Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Vật tư kỹ thuật và xây dựng công trình đường thuỷ

LỜI NÓI ĐẦU Lương là vấn đề muôn thuở của nhân loại và là vấn đề “ nhức nhối” của hầu hết các công ty tại Việt Nam. Đây là đề tài từng gây tranh luận sôi nổi trên diễn đàn quốc hội Việt Nam trong nhiều năm qua và hiện nay nó vẫn còn là đề tài nóng bỏng đối với Việt Nam. Hàng ngày chúng ta vẫn thường cố gắng học tập, nghiên cứu để làm gì? Hẳn một phần lớn để sau đó được trả lương một cách thoả đáng hay sao? Tất cả chúng ta có thể nói rằng lương là một nhu cầu của xã hội. Vì vậy trong đợt thực tập khoá luận tốt nghiệp em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty vật tư kỹ thuật và xây dựng công trình đường thuỷ". Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ta hiện nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quyền tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách độc lập tự chủ theo qui định của pháp luật. Họ phải tự hạch toán và đảm bảo doanh nghiệp mình hoạt động có lợi nhuận, và phát triển lợi nhuận đó, từ đó nâng cao lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động. Đối với nhân viên, tiền lương là khoản thù lao của mình sẽ nhận được sau thời gian làm việc tại công ty. Còn đối với công ty đây là một phần chi phí bỏ ra để có thể tồn tại và phát triển được. Một công ty sẽ hoạt động và có kết quả tốt khi kết hợp hài hoà hai vấn đề này. Do vậy, việc hạch toán tiền lương là một trong những công cụ quản lý quan trọng của doanh nghiệp. Hạch toán chính xác chi phí về lao động có ý nghĩa cơ sở, căn cứ để xác định nhu cầu về số lượng, thời gian lao động và xác định kết quả lao động. Qua đó nhà quản trị quản lý được chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm. Mặt khác công tác hạch toán chi phí về lao động cũng giúp việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước. Đồng thời nhà nước cũng ra nhiều quyết định liên quan đến việc trả lương và các chế độ tính lương cho người lao động. Trong thực tế, mỗi doanh nghiệp có đặc thù sản xuất và lao động riêng, cho nên cách thức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở mỗi doanh nghiệp cũng sẽ có sự khác nhau. Từ sự khác nhau này mà có sự khác biệt trong kết quả sản xuât kinh doanh của mình. Em hy vọng rằng qua việc tìm hiểu, nghiên cứu về việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty có thể cho em phần nào kinh nghiệm và hành trang để hội nhập với thế giới công việc sau khi ra trường. Trong khoá luận của mình ngoài phần mở đầu và phần kết thúc bao gồm 3 Phần: Phần I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở các doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty vật tư kỹ thuật và xây dựng công trình đường thuỷ Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Bài viết này đã được hoàn thành với sự tận tình hướng dẫn, giúp đỡ của cô Nguyễn Thanh Quý và các Cô, Chú tại phòng kế toán của công ty vật tư kỹ thuật và xây dựng công trình đường thuỷ.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1771 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Vật tư kỹ thuật và xây dựng công trình đường thuỷ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thµnh phè Hµ Néi. Thµnh phè HCM vµ thµnh phè H¶i Phßng C«ng ty cã tæng sè vèn kinh doanh lµ 960 triÖu ®ång trong ®ã: Vèn cè ®Þnh lµ 949 tiÖu ®ång; vèn kinh doanh tù bæ sung 756 triÖu ®ång. -Th¸ng 4/1997 theo quyÕt ®Þnh cña bé giao th«ng vËn t¶i ®æi tªn C«ng ty th«ng tin ®iÖn tö trùc thuéc tæng c«ng ty ®­êng s«ng MiÒn B¾c thµnh “C«ng ty vËt t­ kü thuËt vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû. Tªn giao dich quèc tÕ b»ng tiÕng Anh: TECHNICAL METERIALS AND WATER WAY CONTRUCTION COMPANY viÕt t¾t lµ :TEMAWATCO” Trô së chÝnh: Kh­¬ng §×nh- Thanh Xu©n- Hµ néi. Víi mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh sau: -Khai th¸c th«ng tin liªn l¹c, v« tuyÕn h÷u tuyÕn ®­êng s«ng -L¾p ®Æt x©y dùng c«ng tr×nh th«ng tin L¾p gi¸p söa ch÷a thiÕt bÞ th«ng tin ®iÖn tö S¶n xuÊt kinh doanh vËt liªu x©y dùng X©y dùng c¸c c«ng t×nh giao th«ng, c«ng nghiÖp, d©n dông( Bao gåm nhµ x­ëng, ®o¹n, tr¹m giao th«ng ®­êng thuû néi ®Þa. XuÊt nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ thiÕt bÞ ®iÖn tö S¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ kinh doanh ngµnh ®­êng s«ng. S¶n phÈm chñ yÕu vµ chiÕm, tû träng lín trong tæng danh thu lµ ®Ìn b¸o hiÖu (§Ìn BH90, BH200) 2. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 2.1 M« h×nh tæ chøc qu¶n lý. Tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty vËt t­ kü thuËt vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû ®¶m b¶o nguyªn t¾c: - Sù chØ ®¹o chØ huy toµn diÖn thèng nhÊt vµ tËp chung nghiªm tóc, chÕ ®é mét thñ tr­ëng, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n t¹o c¸c mèi quan hÖ chÆt chÏ, thèng nhÊt th«ng suèt. - Phï hîp víi nhiÖm vô ng¾n vµ dµi h¹n, phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt, thÝch øng víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña c«ng ty. - Tæ chøc gän nhÑ hîp lý ®¶m b¶o tinh gi¶m cã hiÖu qu¶. - Trong tæ chøc ®Ëc biÖt chó ý ®Õn øng tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng hîp lý. Theo nguyªn t¾c ®ã, tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc bè trÝ theo m« h×nh trùc tiÕp bëi bé m¸y gän nhÑ, qu¶n lý theo chÐ ®é thñ tr­ëng, ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc ng­êi cã quyÒn lùc cao nhÊt vµ chôi tr¸ch nhiÖm víi c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng, víi kh¸ch hµng vµ víi toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.Gióp cho Gi¸m ®èc lµ phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch hµnh chÝnh vµ phã Gi¸m ®èc kinh doanh. TiÕp theo lµ mét hÖ thèng c¸c bé phËn chøc n¨ng gåm c¸c phßng ban : Phßng kÕ ho¹ch, phßng kinh doanh,phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng tæ chøc hµnh chÝnh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý S¬ ®å 1 Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch HC Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh Phßng TCKT Phßng tæ chøc HC Phßng kÕ ho¹ch TT Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc S¬ ®å 2: Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh ë c«ng ty Gi¸m ®èc Ph©n x­ëng ®iÖn tö Ph©n X­ëng c¬ khÝ PXM¸y Chuyªn Ngµnh §éi x©y dùng TT Th«ng tin Trung t©m DÞchvô 211 T¹i v¨n phßng c«ng ty C«ng ty vËt t­ kü thuËt vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû, lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ngµnh nghÒ kinh doanh ®a d¹ng cã tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh theo s¬ ®å trªn Ban Gi¸m ®èc: - Gi¸m ®èc lµ ng­êi chØ huy cao nhÊt, phô tr¸ch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kÕ to¸n tµi vô. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi ®¹i diÖn cho nhµ nuíc vÒ mÆt ph¸p lý, võa lµ ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng, Gi¸m ®èc cã quyÒn ®Þnh ®o¹t tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc vµ nghÞ quyÕt ®¹i hé c«ng nh©n viªn chøc toµn c«ng ty. Gi¸m ®èc chôi tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn chøc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty sao cho phï hîp ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh daonh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o môc tiªu: lîi Ých nhµ n­íc, lîi Ých c«ng ty vµ lîi Ých ng­êi lao ®éng. Gi¸m ®èc c«ng ty ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi b¹n hµng theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn thùc hiÖn tù chñ vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty, chñ ®éng sö dông c¸c lo¹i vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt, tÝch cùc c¶i tiÕn vµ t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh, bæ sung tµi s¶n l­u ®éng, ®Çu t­ c«ng nghÖ míi, ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, b¶o toµn vµ ph¸t tiÓn nguån vèn ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc chñ ®éng sö dông c¸c quü cña c«ng ty ( Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt, quü khen th­ëng ) theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc ®Ó më réng s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kû thuËt, c¶i tiÕn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Gi¸m ®èc lµ nguêi ®¹i diÖn cho c«ng ty khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng cã thÓ uû quyÒn cho phã gi¸m ®èc ®¹i diÖn cho c«ng ty ®Î tiÕn hµnh c«ng viÖc. Phã Gi¸m ®èc cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiªm sau: -Phã Gi¸m ®ãc do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ ®­îc cÊp trªn bæ nhiÖm vµ ra miÔn nhiÖm. Tr­íc khi bæ nhiÖm gi¸m ®èc ph¶i lÊy ý kiÕn cña Héi ®ång c«ng nh©n viªn chøc toµn c«ng ty. Phã Gi¸m ®èc lµ ng­¬× gióp viÖc ®¾c lùc cña gi¸m ®èc vµ ®­îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch nh÷ng lÜnh vùc c«ng t¸c cô thÓ trong c«ng ty theo qui chÕ cña bé, cña c«ng ty. -Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Lµ nh÷ng ng­êi gi¸m ®èc uû quyÒn chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña c¸c phßng vµ c¸c trung t©m dÞch vô, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh ®­îc hiÖu qu¶, tiÕn hµnh th«ng suèt liªn tôc. §ång thêi lµ ng­¬× ®­îc uû quyÒn khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. -Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tæ chøc hµnh chÝnh : Lµ ng­êi tham m­u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò nh©n sù, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò néi bé vµ còng lµ ng­êi ®­îc uû quyÒn khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. C¸c bé phËn chøc n¨ng : Bé phËn nµy ®­îc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh theo dâi, h­íng dÉn bé phËn s¶n xuÊt cÊp d­íi thùc hiÖn c¸c quyÕ ®Þnh vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. C¸c bé phËn chøc n¨ng kh«ng nh÷ng ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô mµ m×nh ®­îc giao mµ cßn ph¶i phèi hîp lÉn nhau ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc ®¹t hiÖu qu¶ cao. + Phßng kinh doanh: lµm viÖc tiÕp nhËn c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt, ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch vÒ tiÒn vèn còng nh­ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. Trùc tiÕp tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, m«i giíi ®¹i lý. + Phßng kü thuËt : Chôi tr¸ch nhiÖm vÒ mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt, tæ chøc gi¸m ®Þnh, thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Tham m­u cho Gi¸m ®èc vµ gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý vÒ mÆt kÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh trong toµn c«ng ty. NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô: - LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ kÕ to¸n thèng kª- tµi chÝnh - Theo dâi kÞp thêi, liªn tôc c¸c hÖ thèng c¸c sè liÖu vÒ s¶n l­îng, tµi s¶n, vÒ tiÒn vèn vµ c¸c quü hiÖn cã t¹i c«ng ty. -TÝnh to¸n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó kÞp thêi lËp biÓu gi¸ thµnh thùc hiÖn, tÝnh to¸n lç l·i, c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch theo chÕ ®é kÕ to¸n vµ th«ng tin kÕ to¸n cña nhµ n­íc. -Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña tõng thêi kú. - LËp kÕ ho¹ch giao dÞch víi ng©n hµng ®Ó cung øng c¸c kho¶n thanh to¸n kÞp thêi - Thu chi tiÒn mÆt, thu chi tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ. - QuyÕt to¸n tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o hµng quÝ theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc, thùc hiÖn kÕ h¹ch vÒ vèn s¶n xuÊt. H¹ch to¸n kÕ to¸n vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ®Çy ®ñ, qu¸ tr×nh vËn ®éng vËt t­, tiÒn vèn, tµi s¶n cña c«ng ty. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®ång thêi cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµm c¬ së cho Gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ nh©n sù, c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng,tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua khen th­ëng, kû luËt, c«ng t¸c b¶o vÖ tù vÖ. NhiÖm vô cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh: - Nghiªn cøu x©y dùng c¬ chÕ bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi tõng thêi kú s¶n xuÊt - Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸n bé ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc ®iÒu ®éng, ®Ò b¹t c¸n bé cã n¨ng lùc phï hîp víi tr×nh ®é cña tõng ng­êi. - X©y dùng kÕ ho¹ch quy ho¹ch c¸n bé ng¾n vµ dµi h¹n - HÖ thèng vµ qu¶n lý t×nh h×nh sö dông sè lao ®éng, ngµy, giê c«ng - X©y dùng vÒ kÕ ho¹ch sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng dùa vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng lao ®éng theo th¸ng, quý, n¨m - Gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng mÊt c©n ®èi, tæ chøc lao ®éng vµ ®iÒu ®éng, chuyÓn vÞ trÝ kÞp thêi cña nh÷ng lao ®éng t¹m thêi ra trong s¶n xuÊt. - C©n ®èi lao ®«ng chung toµn doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ bæ sung thªm ng­êi khi cÇn thiÕt. - Tæ chøc c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng : X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ l­¬ng kho¸n, l­¬ng s¶n phÈm vµ h­íng dÉn duyÖt chi l­¬ng cña c«ng ty - Theo dâi vµ lËp danh s¸ch c¸n bé khoa häc kü thuËt, chuyªn m«n nghiÖp vô vµ c«ng nh©n kü thuËt, phô vô c«ng t¸c s¾p xÕp ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn - Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña c¸ nh©n tËp thÓ lµm c¬ së ®Ó ph©n lo¹i A, B, C ®Ó tÝnh l­¬ng th¸ng . . . +Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng: Tham gia cho gi¸m ®èc theo dâi c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng, c¸c trung t©m ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty, kho¶n lý ph­¬ng tiÖn kho tµng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ bèc xÕp. NhiÖm vô cña phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng: X©y dùng kÕ ho¹ch tæng hîp vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Ph©n bæ vµ lËp kÕ ho¹ch hµng th¸ng, quý n¨m ®Ó Gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh trong tæ chøc s¶n xuÊt. §iÒu ®é s¶n xuÈt theo kÕ ho¹ch ®· x©y dùng vµ xö lý c¸c yªu cÇu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. LËp vµ triÓn khai kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, gia c«ng thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ, phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc æn ®Þnh. KÕt hîp víi phßng tµi vô tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm sao cho hîp lý. 2.1.2. T¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc : C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty bao gåm - §éi x©y dùng : X©y d­ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c«ng nghiÖp d©n dông ( Bao gåm: Nhµ x­ëng, ®o¹n, tr¹m giao th«ng ®­êng thuû néi ®Þa ) Trung t©m th«ng tin : Khai th¸c m¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c v« tuyÕn h÷u tuyÕn ®­êng s«ng. Trung t©m dÞch vô : Víi nhiÖm vô chuyªn xuÊt nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ ®iÖn tö Ph©n x­ëng ®iÖn tö vµ ph©n x­ëng c¬ khÝ : Chuyªn s¶n xuÊt, l¾p gi¸p c¸c thiÕt bÞ th«ng tin ®iÖn tö. Thùc hiÖn nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty, lµ mét trong nh÷ng nguån thu chÝnh cña c«ng ty. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty: C«ng ty vËt t­ kü thuËt vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû cã ®Æc®iÓm næi bËt lµ h¹ot ®éng kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc ngµnh nghÒ, cã nhiÒu ph©n x­ëng, trung t©m trùc thuéc vµ thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý ph©n cÊp tíi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Do vËy bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo m« h×nh nöa tËp chung, nöa ph©n t¸n. C«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tËp chung ë v¨n phßng c«ng ty, cßn ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn nhiÖm vô thèng kª, b¸o c¸o sæ. Sau ®ã hµng th¸ng, quý tËp chung nép b¸o c¸o lªn v¨n phßng c«ng ty, nhê vËy kÕ to¸n n¾m b¾t ®­îc toµn bé th«ng tin, tõ ®ã kiÓm tra ®¸nh gi¸, chØ ®¹o thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng cïng chôi sù l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n chi phÝ,TS, gi¸ thµnh KÕ to¸n thanh to¸n Phã phßng KT tæng hîp KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc KÕ to¸n thanh to¸n l­¬ng KÕ to¸n quü tiÒn göi, kho KÕ to¸n quü tiÒn göi, kho KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n Thanh To¸n KÕ to¸n Chi phÝ, gi¸ Thµnh Thñ quü KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Phã Phßng KT TH KÕ to¸n Thanh to¸n l­¬ng Bé phËn kÕ to¸n c«ng ty gåm 5 ng­êi: Mçi ng­êi cã mét chøc n¨ng nhiÖm vô riªng KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi gióp viÕc cho gi¸m ®èc vµ c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n, chôi tr¸ch nhiÖm tr­íc cÊp trªn vÒ chÊp hµnh luËt ph¸p thÓ lÖ, chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ lµ ng­êi kiÓm tra t×nh h×nh h¹ch to¸n, kiÓm tra vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh kÕ to¸n, vÒ vèn vµ huy ®éng vèn. KÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ khai th¸c c¸c kh¼ n¨ng tiÒm tµng cña tµi s¶n, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ t×nh diÖn ®Ó ban Gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. KÕ to¸n tr­ëng cßn tham gia ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng cßn lµ ng­êi nghi sæ, ®¨ng ký chøng tõ nghi sæ vµ sæ c¸i, lªn b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh, lËp c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ còng lµ ng­êi tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ viÖc sö dông chÕ ®é qu¶n lý cña nhµ n­íc ban hµnh phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp kiªm phã phßng kÕ to¸n: Lµm c«ng t¸c tæng hîp cïng víi kÕ to¸n tr­ëng lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, cuèi th¸ng lËp b¶ng tæng hîp t×nh h×nh doanh thu, kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nép côc thuÕ Hµ Néi, lËp chøng tõ ®Ó nghi sæ tæng hîp. KÕ to¸n thanh to¸n : Lµ ng­êi tÝnh l­¬ng ®Ó tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH, Kinh phÝ c«ng ®oµn vµ c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, theo dâi vÒ doanh thu b¸n hµng, theo dâi c«ng nî cña kh¸ch hµng, viÖc thanh lý hîp ®ång ®èi víi tõng kh¸ch hµng, theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, t¹m øng vµ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu. KÕ to¸n vËt liÖu –tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt t­,tµi s¶n cè ®Þnh trong kú, tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong s¶n xuÊt ®Ó tËp hîp tÝnh gi¸ thµnh. Thñ quü : Lµ ng­êi qu¶n lý sè l­îng tiÒn mÆt t¹i c«ng ty, chôi tr¸ch nhiÖm thu tiÒn b¸n hµng, c¸c kho¶n thu kh¸c vµ chi tiÒn mÆt, rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt. 4. Sæ s¸ch kÕ to¸n : Sæ kÕ to¸n tæng hîp gåm: -Sæ c¸i Sæ ®¨ng ký chøng tõ nghi sæ HÖ thèng b¸o c¸o: - §èi víi c¸c ®¬n vÞ : B¸o c¸o göi lªn v¨n phßng c«ng ty hµng th¸ng gåm: B¸o c¸o quü tiÔn mÆt, vËt t­, hµng ho¸ tån kho vµ kÕt qu¶ b¸n hµng tõng th¸ng. - T¹i v¨n phßng c«ng ty: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh,b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ c¸c b¸o c¸o thèng kª kh¸c. Qu¶n lý chøng tõ thanh to¸n tiÒn l­¬ng: Mäi chøng tõ thanh to¸n vÒ tiÒn l­¬ng ph¶i ®ñ c¸c thñ tôc sau míi ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý ®Ó duyÖt chi l­¬ng. -X¸c nhËn cña c¸c bé phËn chøc n¨ng cã liªn quan ®Õn chøng tõ thanh to¸n (nÕu cã) -X¸c nhËn cña phßng tæ chøc lao ®éng -DuyÖt Gi¸m ®èc Tr­êng hîp c¸c ®¬n vÞ kh«ng thèng nhÊt chøng tõ thanh to¸n tiÒn l­¬ng th× Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt duyÖt ký chøng tõ thanh to¸n l­¬ng. Phßng tµi vô chØ duyÖt chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸c ®¬n vÞ lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc nãi trªn. II-Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i : C«ng ty vËt t­ kü thuËt vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû. 1-§Æc ®iÓm lao ®éng cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, ®Ó cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ c«ng ty ®· dÇn dÇn tõng b­íc æn ®Þnh ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ kü thuËt trong c¸c phßng ban ph©n x­ëng mét c¸ch hîp lý. C«ng ty ®· thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng tr¶ theo thêi gian cho bé phËn qu¶n lý t¹i v¨n phßng c«ng ty, l­¬ng kho¸n s¶n phÈm ®èi víi bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn tiÒn l­¬ng kho¸n cho bé phËn kinh doanh, ngoµi ra c«ng ty cßn thùc hiÖn tiÒn l­¬ng theo c¸ch ph©n lo¹i A, B , C ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng giái, vËn ®éng c«ng nh©n lµm viÖc thªm ca. giê . . . ViÖc tr¶ l­¬ng theo ®Þnh møc kho¸n s¶n phÈm t¹i c«ng ty ë c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt thay cho viÖc tr¶ l­¬ng theo thêi gian tr­íc ®©y lµ kÝch thÝch sö dông hÕt c«ng suÊt m¸y mãc, khai th¸c kh¼ n¨ng tiÒm tµng cña mçi c«ng nh©n, lµm ra nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng cao, ®em lai lîi nhuËn cho c«ng ty. Tõ chç ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chØ cã 68 ng­êi vµ tÊt c¶ tr×nh ®é cßn ch­a ®­îc cao, non kÐm, bé phËn qu¶n lý lªn ®Õn 12 nguêi. Nay c«ng ty ®· cã ®é ngò c«ng nh©n viªn ®«ng ®¶o, lªn ®Õn 650 nguêi. §éi ngò c«ng nh©n tÝch cùc lao ®éng, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kü thuËt giái, sö dông thµnh th¹o c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i. B¶ng sè1 : B¶ng thèng kª lao ®éng ë c«ng ty Stt §¬n vÞ Sè ng­êi Tû lÖ 1. 2. 3. Nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp. C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Nh©n viªn kinhdoanh t¹i c¸c trung t©m 29 500 121 4,46% 76,92% 18,62% Tæng céng 650 100% B¶ng sè :2 B¶ng ph©n tÝch chÊt l­îng lao ®éng th¸ng 1/2002 STT Lo¹i lao déng §é tuæi Tr×nh ®é 1 2 3 4 5 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Tr­ëng phßng Nh©n viªn kinh doanh C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 60 52 46 29 26 Cö nh©n Cö nh©n Cö nh©n Cö nh©n Tèt nghiÖp PTTH Lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty ®­îc ph©n thµnh : - Lao ®éng thuéc khèi v¨n phßng c«ng ty : §©y lµ bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp víi chøc n¨ng gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña bé phËn h¹ch to¸n vµo chi phÝ gi¸ thµnh- §­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - Lao ®éng trùc tiÕp : Lµ lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. Bao gåm ph©n x­ëng ®iÖn tö, ph©n x­ëng c¬ khÝ, x­ëng m¸y chuyªn ngµnh vµ ®éi x©y dùng. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña bé phËn nµy khi tËp hîp vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th× ®­îc h¹ch to¸n vµo kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. -Bé phËn qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt trùc tiÕp t¹i ph©n x­ëng : §©y lµ bé phËn gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë bé phËn nµy khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh th× ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. -T¹i c¸c trung t©m kinh doanh: Do ®Æc tÝnh kinh doanh, v× vËy tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë bé phËn nµy h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng. 2. H¹ch to¸n lao ®éng ë c«ng ty vËt t­ kü thuËt vµ x©y dùng c«ng t×nh ®­êng thuû. Theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc, tõ n¨m 2001 c«ng ty ®· ¸p dông chÕ ®é míi quy ®Þnh ngµy c«ng chÕ ®é cña c«ng ty nh­ sau : Tæng sè ngµy trong n¨m : 365 ngµy Trong ®ã sè ngµy lµm viÖc: 264 ngµy Ngµy nghØ, chñ nhËt : 96 ngµy Ngµy nghØ lÔ, tÕt : 8 ngµy Ngµy nghØ phÐp : 12 ngµy C¸c ho¹t ®éng kh¸c: 3 ngµy Ngµy nghØ BHXH : 12ngµy Do ®ã nÕu kh«ng tÝnh ngµy nghØ chñ nhËt th× ngµy c«ng chÕ ®é cña mét CBCNV lµ 264 ngµy/n¨m ®óng b»ng 22 ngµy/ th¸ng. Ngµy nghØ chÕ ®é: - Ngµy nghØ lÔ, tÕt : 8 ngµy/n¨m bao gåm + Ngµy nghØ 30/4, 1/5, 2/9, 1/1 + Ngµy nghØ tÕt nguyªn ®¸n 4 ngµy - Ngµy nghØ phÐp :12 ngµy/ n¨m - NghØ b¶o hiÓm x· héi :12 ngµy/n¨m (theo ®óng qui ®Þnh cña nhµ n­íc ) * Thêi gian ngõng viÖc cho phÐp vµ c¸c loaÞ thêi gian ph¸t sinh ®­îc thanh to¸n l­¬ng. Thêi gian ngõng viÖccho phÐp 3 ngµy/n¨m bao gåm: + M¸y háng + V­íng m¾c vÒ kü thuËt,vËt t­, ngõng viÖc do kh¸ch quan g©y ra. * Thêi gian ngõng viÖc ph¸t sinh: + MÊt ®iÖn 1 ngµy trë lªn + §i häc, häp dµi ngµy do c«ng ty cö ®i + NghØ ®Î 4 th¸ng ®«Ý víi con thø nhÊt vµ thø hai + NghØ èm tõ 1 th¸ng trë lªn + NghØ tai n¹n lao ®éng + C¸c tr­êng hîp thùc tÕ kh¸ch quan. 2.1 H¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng H¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng lµ viÖc theo dâi kÞp thêi chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m sè l­îng lao ®éng theo tõng lo¹i lao ®éng, trªn c¬ së ®ã lµm c¨n cø ®Ó tÝnh l­¬ng, ph¶i tr¶ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­êi lao ®éng. C¨n cø vµo c¸c hîp ®ång lao ®éng vµ qui ®Þnh cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn . KÕ to¸n nghi ®Çy ®ñ vµo danh s¸ch lao ®éng cña c«ng ty ®Õn tõng phßng ban trong ®¬n vÞ. Sè l­îng lao ®éng ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch dùa vµo sè l­îng tõng lo¹i lao ®éng theo c«ng viÖc, tr×nh ®é tay ghÒ, cÊp bËc kü thuËt. Tõ sæ lao ®éng cña c¸c phßng ban, tæ hîp s¶n xuÊt hîp thµnh sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty. 2.2 H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng H¹ch to¸n thêi gian lap ®éng ph¶n ¸nh sè ngµy c«ng, sè giê c«ng lµm viÖc, ngõng s¶n xuÊt, nghØ viÖc cña tõng lao ®éng, tõng bé phËn s¶n xuÊt, phßng ban cña c«ng ty. Chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng bao gåm b¶ng chÊm c«ng, phiÕu nghØ l­¬ng b¶o hiÓm x· héi. B¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp hµng th¸ng theo dâi tõng ngµy trong th¸ng cña tõng c¸ nh©n, tæ s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo ngµy c«ng, ngµy nghØ ®Ó tÝnh l­¬ng, th­ëng vµ tæng hîp lao ®éng cña tõng ng­êi trong tõng bé phËn. 3. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty. C«ng ty tr¶ l­¬ng theo ®Þnh møc kho¸n s¶n phÈm ®èi víi bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt, thu nhËp kh«ng h¹n chÕ, ng­êi lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, ng­êi lµm Ýt h­ëng Ýt. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo khèi l­îng (sè l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng qui c¸ch vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®ã). C¸ch x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm: x = Sè tiÒn l­¬ng tr¶ Sè l­îng s¶n phÈm §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trong th¸ng hoµn thµnh cho 1 s¶n phÈm + §èi víi c¸c bé phËn phßng ban gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt s¶n phÈm, tiÒn l­¬ng s¶n phÈm gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp + §èi víi bé phËn qu¶n lý : TiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n cña tõng cÊp bËc. Ngoµi ra c¨n cø theo chÊt l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh trong th¸ng, cïng víi viÖc thùc hiÖn ý thøc tæ chøc kû luËt lao ®éng, ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng l­¬ng khuyÕn khÝch hµng th¸ng trªn c¬ së b×nh xÐt A, B, C. + §èi víi bé phËn kinh doanh : TiÒn l­¬ng c¨n cø theo hîp ®ång lao ®éng ký gi÷a bªn sö dông lao ®éng víi ng­êi lao ®éng (cßn gäi lµ l­¬ng kho¸n),L­¬ng s¶n phÈm ®¬n gi¶n tÝnh cho ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cè ®Þnh, cßn trong tr­êng hîp t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× ngoµi tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®¬n gi¶n cßn cã tiÒn th­ëng gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã th­ëng. 4.H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc cña c«ng ty ph©n t¸n, v× vËy trong ph¹m vi bµi viÕt cña m×nh, Em xin trÝch vÝ dô tiÒn l­¬ng t¹i ph©n x­ëng c¬ khÝ (cho viÖc tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt), vµ viÖc tÝnh l­¬ng ,c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ngcho bé phËn qu¶n lý, c¸ch tÝnh l­¬ng cho bé phËn kinh doanh ®­îc lÊy tµi liÖu kÕ to¸n cña trung t©m dÞch vô. 4.1 H¹ch to¸n chi tiÕt. T¹i c¸c phßng ban ph©n x­ëng, c¸c tæ tr­ëng, c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm nghi chÐp sè l­îng lao ®éng cã mÆt, v¾ng mÆt, nghØ phÐp nghØ èm vµo b¶ng chÊm c«ng. Cuèi th¸ng t¹i c¸c ph©n x­ëng, thèng kª tiÕn hµnh tæng hîp tÝnh ra sè c«ng ®i lµm, nghØ phÐp . . . cña tõng ng­êi trong ph©n x­ëng. T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n viªn tiÕn hµnh tæng hîp tÝnh ra sè c«ng ®i lµm, c«ng nghØ phÐp cña tõng ng­êi trong phßng ban. Dùa vµo sè c«ng cña b¶ng chÊm c«ng, kÕ to¸n tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi tõ ®ã lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng. 4.11 T¹i ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt: C«ng nh©n ®­îc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, l­¬ng s¶n xuÊt do nh©n viªn thèng kª theo dâi, l­¬ng s¶n phÈm tÝnh c¨n cø vµo ®¬n gi¸ vµ tê khai s¶n phÈm hoµn thµnh cña tõng c«ng nh©n vµ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho tõng c«ng nh©n. Trong th¸ng, Qu¶n ®èc ph©n x­ëng nghi chÐp tæng hîp ®Ó cuèi th¸ng c¸c ph©n x­ëng ph¶i göi lªn kÕ to¸n c«ng ty c¸c b¸o c¸o cô thÓ víi néi dung ph¶n ¸nh ®Þnh møc lao déng s¶n phÈm thùc tÕ nhËp kho vµ b¶ng chÊm c«ng cña tõng lao ®éng ®Ó phßng kÕ to¸n thùc hiÖn viÖc tÝnh l­¬ng. a - T¹i ph©n x­ëng trùc tiÕp s¶n xuÊt. TiÒn l­¬ng ë ph©n x­ëng ®­îc thanh to¸n theo kÕt qu¶ s¶n phÈm nhËp kho ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm L­¬ng PX = L­¬ng s¶n phÈm + L­¬ng th­ëng + Phô cÊp. Trong ®ã: L­¬ng s¶n phÈm: l­¬ng s¶n phÈm tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt tÝnh theo ®¬n gi¸n s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng nhËp kho, t¹i ph©n x­ëng ng­êi giao s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng ph¶i lËp “phiÕu s¶n phÈm”. Thñ kho ph¶i ghi vµo thÎ nhËp sau ®ã lËp b¶ng kª thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm. Cuèi th¸ng cã ®èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu ®Ó lËp “ B¶ng kª thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm” lµm c¬ së ®Ó phßng kÕ to¸n tr×nh tiÒn l­¬ng. L­¬ng s¶n phÈm =x §¬n gi¸ s¶n phÈm hoµn thµnh VÝ dô : BiÓu ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña s¶n phÈm ®Ìn BH 900 vµ ®Ìn BH200 nh­ sau: Ph©n x­ëng c¬ khÝ §¬n gi¸ ®Ìn BH 90 §¬n gi¸ b¸n 1800000 ®/c §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng:91000 STT B­íc c«ng ®o¹n §¬n gi¸ 1 2 3 4 5 6 7 8 L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn tö L¾p IC L¾p slèt L¾p tô ®iÖn L¾p th©n ®Ìn L¾p thÊu kÝnh L¾p èc tai hång L¾p long ®en tai hång ... ... ... Tæ tr­ëng 1500 1200 1000 1300 1500 1500 800 700 6100 Céng 91000 §¬n gi¸ ®Ìn BH200 §¬n gi¸ b¸n : 2300000®/c §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng : 120000®/c STT B­íc c«ng ®o¹n §¬n gi¸ 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. L¾p m¹ch ®iÖn tö L¾p IC L¾p slèt L¾p tô ®iÖn L¾p th©n ®Ìn L¾p èc thÊu kÝnh L¾p èc tai hång .. Tæ tr­ëng 1700 1400 1100 1600 1500 1600 800 8000 Céng 120000 Tõ 2 biÓu ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trªn, qu¶n ®èc ph©n x­ëng c¨n cø vµo tõng kh©u c«ng ®o¹n s¶n phÈm hoµn thµnh cña c«ng nh©n trong ph©n x­ëng ®­îc x¸c ®Þnh hµng ngµy. §Õn cuèi th¸ng lËp b¶ng kª l­¬ng s¶n phÈm theo b­íc c«ng ®o¹n hoµn thµnh cña tõng c«ng nh©n. VÝ dô: B¶ng kª l­¬ng s¶n phÈm cña chÞ Phan ThÞ V©n Anh-tæ 1 Th¸ng 11-2001 Ngµy th¸ng Tªn S¶n phÈm Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó 2/11 3/11 ... L¾p m¹ch®iÖn tö. L¾p IC. L¾p ®i èt. L¾p tô ®iÖn L¾p thÊu kÝnh ... 4 4 4 4 4 1500 1200 1000 1300 1500 6000 4800 4000 5200 6000 S¶n phÈm ®Ìn BH90 7/11 L¾p m¹ch®iÖn tö. L¾p IC. L¾p ®i èt. L¾p tô ®iÖn L¾p thÊu kÝnh ... 4 4 4 4 4 1700 1400 1100 1500 800 6800 5600 4400 6000 3200 S¶n phÈm ®Ìn BH200 Céng th¸ng 11 648000 T¹i phßng kÕ to¸n c¨n cø vµo ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, b¶ng tÝnh l­¬ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho cña tõng tæ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh l­¬ng cña s¶n phÈm tõng tæ. VÝ dô : TÝnh l­¬ng s¶n phÈm cho tæ s¶n xuÊt sè 1: Trong th¸ng 11 phßng kÕ to¸n nhËn ®­îc liªn thø 2 “PhiÕu nhËp kho” cña tæ 1 do thñ kho göi lªn, ch¼ng h¹n nh­ sau : PhiÕu nhËp kho Sè :56 Tªn ng­êi nhËp: TrÇn thÞ Hång H¹nh §Þa chØ: Tæ 1 NhËp vµo kho B2 Ngµy 30/11/2001 TT Tªn hµng Quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Xin nhËp Thùc nhËp 1 §Ìn BH 90 ChiÕc 50 50 2 §Ìn BH 200 ChiÕc 50 50 Céng 100 100 Ng­êi nhËp kho : Ng­êi lËp phiÕu : Tõ phiÕu nhËp kho nµy kÕ to¸n lËp “B¶ng thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm” cho tæ s¶n xuÊt. STT Tªn s¶n phÈm Sè l­îng §. Gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó 1 2 §Ìn BH 90 §Ìn BH200 50 50 91000 120000 4550000 6000000 Céng 100 10550000 C¸c kho¶n th­ëng theo l­¬ng. Kho¶n th­ëng theo l­¬ng ®­îc tÝnh b»ng 30% l­¬ng s¶n phÈm cña tõng ng­êi vµ tõng tæ lao ®éng (tû lÖ nµy ¸p dông cho n¨m 2001 ). L­¬ng th­ëng ®­îc trÝch tõ quü l­¬ng sau khi ®· tÝnh l­¬ng s¶n phÈm cho c«ng nh©n, ®­îc ¸p dông cho mäi lao ®éng lµm viÖc t¹i ph©n x­ëng tõ ba th¸ng trë lªn. L­¬ng th­ëng = L­¬ng s¶n phÈm x 30% VÝ dô : L­¬ng th­ëng cña tæ s¶n xuÊt sè 1 lµ : L­¬ng th­ëng = 30% x 10550000 = 3165000 L­¬ng th­ëng cña c«ng nh©n Phan thÞ V©n Anh lµ: 648000 x 30% = 194400 §èi víi tæ tr­ëng, tæ phã, c«ng nh©n kü thuËt, tiÒn l­¬ng s¶n phÈm vµ tiÒn l­¬ng th­ëng còng c¨n cø vµo s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng vµ ®Þnh møc c«ng ®o¹n trong d©y chuyÒn ®Ó tÝnh l­¬ng. B¶ng tÝnh l­¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh th¸ng 11/2001 Tæ tr­ëng : TrÇn thÞ Hång H¹nh – Tæ 1 : STT Tªn s¶n phÈm Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh §¬n gi¸ theo c«ng ®o¹n Thµnh tiÒn (®ång) 1 2 §Ìn BH90 §Ìn BH200 50 50 6800 8000 340000 400000 Céng 740000 L­¬ng th­ëng cña Tæ tr­ëng tæ 1 th¸ng 11/2001 lµ : L­¬ng th­ëng = 30% x 740000 = 222000®ång C¸c kho¶n phô cÊp: T¹i c«ng ty cã ¸p dông 2 chÕ ®é phô cÊp chÝnh : phô cÊp ¨n ca vµ phô cÊp b¶o d­ìng m¸y. L­¬ng phô cÊp = Phô cÊp ¨n ca + Phô cÊp b¶o d­ìng m¸y + Phô cÊp ¨n ca : ®­îc tÝnh chung cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp trong tæ ®éi s¶n xuÊt, víi møc ¨n ca lµ 2500 ®ång/ ngµy c«ng thùc tÕ. Tõ b¶ng chÊm c«ng th¸ng 11 thÊy c«ng nh©n Phan thÞ V©n Anh lµ 26 ngµy c«ng: Phô cÊp ¨n ca lµ : 2500 x 26 = 65000 ®ång. + Phô cÊp b¶o d­ìng m¸y: ®­îc qui ®Þnh chung cho toµn bé khèi s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ 5000 ®ång/ th¸ng. B¶ng thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm Tæ 1- Ph©n x­ëng c¬ khÝ -Th¸ng 11 §V : ®ång STT Hä vµ Tªn L­¬ng SP Th­ëng theo l­¬ng C¸c kho¶n phô cÊp Céng ¡n ca B¶o d­ìng m¸y 1. 2. 3. 15. TrÇnThÞ Hång H¹nh Mai Xu©n tïng Ph¹m ThÞ V©n Anh NguyÔn §¨ng Vò 740000 680000 648000 378500 222000 204000 194400 113600 65000 65000 65000 65000 5000 5000 5000 5000 1032000 951500 912400 562100 Céng 1055000 3165000 970000 75000 14760000 b.T¹i bé ph©n phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt: §©y lµ bé phËn gi¸n tiÕp phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt bao gåm : Qu¶n ®èc, thñ kho, b¶o vÖ, t¹p vô, nhµ bÕp . . . ®­îc tÝnh l­¬ng c¨n cø vµo s¶n phÈm b×nh qu©n ngµy c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. L­¬ng gi¸n tiÕp = L­¬ng s¶n phÈn gi¸n tiÕp + L­¬ng th­ëng Trong ®ã: l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp ®­îc tÝnh trªn c¬ së l­¬ng s¶n phÈm b×nh qu©n cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. L­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp = L­¬ng b×nh qu©n ngµy c«ng x HÖ sè l­¬ng Trong ®ã: Ngµy c«ng lµ ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng nh©n trong th¸ng. Th¸ng 11/2001 cã l­¬ng b×nh qu©n ngµy mét c«ng nh©n lµ: 144800000/(22x250) =26327®ång HÖ sè l­¬ng ®­îc quy ®Þnh cô thÓ cho tõng ®èi t­îng gi¸n tiÕp: Qu¶n ®èc:1,4 Thñ kho: 1,2 B¶o vÖ: 0,8 T¹p vô: 0,6 KCS : 1,1 Nhµ bÕp :0,7 VD : T¹i bé phËn phôc vô trùc tiÕp th¸ng 11/2001 cã Qu¶n ®èc : Phan Nh­ H¶i. - Ngµy c«ng thùc tÕ: 25 ngµy -HÖ sè l­¬ng : 1,4 -L­¬ng b×nh qu©n ngµy : 26327 V©þ l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp = 25 x 26327 x 1,4 = 921455 ® L­¬ng th­ëng = 30% L­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp . Ph¹m nh­ H¶i : L­¬ng th­ëng = 921455 x 30% =276433,5 ® Tæng l­¬ng cña anh H¶i lµ : 921445 + 276433,5 = 1197878 ® B¶ng thanh to¸n l­¬ng bé phËn gi¸n tiÕp PX c¬ khÝ 11/2001 §V:®ång STT Hä vµ tªn Ngµy c«ng HS l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp Th­ëng theo l­¬ng Tæng sè 1 2 3 15 Ph¹m Nh­ H¶i Ph¹m V¨n Phãng Lý ThÞ H­¬ng .. .. Phïng ThÞ Do·n 25 30 20 26 1,4 0,8 0,6 0,7 921455 632848 315924 479151 276433 189554 94777 143745 1197878 821402 410701 622896 Céng 383 7641200 2292300 9933500 4.12 T¹i bé phËn qu¶n lý ( Khèi v¨n phßng c«ng ty ) ViÖc tÝnh l­¬ng cho c¸c phßng ban ë c«ng ty ®­îc c¨n cø vµo hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n cña tõng cÊp bËc vµ ngµy c«ng lµm viÖc. Ngoµi ra c¨n cø theo chÊt l­¬ng c«ng viÖc hoµn thµnh, ý thøc tæ chøc kû luËt ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè l­¬ng trªn c¬ së b×nh xÐt A, B, C. L­¬ng th¸ng = L­¬ng c¬ b¶n x (HS l­¬ng+HS tr¸ch nhiªm) x NCTT/Ngµy c«ng chÕ ®é Theo chÕ ®é hiÖn hµnh hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông chÕ ®é møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 210000®/ th¸ng . NCTT: Lµ ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng nh©n viªn HÖ sè l­¬ng : Quy ®Þnh cho tõng ®èi t­îng ®­îc h­ëng HÖ sè l­¬ng cña c«ng ty nh­ sau: + Gi¸m ®èc : 4,1 +Tr­ëng phßng: 3,4 +Nh©n viªn: 2,2 HÖ sè tr¸ch nhiÖm: +Gi¸m ®èc: 0,8 +Phã gi¸m ®èc: 0,6 +Tr­ëng phßng: 0,4 Ngµy c«ng chÕ ®é hiÖn hµnh lµ 20, 22, 23ngµy/th¸ng (trõ 8 ngµy nghØ thø b¶y vµ chñ nhËt) HÖ sè th­ëng : C¨n cø vµo c«ng viÖc vµ ý thøc tæ chøc kû luËt trong th¸ng +Lo¹i A = Tæng l­¬ng x 1,5 lÇn +Lo¹i B = Tæng l­¬ng x 1,2 lÇn + Lo¹i C = L­¬ng c¬ b¶n L­¬ng th­ëng = L­¬ng thêi gian x HÖ sè th­ëng VD: ChÞ NguyÔn ThÞ Mai Hiªn (phßng kÕ to¸n) HÖ sè l­¬ng : 3,4 Ngµy c«ng : 26 XÐt b×nh th­ënglo¹i : A HÖ sè tr¸ch nhiÖm : 0,4 L­¬ng th¸ng 11 = 210000x(3,4+0,4 )x26x1,5/22 = 1414636® B¶ng thanh to¸n l­¬ng t¹i phßng kÕ to¸n 11/2001 STT Hä vµ tªn NCTT HS L­¬ng HST NhiÖm L­¬ng Th­ëng Tæng l­¬ng 1 2 3 4 5 NguyÔn Mai Hiªn Nguyªn Lan H­¬ng §Æng Ngäc Minh TrÇn Xu©n Tr­êng L­¬ng Nh­ TuyÕt 26 26 26 26 25 3,4 2,2 2,2 2,2 2,2 0,4 0 0 0 0 943091 546000 546000 546000 525000 417545 273000 273000 273000 105000 1414636 819000 819000 819000 630000 Céng 129 3106091 1395545 4501636 4.1.3. T¹i bé ph©n kinh doanh Do ®Æc ®iÓm kinh doanh, tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng ë nh÷ng bé phËn nµy lµ tiÒn l­¬ng kho¸n, c¨n cø vµo hîp ®ång lao ®éng ®· ký kÕt, c¨n cø vµo ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ ®Ó tÝnh l­¬ng. L­¬ng thùc tÕ = L­¬ng kho¸n theo hîp ®ång+ tiÒn thªm giê TÝnh l­¬ng t¹i tung t©m dÞch vô 11/2001 Nh©n viªn TrÇn Quèc Th¾ng, cã møc l­¬ng kho¸n lµ 900.000 ®/th¸ng TiÒn lµm thªm giê: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, ng­êi qu¶n lý x¸c ®Þnh ®­îc sè giê lµm thªm trong th¸ng cña ng­êi lao ®éng vµ tr¶ thªm mçi giê lµ 6000®ång ( theo quy ®Þnh riªng cña trung t©m dÞch vô ) Nh©n viªn TrÇn Quèc Th¾ng cã 26 ngµy c«ng . Trong ®ã 22 ngµy c«ng ®­îc h­ëng l­¬ng kho¸n. 4 ngµy c«ng lµ 32 giê c«ng h­ëng thªm giê. VËy tiÒn l­¬ng lµm thªm giê lµ: 32x 6000 = 192.000 ®ång VËy l­¬ng kho¸n cña anh lµ : 900.000 + 192.000 =1.092.000 ® B¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 11/01 cña trung t©m dÞch vô §V:®ång Stt Hä vµ tªn Ngµy c«ng L­¬ng kho¸n TiÒn lµm thªm giê Tæng céng 1. 2. 3. 8. §ç v¨n QuyÕt Ng« quèc Huy TrÇn Quèc Th¾ng . . . NguyÔn Thanh Nhµn 26 22 26 23 2.000.000 800.000 900.000 1000.000 192.000 0 192000 48000 2.192.000 800.000 1.092.000 1.048.000 Céng 8.500.000 984.000 9.484.000 4.2 H¹ch to¸n tæng hîp. B¶ng thanh to¸n l­¬ng lµ chøng tõ ®Ó kÕ to¸n ghi sæ. Sau khi thanh to¸n xong, kÕ to¸n tËp hîp c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña tõng tæ trong mét ph©n x­ëng råi tÝnh tæng sè liÖu tæng céng trong c¸c b¶ng. 5. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 5.1 H¹ch to¸n chi tiÕt. B¶o hiÓm x· héi: B¶o hiÓm x· héi do c¬ quan BHXH quËn Thanh Xu©n qu¶n lý, BHXH ®­îc qu¶n lý theo chÕ ®é thùc chi thùc thanh, sau khi trÝch 20% BHXH c«ng ty nép cho c¬ quan b¶o hiÓm, c«ng ty chØ lµm nhiÖm vô chi hé. Cuèi quý tæng hîp phÇn chi BHXH c«ng ty quyÕt to¸n víi c¬ quan BHXH. Trong th¸ng khi c¸n bé c«ng nh©n viªn nép giÊy, ho¸ ®¬n, chøng tõ x¸c nhËn thuéc diÖn ®­îc h­ëng BHXH, c¨n cø vµo møc l­¬ng cÊp bËc, sè ngµy nghØ, møc ­u tiªn. KÕ to¸n phô tr¸ch BHXH tÝnh to¸n ®Ó lËp phiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH cuèi th¸ng lËp b¶ng thanh to¸n BHXH C«ng ty sÏ x¸c nhËn chøng tõ hîp lÖ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn “phiÕu nghØ BHXH “ , ph¶n ¸nh néi dung ngµy nghØ h­ëng BHXH,lªn tæ chøc chôi tr¸ch nhiÖm theo phiÕu, nªu râ lý do nghØ, sau ®ã chiÓu theo chÕ ®é nhµ n­íc qui ®Þnh cïng nh÷ng qui ®Þnh kh¸c cña c«ng ty (nÕu cã ) ®Ó x¸c ®Þnh sè ngµy nghØ theo chÕ ®é cña CBCNV mµ h­ëng BHXH. + §èi víi trî cÊp èm ®au trong n¨m: T¹i c¸c phßng ban: NÕu ng­êi lao ®éng ®ãng BHXH< 15 n¨m th× h­ëng 30 ngµy NÕu ng­êi lao ®éng ®ãng BHXH> 15 n¨m th× h­ëng 45 ngµy T¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt: NÕu ng­êi lao ®äng ®ãng BHXH < 15 n¨m th× h­ëng 40 ngµy NÕu ng­êi lao ®éng ®ãng BHXH > 15 n¨m th× h­ëng BHXH 60 ngµy Møc ®é trî cÊp : trong kho¶ng ngµy ë trªn ®­îc h­ëng 75% l­¬ng c¬ b¶n + ChÕ ®é phô cÊp thai s¶n ®èi víi ng­êi lao ®éng n÷ cã thai con lÇn 1 vµ lÇn 2: VÒ thêi gian nghØ: NghØ kh¸m 3 lÇn b»ng 3 ngµy, ®Æc biÖt ®­îc nghØ 6 ngµy X¶y thai ®­îc nghØ 20 ngµy nÕu x¶y thai trªn 3 th¸ng thai d­íi 3 th¸ng nghØ 30 ngµy. Sinh xong ®­îc nghØ: §èi víi phßng ban : 120 ngµy §èi víi ph©n x­ëng: 150 ngµy Møc trî cÊp 100%, ngoµi ra sinh con cßn ®­îc h­ëng 1 th¸ng l­¬ng. + ChÕ ®é h­u trÝ cÊp 1 lÇn khi nghØ Ng­êi lao ®éng cã 20 n¨m ®Õn 30 n¨m ®ãng BHXH trî cÊp 1 th¸ng l­¬ng Ng­êi lao ®éng cã 30 n¨m ®Õn 35 n¨m ®ãng BHXH trî cÊp 2 th¸ng l­¬ng Ng­êi lao ®éng cã trªn 35 n¨m ®ãng BHXH b×nh qu©n thªm 1 n¨m ®ãng ®­îc h­ëng 2% tèi ®a ®Õn 75%l­ong b×nh qu©n + ChÕ ®é tö tuÊt Chi phÝ mai t¸ng b»ng 7 th¸ng l­¬ng tèi thiÓu Ng­êi ®ãng BHXH khi chÕt qui ®Þnh ®­îc cÊp tiÒn tuÊt 1 lÇn. TÝnh l­¬ng BHXH t¹i v¨n phßng c«ng ty 11/2001 C¨n cø vµo giÊy ra viÖn ®Ó lËp b¶ng “phiÕu nghØ BHXH “ PhiÕu nghØ h­ëng BHXH Sè 22 Hä vµ tªn: NguyÔn Thu HiÒn Tuæi 27 C¬ quan ytÕ Ngµy kh¸m Lý do Sè ngµy nghØ BÖnh viÖn B 3/11 Viªm d¹ dµy 12 Tõ phiÕu nghØ h­ëng BHXH nµy lËp ra b¶ng “PhiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH” PhiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH Hä tªn: NguyÔn mai Hiªn NghÒ nghiÖp : C¸n bé §¬n vÞ : Phßng kÕ to¸n TiÒn l­¬ng ®ãng BHXH th¸ng tr­íc khi nghØ BHXH :376000 Sè ngµy nghØ : 12 Trî cÊp møc : 75% 75% x 12 x 376000/ 22 =158818 Céng : 153818 Ngµy 30/11/2001 Ngµy lÜnh tiÒn KÕ to¸n c¬ së Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Dùa vµo chøng tõ thanh to¸n BHXH, kÕ to¸n tiÒn mÆt viÕt phiÕu chi. Ng­êi ®­îc h­ëng BHXH mang phiÕu chi ®Õn thñ quü nhËn tiÒn (th­êng cïng víi l­¬ng). C«ng ty VTKT&XDCT§T QuyÓn sè:35 Sè:18 Nî:3383 Cã:111 PhiÕu chi Sè :60 Hä vµ tªn: NguyÔn Mai Hiªn §¬n vÞ : Phßng kÕ to¸n Sè tiÒn: 153818 ViÕt b»ng ch÷ : (mét tr¨m n¨m ba ngµn, t¸m tr¨m m­êi t¸m ®ång) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Tõ phiÕu chi, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt BHXH 11/2001 Sè phiÕu chi Ngµy Sè tiÒn Tªn ng­êi nhËn Néi dung 60 30/11 153818 NguyÔn mai Hiªn TTBHXH Kinh phÝ c«ng ®oµn: KPC§ ®­îc trÝch theo 2% L­¬ng thùc chi cho ng­êi lao ®éng. §èi víi KPC§ ®· trÝch ®ã, c«ng ty nép 1% cßn 1% nép cho cÊp trªn. Sau mçi quÝ, thèng kª cña tõng bé ph©n x­ëng thu ®oµn phÝ trong ®ã nép ®oµn phÝ 0,35% cßn l¹i ®Ó ph©n x­ëng chi tiªu. C«ng ty VTKT&XDCT§T PhiÕu thu Sè 13 Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn : Ph¹m v¨n Mïi Lý do : Thu ®oµn phÝ quÝ IV Sè tiÒn : 4049010 ViÕt b»ng ch÷ (Bèn triÖu kh«ng tr¨m, bèn chÝn ngµn, m­êi ®ång) KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nép tiÒn Thñ quü Khi c«ng ty cã ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng t¸c c«ng ®oµn cÇn cã kinh phÝ, ng­êi lÜnh tiÒn lµm giÊy ®Ò nghÞ chi tiÒn, giÊy ®Ò nghÞ chi tiÒn ph¶i cã ch÷ ký cña ban th­êng vô c«ng ®oµn vµ ng­êi lµm ®¬n, sau ®ã ®­a lªn phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n tiÒn mÆt viÕt phiÕu PhiÕu chi Sè 120 Hä vµ tªn ng­êi lÜnh : NguyÔn Ph­¬ng Lan §¬n vÞ KCS Lý do chi : Héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c cuèi n¨m 2001 Sè tiÒn : 446000 ViÕt b»ng ch÷ : (Bèn tr¨m bèn s¸u ngµn ®ång ) KÕ to¸n Thñ quü TM ban th­êng vô PhiÕu thu, phiÕu chi KPC§ ®­îc tËp hîp riªng lµm c¨n cø ®Ó vµo sæ chi tiÐt KPC§ B¶o hiÓm y tÕ: -BHYT thuéc quyÒn qu¶n lý cña c¬ quan BHYT, viÖc trî cÊp BHYT th«ng qua hÖ thèng YTÕ. Sè tiÒn trÝch BHYT sau khi ®Ó l¹i 1 phÇn ®Ó mua thuèc, dông cô ytÕ, c«ng ty nép cho c¬ qua BHYT -C«ng ty chi BHYT chñ yÕu vµo mua thuèc, dông cô ytÕ, mua BHXH, chøng tõ ®Ó thanh to¸n lµ c¸c ho¸ ®¬n thÎ BHYT. §èi víi c«ng t¸c BHYT, kÕ to¸n më sæ chi tiÕt 5.1.2 H¹ch to¸n tæng hîp Hµng th¸ng kÕ to¸n trÝch 2% BHYT, 15% BHXH, 2% KPC§ vµo chi phÝ. Tõ b¶ng ph©n bæ kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ vµ ®¨ng ký vµo chøng tõ ghi chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/11/2001 Sè:340 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n TTSX TiÒn l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp SX TiÒn l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý dn TiÒn l­¬ng cña bé phËn kinh doanh Thanh to¸n tiÒn BHXH 622 627 642 641 111 334 285.933.000 19.867.000 22.391.000 120.700.000 871.000 Céng 450.762.000 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/11/2001 Sè :341 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cñaCNTTSX C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý DN C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña bé phËn b¸n hµng KhÊu trõ vµo thu nhËp cña CNV 622 627 642 641 334 338 54.328.000 3.774.000 4.444.200 22.933.000 26.933.500 Céng 112.472.800 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/11/2001 Sè :342 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó 1 2 3 4 5 TiÒn l­¬ng th¸ng 10 cho c¸c bé phËn Chi cho bé phËn qu¶n lý Thanh to¸n tiÒn BHXH ... TK334 TK642 TK3383 TK111 TK111 TK111 358.767.000 25.300.000 871.000 Céng 448.846.000 C«ng ty vËt t­ kü thuËt Vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2001 Chøng tõ nghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn SH NT SH NT 340 341 342 343 30/11 30/11 30/11 .. Th¸ng 11 .. 450.762.000 112.472.800 448.846.000 .. Céng 5.376.800.000 Tõ chøng tõ ghi sæ vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n Sæ c¸i TK334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Th¸ng 11/2001 §V:®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn ghi chó SH NT Nî Cã 30/11 340 341 342 30/11 30/11 30/11 D­ ®Çu th¸ng 11/2001 TiÒn l­¬ng cña CNTTSX TiÒn l­¬ng cña bé phËn gi¸ntiÕp TiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý TiÒn l­¬ng bé phËn b¸n hµng KhÊu trõ vµo thu nhËp cña CNV Tr¶ tiÒn l­¬ng th¸ng 10 cho CNV Chi cho bé phËn qu¶n lý Thanh to¸n tiÒn BHXH 622 627 642 641 338 111 111 111 26.933.500 385.767000 25.300.000 12.854.200 285.933.000 19.867.000 23.391.000 120.700.000 871100 Céng 438.000.500 450.762.000 D­ 25.616.200 III- Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông quü tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶ lý vµ sö dông quü tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty ta sö dông mét sè chØ tiªu ®Ó lËp b¶ng ph©n tÝch sau. Th¸ng 1,2 /2002 Th¸ng2 Sè l­îng TiÒn l­¬ng b×nh qu©n Quü tiÒn l­¬ng Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 2 BiÕn ®éng Th¸ng 1 Th¸ng 2 BiÕn ®éng Lao ®éng trùc tiÕp 500 500 611.6 727.4 +115.8 305800 363700 +57900 Lao ®éng gi¸n tiÕp 150 150 779.7 812.6 +32.9 116.955 211890 4935 Tæng 650 650 650.39 747.06 +96.66 422755 485590 +62835 §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc ¶nh h­ëng cña viÖc sö dông quü l­¬ng víi n¨ng suÊt lao ®éng ta lËp b¶ng vµ ph©n tÝch quü l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Qua b¶ng ph©n tÝch ta thÊy quü tiÒn l­¬ng toµn c«ng ty t¨ng lªn 62.835.000®, trong ®ã quü l­¬ng khèi lao ®éng trùc tiÕp t¨ng +57.900.000 ®ång, tiÒn l­¬ng khèi lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng +4.935.000 ®ång. Trong khi sè l­îng lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng ë tõng bé phËn kh«ng thay ®æi, quü tiÒn l­¬ng t¨ng lªn lµm cho tiÒn l­¬ng b×nh qu©n t¨ng. Cô thÓ: tiÒn l­¬ng b×nh qu©n toµn c«ng ty t¨ng +96.670 ®ång/ng­êi, trong ®ã tiÒn l­¬ng b×nh qu©n khèi lao ®éng trùc tiÕp t¨ng +115.800 ®ång/ng­êi, tiÒn l­¬ng cña khèi lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng 32.900 ®ång/ng­êi. Nguyªn nh©n cña sù biÕn ®éng nµy lµ do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n theo s¶n phÈm cho nªn khi s¶n l­îng t¨ng th× lµm cho tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña khèi lao ®éng trùc tiÕp còng t¨ng theo. TiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña khèi lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng lµ do c¸ch tÝnh l­¬ng cña c«ng ty ®èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp ®­îc dùa trªn tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n suÊt, do vËy khi tiÒn l­¬ng cña lao ®éng trùc tiÕp t¨ng th× tiÒn l­¬ng cña khèi lao ®éng gi¸n tiÕp còng t¨ng theo. Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy biÕn ®éng t­¬ng ®èi cña quü l­¬ng cña c«ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ 18,9%. Sè c«ng nh©n kh«ng thay ®æi nh­ng s¶n l­îng l¹i t¨ng. Cô thÓ lµ : Theo th­íc ®o gi¸ trÞ n¨ng xuÊt lao ®éng t¨ng 19,1% quü tiÒn l­¬ng t¨ng 18,9% cho thÊy tèc ®é t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng cao h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· sö dông tèt vµ tiÕt kiÖm ®­îc tiÒn l­¬ng. Khi xÐt ®Õn biÕn ®éng cña tû lÖ chi phÝ tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, ta thÊy tû lÖ nµy gi¶m - 0,2% , nh­ vËy c«ng ty ®· lµm tèt c¸c kh©u ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Õn ®©y, ta cã thÓ nãi r»ng c«ng ty ®É sö dông quü tiÒn l­¬ng kh¸ hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm quü tiÒn l­¬ng, chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. PhÇn III Mét sè kiÕn nghi nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, quü tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp. I §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty. 1.¦u ®iÓm. +Trong c«ng t¸c qu¶ lý chung, c«ng ty ®· cã sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng.Cïng víi ®éi ngò nh©n viªn cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc vµ cã chÕ ®é th­ëng ph¹t ph©n minh nªn c«ng ty ®· t¹o ra ®­îc bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc h¨ng say,ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o cña mçi c«ng nh©n, +C«ng ty ®­îc ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt lµ thÝch hîp, khai th¸c ®­îc kh¼ n¨ng tiÒm tµng cña mçi ng­êi c«ng nh©n, sö dông ®­îc hÕt c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, lµm ra nhiÒu s¶n phÈm cho c«ng ty,thu nhËp cña ng­ßi lao ®éng cao,®ång thêi tõ ®ã ngµy cµng lµm cho c«ng ty ph¸t triÓn. + ViÖc theo dâi BHXH, BHYT, gióp cho ng­êi lao ®éng thùc sù tin t­ëng vµo sù quan t©m cña c«ng ty ®Õn søc khoÎ cña nguêi lao ®éng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh hä, trÝch lËp c¸c quü ®¶m b¶o cho nhu cÇu khuyÕn khÝch s¶n xuÊt , thÓ hiÖn sù quan t©m cña nhµ n­íc ®èi víi hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña nguêi lao ®éng. + ViÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt theo s¶n l­îng thùc tÕ hoµn thµnh nhËp kho lµ hoµn toµn hîp lý vµ ®¶m b¶o yªu cÇu: “lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo n¨ng lùc”cña mét x· héi hiÖn ®¹i. Bªn c¹nh l­¬ng s¶n phÈm, hä cßn ®­îc h­ëng l­¬ng th­ëngtrªn l­¬ng b»ng 30% l­¬ng s¶n phÈm, c¸c kho¶n phô cÊp lµ hoµn toµn phï hîp víi søc lao ®éng ®· bá ra cña ng­êi lao ®éng. §èi víi bé phËn gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, bé phËn qu¶ lý th× viÖc tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm binhg qu©n ngµy vµ theo hÖ sè qui ®Þnh cho tõng ng­êi lµ mét c¸ch gi¸n tiÕp khuyÕn khÝch g¾n chÆt vai trß gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt cña hä, ®ßi hái quan t©m, phôc vô t«t nhÊt cho c«ng t¸c s¶n xuÊt cña c«ng ty. + VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty gän nhÑ, chØ cã 5 ng­êi nh­ng qu¶n lý toµn bé nghiÖp vô kÕ to¸n cña c«ng ty. Cã sù ph©n cÊp trong tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng: t¹i phßng tæ chøc tiÒn l­¬ng, tæ chøc tÝnh to¸n lËp ®¬n gi¸ chi tiÕt s¶n phÈm, c«ng ®o¹n s¶n phÈm vµ s¶n phÈm hoµn thµnh. Tõ ®ã chia trªn” B¶ng kª thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm”, tÝnh l­¬ng s¶n phÈm cho tõng c«ng nh©n ph©n x­ëng. Cuèi th¸ng, phßng kÕ to¸n míi lµm kh©u cuèi cïng lµ kiÓm tra, tÝnh c¸c kho¶n khÊu trõ vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng. ChÝnh sù ph©n cÊp nµy ®¶m b¶o gän nhÑ, linh ho¹t mµ chÆt chÏ cña toµn bé phËn kh©u tÝnh l­¬ng vµ thanh to¸n l­¬ng cña c«ng ty. H×nh thøc sæ kÕ to¸n cña c«ng ty sö dông: Lµ h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ nghi sæ. §©y lµ h×nh thøc h¹ch to¸n phï hîp víi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty, thuËn lîi cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y, khèi l­îng c«ng viÖc cho nh©n viªn ®­îc gi¶m bít, ®¶m b¶o chÝnh x¸c hîp lý. 2. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. VÒ thêi gian thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n viªn : ViÖc thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n viªn 1 lÇn vµo ngµy 12 hµng th¸ng cã thÓ kh«ng ®¶m b¶o gi¶i quyÕt nhu cÇu sinh ho¹t cho c«ng nh©n viªn, lµm hä cã thÓ thiÕu tiÒn tiªu dïng trong khi thêi h¹n lÜnh l­¬ng ch­a tíi. VÒ c¸ch tÝnh l­¬ng t¹i c«ng ty : §©y lµ mét doanh nghiÖp t­¬ng ®èi lín víi sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn lªn tíi 650 ng­êi, l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp biÕn ®éng th­êng xuyªn, l­îng c«ng nh©n nghØ phÐp kh«ng æn ®Þnh, kh«ng ®Òu ®Æn gi÷ c¸c th¸ng trong n¨m nh­ng qu¸ tr×nh tÝnh l­¬ng c«ng ty ®· kh«ng trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho bé phËn c«ng nh©n s¶n xuÊt. V× vËy, viÖc nµycã ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh tíi viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. II- Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty. Nh»m kh¾c phôc mét sè tån t¹i cña c«ng ty, lµm cho c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ®­îc hoµn thiÖn h¬n, Em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn sau: C«ng ty nªn trÝch tr­íc 50% l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n trong hai lÇn vµo ngµy 12 vµ 50% vµo ngµy 27 cuèi th¸ng ®Ó ®¶m b¶o cho nhu cÇu sinh ho¹t, tiªu dïng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc æn ®Þnh, kh«ng r¬i vµo t×nh tr¹ng nh÷ng lóc tiªu dïng gÆp khã kh¨n v× ch­a ®Õn kú l­¬ng. C«ng ty cã thÓ chia biÓu mÉu nh­ sau: B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Stt §¬n vÞ L­¬ng s¶n phÈm L­¬ng kh¸c Céng Thanh to¸n l­¬ng kú I KhÊu trõ Cßn ®­îc lÜnh kú II BHXH BHYT Céng 2. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng ty t­¬ng ®èi hoµn chØnh, c«ng ty sö dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng còng nh­ c¸ch ph©n phèi l­¬ng kh¸ hîp lý, chÝnh x¸c tû mØ. L­¬ng ®­îc tÝnh trªn tõng c«ng ®o¹n hoµn thµnh s¶n phÈm cho tõng ng­êi lao ®éng vµ phï hîp víi chÕ dé kÕ to¸n hiÖn hµnh. TÊt c¶ c¸c kho¶n ®· tr¶ cho ng­êi lao ®éng nh­ båi d­ìng ca 3, th­ëng cho c«ng nh©n ®i lµm nh÷ng ngµy lÔ, tÕt, h­ëng dÞp tÕt d­¬ng lÞch , . . . ®Òu ®­îc kÕ to¸n lËp riªng trªn c¬ së danh s¸ch c¸c nh©n viªn do c¸c phßng ban ph©n x­ëng göi lªn, th«ng qua ®ã gi¸m ®èc duyÖt råi tµi vô viÕt phiÕu chi tiÒn vµ tÊt c¶ c¸c kho¶n nµy ®­îc thanh to¸n ngay, trùc tiÕp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nh­ng theo em thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n qu¸ chi tiÕt tû mØ nh­ vËy sÏ lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n phøc t¹p, mÊt nhiÒu thêi gian mét c¸ch kh«ng cÇn thiÕt. Do vËy, cïng víi viÖc tr¶ l­¬ng chia lµm hai lÇn th× c¸c kho¶n ®ã cã thÓ cho vµo kho¶n “l­¬ng kh¸c” 3.TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. = x Møc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng phÐp TiÒn l­¬ng chÝnh thùc tÕ Tû lÖ KÕ ho¹ch cña CNTTSX ph¶i tr¶ CNTT trong th¸ng trÝch tr­íc = x Tû lÖ Tæng sè tiÌn l­¬ng phÐp kÕ ho¹ch cña CNTT s¶n xuÊt TrÝch tr­íc Tæng sè tiÒn l­¬ng chÝnh kÕ ho¹ch n¨m cña CNTTSX 100 Trªn c¬ së ®ã hµng th¸ng kÕ to¸n trÝch mét phÇn trong tæng sè tiÒn nµy vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt trong th¸ng kh«ng biÕn ®éng .do ®ã sè lao ®éng nghØ phÐp nhiÒu hay Ýt. Sau khi tÝnh tæng sè tiÒn l­¬ng nghØ phÐp trong n¨m nªn giao møc trÝch hµng th¸ng xuèng ph©n x­ëng. Do ®ã chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®ñ bao gåm c¶ møc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng phÐp trong th¸ng. 4.ViÖc tr¶ l­¬ng cho qu¶n ®èc ph©n x­ëng theo l­¬ng gi¸n tiÕp nh­ nh©n viªn phôc vô s¶n xuÊt víi hÖ sè l­¬ng nh­ thÕ sÏ ph¸t sinh mét sè h¹n chÕ: NhiÖm vô cña qu¶n ®èc ph©n x­ëng lµ theo dâi ®«n ®èc, n¾m b¾t toµn bé t×nh h×nh s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng nÕu h­ëng l­¬ng gi¸n tiÕp, kh«ng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt trùc tiÕp t¹i ph©n x­ëng ®ã th× cã tr­êng hîp qu¶n ®èc thiÕu ý thøc tr¸ch nhiÖm kh«ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao mµ vÉn cø h­ëng l­¬ng nh­ b×nh th­êng. Tõ ®ã n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò bÊt lîi, trôc trÆc trong s¶n xuÊt, lµm thiÖt h¹i ng­êi s¶n xuÊt còng nh­ c«ng ty . C«ng ty cã thÓ xem xÐt vµ thay ®æi c¸ch tÝnh l­¬ng cho qu¶n ®èc ph©n x­ëng, qu¶n ®èc ph©n x­ëng cã thÓ h­ëng l­¬ng theo l­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i chÝnh ph©n x­ëng ®ã víi mét hÖ sè l­¬ng thÝch hîp. Nh»m g¾n qu¶n ®èc ph©n x­ëng cã tr¸ch nhiÖm vµ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, v× quyÒn lîi cña hä g¾n liÒn víi quyÒn lîi cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xu©t trong ph©n x­ëng. KÕt luËn H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i doanh nghiÖp lµ c«ng viÖc Ýt nghiÖp vô vµ t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n. Nh­ng nã cã vai trß quan träng trong doanh nghiÖp. Mét c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶, nh©n viªn tÝch cùc lao ®éng th× ®ã còng mét phÇn lµ do cã chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hîp lý. V× vËy, h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó nhµ qu¶n lý ho¹ch ®Þnh vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch cña m×nh. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty VËt t­ kü thuËt vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû, Em ®· nghiªn cøu, t×m hiÓu m« h×nh tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty, h×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty, ®i s©u h¬n n÷a lµ t×m hiÓu kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ë c«ng ty. Th«ng qua ®ã rót ra nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc, còng nh­ ®­a ra mét sè ý kiÕn cña m×nh nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty. Do tr×nh ®é nhËn thøc vµ kinh nghiÖm cã h¹n nªn trong bµi viÕt cña m×nh kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh, Em rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ThÇy, C« vµ c¸c b¹n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh (PTS NguyÔn V¨n C«ng – NXB Tµi chÝnh Hµ Néi –2001 ) 2. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng míi 3. Qu¶n trÞ nh©n sù (NguyÔn h÷u Th©n – NXB Thèng kª) §æi míi chÝnh s¸ch qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng Mét sè luËn v¨n tr­íc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Vật tư kỹ thuật và xây dựng công trình đường thuỷ.DOC
Luận văn liên quan