Đề tài Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Chi Nhánh tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung từ nay đến năm 2015

Lời mở đầu Chương 1: Một số vấn đ? cơ sở lý luận và chiến lược kinh doanh của các Công ty, Doanh nghiệp 1.1. Tổng quan và chiến lược kinh doanh 1.1.1 Một số khái niệm và chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh 1.1.2 ? nghĩa của việc xây dựng hoặc hoàn thiện chiến lược kinh doanh trong công ty hay doanh nghiệp. 1.2. Nội dung của xây dựng chiến lược kinh doanh 1.2.1 Xuất phát tế sứ mệnh tầm nh́n xác đếnh mục tiêu của doanh nghiệp, công ty. 1.2.2 Phân tếch môi trường 1.2.2.1 Môi trường vĩ mô: (môi trường bên ngoài) 1.2.2.2 Các điểm mạnh và điểm yếu 1.2.2.3 Môi trường ngành 1.2.3 Xây dựng và hoàn thiện lựa chọn chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.4 Tổ chức thực hiện chiến lược 1.2.4.1 Xơy dựng bộ mỏy tổ chức thực hiện chiến lược 1.2.4.2 Chỉ đạo thực hiện chiến lược 1.2.4.3 Kiểm tra, đỏnh giỏ và đi?u chỉnh chiến lược Chương 2: Thực trạng của của việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại chi nhánh Tổng côngty máy & tbcn - Công ty cơ khí và xây lắp Miền trung. 2.1. Thực trạng và xác định mục tiêu chiến lược của Công ty thời gian qua 2.2. Thực trạng và phân tếch môi trường khi xây dựng chiến lược tại Chi nhánh TCT - Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung. 2.2.1 Yếu tố kinh tế 2.2.2 Yếu tố công nghệ: 2.2.3 Môi trường pháp luật 2.2.4 Nhà cung cấp 2.2.5 Khách hàng 2.2.6 Đối thủ cạnh tranh 2.3. Thực trạng và xây dựng và lựa chọn chiến lược của Chi nhánh Công ty cơ khí và xây lắp Miền trung trong thời gian qua. 2.3.1 Những căn cứ và sự cần thi?t của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược của Chi nhánh Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung. 2.3.2. Thực trạng việc xây dựng chiến lược của Chi nhánh trong thời gian qua. 2.3.3 K? hoạch sản xuất sau đầu tư là 2.4. Thực trạng và tổ chức thực hiện chiến lược ở Chi nhánh Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung. 2.4.1 Sơ lược và lých sử h́nh thành và phát triển chi nhánh Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung 2.4.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của Chi nhánh 2.4.3 K?t quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh - Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung qua các năm 2007-2009 2.4.3.1 Kết quả hoạt động SXKD từ 2006-2009 2.4.4 Bố t í nguồn nhân lực tại Chi nhánh 2.4.5 VÀ t́nh h́nh sản xuất sản phẩm và phân phối sản phẩm của Chi nhánh thời gian tế năm 2006 đến 2009 2.4.6 Về trang thiết bị? phục vụ công nghệ SX tại chi nhánh Chương 3: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Chi nhánh Tổng công ty - Côngty cơ khí và xây lắp Miền Trung 3.1. Hoàn thiện việc xác định mục tiêu của Chi nhánh tế 2010 -2015 3.1.1 Xác định mục tiêu của Chi nhánh tế nay đến 2015 3.1.2 Phân tếch các mục tiêu và các giải phảp hoàn thiện các mục tiêu 3.2. Phân tếch môi trường 3.3. Xây dựng và lựa chọn chiến lược 3.3.1 Xác định mục tiêu hoàn thiện 3.3.2 Huy động thêm nguồn vốn 3.4. Tổ chức thực hiện chiến lược 3.4.1 Phân công nguồn nhân lực 3.4.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín trên thị trường 3.4.3 Đa dạng hóa sản phẩm 3.4.4 Xây dựng và duy tŕ thương hiệu sản phẩm của Chi nhánh công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung. 3.4.5 Xây dựng hoàn thiện các kênh phân phối: 3.4.6 Tăng cường cải tiến kỹ thuật áp dụng những công nghệ mới trong sản xuất.

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1858 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Chi Nhánh tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung từ nay đến năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ờng hiện nay ngày càng mở rộng, nhu cầu vật tư hàng hoá ngày càng phong phú, tính chất cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn, và sự ra đời của một số các công ty, doanh nghiệp hay tập đoàn cơ khí khác đều tạo cho Chi nhánh những áp lực lớn về sản xuất. - Về nhân sự: Là một chi nhánh nên số lượng nhân viên còn hạn chế, trình độ năng lực chưa thực sự chuyên nghiệp; do đó chi nhánh còn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa ngành nghề và sản phẩm. Ä Cơ hội: - Hệ thống mạng lưới điện nông thôn ngày càng được hoàn thiện. Đó là điều kiện thuận lợi giúp cho chi nhánh phát huy được thế mạnh về việc đa dạng hóa sản phẩm của mình và được nhiều tổ chức cơ quan biết đến . - Nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng . Đó là điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chú trọng vào việc phát triển các cơ sở hạ tầng đường phố, khu dân cư mới; đồng thời với các chế độ thông thoáng về cơ chế, nên sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhà máy mới sẽ được đầu tư ở hai khu công nghiệp lớn trong tỉnh nhà, cũng như ở các tỉnh bạn, như vậy sẽ có cơ hội cho chi nhánh trong việc sản xuất các thiết bị cung cấp cho thị trường này. - Hệ thống chính trị pháp luật Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và khá ổn định. Điều này đã giúp cho chi nhánh yên tâm hơn trong việc kinh doanh, đầu tư và phát triển. Ä Thách thức: Do đặc điểm của ngành sản xuất cơ khí cần một khoản đầu tư lớn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, mặc dù rào cản nhập cuộc ngành này là không cao, thế nhưng việc ra đời các doanh nghiệp cơ khí mới là rất khó khăn. Tuy nhiên hiện nay việc hội nhập vào thị trường chung của thế giới thì thách thức cho các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam nói chung và Chi nhánh nói riêng là tưong đối có nhiều khó khăn thách thức, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp cơ khí nước ngoài đã nhìn thấy tiềm năng của ngành, việc gia nhập của các tập đoàn mạnh là một vấn đề thách thức lớn cho ngành cơ khí Việt Nam nói chung và Chi nhánh nói riêng;Thị trường ngày càng mở rộng, nhu cầu vật tư hàng hoá ngày càng phong phú nhưng tính chất cạnh tranh cũng ngày càng quyết liệt hơn do xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh, việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh sẽ gặp không ít sự cản trở nhất định. Chi nhánh nằm trong khu vực Miền trung, là một miền đất nghèo khó, không được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu. Điều này đã làm cho chi nhánh phải đứng trước những thức thách lớn làm cho quá trình hoạt động của chi nhánh khó có thể tiến triển nhanh được. 2.3. Thùc tr¹ng vÒ x©y dùng vµ lùa chän chiÕn l­îc cña Chi nh¸nh C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn trung trong thêi gian qua 2.3.1. Nh÷ng c¨n cø vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc x©y dùng vµ lùa chän chiÕn l­îc cña Chi nh¸nh C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung Ä C¨n cø ®Ó ®i ®Õn x¸c ®Þnh ®Þnh h­íng chiÕn l­îc: ThÞ tr­êng cña Chi nh¸nh ®Þnh h­íng theo néi dung cña quyÕt ®Þnh sè 186/2002/Q§-TTg ngµy 26/12/2002 cña ChÝnh phñ vÒ "chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020" theo h­íng phôc vô ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010-2015 mµ ChÝnh phñ ®· th«ng qua (trong ®ã phÇn néi ®Þa hãa ph¶i ®¹t ®­îc 60%-70% gi¸ trÞ). Ä Sù cÇn thiÕt cña viÖc x©y dùng vµ lùa chän chiÕn l­îc cña Chi nh¸nh C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung. C«ng ty C¬ ®iÖn vµ x©y dùng mµ tiÒn th©n lµ c«ng ty c¬ ®iÖn vµ x©y dùng & ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Qu¶ng Nam, lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3411/Q§-UB ngµy 9/12/1992 cña UBND tØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng (cò). QuyÕt ®Þnh tiÕp nhËn cña UBND tØnh Qñng Nam sè 697/Q§-UB ngµy 10/5/1997. Qua 10 n¨m ho¹t ®éng d­íi sù l·nh ®¹o cña UBND tØnh Qu¶ng Nam. C«ng ty ®· tõng b­íc tr­ëng thµnh, tuy nhiªn do c«ng ty lµ mét d¬n vÞ thuéc ®Þa ph­¬ng qu¶n lý nªn còng cã nh÷ngh¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ thÞ tr­êng vµ vèn ®Çu t­. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ph¸t triÓn tronggiai ®o¹n míi víi môc tiªu: §Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, tr­íc m¾t phôc vô cho ch­¬ngtr×nh ph¸t triÓn kinhtÕ MiÒn trung vµ t©y nguyªn, tõngb­íc më réng thÞ tr­êng trong ph¹m vi c¶ n­íc. §­îc sù ®ång ý cña UBND tØnh Qu¶ng Nam vµ sù chÊp thuËn cña Bé c«ng nghiÖp (nay lµ bé c«ng th­¬g), t¹i Q§ sè 2412/Q§-TCCB ngµy 24/9/2003 c«ng ty ®· trë thµnh ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty m¸y & TBCN - Bé c«ng nghiÖp; ngày 20 tháng 02 năm 2005, ban giám đốc công ty cơ điện và xây dựng quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ thuộc công ty cơ điện và xây dựng. Theo Quyết định số 436/QĐ ngày 19/5/2006 của Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp thì nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ được tách khỏi Công ty cơ điện và xây dựng và trở thành chi nhánh của tổng công ty và đổi tên thành Chi nhánh tổng công ty - Công ty Cơ khí và Xây lắp miền Trung cho đến ngày hôm nay. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty m¸y & TBCN chñ yÕu tËp trung ë hai miÒn B¾c vµ Nam, Chi nh¸nh lµ c¬ sì ®Çu tiªn cña Tæng ®ãng t¹i MiÒn Trung, ®ã lµ mét thuËn lîi cho Tæng c«ng ty nãi riªng vµ ngµnh c¬ khÝ nãi chung, trong viÖc tæ chøc chÕ t¹o, cung cÊp thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh ph¸t triÓnkinhtÕ cña ®Êt n­íc t¹i miÒn Trung vµ T©y Nguyªn. 2.3.2. Thùc tr¹ng viÖc x©y dùng chiÕn l­îc cña Chi nh¸nh trong thêi gian qua Ä X¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu cña chi nh¸nh: Chi nh¸nh TCT - C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung lµ Chi nh¸nh ®Çu tiªn cña Tæng c«ng ty m¸y & TBCN ®ãng t¹i MiÒn Trung. c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng hÇu hÕt ®Òu chñ yÕu tËp trung ë hai miÒn B¾c vµ Nam, viÖc cã mét ®¬n vÞ chÕ t¹o c¬ khÝ ®ãng t¹i khu vùc MiÒn Trung lµ mét thuËn lîi cho Tæng c«ng ty nãi riªng, vµ ngµnh c¬ khÝ nãi chung, trong viÖc tæ chøc chÕ t¹o, cung cÊp thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc t¹i MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn. §Ó ®¸p øng ®­îc môc tiªu trªn, ngoµi viÖc tËn dông l¹i c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ hiÖn cã (tõ c«ng ty c¬ ®iÖn Q.Nam), Chi nh¸nh cßn ph¶i ®Çu t­ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ míi nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cho Chi nh¸nh, ®­a Chi nh¸nh trë thµnh ®¬n vÞ chÕ t¹o c¬ khÝ m¹nh t¹i MiÒn Trung - T©y Nguyªn. ØX¸c ®Þnh vµ x©y dùng s¶n phÈm cho Chi nh¸nh: Ngay tõ khi ®­îc thµnh lËp l·nh ®¹o chi nh¸nh còng nh­ Tæng c«ng ty m¸y & TBCN ®· x¸c®Þnh: ThÞ tr­êng chÕ t¹o thiÕt bÞ toµn bé lµ réng lín, chñng lo¹i thiÕt bÞ rÊt ®a d¹ng, v× vËy s¶n phÈm tr­íc m¾t cña nhµ m¸y chØ tËp trung vµo mét sè nhãm s¶n phÈm mµ ®· cã ®Þa chØ tiªu thô hoÆc cã nhiÒu kh¶ n¨ng tiªu thô. Dù kiÕn c«ng suÊt nhµ m¸y 5000T s¶n phÈm/n¨m ph©nbæ vµo c¸c nhãm s¶n phÈm sau: - ThiÕt bÞ thñy c«ng cho c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn: Bao gåm c¸c c¸nh cöa van cung, van ph¼ng, ®­êng èng ¸p lùc, l­íi ch¾n r¸c, thiÕt bÞ vít r¸c .... - C¸c thiÕt bÞ ®ång bé: Cho c«ng ®o¹n b¨m chÆt t¹o liÖu, tÈy röa, xö lý m«i tr­êng cña nhµ m¸y giÊy; thiÕt nbÞ nghiÒn clanhker vµ lß nung clanhker, hÖ thèng xö lý khãi bôi cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng c«ng suÊt ®Õn 1.4triÖu tÊn/n¨m . + B×nh bån, träng t©m lµ c¸c lo¹i b×nh bån chÞu ¸p lùc cao + ThÐp kÕt cÊu khæ lín + ThÐp ®Þnh h×nh + Tæ hîp, c¨n chØnh, l¾p ®Æt vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm siªu tr­êng, siªu träng. 2.3.3. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt sau ®Çu t­ C¨n cø vµo viÖc x¸c ®Þnh vµ x©y dùng s¶n phÈm, Chi nh¸nh ®· cô thÓ hãa viÖc s¶n xuÊt b»ng kÕ ho¹ch cho c¸c n¨m nh­ sau: BiÓu 1: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt sau ®Çu t­ Danh môc §¬n vÞ: TÊn/n¨m N¨m SX thø 1 N¨m SX thø 2 N¨m SX thø 3 N¨m SX thø 4 1. ThiÕt bÞ cho thñy ®iÖn cì lín 2000 2000 2200 2500 2. ThiÕt bÞ toµn bé cho c¸c ngµnh kinh tÕ 0 200 700 1000 3. ThÐp kÕt cÊu 0 300 800 500 4. ThÐp h×nh 500 1000 1000 1000 2.4. Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc ë Chi nh¸nh C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung 2.4.1. S¬ l­îc vÒ lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn chi nh¸nh C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung Chi nh¸nh TCT m¸y & TBCN - C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn trung ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 19/5/2006, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, thuéc Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. Tªn gäi: Chi nh¸nh Tæng c«ng ty M¸y & TBCN - C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Mie Branch-Mien Trung-Mecanical and Contruc tion Company §Þa chØ: L« sè 8 - KCN §iÖn Nam - §iÖn Ngäc - Q.Nam 2.4.2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña Chi nh¸nh * C¸c phßng ban trong Chi nh¸nh: ØPhßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng: - Tham mưu cho giám đốc các công tác điều động, bố trí nhân sự, quản lý nhân sự, chế độ chính sách tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, thanh tra pháp chế, thủ tục ban hành văn bản, lưu giữ hồ sơ cán bộ, công nhân lao động và thực hiện các quyết định của giám đốc về cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. ØPhòng Hành chính - Quản trị: Tham mưu cho giám đốc về thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ, hành chính quản trị nội vụ cơ quan. ØPhòng kế toán - Tài chính: - Phòng kế toán tài chính làm chức năng tham mưu cho giám đốc Công ty về công tác Tài chính - kế toán & quản lý các nguồn vốn của Công ty. Lập & quản lý các thủ tục, chứng từ, hoá đơn về công tác tài chính - kế toán, lưu trữ hồ sơ kế toán theo đúng pháp luật hiện hành của Nhà nước & theo quy định của cấp trên. ØPhßng kÕ ho¹ch - kü thuËt - vËt t­ Phòng kế hoạch kỹ thuật có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác kế hoạch, lập dự án đầu tư, tham gia đấu thầu, quản lý hợp đồng kinh tế, hồ sơ dự toán, quản lý kỹ thuật chất lượng & tổ chức & giám sát sản xuất, đồng thời quản lý vật tư, thiết bị máy móc của đơn vị theo phân cấp. ØPhßng KCS: - Phòng KCS có chức năng tham mưu cho lãnh đạo, cũng như cùng với phòng kỹ thuật, xưởng nghiên cứu, kiểm tra đóng góp ý kiến việc lập quy trình công nghệ. - Kiểm tra chất lượng vật tư khi nhập vào kho vật tư, Kiểm tra chất lượng sản phẩm đã thành phẩm, cũng như kiểm tra, giám sát từng công đoạn sản xuất. Ø Xưởng sản xuất chính: - Bố trí & tổ chức dây chuyền sản xuất phù hợp, phối hợp cùng các phòng KCS, kỹ thuật - kế hoạch, thực hiện ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến. -Tham mưu cho lãnh đạo, trong việc bố trí & điều động hợp lý sử dụng lực lượng trực tiếp sản xuất cũng như máy móc thiết bị. Để việc sản xuất luôn luôn được diễn ra ở trạng thái nhịp nhàng. Ä S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña Chi nh¸nh GIÁM ĐỐC P.KH-KT P.KCS P.KH-KT - VẬT TƯ XƯỞNG SX CHÍNH Phòng KẾ TOÁN Phòng HC Phòng TC LĐTL KHO VẬT TƯ Ghi chú: Quan hệ chức năng Quan hệ trực tuyến Quan hệ hướng dẫn 2.4.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh - C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung qua c¸c n¨m 2007-2009 2.4.3.1. Kết quả hoạt động SXKD từ 2006-2009 Từ khi được thành lập, tuy thời gian đối với sự phát triển của một công ty là chưa nhiều, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất của tập thể cán bộ công nhân viên, công nhân lao động cho dù còn khiêm tốn, nhưng rất đáng ghi nhận, điều đó được thể hiện qua biểu sau: Biểu số 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2006-2009 Chỉ tiêu Đ.Vị Năm 2006 2007 2008 2009 So sánh 07/06 08/07 09/08 Tổng doanh thu có thuế tỷ đồng 1.22 7.2 31.2 39.2 590.16 433.3 125.64 Lợi nhuận thực hiện tỷ đồng -0.29 0.2 0.3 150 Các khoản nộp ngân sách tỷ đồng 0.092 0.34 1.57 1.95 369.56 461.76 124.2 Thu nhập BQ CBCNV/tháng triệu đ 1.3 1.5 2.5 2.7 115.3 166.6 108 (theo nghuồn số liệu từ phòng kế toán Chi nhánh CTCK & XL Miền Trung) Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy: - Về doanh thu có sự nhảy vọt vượt bậc, năm 2006 mới được thành lập Chi nhánh thực sự đi vào hoạt động từ tháng 7/2006 nhưng đến tháng 10/2006 lại bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 6. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao của tập thể CBCNV và công nhân, cùng với sự trợ giúp kịp thời từ tổng công ty máy & TBCN cũng như của của một số đơn vị bạn; năm 2007 tổng doanh thu của chi nhánh từ 1.22tỷ đồng đã lên đến 7.2tỷ đồng; đến năm 2008 tổng doanh thu đã lên đến 31.2tỷ đồng; năm 2009 con số là 39.2tỷ đồng, qua tính toán số liệu thì mức độ tăng trưởng của năm 2009 tăng có phần ít hợn so với năm 2007 và 2008; tuy nhiên đây cũng là điều dễ hiểu vì trongnăm 2009 có quá nhiều biến động về giá cả thị trường, giá cả nguyên vật liệu tăng, tình hình kinh tế chịu nhiếu ảnh hưởng từ nền kinh tế toàn cầu. - Về lợi nhuận: Qua số liệu cụ thể ở trên ta thấy hầu hết các năm sau cao hơn năm trước; năm 2006 chúng ta bị lỗ, nhưng đây là điều đã có trong kế hoạch; theo kế hoạch sản xuất của Chi nhánh thì 2 năm 2006 & 2007 sẽ lỗ cho cả hai năm là 0.5tỷ đồng; nhưng thực tế số lỗ của cả hai năm là 0.29tỷ, đây cũng có thể coi là một thành công của Chi nhánh; đến năm 2008 là 0.2tỷ đồng; năm 2009 là 0.3tỷ đồng; như vậy năm 2009 tăng 150% ; Sù gia t¨ng nµy chñ yÕu lµ do doanh thu n¨m thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch chø kh«ng ph¶i gi¶m chi phÝ. - C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Chi nh¸nh ®· hoµn thµnh ®Çy ®ñ chØ tiªu kÕ ho¹ch nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. - VÒ thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé CNV, c«ng nh©n lao ®éng ®Òu æn ®Þnh vµ n¨m sau ®Òu cã t¨ng h¬n n¨m tr­íc; Cô thÓ n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng lµ 115.3%; n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng lµ 166.6%; n¨m 2009 so víi n¨m 2008 t¨ng lµ 108%. So s¸nh møc thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng t¹i Chi nh¸nh, nÕu so víi møc sèng vµ t×nh h×nh gi¸ c¶ hiÖn nay th× ch­a ph¶i lµ cao, tuy nhiªn ®èi víi Chi nh¸nh lµ c¶ mét sù cè g¾ng rÊt ®¸ng ghi nhËn. 2.4.4 VÒ bè trÝ nguån nh©n lùc t¹i Chi nh¸nh Víi m« h×nh s¶n xuÊt cña Chi nh¸nh kh«ng ph¸i lµ lín, nªn viÖc bè trÝ nguån nh©n lùc t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n phï hîp víi m« h×nh s¶n xuÊt nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng, ®¹t vÒ chÊt l­îng, gän nhÑ. BiÓu sè 3: Bè trÝ nguån nh©n lùc cña Chi nh¸nh Trình độ 2006 2007 2008 2009 Ghi chú Tổng số lao động 58 67 69 70 Trong đó: Trên đại học 1 Đại học 8 8 11 10 Cao đẳng 2 2 2 2 THCN 3 3 3 3 Công nhân bậc 1/7 1 1 Côngnhânbậc 2/7 1 1 Côngnhân bậc 3/7 32 41 31 22 Công nhân bậc 4/7 5 5 15 24 Côngnhân bậc 5/7 1 1 1 1 Côngnhân bậc 6/7 trở lên 2 2 2 2 Lao động phổ thông 4 4 4 4 Chuyên gia điều động từ Tổng vào: † „ ƒ không tính trong tổng số (Theo sè liÖu tõ phßng tæ chøc lao ®éng chi nh¸nh) Ä Đánh giá khả năng của Công ty: * Điểm mạnh: - Đội ngũ lao động có trình độ tương đối đồng đều, tuổi đời đa phần còn trẻ nên hầu hết anh em CBCNV rất nhiệt tình và hăng hái trong công tác. - Chi nhánh luôn được sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của Tổng công ty máy & TBCN (Kinh nghiệm, nhân lực, vật lực, nguồn lực ...) - Hầu hết các MMTB đều mới, công nghệ hiện đại nên năng suất lao động, mức độ đáp ứng với khách hàng tương đối tốt. * Điểm yếu: - Là đơn vị phụ thuộc nên hấu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh đều mang tính thụ động. - Mặc dù MMTB tương đối hiện đại, tuy nhên do trình độ quản lý của Chi nhánh còn non kém nên chưa thật sự tận dụng khai thác được hết lợi thế đó. - Công tác điều hành sản xuất còn yếu: các khâu lập kế hoạch sản xuất, tực hiện sản xuất chưa chuyên nghiệp do đó làm cho năng suất lao động đạt yêu cầu + Điều hành sản xuất đôi khi còn chồng chéo, chính điều này làm cho cán bộ CNV khi làm việc không được thoải mái. 2.4.5. VÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ph©n phèi s¶n phÈm cña Chi nh¸nh thêi gian tõ n¨m 2006 ®Õn 2009 Tõ khi thµnh lËp Chi nh¸nh lu«n cã nh÷ng cè g¾ng kh«ng ngõng, trong c«ng t¸c s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm (chñ yÕu lµ s¶n phÈm thñy c«ng) ®¸p øng thÞ tr­êg, b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan, ®ã lµ c¸c thiÕt bÞ chi nh¸nh chÕ t¹o hiÖn nay ®· vµ ®ang ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh t¹i c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn. BiÓu sè 4: Danh s¸ch c¸c s¶n phÈm, c«ng tr×nh chÝnh Chi nh¸nh ®· gia c«ng chÕ t¹o TT SỐ HĐ TÊN CÔNG TRÌNH - TÊN SẢN PHẨM ĐVT SL GHI CHÚ 1 63/QT-CĐXD Công trình thuỷ điện A Vương tấn 535 20/4/06 2 42-06/ MIE-CKMT. Công trình thuỷ điện An Khê - Kanak tấn 61,7 18/5/06 3 05/MIE-MCC Công trình thuỷ điện Pleikrông tấn 100 20/9/06 - Đường ống áp lực vào Tuabin 4 88/KHĐT-MIE Công trình thuỷ điện Bắc Bình tấn 50,6 03/11/06 5 02A/ISC - MCC Công trình thuỷ điện Trà Linh 3 tấn 280 31/1/07 6 300307 CT TĐ AVương - PleiKrông tấn 11.2 31/1/07 7 54/MIE-TB&CT3 Công trình thuỷ điện Srêpork 3 tấn 720 17/9/07 8 16/MIE-TB&CT2 Công trình thuỷ điện A Vương tấn 4,65 14/4/08 9 21/MIE-TB&CT3 Công trình thuỷ điện Srêpork 3 tấn 200 13/5/08 10 23/MIE-TB&CT2 Công trình thuỷ điện Buôn Kuốp tấn 5,4 /5/08 11 04/HĐKT Gia công chế tạo 24 trụ cẩu 40 Tấn - Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng tấn 63 02/8/08 61/HĐ-MIE-TB&CT3 Công trình thuỷ điện An Khê - Ka Nak tấn 600 31/10/08 12 14/HĐ-MIE-TB&CT3 Công trình thuỷ điện Sê San 4A tấn 1.100 16/03/09 (Theo sè liÖu tõ phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Chi nh¸nh) VÒ s¶n phÈm cña Chi nh¸nh hÇu hÕt lµ c¸c s¶n phÈm siªu tr­êng siªu träng, do ®ã hÇu hÕt Chi nh¸nh ®Òu s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng, sau khi hoµn thµnh theo ®óng tiÕn ®é mµ bªn chñ c«ng tr×nh yªu cÇu, hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu, sau ®ã s¶n phÈm sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn vÞ trÝ h¹ng môc c«ng tr×nh vµ l¾p ®Æt ®­a vµo sö dông; Trong thêi gian vËn hµnh bªn Chi nh¸nh ®¶m b¶o chÕ ®é b¶o hµnh b¶o tr× theo nh­ cam kÕt trong hîp ®ång. 2.4.6. VÒ trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô c«ng nghÖ SX t¹i chi nh¸nh §Ó ®¸p øng ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, th× Chi nh¸nh ®· trang bÞ c¸c thiÕt bÞ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i ®¶m b¶o phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua sè liÖu. BiÓu sè 5: T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña Chi nh¸nh C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung TT Tµi s¶n cè ®Þnh Th¸ng n¨m l¾p ®Æt Tgian sdụng (nàm) Nguyªn gi¸ II. M¸y mãc thiÕt bÞ 9,732,652,608 1 Máy IK 12 BEETLE Seri máy :38448 6/2006 10 14,298,862 2 Máy IK 12 BEETLE Seri máy:38455 6/2006 10 14,298,862 3 Máy IK 12 BEETLE 9/2006 10 14,298,862 4 Máy vát mép Challenger26 Seri máy: 787 6/2006 12 188,950,546 5 Máy vát mép Challenger26 Seri máy: 13 188,950,546 6 Máy hàn chỉnh lưu 1 chiều 3 pha điều chỉnh bằng Thyistor, có khởi động hồ quang nóng Seri máy 1: NB 105009 4/2006 12 33,983,162 7 Máy hàn chỉnh lưu 1 chiều 3 pha điều chỉnh bằng Thyistor, có khởi động hồ quang nóng Seri máy 2: OF 106001 4/2006 12 33,983,162 8 Máy hàn chỉnh lưu 1 chiều 3 pha điều chỉnh bằng Thyistor, có khởi động hồ quang nóng Seri máy 3: OF 106011 6/2006 12 33,983,162 9 Máy hàn chỉnh lưu 1 chiều 3 pha điều chỉnh bằng Thyistor, có khởi động hồ quang nóng Seri máy 4: OD 103010 6/2006 12 33,983,162 10 Máy cắt ống tự động điều khiển từ xa AutoPicle -S 10 74,301,703 11 Máy hàn tự động dưới lớp thuốc diều khiển bằng Thyistor nguồn THT 102, xe INE TR/A Seri : 240864 6/2006 12 227,268,296 12 Máy hàn Mig/Mag Echo-652 Seri may:MB 156001 6/2006 12 61,578,932 13 Máy hàn Mig/Mag Echo-653 Seri may:MF 150007 6/2006 12 61,578,932 14 Máy hàn điện 1 chiều 6 mỏ VDM 1001 8/2006 10 42,826,117 15 Máy khoan đế từ MBE 100 7/2006 10 22,582,951 16 Máy khoan bàn ZQ 4113 6/2006 10 2,209,719 17 Tủ sấy que hàn YCH-500 6/2006 10 56,969,957 18 Thiết bị xử lý nhiệt mối hàn bằng điện Model:11100 của hãng Mannings - Anh 9/2006 12 444,285,361 19 Máy phun sơn AKI - 68.1 seri :NO UT 251123 8/2006 8 44,714,648 20 Máy khoan cần Z3050x16/1 Seri:D3026 4/2006 10 124,910,019 21 Máy khoan đứng BMT 530 FBT seri: P 0512006 4/2006 10 33,725,289 22 Máy lốc tôn Ư11S-35x3000 Seri: 06009 4/2006 12 1,614,040,869 23 Cầu trục 15/15tấn 4/2006 10 530,230,480 24 Máy nén khí trục vít 4/2006 10 290,659,330 25 Máy dò khuyết tật mối hàn bằng siêu âm sách tay kỹ thuật số, vi xử lý giao diện trực tiếp và đễ dàng với người sử dụng ở mức vận hành cao 4/2006 10 180,002,784 26 Máy phun cát P7-1001 8/2006 10 50,576,770 27 Máy hàn tự động dạng cột CZ 22-5x4 Seri: 014613 4/2006 12 467,680,853 28 Bộ gá hàn ống tự động ZT20 Seri:016906 4/2006 12 151,510,448 29 Máy mài hai đá M3040 Seri:2661 4/2006 7 8,804,633 30 Máy tiện C0636A/100 6/2006 10 42,680,000 31 Xe nâng CPCD 70 Seri máy: 6052935 6/2006 10 428,571,428 32 Máy đo kinh vĩ NT 200 Nikon và chân nhôm 9/2006 8 19,300,000 34 Máy hàn CO2 HANSHEN (TQ) 10/2006 8 18,095,238 35 Máy hàn CO2 HANSHEN (TQ) 10/2006 8 18,095,238 36 Máy hàn Mig/Mag 10/2007 8 19,000,000 37 Máy hàn Mig/Mag 10/2007 8 19,000,000 38 Máy hàn Mig/Mag 10/2007 8 19,000,000 39 Máy cắt Plasma 10/2007 8 12,380,952 40 Máy cắt CNC 10/2007 12 890,000,000 41 Cổng trục 10/2007 10 2,500,000,000 42 Cầu trục 6/2006 10 550,000,000 43 Máy đo chiều dày sơn 10/2007 8 20,253,240 44 Hệ thống cung cấp gas, ôxy 10/2007 10 22,838,095 45 Máy hàn Mig/Mag 6/2008 8 19,000,000 46 Máy hàn Mig/Mag 6/2008 8 19,000,000 Tæng céng 21,051,912,242 (Theo nguồn số liệu từ phòng kế toán Chi nhánh năm 2009) Nh×n chung c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña Chi nh¸nh ®Òu míi cã c«ng nghÖ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, thùc tÕ qua c¸c n¨m ®· ®i vµo ho¹t ®éng th× hÇu hÕt c¸c lo¹i thiÕt bÞ nµy ®Òu ho¹t ®éng æn ®Þnh cho hiÖu qu¶ t­¬ng cao. Ch­¬ng 3 hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña Chi nh¸nh Tæng c«ng ty - C«ngty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung 3.1. Hoµn thiÖn viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu cña Chi nh¸nh tõ 2010 -2015 3.1.1. X¸c ®Þnh môc tiªu cña Chi nh¸nh tõ nay ®Õn 2015 HiÖn nay, Chi nh¸nh TCT - C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung ®ang theo ®uæi 2 môc tiªu ®ã lµ: + N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh + T¨ng lîi nhuËn XÐt trªn tæng thÓ c¬ b¶n th× 2 môc tiªu nµy ®Òu cã thÓ t¹o nªn sù v÷ng m¹nh vµ thÞnh v­îng cho C«ng ty trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn trong t×nh h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng, n¨ng ®éng nh­ hiÖn nay th× míi chØ 2 môc tiªu trªn lµ ch­a thÓ bÒn v÷ng cho Chi nh¸nh ph¸t triÓn l©u dµi ®­îc; V× hiÖn nay Chi nh¸nh ®ang cßn lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc mäi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh hÇu hÕt ®Òu phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn. Ho¹t ®éng cßn mang tÝnh thô ®éng; së dÜ thêi gian qua Chi nh¸nh lµm ¨n ph¸t triÓn ®­îc, lµ nhê vµo s¶n phÈm gÇn nh­ ®éc quyÒn mµ Tæng c«ng ty m¸y & ThiÕt bÞ c«ng nghiÖp giao cho Chi nh¸nh s¶n xuÊt vµ cung cÊp theo hîp ®ång cã s½n. Theo lé tr×nh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam nãi chung vµ cña Bé c«ng th­¬ng nãi riªng th× tõ nay ®Õn hÕt n¨m 2012 tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Òu ph¶i cæ phÇn hãa 100%. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc Chi nh¸nh ph¶i tù ®éc lËp ho¹t ®éng. VËy th× bµi to¸n khã cho Chi Nh¸nh ngay tõ b©y giê lµ ph¶i hoµn thiÖn môc tiªu cña m×nh, ph¸t huy nh÷ng së tr­êng ®· vµ ®ang cã, ®ång thêi ph¶i më réng ngµnh nghÒ nh»m môc tiªu ®¹t ®­îc thÞ phÇn nhÊt ®Þnh, cã nh­ vËy th× trong t­¬ng lai hay cô thÓ ®ã lµ tõ nay ®Õn n¨m 2015 Chi nh¸nh míi ®øng v÷ng vµ thÞnh v­îng ®­îc. 3.1.2. Ph©n tÝch c¸c môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c môc tiªu HiÖn nay mét ­u thÕ rÊt lín cho Chi nh¸nh lµ viÖc s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ thuû c«ng phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn ë t¹i MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn; ®èi víi s¶n phÈm nµy th× hÇu nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c lµ rÊt Ýt, v× viÖc s¶n xuÊt mÆt hµng ®Æc biÖt nµy ®Òu ®· ®­îc chØ ®Þnh tõ ChÝnh Phñ. ChÝnh v× vËy trong thêi gian s¾p tíi viÖc cã ®­îc c¸c hîp ®ång giao tõ Tæng c«ng ty m¸y & TBCN lµ ®iÒu tÊt yÕu. Tuy nhiªn mét thùc tÕ kh«ng thÓ phñ nhËn ®ã lµ do viÖc lµm nhiÒu nhµ m¸y thuû ®iÖn bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých rÊt lín tõ thuû ®iÖn mang l¹i th× nã còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng hÖ luþ tõ viÖc ph¸t triÓn å ¹t c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn, viÖc ng¨n s«ng ph¸ rõng ®Ó lµm nh÷ng c«ng tr×nh ®· lµm cho m«i tr­êng bÞ tæn h¹i, lò lôt nÆng nÒ h¬n, b·o nhiÒu h¬n.... d­ luËn chung cã phÇn kh«ng ®ång t×nh, chÝnh ®iÒu nµy buéc Chi nh¸nh ph¶i ®Æt ra môc tiªu cô thÓ h¬n trong thêi gian tíi vµ t­¬ng lai. + Nh­ vËy trong cïng mét thêi ®iÓm Chi nh¸nh kh«ng thÓ cïng mét lóc thùc hiÖn ®­îc song song c¶ 3 môc tiªu, mµ tuú vµo t×nh h×nh vµ thêi gian cô thÓ ®Ó cô thÓ hãa tõng môc tiªu. Nh­ chóng ta sÏ triÓn khai c¸c ngµnh nghÒ ngay tõ ®Çu khi x©y dùng dù ¸n ®· ®Ò cËp ®Õn, nh­ng do t×nh h×nh tr­íc m¾t nªn ch­a tiÕn hµnh cïng mét lóc (c¸c ngµnh cßn bá ngá) ®ã lµ phôc vô ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tr­íc m¾t lµ cung cÊp 1 phÇn thiÕt bÞ ®ång bé phôc cho c¸c ngµnh: + ThiÕt bÞ cho ngµnh c«ng nghiÖp xi m¨ng + Ngµnh hãa dÇu + Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn giÊy vµ bét giÊy + C¸c ngµnh kh¸c: ChÕ biÕn l©m s¶n; chÕ biÕn l­¬ng thùc; khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n, thiÕt bÞ phô tïng cung cÊp cho ngµnh giao th«ng - vËn t¶i, thiÕt bÞ c¬ khÝ nhá lÎ ... .... Tuy nhiªn khi míi më thªm ngµnh s¶n xuÊt c¸c th× lóc ®ã kh«ng thÓ ®Æt môc tiªu lîi nhuËn cïng ®­îc v× nÕu lóc ®ã ta coi träng viÖc ph¶i cã lîi nhuËn th× hµng chóng ta rÊt khã c¹nh tranh ®­îc víi thÞ tr­êng, mµ tr­íc tr­íc Chi nh¸nh ph¶i quan t©m ®Õn ph¸t triÓn thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng ... H¬n n÷a, môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc ph¶i ®­îc c¨n cø trªn thùc tr¹ng nguån lùc së h÷u cña doanh nghiÖp, kh«ng nªn theo ®uæi môc tiªu n»m ngoµi c¸c nguån lùc mµ doanh nghiÖp cã, ph¶i tr«ng cËy vµo nguån tµi trî bªn ngoµi th× xÏ lµm gi¶m ®i tÝnh chñ ®éng trong qu¸ tr×nh ®¹t môc tiªu trªn do chÞu ph¶i chÞu søc Ðp tõ bªn ngoµi. 3.2. Ph©n tÝch m«i tr­êng Ä CÇn phÇn tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c nguån lùc bªn trong C«ng ty mét c¸ch cã hÖ thèng vµ chÝnh x¸c. §ã lµ c¸ch nh×n nhËn ®Ó cã thÓ sö dông cã hiÖu qña c¸c nguån lùc giíi h¹n nµy: - Nguån nh©n lùc: §©y lµ nguån lùc ®Çu tiÒn vµ còng lµ quan trong nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ riªng víi Chi nh¸nh c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung. Mäi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®­îc ®Òu phôc vô cho ng­êi lao ®éng ®ång thêi chÝnh ng­êi lao ®éng chi phèi vµ sö dông c¸c nguån lùc kh¸c phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh do vËy cÇm ph¶i n¾m ch¾c c¬ cÊu vµ tr×nh ®é lao ®éng cña Chi nh¸nh. - Nguån tµi chÝnh lµ nguån lùc rÊt quan träng ®Ó cã thÓ tµi trî cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh tõ kh©u ®Çu vµo ®Õn kh©u ®Çu ra. CÇn ph¶i ®¸nh gÝa chÝnh x¸c nguån tµi chÝnh theo c¬ cÊu vµ theo nguån: + NÕu ®¸nh gi¸ nguån tµi chÝnh theo c¬ cÊu th× sÏ x¸c ®Þnh ®­îc tØ träng gi÷a vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Tõ ®ã cã thÓ biÕt ®­îc Chi nh¸nh cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh linh ho¹t vÒ vèn l­u ®éng trong kinh doanh ë møc ®é nµo. + NÕu ®¸nh gi¸ nguån tµi chÝnh theo nguån th× sÏ x¸c ®Þnh ®­îc tØ träng gi÷a vèn tù cã vµ vèn ®­îc tµi trî tõ bªn ngoµi. Tõ ®ã biÕt ®­îc kh¶ n¨ng tù chñ vÒ vèn cña Chi nh¸nh, biÕt ®­îc Chi nh¸nh cã chÞu søc Ðp tõ bªn ngoµi kh«ng? - Nguån m¸y mãc trang thiÕt bÞ - c«ng nghÖ cña Chi nh¸nh ®­îc xem nh­ lµ mét lîi thÕ ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm chuyªn ngµnh c¬ khÝ cã chÊt l­îng cao, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao. - Ph¶i t¹o dùng uy tÝn vµ th­¬ng hiÖu cña Chi nh¸nh v× ®©y sÏ lµ lîi thÕ c¹nh tranh cho viÖc ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng cña Chi nh¸nh Ä Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè m«i tr­êng bªn ngoµi theo gi¸c ®é sau: Khi thu thËp c¸c th«ng tin vÒ m«i tr­êng vÜ m« bao gåm c¸c m«i tr­êng kinh tÕ, m«i tr­êng chÝnh trÞ, m«i tr­êng v¨n ho¸, m«i tr­êng c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng nh©n khÈu häc. C¸c th«ng tin tõ viÖc thu nhËp nµy ®· trë thµnh c¸c nguån cung cÊp h÷u Ých cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh­ng trªn thùc tÕ kh«ng ph¶i th«ng tin thu nhËp ®­îc lµ cã thÓ sö dông ®­îc cho c¸c chiÕn l­îc ho¹t ®éng cña c«ng ty. Do vËy c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty khi ®¸nh gi¸ m«i tr­êng bªn ngoµi ®ßi hái ph¶i cã sù lùa chän c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ h÷u Ých. Ä XÐt vÒ m«i tr­êng kinh tÕ: C«ng ty quan t©m nhiÒu ®Õn tû gi¸ ngo¹i tÖ vµ c¸c chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c mÆt hµng liªn quan tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn nay c¸c nguyªn liÖu chÝnh nh­ thÐp tÊm ®Òu nhËp khÈu Ngoµi ra thÞ tr­êng thÕ giíi t¨ng còng lµ nguyªn nh©n ¶nh h­ëng tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §Æc biÖt, mét sè biÕn ®éng vÒ gi¸ x¨ng dÇu, ®iÖn vµ n­íc còng t¹o mét phÇn kh«ng nhá nh÷ng khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc gi¶m chi phÝ ®Ó æn ®Þnh gi¸ thµnh. Ä VÒ m«i tr­êng chÝnh trÞ: Giai ®o¹n 2010-2015: Lµ giai ®o¹n ®­îc cho lµ cã b­íc ph¸t triÓn ®ét ph¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, viÖc ViÖt nam cam kÕt sÏ hoµn thµnh tiÕn tr×nh mµ WTO ®­a ra, ®Õn hÕt n¨m 2012 chóng ta cam kÕt sÏ kh«ng cßn lo¹i h×nh doanh nghiÖp quèc doanh mµ chuyÓn h¼n sang cæ phÇn hãa, hµng hãa th«ng th­¬ng do vËy c¬ héi vµ th¸ch thøc lµ rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung, ®Æc biÖt lµ ngµnh c¬ khÝ nãi riªng. Ä VÒ m«i tr­êng v¨n ho¸: Sù giao l­u vÒ v¨n ho¸ víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®· gióp ViÖt Nam nãi chungvµ Chi nh¸nh nãi riªng häc hái vµ thu nhËn ®­îc nhiÒu mÇu s¾c v¨n ho¸ míi, quan ®iÓm míi, ®Æc biÕt ®èi víi nghÒ n«ng cña ViÖt Nam sÏ dÇn quen víi c¬ khÝ hãa, ®©y lµ thÞ tr­êng rÊt giµu tiÒm n¨ng mµ ngµnh c¬ khÝ cÇn ®­îc coi gÇn nh­ ®éc quyÒn. Ä VÒ m«i tr­êng c«ng nghÖ: C¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ lu«n lµ mét yÕu tè tÝch cùc trong viÖc thóc ®Èy nÒn s¶n xuÊt ph¸t triÓn. PhÇn lín nÒn c«ng nghÖ míi ra ®êi sÏ phñ nhËn l¹i nÒn c«ng nghÖ cò l¹c hËu vµ kÐm hiÖu qu¶. Nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt tõ nÒn c«ng nghÖ míi sÏ cã c¸c tÝnh n¨ng cao h¬n, phô tréi h¬n vµ cã nhiÒu tÝnh ®a d¹ng kh¸c cã kh¶ n¨ng thu hót ®­îc kh¸ch hµng chuyÓn h­íng tiªu dïng. HiÖn nay víi c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã Chi nh¸nh ®Òu hÇu hÕt lµ míi ®­îc trang bÞ vµ lµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, tuy nhiªn víi sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña khoa häc c«ng nghÖ hiÖn nay, th× Chi nh¸nh ph¶i th­êng xuyªn häc hái, n¾m b¾t míi ®­îc c¸c lo¹i h×anh c«ng nghÖ míi, cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Chi nh¸nh. Ä M«i tr­êng toµn cÇu: ViÖc nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam héi nhËp, th× m«i tr­êng toµn cÇu cµng cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng, nÒn kinh tÕ hÇu nh­ kh«ng biªn giíi gióp Chi nh¸nh cã c¸i nh×n tæng quan h¬n cho sù ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh, ®Æc biÖt lµ hiÖn nay ®èi víi ngµnh c¬ khÝ n­íc ta nãi chung cßn rÊt non trÎ so víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. * M«i tr­êng ®Æc thï ÄKh¸ch hµng §èi víi kh¸ch hµng hiÖn t¹i lµ c¸c chñ ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn th× Chi nh¸nh cÇn ph¶i biÕt gi÷ mèi quan hÖ ®Æc biÖt, mµ mét trong c¸c bÝ quyÕt ®Ó tån t¹i ch¾c ch¾n nhÊt ®ã lµ uy tÝn vµ chÊt l­îng cña c¸c c«ng tr×nh, míi chØ cã mét thêi ng¾n nh­ng chóng ta còng ®· cung cÊp ®­îc kh«ng Ýt c¸c thiÕt bÞ cho nhiÒu c«ng tr×nh thuû ®iÖn, ®©y lµ ®iÒu mµ chóng ta rÊt tù hµo vµ cÇn gi÷ v÷ng ®­îc uy tÝn mµ chóng ta ®· cã, bªn c¹nh ®ã viÖc më réng thªm ngµnh nghÒ th× chóng ta cÇn nh¾m ®Õn c¸c kh¸ch hµng chuyªn ngµnh kh¸c vµ ng­êi tiªu dïng. Ä Nhµ cung cÊp Mét trong nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ chÞu sù chi phèi cña c¸c nhµ cung cÊp nguyªn liÖu. C¸c nguyªn liÖu chÝnh cña chóng ta lµ thÐp tÊm, s¬n hÇu hÕt ®Òu lÊy qua ®¹i lý trong n­íc nh­ng c¸c nguyªn liÖu nµy ®Òu ph¶i nhËp khÈu. Thêi gian tíi vµ trong t­¬ng lai khi nÒn kinh tÕ ®· th«ng th­¬ng, chóng ta kh«ng cÇn ph¶i qua trung gian mµ cã thÓ lùa chän nhµ cung cÊp cã thÓ trong n­íc hay lµ n­íc ngoµi ®Ó ®¶m b¶o ph­¬ng ¸n tèi ­u lµ chÊt l­îng vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm Ä C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm n¨ng: Giai ®o¹n 2010-2015: §¸nh dÊu mét b­íc quan träng trªn thÞ tr­êng vÒ sù ph¸t triÓn cña ngµnh c¬ khÝ v× ngµnh nµy hÇu hÕt lµ cßn chËm ph¸t triÓn ë n­íc ta, nªn ChÝnh phñ cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch rÊt lín, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ chÕ t¹o võa vµ nhá, tÝnh ë MiÒn Trng hiÖn nay còng ®· rÊt nhiÒu nhµ m¸y vµ c¬ së c¬ khÝ võa vµ nhá ra ®êi, do vËy Chi nh¸nh ph¶i nhanh chãng cã nh÷ng b­íc chuyÓn h­íng, ®Æc biÖt lµ viÖc ph¸t triÓn thªm nh­ chÕ t¹o c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô ®êi sèng hµng ngµy, trang thiÕt bÞ phôc vô cho ngµnh c«ng nghiÖp xi m¨ng, ngµnh hãa dÇu, ngµnh c«ng ngiÖp chÕ biÕn bét giÊy vµ giÊy. 3.3. X©y dùng vµ lùa chän chiÕn l­îc 3.3.1. X¸c ®Þnh môc tiªu hoµn thiÖn C¨n cø vµo môc tiªu mµ Chi nh¸nh ®· lùa chän, trªn c¬ së c¸c nguån lùc mµ tiÕn hµnh x©y dùng vµ lùa chän chiÕn l­îc chi Chi nh¸nh trong giai ®o¹n 2010-2015: §èi víi chi nh¸nh c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung sau khi ®­îc cæ phÇn hãa (theo kÕ ho¹ch chung cña Tæng c«ng ty lµ cuèi n¨m 2010). Th× viÖc lùa chän cho m×nh mét h­íng ®i lµ hoµn toµn ®· vµ ®ang ®­îc tÝnh ®Õn, víi thÕ m¹nh cña m×nh th× Chi nh¸nh sÏ chñ ®éng x©y dùng vµ lùa chän chiÕn l­îc ph¸t triÓn phï hîp. ÄThiÕt bÞ toµn bé: Chóng ta ®· chÕ t¹o s¶n xuÊt ®­îc c¸c thiÕt bÞ h¹ng môc cho c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, th× tiÕp theo sÏ lµ: C¸c thiÕt bÞ ®ång bé cho c«ng ®o¹n b¨m chÆt t¹o liÖu, tÈy röa, xö lý m«i tr­êng cña nhµ m¸y giÊy, thiÕt bÞ nghiÒn clanhker vµ lß nung clanhker, hÖ thèng xö lý khãi bôi cho nhµ m¸y xi m¨ng c«ng suÊt ®Õn 1.4triÖu tÊn/n¨m. ÄB×nh bån: Träng t©m lµ b×nh bån chÞu ¸p lùc cao, thÓ tÝchvíi hai lo¹i vËt liÖu: ThÐp ®en vµ thÐp kh«ng rØ, dïng cho ng¸nh hãa chÊt, läc dÇu. ÄC¸c thÕt bÞ cho nhµ m¸y thñy ®iÖn cì nhá, c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ cung cÊp cho ngµnh chÕ biÕn n«ng-l©m-thæ-h¶i s¶n. ÄC¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn: XÝch t¶i, gÇu t¶i, b¨ng t¶i cho khai th¸c quÆng, n¨ng suÊt 1000T/ s¶n phÈm/n¨m ÄThÐp kÕt cÇu khæ lín: DÇm xµ ch÷ T, H ®Õn 1200mm; víi n¨ng suÊt dù kiÕn 500T s¶n phÈm/n¨m ÄThÐp ®Þnhh×nh (èng vu«ng, ch÷ nhËt, U, l ...) + ThÐp ®Þnhh×nh ch÷ U kÝch th­íc tõ 120 ®Õn 240mm + èng thÐp hµn cã ®­êng kÝnh tõ 20-76mm, chiÒu dµy thµnh èng 1.5-4mm N¨ng suÊt dù kiÕn lµ 1000T s¶nphÈm/n¨m. ÄTæ hîp, c¨n chØnh, l¾p ®Æt vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm siªu tr­êng, siªu träng. 3.3.2. Huy ®éng thªm nguån vèn Khi Chi nh¸h ®· cæ phÇn hãa th× mäi ho¹t ®éng sÏ ®éc lËp hoµn toµn, chÝnh v× vËy ngoµi viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c cæ ®«ng th× cßn ph¶i tÝnh ®Õn; huy ®éngvèn vay th­¬ng m¹i; Vèn vay ­u ®·i tõ quü hç trî cña ChÝnh Phñ, vèn tõ quü hç trî cña Bé tµi chÝnh. 3.4. Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc Khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu, x©y dùng vµ lùa chän ®­îc h­íng hoµn thiÖn chiÕn l­îc cña Chi nh¸nh th× b­íc tiÕp theo lµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc sao cho hiÖu qu¶ nhÊt; muèn nh­ vËy th× viÖc ®Çu tiªn vµ cÇn thiÕt lµ ph¶i cã sù th¶o luËn, ®¸nh gi¸ cña c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ Ban gi¸m ®èc trong C«ng ty. C¸c luËn chøng kinh tÕ cña tõng ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ph¶i chØ ra ®­îc c¸c lîi ich kinh tÕ to lín mµ chiÕn l­îc ®em l¹i vµ tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n ®ã. NÕu ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc høa hÑn nhiÒu lîi Ých kinh tÕ nh­ng khã thùc hiÖn th× ph­¬ng ¸n ®ã kh«ng thÓ ®­îc lùa chän. Ng­îc laÞ ph­¬ng ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao nh­ng lîi Ých kinh tÕ thÊp th× còng kh«ng ®­îc lùa chän v× nh­ vËy C«ng ty sÏ ®¸nh mÊt nhiÒu chi phÝ c¬ héi. 3.4.1. Ph©n c«ng nguån nh©n lùc VÒ c¬ b¶n th× tõ bé m¸y cò cña Chi nh¸nh, nh­ng sÏ cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ trong viÖc ph©n c«ng s¾p xÕp l¹i nguån nh©n lùc: Ä N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng: Tr­íc hÕt Chi nh¸nh ph¶i thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. C«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt víi sè l­îng s¶n phÈm lµ bao nhiªu? Khi nµo th× s¶n xuÊt vµ tung ra thÞ tr­êng thêi ®iÓm nµo lµ thÝch hîp ? Lo¹i s¶n phÈm nµo ®ang ®­îc thÞ tr­êng ­a chuéng vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña nã?… Nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng tÊt sÏ gióp cho Chi nh¸nh n¾m b¾t ®­îc c¬ héi kinh doanh mét c¸ch kÞp thêi. §Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng tèt th× cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: ÄThµnh lËp bé phËn chøc n¨ng Marketing HiÖn nay th× Chi nh¸nh c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung ch­a cã phßng Marketing riªng biÖt mµ chøc n¨ng Marketing ®­îc thùc hiÖn nång ghÐp vµ chñ yÕu do phßng kÕ ho¹ch kü thuËt ®¶m nhËn. Do ®ã ®Ó t×m hiÓu vµ ph©n tÝch ®­îc thÞ tr­êng th× Chi nh¸nh nhÊt thiÕt ph¶i cã mét phßng Marketing ho¹t ®éng theo chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch mµ do phßng tæ chøc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh chung cña Chi nh¸nh ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Bé phËn Marketing cã nhiÖm vô ®¶m nhËn nh÷ng c«ng viÖc nh­: kh¶o s¸t thÞ tr­êng, thu thËp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng thÞ tr­êng, t­ vÊn cho ban gi¸m ®èc ph­¬ng ¸n hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. §Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm h÷u hiÖu, thùc hiÖn c«ng t¸c khuyÕch ch­¬ng s¶n phÈm, xóc tiÕn b¸n hµng vµ ch­¬ng tr×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu. Ä §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c dù b¸o §Ó thu thËp, xö lý vµ ph©n tÝch ®óng nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng tõ ®ã dù b¸o ®­îc xu h­íng nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty. Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn yÕu tè chuÈn x¸c cña th«ng tin. Do ®ã cÇn ®Çu t­ cho ®µo t¹o ®éi ngò lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng. Chi nh¸nh cã thÓ lùa chän mét trong hai h×nh thøc ®µo t¹o. + §µo t¹o t¹i c«ng ty. TuyÓn chän nh÷ng sinh viªn chuyªn ngµnh marketing, vµ nh÷ng ng­êi ®· tõng lµm c«ng t¸c Marketing, ®Æc biÖt lµ chuyªn vÒ c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng. Sau ®ã cö c¸n bé kÌm cÆp chØ b¶o. Ph­¬ng ¸n nµy tËn dông ®­îc kinh nghiÖm cña c¸n bé c«ng ty, kÕt hîp víi n¨ng lùc míi cña nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn ®µo t¹o theo ph­¬ng thøc nµy Ýt tèn chi phÝ h¬n. Tuy nhiªn sù chuyªn nghiÖp sÏ kh«ng cao, cÇn cã thêi gian. + Göi ®i ®µo t¹o t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc, trung t©m kinh tÕ: tuyÓn chän nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, nh¹y c¶m trong lÜnh vùc dù b¸o thÞ tr­êng göi ®i ®µo t¹o n©ng cao chuyªn m«n. Ph­¬ng thøc ®µo t¹o nµy hiÖu qu¶ h¬n, chuyªn nghiÖp h¬n t×m ra ®­îc nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù. Tuy vËy chi phÝ cho ®µo t¹o lµ lín, mÆt kh¸c c«ng ty ph¶i t¹o ®­îc ®iÒu kiÖn cho hä ph¸t huy hÕt n¨ng lùc ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. Dï ®µo t¹o theo ph­¬ng thøc nµo ®i n÷a th× c«ng ty còng ph¶i ®Çu t­ nÕu kh«ng muèn bá nì c¬ héi cho mét thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ h­íng ph¸t triÓn ra n­íc ngoµi. Ä §Çu t­ h¬n n÷a c«ng nghÖ th«ng tin (hÖ thèng m¸y tÝnh) HÖ thèng trang thiÕt bÞ lµ nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng nã sÏ tiÕt kiÖm thêi gian. HÖ thèng m¸y vi tÝnh sÏ hç trî ®¾c lùc cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng. Ngµy nay qua hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®· xö lý ®­îc c¸c d÷ liÖu vµ cho ra kÕt qu¶ lµ chÝnh x¸c. C«ng nghÖ th«ng tin ®­îc øng dông triÖt ®Ó vµ ng­êi lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng còng cÇn ph¶i cã n¨ng lùc, nh÷ng kü n¨ng vÒ m¸y tÝnh, nh÷ng phÇn mÒm øng dông vÒ ph©n tÝch thÞ tr­êng. Do vËy Chi nh¸nh cÇn ph¶i ®Çu t­ hîp lý h¬n n÷a. Ä Cã chÕ ®é khen th­ëng hîp lý ®èi víi c¸n bé nghiªn cøu dù b¸o thÞ tr­êng. Khen th­ëng vµ kû luËt hîp lý lu«n lµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®éng viªn vµ qu¶n lý ®èi víi nh÷ng ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc. §Ó thóc ®Èy c«ng t¸c nghiªn cøu dù b¸o thÞ tr­êng th× cÇn ®éng viªn ng­êi lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng b»ng h×nh thøc khen th­ëng hîp lý vµ kÞp thêi. Khen th­ëng nµy ®­îc trÝch tù quü khen th­ëng. Khen th­ëng theo gi¸ trÞ thu nhËp, hay khen th­ëng theo n¨ng suÊt lµm viÖc cã t¸c dông nÕu biÕt khen th­ëng ®óng ng­êi, ®óng c«ng viÖc. Chi nh¸nh cÇn cã chÕ ®é khen th­ëng hîp lý ®èi víi c¸n bé nh©n viªn lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng. TiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc thiÕt lËp bé m¸y Marketing nghiªn cøu triÓn khai c«ng t¸c dù b¸o xu h­íng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng môc tiªu mµ c«ng ty ®· chän. 3.4.2. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o uy tÝn trªn thÞ tr­êng ChÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao ®ã lµ mét lîi thÕ trong c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ngµy nay gi¸ c¶ kh¸ch hµng Ýt quan t©m ®Õn n÷a mµ lµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm c¸c dÞch vô ®i kÌm. Do vËy chÊt l­îng s¶n phÈm cña Chi nh¸nh ph¶i n©ng cao h¬n ®èi thñ. ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn, qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm theo qu¸ tr×nh tõ kh©u kiÓm tra lùa chän nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o, ng­êi lao ®éng, thiÕt kÕ s¶n phÈm, l¾p ®Æt, quy tr×nh b¸n hµng, c¸c dÞch vô ®i kÌm, dÞch vô b¶o hµnh söa ch÷a, vËn hµnh, ch¹y thö, khuyÕn m¹i… Kho¸n tr¸ch nhiÖm theo ®¬n ®Æt hµng cho tõng ph©n x­ëng, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn ph¶i ®­îc tu©n thñ thèng nhÊt tõ ban l·nh ®¹o cÊp cao trong Chi nh¸nh ®Õn c¸c c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn trong Chi nh¸nh. 3.4.3. §a d¹ng hãa s¶n phÈm Ngoµi s¶n phÈm hiÖn nay (c¸c thiÕt bÞ siªu tr­êng siªu träng) cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn th× chóng ta ­u tiªn cho c¸c mÆt hµng trong giai ®o¹n tr­íc m¾t ®ã lµ: + B×nh bån: Träng t©m lµ b×nh bån chÞu ¸p lùc cao, thÓ tÝchvíi hai lo¹i vËt liÖu: ThÐp ®en vµ thÐp kh«ng rØ, dïng cho ng¸nh hãa chÊt, läc dÇu. + C¸c thÕt bÞ cho nhµ m¸y thñy ®iÖn cì nhá, c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ cung cÊp cho ngµnh chÕ biÕn n«ng-l©m-thæ-h¶i s¶n. + C¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn: XÝch t¶i, gÇu t¶i, b¨ng t¶i cho khai th¸c quÆng, n¨ng suÊt 1000T/ s¶n phÈm/n¨m +ThÐp kÕt cÇu khæ lín: DÇm xµ ch÷ T, H ®Õn 1200mm; víi n¨ng suÊt dù kiÕn 500T s¶n phÈm/n¨m + ThÐp ®Þnh h×nh (èng vu«ng, ch÷ nhËt, U, l ...) - ThÐp ®Þnhh×nh ch÷ U kÝch th­íc tõ 120 ®Õn 240mm - èng thÐp hµn cã ®­êng kÝnh tõ 20-76mm, chiÒu dµy thµnh èng 1.5-4mm N¨ng suÊt dù kiÕn lµ 1000T s¶n phÈm/n¨m. 3.4.4. X©y dùng vµ duy tr× th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña Chi nh¸nh c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung Chi nh¸nh cÇn cã mét chiÕn l­îc l©u dµi vÒ th­¬ng hiÖu. X©y dùng th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña Chi nh¸nh cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau: - X¸c ®Þnh nhãm s¶n phÈm chÝnh cung cÊp, ®Æc biÖt lµ quan t©m ®Õn s¶n phÈm cho doanh thu cao. - X¸c ®Þnh ®­îc ®o¹n thÞ tr­êng mµ m×nh nh»m tíi, thÞ tr­êng môc tiªu khai th¸c. - Dù tÝnh ng©n s¸ch ®Çu t­ râ rµng cho qu¸ tr×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu, ®©y lµ mét c«ng viÖc kh«ng ph¶i dÔ. Nh­ng cÇn cã sù dù tÝnh cô thÓ cho giai ®o¹n tõ nay ®Õn 2020. - Thêi gian x©y dùng th­¬ng hiÖu t­¬ng ®èi dµi, nã g¾n víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. Giai ®o¹n 2010 - 2020, Chi nh¸nh ®ñ søc ®Ó lµm viÖc nµy mét c¸ch m¹nh mÏ. Khi s¶n phÈm ®· cã th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng th× viÖc chi phÝ cho th­¬ng hiÖu chØ cßn lµ duy tr×. SÏ gi¶m chi phÝ. C¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng môc tiªu Chi nh¸nh ®· chän dù tÝnh ®­îc trong nh÷ng n¨m tõ 2010 - 2015 c«ng viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu sÏ tèn kÐm nhiÒu vÒ chi phÝ, còng trong giai ®o¹n nµy ng­êi chÌo l¸i con thuyÒn th­¬ng hiÖu ph¶i lµ c¸n bé cao trong c«ng ty vµ ph¶i thùc sù b¶n lÜnh vµ nhanh nh¹y linh ho¹t. 3.4.5. X©y dùng hoµn thiÖn c¸c kªnh ph©n phèi Gi¸ trÞ s¶n l­îng tiªu thô t¨ng lªn nhiÒu hay Ýt lµ do m¹ng l­íi kªnh ph©n phèi cña Chi nh¸nh quyÕt ®Þnh. ViÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi lµ viÖc ®¶m b¶o ®Çu ra cho s¶n phÈm mét c¸ch tèt nhÊt. Ä Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. C«ng t¸c triÓn khai b¸n hµng cÇn ®­îc quan t©m ®Ó s¶n phÈm ®Õn tay kh¸ch hµng nhanh nhÊt, ®óng yªu cÇu tiÕn ®é c«ng viÖc, t¹o thuËn lîi vµ niÒm tin trong kh¸ch hµng. §èi víi c¸c mÆt hµng cña c«ng ty, c«ng t¸c nµy nªn triÓn khai t¹i c¸c thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ t¹i miÒn Trung vµ T©y Nguyªn Ä Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp Ngoµi viÖc tiªu thô s¶n phÈm th«ng qua kªnh ph©n phèi trùc tiÕp th× viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng cña kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp lµ mét yªu cÇu cô thÓ cña c«ng t¸c b¸n hµng. Tiªu thô s¶n phÈm th«ng qua kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp ®­îc thùc hiÖn qua c¸c ®èi t¸c trong n­íc, ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc, tiÕn tíi viÖc më réng kinh doanh ra c¸c n­íc b¹n trong thêi gian kh«ng xa. 3.4.6. T¨ng c­êng c¶i tiÕn kü thuËt ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt §Ó cã ®­îc nh÷ng b­íc ®ét ph¸ trong kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn cho Chi nh¸nh lín m¹nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ c¬ héi ra n­íc ngoµi th× viÖc t¹o ra s¶n phÈm míi ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu cÊp thiÕt cña kh¸ch hµng v­ît tréi so víi ®èi thñ c¹nh tranh lµ sù thµnh c«ng cña Chi nh¸nh. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× c¶i tiÕn kü thuËt hiÖn cã vµ ¸p dông c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt sÏ gióp cho Chi nh¸nh më réng ®­îc s¶n xuÊt t¨ng quy m« tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã Chi nh¸nh c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: ÄThóc ®Èy c¶i tiÕn kü thuËt toµn Chi nh¸nh: C¶i tiÕn kü thuËt kh«ng chØ lµ c«ng viÖc riªng cña bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn mµ cÇn ph¸t ®éng nh­ mét phong trµo lín m¹nh trong c«ng ty. Bé phËn s¶n xuÊt lµ n¬i ph¸t hiÖn ra nh÷ng c¸i míi tõ nh÷ng kh¾c phôc khã kh¨n trong s¶n xuÊt gÆp ph¶i. Cßn bé phËn tiªu thô s¶n phÈm l¹i cho biÕt ®­îc nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng ®èi víi nh÷ng phÇn ch­a ®­îc cña s¶n phÈm. C«ng viÖc thiÕt kÕ t×m tßi ra nh÷ng ®iÓm míi trong kü thuËt lµ nh÷ng bé phËn chuyªn m«n. CÇn cã sù phèi hîp thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn, cã sù trao ®æi th«ng tin ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm vµ hoµn thiÖn s¶n xuÊt theo ®óng yªu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng. C«ng ty cÇn cã mét ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty tham gia c¶i tiÕn kü thuËt. Cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý vµ kÞp thêi cho nh÷ng c¶i tiÕn kü thuËt lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ trong s¶n xuÊt. C¶i tiÕn kü thuËt nh»m ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña con ng­êi. NÕu thóc ®Èy ®­îc trë thµnh phong trµo lín m¹nh vµ th­êng xuyªn nã cßn hç trî t¹o dùng mét nÕp v¨n hãa tèt ®Ñp trong Chi nh¸nh cñng cè lßng tin yªu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®èi víi Chi nh¸nh, lµm viÖc h¨ng say vµ hÕt m×nh cho môc tiªu cña Chi nh¸nh. Mét thµnh phÇn chÝnh x©y dùng nªn th­¬ng hiÖu cña mét c«ng ty lín. Ä Chän c«ng nghÖ thÝch hîp, ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn §èi víi mçi ngµnh, mçi lÜnh vùc s¶n xuÊt sÏ cã nh÷ng c«ng nghÖ t­¬ng øng cña nã. Ngµnh c¬ khÝ còng vËy ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. Chi nh¸nh cÇn kh¶o s¸t vµ kiÓm tra ®Ó lo¹i bá nh÷ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh«ng cßn phï hîp, ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ thÝch hîp cho m×nh. Ngµy nay trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, viÖc chän lùa c«ng nghÖ cÇn ph¶i suy tÝnh kü cµng v× nã ¶nh h­ëng l©u dµi ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. Nh÷ng c¸n bé cã nhiÖm vô lùa chän c«ng nghÖ cÇn cã chuyªn m«n trong lÜnh vùc nµy. Chi nh¸nh cßn cã thÓ thuª t­ vÊn c«ng nghÖ tr­íc khi lùa chän c«ng nghÖ. Lùa chän ®­îc mét c«ng nghÖ thÝch hîp sÏ thóc ®Èy viÖc t¨ng s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm t¹o ra bëi c«ng nghÖ ®ã sÏ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vµ ®ßi hái cña kh¸ch hµng. Lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp sÏ lo¹i bá ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña Chi nh¸nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt./. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 01 Qu¶n trÞ chiÕn l­îc – NXB §µ N½ng 2008 – PGSTS: Lª ThÕ Giíi TS: NguyÔn Thanh Liªm ThS: TrÇn h÷u H¶i 02 Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ häc - NXB §µ N½ng 2008 – PGSTS: Lª ThÕ Giíi TS: NguyÔn Xu©n L·n ThS: NguyÔn Phóc Nguyªn ThS: NguyÔn ThÞ Loan 03 Qu¶n TrÞ Marketing – NXB Thèng kª 1994 §¹i häc K.tÕ TP Hå ChÝ Minh TS: NguyÔn ThÞ Liªn DiÖp TS: Hå §øc Hïng Ph¹m V¨n nam 04 Kinh tÕ ngµnh - NXB §µ N½ng 2007 – ThS: Lª ThÞ Liªn ThS: Hµ Quang Th¬ ThS: TrÇn V¨n NghiÖp 05 T¹p chÝ: C¬ khÝ ngµy nay 06 Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc - PGS-TS. Lª V¨n T©m - NXB thèng kª 2000 07 ChiÕn l­îc doanh nghiÖp - Raymond Alaim, NXB trÎ 2000 08 B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi - Chi nh¸nhTCT - C«ng ty CK & XL MiÒn Trung 09 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD 2006-2009 Chi nh¸nh C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p MiÒn Trung 10 Tham kh¶o trªn m¹ng trang: WWW.vietnamlearning.vn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Chi nhánh Tổng công ty - Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung) ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện chiến lược kinh doanh của Chi Nhánh tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung từ nay đến năm 2015.doc
Luận văn liên quan