Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương

MỤC LỤC Nội dung Trang Lời mở đầu CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM trong doanh nghiệp .1 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM .1 1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất .1 1.1. Khái niệm .1 1.2. Phân loại chỉ phí 1 2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 4 1.1. Khái niệm .4 2.2. Phân loại giá thành 4 3ẳ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .5 4. Nhiệm vụ của kế toán trong việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 6 II. TỔ CHỨC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUAT và tính giá thành SẢN PHẨM ' 6 1. Yêu cầu cơ bản trong việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6 2. Xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đốỉ tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành .7 2.1. Đốĩ tương chỉ phí sản xuất 7 2.2. ĐỐI tượng tính giá thành .7 2ệ3. Kì tính giá thành 7 3. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh .8 3.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo chi tiết hoặc bộ phận sản xuất .8 3.2Ế Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo sẩn phẩm .8 3ế3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm 8 3.4Ế Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng .8 3.5. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo giai đoạn công nghệ 8 4. Tập hợp chi phí sản xuất 9 III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRựC TIẾP 9 1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 9 lẵl. Nội dung .9 1.2. Nguyên tắc hạch toán .9 2. Tài khoản sử dụng .10 3ệ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 10 4ề Sơ đồ hạch toán tổng hợp .11 IVề HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRựC TIEP .11 1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 11 lễl. Nội dung .11 1.2. Nguyên tắc hạch toán .12 2ễ Tài khoản sử dụng .12 3. Định khoản các nghiệp vụ kỉnh tế phát sinh 12 4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp .13 V. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUAT chung 13 1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 13 1.1 Nội dung 13 1.2. Nguyên tắc hạch toán .13 2ẳ Tài khoản sử dụng .14 3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 14 4. Sơ đồ tổng hựp .15 VI. HẠCH TOÁN TỔNG Hộp CHI PHÍ SẢN XUAT 16 A THEO PHƯƠNG PHÁP KẾ KHAI THƯỜNG XUYÊN 16 1. Tài khoản sử dụng .16 2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 17 3. Sơ đồ hạch toán tổng hợp .17 B THEO PHƯƠNG PHÁP KIEM kế định kì 18 1. Tài khoản sử dụng .18 2ề Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 18 3ề Sơ đồ hạch toán tổng hợp .19 VII. KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ SẢN PHAM dở dang .19 1. Kiểm kê .19 2. Đánh giá sản phẩm dở dang .19 VIII. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM .21 1. Phương pháp trực tiếp 21 2. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 22 3. Phương pháp hệ số' 22 4ễ Phương pháp tỉ lệ 22 5. Phương pháp liên hựp 23 6. Phương pháp đơn đặt hàng .23 7. Phương pháp phân bưởc 24 8. Phương pháp tổng cộng chi phí .24 9. Phương pháp định mức .24 IX. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG SNA XUẤT 24 lẽ Nội dung, nguyên tắc và trình tự hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng 24 l.lẳ Nội dung và nguyên tắc .24 1.2ễ Trình tự hạch toán 25 2. Nội dung, nguyên tắc và trình tự hạch toán thiệt hại về ngừng sản xuất 25 2.1. Nội dung và nguyên tắc .25 2ề2ề Trình tự hạch toán .26 Chương II: THựC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUÂT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM tại công ty chế biến THựC PHẨM XUẤT KHẨU HÙNG VƯƠNG .27 A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CHẾ BlẾN THựC PHAM xuẤt KHẨU HỪNG VƯƠNG 27 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .27 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại công ty 28 2.1. Đặc điểm máy móc thiết bị nhà xưởng .28 2.2. Diện tích sản xuâ't .28 3. Chức năng - quyền hạn và nhiệm vụ của công ty .28 3.1. Chức năng - quyền hạn của công ty .29 3.2. Nhiệm yụ của công ty 29 4. Cơ cấu tổ chức quản lý và cơ cấu tổ chức sản xuất tại công ty 30 4ềl. Sơ đồ bộ máy quản lý 30 4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .30 4ề3. Sơ đồ tổ chức sản xuất .32 4.4. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận .33 5. Quy trình công nghệ chế biến mặt hàng thủy sản đông lạnh 33 5Ễ1. Các sản phẩm chính của công ty .33 5.2. Quy trình chế biến 34 6. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty .37 6.1. Thị trường .37 6.2. Đốì thủ cạnh tranh .37 6.3ệ Chính sách giá .37 7. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm 2005, 2006 „ ệ .!.ệ.„ .ẵ.ế . 38 7.1. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kỉnh doanh của công ty năm 2005 - 2006 .,7 ễễ . . . r.ệ„ 38 7.2. Các chỉ tiêu đánh giá khái quát tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp .ẻ .39 8. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty 40 8Ể1. Thuận lợi .40 8.2. Khó khăn .40 8.3ễ Phương hướng phát triển của công ty .41 9ề Tổ chức kế toán tại công ty .42 9.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 42 9.2. Tổ chức công tác kế toán .44 B THựC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM tại công ty chế biên THựC PHAM XUẤT KHẨU HỪNG VƯƠNG 47 Iế CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐEN công tác hạch toán chi PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN THựC PHẨM XUẤT KHẨU HÙNG VƯƠNG .47 1. Nhân tô' bên trong 47 2ề Nhân tô' bên ngoài 47 II. THựC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUAT và TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM tại công ty chế biến THựC PHẨM XUẤT KHẨU HÙNG VƯƠNG 47 1. Vấn đề chung về tình hình chi phí sản xuât .47 1.1. Phân loại chi phí sản xua't tại công ty .47 l.2. Xác định đốĩ tượng hạch toán chi phí sản xuất, đốỉ tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành .48 2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 49 2.1. Các chứng từ sử dụng .49 2.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu chính 49 2.3. Hạch toán chi phí yật liệu phụ 50 3. Hạch toán chỉ phí nhân công trực tiếp .58 3ềlẳ Chứng từ và tài khoản sử dụng .59 3.2. Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuấí và các khoản trích theo .59 3.3ẽ Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 60 4. Hạch toán chi phí sản xuâ't chung .65 4.1. Tài khoản sử dụng 65 4.2. Hạch toán chi phí sản xuất chung .65 5. Hạch toán chi phí bán hàng .71 5.1. Tài khoản sử dụng 71 5.2. Chứng từ sử dụng .71 6. Hạch toán chỉ phí quản lý doanh nghiệp . 6.1. Tài khoản sử dụng . 6.2. Chứng từ sử dụng 7ề Đánh giá sản phẩm dử dang 8Ể Tổng hựp chỉ phí và tính giá thành sản phẩm 8.1ễ Tổng hợp chi phí sản xuất 8.2ề Phương pháp tính giá thành .78 9. Tổng hỢp và phân tích thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 84 CHƯƠNG III: MỘT số GIẢI PHÁP NHAM hoàn thiện công tác CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM tại công ty CHẾ BIẾN THựC PHẨM XUẤT KHAU HÙNG VƯƠNG 86 I. NHẬN XÉT CHUNG VE TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN THựC PHẨM XUAT khau hùng vương .86 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN THựC PHAM XUAT khau hùng vương 87 1. về tổ chức bộ máy kế toán .87 2. về tổ chức thực hiện báo cáo tài chính 88 3. về công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 88 4. về công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 88 5. về công tác hạch toán chi phí sản xuất chung 89 III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CHÊ BIÊN THựC PHẨM XUẤT KHẨU HÙNG VƯƠNG 89 1. Hoàn thiện công biệc tổ chức bộ máy kế toán 89 1.1. Mục tiệu 89 1.2. Nội dung 89 1.3. Ấp dụng triển khai .89 2. Hoàn thiện công tác chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .90 2.1. Mục tiêu .° 90 2.2. Nội dung 90 2.3. Ap dụng triển khai .90 3. Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương .91 3.1. Mục tiêu 91 3.2. Nội dung 91 3.3. Ấp dụng triển khai .91 4. Hoàn thiện công tác dự phòng giảm giá hàng tổn kho 92 4.1. Mục tiêu 92 4.2. Nội dung 92 4.3ế Ấp dụng triển khai .93 5. Đẩy mạnh công tác đầu tư máy móc thiết bị .94 5.1. Mục tiêu 94 5.2. Nội dung 94 5.3. Ấp dụng triển khai .94

pdf196 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoàn thiện công tác kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương.pdf
Luận văn liên quan