Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP. 3 I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp. 3 1.1. Bản chất của chi phí sản xuất. 3 1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 4 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục. 5 1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm hoàn thành. 7 1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí. 7 1.3. Vai trò và chức năng của chi phí. 8 II. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 8 2.1. Bản chất của giá thành sản phẩm: 8 2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 9 2.1.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu để tính giá thành: 9 2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán: giá thành sản phẩm được chia làm 2 loại: 10 III. mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, ý nghĩa của việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10 3.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10 3.2. Ý nghĩa của việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 11 3.3. Vai trò của chỉ tiêu giá thành sản phẩm. 11 IV. Sự cần thiết và nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp. 12 V. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp. 13 5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm và mối quan hệ giữa chúng. 13 5.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 13 5.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 14 5.1.3. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 14 5.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành. 15 5.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 15 5.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 16 5.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và trình tự tính giá thành sản phẩm. 18 5.3.1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 18 5.3.2. Trình tự tính giá thành sản phẩm. 19 5.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 19 5.4.1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thuờng xuyên. 20 5.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 36 VI. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các hình thức sổ kế toán. 40 6.1. Hình thức sổ “nhật ký chung”. 40 6.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái. 41 6.3. Hình thức chứng từ - ghi sổ. 42 6.4. Hình thức Nhật ký chứng từ. 43 PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II. 44 I. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 44 II. đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 46 1. Tổ chức sản xuất 46 2. Quy trình công nghệ 46 III. Đặc điểm tổ chức quản lý của xí nghiệp. 48 IV. Đặc điểm tổ chức kế toán của xí nghiệp. 50 1. Bộ máy kế toán 50 2. Hình thức kế toán áp dụng tại xí nghiệp. 53 3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 56 4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 56 5. Niên độ kế toán, kỳ kế toán. 57 V. Công tác hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp DPTWII. 57 5.1. Đặc điểm và việc phân loại chi phí sản xuất. 57 5.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 58 5.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 58 5.4. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất ở xí nghiệp DPTWII. 59 5.1.4. Tài khoản sử dụng. 59 5.4.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 60 5.4.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 63 5.4.4. Hạch toán khấu hao tài sản cố định. 65 5.4.6. Hạch toán các khoản chi phí khác bằng tiền 69 5.4.7. Hạch toán chi phí trả trước và chi phí phải trả. 70 5.4.8. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. 71 5.4.9. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 72 IV. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm trung ương II. 73 6.1. Đối tượng tính giá thành. 73 6.2. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành. 73 6.3. Trình tự tính giá thành. 74 PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II. 78 3.1. Một số nhận xét về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Dược phẩm trung ương II. 78 3.2. Những tồn tại, phương hướng hoàn thiện và giải pháp. 80 3.2.1. Vấn đề hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng. 80 3.2.2. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh phụ. 81 3.2.3. Vấn đề hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 82 3.3. Tổ chức ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng tại xí nghiệp. 83 3.4. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện kế hoạch thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm mặt hàng Ampicillin 0,25 - 250V. 85 KẾT LUẬN 86

doc98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1659 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o¸n: - Mét kÕ to¸n thanh to¸n víi ng©n hµng, ph¶i thu, ph¶i tr¶: Theo dâi hµng ngµy t×nh h×nh thu chi tiÒn qua c¸c phiÕu thu, phiÕu chi ®· ®¶m b¶o hîp lÖ. Ph¶n ¸nh sèph¶i thu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp ®èi víi c¸c kho¶n øng tr­íc, cña kh¸ch hµng theo tõng hîp ®ång. T­¬ng tù ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸ch hµng, c¸c ®¬n vÞ b¸n vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú ph¶i tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o vµ ®èi chiÕu sè tiÒn hiÖn cã víi sè tiÒn göi ng©n hµng. Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn göi ng©n hµng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng. - Mét kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l­¬ng: Ghi chÐp sè l­îng chÊt l­îng s¶n phÈm, t×nh h×nh ngµy c«ng vµ tÝnh l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Gi¸m s¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng, xö lý quÜ l­¬ng, chi tr¶, tËp hîp chi phÝ tiÒn l­¬ng ®Ó kÕ to¸n gi¸ thµnh ph©n bæ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Mét thñ quÜ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý viÖc nhËp - xuÊt tiÒn mÆt. Hµng ngµy kiÓm kª sè tån quÜ tiÒn mÆt thùc tÕ ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn sæ quÜ tiÒn mÆt. NÕu nã chªnh lÖch ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ xö lý kÞp thêi. - Mét kÕ to¸n thu ng©n: Chuyªn lµm nhiÖm vô thu tiªn vµ nép lªn thñ quÜ. Ngoµi ra trùc thuéc phã phßng kÕ to¸n cßn cã nh©n viªn kÕ to¸n c¸c ph©n x­ëng S¬ ®å 5: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n kho KÕ to¸n gi¸ thµnh tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n Nh©n viªn kÕ to¸n c¸c ph©n x­ëng KÕ to¸n kho NLC nhiªn liÖu, phô tïng, bao b× KÕ to¸n kho phô liÖu, c«ng cô, dông cô KÕ to¸n TSC§ kho c¬ khÝ KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô KÕ to¸n thanh to¸n víi ng©n hµng, ph¶i thu, ph¶i tr¶ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n thñ quÜ KÕ to¸n thu ng©n 2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp. HiÖn nay xÝ nghiÖp ¸p dông theo h×nh thøc sè NhËt ký - Chøng tõ. a. HÖ thèng sæ kÕ to¸n ViÖc lùa chän ¸p dông h×nh thøc sæ NhËt ký - chøng tõ, xÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II ®· sö dông sæ s¸ch ghi chÐp theo ®óng quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. HÖ thèng sæ kÕ to¸n bao gåm: + Sæ kÕ to¸n tæng hîp: C¸c NhËt ký - Chøng tõ, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, c¸c b¶ng kª. + C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt nh­: Sæ kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm - hµng ho¸, sæ tæng hîp nhËp vËt liÖu, b¶ng kª xuÊt vËt t­. S¬ ®å 6 tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ t¹i xÝ nghiÖp D­îc phÈm trung ­¬ng II Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký - Chøng tõ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Ghi chó: HÖ thèng sæ h¹ch to¸n t¹i xÝ nghiÖp gåm cã 10 sæ nhËt ký chøng tõ ®­îc ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 10, 10 b¶ng kª ®­îc ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 11 (kh«ng cã b¶ng kª sè 7, c¸c b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, b¶ng ph©n bæ lao ®éng cho c¸c ®èi t­îng sö dông, b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, b¶ng kª xuÊt vËt t­ vµ c¸c sæ h¹ch to¸n tæng hîp, chi tiÕt kh¸c. HiÖn nay, t¹i xÝ nghiÖp ®ang sö dông 3 b¸o c¸o tµi chÝnh lµ: b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. BiÓu ®å 7: S¬ ®å h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu. Chøng tõ gèc NhËt ký chøng tõ sè 1, 2,... C¸c b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH... B¶ng kª 5 NhËt ký chøng tõ 7 B¶ng kª 4 B¶ng kª 6 Sæ c¸i c¸c TK154, 621, 622, 627 S¬ ®å 8: S¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ KD. Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ Sæ chi tiÕt 4 B¶ng kª 10 Sæ chi tiÕt B¶ng kª 5 B¶ng tæng hîp tiªu thô B¶ng kª 11 NK-CT sè 8 Sæ c¸i 3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho Nghiªn cøu thùc tÕ vÒ nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm lµm ra hµng n¨m xÝ nghiÖp ®· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh ¸p dông h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. ViÖc lµm nµy ®¶m b¶o theo dâi th­êng xuyªn, liªn tôc cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt t­ trªn sæ kÕ to¸n. Gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vËt t­ hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n. Gi¸ trÞ cña vËt t­ hµng ho¸ tån kho cã thÓ x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. 4. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. XÝ nghiÖp ¸p dông thèng nhÊt hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp, ban hµnh ngµy 01/11/1995 theo quyÕt ®Þnh 1141 - TC/Q§/C§KINH TÕ. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp bao gåm c¸c tµi kho¶n cung cÊp 1 vµ 2 chñ yÕu nh­ sau: + Tµi kho¶n 111 "tiÒn mÆt" + Tµi kho¶n 112 "tiÒn göi ng©n hµng" + Tµi kho¶n 131 "Ph¶i thu cña kh¸ch hµng" + Tµi kho¶n 152 "Nguyªn liÖu, vËt liÖu" * Tµi kho¶n 152.1 "Nguyªn liÖu chÝnh" * Tµi kho¶n 152.2 "vËt liÖu phô" * Tµi kho¶n 152.3 "Nhiªn liÖu" * Tµi kho¶n 152.4 "Phô tïng thay thÕ" * Tµi kho¶n 152.5 "VËt liÖu x©y dùng" * Tµi kho¶n 152.7 "Bao b×" + Tµi kho¶n 153.1 "c«ng cô dông cô" + Tµi kho¶n 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" + Tµi kho¶n 331 "Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n" + Tµi kho¶n 334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" + Tµi kho¶n 338 "Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c" + Tµi kho¶n 621 "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" * Tµi kho¶n 621.1 "Ph©n x­ëng tiªm" * Tµi kho¶n 621.2 "Ph©n x­ëng viªn" * Tµi kho¶n 621.3 "Ph©n x­ëng ho¸" + Tµi kho¶n 641 "chi phÝ s¶n xuÊt chung" + Tµi kho¶n 641 "chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp" + Tµi kho¶n 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n" Ngoµi ra xÝ nghiÖp cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c nh­: Tµi kho¶n 138, 133, 211, 155, 413, 811, 711. 5. Niªn ®é kÕ to¸n, kú kÕ to¸n. ¸p dông niªn ®é kÕ to¸n mét n¨m, b¾t ®Çu tÝnh tõ ngµy 1/1 ®Õn hÕt ngµy 31/12. Kú kÕ to¸n lµ th¸ng V. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp DPTWII. 5.1. §Æc ®iÓm vµ viÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i víi néi dung vµ tÝnh chÊt kh¸c nhau. Khi ph¸t sinh chi phÝ, tr­íc hÕt biÓu hiÖn theo yÕu tè råi míi biÓu hiÖn thµnh kho¶n môc gi¸ thµnh khi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh, ®ång thêi thÊy ®­îc t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc nhÊt ®Þnh vµ theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ kh¸c nhau, chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng nghÖ DPTWII ®­îc ph©n theo néi dung, tÝnh chÊt cña chi phÝ gåm c¸c yÕu tè sau: Nguyªn vËt liªu: Lµ c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô mµ sau qu¸ tr×nh chÕ biÕn sÏ cÊu thµnh nªn c¬ së vËt chÊt cña yÕu cña s¶n phÈm nh­ c¸c lo¹i VitaminB1, VitaminB6, Ampicillin... - Nhiªn liÖu, ®éng lùc: bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh­ t¸ d­îc (bét nÕp, talcum, s¾n läc...) vµ c¸c chi phÝ ®iÖn n­íc... - TiÒn l­¬ng vµ phô cÊp: Gåm tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬g. - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: BiÓu hiÖn b»ng tiÒn cña phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ hao mßn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô: Lµ c¸c chi phÝ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c ph©n x­ëng chÝnh. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ngoµi c¸c chi phÝ ë trªn. 5.2. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Víi quy tr×nh c«ng nghÖ ®¬n gi¶m, tæ chøc chuyªn m«n ho¸ theo s¶n phÈm s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i thuèc tiªm, viªn, cao, xoa... c¸c lo¹i thuèc nµy ®­îc s¶n xuÊt ë ba ph©n x­ëng: PX tiªm, PX viªn, PX ho¸ hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. §Ó thÝch øng víi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng, xÝ nghiÖp ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Trong ®ã, toµn bé chi phÝ ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i theo tõng lo¹i s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm trong ph©n x­ëng s¶n xuÊt t­¬ng øng. 5.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp DPTWII cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t qua c¸c b­íc sau: B­íc 1: Më sæ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ (tõng ph©n x­ëng riªng biÖt). Sæ ®­îc më cho tõng TK 621, 622, 627, 154, 641, 642, 142, 332, c¨n cø vµ sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n th¸ng tr­íc, c¸c b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chøng tõ liªn quan. B­íc 2: TËp hîp c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kú cã liªn quan cho tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n. B­íc 3: tæng hîp toµn bé chi phÝ ph¸t sinh theo tõng néi dung thuéc tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n vµo cuèi kú, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. TK 152 TK 152 TK 152 TK 152 CF NVL trùc tiÕp KÕt chuyÓn CF NVLTT C¸c kho¶n ghi gi¶m CF TK 334, 338 TK 622 CF NVL trùc tiÕp KÕt chuyÓn CF NVLTT TK 155 TK 111, 214... TK 622 CF s¶n xuÊt chung KÕt chuyÓn CF SXC TK 1544 KÕt chuyÓn CF SXKD phô TK 157 TK 632 NhËp kho Göi b¸n Tiªu thô th¼ng Tæng gi¸ thµnh Thùc tÕ s¶n xuÊt S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp DPTWII 5.4. Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp DPTWII. 5.1.4. Tµi kho¶n sö dông. Do xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, nªn ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt xÝ nghiÖp sö dông c¸c TK sau: * TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 6211 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña PX tiªm TK 6212 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña PX viªn TK 6213 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña PX ho¸. * TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK 6221- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña PX tiªm. TK 6222 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña PX viªn. TK 6223 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña PX ho¸. * TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. TK 6271 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña PX tiªm. TK 6272 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña PX viªn. TK 6273 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña PX ho¸. * Tk 154 - Chi phÝ ph¸t sinh trong PX c¬ khÝ. §Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh, kÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dag (chi tiÕt theo ®èi t­îng) vµ c¸c TK kh¸c cã liªn quan. 5.4.2. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nguyªn vËt liÖu nãi chung lµ nh÷ng ®èi t­îng lao ®éng, thÓ hiÖn d­íi d¹ng lao ®éng vËt ho¸. VËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh, gi¸ trÞ cña nã kÕt chuyÓn mét lÇn vµo s¶n phÈm. D­íi sù t¸c ®éng cña lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng, vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm. VËt liÖu sö dông trong xÝ nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau vµ ®­îc ghi chÐp, ph¶n ¸nh trªn TK 152 - nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n sau: TK 1521 - Nguyªn vËt liÖu chÝnh (ampicillin, moocphin...) TK 1522 - VËt liÖu phô (bét nÕp, bét s¾n...) TK 1523 - Nhiªn liÖu (than, x¨ng dÇu...) TK 1524 - Phô tïng thay thÕ (vßng bi, d©y curoa...) TK 1525 - VËt liÖu cho XDCB (s¾t thÐp, xi m¨ng...) TK 1527 - Bao b× (chai, tói...) VËt liÖu vµ tµi s¶n l­u ®éng, ®ßi hái ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ. Song ®Ó thuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n, vËt liÖu cßn cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ h¹ch to¸n. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp cã tÝnh chÊt æn ®Þnh, khèi l­îng s¶n xuÊt lín. Do vËy, kÕ to¸n xÝ nghiÖp ®· sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó ®¸nh gi¸ nguyªn, vËt liÖu . H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vËt t­ ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng kª xuÊt vËt t­ (b¶ng 2). B¶ng kª xuÊt vËt t­ ®­îc më theo chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng. Sau ®ã, kÕ to¸n göi tæng hîp xuÊt xuèng c¸c ph©n x­ëng ®Ó ®èi chiÕu. Sè liÖu trªn b¶ng kª xuÊt vËt t­ ®­îc dïng ®Ó ghi vµo b¶ng kª sè 4 (b¶ng 3) B¶ng sè 2: TrÝch b¶ng kª xuÊt vËt t­ th¸ng 1/2001 §¬n vÞ : ®ång Tªn VËt t­ C¸c bé phËn lÜnh dïng TK 6211 TK 6212 TK 6213 TK 6271 TK 6272 TK 6273 TK 1544 ... TK 1521 72.215.512 3.974.171.264 52.247.987 496.345 998.398 4.702.100 TK 1522 1.222.627 61.506.589 856.533 1.752.433 2.345.146 390.451 10.443.872 TK 1523 1.568.548 488.856 32.500 57.959.707 TK 1524 1.387.200 749.100 21.800 5.184.460 TK 1525 57.000 TK 1527 9.0975.479 153.617.088 36.704.245 TK 1531 203.452 553.249 154.928 478.503 TK 1546 1.7879.903 72.5663 295.360 Céng B¶ng 3: TrÝch b¶ng kª sè 4 th¸ng 1/2001 TT Tk ghi cã Tk ghi nî TK 1521 TK 1522 TK 1523 TK 1524 TK 1225 TK 1527 TK 1531 ... Céng 1 Tk 154 5017100 10473872 57959707 5184460 252000 478503 5 Tk 1544 4702100 1043872 57959707 5184460 57000 478503 .... 8 Tk 621 4098634763 6358549 2089904 281296812 9 TK 6211 72215512 1222627 1568548 90975479 10 TK 6212 3974171264 61506589 488856 153617088 11 TK 6213 52247987 856533 32500 36704245 ... 16 TK 627 1494743 4488030 2158100 911629 17 TK 6271 496345 1752433 1387200 203452 18 TK 6272 998398 2345146 749100 553249 19 TK 6273 390451 21800 154928 20 Céng Nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ nh­ sau: - Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm. Nî TK 621 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 152 (chi tiÕt tiÓu kho¶n) - Víi nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng chung cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Nî TK 627 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 152 (chi tiÕt tiÓu kho¶n) - Víi nguyªn vËt liÖu dïng cho bé phËn b¸n hµng, qu¶n lý. Nî TK 641, 642 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 152 (chi tiÕt tiÓu kho¶n) - Víi s¶n xuÊt kinh doanh phô, chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®­îc tËp trung trùc tiÕp vµo TK 1544 theo tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n. Nî TK 1544 (chi tiÕt theo ®èi t­îng). Cã TK152 (chi tiÕt tiÓu kho¶n) Toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt trùc tiÕp ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµo cuèi kú. Nî TK 154 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 621 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ë xÝ nghiÖp cã sù kh¸c biÖt so víi nguyªn t¾c kÕ to¸n chung lµ: Sè vËt t­ dïng kh«ng hÕt ë c¸c ph©n x­ëng kh«ng nhËp l¹i kho, mµ ®Ó l¹i ph©n x­ëng. Cuèi kú, kÕ to¸n vËt liÖu tæng hîp coi ®ã lµ l­îng tån kho. Së dÜ cã sù kh¸c biÖt nµy lµ do ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp theo kiÓu chÕ biÕn liªn tôc, s¶n xuÊt khèi l­îng lín. 5.4.3. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ toµn bé chi phÝ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp nh­ tiÒn l­¬ng, phô cÊp... TiÒn l­¬ng lµ bé phËn quan träng ®Ó cÊu thµnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cho nªn, viÖc tÝnh vµ ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l­¬ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong xÝ nghiÖp. H×nh thøc tr¶ l­¬ng ®­îc xÝ nghiÖp ¸p dông lµ l­¬ng s¶n phÈm vµ l­¬ng thêi gian. §èi víi 3 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh, l­¬ng c«ng nh©n tÝnh theo bËc l­¬ng cña c«ng nh©n ngµnh ®­îc, cßn víi ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô th× l­¬ng c«ng nh©n tÝnh theo bËc c¬ khÝ. Kú thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®­îc chia lµm 3 ®ît. Cô thÓ: Ngµy 30 hµng th¸ng sÏ t¹m øng 50% l­¬ng cña th¸ng, Ngµy 10 th¸ng sau sÏ thanh to¸n phÇn l­¬ng cßn l¹i, vµ ngµy 20 th¸ng sau sÏ thanh to¸n th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông c¸c TK sau: TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶. TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK 627 - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng phô. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau: - TÝnh ra sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n. Nî TK 622 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Nî TK 1544 (s¶n xuÊt phô) Nî TK 627 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 334, 338. - Tr­êng hîp trÝch tr­íc tiÒn l­îng phÐp, ngõng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Nî TK 622 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 335. - Cuèi kú, ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, CPC§ cña c«ng nh©n ë ph©n x­ëng ®iÖn, ®­îc ph©n bæ l¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tõng ®èi t­îng. Nî TK 627 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 1544 - Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Nî TK 154 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 622 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) C¨n cø vµo c¸c chøng tõ tÝnh l­¬ng vµ kho¶n theo l­¬ng, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng (b¶ng 4), sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n gi¸ thµnh ®Ó tËp hîp chi phÝ vµo b¶ng kª sè 4 (b¶ng 5). B¶ng sè 4. TrÝch b¶ng kª 4 th¸ng 1/2001 STT TK ghi cã TK ghi nî ... TK 334 TK 338 ... Céng 1 TK 154 39889163 3609017 5 TK 1544 30535114 2762701 12 TK 622 175152501 14629253 13 TK 6221 70287876 6315677 14 TK 6222 88575740 6839820 15 TK 6223 16288885 1473756 16 TK 627 24649108 2230156 17 TK 6271 12814444 1159401 18 TK 6272 8758550 792441 19 TK 6273 3076114 278314 20 Céng 23960772 20468426 5.4.4. H¹ch to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng, cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn (hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh), phÇn gi¸ trÞ hao mßn nµy ®­îc chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm ra vµ ®­îc thu håi l¹i d­íi h×nh thøc khÊu hao. §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng cña khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông TK 214 - hao mßn TSC§. §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§, tr­íc ®©y lµ mét kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh, theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn nay th× nã chØ lµ mét yÕu tè chi phÝ n»m trong kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. Do vËy, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕpvµo bªn nî TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®­îc chi tiÕt thµnh 3 tiÓu kho¶n: TK 6271 - chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t¹i PX tiªm TK 6272 - chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t¹i PX viªn TK 6273 - chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t¹i PX ho¸. Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao t¹i xÝ nghiÖp lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo thêi gian. XÝ nghiÖp trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao hµng th¸ng. Trong th¸ng, nÕu cã sù thay ®æi vÒ tµi s¶n cè ®Þnh th× kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i lËp b¸o c¸o lªn cÊp trªn ®Ó gi¶i quyÕt. Tû lÖ khÊu hao ®­îc ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp tu©n theo quyÕt ®Þnh 1062/TC-BTC cña Bé tµi chÝnh vÒ khung tû lÖ khÊu hao ®èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh cô thÓ. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau: - Hµng th¸ng, tiÕn hµnh trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Nî TK 627 - KhÊu hao sö dông cho s¶n xuÊt chÝnh Nî TK 1544 - KhÊu hao sö dông cho s¶n xuÊt phô Nî TK 641, 642 KhÊu hao sö dông cho b¸n hµng, qu¶n lý. Cã TK 214 tæng sè khÊu hao ph¶i trÝch. Sau khi tiÕn hµnh trÝch khÊu hao, kÕ to¸n lËp b¶ng kÕ ho¹ch ph©n bæ khÊu hao theo tõng ph©n x­ëng (b¶ng 6), sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ khÊu hao lµ c¬ së ®Ó ghi vµo b¶ng kª 4 (b¶ng 7) B¶ng kª 6: TrÝch b¶ng kª sè 4 th¸ng 1/2001 STT Tk ghi cã TK ghi nî ... TK 214 ... Céng 1 TK 154 5935900 ..... 5 TK 1544 593500 ... 16 TK 627 91327626 17 TK 6271 51400016 18 Tk 6272 36477290 19 TK 6273 3450320 20 Céng 9726526 5.4.5. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt kinh doanh phô (ph©n x­ëng c¬ khÝ). Bé phËn nµy ®­îc tæ chøc ra ®Ó phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó xÝ nghiÖp hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn nhiÖm vô h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô ë xÝ nghiÖp gåm: - TiÒn l­¬ng, trî cÊp vµ BHXH cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ë PX c¬ khÝ. - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh phô. - C¸c chi phÝ vÒ vËt t­, c¬ khÝ, m¸y næ dïng cho s¶n xuÊt. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô, kÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông TK 1544. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau: - §èi víi tiÒn l­¬ng BHXH,... ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo TK 1544. Nî TK 1544 Cã TK liªn quan (334, 214, 152...) C¸c chi phÝ ph¸t sinh trªn tr­îc h¹ch to¸n vµo bªn nî TK 627 (®èi víi c¸c ®èi t­îng thuéc ph¹m vi ph©n x­ëng s¶n xuÊt) vµ TK 642 (®èi víi c¸c ®èi t­îng kh¸c nh­ c¸c phßng ban...) Nî TK 627 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Nî TK 642 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 1544. * TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô. - §èi víi c¸c chi phÝ vÒ vËt t­, c¬ khÝ ph¸t sinh ®­îc h¹ch to¸n th¼ng vµo TK 627 (chi tiÕt theo ®èi t­îng) - §èi víi c¸c chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, BHXH t¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô ®­îc tËp hîp vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, sau ®ã ph©n bæ l¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung theo giê c«ng vµ ghi lªn b¶ng kª 4 (b¶ng 8) - §èi víi chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ chi phÝ vÒ m¸y næ ®­îc tËp hîp vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. Sau ®ã ®­îc ph©n bè l¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung theo giê c«ng vµ ghi lªn b¶ng kª 4. B¶ng 8: TrÝch b¶ng kª 4 th¸ng 1/2001 STT TK 1521 ... TK 334 TK 338 TK 214 TK1544 ... Céng 1 TK 154 5017100 39889163 3609017 5935900 ..... 5 TK 1544 4702100 30535114 2762701 5935900 .... 16 TK 627 1494743 24649108 2230156 91327626 112721826 17 TK 6271 496345 12814444 1159401 51400016 73594684 18 TK 6272 998398 8758550 792441 36477290 35586199 19 TK 6273 3076114 278314 3450320 3540943 20 Céng 4105146606 239690772 20468426 97263526 112721826 5.4.6. H¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn §©y lµ nh÷ng chi phÝ ®­îc ph¶n ¸nh trªn nhËt ký chøng tõ sè 1,2 ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vÒ thanh to¸n. §Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn, kÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông tµi kho¶n 111, 112 vµ ®­îc tËp hîp bµo bªn nî Tk 627. Sau khi ®­îc tËp hîp vµo nhËt ký 1, 2 c¸c chi phÝ nµy ®­îc ghi lªn b¶ng kª 4 (b¶ng 9) B¶ng 9: TrÝch b¶ng kª 4 th¸ng 1/2001 STT Tk ghi cã TK ghi nî ... Tk 111 TK 112 ... Céng 1 TK 154 1036000 ..... 5 TK 1544 1036000 ... 16 TK 627 6672900 81121603 17 TK 6271 1947000 32452548 18 Tk 6272 4219600 40565685 19 TK 6273 506300 8113370 20 Céng 7708900 8131603 5.4.7. H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc vµ chi phÝ ph¶i tr¶. * H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc. Chi phÝ tr¶ tr­íc ë xÝ nghiÖp bao gåm c¸c chi phÝ tr¶ tr­íc cho phßng nghiªn cøu, pilot. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc, kÕ to¸n xÝ nghiÖp xö dông TK 142 - chi phÝ tr¶ tr­íc. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau. Khi ph¸t sinh chi phÝ tr¶ tr­íc, ghi: Nî TK 142 (1421) - Chi phÝ tr¶ tr­íc. Cã TK liªn quan (152, 153, 214...) TiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr­íc vµo chi phÝ trong kú. Nî liªn quan (627, 641...) Cã Tk 142 (1421) Chi phÝ ph¶i tr¶ ë xÝ nghiÖp lµ chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh theo kÕ ho¹ch, tiÒn l­¬ng phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt... §Ó h¹ch to¸n chi phÝ ph¶i tr¶, kÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông TK335. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau: - Hµng th¸ng, tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng phÐp trong kÕ ho¹ch cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh trong kÕ ho¹ch... Nî TK liªn quan (622,627...) Cã TK335 - Khi ph¸t sinh chi phÝ ph¶i tr¶ thùc tÕ, kÕ to¸n ghi; Nî TK 335 Cã TK liªn quan (334, 331, 2413...) - §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc vµ chi phÝ ph¶i tr¶, kÕ to¸n sö dông b¶ng kª sè 6 (b¶ng 11), sè liÖu trªn b¶ng kª 6 lµ c¬ së ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7. B¶ng 10: TrÝch b¶ng kª 6 th¸ng 1/2001. STT DiÔn gi¶i TK1521 ... TK334 TK338 TK214 ... Céng 1 TK1421 2 TK4211 (nghiªn cøu) 139404307 2878375 3 TK14212 (Pilot) 147046889 2922814 26444 1894000 4 TK335 5 Céng 286451196 2922814 264444 4772375 5.4.8. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. ThiÖt h¹i trong s¶n xuÊt bao gåm thiÖt h¹i s¶n phÈm háng vµ thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt. HiÖn nay, xÝ nghiÖp kh«ng h¹ch to¸n phÇn thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. Toµn bé phÇn thiÖt h¹i nµy sÏ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ gi¸ thµnh cña mÆt hµng thuèc cã thiÖt h¹i. ViÖc kh«ng h¹ch to¸n chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt lµm cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mÊt chÝnh x¸c. §ång thêi còng rÊt khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y ra vµ quy tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. 5.4.9. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. * Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. - TÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, dï ®­îc h¹ch to¸n ë tµi kho¶n nµo th× cuèi cïng còng ®­îc kÕt chuyÓn vµo bªn Nî TK154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang - ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nî TK154 (chi tiÕt theo ®èi t­îng). Cã TK liªn quan (621, 622, 627). - C¨n cø vµo b¶ng kª xuÊt vËt t­, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4. Nî TK 154 (chi tiÕt theo ®èi t­îng). Cã TK liªn quan (621, 622). - C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tËp hîp ®­îc, kÕt chuyÓn sang TK154 trªn b¶ng kª 4 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Cã TK627- chi phÝ s¶n xuÊt chung. - C¨n cø vµo b¶ng kª 6, kÕt chuyÓn phÇn chi phÝ tr¶ tr­íc vµ chi phÝ ph¶i tr¶ vµo bªn Nî TK1544 trªn b¶ng kª 4. Sau khi tiÕn hµnh c¸c b­íc nãi trªn, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh ph¸t sinh trong kú ®­îc tËp hîp vµo bªn Nî TK154 trªn b¶ng kª 4 (b¶ng 12). C¨n cø vµo b¶ng kª 4, kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 (b¶ng 13). * KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. HiÖn nay, xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo nguyªn liÖu chÝnh. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm thuèc tiªm lµ bao b× vµ phô liÖu èng cã gi¸ trÞ cao h¬n nguyªn liÖu chÝnh, nªn khi tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cña èng thuèc tiªm ë xÝ nghiÖp ph¶i tÝnh c¶ nguyªn liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô. Tõ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ta sÏ tÝnh ®­îc cô thÓ tõng chi phÝ trùc tiÕp sö dông ®Ó s¶n xuÊt tõng lo¹i thuèc cô thÓ. IV. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp D­îc phÈm trung ­¬ng II. 6.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp lµ quy tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n theo kiÓu chÕ biÕn liªn tôc, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt khèi l­îng lín. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý ë xÝ nghiÖp cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp lµ s¶n phÈm cuèi cïng theo tõng mÆt hµng: Thuèc tiªm, thuèc viªn, thuèc ho¸ chÊt. 6.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ mét thêi kú mµ bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gÝa thµnh cho ®èi t­îng thµnh. ë xÝ nghiÖp, kú tÝnh gi¸ thµnh lµ hµng th¸ng. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®­îc ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Gi¸ thµnh s¶n phÈm tÝnh theo kho¶n môc, ph­¬ng thøc ph©n bæ chi phÝ gi¸ thµnh theo giê c«ng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp ®­îc chia cho sè s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ cã céng (trõ) sè chªnh lÖch s¶n phÈm dë dang ®Çu t­ so víi cuèi kú. 6.3. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh. Cuèi th¸ng, sau khi ®· tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng kª 4, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc. T¹i xÝ nghiÖp, gi¸ thµnh ®­îc tÝnh theo 3 kho¶n môc vµ tÝnh cho tõng mÆt hµng. Trong 3 kho¶n môc gi¸ thµnh (chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung), th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ do nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng tiÕn hµnh tæng hîp, tËp hîp ph¸t sinh bªn cã c¸c trªn b¶ng kª 4. §ång thêi kÕ to¸n tæng hîp chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng mÆt hµng. §Ó lµm râ quy tr×nh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c¸c mÆt hµng t¹i xÝ nghiÖp, ta ®i vµo vÝ dô cô thÓ vÒ c¸ch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mÆt hµng Ampicillin 0,25-250V nh­ sau: * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. C¨n cø vµo thÎ gi¸ thµnh do nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng göi lªn, ta thÊy: - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh: 1.528.097.732 - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh dë dang cuèi kú. = x 1.800.000 = 297.312.310 Nh­ vËy, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh sö dông cho mÆt hµng Ampicillin 0,25-250V lµ: 1.528.097.732-297.312.310 = 1.230.785.422 * Chi phÝ vËt liÖu phô: C¨n cø thÎ gi¸ thµnh, ta thÊy gi¸ trÞ vËt liÖu phô sö dông cho mÆt hµng Ampicillin 0,25-250V lµ: 3.008.185 * Chi phÝ nhiªn liÖu: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp, nhiªn liÖu chØ sö dông cho mÆt hµng tiªm. Cho nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm mÆt hµng Ampicillin 0,25-250V cã gi¸ trÞ nhiªn liÖu b»ng 0. * Chi phÝ nh©n c«ng: Tõ b¶ng kª sè 4, ta cã toµn bé chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ BHXH cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cña tõng ph©n x­ëng. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng nµy ®­îc ph©n bæ cho tõng mÆt hµng theo giê c«ng s¶n xuÊt, cô thÓ: TiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng tiªm th¸ng 1/1999 lµ: 88.575.740. Chi phÝ tiÒn l­¬ng ë PX viªn ph©n bæ cho Ampicillin 0,25-250V = Tæng tiÒn l­¬ng PX tiªm x Giê c«ng s¶n xuÊt PX viªn Ampicillin 0,25-250V Tæng giê c«ng s¶n xuÊt ë PX tiªm = (88.575.740/21.500)x2702=22.131.704 Chi phÝ vÒ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ph©n bæ Ampicillin 0,25 = Tæng CF tÝnh theo l­¬ng x Giê c«ng s¶n xuÊt Ampicillin Tæng giê c«ng PX tiªm = x 2702 = 859.590 VËy, tæng chi phÝ ph©n c«ng sö dông cho mÆt hµng Ampici-llin 0,25-250V lµ: 11.991.294 * Chi phÝ s¶n xuÊt chung: c¨n cø vµo b¶ng kª 4, tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung cho ph©n x­ëng tiªm lµ 159.593.451. Sè chi phÝ nµy ®­îc ph©n bæ cho mÆt hµng Ampicillin 0,25-250V theo giê c«ng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho Ampicillin 0,25 = Tæng CPSXC PX tiªm x Giê c«ng s¶n xuÊt Ampicillin 0,25 Tæng giê c«ng PX tiÒm = x 2702 = 20.056.814 Trªn c¬ së sè liÖu cô thÓ vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm mÆt hµng Ampicillin 0,25-250V t¹i ph©n x­ëng tiªm, kÕ to¸n gi¸ thµnh lªn thÎ gi¸ thµnh cho mÆt hµng Ampicillin 0,25-250V (b¶ng 14). ThÎ gi¸ thµnh mÆt hµng Ampicillin 0,25-250V Th¸ng 1/2001 Sè TT Kho¶n môc §.vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn C­íc chó 1 TK1521 (NVLC) S¶n l­îng Bét s¾n kg 551 4495,94 6973203 7368000V Talcum kg 259,05 4020,01 1041384 Giê SX Gielatin kg 98,5 43000 4235500 2702(giê) Nystearat kg 130,3 28284,18 3685429 D­ ®Çu kú: 0 Cån 900 l 910,26 7854,41 7149555 Pha chÕ Ampicillin kg 2,744,438 549214,56 1505012661 9251470V Céng 1528097732 Cuèi kú 2 TK1522 (VLP) 1800000V Chai 200 c¸i 30900 457,15 14125935 297312310(®) Nót 200 c¸i 29500 51,22 1510990 Phong 200 42 20000 840000 Nh·n c¸i 29492 30 884760 B«ng kg 24 36699,05 880777 Xi phÊn kg 70,5 4376,99 308578 Hép 48 c¸t t«ng c¸i 614 5300 3254200 C©u r«in c¸i 1228 850 1043800 Tói 60x80 c¸i 403 394,9 159145 Céng 23008185 3 Nhiªn liÖu 4 Chi phÝ NC 11991294 5 Chi phÝ SXC 20056814 6 Tæng gi¸ thµnh 1285841715® 7 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 174,52 PhÇn III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp d­îc phÈm trung ­¬ng II. 3.1. Mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp D­îc phÈm trung ­¬ng II. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp D­îc phÈm TW II", t«i nhËn thÊy r»ng: Cïng víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ th× ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp còng kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó thÝch øng víi t×nh h×nh míi. Tõ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tù do c¹nh tranh, tÊt yÕu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn, träng tµi tiªu thô, tr×nh ®é qu¶n lý ... Nh­ng, víi sù s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o cïng víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp. §Õn nay, xÝ nghiÖp ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n trªn vµ ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. C¸c phßng ban chøc n¨ng cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc s¾p xÕp l¹i cho phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng ngµy cµng më réng cña xÝ nghiÖp. Cïng víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vÒ chÊt l­îng cña c¸c ho¹t ®éng trong xÝ nghiÖp, c«ng t¸c kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn, thÓ hiÖn qua nh÷ng ­u ®iÓm sau: Thø nhÊt: NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, xÝ nghiÖp ®· t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý s¶n xuÊt mµ tr­íc tiªn lµ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. §éi ngò kÕ to¸n xÝ nghiÖp ®· ®¸p øng ®­îc c¨n b¶n yªu cÇu vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh doanh nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nãi riªng. ViÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a kÕ to¸n ph©n x­ëng víi kÕ to¸n tæng hîp thÓ hiÖn sù chuyªn m«n ho¸ cao trong c«ng viÖc. KÕ to¸n ph©n x­ëng cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh t¹i ph©n x­ëng, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. Trªn c¬ së ®ã, kÕ to¸n gi¸ thµnh tæng hîp cña phßng kÕ to¸n vËn dông lý luËn vµo thùc tÕ ®Ó ph©n tÝch c¸c yÕu toã ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho xÝ nghiÖp. Thø hai: HiÖn nay, xÝ nghiÖp ®· sö dông vµ ¸p dông hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ theo chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc, nhÊt lµ c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ thuÕ GTGT ®­îc ¸p dông ngay tõ ®Çu n¨m nay. Ngoµi ra, viÖc lu©n chuyÓn sæ s¸ch ë phßng kÕ to¸n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nãi riªng, ®¶m b¶o sù phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. Thø ba: ViÖc ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ theo s¶n phÈm hoµn thµnh ®¹t chÊt l­îng quy ®Þnh, ®· ®¶m b¶o viÖc g¾n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng víi thêi gian lµm viÖc vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cuèi cïng cña hä, gãp phÇn khuyÕn khÝch tinh thÇn lao ®éng vµ ý thøc tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt cña c«ng nh©n. Ngoµi ra, viÖc thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ë xÝ nghiÖp ®­îc chia lµm 3 ®ît còng lµ mét ­u ®iÓm gióp ng­êi lao ®éng gi¶m bít khã kh¨n vµ yªn t©m lµm viÖc. Thø t­: Mét trong nh÷ng ­u ®iÓm lín nhÊt trong c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ xÝ nghiÖp ®ang thùc hiÖn lµ ¸p dông kú tÝnh gi¸ thµnh theo th¸ng. V× s¶n xuÊt cã tÝnh liªn tôc nªn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng th¸ng sÏ rÊt thuËn lîi, vµ phï hîp víi kú tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, gióp cho kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¸t huy ®­îc chøc n¨ng gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh mét c¸ch kÞp thêi. Tuy nhiªn, c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II vÉn cßn tån t¹i mét sè ®iÓm ch­a hîp lý, mµ nÕu kh¾c phôc ®­îc sÏ gióp cho xÝ nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n trong s¶n xuÊt. 3.2. Nh÷ng tån t¹i, ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn vµ gi¶i ph¸p. 3.2.1. VÊn ®Ò h¹ch to¸n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng. Qua phÇn thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña ®¬n vÞ, ta thÊy xÝ nghiÖp ®· kh«ng h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ thiÖt hai s¶n phÈm háng trong s¶n xuÊt, nh­ng tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®Òu tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú. VÝ dô: Víi ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ®Ó s¶n xuÊt ra 9.251.470 viªn Ampicillin 0,25 - 250V cÇn 2.744,438 kg nguyªn liÖu Ampicillin víi gi¸ trÞ lµ 1.505.012.661 ®, tû lÖ h­ hao trong ®Þnh møc lµ 0,5%. Nh­ng thùc tÕ víi 1.505.012.661 ® nguyªn liÖu Ampicillin chØ s¶n xuÊt ®­îc 9.168.000 viªn Ampicillin 0,25-250V (h­ hao 1%). PhÇn hao hôt ngoµi ®Þnh møc lµ 0,5% còng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm cña mÆt hµng Ampicillin 0,25 - 250V. ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn sÏ kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm mÆt hµng Ampicillin 0,25 - 250V (v× trong s¶n xuÊt l¹i chÞu thªm 0,5% h­ hao). MÆt kh¸c, viÖc h¹ch to¸n nµy sÏ khã x¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm båi th­êng vËt chÊt nh»m n©ng cao ý thøc ng­êi lao ®éng trong s¶n xuÊt, h¹n chÕ hao hôt. Theo em, cÇn ph¶i h¹ch to¸n phÇn thiÖt h¹i s¶n phÈm háng nh­ sau: §èi víi phÇn hao hôt ngoµi ®Þnh møc ph¶i ®­îc theo dâi riªng ®Ó dÔ dµng t×m nguyªn nh©n g©y ra vµ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. Gi¸ trÞ thiÖt h¹i s¶n phÈm háng nµy sau khi ®· trõ ®i phÇn phÕ liÖu thu håi (nÕu cã) sÏ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ bÊt th­êng. ViÖc h¹ch to¸n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng cã thÓ kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau. S¬ ®å h¹ch to¸n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc TK 152,153,334 TK 154 TK 1388, 152 TK 821 Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi båi th­êng KÕt chuyÓn thiÖt h¹i thùc Chi phÝ söa ch÷a Tæng thiÖt h¹i vÒ s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc ViÖc h¹ch to¸n riªng s¶n phÈm háng nµy sÏ cho ta thÊy ®­îc nh÷ng chi phÝ vÒ s¶n phÈm hßng trong kú, x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n cô thÓ ®Ó quy tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, tr¸nh lÆp l¹i ë chu kú s¶n xuÊt tiÕp theo. Trªn c¬ së ®ã, viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ chÝnh x¸c h¬n. 3.2.2. TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ do yªu cÇu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp, toµn bé phÇn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô khi ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµo TK 154, sau ®ã ®­îc ph©n bæ l¹i cho chi phÝ s¶n xuÊt chung ë tõng ph©n x­ëng theo giê c«ng. Cuèi kú, l¹i kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh cña s¶n xuÊt phô. Theo t«i, ®Ó viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô vÉn ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ ®¬n gi¶n ho¸ trong viÖc tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô s¶n xuÊt phô, cã thÓ h¹ch to¸n nh­ sau: Mäi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô khi ph¸t sinh ®­îc to¸n vµo c¸c TK 6214, 6224, 6274 (chi tiÕt theo ®èi t­îng). Cuèi kú sÏ kÕt chuyÓn sang TK154 (1544) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô s¶n xuÊt phô. ViÖc h¹ch to¸n nµy cã thÓ kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: TK 151,152 TK621,622,627 TK 154 TK 155, 152... TK 632, 157 TK 627 TK 641, 542 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô KÕt chuyÓn Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh NhËp kho Tiªu thô Phôc vô s¶n xuÊt chÝnh Phôc vô b¸n hµng, qu¶n lý S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n xuÊt phô. Nh­ vËy, viÖc h¹ch to¸n nh­ trªn sÏ rÊt ®¬n gi¶n, gióp cho viÖc thùc hiÖn kÕ to¸n nhanh chãng. 3.2.3. VÊn ®Ò h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Thø nhÊt: KÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông TK 1521 ®Ó theo dâi gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh. HiÖn nay, do tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp theo kiÓu chÕ biÕn liªn tôc, thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt khèi l­îng lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc chñ yÕu lµ nhËp ngo¹i, phô thuéc lín vµo nhµ cung cÊp. Do ®ã xÝ nghiÖp, sè vËt t­ xuÊt cho c¸c ph©n x­ëng ®Õn khi s¶n xuÊt l¹i sö dông. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n vËt liÖu ghi ®ã lµ l­îng tån kho. Theo t«i, nÕu ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n sè vËt t­ tån t¹i c¸c ph©n x­ëng vÉn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ th«ng sè kü thuËt quy ®Þnh th× nªn ®Ó l¹i ë c¸c ph©n x­ëng lu©n chuyÓn kú s¶n xuÊt sau l¹i sö dông tiÕp, nh»m gi¶m bít kh©u di chuyÓn vËt t­ tån tõ ph©n x­ëng lªn kho. Cßn nÕu ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n vËt t­ t¹i c¸c ph©n x­ëng kh«ng ®­îc tèt, cã thÓ g©y ra thiÕu hôt vËt t­, gi¶m chÊt l­îng vËt t­... th× nªn nhËp l¹i kho ®Ó cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý sè vËt t­ tèt h¬n. Thø hai: HiÖn nay, kÕ to¸n xÝ nghiÖp ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ hµng ho¸ nãi chung vµ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu nãi riªng lu«n lu«n thay ®æi. Do vËy, xÝ nghiÖp sö dông ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, tuy cã ®¬n gi¶n vÒ mÆt tÝnh to¸n nh­ng ®é chÝnh x¸c l¹i kh«ng cao, vµ kh«ng ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin cÇn cung cÊp. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, còng nh­ c¸c quyÕt ®Þnh vµ ph­¬ng ¸n kinh doanh. §Ó kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm nµy. Theo em, nªn thay ®æi c¸ch tÝnh gi¸ NVL xuÊt dïng. Trong ®iÒu kiÖn ë xÝ nghiÖp hiÖn nay, cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc (FIFO). C¬ së cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ nguyªn vËt liÖu mua vµo tr­íc sÏ ®­îc xuÊt ra tr­íc, vµ nh­ vËy gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ trÞ vµ vËt liÖu mua vµo lÇn cuèi cïng trong kú. Nh­ vËy, nÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p FIFO sÏ b¸m s¸t ®­îc t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng. §ång thêi, ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh kiÑp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n sÏ cao h¬n khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. §iÒu nµy t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 3.3. Tæ chøc øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng t¹i xÝ nghiÖp. Trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin hiÖn nay, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vÒ khèi l­îng th«ng tin ngµy cµng t¨ng. ViÖc xö lý th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt, nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. ChÝnh ®iÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi÷a kÕ to¸n thñ c«ng vµ kÕ to¸n m¸y cã sù kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ ph­¬ng thøc thùc hiÖn qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, l­u tr÷ sè liÖu vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh kiÓm tra néi bé vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. §iÒu nµy cã thÓ tãm t¾t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å tãm t¾t sù kh¸c biÖt gi÷a kÕ to¸n thñ c«ng vµ kÕ to¸n m¸y: KÕ to¸n thñ c«ng KÕ to¸n m¸y Chøng tõ kÕ to¸n Xö lý chøng tõ Ghi sæ s¸ch liªn quan (nhËt ký, sæ chi tiÕt...) Chøng tõ kÕ to¸n Xö lý chøng tõ NhËp d÷ liÖu vµo m¸y Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi TK B¸o c¸o tµi chÝnh Kho¸ sæ, chuyÓn kú sau - KÕt chuyÓn CP tù ®éng. - LËp c¸c lo¹i sæ s¸ch. - TÝnh gi¸ thµnh SP. - Lªn b¸o biÓu kÕ to¸n. - Lªn b¸o c¸o tµi chÝnh Khoa sæ, chuyÓn kú sau Lµm tay Lµm m¸y Ph­¬ng ¸n øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh víi môc ®Ých chñ yÕu lµ ®Ó tham kh¶o vµ gi¶i quyÕt ®­îc hai vÊn ®Ò: - Gi¶m bít c«ng viÖc ghi chÐp vµ tÝnh to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin nhanh chãng, kÞp thêi. - Gi¶i quyÕt khã kh¨n trong viÖc tËp hîp chi phÝ theo néi dung tµi kho¶n vµ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp. ChÝnh v× vËy, xÝ nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n. 3.4. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm mÆt hµng Ampicillin 0,25 - 250V. Theo sè liÖu vÒ s¶n l­îng vµ gi¸ thµnh thùc hiÖn mÆt hµng Ampicillin 0,25 - 250V qua th¸ng 1/2000 vµ th¸ng 1/2001 nh­ sau: Tªn SF S¶n l­îng Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Tæng gi¸ thµnh Q0 Q1 Z0 Z1 Q1Z1 Q1Z1 Ampicillin 0,25-250v 3.658.750 7.368.000 215,16 174,52 1.585.298.880 1.285.863.360 §Ó cung cÊp th«ng tin kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ta xÐt chØ tiªu sau: x 100 = 81,11% Nh­ vËy, tæng gi¸ thµnh mÆ hµng AmpÝillin 0,25 -250V th¸ng 1/2001 gi¶m so víi th¸ng 1/2000, tÝnh trªn s¶n l­îng thùc TÕ. Cô thÓ, gi¶m 18.89% lµm cho tæng gi¸ thµnh s¶n l­îng gi¶m 299.435.520®. Qua sè liÖu trªn b¶ng ta còng thÊy s¶n l­îng c¸c mÆt hµng ampicillin 0,25 - 250V v­ît so víi n¨m tr­íc lµ 101,4% trong khi gi¸ thµnh ®¬n vÞ gi¶m 18,89%. §©y lµ mét nç lùc lín cña ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp nãi chung vµ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng nãi riªng ®· tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y lµ yÕu tè tÝch cùc lµm t¨ng lîi nhuËn cho xÝ nghiÖp vµ më ra triÓn väng lín cho viÖc s¶n xuÊt ra mÆt hµng Ampicillin 0,25-250V. kÕt luËn Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II, cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn, t«i ®· nhËn thøc ®­îc ý nghÜa cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét kh©u quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña bÊt kú mét qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n nµo. Do vËy, t«i ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II". Môc tiªu cña em khi chän ®Ò tµi nµy lµ vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i xÝ nghiÖp. Tõ ®ã øng dông vµo viÖc lùa chän ph­¬ng ¸n tèi ­u trong kinh doanh, ph¸t huy cao nhÊt hiÖu qu¶ cña kÕ to¸n qu¶n trÞ ®èi víi doanh nghiÖp. Trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh, phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é b¶n th©n, ®Ò tµi ®· gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng yªu cÇu vµ néi dung c¬ b¶n sau: VÒ mÆt lý luËn: §· tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t, cã hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp, tõ ®ã cã sù vËn dông thÝch hîp ®èi víi tõng doanh nghiÖp cô thÓ. VÒ mÆt thùc tiÔn: Trªn c¬ së t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II, ®Ò ra nh÷ng ®Þnh h­íng c¬ b¶n còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Mai Ngäc Anh, cïng víi sù chØ b¶o cña c¸c c«, c¸c chó phßng kÕ to¸n XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II ®· gióp em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy. Tuy nhiªn, do ph¹m vi ®Ò tµi réng, thêi gian thùc tÕ ch­a nhiÒu nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o vµ ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c c«, c¸c chó c¸n bé phßng KÕ to¸n xÝ nghiÖp ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc B¶ng kª sè 4 Th¸ng 1/2001 * Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng, dïng cho c¸c TK154, 631, 621, 622,627 Sè TT TK ghi Cã TK ghi Nî TK1521 TK1522 TK1523 TK1524 TK1525 TK1527 TK1531 TK1546 TK1547 TK334 TK338 TK154 5017100 10473872 57959707 5184460 252000 478503 39889163 3609017 TK1541 TK1542 TK1543 TK1544 4702100 10443872 57959707 5184460 57000 478503 30535114 2762701 TK1547 30000 195000 5418773 490269 TK1548 315000 3935276 356047 TK621 4098634763 63585749 2089904 281296812 18605566 TK6211 72215512 1222627 1568548 90975479 TK6212 3974171264 61506589 488856 153617088 17879903 TK6213 52247987 856533 32500 36704245 725663 TK622 175152501 14629253 TK6221 70287876 6315677 TK6222 88575740 6839820 TK6223 16288885 1473756 TK627 1494743 4488030 2158100 911629 295360 6134042 24649108 2230156 TK6271 496345 1752433 1387200 203452 3067021 12814444 1159401 TK6272 998398 2345146 749100 553249 295360 3067021 8758550 792441 TK6273 39051 21800 154928 3076114 278314 Céng 4105146606 78547651 60049611 7342560 252000 281296812 1390132 18900926 6134042 239690772 20468426 TK214 TK111 TK112 TK14211 TK1544 TK1548 TK621 TK622 TK627 Tæng chi phÝ 5935900 1036000 4464212794 189781754 361934013 5145764283 165982166 76603553 182347389 424933108 4207663700 95415560 159593451 4462672711 90566928 17762641 19993173 128322742 5935900 1036000 119095357 6134042 4606323 4464212794 165982166 4207663700 90566928 189781754 76603553 95415560 17762641 91327626 6672900 81131603 23112567 112721826 4606323 361934013 51400016 1947000 32452548 73594684 2072845 182347389 36477290 4219600 40565685 23112567 35586199 2072845 159593451 3450320 506300 8113370 3540943 460633 19993173 97263526 7708900 81131603 23112567 112721826 4606323 4464212794 189781754 361934013 10161692844 B¶ng kª sè 7 Th¸ng 1/2001 PhÇn I: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh toµn doanh nghiÖp Sè TT TK ghi Cã TK ghi Nî TK1521 TK1522 TK1523 TK1524 TK1525 TK1527 TK1531 TK1546 TK1547 TK334 TK338 TK154 TK1544 4702100 10443872 57959707 5184460 57000 478503 30535114 2762701 TK1547 30000 195000 5418773 490269 TK1548 315000 3935276 356047 TK621 4098634763 63585749 2089904 281296812 18605566 TK622 175152501 14629253 TK627 1494743 4488030 2158100 911629 295360 6134042 24649108 2230156 TK6421 358618 28913808 2435446 TK642 23567500 1918053 4038085 63545 770668 107466710 9495178 TK1421 286451196 3823418 787515 2922814 264444 Céng A 4415165302 84647740 64087696 7342560 252000 282147872 2160800 18900926 6134042 378994104 32663494 TK1546 TK1527 TK1524 TK155 Céng B (A+B) 4415165302 84647740 64087696 7342560 252000 282147872 2160800 18900926 6134042 378994104 32663494 TK214 TK111 TK112 TK14211 TK1544 TK1548 TK621 TK622 TK627 TK154 Tæng chi phÝ 4464212794 189781754 361934013 5015928561 5935900 1036000 119095357 6134042 4606323 4464212794 189781754 91327626 6672900 81131603 23112567 112721826 4606323 361934013 13326800 5400000 50434672 15888851 45675600 16936011 3957799 229778000 4772375 3994000 303015762 117924752 70705300 103467614 23112567 116679625 4606323 4464212794 189781754 361934013 10744921278 13361764 13361764 7641182 7641182 2415732 2415732 5.214E+09 5214389617 2415732 5.235E+09 5237808295 117924752 70705300 103467614 23112567 119095357 4606323 4464212794 189781754 361934013 5235E+09 15982729573 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Th¸ng 1/2001 §¬n vÞ: §ång Sè TT ChØ tiªu Tû lÖ khÊu hao (%) N¬i sö dông Toµn DN KhÊu hao TK627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK154 PX c¬ ®iÖn TK14211 nghiªn cøu TK14212 Pilot TK642 CPQLDN PX tiªm PX viªn PX ho¸ Tæng sè 20805045411 117924752 51400016 36477290 3450320 5935900 2878375 1894000 15888851 Trong ®ã I. TSC§ dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh 18779700631 117053002 51400016 36477290 3450320 5935900 2878375 1894000 15017101 * Nhµ x­ëng 2505323468 8439950 1500000 1500000 1500000 1500000 500000 1939950 * VËt kiÕn tróc * M¸y mãc, thiÕt bÞ 15897590731 107420432 49900016 34977290 1950320 4435900 2378375 1894000 11884531 * Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 376786432 1192620 1192620 II. TSC§ dïng ngoµi s¶n xuÊt kinh doanh 2025344780 871750 871750 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Th¸ng 1/2001 §¬n vÞ: §ång Sè TT TK ghi Cã TK ghi Nî TK334-Ph¶i tr¶ CNV C¸c kho¶n kh¸c Tæng l­¬ng s¶n phÈm Tæng l­¬ng thêi gian Céng cã TK334 TK338-Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Céng cã TK338 Lu¬ng chÝnh Tr¸ch nhiÖm vµ ca 3 3382-KPC§ 3383-BHXH 3384-BHYT 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=(3+4)x2% 10=(3+4)x15% 11=(3+4)x2% 12 TK622 175152501 14629253 TK6221 33046122 194295 230000 33470417 36817459 70287876 664808 4986061 664808 6315677 TK6222 35765961 233097 6179866 42178924 46396816 88575740 719981 5399858 719981 6839820 TK6223 7648612 72000 7720612 8568273 16288885 155132 1163492 155132 1473756 TK1544 30535114 30535114 2762701 C¬ ®iÖn 9101089 129600 9230689 10153758 19384447 184614 1384603 184614 1753831 Nåi h¬i 2870313 233873 3104186 3414605 6518791 62084 465628 62084 589796 B21 2076924 128731 2205655 2426221 4631876 44113 330848 44113 419074 TK1547 2522768 57600 2580368 2838405 5418773 51607 387055 51607 490269 TK1548 1859541 14400 1873941 2061335 3935276 37478 281091 37478 356047 TK14212 1348616 43200 1391816 1530998 2922814 27836 208772 17836 264444 TK627 24649108 24649108 2230156 TK6271 5986916 115200 6102116 6712328 12814444 122042 915317 122042 1159401 TK6272 4055538 115200 4170738 4587812 8758550 83415 625611 83415 792441 TK6273 1407216 57600 1464816 1611298 3076114 29296 219722 29296 278314 TK6411 12731737 86400 950343 13768480 15145328 28913808 256363 1922720 256363 2435446 TK6421 48094108 1880516 1200000 51174624 56292086 107466710 999492 7496194 999492 9495178 Céng 168515461 3`361712 8560209 180437382 253740944 434178326 3438261 25786972 3438261 32663494

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2.DOC
Luận văn liên quan