Đề tài Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu An Việt

Lời nói đầu Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển với trình độ ngày càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát triển. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Để có thể quản lý hoạt động kinh doanh thì hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu. Đó là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao, giúp Doanh Nghiệp và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của Doanh Nghiệp, trên cơ sở đó ban quản lý Doanh Nghiệp sẽ đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp. Vì vậy, kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp Đối với các Doanh Nghiệp kinh doanh, thông qua công tác kế toán, Doanh Nghiệp sẽ biết được thị trường nào, mặt hàng nào mà mình bán hàng có hiệu quả nhất. Điều này không những đảm bảo cho Doanh Nghiệp cạnh tranh trên thị trường đầy biến động mà còn cho phép Doanh Nghiệp đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần, uy tín . Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập ở Công ty TNHH SX&XNK An Việt, em nhận thấy: Bán hàng là một trong những hoạt động chính của Công ty. Nó giúp ban quản lý Công ty nắm rõ được doanh thu, lợi nhuận, tình hình kinh doanh của Công ty và hiện nay Công ty có thích ứng với cơ chế thị trường không. Được sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa Kế toán đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên Nguyễn Thị Vân, các anh chị phòng kế toán Công ty TNHH SX&XNK An Việt, em đã lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là: “Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập khẩu An Việt” MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 DANH MỤC VIẾT TẮT 2 SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 3 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 4 1.1 Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.1.1. Khái niệm về bán hàng 4 1.1.2. Khái niệm về xác định kết quả bán hàng 4 1.1.3. Mối quan hệ về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.2 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5 1.4. Doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh thu 5 1.4.1. Doanh thu bán hàng 5 1.4.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 7 1.4.3. Cách xác định kết quả bán hàng 7 1.5. Phưong pháp tính giá hàng hoá 7 1.6. Các phương thức bán hàng 8 1.6.1. Phuơng thức bán buôn 9 1.6.2.Phương thức bán lẻ 9 1.7. Các phương thức thanh toán 10 1.7.1. Phuơng thức thanh toán ngay bằng tiền mặt 10 1.7.2. Phuơng thức thanh toán không dùng tiền mặt 10 1.8. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 10 1.9. Chứng từ kế toán sử dụng 11 1.10. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng 11 1.10.1. Tài khoản sử dụng 11 1.10.2. Hạch toán giá vốn hàng bán 15 1.11. Kế toán xác định kết quả bán hàng 17 1.11.1 Chi phí bán hàng 17 1.11.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 19 1.11.3 Xác định kết quả bán hàng 22 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SX&XNK AN VIỆT 25 2.1. Những vấn đề chung về công ty TNHH SX&XNK An Việt 25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH SX&XNK An Việt 25 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 28 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH SX&XNK An Việt 38 2.2.1. Tổ chức kế toán tại công ty TNHH SX&XNK An Việt 38 2.2.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH SX&XNK An Việt 41 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX&XNK AN VIỆT 72 3.1. Nhận xét chung 72 3.2. Ưu điểm 73 3.2. Nhược điểm 74 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng tại Công ty TNHH SX&XNK An Việt 75 KẾT LUẬN 77

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1818 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu An Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h cho ho¹t ®éng b¸n hµng cña th¸ng sau do ®ã ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña nhµ qu¶n trÞ , th«ng tin chi tiÕt vÒ kÕt qu¶ b¸n hµng ph¶i ®­îc kÕ to¸n cung cÊp hµng th¸ng hay nãi c¸ch kh¸c c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i ®­îc thùc hiÖn hµng th¸ng • Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n GTGT. - PhiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho. - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. - GiÊy thanh to¸n t¹m øng. - PhiÕu thu, chi tiÒn mÆt. - Hîp ®ång kinh tÕ, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång kinh tÕ... Tõ c¸c chøng tõ trªn ®©y, kÕ to¸n viªn cña chi nh¸nh C«ng ty cã thÓ sö dông vµ theo dâi t×nh h×nh c«ng nî, t×nh h×nh thanh to¸n vµ t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña chi nh¸nh C«ng ty.Vµ còng cã thÓ theo dâi sè thuÕ GTGT ph¶i nép còng nh­ thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ trong kú. • HÖ thèng tµi kho¶n vµ hÖ thèng sæ tæng hîp vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n mµ chi nh¸nh c«ng ty ®ang sö dông. - HÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông cña chi nh¸nh C«ng ty: + TK 111: TiÒn mÆt. + TK 112:TGNH. + TK 113: TiÒn ®ang chuyÓn. + TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng. + TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. + TK 138: Ph¶i thu kh¸c. + TK 141: T¹m øng. + TK 142: Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n. + TK 144: ThÕ chÊp, ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n. + TK 151: Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng. + TK 156: Hµng hãa. + TK 211: TSC§ h÷u h×nh. + TK 213: TSC§ v« h×nh. + TK 242: Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n. + TK 244: Ký quü, ký c­îc dµi h¹n. + TK 311: Vay ng¾n h¹n. + TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n. + TK 3333: ThuÕ nhËp khÈu. + TK 33312: VAT hµng nhËp khÈu. + TK 33311: VAT ®Çu ra. + TK 334: Ph¶i tr¶ CNV. + TK 341: Vay dµi h¹n. + TK 338: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. + TK 411: Nguån vèn KD. + TK 413: Chªnh lÖch tû gi¸. + TK 4211: L·i ch­a ph©n phèi n¨m tr­íc. + TK 4212: L·i ch­a ph©n phèi n¨m nay. + TK 511: Doanh thu b¸n hµng. + TK 515: Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. + TK 521: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i. + TK 531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. + TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n. + TK 635: Chi phÝ tµi chÝnh. + TK 641: Chi phÝ b¸n hµng. +TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. +TK911:X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. • HÖ thèng sæ tæng hîp vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n mµ C«ng ty ®ang ¸p dông Cã nhiÒu lo¹i sæ s¸ch do Bé tµi chÝnh ban hµnh nh­ng c¨n cø vµo h×nh thøc kÕ to¸n mµ chi nh¸nh C«ng ty ®ang ¸p dông th× sæ s¸ch ®ang dïng cho chi nh¸nh C«ng ty gåm c¸c lo¹i sau: + Sæ C¸i c¸c lo¹i + Sæ quü tiÒn mÆt + Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt + Sæ chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng + Sæ chi tiÕt t¹m øng + Sæ chi tiÕt ph¶i thu cña ng­êi mua + Sæ chi tiÕt ph¶i tr¶ ng­êi b¸n + Sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng + Sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng + Sæ chi tiÕt chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + Sæ theo dâi thuÕ VAT • C¸c lo¹i b¸o c¸o C«ng ty ®ang ¸p dông. - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh PhÇn I: L·i, lç PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc PhÇn III: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, ®­îc hoµn l¹i, ®­îc miÔn gi¶m. - B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n - QuyÕt to¸n VAT - QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - Tê khai chi tiÕt doanh thu, chi phÝ, thu nhËp - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2.2. Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Ÿ C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng ®­îc ¸p dông ë C«ng ty Do sù ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa ë C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng. Nã tuú thuéc vµo h×nh th¸i thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng hãa còng nh­ ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña hµng ho¸. HiÖn nay, ®Ó ®¸p øng tõng lo¹i kh¸ch hµng víi nh÷ng h×nh thøc mua kh¸c nhau, doanh nghiÖp ¸p dông 2 h×nh thøc b¸n hµng chÝnh lµ : b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. B¸n bu«n : Víi h×nh thøc b¸n nµy viÖc b¸n hµng th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký kÕt gi÷a c¸c tæ chøc b¸n bu«n víi doanh ngiÖp chÝnh v× vËy ®èi t­îng cña b¸n bu«n rÊt ®a d¹ng : cã thÓ lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, doanh nghiÖp th­¬ng m¹i trong n­íc, ngo¹i th­¬ng, c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i. Ph­¬ng thøc b¸n hµng nµy chñ yÕu lµ thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. Khi bªn mua nhËn ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n tiÒn ngay th× hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. §èi víi h×nh thøc b¸n bu«n ë c«ng ty chñ yÕu lµ h×nh thøc b¸n bu«n qua kho. - B¸n lÎ : Theo h×nh thøc nµy kh¸ch hµng ®Õn mua hµng t¹i cöa hµng víi gi¸ c¶ do kh¸ch hµng tho¶ thuËn víi nh©n viªn b¸n hµng. Víi h×nh thøc nµy nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn vµ giao hµng cho kh¸ch hµng vµ thanh to¸n chñ yÕu b»ng tiÒn mÆt. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh lµ tiªu thô lµ thêi ®iÓm nhËn ®­îc b¸o c¸o b¸n hµng cña nh©n viªn b¸n hµng Ÿ H×nh thøc thanh to¸n : C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt h¹ch to¸n kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng do ®ã ®Ó phï hîp víi nh÷ng ph­¬ng thøc b¸n hµng ®ang ¸p dông c«ng ty còng ghi nhËn nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau. Dùa vµo thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu ng­êi ta chia ra lµm hai h×nh thøc thanh to¸n : H×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp : Theo h×nh thøc nµy nµy viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cho kh¸ch hµng vµ viÖc thu tiÒn ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi nªn cßn gäi lÇythnh to¸n trùc tiÕp tøc lµ doanh thu ®ùoc ghi nhËn ngay khi chuyÓn giao quyÒn së h÷u s¶n phÈm , dÞch vô cho kh¸ch hµng. H×nh thøc nî l¹i : Theo h×nh thøc nµy viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®· ®­îc thùc hiÖn, nh­ng kh¸ch hµng míi chØ chÊp nhËn thanh to¸n, ch­a tr¶ ngay tiÒn hµng. Tuy vËy ®¬n vÞ b¸n vÉn ghi nhËn doanh thu, nãi c¸ch kh¸c doanh thu ®­îc ghi nhËn tr­íc kú thu tiÒn. 2.2.2.1. Tr×nh tù h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu Qu¸ tr×nh b¸n hµng cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu h­íng tíi môc ®Ých cuèi cïng lµ thu ®­îc tiÒn b¸n hµng t­¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng ho¸ b¸n ra.- hay cßn gäi lµ doanh thu b¸n hµng. “ Hµng ho¸” ë ®©y ta ®Ò cËp ®Õn kh«ng chØ bã hÑp lµ hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i mua vÒ víi môc ®Ých kinh doanh mµ cßn cã thÓ lµ dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng. 2.2.2.1.1. Tr×nh tù h¹ch to¸n doanh thu KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng ho¸ ë c«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt sö dông tµi kho¶n 5111- doanh thu b¸n hµng ho¸. Tµi kho¶n 511: Doanh thu b¸n hµng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp, thuÕ doanh nghiÖp, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn thùc hiÖn ®­îc trong mét k× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®· b¸n, ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng theo gi¸ c¶ ®· tho¶ thuËn. Gi¸ c¶ nµy ®­îc ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng hay c¸c chøng tõ cã liªn quan. Doanh thu b¸n hµng thuÇn lµ doanh thu b¸n hµng mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong mét k× h¹ch to¸n trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh­ chiÕt khÊu b¸n hµng, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ trõ ®i c¸c kho¶n thuÕ( nÕu cã)... - Tµi kho¶n 511 cuèi k× kh«ng cã sè d­. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu lµ c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng. C«ng ty sö dông lo¹i ho¸ ®¬n lµ ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) theo mÉu sè 01 – BTC. Ho¸ ®¬n GTGT do phßng kinh doanh thµnh lËp thµnh 3 liªn : Liªn 1 : L­u. Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng. Liªn 3 : Dïng cho kÕ to¸n thanh to¸n Trªn ho¸ ®¬n ghi ®Çy ®ñ m· sè thuÕ, tªn kh¸ch hµng, ®Þa chØ kh¸ch hµng, thanh to¸n ngay hay c«ng nî, h×nh thøc thanh to¸n vµ ®Çy ®ñ ch÷ ký. Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng nh©n viªn h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng vµ c¸c b¶ng kª cã liªn quan . + Ngµy th¸ng ghi sæ + Sè hiÖu chøng tõ , +H×nh thøc thanh to¸n + Doanh thu vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt b¸n hµng ®­îc lËp cô thÓ nh­ trªn nh©n viªn h¹ch to¸n ë trung t©m sÏ tæng hîp vµo b¶ng kª tæng hîp ho¸ ®¬n hµng ho¸ - dÞch vô b¸n ra. C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, P.Giang Biªn, Q.Long Biªn,HN Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n: 511-Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Tõ ngµy 1/12 ®Õn ngµy 31/12/2010 Sè d­ ®Çu kú: - Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK §/­ Sè ph¸t sinh Ngµy Sè Nî cã 1/1210 40245 Chi nh¸nh c«ng ty TNHH SX&XNK AN ViÖt t¹i TPHCM B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 78,336,190 1/12/10 40246 C«ng ty TNHH ParSon HN – KH0194 B¸n hµng cho Parson HN 131111 52,617,619 ... ....... ................... ....................... .................. ............... 3/1210 72181 Cöa hµng Levis-Vinh – KH0310 B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 20,509,527 3/12/10 72182 C«ng ty TNHH metro cash & Carry Việt Nam – KH004 B¸n hµng cho siªu thÞ 131111 134,615,619 ... ....... ................... ....................... .................. ............... 15/12/10 89141 Kh¸ch lÎ – KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 2,854,286 15/12/10 89142 Kh¸ch lÎ – KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 4,376,190 16/12/10 89143 C«ng ty TNHH TMQT& DV BigC Th¨ng Long B¸n hµng cho siªu thÞ 131111 13,700,227 ... ....... ................... ....................... .................. ............... 22/12/10 89848 Kh¸ch lÎ – KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 2,473,333 22/12/10 89849 Doanh nghiÖp t­ nh©n Gia Linh B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 136,049,524 ... ....... ................... ....................... .................. ............... 31/12/10 - Kết chuyển từ 5111-> 911 911 3,418,238,392 Tæng ph¸t sinh nî: 3,418,238,392.00 Tæng ph¸t sinh cã: 3,418,238,392.00 Sè d­ cuèi kú - C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, P.Giang Biªn, Q.Long Biªn,HN Sæ nhËt ký chung Tõ ngµy 1/12 ®Õn ngµy 31/12/2010 Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè ph¸t sinh Ngµy Sè Nî Cã ......... ........ .............. ...... ........ .......... 12/3/2010 72181 B¸n hµng cho kh¸ch lÎ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng cña H§SXKD VND 131111 20,509,527 Doanh thu b¸n hµng hãa néi ®Þa 51111 20,509,527 Gi¸ vèn hµng b¸n 632 14,550,009 Gi¸ mua hµng hãa 1561 14,550,009 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng cña H§SXKD VND 131111 2,050,953 ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép 33311 2,050,953 ......... ........ .............. ...... ........ .......... 12/15/2010 21/12 Thanh to¸n tiÒn in qu¶ng caos(cty TNHH TM&DV JATA) TiÒn in qu¶ng c¸o 641805 3,560,000 TiÒn mÆt VN t¹i Hµ Néi 1111HN 3,560,000 Mua trong nước 133111 356,000  TiÒn mÆt VN t¹i HN 1111HN 356,000 ......... ........ .............. ...... ........ .......... 12/17/2010 24/12 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cè ®Þnh th¸ng 12/2010 TiÒn ®iÖn tho¹i cè ®Þnh 642502 3,326,192 TiÒn mÆt VN t¹i HN 1111HN 3,326,192 Mua trong n­íc 133111 332,619  TiÒn mÆt VN t¹i HN 1111HN 332,619 ......... ........ .............. ...... ........ .......... 12/31/2010 KÕt chuyªnt gi¸ vèn hµng b¸n  X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 1,602,941,208 Gi¸ vèn hµng b¸n 632 1,602,941,208 12/31/2010 KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng hãa néi ®Þa Doanh thu b¸n hµng hãa néi ®Þa 51111 3,418,238,392 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 3,418,238,392 12/31/2010 KÕt chuyÓn doanh thu tµi chÝnh Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5151 1,412,336 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 1,412,336 12/31/2010 KÕt chuyÓn chi phÝ thuÕ TNDN X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 138,844,083  Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 8211 138,844,083 12/31/2010 KÕt chuyÓn LNCPP n¨m nay Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m nay 4212 357,027,540 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 357,027,540  Tæng c«ng: 39,486,468,373.00 39,486,468,373.00 2.2.1.2. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng c«ng ty th­êng ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh­: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. ë c«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu kh«ng ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo s«t mµ th­êng ®­îc ghi gi¶m trùc tiÕp trªn doanh thu b¸n hµng. Trong kú kÕ to¸n th¸ng 12 c«ng ty chØ ph¸t sinh kho¶n gi¶m trõ: chiÕt khÊu th­¬ng m¹i • KÕ to¸n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i: Do c«ng ty cã quan hÖ kinh tÕ víi nhiÒu kh¸ch hµng lín vµ do ®ã ®Ó gi÷ kh¸ch hµng vµ thu hót nh÷ng kh¸ch hµng míi, tr­íc sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ kh¸c, c«ng ty ®· cã chÝnh s¸ch chiÕt khÊu th­¬ng m¹i khi kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín hoÆc ®¹t ®Õn mét khèi l­îng nhÊt ®Þnh. C«ng ty h¹ch to¸n gi¸ b¸n trªn hãa ®¬n lµ gi¸ ®· chiÕt khÊu T¹i c«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i chØ ®­îc thùc hiÖn khi trong hîp ®ång kinh tÕ cã ®iÒu kho¶n "chiÕt khÊu th­¬ng m¹i" VÝ dô: ngµy 13/12/2010 b¸n hµng cho c«ng ty CPTMDV&§Çu t­ Minh Ph­¬ng víi gi¸ b¸n ch­a thuÕ lµ 89,804,000d theo hîp ®ång sè 120-08/HDKT. Do c«ng ty CP Minh Ph­¬ng mua víi sè l­îng lín nªn trong hîp ®ång kinh tÕ cã ®iÒu kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i gi¶m gi¸ b¸n ch­a thuÕ cña hµng hãa 3%. Gi¸ b¸n ph¶n ¸nh trªn HD sè 89134 lµ gi¸ ®· gi¶m ta ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 51111 89,804,000 Nî TK 1331 8,980,400 Cã TK 1311 987,784,400 Kho¶n chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng tr­êng hîp nµy kh«ng ph¶n ¸nh qu¸ TK 521 2.2.2.2. Tr×nh tù kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n ë c«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt sö dông tµi kho¶n theo quy ®Þnh chung cña Bé t¹i chÝnh : Tµi kho¶n 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n”. Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. Tµi kho¶n 632 ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú. -TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n ë doanh nghiÖp th­¬ng m¹i thùc chÊt lµ trÞ gi¸ mua thùc tÕ mµ c«ng ty ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n vÒ sè hµng ®ã ,bao gåm c¶ thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) .Chi phÝ mua hµng bao gåm : chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì... ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua hµng th× kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn mµ theo dâi riªng ®Ó cuèi kú kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ vèn cho hµng b¸n ra trong kú HiÖn nay kÓ tõ khi nhµ n­íc ¸p dông thuÕ GTGT thay cho thuÕ doanh thu tr­íc ®©y th× trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n cßn bao gåm c¶ phÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ (nÕu cã). Tr­êng hîp sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ qu¸ lín th× chØ tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn trong kú t­¬ng øng víi phÇn doanh thu, phÇn cßn l¹i ®­îc tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn cña kú sau. Nh­ vËy gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n lµ trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng b¸n ra vµ kho¶n thuÕ ph¶i tr¶ cho sè hµng ®ã (nÕu cã). TrÞ gi¸ vèn cña dÞch vô b¸n ra lµ toµn bé chi phÝ bá ra ®Ó lµm mét phÇn mÒm, chi phÝ ph¶i tr¶ cho céng t¸c viªn, nh©n viªn s÷a ch÷a vµ cµi ®Æt. * T¹i c«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ b¸n ra ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc - xuÊt tr­íc. Hµng ho¸ cña c«ng ty ®­îc nhËp tõ hai nguån kh¸ch nhau ®ã lµ nguån hµng nhËp khÈu vµ hµng mua trong n­íc. Hµng nhËp khÈu cña C«ng ty còng chØ ®­îc nhËp tõ c¸c n­íc trong khu vùc nh­ : Th¸i Lan, Singapore, HongKong… ViÖc tÝnh to¸n trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n cã ý nghÜa v« cïng quan träng bëi cã tÝnh to¸n ®óng trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n míi x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng. H¬n n÷a trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n th­êng chiÕm tû träng chñ yÕu trong kú kinh doanh. Do ®ã nÕu kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ vèn sÏ dÉn tíi kÕt qu¶ b¸n hµng bÞ sai lÖch ®i. Tr×nh tù h¹ch to¸n gi¸ vèn : Khi nhËp , xuÊt kho hµng ho¸ thñ kho viÕt phiÕu nhËp kho , xuÊt kho vµ göi lªn phßng kÕ to¸n . KÕ to¸n ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån kho trong th¸ng theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 156 :……………. Cã TK 111 ,1121 ,331……………………… Nî TK632 GÝa vèn hµng b¸n Cã TK 156 ,155 TK 632 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. C«ng ty TNHH SX&XNK AN ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, P.Giang Biªn, Q.Long biªn,HN Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n:632-Gi¸ vèn hµng b¸n Từ ngày 01/12/2010 đến ngày 31/12/2010 Sè d­ cã ®Çu kú: - Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK §/øng Sè ph¸t sinh Ngµy Sè Nî Cã 1/12/10 40245 Chi nh¸nh c«ng ty TNHH SX&XNK AN ViÖt B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 1561 47,685,899 1/12/10 40246 C«ng ty TNHH Parkson Hµ Néi – KH0194 B¸n hµng cho Parkson HN 1561 28,138,081 …. …… ……………… ……………….. ……. …… 3/12/10 72181 Cöa hµng Levis-Vinh – KH0310 B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 1561 14,550,009 3/12/10 72182 C«ng ty TNHH Metro Cash & Carry ViÖt Nam - KH004 B¸n hµng cho siªu thÞ 1561 55,025,772 ……. ……… …………….. …………… ………. …… 15/12/10 89141 Kh¸ch lÎ - KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 1561 1,091,253 15/12/10 89142 Kh¸ch lÎ - KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 1561 2,249,859 16/12/10 89143 C«ng ty TNHH TMQT & DV Siªu thÞ Big C Th¨ng Long - KHC0182 B¸n hµng cho siªu thÞ 1561 7,365,900 ……… ………….. ……….. ……. …… 22/12/10 89848 Kh¸ch lÎ - KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 1561 1,397,018 22/12/10 89849 Doanh nghiÖp t­ nh©n Gia linh B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 1561 63,043,047 ….. …. …… …… ….. …… 31/12/10 - KÕt chuyÓn 632 ->911 911   1,602,941,208 Tæng ph¸t sinh nî: 1,602,941,208.00 Tæng ph¸t sinh cã: 1,602,941,208.00 Sè d­ cuèi kú: - C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, P.Giang Biªn, Q.Long biªn,HN Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n:156-hµng hãa Từ ngày 01/12/2010 đến ngày 31/12/2010 Sè d­ nî ®Çu kú:10,342,698,340.00 Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK đ/ứng Sè ph¸t sinh Ngµy Sè Nợ Cã 1/12/10 28 BHARAT COMMERCIAL PTE, LTD - F0001 NhËp khÈu levis tê khai 13502/NK/C03E ngày 12/11/2010 331212 1,168,317,344 1/12/10 28 BHARAT COMMERCIAL PTE, LTD - F0001 NhËp khÈu Levis theo tê khai 13502/NK/C03E ngày 12/11/2010 33332 238,607,316 ….. ……… ……………… …………….. … … … 3/12/10 72181 Cöa hµng Levis-Vinh –KH0310 B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 632 14,550,009 3/12/10 72182 C«ng ty TNHH Metro cash & Carry ViÖt Nam – KH004 B¸n hµng cho siªu thÞ 632 55,025,772 …….. ……… …………….. …………… … … ………… 15/12/10 89141 Kh¸ch lÎ - KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 632 1,091,253 15/12/10 89142 Kh¸ch lÎ - KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 632 2,249,859 16/12/10 89143 C«ng ty TNHH TMQT & DV Siªu thÞ Big C Thăng Long – KHC0182 B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 632 7,365,900  … ……… ………….. ……….. … … …….... 22/12/10 89848 Kh¸ch lÎ - KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 632 1,397,018 22/12/10 89849 Doanh nghiÖp t­ nh©n Gia linh - KH0063 B¸n hµng cho c«ng ty Gia Linh 632 63,043,047 ….. ………… ………….. ……… …… ………. 31/12/10 99471 Kh¸ch lÎ - KL Hµng b¸n lÎ 632 25,990,202 Tæng ph¸t sinh nî: 6,741,091,827.00 Tæng ph¸t sinh cã: 1,523,134,434.00 Sè d­ nî cuèi kú 15,560,655,733.00 2.2.2.3. KÕ to¸n t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ thuÕ ph¶i nép 2.2.2.3.1. KÕ to¸n t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng Khi b¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp, trªn c¬ së c¸c hãa ®¬n GTGT, c¸c b¶ng kª b¸n hµng vµ sè tiÒn kh¸ch hµng tr¶ kÕ to¸n lËp phiÕu thu tiÒn mÆt ®Ó thñ quü thu tiÒn hµng. Tõ phiÕu thu tiÒn mÆt, hµng ngµy thñ quü ghi sè liÖu vµo sæ quü, tïy theo nghiÖp vô ph¸t sinh mµ kÕ to¸n ghi ®èi øng víi tµi kho¶n 111 lµ kh¸c nhau. NÕu thu tiÒn trùc tiÕp tõ viÖc b¸n hµng nh­ tr­êng hîp trªn kÕ to¸n ghi vµo sæ quü theo ®Þnh kho¶n Nî TK111 Cã TK 511 Cã TK 3331 Tr­êng hîp kh¸ch hµng nî hoÆc b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm, kÕ to¸n thanh to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT ®ã ®­îc ph©n lo¹i lµ hãa ®¬n ch­a thanh to¸n ®Ó theo dâi chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, P.Giang Biªn, Q.Long Biªn, HN sæ chi tiÕt c«ng nî Tµi kho¶n: 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng Kh¸ch hµng: Cöa hµng Levi's Vinh(KH0310) Tõ ngµy 1/12/2010 ®Õn ngµy 31/12/2010 Ngµy HT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §/øng P/S nî P/S cã Ngµy Sè 12/03/2010 12/03/2010 72181 b¸n hµng cho cöa hµng Levis Vinh 51111 20509527 13/03/2010 13/03/2010 72181 b¸n hµng cho cöa hµng Levis Vinh 333111 2050953 16/12/2010 16/12/2010 VCB07/12 cöa hµng Levis Vinh thanh to¸n tiÒn hµng 11211VCB 14028000 Tæng ph¸t sinh nî: 22 560 480 Tæng ph¸t sinh cã: 14 028 000 Sè d­ cuèi kú: 10 560 478 Ngµy.............th¸ng...........n¨m................ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ (ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ tæng hîp chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng Tµi kho¶n:131-Ph¶i thu kh¸ch hµng Tõ ngµy 1/12/2010 ®Õn ngµy 31/12/2010 §¬n vÞ tÝnh: VND Tªn kh¸ch hµng Sè d­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong ký Sè d­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã A 1 2 3 4 5 6 C«ng ty TNHH Metro cash & Carry ViÖt Nam 30058750 8 986 250 5 000 000 6 045 000 Cöa hµng siªu mü phÈm 1 500 000 1 639 000 1 000 000 2 139 000 Cöa hµng Levi’s – Vinh 2 027 998 22560480 14028000 10560 478 C«ng ty TNHH Parkson Hµ Néi 8 094 000 52617619 53780000 6 931 619 … … … … … … … Tæng 453628150 15584038 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.2.3.2. KÕ to¸n thuÕ GTGT C«ng ty nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ GTGT ph¶i nép ThuÕ GTGT ®Çu ra ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ = - -ThuÕ GTGT ®Çu ra ®­îc theo dâi trªn b¶ng ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra. Cuèi th¸ng céng dån lÊy sè tæng céng ë chØ tiªu thuÕ GTGT. Theo b¶ng kª ho¸ ®¬n hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra trong th¸ng 5 n¨m 2003 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc theo dâi trªn b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo. Cuèi th¸ng céng dån lÊy sè tæng céng ë chØ tiªu thuÕ GTGT ®Çu vµo ViÖc nép thuÕ GTGT cña C«ng ty ®­îc theo ®Þnh kú hµng th¸ng. C«ng ty tiÕn hµnh kª khai vµo tê khai thuÕ GTGT vµ nép tê khai thuÕ kÌm theo b¶ng kª ho¸ ®¬n hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra , b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô mua vµo. Trong tê khai thuÕ GTGT ghi râ : ChØ tiªu kª khai : hµng ho¸ , dÞch vô , phÇn tr¨m thuÕ GTGT Doanh sè hµng ho¸ dÞch vô mua vµo , b¸n ra ph©n theo phÇn tr¨m chÞu thuÕ ThuÕ GTGT tÝnh theo phÇn tr¨m hµng ho¸ , dÞch vô. C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, P.Giang Biªn, Q.Long Biªn, HN Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n:3331-thuÕ GTGT ph¶i nép Tõ ngµy 1/12/2010 ®Õn ngµy 31/12/2010 Sè d­ nî ®Çu kú: 147,465,871.00 Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK đ/ư Sè ph¸t sinh Ngµy Sè Nî cã 1/12/2010 28 BHARAT COMMERCIAL PTE, LTD - F0001 Nhập khẩu levis theo TK 13502/NK/C03E 133112 140,692,466 1/12/2010 40245 Chi Nhánh Cty TNHH Thanh Bắc Thời Trang tại Đà Nẵng- KH0196 B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 7,833,619 1/12/2010 40246 C«ng ty TNHH Parkson Hµ Néi – KH004 B¸n hµng cho Parkson HN 131111 5,261,762 …. … ………. ……….. … …… 3/12/2010 72181 Cửa hàng Levis – Vinh – KH0310 B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 2,050,953 3/12/2010 72182 C«ng ty TNHH Metro & Carry ViÖt Nam-KH004 B¸n hµng cho siªu thÞ 131111 13,461,562 ….. … ………. ………. … …….. 15/12/2010 89841 Kh¸ch lÎ - KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 285,429 15/12/2010 89842 Kh¸ch lÎ - KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ  131111 437,619 ….. …. ….. …….. …. …….. 22/12/2010 89149 Doanh nghiÖp t­ nh©n Gia Linh - KH0063 B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 13,604,952 …… ……. ………. ……… ……. ……. ……. 31/12/2010 93471 Kh¸ch lÎ - KL B¸n hµng cho kh¸ch lÎ 131111 5,247,000 12/31/2010 - Kết chuyển từ 33311->133111 133111 341,823,842 Tæng ph¸t sinh nî: 341,823,842.00 Tæng ph¸t sinh cã: 518,233,726.00 Sè d­ cuèi kú: 28,944,013.00 2.2.2.4. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng nh­ : l­¬ng nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ b¶o hµnh, triÓn khai l¾p ®Æt, chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ tiÒn ®iÖn, nhµ ... vµ c¸c chi phÝ kh¸c phôc vô cho b¸n hµng. KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 6411: Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn b¸n hµng TK 6412: Chi phÝ vËt liÖu phôc vô b¸n hµng TK6413: Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng TK6414: Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TK6415 : Chi phÝ b¶o hµnh TK6416: Chi phÝ qu¶ng c¸o TK6417: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK6418: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Tr×nh tù kÕ to¸n nh­ sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu chi , giÊy b¸o nî ng©n hµng chøng tõ ph¶i tr¶ vµ c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng”-Chi tiÕt cho tõng kho¶n môc chi phÝ Cã TK 111,112,331,338............ Cuèi th¸ng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hµng ho¸ kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn TK 641 ë c¸c tµi kho¶n chi tiÕt sang TK 9111” X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh b¸n hµng “ theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 9111” X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” Cã TK 641 “ Chi phÝ b¸n hµng” VÝ dô: Ngµy 21/12/2010 thanh to¸n tiÒn c­íc vËn chuyÓn hµng ®Õn G¶den Mall sè tiÒn lµ 2.150.000d ( ®· bao gåm c¶ thuÕ VAT 10%), c«ng ty ®ã thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 46/12 ngµy 21/12/2010. Ta ®Þnh kho¶n nghiÖp vô trªn nh­ sau: Nî TK 641 2 150 000 Nî TK 133 Cã TK111 2 150 000 TrÝch phiÕu chi sè 46/12: C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, P.Giang Biªn, Q.Long Biªn,HN PhiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2010 Tµi kho¶n 1111HN Tµi kho¶n ®/­:641505 133111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Xu©n Qu¶ng §¬n vÞ: §Þa chØ: Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn c­íc vËn chuyÓn hµng ®Õn Garden Mall Sè tiÒn: 2 150 000 VNĐ ( ViÕt b»ng ch÷: hai triÖu mét tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n) KÌm theo …………………chøng tõ gèc……………………. ®· nhËn ®ñ tiÒn(viÕt b»ng ch÷):……………………………. Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2010 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ktoan tr­ëng ng­êi lËp biÓu thñ quü ng­êi nhËn tiÒn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, p.Giang biªn,q.Long Biªn, HN Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n:641- chi phÝ b¸n hµng Tõ ngµy 1/12/2010 ®Õn ngµy 31/12/2010 Sè d­ nî ®Çu kú: - Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK đ/ứng sè ph¸t sinh Ngµy Sè Nî Cã 1/12 02/12 B¸o §µ N½ng - KHC0324 Thanh to¸n tiÒn qu¶ng c¸o CTKM trªn b¸o §µ N½ng 1111HN 2,700,000 ……. ……… …………… ……………. ……….. …………. 3/12 ANZ01/12 C«ng ty §iÖn Lùc TPHN - KHC0003 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 10/10 11211ANZ 168,320 7/12 08/12 C«ng ty cæ phÇn Vincom - KHC0004 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cho c¸c CH tại Vincom 1111HN 1,696,500 7/12 08/12 C«ng ty cæ phÇn Vincom - KHC0004 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cho c¸c CH tại Vincom 1111HN 2,196,000 …….. ……… …………….. …………… ………. ………. ………… 10/12 13/12 C«ng ty TNHH H÷u Thanh - KHC0326 Thanh to¸n chi phÝ tæ chøc héi nghÞ 1111HN 7,713,636 21/12 46/12 C«ng ty TNHH Thanh B¾c Thanh to¸n c­íc vËn chuyÓn hµng ®Õn Garden Mall 1111HN 2,150,000 25/12 21/12 C«ng ty TNHH Tm & DV Qu¶ng c¸o Quèc tÕ JITA - KHC0327 Thanh to¸n tiÒn qu¶ng c¸o 1111HN 5,454,000 ……… ………….. ……….. ……. …….. …….... 31/12 10/12 C«ng ty TNHH Parkson Hµ Néi - KH0194 Chi phÝ thuª mÆt b»ng 131111 282,887,521 31/12 11/12 C«ng ty TNHH PARKSON H¶i Phßng - KHC0030 Chi phÝ thuª mÆt b»ng 131111 48,280,870 31/12 11/12 C«ng ty TNHH PARKSON H¶i Phßng - KHC0030 ®ång phôc nh©n viªn 131111 123,636 ….. ………… ………….. ……… …… ………. 31/12 - KÕt chuyển gi¸ vốn hµng b¸n 641->911 911 992,924,083 Tæng ph¸t sinh nî: 992.924,083.00 Tæng ph¸t sinh cã: 992,924,083.00 Sè d­ nî cuèi kú: - 2.2.2.5. . KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong C«ng ty lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh trongviÖc qu¶n lý doanh nghiÖp nh­: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ l·i tiÒn vay, thuÕ, phÝ lÖ phÝ, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c. Chi phÝ qu¶n lý chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ cña C«ng ty do ®ã tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ qu¶n lý lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh trong kú vµ ph©n bæ mét c¸ch chÝnh x¸c toµn bé chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh trong kú. TK 6421 : Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý TK6422 : CHi ph Ý vËt liÖu qu¶n lý TK 6423 : Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng TK6424 : Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TK6425 : Chi phÝ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ TK6426 : Chi phÝ dù phßng TK 6427 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK6428 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Tr×nh tù cËp nhËt sè liÖu t­¬ng tù nh­ chi phÝ b¸n hµng. C¨n cø vµo phiÕu chi, giÊy b¸o Cã, chøng tõ ph¶i tr¶ vµ chøng tõ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 642 ( Chi tiÕt theo tõng lo¹i chi phÝ) Cã TK 1111,112,331,338,141... Cuèi th¸ng kÕ to¸n xem chi tiÕt trªn tÊt c¶ c¸c kho¶n chi, xem xÐt vµ kiÓm tra chi tiÕt vµ cã nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng nh­ng phôc vô cho nhiÒu kú kinh doanh kÕ to¸n thùc hiÖn kÕt chuyÓn sang TK 1422” chi phÝ chê kÕt chuyÓn” ®Ó thùc hiªn bót to¸n ph©n bæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 1422 “ chi phÝ chê kÕt chuyÓn” Cã TK 642 ( TK chi tiÕt) Sau khi ph©n bæ kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn sang tµI kho¶n 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 9111 ……………… Cã TK1422……………….. Mäi nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc kÕ to¸n tæng hîp trªn sæ chi tiÕt TK 642 VÝ dô: Ngµy 17/12/2010 c«ng ty thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cè ®Þnh th¸ng 11 ®­îc tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu chi sè 35 víi tæng sè tiÒn thanh to¸n lµ 3.658.811 ®ång. KÕ to¸n tiÒn mÆt c¨n cø vµo nghiÖp vô sÏ nhËp liÖu vµo phiÕu chi theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 642502 3 326 192 Nî TK 1331 332 619 Cã TK 1111HN 3 658 811 TrÝch phiÕu chi sè 35 C«ng ty TNHH SX&XNK AN ViÖt Phßng 308-K10,khu ®« thÞ ViÖt H­ng,P.Giang Biªn,Q.Long Biªn,HN PhiÕu chi Ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2010 Tµi kho¶n: 1111HN Tµi kho¶n ®/­:642502 133111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn : §¬n vÞ: B­u ®iÖn thµnh phè HN – KHC0008 §Þa chØ: Sè 65-§inh Tiªn Hoµng-HN Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cè ®Þnh th¸ng 12/2010 Sè tiÒn: 3 658 811VND ( ViÕt b»ng ch÷: Ba triÖu, s¸u tr¨m n¨m m­¬i t¸m ngµn ®ång, t¸m tr¨m m­êi mét ngh×n ®ång ch½n) KÌm theo …………………chøng tõ gèc……………………. §· nhËn ®ñ tiÒn( viÕt b»ng ch÷):……………………………. Ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2010 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C«ng ty TNHH SX&XNK AN ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, p.Giang Biªn, Q.Long Biªn,HN Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n 642-chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Tõ ngµy 1/12/2010 ®Õn ngµy 31/12/2010 Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i Ngµy Sè 1/12 01/12 Nhµ s¸ch Tµi ChÝnh - KHC0311 Mua s¸ch h­íng dÉn v¨n b¶n thuÕ ……. ……… …………… ……………. 3/12 04/12 Tæng c«ng ty viÔn th«ng qu©n ®éi - Viettel - KHC0026 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i Viettel 5/12 05/12 B­u ®iÖn thµnh phè HN - KHC0008 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 10 5/12 06/12 H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam – KHC0052 Thanh to¸n tiÒn vÐ m¸y bay ®i c«ng t¸c …….. ……… …………….. …………… 12/12 14/12 C«ng ty CP Speedex ViÖt Nam - KH0210 Thanh to¸n c­íc chuyÓn phat nhanh ….. ……… ……. ……… 17/12 B­u ®iÖn thµnh phè HN – KH C0008 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cè ®Þnh th¸ng 11/2010 19/12 ANZ14/12 Ng©n hµng ANZ - D0009 LÖ phÝ chuyÓn tiÒn ……… ………….. ……….. 25/12 22/12 C«ng ty dÞch vô hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi - KHC0267 Thanh to¸n tiÒn chuyÓn phat nhanh ….. …… ……. ………… 29/12 24/12 Mobi Fone – KHC0007 Thanh to¸n tiÒn Mobi th¸ng 10 ….. ………… ………….. 31/12 - Kết chuyển 642->911 2.2.2.6. KÕ to¸n doanh thu vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 2.2.2.6.1. KÕ to¸n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh • Néi dung: C«ng ty TNHH SX&XNK AN ViÖt ho¹t ®éng chñ yÕu lµ kinh doanh th­¬ng m¹i, do ®ã doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh chØ ®ãng mét phÇn rÊt nhá vµo doanh thu chung cña toµn doanh nghiÖp. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n khi mua hµng ®­îc h­ëng bµ l·i tiÒn göi ng©n hµng • TK sö dông: TK 515 cã 2 TK cÊp 2: - TK 5151 : L·i ng©n hµng - TK 5153 : ChiÕt khÊu dÞch vô • Quy tr×nh: Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n thu nhËp ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ghi nhËn lµ doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. KÕ to¸n c¨n cø c¸c chøng tõ tiÕn hµnh nhËp vµo sæ nhËt ký chung. Cuèi kú c¨n cø vµo sæ nhËt ký chung ®Ó kÕt chuyÓn x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cuèi kú VÝ dô: Ngµy 31/12/2010 nhËn ®­îc giÊy b¸o cã l·i tiÒn göi VND t¹i ng©n hµng TechcomBank, l·i nhËp vèn T12/2010 sè tiÒn 535 405 ®ång vµo sè TK 110202221 6611 015. KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 11211TCB 535 405 Cã TK 5151 535 405 C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, P.Giang biªn, Q.Long Biªn, HN Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n: 515-Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Tõ ngµy 1/12/2010 ®Õn ngµy 31/12/2010 sè d­ nî ®Çu kú:- Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK Đ/ứng Sè ph¸t sinh Ngµy sè Nî Cã 31/12/2010 VCB34/12 - L·i tiÒn göi ng©n hµng TCB 11211VCB 535,450 31/12/2010 ANZ12/12 - L·i tiÒn göi ng©n hµng ANZ 11211ANZ 876,886 31/12/2010 - - KÕt chuyÓn 515 -> 911 911 1,412,336 Tæng ph¸t sinh nî: 1,412,336 Tæng ph¸t sinh cã: 1,412,336 Sè d­ nî cuèi kú: - Ngµy … th¸ng … n¨m... .2.2.6.2. KÕ to¸n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Néi dung: Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng vÒ vèn, c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh vµ c¸c nghiÖp vô mang tÝnh chÊt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt ph¸t sinh chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, th­êng chØ lµ c¸c kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín vµ c¸c kho¶n chªnh lÖch lç vÒ ngo¹i tÖ. • TK sö dông: TK 635 - Cã 4 TK cÊp 2: TK 6351 – Chi phÝ l·i vay TK 6352 – ChiÕt khÊu thanh to¸n cho ng­êi mua TK 6353 - Chªnh lÖch lç tû gi¸ ph¸t sinh TK 6358 – Chi phÝ tµi chÝnh kh¸c • Quy tr×nh: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ phiÕu chi, giÊy b¸o nî, hãa ®¬n GTGT,,, KÕ to¸n thanh to¸n ®Þnh kho¶n vµ nhËp liÖu vµo sæ chi tiÕt chi phÝ tµi chÝnh. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo chøng tõ gèc, kÕ to¸n ghi sè liÖu vµo sæ c¸i TK 635. Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ tµi chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng sang sæ c¸i TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh VÝ dô: Ngµy 10/12/2010 C«ng ty xuÊt kho b¸n hµng cho C«ng ty TNHH Parkson Hµ Néi theo hîp ®ång H§0957. Tæng gi¸ b¸n ch­a thuÕ 552.617.619d, thuÕ GTGT 10%. Tæng g¸i thanh to¸n 607.879.380d. Doanh nghiÖp quy ®Þnh chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng thanh to¸n tr­íc thêi h¹n trong vßng 7 ngµy ®­îc h­ëng 1% trªn tæng gi¸ thanh to¸n. Ngµy 15/12 C«ng ty Parson chuyÓn tiÒn göi ng©n hµng thanh to¸n tiÒn hµng tr­íc h¹n KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nghiÖp vô trªn nh­ sau: Nî TK 635 6 078 794 Cã TK 112 6 078 794 C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10,khu ®« thÞ ViÖt H­ng,P.Giang Biªn, Q.Long Biªn, HN Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n:635-chi phÝ tµi chÝnh Tõ ngµy 1/12/2010 ®Õn ngµy 31/12/2010 Sè d­ nî ®Çu kú: - Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Ngày Sè Nî Cã 15/12/2010 89138 Cty Parkson HN-KH0194 ChiÕt khÊu thanh to¸n cho Cty Parkson HN 11211ANZ 6,078,794 31/12/2010 - KÕt chuyÓn 635 -> 911 911 6,078,794 Tæng ph¸t sinh nî: 6,078,794 Tæng ph¸t sinh cã: 6,078,794 Sè d­ nî cuèi kú: - Ngµy.....th¸ng.........n¨m... 2.2.2.7. KÕ to¸n thu nhËp kh¸c vµ chi phÝ kh¸c 2.2.2.7.1. KÕ to¸n thu nhËp kh¸c • Néi dung Thu nhËp kh¸c lµ c¸c kho¶n thu nhËp kh«ng ph¶i lµ doanh thu cña doanh nghiÖp. §©y lµ c¸c kho¶n thu nhËp ®­îc t¹o ra tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng cña doanh nghiÖp • Tµi kho¶n sö dông: TK 711 – Cã 3 TK c©ps 2 nh­ sau: TK 7111 – Thu nhËp kh¸c ®­îc th­ëng båi th­êng TK 7112 – Thu nhËp kh¸c thanh lý, nh­îng thanh lý TSC§ TK 7113 – Thu nhËp kh¸c • Quy tr×nh kÕ to¸n Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c, kÕ to¸n lËp phiÕu thu, hoÆc ghi c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c d­íi h×nh th¸i hiÖn vËt. C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 711 ®ång thêi cuèi th¸ng kÕt chuyÓn sang TK 911 x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 2.2.2.7.2. KÕ to¸n chi phÝ kh¸c • Néi dung: Chi phÝ kh¸c lµ c¸c kho¶n chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra doanh thu cho doanh nghiÖp. §©y lµ nh÷ng kho¶n lç do c¸c sù kiÖn hay c¸c nghiÖp vô kh¸c biÖt víi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng cña doanh nghiÖp. • Tµi kho¶n sö dông: TK 811 – Cã 3 TK cÊp 2 nh­ sau: TK 811 – Chi phÝ kh¸c, båi th­êng, bÞ ph¹t TK 8112– Chi phÝ kh¸c thanh lý, nh­îng b¸n TSCD TK 8113 – Chi phÝ kh¸c Trong kú c«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c còng nh­ chi phÝ kh¸c nµo KÕ to¸n chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp • Néi dung: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bao gåm chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh vµ chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh trong n¨m lµm c¨n cø x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong n¨m tµi chÝnh hiÖn hµnh • Tµi kho¶n sö dông: TK 821 – Chi phÝ thu nhËp doanh nghiÖp cã 2 TK cÊp 2 TK 8211 – Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh TK 8212 – Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i C¨n cø vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ta x¸c ®Þnh ®­îc thu nhËp chÞu thuÕ Thu nhËp chÞu thuÕ= DTBH + DTHTC + TN kh¸c GVHB – CPBH – CPQLDN – CPTC - CP kh¸c c«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­g, P.Giang Biªn, Q.Long Biªn, HN sæ c¸I tµi kho¶n tµi kho¶n: 821- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõ ngµy 1/12/2010 ®Õn ngµy 31/12/2010 sè d nî ®Çu kú:- chøng tõ kh¸ch hµng diÔn gi¶i TK ®/ sè ph¸t sinh ngµy sè Nî Cã 31/12/2010 TKT12 thuÕ TNDN ph¶I nép th¸ng 12 3334 122 784 636 31/12/2010 kÕt chuyÓn 8211->911 911 122 784 636 tæng sè ph¸t sinh nî 122 784 636 tæng sè ph¸t sinh cã 122 784 636 sè d­ nî cuèi kú - Ngµy....th¸ng.........n¨m..... 2.2.2.8. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh • Néi dung: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i hay lç. • Tµi kho¶n sö dông TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hµng th¸ng cho c«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô kÕt chuyÓn c¸c TK 511, 512, 633, 635, 515, 811, 711 sang TK 911. C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng, P.Giang Biªn, Q.Long Biªn, HN Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n 911- x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Tõ ngµy 1/12 ®Õn ngµy 31/12 Sè d­ nî ®Çu kú: - Chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Ngày Sè Nî cã 31/12/2010 KÕt chuyÓn chi phÝ thuÕ TNDN 8211 122.784.636 31/12/2010 KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng 511->911 5111 3.418.238.392 31/12/2010 KÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 515->911 515 1.412.336 31/12/2010 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 632->911 632 1.602.941.208 31/12/2010 KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 635->911 635 6.078.794 31/12/2010 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 641-> 911 641 992.924.083 31/12/2010 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 642->911 642 326.568.099 31/12/2010 KÕt chuyÓn 911->4212 4212 368.353.908 Tæng ph¸t sinh nî: 3.419.620.758 Tæng ph¸t sinh cã: 3.419.650.728 Sè d­ nî cuèi kú: - Ngµy.....th¸ng.....n¨m.......... C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Phßng 308-K10, khu ®« thÞ ViÖt H­ng,p.Giang Biªn, Q.Long Biªn,HN B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Th¸ng 12 n¨m 2010 chØ tiªu M· sè ThuyÕt minh Th¸ng 12 N¨m nay N¨m tr­íc 1. doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 1 VI.25 3.418.238.392 2. c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 2 3. doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-02) 10 3.418.238.392 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 VI.27 1.602.941.208 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 20 1.815.297.184 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 VI.26 1,412,336 7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 6.078.794  - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 8. Chi phÝ b¸n hµng 24 992.924.083 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 326.568.099 10. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} 30 491.138.544 11. Thu nhËp kh¸c 31 12. Chi phÝ kh¸c 32 13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ (50=30+40) 50 491.138.544 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 VI.30 122.784.636 16. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i 52 VI.30 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60=50-51-52) 60 368.353.908 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 Ch­¬ng 3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt 3.1. NhËn xÐt chung C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i, ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng c¹nh tranh khèc liÖt mang c¶ tÝnh chÊt tÝch cùc lÉn tiªu cùc. V× vËy, C«ng ty cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi nh÷ng quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ vËn dông nã mét c¸ch linh ho¹t vµo sù vËn ®éng, kinh doanh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty m×nh. Bªn c¹nh ®ã th× sù ph¸t triÓn cña nh÷ng c«ng ty TNHH kinh doanh th­¬ng m¹i ®ang mäc lªn nh­ nÊm ®· khiÕn cho ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i ngµy cµng trë nªn khã kh¨n h¬n vµ cuéc c¹nh tranh ®Ó ®øng v÷ng, gi÷ uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng còng ngµy mét cam go. Nh­ng chi nh¸nh C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt vÉn tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong nh÷ng n¨m qua. Tõ mét C«ng ty chØ chuyªn kinh doanh mét sè mÆt hµng m©y tre ®an, ®å thñ c«ng mü nghÖ, ®Õn nay C«ng ty ®· kinh doanh thªm c¶ nh÷ng mÆt hµng ®iÖn tö vµ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng ®ang cã nhu cÇu lín trªn thÞ tr­êng.Vµ c¸c mÆt hµng C«ng ty kinh doanh sÏ rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong nh÷ng n¨m tíi. Nhê ®ã mµ ®êi sèng cña nh©n viªn chi nh¸nh C«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn vµ æn ®Þnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nhiÒu C«ng ty TNHH kh«ng tån t¹i ®­îc v× ph¶i tù chñ vÒ kinh doanh, tù chñ vÒ tµi chÝnh. Nh×n nhËn ®­îc vÊn ®Ò nµy, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®­a ra nhiÒu gi¶i ph¸p kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao nh»m kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Ó hoµ nhÞp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ trªn, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t th× ph¶i nãi ®Õn sù qu¶n lý tµi t×nh cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty cïng víi sù ®oµn kÕt phèi hîp ¨n ý gi÷a c¸c phßng ban trong C«ng ty. Trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña tËp thÓ Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh, mÆc dï kh«ng cã nhiÒu ng­êi nh­ng viÖc tæ chøc kÕ to¸n ®­îc chuyªn m«n ho¸ khoa häc hîp lý. 3.2. ¦u ®iÓm Víi ®éi ngò l·nh ®¹o n¨ng ®éng, kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin trªn thÞ tr­êng nh¹y bÐn, c¬ cÊu tæ chøc khoa häc, gän nhÑ, phï hîp víi nhu cÇu kinh doanh. Ban Gi¸m ®èc hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch ®Ò ra ph­¬ng h­íng, môc tiªu phÊn ®Êu cô thÓ, ®ång thêi cã nh÷ng ®èi s¸ch phï hîp, kÞp thêi ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh thuËn lîi. Cïng víi sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ th× ph­¬ng thøc kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty còng cã nh÷ng thay ®æi ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ míi. Sù chuyÓn ®æi ®ã ®· gióp cho C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Qua t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ë C«ng ty cho thÊy: tæ chøc kÕ to¸n ë C«ng ty ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ mÆt ph¹m vi vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ gi÷a kÕ to¸n víi c¸c bé phËn cã liªn quan còng nh­ gi÷a c¸c néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n, ®ång thêi ®¶m b¶o cho sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh trung thùc, hîp lý, râ rµng vµ dÔ hiÓu. Tæ chøc kÕ to¸n ë C«ng ty hiÖn nay t­¬ng ®èi hîp lý víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë C«ng ty. Víi m¹ng l­íi kinh doanh gåm nhiÒu cöa hµng tr¶i kh¾p trªn ®Þa bµn huyÖn, C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tæ kÕ to¸n ph©n t¸n cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ hîp lý. T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc t¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t t¹i chç cña kÕ to¸n ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó tõ ®ã C«ng ty cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c kÞp thêi khi cã khã kh¨n x¶y ra, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng quan liªu. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, kÕ to¸n C«ng ty ®· tæ chøc mét c¸ch linh ho¹t võa ®¬n gi¶n võa ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý víi sè l­îng hµng ho¸ ®a d¹ng, phong phó. C«ng t¸c tæ chøc nµy ®· cã nh÷ng thµnh tùu sau: Trong c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, kÕ to¸n ®· ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n hiÖn hµnh theo ®óng chÕ ®é cña BTC ban hµnh, phï hîp víi m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trong viÖc tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch, kÕ to¸n C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chung phï hîp víi lao ®éng kÕ to¸n thñ c«ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. Tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch vµ lu©n chuyÓn sæ kÕ to¸n hîp lý, khoa häc trªn c¬ së vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty. Cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt trong c¬ cÊu qu¶n lý, nhê vËy h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n thùc hiÖn cã nÒ nÕp, qu¶n lý kh¸ chÆt chÏ vÒ c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ, kÕt qu¶ kinh doanh ë t¹i c¸c cöa hµng. ViÖc tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch vµ lu©n chuyÓn sæ kÕ to¸n hîp lý, khoa häc trªn c¬ së vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty 3.2. Nh­îc ®iÓm Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh th× C«ng ty vÉn cßn cã nh÷ng nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh. Trong c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸, C«ng ty ch­a ¸p dông viÖc th­êng xuyªn b¸n hµng cã gi¶m gi¸ chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng. §©y còng lµ mét nguyªn nh©n lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc tiªu thô hµng ho¸, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng gay g¾t nh­ hiÖn nay. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n hµng tån kho, gi¶m gi¸ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi: HiÖn nay, C«ng ty ch­a cã quü dù phßng cho c«ng t¸c kÕ to¸n nµy. Quü dù phßng nÕu ®­îc lËp sÏ lµm t¨ng chi phÝ vµ gi¶m thiÖt h¹i xuèng møc thÊp nhÊt. Sæ c¸i chØ ®­îc më vµo cuèi kú kÕ to¸n do ®ã kh«ng n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng h¹n. Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë C«ng ty mµ theo em lµ cã thÓ kh¾c phôc ®­îc. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Trong thêi gian thùc tËp ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n cïng víi sù h­íng dÉn cña thµy gi¸o em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. C¸c ý kiÕn riªng biÖt sÏ thèng nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých chung ®ã lµ: - Thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ kinh doanh b¸n hµng nãi riªng. - Theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sè l­îng còng nh­ gi¸ trÞ, theo dâi doanh thu cña tõng bé phËn vµ tõng lo¹i h×nh kinh doanh mét c¸ch chÆt chÏ nh­ doanh thu b¸n hµng ho¸, doanh thu cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu hµng ký göi. TÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c h¬n kÕt qu¶ lç l·i cho tõng lo¹i vËt t­ , cho tõng bé phËn kinh doanh ®Ó cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý vµ kinh doanh. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho tõng nhãm hµng HiÖn nay kÕ to¸n c«ng ty chØ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chung cho tÊt c¶ c¸c hµng ho¸, cho tÊt c¶ c¸c bé phËn mµ ch­a x¸c ®Þnh ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng nhãm hµng, tõng lo¹i hµng : hµng ho¸ th«ng th­êng vµ hµng ký göi, tõng bé phËn nh­ b¸n lÎ, b¸n bu«n vµ dÞch vô. C¨n cø vµo sè l­îng xuÊt b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸ trªn ho¸ ®¬n vµ gi¸ b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸ ®Ó tÝnh ra doanh thu b¸n hµng cña tõng mÆt hµng vµ tõ ®ã tÝnh ra doanh thu cña tõng nhãm hµng ho¸ C«ng ty cÇn n¾m v÷ng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc, n¾m b¾t nhanh nh¹y c¸c yªu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó cã thÓ ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh mét c¸ch ®óng ®¾n, hîp lý, vµ ®óng thêi ®iÓm thuËn lîi nhÊt. C«ng ty nªn lËp quü dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®Ó cã thÓ gi¶m c¸c thiÖt h¹i xuèng møc thÊp nhÊt. VÒ mÆt kinh tÕ còng nh­ tµi chÝnh, quü dù phßng cho phÐp C«ng ty lu«n thùc hiÖn ®­îc nguyªn t¾c h¹ch to¸n tµi s¶n theo chi phÝ gèc l¹i võa cã thÓ ghi nhËn trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh. MÆt kh¸c, quü dù phßng cßn t¹o lËp cho C«ng ty mét quü tiÒn tÖ ®Ó ®ñ søc kh¾c phôc tr­íc c¸c thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra trong kinh doanh, nã cßn cã thÓ ®­îc nh×n nhËn nh­ mét ®èi s¸ch tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty nªn cho kh¸ch hµng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu th­¬ng m¹i. NÕu kh¸ch hµng mua hµng nhiÒu lÇn míi ®¹t ®­îc l­îng hµng mua ®­îc h­ëng chiÕt khÊu th× kho¶n chiÕt khÊu nµy ®­îc ghi gi¶m trõ vµo gi¸ b¸n trªn ho¸ ®¬n GTGT hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng lÇn cuèi cïng. NÕu kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín ®­îc h­ëng chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¸ b¸n ph¶n ¸nh trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ ®· ®­îc gi¶m. Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn t«I rót ra ®­îc sau thêi gian thùc tËp ë C«ng ty. Tuy ch­a ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh xong rÊt mong ®­îc quý c«ng ty xem xÐt . T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. KÕt luËn Qua toµn bé néi dung ®­îc tr×nh bµy ë trªn, viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cã ý nghÜa cùc kú quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng cña mçi doanh nghiÖp. Lµm tèt nghiÖp vô c«ngt¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh trung thùc, kh¸ch quan t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cßn gióp Ých cho vÊn ®Ò qu¶n trÞ doanh nghiÖp, më ra nhiÒu triÓn väng míi cho doanh nghiÖp.... Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt, qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cho thÊy C«ng ty ®· ph¸t huy nhiÒu mÆt m¹nh, bªn c¹nh ®ã kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. §Ó kh¾c phôc phÇn nµo nh÷ng ®iÓm ch­a hoµn thiÖn, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp víi môc ®Ých hoµn thiÖn thªm phÇn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. ý kiÕn trªn ®©y dùa trªn c¬ së kinh tÕ cña C«ng ty vµ sù vËn dông ®æi míi cña chÕ ®é kÕ to¸n, hy väng r»ng nh÷ng ý kiÕn ®ã sÏ cã t¸c dông tèt ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty. Do thùc tÕ phong phó, sù ®a d¹ng trongkinh doanh còng nh­ tr×nh ®é vµ thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c anh chÞ lµm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ V©n vµ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n c«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt ®· gióp em nghiªn cøu vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o S¸ch 1. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh - Chñ biªn TS. NguyÔn V¨n C«ng. NXB Tµi chÝnh – 2000 2. KÕ to¸n tµi chÝnh – TS. Vâ V¨n NhÞ (Gi¶ng viªn Khoa KÕ to¸n-KiÓm to¸n-Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ TP.HCM). NXB Tµi ChÝnh-2004 3. §Ò c­¬ng bµi gi¶ng KÕ To¸n Th­¬ng M¹i DÞch Vô – Biªn so¹n Ths. Hoµng ThÞ ViÖt Hµ; Ths. NguyÔn ThÞ Thanh Loan- Tr­êng §H C«ng NghiÖp HN-2010 Tµi liÖu cña C«ng ty Tµi liÖu Phßng KÕ to¸n C«ng ty TNHH SX&XNK An ViÖt Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập khẩu An Việt.doc
Luận văn liên quan