Đề tài Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội

Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm các yếu tố đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc hoạch định nhu cầu và khả năng cung ứng nguyên vật liệu được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rất nhiều loai sản phẩm khác nhau và có xu thế ngày càng đa dạng hoá những sản phẩm của mình. Để sản xuất mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi một số lượng các chi tiết, bộ phận và nguyên vật liệu rất đa dạng, nhiều chủng loại khác nhau. Hơn nữa lượng nguyên vật liệu cần sử dụng vào nhưngc thời điểm khác nhau thường xuyên thay đổi. Vì thế nên việc quản lý tốt nguồn vật tư đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng trong mọi thời điểm. Tổ chức hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tốt sẽ cung cấp kịp thời, chính xác cho các nhà quản lý và các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp. Để từ đó có thể đưa ra phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả . Nội dung của quá trình hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu là vấn đề có tính chất chiến lược, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội là một đơn vị kinh doanh, sản xuất lớn, chủng loại đa dạng. Chính vì vậy mà việc hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu taị Xí nghiệp rất được chú trọng, và là một bộ phận không thể thiếu trong toàn thể công tác quản lý của Xí nghiệp. Với nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp cho Xí nghiệp còn hạn chế nên việc hoạch định chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh là rất quan trọng và cần thiết. Bởi vì chiến lược hoạt động tối ưu là chiến lược làm cho tổng chi phí nhỏ nhất, khả năng quay vòng vốn nhanh nhất và lợi nhuận cao nhất. Do vậy, hoạch định tốt chiến lược sẽ góp phần quan trọng thực hiện việc nâng cao khả năng hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp một cách tối ưu nhất. Sau một thời gian thực tập tại Xí nghiệp, nhận thấy được tầm quan trọng của công tác hoạch định chiến lược, em đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội" Với mục đích là nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của nguyên vật liệu đối với một doanh nghiệp sản xuất. Nội dung cuả chuyên đề ngoài phần mở đầu, được chia làm 3 phần: Phần I : Những vấn dề lý luận cơ bản về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Phần II : Thực trạng công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội . Phần III : Hoàn thiện công tác hoạch định nhu cầu tại Xí nghiệp. Những giải pháp chiến lược trong thời gian tới.

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 2733 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghiÖp cã nhiªm vô chuyªn kinh doanh c¸c mÆt hµng vËt liÖu nh­ : xi m¨ng, s¾t thÐp, giÊy dÇu (®a chñng lo¹i ), ®ång thêi cßn lµm ®¹i lý ký göi cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, nh»m ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng còng nh­ sù tån t¹i cña xÝ nghiÖp. N¨m 1999 XÝ nghiÖp thµnh lËp thªm x­ëng s¶n xuÊt lÊy tªn lµ x­ëng c¸n thÐp Quang Trung, ®«ng thêi XÝ nghiÖp ®­îc ®æi tªn theo quyÕt ®Þnh sè 0582 TM/TCCB ngµy 08/02/1999 cña Bé th­¬ng m¹i víi tªn gäi: X Ý nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng Hµ Néi (viÕt t¾t lµ XN thÐp vµ VLXD). XÝ nghiÖp n»m trong hÖ thèng cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ l©m s¶n. V× vËy xÝ nghiÖp xÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc trong tæng thÓ h¹ch to¸n cña C«ng ty. XÝ nghiÖp ®­îc bæ sung con dÊu riªng theo thÓ thøc Nhµ N­íc quy ®Þnh. XÝ nghiÖp cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng: M· sè 6640442. Trô së cña XÝ nghiÖp : Sè 463 phè Minh Khai – Ph­êng VÜnh Tuy – QuËn Hai Bµ Tr­ng – Thµnh phè Hµ Néi. X­ëng c¸n thÐp Quang Trung ®Æt t¹i ph­êng Ph­¬ng LiÖt – QuËn Thanh Xu©n – Thµnh phè Hµ Néi Bé phËn thùc tËp: Phßng KÕ to¸n – Tæng hîp. Ng­êi trùc tiÕp gióp ®ì sinh viªn thùc tËp: Th¹c sü §Æng ThÞ R¹ng – Tr­ëng phßng KÕ to¸n. Sè ®iÖn tho¹i: 04.8622747 Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Gi¸m ®èc Phßng vËt t­ kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch Phßng kÕ to¸n Tæng hîp Ph©n x­ëng c¸n thÐp II Ph©n x­ëng söa ch÷a vµ c¾t ph«i Ph©n x­ëng c¾t nÊc ®ãng gãi Ph©n x­ëng gi¸n tiÕp Ph©n x­ëng c¸n thÐp I Ghi chó: Quan hÖ chØ ®¹o trùc tiÕp Quan hÖ ngang hµng vµ phèi hîp thùc hiÖn M« h×nh bé m¸y cña xÝ nghiÖp ®­îc h×nh thµnh gam cã 3 phßng nghiÖp vô tham m­u cho gi¸m ®èc (nh­ s¬ ®å). C¸c ph©n xö¬ng chÝnh boa gam 4 ph©n x­ëng vµ mét khèi gi¸n tiÕp nh­: Ban b¶o vÖ xÝ nghiÖp, tæ ®iÖn n­íc. Gi¸m ®èc: lµ ng­êi quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp theo ®óng chÕ ®é ph¸p luËt mµ Nhµ N­íc quy ®Þnh vµ ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc, lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ N­íc vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña XÝ nghiÖp Trong mèi quan hÖ tæng thÓ toµn XÝ nghiÖp, giams ®èc lµ ng­êi chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban, lµ ng­êi cã quyÕt ®Þnh cuèi cïng ®èi víi c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña toµn XÝ nghiÖp. §ång thêi Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh, s¾p xÕp c¸n bé d­íi sù phèi hîp cña c¸c phßng nghiÖp vô. Phßng tæng hîp: Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ mÆt nh©n sù vµ b¶o vÖ an ninh cho toµn XÝ nghiÖp, tham m­u cho l·nh ®¹o vµ ®Þnh ra ®­êng lèi x¾p xÕp, ph©n phèi lao ®éng mét c¸ch hîp lý. X©y dùng kÕ ho¹ch c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé khoa häc kü thuËt trong toµn bé XÝ nghiÖp t¹i mäi thêi ®iÓm cho Gi¸m ®èc x©y dùng chÕ ®é l­¬ng th­ëng, b¶o hiÓm x· héi. Ho¹ch ®Þnh mét c¸ch tæng thÓ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi XÝ nghiÖp, ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt cã sù tham kh¶o cña c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c,. sau ®ã tr×nh lªn Gi¸m ®èc xin duyÖt. Phßng kÕ ho¹ch: Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng vµ ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tr×nh lªn Gi¸m ®èc. Tr­íc hÕt lµ b¸m s¸t tõng c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cu¶ bé phËn chuyªn tr¸ch s¶n xuÊt cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t, ®«n ®èc viÖc s¶n xuÊt. Bé phËn kÕ ho¹ch: chuyªn vÒ lËp, ®­a ra c¸c kÕ ho¹ch s¶n xu¸t, nh­ vÒ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, sè s¶n phÈm cÇn ®¹t chØ tiªu… Tr­ëng phßng kÕ ho¹ch Phã phßng ho¹ch ®Þnh s¶n xuÊt xuÊt Phã phßng ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch Nh©n viªn gi¸m s¸t 2 Nh©n viªn gi¸m s¸t 1 Nh©n viªn ho¹ch ®Þnh 1 Nh©n viªn ho¹ch ®Þnh 2 Ghi chó : Quan hÖ chØ ®aon trùc tiÕp Quan hÖ ngang hµng phèi hîp thùc hiÖn Phßng vËt t­ kü thuËt: Phô tr¸ch vÊn ®Ò trang thiÕt bÞ kü thuËt, ho¹ch , phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ vÒ kÕ ho¹ch thay thÕ, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tr­ëng phßng kü thuËt vËt t­ Nh©n viªn gi¸m s¸t Nh©n viªn thiÕt kÕ Ghi chó : Quan hÖ chØ ®¹o trùc tiÕp Quan hÖ ngang hµng phèi hîp thùc hiÖn Phßng kÕ to¸n: D­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc, cã nhiÖm vô h¹ch to¸n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kÕ to¸n thèng kª, l­u tr÷ cung cÊp c¸c sè liÖu th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi, ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp t¹i mäi thêi ®iÓm cho Gi¸m ®èc vµ c¸c bé phËn cã liªn quan. Phßng kÕ to¸n gam 6 ng­êi, ®øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng chØ ®¹o ho¹t ®éng cña kÕ to¸n viªn trong phßng kÕ to¸n . KÕ to¸n tr­ëng: cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh vµ tæ chøc c«ng viÖc trong phßng kÕ to¸n , h­íng dÉn h¹ch to¸n chØ ®¹o ho¹t ®éng cña kÕ to¸n viªn trong phßng kÕ to¸n , gióp Gi¸m ®èc c«ng ty ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, c¸c chØ thÞ vÒ kÕ to¸n ®Òu do kÕ tr­ëng th«ng qua. Ngoµi ra kÕ to¸n tr­ëng cßn cã nhiÖm vô b¸o c¸o tµi chÝnh vµ thm m­u chÝnh s¸ch XÝ nghiÖp cho Gi¸m ®èc. C«ng t¸c kÕ to¸n ë XÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo thÓ thøc b¸o sè vÒ C«ng ty. T¹i phßng kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n thùc hiÖn tõ kh©u nhËp chøng tõ ph©n x­ëng , xö lý chøng tõ ®ã cho ®Õn kh©u ghi sæ vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n theo tõng quý göi vÒ C«ng ty. HiÖn nay XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n míi ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tµi chÝnh. VÒ h×nh thøc thanh to¸n, XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nh©t ký chøng tõ . §ay lµ h×nh thøc l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn trong nhiÒu n¨m. Trong phÇn chuyªn ®Ò, ng­êi viÕt cã ®i s©u vµo phÇn nguyªn vËt liÖu nªn chóng ta cÇn xem xÐt s¬ ®å h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ®ang ¸p dông t¹i XÝ nghiÖp. Vµ còng tõ s¬ ®å ®ã ta thÊy ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n cã nhiÖn vô rÊt quan träng kh«ng chØ víi c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n ®éc lËp mµ cßn n»n trong tæng thÓ mèi quan hÖ víi c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c . ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu B¸o c¸o tµi chÝnh NhËt ký chøng tõ sè 1, NKCT sè 5 Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ vËt liÖu B¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån vËt liÖu Sæ c¸i TK 152 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi ngµy §èi chiÕu kiÓm tra NhiÖm vô s¶n xuÊt XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i thÐp ®¸p øng cho nhu cÇu néi ®Þa . Víi nhiÖm vô ®ã, XÝ nghiÖp cã m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm réng kh¾p n­íc. BiÓu hiÖn lµ XÝ nghiÖp ®· liªn hÖ chµo hµng (tiÕp thÞ) vµ ký ®­îc hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm, cung cÊp vËt t­ réng kh¾p n­íc. XÝ nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng Hµ Néi­ëng s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp cã h¬n 300 c«ng nh©n lao ®éng (c¶ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ), cïng phèi hîp s¶n xuÊt d­íi ph©n x­ëng còng nh­ ®îc chia ra lµm 5 tæ s¶n xuÊt theo tõng b­íc c«ng nghÖ, ë mçi b­íc c«ng nghÖ l¹i cã c¸c quy tr×nh nhá lÎ kh¸c nhau t¹o nªn mét m¹ng líi ®Æc tr­ng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt thÐp. C¸c s¶n ph¶m cuèi cïng cã ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tèt hay kh«ng cßn tuú thuéc vµo ng­êi tiªu dïng vµ c¸c ®iÒu kiÖn sö dông , nh­ng mét c«ng nghÖ tèt lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt tèt. C¸c b­íc c«ng nghÖ cña XÝ nghiÖp ®­îc s¾p xÕp mét c¸ch hîp lý nªn cã thÓ tËn dông mét c¸ch tèi ®a søc lao ®éng còng nh­ nguyªn vËt liÖu. S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp Ph«i thÐp §ãng bã thÐp c¸c lo¹i N­íc M¸y n¾n M¸y c¾t M¸y c¸n tinh M¸y c¸n th« Lß nung 4. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt Nh×n chung vµi n¨m tr­íc ®©y , toµn bé C«ng ty còng nh­ XÝ nghiÖp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Mét phÇn do ch­a cã sù g¾n kÕt hoµn toµn , ®ång bé gi÷a c¸c phßng ban trong XÝ nghiÖp còng nh­ c«ng ty. Nh­ng phÇn lín lµ do thÞ tr­êng vËt liÖu cã sù biÕn ®éng m¹nh. Nh­ng gÇn ®©y víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn XÝ nghiÖp cïng víi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña l·nh ®¹o Xi nghiÖp kÕt hîp víi nh÷ng thö nghiÖm trong c«ng cuéc ®æi míi tõng phÇn cña ®Êt n­íc ®· t¹o ra nh­ngx kinh nghiÖm quý b¸u, khoa häc c«ng nghÖ g¾n víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, thÝch nghi dÇn víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Víi tinh thÇn d¸m nghÜ d¸m lµm, d¸m chiu tr¸ch nhiÖm, l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ®· tõng b­íc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n. C¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp võa häc võa lµm kÕt hîp víi kinh nghiÖm. XÝ nghiÖp ®· tõng b­íc trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, ®µu t­ x©y dùng kÕ ho¹ch ph­¬ng ¸n tiªu thô, mua nguyªn vËt liÖu. §éi ngò c«ng nh©n viªn tay nghÒ dÇn ®­îc n©ng cao vµ ngµy cµng hoµn thiÖn. L·nh ®¹o XÝ nghiÖp lu«n cè g¾ng t×m hiÓuhu cÇu tiªu dïnh cña thÞ tr­êng vµ ®­a vµo s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn , kiªn tr× cñng cè thÞ tr­êng truyÒn thèng, tõng b­íc më réng thÞ tr­êng míi, më thªm nhiÒu ®¹i lý b¸n hµng vµ giãi thiÖu s¶n phÈm ë kh¾p c¸c thÞ tr­êng . Do vËy mµ t×nh h×nh snr xuÊt cña XÝ nghiÖp còng ®i vµo thÕ dù ®Þnh vµ cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn toµn diÖn . Cô thÓ viÖc mua nguyªn vËt liÖu: XÝ nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o linh ho¹t, thu mua vËt t­ víi ph­¬ng ch©m ®©u cã vËt t­ rÎ, cã ch¸t l­îng lµ mua t¨ng c­êng kh¶ n¨ng dù phßng vËt t­, phuc vô s¶n xuÊt. C¸c kÕ ho¹ch vÒ nguyªn vËt liÖu ®Òu ®­îc ho¹ch ®Þnh, v¹ch ra mét c¸ch cô thÓ , ho¹ch ®Þnh lu«n lu«n tiÕn hµnh tr­íc mét b­íc so víi nhu cÇu, nh­ng cã tÝnh dÕn sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng nh­: nhu cÇu thÞ tr­êng, thÞ tr­êng tiÒm n¨ng… §ång thêi còng tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp, cña ng­êi c«ng nh©n. §ã chÝnh lµ c«ng t¸c s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp : XÝ nghiÖp ®· ®­a ra c¬ chÕ kho¸n s¶n phÈm tíi c«ng nh©n, cã chÕ ®é th­ëng phï hîp víi ng­êi lao ®éng, cã quy chÕ th­ëng ph¹t nghiªm minh, qu¶n lý tètvËt t­, thùc hµnh tiÕt kiÖm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xu¸t kinh doanh. VÒ tiªu thô s¶n phÈm: Víi ph­¬ng ch©m coi träng ng­êi tiªu dïng, ®­a s¶n phÈm ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng. Cã thÓ nãi tõ khi thµnh lËp thªm x­ëng c¸n thÐp , kÕt hîp víi viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng, XÝ nghiÖp ®· tõng b­íc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Cô thÓ ta thÊy ®­îc qua chØ tiªu sau: N¨m Doanh thu (tû ®ång) Tæng s¶n l­îng Tæng quü l­¬ng (1000®) Lîi nhuËn (1000®) Kinh doanh S¶n xuÊt Kinh doanh S¶n xuÊt 2000 14.652 6.75 68570 686850 282370 52340 2001 12.630 8.64 8627 794860 248965 12852 2002 16.850 8.92 8934 823468 297360 13062 Ph­¬ng h­íng cña C«ng ty trong n¨m tíi, tæng doanh thu ®¹t 35 tû ®ång, s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh 10.000 tÊn, lao ®éng 450 ng­êi, l­¬ng b×nh qu©n 850.000®/ng­êi/th¸ng. Nh×n mét c¸ch tæng quan, vµi n¨m gÇn ®©y XÝ nghiÖp ho¹t ®éng kh¸ tèt : cô thÓ doanh thu t¨ng qua c¸c n¨m víi nh÷ng møc ®é kh¸c nhau lµm cho tæng quü l­¬ng t¨ng lªn vµ tæng lîi nhuËn t¨ng theo, lµm tæng s¶n l­îng t¨ng m¹nh. XÝ nghiÖp ®ang thùc hiÖn viÖc tinh gi¶m bé m¸y biªn chÕ, s¾p xÕp l¹i bé m¸y tæ chøc, phèi kÕt hîp mét c¸ch chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban nh»m môc ®Ých t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp còng nh­ toµn C«ng ty. II. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c cung øng nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp A. §Æc ®iÓm vËt liÖu cña xÝ nghiÖp Theo øng dông cña s¶m phÈm mµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra th× s¶m phÈm cña xÝ nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng lµ s¶m phÈm thuéc hµng c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ra vËt liÖu x©y dùng, khèi l­îng s¶m phÈm cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra lµ rÊt lín. Do ®ã, vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶m phÈm còng rÊt lín. VËt liÖu cña xÝ nghiÖp chñ yÕu cã s¶m phÈm trªn thÞ tr­êng trong n­íc nh­ ph«i thÐp, than, c¸c s¶m phÈm hoµn thiÖn tõ c«ng nghÖ c¸n thÐp, ®óc gang … Ta thÊy vËt liÖu cña xÝ nghiÖp lµ s¶m phÈm cña nghµnh chÕ biÕn vµ khai th¸c, v× vËy rÊt thuËn lîi ®èi víi xÝ nghiÖp. Bëi v× vËt liÖu dïng trong s¶n xuÊt lu«n cã s½n trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Do vËy, viÖc thu mua NVL ®èi víi xÝ nghiÖp còng dÔ dµng. XÝ nghiÖp kh«ng ph¶i ®Çu t­ vèn lín cho dù tr÷ NVL. Gi¸ c¶ NVL nãi chung biÕn ®éng theo gi¸ thÞ tr­êng. S¶m phÈm cña xÝ nghiÖp lµ s¶m phÈm s¶n xuÊt phôc vô trùc tiÕp cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, sinh ho¹t. Do ®ã ®ßi hái s¶m phÈm ph¶i cã chÊt l­îng cao, ph¶i ®¶m b¶o ®­îc tiªu chuÈn c«ng nghiÖp. Nh­ vËy vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ph¶i ®­îc kiÓm tra kü l­ìng theo quy ®Þnh tr­íc khi ho¹ch ®Þnh mua, ®èi víi vËt liÖu ®· mua vÒ nhËp kho ph¶i ®­îc b¶o qu¶n tèt. ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cña vËt liÖu ®· cã kh«ng Ýt ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp, tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nguån cung cÊp NVL cña xÝ nghiÖp bao gåm mua cña c¸c C«ng ty vµ t­ nh©n trong n­íc. 2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu. NVL t¹i xÝ nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng gåm rÊt nhiÒu lo¹i vµ nhiÒu thø cã néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông kh¸c nhau. §Ó cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøc tæng hîp, ho¹ch ®Þnh chi tiÕt víi tõng lo¹i còng nh­ tiÖn lîi cho viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶m phÈm, cÇn thiÕt ph¶i n¾m râ ®­îc t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n lo¹i vËt liÖu trªn c¬ së néi dung kinh tÕ, vai trß vµ t¸c dông cña tõng lo¹i NVL. T¹i xÝ nghiÖp hiÖn nay vËt liÖu ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: * NVL chÝnh (TK 1521): Lµ ®èi t­îng lao ®éng chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu ®Ó h×nh thµnh lªn s¶m phÈm míi nh­ lµ ph«i thÐp c¸c lo¹i * VËt liÖu phô (TK 1522): Lµ ®èi t­îng lao ®éng tuy kh«ng cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶m phÈm. Nh­ng vËt liÖu cã t¸c dông nhÊt ®Þnh vµ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶m phÈm nh­ c¸p PVC, que hµn, èng nèi, giÊy gi¸p … * Nhiªn liÖu (TK 1523): Lµ mét lo¹i vËt liÖu khi sö dông nã cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt l­îng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nhiªn liÖu dïng trùc tiÕp vµo quy tr×nh c«ng nghÖ nh­ s¶n xuÊt than cñi, cñi kh«, mì chÞu nhiÖt. * Phô tïng thay thÕ söa ch÷a (TK 1524): Lµ chi tiÕt phôc vô m¸y mãc, thiÕt bÞ mµ xÝ nghiÖp mua s¾m, dù tr÷ phôc vô cho viÖc söa ch÷a c¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc, thiÕt bÞ cho tõng lo¹i m¸y nh­: vßng bi, d©y culoa, bu l«ng, lß xo … * Nguyªn vËt liÖu kh¸c (TK 1528): Bao gåm: Chæi ®¸nh xi, bét mµu, xi m¨ng tr¾ng, ve ®á , c¸p ®iÖn. ViÖc ph©n lo¹i vËt liÖu gióp cho viÖc qu¶n lý vËt liÖu ®­îc dÔ d¹ng h¬n. Dùa trªn c¬ së ph©n lo¹i nµy, xÝ nghiÖp theo dâi ®­îc sè l­îng chÊt l­îng cña tõng thø vËt chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ. Tõ ®ã ®Ò ra h×nh thøc h¹ch to¸n phï hîp. C«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu: XuÊt ph¸t tõ viÖc chi phÝ vËt liÖu trong ®iÒu kiÖn kü thuËt hiÖn nay cßn chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶m phÈm: ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i chÆt chÏ, an toµn vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng, chñng lo¹i ë tÊt c¶ c¸c kh©u tõ thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n lu«n ph¶i ®­îc ®Æt ra trong xÝ nghiÖp. ChÝnh v× vËy, quy chÕ qu¶n lý vËt liÖu ë xÝ nghiÖp rÊt ®­îc coi träng ë phßng kÕ to¸n vËt. Thùc tÕ chuyªn viªn theo dâi qu¶n lý vËt liÖu, thèng kª l­u tr÷ cung cÊp c¸c sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ sè liÖu nhËp xuÊt vËt liÖu thùc tÕ trong kú l­îng vËt t­ tån kho. C«ng t¸c b¶o qu¶n vµ sö dông vËt liÖu còng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý th«ng qua viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt tæ chøc vµ kinh tÕ. XÝ nghiÖp tæ chøc kho tµng bÕn b·i thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i NVL. Bªn c¹nh ®ã, xÝ nghiÖp sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm NVL ®¶m b¶o ®óng néi dung thùc hiÖn sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, h¹n chÕ s¶m phÈm háng, tr¸nh ®­îc l­îng mÊt m¸t h­ háng vËt liÖu. ThÓ hiÖn xÝ nghiÖp tæ chøc viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn chÕ ®é thu mua theo ®óng tiÕn ®é thêi gian. XÝ nghiÖp tæ chøc kho tµng bÕn b·i. Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n víi tõng nguyªn vËt liÖu. ChÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt liÖu ë xÝ nghiÖp ®­îc quy ®Þnh râ rµng, c¸n bé vËt t­ cã chÕ ®é thu mua vËt liÖu, tr­íc hÕt ph¶i kiÓm tra xem xÐt kü l­ìng chÊt l­îng vËt liÖu, gi¸ c¶ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng s¶m phÈm. Thñ tôc nhËp xuÊt vËt liÖu ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ vµ ph¶i tu©n thñ theo nguyªn t¾c tÝnh cò nhu cÇu sö dông ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô s¶n xuÊt, cô thÓ lµ s¶n xuÊt theo th¸ng. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña gi¸m ®èc xÝ nghiÖp duyÖt vµ ®Þnh møc chi phÝ NVL s¶n xuÊt s¶m phÈm. Khi cã nhu cÇu ph¸t sinh, c¸n bé ph©n x­ëng xuÊt kho lÜnh vËt t­ do phßng kÕ to¸n lËp, thñ kho c¨n cø vµo sè l­îng ghi trªn phiÕu lÜnh vËt t­ ®Ó xuÊt kho. Trªn phiÕu lÜnh vËt t­ thùc tÕ cã ghi râ rµng tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. * §¸nh gi¸ vËt liÖu: Lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng theo nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, vÒ nguyªn t¾c ta thÊy kÕ to¸n nhËp, xuÊt, tån kho NVL ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ. T¹i xÝ nghiÖp, nguån cung cÊp NVL chñ yÕu do mua ngoµi. Do vËy, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc mua b¸n, xÝ nghiÖp ®· ®¸nh gi¸ NVL nh­ sau: - §èi víi NVL nhËp kho: Gi¸ NVL ®­îc bé phËn kÕ to¸n tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho bao gåm: Gi¸ mua theo ho¸ ®¬n nhËp vµ chi phÝ vËn chuyÓn thùc tÕ ph¸t sinh khi mua bao gåm chi phÝ bçc dì, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vËt t­ tõ n¬i mua vÒ xÝ nghiÖp. Chi phÝ cña bé phËn thu mua, bé phËn thu mua ®éc lËp, c«ng t¸c phÝ cña c¸n bé thu mua, gi¸ trÞ vËt t­ hao hôt (nÕu cã) trõ c¸c kho¶n chiÕt khÊu (nÕu cã). VËt liÖu nhËp kho cña xÝ nghiÖp chñ yÕu tõ nguån mua ngoµi, chi phÝ thu mua ®· tÝnh trong gi¸ mua cña NVL. V× vËy mµ h×nh thøc mµ xÝ nghiÖp tæ chøc thu mua NVL ®· tÝnh trong gi¸ thu mua NVL, nªn trong khi vÒ nhËp kho, bé phËn kÕ to¸n cã thÓ tÝnh ngay ra gi¸ thùc tÕ. - §èi víi NVL xuÊt kho: Hµng ngµy khi xuÊt kho NVL, c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, gi¸ trÞ vËt liÖu ®Òu ph¶i phèi hîp kÕt hîp víi nhau trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. VËt liÖu cña xÝ nghiÖp ®­îc sö dông vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c lo¹i vËt liÖu nµy khi xuÊt kho ph¶i kiÓm tra cÈn thËn vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng. Khi cã nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt vËt t­, c¸c ph©n x­ëng ph¶i b¸o c¸o lªn phßng kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu hao vËt t­. BiÓu 1 §¬n vÞ XN ThÐp vµ VLXD PhiÕu nhËp kho MÉu 01-VT Q§ sè 1141-TC/QD Ngµy 5 th¸ng 2 n¨m 2001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÇu khÝ H¶i Phßng Chøng tõ sè: 025228 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm NhËp vµo kho: NVL chÝnh Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Ghi chó Xin nhËp Thùc nhËp Ph«i thÐp 100 x 100 kg 116800 1750 204400000 Céng 204400000 Céng thµnh tiÒn: (ViÕt b¨ng ch÷): Hai tr¨m linh bèn triÖu bèn tr¨m ngh×n ®ång Thñ kho Ng­êi giao KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu 2 §¬n vÞ: XN ThÐp vµ VLXD PhiÕu nhËp kho 193 MÉu 01-VT Q§ sè 1141-TC/QD Ngµy 8 th¸ng 2 n¨m 2001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty vËn t¶i Thµnh Trang Chøng tõ sè: 025229 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm NhËp vµo kho: Nguyªn liÖu chÝnh Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Ghi chó Xin nhËp Thùc nhËp Ph«i thÐp 60 x 60 kg 111241 111241 1620 180166680 Céng 180166680 Céng thµnh tiÒn: (ViÕt b¨ng ch÷): Mét tr¨m t¸m m­¬i triÖu mét tr¨m s¸u s¸u ngh×n s¸u tr¨m t¸m m­¬i ®ång. Thñ kho Ng­êi giao KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu 3. Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT - 311 Liªn 2 (Giao cho kh¸ch hµng) BT/99 - B No: 000336 Ngµy 1 th¸ng 2 n¨m 2001 §¬n vÞ b¸n : C«ng ty dÇu khÝ H¶i Phßng §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn V¨n ChuÈn §¬n vÞ: XN ThÐp vµ VLXD §Þa chØ: STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §V Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 + 2 Ph«i thÐp 100 x 100 Kg 116800 1750 204400000 Céng tiÒn hµng: 204400000 ThuÕ suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 10220000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 214620000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m m­êi bèn triÖu s¸u tr¨m hai m­¬i s¸u ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi hä tªn) (Ký, ghi hä tªn) (Ký, ghi hä tªn) BiÓu 4. Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT - 311 Liªn 2 (Giao cho kh¸ch hµng) BT/99 - B No: 000336 Ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2001 §¬n vÞ b¸n : C«ng ty vËn t¶i Thµnh Trang §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn V¨n ChuÈn §¬n vÞ: XN ThÐp vµ VLXD §Þa chØ: STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §V Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 + 2 Ph«i thÐp 60 x 60 kg 111241 1620 180166680 Céng tiÒn hµng: 180166680 ThuÕ suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 9008334 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 189175014 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m t¸m m­¬i chÝn triÖu b¶y m­¬i ng×n kh«ng tr¨m m­êi bèn ®ång. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi hä tªn) (Ký, ghi hä tªn) (Ký, ghi hä tªn) BiÓu 5 §¬n vÞ: XN ThÐp vµ VLXD PhiÕu xuÊt kho MÉu 01-VT §Þa chØ Q§ sè 1141-TC/QD Ngµy 16 th¸ng 2 n¨m 2001 Hä vµ tªn ng­êi nhËn hµng: ¤ng Ng« Hoµng Hoµ Ph©n x­ëng c¸n thÐp I Lý do xuÊt kho: S¶n xuÊt thÐp (NVL chÝnh) STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Ghi chó Yªu cÇu Thùc nhËp 01 02 Ph«i thÐp (100 x 100) Ph«i thÐp (60 x 60) kg kg 3600 10.000 3600 10.000 Céng 13600 BiÓu sè 6 §¬n vÞ: XN ThÐp vµ VLXD Ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho sè 140 Ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2001 Hä vµ tªn ng­êi mua: XuÊt t¹i kho: LÖnh ®iÒu ®éng sè: Ngµy ®i ……..\…….\ ngµy ®Õn ……\ …..\ STT Quy c¸ch s¶m phÈm vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng hay träng l­îng Ghi chó 01 Phèi thÐp (60 x 60) Kg 49870 BiÓu sè 7 §¬n vÞ: XN ThÐp vµ VLXD PhiÕu xuÊt kho MÉu 02-VT §Þa chØ Q§ Tªn nh·n hiÖu s¶n phÈm: Phèi thÐp 60 x 60 §¬n vÞ tÝnh: kg TT Chøng tõ TrÝch yÕu Sè l­îng s¶n phÈm Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n S N NhËp XuÊt Tån A B C D 1 2 3 8/2 5/2 6/2 20/2 101 122 125 140 Th¸ng 1 n¨m 2001 C«ng ty dÇu khÝ H¶i Phßng C«ng ty dÇu khÝ H¶i Phßng Ph©n x­ëng c¸n thÐp I Ph©n x­ëng c¸n thÐp I 111241 60.000 10.000 49870 50.000 161241 221241 Céng T2/2001 60000 500642 490642 BiÓu sè 8 §¬n vÞ: XN ThÐp vµ VLXD PhiÕu xuÊt kho MÉu 02-VT §Þa chØ Q§ Tªn nh·n hiÖu s¶n phÈm: Phèi thÐp 100 x 100 §¬n vÞ tÝnh: kg TT Chøng tõ TrÝch yÕu Sè l­îng s¶n phÈm Ký xo¸ nh·n cña kÕ to¸n S N NhËp XuÊt Tån A B C D 1 2 3 5/2 5/2 11/2 20/2 93 138 87 125 Th¸ng 1 n¨m 2001 C«ng ty vËn t¶i Thµnh Trang Ph©n x­ëng c¸n thÐp I C«ng ty vËn t¶i Thµnh Trang Ph©n x­ëng c¸n thÐp I 116800 36000 68590 45600 49500 Céng T2/2001 162400 164590 47310 BiÓu sè 9: B¸o c¸o tån kho vËt liÖu chÝnh STT Tªn vËt t­ s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh Tån T1 NhËp T2 XuÊt T2 Tån T2 … 3 4 5 … Ph«i (60 x 60) Ph«i (100 x 100) Ph«i (85 x 85) Kg Kg Kg 50.000 49000 37000 500642 162400 183170 490642 164490 154720 60.000 47310 65450 B. Mét sè nguyªn t¾c cung øng NVL ®­îc ¸p dông t¹o xÝ nghiÖp. 1. Cung øng vËt t­ theo sè l­îng Yªu cÇu ®Çu tiªn ®èi víi viÖc cung øng NVL cho s¶n xuÊt lµ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng. NghÜa lµ, nÕu cung cÊp víi sè l­îng qu¸ lín, d­ thõa sÏ g©y ra ø ®äng vèn (nÕu kh«ng ph¶i lµ NVL cã tÝnh chÊt thêi vô). Nh­ng ng­îc l¹i nÕu cung cÊp kh«ng ®ñ vÒ sè l­îng sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh phÇn lín lµ do thiÕu NVL. Trong thùc tÕ, xÝ nghiÖp ®· tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng NVL theo tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch: Tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch cung øng NVL lo¹i i (i=) = Sè l­îng NVL lo¹i i thùc tÕ nhËp kho trong kú Sè l­îng NVL lo¹i i cÇn mua (theo kÕ ho¹ch trong kú) Sè l­îng NVL lo¹i i (i=) cÇn mua theo kÕ ho¹ch trong kú ®­îc x¸c ®Þnh b»ng nhiÒu c¸ch. XÝ nghiÖp ¸p dông c¸ch tÝnh l­îng NVL cÇn dïng theo sè l­îng thµnh phÈm hoÆc chi tiÕt cÇn s¶n xuÊt trong kú. Mi = q . mi Mi: Nhu cÇu vÒ sè l­îng lo¹i NVL i trong kú q: Sè l­îng s¶m phÈm hay chi tiÕt s¶n xuÊt trong kú mi: §Þnh møc hao phÝ NVL i cho mét ®¬n vÞ s¶m phÈm hoÆc chi tiÕt. VÝ dô: Trong th¸ng 5/2002 xÝ nghiÖp nhËp sè l­îng thÐp th« f 16 lo¹i 3: 700574 kg ®Ó s¶n xuÊt cöa thÐp cho C«ng ty XD 26 - BqP - §Þnh møc hao phÝ NVL thÐp th« nµy cho 4 ®¬n vÞ s¶m phÈm cöa thÐp lµ: 1946 kg. - Sè l­îng cña thÐp cÇn s¶n xuÊt lµ: 350 Tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch cung øng vÒ khèi l­îng NVL lo¹i thÐp th« = 700574 = 1,0285 350 x 1946 Hay viÖc thu mua NVL v­ît kÕ ho¹ch 2,85% 2. Cung øng vËt t­ theo chñng lo¹i Theo ph­¬ng ph¸p thùc tÕ xÝ nghiÖp, chial µm 2 lo¹i: - VËt liÖu cã thÓ thay thÕ ®­îc: lµ lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ sö dông t­¬ng ®­¬ng, khi sö dông kh«ng lµm thay ®æi lín ®Õn chÊt l­îng s¶m phÈm. Khi ph©n tÝch lo¹i vËt liÖu nµy, ngoµi c¸c chØ tiªu vÒ sè l­îng, chÊt l­îng cÇn chó ý ®Õn chØ tiªu chi phÝ (gi¸ c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu thay thÕ). - VËt liÖu kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc: lµ lo¹i vËt liÖu mµ trong thùc tÕ kh«ng cã vËt liÖu kh¸c thay thÕ hoÆc nÕu thay thÕ sÏ lµm thay ®æi tÝnh n¨ng, t¸c dông cña s¶m phÈm (cô thÓ nh­: thÐp th« 3 lo¹i, gang lo¹i 1) VÝ dô: Trong n¨m 2002 doanh nghiÖp thùc hiÖn cung øng vËt liÖu nh­ sau: STT Tªn vËt liÖu Sè l­îng cung cÊp Sè thùc nhËp Hoµn thµnh vÒ chñng lo¹i 1 ThÐp th­êng trßn 70 80 70 2 ThÐp th« vu«ng 80 90 80 3 ThÐp dÑt 30 20 40 4 Gang lo¹i 1 90 120 90 5 ThÐp th« lo¹i 1 40 40 40 Céng 310 350 320 Theo sè l­îng (+ 12,9%) Sè tuyÖt ®èi: 350 - 310 = 40 (tÊn) XÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ vÒ sè l­îng lµ 12,9% Theo chñng lo¹i: (3,2%) 3. Cung øng vËt t­ vÒ mÆt ®ång bé §Ó s¶n xuÊt 1 lo¹i s¶m phÈm, cÇn nhiÒu lo¹i vËt t­ kh¸c nhau theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. MÆt kh¸c c¸c vËt liÖu nµy kh«ng thÓ thay thÕ b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c ®­îc. ChÝnh v× thÕ, mµ viÖc cung øng vËt t­ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt ®ång bé míi t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÝ dô: Cã sè liÖu ë xÝ nghiÖp th¸ng 6/ 2002 §¬n vÞ: TÊn Tªn vËt liÖu Sè cÇn nhËp Sè thùc nhËp Tû lÖ % hoµn thµnh cung øng Sè sö dông ®­îc Sè l­îng % ThÐp th­êng trßn 70 40 57 30 42 ThÐp th« lo¹i 1 30 38 126 26 86 Gang lo¹i 1 60 50 80 50 83 Sè l­îng vËt liÖu thùc nhËp so víi sè l­îng cÇn nhËp ®¹t tû lÖ kh¸c nhau, trong ®ã ®¹t tû lÖ cao nhÊt lµ lo¹i vËt liÖu thÐp th« lo¹i 1 b»ng 126%, thÊp nhÊt lµ lo¹i vËt liÖu thÐp th­êng trßn b»ng 57%. Nh­ng sè liÖu sö dông sÏ phô thuéc vµo nhãm hoÆc lo¹i vËt liÖu ®¹t tû lÖ % thÊp nhÊt (vËt liÖu C). Do vËy, kh¶ n¨ng kú tíi, doanh nghiÖp chØ cã thÓ hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cao nhÊt lµ 42%. Thùc tÕ xÝ nghiÖp ®¹t 40% trong th¸ng 6 n¨m 2002 §ã gäi lµ hÖ sè sö dông ®ång bé 4. Cung øng vÒ mÆt chÊt l­îng Thùc tÕ xÝ nghiÖp chØ ¸p dông ph­¬ng ph¸p chØ sè chÊt l­îng NVL (ICL), bá qua ph­¬ng ph¸p hÖ sè lo¹i kh«ng phï hîp. ChØ sè chÊt l­îng NVL lµ tû sè gi÷a gi¸ b¸n bu«n b×nh qu©n cña NVL thùc tÕ víi gi¸ b¸n bu«n b×nh qu©n cung øng theo kÕ ho¹ch ChÊt l­îng = S MiK SiK S MiK MiK: Khèi l­îng NVL tõng lo¹i theo cÊp bËc chÊt l­îng lo¹i i kú thùc tÕ vµ kú h¹ch to¸n (tÝnh theo ®¬n vÞ hiÖn vËt) SiK: §¬n gi¸ NVL tõng lo¹i theo cÊp bËc chÊt l­îng lo¹i i kú h¹ch to¸n ChÊt l­îng cµng lín h¬n 1 chøng tá chÊt l­îng NVL thùc tÕ nhËp kho cµng cao. VÝ dô: Cã sè liÖu cña xÝ nghiÖp th¸ng 8/2002 ThÐp th­êng trßn Gi¸ mua b×nh qu©n 1 lÇn (1000®) Sè cÇn cung øng Sè thùc nhËp Sè l­îng (tÊn) Thµnh tiÒn (1000®) Sè l­îng (tÊn) Thµnh tiÒn (1000®) Lo¹i I 90 60 7000 80 9000 Lo¹i II 80 40 3800 30 2600 Lo¹i III 70 30 2600 30 3500 Céng 130 13400 140 15100 ICL = Theo kÕ ho¹ch: Theo thùc tÕ: Nh­ vËy chÊt l­îng cung øng thÐp th­êng trßn thùc tÕ tèt h¬n so víi kÕ ho¹ch 5. Cung øng vËt t­ theo tÝnh chÊt kÞp thêi Th¸ng 8/2001, cã sè liÖu sau ë c¸c xÝ nghiÖp. Nguån vËt t­ Ngµy nhËp Sè l­îng (tiÒn) §¶m b¶o nhu cÇu trong th¸ng Cßn l¹i kh«ng cÇn dïng trong th¸ng Sè l­îng Sè ngµy 1. Tån ®Çu th¸ng 1/4 60 60 12 - 2. NhËp lÇn 1 15/4 40 40 8 - 3. NhËp lÇn 2 29/4 110 10 2 100 Tæng céng 210 110 22 100 XÝ nghiÖp ®· tiªu dïng cho s¶n xuÊt s¶m phÈm b×nh qu©n trong mét ngµy ®ªm lµ 5 tÊn th× nhu cÇu vÒ vËt t­ A trong th¸ng lµ 150 tÊn. VËy sè tån ®Çu th¸ng lµ 60 tÊn cã thÓ ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt trong 12 ngµy, nh­ng v× ®Õn ngµy 15/4 míi nhËp ®­îc vËt t­, nªn 2 ngµy (13 vµ 14/4) kh«ng cã vËt t­ ®Ó s¶n xuÊt. NhËp lÇn thø hai vµo ngµy 29/4 nh­ng ®Õn ngµy 28/4 kh«ng cã vËt t­ ®Ó s¶n xuÊt (6 ngµy). VËy, do nhËp vËt t­ kh«ng kÞp thêi theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt, nªn trong th¸ng 4 sè ngµy ®¶m b¶o vËt t­ ®Ó s¶n xuÊt chØ cã 22 ngµy, cßn 8 ngµy doanh nghiÖp ph¶i ngõng s¶n xuÊt v× kh«ng cã vËt t­. Trong ®ã, sè l­îng vËt t­ hiÖn cã cña doanh nghiÖp tÝnh c¶ trong th¸ng 4 lµ 210 tÊn. V­ît nhu cÇu lµ 60 tÊn. §iÒu nµy cho thÊy, khi ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng vËt t­ kh«ng ph¶i chØ th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, chÊt l­îng mµ cßn ph¶i xem xÐt c¸c chØ tiªu kh¸c n÷a 6. Cung øng vËt t­ theo tiÕn ®é vµ nhÞp ®é cung øng. §©y lµ ph­¬ng ph¸p mang nÆng tÝnh lý thuyÕt, rÊt Ýt doanh nghiÖp ¸p dông nguyªn t¾c nµy, vµ nã kh«ng t¹o ra hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. C. Thùc tÕ t×nh h×nh dù tr÷ NVL t¹i xÝ nghiÖp. Nguyªn vËt liÖu dù tr÷ bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i NVL chÝnh, NVL phô, nhiªn liÖu, ®éng lùc, c«ng cô lao ®éng ®­a vµo tiªu dïng s¶n xuÊt s¶m phÈm. Dù tr÷ NVL cho s¶n xuÊt lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Do ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ ph¸t triÓn chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt lµm cho s¶m phÈm nµy cña doanh nghiÖp trë thµnh lo¹i vËt t­ cña doanh nghiÖp kh¸c nÕu s¶m phÈm ®ã tiªu dïng cho s¶n xuÊt. MÆt kh¸c s¶m phÈm ®­îc s¶n xuÊt ë n¬i nµy nh­ng tiªu dïng s¶m phÈm ®ã l¹i ë n¬i kh¸c. Thêi gian s¶n xuÊt s¶m phÈm kh«ng khíp víi thêi gian vµ tiÕn ®é tiªu dïng s¶m phÈm Êy. ViÖc vËn chuyÓn s¶m phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng ®­îc thùc hiÖn b»ng nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ vËy, sù liªn tôc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®­îc b¶o ®¶m b»ng c¸ch dù tr÷ c¸c lo¹i vËt t­. 1. Dù tr÷ th­êng xuyªn Dïng ®Ó ®¶m b¶o vËt t­ cho s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp tiÕn hµnh ®­îc liªn tôc gi÷a hai kú cung øng nèi tiÕp nhau cña bé phËn cung øng. Dù tr÷ th­êng xuyªn dïng ®Ó ®¶m b¶o vËt t­ cho s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc víi ®iÒu kiÖn lµ l­îng vËt t­ thùc tÕ nhËp vµo vµ l­îng vËt t­ thùc tÕ xuÊt ra hµng ngµy trïng víi kÕ ho¹ch. 2. Dù tr÷ b¶o hiÓm XÝ nghiÖp chØ ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp: - Møc tiªu dïng vËt t­ b×nh qu©n trong 1 ngµy ®ªm thùc tÕ cao h¬n so víi kÕ ho¹ch. §iÒu nµy th­êng x¶y ra khi cã sù thay ®æi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo chiÒu s©u hoÆc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kh«ng thay ®æi nh­ng møc tiªu hao NVL t¨ng lªn. - L­îng vËt t­ nhËp gi÷a 2 kú cung øng nèi tiÕp nhau thùc tÕ Ýt h¬n so víi kÕ ho¹ch (trong khi møc tiªu dïng vµ l­îng vËt t­ vÉn nh­ cò) - Chu kú cung øng gi÷a hai kú cung øng nèi tiÕp nhau thùc tÕ dµi h¬n so víi kÕ ho¹ch. Trªn thùc tÕ t×nh h×nh dù tr÷ b¶o hiÓm chñ yÕu lµ do nguyªn nh©n cung øng vËt t­ kh«ng æn ®Þnh. ChÝnh v× thÕ, xÝ nghiÖp ph¶i tæ ch­c kh©u cung øng ®Ó ®¶m b¶o ®Õn møc tèi ®a dù tr÷ b¶o hiÓm, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. 3. Dù tr÷ theo thêi vô Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo thêi ®iÓm. XÝ nghiÖp tuy nhiªn cã ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy vµo thêi ®iÓm s¶n xuÊt ®Æc biÖt cuèi cïng (th¸ng, quü …) D. T×nh h×nh sö dông NVL vµo s¶n xuÊt s¶m phÈm cña xÝ nghiÖp. Sö dông tiÕt kiÖm NVL lµ mét trong nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶m phÈm, t¨ng møc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Bëi vËy, viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông NVL vµo s¶n xuÊt s¶m phÈm ®­îc xÝ nghiÖp tiÕn hµnh th­êng xuyªn ®Þnh kú trªn c¸c mÆt. Khèi l­îng NVL, ®Þnh møc tiªu hao NVL ®Ó s¶n xuÊt ra ®¬n vÞ s¶m phÈm. 1. T×nh h×nh sö dông khèi l­îng NVL vµo s¶n xuÊt s¶m phÈm. ChØ tiªu l­îng NVL dïng cho s¶n xuÊt s¶m phÈm cña xÝ nghiÖp. L­îng NVL dïng s¶n xuÊt s¶m phÈm = L­îng NVL xuÊt cho s¶n xuÊt s¶m phÈm - L­îng NVL cßn l¹i ch­a hoÆc kh«ng dïng ®Õn L­îng NVL cßn l¹i ch­a dïng ®Õn cuèi kú kiÓm kª th­êng cã sù chªnh lÖch kh«ng ®¸ng kÓ. NÕu l­îng NVL cßn l¹i ch­a hoÆc kh«ng dïng ®Õn b»ng 0, th×: L­îng NVL dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm = L­îng NVL xuÊt cho s¶n xuÊt s¶n phÈm Møc biÕn ®éng tuyÖt ®èi = Khèi l­îng NVL tiªu dïng thùc tÕ x 100 % Khèi l­îng NVL kú kÕ ho¹ch VÝ dô: §¬n vÞ: tÊn VËt liÖu N¨m Th¸ng KLNVL dïng thùc tÕ KÕ ho¹ch ThÐp trßn 2001 6 625 600 Gang th« 2002 4 428 540 Møc biÕn ®éng tuyÖt ®èi th¸ng 6/2001 = Møc biÕn ®éng tuyÖt ®èi th¸ng 4/2001 = Nh­ vËy, khèi l­îng NVL tiªu dïng thùc tÕ cho s¶n xuÊt s¶m phÈm thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch 6/2001 t¨ng 4,16%, 4/2002 gi¶m 20,75% Vµ nh­ thÕ theo sè tuyÖt ®èi th× 6/2001 xÝ nghiÖp ®· sö dông NVL kh«ng tiÕt kiÖm so víi th¸ng 4/2002. * Ngoµi ra cßn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch møc tiªu dïng NVL cho s¶n xuÊt ®¬n vÞ s¶m phÈm, tæng møc chi phÝ NVL cho s¶n xuÊt s¶m phÈm. ChØ ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhá, lÎ hoÆc c¸c s¶m phÈm mang tÝnh n«ng s¶n, thùc phÈm. E. T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL t¹i xÝ nghiÖp. 1. T×nh h×nh chung vÒ nhu cÇu NVL t¹i xÝ nghiÖp. Theo nh­ sè liÖu ®· thu thËp vµ ph©n tÝch ë trªn t×nh h×nh nhu cÇu NVL gÇn ®©y lµ t­¬ng ®èi tèt, cô thÓ 2 n¨m gÇn nhÊt 2002, 2003. XÝ nghiÖp ®· vËn dông nhiÒu kh¶ n¨ng kh¸c nhau cho ho¹t ®éng ho¹ch ®Þnh nhu cÇu chiÕn l­îc. TÊt c¶ ®Òu dùa trªn c¬ së ph©n tÝch ho¹t ®éng cung øn chi tiÕt trong n¨m còng nh­ c¸c n¨m tr­íc ®ã. 2. Thùc tÕ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL t¹i xÝ nghiÖp. Thùc tÕ xÝ nghiÖp ®· ¸p dông m« h×nh ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL MRP, nh­ng d­íi d¹ng ®· ®­îc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña xÝ nghiÖp. a. Trong s¬ ®å quy tr×nh ho¹ch ®Þnh: * §Çu vµo: xÝ nghiÖp cã thªm hå s¬ møc ®é t­¬ng quan cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo. Nã ph¶n ¸nh viÖc dù b¸o vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu còng nh­ møc ®é t­¬ng thÝch víi c¸c yÕu tè ®Çu ra. * Qu¸ tr×nh xö lý: xÝ nghiÖp dïng ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh MRP nh­ sau: - Hå s¬ ho¸ ®¬n NVL, hå s¬ NVL dù tr÷ vµ hå s¬ møc ®é t­¬ng quan cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®­îc thùc hiÖn b»ng ch­¬ng tr×nh qu¶n lý Word accss vµ Power point. - LÞch tr×nh s¶n xuÊt ®­îc thùc hiÖn b»ng phÇm mÒm qu¶n lý Eras * §Çu ra: xÝ nghiÖp kh«ng ¸p dông viÖc b¸o c¸o nhu cÇu NVL hµng ngµy mµ thùc hiÖn 2 tuÇn mét lÇn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. b. Tr×nh tù ho¹ch ®Þnh nhu cÇu * B­íc 1: Ph©n tÝch kÕt cÊu s¶m phÈm. XÝ nghiÖp ngoµi viÖc ph©n lo¹i nhu cÇu thµnh nhu cÇu ®éc lËp vµ nhu cÇu phô thuéc cßn ph©n thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu trong tõng giai ®o¹n. Cô thÓ lµ trong 3 th¸ng ®Çu n¨m, c¸c quý Nh»m t¹o ra sù liªn tiÕp trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh gióp cho viÖc ho¹ch ®Þnh chi tiÕt, tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu hôt NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. * B­íc 2: TÝnh tæng nhu cÇu: Thùc tÕ, xÝ nghiÖp dïng phÇn mÒm kÕ to¸n Excel cËp nhËt th­êng xuyªn nhu cÇu c¸c th¸ng, quý. Trªn c¬ së ®ã tØnh tæng nhu cÇu thùc tÕ ¸p dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. * B­íc 3: TÝnh nhu cÇu thùc. XÝ nghiÖp lo¹i trõ mét tû lÖ phÕ phÈm theo kÕ ho¹ch kh«ng cÇn thiÕt nªn nhu cÇu thùc kh«ng cã thªm phÇn phÕ phÈm. Nhu cÇu thùc = Tæng nhu cÇu - Dù tr÷ hiÖn cã + Dù tr÷ an toµn * B­íc 4: X¸c ®Þnh thêi gian ph¸t ®¬n hµng hoÆc lÖnh s¶n xuÊt. Thùc tÕ xÝ nghiÖp x¸c ®Þnh thêi gian ph¶i ®Æt hµng hoÆc tù s¶n xuÊt = Thêi ®iÓm cÇn cã - Kho¶ng thêi gian cung øng hoÆc s¶n xuÊt cÇn thiÕt ®ñ ®Ó cung cÊp ®óng l­îng hµng yªu cÇu. VÝ dô: Cã sè liÖu sau ë xÝ nghiÖp. Trong kÕ ho¹ch n¨m 2002, xÝ nghiÖp nhËn ®­îc 2 ®¬n ®Æt hµng lµm cöa s¾t cì lín cho C«ng ty x©y dùng c¬ giíi 26 - Bé quèc phßng. Cô thÓ: Lµm 2000 chiÕc giao vµo tuÇn thø 4 vµ 300 chiÕc giao vµo tuÇn thø 8. Mçi c¸nh gåm 4 thanh thÐp f 32 vµ 2 khung (cã kÝch th­íc 2 x 3m) C¸c thanh thÐp ®­îc s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp, mçi thµnh mÊt 1 tuÇn. Khung ®­îc nhËp ngoµi víi thêi gian cung øng lµ 2 tuÇn. ViÖc l¾p r¸p c¸nh cöa mÊt 1 tuÇn. Cã lÞch tiÕp nhËn (dù tr÷ ban ®Çu) cña tuÇn 1 lµ 100 thanh thÐp. Thùc tÕ xÝ nghiÖp ®· ho¹ch ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p l­îng ®Æt hµng theo l« (nhu cÇu thùc) * X©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt: TuÇn 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè l­îng 200 300 * X¸c ®Þnh kÕt cÊu s¶n phÈm. C¸nh cöa Thanh thÐp (4) Khung (2) * Thêi gian biÓu l¾p r¸p TuÇn 1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 S¶n xuÊt s¶n xuÊt thanh thÐp thanh thÐp L¾p r¸p L¾p r¸p c¸nh cöa c¸nh cöa Mua khung Mua khung Bëi v× ph¶i cã 200 c¸nh cöa ®Ó giao vµo ®Çu tuÇn thø 4 vµ do kh«ng cã dù tr÷ s½n cã vµo thêi kú ®ã nªn nhu cÇu thùc sÏ lµ 200 c¸nh cöa. LÞch tiÕp nhËn ca tuÇn thø 4 sÏ lµ 200 c¸nh cöa. Do viÖc l¾p r¸p tèn 1 tuÇn nªn lÞch ®Æt hµng ph¸t ra vµo ®Çu tuÇn thø 3. Còng t­¬ng tù nh­ vËy ta cã lÞch ®Æt hµng ph¸t ra vµo ®Çu tuÇn thø 7 ®Ó tuÇn thø 8 cã 300 c¸nh cöa. LÞch ®Æt hµng ph¸t ra vµo ®Çu tuÇn thø 3, nghÜa lµ ë thêi ®iÓm ®ã tæng nhu cÇu ph¶i cã 200 x 2 = 400 khung. Do kh«ng cã dù tr÷ mong ®îi nªn nhu cÇu thùc lµ 400 khung vµo ®Çu tuÇn thø 3. Nh­ng thêi gian ®Æt hµng v× ph¶i mua ngoµi mÊt 2 tuÇn nªn ph¶i ®Æt hµng vµo tuÇn thø nhÊt. T­¬ng tù nh­ vËy cã tæng nhu cÇu vµ nhu cÇu thùc ®èi víi ®¬n hµng 300 c¸nh cöa lµ b»ng nhau vµ b»ng 600 khung. Thêi gian ®Æt hµng ph¶i vµo ®Çu tuÇn thø 5. §èi víi c¸c thanh thÐp khi xÐt ®¬n hµng 200 c¸nh cöa còng cÇn ph¶i cã 800 thanh vµo ®Çu tuÇn thø 3. ë ®©y do cã 100 thanh dù tr÷ nªn nhu cÇu thùc lµ: 800 - 100 = 700 thanh. Ta ph¶i ph¸t ®¬n hµng theo kÕ ho¹ch vµo ®Çu tuÇn thø 3 vµ lÞch s¶n xuÊt b¾t ®Çu tuÇn thø 2. T­¬ng tù víi ®¬n hµng c¸nh cöa 300 ph¶i ph¸t lÖnh ®¬n hµng vµo ®Çu tuÇn thø 7 víi tæng nhu cµu lµ 1200 thanh vµ lÖch s¶n xuÊt 1200 thanh ph¶i b¾t ®Çu tõ tuÇn thø 6. * §Æt hµng theo l« (nhu cÇu thùc) TuÇn 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè l­îng 200 300 C¸nh cöa Thêi gian l¾p r¸p b»ng 1 tuÇn Tæng nhu cÇu 200 300 L­îng tiÕp nhËn theo tiÕn ®é Dù tr÷ hiÖn cã Nhu cÇu thùc 200 300 L­îng tiÕp nhËn ®Æt hµng theo kÕ ho¹ch 200 300 L­îng ®¬n hµng ph¸t ra theo kÕ ho¹ch 200 300 Khung cöa Thêi gian l¾p r¸p b»ng 2 tuÇn Tæng nhu cÇu 400 600 L­îng tiÕp nhËn theo tiÕn ®é Dù tr÷ hiÖn cã Nhu cÇu thùc 400 600 L­îng tiÕp nhËn ®Æt hµng theo kÕ ho¹ch 400 600 L­îng ®¬n hµng ph¸t ra theo kÕ ho¹ch 400 600 Thanh gç Thêi gian s¶n xuÊt b»ng 1 tuÇn Tæng nhu cÇu 800 1200 L­îng tiÕp nhËn theo tiÕn ®é 100 Dù tr÷ hiÖn cã 100 100 100 Nhu cÇu thùc 700 1200 L­îng tiÕp nhËn ®Æt hµng theo kÕ ho¹ch 700 1200 L­îng ®¬n hµng ph¸t ra theo kÕ ho¹ch 700 1200 3. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kÝch cì l« hµng 3.1. Mua theo l« Theo ph­¬ng ph¸p nµy lµ cÇn b»ng nµo mua b»ng Êy, ®óng thêi ®iÓm cÇn. XÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy lµ hîp lý bëi c¸c l« hµng cña xÝ nghiÖp ®Æt th­êng xuyªn, l­îng dù tr÷ cung cÊp ®óng lóc tèn Ýt chi phÝ l­u kho. 3.2. Ph­¬ng ph¸p c©n ®èi c¸c giai ®o¹n bé phËn Thùc chÊt lµ ph­¬ng ph¸p ghÐp l« sao cho tæng chi phÝ dù tr÷ ®¹t møc thÊp nhÊt cã thÓ: Cì l« ®­îc x¸c ®Þnh EPP = Chi phÝ ®Æt hµng Chi phÝ l­u kho 1 ®¬n vÞ hµng trong 1 giai ®o¹n 4. Tæ chøc c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh XÝ nghiÖp ph©n bæ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh cho phßng kÕ ho¹ch. Nh­ng thùc tÕ cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a phßng kÕ ho¹ch víi phßng kÕ to¸n tæng hîp còng nh­ c¸c phßng ban kh¸c. Cô thÓ: §Ó cã c¸c sè liÖu chi tiÕt vÒ NVL còng nh­ t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån kho s¶m phÈm phôc vô cho viÖc ph©n tÝch, ®­a ra kÕ ho¹ch th× phßng kÕ ho¹ch cÇn cã sù hç trî cña phßng KT - TH. C«ng t¸c nµy ph©n c«ng cô thÓ h¬n cho c¸n bé phßng kÕ ho¹ch * C¸n bé phô tr¸ch kÕ ho¹ch vËt t­: chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n tÝch sè liÖu chi tiÕt mµ phßng KTTH cung cÊp vµ kh¶ n¨ng cung øng cña NVL. Tõ ®ã v¹ch ra kÕ ho¹ch chiÕn l­îc. KÕt hîp víi c¸n bé phô tr¸ch kÕ ho¹ch tµi chÝnh ho¹ch ®Þnh kh¶ n¨ng cung cÇu NVL mét c¸ch tiÕt kiÖm nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt. D­íi sù ®iÒu phèi chung cña tr­ëng phßng kÕ ho¹ch, c¸n bé phô tr¸ch vËt t­ vµ tµi chÝnh th­êng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh mét c©ch chi tiÕt, cô thÓ. Tõ ®ã, phßng kÕ ho¹ch míi ®Ò xuÊt cho viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL cho giai ®o¹n tiÕp theo. PhÇn III Hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL t¹i XN. Nh÷ng gi¶i ph¸p chiÕn l­îc trong thêi gian tíi. I. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c 1. §¸nh gi¸ NVL HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cung víi yªu cÇu cña chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh, môc tiªu cña doanh nghiÖp ®Òu h­íng tíi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ngµy cµng n©ng cao lîi Ých kinh tÕ x· héi. V× vËy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý NVL mét c¸ch tiÕt kiÖm, sö dông ®óng ®èi t­îng, ®óng môc ®Ých, hao phÝ Ýt nhÊt, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nµy, xÝ nghiÖp ph¶i sö dông ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p tõ kh©u kü thuËt ®Õn qu¶n lý. T¹i xÝ nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi sù ®oµn kÕt vµ nhÊt trÝ cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, cïng víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña l·nh ®¹o xÝ nghiÖp víi tinh thÇn d¸m nghÜ, d¸m lµm. XÝ nghiÖp ®ang tõng b­íc th¸o gì khã kh¨n vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶. 2. Nh÷ng ­u ®iÓm c¬ b¶n cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL t¹i xÝ nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng Hµ Néi a. Tr­íc hÕt xÝ nghiÖp lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng kú cã nhu cÇu vÒ NVL lµ rÊt lín, hµng lo¹t nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, mÆt kh¸c do viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL trªn m¸y tÝnh cßn ch­a ®­îc chó träng nªn tr×nh tù ho¹ch ®Þnh nhu cÇu theo 4 b­íc ¸p dông thùc tÕ lµ hîp lý. b. §èi víi c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nãi chung, xÝ nghiÖp tæ chøc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu tr­íc khi ho¹ch ®Þnh kh¶ n¨ng cung øng. Trong kh¶ n¨ng cung øng ®· ®Æc biÖt chó träng ®Õn kh¶ n¨ng cung øng theo chñng lo¹i vµ sè l­îng. §©y lµ 2 yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh cung øng. V× thÕ mµ xÝ nghiÖp cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý tèt viÖc nhËp xuÊt NVL. Thùc hiÖn hÖ thèng ®Þnh møc NVL, do ®ã tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ NVL, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. c. Trong c«ng t¸c thu mua NVL, phßng cung øng vËt t­ cña xÝ nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÆt chÏ ngay tõ kh©u gi¸ cò, sè l­îng, kiÓm tra chÊt l­îng, vËt liÖu tr­íc khi lËp phiÕu nhËp kho. d. VÒ b¶o qu¶n, dù tr÷ vËt liÖu, xÝ nghiÖp dù tr÷ vËt t­ ë møc hîp lý, ®ñ ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt vµ kh«ng g©y ra ø ®äng vèn. Bªn c¹nh ®ã, kho cña xÝ nghiÖp ®­îc x©y dùng kh¸ tèt, phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt. e. VÒ c¸ch ph©n lo¹i NVL, xÝ nghiÖp ®· dùa vµo vai trß, c«ng dông vËt liÖu kÕt hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Ó ph©n chia NVL chÝnh, NVL phô, nhiªn liÖu. Vµ ph©n lo¹i nh­ vËy lµ hoµn toµn hîp lý, ®¶m b¶o thÝch hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ. f. §Æc biÖt xÝ nghiÖp ®· ¸p dung ph­¬ng ph¸p dù tr÷ b¶o hiÓm víi quü dù tr÷ b¶o hiÓm tuyÖt ®èi trong tõng giai ®o¹n, ®iÒu nµy thÓ hiÖn møc ®é vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp lu«n trong t×nh tr¹ng tèt. 3. Mét sè tån t¹i cÇn c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn a. Trong s¬ ®å quy tr×nh ho¹ch ®Þnh, xÝ nghiÖp lËp thªm hå s¬ møc ®é t­¬ng quan cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo. thùc ra hå s¬ nµy kh«ng cÇn thiÕt l¾m. vµ thùc tÕ xÝ nghiÖp cho thÊy hå s¬ nµy cã thÓ ghÐp vµo víi hå s¬ ho¸ ®¬n NVL, hå s¬ NVL dù tr÷. * §Çu ra: ViÖc xÝ nghiÖp kh«ng ¸p dông viÖc b¸o c¸o nhu cÇu NVL hµng ngµy mµ thùc hiÖn 2 tuÇn mét lÇn lµ ch­a hoµn toµn hîp lý. Bëi nh­ thÕ th× møc ®é cËp nhËt cña th«ng tin trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt ch­a ®Çy ®ñ. Thùc tÕ cho thÊy r»ng phßng kÕ ho¹ch th­êng ph¶i ph©n tÝch gép sè liÖu trong vßng 1 tuÇn, trong khi ®ã viÖc cung cÇu NVL diÔn ra hµng ngµy. §©y chÝnh lµ lý do gi¶i thÝch t¹i sao nhiÒu lóc NVL cña xÝ nghiÖp v­ît hay thÊp h¬n møc kÕ ho¹ch trong ng¾n h¹n. Do ®ã xÝ nghiÖp cÇn ¸p dông nghiÖp vô qu¶n lý b¸o c¸o NVL hµng ngµy. b. S¬ ®å h¹ch to¸n NVL ®ang ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp. Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ vËt liÖu NhËt ký chøng tõ sè 1 NKCT sè 5 Sè c¸i TK 152 B¸o c¸o tµi chÝnh ThÎ vµ sæ kÕ to¸n cho chi tiÕt vËt liÖu ThÎ vµ sæ kÕ to¸n cho chi tiÕt vËt liÖu (2) Nh­ trªn: thùc tÕ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¬ ®å vÉn ch­a hoµn toµn hoµn thiÖn. ë vÞ trÝ sè 2 cÇn thªm b¸o c¸o nhËp xuÊt NVL. B¸o c¸o nµy lµ nh©n tè quan träng tr­íc khi ®i ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh. Nh­ ®· nãi ë phÇn trªn: c¸n bé phô tr¸ch kÕ ho¹ch vËt t­ sau khi tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c sè liÖu b¸o c¸o cña bé phËn kÕ to¸n, cïng víi c¸n bé phô tr¸ch tµi chÝnh ®­a ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh hîp lý, tiÕt kiÖm chi phÝ nhÊt. c. Ph©n lo¹i NVL §Ó thuËn tiÖn trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL xÝ nghiÖp nªn x©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vËt t­. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, mçi thø vËt liÖu mµng mét sè liÖu riªng gäi lµ sè danh ®iÓm, mçi sè danh ®iÓm bao gåm nhiÒu ch÷ sè s¾p xÕp theo mét thø tù nhÊt ®Þnh. ®Ó chØ lo¹i, nhãm vµ thø. Muèn vËy th× doanh nghiÖp ph¶i ph©n lo¹i tµi kho¶n. TK 1521 NVL chÝnh TK 1522 NVL phô TK 152 Nhiªn liÖu TK 1524 Phô tïng thay thÕ TK 1528 NVL kh¸c. Trªn c¬ së ®ã, ®Ó qu¶n lý tèt tõng thø, lo¹i vËt liÖu trong tõng nhãm. Toµn bé c¸c danh ®iÓm vËt liÖu nªu trªn sÏ ®­îc thÓ hiÖn trªn sæ danh ®iÓm vËt liÖu. §iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trªn m¸y vi tÝnh nh­ t×nh h×nh hiÖn nay cña xÝ nghiÖp. MÉu sè danh ®iÓm vËt t­. Ký hiÖu Tªn nh·n hiÖu NVL §¬n vÞ §¬n gi¸ Ghi chó Nhãm vËt liÖu Danh ®iÓm vËt liÖu 1 2 3 4 5 6 1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 1521 - 01 Ph«i 100 x 100 Kg 1521 - 02 Ph«i 85 x 85 Kg 1521 - 03 Ph«i 60 x 60 Kg 1521 - 04 Ph«i 65 x 65 Kg 1522 Nguyªn vËt liÖu phô 1522 - 01 Trôc hµn Kg 1522 - 02 GiÊy gi¸p Kg 1522 - 03 D©y thÐp buéc Kg 1522 - 04 D©y ch× Kg 1522 - 05 Bét sa mèt Kg 1522 - 06 N­íc thuû tinh Kg 1522 - 07 ThÐp V6 Kg 1523 1523 - 01 Mì YC2 Kg 1523 - 02 DÇu diexen LÝt 1523 - 03 Cñi kh« Kg 1523 - 04 Than côc Kg 1524 Phô tïng thay thÕ 1522 - 01 Trôc c¸p Kg 1522 - 02 Chæi than C¸i 1522 - 03 Bu l«ng C¸i 1522 - 04 M¸y khoan C¸i 1522 - 05 D©y culoa Sîi 1528 NVL kh¸c 1522 - 01 èng sø C¸i 1522 - 02 èng nhùa C¸i 1522 - 03 Cót nhùa C¸i 1522 - 04 Vßng bi C¸i d. ViÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL §Ó viÖc tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh tèt h¬n n÷a, xÝ nghiÖp nªn chó träng h¬n tíi hÖ thèng m¸y vi tÝnh s½n cã. Sè l­îng m¸y vi tÝnh nh×n chung lµ kh¸ ®Çy ®ñ c¸c ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh t­¬ng ®èi cËp nhËt. Cô thÓ xÝ nghiÖp, ®Æc biÖt lµ phßng kÕ ho¹ch cÇn thiÕt phßng kÕ to¸n tæng hîp trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nhu cÇu trªn m¸y. Dïng phÇn mÒm “lioness” ph©n tÝch c¸c b­íc trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh. Víi viÖc x©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh kÕt cÊu s¶m phÈm, thêi gian l¾p r¸p mét c¸ch cô thÓ chi tiÕt. Tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu ®Æt hµng. Phßng kÕ ho¹ch sau khi ®­a ra nhu cÇu cô thÓ tõ viÖc ph©n tÝch cã thÓ dïng ch­¬ng tr×nh "Metastock" hay “Omni stock” ®Ó ho¹ch ®Þnh nhu cÇu. Tuy lµ ch­¬ng tr×nh ph©n tÝch ®Çu t­ chøng kho¸n nh­ng nÒn t¶ng c¬ b¶n cña nã vÉn tËp trung vµo kh¶ n¨ng cung vµ cÇu cña hµng ho¸. Cuèi cïng cã thÓ dïng “Power point” ®Ó thùc hiÖn mét tr×nh duyÖt ph©n tÝch b¸o c¸o tr­íc l·nh ®¹o. HiÖn nay xÝ nghiÖp míi dïng m¹ng “lanscape” m¹ng th«ng tin néi bé trong xÝ nghiÖp còng nh­ toµn C«ng ty. NÕu cã thÓ, xÝ nghiÖp cã thÓ vµo m¹ng toµn cÇu bëi nh÷ng th«ng tin trªn m¹ng lµ trùc tuyÕn vµ rÊt quan träng ®èi víi xÝ nghiÖp, ®Æc biÖt lµ th­¬ng hiÖu vµ s¶m phÈm. §iÒu nµy còng quan träng h¬n khi ta ®­îc chøng kiÕn hai ®ît héi chî th¸ng 3 vµ 4 n¨m 2003: Héi chî hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao vµ Héi chî Expo 2003. II. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL t¹i xÝ nghiÖp. 1. Phèi kÕt hîp h¬n n÷a chøc n¨ng gi÷a c¸c phßng ban trong xÝ nghiÖp. §©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã tèt hay kh«ng. §èi víi xÝ nghiÖp ®· cã sù liªn hÖ kh¸ chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn, nh­ng cô thÓ h¬n: phßng kÕ to¸n tæng hîp ph¶i th­êng xuyªn truyÒn sè liÖu, b¸o c¸o t×nh h×nh NVL … cho phßng kÕ ho¹ch mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ. Phßng tæng hîp vµ hµnh chÝnh víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ n¾m râ rµng, cô thÓ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp mäi mÆt. CÇn bè trÝ, tæ chøc nhiÒu cuéc häp giao ban, më réng toµn xÝ nghiÖp, qua ®ã thÊy ®­îc ­u nh­îc ®iÓm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp qua tõng giai ®o¹n, thÊy ®­îc nhu cÇu, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp. Phßng kü thuËt ®iÒu ®é s¶n xuÊt ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c ph©n x­ëng, thÊy ®­îc kh¶ n¨ng, ­u nh­îc ®iÓm ho¹t ®éng cña hÖ thèng m¸y mãc. Phï hîp víi lo¹i NVL nµo? s¶n xuÊt bao nhiªu s¶m phÈm trong thêi gian bao nhiªu th× phï hîp. Tõ ®ã kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho viÖc s¶n xuÊt. 2. Chñ ®éng t¹o nguån cung øng trªn c¬ së lu«n lu«n ho¹ch ®Þnh tr­íc mét b­íc nhu cÇu NVL. §©y lµ ho¹t ®éng cÇn thiÕt, kh«ng thÓ thiÕu mµ bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo còng ph¶i chñ ®éng thùc hiÖn, tuy nhiªn c¸ch thùc hiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn l¹i kh¸c nhau. §èi víi xÝ nghiÖp, nhu cÇu s¶n xuÊt cung øng diÔn ra hµng ngµy. §ßi hái ®éi ngò c¸n bé c¸c phßng ban cÇn chñ ®éng trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh. 3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kho b·i, nh»m ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng cung øng. HiÖn t¹i xÝ nghiÖp cã 2 kho NVL víi kh¶ n¨ng ch­a t­¬ng ®èi lín, tuy nhiªn x­ëng vËt liÖu x©y dùng c¬ khÝ Quang Trung - Thanh Xu©n cßn h¹n chÕ vÒ mét sè yÕu tè: ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn tíi kho, chøc h¹n chÕ vËt liÖu gang th« do ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é … Nh­ vËy cÇn tËp trung hoµn thiÖn kho nµy cña xÝ nghiÖp, t¨ng søc chøa ®iÒu kiÖn tèt h¬n … míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt cung øng ngµy cµng nhiÒu cña xÝ nghiÖp. KÕt luËn Cã thÓ nãi r»ng nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã ®­îc kÕt tinh vµo s¶m phÈm vµ lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña gi¸ thµnh s¶m phÈm. Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p qu¶n lý vµ ho¹ch ®Þnh nhu cÇu NVL, mçi doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p phï hîp víi ®iÒu kiÖn, t×nh tr¹ng cña doanh nghiÖp m×nh, tuy nhiªn bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng nhËn thÊy sù cÇn thiÕt vµ tÇm quan träng cña viÖc qu¶n lý NVL tõ kh©u thu mua, b¶o qu¶n, sö dông, h¹ch to¸n cho ®Õn ho¹ch ®Þnh tæng hîp chung. §Æc biÖt, tæ chøc tèt c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh kh«ng chØ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt mµ cßn cã ý nghÜa thiÕt thùc trong qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng cho s¶n xuÊt. Chuyªn ®Ò cña em ®· tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng Hµ Néi. Qua ®ã thÊy r»ng, trong viÖc ho¹ch ®Þnh nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ng còng cßn nhiÒu tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch thùc tÕ vµ vËn dông lý luËn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc nãi chung vµ ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu nãi riªng. ë xÝ nghiÖp, ®· cã nhiÒu b­íc s¸ng t¹o, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña xÝ nghiÖp. Kh©u qu¶n lý vËt t­ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, ®Þnh møc vËt t­ ®­îc x©y dùng chÝnh x¸c. §Ó gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nhá. Tuy nhiªn, do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn cã h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh. V× vËy, em mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn, sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó cho chuyªn ®Ò cña em cã ý nghÜa thùc tiÔn h¬n. Trong thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng Hµ Néi, em ®· nhËn ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña tiÕn sü: Phan Huy §­êng vµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ t¹i Phßng kÕ to¸n - tæng hîp còng nh­ c¸c phßng ban kh¸c trong toµn xÝ nghiÖp. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp TS. Tr­¬ng §oµn ThÓ, Khoa QTKDCN & XD - Bé m«n kinh tÕ c«ng nghiÖp - §¹i häc KTQD - NXB Thèng kª - Hµ Néi 2002 2. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh Khoa kÕ to¸n - KiÓm to¸n - §HKTQD - NXB Thèng kª - Hµ Néi - 2001 3. Thêi b¸o tµi chÝnh sè 5/99 4. T¹p chÝ ng©n hµng - sè 7, th¸ng 4/1998 5. B¸o ®Çu t­ chøng kho¸n - sè 159, ngµy 23/12/2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội.doc
Luận văn liên quan