Đề tài Hiện trạng sử dụng đất và biến động tình hình sử dụng đất thời kỳ 2000 - 2003, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

MỤC LỤC CHưƠNG1 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 7 1.1 Đất đai “tư liệu sản xuất đặc biệt” 7 1.1.1 Đặc điểm tạo thành 7 1.1.2 Tính hạn chế về số lượng 7 1.1.3 Tính không đồng nhất 8 1.1.4 Tính không thay thế 8 1.1.5 Tính cố định vị trí 8 1.1.6 Tính vĩnh cửu (khả năng mang tính sản xuất) 8 1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất của xã hội 8 1.2.1 Trong các ngành phi nông nghiệp 9 1.2.2 Trong ngành nông nghiệp 9 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng đất 10 1.3.1 Nhân tố tự nhiên 10 1.3.2 Nhân tố kinh tế - xã hội 12 1.3.3 Nhân tố không gian 13 1.4. Xu thế phát triển sử dụng đất đai 14 1.4.1 Sử dụng đất phát triển theo chiều rộng và tập trung 14 1.4.2 Cơ cấu sử dụng đất phát triển theo hướng phức tạp hoá và chuyên môn hoá 14 1.5. Biến động đất đai 15 1.5.1 Khái niệm: 15 1.5.2 Những đặc trưng của biến động đất đai 17 1.5.3 Ý nghĩa thực tiễn của việc đánh giá biến động tình hình sử dụng đất đai 18 CHưƠNG 2: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHưỜNG TRUNG HOÀ 19 2.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội 19 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 2.1.2 Kinh tế xã hội 20 2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của phường Trung Hoà năm 2000 và 2003 22 2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất của phường Trung Hoà năm 2000 22 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất phường Trung Hoà năm 2003 27 CHưƠNG 3 : BIẾN ĐỘNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA PHưỜNG TRUNG HOÀ THỜI KỲ 2000 – 2003 33 3.1 Diện tích các loại hình sử dụng của phường Trung Hoà thời kỳ 2000 2003 33 3.2 Nguyên nhân biến động tình hình sử dụng đất 2000 - 2003 37 3.2.1 Biến động diện tích đất nông nghiệp 37 3.2.2 Biến động diện tích đất chuyên dùng 38 3.2.3 Biến động diện tích đất ở 41 3.2.4 Biến động diện tích đất chưa sử dụng 42 3.2.5 Xu hướng sử dụng đất đối với chưa sử dụng 43 3.3 Nhận xét chung 43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1928 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hiện trạng sử dụng đất và biến động tình hình sử dụng đất thời kỳ 2000 - 2003, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kh«ng gian vµ ®Þa bµn cña khu vùc 2( c«ng nghiÖp, x©y dùng). Kinh tÕ - x· héi ph¸t triÓn m¹nh mÏ, cïng víi sù bïng næ d©n sè ®· lµm cho mèi quan hÖ gi÷a ngưêi vµ ®Êt ngµy cµng c¨ng th¼ng, nh÷ng sai lÇm liªn tôc cña con ngưêi trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt (cã ý thøc hoÆc v« ý thøc) dÉn ®Õn huû ho¹i m«i trưêng ®Êt, mét sè c«ng n¨ng nµo ®ã cña ®Êt yÕu ®i, vÊn ®Ò sö dông ®Êt ®ai cµng trë lªn quan träng vµ mang tÝnh toµn cÇu. Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña søc s¶n xuÊt, c«ng n¨ng cña ®Êt cÇn ®ưîc n©ng cao theo hưíng ®a d¹ng nhiÒu tÇng nÊc, ®Ó truyÒn l¹i l©u dµi cho c¸c thÕ hÖ con ch¸u mai sau. 1.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hưëng tíi viÖc sö dông ®Êt Sö dông ®Êt ®ai lµ hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p nh»m ®IÒu hoµ mèi quan hÖ ngưêi - ®Êt trong tæ hîp víi c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c vµ m«i trưêng. C¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ trưêng sÏ ph¸t hiÖn, quyÕt ®Þnh phư¬ng hưíng chung vµ môc tiªu sö dông hîp lý tµi nguyªn ®Êt ®ai, ph¸t huy tèi ®a c«ng dông cña ®Êt ®ai nh»m ®¹t tíi hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, Ých lîi vÒ mÆt sinh th¸i, m«i trưêng. V× vËy, sö dông ®Êt thuéc ph¹m trï kinh tÕ cña nh©n lo¹i. Trong mçi phư¬ng thøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh, viÖc sö dông ®Êt theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cÇn c¨n cø vµo c¸c thuéc tÝnh tù nhiªn cña ®Êt ®ai. Víi ý nghÜa lµ nh©n tè cña søc s¶n xuÊt, c¸c nhiÖm vô vµ néi dung sö dông ®Êt ®ai ®ưîc thÓ hiÖn theo 3 mÆt sau: 1.3.1. Nh©n tè tù nhiªn Khi sö dông ®Êt ®ai ngoµi bÒ mÆt kh«ng gian, cÇn chó ý tíi viÖc thÝch øng c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, quy luËt sinh th¸i tù nhiªn cña ®Êt còng như c¸c yÕu tè bao quanh mÆt ®Êt. Trong nh©n tè tù nhiªn ®iÒu kiÖn khÝ hËu lµ nh©n tè ¶nh hưëng lín ®Õn viÖc sö dông ®Êt, sau ®ã lµ ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai (chñ yÕu lµ ®iÒu kiÖn thæ nhưìng) vµ c¸c nh©n tè kh¸c. 1.3.1.1. §iÒu kiÖn khÝ hËu C¸c yÕu tè khÝ hËu ¶nh hưëng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña con ngưêi. Tæng tÝch «n nhiÒu hay Ýt, nhiÖt ®é b×nh qu©n cao hay thÊp, sù sai kh¸c nhiÖt ®é theo thêi gian vµ kh«ng gian, sù sai kh¸c nhiÖt ®é tèi cao vµ tèi thÊp, thêi gian kh«ng cã sư¬ng mï dµi hay ng¾n…Trùc tiÕp ¶nh hưëng ®Õn sù ph©n bè, sinh trưëng vµ ph¸t dôc cña c©y trång, thùc vËt thuû sinh….Cưêng ®é ¸nh s¸ng m¹nh hay yÕu, thêi gian chiÕu s¸ng dµi hay ng¾n còng lµ t¸c ®éng øc chÕ ®èi víi sinh trưëng, ph¸t dôc vµ ph¸t triÓn cña c©y trång. ChÕ ®é nưíc võa lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó c©y trång vËn chuyÓn chÊt dinh dưìng, võa lµ vËt chÊt gióp cho sinh vËt sinh trưëng vµ ph¸t triÓn. Lưîng mưa nhiÒu hay Ýt, bèc h¬i m¹nh hay yÕu cã ý nghÜa quan träng trong viÖc gi÷ nhiÖt ®é vµ ®é Èm cña ®Êt còng như kh¶ n¨ng ®¶m b¶o cung cÊp nưíc cho sinh trưëng cña c©y trång, gia sóc, gia cÇm vµ thuû s¶n,… 1.3.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh vµ thæ nhưìng Sù sai kh¸c gi÷a ®Þa h×nh vµ ®Þa m¹o ®é cao so víi mÆt nưíc biÓn, ®é dèc vµ hưíng dèc, sù bµo mßn mÆt ®Êt vµ møc ®é xãi mßn,…thưêng dÉn tíi sù kh¸c nhau vÒ ®Êt ®ai vµ khÝ hËu, tõ ®ã ¶nh hưëng ®Õn s¶n xuÊt vµ ph©n bè c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, h×nh thµnh sù ph©n dÞ ®Þa giíi theo chiÒu th¼ng ®øng ®èi víi n«ng nghiÖp. §Þa h×nh vµ ®é dèc ¶nh hưëng ®Õn phư¬ng thøc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Æt ra c¸c yªu cÇu x©y dùng ®ång ruéng ®Ó thuû lîi ho¸ vµ c¬ giíi ho¸. §èi víi ®Êt phi n«ng nghiÖp, ®Þa h×nh phøc t¹p sÏ ¶nh hưëng tíi gi¸ trÞ c«ng tr×nh vµ g©y khã kh¨n cho thi c«ng. §iÒu kiÖn thæ nhưìng quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §é ph× nhiªu cña ®Êt ®ai lµ tiªu chÝ quan träng vÒ s¶n lưîng cao hay thÊp. §é dµy tÇng ®Êt vµ tÝnh chÊt ®Êt cã ¶nh hưëng lín ®èi víi sinh trưëng cña c©y trång. §Æc thï cña nh©n tè ®iÒu kiÖn tù nhiªn mang tÝnh khu vùc. VÞ trÝ ®Þa lý cña vïng víi sù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, nguån nưíc vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng, c«ng dông vµ hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ®ai. V× vËy trong thùc tiÔn sö dông ®Êt cÇn tu©n thñ quy luËt tù nhiªn, tËn dông c¸c lîi thÕ nh»m ®¹t hiÖu qu¶ lîi Ých cao nhÊt vÒ mÆt x· héi, m«i trưêng vµ kinh tÕ. T×nh tr¹ng phæ biÕn hiÖn nay lµ nhiÒu ®Þa phư¬ng ®· sö dông ®Êt chưa hîp lý, ®Æc biÖt trong c«ng cuéc ®æi míi, mét sè ®Þa phư¬ng ®· sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó ph¸t triÓn, më réng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu kinh tÕ, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ mét c¸ch trµn lan, thiÕu tÝnh to¸n, nhiÒu n¬i dµnh ®Êt råi ®Ó ®Êy kh«ng sö dông, g©y l·ng phÝ ®Êt canh t¸c, ph¸ ho¹i m«i trưêng. 1.3.2. Nh©n tè kinh tÕ - x· héi Bao gåm c¸c yÕu tè như chÕ ®é x· héi, d©n sè vµ lao ®éng th«ng tin vµ qu¶n lý, chÝnh s¸ch m«i trưêng vµ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, yªu cÇu quèc phßng, søc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸, c¬ cÊu kinh tÕ vµ ph©n bè s¶n xuÊt c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, thư¬ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông lao ®éng, ®iÒu kiÖn vµ trang thiÕt bÞ vËt chÊt cho c«ng t¸c ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®ưa khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt… Nh©n tè kinh tÕ - x· héi thưêng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh, chñ ®¹o ®èi víi viÖc sö dông ®Êt ®ai. Thùc vËy phư¬ng hưíng sö dông ®Êt ®ưîc quyÕt ®Þnh bëi yªu cÇu cña x· héi vµ môc tiªu kinh tÕ trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. §iÒu kiÖn tù nhiªn cña ®Êt ®ai cho phÐp kh¶ n¨ng thÝch øng vÒ phư¬ng thøc sö dông ®Êt. Cßn sö dông ®Êt như thÕ nµo, ®ưîc quyÕt ®Þnh bëi sù n¨ng ®éng cña con ngưêi vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi, kü thuËt hiÖn cã. Trong mét vïng hoÆc trong ph¹m vi mét nưíc, ®iÒu kiÖn vËt chÊt tù nhiªn cña ®Êt ®ai thưêng cã sù kh¸c biÖt kh«ng lín, vÒ c¬ b¶n lµ gièng nhau. Nhưng víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi kh¸c nhau, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cã vïng ®Êt ®ai ®ưîc khai th¸c sö dông triÖt ®Ó tõ l©u ®êi vµ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi rÊt cao. Cã n¬i th× bá hoang hoÆc khai th¸c víi hiÖu qu¶ rÊt thÊp…cã thÓ nhËn thÊy ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña ®Êt ®ai chØ lµ mét tån t¹i kh¸ch quan, khai th¸c vµ sö dông ®Êt ®ai quyÕt ®Þnh vÉn lµ do con ngưêi. Cho dï ®iÒu kiÖn tù nhiªn cã nhiÒu lîi thÕ, nhưng c¸c ®iÒu kiÖn x· héi, kinh tÕ, kü thuËt kh«ng tư¬ng øng, th× c¸c ưu thÕ tµi nguyªn còng khã cã thÓ trë thµnh søc s¶n xuÊt hiÖn thùc, còng như chuyÓn ho¸ thµnh ưu thÕ kinh tÕ vµ ngưîc l¹i. ChÕ ®é së h÷u tư liÖu s¶n xuÊt vµ chÕ ®é kinh tÕ - x· héi kh¸c nhau ®· t¸c ®éng ®Õn viÖc qu¶n lý cña x· héi vÒ sö dông ®Êt ®ai, khèng chÕ phư¬ng thøc vµ hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña x· héi vµ kinh tÕ kh¸c nhau dÉn ®Õn tr×nh ®é sö dông ®Êt kh¸c nhau. NÒn kinh tÕ vµ c¸c ngµnh cµng ph¸t triÓn, yªu cÇu vÒ ®Êt ®ai sÏ cµng lín, lùc lưîng vËt chÊt dµnh cho viÖc sö dông ®Êt cµng ®ưîc t¨ng cưêng, n¨ng lùc sö dông ®Êt cña con ngưêi sÏ ®ưîc n©ng cao vµ ph¸t huy cao ®é. ¶nh hưëng cña c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®Õn viÖc sö dông ®Êt ®ưîc ®¸nh gi¸ b»ng hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. Thùc tr¹ng sö dông ®Êt liªn quan tíi lîi Ých kinh tÕ cña ngưêi së h÷u, sö dông vµ kinh doanh ®Êt ®ai. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trưêng theo ®Þnh hưíng x· héi chñ nghÜa, ®Êt ®ưîc dïng cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Òu dùa trªn nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ, th«ng qua viÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, nÕu cã chÝnh s¸ch ưu ®·i sÏ t¹o ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn vµ h¹n chÕ viÖc sö dông ®Êt theo kiÓu bãc lét. MÆt kh¸c, sù quan t©m qu¸ møc ®Õn lîi nhuËn tèi ®a còng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®Êt ®ai bÞ sö dông kh«ng hîp lý, thËm chÝ huû ho¹i ®Êt ®ai. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn cho thÊy, c¸c nh©n tè ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi t¹o ra nhiÒu tæ hîp ¶nh hưëng ®Õn viÖc sö dông ®Êt ®ai. Tuy nhiªn mçi nh©n tè gi÷ vÞ trÝ vµ cã t¸c ®éng kh¸c nhau. Trong ®ã, ®iÒu kiÖn tù nhiªn lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh c«ng dông cña ®Êt ®ai, cã ¶nh hưëng trùc tiÕp, cô thÓ vµ s©u s¾c, nhÊt lµ ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §iÒu kiÖn kinh tÕ sÏ kiÒm chÕ t¸c dông cña con ngưêi trong viÖc sö dông ®Êt. §iÒu kiÖn x· héi t¹o ra nh÷ng kh¶ n¨ng kh¸c nhau cho c¸c yÕu tè kinh tÕ vµ tù nhiªn t¸c ®éng tíi viÖc sö dông ®Êt. V× vËy, cÇn ph¶i dùa vµo quy luËt tù nhiªn vµ quy luËt kinh tÕ - x· héi ®Ó nghiªn cøu, xö lý c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c nh©n tè tù nhiªn,kinh tÕ - x· héi, trong lÜnh vùc sö dông ®Êt ®ai. 1.3.3. Nh©n tè kh«ng gian Trong thùc tÕ, mäi ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt vµ phi vËt chÊt (Như ngµnh n«ng nghiÖp, dÞch vô, x©y dùng, mäi ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ho¹t ®éng x· héi) ®Òu cÇn ®Õn ®Êt ®ai như ®iÒu kiÖn kh«ng gian ®Ó ho¹t ®éng. Kh«ng gian bao gåm c¶ vÞ trÝ vµ mÆt b»ng. §Æc tÝnh kh«ng gian cña ®Êt ®ai lµ yÕu tè vÜnh h»ng cña tù nhiªn ban ph¸t cho x· héi loµi ngưêi. V× vËy, kh«ng gian trë thµnh mét trong nh÷ng nh©n tè h¹n chÕ c¬ b¶n nhÊt cña viÖc sö dông ®Êt. Kh«ng gian mµ ®Êt ®ai cung cÊp cã ®Æc tÝnh vÜnh cöu, cè ®Þnh vÞ trÝ khi sö dông vµ sè lưîng kh«ng thÓ vưît ph¹m vi quy m« hiÖn cã. Do vÞ trÝ vµ kh«ng gian cña ®Êt ®ai kh«ng bÞ mÊt ®i vµ còng kh«ng t¨ng thªm trong qu¸ tr×nh sö dông, nªn phÇn nµo cã giíi h¹n nh©n khÈu vµ sè lưîng ngưêi lao ®éng cã nghÜa t¸c dông h¹n chÕ cña kh«ng gian ®Êt ®ai sÏ thưêng xuyªn x¶y ra khi d©n sè vµ kinh tÕ - x· héi lu«n ph¸t triÓn. Sù bÊt biÕn cña tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai, kh«ng chØ h¹n chÕ kh¶ n¨ng më réng kh«ng gian sö dông ®Êt mµ cßn chi phèi giíi h¹n thay ®æi cña c¬ cÊu ®Êt ®ai. §iÒu nµy quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Êt ®ai theo lo¹i ®Êt, sè lưîng ®ưîc sö dông c¨n cø vµo søc s¶n xuÊt cña ®Êt vµ yªu cÇu s¶n xuÊt cña x· héi nh»m ®¶m b¶o n©ng cao lùc t¶i cña ®Êt ®ai. Kh¶ n¨ng kh«ng dÞch chuyÓn cña ®Êt ®ai dÉn ®Õn viÖc ph©n bè vÒ sè lưîng vµ chÊt lưîng ®Êt ®ai mang tÝnh khu vùc rÊt chÆt chÏ. Cïng víi mËt ®é d©n sè cña c¸c khu vùc kh¸c nhau, tØ lÖ c¬ cÊu vµ lưîng ®Çu tư sÏ cã sù kh¸c biÖt râ rÖt. Tµi nguyªn ®Êt ®ai cã h¹n, l¹i giíi h¹n vÒ kh«ng gian, ®©y lµ nh©n tè h¹n chÕ lín nhÊt ®èi víi viÖc sö dông ®Êt ë nưíc ta. V× vËy, cÇn ph¶i thùc hiÖn nghiªm ngÆt nguyªn t¾c sö dông dÊt hîp lý, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ kÕt hîp b¶o vÖ tµi nguyªn ®Êt vµ m«i trưêng. 1.4. Xu thÕ ph¸t triÓn sö dông ®Êt ®ai 1.4.1.Sö dông ®Êt ph¸t triÓn theo chiÒu réng vµ tËp trung LÞch sö ph¸t triÓn x· héi loµi ngưêi còng chÝnh lµ lÞch sö biÕn ®æi cña qu¸ tr×nh sö dông ®Êt. Khi con ngưêi cßn sèng b»ng phư¬ng thøc s¨n b¾n vµ h¸i lưîm, chñ yÕu dùa vµo sù ban ph¸t cña tù nhiªn vµ thÝch øng víi tù nhiªn ®Ó tån t¹i, vÊn ®Ò sö dông ®Êt hÇu như kh«ng tån t¹i. Thêi kú du môc con ngưêi sèng trong lÒu cá, nh÷ng vïng ®Êt cã nưíc vµ ®ång cá b¾t ®Çu ®ưîc sö dông khi xuÊt hiÖn ngµnh trång trät víi nh÷ng c«ng cô s¶n xuÊt th« s¬, diÖn tÝch ®Êt ®ai ®ưîc sö dông t¨ng lªn nhanh chãng, n¨ng lùc sö dông vµ ý nghÜa kinh tÕ cña ®Êt ®ai còng gia t¨ng. Tuy nhiªn, tr×nh ®é sö dông ®Êt ®ai vÉn cßn rÊt thÊp, ph¹m vi sö dông ®Êt còng rÊt h¹n chÕ, mang tÝnh kinh doanh thu, ®Êt khai ph¸ nhiÒu nhưng thu nhËp rÊt thÊp. Cïng víi viÖc ph¸t triÓn sö dông ®Êt theo kh«ng gian, tr×nh ®é tËp trung còng s©u h¬n nhiÒu. §Êt canh t¸c còng như ®Êt sö dông theo c¸c môc ®Ých kh¸c ®Òu ®ưîc ph¸t triÓn theo hưíng kinh doanh tËp trung, víi diÖn tÝch Ýt nhưng hiÖu qu¶ sö dông cao. Tuy nhiªn, thêi kú qu¸ ®é chuyÓn tõ s¶n xuÊt qu¶ng canh s¶n xuÊt th©m canh cao trong sö dông ®Êt lµ mét nhiÖm vô chiÕn lưîc l©u dµi. §Ó n©ng cao søc s¶n xuÊt vµ søc t¶i cña mét ®¬n vÞ diÖn tÝch, ®ßi hái ph¶i liªn tôc n©ng møc ®Çu tư vÒ vèn vµ lao ®éng thưêng xuyªn c¶i tiÕn kü thuËt vµ c«ng t¸c qu¶n lý. ë nh÷ng khu vùc kh¸c nhau cña mét vïng hoÆc mét quèc gia, do cã sù kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ kü thuËt còng như c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc thï, do ®ã ph¶i ¸p dông linh ho¹t, s¸ng t¹o nhiÒu phư¬ng thøc tuú theo tõng thêi ®iÓm kh¸c nhau mµ cã cung c¸ch qu¶n lý thÝch hîp, hiÖu qu¶. 1.4.2. C¬ cÊu sö dông ®Êt ph¸t triÓn theo hưíng phøc t¹p ho¸ vµ chuyªn m«n ho¸ Thùc tÕ cho thÊy, khi kinh tÕ ph¸t triÓn nhu cÇu cña con ngưêi vÒ vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn vµ m«i trưêng ngµy cµng cao sÏ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®ßi hái yªu cÇu cao h¬n ®èi víi ®Êt ®ai, ®êi sèng ®· n©ng cao, chuyÓn sang giai ®o¹n hưëng thô sö dông ®Êt ®ai vµo viÖc s¶n xuÊt vËt chÊt ph¶i tho¶ m·n ®ưîc nhu cÇu vui ch¬i, gi¶i trÝ, v¨n ho¸ thÓ thao vµ m«i trưêng trong lµnh, s¹ch sÏ…®· lµm cho c¬ cÊu sö dông ®Êt còng phøc t¹p h¬n. TiÕn bé khoa häc kü thuËt ®· cho phÐp më réng kh¶ n¨ng kiÓm so¸t tù nhiªn cña con ngưêi, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p båi bæ vµ c¶i t¹o sÏ n©ng cao søc s¶n xuÊt cña ®Êt ®ai tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña x· héi. Trưíc ®©y viÖc sö dông ®Êt ®ai rÊt h¹n chÕ do kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt cßn ë tr×nh ®é thÊp, chñ yÕu sö dông bÒ mÆt ®Êt ®ai, n«ng nghiÖp th× ®éc canh, x©y dùng chñ yÕu lµ chän ®Êt b»ng. Khi khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i ph¸t triÓn ngay c¶ ®Êt xÊu còng khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó, h×nh thøc sö dông rÊt ®a d¹ng, …®· lµm cho néi dung sö dông ngµy mét phøc t¹p h¬n theo hưíng sö dông toµn diÖn, triÖt ®Ó c¸c chÊt dinh dưìng, søc t¶i vËt chÊt cÊu thµnh vµ s¶n phÈm cña ®Êt ®ai ®Ó phôc vô con ngưêi. HiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÒ quèc d©n vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, dÉn ®Õn sù ph©n c«ng sö dông ®Êt theo hưíng chuyªn m«n ho¸. §Ó sö dông hîp lý ®Êt ®ai, ®¹t ®ưîc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cÇn cã sù ph©n c«ng vµ chuyªn m«n ho¸ theo khu vùc. Cïng víi viÖc ®Çu tư trang bÞ vµ øng dông c¸c c«ng cô kü thuËt, c«ng cuéc qu¶n lý kü thuËt hiÖn ®¹i sÏ n¶y sinh yªu cÇu ph¸t triÓn c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã quy m« lín vµ tËp trung, ®ång thêi còng h×nh thµnh c¸c khu vùc chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, sö dông ®Êt kh¸c nhau vÒ h×nh thøc, quy m«. 3.1.4.3. Sö dông ®Êt ®ai ph¸t triÓn theo hưíng x· héi ho¸ vµ c«ng h÷u ho¸ §Êt ®ai lµ c¬ së vËt chÊt vµ c«ng cô ®Ó con ngưêi sinh sèng vµ x· héi tån t¹i. V× vËy, viÖc chuyªn m«n ho¸ theo yªu cÇu x· héi ho¸ s¶n xuÊt ph¶i ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi hưíng tíi lîi Ých céng ®ång vµ tiÕn bé x· héi. Ngay c¶ ë chÕ ®é x· héi mµ môc tiªu sö dông ®Êt chñ yÕu v× lîi Ých cña tư nh©n, nh÷ng vïng ®Êt ®ai hưíng dông céng ®ång như: Nguån nưíc, kho¸ng s¶n, s«ng ngßi, mÆt hå …vÉn cÇn nh÷ng quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch thùc thi hoÆc tiÕn hµnh c«ng qu¶n kinh doanh cña nhµ nưíc nh»m ng¨n chÆn, phßng ngõa viÖc tư h÷u t¹o nªn nh÷ng m©u thuÉn gay g¾t cña x· héi. 1.5. BiÕn ®éng ®Êt ®ai 1.5.1. Kh¸i niÖm: BiÕn ®éng lµ b¶n chÊt cña mäi sù vËt, hiÖn tưîng. Tuy nhiªn kh«ng bao giê l¹i bÊt biÕn mµ lu«n lu«n biÕn ®éng kh«ng ngõng, ®éng lùc cña mäi sù biÕn ®éng ®ã lµ quan hÖ tư¬ng t¸c gi÷a c¸c thµnh phÇn cña tù nhiªn. Như vËy ®Ó khai th¸c tµi nguyªn ®Êt ®ai cña mét khu vùc cã hiÖu qu¶, b¶o vÖ nguån tµi nguyªn quý gi¸ nµy vµ kh«ng lµm suy tho¸i m«i trưêng tù nhiªn th× nhÊt thiÕt ph¶i nghiªn cøu biÕn ®éng cña ®Êt ®ai. Sù biÕn ®éng ®Êt ®ai do con ngưêi sö dông vµo c¸c môc ®Ých kinh tÕ - x· héi cã thÓ phï hîp hay kh«ng phï hîp víi quy luËt cña tù nhiªn, cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó tr¸nh viÖc sö dông ®Êt ®ai cã t¸c ®éng xÊu tíi m«i trưêng sinh th¸i. Nghiªn cøu biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai lµ xem xÐt qu¸ tr×nh thay ®æi cña diÖn tÝch ®Êt ®ai th«ng qua th«ng tin thu thËp ®ưîc theo thêi gian ®Ó t×m ra quy luËt vµ nh÷ng nguyªn nh©n thay ®æi tõ ®ã cã biÖn ph¸p sö dông ®óng ®¾n víi nguån tµi nguyªn nµy. §¸nh gi¸ biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai, vÊn ®Ò trưíc tiªn lµ ph¶i lµm râ: C¬ së cña viÖc sö dông ®Êt ®ai vµ chøc n¨ng cho tõng lo¹i h×nh sö dông ®Êt. - ViÖc sö dông ®Êt ®ai dùa trªn: +TÝnh chÊt ®Êt ®ai( §é dèc, ®é dµy, ®é ph×) + TËp qu¸n canh t¸c truyÒn thèng + T¸c ®éng thÞ trưêng - Chøc n¨ng cho tõng lo¹i h×nh sö dông theo s¬ ®å (H×nh 1) Quü ®Êt ®ai §Êt n«ng nghiÖp §Êt phi n«ng nghiÖp N«ng nghiÖp Chuyªn dïng §Êt ë Chưa sö dông, s«ng H×nh 1: S¬ ®å chøc n¨ng tõng lo¹i h×nh sö dông ®Êt. 1.5.2. Nh÷ng ®Æc trưng cña biÕn ®éng ®Êt ®ai 1.5.2.1. Quy m« biÕn ®éng - BiÕn ®éng vÒ diÖn tÝch sö dông ®Êt ®ai nãi chung. - BiÕn ®éng vÒ diÖn tÝch cña tõng lo¹i h×nh sö dông ®Êt. - BiÕn ®éng vÒ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng lo¹i ®Êt chÝnh. 1.5.2.2. Møc ®é biÕn ®éng - Møc ®é biÕn ®éng thÓ hiÖn qua sè lưîng diÖn tÝch t¨ng hoÆc gi¶m cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt gi÷a ®Çu thêi kú vµ cuèi thêi kú nghiªn cøu. - Møc ®é biÕn ®éng ®ưîc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh diÖn tÝch t¨ng, gi¶m vµ sè phÇn tr¨m t¨ng, gi¶m cña tõng lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®ai gi÷a cuèi vµ ®Çu thêi kú ®¸nh gi¸. 1.5.2.3. Xu hưíng biÕn ®éng - Xu hưíng biÕn ®éng thÓ hiÖn theo hưíng t¨ng hoÆc gi¶m cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt. - Xu hưíng biÕn ®éng theo hưíng tÝch cùc hay tiªu cùc. 1.5.2.4. Nh÷ng nh©n tè g©y nªn sù biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai - C¸c yÕu tè tù nhiªn cña phưêng lµ c¬ së quyÕt ®Þnh c¬ cÊu sö dông ®Êt ®ai vµo c¸c môc ®Ých kinh tÕ - x· héi, bao gåm c¸c yÕu tè sau: vÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh, khÝ hËu, thuû v¨n th¶m thùc vËt. - C¸c yÕu tè kinh tÕ - x· héi cña phưêng cã t¸c ®éng lín ®Õn sù thay ®æi diÖn tÝch c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®ai, bao gåm c¸c yÕu tè sau: + Sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ như: dÞch vô, x©y dùng, giao th«ng vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. + Sù ph¸t triÓn cña d©n sè. + C¸c dù ¸n ®Çu tư ph¸t triÓn kinh tÕ cña phưêng vµ cña thµnh phè trªn ®Þa bµn phưêng. +ThÞ trưêng tiªu thô c¸c s¶n phÈm hµng ho¸. 1.5.3. ý nghÜa thùc tiÔn cña viÖc ®¸nh gi¸ biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai §¸nh gi¸ biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc sö dông ®Êt ®ai: ViÖc ®¸nh gi¸ biÕn ®éng cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®ai, lµ c¬ së khai th¸c tµi nguyªn ®Êt ®ai phôc vô c¸c môc ®Ých kinh tÕ - x· héi cã hiÖu qu¶ vµ b¶o vÖ m«i trưêng sinh th¸i. MÆt kh¸c, khi ®¸nh gi¸ biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai cho ta biÕt ®ưîc nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ - x· héi, an ninh quèc phßng. Dùa vµo vÞ trÝ ®Þa lý, diÖn tÝch tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cña khu vùc nghiªn cøu, tõ ®ã biÕt ®ưîc sù ph©n bè gi÷a c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kinh tÕ vµ biÕt ®ưîc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi khã kh¨n ®èi víi nÒn kinh tÕ - x· héi vµ biÕt ®ưîc ®Êt ®ai biÕn ®éng theo chiÒu hưíng tÝch cùc hay tiªu cùc, ®Ó tõ ®ã ®ưa ra nh÷ng phư¬ng hưíng ph¸t triÓn ®óng ®¾n cho nÒn kinh tÕ vµ c¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai, b¶o vÖ m«i trưêng sinh th¸i. Do ®ã ®¸nh gi¸ biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng, lµ tiÒn ®Ò, c¬ së ®Çu tư vµ thu hót nguån vèn ®Çu tư tõ bªn ngoµi, ®Ó ph¸t triÓn ®óng hưíng, æn ®Þnh trªn tÊt c¶ mäi lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi vµ sö dông hîp lý nguån quý gi¸ cña quèc gia. CHư¬ng 2 HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt phưêng Trung Hoµ 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi 2.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 2.1.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý CÇu GiÊy lµ mét quËn míi thµnh lËp tõ ngµy 3/9/1997 (theo nghÞ ®Þnh 74/CP ngµy 21/11/1996) n»m ë khu vùc cöa ngâ phÝa T©y cña thµnh phè Hµ Néi, c¸ch trung t©m thµnh phè chõng 6 km. QuËn gåm 7 phưêng h×nh thµnh tõ 4 thÞ trÊn: Mai DÞch, CÇu GiÊy, NghÜa T©n, NghÜa §« vµ 3 x·: Trung Hoµ, Yªn Hoµ vµ DÞch Väng cña huyÖn Tõ Liªm cò. Phưêng Trung Hoµ lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së thuéc quËn CÇu GiÊy – thµnh phè Hµ Néi víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn: 245,7952 ha. Cã ®Þa giíi hµnh chÝnh tiÕp gi¸p víi mét sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh kh¸c lµ: - PhÝa §«ng gi¸p víi s«ng T« LÞch ( quËn §èng §a) - PhÝa T©y gi¸p x· MÔ Tr× huyÖn Tõ Liªm. - PhÝa Nam gi¸p víi phưêng Nh©n ChÝnh quËn Thanh Xu©n. - PhÝa B¾c gi¸p víi phưêng Yªn Hoµ. 2.1.1.2. §Þa h×nh Khu vùc phưêng Trung Hoµ cïng víi Hµ Néi n»m trong vïng ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Hång nªn d¹ng ®Þa h×nh ë ®©y chñ yÕu lµ d¹ng ®Þa h×nh ®ång b»ng thÊp dÇn tõ B¾c xuèng Nam. Cao ®é trung b×nh tõ 6 – 6,5 m. C¸c khu ®Êt ®· x©y dùng cao 6,5 – 7 m. Khu ®Êt ruéng cã cèt trung b×nh 3,5 – 4,5 m. 2.1.1.3. Thæ nhưìng Phưêng Trung Hoµ do cã sù båi ®¾p cña s«ng Hång nªn ®Êt cã chÊt lưîng tèt ( chñ yÕu lµ sù båi ®¾p cña trÇm tÝch Aluvi (båi tÝch). MÆc dï vËy, chÊt lưîng ®Êt ngµy cµng gi¶m do nưíc th¶i cña qu¸ tr×nh sinh ho¹t cña khu ®« thÞ chưa ®ưîc xö lý tèt g©y « nhiÔm. 2.1.1.4. KhÝ hËu Cïng víi ®Þa h×nh, khÝ hËu lµ thµnh phÇn chñ ®¹o cña m«i trưêng tù nhiªn, nã ¶nh hưëng rÈt lín ®Õn c¸c hîp phÇn tù nhiªn kh¸c vµ t¹o nªn nh÷ng nÐt ®éc ®¸o cña tù nhiªn. v× vËy khÝ hËu cã ¶nh hưëng rÊt lín ®Õn viÖc sö dông ®Êt cña ®Þa phư¬ng. Phưêng Trung Hoµ cïng chung khÝ hËu víi khÝ hËu cña thµnh phè Hµ Néi, n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa, quanh n¨m tiÕp nhËn ®ưîc lưîng bøc x¹ mÆt trêi rÊt dåi dµo. NÒn nhiÖt cña khu vùc kh¸ ®ång ®Òu vµ còng kh¸ cao. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m lµ 230 C – 240 C. Tæng nhiÖt hµng n¨m lµ 85000 C – 87000C. Lưîng mưa trung b×nh hµng n¨m kho¶ng 1600 – 1800 mm. Trong n¨m cã 2 mïa chÝnh: mïa kh« vµ mïa mưa. Mïa mưa tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 8, thêi tiÕt nãng Èm, mưa nhiÒu. Mïa kh« b¾t ®Çu tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 cã rÐt ®Ëm vµo th¸ng 12, 3. Hµng n¨m chÞu ¶nh hưëng trùc tiÕp cña kho¶ng 5 – 7 c¬n b·o, b·o m¹nh nhÊt lªn tíi cÊp 9. cÊp 10. §Ó x¸c ®Þnh møc ®é thÝch nghi cña con ngưêi ®èi víi khÝ hËu, nhiÒu nhµ khÝ hËu häc ®· sö dông nh÷ng chØ tiªu khÝ hËu cña häc gi¶ Ên §é ®· ®ưa ra chØ tiªu khÝ hËu häc ®èi víi con ngưêi như sau: B¶ng1: Møc ®é thÝch nghi cña con ngưêi ®èi víi khÝ hËu H¹ng Møc ®é thÝch nghi t 0 TB th¸ng(0C) Biªn ®é n¨m(0C) Lưîng mưa (mm) 1 ThÝch nghi 8 – 24 6 1259 – 1990 2 Kh¸ thÝch nghi 4 – 27 6 – 8 990 – 2550 3 Nãng, Ýt thÝch nghi 7 – 29 8 – 14 <2550 4 RÊt nãng, khã thÝch nghi 9 – 32 4 – 19 <1250 5 Kh«ng thÝch nghi > 32 >19 <650 2.1.2. Kinh tÕ x· héi D©n sè theo thèng kª n¨m 2004 d©n sè toµn phưêng kho¶ng 16000 ngưêi, kho¶ng 3385 hé gia ®×nh, toµn phưêng ®ưîc chia thµnh 45 tæ d©n phè. HiÖn nay tû lÖ t¨ng d©n sè cña phưêng lµ 1,4%. Trong khu d©n cư cña phưêng, do chuyÓn tõ lµng x· lªn phưêng (thµnh thÞ), hÖ thèng giao th«ng cßn nhá hÑp. §ưêng s¸ xuèng cÊp do viÖc thi c«ng c¬ së h¹ tÇng kh«ng ®ång bé. Cã c¸c tuyÕn ®ưêng chÝnh: - TuyÕn ®ưêng TrÇn Duy Hưng dµi 22km - TuyÕn ®ưêng L¸ng H¹ - Thanh Xu©n dµi 0,3km - TuyÕn ®ưêng NguyÔn Ngäc Vò dµi 1,3km - TuyÕn ®ưêng NguyÔn Khang dµi 300m §ưêng ven s«ng T« LÞch cã bÒ réng 3,5 - 5m, lÒ mçi bªn dao ®éng 0,4 - 5m víi c¸c d¹ng kÕt cÊu b»ng bª t«ng nhùa hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Trªn ®Þa bµn phưêng cã mét tr¹m y tÕ ®¶m b¶o ®ưîc c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho ngưêi d©n, thùc hiÖn c¸c chư¬ng tr×nh quèc gia vÒ tiªm phßng bÖnh cho trÎ em, chư¬ng tr×nh phßng ®au m¾t hét, chư¬ng tr×nh phßng chèng thiÕu m¸u cho phô n÷, … Bªn c¹nh ®ã trung t©m y tÕ ®· kÕt hîp víi c¸c bÖnh viÖn hµng n¨m kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n ®¹o cho ngưêi d©n. Trô së UBND phưêng ®ưîc bè trÝ ë ven ®ưêng NguyÔn Ngäc Vò cã diÖn tÝch 1411m2 x©y hai tÇng kiªn cè nhưng c¸c phßng ban cßn trËt hÑp. Phưêng cã mét tr¹m truyÒn thanh phôc vô tuyªn truyÒn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ cña phưêng như kinh tÕ,v¨n ho¸, y tÕ phôc vô bÇu cö héi ®ång nh©n d©n vµ c¸c nhiÖm vô ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn, phưêng cã mét sè bưu ®iÖn phôc vô nh©n d©n trong phưêng. Phưêng cã c¸c trưêng häc: - Trưêng tiÓu häc Trung Hoµ - Trưêng THCS Trung Hoµ - Trưêng CNKT x©y dùng - Trưêng QLKT c«ng nghiÖp - Trưêng §TCB Lª Hång Phong - Trưêng Cao ®¼ng Lao ®éng x· héi Ngoµi ra phưêng cßn cã chñ trư¬ng ®ưa mét sè diÖn tÝch ®Êt ®Ó x©y trưêng như: Trưêng PTDL NguyÔn Siªu (1,5794ha); Trưêng mÇm non Trung Hoµ (0,6054ha). 2.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai cña phưêng Trung Hoµ n¨m 2000 vµ 2003 2.2.1. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña phưêng Trung Hoµ n¨m 2000 B¶ng2: DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt n¨m 2000 Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch(ha) %tû lÖ Tæng diÖn tÝch 245,7952 100 1. §Êt n«ng nghiÖp 99,6500 40,54 a. §Êt trång c©y hµng n¨m 95,8292 38,98 b. §Êt vưên t¹p 0,8486 0,003 c. §Êt mÆt nưíc nu«i trång thuû s¶n 2,9722 1,2 2.§Êt chuyªn dïng 82,8343 33,7 3. §Êt ë 55,9425 22,75 4. §Êt chưa sö dông vµ s«ng suèi 7,3684 2,99 ( Theo b¸o c¸o thuyÕt minh tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 cña phưêng Trung Hoµ) * Theo c¬ cÊu sö dông ®Êt: - §Êt n«ng nghiÖp: 99,6500ha chiÕm 40,54% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña phưêng. - §Êt chuyªn dïng: 82,8343ha chiÕm 33,70% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña phưêng. - §Êt ë: 55,9425ha chiÕm 22,75% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña phưêng. - §Êt chưa sö dông: 7,3684 ha chiÕm 2,99% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña phưêng. 3% 23% 40% §Êt NN §Êt CD 34% §Êt ë §Êt CSD BiÓu ®å c¬ cÊu ®Êt n¨m 2000 * Theo ®èi tưîng qu¶n lý sö dông: - Hé gia ®×ng c¸ nh©n: 36,5326ha chiÕm 14,86% tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn phưêng. - C¸c tæ chøc kinh tÕ: 140,4491ha chiÕm 57,14% tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn phưêng. - Nưíc ngoµi vµ liªn doanh víi nưíc ngoµi: 3,6785ha chiÕm 1,49% tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn phưêng. - UBND phưêng : 49,6262ha chiÕm 20,19% tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn phưêng. - C¸c tæ chøc kh¸c: 12,0248ha chiÕm 4,89% tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn phưêng. - §Êt chưa giao, cho thuª sö dông: 3,4840ha chiÕm 1,41% tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn phưêng. 2.2.1.1. §Êt n«ng nghiÖp B¶ng3 : DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2000. Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch (ha) % tû lÖ Tæng diÖn tÝch ®Êt NN 99,6500 100 1.§Êt trång c©y hµng n¨m 95,8292 96,1600 2. §Êt vưên t¹p 0,8486 0,0085 3. §Êt mÆt nưíc NTTS 2,9722 2,9800 (Theo b¸o c¸o thuyÕt minh tæng kiÓm kª ®Êt n¨m 2000- Phưêng Trung Hoµ). * Theo c¬ cÊu sö dông ®Êt. - §Êt trång c©y hµng n¨m : 95,8292ha chiÕm 96,16% tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. - §Êt vưên t¹p : 0,8486 ha chiÕm 0,0085% tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. - §Êt mÆt nưíc nu«i trång thuû s¶n: 2,9722ha chiÕm 2,98% tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. 1% 3% §Êt trång c©y HN §Êt vưên t¹p 96% §Êt cã MNNTTS BiÓu ®å c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2000 * Theo ®èi tưîng sö dông: - Hé gia ®×nh c¸ nh©n: 0,7976ha chiÕm 0,008% tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp . - C¸c tæ chøc kinh tÕ : 98,6051ha chiÕm 98,95% tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp . - §Êt do UBND phưêng qu¶n lý sö dông : 0,2473ha chiÕm 0,0024% tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp . 2.2.1.2. §Êt chuyªn dïng Tæng diÖn tÝch chuyªn dïng cña phưêng lµ 82,8343ha chiÕm 33,7% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña phưêng. §Êt chuyªn dïng cña phưêng gåm 6 lo¹i : ®Êt x©y dùng, ®Êt giao th«ng, ®Êt thuû lîi vµ mÆt nưíc chuyªn dïng, ®Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, ®Êt an ninh quèc phßng, ®Êt nghÜa ®Þa. * §Êt x©y dùng DiÖn tÝch ®Êt: 14,5078ha chiÕm 17,51% tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng, gåm c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, trô së c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¬ quan ®oµn thÓ, tæ chøc kinh tÕ. - C¸c ®èi tưîng qu¶n lý sö dông ®Êt như sau: + C¸c tæ chøc kinh tÕ: 5,7853ha chiÕm 6,98% tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng, lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: Nhµ m¸y g¹ch èp l¸t Hµ Néi,tr¹m trén bª t«ng Vinaconex, c¸c c«ng tr×nh thư¬ng m¹i dÞch vô. + Nưíc ngoµi vµ liªn doanh víi nưíc ngoµi: 3,6785ha chiÕm 4,44%. + UBND phưêng: 3,1043ha chiÕm 3,74%. Chñ yÕu lµ trô së §¶ng uû, H§ND, UBND, nhµ v¨n ho¸, s©n ch¬I cho trÎ em. + C¸c tæ chøc kh¸c: 1,9397ha chiÕm 2,34% gåm ®Êt trưêng häc, nhµ trÎ mÉu gi¸o, trô së c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. * §Êt giao th«ng DiÖn tÝch: 46,5704ha chiÕm 56,22% tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng, phÇn lín do UBND phưêng qu¶n lý, bao gåm c¸c ®ưêng phè ®· ®ưîc bµn giao cho UBND phưêng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ c¸c ®ưêng lµng, ngâ, ng¸ch cña phưêng. PhÇn cßn l¹i do c¸c tæ chøc kinh tÕ qu¶n lý sö dông (6,1118ha). * §Êt thuû lîi vµ mÆt nưíc chuyªn dïng DiÖn tÝch: 9,7394 ha chiÕm 11,75% tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng, do c¸c tæ chøc kinh tÕ qu¶n lý sö dông. * §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ DiÖn tÝch: 0.3502 ha chiÕm 0.004% tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng, lµ c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ ®ưîc Nhµ nưíc c«ng nhËn: ®×nh chïa … do c¸c tæ chøc kh¸c qu¶n lý. * §Êt an ninh quèc phßng DiÖn tÝch: 9,7349 ha chiÕm 11,75% tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng, ®Êt sö dông vµo c¸c môc ®Ých quèc phßng như c¬ quan, doanh tr¹i qu©n ®éi, c¸c c«ng tr×nh phôc vô an ninh quèc phßng, diÖn tÝch ®Êt do c¸c tæ chøc kh¸c qu¶n lý,, *§Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa DiÖn tÝch: 1,9316 ha chiÕm 2,33% tæng diÖn tÝch chuyªn dïng, do UBND phưêng qu¶n lý. 0% 12% 12% 2% 18% 56% §Êt XD §Êt GT §Êt TL vµ MNCD §Êt DTLSVH §Êt ANQP §Êt NTN§ BiÓu ®å c¬ cÊu ®Êt chuyªn dïng n¨m 2000 2.2.1.3. §Êt ë Lµ ®Êt lµm nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho ®êi sèng cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n. diÖn tÝch : 55,9425 ha chiÕm 22,75% tæng diÖn tÝch toµn phưêng. Trong ®ã - Hé gia ®×nh c¸ nh©n qu¶n lý sö dông: 33,7350 ha chiÕm 63,87% diÖn tÝch ®Êt ë ®« thÞ, ®Êt do tư nh©n qu¶n lý x©y dùng nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho ®êi sèng sinh ho¹t cña c¸c hé gia ®×nh c¸ nh©n. - C¸c tæ chøc kinh tÕ qu¶n lý: 20,2075 ha chiÕm 36,12% diÖn tÝch ®Êt ë, gåm c¸c khu tËp thÓ cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ sù nghiÖp, c¸c c«ng ty, c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp,… 2.2.1.4. §Êt chưa sö dông Lµ c¸c lo¹i ®Êt chưa sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, chuyªn dïng, ®Êt ë. Tæng diÖn tÝch ®Êt lµ 7,3684 ha chiÕm 2,99 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng. §Êt do UBND phưêng qu¶n lý sö dông. 2.2.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt phưêng Trung Hoµ n¨m 2003 B¶ng4: DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt n¨m 2003 Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch( ha ) Tû lÖ( % ) Tæng diÖn tÝch 245,7952 100 1.§Êt n«ng nghiÖp 40,9562 16,66 a.§Êt trång c©y hµng n¨m 39,0247 15,87 b.§Êt vưên t¹p 0,5850 0,002 c.§Êt cã NMNTTS 1,3465 0,005 2.§Êt chuyªn dïng 119,2596 48,51 3.§Êt ë 80,0310 32,56 4.§Êt chưa sö dông 5,5484 2,25 (Theo b¸o c¸o thuyÕt minh tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2003 phưêng Trung Hoµ) * Theo c¬ cÊu sö dông ®Êt: - §Êt n«ng nghiÖp: 40,9562 ha chiÕm 16,66 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng. - §Êt chuyªn dïng: 119,2596 ha chiÕm 48,51 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng. - §Êt ë: 80,0310 ha chiÕm 32,56 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng. - §Êt chưa sö dông: 5,5484 ha chiÕm 2,25 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng. * Theo ®èi tưîng sö dông: - Hé gia ®×nh c¸ nh©n: 35,7967 ha chiÕm 14,56 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng. - C¸c tæ chøc kinh tÕ: 101,0876 ha chiÕm 41,12 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng. - Nưíc ngoµi vµ liªn doanh víi nưíc ngoµi: 11,1965 ha chiÕm 4,55 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng. - UBND phưêng: 81,2993 ha chiÕm 33,07 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng - C¸c tæ chøc kh¸c: 12,9311 ha chiÕm 5,26 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng - §Êt chưa giao cho thuª sö dông: 3,4840 ha chiÕm 1,41 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng 33% 2% 17% 48% §Êt NN §Êt CD §Êt ë §Êt CSD BiÓu ®å c¬ cÊu ®Êt ®ai n¨m 2003 2.2.2.1. §Êt n«ng nghiÖp * Theo c¬ cÊu sö dông ®Êt: - §Êt trång c©y hµng n¨m: 39,0247 ha chiÕm 95,28 % tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. - §Êt vưên t¹p: 0,5850 ha chiÕm 1,42 % tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. - §Êt mÆt nưíc nu«i trång thuû s¶n: 1,3465 ha chiÕm 3,28 % tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. * Theo ®èi tưîng sö dông: - Hé gia ®×nh c¸ nh©n: 0,1963 ha chiÕm 0,004 % tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. - C¸c tæ chøc kinh tÕ: 40,1749 ha chiÕm 98,09 % tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. - UBND phưêng: 0,5850 ha chiÕm 1,42 % tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. 1% 3% §Êt trång c©y HN §Êt vưên t¹p 96% §Êt cã MNNTTS BiÓu ®å c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2003 2.2.2.2. §Êt chuyªn dïng Tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng cña phưêng lµ: 119,2596 ha chiÕm 48,51 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng * §Êt x©y dùng DiÖn tÝch ®Êt: 31,5894 ha chiÕm 26,44 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng. - C¸c ®èi tưîng qu¶n lý sö dông ®Êt như sau: + C¸c tæ chøc kinh tÕ: 14,1340 ha chiÕm 11,85 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng. + Nưíc ngoµi vµ liªn doanh víi nưíc ngoµi: 11,1965 ha chiÕm 9,38 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng. + UBND phưêng: 4,5564 ha chiÕm 3,82 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng. + C¸c tæ chøc kh¸c: 1,7025 ha chiÕm 1,42 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng. * §Êt giao th«ng: DiÖn tÝch: 72,2615 ha chiÕm 60,59 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng. Do UBND phưêng qu¶n lý. * §Êt thuû lîi vµ mÆt nưíc chuyªn dïng: DiÖn tÝch: 2,3481 ha chiÕm 1,96 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng, do c¸c tæ chøc kinh tÕ qu¶n lý sö dông * §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸: DiÖn tÝch: 0,3502 ha chiÕm 0,002 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng, do c¸c tæ chøc kh¸c qu¶n lý. * §Êt an ninh quèc phßng: DiÖn tÝch: 10,8784 ha chiÕm 9,12 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng. Do c¸c tæ chøc kh¸c qu¶n lý. * §Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa: DiÖn tÝch: 1,8320 ha chiÕm 1,53 % tæng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng toµn phưêng. Do UBND phưêng qu¶n lý. 9% 0% §Êt XD 2% 2% 61% 26% §Êt GT §Êt TL vµ MNCD §Êt DTLSVH §Êt ANQP §Êt NTN§ BiÓu ®å c¬ cÊu ®Êt chuyªn dïng n¨m 2003 2.2.2.3. §Êt ë - Hé gia ®×nh c¸ nh©n: 35,6004 ha chiÕm 44,48 % diÖn tÝch ®Êt ë ®« thÞ. - C¸c tæ chøc kinh tÕ: 44,4306 ha chiÕm 55,51 % diÖn tÝch ®Êt ë ®« thÞ. 2.2.2.4. §Êt chưa sö dông DiÖn tÝch: 5,5484 ha chiÕm 2,25 % tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn phưêng, mét phÇn do UBND phưêng qu¶n lý phÇn cßn l¹i lµ ®Êt chưa giao cho thuª sö dông. Chư¬ng 3 BiÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt cña phưêng Trung Hoµ thêi kú 2000 – 2003 – 2003 3.1. VÒ diÖn tÝch c¸c lo¹i h×nh sö dông cña phưêng Trung Hoµ thêi kú 2000 Sè liÖu diÖn tÝch c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt n¨m 2000 vµ n¨m 2003 ®ưîc thèng kª theo sù ph©n lo¹i hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai cña Tæng côc ®Þa chÝnh, nay lµ Bé tµi nguyªn m«i trưêng. Trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt thưêng n¶y sinh c¸c nhu cÇu sö dông ®Êt vµo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau cña ngưêi sö dông. Do ®ã lu«n lu«n cã sù biÕn ®éng ®Êt ®ai vÒ sö dông, Trung Hßa lµ mét x· trưíc ®©y thuÇn n«ng do chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt nªn biÕn ®éng chñ yÕu lµ ®Êt n«ng nghiÖp. Sù biÕn ®éng diÖn tÝch c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®ai thêi kú 2000–2003 ®ưîc thÓ hiÖn ë b¶ng dưíi. B¶ng 5: B¶ng so s¸nh diÖn tÝch c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®ai n¨m 2003 víi n¨m 2000 Lo¹i ®Êt N¨m 2000 N¨m 2003 BiÕn ®éng T¨ng(+) Gi¶m(-) S(ha) C¬ cÊu(%) S(ha) C¬ cÊu(%) S(ha) C¬ cÊu(% Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 245,7952 100 245,7952 100 0 0 I.§Êt n«ng nghiÖp 99,6500 40,54 40,9562 16,66 -58,6938 -23.88 1.§Êt 2 lóa 95,8292 38,98 39,0247 15,87 -56,8045 -23,11 2.§Êt vưên t¹p 0,8486 0,003 0,5850 0,002 -0,2636 -0,001 3.§Êt MNNTTS 2,9722 1,2 1,3465 0,005 -1,6257 -1,195 II.§Êt chuyªn dïng 82,8343 33,7 119,2596 48,51 +36,4253 +14,81 1.§Êt x©y dùng 14,5078 5,9 31,5894 12,85 +17,0816 +6,95 2.§Êt giao th«ng 46,5704 18,94 72,2615 29,39 +25,6911 +10,45 3.§Êt thuû lîi vµ MNCD 9,7394 3,96 2,3481 0,009 -7,3913 -3,951 4.§Êt ANQP 9,7394 3,96 10,8784 4,42 +1,139 +0,46 5.§Êt nghÜa ®Þa 1,9316 0,0078 1,8320 0,0074 -0,0996 -0,0004 III.§Êt ë 5,9425 2,75 80,0310 2,56 +24,0885 +9,81 IV.§Êt chưa sö dông 7,3684 2,9 5,5484 2,25 -1,28 -0,65 1.§Êt b»ng CSD 1,4727 0,005 0,9819 0,003 -0,4908 -0,002 2.§Êt cã mÆt nưíc CSD 2,4117 0,009 1,0825 0,004 -1,3292 -0,005 ) (Nguån: UBND phưêng Trung Hoµ) 2003 3.2. Nguyªn nh©n biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai n¨m 2000 ®Õn n¨m Sù biÕn ®éng ®ưîc thÓ hiÖn theo biÓu ®å sau: 120 100 80 60 40 99.65 40.9562 119.2596 82.8343 80.031 55.9425 N¨m 2000 N¨m 2003 20 7.3684 5.5484 0 §Êt NN §Êt CD §Êt ë §Êt CSD BiÓu ®å so s¸nh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt n¨m 2000 vµ n¨m 2003 3.2.1. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp Qua b¶ng biÕn ®éng ta thÊy r»ng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chØ trong mét thêi gian ng¾n mµ gi¶m víi con sè tư¬ng ®èi lín. Nguyªn nh©n lµ do ®Êt n«ng nghiÖp ®ưîc chuyÓn sang phôc vô cho c¸c dù ¸n như sau: §Êt n«ng nghiÖp gi¶m: - §Êt 2 lóa gi¶m: + Giao ®Êt cho dù ¸n Trung - Nh©n: 15,2602 ha + Giao ®Êt cho Trưêng PTDL NguyÔn Siªu: 0,7897 ha + Giao ®Êt cho côc TÇn sè: 0,4920 ha + Giao ®Êt cho siªu thÞ Bourboun Th¨ng Long: 9,5623 ha + Giao ®Êt cho C«ng ty Hµ §«( BQP ): 0,1964 ha + Giao ®Êt cho Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trưêng: 1,6367 ha + Giao ®Êt cho dù ¸n ®ưêng vµnh ®ai III: 3,3016 ha nhµ ë) + Giao ®Êt cho dù ¸n Trưêng mÇm non Trung Hßa: 0,2726 ha + Giao ®Êt cho dù ¸n BCH Qu©n sù thµnh phè Hµ Néi: 0,6172 ha + Giao ®Êt cho dù ¸n Nam Trung Yªn: 22,3424 ha + Giao ®Êt cho dù ¸n C«ng ty TNHH Hoa Phưîng Th¨ng Long: 0,2250 ha + Giao ®Êt cho dù ¸n C«ng ty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y x©y dùng: 1,2616 ha + Giao ®Êt cho dù ¸n ®ưêng NguyÔn Tu©n kÐo dµi: 1,3305 ha - §Êt mÆt nưíc nu«i trång thuû s¶n gi¶m: 0,4088 ha - §Êt vưên gi¶m: 0,3788 ha (§Êt vưên TC trong khu d©n cư, c¸c hé d©n ®· lµm - §Êt mÆt nưíc nu«i trång thuû s¶n gi¶m: 1,2169 ha + ChuyÓn sang ®Êt vưên: 0,0191 ha + Dù ¸n Trưêng mÇm non Trung Hoµ: 0,0302 ha + Dù ¸n x©y dùng chî HTX: 0,2890 ha + Dù ¸n Nam Trung Yªn: 0,8786 ha 3.2.2. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng 3.2.2.1. §Êt x©y dùng *T¨ng: - ChuyÓn tõ ®Êt 2 lóa sang ®Êt x©y dùng: + Trưêng PTDL NguyÔn Siªu : 0,6165 ha. + Côc tÇn sè : 0,4920 ha. + Khu siªu thÞ Bourboun Th¨ng Long : 7,5120. + Dù ¸n BKHCN vµ MT. + Dù ¸n Trưêng mÇm non Trung Hoµ : 0,2726 ha. + Dù ¸n c«ng ty TNHH Hoa Phưîng Th¨ng Long : 0,2250 ha. + Dù ¸n c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y x©y dùng : 1,2616. - ChuyÓn tõ ®Êt MNNTTS sang ®Êt x©y dùng: + Khu ®« thÞ míi Trung - Nh©n : 0,1732 ha. + Dù ¸n x©y dùng chî HTX : 0,8890 ha. - ChuyÓn tõ ®Êt thuû lîi sang ®Êt x©y dùng : + Dù ¸n BKHCN vµ MT : 0,1446 ha. + Dù ¸n CTCP c¬ giíi l¾p m¸y x©y dùng : 0,1589 ha. - ChuyÓn tõ ®Êt ë sang ®Êt x©y dùng : +Dù ¸n c«ng ty TNHH Hoa Phưîng Th¨ng Long : 0.2453 ha. 3.2.2.2. §Êt giao th«ng * T¨ng: - ChuyÓn tõ ®Êt 2 lóa sang ®Êt giao th«ng : + Khu ®« thÞ míi Trung - Nh©n : 3,1377. - ChuyÓn tõ ®Êt MNNTTS sang ®Êt giao th«ng : + Dù ¸n Trung t©m y tÕ quËn CÇu GiÊy : 0,0469 ha. - ChuyÓn tõ ®Êt b»ng chưa sö dông sang ®Êt giao th«ng : + Dù ¸n khu ®« thÞ Trung - Nh©n : 0,8538 ha. + Dù ¸n c«ng ty Hµ §« ( Bé Quèc Phßng ) : 0,1166 ha. + Dù ¸n Trung t©m y tÕ quËn CÇu GiÊy: 0,1004 ha. - ChuyÓn tõ ®Êt thuû lîi sang ®Êt giao th«ng : + Dù ¸n Siªu thÞ Bourboun Th¨ng Long : 1,3877. + Dù ¸n khu ®« thÞ Trung - Nh©n : 0,3877 ha. + Dù ¸n khu ®« thÞ Trung - Nh©n : 1,098 ha. * Gi¶m - ChuyÓn sang ®Êt nhµ ë dù ¸n Trung - Nh©n : 0,3078 ha. 3.2.2.3. §Êt thuû lîi * T¨ng - ChuyÓn tõ ®Êt b»ng CSD sang ®Êt thuû lîi : + Dù ¸n Trung t©m y tÕ quËn CÇu GiÊy : 0,0357 ha. * Gi¶m - ChuyÓn sang ®Êt XD : + Dù ¸n BKHCN vµ MT : 0,1446 ha. - ChuyÓn sang ®Êt giao th«ng : + Dù ¸n ®ưêng vµnh ®ai III : 1,5556 ha. + Dù ¸n Nam Trung Yªn : 1,5924 ha. - ChuyÓn sang ®Êt b»ng : 0,0744 ha. - ChuyÓn sang ®Êt mÆt nưíc : 0,9474 ha (do chia c¾t cña c¸c dù ¸n ). - ChuyÓn sang ®Êt x©y dùng : + Dù ¸n c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y x©y dùng : 0,1589 ha. - ChuyÓn sang ®Êt giao th«ng : + Dù ¸n ®ưêng NguyÔn Tu©n kÐo dµi : 0,1080 ha. 3.2.2.4. §Êt an ninh quèc phßng * T¨ng - ChuyÓn tõ ®Êt 2 lóa sang : + Dù ¸n khu ®« thÞ Trung - Nh©n : 0,3078 ha. + Dù ¸n BCH Qu©n sù TPHN : 0,6183 ha. - ChuyÓn tõ ®Êt mÆt nưíc sang : + Dù ¸n khu ®« thÞ Trung - Nh©n : 0,0351 ha. - ChuyÓn tõ ®Êt giao th«ng sang: +Dù ¸n BCH Qu©n sù thµnh phè Hµ Néi: 0,1683 ha *Gi¶m - ChuyÓn tõ ®Êt an ninh quèc phßng sang ®Êt ë: + Dù ¸n c«ng ty Hµ §«: 0,0029 ha 3.2.2.5. §Êt nghÜa ®Þa *Gi¶m - ChuyÓn sang ®Êt giao th«ng: +Dù ¸n Nam Trung Yªn: 0,0996 ha 3.2.3. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt ë *T¨ng - ChuyÓn tõ ®Êt 2 lóa sang ®Êt ë: + Dù ¸n khu ®« thÞ Trung - Nh©n: 7,6719 ha + Dù ¸n c«ng ty Hµ §«: 0,1964 ha + Dù ¸n Nam Trung Yªn: 15,3065 ha( V× trong quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt chưa nãi râ diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt như: ®Êt ë, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt giao th«ng lµ bao nhiªu ha cho mçi lo¹i ®Êt.Nªn UBND phưêng t¹m tÝnh ®Êt x©y dùng nhµ ë lµ: 15,3065 ha tư¬ng øng víi 56% tæng diÖn tÝch Nam Trung Yªn thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh cña phưêng Trung Hoµ qu¶n lý). - ChuyÓn tõ ®Êt mÆt nưíc nu«i trång thuû s¶n sang ®Êt ë: + Dù ¸n trung t©m y tÕ quËn CÇu GiÊy: 0,2447 ha - ChuyÓn tõ ®Êt an ninh quèc phßng sang ®Êt ë: + Dù ¸n c«ng ty Hµ §«: 0,0029 ha - ChuyÓn tõ ®Êt mÆt nưíc chưa sö dông sang ®Êt ë: + Dù ¸n c«ng ty Hµ §«: 0,1141 ha + Dù ¸n Nh¹c viÖn Hµ Néi: 0,1292 ha - ChuyÓn tõ ®Êt vưên sang ®Êt ë: 0,3788 ha *Gi¶m - ChuyÓn tõ ®Êt ë sang ®Êt x©y dùng: + Dù ¸n Trưêng mÇm non Trung Hoµ: 0,0120 ha + Dù ¸n Nam Trung Yªn: 0,0065 ha + Dù ¸n c«ng ty TNHH Hoa Phưîng Th¨ng Long: 0,2453 ha 3.2.4. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt chưa sö dông *Gi¶m · §Êt b»ng CSD - ChuyÓn sang ®Êt giao th«ng: + Dù ¸n Trung t©m y tÕ quËn CÇu GiÊy: 0,0303 ha + Dù ¸n trưêng mÇm non Trung Hoµ: 0,0180 ha - ChuyÓn sang ®Êt thuû lîi: + Dù ¸n trung t©m y tÕ quËn CÇu GiÊy: 0,0357 ha - ChuyÓn sang ®Êt vưên: 0,0961 ha - ChuyÓn sang ®Êt 2 lóa: 0,3851 ha · §Êt mÆt nưíc chưa sö dông: - ChuyÓn sang ®Êt giao th«ng: + Dù ¸n khu ®« thÞ Trung - Nh©n: 0,8538 ha + Dù ¸n c«ng ty Hµ §«: 0,1166 ha + Dù ¸n Nam Trung Yªn: 0,9094 ha - ChuyÓn sang ®Êt an ninh quèc phßng: + Dù ¸n khu ®« thÞ Trung - Nh©n: 0,0531 ha - ChuyÓn sang ®Êt ë: + Dù ¸n c«ng ty Hµ §«: 0,1141 ha + Dù ¸n Nh¹c viÖn Hµ Néi: 0,1292 ha *T¨ng - ChuyÓn tõ ®Êt mư¬ng thuû lîi bÞ c¸c dù ¸n chia c¾t lÊp mÊt mư¬ng: 0,0744 ha - §Êt thuû lîi bÞ c¸c dù ¸n chia c¾t kh«ng sö dông lµm mư¬ng chuyÓn vÒ ®Êt mÆt nưíc chưa sö dông: 0,9474 ha. 3.2.5. Xu hưíng sö dông ®Êt ®èi víi chưa sö dông Héi nghÞ Trung ư¬ng 7 kho¸ VII ®Ò ra chñ trư¬ng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ “C¶i biÕn nưíc thµnh nưíc cã c¬ së h¹ tÇng - kü thuËt hiÖn ®¹i, cã c¬ cÊ kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña søc s¶n xuÊt, møc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu nưíc m¹nh , x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Khi ®· cã nh÷ng bưíc tiÕn m¹nh mÏ trong c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµo cuèi thËp kû 2010 ViÖt Nam trë thµnh mét nưíc c«ng nghÞªp. Trung Hoµ tuy lµ mét phưêng nhưng tèc ®é ®« thÞ ho¸ ë ®©y diÔn ra m¹nh mÏ nªn nã còng ®ãng gãp trong c«ng cuéc ®æi míi nµy, vÊn ®Ò ®Çu tư, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®èi víi ®Êt chưa sö dông, bá hoang sÏ gióp cho ®Êt nưíc ta hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®Æt ra n©ng cao ®êi sèng x· héi c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. 3.3. NhËn xÐt chung Qua ph©n tÝch biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt sö dông ®Êt ta thÊy r»ng chØ trong thêi gian 3 n¨m mµ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp gi¶m víi sè lưîng tư¬ng ®èi lín. Do phưêng Trung Hoµ cã tèc ®é ®« thÞ ho¸ cao nªn diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®ưîc chuyÓn sang sö dông vµo ®Êt ë vµ ®Êt chuyªn dïng. Trong 3 n¨m nµy c¸c doanh nghiÖp trong nưíc còng như nưíc ngoµi ®Çu tư nhiÒu vµo phưêng Trung Hoµ cho c¸c dù ¸n như: Dù ¸n khu ®« thÞ Trung - Nh©n, dù ¸n Nam Trung Yªn, dù ¸n c«ng ty Hµ §«, dù ¸n khu siªu thÞ Bourboun Th¨ng Long, v¨n phßng ®¹i diÖn 60 tØnh thµnh... nªn ®Êt x©y dùng t¨ng nhanh ®ång thêi hÖ thèng ®ưêng giao th«ng còng ph¶i ®ưîc më réng ®Ó ®¸p øng ®ưîc sù ®ßi hái cña mét ®« thÞ cã tèc ®é ®« thÞ ho¸ cao. Sù chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông cña ®©t n«ng nghiÖp mét mÆt lµm cho ngưêi d©n mÊt tư liÖu s¶n xuÊt t¹o ra mét lùc lưîng lao ®éng dư thõa lín, mÆt kh¸c ®ã còng lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¹o ra mét bưíc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi v÷ng ch¾c theo hưíng dÞch vô kinh doanh. Dưíi søc Ðp cña sù ph¸t triÓn d©n sè vµ kinh tÕ - x· héi m¹nh mÏ nªn viÖc sö dông ®Êt ph¶i dùa trªn quan ®iÓm tiÕt kiÖm ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ tr¸nh l·ng phÝ ®Êt ®ång thêi cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hÖ sè sö dông ®Êt ®Ó ®¶m b¶o ph¸t triÓn ®êi sèng x· héi. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nhu cÇu sö dông ®Êt ngµy cµng gia t¨ng nhÊt lµ khu vùc cã møc ®é ®« thÞ ho¸ cao như phưêng Trung Hoµ. ViÖc ®¸nh gi¸ biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn rÊt lín. Th«ng qua sè liÖu biÕn ®éng ®Êt ®ai cña phưêng Trung Hoµ ®· cho thÊy trong mét thêi gian ng¾n 2000 - 2003 t×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai lín nhưng phưêng ®· qu¶n lý ®ưîc quü ®Êt mét c¸ch chÆt chÏ, hîp lý vµ ®óng ph¸p luËt. Sù biÕn ®éng nµy cã ¶nh hưëng tíi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña phưêng trong giai ®o¹n tíi. Sau 7 n¨m kÓ tõ khi chuyÓn ®æi tõ mét x· lªn mét phưêng. C«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ sö dông ®Êt ®· cã nh÷ng bưíc thay ®æi râ rÖt vµ kh¾c phôc ®ưîc nh÷ng tån t¹i do c¸c giai ®o¹n trưíc ®Ó l¹i. C«ng t¸c ®¨ng ký kª khai vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vÉn ®ưîc UBND phưêng tæ chøc thưêng xuyªn. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vÒ ®¬n vÞ hµnh chÝnh, nhu cÇu vÒ nhµ ë cña ngưêi d©n trë thµnh vÊn ®Ò bøc xóc, do nhËn thøc cña mét sè hé d©n vÒ ph¸p luËt ®Êt ®ai cßn h¹n chÕ nªn viÖc mua b¸n chuyÓn nhưîng b»ng viÖc viÕt giÊy trao tay kh«ng ®óng quy ®Þnh g©y khã kh¨n trong qu¶n lý ®Êt ®ai vµ c«ng t¸c cËp nhËt biÕn ®éng ®Êt ®ai cña ngµnh ®Þa chÝnh nãi riªng, cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña phưêng nãi chung. Tuy nhiªn sù biÕn ®éng nµy theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®· thóc ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña phưêng. Sù biÕn ®éng nµy lµ c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn ®Ó gióp chóng ta ®ưa ra nh÷ng ho¹ch ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong tư¬ng lai. Qua qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ biÕn ®éng sö dông ®Êt ®ai cña phưêng chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè trong ®ã sù ph¸t triÓn d©n sè, sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi cña phưêng lµ nh©n tè t¸c ®éng lín nhÊt. §Ó ®¹t ®ưîc nh÷ng môc tiªu kinh tÕ x· héi cña thµnh phè th× viÖc bè trÝ sö dông hîp lý quü ®Êt ®ai cã mét ý nghÜa rÊt quan träng, lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së ®Ó ®Çu tư ph¸t triÓn ®óng hưíng vµ æn ®Þnh cña hÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ x· héi. C«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai cña phưêng Trung Hoµ th«ng qua c¸c hå s¬ lưu tr÷ t¹i phưêng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· theo dâi qu¶n lý biÕn ®éng ®Êt ®ai lµ nhê cã: - Sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng Uû - Uû ban nh©n d©n phưêng. - Mèi quan hÖ ®oµn kÕt gi÷a c¸c ban, ngµnh chuyªn m«n vµ ®oµn thÓ trong phưêng. - §éi ngò c¸n bé qu¶n lý ®Êt ®ai ®ưîc ®µo t¹o vµ cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c chuyªn m«n. 2. KiÕn nghÞ §Êt n«ng nghiÖp lµ tư liÖu s¶n xuÊt cña ngưêi n«ng d©n nay do nhu cÇu ph¸t triÓn ®« thÞ lµm cho quü ®Êt n«ng nghiÖp gi¶m ®i nhanh chãng lµm mÊt tư liÖu s¶n xuÊt cña ngưêi d©n nªn sè lưîng lao ®éng thuÇn n«ng kh«ng cã viÖc lµm ngµy cµng nhiÒu. V× vËy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng lao ®éng thuÇn n«ng sang ph¸t triÓn dÞch vô t¹i chç, ph¸t triÓn nghÒ truyÒn thèng, nhµ nưíc t¹o ®iÒu kiÖn më trưêng d¹y nghÒ cho ngưêi trong ®é tuæi lao ®éng. Quy ho¹ch khu ®« thÞ míi vµ khu d©n cò khi thùc hiÖn quy ho¹ch cã ¶nh hưëng ®Õn h¹ tÇng kü thuËt cña khu d©n cư cò. Nhµ nưíc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Çu tư khu d©n cư cò cho phï hîp víi khu d©n cư míi: hÖ thèng cÊp, tho¸t nưíc, ®ưêng giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, n¬i sinh ho¹t v¨n hãa c«ng céng… môc lôc Trang PhÇn më ®Çu .........................................................................................................................1 chư¬ng1 : c¥ Së KHOA HäC CñA VÊN §Ò Sö DôNG §ÊT §AI .................................7 1.1. §Êt ®ai “tư liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt” ..................................................................... 7 1.1.1. §Æc ®iÓm t¹o thµnh ........................................................................................ 7 1.1.2. TÝnh h¹n chÕ vÒ sè lưîng ............................................................................... 7 1.1.3. TÝnh kh«ng ®ång nhÊt .................................................................................... 8 1.1.4. TÝnh kh«ng thay thÕ ....................................................................................... 8 1.1.5. TÝnh cè ®Þnh vÞ trÝ ........................................................................................... 8 1.1.6. TÝnh vÜnh cöu (kh¶ n¨ng mang tÝnh s¶n xuÊt) ............................................. 8 1.2. Vai trß vµ ý nghÜa cña ®Êt ®ai trong s¶n xuÊt cña x· héi ................................ 8 1.2.1. Trong c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp ................................................................ 9 1.2.2. Trong ngµnh n«ng nghiÖp ............................................................................. 9 1.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hưëng tíi viÖc sö dông ®Êt .............................................. 10 1.3.1. Nh©n tè tù nhiªn........................................................................................... 10 1.3.2. Nh©n tè kinh tÕ - x· héi ............................................................................... 12 1.3.3. Nh©n tè kh«ng gian ..................................................................................... 13 1.4. Xu thÕ ph¸t triÓn sö dông ®Êt ®ai .................................................................... 14 1.4.1.Sö dông ®Êt ph¸t triÓn theo chiÒu réng vµ tËp trung................................... 14 1.4.2. C¬ cÊu sö dông ®Êt ph¸t triÓn theo hưíng phøc t¹p ho¸ vµ chuyªn m«n ho¸ ........................................................................................................................... 14 1.5. BiÕn ®éng ®Êt ®ai ............................................................................................... 15 1.5.1. Kh¸i niÖm: .................................................................................................... 15 1.5.2. Nh÷ng ®Æc trưng cña biÕn ®éng ®Êt ®ai ...................................................... 17 1.5.3. ý nghÜa thùc tiÔn cña viÖc ®¸nh gi¸ biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai 18 chư¬ng 2: HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt phưêng Trung Hoµ ................................ 19 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi .......................................... 19 2.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn ........................................................................................ 19 2.1.2. Kinh tÕ x· héi................................................................................................ 20 2.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai cña phưêng Trung Hoµ n¨m 2000 vµ 2003 ...... 22 2.2.1. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña phưêng Trung Hoµ n¨m 2000 ....................... 22 2.2.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt phưêng Trung Hoµ n¨m 2003 ............................. 27 chư¬ng 3 : BiÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt cña phưêng Trung Hoµ thêi kú 2000 – 2003 .............................................................................................................. 33 3.1. DiÖn tÝch c¸c lo¹i h×nh sö dông cña phưêng Trung Hoµ thêi kú 2000 2003 33 3.2. Nguyªn nh©n biÕn ®éng t×nh h×nh sö dông ®Êt 2000 - 2003 .......................... 37 3.2.1. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp........................................................... 37 3.2.2. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng .......................................................... 38 3.2.3. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt ë.............................................................................. 41 3.2.4. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt chưa sö dông ......................................................... 42 3.2.5. Xu hưíng sö dông ®Êt ®èi víi chưa sö dông .............................................. 43 3.3. NhËn xÐt chung .................................................................................................. 43 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ................................................................................................... 44

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docHiện trạng sử dụng đất và biến động tình hình sử dụng đất thời kỳ 2000 - 2003, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy.doc
Luận văn liên quan