Đề tài Hoàn thiện công tác giao nhận tại Công ty Unitrans

Lời mở đầu Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, tiến tới nền kinh tế thị trường với những ưu đãi đặc biệc từ phía chính phủ nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và khuyến khích xuất khẩu trong nước. Sự gia nhập của Việt Nam vào WTO đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài mạnh dạn đầu tư vào những dự án, những công trình lớn. Những vùng kinh tế trọng điểm với cường độ giao dịch cao, kéo theo các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, thành phẩm, nguyên phụ liệu phát triển nhanh chóng và đặc biệt không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp ngày nay không những mong muốn đạt đến những chỉ tiêu đã đề ra trong sản xuất mà còn muốn mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá, đưa sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng ở những thị trường rộng lớn hơn, xuyên các quốc gia một cách thuận lợi đồng thời mua được những mặt hàng đảm bảo, đơn giản và nhanh chóng. Trong khi đó, lượng công việc mà các doanh nghiệp phải giải quyết là không nhỏ nên doanh nghiệp khó có điều kiện thực hiện tốt tấc cả các khâ đặc biệt là khâu vận chuyển xuất nhập khẩu. Tóm lại, sự phát triển thương mại quốc tế đã kéo theo sự tất yếu phải có những dịch vụ tư vấn đầu tư và đại lý khai thuê, giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu. Nhằm đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm một khoảng lớn thời gian của doanh nghiệp. 1.Ý nghĩa chọn đề tài: 1.Ý nghĩa chọn đề tài: 1.Ý nghĩa chọn đề tài: 1.Ý nghĩa chọn đề tài: Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ, đặt biệt là hoạt động giao nhận đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo nên sự lưu thông hàng hoá từ nơi này sang nơi khác. Trong đó, hoạt động giao nhận ngoại thương chiếm giữ vai trò quan trọng trong việc giao nhận hàng, làm thủ tục hải quan một cách nhanh chóng với chi phí thấp nhất. Sau một thời gian thực tập tại công ty Unitrans em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác giao nhận tại Công ty Unitrans” làm chuyên đề tốt nghiệp. Tuy chỉ là một hình thức trong rất nhiều hình thức của nghiệp vu giao nhận, nhưng em hy vong đề tài này có thể nói lên được hiệu quả kinh tế mà hoạt động này mang lại. 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm hệ thống quá các lý thuyết cơ bản đã học đồng thời tìm hiểu sâu hơn vai trò của hoạt động giao nhận của công ty. Đánh giá và phân tích thực trạng công tác giao nhận của công ty Unitrans. Tìm ra những giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện hoạt động dịch vụ ngoại thương cho công ty. 3. Đối tượng – Phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động ngoại thương tai công ty Unitrans. Phạm vi nghiên cứu: -Thực trang của các nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tgại công ty Unitrans . - Các nhân tố ảnh hưởng. 4. Phương pháp nghiên cứu: 4. Phương pháp nghiên cứu: 4. Phương pháp nghiên cứu: 4. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài phối hợp 4 phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích thống kê. Phương pháp phân tích kinh tế . Phương pháp logic biện chứng. Phương pháp chuyên gia. 5. Nội dung nghiên cứu: 5. Nội dung nghiên cứu: 5. Nội dung nghiên cứu: 5. Nội dung nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm 3 chương: - Lời mở đầu. - Chương 1: Cơ sở lý luận về nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu. Trong đó đề cập đến những hiểu biết chung về nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu vàa thủ tục đăng ký Hải Quan. - Chương 2: Cơ sỡ thực tiễn và tổng quan về công ty Unitrans. Giới thiệu sơ lược về công ty Unitrans. Tình hình giao nhận của công ty Unitrans trong giai đoạn gần đây. Phân tích quá trình giao nhận gần đây của công ty Unitrans. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động giao nhận của công ty Unitrans. - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động dịch vụ giao nhận ngoại thương cho công ty. Đây là phần cuối dành cho nhận xét về công ty. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ giao nhận cho công ty. TÀI LIỆU THAM KHẢO Kỷ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu. Tác giả: GS_TS Võ Thanh Thu.NXB Thống Kê. Kỷ thuật ngoại thương. Tác giả: PGS- TS Đoàn Thị Hồng Vân.NXB Thống Kê Luật Hải Quan . NXB Chính trị quốc gia. Nghiệp vụ giao nhận vận tải Quốc Tế . Bộ Thương Mại trường Cao Đẳng Kinh Tế đối ngoại – tác giả Phạm Mạnh Hiền. NXB Thống kê. Tài liệu từ công ty cổ phần giao nhận vận tải U&I. Tài liệu từ các tạp chí ngoại thương.

pdf76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 2022 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác giao nhận tại Công ty Unitrans, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. - Baûng keâ xuaát xöù nguyeân vaät lieäu duøng trong saûn xuaát haøng xuaát khaåu: 01 baûn sao. - Ñònh möùc nguyeân vaät lieäu duøng trong saûn xuaát haøng xuaát khaåu:01 baûn chính vaø 01 baûn sao. - Packing List: 01 baûn chính vaø 01 baûn sao. - C/O: 04 baûn chính. C/O coù nhieàu loaïi, nhung thöôøng duøng nhaát laø 2 loaïi C/O sau: Form A: laø loaïi giaáy C/O coù maøu xanh, ñöôïc duøng cho caùc maët haøng xuaát khaåu sang caùc nöôùc thuoäc heä thoáng GSP ( Generalized System of Preferences – Cheá ñoä öu ñaõi thueá quan phoå caäp). Form B: coù maøu cam, duøng cho taát caû caùc nöôùc xuaát khaåu ñi caùc nöôùc khaùc. Sau khi chuaån bò xong C/O coâng ty seõ göûi ñeán Phoøng Thöông Maïi Vieät Nam ñeå xin caáp C/O ñeå xaùc nhaän nôi saûn xuaát hoaëc khai thaùc haøng hoùa. Noäi dung cuûa cuûa giaáy cöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa bao goàm caùc chi tieát sau: teân vaø ñaïi chæ ngöôøi mua, teân vaø ñaïi chæ ngöôøi baùn, teân haøng hoùa, soá löôïng, kyù maõ hieäu, toång giaù trò,… Giaáy chöùng nhaän phaåm caáp ( Certificate of Quanlity): Laø chöùng töø do cô quan kieåm nghieäm( hoïaêc giaùm ñònh) haøng xuaát caáp khi coù yeâu caàu. Giaáy chöùng nhaän soá löôïng ( Certificate of Quantity): Neáu coù yeâu caàu trong ñieàu khoûan cuûa hôïp ñoàng thì coâng ty phaûi xin giaáy chöùng nhaän soá löôïng cuûa khaùch haøng. Giaáy naøy do cô quan giaùm ñònh caáp khi haøng hoùa ñöôïc tính baèng soá löôïng ( caùi, chieác,…). Giaáy chöùng nhaän kieåm dòch vaø giaáy chöùng nhaän veä sinh: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 49 Laø nhöõng chöùng töø do cô quan Nhaø nöôùc caùp cho chuû haøng ñeå xaùc nhaän haøng hoùa ñeå ñöôïc an toaøn veà maët beänh dòch, saâu haïi, naám moác,… Giaáy chöùng nhaän kieåm dòch thöïc vaät do cô quan baûo veä thöïc vaät caáp cho haøng hoùa laø thöïc vaät hoaëc coù nguoàn goác thöïc vaät, xaùc nhaän haøng ñaõ ñöôïc kieåm tra vaø xöû lyù choáng caùc beänh dòch, naám moác, coû daïi,… Giaáy chöùng nhaän veä sinh do cô quan coù thaåm quyeàn veà kieåm tra phaåm chaát haøng hoùa hoaëc veà y teá cho chuû haøng, xaùc nhaän haøng hoùa ñaõ ñöôïc kieåm tra vaø trong ñoù khoâng coù vi truøng gaây beänh cho ngöôøi söû duïng. Baûng thoûa thuaän: Laø hôïp ñoàng theå hieän roõ quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng ty giao nhaän ñoái vôùi khaùch haøng, neâu roõ baûng cam keát, nhöõng qui ñònh veà traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa moãi baân trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng laøm dòch vuï giao nhaän. Sau khi coù ñuû chöùng töø caàn thieát, nhaân vieân Phoøng nghieäp vuï seõ ñoái chieáu noäi dung boä chöùng töø vôùi noäi dung hôïp ñoàng xem coù phuø hôïp hoaøn toaøn khoâng. Neáu tröôøng hôïp thanh toaùn baèng L/C thì caàn ñoái chieáu noäi dung cuûa L/C vôùi noäi dung cuûa hôïp ñoàng. 3. Sau khi hoaøn thaønh xong boä chöùng töø haøng xuaát, nhaân vieân Phoøng nghieäp vuï seõ göûi boä chöùng töø naøy ñeán khaùch haøng ñeå kyù, ñoùng daáu xaùc nhaän cuûa doanh nghieäp coù haøng xuaát khaåu. 4. Thoâng thöôøng thì khaùch haøng cuûa coâng ty xuaát haøng hoùa theo FOB nhöng neáu xuaát haøng theo giaù CNF ( CF hoaëc C&F) thì coâng ty phaûi thueâ taøu neáu khaùch haøng uûy thaùc cho coâng ty thì nhaân vieân Phoøng nghieäp vuï seõ tieán haønh thueâ taøu löu cöôùc. Vieäc laøm naøy ñoøi hoûi nhaân vieân Phoøng nghieäp vuï phaûi nghieân cöùu, phaân tích thò tröôøng thueâ taøu ñeå ruùt ra keát luaän chính xaùc trong giao dòch thueâ taøu, ñaëc bieät giaù cöôùc ñeå naém ñöôïc thôøi cô thueâ taøu thích hôïpvôùi yeâu caàu chuyeân chôû vôùi giaù cöôùc reû. Trong 3 phöông thöùc Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 50 thueâ taøu: taøu chôï, taøu chuyeán vaø taøu haïn ñònh. Unitrans thöôøng chæ löïa choïn 2 phöông thöùc ñaàu do tính chaát cuûa haøng hoa vaø quaù trình vaän chuyeån. 5. Khi haõng taøu ñoàng yù chuyeân chôû, naân vieân Phoøng nghieäp vuï kyù booking note coù giaù trò nhö hôïp ñoàng vaän chuyeån xaùc nhaän quyeàn vaø nghóa vu cuûa chuû haøng vôùi ñaïi lyù treân ñoù coù ghi roõ möùc cöôùc cuûa loâ haøng chuyeân chôû. Cöôùc phí thueâ taøu do 2 beân thoûa thuaän caên cöù vaøo beåiu cöôùc phí. Coù 2 hình thöùc thanh toaùn: - Cöôùc phí traû tröôùc( Freight Prepaid): ngöôøi thueâ taøu phaûi traû tieàn cöôùc taïi caûng boác haøng. Thoâng thöôøng sau khi tieàn cöôùc ñöôïc traû thì haõng taøu môùi giao boä chöùng töø cho beân nhaän haøng. Tröôøng hôïp naøy Unitrans seõ öùng tröôùc tieàn cho haõng taøu. Treân b/L seõ ñöôïc ñoùng daáu “ Freight Prepaid”. - Cöôùc phí traû sau ( Freight Collect): ngöôøi thueâ taøu coù theå traû tieàn ôû caûng boác haøng vaø sau khi giao haøng caûng môùi traû. Neáu taøu ñaõ ñeán caûng ñích maø ngöôøi thueâ taøu chaäm traû tieàn thì haõng taøu coù quyeàn caàm giöõ haøng ñeå ñoøi tieàn. Treân B/L seõ ñöôïc ñoùng daáu “ Freght Collect” Nhaân vieân Phoøng nghieäp vuï seõ tieán haønh thueâ container, haõng taøu seõ caáp container cho coâng ty ( baèng leänh caáp container roãng). Döïa vaøo leänh caáp container roãng nhaân vieân Phoøng nghieäp vuï seõ bieát container cuûa haõng taøu naèm tòa baõi naøo cuûa caûng ñeå keùo container veà kho rieâng cuûa khaùch haøng ñoùng haøng ( neáu ñoùng haøng taïi kho rieâng) hoaëc chôû haøng taäp keát ra caûng. Moät soá chöùng töø thöôøng ñöôïc söû duïng trong nghieäp vuï thueâ taøu: Cargolist: Danh muïc haøng hoùa. Booking Note: Ñôn ñaêng kyù vôùi taøu. M.V Straits Pride: Vò trí xeáp haøng leân taøu. Mate’s receipt: Bieân lai thuyeàn phoù. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 51 Captain’s receipt: Bieân lai thuyeàn tröôûng. 6. Sau khi ñaêng kyù Booking Note, haõng taøu caáp leänh giao voû container vaø seal cho coâng ty. Tuøy theo hình thöùc göûi haøng ( FCL hay LCL) vaø tuøy vaøo ñieàu kieän giôùi han traùch nhieäm ( CY hay CFS) maø vieäc ñoùng haøng do coâng ty hay ngöôøi göûi haøng ñaûm traùch. Khi ñoùng haøng vaøo container phaûi coù söï theo doõi cuûa haûi quan kieåm hoùa, khi xuaát haøng ñi hay nhaäp haøng veà phaûi coù söï thanh lyù cuûa haûi quan cöûa khaåu. Ngoaøi ra ñoái vôùi haøng qua khao CFS coøn coù söï giaùm saùt cuûa haûi quan kho. Trong quaù trình ñoùng haøng coâng ty laäp Container Packing List vaø trao cho haõng taøu taïi CY. Thôøi gian giao container taïi baõi CY phaûi tieán haønh tröôùc thôøi haïn do haõng taøu qui ñònh. Neáu thôøi gian sau naøy, haõng taøu khoâng coù traùch nhieäm ñoái vôùi vieäc container ñoù leân taøu. Boä phaän tieáp nhaän hoà sô töø ngöôøi göûi haøng vaø phaùt haønh House B/L vaø Manifest B/L ñöôïc laäp caên cöù vaøo tín duïng thö ( L/C), Packing List, Invoice,… Khi laäp House B/L, ngöôøi göûi haøng phaûi ghi roõ treân B/L laø voù bao nhieâu B/L goác. B/L goác naøy thöôøng ñöôïc giao cho ngöôøi göûi haøng tuøy theo caùc ñieàu kieän veà cöôùc phí ñaõ ñöôïc thoûa thuaän trong Booking Note. - Neáu cöôùc phí traû tröôùc ( Freight Prepaid): chæ khi naøo cöôùc phí ñaõ ñöôïc thanh toùan xong cho ngöôøi giao nhaän môùi giao B/L. - Neáu laø cöôùc phí traû sau ( Freight to Collect) B/L coù theå giao ngay cho chuû haøng sau khi ñaõ laäp xong. Ngoaøi ra B/L coøn ñöôïc laäp thaønh nhieàu baûn sao ñeå göûi cho caùc beân coù lieân quan. 7. Laøm thuû tuïc haûi quan: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 52 Ñaêng kyù haûi quan laø khaâu quan troïng, ñoøi hoûi ngöôøi khai haûi quan phaûi am hieåu saâu saéc veà loâ haøng cuûa mình ñeå traû lôøi chính xaùc caùc caâu hoûi cuûa nhaân vieân tieáp nhaän tôø khai. Ngöôøi ñi ñaêng kyù coøn phaûi naém roõ caùc qui ñònh cuûa nhaø nöôùc veà coâng taùc xuaát nhaäp khaåu, phaûi coù kinh nghieäm. Noùi chung, ai cuõng coù theå ñi ñaêng kyù ñöôïc nhöng ngöôøi coù chuyeân moân nghieäp vuï seõ maát ít thôøi gian hôn vaø do ñoù chi phí thaáp hon. Nhaân vieân giao nhaän phaûi khai baùo, noäp tôø khai haûi quan vaø laøm thuû tuïc haûi quan tröôùc khi haøng hoùa leân phöông tieän vaän taûi chaäm nhaát laø 08 giôø laøm vieäc tröôùc khi phöông tieän vaän taûi khôûi haønh. Hoà sô ñaêng kyù haûi quan goàm: - Giaáy giôùi thieäu. - 01 Phieáu theo doõi thoøi gian laøm thuû tuïc haûi quan. - Tôø khai haûi quan haøng xuaát khaåu: 02 baûn chính. - Hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa: 01 baûn sao. - Hoùa ñôn thöông maïi: 01 baûn chính. - Vaên baûn cho pheùp xuaát khaåu cuûa caùc cô quan coù thaåm quyeàn ( ñoái vôùi haøng thuoäc danh muïc haøng caám xuaát khaåu hoaëc xuaát khaåu coù ñieàu kieän). - Baûng thoûa thuaän: 01 baûn chính. - Baûng ñònh möùc nguyeân phuï lieäu duøng saûn xuaát loâ haøng xuaát khaåu taïi baøn ñaêng kyù ñònh möùc. Taïi ñaây, nhaân vieân haûi quan seõ thöïc hieän vieäc kieåm tra, ñôùi chieáu nguyeân phuï lieäu keâ khai so vôùi ñònh möùc tröôùc ñoù xem coù phuø hôïp khoâng ( neáu xuaát 02 laàn). Neáu ñuùng thì nhaân vieân haûi quan seõ kyù vaøo taát caû caùc baûng ñònh muùc vaø ghi roõ ngaøy thaùng ñaêng kyù, cho soá ñònh möùc vaø ñoùng daáu kyù teân caùn boä haûi quan xaùc nhaän. Caùc böôùc ñaêng kyù haûi quan goàm: Böôùc 1: Ñaêng kyù ñònh möùc Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 53 Nhaân vieân giao nhaän phaûi tieán haønh ñaêng kyù ñònh möùc nguyeân phuï lieäu duøng saûn xuaát cho loâ haøng xuaát khaåu taïi baøn ñaêng kyù ñònh möùc.Taïi ñaây, nhaân vieân haûi quan seõ thöïc hieän vieäc kieåm tra, ñoái chieáu nguyeân phuï lieäu ke khai so vôùi ñònh möùc tröôùc ñoù xem coù phuø hôïp hay khoâng ( neáu xuaát 02 laàn). Neáu ñuùng thì nhaân vieân haûi quan seõ kyù vaøo taát caû caùc baûng ñònh möùc vaø ghi roõ ngaøy thaùng ñaêng kyù, cho soá ñònh möùc vaø ñoùng daáu kyù teân caùn boä haûi quan xaùc nhaän. Böôùc 2: Ñaêng kyù tôø khai Sau khi ñaêng kyù ñònh möùc xong, nhaân vieân giao nhaän seõ keïp baûng ñònh möùc vôùi toaøn boä chöùng töø ñaêng kyù haûi quan noäp ôû baøn ñaêng kyù haøng xuaát khaåu. Taïi ñaây, nhaân vieân haûi quan seõ kieåm tra toøan boä chöùng töø xuaát haøng cuûa coâng ty coù ñaày ñuû vaø hôïp leä khoâng, vieäc khai baùo coù chính xaùc khoâng, phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng, packing List vaø Invoice khoâng. Neáu boä chöùng töø hôïp leä thì nhaân vieân haûi quan seõ tieáp tuïc kieåm tra trong boä hoà sô tôø khai xem coâng ty coù aùp duïng ñuùng maõ thueá cho haøng xuaát khaåu cuûa mình hay khoâng. Neáu ñuùng seõ chuyeån sang tính thueá. Sau khi tính thueá xong toaøn boä tôø khai seõ ñöôïc chuyeân sang cho cho nhaân vieân haûi quan ñaùnh maùy sô löu vaø laáy tôø khai. Sau khi coù soá tôø khai, nhaân vieân giao nhaän seõ nhaän laïi boä chöùng töø ñaêng kyù haûi quan vaø giaáy thoâng baùo thu thueá, thu cheânh laäch giaù coù ñoùng daáu kyù teân cuûa nhaân vieân haûi quan ñaêng kyù ñeå coâng ty noäp thueá. Sau ñoù nhaân vieân giao nhaän seõ vaøo soå theo doõi haøng xuaát khaåu vaø ñoùng phí laøm haøng xuaát khaåu. Böôùc 3: Tieán haønh ñaêng kyù kieåm hoùa: Caùn boä giao nhaän caàm tôø khai vaøo Ban laõnh ñaïo ñoäi kyù vaøo taát caû caùc giaáy tôø coù trong boä chöùng töø, ghi roõ ngaøy, giôø vaøo maët tröôùc cuûa “ Phieáu tieáp nhaän tôø khai” vaø phaân coâng cho nhaân vieân kieåm hoùa. Trong thôøi gian chôø nhaân vieân Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 54 kieåm hoùa haøng xuaát, nhaân vieân giao nhaän tieán haønh ñoùng phí kieåm hoùa caùc böôùc sau: 1. Ghi hoùa ñôn: Nhaân vieân giao nhaân phaûi ghi soá hoùa ñôn. Moät boä hoùa ñôn goàm 3 lieân xanh, ñoû, ñen trong ñoù phaûi ghi roõ teân coâng ty, teân haøng, soá tôø khai, soá löôïng container. 2. Duyeät hoùa ñôn: Nhaân vieân giao nhaän ñem hoùa ñôn vaøo cho bna laõnh ñaïo ñoäo kyù kieåm duyeät. 3. Ghi soá hoùa ñôn: Sau khi Ban laõnh ñaïo ñoäi kyù xong, nhaân vieân giao nhaän seõ ghi vaøo soå kieåm hoùa nhöõng noäi dung nö: teân coâng ty, soá tôø khai, teân vaø ñòa chæ cuûa mình ñeå nhaân vieân kieåm hoùa lieân laïc tröôùc khi kieåm hoùa. 4. Ñoùng phí kieåm hoùa: Nhaân vieân giao nhaän mang hoùa ñôn ñeán phoøng ñoùng phí kieåm hoùa. Sau khi ñoùng phía, nhaân vieân haûi quan seõ traû laïi cho nhaân vieân giao nhaän 2 lieân ñen vaø ñoû cuûa boä hoùa ñôn ( lieân ñoû löu taïi coâng ty, lieân ñen giao cho nhaân vieân kieåm hoùa sau khi haøng ñöôïc kieåm tra xong). Böôùc 4:Kieåm hoùa haøng xuaát: Tuøy theo töøng loaïi haøng hoùa maø kieåm ñaïi dieän hoaëc kieåm toaøn boä. Phöông phaùp kieåm hoùa hieän nay thöôøng laø phöông phaùp tröïc quan. Neáu haøng hoùa khoù xaùc ñònh phaåm caáp thì nhôø cô quan giaùm ñònh. Thoâng thöôøng nhaân vieânhaûi quan kieåm tra caùc yeáu toá sau: - Teân haøng: xem coù ñuùng nhö khai baùo trong boä chöùng töø khoâng. - Maõ soá haøng: coù phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng khoâng. - Bieåu thueá: ñöôïc aùp duïng cho loaïi haøng naøy khoâng. - Tình traïng vaø phaåm caáp haøng: coù bò hö hoûng, cong deïp, ñoå vôõ khoâng. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 55 - Soá löôïng vaø troïng löôïng haøng: haøng coù bò thieáu huït hay dö thöøa so vôùi hôïp ñoàng khoâng. Sau khi kieåm hoùa xong, döïa vaøo tình traïng thöïc teá cuûa haøng hoùa nhaân vieân kieåm hoùa seõ ghi keát quaû kieåm hoùa vaøo maët sau cuûa tôø khai, ghi cuï theå ngyøa giôø kieåm hoùa, ñaïi ñieåm kieåm hoùa, phöông phaùp kieåm hoùa vaø keát luaän cuûa haûi quan. Sau ñoù nhaân vieân kieåm hoùa vaø nhaân vieân giao nhaän seõ cuøng nhau kyù xaùc nhaän vaøo maët sau cuûa tôø khai. Keá ñeán haøng hoùa seõ ñöôïc nhaân vieân kieåm hoùa cho pheùp ñoùng container, cuøng luùc ñoù nhaân vieân giao nhaän seõ baám “ seal” cuûa haûi quan vaøo khoùa cöûa container. Ngay khi kieåm hoùa xong nhaân vieân kieåm hoùa trao lai cho nhaân vieân giao nhaän tôø khai cuûa chuû haøng vaø 01 Ivoice. Boä hoà sô haûi quan seõ ñöôïc nhaân vieân kieåm hoùa chuyeån tieáp cho boä phaän tính thueá. Böôùc 5: Thanh lyù tôø khai Sau khi nhaän laïi tôø khai cuûa chuû haøng, caùn boä giao nhaän tröïc tieáp ñeán haûi quan giaùm saùt baõi ñeå ñöôïc kyù vaø ñoùng daáu xaùc nhaän hang hoùa cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc ñong ñuùng vaøo container vaø haï ñuùng baõi chôø boác haøng leân taøu. Taïi ñaây nhaân vieân haûi quan seõ ghi cuï theå nhöõng chi tieát sau: soá container, soá seal, teâu tuøa, chuyeán taøu. Ñeán ñaây quaù trình khai baùo haûi quan ñöôïc keát thuùc. 8. Sau khi hoaøn thaønh caùc böôùc keå treân cuõng nhö hoøan taát caùc chöùng töø cho loâ haøng xuaát khaåu, nhaân vieân giao nhaän seõ tieán haønh giao haøng cho ngöôøi vaän taûi. Haøng hoùa cuûa coâng ty chuû yeáu ñöôïc xuaát khaåu theo phöông thöùc vaän taûi ñöôøng bieån coâng ty phaûi ñaêng kyù boác xeáp vôùi caûng veà khoái löôïng haøng hoùa giao nhaän, thôøi gian thöïc hieän vaø phöông thöùc xeáp dôõ haøng. Coâng ty phaûi cöû nhaân vieân coù maët taïi caûng ñeå theo doõi, giaùm saùt quaù trình xeáp haøng leân taøu moät caùch chính xaùc vaø ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên trong luùc boác haøng. Coâng vieäc giao nhaän haøng leân taøu ôû caûng ñöôïc tieán haønh caên cöù Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 56 theo sô ñoà xeáp haøng hoaëc phaân phoái haøng theo töøng haàm taøu cho ngöôøi göûi haøng. Nhaän haøng xong, ñaïi lyù caáp cho ngöôøi göûi bieân lai thuyeàn phoù xaùc nhaän haøng ñaõ giao xong. 9. Sau khi giao haøng xong nhaân vieân giao nhaän seõ ghi soá container, soá seal, caùc chi tieát coù lieân quan vaø bieân lai thuyeàn phoù ñöa cho haõng taøu. Treân cô sôû ñoù, haõng taøu tieán haønh laäp b/L. Tröôùc khi ñöa B/L goác, haõng taøu seõ göûi baûn sao cho ngöôøi göûi haøng ñeå xem xeùt laïi coù gì sai xoùt khoâng, hoaëc caàn ñieàu chænh ñieàu khoûan gì thì ghi tröïc tieáp vaøo baûn sao naøy vaø göûi cho haõng taøu. Vôùi thoâng tin ñaõ ñöôïc ñieàu chænh chính xaùc, haõng taøu seõ caáp B/L goàm 03 baûn chính ( baûn chính seõ ñoùng “ Origin”, “ Duplicate”, “ Triplicate”), tuøy theo yeâu caàu cuûa chuû haøng maø haõng taøu seõ caáp theâm moät soá baûn sao. Khi nhaän B/L, nhaát thieát phaûi nhaän ñöôïc “ Vaän ñôn saïch leân taøu” ( Clean on Board B/L) neáu khoâng nhaø xuaát khaåu seõ khoù ñöôïc thanh toaùn. 10. Thanh toùan caùc chi phí giao nhaän: Chi phí dòch vuï haøng xuaát khaåu thöôøng bao goàm: - Phí dòch vuï haûi quan. - Phí vaän chuyeån haøng hoùa. - Phí thueâ taøu. - Caùc chi phí khaùc. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 57 Haøng nguyeân container: Trình töï gioáng caùc böôùc haøng rôøi nhöng cuõng coù nhöõng khaùc bieät sau: Sau khi nhaân vieân giao nhaân ñaêng kyù chuyeán taøu vaø treân Cargolist, ñaïi lyù haõng taøu seõ chuaån bò container cho phuø hôïp vôùi chuûng loaïi haøng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Nhaân vieân giao nhaän seõ duøng Cargolist naøy ( ñaõ ñoùng daáu haõng taøu) lieân heä vôùi nhaân vieân ñieàu haønh cuûa haõng taøu taïi caûng ( Terminal) ñeå nhaän voû container baèng “ Leänh caáp container roãng”. Khi yeâu caàu haõng taøu caáp container caàn phaûi noùi roõ chuûng loaïi container ( 20’ hay 40’), ñoùng taïi ñaâu ( taïi kho hay tai baõi), ñi taøu, container caàn ñaëc ñieåm gì ( container thöôøng, container laïnh,…). - Tröôøng hôïp chuû haøng ñoùng haøng taïi kho rieâng, nhaân vieân giao nhaän phaûi laøm theâm “ Giaáy möôïn container veà kho laøm haøng xuaát”, theo maãu in saün do haõng taøu caáp. Sau ñoù möôïn container roãng veà nôi ñoùng haøng vaø laøm thuû tuïc. Taïi ñoù nhaân vieân haûi quan seõ nieâm seal container, container phaûi chuyeån ñeán caûng tröôùc 24 gioø taøu khôûi haønh. - Tröôøng hôïp ñoùng haøng taïi caûng, luùc ñoù nhaân vieân giao nhaän phaûi ñ1on haûi quan kieåm hoùa ra vò trí baõi cuûa haõng taøu chæ ñònh ñeå kieåm tra haøng hoùa. Tröôùc khi ñoùng haøng vaøo container phaûi baùo cho cô quan haûi quan giaùm saùt ñeå hoï giaùm saùt ñoùng haøng container vaø nieâm seal container. Ñem tôø khai haûi quan ( chuû taøu) vaø thoâng baùo thueá neáu coù ñeán cô quan haûi quan giaùm saùt baõi ñeå thanh lyù tôø khai. Toùm laïi:ù ïù ïù ï Qua phaân tích quy trình giao nhaän haøng hoùa xuaát khaåu taïi coâng ty Unitrans, nhìn chung ñeå thöïc hieän ñöôïc coâng vieäc giao nhaän haøng xuaát thì ñoøi hoûi nhaân vieân coâng ty phaûi naêng ñoäng, saùng tao trong coâng vieäc tìm kieám khaùch haøng, nghieân cöùu thò tröôøng giaù cöôùc sao cho giaù chaøo baùn cho khaùch haøng laø giaù Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 58 chaáp nhaän ñöôïc. Ngoaøi ra caùc boä phaän coù lieân quan trong coâng ty, phuïc vuï cho quaù trình xuaát haøng phaûi coù söï keát hôïp chaët cheõ vôùi nhau, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, nhanh choùng cho khaùch haøng trong vieäc göûi haøng. Nhöng beân caïnh ñoù, vieäc sai soùt trong vieäc laøm chöùng töø hay ñònh möùc cuûa boä phaän laøm chöùng töø ñaõ gaây khoù khaên cho nhaân vieân ñaêng kyù haûi quan, laøm maát thôøi gian vaø coâng söùc, laøm chaäm treã quaù trình xuaát haøng. Maët khaùc nhaân vieân ñaêng kyù tôø khai haûi quan cuûa coâng ty chöa hieåu roõ nhöõng maët haøng maø mình ñaêng kyù, neân khi haûi quan thaéc maéc veà maët haøng xuaát cuûa coâng ty, nhaân vieân ñaêng kyù khoâng giaûi thích ñöôïc gaây khoù khaên trong vieäc laøm thuû tuïc haûi quan. Tình traïng khaùch haøng thay ñoåi hay boå sung haøng hoùa vaøo container sau khi ñaõ laøm thuû tuïc ñaêng kyù haûi quan. Ñieàu naøy gaây khoù khaên cho caùn boä laøm chöùng töø phaûi laøm laïi boä chöùng töø khaùc vaø nhaân vieân ñaêng kyù phaûi xin huûy boû tôø khai vaø xin ñieàu chænh haøng xuaát. 2.3.1.2 Quy trình giao nhaän haøng hoùa nhaäp khaåu:ä ø ù ä åä ø ù ä åä ø ù ä å Ñoái vôùi haøng rôøi ( LCL): Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 59 Sô ñoà quy trình (1) Chuû haøng thoâng baùo vôùi boä phaän laøm haøng nhaäp cuûa coâng ty baèng caùch göûi cho boä phaän naøy caùc chi tieát lieân quan ñeán loâ haøng. (2) Ngöôøi göûi kyù boä chöùng töø haøng nhaäp. (3) Nhaän leänh giao haøng. (4) Nhaân vieân tieán haønh laøm thuû tuïc haûi quan. (5) Xaùc nhaän vò trí loâ haøng taïi caûng bieån. (6) Khaùch haøng thanh toùan caùc chi phí giao nhaän. Dieãn giaûi sô ñoà:ã û àã û àã û à 1. Khi khaùch haøng coù nhu caàu nhaäp haøng hoùa, hoï seõ lieân heä vôùi boä phaän laøm haøng nhaäp cuûa coâng ty. Khi nhaän ñöôïc thoâng baùo coù loâ haøng nhaäp veà, nhaân vieân giao nhaän seõ yeâu caàu caùc chöùng töø coù lieân quan ñeå tieán haønh thuû tuïc nhaäp loâ haøng noùi treân. Thoâng thöôøng caùc chöùng töø naøy bao goàm: - Vaän ñôn ñöôøng bieån ( Bill of Lading) + Bill chuyeån taûi ( neáu coù). Shipper Ngöôøi göûi haøng Forwarder Ngöôøi giao nhaän Customs Office Haûi Quan Agent of Shipping Ñaïi lyù haõng taøu Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 60 - Leänh giao haøng ( D/O). - Hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông ( Sale contract). - Phieáu ñoùng gioù haøng hoùa ( Packing List). - Hoùa ñôn thöông maïi ( Invoice). Ngoaøi ra, ñoái vôùi töøng loaïi haøng, töøng tröôøng hôïp cuï theå maø nhaân vieân giao nhaän caàn moät soá chöùng töø coù lieân quan caàn thieát khaùc nhö sau: - Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh vaø chöùng nhaän maõ soá doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu do haûi quan Tænh, Thaønh Phoá caáp ( 01 baûn sao vaø chæ noäp 01 laàn cho haûi quan khi ñaêng kyù tôø khai). - Giaáy pheùp nhaäp khaåu ( Quota) cuûa Boä Thöông Maïi ( Ñoái vôùi haøng thuoäc dieän phaûi coù vaên baûn naøy). - Giaáy pheùp nhaäp khaåu cuûa Boä Chuyeân Nghaønh ( Ñoái vôùi haøng thuoäc dieän phai coù vaên baûn naøy) - Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa ( Certificate of Origin – C/O), ñoái vôùi haøng cuûa nöôùc Vieät Nam cho höôûng öu ñaõi hoaëc haøng thuoäc dieän tính thueá theo giaù toái thieåu. - Giaáy ñaêng kyù kieåm tra chaát löôïng ( Certificate of Anakysis), ñoái vôùi haøng nhaø nöôùc quy ñònh kieåm tra chaát löôïng theo quyeát ñònh 1545/TCHQ/GSQL ngaøy 12/05/1998 cho pheùp khoâng caàn chæ ñònh cô quan giaùm ñònh - Hôïp ñoàng baûo hieåm. - Tín duïng thö ( L/C) neáu coù Sau khi ñaày ñuû caùc chöùng töø caàn thieát, nhaân vieân laøm thuû tuïc giao nhaän chuaån bò boä chöùng töø laøm thuû tuïc haûi quan cho loâ haøng naähp nhö sau: Böôùc 1: Nghieân cöùu, ñoái chieáu vaø kieåm tra caùc chöùng töø coù lieân quan Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 61 Ñaây laø coâng vieäc heát söùc quan troïng vaø caàn thieát tröôùc heát khi tieán haønh laäp boä chöùng töø hang nhaäp vaø laøm thuû tuïc haûi quan, chöùng töø caàn xem xeùt kyõ löôõng nhaát laø hôïp ñoàng vaø B/L. Veà hôïp ñoàng bao goàm: - Soá vaän ñôn: Chæ caên cöù vao soá vaän ñôn cuûa B/L chính ñeå ghi vaøo tôø khai haûi quan, neân sai soùt giöõa B/L vaø tôø khai haûi quan laø khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Thöôøng goàm 2 loaïi: B/L chính ( coù theå laø Direct B/L,Clean B/L, Clean Shipped on board B/L, Surrendered B/L). B/L chuyeån taûi ( Combine Transport B/L: loaïi naøy duøng trong tröôøng hôïp loâ haøng ñöôïc xeáp dôõsang 1 taøu khaùc ñeå ñeán caûng cuoái cuøng. Ñoái vôùi B/L ta caàn chuù yù ñeán caùc ñieåm sau: - Haøng ñaõ ñaët leân taøu chöa, theå hieän ôû caâu “ On board”. Neáu laø vaän ñôn goác phaûi coù chöõ kyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû. - Khi B/L giao theo leänh cuûa ngöôøi göûi haøng ( Consignee: To Order) thì treân Bill baét buoäc phaûi coù chöõ kyù haäu cuûa ngöôøi göûi haøng ( Shipper). Neáu khoâng coù kyù haäu thì phaûi coù ñaïi dieän cuûa ngöôøi vaän taûi kyù haäu.Neáu khoâng ñaïi lyù haõng taøu coù theå töø choái giao D/O vaø hôïp ñoàng coù theå töø choái hoà sô khai baùo. - Teân haõng taøu: ñöôïc xaùc nhaän treân B/L ôû phía beân phaûi vaø ñöôïc ñoái chieáu treân D/O khoâng chæ rieâng veà teân taøu maø coøn caùc soá lieäu veà teân haøng, khoái löôïng, troïng löôïng. - Soá container, soá nieâm chì: Ñaïi lyù vaän taûi phæa ghi roõ soá löôïng container, loaïi container cuõng nhö soá hieäu cuûa moãi container treân B/L ñeå nhaân vieân giao nhaän döïa vaøo ñoù maø xaùc ñònh. Neáu laø haøng rôøi, khoâng chöùa ñuû container ( LCL/LCL – Less than a Container Load) thì nhaân vieân laøm thuû Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 62 tuïc giao nhaän khoâng caàn quan taâm ñeán soá container maø chæ quan taâm ñeán loâ haøng mình ñang naèm trong kho haøng naøo cuûa caûng ñeán. - Chi tieát haøng hoùa: Trong phaàn moâ taû haøng hoùa ( Decription of Good) treân b/l haõng taøu chæ ghi nhöõng neùt chính veà loâ haøng vaän chuyeån maø khoâng chi tieát. Chöùng töø naøy do ngöôøi göûi cung caáp cho haõng taøu laäp khi chuaån bò vaø ñoùng goùi haøng hoùa, …, noù cho ta bieát: soá hôïp ñoàng, soá tín duïng, loaïi haøng, soá löôïng, …Ñoái vôùi haõng taøu noù laø chöùng töø quan troïng ñeå giuùp cho ngöôøi chuyeân chôû thöïc hieän vieäc xeáp haøng vaøo container an toaøn vaø chaéc chaén. Ñoái vôùi nhaân vieân giao nhaän thì noù laø taøi lieäu chính ñeå laäp tôø khai haûi quan. Böôùc 2: Chuaån bò boä chöùng töø haøng nhaäp ñeå laøm thuû tuïc haûi quan. Thoâng thuôøng caùc chöùng töø naøy bao goàm: Tôø khai haûi quan nhaäp khaåu ( HQ/2002_NK) Tôø khai haøng hoùa nhaäp khaåu ñöôïc in chöõ ñen maët khoå giaáy A4 neàn maøu xanh laù caây nhaït, coù in chöõ “NK” maøu xanh, ñaäm, chìm. Maët tröôùc tôø khai: - Phaàn tieâu ñeà tôø khai: Daønh cho haûi quan laøm thuû tuïc ghi teân cô quan haûi quan, ghi soá tôø khai, hoï teân caùn boä ñaêng kyù tôø khai. - Phaàn A: Phaàn daønh cho ngöôøi keâ kahi haûi quan keâ khai vaø tính thueá bao goàm caùc tieâu thöùc gioáng tôø khai haøng hoùa xuaát khaåu. - Phaàn B: Tôø khai haøng hoùa nhaäp khaåu ñöôïc thieát keá ñeå khai baùo cho toái ña khoâng quaù 03 maët haøng. Trong tröôøng hôïp loâ haøng coù 04 maët haøng trôû leân thì treân tôø khai chính chæ theå hieän toång quaùt, vieäc khai baùo chi tieát ñoái vôùi toøan boä haøng ñöôïc theå hieän treân phuï luïc tôø khai. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 63 Maët sau tôø khai: - Phaàn A: Daønh cho kieåm tra cuûa haûi quan, bao goàm 2 phaàn: Phaàn 1: Cô quan haûi quan ghi caùc keát quaû kieåm tra thöïc teá haøng hoùa. Phaàn 2: Cô quan haûi quan kieåm tra soá thueá do chuû haøng khai baùo, ghi soá tieàn thueá, loä phí haûi quan phaûi noäp. - Phaàn B: Daønh cho ñaïi dieän chuû haøng ( nhaân vieân giao nhaän) chöùng kieán vieäc kieåm ra thöïc teá haøng hoùa, kyù teân vaø ghi yù kieán ( neáu coù). Phöông phaùp tính thueá ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: Xaùc ñònh giaù tính thueá: Giaù tính thueá ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu laø giaù mua cuûa khaùch haøng taïi cöûa khaåu nhaäp bao goàm caû chi phí vaän taûi ( F) vaø chi phí baûo hieåm ( I) theo hôïp ñoàng mua phuø hôïp vôi caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan ñeán vieäc mua haøng. Quy ñoåi ra giaù CIF: - Tröôøng hôïp mua laø giaù CNF, C&F hoaëc CF CIF = CNF x 1,0026 ( Quy ñònh ñoái vôùi ñöôøng bieån) CIF = CNF x 1,0025 (Quy ñònh ñoái vôùi ñöôøng haøng khoâng) - Tröôøng hôïp giaù mua laø FOB: CIF = FOB x 1,153 (Quy ñònh ñoái vôùi ñöôøng bieån) CIF = FOB x 1,152 (Quy ñònh ñoái vôùi ñöôøng haøng khoâng) Tính thueá nhaäp khaåu: Phaàn tính thueá naøy do chính ngöôøi laø thuû tuïc giao nhaän tính, do ñoù caàn naém vöõng vaø tính thueá cho chính xaùc vì khi laøm thuû tuïc khai haøng nhaäp, haûi quan seõ tính vaø kieåm tra laïi thueá maø coâng ty ñaõ töï aùp vaø tính thueá. Ngoaøi ra, vieäc naém vöõng caùch tính thueá vaø caùc tröôøng hôïp mieãn giaûm thueá coøn giuùp cho nhaân vieân laäp chöùng töø coù theå baûo veä lôïi ích chuûa khaùch haøng cuï theå nhö sau: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 64 Caùch tính thueá nhaäp khaåu ( Giaù tính thueá laø giaù CIF) Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp = Soá löôïng töøng maët haøng nhaäp khaåu chòu thueá x Ñôn giaù tính thueá x Thueá suaát Thueá VAT phaûi noäp = Soá löôïng töøng maët haøng nhaäp khaåu chòu thueá x Ñôn giaù tính thueá Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp x Thueá suaát Ghi chuù: Thueá GTGT – Thueá VAT ( Value Added Tax) Hoùa ñôn thöông maïi ( Commercial Invoice) Baûng keâ chi tieát haøng hoùa ( Packing List) Hôïp ñoàng ( Contract) Khi laäp hôïp ñoàng, boä phaän haøng nhaäp cuûa coâng ty cuûa coâng ty phaûi döïa vaøo Invoice, Packing List vaø B/L ñeå laäp noäi dung cuûa hôïp ñoàng phaûi theå hieän caùc chi tieát sau: - Haøng hoùa: laø ñoái töôïng mua baùn cuûa hôïp ñoàng. - Ñoàng tieàn thanh toaùn: ngoaïi teä maïnh hoaëc cuûa caû 2 beân. - Chuû theå hôïp ñoàng: Laø ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn cam keát thöïc hieän nhöõng ñieàu khoaûn neâu treân hôïp ñoàng. - Caùc ñieàu khoûan caàn thieát cuûa hôïp ñoàng theå hieän traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa moãi beân. Vaän ñôn ñöôøng bieån ( B/L): Vaän ñôn ñöôøng bieån ( Bill of Lading - B/L)+ bill chuyeån taûi ( neáu coù): chöùng töø naøy thöôøng do khaùch haøng laáy vaø giao cho coâng ty, neáu khoâng thì khaùch haøng uûy thaùc cho coâng ty laáy B/L. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 65 Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù ( Certificate – C/O): Tuøy theo töøng loaïi haøng hoùa maø yeâu caàu phaûi coù C/O. Nhaân vieân thuû tuïc haûi quan cuûa coâng ty phaûi noäp C/O cho cô quan haûi quan khi haøng hoùa thuoäc caùc tröôøng hôïp sau: - Haøng hoùa coù xuaát xöù töø caùc nöôùc ñöôïc höôûng öu ñaõi theo caùc quy ñònh cuûa luaät thueá nhaäp khaåu hoïac caùc ñieàu öôùc quoác teá khaùc maø Vieät Nam tham gia. - Hoùa ñôn thöông maïi phaûi coù giaáy chöùng nhaän xuaát xöù. - Taát caû caùc tröôøng hôïp nhaäp khaåu ( haøng môùi) caàn phaûi coù C/O. Neáu chuû haøng khoâng xuaát trình ñöôïc thì haûi quan vaãn laøm thuû tuïc nhaäp khaåu vaø aùp duïng caùch tính thueá cao nhaát cuûa Bieåu giaù tính thueá aùp duïng cho chuûng loaïi haøng ñoù. Tröôøng hôïp nhaân vieân cuûa coâng ty khi laøm thuû tuïc haûi quan, khoâng caàn noäp cho cô quan haûi quan: - haøng nhaäp khaåu ñaõ xaùc ñònh ñöôïc saûn xuaát taïi nöôùc coù muùc giaù tính thueá cao nhaát loaïi haøng ñoù. - Haøng hoùa khaùc, treân cô sôû caùc chöùng töø do chuû haøng cung caáp, neáu phuø hôïp vôùi thöïc teá haøng hoùa maø cô quan xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc xuaát xöù. - Haøng hoùa ñaõ qua söû duïng, treân cô sôû caùc chöùng töø do chuû haøng cung caáp, neáu phuø hôïp vôùi thöïc teá haøng hoùa, haûi quan seõ tính thueá nhaäp ( neáu coù) theo quy ñònh hieän haønh. Tröôøng hôïp coù nghi vaán thì yeâu caàu giaùm ñònh. - Haøng coù thueá suaát baèng 0 ( 0%). 2. Kyù boä chöùng töø haøng nhaäp: Sau khi chuaån bò xong boä chöùng töø haøng nhaäp, nhaân vieân giao nhaän seõ göûi boä chöùng töø ñoù ñeán chuû haøng ñoùng daáu vaø kyù caùc chöùng töø caàn thieát ñeå laøm thuû tuïc haûi quan. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 66 3. Nhaän leänh giao haøng: Ngaøy taøu ñeán, haõng taøu seõ göûi giaáy baùo ñeán cho chuû haøng ñeå tôùi nhaän haøng. Teân vaø ñòa chæ cuûa chuû haøng thöôøng ñöôïc ghi treân B/L, hoaëc Agent’s manifest vaø chuû haøng chuyeån cho nhaân vieân giao nhaän, ñeå lieân heä laïi vôùi chuû taøu veà vieäc laáy leänh giao haøng. 4. Laøm thuû tuïc haûi quan: Neáu boä chöùng töø haøng nhaäp hoøan toøan hôïp leä thì nhaân vieân giao nhaän laøm thuû tuïc haûi quan ôû Cuïc haûi quan Bình Döông hoaëc haûi quan Khu coâng nghieäp. Neáu khaùch haøng laø coâng ty thuoäc Khu coâng nghieäp thì seõ laøm thuû tuïc haûi quan ôû Khu coâng nghieäp, coøn khaùch haøng laø coâng ty naèm ngoaøi Khu coâng nghieäp thì laøm thuû tuïc ôû Cuïc haûi quan. Boä chöùng töø haûi quan bao goàm: - Tôø khai haûi quan haøng xuaát khaåu: 02 baûn chính. - Hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa: 01 baûn sao. - Hoùa ñôn thöông maïi: 01 baûn chính. - Baûng thoûa thuaän: 01 baûn chính. - Vaän ñôn ñöôøng bieån ( B/L): 01 baûn sao töø baûn goác. - Baûng keâ chi tieát haøng hoùa: 01 baûn chính + 01 baûn sao. - Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa ( C/O): 01 baûn chính ( neáu coù). - Ñôn ñeà nghò chuyeån cöûa khaåu ( Ñoái vôùi haøng thuoäc dieän ñöôïc chuyeån cöûa khaåu veà laøm thuû tuïc haûi quan taïi cuïc haûi quan Tænh, Thaønh phoá khaùc): 01 baûn sao. Rieâng nhaäp haøng saûn xuaát thì phaûi noäp theâm caùc chöùng töø sau: - Hôïp ñoàng xuaát caû 01 naêm: 01 baûn sao. - Ñònh möùc taïm tính: 01 baûn sao. - Baûng ñaêng kyù vaät tö nhaäp khaåu: 01 baûn sao. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 67 - Giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh: 01 baûn sao. Caùc böôùc ñaêng kyù haûi quan cho haøng nhaäp cuõng gioáng vôùi haøng xuaát nhöng coù nhöõng ñieåm khaùc bieät sau: - Nhaân vieân giao nhaän phaûi tieán haønh ñaêng kyù ñònh möùc haøng nhaäp khaåu taïm tính. - Sau khi ñaêng kyù ñònh möùc xong, nhaân vieân giao nhaän seõ keïp baûng ñònh möùc vôùi boä chöùng töø ñaêng kyù haûi quan noäp ôû baøn ñaêng kyù haøng nhaäp khaåu. Moät laàn nöõa caàn chuù yù trong muïc “ soá tôø khai” vaø “ ngaøy ñaêng kyù” laø ngaøy maø toøan boä tôø khai coù soá, do nhaân vieân taïi baøn ñaêng kyù cho bieát. Nhaèm traùnh laãn loän vaø laøm maát caùc chöùng töø cuûa boä tai khoûan naøy vaø boä tôø khai thaùc, “ soá tôø khai” vaø “ ngaøy ñaêng kyù” cuõng ghi treân chöùng töø keøm theo ( B/L, Invoice,…), sau ñoù toaøn boä tôø khai haûi quan ñöôïc trình cho nhaân vieân haûi quan tieáp nhaän kyù teân, xaùc nhaân cuûa haûi quan ñeå göûi ñeán cöûa khaåu coù haøng nhaäp . - Sau khi khai haøng nhaäp, caùn boä giao nhaän caàm boä tôø khai vaøo cho ban laõnh ñaïo ñoäi kyù vaøo taát caû caùc giaáy tôø coù trong boä chöùng töø, ghi roõ ngaøy, giôø vaøo maët tröôùc cuûa “ Phieáu tieáp nhaän tôø khai” vaø phaân coâng nhaân vieân kieåm hoùa. - Ngöôøi khai haûi quan coù traùch nhieäm ñöa ñaày ñuû loâ haøng nhaäp khaåu coøn nguyeân veïn ñuùnh nhö khai baùo treân tôø khai haûi quan ñeán ñòa ñieåm kieåm tra ñeå ñaêng kyù vaø ñöôïc ñôn vò haûi quan laøm thuû tuïc kieåm tra loâ haøng chaáp nhaän. Neáu haøng hoùa khoâng coøn nguyeân veïn nhö ban ñaàu thì phaûi coù chöùng töø hôïp leä nhö ban ñaàu. - Vieäc kieåm tra haøng do 02 caùn boä haûi quan thöïc hieän vôùi söï coù maët cuûa nhaân vieân giao nhaän: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 68 • Ñoái vôùi haøng kieåm hoùa taïi cöûa khaåu, phaàn tôø khai kieåm hoùa ñöôïc chuyeån thaúng tôùi Ñoäi kieåm hoùa vaø tieán haønh kieåm hoùa ngay. Sau khi hoøan taát thuû tuïc kieåm tra haøng hoùa, caùn boä haûi quan seõ chuyeån toaøn boä tôø khai haûi quan cho ñoäi tính thueá. • Ñoái vôùi haøng hoùa taïi ngoaøi cöûa khaåu, phaàn tôø khai kieåm hoùa ñöôïc chuyeån thaúng tôùi Ñoäi kieåm hoùa vaøo soå. Taïi ñaây chuû haøng seõ nhaân laïi tôø khai “ Chuû haøng” vaø boä ñôn xin chuyeån haøng veà kho rieâng ñeå laøm thuû tuïc haûi quan vaø trình giaùm saùt kho vaø haûi quan coång cöûa khaåu. Sau khi ñöa haøng veà kho rieâng, chuû haøng seõ ñem tôø khai vaø 01 ñôn xin chuyeån haøng veà kho rieâng ñeán boä phaän kieåm hoùa cuûa haûi quan ñeå xin kieåm tra taïi kho rieâng. Caùn boä phaân coâng kieåm hoùa haûi quan seõ ghi teân 02 nhaân vieân kieåm hoùa chuû haøng lieân heä hoï ñeå saép xeáp thôøi gian tieán haønh kieåm tra haøng hoùa. Kieåm tra xong, caùn boä kieåm hoùa haûi quan ghi vaø kyù vaøo tôø khai haûi quan neâu roõ keát quaû kieåm hoùa. Ngöôøi nhaäp khaåu hoaëc ngöôøi giao nhaän ghi vaøi tôø khai haûi quan ( tôø khai chuû haøng). Trong tröôøng hôïp loâ haøng bò hö hoûng maát maùt thì nhaân vieân giao nhaän cuøng haûi quan phaûi laäp töùc laäp bieân baûn veà tình traïng loâ haøng vaø ñoàng yù kyù teân. Sau khi nhaän laïi tôø khai chuû haøng, caùn boä giao nhaän tröïc tieáp ñeán haûi quan giaùm saùt baõi ñeå ñöôïc kyù vaø ñoùng daáu xaùc nhaän laø haøng hoùa cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc ñoùng ñuùng vaøo container vaø haï ñuùng baõi ñeå chôø boác haøng leân taøu. Taïi ñaây nhaân vieân giao nhaän haûi quan seõ ghi cuï theå vaøo tôø khai chuû haøng nhöõng chi tieát nhö: soá container, soá seal, teân taøu, chuyeán taøu. Ñeán ñaây quaù trình khai baùo haûi quan ñöôïc keát thuùc. 5. Sau khi ñaêng kyù tôø khai xong thì baét ñaàu nhaän haøng. Nhaân vieân caàm “ Leänh giao haøng” ( D/O) ñeán haõng taøu cuûa chuyeán haøng vöøua noùi treân ñeå xin ñoùng caùc loaïi sau: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 69 - Ñeán caûng ñoùng phí löu kho ( hoaëc löu baõi ñoái vôùi container) vaø xeáp dôõ roài laáy bieân lai ( neáu treân D/O yeâu caàu ñoùng caùc loaïi phí nay taïi haõng taøu). - Ñem beân lai thu phí löu kho, 03 baûn ñeán vaên phoøng ñieàu ñoä caûng ñeå kyù xaùc nhaän D/O, tìm vò trí haøng, taïi ñaây löu 01 baûn D/O. - Mang 02 D/O ñeán boä phaän kho vaän ñeå laøm phieáu xuaát kho taùch rieâng haøng chôø haûi quan kieåm hoùa. 6. Chuyeån giao haøng hoùa nhaäp khaåu vaø thanh toaùn cöôùc phí: Nhaân vieân giao nhaän seõ chòu traùch nhieäm hoøan toøan veà haøng hoùa keå töø khi haøng xuaát ra khoûi kho vaø chaát leân phöông tieän vaän taûi veà kho cuûa khaùch hang. - Khi nhaän haøng taïi caûng neáu phaùt hieän maát maùt, hö hoûng,… nhaân vieân giao nhaän phaûi yeâu caàu nhaân vieân caûng, ñaïi dieän cuûa coâng ty baûo hieåm tieán haønh laäp bieân baûn ngay tröôùc khi tieán haønh kieåm hoùa. - Ñaûm baûo caùc thieát bò boác dôõ vaø phöông tieän chuyeân chôû laø thích hôïp vaø toái öu nhaát ñoái vôùi loâ haøng. Phí thanh toùan coù theå traû baèng tieàn maët hoïaêc chuyeån khoûan qua ngaân haøng. Ñoái vôùi haøng nguyeân container ( FCL – Full Container Load). Trình töï caùc böôùc cuõng gioáng nhö haøng rôøi chæ khaùc ôû böôùc kieåm hoùa: Nhaân vieân giao nhaän baùo cho haõng taøu cho haï container xuoáng baõi ñeå kieåm tra sau ñoù ñoùng tieàn naâng haï baõi vaø löu container neáu coù. Cuõng caàn naém roõ neáu quaù 04 ngaøy “ Free” keå töø ngaøy ñaïi lyù vaän chuyeån yeâu caàu chuû haøng ñeán nhaän haøng maø vaãn khoâng thaáy thì chuû haøng phaûi chòu theâm moät loaïi phí nöõa laø “ Phí dòch chuyeån vaø löu container” vaø ñeà nghò laøm thuû tuïc nhaän haøng trong voøng 05 ngaøy ( Ñoái vôùi nhieàu haõng taøu coù theå khaùc – thoâng thöôøng treân giaáy baùo nhaän haøng ñeàu ghi roõ), neáu quaù thôøi gian naøy haøng phaûi chòu chi phí löu giöõ container vaø dòch chuyeån baõi cuõng nhö moïi ruûi ro phaùt sinh. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 70 Neáu ñem container veà kieåm hoùa taïi kho rieâng ( hoaëc kieåm hoùa taïi nhöõng ñaïi ñieåm cho pheùp khaùc cuûa haûi quan qui ñònh ngoaøi cöûa khaåu) thì nhaân vieân giao nhaän phaûi trình tôø khai ( Baûn löu chuû haøng) vaø xin giaáy pheùp mang container veà kho rieâng ( 02 baûn) vaø boä leänh giao haøng cho haûi quan giaùm saùt baõi. Haûi quan giaùm saùt baõi seõ giöõ laïi taøi khoûan, 01 giaáy xin mang container veà kho rieâng ñaõ ñoùng daáu haûi quan vaø ñoùng leân “ Leänh xuaát haøng” cuûa ñieàu ñoä baõi. Xuaát trình tôø khai haûi quan, giaáy xin chuyeån container vaø leänh xuaát container cho haûi quan coång ñeå ñöa container ra khoûi caûng. 2.3.2 Nhaän xeùt veà coâng taùc giao nhaän haønä ù à â ù ä øä ù à â ù ä øä ù à â ù ä ø g hoùa taïi coâng ty Unitrans:ù ï âù ï âù ï â Thuaän lôïi: - Nhöõng thuaän lôïi cô baûn veà söï oån ñònh chính trò, chính saùch khuyeán khích ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa laõnh ñaïo tænh Bình Döông, nhieàu khu coâng nghieäp môû ra thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöùôc ngoaøi, taïo ñieàu kieän cho coâng ty phaùt trieãn vaø môû roäng lónh vöïc giao nhaän cuûa mình. - Söï hoøa nhaäp cuûa neàn kinh teá Vieät Nam treân thöông tröôøng quoác teá, ñaëc bieät Vieät Nam hieän nay ñaõ trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc cuûa Toå Chöùc Thöông Maïi Quoác Teá ( WTO), thuùc ñaåy neàn kinh teá trong nöôùc phaùt trieãn maïnh, nhu caàu xuaát nhaäp khaåu vaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi gia taêng, taùc ñoäng maïnh ñeán hoïat ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty. - Caùc tuïc haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu ngaøy caøng ñöôïc caûi tieán, ñôn giaûn hoùa vaø nhanh choùng. - Söï naêng ñoäng saùng taïo trong coâng vieäc cuûa ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân treû. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 71 Chöông 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM HOØAN THIEÄN COÂNG TAÙC XUAÁT NHAÄP KHAÅU TAÏI COÂNG TY UNITRANS Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 72 3.2 Moät soá kieán nghò ñoái vôùi Chính Phuû vaø caùc cô quan chöùc naêng:ä á á á ù û ø ù ù êä á á á ù û ø ù ù êä á á á ù û ø ù ù ê Ñoái vôùi Chính Phuû:á ù ûá ù ûá ù û Ñieàu quan troïng nhaát hieän nay ñoái vôùi Chính Phuû Vieät Nam laø taïo ra saân chôi bình ñaúng, moät moâi tröôøng kinh doanh oån ñònh, moät haønh lang phaùp lyù an toaøn cho caùc doanh nghieäp thoâng qua vieäc ban haønh, chæ ñaïo thöïc hieän vaø kieåm tra sau khi thöïc hieän caùc chính saùch, vaên baûn. Ñeå goùp phaàn caûi tieán hoïat ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu noùi chung vaø hoïat ñoäng giao nhaän noùi rieâng. Nhaø nöôùc caàn ra moät soá chính saùch ngoaïi thöông hieäu quaû, thoâng qua caùc kieán nghò sau: 1. Neân thoáng nhaát, ñoàng boä vaø kòp thôøi giöõa caùc qui ñònh, caùc vaên baûn döôùi Luaät caàn phaûi ñöôïc nghieân cöùu kyõ khi ban haønh. 2. Naâng cao vai troø ñoäng löïc kinh teá cuûa caùc cô quan Nhaø nöôùc: Caùc cô quan laøm Luaät, caùc ñaïi bieåu quoác hoäi, caùc toå chöùc thöôøng xuyeân toå chöùc nhöõng cuoäc ñaøm phaùn ñeå laéng nghe yù kieán phaûn hoài töø caùc doanh nghieäp. 3. Chính Phuû caàn sôùm chæ ñònh thaønh laäp caùc hieäp hoäi xuaát khaåu theo nghaønh haøng chuû löïc cuûa ñaát nöôùc ñeå taêng cöôøng söùc caïnh tranh cuûa haøng hoùa nöôùc ta treân thò tröôøng quoác teá, traùnh tình traïng tranh mua tranh baùn bò nöôùc ngoaøi eùp gí gaây thieät haïi cho ñaát nöôùc. 4. Chính Phuû caàn xaây döïng moät haønh lang phaùp lyù ñaày ñuû ñeå giao nhaän – Vaän taûi noùi chung vaø giao nhaän – vaän taûi ñöôøng bieån noùi rieâng. Chính Phuû vaø caùc cô quan phaùp lyù thöông maïi sôùm oån ñònh, thoáng nhaát vaø roõ raøng caùc chính saùch, vaên baûn, nghò ñònh,… veà coâng taùc xuaát nhaäp khaåu maø ñaëc bieät veà chính saùch thueá xuaát nhaäp khaåu ñeå caùc doanh nghieäp deã daøng hôn trong vieäc thöïc hieän. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 73 Ñoái vôùi caùc cô quan chöùc naêá ù ù ù êá ù ù ù êá ù ù ù êng: Trong giai ñoaïn gaàn ñaây, thuû tuïc haûi quan ñaõ coù nhieåu böôùc tieán ñaùng keå nhaèm taïo ra moät haønh lang thoâng thoaùng hôn cho hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu. Tuy nhieân moät soá tieâu cöïc vaãn coøn toàn taïi. Vì vaäy, trong thôøi gian tôùi nghaønh haûi quan caàn phaûi toå chöùc toát hôn caùc hoaït ñoäng nhaèm thöïc hieän toát nhöõng yeâu caàu veà cô cheá ñieàu haønh xuaát nhaäp khaåu giai ñoïan 2005- 2010. Caùc qui ñònh höôùng daãn cuûa Toång cuïc haûi quan phaûi roõ raøng, deã hieåu vaø ñöôïc coâng khai cho caùc doanh nghieäp deã nghieân cöùu, tìm hieåu vaø naém vöõng ñeå thöïc hieän toát; tieáp tuïc raø soaùt baõi boû caùc vaên baûn ñaõ heát hieäu löïc, xaây döïng môùi caùc vaên baûn qui phaïm phaùp luaät ñoàng boä, ñaày ñuû ñeå höôùng daãn thöïc hieän chính saùch xuaát nhaäp khaåu theo ñuùng höôùng, roõ raøng, coâng khai; phaân coâng, phaân caáp nhieäm vuï cho caùc ñôn vò haûi quan cô sô ñeå taïo ñieàu kieän chuû ñoäng, saùng taïo trong thi haønh coâng vuï. Phí vaø leä phí haûi quan: Khi ñaõ qui ñònh caùc möùc phí vaø leä phí môùi, caùc boä nghaønh haûi quan coù theâm thu nhaäp thì caùc khoûan tieâu cöïc phí töø tröùôc tôùi nay caàn phaûi loaïi boû, moïi söï nhuõng nhieãu cuûa haûi quan caàn phaûi chaám döùt vaø phaûi xöû lyù nghieâm caùc nhaân vieân vi phaïm. Thuû tuïc Haûi quan cho haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu taïi Vieät Nam coøn nhieàu vöôùng maéc, caùc doanh nghieäp thöôøng bò haïch saùch trong quaù trình laøm haøng xuaát cuõng nhö nhaäp. Hoï thöôøng toán moät khoûang phí “ boâi trôn” ñeå coù theå nhanh choùng hoaøn taát thuû tuïc haûi quan cho haøng hoùa cuûa mình, duø ñaây laø haøng hoùa hôïp phaùp. Ngoaøi ra moät soá doanh nghieäp bò haûi quan löu giöõ haøng hoùa trong moät thôøi gian daøi ñeå chôø chæ thò cuûa caùc caáp coù lieân quan, gaây toån thaát lôùn cho doanh nghieäp. Thoáng nhaát bieåu thueá xuaát nhaäp khaåu. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 74 Thieát laäp heä thoáng thoâng tin phaûn hoài giöõa caùc khu vöïc caûng trong thaønh phoá ñeå haûi quan töøng caûng coù theå caäp nhaät thoâng tin cuûa caùc caûng nhanh choùng, tình traïng cöôõng cheá thueá baát hôïp lyù chæ vì khoâng caäp nhaät ñöôïc thoâng tin, laøm chaäm quaù trình giaûi phoùng haøng cho doanh nghieäp. Thuû tuïc kieåm hoùa: Phaân coâng nhaân vieân kieåm hoùa kòp thôøi khi coù soá tôø khai vaø phaân coâng cuï theå nhoùm naøo kieåm haøng taïi caûng, nhoùm naøo kieåm haøng taïi kho rieâng, nhaân vieân kieåm hoùa caàn phaûi laøm vieäc khuaån tröông hôn ñeå doanh nghieäp nhanh choùng giaûi phoùng haøng, taêng cöôøng theâm nhaân vieân kieåm hoùa ñoái vôùi loâ haøng lôùn, linh hoaït giaûi quyeát vieäc kieåm hoùa ngoaøi giôø cho moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät. Ñoài vôùi cô quan thueá: Caùc chính saùch veà caùc loaïi thueá, phuï thu theâm ñöôïc ñeà ra moät caùch thoáng nhaát, khoâng neân thay ñoåi thaát thöông gaây khoù khaên cho vieäc laäp keá hoïach hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò xuaát nhaäp khaåu. Moät vaán ñeà nuõa laø khaâu noäp thueá vaø khaáu tröø thueá coøn nhieàu choå baát hôïp lyù. Theo quy ñònh cuûa haûi quan thì doanh nghieäp phaûi noäp thueá trong voøng 30 ngaøy, neáu treã 01 ngaøy thì doanh nghieäp seõ noäp phaït 0,1% treân toång soá thueá noäp. Trong khi ñoù, moãi doanh nghieäp khi ñöôïc hoøan thueá keùo daøi trung bình töø 10 ngaøy, nhöng khoâng nhaän ñöôïc moät khoûan buø naøo 3.3 Keát luaän á äá äá ä chung: Nhu caàu trao ñoåi maäu dòch giöõa caùc quoác gia ngaøy caøng gia taêng vaø ña daïng. Nghaønh giao thoâng vaän taûi noùi chung vaø nghaønh giao nhaän noùi rieâng coù vò trí quan troïng trong söï phaùt trieãn chung cuûa söï trao ñoåi maäu dòch quoác teá, khaúng ñònh vò trí quan troïng trong söï phaùt trieãn chung cuûa söï trao ñoåi maäu dòch quoác teá, khaúng ñònh vai troø to lôùn vaø voâ cuøng quan troïng khoâng theå thieáu ñoái vôùi neàn kinh teá theá giôùi cuõng nhö Vieät Nam. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 75 Ra ñôøi trong neàn kinh teá thò tröôøng, coâng ty Unitrans luoân coá gaéng vöôn leân hoøa nhaäp vaøo neàn kinh teá thò tröôøng ñaày khaéc nghieät. Cuï theå Unitrans ñaõ töï tìm kieám thò tröôøng vaø khaùch haøng, giao dòch vôùi khaùch haøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Luoân thöïc hieän khaåu hieäu “ Khaùch hang laø tieân quyeát !”ñeå ngaøy caøng naâng cao hieäu quaû hoïat ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty. Hieäu quaû naøy theå hieän roõ ôû lôïi nhuaän cuûa coâng ty taêng haøng naêm. Daàn daàn vôùi söï chuyeån mình cuûa neàn kinh teá thò tröôøng , cuõng nhö söï quan taâm saâu saéc cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, cuûa caùc ban nghaønh coù lieân quan, cuøng vôùi söï chæ ñaïo saùng suoát cuûa taäp theå ban laõnh ñaïo coâng ty vaø vôùi kinh nghieäm cuõng nhö söï nhieät tình say meâ coâng taùc cuûa toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân, chaéc chaén coâng ty phaùt trieãn hôn nöõa hoøa nhaäp theo xu theá phaùt trieãn cuûa ñaát nöôùc vaø theá giôùi. Dòch vuï giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu laø moät loaïi hình khoâng theå thieáu ñöôïc trong cô cheá thò tröôøng hieän nay khi maø neàn kinh teá Vieät Nam ngaøy caøng phaùt trieãn. Hy voïng loaïi hình dich vuï naøy phaùt trieãn hôn nöõa taïi Vieät Nam, nôi coù ñieàu kieän thuaän lôïi veà ñaïi lyù cuõng nhö veà con ngöôøi. Coâng ty coù söï phaùt trieãn nhö ngaøy hoâm nay laø nhôø vaøo söï oån ñònh veà maët chính trò trong nöôùc, chính saùch thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa ban laõnh ñaïo tænh Bình Döông. Coäng vôùi söï hoøa nhaäp neàn kinh teá Vieät Nam treân thöông tröôøng quoác teá, thuùc ñaåy neàn kinh teá trong nöôùc phaùt trieãn taùc ñoäng maïnh ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty. Tuy nhieân, coâng ty cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên do cô cheá ñoåi môùi chính saùch Nhaø nöôùc chöa thaät söï oån ñònh. Do ñoù, vieäc naém baét nhöõng chính saùch, chuû tröông cuûa Nhaø nöôùc cuõng gaây ra nhieàu khoù khaên cho doanh nghieäp. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân SVTH: Löu Thò Baûo Nhung Trang 76 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Kyû thuaät kinh doanh xuaát nhaäp khaåu. Taùc giaû: GS_TS Voõ Thanh Thu.NXB Thoáng Keâ. Kyû thuaät ngoaïi thöông. Taùc giaû: PGS- TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân.NXB Thoáng Keâ Luaät Haûi Quan . NXB Chính trò quoác gia. Nghieäp vuï giao nhaän vaän taûi Quoác Teá . Boä Thöông Maïi tröôøng Cao Ñaúng Kinh Teá ñoái ngoaïi – taùc giaû Phaïm Maïnh Hieàn. NXB Thoáng keâ. Taøi lieäu töø coâng ty coå phaàn giao nhaän vaän taûi U&I. Taøi lieäu töø caùc taïp chí ngoaïi thöông.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfHoàn thiện công tác giao nhận tại Công ty Unitrans.pdf
Luận văn liên quan