Đề tài Gỗ trong thiết kế nội thất

ĐỀ TÀI: GỖ TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT MỤC LỤC: CHƯƠNG I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2. Ý NGHĨA VIỆC NGHIÊN CỨU 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. TỔNG QUAN CHUNG 2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4. NHỮNG ĐỀ XUẤT MỚI 5. ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU VÀO CÔNG TRÌNH NỘI THẤT CHƯƠNG III : KẾT LUẬN CHƯƠNG IV :TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 .LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Giới thiệu chung về đề tài và lý do chọn đề tài: Từ thời nguyên thủy con người đã biết dùng hang động làm chỗ che mưa che nắng, giữ ấm trong mùa đông và chống thú dữ, tiến xa hơn một bước họ đã biết dùng các thân cây và các loại sợi thiên nhiên để dựng nhà và che thân. Đến thời đại của chúng ta - con người hiện đại- nhu cầu cuộc sống đã đẩy con người tiến xa hơn nữa trong cuộc hành trình hướng về cái đẹp, và sự tiện ích trong không gian sống; một chốn đi về không thể thiếu của con người, đó là “ngôi nhà “, nơi chúng ta có thể quây quần bên nhau trong những bữa cơm đầm ấm, cùng nhau chia sẻ những vất vả của cuộc sống đời thường hay đơn giản là để tận hưởng chút ngọt ngào của cuộc sống mang lại, bỏ xa những xô bồ nhộn nhịp của hiện thực xã hội ! Trong bối cảnh cuộc sống phát triển như hiện nay, việc xây dựng một căn nhà đã từng buớc thể hiện được mong muốn hướng tới vẻ đẹp thẩm mỹ của từng chủ nhân, như người ta thuờng nói “nhà tôi phải giống tôi”, một câu nói đầy hàm ý, ẩn chứa bên trong là sự trìu mến và tự hào về những gì thuộc cái rất riêng của mình, rất thân thương . Đã qua rồi cái thời đơn giản hóa và rập khuôn ngôi nhà mình như mọi nhà khác, người dân đã dần ý thức được sự cần thiết của một kiến trúc sư trong việc thiết kế và lựa chọn vật liệu phù hợp với tính cách, điều kiện và sở thích của từng người. Họ đã nhận thức được những chuẩn mực về công năng của một ngôi nhà . Để xây dựng được một căn nhà theo đúng các quy chuẩn thiết kế, thỏa mãn được nhu cầu thẩm mỹ của người sử dụng trong xu thế hiện nay, chúng ta không thể quên nói đến vật liệu, một phần vô cùng quan trọng trong xây dựng và thiết kế nội thất, vật liệu không chỉ đơn thuần là đặt nền móng, tạo một chỗ đứng vững chắc cho ngôi nhà, nó còn mang một công năng khác nữa_ nó tạo nên vẻ lộng lẫy, hoành tráng và quyến rũ cho công trình_ và làm tăng cảm xúc của con người khi được sử dụng đúng cách với không gian nội thất bên trong. Vì vậy mà ngày nay khi xã hội càng phát triển con người càng có xu hướng tìm kiếm về cuội nguồn trong cuộc sống hiện đại,và gỗ không thể thiếu trong các công trình xây dựng,làm đồ thủ công mỹ nghệ trang trí bất kỳ nơi nào mà chúng ta muốn. Gỗ là vật liệu không thể thiếu trong trang trí nội thất,làm cho căn phòng trở nên có chiều sâu và sang trọng hơn và làm ấm không gian. Gỗ là vật liệu thiên nhiên được sử dụng khá rộng rãi trong xây dựng và trong sinh hoạt vì những ưu điểm cơ bản sau: Sôû dó goã ù ñöôïc söû duïng nhieàu nhö vaäy laø vì goã coù theå caùch nhieät,caùch ñieän,ngaên aåm toát,nhieät giaõn nôû beù.Goã meàm neân coù theå duøng caùc maùy moùc,duïng cuï ñeå cöa,xeû baøo,khoan,taùch,cheû vôùi vaän toác cao.Deã noái gheùp baèng ñinh,moäng,keo daùn. Goã coù vaân thôù ñeïp,deã nhuoäm maøu,deã trang söùc beà maët,deã phaân li baèng hoùa chat duøng deå saûn xuaát giaáy vaø tô nhaân taïo.Tuy nhieân cuõng coù nhieàu haïn cheá nhö daøn hoài thaáp,deã bieán hình,nöùt neû. Do tính chất cơ lý của các loại gỗ không đồng nhất như: độ ẩm cao, đễ hút nước khi tiếp xúc với môi trường nóng ẩm làm thay đổi kích thước hình học sau khi gia công, dễ cong vênh, nứt tách; bản thân các loại gỗ đều có khuyết tật như mắt chết làm giảm khả năng chịu lực, dễ cháy; nên sấy tẩm gỗ ( tuỳ theo công nghệ) trước khi gia công đưa vào sử dụng là biện pháp nâng cao chất lượng gỗ. Bên cạnh đó màu sắc và vân gỗ rất khác nhau, tùy theo từng loại màu sắc cũng thay đổi do chủng loại, độ ẩm, tình trạng bảo quản và sơ chế. Độ dẫn nhiệt của gỗ không lớn, phụ thuộc nhiều vào độ rỗng ,độ ẩm và thớ gỗ, hệ số dẫn nhiệt trung bình là 0,14 – 0,26 kcal/m.O.h. Khi khối lượng, độ ẩm và thể tích thay đổi thì tính dẫn nhiệt cũng tăng. Ngoài ra gỗ cũng là vật liệu có tính truyền âm tốt, nhanh hơn không khí 2 – 17 lần Trong quaù trình söû duïng goã caùc nhaø kinh doanh luoân quan taâm ñeán caùc ñaêc tính cô hoïc,vaät lyù hoïc vaø caùc ñaëc ñieåm thaåm myõ.Trong ñoù ñaëc bieät chuù troïng ñeán chæ tieâu “tæ troïng”,tæ troïng caøng lôùn goã caøng toát ,ñöôïc ño ôû traïng thaùi goã coøn ñoä aåm 15% . Ở nước ta gỗ là vật liệu rất phổ biến. Rừng Việt Nam có nhiều loại gỗ tốt và quý vào bậc nhất thế giới. Khu Tây Bắc có nhiều rừng già và có nhiều loại gỗ quý như: trai, đinh, lim, lát, mun, pơmu. Rừng Việt Bắc có lim, nghiến, vàng tâm. Rừng Tây Nguyên có cẩm lai, hương .

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 10711 | Lượt tải: 58download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Gỗ trong thiết kế nội thất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑEÀ TAØI: GOÃ TRONG THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT MUÏC LUÏC: CHÖÔNG I : ÑAËT VAÁN ÑEÀ LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI YÙ NGHÓA VIEÄC NGHIEÂN CÖÙU MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU CHÖÔNG II : GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ TOÅNG QUAN CHUNG HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU CHÍNH NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU NHÖÕNG ÑEÀ XUAÁT MÔÙI ÖÙNG DUÏNG NGHIEÂN CÖÙU VAØO COÂNG TRÌNH NOÄI THAÁT CHÖÔNG III : KEÁT LUAÄN CHÖÔNG IV :TAØI LIEÄU THAM KHAÛO CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 .LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Giới thiệu chung về đề tài và lý do chọn đề tài: Từ thời nguyên thủy con người đã biết dùng hang động làm chỗ che mưa che nắng, giữ ấm trong mùa đông và chống thú dữ, tiến xa hơn một bước họ đã biết dùng các thân cây và các loại sợi thiên nhiên để dựng nhà và che thân. Đến thời đại của chúng ta - con người hiện đại- nhu cầu cuộc sống đã đẩy con người tiến xa hơn nữa trong cuộc hành trình hướng về cái đẹp, và sự tiện ích trong không gian sống; một chốn đi về không thể thiếu của con người, đó là “ngôi nhà “, nơi chúng ta có thể quây quần bên nhau trong những bữa cơm đầm ấm, cùng nhau chia sẻ những vất vả của cuộc sống đời thường hay đơn giản là để tận hưởng chút ngọt ngào của cuộc sống mang lại, bỏ xa những xô bồ nhộn nhịp của hiện thực xã hội ! Trong bối cảnh cuộc sống phát triển như hiện nay, việc xây dựng một căn nhà đã từng buớc thể hiện được mong muốn hướng tới vẻ đẹp thẩm mỹ của từng chủ nhân, như người ta thuờng nói “nhà tôi phải giống tôi”, một câu nói đầy hàm ý, ẩn chứa bên trong là sự trìu mến và tự hào về những gì thuộc cái rất riêng của mình, rất thân thương . Đã qua rồi cái thời đơn giản hóa và rập khuôn ngôi nhà mình như mọi nhà khác, người dân đã dần ý thức được sự cần thiết của một kiến trúc sư trong việc thiết kế và lựa chọn vật liệu phù hợp với tính cách, điều kiện và sở thích của từng người. Họ đã nhận thức được những chuẩn mực về công năng của một ngôi nhà . Để xây dựng được một căn nhà theo đúng các quy chuẩn thiết kế, thỏa mãn được nhu cầu thẩm mỹ của người sử dụng trong xu thế hiện nay, chúng ta không thể quên nói đến vật liệu, một phần vô cùng quan trọng trong xây dựng và thiết kế nội thất, vật liệu không chỉ đơn thuần là đặt nền móng, tạo một chỗ đứng vững chắc cho ngôi nhà, nó còn mang một công năng khác nữa_ nó tạo nên vẻ lộng lẫy, hoành tráng và quyến rũ cho công trình_ và làm tăng cảm xúc của con người khi được sử dụng đúng cách với không gian nội thất bên trong. Vì vậy mà ngày nay khi xã hội càng phát triển con người càng có xu hướng tìm kiếm về cuội nguồn trong cuộc sống hiện đại,và gỗ không thể thiếu trong các công trình xây dựng,làm đồ thủ công mỹ nghệ trang trí bất kỳ nơi nào mà chúng ta muốn. Gỗ là vật liệu không thể thiếu trong trang trí nội thất,làm cho căn phòng trở nên có chiều sâu và sang trọng hơn và làm ấm không gian. Gỗ là vật liệu thiên nhiên được sử dụng khá rộng rãi trong xây dựng và trong sinh hoạt vì những ưu điểm cơ bản sau: Sôû dó goã ù ñöôïc söû duïng nhieàu nhö vaäy laø vì goã coù theå caùch nhieät,caùch ñieän,ngaên aåm toát,nhieät giaõn nôû beù.Goã meàm neân coù theå duøng caùc maùy moùc,duïng cuï ñeå cöa,xeû baøo,khoan,taùch,cheû vôùi vaän toác cao.Deã noái gheùp baèng ñinh,moäng,keo daùn. Goã coù vaân thôù ñeïp,deã nhuoäm maøu,deã trang söùc beà maët,deã phaân li baèng hoùa chat duøng deå saûn xuaát giaáy vaø tô nhaân taïo.Tuy nhieân cuõng coù nhieàu haïn cheá nhö daøn hoài thaáp,deã bieán hình,nöùt neû. Do tính chất cơ lý của các loại gỗ không đồng nhất như: độ ẩm cao, đễ hút nước khi tiếp xúc với môi trường nóng ẩm làm thay đổi kích thước hình học sau khi gia công, dễ cong vênh, nứt tách; bản thân các loại gỗ đều có khuyết tật như mắt chết làm giảm khả năng chịu lực, dễ cháy; nên sấy tẩm gỗ ( tuỳ theo công nghệ) trước khi gia công đưa vào sử dụng là biện pháp nâng cao chất lượng gỗ. Bên cạnh đó màu sắc và vân gỗ rất khác nhau, tùy theo từng loại màu sắc cũng thay đổi do chủng loại, độ ẩm, tình trạng bảo quản và sơ chế. Độ dẫn nhiệt của gỗ không lớn, phụ thuộc nhiều vào độ rỗng ,độ ẩm và thớ gỗ, hệ số dẫn nhiệt trung bình là 0,14 – 0,26 kcal/m.O.h. Khi khối lượng, độ ẩm và thể tích thay đổi thì tính dẫn nhiệt cũng tăng. Ngoài ra gỗ cũng là vật liệu có tính truyền âm tốt, nhanh hơn không khí 2 – 17 lần Trong quaù trình söû duïng goã caùc nhaø kinh doanh luoân quan taâm ñeán caùc ñaêc tính cô hoïc,vaät lyù hoïc vaø caùc ñaëc ñieåm thaåm myõ.Trong ñoù ñaëc bieät chuù troïng ñeán chæ tieâu “tæ troïng”,tæ troïng caøng lôùn goã caøng toát ,ñöôïc ño ôû traïng thaùi goã coøn ñoä aåm 15% . Ở nước ta gỗ là vật liệu rất phổ biến. Rừng Việt Nam có nhiều loại gỗ tốt và quý vào bậc nhất thế giới. Khu Tây Bắc có nhiều rừng già và có nhiều loại gỗ quý như: trai, đinh, lim, lát, mun, pơmu. Rừng Việt Bắc có lim, nghiến, vàng tâm. Rừng Tây Nguyên có cẩm lai, hương ... Đây là một số loại gỗ tự nhiên quý : Với lý do gỗ là vật liệu thiên nhiên được nhiều quốc gia ưa chuộng và sử dụng và Việt Nam là nước có trữ lưỡng gỗ lớn.Và điều quan trọng hơn là sử dụng gỗ trong nội thất làm cho không gian trở nên ấm cúng,đẹp,sang trọng,và thể hiện được cá tính của gia chủ. 2. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU: Vật liệu gỗ luôn gắn kết với kiến trúc và nội thất ngay từ ban đầu. Điều dễ nhận thấy nhất về ưu điểm của gỗ là tính thẩm mỹ mà cụ thể là vẻ đẹp tự nhiên của nó. Một sản phẩm gỗ tự nhiên được cấu tạo bởi những sợi gỗ. Tom gỗ hình thành do giữa sợi gỗ có lỗ rỗng và chính tom gỗ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới yếu tố quan trọng nhất là độ ổn định của gỗ. Dù biến thể nhưng gỗ lại mang những đặc tính mới, thể hiện thế mạnh và điểm yếu của chất liệu. Đôi khi nó mang ưu điểm ưa khí hậu nhiệt đới ẩm, có lợi thế bề mặt tự nhiên, có khả năng ứng dụng hoàn hảo trong các chức năng sử dụng. Và đặc biệt gỗ tự nhiên lại mang giá trị thẩm mỹ, hợp với văn hóa và quan niệm của người Việt Nam xưa nay. Nhưng không phải ưu điểm nào cũng cho hiệu quả sử dụng tốt. Dựa vào đặc tính của gỗ, người ta có thể lựa chọn dùng cho từng bối cảnh phù hợp. Ở Việt Nam, điều kiện khí hậu nóng ẩm, hanh khô nên khả năng co giãn của gỗ thường xảy ra. Nó có thể bị nứt, mối mọt, cong vênh hoặc mục nát theo thời gian. Bởi vậy, việc bảo vệ và gìn giữ được những sản phẩm gỗ là công việc không đơn giản. Việc gia công không tốt sẽ làm phản tác dụng của gỗ. Khi gỗ bộc lộ những nhược điểm như nhạy cảm với thời tiết, biến dạng, cong vênh, co ngót hay nứt nẻ... thì cách khắc phục là gia công tốt, lựa chọn không gian sử dụng phù hợp với tính chất của gỗ. Thực tế cho thấy, gỗ không kén màu sắc của không gian. Gỗ có thể kết hợp với mọi chất liệu từ thô sần, gai góc, đến bóng nhẵn. Đặc biệt, khi ứng dụng trong điều kiện đòi hỏi sự linh hoạt, gỗ sẵn sàng tồn tại trong những không gian có nhiều kiểu hình khối và phong cách khác nhau, cả hiện đại và truyền thống. Gỗ là vật liệu không thể thiếu trong trang trí nội thất, làm cho căn phòng trở nên có chiều sâu và sang trọng hơn và làm ấm không gian. Dó là lý do mà nhiều người yêu thich sử dụng gỗ trong không gian nội thất. 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Theo tôi nghĩ gỗ luôn mang đến cho chúng ta cảm giác thân thiện,gần gũi với thiên nhiên.Gỗ làm chô không gian nội thất của bạn ấm cúng hơn,làm cho căn phòng trở nên sang trọng hơn. Do vật liệu gỗ sử dụng tương đối dễ trong nhà nên phải tính đến liều lượng. Có nhiều trường hợp lạm dụng quá nhiều về gỗ làm sàn, ốp trên tường, ốp kín cả trần dẫn tới bức bí về màu sắc hoặc dùng vân gỗ một cách bừa bãi gây cảm giác khó chịu. Điều cần thiết khi quyết định sử dụng gỗ là phải xác định rõ mục đích. Mỗi loại gỗ có ưu, nhược điểm khác nhau, và nếu được sử dụng hợp lý sẽ giúp tăng tuổi thọ. Đối với những loại gỗ có thể chịu được nước, nên ưu tiên sử dụng trong môi trường nước. Ngược lại, những loại gỗ cứng nên dùng ở nơi cần va đập. Để kết hợp với nhiều loại vật liệu khác, người ta phải nắm được tính ổn định và biến dạng của gỗ, vì bên cạnh yêu cầu về màu sắc, gỗ còn phải có tính chất lý, hóa phù hợp với kết cấu, biến dạng, chịu lực. Nó không phải là mới trong các giải pháp nội thất nữa mà vấn đề ở đây là lấy lại được những cái đã dần bị hao mòn mà người ta gọi nó là thô. Nó nói lên được cái đẹp của chính bản thân nó mà người ta gọi đó là vật liệu bản địa cái văn hóa bản địa vật liệu thô mộc sẽ tạo ra một môi trường sống mang tính thiền định và gần gũi với thiên nhiên. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU a. Tổ chức không gian nội thất theo một khái niệm mới mà không mới -Không mới là vật liệu gỗ là những vật liệu không khó tìm đã gắn liền với cuộc sống của người Việt. -Mới là đưa những cái vật liệu có sẵn vào để tổ chức một không gian nội thất giản dị mà sang trọng. Sạch sẽ cũng là ý nghĩa của vật liệu thô như gỗ. -Vật liệu tự nhiên còn được kết hợp với vật liệu nhân tạo để làm nên những đồ dùng nội thất mới lạ. tao cho ta cảm giác thoải mái của vật liệu tự nhiên, cái chắc chắn của vật liệu hiện đại. b. Những vật dụng nội thất được làm bằng gỗ cũng chính là thành phần không thể tách rời trong không gian nội thất. c.Kết hợp với những vật liệu hiện đại mà không làm mất đi cái tự nhiên của nó. Gỗ là một trong những nguyên liệu gắn kết với con người từ khi sinh ra cho tới khi kết thúc cuộc đời  và đặc biệt trong nội thất hiện nay gỗ là một trong những nguyên liệu cao cấp và sang trọng được nhiều người quan tâm. Nếu bạn là người hoài cổ và tôn thờ những giá trị truyền thống thì gỗ chính là chất liệu sẽ giúp cho căn nhà của bạn tìm thấy nét cổ điển sang trọng và lịch lãm mà ban luôn mong muốn.Nhưng nhược điểm của việc sử dụng nhiều đồ gỗ trong trang trí nội thất đó là sẽ làm cho phòng bị tối vì thế bạn nên chú ý bố trí thêm những chiếc gương và đồ đạc, phụ kiện bổ sung ánh sáng cho căn phòng. Nói đến đồ gỗ chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến sự bền vững và ổn định, điều đó đúng nhưng thực tế bạn không cần phải sử dụng đồ gỗ vĩnh viễn. Nếu chỉ muốn mang một chút ấm cúng của tự nhiên vào không gian sống của mình bạn có thể sử dụng những đồ phụ kiện bằng gỗ như khung tranh, khung gương, móc treo quần áo…Những phụ kiện này hoàn toàn có thể thay thế khi bạn muốn làm mới căn nhà của mình. CHƯƠNG II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN CHUNG: Nhìn chung theo tôi thấy gỗ là vật liệu hiện nay được nhiều người ưa chuộng nhất dùng trong nội thất.Với vẻ sang trọng,ấm cúng,gần gũi gỗ là vật liệu luôn có mặt trong tất cả không gian nội thất của mọi nhà,dù nhiều hay ít thì bất kỳ một không gian nào cũng có gỗ. Ngày nay người ta có xu hướng đưa gỗ tự nhiên vào không gian nội thất để đưa những cái tự nhiên nhất,những cái nguyên sơ tạo không gian tự nhiên,lại đầy cá tính cho gia chủ.Tuy nhiên không phải đem nguyên vật liệu thô vào,cũng phải chế ,làm đẹp sơ sơ,nhưng sao cho nó vẫn giữ được một cách tự nhiên nhất chô gỗ. Hiện nay nhiều người chuộng dùng chất liệu gỗ tự nhiên,một cách thô mộc,trong các sản phẩm nội thất.Gỗ được giữ nguyên màu săc,có khi giữ lại cả các khuyết tật trên bề mặt mà không cầ phải xử lý nhiều,chỉ chỉnh sửa đôi chút rồi đem vào sử dụng trong không gian nhằm tạo nên sự độc đáo cũng như tính tự nhiên cho gỗ. Những loại bàn ghế theo dạng này được xẻ nguyên từ tấm ván ra,đôi khi còn cả vỏ cây.Có khi người ta còn vận dụng các bìa của ván hay củi để làm những đồ dùng có kiểu dáng lạ,độc đáo.Với những chiếc ghế,thường dùng nhất là thân cây nguyên khối được chỉnh sửa sơ sơ hoặc tạo dáng cho thẫm mỹ. Những loại bàn ghế theo dạng này được xẻ nguyên từ tấm ván ra, đôi khi còn cả vỏ cây. Có khi người ta còn tận dụng các bìa của ván hay củi để làm những đồ dùng có kiểu dáng lạ, độc đáo. Với những chiếc ghế, thường dùng nhất là thân cây nguyên khối được chỉnh sửa sơ hoặc tạo dáng cho thẩm mỹ. Gỗ nguyên có thể kết hợp thêm một chút chất liệu khác để tránh đơn điệu. Sau mỗi chuyến đi xa, ngôi nhà chính là nơi con người nghĩ về đầu tiên. Nó là một thứ cảm giác thật nhẹ nhàng, thân quen. Trong cuộc sống tất bật, đôi khi ngôi nhà trở thành nơi trú ẩn đơn thuần với đầy đủ chức năng của nó. Nhưng ở đây, lại có một nghịch lý, vì thời gian sử dụng càng ít, chức năng và thẩm mỹ lại càng phải cao. Đó cũng chính là nét cá tính khá khác biệt của chàng lãng tử- chủ nhân ngôi nhà này. Vì hay đi xa, nên mỗi khi về nhà lại mang một cảm xúc khác biệt, vừa lạ lại vừa quen. Nó như một bản nhạc bất hủ ưa thích mà mỗi khi được nghe, người ta lại đắm chìm trong niềm thích thú của riêng mình. Và cũng bởi lẽ hay đi xa, nên từng góc nhỏ của ngôi nhà đều chất chứa nhiều kỷ niệm riêng, đó là những vật phẩm mang dấu ấn của mỗi chuyến trở về. Vật liệu gỗ dùng trong nội thất ở đây thật đồng điệu, nó cho phép “chở” hết tất cả những món sưu tầm được từ cổ xưa cho đến hiện đại, tạo thành một gam màu chung, một bố cục thống nhất, không xé nát không gian. Gam màu cũng xuyên suốt, tôn nghiêm nơi phòng thờ cúng ,ngăn nắp trong góc làm việc của riêng mình, bao quanh là bộ sưu tập mang những vật dụng xa xưa không kém thú vị. Lúc này, thảm sàn, rèm cửa và tranh trang trí trở nên vô cùng quan trọng. Chúng gói ghém không gian một cách khéo léo, vừa tăng hiệu quả âm thanh, vừa tạo được góc thư giãn tối đa cho người sử dụng. Nói đến cá tính chủ nhân ngôi nhà , có thể hiểu hơn được qua cách xếp đặt các mảng tranh tường. Không cầu kỳ, cũng chẳng cần xa xỉ, tranh ở đây mang nét nhẹ nhàng, khi thanh tao như cành sen trắng muốt. Ở đây tôi cũng muốn đề cập đến gỗ nhân tạo,ngày nay gỗ ngày càng hiếm và ko phải ai cũng có tiền xài gỗ tự nhiên,vì vậy việc gỗ nhân tạo có mặt nhiều trong không gian nội thất là tất yếu.Gỗ nhân tạo vừa rẻ tiền lại dễ mua. Sản phẩm nội thất từ các loại gỗ công nghiệp thường đảm bảo được tính chịu lực, các kích thước hình học, độ ẩm nhỏ, hoa văn đẹp và đa dạng, không bị các chứng bệnh cố hữu của gỗ tự nhiên như: cong, vênh và các mắt chết. MDF, MDD, MDC sản xuất bằng cách ép những mẫu gỗ vụn đã xay thành mạt cưa hạt lớn, được ép trên máy ép thủy lực với một loại keo đặc biệt, quy cách của MDF là 10x2000x2400mm và 5~6x2000x2400mm. Veneerr MDF là loại gỗ công nghiệp cao cấp rất thường được sử dụng hiện nay, thành phần cấu tạo vẫn là MDF bên trong, nhưng trên bề mặt được dán một lớp gỗ tự nhiên được xẻ mỏng theo quy cách 1x200x2400mm, sản xuất theo dạng tấm 2000x2400mm có nhiều dạng vân gỗ rất đẹp, khi chọn để sản xuất bàn ghế hay đồ dùng trong nội thất, người ta sẽ thổi lên nó một lớp PU Để mang cho sản phẩm một sắc diện khác, và cũng chính lơp sơn này đảm bảo cho sản phẩm được đẹp, bền với thời gian. Nhờ được đúc ép nên gỗ nhân tạo có thể tạo được nhiều hình dáng như cong, tròn; hộp rỗng, vuông, hình chữ C, L, tổ ong... với bề mặt gỗ sần, có màu vàng sậm tương tự như gỗ thật dù không có vân. Dù không thực như gỗ tự nhiên nhưng ván sàn có những ưu điểm là rẻ, đẹp. Khi nguồn gỗ khai thác từ rừng tự nhiên ngày càng cạn kiệt, việc sản xuất ván gỗ nhân tạo đang trở nên phổ biến. Do những đặc tính cơ lý ưu việt, kiểu dáng màu sắc phong phú, đồ mộc làm từ ván nhân tạo thích hợp với nội thất hiện đại.   Sự phong phú về bề mặt gỗ chế biến giúp các sản phẩm có được những hiệu quả sử dụng, thẩm mỹ phong phú không khác gỗ thiên nhiên và giúp cho các nhà thiết kế thực hiện được nhiều ý tưởng mới. Vì thế hiện nay trong công trình nhà ở, hơn 90% đồ nội thất đều sử dụng loại gỗ công nghiệp. Kỹ thuật chế tạo cũng như việc sơn bảo vệ đã khắc phục những nhược điểm của gỗ nhân tạo, sản phẩm này đang được sử dụng khá đa dạng như làm cửa, cổng rào, tường, trần... hay đồ gỗ đặt ngoài sân vườn, cửa nhà vệ sinh, nhà tắm. Gỗ nhân tạo được chế tác từ bột gỗ, nhựa tái sinh và một số hóa chất phụ gia để nén thành tấm, thanh với nhiều quy cách. Nhờ được đúc ép nên gỗ nhân tạo có thể tạo được nhiều hình dáng như cong, tròn; hộp rỗng, vuông, hình chữ C, L, tổ ong... với bề mặt gỗ sần, có màu vàng sậm tương tự như gỗ thật dù không có vân. Vật liệu tự nhiên không chỉ dừng lại trong nội thất gia đình mà còn được sử dụng nơi giao lưu hội họp, làm việc,nhà hàng...Nó đã đến với văn phòng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Dùng ở văn phòng làm cho khách đến cảm nhận được không khí gần gủi tin tưởng,chắc chắn ,bền vững. Nhà hàng,tạo cảm giác ấm cúng,ngon miệng… 2.HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH Tính biêu tượng của bản thân cụ thể là gỗ được coi như một phép ẩn dụ hoàn hảo cho cuộc sống không quá phô trương nhưng toát lên vẻ đẹp của chính bản thân nó và một không gian nội ngoại thất mà có sự hiện diện của nó. Vấn đề ở đây là chúng ta nghiên cứu về vẻ đẹp cơ bản của nó hay nói đến văn hóa của nó trong nội thất ,sự hiện diện của nó qua đồ dùng nội thất được sắp xêp trong các không gian nội thất : phòng khách, phòng ngủ,hay các không gian nội thất khác như : quán café ,resort ,… Nhìn những vật liệu chưa qua xử lý tạo cho ta cảm giác như đang lột trần chúng. Vì thế tại sao ta không để thiên nhiên tự toát lên chính vẻ đẹp của chúng. Mộc không chỉ là câu chuyện của vật liệu mà là ý niệm của một phong cách thiết kế,nó là thái độ sống trong thời đại mà mọi người đang cổ vũ cho sự quay trở lại với những giá trị tự nhiên . Những vật liệu tự nhiên được sắp xếp thành một bố cục tạo nên hoa văn phù hợp với phong cách sang tạo tự nhiên hiện đại mang bẳn sắc văn hóa. Biểu tượng của sự sáng tạo trong nội thất mang cái thô,thiên nhiên sẵn có trong cuộc sống vào để nâng cái vẻ đẹp của chính bản thân nó và làm cho không gian nội thất trở nên mới mẻ. * Nội thất phong cách Zen cũng phảng phất những vật liệu tự nhiên. Cái mộc cái thô của thiên nhiên nhưng được sử dụng một cách kín đáo có hệ thống. Sàn được che phủ bằng vật liệu thô mộc, thiên nhiên như gỗ có vân hoặc chiếu đệm. Vật dụng là tối thiểu nên sẽ không có ghế và tầm mắt nhìn sẽ thấp hơn nhiều so với căn nhà phương Tây. Một cách nào đó, nội thất Zen phản chiếu tinh thần của thiên nhiên bên ngoài. Vật liệu hướng đến sự thô mộc thiên nhiên, không cần không gian mênh mông, không cần vị trí giữa một thiên nhiên hoang sơ lý tưởng, một lối đi nhỏ lát đá tự nhiên len lỏi giữa cây cỏ trong nhà phố, hay một phòng ngủ với đệm đặt trên phòng lát gỗ thô mộc cũng đủ gợi nhớ về Zen. Việc chúng ta sử dụng gỗ trong các không gian như phòng ngủ,bếp,phòng khách luôn cho chúng ta những cảm giác khac nhau: Trong phòng ngủ người ta luôn sử dụng gỗ làm giường làm tủ quần áo vì gỗ chắc chắn ,gỗ gần gũi,gỗ có độ bền cao. Gỗ dùng trong phòng khách luôn tạo được sự sang trọng và tạo sự tôn nghiêm,sự nghiêm túc,vì màu tối của gỗ.Nhưng biết kết hợp ánh áng vói không gian nội thất thì luôn mang cho chúng ta cảm giác mới mẻ,dù những vật dụng đó ko có gì mới.chỉ là tao sắp xếp,và tạo không gian ánh sáng khác,sẽ cho ta cảm giác mới. Không gian bếp sử dụng gỗ tạo cảm giác ấm cúng,và gỗ không bị rỉ,hút ẩm tốt,tạo cảm giác sạch sẽ ,ấm cúng cho không gian nội thất bếp. Với tông nâu gỗ tạo cảm giác ấm cúng,hạnh phúc trong mọi không gian nội thất.Gỗ vừa giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng,gỗ thô mộc .Gỗ gắn bó và quen thuộc với đời sống người dân Việt Nam,bây giờ gỗ trở thành đồ nội thất mắc tiền,nhiều người ưa chuộng,và còn có một số gỗ quý hiếm không phải ai cũng có thể mua về dùng,chỉ có đại gia mới dùng,và đó cũng là cách họ thể hiện phong cách cũng như cá tính của họ. Những đồ dung nội thất được làm bằng gỗ thường mang đến cho con người cảm giác bình dị mộc mạc nhưng toát lên được cái đẹp mang bản sắc dân tộc.không phải ở những vùng quê chúng ta mới thấy tre .xu hướng nội thất hiện đại gỗ đã được sử dụng và đưa vào nội thất để tìm lại cái vẻ đẹp nông thôn mà dan dã mà sang trọng.Gỗ có thể nói là cái đặc thù lớn của Việt nam gắn liền với bản sắc bản địa . Gỗ luôn là sản phẩm được ưu tiên cao trong trang trí nội thất. Với sự phát triển và cải tiến trong kỹ thuật làm mành gỗ cùng những công dụng và tính năng đặc biệt, mành gỗ giờ đang là sản phẩm ưa chuộng trong năm nay. Sản phẩm mành gỗ này có thể ngăn được đến 95% tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ. Yếu tố cách biệt cao của mành gỗ làm cho các căn phòng mát mẻ hơn vào mùa hè và tiêu thụ sức nóng tối thiểu vào mùa đông. Nó mang lại sự hài lòng cho người sử dụng và tiết kiệm năng lượng kéo dài cả năm. 3.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Chúng ta quan tâm đến giá trị của gỗ trong không gian nội thất nhiều hơn,bởi vì ngày nay gỗ quý hiếm ngày càng ít,vì vậy chỉ có những người giàu có họ mới có thể sử dụng mấy loại gỗ quý như thế. Ngày nay những sản phẩm làm từ gỗ luôn có mặt khắp các quốc gia trên thế giới. Tôi muốn đem đến cho không gian nội thất hiện đại làm bằng gỗ cái nhìn trẻ trung,lôi cuốn và đầy sức sống.Không phải dùng gỗ đơn giản nhàm chán hay đơn điệu mà là một sự kết hợp giữa không gian và các vật dụng nội thất làm bằng gỗ với ánh sáng,và các vật liệu khác.Chúng ta có thể sử dụng gỗ làm các mảng tường,các vách trang trí thay cho cách trang trí tường bằng giấy gián tường hay la thạch cao,chỉ với lớp gỗ ốp vào tường cũng làm cho không gian trở nên hấp dẫn. Để không gian không trở nên già nua chúng ta kết hợp với những vật dụng mà sáng,hay những vật dụng hiện đại làm cho nội thất trẻ trung lôi cuốn. Điểm nổi bật trong xu hướng sử dụng đồ gỗ trong nhà hiện nay là kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa số đơn sắc hình khối là các đường thẳng trơn nhẵn không có chi tiết... Kiểu dáng đơn giản càng thích hợp với dạng nhà phố và căn hộ, cầu kỳ quá đôi khi làm cho căn phòng của chúng ta trở nên rối tung, mất thẩm mỹ. 4.NHỮNG ĐỀ XUẤT MỚI: Trong đề tài này tôi nghiên cứu chủ yếu là việc sử dụng vật liệu gỗ trong không gian nội thất hiện đại,nhằm tạo nên sự sang trọng và cá tính cho chủ nhân của ngôi nhà,tuy nhiên việc sử dụng nhiều gỗ trong không gian nội thất có thể sẽ làm cho không gian tối và già nua,vì màu gỗ tạo nên sự nghiêm túc. Việc sử dụng gỗ kết hợp với sự chiếu sáng đúng sẽ làm cho không gian trở nên hấp dẫn,cùng với việc sử dụng gỗ,chúng ta có thể kết hợp gỗ cùng với các vật liệu như mây,tre nứa…đây là những vật liệu thiên nhiên,cũng tạo ra được những giá trị văn hóa riêng cho từng vùng miền.Tạo nên nét văn hóa riêng,đặc trưng. Sự kết hợp gỗ nhân tạo và các chất liệu thiên nhiên khác Vì vậy việc sử dụng gỗ trong không gian nội thất hiện đại nhưng vừa thể hiện được cá tính của gia chủ,lại vừa tao cho không gian một cái nhìn mới mẻ cũng là lý do mà tôi chọn đề tài này. Không ít người cho rằng sử dụng gỗ có thể tạo ra những giá trị truyền thống ,tạo ra nét văn hóa riêng,nhưng tôi thuộc thế hệ lớp trẻ ,tôi muốn sự trẻ trung,cá tính.Bởi vậy tôi chọn gỗ sử dụng trong không gian nội thất hiện đại.Cùng với việc tôi kết hợp với những vật dụng hiện đại sẽ đem lại cho không gian cái nhìn trẻ trung. Theo sự phát triển hiện nay của đất nước ta thấy, độ tuổi của chủ nhân các căn nhà ngày càng trẻ hơn và đây cũng là một yếu tố để cho thiết kế đồ gỗ bên trong các căn nhà theo xu hướng hiện đại hơn, đơn giản hơn và ít chi tiết hơn. Trong đó có ảnh hưởng phong cách giảm thiểu chi tiết và đơn giản của cách sử dụng đồ gỗ của người Nhật. Gần đây người ta vẫn chuộng các kiểu dáng vuông vức nhưng có thêm các chi tiết như hoa văn điểm xuyết như dùng chính chất liệu làm chi tiết khi phối hợp các bề mặt thô mộc với các chất liệu khác trơn nhẵn hơn tạo nên sự tương phản. Chúng ta cũng nên lưu ý một điều, yếu tố thẩm mỹ không nằm trong các chi tiết cầu kỳ mà đi vào hình khối của vật dụng. Người dùng ý thức rằng hình dáng của đồ vật và kích thước của nó sẽ đóng vai trò gì trong một không gian mới là điều quan trọng. Cả sự hài hoà về bố cục và màu sắc để mang lại cảm nhận cho từng người. Riêng màu sắc không sử dụng nhiều màu trong cùng một không gian và màu thường theo tông sáng hoặc sử dụng màu tự nhiên. Trong cuộc sống hiện đại người sử dụng đòi hỏi đồ gỗ trong nhà phải có nhiều tính năng, dễ bảo quản. Do diện tích nhà thường bị hạn chế nên sự tận dụng diện tích là quan trọng. Chính vì thế mà nhiều khi một cái tủ trong phòng phải có khả năng chứa nhiều loại đồ hơn, đòi hỏi sự kết hợp với các phụ kiện khác. Cùng với sự tiến bộ về công nghệ cho phép thiết kế bố trí nhiều chức năng hơn trong một diện tích v.v. Đi vào chi tiết trong việc trang bị đồ gõ cho một ngôi nhà chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua những gợi ý sau: Đối với cửa sổ làm bằng gỗ thì bạn nên chọn loại gỗ nhẹ và có màu tối, thiết kế cửa sổ dạng chớp lật để hạn chế mưa nắng mà vẫn đảm bảo được lưu thông không khí cho căn phòng. Nếu có ý định làm sàn gỗ bạn nên sử dụng loại sàn gỗ ván bởi loại này có ưu điểm là ít bị cong vênh hay biến dạng do các yếu tố bên ngoài tác động. Nếu chọn cho căn hộ của mình loại sàn gỗ tối màu bạn nên chú ý chọn loại gỗ có độ bóng để sàn gỗ có thể phản xạ ánh sáng không làm phòng nhà bạn quá tối. Nếu bạn đang muốn cải tạo căn hộ để mang lại một hơi thở mới cho cuộc sống thì làm mới cầu thang là một ý tưởng không tồi. Cầu thang gỗ sẽ mang đến cho căn nhà một vẻ đẹp sang trọng và đầy sức sống. Loại gỗ cho cầu thang nên là loại gỗ tự nhiên chắc chắn và có độ bền cao. Nói đến đồ gỗ chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến sự bền vững và ổn định, điều đó đúng nhưng thực tế bạn không cần phải sử dụng đồ gỗ vĩnh viễn. Nếu chỉ muốn mang một chút ấm cúng của tự nhiên vào không gian sống của mình bạn có thể sử dụng những đồ phụ kiện bằng gỗ như khung tranh, khung gương, móc treo quần áo…Những phụ kiện này hoàn toàn có thể thay thế khi bạn muốn làm mới căn nhà của mình. Đối với đồ gỗ được sử dụng trong thiết kế phòng bếp , yếu tố hàng đầu bạn nên chú ý đến đó là khả năng chịu nhiệt và độ ẩm cũng như thuận tiện cho việc vệ sinh bởi nếu không đồ gỗ trong phòng bếp sẽ rất nhanh bị hư hỏng. Sử dụng gỗ trong phòng tắm giờ đây cũng không còn quá xa lạ, nhưng bạn cũng nên nắm vững thông tin về những loại gỗ có thể sử dụng cho phòng tắm bởi độ ẩm trong phòng tắm là lớn nhất trong căn nhà, độ ẩm chính là yếu tố rất quan trọng quyết định đển tuổi thọ của đồ gỗ. 5.ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU VÀO CÔNG TRÌNH NỘI THẤT: Cùng với các yếu tố có ảnh hưởng đến thiết kế nội thất như: Thiên nhiên và cảnh quan, Con người, Xã hội, Trang thiết bị và Màu sắc, ánh sáng; Không gian nội thất là yếu tố có phạm vi xử lý rộng và phong phú mà sự góp mặt của nó trong thiết kế nội thất là rất quan trọng. Thiết kế nội thất suy cho cùng là việc xây dựng không gian sao cho phù hợp yêu cầu sử dụng của con người, theo đó mà mỗi không gian có một mục đích sử dụng riêng không nhầm lẫn với các không gian khác. Đặt yếu tố Không gian trong mối quan hệ gắn bó với các yếu tố khác nhằm hình thành nên một “nơi” mà con người có thể sống được, nghỉ ngơi tốt và cảm thấy thoải mái khi tham gia các hoạt động của cuộc sống hằng ngày, ta thấy Không gian là yếu tố đứng giữa trong việc liên kết các yếu tố xã hội với các yếu tố thuộc về bên trong nó (Trang thiết bị và Màu sắc, ánh sáng). Khi kiến trúc sư đã nắm bắt những điểm đáng chú ‎ý về Thiên nhiên, cảnh quan môi trường xung quanh công trình, hiểu rõ các yếu tố về kinh tế, xã hội… đồng thời biết đối tượng sử dụng công trình là ai, cá tính thế nào; một không gian nội thất phù hợp các yếu tố đó và thỏa mãn yêu cầu sử dụng sẽ được tạo lập. Khi đã có không gian, tiến đến xử l‎ý những ngăn chia không gian nhỏ hơn, rồi kết hợp với màu sắc, ánh sáng và các trang thiết bị; đến đây xem như kết thúc một công đoạn thiết kế không gian nội thất đáp ứng yêu cầu sử dụng (tính công năng) lẫn nhu cầu “sống đẹp”,“ở đẹp”(tính thẩm mỹ) của con người. Như vậy, tìm hiểu về cách xây dựng và ngăn chia không gian nội thất là một hành trình dài với nhiều điều thú vị, nhiều vấn đề cần nghiên cứu và suy nghĩ. Trong đồ án nghiên cứu chuyên đề nội thất này, tôi muốn hiểu sâu về quá trình hình thành không gian từ không gian kiến trúc – lớn, đến không gian nội thất – nhỏ; từ đó đưa ra các ý‎ tưởng mới trong cách phân định ra những không gian cụ thể phục vụ cho hoạt động sống, học tập, nghỉ ngơi, giải trí của con người. Đây là không gian nội thất mang phong cách tối giản,qua không gian này tôi muốn thể hiện được các vật dụng nội thất mà tôi thiết kế này mang phong cách hiện đại,đơn giản,nó không quá rờm rà,hay nó không khiến cho không gian của phòng ngủ này chật hẹp.Ngược lại,qua cách thiết kế này tôi tạo cho không gian của mình cảm giác ấm áp.gần gũi qua việc thể hiện các vật dụng nội thất bằng chất liệu là gỗ,cũng như việc kết hợp ánh sáng và các vật liệu khác vào không gian tạo cho không gian phòng ngủ mà tôi tạo ra này trở nên hấp dẫn hơn. Đồng thời không gian phòng ngủ này là nơi mà mỗi chúng ta luôn tìm thấy được sự thoải mái,bình yên,và tĩnh lặng nghĩ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.Chúng ta có thể trãi mình trên chiếc giường và nghĩ ngơi để chuận bị cho một ngày làm việc mới. CHƯƠNG III :KẾT LUẬN Như vậy Gỗ là vật liệu có mặt khắp nơi trên thế giới,ngày nay dù cuộc sống của chúng ta hiện đại dến đâu nhưng chúng ta vẫn hướng đến những giá trị truyền thống,tìm về cuộ nguồn,hướng đến thiên nhiên.Vì vậy gỗ là vật liệu để chúng ta làm cho không gian sống của mình trở nên gần gũi nhưng cũng không kém phần quan trọng.và có khi tạo ra được giá trị khác biệt cho chủ nhân của ngôi nhà,tạo ra được cá tính cho gia chủ,hay đơn giản chỉ làm cho không gian sống thêm ấm áp,gần gũi với thiên nhiên. CHƯƠNG IV : TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnguyen ba lap.doc
Luận văn liên quan