phuï traùch khaùch haøng vay voán seõ coù traùch nhieäm tö vaán, höôùng daãn cho khaùch haøng chi tieát, ñaày ñuû veà caùc thuû tuïc, caùc giaáy tôø caàn thieát cho vieäc vay voán cuûa khaùch haøng. Sau ñoù nhaân vieân tín duïng seõ ñöa cho khaùch haøng maãu hoà sô vay voán ñeå khaùch haøng ñieàn vaøo vaø cung caáp ñaày ñuû thoâng tin cho ngaân haøng nhö: giaáy ñeà nghò vay voán, hoà sô phaùp nhaân hay theá nhaân (giaáy pheùp thaønh laäp, giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh…), phöông aùn lyù do saûn xuaát kinh doanh, baùo caùo taøi chính thôøi ñieåm gaán nhaát, hoà sô taøi saûn ñaûm baûo vaø caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan. Thaåm ñònh hoà sô vay vaø laäp tôø trình: Khi nhaân vieân tín duïng nhaän ñaày ñuû hoà sô vay voán cuûa khaùch haøng thì nhaân vieân tín duïng tieán haønh göûi hoà sô taøi saûn ñaûm baûo do boä phaän thaåm ñònh ñeå ñònh giaù taøi saûn theá chaáp, caàm coá. Ñoàng thôøi, nhaân vieân tín duïng seõ xuoáng cô sôû ñeå thaåm ñònh khaùch haøng. Sau ñoù nhaân vieân tín duïng seõ laäp tôø trình nhöõng thoâng tin caàn thieát, quan troïng cho laõnh ñaïo boä phaän tín duïng vaø göû hoà sô veà tình hình taøi chính cho nhaân vieân phaân tích ñeå tieán haønh phaân tích tín duïng. Thí duï: Tôø trình thaåm ñònh khaùch haøng. Thoâng tin khaùch haøng: Teân Khaùch haøng/Chöùng minh nhaân daân/Ñòa chæ lieân heä/Ñieän thoaïi/Ngheà nghieäp/Giaáy pheùp kinh doanh soá. Tình traïng hoân nhaân/Hoà sô vaø teân ngöôøi phoái hoân/Chöùng minh nhaân daân ngöôøi ñoù. Nhu caàu cuûa khaùch haøng: Nhu caàu caáp tín duïng/Thôøi haïn/Phöông thöùc thanh toaùn. Muïc ñích vay voán/Ngaøy noäp hoà sô/Ngaøy nhaän ñuû hoà sô. Quan heä vôùi ACB: Quan heä giao dòch:…………… Quan heä tín duïng:……………… Quan heä vôùi toå chöùc tín duïng khaùc: Theo thoâng tin khaùch haøng/Theo thoâng tin CIF. Taøi saûn ñaûm baûo/Muïc ñích vay voán/Nguoàn traû nôï vay. Quyeát ñònh cho vay vaø thoâng baùo keát quaû cho khaùch haøng: Thoâng baùo laäp tôø trình thaåm ñònh cho khaùch haøng thì nhaân vieân tín duïng seõ trình caáp coù thaåm quyeàn xem xeùt vaø kyù vaøo tôø trình thaåm ñònh cho khaùch haøng. Thoâng tin tôø trình thaåm ñònh cho khaùch haøng ñaõ ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn thoâng qua nhaân vieân tín duïng phuï traùch hoà sô ñoù seõ tieán haønh photo hoà sô göûi cho thö kyù tín duïng, hoäi ñoàng tín duïng göûi ñeán caùc thaønh vieân ban tín duïng. Nhaân vieân tín duïng phuï traùch khaùch haøng ñoù seõ trình baøy vôùi caùc thaønh vieân ban tín duïng veà noäi dung thaåm ñònh hoà sô vay voán cuûa khaùch haøng, phaân tích, ñaùnh giaù vaø ñöa ra quan ñieåm cuûa mình veà khoaûn vay maø khaùch haøng ñaõ ñeà nghò. Trong tröôøng hôïp coù hoã trôï phaân tích tín duïng hoaëc thaåm ñònh thì nhöõng nhaân vieân ñoù seõ trình baøy tôø trình vaø neâu leân quan ñieåm cuûa mình veà khoaûn vay, baûo laõnh. Caùc nhaân vieân ban tín duïng hoaëc hoäi ñoàng tín duïng tröïc tieáp phoûng vaán caùc vaán ñeà lieân quan ñeán khaùch haøng vay ñoái vôùi nhaân vieân phuï traùch khaùch haøng ñoù vaø nhöõng nhaân vieân phaân tích thaåm ñònh. Thö kyù ban tín duïng hoaëc hoäi ñoàng tín duïng seõ laäp baûn hôïp ghi caùc yù kieán thoáng nhaát cuûa caùc thaønh vieân ban tín duïng hoaëc hoäi ñoàng, sau khi caùc thaønh vieân ñaõ trao ñoåi vaø thoáng nhaát yù kieán cho vay hay khoâng cho vay. Bieân baûn phaûi ñaày ñuû chöõ kyù cuûa thaønh vieân tham döï. Thö kyù ban tín duïng hoaëc hoäi ñoàng tín duïng seõ laäp phuùc ñaùp thoâng baùo keát quaû xaùc ñònh duyeät khoaûn vay cho nhaân vieân tín duïng phuï traùch hoà sô vay cuûa khaùch haøng ñoù. Caùc baûn chính bieân baûn hoïp vaø tôø trình seõ ñöôïc löu giöõ theo ñuùng quy ñònh. Thoâng baùo keát quaû cho khaùch haøng: Toái ña 2 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy ban tín duïng hoaëc hoäi ñoàng tín duïng ra quyeát ñònh cho vay. Sau ñoù, nhaân vieân tín duïng phuï traùch ñoù seõ thoâng baùo cho khaùch haøng. Hoaøn taát thuû tuïc phaùp lyù veà taøi saûn baûo hoä vay: Caên cöù vaøo keát quaû pheâ duyeät cuûa ban tín duïng hoaëc hoäi ñoàng tín duïng, nhaân vieân tín duïng chuyeån giao toaøn boä hoà sô ñeå chuaån bò hoà sô giaûi ngaân, chuyeån hoà sô taøi saûn ñaûm baûo keùm phöùc taïp thoâng tin keát quaû xeùt duyeät cuûa nhaân vieân phaùp lyù chöùng töø vaø quaûn lyù taøi saûn ñeå laøm thuû tuïc phaùp lyù veà taøi saûn baûo ñaûm cho khoaûn vay vaø tieán haønh thuû tuïc nhaän vaø quaûn lyù taøi saûn theá chaáp, caàm coá. Giaûi ngaân: + Khi khaùch haøng coù nhu caàu ruùt tieàn thì nhaân vieân tín duïng phuï traùch seõ caên cöù vaøo nhu caàu thöïc teá cuûa khaùch haøng vaø caên cöù keát quaû pheâ duyeät cuûa ban tín duïng trong hôïp ñoàng tín duïng ñeå tieán haønh soaïn ra baûng kheá öôùc nhaân söï. Sau khi soaïn xong thì nhaân vieân tín duïng phuï traùch khaùch haøng seõ chuyeån cho khaùch haøng vaø beân coù lieân quan kyù, sau ñoù trình cho caáp coù thaåm quyeàn cuûa ngaân haøng AÙ Chaâu kyù. + Taïo taøi khoaûn vay vaø giaûi ngaân: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng tín duïng, kheá öôùc nhaän nôï thì nhaân vieân trong boä phaän hoã trôï tín duïng seõ taïo taøi khoaûn vay thích hôïp cho khaùch haøng. Thoâng tin taïo xong caùc thoâng tin caàn thieát cho khoaûn vay thì nhaân vieân tín duïng phoái hôïp vôùi nhaân vieân kieåm soaùt hoùa khoaûn vay thì nhaân vieân tín duïng thöïc hieän giaûi ngaân cho khaùch haøng öùng tröôùc tieàn vaøo taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn giaûi ngaân baèng tieàn maët hoaëc chuyeån traû cho ngöôøi baùn, nhaø thaàu,.... + Kieåm tra giaùm saùt khoaûn vay thu goác vaø laõi. + Nhaân vieân tín duïng phuï traùch khaùch haøng vay coù traùch nhieäm thöôøng xuyeân theo ñoõi tình hình traû nôï cuûa khaùch haøng thoâng qua tình hình taøi chính baûng soá hoaëc thoâng qua baûng keâ caùc khoaûn nôï goác, laõi vay ñeán haïn phaùt sinh. Nhaân vieân tín duïng coù traùch nhieäm soaïn thö, goïi ñieän thoâng baùo cho khaùch haøng bieát khoaûn vay ñeán thôøi haïn traû goác vaø laõi. + Neáu khaùch haøng traû nôï khoâng ñuùng haïn thì nhaân vieân tín duïng phuï traùch khaùch ñoù phaûi nhaéc nhôû, ñoân ñoác khaùch haøng traû nôï cho ngaân haøng. Neáu nhaân vieân tín duïng nhaän thaáy coù nhöõng daáu hieäu baát oån trong vieäc thanh toaùn cuûa khaùch haøng thì phaûi baùo cho caáp coù thaåm quyeàn cuûa ngaân haøng AÙ Chaâu ñeå coù höôùng giaûi quyeát thoûa ñaùng. + Tröôøng hôïp maø hôïp ñoàng tín duïng coù quyeát ñònh thôøi haïn thay ñoåi laõi suaát thì khi thay ñoåi laõi suaát nhaân vieân tín duïng phaûi laøm thoâng baùo ñeå baùo caùo cho khaùch haøng bieát khi thôøi haïn thay ñoåi laõi suaát ñeán. + Maëc duø ñaõ phaân tích tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng vaø ñaõ giaûi ngaân nhöng nhaân vieân tín duïng cuõng phaûi luoân theo doõi tình hình taøi chính, kinh doanh cuûa khaùch haøng xem khaùch haøng ñaõ söû duïng voán ñuùng muïc ñích hay khoâng, ñeå kòp thôøi phaùt hieän nhöõng ruûi ro, vi phaïm ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. + Nhaân vieân tín duïng phaûi phoái hôïp voùi nhaân vieân thaåm ñònh kieåm tra laïi taøi saûn theá chaáp, caám coá hoaëc baûo laõnh. Ñoái vôùi baát ñoäng saûn thì vieäc ñaùnh giaù laïi taøi saûn theá chaáp, caàm coá hoaëc baûo laõnh ñöôïc thöïc hieän 12/ laàn. Ñoái vôùi ñoäng saûn thì 6 thaùng/ laàn. + Khi khaùch haøng coù nhu caàu cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï thì khaùch haøng phaûi göûi giaáy ñeà nghò theo maãu cho ACB theo thôøi haïn ñaõ quy ñònh trong hôïp ñoàng tín duïng. Caên cöù vaøo giaáy ñeà nghò thì ngaân haøng seõ xem xeùt coù ñoàng yù hay khoâng. + Chuyeån nôï quaù haïn: Tröôøng hôïp ñeán haïn traû nôï khaùch haøng khoâng traû hoaëc khoâng ñöôïc ngaân haøng ñoàng yù gia haïn ñieàu chænh kyø haïn nôï vaø qua ñoù thu hoài nôï tröôùc haïn nhöng trong voøng 30 ngaøy, khaùch haøng vaãn khoâng thanh toaùn ñuû nôï vay thì ngaân haøng seõ chuyeån caùc khoaûn nôï tieán haønh caùc thuû tuïc xöû lyù theo quy ñònh cuûa ngaân haøng. Thanh lyù taát toaùn khoaûn vay: + Neáu thanh lyù ñuùng haïn thì hoà sô vay seõ ñöôïc thanh lyù khi khaùch haøng thanh toaùn ñaày ñuû voán, laõi vay vaø caùc chi phí khaùc coù lieân quan. Nhaân vieân seõ thu hoài laõi, phí phaït laàn cuoái treân taøi khoaûn vay cuûa khaùch haøng, giaûi chaáp taøi chính cho khaùch haøng khi coù giaáy ñeà nghò giaûi chaáp. Sau ñoù thöïc hieän thanh lyù taøi khoaûn vay. + Neáu thanh lyù ñuùng haïn thì nhaân vieân seõ nhaän ñôn vaø trình caáp coù thaåm quyeàn kyù duyeät vaø tính toaùn, ñieàu chænh vaø nhaän laõi, phí, laõi phaït… Sau ñoù thöïc hieän thanh lyù khoaûn vay. Giaùm saùt khoaûn cho vay:Laø theo doõi khaùch haøng sau khi caáp tieàn vay, caùn boä tín duïng caàn kieåm tra tieán ñoä trieån khai phöông aùn, xem coù phuø hôïp vôùi nhöõng thoâng tin ban ñaàu hay khoâng, ñeå traùnh ruûi ro cho ngaân haøng. Caùc böôùc cuaû quy trình cho vay. Höôùng daãn thuû tuïc vay voán vaø tieáp nhaän hoà sô. Thaåm ñònh hoà sô vaø laäp tôø trình. Quyeát ñònh cho vay vaø thoâng baùo cho vay. Hoaøn taát thuû tuïc phaùp lyù veà taøi saûn ñaûm baûo nôï vay. Nhaän vaø quaûn lyù taøi saûn ñaûm baûo nôï vay. Goàm coù böôùc 16 sau Laäp hôïp ñoàng tín duïng vaø kheá öôùc nô.ï Taïo taøi khoaûn vay vaø giaûi ngaân. Löu hoà sô. Kieåm tra, theo doõi khoaûn vay – thu nôï goác vaø laõi vay. Ñaùnh giaù caùc döï aùn trung, daøi haïn ñaõ taøi trôï. Cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï. Chuyeån nôï quaù haïn. Khôûi kieän thu hoài nôï xaáu. Mieãn giaûm laõi. Thanh lyù – taát toaùn taøi khoaûn. Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp. Böôùc 1: Höôùng daãn thuû tuïc cho vay voán vaø tieáp nhaän hoà sô: Khaùch haøng coù nhu caàu vay voán, lieân heä vôùi phoøng khaùch haøng caù nhaân, phoøng kinh doanh taïi sôû giao dòch, caùc chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch trong heä thoáng ACB ñeå ñöôïc höôùng daãn thuû tuïc vay voán. A/O, Loan CSR chòu traùch nhieäm höôùng daãn khaùch haøng ñaày ñuû, chi tieát caùc thuû tuïc, ñieàu kieän vaø giaáy tôø caàn thieát veà vieäc vay voán. Böôùc 2: Thaåm ñònh hoà sô vay vaø laäp tôø trình: Ngay sau khi nhaän ñaày ñuû hoà sô vay voán töø khaùch haøng hoaëc töø Loan CSR ñöôïc phaân coâng, A/O tieán haønh: Göûi hoà sô taøi saûn ñaûm baûo cho A/A ñeå tieán haønh theá chaáp, caàm coá. Ñoàng thôøi A/O tieán haønh thaåm ñònh khaùch haøng. Ngoaøi ra trong tröôøng hôïp caàn thieát, theo quyeát ñònh cuûa Giaùm Ñoác sôû giao dòch, Giaùm Ñoác chi nhaùnh, tröôûng phoøng giao dòch A/O laäp ñeà nghò theo maãu QF – 01/PTTD, trình caáp coù thaåm quyeàn kyù duyeät vaø göûi cho tröôûng phoøng phaân tích tín duïng ñeà nghò hoã trôï phaân tích. A/O tieán haønh thaåm quyeàn khaùch haøng vaø laäp tôø trình thaåm ñònh khaùch haøng. Böôùc 3: Quyeát ñònh cho vay vaø thoâng baùo cho vay: Sau khi laäp tôø trình thaåm ñònh khaùch haøng, A/O trình caáp coù thaåm quyeàn xem xeùt vaø kyù vaøo tôø trình thaåm ñònh khaùch haøng. Sau ñoùù, A/O hoaëc C/A tieán haønh phaùt hoà sô göûi cho thö kyù BTD/HÑTD ñeå göûi ñeán caùc thaønh vieân BTD/HÑTD. Taïi buoåi hoïp BTD/HÑTD: A/O trình baøy vôùi caùc thaønh vieân cuûa buoåi hoïp veà noäi dung thaåm ñònh hoà sô vay voán cuûa khaùch haøng, phaân tích, ñaùnh giaù vaø ñöa ra quan ñieåm cuûa mình veà khoaûn vay maø khaùch haønh ñeà nghò. Trong tröôøng hôïp coù ñeà nghò hoã trôï phaân tích tín duïng vaø taùi thaåm ñònh. C/A trình baøy tôø trình cuûa mình vaø neâu leân quan ñieåm cuûa mình veà khoaûn vay vaø baûo laõnh. Caùc thaønh vieân cuûa BTD/HÑTD trao ñoåi baøn baïc vaø ñi ñeán thoáng nhaát coù cho hay khoâng vaø ñieàu kieän cho vay nhö theá naøo? Thö kyù BTD/HÑTD ghi nhaän caùc yù kieán thoáng nhaát cuûa caùc thaønh vieân vaøo bieân baûn hoïp vaø trình cho caùc thaønh vieân kyù. Thö kyù BTD/HÑTD döïa vaøo noäi dung bieân baûn hoïp coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa caùc thaønh vieân coù maët taïi buoåi hoïp ñeå laäp phuùc ñaùp thoâng baùo keát quaû xeùt duyeät khoaûn vay cho A/O. Baûn chính bieân baûn hoïp vaø caùc tôø trình, thö kyù BTD/HÑTD seõ löu theo ñuùng quy ñònh. Toái ña 2 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy BTD/HÑTD ra quyeát ñònh cho vay hoaëc khoâng cho vay, A/O hoaëc Loan CSR phaûi thoâng baùo keát quaû baèng vaên baûn cho khaùch haøng ñeà nghò khaùch haøng kyù xaùc nhaän vaø sau ñoù göûi laïi cho ACB. Böôùc 4: Hoaøn taát thuû tuïc phaùp lyù veà taøi saûn ñaûm baûo nôï vay: Caên cöù vaøo keát quaû pheâ duyeät cuûa BTD/HÑTD, A/O chuyeån giao toaøn boä hoà sô cho Loan CSR ñeå chuaån bò hoà sô giaûi ngaân. Loan CSR chuyeån hoà sô taøi saûn ñaûm baûo keøm thoâng tin keát quaû xeùt duyeät khoaûn vay cho LDO chòu traùch nhieäm hoaøn taát caùc thuû tuïc phaùp lyù veà taøi saûn ñaûm baûo cho khoaûn vay. Böôùc 5: Nhaän vaø quaûn lyù taøi saûn ñaûm baûo nôï vay: Khi khaùch haøng ñaõ hoaøn taát thuû tuïc phaùp lyù veà taøi saûn ñaûm baûo nôï vay, LDO tieán haønh thuû tuïc nhaän vaø quaûn lyù taøi saûn theá chaáp, caàm coá. Böôùc 6: Laäp HÑTD vaø KÖNN: Khi khaùch haøng coù nhu caàu ruùt tieàn vay, Loan CSR caên cöù vaøo nhu caàu thöïc teá cuûa khaùch haøng vaø pheâ duyeät cuûa BTD/HÑTD ñaõ thöïc hieän hoaøn taát, tieán haønh soaïn hôïp ñoàng tín duïng/ KÖNN. Sau ñoù chuyeån giao cho khaùch haøng kyù, sau ñoù trình cho caáp treân coù thaåm quyeàn kyù. Böôùc 7: Taïo taøi khoaûn vay vaø giaûi nhaân: Caên cöù HÑTD/KÖNN, Loan CSR chòu traùch nhieäm taïo taøi khoaûn vay thích hôïp cho khaùch haøng, sau ñoù phoái hôïp vôùi nhaân vieân kieåm soaùt hieäu löïc hoùa khoaûn vay. Böôùc 8: Löu hoà sô: Trong quaù trình khaùch haøng vay voán, Loan CSR löu tröõ hoà sô tín duïng ( baûn chính) vaø caùc hoà sô lieân quan. Böôùc 9: Kieåm tra, theo doõi khoaûn vay – thu nôï goác vaø laõi vay: A/O vaø Loan CSR thöôøng xuyeân theo doõi tình hình traû nôï, kyø haïn nôï cuûa khaùch haøng, thoâng qua TCBS hoaëc thoâng qua baûng keâ caùc khoaûn nôï goác, laõi vay ñeán haïn phaùt sinh ñeán 5 ngaøy. Caên cöù vaøo danh saùch khaùch haøng khoâng traû ñuùng haïn, A/O hoaëc Loan CSR nhaéc nhôû ñoân ñoác khaùch haøng traû nôï vaø ñeà xuaát yù kieán xöû lyù khi thaáy khaùch haøng coù daáu hieäu baát oån trong thanh toaùn hoaëc nhöõng thay ñoåi coù theå laøm aûnh höôûng ñeán khoaûn vay. Böôùc 10: Ñaùnh giaù caùc döï aùn trung, daøi haïn ñaõ taøi trôï: A/A phoái hôïp vôùi A/O tieán haønh ñaùnh giaù laïi hieän traïng, giaù trò cuûa taøi saûn ñaûm baûo nôï vay. A/O thöôøng xuyeân kieåm tra tình hình söû duïng voán vay, tình hình saûn xuaát kinh doanh, tình hình taøi chính, thu nhaäp, coâng nôï cuûa khaùch haøng ( tình hình hoaït ñoäng, doanh soá mua baùn, laõi loã…). Neáu tình hình hoaït ñoäng aûnh höôûng xaáu ñeán khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng, A/O laäp tôø trình baùo caùo vaø ñeà xuaát phöông aùn xöû lyù göûi laõnh ñaïo. Böôùc 11: Cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï: Khi khaùch haøng coù nhu caàu cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï thì khaùch haøng phaûi göûi giaáy ñieàu chænh gia haïn nôï cho ACB theo thôøi gian ñaõ ñöôïc quy ñònh trong hôïp ñoàng tín duïng. Caên cöù ñeà nghò gia haïn nôï hoaëc ñieàu chænh kyø haïn nôï, Loan CSR hoaëc A/O nhaän giaáy ñeà nghò gia haïn nôï cuûa khaùch haøng, sau ñoù laäp tôø trình thaåm khaùch haøng veà vieäc gia haïn nôï vaø trình cho BTD/HÑTD xeùt duyeät. Böôùc 12: Chuyeån nôï quaù haïn: Loan CSR thöïc hieän vieäc chuyeån nôï quaù haïn cho taøi khoaûn vay treân TCBS trong caùc tröôøng hôïp sau: Ñeán haïn traû nôï, khaùch haøng khoâng traû ñuû nôï ñeán haïn vaø khoâng ñöôïc ACB gia haïn nôï hoaëc ñieàu chænh kyø haïn nôï thì seõ chuyeån sang nôï quaù haïn. Trong tröôøng hôïp ACB quyeát ñònh thu hoài nôï tröôùc haïn nhöng trong voøng 30 ngaøy khaùch haøng vaãn khoâng thanh toaùn ñuû nôï vay thì seõ chuyeån sang nôï quaù haïn. Böôùc 13: Khôûi kieän thu hoài nôï xaáu: Caên cöù hoà sô khaùch haøng nôï quaù haïn cho Loan CSR chuyeån giao, ACBA hoaëc boä phaän xöû lyù nôï theo ñuùng quy ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï vaø toå chöùc cuûa ACBA hoaëc boä phaän xöû lyù nôï. Böôùc 14: Mieãn giaûm laõi: Böôùc 15: Thanh lyù - taát toaùn khoaûn vay: Thanh lyù ñuùng haïn: Hoà sô vay ñöôïc thanh lyù khi khaùch haøng thanh lyù ñaày ñuû voán vay, laõi vay vaø chi phí khaùc coù lieân quan. Khi khaùch haøng ñeà nghò giaûi chaáp taøi saûn, Loan CSR tieáp nhaän vaø kieåm tra dö nôï cuûa khaùch haøng vaø laøm giaáy ñeà nghò giaûi chaáp taøi saûn, sau ñoù trình cho caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. LDO sau khi nhaän ñöôïc thö ñeà nghò giaûi caáp tieán haønh laøm thuû tuïc giaûi chaáp taøi saûn theá chaáp. Thanh lyù tröôùc haïn: Loan CSR tieáp nhaän ñôn yeâu caàu thanh lyù tröôùc haïn cuûa khaùch haøng, trình caáp coù thaåm quyeàn kyù duyeät. Sau ñoù, tuøy theo saûn phaåm cho vay, Loan CSR seõ tính toaùn, ñieàu chænh vaø nhaäp laõi, phí, laõi phaït… taøi khoaûn vay treân TCBS. Teller thöïc hieän thanh lyù khoaûn vay. Böôùc 16: Kieåm tra saûn phaåm khoâng phuø hôïp: Khi coù phaùt hieän veà saûn phaåm khoâng phuø hôïp, thöïc hieän quy trình ñeå kieåm soaùt khoâng phuø hôïp. IV/ ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN CUÛA ACB – CHI NHAÙNH LONG AN TRONG 3 NAÊM 2008 ÑEÁN NAÊM 2010. Nhöõng vaán ñeà trong hoaït ñoäng tín duïng taïi ACB – CN Long An. Maëc duø, NHNN Vieät Nam ngaøy 10-8 ñaõ ban haønh Thoâng tö soá 15 quyeát ñònh caùc ngaân haøng chæ ñöôïc söû duïng 30% nguoàn voán ngaén haïn ñeå cho vay trung daøi haïn, thay cho möùc quy ñònh cuõ laø 40%, nhaèm giuùp ñaûm baûo an toaøn thanh khoaûn cho ngaân haøng.   Quy ñònh môùi naøy cuõng ñöôïc aùp duïng cho caùc coâng ty taøi chính. Rieâng ñoái vôùi quyõ tín duïng nhaân daân trung öông tyû leä söû duïng voán ngaén haïn ñeå cho vay trung vaø daøi haïn chæ laø 20%. Thoâng tö seõ coù hieäu löïc thi haønh sau 45 ngaøy vaø keå töø ngaøy coù hieäu löïc, caùc toå chöùc tín duïng coù tyû leä voán ngaén haïn cho vay trung daøi haïn cao hôn möùc quy ñònh seõ khoâng ñöôïc tieáp tuïc thöïc hieän vieäc naøy nöõa, vaø phaûi coù bieän phaùp, keá hoaïch ñieàu chænh ñeå ñeán ngaøy 1-1-2010 ñaûm baûo ñuùng tyû leä quy ñònh nhö treân. Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho bieát vieäc quaûn lyù khaû naêng chi traû cuûa caùc toå chöùc tín duïng treân thöïc teá coøn nhieàu haïn cheá, trong khi vieäc huy ñoäng voán trung daøi haïn cuûa caùc ngaân haøng cuõng ñang gaëp nhieàu khoù khaên, daãn ñeán ruûi ro tieàm aån veà cheânh leäch kyø haïn giöõa nguoàn voán vaø vieäc söû duïng voán. Do ñoù, quy ñònh môùi naøy laø caàn thieát vaø giuùp caùc toå chöùc tín duïng ñaûm baûo ñöôïc an toaøn thanh khoaûn, ñaëc bieät trong boái caûnh bò taùc ñoäng bôûi khuûng hoaûng taøi chính vaø suy thoaùi toaøn caàu hieän nay. Vieäc laáy voán ngaén haïn cho vay daøi haïn laø nguyeân nhaân gaây ra tình traïng maát thanh khoaûn taïi moät soá ngaân haøng (ñaëc bieät laø ngaân haøng nhoû), daãn ñeán cuoäc ñua laõi suaát vaøo nöûa ñaàu naêm 2008 vaø laõi suaát huy ñoäng ñaõ töøng ñöôïc ñaåy leân ñeán möùc 19%/naêm. Tuy nhieân, theo caùc ngaân haøng, vieäc ñieàu chænh tyû leä naøy seõ taïo ra nhieàu khoù khaên cho ngaân haøng vì hieän nay haàu heát nhöõng ngöôøi göûi tieàn ñeàu chuû yeáu nhaém ñeán caùc kyø haïn ngaén döôùi 12 thaùng. Taïi phaàn lôùn caùc ngaân haøng coå phaàn hieän nay, tyû leä voán huy ñoäng trung daøi haïn chæ chieám töø 10% ñeán 20% treân toång nguoàn voán huy ñoäng. Cho duø vaäy, nhöng ngaân haøng AÙ chaâu – Chi Nhaùnh Long An ñaõ quaûn lyù raát toát hieäu quaû töø voán huy ñoäng ngaén haïn, ñaëc bieät laø hoaït ñoäng tín duïng ngaøy ñaït hieäu suaát khoâng gaây khoù khaên lôùn veà vieäc cho vay, haøng naêm khoâng chæ huy ñoäng gia taêng maø tyû leä cuûa cho vay ngaén haïn, trung daøi haïn vaãn taêng raát maïnh, chính saùch laõi suaát huy ñoäng cao, hôïp lyù => keùo theo lôïi nhuaän taêng nhanh vaãn ñaûm baûo an toaøn ruûi ro tín duïng. Baûng 4: Lôïi Nhuaän Ñvt: Trieäu ñoàng Chæ tieâu 2008 2009 2010 Lôïi nhuaän 6,600 5,500 11,500 Nguoàn: Phoøng tín duïng ACB – Chi Nhaùnh Long An Bieåu 4: Lôïi nhuaän cuûa ngaân haøng qua caùc naêm. Ñvt: Trieäu ñoàng Nhìn vaøo bieåu ñoà ta thaáy, Lôïi nhuaän naêm 2009 thaáp hôn so vôùi naêm 2008, 2010, vaäy nguyeân nhaân laø: Söï can thieäp maïnh tay cuûa chính phuû haàu heát caùc quoác gia treân theá giôùi thoâng qua chính saùch nôùi loûng tieàn teä vaø taêng chi ngaân saùch, naêm 2009 kinh teá theá giôùi daàn hoài phuïc sau cuoäc khuûng hoaûng taøi chính kinh teá toaøn caàu 2008. Cuøng vôùi chuû tröông kích caàu vaø ngaên chaën suy giaûm kinh teá, söï chuyeån höôùng chính saùch tieàn teä töø thaét chaët sang nôùi loûng laø yeáu toá taïo ñieàu kieän ñeå ngaønh ngaân haøng phuïc hoài ñaø taêng tröôûng trong naêm 2009, ñaëc bieät laø veà tín duïng. Beân caïnh ñoù, so vôùi naêm 2008 dieãn bieán chính saùch tieàn teä naêm 2009 cuõng coù phaàn oån ñònh hôn vôùi 2 laàn ñieàu chænh laõi suaát cô baûn. Thò tröôøng ngaân haøng naêm 2009 vaãn coøn nhieàu dieãn bieán phöùc taïp vaø aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán lôïi nhuaän cuõng nhö taêng tröôûng quy moâ cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. Trong ñoù ñaùng chuù yù laø caùc vaán ñeà caêng thaúng ngoaïi teä; söï thay ñoåi chính saùch töø khuyeán khích taêng tín duïng ñaàu naêm (thoâng qua goùi cho vay hoã trôï laõi suaát 4% töø 01/02/2009) chuyeån sang kieåm soaùt chaët taêng tröôûng tín duïng töø cuoái quyù II vaø chaám döùt hoã trôï laõi suaát ngaén haïn töø cuoái naêm 2009; cuõng nhö quy ñònh chaám döùt caùc hoaït ñoäng kinh doanh vaøng taøi khoaûn, hoaït ñoäng cuûa caùc trung taâm giao dòch vaøng. Tuy coù nhieàu nguyeân nhaân xaûy ra trong naêm 2009, nhöng sang naêm 2010 baèng thaùi ñoä laøm vieäc tích cöïc ñoàng thôøi aùp duïng chính saùch quaûn lyù toát, kòp thôøi vaø quaùn trieät ôû treân Hoäi Sôû xuoáng maø Giaùm Ñoác vaø caùc caùn boä, nhaân vieân ngaân haøng ñaõ khaéc phuïc nhöõng khoù khaên, ñem laïi lôïi nhuaän raát cao, khaû quan =>taïo ra lôïi theá veà thöông hieäu, uy tín cuûa ngaân haøng ñoái vôùi khaùch haøng keå caû ñoái thuû caïnh tranh. Nhöõng maët coøn toàn taïi vaø nguyeân nhaân. a/ Toàn taïi. Beân caïnh nhöõng keá quaû ñaït ñöôïc nhö ñaõ noùi ôû phaàn treân, thì hoaït ñoäng tín duïng taïi ACB – chi nhaùnh Long An vaãn coøn nhieàu maët khoù khaên, haïn cheá caàn khaéc phuïc nhö: Coâng taùc quaûn lyù Marketing chöa ñöôïc ngaân haøng phaùt huy tích cöïc. Ngaân haøng cho vay theo keá hoaïch cuûa nhaø nöôùc ôû 1 soá döï aùn haøng naêm theo chæ ñònh chính phuû, 1 vaøi dich vuï ngaân haøng nhaø nöôùc khoâng cho pheùp kinh doanh, ví duï: vay ñaàu tö vaøng. => tính chuû ñoäng cuûa ngaân haøng coøn phuï thuoäc, haïn cheá => hieäu quaû kinh teá döï aùn, kinh doanh khoâng cao. Caùc dòch vuï tín duïng chöa ñöôïc khai thaùc vaø phaùt huy toaøn dieän. Nhaân vieân caùn boä trong ngaân haøng coøn thieáu => tìm kieám nhieàu döï aùn coù hieäu quaû, khaû thi cuõng gaëp nhieàu khoù khaên. b/ Nguyeân nhaân. Veà phía ngaân haøng: Ñòa baøn hoaït ñoäng: Cô sôû haï taàng coøn thaáp, quy moâ xaây döïng nhoû, taäp trung ôû khu vöïc coù daân cö kinh doanh nhoû leû, ít kinh doanh lôùn, tìm kieám khaùch haøng ôû nôi xa, gaây khoù khaên cho nhaân vieân thaåm ñònh. Trang thieát bò: Maëc duø coù ñoåi môùi ñeå phuïc vuï toát hôn caùc dòch vuï ñoái vôùi khaùch, nhöng nhìn chung thì vaãn chöa ñaùp öùng toát nhaát nhu caàu laøm vieäc cuûa caùc caùn boä nhaân vieân vaø caû khaùch haøng. Huy ñoäng voán: Naèm trong vò trí caïnh tranh maïnh vôùi nhieàu ngaân haøng, caùc oå chöùc tín duïng huy ñoäng voán khaùc nhö: Ngaân haøng Ñoâng Aù, Sacombank, ngaân haøng Coâng Thöông, Quyõ tín duïng nhaân daân… raát khoù ñeå huy ñoäng voán deã daøng. Dòch vuï ngaân haøng chöa ña daïng, coøn haïn cheá vaø thieáu söï quan taâm. Beân khaùch haøng: Muoán ñöôïc vay voán ñeå môû roäng saûn xuaát kinh doanh nhöng ñieàu kieän caàn vaø ñuû khi thöïc hieän hôïp ñoàng cho vay thì khoâng thoûa maõn ngaân haøng nhö: taøi saûn caàm coá, theá chaáp ñöôïc ngaân haøng ñònh giaù khoâng ñuû vôùi nhu caàu cho vay cuûa khaùch; hay baûng baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp coù vaàn ñeà; hoaëc khoâng coù giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh hôïp phaùp…=>ngaân haøng khoâng ñaùp öùng ñöôïc =>lôïi nhuaän ngaân haøng khoâng cao. Neáu khaùch haøng ñaùp öùng ñuû ñieàu kieän ñöôïc vay, nhöng do kinh doanh keùm hieäu quaû, döï aùn khoâng khaû thi =>thua loã, phaù saûn =>thu hoài nôï ngaân haøng gaëp khoù khaên. Khi ngaân haøng cho pheùp khaùch haøng vay, ñeán haïn thanh toaùn, khaùch haøng chay lì khoâng muoán traû ñuùng haïn, hoaëc ñöa ra nhieàu lyù do ñeå khoâng traû maø duøng voán vay ñeå kinh doanh tieáp…=>voøng quay voán ngaân haøng gaëp khoù khaên. CHÖÔNG III NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP NHAÈM ÑEM LAÏI HIEÄU QUAÛ TOÁT CHO HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN TAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN AÙ CHAÂU – CHI NHAÙNH LONG AN a&b I/ GIAÛI PHAÙP MANG LAÏI HIEÄU QUAÛ TOÁT CHO HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN TAÏI ACB – CHI NHAÙNH LONG AN. Taêng cöôøng hoaït ñoäng huy ñoäng voán cho ngaân haøng. Vieäc huy ñoäng voán thì coù nguoàn huy ñoäng khaùc nhau, cuõng coù nhieàu khoù khaên, vöôùng maéc khoù giaûi quyeát, sau ñaây laø moät vaøi caùch ñeå huy ñoäng voán cho ngaân haøng AÙ Chaâu – Chi nhaùnh Long An: Huy ñoäng voán cho ngaân haøng töø vieäc cho vay baát ñoäng saûn, cho thueâ taøi chính. Taêng cöôøng huy ñoäng voán trung, daøi haïn cuûa caùc ngaân haøng keát hôïp naâng cao tyû leä söû duïng voán ngaén haïn ñeå cho vay trung daøi, haïn. Aùp duïng chính saùch taêng laõi suaát ñoái vôùi tieàn göûi tieát kieäm baèng VNÑ, vaøng, USD, ñoàng thôøi coù chöông trình öu ñaõi ñoái vôùi khaùch haøng truyeàn thoáng. Hieän nay, thì raát coù nhieàu hình thöùc caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng thöông maïi ñeå huy ñoäng voán, vaø vieäc phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng cuõng laø yeáu toá taùc ñoäng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán ACB– Chi nhaùnh Long An nhaèm hoã trôï huy ñoäng voán cho ngaân haøng nhö: Taêng cöôøng dòch vuï thanh toaùn nhö thanh toaùn chuyeån tieàn, tín duïng chöùng töø, thanh toaùn nhôø thu… thanh toaùn caøng nhanh vaø coù hieäu quaû khoâng nhöõng ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch maø coøn taïo theâm nguoàn voán cho ngaân haøng. Caàn trieån khai caùc dòch vuï hoã trôï môùi, hieän ñaïi ñeå huy ñoäng voán cho ngaân haøng nhö: chuyeån khoaûn, göûi tieàn, ruùt tieàn baèng maùy ATM, mua saém thanh toaùn baèng theû… => theå hieän hình aûnh, chaát löôïng ngaân haøng => thu huùt khaùch haøng ñeán vôùi ngaân haøng. Naâng cao chaát löôïng coâng taùc ñaøo taïo chuyeân moân hoùa cho caùn boä tín duïng. Coù nhieàu yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp, hayhôïp taùc xaõ, ngaân haøng hay laø toå chöùc kinh teá… thì trong ñoù, nhaân toá con ngöôøi luoân luoân giöõ vai troø quan troïng vaø khoâng theå thieáu ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi noùi chung vaø ngaønh ngaân haøng noùi rieâng ôû baát kyø thôøi ñaïi naøo, neáu ñi chuyeân saâu ñeå phaân tích veà vaán ñeà naøy thì coù raát nhieàu ñieàu phaûi ñeà caäp ñeán. Rieâng trong thöïc teá ta nhaän thaáy raèng, Ngaân Haøng naøo coù nhieàu ñoäi nguõ caùn boä nhanh nheïn, ñoaøn keát, saùng taïo, laøm vieäc ñoäc laäp, chòu aùp löïc coâng vieäc cao vaø khoâng ngöøng hoïc hoûi thì ngaân haøng ñoù seõ coù choå ñöùùng treân thò tröôøng, phaùt trieån ngaøy caøng vöõng maïnh vaø coù khaû naêng vöôït qua nhöõng khoù khaên, soùng gioù tröôùc maét cuûa cô cheá thò tröôøng ngaøy nay ñaày nguy hieåm, khaéc nghieäp. Do ñoù, vaán ñeà naâng cao trình ñoä cuûa caùn boä ngaân haøng, ñaëc bieät laø caùn boä tín duïng luoân laø nhieäm vuï caáp baùch caàn phaûi tieán haønh vì: Ñaát nöôùc ta ñang trong thôøi kyø hoäi nhaäp kinh teá, coù nhieàu cô hoäi phaùt trieån hôn ñoàng thôøi cuõng laø moâi tröôøng caïnh tranh raát khoác lieät cuûa neàn kinh teá nöôùc ta noùi chung vaø caùc ngaân haøng noùi rieâng, do ñoù, ta phaûi naâng cao trình ñoä caùn boä nhaân vieân ngaân haøng neáu khoâng thì ta seõ bò thua thieät trong kinh doanh, maát lôïi nhuaän vaø caû thò phaàn ñoái vôùi ñoái thuû. Ngaøy nay thì khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä ñaõ phaùt trieån maïnh goùp phaàn khoâng nhoû ñoái vôùi söï thaønh coâng cuûa baát kyø toå chöùc kinh teá naøo keå caû ngaân haøng. Neáu kyõ thuaät caøng hieän ñaïi, phöùc taïp hôn tröôùc => maùy moùc, thieát bò, phaàn meàm cuûa ngaân haøng seõ thay ñoåi theo => caùn boä, nhaân vieân khoù söû duïng => caàn phaûi naâng cao trình ñoä caùn boä ngaân haøng ñeå baét kòp thôøi ñaïi =>vaän haønh toát coâng ngheä, giaûi quyeát nhanh coâng vieäc. Ñöùng tröôùc nhöõng lyù do raát khaùch quan nhö treân, toâi xin ñöa ra moät vaøi giaûi phaùp cho ngaân haøng tham khaûo ñeå tieán haønh toát vaán ñeà treân: Thöôøng xuyeân môû lôùp hoïc cho caùn boä ngaân haøng ñeå boài döôõng kyõ naêng giaûi quyeát caùc tình huoáng xaûy ra thöïc teá ñoái vôùi khaùch haøng. Thöôøng xuyeân kieåm tra, ñoân ñoác, caùn boä vaø nhaân vieân ngaân haøng laøm toát coâng vieäc ñöôïc giao. Thöôûng cho ai laøm vieäc tích cöïc coù hieäu quaû, phaït ñoái vôùi nhöõng nhaân vieân löôøi bieáng, troán vieäc. Boài döôõng ñoäi nguõ caùn boä ngaân haøng treû, coù naêng löïc, trí saùng taïo, haêng haùi, nhieät tình, khieâm toán, hoïc hoûi kinh nghieäm ñoäi nguõ caùn boä ñi tröôùc, kheùo leùo xöû lyù trong moïi tình huoáng. Khi phaân coâng vieäc thì caáp treân phaûi bieát naêng löïc cuûa töøng nhaân vieân mình, phaân coâng ñuùng ngöôøi, ñuùng coâng vieäc, khoâng phaân coâng choøng cheùo leân nhau, gaén coâng vieäc vaø traùch nhieäm leân ngöôøi ñöôïc phaân coâng roû raøng. Khi ñöôïc phaân coâng thì caùn boä ngaân haøng phaûi bieát mình ñang laøm gì? Laøm nhö theá naøo? Phaân coâng coâng vieäc laøm sao cho hôïp lyù, tieát kieäm ñöôïc thôøi gian? Ñeå coù hieäu quaû toát cho ngaân haøng vaø cho baûn thaân. Thieát laäp moái quan heä toát vôùi khaùch haøng. Trong moái quan heä vôùi khaùch haøng, caùc ngaân haøng caàn taïo söï bình ñaúng thöïc söï vôùi khaùch haøng nhö laéng nghe yù kieán cuûa khaùch haøng, tö vaán cho khaùch haøng, tieáp ñoùn thaân thieän… Beân caïnh ñoù, ngaân haøng phaûi thöïc hieän moät soá chính saùch vôùi khaùch haøng coù uy tín laâu naêm (khaùch haøng truyeàn thoáng) nghóa laø aùp duïng moät khung laõi suaát öu ñaõi khi vay, thôøi haïn gia haïn nôï… Ñoàng thôøi, cuõng caàn coù 1 vaøi chöông trình khuyeán maïi khaùch haøng khi ñeán vôùi ngaân haøng ñeå giao dòch nhö: ruùt thaêm truùng thöôûng, taëng quaø löu nieäm, laøm theû ATM mieãn phí, taêng laõi suaát cao ôû thaùng ñaàu tieân khi göûi tieát kieäm… => taïo ra lôïi nhuaän toát cho ngaân haøng. Tăng cường kiểm soát nội bộ Ngân hàng cần tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ thường xuyên hơn, xây dựng nề nếp làm việc với phương châm "kỷ cương, kỷ luật, sáng tạo và hiệu quả". Kiên quyết xử lý những tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ Ngân hàng. Có như vậy việc đảm bảo tín dụng tại Ngân hàng mới thực sự hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng. II/ KIEÁN NGHÒ Ñoái vôùi ngaân haøng nhaø nöôùc. Maëc duø, cô cheá chính saùch ñoái vôùi hoaït ñoäng tín duïng ñaõ khoâng ngöøng hoaøn thieän vaø coù nhieàu ñoåi môùi tích cöïc, nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi hôn cho caùc ngaân haøng thöông maïi giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà vöôùng maéc trong quaù trình laøm thuû tuïc nhö: theá chaáp, caàm coá, cho vay, chính saùch xöû lyù nôï, baûo laõnh… =>Ngaân haøng thöông maïi môû roäng ñöôïc hoaït ñoäng tín duïng ñem laïi hieäu quaû, tieát kieäm chi phí. Beân caïnh ñoù, thì cuõng coù 1 soá quy ñònh trong vaên baûn phaùp luaät ñaõ laøm cho ngaân haøng gaëp khoâng ít khoù khaên khi thöïc hieän vì chöa phuø hôïp vôùi thöïc teá. Caùc vaên baûn lieân quan ñeán tín duïng thì ñaõ quaù nhieàu maø Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc coøn coù theâm caùc coâng vaên, thoâng tö, nghò quyeát, chæ thò ôû caùc caáp, caùc ngaønh quaù cuï theå, phöùc taïp => Caùn boä tín duïng cuûa NHTM caàn phaûi tham chieáu nhieàu loaïi vaên baûn khi thöïc hieän. Ñeà nghò NHNN caàn nghieân cöùu, xem xeùt laïi heä thoáng vaên baûn phaùp luaät 1 caùch khoa hoïc, nhanh choùng vaø an toaøn hôn, ñaëc bieät laø hoaøn thieän caùc cô cheá chính saùch lieân quan ñeán hoaït ñoäng tín duïng. Kieán nghò ñoái vôùi nhaø nöôùc. Caàn coù bieän phaùp höõu hieäu trong chính saùch vó moâ, taïo moâi tröôøng phaùp lyù thoâng thoaùng, an toaøn phuø hôïp vôùi cô cheá thò tröôøng vaø hoaøn thieän caùc boä luaät nhaèm taïo ra haønh lang phaùp lyù vöõng chaéc cho caùc Toå chöùc tín duïng hoaït ñoäng thuaän lôïi hôn. Coù caùc chính saùch hôïp lyù nhaèm duy trì neàn kinh teá phaùt trieån oån ñònh vöõng chaéc, khuyeán khích hình thaønh vaø phaùt trieån thò tröôøng tieàn teä, thò tröôøng voán, thò tröôøng chöùng khoaùn taïo tieàn ñeà thuùc ñaåy ñoåi môùi coâng ngheä Ngaân haøng Vieät Nam töøng böôùc hoäi nhaäp vaøo neàn taøi chính hieän ñaïi treân theá giôùi. Cho pheùp caùc ngaân haøng töï baùn taøi saûn baûo ñaûm theá chaáp ñeå xöû lyù nôï quaù haïn chæ qua trung taâm dòch vuï baùn ñaáu giaù taøi saûn khi coù söï thoûa thuaän giöõa ngaân haøng vaø beân tham gia theá chaáp taøi saûn. Nhaø nöôùc sôùm ban haønh chính saùch cuï theå veà vieäc cho thueâ ñaát hoaëc giao ñaát trong thôøi gian daøi oån ñònh, ñeå caùc doanh nghieäp yeân taâm boû voán ñaàu tö, kinh doanh, hoã trôï phaùt trieån kinh teá. Ñoái vôùi ngaân haøng ACB – Chi nhaùnh Long An. Quy trình tín duïng caàn ruùt ngaén bôùt, tieán haønh caùc vaên baûn, thuû tuïc phaûi nhanh choùng, kòp thôøi, ñöøng quaù phöùc taïp vaø rôøm raø. Caàn thöôøng coù chöông trình ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä ngaân haøng ñeå naâng cao kieán thöùc phaùp luaät, ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuõng nhö ø trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï ñöôïc toát hôn. Ñaëc bieät laø caùn boä tín duïng ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cho ngaân haøng vaø khaùch haøng ñeå mang laïi hieäu quaû toát cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng noùi chung vaø chaát löôïng tín duïng noùi rieâng. Ban Giaùm Ñoác ngaân haøng caàn phaûi xaây döïng 1 caùch chi tieát vaø quaùn trieät xuoáng töøng chi nhaùnh ngaân haøng, töøng caùn boä ngaân haøng ñoái vôùi quy trình phaân tích tín duïng. Caàn theå hieän roõ nhöõng noäi dung maø caùn boä tín duïng phaûi laøm nhö theá naøo khi quyeát ñònh cho vay, ñeå haïn cheá ruûi ro khi cho vay. Thöôøng xuyeân laéng nghe yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc caùn boä nhaân vieân trong töøng ngaân haøng, töøng boä phaän, ñeå xem xeùt vaø ñaùnh giaù. KEÁT LUAÄN ùåù. Ngân Hàng TMCP Á Châu là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, trong đó Ngân Hàng Á Châu – Chi Nhánh Long An là một chi nhánh ACB đầu tiên tại thị xã Tân An đã hoạt động tốt đem lại lợi nhuận không nhỏ cho Ngân hàng Á Châu. Trong thời gian thực tập ở đây, em có cơ hội nhìn thấy sự làm việc 1 cách logic, tích cực của các cán bộ trong ngân hàng, hiểu biết thêm về quá trình hoạt động của 1 ngân hàng là như thế nào? Bổ sung thêm những kiến thức còn sót khi học ở giảng đường Đại học và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế ra sao? Ñể từ đó hiểu sâu hơn, cặn kẽ hơn những gì đã được học. Cũng trong thời gian thực tập, em cũng nhận rỏ học ở sách vỡ là chưa đủ mà còn phải tiếp xúc thực tế với những tình huống xảy ra. Ñoàng thôøi em cuõng phaàn naøo naém baét ñöôïc thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng taïi Chi nhaùnh Long An. Töø ñoù, em maïnh daïn ñeà xuaát moät soá yù kieán vaø giaûi phaùp nhaèm goùp phaàn nhoû beù cuûa mình vaøo vieäc naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng ngaén haïn taïi ñôn vò. Do trình độ còn hạn chế cũng như thời gian thực tập tìm hiểu chưa nhiều neân em không tránh khỏi một số sai sót trong baøi baùo caùo“Tín Duïng Ngaén Haïn Taïi Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn AÙ Chaâu – Chi Nhaùnh Long An”À. Rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của toàn thể các cán bộ ngân hàng, các thầy cô giáo, đặc biệt là Giám Đốc và các anh chị đang công tác tại Bộ phận tín dụng để bài báo cáo của em thêm phần phong phú về lý luận và sát với thực tiễn của Ngân hàng. Cuoái cuøng moät laàn nöõa Em xin thành thaät caùm ơn và mong ngân hàng TMCP Á Châu – Chi Nhánh Long An luôn luôn hoạt động tốt, ACB ngày càng được mở rộng, thương hiệu ngày càng nâng cao, thu hút được nhiều khách hàng đến với Ngân Hàng hôn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cồ phần á châu chi nhánh long an.docx
Luận văn liên quan