Đề tài Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty may Thăng Long

LỜI NÓI ĐẦUTrong nền sản xuất hàng hoá ,sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra là để tiêu thụ trên thị trờng ,đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội .Chính vì vậy ,tiêu thụ thành phẩm là một mắt xích quan trọng không thể thiếu đợc trong quá trình liên tục :sản xuất - trao đổi - phân phối - tiêu dùng. Mục đích cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào trên thị trờng cũng là tối đa hoá lợi nhuận .Mà điều này chỉ có thể đạt đợc khi kết thúc giai đoạn tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp . Nh vậy,thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp .Nhất là trong nền kinh tế thị trờng nh hiện nay,các doanh nghiệp đợc tự do trong cạnh tranh ,đợc tự chủ trong quản lý và chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình .Muốn đạt đợc mục đích thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm cách nào đó để xúc tiếnn tiêu thụ sanr phẩm của mình một cách tốt nhất ,hiệu quả nhất. Kế toán có vai trò nh một công cụ quản lý đắc lực ,có nhiệm vụ thu thập xử lý và cung cấp thông tin một cách chính xác đầy đủ kịp thời giúp cho ngời điều hành doanh nghiệp có quyết định đúng đắn .Để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ,đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm đạt kết quả tốt đòi hỏi công tác tiêu thụ phản ánh ,giám sát chặt chẽ các chi phí và thu thập các vấn đề có liên quan đến hoạt động tiêu thụ nhằm xác định kết quả kinh doanh đúng đắn. Đại hội VI đã đánh dấu một bớc phát triển mới cho nền kinh tế ,hình thành nền kinh tế hàng hoá với việc đa dạng các loại hình ngành nghề kinh doanh .Đứng trớc thực tế nh vậy việc sản xuất ra thành phẩm đã khó nhng việc tiêu thụ thành phẩm còn khó khăn hơn nhiều ,nó đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự sống còn đối với doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra cho các doang nghiệp là không ngừng tăng cờng cả về số lợng và chất lợng sản phẩm ,mẫu mã sản phẩm,mở rộng tiêu thụ ,để luôn đứng vững và có sức cạnh tranh trên thị trờng .Để đạt đợc kết quả kinh doanh doanh nghiệp cần phải có sự quan tâm đặc biệt tới công tác thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm .Vì vậy trong thời gian thực tập tại công ty may Thăng Long em thấy đợc sự cần thiết của công tác tổ chức hoạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong việc xác định kết quả kinh doanh của công ty em đã hạn chế đề tài " Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty may Thăng Long". Nội dung chuyên để gồm 3 phần chính : Phần thứ nhất :Những vấn đề lý luận chung về hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại các doanh nghiệp. Phần thứ hai :Công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty may Thăng Long. Phần thứ ba :Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hoàn thiện công tác kế toàn thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty may Thăng Long.

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1587 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty may Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
100 200 140 100 160 Thñ kho Ng­êi giao Phô tr¸ch cung tiªu (Ký ,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) (ký,ghi râ hä tªn) Chøng tõ xuÊt. Phßng kÕ ho¹ch Kho thµnh phÈm Phßng kÕ to¸n PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp thµnh 4 liªn: Liªn 1: L­u t¹i phßng kÕ ho¹ch. Liªn 2: Thñ kho gi÷ l¹i ®Ó lËp thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó vµo sæ. Liªn 3: Giao cho kh¸ch hµng . Liªn 4: Dïng ®Ó l­u chuyÓn néi bé. MÉu 2: C«ng ty may Th¨ng Long Thaloga PhiÕu xuÊt kho Ngµy 25/12/2000 Hä vµ tªn ng­êi mua:C«ng ty TNHH vµ TM Toµn Th¾ng. §Þa chØ: XuÊt t¹i kho : C«ng ty H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n Sè TT Tªn,quy c¸ch s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 ¸o §T- 1/2 Total ¸o 98- 050 Total Céng ChiÕc ChiÕc 40 35 24.000 30.000 960.000 1.050.000 2.010.000 Tæng sè tiÒn :Hai triÖu kh«ng tr¨m m­êi ngµn ®ång . Ng­êi mua Ng­êi lËp phiÕu KÕ to¸n Gi¸m ®èc §i kÌm víi phiÕu xuÊt kho lµ “ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng” Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc sö dông thay cho c¸c ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho tr­íc ®©y ,lµ lo¹i chøng tõ ph¶n ¸nh xuÊt kho thµnh phÈm b¸n cho kh¸ch hµng bªn ngoµi .MÉu ®¬n do c«ng ty tù thiÕt kÕ vµ ®¨ng ký víi bé tµi chÝnh. Ho¸ ®¬n gi¸ tri gia t¨ng do phßng kÕ hoach lËp thµnh 3 liªn :Sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt .Tr­êng hîp thanh to¸n ngay th× chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc chuyÓn sÐc. Ng­êi mua cÇm ho¸ ®¬n ®Ó nhËn hµng . MÉu 3. C«ng ty may th¨ng long §Þa chØ:250 Minh Khai- Hµ Néi M· sè thuÕ : 01-00101107-1 (Liªn 3 dïng ®Ó thanh to¸n) Contract No :01/TT/TL (hîp ®ång sè). Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Date(ngµy) 25/12/2000 Ngµy giao hµng : Tªn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: VËn ®¬n sè : Tenm of dilivery : C«ng ty TNHH vµ TM Toµn Th¾ng §iÒu kiÖn giao hµng : L/C sè :Theo hîp ®ång 01 Sè TT M« t¶ hµng b¸n §¬n vÞ tinh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 ¸o §T- 1/2 Total ¸o 98- 050 Total Céng tiÒn hµng ChiÕc ChiÕc 40 35 24.000 30.000 960.000 1.050.000 2.010.000 ThuÕ GTGT 10% 201.000 Tæng céng thµnh tiÒn 2.211.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai triÖu hai tr¨m m­êi mét ngµn ®ång. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä yªn) NÕu m· hµng ®­îc xuÊt ®Õn c¸c ®¬n vÞ ®¹i lý ký göi th× kÕ to¸n còng sö dông ho¸ ®¬n ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng nh­ xuÊt b¸n . NÕu m· hµng xuÊt ®Õn c¬ së ,chi nh¸nh cña c«ng ty, kÕ to¸n sö dông phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé .PhiÕu nµy lËp thµnh 3 liªn :1 l­u l¹i ,1 giao c¬ së nhËn. MÉu 4. §¬n vÞ:C«ng ty may Th¨ng Long Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141 §Þa chØ: 250- Minh Khai Hµ Néi Ngµy 1/11/1995 cña bé tµi chÝnh QuyÓn sè : Sè 15. PhiÕu xuÊt kho Kiªm vËn chuyÓn néi bé C¨n cø lÖnh ®iÒu ®éng sè ... ngµy...th¸ng ... n¨m ... Cña ... vÒ viÖc. Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: XuÊt t¹i kho:Thµnh phÈm néi ®Þa. NhËp t¹i kho: Sè TT Tªn ,nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt s¶n phÈm M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 3 ¸o Gilª 97- 19 ¸o J¨c ket néi ®Þa ¸o nû 97- 29 Céng ChiÕc ChiÕc ChiÕc 25 40 35 68.700 89.500 62.000 1.717.500 3.580.000 2.170.000 7.467.500 XuÊt ngµy: 2/2/2000. Ng­êi lËp phiÕu Thñ kho xuÊt Ng­êi vËn chuyÓn Thñ kho nhËp (ký,ghi hä tªn) (ký,ghi hä tªn) (ký,ghi hä tªn) (ký ,ghi hä tªn) H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý thµnh phÈm ,viÖc tæ chøc theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m thµnh phÈm t¹i c«ng ty ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n. ë c«ng ty may Th¨ng Long ®· ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i phßng kÕ to¸n ®· trë nªn gän nhÑ h¬n ,gi¶m bít ghi chÐp b»ng tay .Tuy nhiªn cã bé phËn vÉn ch­a sö dông m¸y tÝnh nªn c«ng viÖc vÉn mang tÝnh thñ c«ng . ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm t¹i c«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc thÎ song song .ë kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè l­îng cßn ë phßng kÕ to¸n theo dâi c¶ vÒ mÆt lÉn gi¸ trÞ . +T¹i kho : Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp- xuÊt nhËn ®­îc ,thñ kho tiÕn hµnh nhËp xuÊt theo sè liÖu ®· ghi trªn chøng tõ vµ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: VÒ nhËp kho: Thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra chøng tõ nhËp kho thµnh phÈm sau ®o nhËp vµo kho ®ång thêi c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho ®Ó ghi thÎ kho. VÒ xuÊt kho: Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó ghi theo chøng tõ ,®ång thêi ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt kho hµng ngµy lªn thÎ kho. C¨n cø vµo sè l­îng thùc nhËp ,xuÊt ®ã thñ kho ghi vµo c¸c cét t­¬ng øng trªn thÎ kho theo thø tù thêi gian ,cuèi ngµy tÝnh ra sè tån. MÉu 5. C«ng ty may Th¨ng Long Tªn kho:Thµnh phÈm néi ®Þa. ThÎ kho Ngµy lËp thÎ 1/12/2000 Tªn ,nh·n hiÖu,quy c¸ch vËt t­ hµng ho¸ : ¸o §T-1/2 Total. §¬n vÞ tÝnh: ChiÕc. M· sè: Sè Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy Sè l­îng Ký x¸c tt N,X NhËp XuÊt Tån nhËn cña KT 107 109 128 ... 2/10 5/10 25/12 ... Tån ®Çu quý NhËp kho TP XuÊt b¸n ... Tæng cuèi quý 160 40 220 360 320 90 +T¹i phßng kÕ to¸n : C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp ,xuÊt thµnh phÈm mµ thñ kho göi lªn ,kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm nhËp kho (theo gi¸ thµnh c«ng x­ëng thùc tÕ) ,cßn gi¸ xuÊt kho ph¶i chê ®Õn cuèi quý (tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n c¶ quý) .KÕ to¸n nhËp c¸c chøng tõ nhËp xuÊt nµy trªn m¸y theo thø tù thêi gian ph¸t sinh nghiÖp vô .Trªn m¸y ®· cµi ®Æt s½n mÉu sæ chi tiÕt vµ c¸c m· thµnh phÈm .Khi nhËp chøng tõ kÕ to¸n khai b¸o kho ,m· hµng ho¸ cho m¸y .KÕ to¸n nhËp c¸c chøng tõ theo c¸c yÕu tè :Sè chøng tõ ngµy ,th¸ng ,néi dung ,tµi kho¶n ®èi øng ,sè l­îng(®¬n gi¸ xuÊt cuèi kú míi nhËp ) m¸y sÏ tù ®éng g¸n cho c¸c m· hµng ho¸ cã s½n ,tù ®éng tÝnh ra thµnh tiÒn vµ sè tiÒn sau mçi nghiÖp vô .Cuèi quý céng tæng sè nhËp ,xuÊt ,tån .Sæ nµy ®­îc l­u trªn m¸y (chØ in ra khi cÇn thiÕt) vµ phôc vô lËp kª nhËp- xuÊt- tån kho thµnh phÈm cuèi kú. MÉu 6. Sæ chi tiÕt thµnh phÈm Quý IV n¨m 2000 Kho thµnh phÈm néi ®Þa. Tªn thµnh phÈm :¸o 1/2 Total. TK ®¬n nhËp xuÊt Tån Sè ngµy Néi dung ®èi øng gi¸ SL TT SL TT SL TT 107 109 128 228 2/10 5/10 25/12 26/12 Tån ®Çu quý NhËp kho tp XuÊt ban ®/l XuÊt b¸n... ... tån cuèi quý 154 154 632 19500 19723 1959419594 19594 160 3155580 40 200 783760 391800 220 90 4290000 1763460 ViÖc ®èi chiÕu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n : Vµo ngµy cuèi cïng cña th¸ng ,thñ kho lªn phßng kÕ to¸n ®Ó ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a thÎ kho vµ sæ chi tiÕt tõng m· hµng (kh«ng céng trùc tiÕp trªn sæ mµ c«ng ra ngoµi ®Ó ®èi chiÕu ). Cuèi quý ®èi víi thµnh phÈm néi ®Þa ,kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu nhËp- xuÊt- tån theo tõng m· hµng ®Ó lËp b¶ng kª sè 8 nhËp- xuÊt- tån kho thµnh phÈm .§èi víi thµnh phÈm xuÊt khÈu do sè l­îng nhËp xuÊt trong kú lín (chiÕm 80% tæng sè thµnh phÈm ) nªn tõ sæ chi tiÕt thµnh phÈm kÕ to¸n lÊy sè liÖu tæng céng theo tõng m· hµng ®Ó lªn sæ nhËp vµ sæ xuÊt thµnh phÈm ,sau ®ã míi lªn b¶ng kª sè 8. MÉu 7. Sæ nhËp thµnh phÈm Kho thµnh phÈm xuÊt khÈu. Quý IV n¨m 2000. Th¸ng §¬n vÞ nhËp M· hµng Sè l­îng XÝ nghiÖp 1 XÝ nghiÖp2 XÝ nghiÖp 3 ... SN1 501 vj 02 ALG ... Céng th¸ng ... Céng quý IV 2.500 3.400 2.000 ... 90.000 245.700 MÉu 8. Sæ xuÊt thµnh phÈm Kho thµnh phÈm xuÊt khÈu. Quý IV n¨m 2000. Th¸ng XuÊt cho M· hµng Sè l­îng Woobo Poonghin J&Y ... 501- vj 02- ALG 970- US ... Céng th¸ng ... Céng quý IV 2.400 1.400 1.550 ... 70.920 ... 230.700 Cuèi quý ,khi tÝnh ®­îc gi¸ thùc tÕ xuÊt kho vµ tÝnh ®­îc tæng sè nhËp- xuÊt- tån trªn sæ chi tiÕt ,kÕ to¸n lËp b¶ng kª sè 8.B¶ng kª ®­îc më chi tiÕt theo tõng lo¹i thµnh phÈm ,mçi dßng trªn b¶ng kª ph¶n ¸nh vÒ t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt cña tõng lo¹i thµnh phÈm. §Ó tÝnh ®­îc trÞ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho trong th¸ng kÕ to¸n c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . Ph­¬ng ph¸p: Gi¸ thùc tÕ TP = TrÞ gi¸ thùc tÕTP tån ®Çu kú+ TrÞ gi¸ thùc tÕ TP nhËp trong kú xuÊt kho b×nh qu©n Sè l­îng TP tån ®Çu kú + Sè l­îng TP nhËp trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ TP = (Gi¸ thùc tÕ TP xuÊt kho b×nh qu©n) *(Sè l­îng TP xuÊt kho) xuÊt kho trong th¸ng VÝ dô : TÝnh gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho:¸o §T 1/2 Total. Tån ®Çu quý IV : sè l­îng: 220 Thµnh tiÒn : 4.290.000 NhËp trong quý: 160 3.155.680 XuÊt trong quý : 200 ? Gi¸ thùc tÕ = (4.290.000+3.155.680) = 7445680 = 19.594 b×nh qu©n 220+160 380 TrÞ gi¸ thùc tÕ ¸o §T 1/2 Total =19.594*200=3.918.000 B¶ng kª nhËp- xuÊt- tån thµnh phÈm ®­îc më cho tõng lo¹i hµng (hµng néi ®Þa ,xuÊt khÈu,hµng nhùa) .C¸c b¶ng kª nµy ®­îc më theo quý ,theo dâi c¶ 2 chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ ,®ång thêi theo dâi tæng sè hµng xuÊt thùc tÕ b¸n ra øng víi c¸c chØ tiªu: gi¸ vèn b¸n hµng (xuÊt b¸n, xuÊt ®¹i lý), chi phÝ b¸n hµng ,chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Cuèi kú kÕ to¸n nhËp sè liÖu trªn b¶ng kª cho tõng lo¹i hµng ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån thµnh phÈm . B¶ng 3: b¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån thµnh phÈm Lo¹i thµnh phÈm Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Thµnh phÈm néi ®Þa Thµnh phÈm xuÊt khÈu Thµnh phÈm nhùa Céng 2183765000 5423043081 27103712 7633911793 4186741215 13171500103 98762130 17546913448 4275328987 13236720863 83400000 17595449850 2095177228 5357822321 42375842 7495375391 Gi¸ vèn hµng b¸n chØ ®­îc tÝnh ë cuèi kú ,trong khi ®od nghiÖp vô xuÊt trong kú rÊt nhiÒu. §©y lµ mét h¹n chÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n ,®ßi hái kÕ to¸n ph¶i tËp hîp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ ban ®Çu ,tÝnh ®óng ,tÝnh ®ñ gi¸ vèn hµng ho¸ ®¶m b¶o x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc chÝnh x¸c . KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm . T¹i c«ng ty may Th¨ng Long kÕ to¸n ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hangf tån kho. C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng nhËp- xuÊt- tån kho thµnh phÈm (néi ®Þa vµ xuÊt khÈu) b¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån thµnh phÈm vµ sè liÖu chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n ,kÕ to¸n ghi sæ tæng hîp . §èi víi hµng néi ®Þa ,xuÊt kho thµnh phÈm göi ®¹i lý ,trªn nhËt ký chøng tõ sè 8 ,kÕ to¸n ghi . Nî TK 157 Cã TK 155 Thµnh phÈm xuÊt kho b¸n trùc tiÕp ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n tr¶ tiÒn ,kÕ to¸n ghi trªn nhËt ký chøng tõ sè 8. Nî TK 632 Cã TK 155 Khi hµng ho¸ göi b¸n ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n tr¶ tiÒn ,kÕ to¸n ghi trªn nhËt ký ch­qngs tõ sè 8. Nî TK 632 Cã TK 155 Khi hµng ho¸ göi b¸n ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn (1 phÇn ) thanh to¸n hoÆc tr¶ tiÒn ,bót to¸n ®­îc ghi trªn chøng tõ sè 8. Nî TK 632 Cã TK 157 Khi xuÊt kho thµnh phÈm lµm hµng mÉu cho c¸c ®¹i lý hoÆc biÕu tÆng ,phôc vô b¸n hµng ,kÕ to¸n ghi trªn nhËt ký chøng tõ sè 8. h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty may Th¨ng long. ®Æc ®iÓm vÒ tiªu thô thµnh phÈm. Tiªu thô thµnh phÈm lµ kh©u tiªu thô hÕt søc quan träng chuyÓn ho¸ thµnh phÈm cña c«ng ty thµnh hµng ho¸ lµm cho vèn thµnh phÈm trë thµnh tiÒn tÖ ®Ó cã thÓ b¾t ®Çu chub kú s¶n xuÊt míi . S¶n phÈm lµm ra ®­îc tiªu thô nhanh sÏ t¨ng vßng quay cña vèn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ,gióp cho kh©u s¶n xuÊt tiÕn hµnh b×nh th­êng liªn tôc .Ng­îc l¹i nÕu s¶n phÈm kh«ng ®­îc tiªu thô sÏ g©y ø ®äng vèn. S¶n phÈm cña c«ng ty do bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµm ra .S¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ 2 d¹ng : 1 lµm b»ng nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ,2 lµ s¶n phÈm gia c«ng cho kh¸ch hµng (chñ yÕu cho kh¸ch hµng n­íc ngoµi ).DÉn ®Õn viÖc tiªu thô còng ph©n thµnh 2 d¹ng . +§èi víi tiªu thô néi ®Þa: C«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc nh­: Më cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm ngay t¹i c«ng ty nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty víi ng­êi tiªu dïng ,®ång thêi kiªm lu«n c«ng t¸c b¸n lÎ ,b¸n bu«n cho c¸c cöa hµng kinh doanh kh¸c .Ngoµi ra c«ng ty cßn tham gia vµo c¸c héi chî,triÓn l·m nh»m giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm .Nh­ng doanh thu vÒ tiªu thô néi ®Þa cña c«ng ty th­êng chiÕm tû träng nhá kho¶ng 15% 20% trªn tæng doanh thu b¸n hµng . +§èi víi hµng xuÊt khÈu :Tr­íc ®©y c«ng ty chñ yÕu gia c«ng hµng xuÊt khÈu nh­ng do h¹n chÕ cña gia c«ng lµ rÎ m¹t nªn c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt c«ng nghÖ míi vµ chuyÓn dÇn sang h×nh thøc xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc FOB. Kª to¸n tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty. a. H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm theo ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp t¹i kho cña c«ng ty hay b¸n hangf theo ph­¬ng thøc göi b¸n theo hîp ®ång hay ®Æt hµng ®· ký ,sau khi nhËn kh¸ch hµng thanh to¸n ngay b»ng tiÒn. §¬n vÞ may Th¨ng Long phiÕu thu QuyÓn sè Ngµy 25/12/2000 Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn :NguyÔn v¨n Minh. §Þa chØ:C«ng ty TNHH vµ TM Toµn Th¾ng. Lý do nép : Thanh to¸n tiÌn mua hµng . Sè tiÒn : 2.211.000(viÕt b»ng ch÷:hai triÖu hai tr¨m m­êi mét ngµn). KÌm theo chøng tõ gèc :Ho¸ ®¬n GTGT sè 00106. KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu (ký,ghi hä tªn) (ký ,ghi hä tªn) §· nhËn ®ñ tiÒn :Hai triÖu hai tr¨m m­êi mét ngµn ®ång ch½n. Ngµy 28/12/2000 Thñ quü (ký ,ghi hä tªn) PhiÕu thu ®­îc kÕ to¸n lËp thµnh 2 liªn : Liªn 1: Giao cho kh¸ch hµng . Liªn 2: L­u t¹i c«ng ty. NÕu kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng sÐc th× kÕ to¸n lËp b¶ng kª nép sÐc theo mÉu. MÉu 10: B¶ng kª nép sÐc Tªn ng­êi h­ëng thô :C«ng ty may Th¨ng Long. Sè b¶ng kª: Sè hiÖu tµi kho¶n: 001000014061. Ngµy 14/11/2000 T¹i :Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng HN. Sè TT Sè SÐc Tªn ng­êi ph¸t hµnh SÐc Sè TK ng­êi ph¸t hµnh SÐc Tªn ®¬n vÞ thanh to¸n Sè tiÒn 1 2 3 4 AK114314 Liªn ®oµn lao ®éng HN 71415000 8868200 Sè tê SÐc:01 Sè liÖu tµi kho¶n ng­êi thô h­ëng Tæng sè tiÒn: 8868200 Tæng sè tiÒn b»ng ch÷:T¸m triÖu t¸m tr¨m s¸u t¸m ngµn hai tr¨n ®ång. Ng­êi lËp b¶ng kª §· nhËn ®ñ SÐc cña «ng(bµ) §¬n vÞ thanh to¸n §¬n vÞ thu hé thanh to¸n B¶ng kª nép sÐc ®­îc lËp thµnh 2 Liªn: Liªn 1: L­u t¹i c«ng ty. Liªn 2: Ng©n hµng gi÷. Kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ®­îc kÕ to¸n ghi trªn b¶ng kª sè 1 hoÆc b¶ng kª sè 2. NÕu kh¸ch hµng thanh to¸n b¨ng ngo¹i tÖ (b¸n hµng xuÊt khÈu vµ thu qua L/C) kÕ to¸n theo dâi riªng trªn sæ chi tiÕt TK 131(b¸n hµng xuÊt khÈu ghi theo nguyªn tÖ.Ngo¹i tÖ mµ c«ng ty thu tõ xuÊt khÈu chñ yÕu lµ USD vµ FRF) .Trong sæ chi tiÕt chØ theo dâi b»ng nguyªn tÖ .Cuèi quý tÝnh ra sè tiÒn vµ quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ nh©n hµng c«ng bè .Sæ chi tiÕt theo dâi víi kh¸ch hµng ®­îc kÕ to¸n lËp b»ng tay dïng ®Ó ®èi chiÕu c«ng nî ®èi víi kh¸ch hµng ,sæ ®­îc më réng cho tõng lo¹i hµng b¸n .Víi nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng giao dÞch th­êng xuyªn th× ®­îc ghi chung trªn mét trang .ViÖc lËp sæ t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n tiªu thô ®èi chiÕu c«ng nî cña kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng khi ph¸t sinh ra nghiÖp vô hoÆc nh©n viªn phßng kinh doanh muèn xem xÐt c«ng nî còng dÔ dµng h¬n. MÉu 11. Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua B¸n hµng néi ®Þa:Quý IV /2000 Kh¸ch hµng :C«ng ty TM Hµ Nam. Chøng Tõ Néi dung TK ®èi øng Sè tiÒn Sè ngµy Nî Cã 1222 1913 15/11 10/12 Sè d­ ®Çu kú XuÊt b¸n hµng Tr¶ tiÒn mua kú tr­íc Céng ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú 5112 3331 112 5.027.000 1.075.000 107.500 6.209.500 2.609.500 3.600.000 3.600.000 Khi giao hµng göi b¸n ,göi b¸n cho c¸c ®¹i lý kª to¸n më sæ chi tiÕt hµng göi b¸n nh»m theo dâi sè hµng xuÊt kho cho tõng c¬ së nhËn lµm ®¹i lý. Mçi ®¹i lý ®­îc më mét trang riªng ®Ó theo dâi .MÉu sæ nh­ sau: MÉu 13. Sæ chi tiÕt hµng göi b¸n Quý IV /2000 C¬ së :NguyÔn v¨n Th«ng- VÜnh Phó Chøng Tõ Néi dung TK ®èi Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè ngµy øng Nî Cã Nî Cã 399 199 Sè d­ ®Çu kú Giao quÇn TE-2a Thanh to¸n quÇn trÎ em ... C«ng sè ph¸t sinh D­ cuèi kú 155 632 11310000 11310000 11310000 14500000 16315000 27625000 16315000 13125000 MÉu 14. Sæ chi tiÕt doanh thu hµng néi ®Þa Quý IV /2000 Chøng tõ Kh¸ch hµng M· hµng TK ®èi Doanh thu Sè ngµy øng SL §¬n gi¸ TT(®) 00226 00278 00322 25/12 15/11 5/12 Cty TNHH&TM Toµn Th¾ng Cty TM Hµ Nam Cty §¹i Thµnh Céng §T 1/2 total 02A-3M 01B- SM ... 111 1312 1312 112 1312 40 35 11 120 24.000 30.000 97727,3 960000 1050000 1075000 21360000 1959513200 MÉu 15. Sæ chi tiÕt doanh thu hµng xuÊt khÈu Quý IV/ 2000 Tû gi¸:14300 Chøng Tõ TK®èi Doanh thu Ghi Sè Ngµy Kh¸ch hµng M· hµng øng SL TT chó 0395 26/11 ITOCHU NhËt B¶n ... ... Céng 301-OTT 131 413 770 21206900 222450 17193186025 MÉu 16. Sæ chi tiÕt doanh thu hµng gia c«ng Quý IV /2000 Tû gi¸ 14300 Chøng Tõ Kh¸ch hµng M· hµng TK ®èi Doanh Thu Ghi Sè Ngµy øng SL TT chu 157/x 26/11 BRY ... Céng 9655 112 413 1100 41970000 167880 107468000 B¶ng 7: B¶ng tæng hîp tk 511 Quý IV/2000 TK Ghi nî TK511 Ghi cã TK511 ®/øng TK511 Céng nî 5112 5113 5114 5118 Céng cã 1112 1361 1362 1311 1312 1313 641 627 413 531 ... céng 23340000 ... 23340000 ... 23340000 1548902800 24.840.000 133.780.500 96.800.000 24.189.900 ... 1959513200 61463878 14875363 15155484 10348913 1073468000 212069000 71.588.480 17193186025 13230500 50421000 19945800 2113814800 1623597178 90.136.363 148.935.984 17157100707 164.798.000 31.685.700 19.945.800 96.800.000 106.127.293 22339982025 Khi b¸n hµng ghi doanh thu theo sè thu thùc tÕ, sè chiÕt khÊu hoa hång ,gi¶m gi¸ hµng b¸n ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 641 do doang nghiÖp kh«ng sö dông TK 521,532 nªn trõ lu«n vµo phÝ . Nî TK 641 Cã TK 511 Cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 911 Nî TK 911 Cã TK 641 Cuèi quý trªn c¬ së c¸c sæ chi tiÕt doanh thu ,kÕ to¸n tËp hîp lËp b¶ng tæng hîp TK 511, lµm c¨n cø ghi nhËt ký chøng tõ sè 8 KÕ to¸n tæng hîp doanh thu tiªu thô : C¸c sæ kÕ to¸n ®­îc më ®Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tiªu thô ë c«ng ty lµ sæ chi tiÕt thµnh phÈm ,sæ theo dâi hµng göi b¸n ,sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n ,sæ chi tiÕt doanh thu ,sau ®ã kÕ to¸n sÏ tËp hîp sè liÖu ®Ó lªn b¶ng tæng hîp t­¬ng øng víi tõng lo¹i sæ. Tr­êng hîp b¸n hµng trùc tiÕp . Tr­êng hîp nµy chñ yÕu lµ b¸n hµng néi ®Þa víi sè l­îng Ýt ,chñ yÕu b¸n t¹i c¸c cöa hµng cña c«ng ty. B¸n hµng qua kho. VD: Ngµy 25/12/2000 c«ng ty ®· xuÊt kho thµnh phÈm b¸n cho c«ng ty TNHH vµ TM Toµn Th¾ng ,ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng 00106 C«ng ty Toµn Th¾ng tr¶ b»ng tiÒn mÆt vµ nî l¹i ,kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ nh­ sau. Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n (trªn sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n vµ sæ chi tiÕt thµnh phÈm néi ®Þa). Nî TK 632 1.820.915 Cã TK 155 1.820.915 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng (trªn c¬ së chi tiÕt doanh thu hµng néi ®Þa). Nî TK 111 1.056.000 Nî TK 131 1.155.000 Cã TK 511 2.010.000 Cã TK 3331 210.000 B¸n hµng kh«ng qua kho. VD: Ngµy 5/12/2000 chi nh¸nh cña c«ng ty ë H¶i Phßng (®¬n vÞ phô thuéc kh«ng h¹ch to¸n riªng ) cã b¸n cho c«ng ty §¹i Thµnh (H¶i Phßng ) 120 ¸o s¬ mi nam cao cÊp (01B- SM) trÞ gi¸ hµng b¸n 21.360.000 ,gi¸ vèn hµng b¸n 20.310.000 .C«ng ty §¹i Thµnh tr¶ mét nöa qua Ng©n hµng ,mét nöa chÞu l¹i ,kÕ to¸n ghi sæ . Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n (trªn sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n ) Nî TK 632 20.310.000 Cã TK 154 20.310.000 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng (trªn sæ chi tiÕt doanh thu hµng néi ®Þa). Nî TK 112 11.748.000 Nî TK 131 11.748.000 Cã TK 511(5112) 21.360.000 Cã TK 3331 2.136.000 Tr­êng hîp b¸n hµng theo ph­¬ng thøc göi b¸n. ¸p dông chñ yÕu víi hµng néi ®Þa. KÕ to¸n sö dông TK 157 VD: Theo ho¸ ®¬n GTGT 0404 sè 0399 ngµy 15/12/2000. XuÊt ®¹i lý cho anh NguyÔn V¨n Th«ng (VÜnh Phó) 1470 quÇn ¸o trÎ em (giÆt n­íc ) gi¸ b¸n 7200®/chiÕc, gi¸ vèn hµng b¸n 6500®/chiÕc ,hoa hång ®¹i lý 8,8% (trªn sè doanh thu ngoµi thuÕ) ThuÕ GTGT 10% .KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau. + Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng göi b¸n (trªn sæ chi tiÕt thµnh phÈm vµ hµng göi b¸n më cho tõng ®¹i lý). Nî TK 157 11.310.000 Cã TK 155 11.310.000 + Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng . Nî TK 131 12.678.336 Nî TK 641 1.102.464 Cã TK 511 12.528.000 Cã TK 3331 1.252.800 + KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng göi b¸n ®¹i lý ®· tiªu thô trªn sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n vµ sæ theo dâi hµng göi b¸n . Nî TK 632 11.310.000 Cã TK 157 11.310.000 Tr­êng hîp b¸n hµng trùc tiÕp ra n­íc ngoµi (xuÊt khÈu). C«ng ty xuÊt khÈu hµng ra n­íc ngoµi víi gi¸ FOB kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng b»ng ngo¹i tÖ nªn trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua (hµng xuÊt khÈu )kÕ to¸n võa ghi theo nguyªn tÖ ,võa ghi theo VND theo tû gi¸ h¹ch to¸n .§Õn cuèi kú c¨n cø vµo trÞ gi¸ thùc tÕ do ng©n hµn ngo¹i th­¬ng c«ng bè ,nÕu cã chªnh lÖch th× kÕ to¸n ®iÒu chØnh sè chªnh lÖch ghi vµo TK 413, Vµ c«ng ty kh«ng më TK 007 ®Ó h¹ch to¸n t¨ng gi¶m ngo¹i tÖ theo nguyªn tÖ .Nguyªn tÖ chØ ®­îc theo dâi trªn TK 131. VD: Ho¸ ®¬n gi¸ tri gia t¨ng sè 0395 ngµy 26/11/200 c«ng ty ®· xuÊt hµng giao cho kh¸ch hµng ITOCHU (NhËt B¶n) trÞ gi¸ hµng xuÊt kho lµ 17.130.330 tû gi¸ h¹ch to¸n lµ 14450 VND/1USD .KÕ to¸n h¹ch to¸n : + Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng (trªn sæ chi tiÕt doanh thu hµng xuÊt khÈu vµ sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua). Nî TK 131 20.984.450 Nî TK 431 222.450 Cã TK 511 21.206.900 + KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n(trªn sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n ,sæ chi tiÕt thµnh phÈm ). Nî TK 632 17.130.330 Cã TK 155(1551) 17.130.330 b.KÕ to¸n gi¶m trõ doanh thu. T¹i c«ng ty may Th¨ng Long chØ cã 1 tr­êng hîp ®­îc gi¶m trõ doanh thu lµ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i . Khi b¸n hµng cho kh¸ch hµng ,nÕu x¶y ra ®iÒu g× ®ã mµ nguyªn nh©n thuéc vÒ c«ng ty nh­: vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ ,kÐm phÈm chÊt hoÆc kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt ,chñng lo¹i ghi trªn ho¸ ®¬n ,c«ng ty cho phÐp kh¸ch hµng tr¶ l¹i 1 phÇn hay tÊt c¶ sè hµng ®· mua .§iÒu nµy kh¼ng ®Þnh c«ng ty lu«n gi÷ uy tÝn víi b¹n hµng ,h¬n n÷a còng kh¼ng ®Þnh chÊt l­îng thµnh phÈm cña c«ng ty. TrÞ gi¸ ®­îc tr¶ l¹i ®­îc tÝnh ®óng theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n .KÕ to¸n sö dông TK 531 ®Ó h¹ch to¸n . Khi ph¸t sinh nghiÖp vô nµy ,kª to¸n lËp phiÕu nhËp kho ,giao cho kh¸ch hµng ,kh¸ch hµng mang ®Õn kho ®Ó lµm thñ tôc nhËp kho sau ®od kh¸ch hµng lµm thñ tôc nhËn l¹i tiÒn (nÕu ®· tr¶) hoÆc trõ vµo sè nî cò (nÐu ch­a tr¶). §¬n gi¸ cña sè hµng tr¶ l¹i chÝnh lµ gi¸ vèn cña ®¬n vÞ t¹i thêi ®iÓm xuÊt kho ®ång thêi dùa trªn gi¸ b¸n ®¬n vÞ ®ã (®· ghi trªn ho¸ ®¬n tr­íc ®©y) .KÕ to¸n tÝnh doanh thu cña hµng bÞ tr¶ l¹i ®Ó thanh to¸n víi kh¸ch hµng . MÉu 17. PhiÕu nhËp kho Ngµy 12/11/2000 Tªn ng­êi nhËp :C«ng ty TM Hoµng Mai(tr¶ l¹i hµng) NhËp kho: thµnh phÈm néi ®Þa. Sè Tªn quy c¸ch ®¬n vÞ Sè l­îng §¬n Thµnh Ghi TT nh·n hiÖu sp tÝnh Theo CT Thùc nhËp gi¸ tiÒn chó 1 QuÇn sooc bß ... Céng ChiÕc 12 12 29.049 348577 350.000 Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi giao Phô tr¸ch cung tiªu (ký, ghi hä tªn) (ký ,ghi hä tªn) (ký,ghi hä tªn) (ký ,ghi hä tªn) MÉu 18. Sæ chi tiÕt b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i TK 531- Quý IV /2000 Sè Ngµy DiÔn gi¶i TK Sè tiÒn ®/øng Nî Cã 362 12/11 NhËn hµng do Cty Hoµng Mai tr¶ l¹i ... KÕt chuyÓn doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cuèi kú Céng 131 5112 350000 23340000 23340000 23340000 Thanh to¸n víi ng­êi mua : Nî TK 531 350.000 Nî TK 3331 350.000 Cã TK 131 385.000 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng bÞ tr¶ l¹i Nî TK 155 348.577 Cã TK 632 348.577 Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i sang TK 511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn . Nî TK 511 23.340.000 Cã TK 531 23.340.000 Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµo bªn nî TK 511 trªn sæ chi tiÕt . Sè hiÖu tæng hîp cña sæ nµy sÏ ®­îc ®­a vµo nhËt ký chøng tõ sè 8. H¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu cuèi cïng cña c«ng ty . Bªn c¹nh viÖc x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn ,gi¸ vèn hµng b¸n nh­ trªn ,kÕ to¸n cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chi phÝ b¸n hµng ,chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ,ph©n bæ hîp lý cho hµng tiªu thô trong kú . C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 911,TK 641,TK 642, TK 421. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng . Chi phÝ b¸n hµng cña c«ng ty lµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ phôc vô cho qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm nhanh ,cã hiÖu qu¶ nh­: Chi phÝ giao hµng ,chi phÝ qu¶ng c¸o ,giíi thiÖu s¶n phÈm ,hoa hång ®¹i lý. Chi phÝ b¸n hµng cao hay thÊp ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tÝnh kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh .Vëy nªn c«ng ty cÇn tiÕt kiÖm mét c¸ch tèi ®a chi phÝ ®Ó gãp phÇn t¨ng phÇn l·i. Chi phÝ b¸n hµng cña c«ng ty ®­îc tËp hîp chi tiÕt theo tõng kho¶n môc sau: + Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ BHXH cho nh©n viªn b¸n hµng . + Chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ b¸n hµng . + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi . + C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Chi phÝ b¸n hµng ®­îc tËp hîp theo quý ,do kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh thùc hiÖn. Khi c¸c chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh ,tõ c¸c chøng tõ gèc ,bange chÊm c«ng ,thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH ,ho¸ ®¬n vËn chuyÓn ,phiÕu chi ... .KÕ to¸n ghi trªn sæ chi phÝ b¸n hµng . Cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng kª chi phÝ vµ lÊy sè liÖu tæng hîp ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 8. MÉu 19. Sæ chi phÝ b¸n hµng Quý IV /2000 Chøng Tõ TK Sè tiÒn Sè Ngµy Diªn gi¶i ®/øng Nî Cã 1105 0399 25/11 15/12 Sè l­¬ng ph¶i c«ng nh©n viªn Tr¶ tiÒn thuª thµnh phÈm göi b¸n Hoa hång tr¶ cho ®¹i lý KÕt chuyÓn sang TK 911 ... Céng 334 111 5112 911 51326500 2670000 1102464 1577736570 1577736570 VD: TiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ,bé phËn b¸n hµng bao gåm : l­¬ng c¬ b¶n ,c¸c kho¶n th­ëng phô cÊp kú h¹ch to¸n .Chi phÝ lµ quý nh­ng l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ph¶i theo th¸ng .Trong th¸ng 11 tr¶ l­¬ng kÕ to¸n ghi. Nî TK 641 51.326.500 Cã TK 334 51.326.500 PhÇn BHXH h¹ch to¸n chi chÝ chØ ®­îc tÝnh trªn phÇn l­¬ng c¬ b¶n ,tÝnh mét lÇn cho c¶ quý. Nî TK 641 5.255.126 Cã TK 3388 5.255.126 PhiÕu chi sè 01105 ,kÕ to¸n h¹ch to¸n trªn b¶ng kª sè 1 vµ sæ chi phÝ b¸n hµng. Nî TK 641 2.670.000 Cã TK 111 2.670.000 Hoa hång tr¶ cho ®¹i lý (VÜnh Phó) theo ho¸ ®¬n GTGT 0399 ngµy 15/12 tû lÖ 8,8% trªn gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT .KÕ to¸n ghi sæ. Nî TK 641 1.102.464 Cã TK 5112 1.102.464 Cuèi kú toµn bé chi phÝ b¸n hµng ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 911 Nî TK 911 1.577.736.570 Cã TK 641 1.577.736.570 T¹i c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô rÊt nhiÒu lo¹i thµnh phÈm .§Ó ph¶n ¸nh ®óng ®¾n qu¸ tr×nh tiªu thô ®èi víi tõng lo¹i thµnh phÈm ,th× chi phÝ b¸n hµng cÇn phÈi ®­îc ph©n bæ 1 c¸ch ®óng ®¾n .ViÖc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng cña c«ng ty lµ ph©n bæ cho tõng lo¹i thµnh phÈm theo kho¶n môc . C«ng thøc tÝnh : Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng ph¸t sing trong kú Sè s¶n phÈm quy ®æi Ph©n bæ cho s¶n = H cña s¶n phÈm tiªu thô phÈm A Tæng s¶n phÈm ®· ®­îc quy ®æi trong kú cña sè s¶n phÈm tiªu thô trong kú B¶ng 8. B¶ng kª chi phÝ b¸n hµng Quý IV /2000 TK ghi cã TK 641 TK 6411 TK 6414 TK 6418 TK 911 111 1121 1122 3111 2141 334 3383 155 141 5112 5118 3331 131 641 TiÒn mÆt TiÒn göi NH(VND) TiÒn gNH(ngo¹i tÖ) Vay ng¾n h¹n KhÊu hao TiÒn l­¬ng NV TrÝch BHXH TP xuÊt khÈu T¹m øng ChiÕt khÊu b¸n hµng Hoa hång SP nhùa ThuÕ GTGT ®Çu ra PhÝ n­íc ngoµi Chi phÝ b¸n hµng Céng 138330200 90051700 262676421 246175720 43336000 117825500 4355126 14670063 9395900 77000000 19945800 9774580 544199560 1577736570 117825500 4355126 14670063 136850689 98427500 72313000 43336000 77000000 19945800 9774580 320796880 39902700 17738700 262676421 246175720 9395900 544199560 1120089001 1577736570 VD: Sè chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong quý IV/2000 lµ 1577736570. Tæng sè s¶n phÈm quy ®æi cña s¶n phÈm tiªu thô trong kú lµ 439500 s¶n phÈm . Sè s¶n phÈm th¶m con gièng ë chi nh¸nh HP lµ 900 (hÖ sè quy ®æi 1.25) VËy chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho sè s¶n phÈm th¶m con gièng ë chi nh¸nh HP lµ. Chi phÝ b¸n 1.577.736.570 hµng ph©n = H 900 H 1,25 = 4.038.575 bæ 439.500 H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi phÝ cho viÖc qu¶n lý kinh doanh ,qu¶n lý hµnh chÝnh vµ phôc vô chung kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm toµn bé chi phÝ phôc vô cho vÊn ®Ò qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi phÝ nµy ®­îc theo dâi trªn tµi kho¶n 642. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ë c«ng ty may Th¨ng Long bao gåm: + Chi phÝ tr¶ tiÒn l­¬ng ,th­ëng ,phô cÊp vµ BHXH cho nh©n viªn qu¶n lý. + Chi phÝ giÊy ,mùc ,bót ,vËt liÖu sö dông cho v¨n phßng. + Chi phÝ khÊu hao TSC§ chi v¨n phßng. + LÖ phÝ ph¶i nép . + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : Nh­ tiÒn ®iÖn, n­íc ,®iÖn tho¹i... + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c nh­: TiÕp kh¸ch ,c«ng t¸c phÝ ,héi chî triÓn l·m,... B¶ng 9. Sæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Quý IV /2000 Chøng Tõ Diªn gi¶i TK Sè tiÒn Sè Ngµy ®/øng Nî Cã 2222 270 5/10 15/11 Mua v¨n phßng phÈm XuÊt mÉu giíi thiÖu s¶n phÈm Thu tiÒn ®iÖn ®· tr¶ hé trong quý ... KÕt chuyÓn sang TK 911 Céng 111 1362 111 1087800 8528000 2991638320 70297700 2521340620 2991638320 VD: Ngµy 5/10 mua v¨n phßng phÈm cho v¨n phßng tri gi¸ 1087800 ho¸ ®¬n GTGT sè 2222. KÕ to¸n ghi trªn sæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 642 1.087.800 Cã TK 111 1.087.800 Ngµy 15/11 xuÊt mÉu s¶n phÈm cho cöa hµng trung t©m theo phiÕu xuÊt kho sè 270. KÕ to¸n ghi sæ chi phÝ qu¶n lý doang nghiÖp. Nî TK 642 8.528.000 Cã TK 1362 8.528.000 TrÝch khÊu hao TSC§ cho bé phËn qu¶n lý. Nî TK 642 111.330.615 Cã TK 214 111.330.615 ... Cuèi kú c¸c chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 911. Nî TK 911 2.991.638.320 Cã TK 642 2.991.638.320 Cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng kª sè 5 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Sè liÖu nµy ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 8. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô thµnh phÈm vµ biÓu hiÖn qua chi tiªu l·i lç vÒ tiªu thô . §©y lµ c¸c bót to¸n ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi quý .KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c sè liÖu chi tiÕt vµ tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nh­ sau: L·i(lç)vÒ Doanh thu gi¸ vèn Chi phÝ Chi phÝ qu¶n tiªu thô = - - - TP thuÇn hµng b¸n b¸n hµng ly doanh nghiÖp Doanh thu Tæng doanh thu C¸c kho¶n = - thuÇn tiªu thô gi¶m trõ = 22.339.982.025 – 23.340.000 = 22.316.642.025 Gi¸ vèn hµng b¸n = 17.595.449.850 Chi phÝ b¸n hµng = 1.577.736.570 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp = 2.991.638.320 L·i (lç ) vÒ = 22.316.642.025- 17.595.449.850- 1.577.736.570- tiªu thô TP - 2.991.638.320 = 151.817.285 Nî TK 911 17.595.449.850 Cã TK 632 17.595.449.850 Nî TK 911 1.577.736.570 Cã TK 641 1.577.736.570 Nî TK 911 2.991.368.320 Cã TK 642 2.991.368.320 Nî TK 511 22.316.642.025 Cã TK 911 22.316.642.025 Nî TK 911 251.817.285 Cã TK 421 251.817.285 PhÇn ba Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao ,hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty may th¨ng long NhËn xÐt chung. Qua viÖc xem xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cña c«ng ty may Th¨ng Long cã thÓ rót ra mét sè kÕt qu¶ sau: C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp trùc thuéc tæng c«ng ty DÖt- May ViËt Nam,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh .Tr­íc t×nh h×nh dã ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· n¨ng ®éng s¸ng t¹o t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm nh»m t¨ng nguån thu ,®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i tõ ®ã tÝch luü vµ n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. H¬n 40 n¨m x©y dùng vµ ho¹t ®éng c«ng ty may Th¨ng Long ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ më réng quy m« s¶n xuÊt .Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng qu¶n lý nãi chung vµ bé phËn kÕ to¸n nãi riªng trong ®ã ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh .Ngµy nay trong c¬ chÕ qu¶n lý míi ,hÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hoµn chØnh ,®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é cao. Nh×n chung ,c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cña c«ng ty ®· cung cÊp ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho qu¶n lý s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña c«ng ty .KÕ to¸n ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh xuÊt b¸n ,thanh to¸n tiÒn hµng ,tån kho, ®ång thêi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c doanh thu b¸n hµng cïng c¸c kho¶n gi¶m trõ trong doanh thu. Do ®ã viÖc cung cÊp c¸c sè liÖu gióp c«ng t¸c qu¶n lý ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Víi m¹ng l­íi kinh doanh lín (5 xÝ nghiÖp ë Hµ Néi ,1 chi nh¸nh ë H¶i Phßng vµ mét chi nh¸nh ë Nam H¶i) .C«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp trung .ViÖc s¾p xÕp mçi xÝ nghiÖp vµ chi nh¸nh cã nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó theo dâi ,ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô th­êng xuyªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp,kÞp thêi ph¶n ¸nh c¸c th«ng tin cÇn thiÕt gióp cho l·nh ®¹o c«ng ty cã nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c ,kÞp thêi khi cã khã kh¨n x¶y ra. Tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n ,chøng tõ kÕ to¸n vµ lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý ,khoa häc trªn c¬ së ®¶m b¶o nguyªn t¾c cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ,phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n hiÖn nay,phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ .Suèt thêi gian qua c«ng ty lu«n ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch ,chÊp hµnh chÕ ®é thuÕ cña nhµ n­íc ,tæ chøc më c¸c sæ kÕ to¸n hîp lý ®Ó ph¶n ¸nh gi¸m ®èc t×nh h×nh tiªu thô ,ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh . ViÖc tæ chøc c¸n bé kÕ to¸n phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ hîp ,ph¸t huy hÕt n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña kÕ to¸n viªn. ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña c«ng ty còng ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ ,tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ,dÔ thùc hiÖn. Nh÷ng tån t¹i vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn néi dung h¹ch to¸n thµnh phÈm ,tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty may th¨ng long. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ,c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n thµnh phÈm nãi riªng t¹i c«ng ty vÉn cßn mét sè h¹n chÕ. Qua thêi gian tiÕp cËn víi thùc tÕ ,kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tr­êng ,em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt nhá nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm nãi riªng . Thø nhÊt: VÒ h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm . H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm ,hµng ho¸ ë c«ng ty. ViÖc sö dông m¸y tÝnh trong h¹ch to¸n thµnh phÈm lµ hÕt søc ®óng ®¾n hîp lý .Nh­ng ë ®©y viÖc h¹ch to¸n vÉn ch­a ®­îc ®ång bé ,cô thÓ lµ viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y ,viÖc h¹ch to¸n nµy sÏ khã ®èi chiÕu sæ s¸ch ,tèn kÐm thêi gian cho c«ng t¸c kÕ to¸n. VÒ mÆt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ,c«ng ty kh«ng sö dông gi¸ h¹ch to¸n ,cho gi¸ thµnh c«ng x­ëng s¶n phÈm .V× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n bÞ dån vµo cuèi th¸ng rÊt vÊt v¶. Víi doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt lín ,nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu nªn nhiÒu khi kh«ng ph¶n ¸nh kÞp thêi ,chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô ,yªu cÇu th«ng tin cho qu¶n lý kh«ng ®­îc ®¸p øng . Theo em c«ng ty nªn sö dông b¶ng kª sè 9- TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm ,hµng ho¸ . Trong kú ph¶n ¸nh b»ng gi¸ h¹ch to¸n ,®Õn cuèi kú ®iÒu chØnh theo gi¸ thùc tÕ nh»m cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi h¬n. Bé ,Tæng côc... §¬n vÞ ... b¶ng kª sè 9 TÝnh gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm ,hµng ho¸. TK 155 TP TK 156 - hµng ho¸ Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT 1 2 3 4 5 6 Sè d­ ®Çu th¸ng Ph¸t sinh trong th¸ng Tõ NKCT sè 5 Tõ NKCT sè 6 Tõ NKCT sè 7 Tõ NKCT sè 1 Tõ NKCT sè 2 Céng sè d­ ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh HÖ sè gi¸ thµnh phÈm XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng KÕ to¸n ghi sæ Ngµy ...th¸ng ... n¨m ... (ký ,ghi hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký,ghi hä tªn) Thø hai: VÒ c«ng t¸c ghi sæ kÕ to¸n. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n ,viÑc theo dãi c¸c tr×nh tù nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thø tù thêi gian sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm tra ,®èi chiÕu sè liÖu .Nh­ng ë c«ng ty ,yªu cÇu nµy ®­îc thùc hiÖn ch­a tèt .Cô thÓ khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ gèc ,kÕ to¸n kh«ng tiÕn hµnh kiÓm tra vµ ghi chÐp chøng tõ ®ã vµo sæ ngay mµ th­êng ®Ó 5- 6 ngµy míi ghi sæ .§Æc biÖt ®èi víi c¸c nghiÖp vô nhËp ,xuÊt vËt t­ cã khi ®Ó 15- 20 ngµy míi ph¶n ¸nh vµo sæ . Víi c¸ch ghi nh­ vËy sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc gi¸m s¸t vËt t­ ,t×nh h×nh s¶n phÈm ,hµng ho¸ b¸n ra ,nhiÒu khi g©y ra c¸c hiÖn t­îng nhÇm lÉn gi÷a c¸c nghiÖp vô ,ghi thõa thiÕu c¸c nghiÖp vô hay lµm mÊt chøng tõ. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc gi¸m ®èc s¶n phÈm ,hµng ho¸ ®­îc chÆt chÏ theo ®óng nguyªn t¾c th× c¸c chøng tõ gèc sau khi chuÓn vÒ phßng kÕ to¸n ,ph¶i ®­îc kÕ to¸n kiÓm tra vµ ghi vµo sæ s¸ch kÕ to¸n ngay theo tr×nh tù thêi gian c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ,tr¸nh hiÖn t­îng chång chÊt chøng tõ .Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o tÝnh cËp nhËt th«ng tin kÕ to¸n. Thø 3: VÒ viÖc sö dông thªm mét sè tµi kho¶n. Tµi kho¶n thuéc b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. + Bæ sung thªm TK 139,159. Trong thùc tÕ ®Ó h¹n chÕ bít c¸c thiÖt h¹i vµ ®Ó chñ ®éng h¬n vÒ tµi chÝnh khi x¶y ra c¸c tr­êng hîp rñi ro do c¸c t¸c nh©n kh¸ch quan g©y ra nh­ : gi¶m gi¸ b¸n hµng ,thÊt thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng . Nhµ n­íc ®· cho phÐp doanh nghiÖp lËp dù phßng ®Ó gi¶m bít nh÷ng rñi ro ®ã .Thùc chÊt viÖc lËp dù phßng lµ quyÒn lîi vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty ,chÝnh nhµ n­íc ®· hç trî 1 phÇn nh÷ng mÊt m¸t ®ã. §èi víi hµng tån kho:T¹i thêi ®iÓm kiÓm kª hµng tån kho ,ph¸t hiÖn chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hµng tån kho ghi trªn sæ kÕ to¸n víi gi¸ trÞ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng ,nÕu gi¸ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng nhá h¬n gi¸ trÞ trªn sæ kÕ to¸n ,ta lËp dù phßng: Møc dù phßng Sè l­îng TP Gi¸ trÞ TP,VT,HH Gi¸ TP,VT trªn gi¶m gi¸ = H - hµng tån kho VT,HH ghi trªn sæ KT t/t ngµy 31/12 §èi víi nî ph¶i thu khã ®ßi : KiÓm kª c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng ,nÕu thÊy kh¸ch hµng cã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh ,dù ®o¸n sè kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc nî vµ lËp dù phßng cho nh÷ng kh¸ch hµng ®ã. Møc dù phßng Sè nî ph¶i thu % nî kh¶ ph¶i thu = H khã ®ßi khã ®ßi n¨ng mÊt §èi víi c¶ hai lo¹i dù phßng nµy ,khi lËp ghi t¨ng chi phÝ qu¶n lý (TK 6426).Cuèi niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo ,hoµn nhËp dù phßng ®· lËp vµo thu nhËp bÊt th­êng .Sau ®ã tÝnh l¹i phÇn dù phßng ph¶i lËp cho n¨m sau. VÒ phÝa doanh nghiÖp ,nÕu dù phßng thùc sù x¶y ra th× ®ã lµ nguån bï ®¾p ,h¬n n÷a t¨ng chi phÝ lµm gi¶m l·i dÉn ®Õn thuÕ ph¶i nép Ýt ®i ,®iÒu nµy cã lîi cho doanh nghiÖp.Cßn nÕu lËp råi mµ ®iÒu ®ã kh«ng x¶y ra th× doanh nghiÖp hoµn nhËp dù phßng vµo thu nhËp bÊt th­êng- vÉn ®¶m b¶o doanh thu vµ chi phÝ. T¹i c«ng ty may Th¨ng Long kÕ to¸n kh«ng sö dông c¶ 2 tµi kho¶n nµy .§iÒu nµy kh«ng nªn v× khi x¶y ra hiÖn t­îng nµy c«ng ty ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm ,mµ kh«ng cã kho¶n g× ®Ó bï ®¾p c¶ , lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh .H¬n n÷a dù phßng lµ mét phÇn lîi Ých kinh tÕ mµ nhµ n­íc mang l¹i cho c«ng ty vµ v× thÕ c«ng ty nªn sö dông ®Ó gi¶m bít phÇn nµo rñi ro (nÕu cã). TK 139- Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi KÕt cÊu: Bªn nî :Xö lý nî ph¶i thu thùc tÕ thÊt thu. Hoµn nhËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi vµo thu nhËp bÊt th­êng Bªn cã: LËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi. Dù phßng ®· lËp hiÖn cßn. C¸ch h¹ch to¸n: TK 721 TK 139 TK 642(6426) Hoµn nhËp dù phßng lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi TK 159 :Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. KÕt cÊu: Bªn nî: Xö lý thùc tÕ gi¶m vµo nguån dù phßng Hoµn nhËp sè dù phßng ®· lËp . Bªn cã : LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. D­ cã : Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hiÖn cßn. TK 721 TK 159 TK 642(6426) Hoµn nhËp dù phßng LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Khi sö lý nî ph¶i thu khã dßi ph¸t sinh: TK 721 TK139 Hoµn nhËp dù phßng ®· nhËp TK 131 TK 111,112 Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu ®­îc do kh¸ch hµng tr¶(nÕu cã) TK 642(6426) Ph¶n ¸nh phÇn mÊt kh«ng ®ßi ®­îc §ång thêi ghi ho¸ ®¬n bªn TK 004 + Bæ xung thªm TK 512 Trªn thùc tÕ thµnh phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra kh«ng ph¶i toµn bé ®­îc b¸n ra bªn ngoµi mµ c«ng ty dïng mét phµn cho néi bé nh­ : xuÊt®ång phôc cho c«ng ng©n viªn .Khi thùc hiÖn nghiÖp vô nµy kÕ to¸n ®· ghi nhËn doanh thu vµo TK 511. VD: XuÊt thµnh phÈm tÆng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ph¸t ®ång phôc trÞ gi¸ 96.800.000. KÕ to¸n ghi . Nî TK 627 97.768.000 Cã TK 511 96.800.000 Cã TK 3331 968.000 Bót to¸n nµy ghi sai chÕ ®é kÕ to¸n vµ kh«ng dïng ®óng TK ®Ó ph¶n ¸nh .Kh«ng ph©n biÖt ®©u lµ tiªu dïng néi bé ,®©u lµ phÇn xuÊt b¸n ra ngoµi .Vëy c«ng ty nªn më thªm tµi kho¶n 512- Doanh thu b¸n hµng néi bé .§Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô tiªu dïng nµy. KÕt cÊu TK 512. Bªn nî : KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng néi bé vµo TK 911. Bªn cã : Tæng sè doanh thu thùc tÕ cho tiªu dïng néi bé . +Bæ xung TK 532- gi¶m gi¸ hµng b¸n : Ngµy nay khi xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung ,c¸c ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh . ChÝnh viÖc tiªu thô ®· nãi lªn ®iÒu ®ã ,®od lµ sù sèng cßn cña mçi ®¬n vÞ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . §Ó t¨ng l­îng hµng tiªu thô ,mçi doanh nghiÖp ®Òu cã chiÕn l­îc riªng trong ®ã gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ mét biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô . Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ mét kho¶n tiÒn ®­îc ng­êi b¸n chÊp nhËn mét c¸ch ®Æc biÖt trªn gi¸ ®· tho¶ thuËn do h¶ng kÐm phÈm chÊt hay kh«ng ®óng quy c¸ch,quy ®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n. + Bæ sung tµi kho¶n 711,811 Thùc tÕ doanh nghiÖp cã tham gia ho¹t ®éng tµi chÝnh ,tuy nhiªn c«ng ty kh«ng sö dông TK 711- thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ TK 811-chi phÝ ho¹t ®éng t¸i chÝnh. C¸c tµi kho¶n nµy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn l·i mµ ng©n hµng tr¶ cho doanh nghiÖp vÒ sè tiÒn göi ng©n hµng (TK 112) vµ sè tiÒn mµ c«ng ty cho thuª nhµ. KÕt cÊu TK 711: Bªn nî :C¸c kho¶n ghi gi¶m thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh . KÕt chuyÓn toµn bé sè thu nhËp thuÇn ho¹t ®éng tµi chÝnh Bªn cã :C¸c kho¶n thuéc ho¹t ®éng tµi chÝnh. TK 711 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. Tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n +Bæ sung TK 002- VËt t­ hµng ho¸ nhËn gi÷ hé ,nhËn gia c«ng . Khi c«ng ty nhËn hµng ho¸ gia c«ng cho c¸c ®¬n vÞ tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc th× nh÷ng hµng ho¸ nµy kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng ty nh­ng thuéc qu¶n lý vµ sö dông. C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn sè tµi s¶n nµy. Vëy c«ng ty nªn më tµi kho¶n nµy ®Ó theo dâi sè hµng nµy vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña chóng . Tuy nhiªn nã chØ ®­îc ghi ®¬n chø kh«ng cã quan hÖ ®èi øng . Trªn thùc tÕ t¹i c«ng ty may Th¨ng Long còng cã tµi kho¶n theo dâi riªng cho sè hµng nµy nh­ng khoong gäi nã lµ tµi kho¶n 002 vµ c¸ch ghi còng ch­a ®­îc kho¸ häc . VËy theo em ®èi víi nh÷ng tµi kho¶n thuéc lo¹i nµy ,c«ng ty nªn më TK 002- vËt t­ ,hµng ho¸ nhËn gi÷ hé ,nhaanj gia c«ng ,®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m vµ cã thÓ thiÕt kÕ mÉu sæ nh­ sau. Tµi kho¶n Sè hiÖu 002 N¨m ... Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi Sè Ngµy T¨ng Gi¶m chó Sè d­ ®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú Céng sè ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú + Bæ sung TK 007- ngo¹i tª c¸c lo¹i . C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®­îc nhµ n­íc cho phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi. Khi thanh to¸n tiÒn hµng víi ng­êi mua ,ng­êi b¸n ,c«ng ty ®­îc phÐp sö dông ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n ,b¶n th©n c«ng ty còng cã mét l­îng ngo¹i tÖ lín göi t¹i c¸c nh©n hµng .Nh­ng t¹i c«ng l¹i kh«ng sö dông TK 007 .Thùc tÕ cã sæ chi tiÕt 112 (theo ngo¹i tÖ ) nh­ng ch­a ®­îc thiÕt kÕ ®óng theo mÉu ,víi c¸ch h¹ch to¸n ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n ,tuy nhiªn nã vÉn ch­a ®óng mÉu sæ mµ chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh. Vëy c«ng ty nªn thay ®æi l¹i mÉu sæ theo dãi chi tiÕt tõng lo¹i ngo¹i tÖ sö dông. KÕt cÊu TK 007. Bªn nî: Sè nguyªn tÖ gi¶m trong kú. Bªn cã : Sè nguyªn tÖ hiÖn cßn. MÉu sæ TK c«ng ty cã thÓ ¸p dông gièng mÉu sæ TK 002 nh­ trªn . Thø 4. §èi víi TK 136. C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp thµnh viªn cña tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam. Kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ cÊp trªn nªn TK c«ng ty sö dông chØ cã thÓ lµ TK 136. Trong thùc tÕ c«ng ty ®· më 2 TK chi tiÕt cho TK 136 lµ TK 1361 vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (cöa hµng ) .C«ng ty nªn ®æi l¹i vµ chi tiÕt thªm 2 TK 1368 ®Ó ph¶n ¸nh néi dung nµy .Cô thÓ: TK 13681- Ph¶i thu cña trung t©m . TK 13682- Ph¶i thu cña cöa hµng . Nh­ vËy hîp lý h¬n ,®¶m b¶o thèng nhÊt víi hÖ thèng TK mµ bé tµi chÝnh ban hµnh. §èi víi TK 511. C«ng ty ®· më TK 511 thµnh 8 TK cÊp 2 kh¸c nhau ®Ó h¹ch to¸n phÇn doanh thu. Tuy nhiªn ®iÒu nµy kh«ng thèng nhÊt víi hÖ thèng TK mµ bé tµi chÝnh ban hµnh. Cô thÓ: TK 511- Doanh thu b¸n hµng . TK 5112- Doanh thu b¸n hµng thµnh phÈm . TK 51121- Doanh thu xuÊt khÈu. TK 21122- Doanh thu néi ®Þa. TK 51123- Doanh thu hµng nhùa. TK 51124- Doanh thu cña hµng trung t©m . TK 51125- Doanh thu ®Êu thÇu. Cßn TK 51125- Doanh thu thuª nhµ tr­íc ®©y nªn bá vµ h¹ch to¸n vµo TK 711, nh­ thÕ ®¶m b¶o chÆt chÏ vµ phï hîp víi hÖ thèng kÕ to¸n hiÖn hµnh . Thø 5: VÒ mét sè bót to¸n ch­a ph¶n ¸nh chÝnh x¸c . Bót to¸n xuÊt thµnh phÈm tÆng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ph¸t ®ång phôc .Trong quý IV n¨m 2000 c«ng ty xuÊt thµnh phÈm ®Ó tÆng tri gi¸ 96.800.000 ® .KÕ to¸n ghi: Nî TK 627 97.768.000 Cã TK 511 96.800.000 Cã TK 3331 9.680.000 Bót to¸n nµy ghi sai chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh v× TK 627 chØ tËp hîp chi phÝ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng bao gåm chi phÝ biÕu tÆng ,khen th­ëng .NghiÖp vô nh­ trªn kÕ to¸n ph¶i lÊy nhuån bï ®¾p tõ quü khen th­ëng phóc lîi ®ång thêi ghi nhËn doanh thu néi bé. Nh­ vËy kÕ to¸n cÇn ®Þnh kho¶n . Nî TK 431 97.768.000 Cã TK 512 96.800.000 Cã TK 3331 9.680.000 VÊn ®Ò ph¶n ¸nh tõ ho¹t ®éng cho thuª nhµ: C«ng ty ®· sö dông TK 511 ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu tõ ho¹t ®éng cho thuÕ nhµ vµ ®Þnh kho¶n nh­ sau. Nî TK 112 Cã TK 5115 ViÖc ph¶n ¸nh nµy kh«ng chÝnh x¸c .Néi dung TK 511- Doanh thu b¸n hµng ,lµ phÈn ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp trong 1 kú s¶n xuÊt kinh doanh .V× vËy h¹ch to¸n nh­ trªn lµ sai b¶n chÊt cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ,dÔ g©y nhÇm lÉn trong viÖc x¸c ®Þnh doanh thu trong s¶n xuÊt kinh doanh . Thùc chÊt cña ho¹t ®éngnµy lµ c«ng ty thõa n¨ng lùc s¶n xuÊt nªn cho thuª ®Ó mang l¹i lîi nhuËn .Nã lµ mét phÇn thu bªn ngoµi cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cho nªn kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 511 .§©y lµ ho¹t ®éng tµi chÝnh nªn doanh thu cña nã ph¶i ghi vµo TK 711.KÕ to¸n ph¶i ghi : Nî TK 112 Cã TK 711 Cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nî TK 711 Cã TK 911 Thø 6: Víi c¸ch ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng nh­ c«ng ty ®ang ¸p dông ch­a ®­îc ph©n biÖt víi chi phÝ liªn quan trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh tiªu thô nh­ :®ãng gãi,vËn chuyÓn ®Õn ng­êi mua,tiÒn thuª kho b·i bèc dì...NÕu hîp ®ång quy ®Þnh ng­êi b¸n ph¶i chÞu vµ c¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp nh­ : qu¶ng c¸o ,giíi thiÖu s¶n phÈm ...B¶n th©n chi phÝ do viÖc qu¶ng c¸o ,giíi thiÖu s¶n phÈm ph¸t sinh ë mçi lo¹i s¶n phÈm kh«ng ®ång nhÊt .NÕu chän c¸ch ph©n bæ nh­ trªn th× ch­a hoµn toµn hîp lý ,dÉn ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh kh«ng chÝnh x¸c . VËy ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c vµo kÕt qu¶ tiªu thô .C«ng ty cã thÓ chän c¸ch sau: §èi víi chi phÝ l­u th«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn tiªu thô s¶n phÈm th× ph©n bæ cho tõng lo¹i theo ®Þnh møc. §èi víi kho¶n chi phÝ l­u th«ng kh¸c nh­ chi phÝ qu¶ng c¸o ,giíi thiÖu s¶n phÈm th× cã thÓ ph©n bæ nh­ sau. Chi phÝ qu¶ng c¸o,giao Chi phÝ qu¶ng c¸o gi¸ thµnh xuÊt kho dÞch ph©n bæ cho s¶n = giao dÞch ph¸t sinh trong kú H thùc tÕ cña tõng lo¹i phÈm tiªu thô gi¸ thµnh thùc tÕ TP TP tiªu thô trong kú C¸ch ph©n bæ nh­ vËy sÏ ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ ph¸t sinh ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm ,gióp cho viÖc h¹ch to¸n ®óng chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña tõng lo¹i s¶n phÈm . Thø 7: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh. C«ng ty may Th¨ng Long ®· ®­a m¸y vi tÝnh ®Ó trî gióp phÇn nµo cho c«ng t¸c kÕ to¸n ,nh»m gi¶m bít c«ng viÖc kÕ to¸n 1 c¸ch ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn nã vÉn ch­a ph¶i lµ mét phÇn mÒm kÕ to¸n thùc sù n®­îc ¸p dông mµ míi chØ ®¬n thuÇn lµ sö dông c¸c b¶ng tÝnh trªn EXCEL ®Ó gi¶m bít tÝnh to¸n b»ng tay vÉn tån t¹i song song cïng víi m¸y. Trong thêi gian tíi c«ng ty vÉn tiÕp tôc tiÕp cËn víi c¸c nhµ cung cÊp phÇn mªm kÕ to¸n ,nhê hä t­ vÊn vµ t×m ra phÇn mÒm nµo tèi ­u ®Ó ¸p dông. Khi ¸p dông m¸y vi t×nh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n th× ®ßi hái c«ng ty ph¶i chuÈn bÞ song c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ m¸y,ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n cña m¸y .KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô ph©n c«ng nh©n viªn kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y. §èi víi nhiÖm vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ,tr×nh tù cña m¸y .Cã thÓ kh¸i qu¸t nh­ sau: Th«ng tin ®Çu ra C¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan B¸o doanh thu vµ kÕt qu¶ theo tõng ®èi t­îng chi tiÕt B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh M¸y vi tÝnh sö lý th«ng tin vµ ®­a ra kÕt qu¶ Khai b¸o yªu cÇu th«ng tin ®Çu ra cho m¸y D÷ liÖu ®Çu vµo NhËp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn TP ,tiªu thô TP,chi phÝ b¸n hµng ,chi phÝ qu¶n lý doanh nghiªp. ThuÕ GTGT ,thuÕ TT§B C¸c bót to¸n gi¶m trõ doanh thu. C¸c bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ ,doanh thu b¸n hµng. C¸c tiªu thøc ph©n bæ ,chi phÝ b¸n hµng ,chi phÝ qu¶n lý DN HiÖu qu¶ sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n. +Gãp phÇn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý. + TiÕt kiÖm ®­îc lao ®éng cña nh©n viªn kÕ to¸n. +Gi¶i phãng kÐ to¸n viªn khái c«ng t¸c t×m kiÕm ,kiÓm tra sè liÖu tÝnh to¸n ,tæng hîp mét c¸ch ®¬n ®iÖu ,mÖt mái ,®Ó hä dµnh nhiÒu thêi gian h¬n cho c«ng t¸c s¸ng t¹o cña qu¶ tr×nh qu¶n lý. + Cung cÊp th«ng tin nhanh ,chÝnh x¸c ,kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n. kÕt luËn §Ó ®øng v÷ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ ®iÒu v« cïng khã kh¨n ,bëi lÏ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t . Nh­ng chÝnh trong sù c¹nh tranh ®ã c¸c doanh nghiÖp míi t×m cho m×nh mét h­íng ®i vµ c¸ch lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nhÊt. C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét trong sè Ýt c«ng ty thuéc tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam kinh doanh cã hiÖu qu¶,®øng v÷ng vµ ngµy chiÕm lÜnh ®­îc nhiÒu thÞ tr­êng míi. §Ó thùc hiÖn ®­îc nghiÖp vô ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ,c«ng ty ®· ph¶i ®æi míi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh ,hoµn thiÖn c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ . Trong ®ã c«ng ty ®· träng t©m ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n . Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty may Th¨ng Long ,em ®· ®i s©u t×m hiÓu vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cña c«ng ty ,cho thÊy c«ng ty ®· ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh .Song bªn c¹nh ®ã cßn mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc .§Ó kh¾c phôc phÇn nµo cßn h¹n chÕ em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp víi môc ®Ých hoµn thiÖn h¬n phÇn kÕ to¸n thµnh phÈm,tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty nãi riªng vµ phÇn h¹ch to¸n kÕ toans nãi chung. Víi thêi gian thùc tËp kh«ng dµi ,céng víi tr×nh ®é kiÕn thøc cã h¹n vµ b­íc ®Çu ¸p dông lý luËn vµo thùc tiÔn cßn bì ngì nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ngtr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp ,chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ,c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Sau cïng em xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ,vµ sù gióp ®ì cña phßng kÕ to¸n t¹i c«ng ty may Th¨ng Long ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty may Thăng Long.DOC
Luận văn liên quan