Đề tài Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại

Mục đích Nghiên cứu các phương pháp suy diễn mờ dựa trên độ đo các giá trị tham số kỹ thuật thực tế nhằm giaỉ quyết những vấn đề của bài toán chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại . Từ đó thiết kế và xây dựng hệ hổ trợ quyết định chẩn đoán loại hỏng của máy điện thoại thuê bao trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu. Yêu cầu -Hệ thống mới phải có tính năng giao tiếp với tổng đài, gởi lệnh đo, nhận các thông số kỹ thuật của đường dây thuê bao, chẩn đoán ra loại hỏng điện thoại và tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu. -Hệ thông phải có đầy đủ các tính năng : thêm , xóa , sửa, tra cứu các dữ liệu thuê bao, in ấn các biểu mẫu, báo cáo thống kê. -Có khả năng thêm mới , xoá , sửa các luật suy diễn để hoàn chỉnh tập luật, đảm bảo tính chính xác của việc chẩn đoán loại hỏng điện thoại.

ppt42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THUÛY SAÛN NHA TRANG KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN ÑEÀ TAØI: HEÄ HOÅ TRÔÏ CHAÅN ÑOAÙN LOAÏI HOÛNG MAÙY ÑIEÄN THOAÏI           Giaùo vieân höôùng daãn: Ts Traàn Ñình Khang Sinh vieân thöïc hieän : Ñoã Minh Saâm Lôùp Tin 99- Nha Trang Home P.1 P.2 P.3 End Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña §Ò tµi: Giíi thiÖu ®Ò tµi Môc ®Ých Nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ph¸p suy diÔn mê dùa trªn ®é ®o c¸c gi¸ trÞ tham sè kü thuËt thùc tÕ nh»m giaûi quyÕt nhöõng vÊn ®Ò cña bµi to¸n chÈn ®o¸n lo¹i háng m¸y ®iÖn tho¹i . Tõ ®ã thiÕt kÕ vµ x©y dùng hÖ hæ trî quyÕt ®Þnh chÈn ®o¸n lo¹i háng cña m¸y ®iÖn tho¹i thuª bao trªn c¬ së lý thuyÕt ®· nghiªn cøu. Home P.1 P.2 P.3 End -HÖ thèng míi phải cã tÝnh năng giao tiÕp víi tæng ®µi, gëi lÖnh ®o, nhËn c¸c th«ng sè kü thuËt cña ®­êng d©y thuª bao, chÈn ®o¸n ra lo¹i háng ®iÖn tho¹i vµ tù ®éng cËp nhËt vµo c¬ së dữ liÖu. -HÖ th«ng phải cã ®Çy ®ñ c¸c tÝnh năng : thªm , xãa , söa, tra cøu c¸c dữ liÖu thuª bao, in Ên c¸c biÓu mÉu, b¸o c¸o thèng kª. -Cã khả năng thªm míi , xo¸ , söa c¸c luËt suy diÔn ®Ó hoµn chØnh tËp luËt, ®ảm bảo tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc chÈn ®o¸n lo¹i háng ®iÖn tho¹i. Home P.1 P.2 P.3 End Yªu cÇu HÖ thèng b¸o vµ xö lý m¸y háng t¹i ®µi 119 B­u ĐiÖn TP Nha Trang hiÖn t¹i -     Kh¸ch hµng b¸o m¸y háng trùc tiÕp cho ĐiÖn tho¹i viªn (sè 119). -    ViÖc ®o thö ®­êng d©y, chÈn ®o¸n lo¹i háng, cËp nhËt vµo c¬ së dữ liÖu ®­îc thùc hiÖn thñ c«ng. -    ViÖc chÈn ®o¸n lo¹i háng phô thuéc vµo kinh nghiÖm cña ®iÖn tho¹i viªn, nªn kÕt quả ®«i khi ch­a chÝnh x¸c. -    Phải thao t¸c qua nhiÒu c«ng ®o¹n :TiÕp nhËn m¸y háng, ®o thö, x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i h­ háng, cËp nhËt vµo hÖ thèng, do ®ã khi sè l­îng m¸y ®iÖn tho¹i háng nhiÒu th khã ®¸p øng kÞp thêi. Home P.1 P.2 P.3 End Giíi thiÖu hÖ thèng dÞch vô 119 míi - Kh¾c phôc ®­îc những nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng cò, tăng năng suÊt lao ®éng, giảm chi phÝ, t¹o ®­îc niÒm tin vµ uy tÝn trong kh¸ch hµng. -     Khi m¸y ®iÖn tho¹i bÞ háng, kh¸ch hµng chØ cÇn gäi 119 th«ng b¸o sè m¸y háng, nh©n viªn ®µi 119 chØ tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn nhËp sè m¸y háng vµo kho dữ liÖu chung. TÊt cả c¸c c«ng ®o¹n tõ viÖc kÕt nèi tæng ®µi thùc hiÖn phÐp ®o vµ quyÕt ®Þnh tr¹ng th¸i háng hoµn toµn do m¸y tÝnh thùc hiÖn thay cho nh©n viªn. -     ViÖc chÈn ®o¸n lo¹i háng căn cø vµo tËp luËt suy diÔn ®­îc ®óc kÕt tõ c¸c chuyªn gia nhiÒu kinh nghiÖm nªn bảo ®ảm tÝnh chÝnh x¸c. Home P.1 P.2 P.3 End NGUY£N Lý HO¹T ĐéNG CñA HÖ tHèNG X©y dùng hÖ hæ trî quyÕt ®Þnh tr¹ng th¸i háng m¸y ®iÖn tho¹i Kü thuËt kÕt nèi C¸c tham sè suy diÔn ĐÞnh nghÜa vµ mê ho¸ c¸c biÕn logic vµo ra ĐÞnh nghÜa c¸c luËt mê Home P.1 P.2 P.3 End Kü thuËt kÕt nèi Thùc hiÖn qua chuÈn RS 232C qua cæng nèi tiÕp cña m¸y tÝnh vµ cæng giao tiÕp cña tæng ®µi trung t©m, c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ sau: -Tèc ®é truyÒn : 2400, 4800, 9600, 19200 (bit/s). -Đé dµi chuæi : 8,7 bit -Bit stop :0,1 -Parity :None, Old, Even ... Th«ng th­êng thiÕt lËp ë chÕ ®é (9600,n,8,1), nh­ng cÇn thiÕt cã thÓ hoµn toµn thay ®æi ®­îc c¸c th«ng sè trªn. Home P.1 P.2 P.3 End Thùc hiÖn phÐp ®o tù ®éng ĐÓ cã c¬ së hæ trî quyÕt ®Þnh chÈn ®o¸n lo¹i háng m¸y ®iÖn tho¹i cÇn phải cã ®Çy ®ñ 8 th«ng sè kü thuËt cÇn thiÕt ®· nªu, viÖc gëi lÖnh ®o vµ nhËn kÕt quả tõ tæng ®µi lµ vÊn ®Ò quan träng nhÊt trong c«ng ®o¹n nµy. Sau khi giao tiÕp thµnh c«ng víi tæng ®µi trung t©m, m¸y tÝnh ë tr¹ng th¸i s½n sµng. Thùc hiÖn gëi lÖnh kiÓm tra vµ sè m¸y cÇn kiÓm tra ®Ó lÊy kÕt quả . LÖnh kiÓm tra th«ng sè kü thuËt cña m¹ch thuª bao : KÕt qu¶ mét phÐp ®o thµnh c«ng: 2 (L1/2)2 nÕu 0 2 (L2/2)2 nÕu 0 8 (L3/8)2 nÕu 0 8 (L4/8)2 nÕu 0 < L4 <= 8 Home P.1 P.2 P.3 End Mê ho¸ c¸c th«ng sè ®· ®­îc ®Þnh nghÜa.(TiÕp) μ5(L5)=(1-(L5/1016)) μ6(L6)=(1-(L6/1016)) μ7(L7)=(1-(L7/1016)) μ8(L8)=(1-(L8/6))   0.3 nÕu dïng tho¹i μ9(L9)= 0.6 nÕu dïng Fax 0.9 nÕu truyÒn sè liÖu Home P.1 P.2 P.3 End Thùc hiÖn ®Þnh nghÜa c¸c hµm thuéc cña c¸c tr¹ng th¸i háng m¸y ®iÖn tho¹i. Home P.1 P.2 P.3 End ĐÞnh nghÜa c¸c luËt mê Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng 1. S¬ ®å tæ chøc viÖc söa chữa ®iÖn tho¹i S¬ ®å m«i tr­êng S¬ ®å chøc năng nghiÖp vô S¬ ®å dßng dữ liÖu M« h×nh quan hÖ d÷ liÖu ThiÕt kÕ d÷ liÖu Home P.1 P.2 P.3 End Home P.1 P.2 P.3 End S¬ ®å tæ chøc viÖc söa chữa ®iÖn tho¹i S¬ ®å chøc năng nghiÖp vô Home P.1 P.2 P.3 End 1-QU¶N Lý THU£ BAO Home P.1 P.2 P.3 End 2-X©y dùng tËp luËt chÈn ®o¸n lo¹i háng m¸y ®iÖn tho¹i Home P.1 P.2 P.3 End 3-TiÕp nhËn vµ söa ch÷a m¸y háng 4-B¸o c¸o thèng kª Home P.1 P.2 P.3 End S¬ ®å dßng dữ liÖu tæng qu¸t 1- Yªu cÇu kiÓm tra ®iÖn tho¹i 2- KÕt quả 3- Yªu cÇu (thªm , xãa , thay ®æi th«ng tin ) 4- Yªu cÇu thay ®æi th«ng tin thuª bao thuª bao 5- Yªu cÇu (thªm,xãa,söa) tËp luËt 6-Yªu cÇu söa ®iÖn tho¹i 7- Yªu cÇu thèng kª 8- Dữ liÖu thèng kª 9-Danh s¸ch ®iÖn tho¹i háng(míi,®· söa). 10-Danh s¸ch thuª bao (thªm,xãa,söa) 11- Danh s¸ch c¸c luËt(thªm, xãa söa) S¬ ®å dßng dữ liÖu chi tiÕt Quản lý thuª bao 1-Yªu cÇu thªm thuª bao míi 2- KÕt quả 3-Yªu cÇu xãa thuª bao 4- Yªu cÇu thay ®æi th«ng tin thuª bao 5- Yªu cÇu tim kiÕm th«ng tin thuª bao 6- Danh s¸ch thuª bao míi 7- Danh s¸ch thuª bao ®· thay ®æi th«ng tin 8- Danh s¸ch thuª bao bÞ xãa S¬ ®å dßng dữ liÖu chi tiÕt Quản lý m¸y phßng chèng baõo lôt 1-Yªu cÇu thªm m¸y b¶o lôt 2-KÕt qu¶ 3-Yªu cÇu xãa m¸y b¶o lôt 4-Yªu cÇu t×m kiÕm th«ng tin m¸y b¶o lôt 5-Danh s¸ch m¸y b¶o lôt míi 6-Danh s¸ch m¸y b¶o lôt bÞ xãa S¬ ®å dßng dữ liÖu chi tiÕt Quản lý c¸c sè m¸y quan träng 1-Yªu cÇu thªm m¸y quan träng 2-KÕt qu¶ 3-Yªu cÇu xãa m¸y quan träng 4-Yªu cÇu t×m kiÕm th«ng tin m¸y quan träng 5-Danh s¸ch m¸y quan träng míi 6-Danh s¸ch m¸y quan träng bÞ xãa S¬ ®å dßng dữ liÖu chi tiÕt Quản lý c¸c sè m¸y bÞ chªm 1-Yªu cÇu thªm m¸y bÞ chªm míi 2-KÕt qu¶ 3-Yªu cÇu xãa m¸ybÞ chªm 4-Yªu cÇu t×m kiÕm th«ng tin m¸y bÞ chªm 5-Danh s¸ch m¸y bÞ chªm míi 6-Danh s¸ch m¸y bÞ chªm bÞ xãa S¬ ®å dßng dữ liÖu chi tiÕt X©y dùng tËp luËt chÈn ®o¸n lo¹i háng m¸y ®iÖn tho¹i 1-Yªu cÇu thªm luËt míi 2-KÕt qu¶ 3-Yªu cÇu xãa luËt 4-Yªu cÇu söa luËt 5-Danh s¸ch luËt míi 6-Danh s¸ch luËt bÞ xãa 7- Danh s¸ch c¸c luËt ®· söa S¬ ®å dßng dữ liÖu chi tiÕt Quản lý viÖc TiÕp nhËn vµ söa chữa m¸y háng 1-Yªu cÇu tiÕp nhËn ®iÖn tho¹i háng 2- KÕt qu¶ . 3- Sè m¸y cÇn kiÓm tra 4- LÖnh kÕt nèi vµ sè m¸y cÇn ®o. 5- Sè liÖu th« tõ Tæng ®µI. 6- C¸c th«ng sè ®· ®­îc t¸ch . 7- Lo¹i háng. 8- Yªu cÇu thªm m¸y háng. 9- Sè m¸y háng. 10- Yªu cÇu söa m¸y. 11- Yªu cÇu kiÓm tra m¸y ®· söa. 12- Yªu cÇu thªm m¸y ®· söa. 13- Sè m¸y ®· söa. 14- Yªu cÇu xãa m¸y háng. 15- Sè m¸y háng cÇn xãa. Tæng ®µi (4) (5) M« h×nh quan hÖ d÷ liÖu Qu¶n lý söa ®IÖn tho¹i ThiÕt kÕ d÷ liÖu Th«ng tin chi tiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu 1-Kh¸ch hµng: Chøc năng : L­u trữ c¸c th«ng tin cña kh¸ch hµng. Khãa : Ma_KH Rµng buéc : - M· kh¸ch hµng phải ®¬n trÞ, kh«ng cã khoảng tr¾ng. - C¸c th«ng tin kh«ng rçng. 2-Bảo Lôt: Chøc năng : L­u trữ c¸c sè m¸y phôc vô viÖc phßng chèng Bảo lôt. Khãa : So_may 3-Quan träng: Chøc năng : L­u trữ c¸c sè m¸y quan träng cña c¸c cÊp l·nh ®¹o chÝnh quyÒn, Đảng… Khãa : So_may Th«ng tin chi tiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu(tiÕp) 4-ĐiÖn tho¹i: Chøc năng : L­u trữ c¸c th«ng tin cña thuª bao. Khãa : So_may Rµng buéc : - Sè m¸y phải ®¬n trÞ, kh«ng cã khoảng tr¾ng. - C¸c th«ng tin kh«ng rçng(trõ Sè nhµ). Th«ng tin chi tiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu(tiÕp) 5-BÞ chªm CM : Chøc năng : L­u trữ c¸c th«ng tin vÒ c¸c sè m¸y bÞ chªm CM Khãa : So_may, Ngay_chem Rµng buéc : Ngµy xãa chªm phải sau ngµy chªm 6-Lo¹i chªm CM : Chøc năng : L­u trữ c¸c th«ng tin nghiÖp vô vÒ chªm CM Khãa : Ma_chem_CM Rµng buéc : -M· chªm CM phải ®¬n trÞ, kh«ng cã khỏang tr¾ng. - C¸c th«ng tin kh«ng rçng. Khãa : Ma_Thiet_bi Rµng buéc : -M· thiÕt bÞ phải ®¬n trÞ, kh«ng cã kho¶ng tr¾ng. - C¸c th«ng tin kh«ng rçng. 8-Lo¹i háng: Chøc năng : L­u trữ c¸c th«ng tin nghiÖp vô vÒ c¸c lo¹i háng ®iÖn tho¹i Khãa : Ma_loai_hong Rµng buéc : -M· lo¹i háng phải ®¬n trÞ, kh«ng cã khoảng tr¾ng. - C¸c th«ng tin kh«ng rçng. 7-ThiÕt bÞ: Chøc năng : L­u trữ c¸c th«ng tin nghiÖp vô vÒ c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ang sö dông trªn m¹ng Th«ng tin chi tiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu(tiÕp) 9-Class: Chøc năng : L­u trữ c¸c th«ng tin nghiÖp vô vÒ c¸c møc h¹n chÕ cuéc gäi Khãa : Ma_Class Rµng buéc : -M· Class phải ®¬n trÞ. - C¸c th«ng tin kh«ng rçng. 10-Ьn vÞ: Chøc năng : L­u trữ th«ng tin vÒ c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty Khãa : Ma_don_vi Rµng buéc : -M· ®¬n vÞ phải ®¬n trÞ, kh«ng cã khoảng tr¾ng. - C¸c th«ng tin kh«ng rçng. Th«ng tin chi tiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu(tiÕp) Home P.1 P.2 P.3 End Th«ng tin chi tiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu(tiÕp) 11-ĐiÖn tho¹i háng: Chøc năng : L­u trữ c¸c th«ng tin vÒ tình trạng h­ háng ®iÖn tho¹i Khãa : So_may, Ngay_gio_hong Rµng buéc : -Ngµy giê xuÊt phiÕu phải sau ngµy giê háng - Ngµy giê söa xong phải sau ngµy giê xuÊt phiÕu. Home P.1 P.2 P.3 End Th«ng tin chi tiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu(tiÕp) 12-Nh©n viªn: Chøc năng : L­u trữ c¸c th«ng tin cña nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc ®ăng nhËp vµo hÖ thèng. Khãa : Ma_nhan_vien Rµng buéc : -M· nh©n viªn phải ®¬n trÞ, kh«ng cã khoảng tr¾ng. - C¸c th«ng tin kh«ng rçng. Home P.1 P.2 P.3 End Th«ng tin chi tiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu(tiÕp) 13-TËp luËt: Chøc năng : L­u trữ luËt suy diÔn ra lo¹i háng ®iÖn tho¹i, biÓu thÞ mèi quan hÖ giữa c¸c th«ng sè kü thuËt vµ tr¹ng th¸i háng cña m¸y ®iÖn tho¹i. NÕu th«ng sè nµo cã tham gia vµo luËt suy diÔn sÏ cã gi¸ trÞ true, ng­îc l¹i cã gi¸ trÞ false. Khãa : Ma_Luat Rµng buéc : -M· LuËt phải ®¬n trÞ, kh«ng cã khoảng tr¾ng. - 0<Đé ch¾c ch¾n<=1 Th«ng tin chi tiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu(tiÕp) 14-KÕt quả ®o: Chøc n¨ng : L­u trữ sè liÖu 8 th«ng sè kü thuËt cña ®­êng d©y thuª bao sau khi cã kÕt quả ®o tõ tæng ®µI gëi vÒ ®Ó cã c¬ së chØnh söa tËp luËt sau mét thêi gian sö dông. 0 < L5 < 1016 0 < L6 < 1016 0 < L7 < 1016 0 < L8 < 6.35     Khãa : Ma_Luat,Ngay_gio_hong Rµng buéc: 0 < L1 < 254 0 < L2 < 254 0 < L3 < 64 0 < L4 < 64 NhËn xÐt vµ ®Þnh h­íng B»ng ng«n ngữ lËp trình Visual Basic vµ hÖ quản trÞ CSDL SQL Server, ®Ò tµi ®· x©y dùng m« hinh cã ¸p dông lý thuyÕt mê, rÊt tiÖn lîi cho ng­êi sö dông, gãp phÇn kh¾c phôc nhanh c¸c sù cè háng m¸y ®iÖn tho¹i, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. Tuy vËy, viÖc nghiªn cøu vµ øng dông hÖ trî gióp quyÕt ®Þnh vÉn lu«n lµ mét vÊn ®Ò khã khăn, ®ßi hái sù ®Çu t­ lín vÒ c«ng søc vµ thêi gian, trong khu«n khæ luËn v¨n nµy, t«i còng míi chØ nghiªn cøu ®­îc nhưng vÊn ®Ò c¬ bản nhÊt vÒ hÖ trî gióp quyÕt ®Þnh ®Ó ¸p dông vµo viÖc chÈn ®o¸n lo¹i háng m¸y ®iÖn tho¹i. HiÖn vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò ch­a ®­îc giải quyÕt mét c¸ch triÖt ®Ó: + Qu¸ trình mê hãa c¸c th«ng sè vµ khö mê phô thuéc rÊt nhiÒu vµo : kinh nghiÖm, trình ®é, lo¹i tæng ®µi, c¸c yÕu tè ®Þa lý...vì thÕ cã thÓ kÕt quả trong mét sè tr­êng hîp ch­a ®­îc chÝnh x¸c. + ViÖc chän luËt nh­ thÕ nµo lµ hiÖu quả nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt vÉn cßn lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m, nhÊt lµ trong tr­êng hîp c¸c luËt cã ®é ch¾c ch¾n xÊp xØ nhau. - H­íng ph¸t triÓn: +ChuÈn hãa sè liÖu,t¨ng sè luËt vµ tiÕn hµnh kiÓm tra x©y dùng l¹i c¸c hµm thuéc tèi ­u h¬n. +X©y dùng mét hÖ thèng b¸o háng hoµn toµn tù ®éng,kh«ng cÇn ng­êi trùc mµ ®Ó thuª bao tù ®éng cËp nhËt m¸y háng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTomTatTM.ppt
  • rarTOTNGHIEP.rar