Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp may Điện Bàn

ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN: Xí nghiệp May Điện Bàn là trụ sở đóng tại xã Điện Thắng - Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. Xí nghiệp May Điện Bàn là đơn vị sản xuất công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (cũ) nay là tỉnh QuảngNam. Qua ký kiến của tỉnh Quảng Nam và Bộ Công nghiệp nhẹ, Xí nghiệp May Điện Bàn được thành lập số 2696/QĐUB ngày 15/10/1987 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) . Ban đầu chỉ có Ban Giám đốc, xí nghiệp đã tiến hành đầu tư và xây dựng cơ sở: nhà xưởng, mua sắm thiết bị, đồng thời nghiên cứu thị trường công nghiệp, cho đến 1989 xí nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất. Đến năm 1992 thực hiện Nghị quyết 388/CP của Chính phủ Xí nghiệp được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 3499/QĐUB ngày 25/12/1992 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) với ngành kinh tế chính là hàng may mặc. Xí nghiệp May được đầu tư xây dựng cơ bản từ tháng 11/1987 nhập thiết bị với 4 dây chuyền công nghệ may. Xí nghiệp được xây dựng trên khu đất rộng 12.000m2 tại thôn Viêm Tây - xã Điện Thắng - Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. Nằm trên trục đường Quốc lộ 1A. Từ năm 1987 - 1989 Xí nghiệp May Điện Bàn đi vào sản xuất kinh doanh. Tháng 4/1988 xí nghiệp sản xuất các sản phẩm như hàng nội địa, đến tháng 01/1989 xí nghiệp mới bắt đầu sản xuất các sản phẩm xuất khẩu như áo y tế, áo sơ mi . cho Liên Xô, CHDC Đức theo chương trình nghị định thứ 19/5 giữa Nhà nước Việt Nam với Xô Viết. Bước sang năm 1990 xí nghiệp may vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh, sản xuất các sản phẩm cho các nước khu vực I mà trực tiếp là thực hiện hợp đồng với Liên Hiệp sản xuất nhập khẩu hàng dệt (Textime) hàng may (Confextimex) và Nhà máy Dệt Nam Định, sản lượng đạt từ 300.000 sản phẩm đến 350.000 sản phẩm. Cuối tháng 10/1990 chương trình thực hiện theo Nghị định 19/5 kết thúc các Xí nghiệp may trong nước nói chung và Xí nghiệp May Điện Bàn nói riêng đã gặp nhiều khó khăn, không có thị trường tiêu thụ, khách hàng chưa có nên xí nghiệp đã hoạt động 1 cách khó khăn trong năm tháng đầu tiên của năm 1991. Trước những biến động về tình hình thế giới, thực tế khó khăn trong nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành may mặc. Xí nghiệp May Điện Bàn đã tìm ra biện pháp mới là thay đổi mẫu mã hàng phù hợp với thị trường trong và ngoài nước. Trong những năm qua xí nghiệp đã tổ chức sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho 250 lao động, đảm bảo cuộc sống góp phần đóng góp nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và tích luỹ xí nghiệp. Đến tháng 10 năm 1999 xí nghiệp được sáp nhập vào Tổng Công ty Dệt may Quảng Nam theo quyết định số 54/1999/QĐ-BCN ngày 20/8/1999 của Bộ Công nghiệp thuộc chi nhánh Tổng Công ty Dệt May Việt Nam tại Đà Nẵng. Đến tháng 8/2001 xí nghiệp được bàn giao về Công ty Dệt May Hoà Thọ thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam mọi phương thức hoạt động kinh doanh độc lập và có con dấu riêng tại quyết định số 554/QĐ-TCHC ngày 24/8/2001 của Tổng công ty Dệt may Việt Nam. Trong những năm gần đây hoạt động trong cơ chế thị trường xí nghiệp đã gặp nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, song do sự tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường. Vì sự cố gắng nổ lực của cán bộ công nhân viên xí nghiệp may đã tự cứu được mình và từng bước sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Sản phẩm hàng may mặc của Xí nghiệp May Điện Bàn đã có uy tín trên thị trường thế giới, với đà phát triển này xí nghiệp đã khẳng định mình trong cơ chế mới. Hiện nay, đồng thời xí nghiệp không ngừng bố trí, sắp xếp đội ngũ lao động trong từng khâu cho công nhân đi vào đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai. Xí nghiệp được đầu tư xây dựng từ tháng 11/1989 với tổng số vốn ban đầu do ngân sách Nhà nước cấp bao gồm: Vốn cố định : 397.962.837 đồng. Vốn lưu động : 8.205.306 đồng. Năng lực sản xuất : gồm 4 dây chuyền sản xuất. Nhà xưởng: - Phân xưởng chiếm : 1.584m2. - Văn phòng làm việc : 417m2. Lao động: 400 người. - Lao động trực tiếp : 365 người. - Lao động gián tiếp : 35 người.

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp may Điện Bàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
saín pháøm: Laì nhæîng biãøu hiãûn bàòng tiãön vãö lao âäüng säúng vaì lao âäüng váût hoaï maì doanh nghiãûp boí ra coï liãn quan âãún mäüt khäúi læåüng saín pháøm cäng viãûc. Giaï thaình saín pháøm laì chè tiãu kinh tãú täøng håüp phaín aïnh cháút læåüng hoaût âäüng saín xuáút, kãút quaí saín xuáút caïc loaûi saín pháøm váût tæ, lao âäüng tiãön väún trong quaï trçnh saín xuáút cuîng nhæ caïc giaíi phaïp kinh tãú - kyî thuáût nhàòm saín xuáút khäúi læåüng saín pháøm nhiãöu nháút våïi chi phê saín xuáút tiãút kiãûm vaìo giaï thaình saín pháøm. 2. Mäúi quan hãû giæîa chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm: Vãö baín cháút: chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm âãöu biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía nhæîng hao phê mf xê nghiãûp boí ra trong hoaût âäüng saín xuáút chi phê saín xuáút coï træåïc vaì giaï thaình saín pháøm coï sau. Vãö giaï trë: chi phê saín xuáút coï thãø låïn hån, bàòng hoàûc nhoí hån giaï thaình saín pháøm: + Nãúu chi phê saín xuáút = giaï thaình saín pháøm khi khäng coï saín pháøm dåí dang âáöu kyì vaì dåí dang cuäúi kyì, nghéa laì 100% saín pháøm hoaìn thaình. + Nãúu chi phê saín xuáút låïn hån giaï thaình saín pháøm khi saín pháøm dåí dang âáöu kyì nhoí hån saín pháøm dåí dang cuäúi kyì. + Nãúu chi phê saín xuáút nhoí hån giaï thaình saín pháøm khi saín pháøm dåí dang âáöu kyì låïn hån saín pháøm dåí dang cuäúi kyì. Âãø minh hoaû thãm baíng cháút vãö giaï trë vãö mäúi quan hãû giæîa chi phê saín xuáút giaï thaình saín pháøm âæåüc thãø hiãûn qua så âäö sau: NVL, CCDC TSCÂ, L SXKD Tiãön Thaình pháøm saín pháøm dåí dang Haìng Mäüt kyì kinh doanh nháút âënh Qua âoï ta tháúy âæåüc mäüt sæû khaïc nhau giæîa chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm phuû thuäüc vaìo saín pháøm dåí dang maì saín pháøm dåí dang phuû thuäüc vaìo âàûc âiãøm saín xuáút kinh doanh cuía xê nghiãûp. 3. Nhiãûm vuû cuía kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm: Trong cäng taïc quaín lyï xê nghiãûp, chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm laì chè tiãu kinh tãú täøng håüp, phaín aïnh cháút læåüng hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh vaì quaín lyï kinh tãú taìi chênh trong doanh nghiãûp. Viãûc haû giaï thaình saín pháøm coï yï nghéa quan troüng trong viãûc tàng têch luyî, tàng thu nháûp cho CNV taûo nguäön têch luyî cho Nhaì næåïc. Âãø phán têch âaïnh giaï tçnh hçnh thæûc hiãûn kãú hoaûch âoìi hoíi phaíi tàng cæåìng täø chæïc cäng taïc táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm, âaïp æïng âáöy âuí trung thæûc këp thåìi yãu cáöu cho cäng taïc quaín lyï, kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm phaíi thæûc hiãûn caïc nhiãûm vuû sau: - Càn cæï vaìo âàûc âiãøm tênh cháút quy trçnh cäng nghãû âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút, âàûc âiãøm saín pháøm cuía xê nghiãûp âãø xaïc âënh âuïng âàõn âäúi tæåüng táûp håüp chi phê saín xuáút, âäúi tæåüng tênh giaï thaình saín pháøm coï cå såí âoï täø chæïc viãûc ghi cheïp ban âáöu vaì nàõm væîng caïc phæång phaïp tênh giaï thaình. - Tênh toaïn ghi cheïp phaín aïnh këp thåìi âáöy âuí caïc chi phê saín xuáút thæûc tãú phaït sinh trong quaï trçnh saín xuáút saín pháøm âäöng thåìi kiãøm tra tênh thæûc hiãûn caïc âënh mæïc tiãu hao lao âäüng, váût tæ, caïc dæû toaïn chi phê phuûc vuû vaì quaín lyï saín xuáút nhàòm thuïc âáøy sæû kiãûn, tiãút kiãûm håüp lyï nguyãn váût liãûu, maïy moïc thiãút bë lao âäüng trong saín xuáút cuîng nhæ trong quaín lyï. Vaûch ra mæïc âäü vaì nguyãn nhán cuía nhæîng laîng phê vaì thiãût haûi åí nhæîng kháu saín xuáút. - Täø chæïc kiãøm kã xaïc âënh saín pháøm dåí dang vaì tênh toaïn chênh xaïc vaì këp thåìi vãö giaï thaình âån vë cuía tæìng loaûi saín pháøm, cäng viãûc lao vuû vaì dëch vuû do xê nghiãûp saín xuáút ra. Xaïc âënh kãút quaí haûch toaïn kinh tãú näüi bäü cuía caïc phán xæåíng bäü pháûn saín xuáút trong xê nghiãûp. - Láûp baïo caïo kãú toaïn vãö chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm âuïng chãú âäü quy âënh. II. HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU TRÆÛC TIÃÚP TAÛI XÊ NGHIÃÛP MAY ÂIÃÛN BAÌN: 1. Haûch toaïn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp: Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp cuía xê nghiãûp laì toaìn bäü chi phê nguyãn liãûu, váût liãûu duìng âãø saín xuáút aïo så mi nhæ: vaíi, nuït, chè, kän vaì âæåüc theo doîi chung cho âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê. Âãø tiãûn viãûc theo doîi chi phê NVL træûc tiãúp kãú toaïn sæí duûng chæïng tæì âoï laì “Phiãúu xuáút kho”. Cäng cuû: phiãúu xuáút kho aïp duûng trong træåìng håüp xuáút NVL âãø phuûc vuû træûc tiãúp cho viãûc saín xuáút saín pháøm. Âãø haûch toaïn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín: TK 621: Chi phê nguyãn liãûu, váût liãûu træûc tiãúp. TK 152 - C: nguyãn váût liãûu chênh. TK 152 - P: nguyãn váût liãûu phuû. Trong thaïng, xê nghiãûp tiãún haình xuáút kho nguyãn váût liãûu duìng træûc tiãúp saín xuáút saín pháøm theo âån giaï bçnh quán. Haûch toaïn nghiãûp vuû cuû thãø: a. Ngaìy 02/3/2004 xuáút NVL chênh 4.000m vaíi. Âån giaï 17.500â/m duìng træûc tiãúp saín xuáút màût haìng aïo så mi, phiãúu xuáút kho säú 07 b. Ngaìy 08/3/2004 xuáút váût liãûu phuû duìng âãø saín xuáút aïo så mi gäöm: nuït 200 läú, âån giaï 3.500âäöng/läú; Kän: 150m, âån giaï 3.600â/m; Chè 100 cuäün, âån giaï 6.000â/cuäün. Càn cæï vaìo caïc näüi dung nghiãûp vuû phaït sinh trãn kãú toaïn tiãún haình láûp “Phiãúu xuáút kho” säú 07 vaì säú 08 (keìm phuû luûc) Âäöng thåìi haûch toaïn nhæ sau: a. Trë giaï NVL chênh: 4.000m x 17.500â/m = 70.000.000 âäöng. Nåü TK 621 70.000.000 Coï TK 152 (C) 70.000.000 b. Trë giaï NVL phuû âãø saín xuáút aïo så mi Nuït: 200 läú x 3.500â/läú = 700.000 âäöng. Kän: 150m x 3.600â/m = 540.000 âäöng . Chè: 100 cuäün x 6.000â/cuäün = 600.000 âäöng. Täøng : 1.840.000 âäöng Nåü TK 621 1.840.000 Coï TK 152 (P) 1.840.000 Trong 6 thaïng phaït sinh caïc khoaín NVL, kãú toaïn cuîng haûch toaïn tæång tæû nhæ trãn. Cuäúi thaïng kãú toaïn váût liãûu täøng håüp táút caí caïc phiãúu xuáút kho nguyãn váût liãûu (C-P) duìng træûc tiãúp saín xuáút saín pháøm våïi täøng säú tiãön laì 125.690.000 âäöng. Kãú toaïn tiãún haình láûp “Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 152” (Keìm theo phuû luûc). Càn cæï vaìo “Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 152” kãú toaïn haûch toaïn nhæ su: Nåü TK 621 125690.000 Coï TK 152 125.690.000 TK 152(C) 122.010.000 TK 152(P) 3.680.000 Trãn cå såí baíng kã ghi coï TK 152 kãú toaïn lãn chæïng tæì ghi säø säú 01 (keìm phuû luûc) Cuäúi kyì kãú toaïn kãút chuyãøn toaìn bäü chi phê NVL træûc tiãúp vaìo TK 154 âãø tênh giaï thaình saín pháøm: Nåü TK 154 125.690.000 Coï TK 621 125.690.000 Så âäö haûch toaïn TK 152 TK 621 TK 154 125.690.000 125.690.000 Âãún âáy kãú toaïn váût liãûu âaî hoaìn thaình toaìn bäü viãûc haûch toaïn cuía mçnh vãö chi phê NVL træûc tiãúp. Kãú toaïn váût liãûu chuyãøn toaìn bäü baíng kã vaì caïc chæïng tæì ghi säø sang säø kãú toaïn tênh giaï thaình vaìo säø kãú toaïn liãn quan vaì laìm cå såí tênh giaï thaình. Nháûn xeït: våïi caïch ths chi phê NVL træûc tiãúp hiãûn nay åí xê nghiãûp May Xuáút kháøu Âiãûn Baìn laì roî raìng, phuì håüp, chênh xaïc våïi âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút kinh doanh cuía xê nghiãûp so våïi lyï thuyãút âaî hoüc vaì thæûc tãú em tháúy cuîng tæång tæû nhau, khäng coï gç khaïc hån (vãö phæång phaïp haûch toaïn, taìi khoaín sæí duûng vaì chæïng tæì sæí duûng). 2. Chi phê nhán cäng træûc tiãúp: Chi phê nhán cäng træûc tiãúp taûi Xê nghiãûp May Âiãûn Baìn gäöm tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång (BHXH, BHYT, KPCÂ). Âãø tiãûn theo doîi chi phê nhán cäng træûc tiãúp kãú toaïn âaî sæí duûng chæïng tæì âoï laì “Phiãúu xaïc nháûn saín pháøm hoaìn thaình”. a. Cäng duûng: Phiãúu xaïc nháûn saín pháøm hoaìn thaình âãø theo doîi säú læåüng saín pháøm hoaìn thaình åí tæìng bäü pháûn laìm càn cæï láûp baíng phán bäø tiãön læång. b. Näüi dung: Phiãúu xaïc nháûn saín pháøm hoaìn thaình aïp duûng trong træåìng håüp khi caïc täø åí caïc phán xæåíng may hoaìn thaình xong säú læåüng saín pháøm âæåüc giao âaî qua sæû kiãøm tra cháút læåüng cuía täø KCS. Âãø haûch toaïn chi phê nhán cäng træûc tiãúp, kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín: TK 622: chi phê nhán cäng træûc tiãúp TK 334: Phaíi traí cäng nhánviãn TK 338: Phaíi traí , phaíi näüp khaïc Trong âoï: TK 3382: KPC TK 3383: BHXH TK 3384: BHYT Cuäúi thaïng 3 kãú toaïn åí caïc phán xæåíng giao baíng thäúng kã säú læåüng saín pháøm hoaìn thaình lãn phoìng kãú toaïn tiãön læång laìm càn cæï láûp baíng phán bäø tiãön læång. Caïc khoaín trêch theo læång nhæ (BHXH, BHYT, KPCÂ). Trong thaïng 3/2004 xê nghiãûp tênh læång vaì caïc khoaín trêch BHXH, BHYT, KPC cho cäng nhán saín xuáút nhæ: - Kãú toaïn càn cæï vaìo caïc näüi dung sau âãø tênh læång vaì haûch toaïn. + Càn cæï vaìo phiãúu xaïc nháûn thaình pháøm. + Càn cæï vaìo tyí troüng tiãön læång cuía tæìng bäü pháûn trong täøng tiãön læång âãø phán bäø cho tæìng bäü pháûn. Trong baíng tênh âån giaï tiãön læång cuía xê nghiãûp thç trong âoï: * Cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút (622) 78% - Cäng nhán may : 74% - Cäng nhán càõt : 4% * Cäng nhán QLPX (627) 12% - Kyî thuáût : 3% - KCS : 5% - Âiãûn cå : 3% - VSCN : 1% * Cäng nhán QLXN (642)10% - Haình chênh : 8% - Baío vãû : 2% Trêch baío hiãøm: Kãú toaïn càn cæï vaìo chãú âäü quy âënh vãö viãûc trêch BHXH, BHYT, KPC laì 25% trãn tiãön læång cå baín vaì læång phaíi traí theo quy âënh cuía Nhaì næåïc trong âoï: 19%: tênh vaìo chi phê saín xuáút. 6% tênhvaìo læång cäng nhán thæûc hiãûn. - Hàòng thaïng xê nghiãûp tiãún haình trêch láûp quyî BHXH theo tyí lãû 20% trãn täøng säú tiãön læång thæûc tãú phaíi traí cho CNV trong thaïng, trong âoï 5%træì vaìo læång CN thæûc hiãûn; 15% tênh vaìo chi phê saín xuáút. - BHYT âæåüc tênh theo tyí lãû 3% täøng säú tiãön læång phaíi traí cäng nhán trong thaïng. 2%: tênh vaìo chi phê saín xuáút. 1% træì vaìo læång. - KPC âæåüc tênh 2% trãn täøng säú tiãön læång phaíi traí CNV trong thaïng vaì âæåüc tênh hãútvaìo chi phê saín xuáút kinh doanh riãng: + BHXH, BHYT âæåüc tuênh theo læång cå baín. + KPCÂ: âæåüc tênh theo täøng quyî læång. Kãú toaïn càn cæï vaìo täøng quyî læång cå baín cuía Nhaì næåïc quy âënh vaì hãû säú læång cuía tæìng ngæåìi âãø xaïc âënh læång cå baín cho caïn bäü cäng nhán viãn trong thaïng 3/2004 nhæ sau: Dæûa vaìo baíng âàng kyï mua BHCH, BHYT cuía caïn bäü cäng nhán viãn trong xê nghiãûp. Ta biãút âæåüc hãû säú læång cuía bäü pháûn xê nghiãûp, trong âoï: - Bäü pháûn saín xuáút : 189,81. - Bäü pháûn quaín lyï phán xæåíng : 51,91. - Bäü pháûn quaín lyï xê nghiãûp : 52,21. * Haûch toaïn nghiãûp vuû cuû thãø: Trong thaïng 3/2007 xê nghiãûp coï phiãúu baïo saín pháøm hoaìn thaình nhæ sau: “ Phiãúu xaïc nháûn saín pháøm hoaìn thaình” (Keìm phuû luûc) Våïi täøng säú læåüng hoaìn thaình : 9.623 saín pháøm. Âån giaï læång (=50% giaï gia cäng) : 12.500â/saín pháøm. Täøng säú tiãön : 120.287.500 âäöng. Trong thaïng xê nghiãûp coï täøng säú tiãön læång âæåüc tênh laì 120.287.500 âäöng âæåüc phán bäø nhæ sau: + Tiãön læång nhán viãn træûc tiãúp saín xuáút (622): 120.287.500 x 78% = 93.824.250 âäöng + Tiãön læång nhán viãn quaín lyï phán xæåíng 627: 120.287.500 x 12% = 14.434.500 âäöng + Tiãön læång nhán viãn quaín lyï xê nghiãûp 642: 120.287.500 x 10% = 12.028.750 âäöng Täøng säú tiãön læång phaíi traí cho nhán viãn laì: 93.824.250 + 14.434.500 + 12.028.750 = 120.287.500 âäöng. * Dæûa vaìo hãû säú tênh læång cå baín nhæ sau: + Bäü pháûn træûc tiãúp saín xuáút: 189,81 x 290.000 = 55.044.900 âäöng. + Bäü pháûn quaín lyï phán xæåíng: 51,91 x 290.000 = 15.053.900 âäöng. + Bäü pháûn quaín lyï xê nghiãûp: 52,21 x 290.000 = 15.140.900 âäöng. Täøng tiãön læång chi cho caïc bäü pháûn: 55.044.900 + 15.053.900 + 15.140.900 = 85.239.700 âäöng Sau khi tênh toaïn xong kãú toaïn tiãún haình láûp “Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 334”. Læång phaíi traí vaì “Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 334”. Læång cå baín (keìm phuû luûc) Tæì baíng kã læång phaíi traí vaì læång cå baín kãú toaïn tiãún haình láûp baíng trêch BHXH, BHYT, KPC tênh vaìo chi phê saín xuáút Baíng trêch BHXH, BHYT, KPC (keìm phuû luûc) * Bäü pháûn træûc tiãúp saín xuáút: BHXH: 55.044.900 x 15% = 8.256.735â. BHYT: 55.044.900 x 2% = 1.100.898â. KPCÂ: 93.824.250 x 2% = 1.576.485â. Täøng säú tiãön phaíi trêch: 8.256.735 + 1.100.898 + 1.876.485 = 11.234.118 â. (1) * Bäü pháûn quaín lyï phán xæåíng : BHXH: 15.053.900 x 15% = 2.258.085â. BHYT: 15.053.900 x 2% = 301.078â. KPCÂ: 14.434.500 x 2% = 288.690â. Täøng säú tiãön phaíi trêch: 2.258.085 + 301.078 + 288.690 = 2.847.853â. (2) * Bäü pháûn quaín lyï xê nghiãûp : BHXH: 15.140.900 x 15% = 2.271.135â. BHYT: 15.140.900 x 2% = 302.818â. KPCÂ: 12.028.750 x 2% = 204.575â. Täøng säú tiãön phaíi trêch: 2.271.135 + 302.818 + 240.575 = 2.814.528 â. (3) Tæì (1), (2) vaì (3) ta coï täøng säú tiãön phaíi trêch åí caïc bäü pháûn: 11.234.118 + 2.847.853 + 2.814.528 = 16.896.499â. Càn cæï vaìo baíng kã ghi coï TK 334 læång phaíi traí vaì phaíi trêch BHXH, BHYT, KPC tacoï: + Tiãön læång phaíi traí cho cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút: Nåü TK 622 93.824.250 Coï TK 334 93.824.250 + Trêch BHXH, BHYT, KPC theo tyí lãû quy âënh 19% tênhvaìo chi phê saín xuáút kãú toaïn ghi: Nåü TK 622 11.234.118 Coï TK 338 11.234.118 TK 3382 1.876.485 TK 3383 8.256.735 TK 3384 1.100.898 Trãn cå såí baíng ghi coï TK 334 - Læång phaíi traí vaì caïc chæïng tæì coï liãn quan âãø ghi tãn: “Chæïng tæì ghi säø säú 02” (Keìm phuû luûc) Cuäúi kyì kãú toaïn kãút chuyãøn toaìn bäü CPNCNTT vaìo TK 154 âãø tênh giaï thaình. Nåü TK 154 105.058.368 Coï TK 622 105.058.368 Så âäö haûch toaïn TK 334 TK 622 TK 154 93.824.250 105.058.368 TK 338 11.234.118 Âãún âáy kãú toaïn tiãön læång hoaìn thaình toaìn bäü viãûc haûch toaïn cuía mçnh vãö chi phê nhán cäng træûc tiãúp. Kãú toaïn tiãön læång chuyãøn toaìn bäü caïc baíng kã vaì chæïng tæì ghi säø sang kãú toaïn tênh giaï thaình âãø ghi vaìo säø kãú toaïn liãn quan vaì laìm cå såí tênh giaï thaình. 3. Haûch toaïn chi phê saín xuáút chung: Chi phê saín xuáút chung taûi xê nghiãûp laì toaìn bäü chi phê boí ra nhàòm phuûc vuû cho quaï trçnh saín xuáút saín pháøm gäöm: - Chi phê nhán viãn : gäöm tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång. - Chi phê váût liãûu : keïo, baìn laì, thæåïc âo. - Chi phê nguyãn liãûu: Dáöu diezel, nhåït dáöu... - Chi phê kháúu hao TSC : Chi phê kháúu hao TSCÂ. - Chi phê dëch vuû mua ngoaìi: Tiãön âiãûn, âiãûn thoaûi. - Chi phê bàòng tiãön khaïc. Âãø theo doîi chi phê saín xuáút chung kãú toaïn âaî sæí duûng caïc chæïng tæì nhæ: phiãúu xuáút kho, phiãúu chi, baíng tênh trêch læång vaì BHXH, BHYT, KPC baín trêch kháúu hao TSCÂ. * Cäng duûng: - Phiãúu xuáút kho: duìng âãø theo doîi säú læåüng, thåìi gian taûi giaï phuû liãûu, cäng cuû, duûng cuû xuáút kho laìm càn cæï âãø ghi vaìo säø saïch coï liãn quan. - Phiãúu chi: duìng âãø theo doîi thåìi gian, læåüng tiãön màût chi ra taûi quyî laìm cå såí âãø ghi vaìo säø saïch coï liãn quan. - Baíng trêch kháúu hao TSCÂ: duìng âãø phaín aïnh giaï trë hao moìn cuía TSC âang quaï trçnh saín xuáút kinh doanh. * Näüi dung: - Phiãúu xuáút kho: âæåüc aïp duûng trong træåìng håüp xuáút phuû liãûu, cäng cuû, duûng cuû âãø phuûc vuû cho viãûc saín xuáút saín pháøm åí phán xæåíng. - Phiãúu chi: âæåüc aïp duûng trong træåìng håüp chi tiãön màût ra taûi thåìi âiãøm nháút âënh vaì cáön thiãút. - Baíng trêch kháúu hao TSCÂ: aïp duûng trong træåìng håüp tênh giaï trë hao moìn cuía TSC vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh taûi thåìi âiãøm cuäúi thaïng hoàûc cuäúi quyï. * Âãø theo doîi vaì phaín aïnh toaìn bäü chi phê saín xuáút chung kãú toaïn sæí duûng TK: TK 627 : Chi phê saín xuáút chung vaì mäüt säú taìi khoaín coï liãn quan khaïc: - TK 009 : Nguäön väún kháúu hao cå baín. - TK 152 : Nguyãn liãûu, váût liãûu - TK 153 : Cäng cuû, duûng cuû - TK 111 : Tiãön màût. - TK 112 : Tiãön gåíi ngán haìng - TK 334 : Tiãön læång phaíi traí CNV - TK 338 : Phaíi traí, phaíi näüp khaïc - TK 214 : Kháúu hao TSCÂ. * Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû cuû thãø: + Trong thaïng 6 coï tçnh hçnh phaït sinh nhæ sau: Ngaìy 9/3/2004 xuáút VL âãø phuûc vuû saín xuáút saín pháøm gäöm: kim may DB#9TSSM: 100 cáy, âån giaï 1.140 âäöng; Kim may DB#11TSSM: 150 cáy, âån giaï 2.000 âäöng. Kim vàõt säø DC#8: 80 cáy, âån giaï 2.500 âäöng; Kim âoïng nuït DP#H14 : 50 cáy, âån giaï 4.000 âäöng; Kim Uo113#11: 20 häüp, âån giaï 5.000âäöng; Kim Uy 128#9: 30 cáy, âån giaï 5.000 âäöng; pháún càõt 100 häüp, âån giaï 2.000 âäöng; báúm chè 43 caïi, âån giaï 1.500 âäöng. Phiãúu xuáút kho säú 03. Kãú toaïn tiãún haình tênh toaïn - láûp phiãúu vaì haûch toaïn nhæ sau: Phiãúu xuáút kho säú 3 (Keìm phuû luûc) Giaï trë phuû liãûu xuáút duìng phuûc vuû cho saín xuáút saín pháøm. + Kim may Ub#9TSSM : 100 cáy x 1.140â = 114.000â. + Kim may DB#11TSSM : 150 cáy x 2.000â = 300.000â. + Kim vàõt säø DC#8 : 80 cáy x 2.500â = 200.000â. + Kim âoïng nuït DP#H14 : 50 cáy x 4.000â = 200.000â. + Kim may U113#11 : 20 häüp x 5.000â = 100.000â. + Kim may Uy 128#9 : 30 cáy x 5.000â = 150.000â. + Pháún càõt : 100 häüp x 2.000â = 200.000â. + Buït bi : 50 cáy x 2.000 â = 100.000â. + Keïo may : 10 caïi x 20.000 â = 200.000â. + Báúm chè : 43 caïi x 15.000 â = 64.500â. Täøng thaình tiãön: 1.628.500â Nåü TK 627 1.628.500 Coï TK 152 1.628.500 Ngaìy 7/3/2004 xuáút CCDC cho täø âiãûn phuûc vuû saín xuáút 442.000 âäöng vaì phiãúu xuáút kho säú 06. Phiãúu xuáút kho säú 06 (Keìm phuû luûc) Nåü TK 627 442.000 Coï TK 153 442.000 Tæång tæû nhæ trong thaïng 3 khi coï phaït sinh caïc khoaín vãö phuû liãûu vaì cäng cuû duûng cuû phuûc vuû cho bäü pháûn saín xuáút kãú toaïn cuîng haûch toaïn tæång tæû nhæ trãn. Cuäúi thaïng 6 kãú toaïn táûp håüp táút caí caïc phiãúu xuáút kho phuû liãûu duìng cho saín xuáút saín pháøm våïi täøng säú tiãön: 3.212.500 âäöng vaì phiãúu xuáút kho vãö CCDC laì 442.000 âäöng, kãú toaïn tiãún haình láûp baíng kã. Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 152 vaì Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 153 (Keìm phuû luûc) Càn cæï vaìo 2 baíng kã trãn kãú toaïn haûch toaïn nhæ sau: + Nåü TK 627 3.212.500 Coï TK 152 3.212.500 + Nåü TK 627 442.000 Coï TK 153 442.000 * Haûch toaïn dëch vuû mua ngoaìi: Taûi xê nghiãûp chi phê dëch vuû mua ngoaìi chuí yãúu laì traí tiãön tiãu duìng cho saín xuáút saín pháøm, caïc chi phê naìy thæåìng traí bàòng tiãön gåíi ngán haìng. Cuäúi thaïng khi coï giáúy baïo vãö caïc khoaín tiãön trãn phaíi traí kãú toaïn tiãún haình láûp phiãúu chi traí qua ngán haìng vaì càn cæï vaìo chæïng tæì âoï cuäúi thaïng kãú toaïn láûp baíng kã khai coï TK 112. (keìm phuû luûc) våïi täøng säú tiãön 1.215.000 âäöng. Càn cæï vaìo baíng kã coï TK 112 kãú toaïn haûch toaïn nhæ sau: Nåü TK 627 1.215.000 Coï TK 112 1.215.000 Âäöng thåìi càn cæï vaìo baíng kã kãú toaïn lãn “Chæïng tæì ghi säø säú 06” (Keìm phuû luûc) * Haûch toaïn chi phê khaïc bàòng tiãön: Taûi xê nghiãûp ngoaìi caïc khoaín chi phê tiãön màût duìng træûc tiãúp cho saín xuáút saín pháøm coìn coï caïc khoaín chi tiãön màût phuûc vuû cho saín xuáút vaì quaín lyï. Ngaìy 09/3/2004 xuáút quyî tiãön màût 80.500 âäöng mua dáy, baìn uíi, phêch càõm âiãûn cho phán xæåíng phiãúu chi säú 08 kãú toaïn tiãún haình láûp “Phiãúu chi säú 08” (Keìm phuû luûc) âäöng thåìi haûch toaïn nhæ sau: Nåü TK 627 80.500 Coï TK 111 80.500 Trong thaïng 6 khi phaït sinh caïc khoaín tiãön màût phuûc vuû cho saín xuáút kãú toaïn cuîng haûch toaïn tæång tæû nhæ trãn. Cuäúi thaïng kãú toaïn táûp håüp táút caí caïc phiãúu chi vãö tiãön màût phuûc vuû cho saín xuáút våïi täøng säú tiãön âaî chi trong thaïng laì: 1.120.500 âäöng vaì càn cæï vaìo táút caí caïc phiãúu chi âaî táûp håüp laûi åí trãn, kãú toaïn láûp “Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 111” (Keìm phuû luûc). Âäöng thåìi haûch toaïn nhæ sau: Nåü TK 627 1.120.500 Coï TK 111 1.120.500 Càn cæï vaìo baíng kã ghi coï TK 111 kãú toaïn lãn “Chæïng tæì ghi säø säú 05” (Keìm phuû luûc). * Haûch toaïn kháúu hao TSC åí phán xæåíng saín xuáút: ÅÍ xê nghiãûp hiãûn nay TSC tham gia vaìo hoaût âäüng saín xuáút âãún thaïng 03/2004 täøng nguyãn giaï laì 1.516.625.373 âäöng. Trong âoï: + Nhaì cæía váût liãûu kiãún truïc : 298.632.939â. + Maïy moïc thiãút bë duìng cho SX : 1.217.992.434â. Xê nghiãûp tênh kháúu hao theo phæång phaïp træûc tiãúp ta coï: + TSC thuäüc vãö nhaì cæía kiãún truïc : 20 nàm. + TSC thuäüc vãö maïy moïc thiãút bë : 10 nàm. Cäng thæïc xaïc âënh mæïc kháúu hao trung bçnh hàòng nàm cuía TSCÂ: Mæïc kháúu hao TB hàòng nàm cuía TSC = Nguyãn giaï TSC Thåìi gian sæí duûng Trong âoï Nguyãn giaï TSC âæåüc xaïc âënh tuyì theo tæìng træåìng håüp hçnh thaình TSCÂ. Càn cæï vaìo mæïc kháúu hao trung bçnh nàm cuía TSCÂ, kãú toaïn tênh kháúu hao trung bçnh quyï, trung bçnh thaïng theo cäng thæïc sau: Mæïc kháúu hao TB quyï cuía TSC = Mæïc KHTB nàm cuía TSC x 3 12 thaïng Mæïc KHTB thaïng cuía TSC = Nguyãn giaï cuía TSC Thåìi gian sæí duûng x 12 thang Theo cäng thæïc trãn ta coï: + Mæïc kháúu hao trung bçnh nàm cuía TSCÂ: Nhaì cæía váût kiãún truïc = 298.632.939 = 14.931.646 âäöng 20 Maïy moïc thiãút bë cho saín xuáút = 1.217.992.434 = 121.799.243 âäöng 10 + Mæïc kháúu hao trung bçnh quyï I cuía TSC nàm 2004: Nhaì cæía váût kiãún truïc = 14.931.646 x 3 = 3.732.911 âäöng 12 Trong âoï: Phán bäø cho bäü phán saín xuáút : 3.359.620 âäöng. Phán bäø cho bäü phán quaín lyï : 373.291 âäöng. Maïy moïc TB saín xuáút= 121.799.243 x 3 = 30.449.810 âäöng 12 Mæïc kháúu hao TSC trong thaïng 3 cuía TSC nàm 2004: Nhaì cæía váût kiãún truïc = 298.632.939 = 1.244.304 âäöng 20 x 12 Trong âoï : Phán bäø cho bäü pháûn saín xuáút: 1.119.874 âäöng. Phán bäø cho bäü pháûn quaín lyï : 124.430 âäöng. MMTB duìng cho saín xuáút= 1.217.992.434 = 10.149.937 âäöng 10 x 12 Váûy täøng mæïc kháúu hao saín pháøm saín xuáút trong thaïng 3 laì: 1.119.874 + 10.149.937 = 11.269.811 âäöng. Theo phæång phaïp kháúu hao tênh trãn keí kãú toaïn láûp “Baíng trêch kháúu hao quyï I - 2004 vaì baíng tênh kháúu hao” thaïng 3 nàm 2004 (Keìm phuû luûc) Cuäúi thaïng 3 kãú toaïn sæí duûng buït toaïn trêch kháúu hao TSC âaî sæí duûng cho saín xuáút trong thaïng nhæ sau: Nåü TK 627 11.269.811 Coï TK 214 11.269.811 Âäöng thåìi ghi Nåü TK 009 11.269.811 * Càn cæï vaìo “Baíng tênh kháúu hao TSC” åí thaïng 3/2003 kãú toaïn tiãún haình lãn säú “Chæïng tæì ghi säø säú 09” (Keìm phuû luûc) * Haûch toaïn tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång (BHXH, BHYT,KPCÂ) phaíi traí cho cäng nhán quaín lyï phán xæåíng. * Càn cæï vaìo baíng kã tiãön læång 334 - Læång phaíi traí vaì baíng trêch BHXH, BHYT, KPC (âaî tênh vaì trêch åí pháön chi phê nhán cäng træûc tiãúp) kãú toaïn âënh khoaín nhæ sau: Nåü TK 627 14.434.500 Coï TK 334 14.434.500 * Trêch BHXH, BHYT, KPC theo tyí lãû quy âënh Nåü TK 627 2.847.853 Coï TK 338 2.847.853 TK 3382 288.690 TK 3383 2.258.085 TK 3384 301.078 * Trãn cå såí baíng kã coï TK 334 læång phaíi traí vaì baíng tênh BHXH, BHYT, KPC kãú toaïn lãn säø “Chæïng tæì ghi säø säú 08 vaì 09” (Keìm phuû luûc) * Cuäúi kyì kãút chuyãøn toaìn bäü chi phê vaìo TK 154 âãø tênh giaï thaình saín pháøm. Nåü TK 154 34.542.164 Coï TK 627 34.542.164 TK 627 TK 154 TK 152 3.212.500 34.542.164 TK 153 442.000 TK 111 1.120.500 TK 112 1.215.000 TK 214 11.269.811 TK 334 14.434.500 TK 338 2.847.853 Så âäö haûch toaïn Nháûn xeït: qua lyï thuyãút âaî hoüc vaì thæûc tãú taûi xê nghiãûp thç em tháúy phæång phaïp haûch toaïn chi phê saín xuáút chung tæång tæû nhau. 4. Täøng chi phê saín xuáút taûi xê nghiãûp May Âiãûn Baìn: Âãø täøng håüp chi phê saín xuáút kãú toaïn sæí duûng chæïng tæì âoï: “Baíng täøng håüp chi phê saín xuáút thaïng 3 nàm 2003. (Keìm phuû luûc) * Cäng duûng: Baíng täøng håüp chi phê saín xuáút duìng âãø theo doîi toaìn bäü chi phê phaït sinh trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh âäöng thåìi tênh giaï thaình saín pháøm. * Näüi dung: Baíng täøng håüp chi phê saín xuáút âæåüc aïp duûng vaìp thåìi âiãøm cuäúi thaïng, täøng håüp táút caí caïc khoaín chi phê nhæ chi phê NVLTT, chi phê NCTT, Chi phê SXC trong quaï trçnh saín xuáút. Kãú toaïn sæí duûng TK 154 “Chi phê saín xuáút kinh doanh dåí dang” âãø täøng håüp chi phê saín xuáút phaït sinh vaì tênh giaï thaình saín pháøm. Cuäúi thaïng kãú toaïn táûp håüp toaìn bäü chi phê gäöm: Chi phê nhán cäng træûc tiãúp, Chi phê nhán cäng træûc tiãúp, chi phê saín xuáút chung âãø kãút chuyãøn vaìo TK 154 vaì laìm cå såí cho viãûc tênh giaï thaình. Buït toaïn kãút chuyãøn chi phê saín xuáút nhæ sau: Nåü TK 154 265.290.532 Coï TK 621 125.690.000 Coï TK 622 105.058.368 Coï TK 627 34.542.164 Nháûp kho thaình pháøm: Nåü TK 155 265.290.532 Coï TK 154 265.290.532 Så âäö haûch toaïn nhæ sau TK 621 TK 154 TK 155 125.690.000 265.290.532 TK 622 105.058.368 TK 627 34.542.164 Càn cæï vaìo chæïng tæì coï liãn quan kãú toaïn lãn säø “Chæïng tæì ghi säø säú 10” (Keìm phuû luûc) 5. Tênh giaï thaình saín pháøm taûi Xê nghiãûp May Âiãûn Baìn: Laì mäüt âån vë saín xuáút kinh doanh nãn âäúi tæåüng tênh giaï thaình åí âáy laì saín pháøm hoaìn thaình aïo så mi. Âãø phuì håüp våïi phæång phaïp haûch toaïn chi phê, xê nghiãûp âaî læûa choün phæång phaïp tênh giaï thaình theo phæång phaïp træûc tiãúp. Theo phæång phaïp naìy âäúi tæåüng htscf saín xuáút cuîng laì âäúi tæåüng tênh giaï thaình. å CP = å Z (Täøng chi phê = Täøng giaï thaình) Xê nghiãûp saín xuáút saín pháøm theo âån âàût haìng, säú læåüng êt, thåìi gian saín xuáút ngàõn, saín pháøm nháûp kháøu liãn tuûc. Do váûy caïch tênh giaï thaình cuía xê nghiãûp laì cuäúi mäùi thaïng. a. Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang: Do åí xê nghiãûp quy trçnh cäng nghãû âån giaín, chuí yãúu laì saín xuáút theo âån âàût haìng våïi säú læåüng êt, chu kyì saín xuáút thæåìng goïi goün trong thaïng cho nãn khäng coï saín pháøm dåí dang toaìn bäü chi phê âãöu tênh cho saín pháøm hoaìn thaình. b. Tênh giaï thaình: Âãø tênh giaï thaình, kãú toaïn sæí duûng TK 155 “thaình pháøm” TK 154 “Chi phê saín xuáút kinh doanh dåí dang”. Cuäúi kyì kãú toaïn tênh giaï thaình seî càn cæï vaìo baíng kã, säø caïi âãø âäúi chiãúu vaì táûp håüp chi phê saín xuáút theo khoaín muûc: CHI PHÊ NVLTT, Chi phê NCTT, Chi phê SXC âãø tiãún haình tênh giaï thaình saín pháøm. Toaìn bäü chi phê âãöu âæåüc kãút chuyãøn vaìo taìi khoaín 154, buït toaïn kãút chuyãøn nhæ sau: Nåü TK 154 265.290.532 Coï TK 621 125.690.000 Coï TK 622 105.058.368 Coï TK 627 34.542.164 Sau khi saín pháøm hoaìn thaình (âaî qua kiãøm nghiãûm KCS) kãú toaïn láûp “Phiãúu tênh giaï thaình” (Keìm phuû luûc). Kãú toaïn tênh giaï thaình nháûp kho thaình pháøm: Nåü TK 155 265.290.532 Coï TK 154 265.290.532 Tæì giaï trë cuía saín pháøm hoaìn thaình khi giao haìng cho khaïch haìng kãú toaïn seî kãút chuyãøn TK 155 sang TK 632 “Giaï väún haìng baïn” buït toaïn nhæ sau: Nåü TK 632 265.290.532 Coï TK 155 265.290.532 Âáy laì giaï väún cuía haìng hoïa âaî saín xuáút xong theo âån âàût haìng täøng chi phê saín xuáút chênh laì täøng giaï thaình saín pháøm. 6. Täø chæïc säø kãú toaïn: a. Säø chi tiãút (keìm theo phuû luûc) - Baíng täøng håüp chi phê saín xuáút. - Phiãúu tênh giaï thaình saín pháøm. b. Säø täøng håüp: - Säø âàng kyï chæïng tæì ghi säø. - Säø caïi gäömcoï: + Säø caïi TK 621 “Chi phê NVLTT” + Säø caïi TK 622 “Chi phê NCTT” + Säø caïi TK 627 “Chi phê SXC” c. Càn cæï láûp säø: - Baíng täøng håüp chi phê saín xuáút âæåüc láûp càn cæï vaìo: + Säø caïi TK 621 “Chi phê NVLTT” + Säø caïi TK 622 “Chi phê NCTT” + Säø caïi TK 627 “Chi phê SXC” - “Phiãúu tênh giaï thaình” saín pháøm âæåüc láûp càn cæï vaìo: + Baíng täøng håüp chi phê saín xuáút. + Säø âàng kyï chæïng tæì ghi säø + Säø caïi âæåüc láûp càn cæï vaìo “Chæïng tæì ghi säø” Toïm tàõt så âäö haûch toaïn trãn säø: Säø âàng kyï chæïng tæì gäúc ghi säø Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK Chæïng tæì gäúc Chæïng tæì ghi säø Säø caïi Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn PHIÃÚU XUÁÚT KHO Säú 07 Ngaìy 02/03/2004 Âënh khoaín: Nåü TK 621: 70.000.000 Coï TK 152(c): 70.000.000 PX càõt Hoü vaì tãn ngæåìi nháûn: Nguyãùn Duîng Xuáút taûi kho: xê nghiãûp Lyï do xuáút kho: Saín xuáút aïo så mi Nåi nháûn : Kho váût liãûu chênh TT Tãn váût liãûu ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Tãn kho 1 Vaíi M 4.000 17.500 70.000.000 XNMay Âiãûn Baìn Täøng cäüng 70.000.000 Täøng säú tiãön (Baíy mæåi triãûu âäöng y) Ngæåìi nháûn Thuí kho Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn PHIÃÚU XUÁÚT KHO Säú 08 Ngaìy 08/3/2004 Âënh khoaín: Nåü TK 621: 1.840.000 Coï TK 152(c): 1.840.000 PX càõt Hoü vaì tãn ngæåìi nháûn: Nguyãùn Thë Sån Xuáút taûi kho: xê nghiãûp Lyï do xuáút kho: Saín xuáút aïo så mi Nåi nháûn : Kho váût liãûu phuû TT Tãn váût liãûu ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön 1 2 3 Nuït Kän Chè Läú M Cuäün 200 150 100 3.500 3.600 6.000 700.000 540.000 600.000 Täøng cäüng 1.840.000 Täøng säú tiãön (Mäüt triãûu taïm tràm bäún mæåi ngaìn âäöng y) Ngæåìi nháûn Thuí kho Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 152 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi nåü TK 621 Säú Ngaìy 07 02/3 Xuáút kho VLC (vaíi) dunhg cho saín xuáút saín pháøm 70.000.000 70.000.000 08 8/3 Xuáút kho VL phuû (nuït, chè, kän) duìng cho saín xuáút saín pháøm. 1.840.000 1.840.000 13 23/3 Xuáút kho VLC (vaíi) duìng cho saín xuáút saín pháøm 52.010.000 52.010.000 14 25/3 Xuáút kho VL phuû (nuït, chè, kän) duìng cho saín xuáút saín pháøm. 1.840.000 1.840.000 Täøng cäüng 152.690.000 125.690.000 Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 01 Ngaìy 30/3/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 Xuáút kho váût liãûu saín xuáút saín pháøm 621 152 125.690.000 125.690.000 Täøng cäüng 125.690.000 125.690.000 Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn PHIÃÚU XAÏC NHÁÛN SAÍN PHÁØM HOAÌN THAÌNH Ngaìy 28/3/2004 Tãn saín pháøm: Aïo så mi TT Täø ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Ghi chuï 1 I Saín pháøm 1.922 12.500 24.025.000 2 II Saín pháøm 1.925 12.500 24.062.500 3 III Saín pháøm 1.925 12.500 24.100.000 4 IV Saín pháøm 1.924 12.500 24.050.000 5 V Saín pháøm 1.924 12.500 24.050.000 Täøng cäüng 9.623 12.500 120.287.500 Täøng säú tiãön: (Mäüt tràm hai mæåi triãûu hai tràm taïm mæåi baíy ngaìn nàm tràm âäöng y) Ngæåìi giao viãûc Ngæåìi nháûn viãûc Ngæåìi kiãøm tra cháút læåüng Ngæåìi duyãût Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 334 -Læång phaíi traí Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi nåü caïc TK Säú Ngaìy TK622 (78%) TK 627 (12%) TK 642 (10%) 05 30/3 Tiãön læång phaíi traí CBCNV 3/2004 120.287.500 93.824.250 14.434.500 12.028.750 Täøng cäüng 120.287.500 93.824.250 14.434.500 12.028.750 Baíng kã læång cå baín Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi nåü caïc TK Säú Ngaìy TK622 TK 627 TK 642 05 30/3 Læång cå baín cuía CBCNV 3/2004 85.239.700 55.044.900 15.053.900 15.140.900 Täøng cäüng 85.239.700 55.044.900 15.053.900 15.140.900 Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 02 Ngaìy 30/3/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 Tiãön læång phaíi traí cho cäng nhán saín xuáút 622 334 93.824.250 93.824.250 2 Trêch BHXH, BHYT, KPC 622 338 11.234.118 11.234.118 Täøng cäüng 105.058.368 105.058.368 Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Baíng trêch BHXH, BHYT, KPC TT Ghi nåü caïc TK LCB Læång phaíi traí 338 (3382) 2% 338 (3383) 15% 338 (3384) 2% 338 1 TK 622 55.044.900 93.824.250 1.876.485 8.256.735 1.100.898 11.234.118 2 TK 627 15.053.900 14.434.500 288.690 2.258.085 301.078 2.847.853 3 TK 642 15.140.900 12.028.750 240.575 2.271.135 302.818 2.814.528 Täøng cäüng 85.239.700 120.287.500 2.405.750 12.785.955 1.704.794 16.896.499 Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn PHIÃÚU XUÁÚT KHO Säú 08 Âënh khoaín: Nåü TK 627: 1.628.000 Coï TK 152: 1.628.000 Hoü vaì tãn ngæåìi nháûn: Nguyãùn Thë Sån Täø 1 Xuáút taûi kho: xê nghiãûp Lyï do xuáút kho: Phuûc vuû saín xuáút xê nghiãûp Nåi nháûn : Kho phuû liãûu TT Tãn váût liãûu ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön 1 2 3 4 Kim DB#9TSSM Kim may DB#11TSSM Kim vàõt säø DC#8 Kim âoïng nuït DP#H14 Kim Uo113#11 Kim Uy128#9 Pháún càõt Buït bi Keïo may Báúm chè Cáy Cáy Cáy Cáy Häüp Cáy Viãn Cáy Caïi Caïi 100 150 80 50 20 30 100 50 10 43 1.140 2.000 2.500 4.000 5.000 5.000 2.000 2.000 20.000 1.500 114.000 300.000 200.000 200.000 100.000 150.000 200.000 100.000 200.000 54.500 Täøng cäüng 1.628.500 Täøng säú tiãön (Mäüt triãûu saïu tràm hai mæåi taïm ngaìn nàm tràm âäöng y) Ngæåìi nháûn Thuí kho Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 152 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi nåü TK 621 Säú Ngaìy 03 09/3 Xuáút kim, pháún, buït, keïo cho phán xæåíng saín xuáút 1.628.500 1.628.500 09 13/3 Xuáút giáúy bça, dáy duìng cho kyî thuáût 103.000 103.000 10 15/3 Xuáút kim, keïo, baìn laì cho phán xæåíng saín xuáút 239.000 239.000 13 17/3 Xuáút dáöu diezel, nhåït dáöu maïy cho phán xæåíng saín xuáút 1.137.000 1.137.000 17 20/3 Xuáút giáúy bça cho phoìng kyî thuáût 105.000 105.000 Täøng cäüng 3.212.500 3.212.500 Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 03 Ngaìy 30/3/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 Xuáút kho váût liãûu duìng cho phán xæåíng SX 627 152 3.212.500 3.212.500 Täøng cäüng 3.212.500 3.212.500 Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn PHIÃÚU XUÁÚT KHO Säú 06 - Ngaìy 07/3/2004 Âënh khoaín: Nåü TK 627: 442.000 Coï TK 153: 442.000 Hoü vaì tãn ngæåìi nháûn: Mai Caính Täø âiãûn cå Xuáút taûi kho: xê nghiãûp Lyï do xuáút kho: Phuûc vuû saín xuáút Nåi nháûn : Kho phuû liãûu TT Tãn váût liãûu ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön 1 Xuáút CCDC cho täø cå âiãûn phuûc vuû saín xuáút Caïi 442.000 Täøng cäüng 442.000 Täøng säú tiãön (Bäún tràm bäún mæåi hai ngaìn âäöng y) Ngæåìi nháûn Thuí kho Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 153 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi nåü TK 621 Säú Ngaìy 06 07/6 Xuáút CCDC cho täø âiãûn PVSX 442.000 442.000 Täøng cäüng 442.000 442.000 Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 04 - Ngaìy 30/3/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 Xuáút CCSC cho täø cå âiãûn PVSX 627 153 442.000 442.000 Täøng cäüng 442.000 442.000 Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 112 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi nåü TK 621 Säú Ngaìy 25 27/3 Traí tiãön âiãûn thaïng 3/2004 1.215.000 1.215.000 Täøng cäüng 1.215.000 1.215.000 Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 06 Ngaìy 30/3/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 Traí tiãng âiãûn næåïc bàòng TGNH 627 112 1.125.000 1.125.000 Täøng cäüng 1.125.000 1.125.000 Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn PHIÃÚU CHI Säú 08 - Ngaìy 09/3/2004 Âënh khoaín: Nåü TK 627: 80.500 Coï TK 111: 80.500 Hoü vaì tãn ngæåìi nháûn: Mai Liãn Täø âiãûn cå Âëa chè : Phán xæåíng may Lyï do chi: Mua dáy, baìn uíi, phêch càõm. Säú tiãön 80.500 (Viãút bàòng chæî: taïm mæåi ngaìn nàm tràm âäöng y) Thuí træåíng âån vë Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Âaî nháûn âuí säú tiãön (Taïm mæåi ngaìn nàm tràm âäöng y) Thuí quyî Ngæåìi nháûn Baíng kã chæïng tæì ghi coï TK 111 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi nåü TK 627 Säú Ngaìy 08 10 16 18 7/3 14/3 15/3 18/3 Mua dáy baìn uíi, phêch càõm âiãn cho PX Cäng taïc phê duyãût máùu Chi bäöi thæåìng laìm thãm giåì Tiãúp khaïch kyî thuáût mua boïng âeìn cho PX 80.500 153.000 800.000 87.000 80.500 153.000 800.000 87.000 Täøng cäüng 1.120.500 1.120.500 Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 05 Ngaìy 30/3/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 Chi tiãön màût phuûc vuû SX 627 111 1.120.500 1.120.500 Täøng cäüng 1.120.500 1.120.500 Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Baíng tênh trêch kháúu hao Quyï I/2004 TT Danh muûc Nguyãn giaï Nàm sæí duûng Kháúu hao cå haín Phán bäø vaìo TK TK 627 TK 642 1 Nhaì cæía, váût kiãún truïc 298.632.939 20 nàm 3.732.911 3.359.620 373.291 2 MMTB duìng cho saín xuáút 1.217.992.434 10 nàm 30.449.810 30.449.810 Täøng cäüng 1.516.625.373 34.182.721 33.809.430 373.291 Baíng tênh trêch kháúu hao Thaïng 3/2004 TT Danh muûc Nguyãn giaï Nàm sæí duûng Kháúu hao cå haín Phán bäø vaìo TK TK 627 TK 642 1 Nhaì cæía, váût kiãún truïc 298.632.939 20 nàm 1.244.304 1.119.874 124.430 2 MMTB duìng cho saín xuáút 1.217.992.434 10 nàm 10.149.937 10.149.937 Täøng cäüng 1.516.625.373 11.394.241 11.269.811 124.430 Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 07 Ngaìy 30/3/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 Kháúu hao TSC åí bäü pháûn SX 627 214 11.269.811 11.269.811 Täøng cäüng 11.269.811 11.269.811 Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 09 - Ngaìy 30/6/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 Tiãön læång phaíi traí cho CNQL phán xæåíng 627 334 14.434.500 14.434.500 Täøng cäüng 14.434.500 14.434.500 Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 08 - Ngaìy 30/3/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 Trêch BHXH, BHYT, KPC 627 338 2.847.853 2.847.853 Täøng cäüng 2.847.853 2.847.853 Âån vë: Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 10 - Ngaìy 30/3/2004 TT Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Nåü Coï Nåü Coï 1 2 3 Kãút chuyãøn CPNVLTT Kãút chuyãøn CPNCTT Kãút chuyãøn CPSXC 154 154 154 621 622 627 125.690.000 105.058.368 34.542.164 125.690.000 105.058.368 34.542.164 Täøng cäüng 265.290.532 265.290.532 Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu Baíng täøng håüp chi phê saín xuáút thaïng 3/2004 TT Â.tæåüng SD ghi nåü TK TK 111 TK 112 TK 152 TK 153 TK 214 TK 334 TK 338 Cäüng 1 TK 621 125.690.000 125.690.000 2 TK 622 93.824.250 11.234.118 105.058.368 3 TK 627 1.120.500 1.215.000 3.212.500 442.000 11.269.811 14.434.500 2.847.853 34.542.164 Cäüng 1.120.500 1.215.000 128.902.500 442.000 11.269.811 105.257.750 14.083450 265.290.532 Phiãúu tênh giaï thaình Saín pháøm: aïo så mi - Säú læåüng 9.623 Khoaín muûc GTPSDD âáöu kyì CPSX phaït sinh trong kyì GT SPDD cuäúi kyì Giaï thaình saín pháøm Giaï thaình âån vë CPNVLTT CPNCTT CPSXC 0 0 0 125.690.000 105.058.368 34.542.164 0 0 0 125.690.000 105.058.368 34.542.164 13.601 10.917 3.589 Cäüng 265.290.532 265.290.532 27.568 Säø âàng kyï chæïng tæì ghi säø Thaïng 3 nàm 2003 Chæïng tæì Säú tiãön Säú Ngaìy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 125.690.000 105.058.368 3.212.500 442.000 1.120.500 1.125.000 11.269.811 2.847.853 14.434.500 265.290.532 Täøng cäüng 530.491.064 Säø caïi TK 621 “Chi phê NVLTT” Ngaìy thaïng ghi säø Chæïng tæì Diãùn giaíi TKÂÆ Säú tiãön Säú Ngaìy Nåü Coï 30/3 01 30/3 Xuáút kho VL duìng saín xuáút saín pháøm 152 125.690.000 30/3 10 30/3 Kãút chuyãøn CP NVLTT 154 125.690.000 Cäüng phaït sinh 125.690.000 125.690.000 Säø caïi TK 622 “CPNCTT” Ngaìy thaïng ghi säø Chæïng tæì Diãùn giaíi TK ÂÆ Säú tiãön Säú Ngaìy Nåü Coï 30/3 02 30/3 Tiãön læång phaíi traí cho CNTTSX 334 93.824.250 30/3 02 30/3 Trêch BHXH, BHYT, KPC 338 11.234.118 30/3 10 30/3 Kãút chuyãøn CPNCTT 154 105.058.368 Cäüng phaït sinh 105.058.368 105.058.368 Säø caïi TK627 “CPSXC” Ngaìy thaïng ghi säø Chæïng tæì Diãùn giaíi TK ÂÆ Säú tiãön Säú Ngaìy Nåü Coï 30/3 03 30/3 Xuáút VLP cho SX 152 3.212.500 30/3 04 30/3 Xuáút CCDC cho täø âiãûn PVSX 153 442.000 30/3 05 30/3 Chi tiãön àm PVSX 111 1.120.500 30/3 06 30/3 Traí tiãön âiãûn næåïc bàòng TGNH 112 1.215.000 30/3 07 30/3 KHTSC åí BPSX 214 11.269.811 30/3 08 30/3 Trêch BHXH, BHYT, KPC 338 2.847.853 30/3 09 30/3 Tiãön læång phaíi traí cho cäng nhán QL phán xæåíng 334 14.434.500 30/3 10 30/3 Kãút chuyãøn CP SXC 154 34.542.164 Cäüng phaït sinh 34.542.164 34.542.164 Säø caïi TK 154 “CPSXKDDD” Ngaìy thaïng ghi säø Chæïng tæì Diãùn giaíi TK ÂÆ Säú tiãön Säú Ngaìy Nåü Coï 30/3 20 30/3 Kãút chuyãøn chi phê NVLTT 621 125.690.000 30/3 09 30/3 Kãút chuyãøn CPNCTT 622 105.058.368 30/3 10 30/3 Kãút chuyãøn CPSXC 627 34.542.165 Nháûp kho thaình pháøm 155 265.290.532 Cäüng phaït sinh 265.290.532 265.290.532 Pháön kãút luáûn Traíi qua 1 thaïng thæûc táûp åí Xê nghiãûp May Âiãûn Baìn cuìng våïi kiãún thæïc âaî hoüc åí nhaì træåìng em âaî biãút âæåüc pháön naìo vãö cäng viãûc cuía kãú toaïn taìi chênh maì xê nghiãûp âaî aïp duûng trong giai âoaûn hiãûn nay. Viãûc sæí duûng nguyãn váût liãûu, duûng cuû håüp lyï, kháúu hao TSC phuì håüp âaî giuïp cho viãûc quaín lyï giaï thaình âæåüc täút hån. Tæì âoï taûo âiãöu kiãûn cho viãûc saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp phaït triãøn. Quaï trçnh haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí xê nghiãûp goün nheû, âån giaín. Âaím baío tênh chênh xaïc, phaín aïnh këp thåìi tçnh hçnh saín xuáút kinh doanh nhàòm phuûc vuû täút hån cho cäng taïc quaín lyï. Viãûc chi phê quaín lyï phaït sinh lãn baíng thäúng kã chæïng tæì âãø càn cæï âæa vaìo säø caïi giuïp cho viãûc theo doîi vaì tênh giaï thaình nhanh choïng, thuáûn låüi, dãø hiãøu âãø kiãøm tra säø saïch kãú toaïn. Xuáút kho váût liãûu theo phæång phaïp âån giaï bçnh quán. Do âoï mäùi láön nháûp nguyãn váût liãûu vaìo kho thç phaíi tênh laûi âån giaï. Âäüi nguî lao âäüng giaïn tiãúp noïi chung vaì phoìng kãú toaïn noïi riãng tæång âäúi êt nhæng nhåì quaín lyï chàût cheî vaì våïi tinh tháön laìm viãûc nghiãm tuïc, trçnh âäü chuyãn män cao nãn luon hoaìn thaình cäng viãûc âæåüc giao. Tuy nhiãn, bãn caûnh nhæîng thuáûn låüi khäng traïnh khoíi nhæîng khoï khàn laì xuáút kho váût liãûu duìng cho saín xuáút, xê nghiãûp nãn aïp duûng phæång phaïp nháûp træåïc xuáút træåïc. Vç theo phæång phaïp naìy xeït vãö màût säú læåüng dãø kiãøm tra, âãø biãút âæåüc säú læåüng täön kho bao nhiãu. Sau mäùi láön xuáút, taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho viãûc nháûp nguyãn váût liãûu këp thåìi, traïnh thiãúu huût khi xuáút duìng. Låìi måí âáöu Trãn nhæîng kiãún thæïc chuïng ta âaî hoüc, giåì âáy âæåüc sæû giuïp âåî, hæåïng dáùn cuía laînh âaûo nhaì træåìng, caïc tháöy cä giaïo chuyãn ngaình cuìng våïi sæû häù tråü giuïp âåî cuía caïc cä chuï taûi Xê nghiãûp May Âiãûn Baìn âaî taûo âiãöu kiãûn cho em hoaìn thaình hiãûm vuû trong thåìi gian thæûc táûp, âi vaìo cäng viãûc thæûc tãú cuía mçnh. Âäöng thåìi qua âåüt thæûc táûp naìy cuîng giuïp em phán biãût biãût âæåüc sæû khaïc nhau giæîa viãûc hoüc lyï thuyãút vaì thæûc haình, biãút âæåüc táöm quan troüng cuía ngaình kãú toaïn taìi chênh. Nhæ chuïng ta âaî biãút, hiãûu quaí kinh tãú luän gàõn liãön våïi hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. Do váûy laìm thãú naìo âãø hiãûu quaí âaût cao nháút luän laì váún âãö vä cuìng quan troüng âäúi våïi nhaì quaín lyï kãø caí vãö lyï luáûn láùn thæûc tiãùn. Trong nãön kinh tãú thë træåìng, váún âãö hiãûu quaí khäng chè âån thuáön quyãút âënh âãún sæû säúng coìn cuía doanh nghiãûp maì coìn liãn quan âãún nhiãöu khêa caûnh khaïc cuía nãön kinh tãú âáút næåïc båíi nhæîng taïc âäüng dáy chuyãön cuía noï. Hiãûn nay, trong nãön kinh tãú thë træåìng báút kyì doanh nghiãûp naìo muäún täön taûi vaì phaït triãøn cuîng âãöu phaíi nghé âãún viãûc täø chæïc moüi hoaût âäüng saín xuáút vaì náng cao tay nghãö sao cho hiãûu quaí låüi nhuáûn ngaìy mäüt tàng, buì âàõp chi phê. ÅÍ chãú âäü ta, låüi nhuáûn duìng âãø taïi saín xuáút måí räüng, caíi thiãûn âåìi säúng moüi thaình viãn trong xaî häüi. Âiãöu âoï âoìi hoíi ngæåìi laînh âaûo phaíi coï mäüt trçnh âäü quaín lyï nháút âënh. Âãø náng cao hiãûu quaí kinh tãú tháût sæû thç caïc cå såí kinh doanh thæûc hiãûn quyãön tæû chuí cuía mçnh âaî têch cæûc âáøy maûnh nhiãöu biãûn phaïp tiãút kiãûm chi phê saín xuáút vaì haû giaï thaình saín pháøm. Âiãöu naìy ráút quan troüng vaì laì váún âãö máúu chäút trong hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Nháûn thæïc âæåüc táöm quan troüng trong thåìi gian thæûc táûp taûi Xê nghiãûp May Âiãûn Baìn, em âaî âi sáu tçm hiãøu cäng taïc kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm cuía Xê nghiãûp. Dæûa vaìo thæûc tãú cäng taïc saín xuáút kinh doanh taûi xê nghiãûp, kãút håüp våïi kiãún thæïc âæåüc trang bë trong nhaì træåìng em âaî choün chuyãn âãö: “KÃÚ TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI XÊ NGHIÃÛP MAY ÂIÃÛN BAÌN” Màûc duì em ráút cäú gàõng nhæng våïi khaí nàng haûn chãú, âiãöu kiãûn thåìi gian tçm hiãøu coï haûn, kinh nghiãûm thæûc tiãøn coìn êt nãn chàõc chàõn chuyãn âãö seî khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Em ráút mong âæåüc sæû goïp yï bäø sung cuía täø kãú toaïn vaì Ban laînh âaûo xê nghiãûp noïi chung cuîng nhæ phoìng kãú toaïn Xê nghiãûp May Âiãûn Baìn noïi riãng âãø baín chuyãn âãö täút nghiãûp cuía em âæåüc hoaìn thiãûn hån. Em xin chán thaình caím ån sæû giuïp âåî nhiãût tçnh cuía täø Kãú toaïn vaì Ban laînh âaûo phoìng kãú toaïn taìi vuû, Phoìng Täø chæïc Haình chênh, Phoìng Quaín trë kinh doanh xê nghiãûp May Âiãûn Baìn âaî giuïp em nàõm chàõc hån vãö màût lyï luáûn láùn thæûc tiãùn vaì cäng taïc haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm taûi xê nghiãûp. Âiãûn Baìn ngaìy 01 thaïng 4 nàm 2004 Hoüc sinh thæûc táûp Âäù Thë Kim Phæåüng CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc - - - * * * - - - BAÍNG NHÁÛN XEÏT CAÏ NHÁN Kênh gåíi: - GIAÏM ÂÄÚC XÊ NGHIÃÛP MAY XUÁÚT KHÁØU ÂIÃÛN BAÌN - PHOÏ GIAÏM ÂÄÚC XÊ NGHIÃÛP - TRÆÅÍNG PHOÌNG KÃÚ TOAÏN CUÌNG CAÏC CÄ CHUÏ ANH CHË LAÌM VIÃÛC TAÛI XÊ NGHIÃÛP Em tãn laì : Âäù Thë Kim Phæåüng. Låïp 02K3. Træåìng TTPTPM Âaûi hoüc Âaì Nàông. Trong khoaín thåìi gian thæûc táûp tæì 01/4 âãún ngaìy 29/4/2004 âæåüc sæû giåïi thiãûu cuía nhaì træåìng vaì âæåüc sæû âäöng yï cuía Ban laînh âaûo Xê nghiãûp May Xuáút kháøu Âiãûn Baìn âaî cho pheïp em âæåüc thæûc táûp taûi xê nghiãûp. Âãún nay thåìi gian thæûc táûp âaî kãút thuïc em xin nháûn xeït vãö baín thán mçnh trong thåìi gian thæûc táûp væìa qua. Nhçn chung trong khoaín thåìi gian thæûc táûp væìa qua em âaî cháúp haình täút näüi quy cuía xê nghiãûp âãö ra khäng gáy báút kyì vi phaûm naìo laìm aính hæåíng âãún cäng viãûc cuía caïc cä chuï, anh, chë laìm trong xê nghiãûp. Âäöng thåìi trong khoaín thåìi gian naìy âæåüc sæû giuïp âåî cuía chuï Kãú toaïn træåíng âaî giuïp em nàõm bàõt âæåüc pháön naìo kiãún thæïc cå baín vãö thæûc tãú cäng viãûc cuía mäüt kãú toaïn taìi chênh. Tuy nhiãn do thåìi gian thæûc táûp coï haûn nãn em khäng thãø nàõm bàõt hãút âæåüc cäng viãûc cuía xê nghiãûp. Bãn caûnh âoï do sæû nháûn thæïc lyï luáûn cuía baín thán coìn haûn chãú cho nãn khäng traïnh khoíi nhæîng khuyãút âiãøm, thiãúu soït. Kênh mong caïc cä chuï, anh chë trong xê nghiãûp thäng caím. Cuäúi cuìng em xin chán thaình caím ån phoìng ban kãú toaïn xê nghiãûp âaî quan tám giuïp âåî âoïng goïp yï kiãún, chè baío thãm cho em hoaìn thaình chuyãn âãö thæûc táûp trong thåìi gian thæûc tãú væìa qua. Âiãûn Baìn, ngaìy 29 thaïng 4 nàm 2004 Hoüc sinh thæûc táûp Âäù Thë Kim Phæåüng MUÛC LUÛC Trang Låìi måí âáöu PHÁÖN I: ÂÀÛC ÂIÃØM CHUNG TÇNH HÇNH HOAÛT ÂÄÜNG CUÍA XÊ NGHIÃÛP MAY ÂIÃÛN BAÌN 1 I. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn 1 II. Chæïc nàng, nhiãûm vuû, quyãön haûn cuía xê nghiãûp 3 1. Chæïc nàng cuía Xê nghiãûp May Âiãûn Baìn 3 2. Nhiãûm cuû cuía Xê nghiãûp May Âiãûn Baìn 3 3. Quyãön haûn cuía xê nghiãûp 4 III. Täø chæïc saín xuáút åí Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn 4 1. Cäng âoaûn saín xuáút 4 2. Quy trçnh saín xuáút 4 IV. Âàûc âiãøm täø chæïc bäü maïy quaín lyï, bäü maïy kãú toaïn vaì hçnh thæïc kãú toaïn aïp duûng taûi Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn 6 1. Âàûc âiãøm vaì tçnh hçnh 6 2. Bäü maïy quaín lyï 6 3. Bäü maïy kãú toaïn 8 V. Hçnh thæïc kãú toaïn aïp duûng taûi Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn 10 1. Hçnh thæïc täø chæïc 10 2. Så âäö kãú toaïn “Chæïng tæì ghi säø” 10 3. Trçnh tæû ghi säø 10 VI. Mäüt säú chè tiãu âaïnh giaï kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh taûi Xê Nghiãûp May Âiãûn Baìn 12 PHÁÖN II: THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI XÊ NGHIÃÛP MAY ÂIÃÛN BAÌN 13 I. Täøng quaït chung vãö tçnh hçnh chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm 13 1. Mäüt säú khaïi niãûm vãö chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm 13 2. Mäúi quan hãû giæîa chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm 13 3. Nhiãûm vuû cuía kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm14 II. Haûch toaïn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp taûi XN May Âiãûn Baìn 15 1. Haûch toaïn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp 15 2. Chi phê nhán cäng træûc tiãúp 17 3. Haûch toaïn chi phê saín xuáút chung 22 4. Täøng chi phê saín xuáút taûi xê nghiãûp May Âiãûn Baìn 29 5. Tênh giaï thaình saín pháøm taûi Xê nghiãûp May Âiãûn Baìn 31 6. Täø chæïc säø kãú toaïn 32 Pháön kãút luáûn Nháûn xeït cuía giaïo viãn hæåïng dáùn Nháûn xeït cuía âån vë thæûc táûp fyg

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp may Điện Bàn.doc
Luận văn liên quan